TAP )OAN CONG NGHmP THAN-KHOANG SAN V$T NAM CONG TY CO PHAN V~T TU-TKV M~u sa BOI-DN (Ban hanh theo Thong ttl s5 200/20 14fIT-BTC ngay 22/ ella

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TAP )OAN CONG NGHmP THAN-KHOANG SAN V$T NAM CONG TY CO PHAN V~T TU-TKV M~u sa BOI-DN (Ban hanh theo Thong ttl s5 200/20 14fIT-BTC ngay 22/ ella"

Bản ghi

1 TAP )OAN CONG NGHmP THAN-KHOANG SAN V$T NAM CONG TY CO PHAN V~T TU-TKV M~u sa BOI-DN (Ban hanh theo Thong ttl s5 200/20 14fIT-BTC ngay 22/ ella_ Bi) ruchinh) TAl san BANG CAN DOl ICE TOAN' T~i ngay 31 thang 12 nam 2019 Mi'is6 Thuy~t minh 31112/ S - A-TAlsANNGAN~ ~ I. Tien va cac khoan nrong duong ti~n , 1. TiSn 111 Vll Cac khoan tuong duong II. n?iu ttr tai ebinh ng~n han ID. Cac khoan phal thu ng~n han Phai thu ngfuj.han cua khach hang 131 VI.3a,c Trong n.p doan Ngoai np doan Tra truce cho nguoi ban nglln han Trong T~p doan Ngoai T~p dean Phai thu nqi bq ngtm han Phai thu thea ti~n dq KH hop d6ng xay dung Phai thu yay ngan han ~ 6. Phai thu ngtm han khac 136 VI.4a DV phong phai thu ngtm han kh6 doi (*) 137 VI.4a - ( ), 8. Tai San thi~u cho xu ly 139 VI ;651 IV. Hang tan kho 140 VI , 1. Hang t6n kho DI! phong giam gia hang tan kho (*) V. Hi san ng~n han khac Chi phi tra tnroc ngtm h;;ln 151 VI.13a Thu~ GTGT duq'ckhllu trir Thu~ va eac khoan khac pmi thu cua Nha nuae 153 VI Q Giao dich mua ban lill trai phi~u Chinh PM Hi san ngtm hr;mkhac 155 VI.14a - -. ; B-TA.I san DAI H4N I. Cae khoan phai thu dai h~n L Phai thu dai h~ eua khaeh hang 211 VI.3bc Tra truac eho nguoo ban dili h;;id V6n kinh doanh (] dan vi tn,rc thuqc Phai thu nqib9 qai h;;ln Pbai thu vs cho V&ydili h;;id 215.; - 6. Phai thu dai hr;mkhac 216 VIAb DI! phong phai thu dai h?h kh6 doi (*) 219 VI.4b - -

2 TAl SAN Mli sa Tbuy~t minb 31112/ II. Ta] san e6 djnb Ta! san ea djnb bihi hlnh 221 VI Nguyen gia Gia tri hao mon lay k (*) 223 ( ) ( ~.800) m. BAt dqng san diu tu 230 VLl2 - - IV. Ta] san do' dang dai han 240 VI Chi phi san xu~t, kinh doanh d6 dang dai han Chi phi xay dung co ban da dang j~g-4.27ls ~ V.I>An til tai chinh dai han VI. Tili san du han khac Chi phi tra tnroc dai han 261 VI.13b , Hi san thu~ thu nhap hoan lai 262 VI.24a Hi san dai han khac 268 VI.14b - -. TONG CONGT;\] san (270= ) C-NQ phaitra I. NQ'ng~n han Phai tra ngiroi ban ngin han 311 Vl.l6acd Trong T~p doan Ngoai T~p dean Ngiroi mua tra ti n tnroc ngin han Trong T~p doan Ngoai T~p doan Thu~ va cac khoan khac phai nqp Nha mroc 313 VI < 4. Phai tra ngtroi lao dqng Chi phi phai tra ngin han 315 VI Phai tra nqi bq ngan han Phai tra ngin h~ kmc 319 V to. Yay va nq'thue Uti chinh ng1l.nh~ 320 VU5acd D\I phong phai tra ng1l.nh~n 321 VI.23a Quy khen thuang, phuc lqi Quy binh 6ngia Giao dich mua ban l:;litrai phi~u Chinh PM II. NQ'dai h~n Phai tra ngum ban dfli h;;m 331 Vl.16bcd Nguai mua tra ti n truac dai h;;m Yay va nq'thue tai chinh dfli h~n B. Quy pmt tri~n khoa h9c cong ngh~ D- VON CUU SO HUU I. Van em SO' hii'u V6n gop efta cm s6 hfru 411 VI.25a C6 phi~u ph6 thong co quy n bi~u!1uy~t 411a C6 phi~u uu dai 411b 7. Chenh l~ch ty gia h6 i doai 417 VI.25 a Quy dautu pmt tri~n 418 VI.25e

3 raisan Mas5. Thuyet 31112/ Minh Quy h6 tro s~p x~p doanh nghiep 419 VI.25e Quy khac thuqc v5n chit Sq httu 420 V1.25e Loi nhuan sau phan ph5i 421 VI.25a LNST chua phan ph6i luy k~ d~n cu6i ky truce 421a LNST chua phan ph5i ky nay 421b Ngucn v5n dftu fa XDCB e. II. Ngu6n kinh phi va QUY khac Tong cqng nguon van ( ) 440 7j~.15:Z.514.jl'Sb '''''.'+')O..r,,,: /.t 1 ld toan truong H~ Long, Dgayl0 thiing 01 Dam 2020 TRAN THl NHAT LB HoANG XUANTlJNG

4 CONG TY co PHAN V~T TU' - TKV Dia chi: PhU'cyng H6ng Ha, TP H<;ILong, tlnh Quang Ninh Tel: : Fax: sao cao KET QuA HO~T BQNG KINH DOANH Narn 2019 sao cao TAl CHiNH Cho ky k{j toen k{jt thuc ngay M~u 56: ON CHi TIEU Mii 56 QIV/2019 LOy k~ ~019 QIV/2018 Luy k~ Doanh thu ban hang va cung cap dich Vl,J Cac khoan qiarn tn) doanh thu Chiet kh!3u thuonq mai Giarn gia hang ban Hang ban b] tra l<;ii Thu8 tieu thu d~c biet, thue xuat khau phai nop Doanh thu thu n v~ ban hang vacunq cap dlch vu Gia von hang bah LQ'i nhuan gqp v~ ban hang va cung cap dich v\l Doanh thu heat dong tal chinh Chi phi hoat d ng tai chinh Trang 66: Chi phf fai vay Chi phi ban hang Chi phi quan Iy doanh nghi$p LQ'i nhuan thuan t(v hoat dqng kinh doanh Thu nhap khac Chiphikhac LO'i nhuan khac ( ) T6ng loi 'nhu~n ke toan tru,:&c thue 50 ' Chi phi thue thu nhap doanh nghi$p hi$n hanh Chi phi thue thu nhap doanh nghi$p hoan l<;ii LQ'i nhu~n sau thue thu nh$p doanh nghi$p Lai co' ban tren c6 ehieu Lai su~ giam tren cll Qhieu 71 /fy. NglJ'cYi I~p bi~u K~ tocln trlj'<yng 1nam 2020 Ph~m Th! N99C Sich Hoang Xuan Tung

5 CONGTY co PHAN V~TTU' - TKV Dia chi: PhU'ang Hong Ha, TP Ha Long, tlnh Quang Ninh sao cao TAl CHiNH Cho ky kt~toen ket thuc ngay GiAI TRiNH CHENH LI~CH KET QUA HO~T )Q~G KINH DOANH Quy IV Narn 2019 CHi TIEU Ma Ty I~ tang, QIVI2019 QIV/2018 Chenhl~ch s6 Nguyen nhan giam 14. T6ng LN k~ toan tnroc thue ( ) -23% Nguyen nhan: + Chi phi ban hang % Do m t so khoan chi phi Ouy IV narn 2019 Conq ty cao han so vo'iqiv/2018: Ti~n luang, stfa chea TSC >... + Chi phi tal chinh ( ) -82% + Thu nhap HD khac Conq ty ti~t kiern chi phi tai chinh ttr viec ap dunq hinh thue thanh toan LG n i dia doi vot thu hoi cong no m t 56 dan vi trong nqanh than, dao no yay nqan hang, thu hoi t6t conq no can doi linh heat tai chinh phuc vu SXKD Thu nhap khac cua Cong ty chu y~u la thu nhap tll' thanh Iy TSCD _-._--_-- NglJ'o>iI~p bi~u K~ toan trlj'o>ng.,. ~ Ph~mThi NgQc Sich Hoang Xuan Tung

6 CONG TV CO PHAN VAT TU' - TKV D!a chi: PhU'<YngHong Ha, TP Ha Long, tlnh Quang Ninh sao cao TAl CHiNH Cho ky ke toen ket tnuc ngay GiAI TRINH CHENH U;CH KET QUA HO~T f)qng KINH DOANH Narn2019 CHiTIEU Mc1 s6 Narn 2019 Nam 2018 Chenh I~ch T9 I~tang, giam Nguyen nhan 14. Tong LN ke toan truoc thue % Nguyen nhan: + Uli gqp: ( ) -9% + Chi phi ban hang ( ) -11% + Chi phi tai chinh ( ) -48% Doanh so ban 2019 t ng han so voi 2018: 155 ty, chu yeu do doanh 56 kinh doa h xang dau ky nay tang so vo'i ky truoc, Trong khi d6 gi' von 2019 tang so voi 2018: 173 ty nen d~n den lai gop k' nay qiarn so voi ky truoc. Do mqt so khoan chi hi narn 2019 Cong ty thap han so voi 2018: Khau hao TSC (TSCD het khau hac), chi phi khanh tiet, tiep tan, hoi nghi.. Cong ty tiet kiern chi hi tai chinh terviec ap dl,mg hlnh thuc thanh toan LC nol dia doi voi thu hoi cong no mot 56 dan vi trong nqanh than, ail no vay nqan hang, thu hoi tot cong no can doi linh hoat tai c inh phuc vu SXKD NglJ'cYiI~p bi~u K4 toan trlj'cyng Hoang Xuan Tung

7 TN> DOm CONG NGHIJ?;P THAN-KHOANG SAN VIeT NAM CONGTY co PBA.NV~T Ttr- TKV M u sa B03-DN (Ban hanh theo Thong nr s6 200/2014m-BTC ngay 22112/2014 cua B Hi C11ln11) BAo cao LUU CHUYEN TIEN T (Theaphuang phap gidn tiep) QuiIV/2019 Masl} Thuy~t Qui IV/2019 QUI IV/2018 Nam 2019 ; Nam 2018 minh I. Luu chuy~n ti~n tir hoat oqng kinh doanh 1. LQ'inhu~n trurrc thu~ f)j~u chlnh cho cac khoan: - Khau hao TSCD va BDS d~u tu Cac khoan dir phong 03 ( ) ( ) ( ) ( ) - Lai, 16chenh lech ty gia hm doai do daub gia lai cac khoan muc ti~n t~ c6 gac ngoai t~ 04 (36.346) ( ) Lai, 16tlr hoat oqngo~u nr 05 ( ) ( ) ( ) ( ) - Chi phi lai yay Cac khoan oi~u chinh khac LQ'inhu~n tir hoat oqng kinh doanb trurrc thay d6i vbn luu dqng Tang, giam cac khoan phai thu ( ), ~Tang, giam hang t6n kho 10 ( ) ( ) Tang, giam cac khoan phai tra (Khong k lai yay phai tra,, thus thu nhap doanh nghiep phai nop) 11 ( ) ( ) ~ - Tang, giam chi phi tra truoc 12 (~ ) ( ) Tang, giam chungkhoan kinh doanh Ti~n lai yay oa tra 14 ( ) ( ) ( ) ( ) - ThuS TNDN uanqp 15 ( ) ( ) ( ) ( ). - TiSn thu khac tic hogt uqngkinh doanh Ti~n chi khac tic hogt oqogkinh doanh 17 ( ) ( ) ( ) ( ) LUll chtiy~n ti~n thuftn tir bo:;ttdqng kinh doanh II. Luu chuysnti~n tic hogtdqng dautu 1. TiSn chi ds mua s~m, xay dl,l'dgtscf) va cac tai siiddai h~n khac 21 ( ) ( ) ( ) ( ) 2. Ti~n thu illthanh Iy, nhuqugban TSCD va cac tai sap.di'ii' h~khac Ti~n chi cho yay, mua cac cong C\l ng cua don vi khac Ti~n tim h6i cho vay, b.aol~i cac cong C\l ng cua d.oqy! khac "::.;;."--

8 M- J. I. Tfiuy~t. Qui IV/2019 Qui IV/20I8 Nlim 2019 Nlim2018 a so. minh Tienchi dau tu gop v6n van dan vi khac Ti6n thu h6i dau nr g6p v6n van dan vi khac Ti6n tim liii cho vay, cd tire va loi nhuan duoc ehia LU'uc/luyin ti n thudn tir IiO{lt dpllg ddu ue 30 ( ) ( ) ( ) ( ) III. Liru chuyen ti~n nr hoat d9ng tai chinh 1. Ti6n thu tlr_ph3.thanh'ed phieu, nh~ v6n gop cua chu sa huu Ti~n tra lai v6n gop cho cac chu sa htru, mua lai e6 phieu tir doanh nghiep dll phat hanh Ti6n thu tir di vay Ngan han Did han Ti6.11tra no g6e vay 34 ( ) ( ) ( ) ( ) - Ngan han ( ) ( ) ( ) ( ) - Dai han ( ) ( ) ( ) ( ) 5. Ti~n tra no g6e thue tai ehinh ce rue, loi nhuan dll tra cho chu sa htru 36 - ( ) ( ) Luu ehuyill ti n thud" tir "O{lt dvng tai chinh ( ) ( ) ( ) Luu ehuy~n ti6n thu n trong ky (50= ) 50 ( ) (4.3~ ) ( ) ( ) Ti~n va tuong duang ti~n dau ky Anh huang eua thay d6i ty gill h6i doai quy ddi ngo~i t~ (58.754) (32.739) Ti6n va wong duang ti n eu6i ky (70= ) Nguitf l~p'bi~u 'K~ tmin trucyng Hg Long, ngay rp thang OJ nam 2020 ~~~Rldac TRAN TIll NH~ T L~ HOANG XUAN TUNG

9 T~P DOAN CONG NG~P THAN - KHOANG san yu:t NAM CONG TY co PHAN VAT TU - TKV Dia chi: T6 J, khu 2, phuong H6ng Hit, TP Ha Long, tinh Quang Ninh THUYET Nam tai chinh k~t thuc vito ngay 3 1 thang 12 Dam 2019 MINH BAo cao TAl chinh I. D~C DIEM HO~ T DQNG CVA DOANHNG~P 1. Hinh thirc s6' hfru vbn: Cong ty C6 phan Cong ty ce phan V~t tu - TKV duoc thanh l~ptren CO' sa c6 phau hoa Cong ty TNHH MTV V~t nr, V~n Uti v~ X~p do'- Vinacomin. Cong ty hieu nay heat d9ng thea gifty chirng nhan dang ky doanh nghiep s ngay 19111/2019. Cong ty co 10 lk thay dl,i Giiy chirng nhan dang ky doanh nghiep. Hien tai, dia chi tru sa chinh cua Cong ty, la "T6 1, khu 2, phirong Hang Ha, thanh phl, H~ Long, tinh Quang Ninh". 2. Llnh vue kinh doanh: Cong ty hoat d9ng trong linh V\TCsan xuftt cong nghiep; kinh doanh thuong mai va dich V\I. 3. Nganh ngh~ kinh doanh ehinh: Kinh doanh may moe, thi~t bi va v~t nr ph\! rung may khic; Kinh doanh nhien 1i~urAn, long, khi va cac sim phfun lien quafi; San xu!t va kinh doanh d~u allan Cominub va san pham boa cbit kh,'ic; V~n tai hang hoa b[ng duong thuy ni,'>idia, duang bi,'>; Cung (mg dich V\l b6c x~phang hoa; 4. Chu ky s'an xuit, kinh doanh thongthu'c'rng:12 thing 5. D~e oi~m ho~t oqngeua doanh nghi~p trong nam tai ehinh co anh hu'ongd~n Bao cao tai chinh 6. ciu true doanh nghi~p: Cong ty co tn,l sa chinh tl:_!idia chi: t6 1, khu 2, phuang H6ng Hi, TP Hl:_!Long, Quang Ninh. Hi~n t~i, Cong ty co cac chi nhanh va xi nghi~p nhu sau: Chi nhcinh Ha N9i co dia chi t~i s6 85 ph6 Nguy~n Du, phuong Nguy8n Du, qu~ TpHaNi,'>i; Hai Ba Trung, XN V~n tai, X~p do'co dia chi t~i T5 19 klm Tay San, Phuo.ng CAm San, Thanh ph6 CAm Pha, tinh Quang Ninh; XN V~t tu cam Phil co dia chi t~i Phuo'ng CAmDong, Thanh ph6 cam Phil, tinh Quang Ninh; XN V~ttll Hon Gai co dja chi t~i s6 170 duo'ng Le Thanh Tong, Tp Hl:_!Long, tlnh Quang Ninh. DSn ngay 31 thang 12 nam 2019, tl,ng s6 can bi,'>nhal1 vien Cong ty la 798 nguoi, lao di,'>ngbinh quan: 83'0 nglloi. 7. Tuyen bb v~ kha nang so sanh thong tin tren Bao eao tai ehinh Cac thong tin, du li~u, s6 li~u ruang fulg trong Bao cao tfti chinh t6ng hqp eua Cong ty oho nam tfti chinh k~t thuc ngfty 31112/2019 duq'c tri11hbfty 1ftcac thong tin, du li~u, s6 li~u mang tinh so sanh. D. KY KIt ToAN, DON VI TrEN T~ SU DVNG TRONG ICE ToAN 1.Ky k~ toan nam: Nam tai chinh cua Cong ty bit d~u illngay 01/01 va k~t thuc VaGngay nam duang [jch. Thuyit minh Baa cao tili chinh lo m9t b9 pmn khong tach ro-icua Baa cao tai chinh

10 T!P DOAN CONGNGm1:lpTHAN - KHOANG san VIET NAM CONGTY co PRAN V~T rtr -TKV Dia chi: T6 1, khu 2, plnrong H6ng Ha, TP H~Long, tinh Quang Ninh THUYET MINH BAo CAO TAl CHiNH Nam tai chinh kst thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2019 Bao cao tai chinh nay duoc I~p cho IcY hoat dqng ill ngay 01101/2019 dsn ngay 31/12/ DO'Ilvi ti~n t~ sir dung trong k~ toan: d6ng Vi~t Nam (VND). nr, CHUAN Mlfc. VA cue.. DOKE ToAN AP DUNG Cb~ dq k~ toan ap dung: Cong ty thirc hi~n cong tac k~ toan thea ChS dq ks toan doanh nghiep thea Thong nr s6 20Q/20141TT~BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 cua BQ tnrongbo tai chinh;,2. Chu~n ml}'c K~ toan vi cb~ dq K~ toan: Cong ty ap dung cac Chuan rmrc ks toan Vi~t Nam va cac van ban huang dftn chuan muc k6 toan Vi~t Nam. Bao cao tai chlnh diroc l~p va trinh bay phu hop voi cac quy dinh cua Chuin milc ks toan Vi~t Nam va Ch~ dq k~ toan doanh nghi~p, IV cac cbinh SACHKE ToAN APDVNG 1. Nguyen tic chuy~n dai Bao cao tii chinh l~p bing ngo~i t~ sang Dang Vi~t Nam Cong ty khong l~p Bao cao tai chinh bfujg ngo~i t~. 2. Cac lo~i ti gia h&i doai ap d1}ng trong k~ toan Cac nghi~p Vl,I pha.t sinh b~ng d6ng ti~n khac ngoai d6ng Vi~t Nam (VND) dtrqc chuy~n d6i thanh d6ng Vi~t Nam thea ty gia th\ic ts t~i the)'i di~m phat sinh nghi~p V\l. Cac kho{m chenh l~cb ty gia dll tht,rc hi~n phat sinh trong nam dtrq'cghi nh~ trong nam tal:.chfnh. vao chi phi ho?c doanh thu ho~t d(lng tai chinh Ty gia khi dauh gia l~i cac khofm m\lc ti~n t~ c6 g6c ngo~i t~ t~i thai di~m l~p Bao cao tai chinh Ia ty gia ap do T~p doan cong nghi~p Than - Khoang san Vi~t Nam ban hanh. 3. Nguyen tfic xac djnh Hii suit thl}'ct~ dung d~ chi~t kh:1u dong ti~n 4. Nguyen tic ghi nh~n cae khmin ti~n vi cae khoan tu'o'llgdu'o'ng ti~n Ti~n bao g6m ti~n m~t t~i quy, cac khoan ti~n gui ngan hang (khong ky h~l), Cac khoim wang du'011gti~n ia cac khoan d~u w ngrm h~ c6 thai h~n thu h6i ho?c da~ h~n khong qua 3 thang c6 kha nang chuy~n d&i thimh mqt h.rgng ti~n xac dinh va kh6ng c6 nii [0 troilg chuysn d6i thanh ti~n k~ ill n~ay mua khofm dftuill d6 t~i thm di~m bao cao. 5. Nguyen tic k~ toan cae khoan d:1u ttr tii chinh 6. Nguyen tic k~ toan nl?' phiti thu Cac khoim philithu trinh bay trong Bao cao tai chinh theo gia tri ghi s6 philithu ill khach hang cua Cong ty va cae khoim pha.i thu khac cqng v6i. dt,rphong ng phai thu kh6 doi. D\I phong no phai thu kh6 doi th~ hi~n phk gia trl di,r ki8n hi t6n th~t do cac khoan philitl1u khong dtrqc khach hang thanh toan pmt sinh d6i vo-i s6 dtr cae khoilnpmi thu vao ngay k~t thuc nam tai chinh. Vi~c trfch l~p va hoan nh~p cac khoan dt,rphong phiti thu kh6 doi duq'c th\tc hi~n thea Thong w s6 200/20 14ITT-BTC ngay 22/12/2014 Clla BQ Tai ch1nh. Thuyit minh Baa caa tai chfnh la m(jt h(jph(m khong tach r01 cua Baa caa tai chinh 2

11 T~ )OAN CONG NGH~P THAN - KHoANG SAN ~T NAM: CONG T" co PRAN V~T TP' - TKV Dia chi: To 1,khu 2, phuong Hong Ha, TP Ha Long, tinh Quang Ninh THUYET MINH BAo cao TAl CHiNH Nam tai chinh kat thuc vao ngay 31 thang 12 nam Nguyen tie ghi nh~n hang tankho - Nguyen t~c ghi nh~n hang t6n kho: Hang t6n kho ducc ghi nhan thee gia th.p han gitta gia g6c va gia tri thuan co th~ thue hien dtroc cua hang t6n kho. - Phuong phap tinh gia tri hang t6n kho: G~G--haBg_Mn kho bao g6m--ghl-ph i--rm1-a,gh~-g~hi-pl-}h-we--qyab-ti1r~f>-~-i.---- sinh d co diroc hang t6n kho (j dia di6m va trang thai sansang Slr dung, -; Gia tri thudn c6 th~ tlnrc hien duec cua hang tbn kho la gia ban iroc tinh cua hang t6n kho trong ky san ~uat, kinh doanh binh thirong tnr chi phi iroc tinh d6 hoan thanh san phfun va chi phi iroc tinh can thiet cho viec tieu thu chung. - Phuong phap hach toan hang t6n kho: Cong ty ap dung plnrong phap ke khai thuemg xuyeo d~ lwch toan hang t60 kho vo-i gia tri duq'cxac dinh nhu sau: + Gia tri nguyen v~t!i~u, cong C1,l d\lng C\l, hang hoa + Thanh pharn + Chi phi SXKD do' dang Gia dieh danh (rieng Xi nghi~p V~ tu Hon Gai va Xi nghi~p V~t tu cam Pha Slr d1,lllgphuong phap nh~p tru&e, xu~t trtrac ds tinh gia tri xu~t eua m~t hang xaog, dau) Oia di.ch danh Gia v5n nguyen v~t li~u va chi phi nllan cong tfl,l'c ti~p cqng chi phi san xu~t chung thee dinh muc ho~t dqug binh thuong. - Phuang phap l~p dl,l'phong giam gia hang t6n kho : Dl,l' phong giam gia hang t6n kho duqc trich l~p cho d.c v~t tll', hang hoa t60 kho co gia g6c I6n hon ghi tri timan co th6 tlwc hi~n duq"ctileo quy djnh t~i Chu n ml,l'ck toan Vi~t Nam s6 02 "Hang t6n kho" va Thong tu s6 200/2014!IT-BTC ngay 22/12/2014 cua BQ Tai chinh v~ vi~c huang dfin trich l~p va sir dl,lllg cae kho?n dl,l'phong giam gia Mng t6n kho, t6n th~t cac khoan dati tu tai chinh, nq phai thu kho doi va bao h~mhsan pham, hang h6a, cong trinh xay!~p t~i doanh nghi~p. 8. Nguyen t~c ghi nh~n va cae kh~u hao Tili san e6 djnh Tai san c6 dtnh duq"cphan anh thee nguyen gia va gia tri hao mon luy k. Titi s(m c8 i/jnh hiiu hiflh Nguyen gia tai sfm c5 dinh huu hinh bao g6m gia mua va nhung chi phi co lien quan trl,l'cti~p d n vi~c dua tai san vao tr~ugthai san sang su dl,mg. Nguyen gia tai san e6. djnh huu hinh do tl,t liml, tl,l' xay dl,l'ngbao g&m chi phi xay dl,l'ng, chi phi san xuat thl,l'c t~ pmt sinh cqng chi phi I~p d~t va ch~y thu. Cac chi phi nang cap tai san c6 dinh hiiu hlnh dll'q"cv6n hoa; ghi tang nguyen gia tai san c6 dinh; cac chi phi bao trl, sua chua duq'c tmh vao k~t qua ho~t dqng kinh doanh trong nam. Khi tai san c6 dinh hiiu hinh duq'c ban hay thanh ly, nguyen gia va gia trj hao mon!f1yk~ dtrqc xoa s6 va bftt ky cae khoao Hii 16 nao phat sinh do thaoh Iy tai san c6 dinh huu hinh d~u duqc h~ch toan vao k~t qua ho~t de>ngkinh doanh.. Kh~u hao TSCf) hfru hinh duq"ctinh thea phuo'ng phap dm'mg th~ng, ap d\tng cho t~t ca cac tai san thea ty!~ duqc tinh toan d pban b6 nguyen gia trong su6t thai gian uo-c tinh su d\lng va phu hq'p vo'ihuong dfin t~i Thong tu 45/2013/IT-BTC ngay 25/04/2013 clla BQ Tai chinh v~ vi~c huang dfin. Ch~ dqquan ly, Slr d\lug va trich kh~u hao tai san c6 diuh. Thuyi(minh Baa cao (ai chinh lil m9t b9 ph(m kh6ng tach rm cua Baa cao tai chfnh 3

12 T~ DoAN CONG NGHllP THAN - KHoANG SAN V~T NAM CONG TY CO PHAN VAT TU' - TKV Dia chi: T6 1, khu 2, phirong H6ng Ha, TP Ha Long, tinh Quang Ninh THUYET MINH BAo cao TAI CHiNH Nam tai chinh k t thuc vao ngay 31 thang 12nam 2019 Lo~i tai san c6 dinh Nha ctra v~t kien true May moe thibt bi Phuong tien v~ teli Thiet bi d\lng cu quan ly ThM gian kh~u hao <nam> Nguyen tic k~ toan cac hq'pdang hq'ptac kinh doanh 10. Nguyen tic k~ toan thu~ TNDN hoan I~i n. Nguyen tic k~ toan chi phi tni trmrc Chi phi tra tnroc ngan han la cac khoan chi phi phat sinh phuc vu trong nam tai chinh, bao gam chi phi v thue eira hang, dich vu, bao hism cong cu dung cu, sua chua tai san c6 din va chi phi tra. truce ngin han khac, Chi phi tra tnroc dai han la cac chi phi phat sinh phuc vu cho nhieu nam tal chlnh, bao gam chi phi sua chtra tai san c6 dinh,.gia tti can l:;tichua phan b6 cua cic tai san khong du disu ki~n 1ftT8CB (co gia tri nh6 hon 30 tri~u dang) va cac chi phi tra truac did hc;t.nkhac. Chi phi tra tnro'c dai h:;tn se dugc phan b6 dftn trong thc)'igian 24 thing k8 illkhi phit sinh. 12. Nguyen tic k~ toan nq'phii tra: Cic khom nq'phii tra dtrgc thea doi chi ti t thea ley h~ t~ pbai tra va cac y u t6 khac theo nhu cauquan 19 eua doanh nghi~p; pmi tra, d6i tuqng phai tra, 10:;1inguyen Vi~c phau 10:;1id.c khoan pbai tra 1ftphai tra nguo'i bin, phai tra nqi bq, phi'li tra khic dugc th\tc hi~n thea nguyen tic: - PMi tra ngtraj ban g6m cie khoan pluii tra mang tinh ch~t thuang m:;1iphit sinh ill giao dich mua hang hoa, dich V\l tai san va nguai khau thong qua nguo'i nmn uy thac; ban. Khoan pmi tra nay gam ea cac khoan pmi tni khi nh~p - Phai tra nqi bq gam cic khoan pmi tni gifra don vi c~p tren va don vi d.p duai tf\tcthuqc khong co tu each phip nhao 4c;t.chtoan plw thuqc; - Phai tra khac g6m cac khoan pmi tra khong co tinh chat thuongm:;1i, khong lien quan d n giao dich mua, bin, cung dp hang hoa dich V\I; - Khi l~p bio cio tai ehinh, ks toan can cu Icy h:;1neon l:;licua cac khoan phai tnil ds phan 10:;1idai h:;1nho?c ngin h:;1n; - Khi co b~ng chung cho thay mqt khoan tbn thit co kha nang ch~c ch~n xay ra, kb toan ghi nh~n ngay mqt khoan phai tra thea nguyen t~e th~ tr<;mg. 13. Nguyen tic ghi nh~n yay va nq'phai tra thne tii chinh Cac khoan yay ng~n h~, dai h?n eua Cong ty dugc ghi nh?,n tren co sa cac phisu thu, chung tir ngan bang, cac kh uo-c va cac hqp.dang vay. Chi phi vay dugc ghi nh?n vao chi phi ho:;1tdqng tai chinh. Thuyit minh Baa cao tai chfnh fa m9t b9 pmn!<.hongtach nj-i ella Baa cao tai chfnh 4

13 T4J> f)oan CONG NGHU;P THAN - KHoANG SAN VIti NAM CONG TY CO PHAN V~T TU - TKV Dia chi:if> 1,khu 2, phuong Hong Hit, TP H~ Long; tinh Quang Ninh THUYET MINH BAO cao TAl CHiNH Nam tai chinh vao nga y 31 thang 12 nam Cac khoan yay duoc thea d5i thea rung d6i nrong, ky han. 14.Nguyen tic ghi nh~n va van hea cac khoan chi phi di yay I-do"'anh""n. 15. Nguyen tlic ghi nb~n chi phi pbai tra Chi phi phai tra bao g6m gia tri cae khoan chi phi ali duoc tinh van chi phi hoat dqngkinh "t""ro""n""g..-'klny?r-' nhung chua duoc thtrcchi t;;tithai diem kgt th6c ullin tat-chfn~ao khi ehi---pfti--'~-- phat sinh tlnrc te khong gay dqtbien cho chi phi boat dqngkinh doanh tren co sa dam bao nguyen tftc phil hop gitra doanh thu va chi phi. Khi cac chi phf do phat sinh, neu co chenh lech voi s6 dli trich, ke toan tien hanh ghi b6 sung h~~c ghi giam chi phi ph n chenh l~chnrong irng. 16. Nguyen tlic va phtrong phap ghi nh~n cac khoan d\f phong phai ira D\1'phong phai tra duoc thuc hi~n thea quy dinh t~i ThOng tu s6 200/2014m-BTC ngay 22/12/2014 clla BQUli chinh vs viqchuang dfrntrich I~pva su d\mg de khoan d\1'phop-gphai tra cll.a Cong ty. Gia tri diiq'cghi nh~n clla mqtkhoan d\1'phongphai tra la gia tri duqc trac tinh hqp Iy nh~t vs khoan tisn se phaitra de thanh toan nghia V1l nq hi~nt~i t~i ngay ket tmc ky kgtoan. 17. Nguyen tlic ghi nh~n doanh thu cbua tb\fc hi~n 18. Nguyen tlic ghi nb~n tnii phi~u ch1iy~ndbi 19. Nguyen tlic ghi nh~n v6n chu SO' hiru V6n d~lt tu ban d~u ella Cong ty dugc ghi nh~n thea gia tri v6n gop cua cac ben gop v6n khi duq' chuyen d6i thanh Cong ty C6 ph~n. Trong qua trinh ho~t dqng,v3n d~u tu CllaCong ty duqc ghi nh~ntang len theo gia tri v6n gop tang len cua cac c6 dong. Theo Gi~y clning nh~ dang ky doanh nghi~p cong ty c6 phfrn s dang ky thay d6i l n th(r 10 do Sa D~u tu tlnh Quang Ninh dp ngay 19 tmng 11 nam 2019, va cho ngay nam tm chinh, cac c6 dong dligop v6n c6 phkn van Cong ty nhu sau: Nha diu to' t. ir). A Von leu It; TheoGCNKD V6n th\fc gop % (VND) (VND) I T~pdoaneN Than- KhmlngsanVi~tNam % COngty TNHH MTV D~ V~ PM % Cae c6 dong khac % Lgi nhu~ sau thue thu nh~p doanh nghi~p co the chia cho cac ben gop v6n sau khi ouqc thong qua bo'inghi quyet cuqchqp f)~ihqid6ng c6 dong. C6 ruc duq' chia tir 19inhu?n chua pban ph6i dva tren ty l~ gop v6n clla tungc6 dong. 20. Nguyen tlic va phu'o'ng phap ghi nh~n doanh thu Doanh thu do'q'cghi nh~n khi k~t qua giao di,chdugc xac dinh mqt 9clChdang tin c~y va Cong ty co kha nang thu dugc lqi ich kinh t6 tlr giao dich nay. Thuyil minh Bao cao teli chinh ta 1il9t b9 ph(m khong tach riri czlabao cao fai chinh 5

14 T ~ DoAN CONG NGHI P THAN - KHoANG sanvier NAM CONGTY CO PHANV~T rtr -TKV Dia chi: T6 1, khu 2, phuong Hong Ha, TP H~ Long, tinh Quang Ninh THUYET MINH BAo cao TAl CHiNH Nam tai chinh vao ngay 31 thang 12 nam 2019 (i) (ii) Doanh thu ban hang dug'c ghi nhan khi phfrn Ian rui ro va loi ich giin li6n voi quyen sa htru hang b6a da duoc chuyen giao cho nguoi mua va hang h6a oa duoc giao cho ngiroi mua va duoc ch~p nhan cua khach hang, Doanh thu cung d:p dich vu diroc ghi nh~n khi phfrn IOnrui ro va loi ich da duoc chuyen giao cho khach hang, dich vu aa dircc cung d.p va diroc khach hang chfrp nhan. ~~~~~-t-:iiif-doanh--thu-ho::rt dqng tai chfnh baa gam doanh thu phat sinh tir Iai ti8n giri, lai ti8n cho vay, tai chenh l~ch ty gia da tlurc hien, va cac khoan doanh thu hoat dong tai chinh khac, Lai ti8n giri, Uii ti6n cho vay duoc xac dinh tren CCIsa d6n tich, dliq'cxac dinh tren s6 au cac khoan ti8n gui va Uti sufit ap d\lng. 21. Nguyen tic cae khoan giam trir doanh thu Cac khoim di8n chinh giam tm van doanh thu ban hang va cung c&p dich V\l pmt sinh trong ky bao g6m: Chi,st khfru thm)'ng m<;1i,giam gia hang ban va hang ban oi tra 1<; Nguyen tic k~ to an gia van hang ban Gia v6n hang ban dliqc ghi nh~n va t~p hq'ptheq gia tn va s6 luqngthanh ph.m, hang h6a xufrt ban cho khach hang, phil hq'pvai doanh thu ghi nh~n trong kyo Gia v6n dich V\l duq'c ghi nh~ vai doanh thq ghi nh~n trong kyo 23. Nguyen tic k~ toan chi phi tai chinh thea chi phi thvc t,s pmt sinh d~ hoan tbanh dicb V\l, phil hq'p Chi phi tai chinb duq'c ghi nh~n trong Bao cao k6t qua ho<;1t dqngkinh doanh la t6ng chi phi tai chinh pmt sinh trong ky, kh6ng bil trir vai doanh thu ho<;1t dong ta:icbinh, bao g6m chi phi lai vay va 16 chenh l~ch 1)' gia. 24. Nguyen tic chi phi ban hang, chi phi quan Iy doanh ngbi~p Chi phi ban hang: la chi phi thvc t6 pmt sinh trong qua trinb ban san pham, hang h6a, cung cfrp dicb V\l cua bq ph~n ban hang bao g6m: Chi phi nhan vien; Chi phi v~t li~u, bao bi; Chi phi d\mg C\1, d6 dung; Chi phi khau hao TSCD; Chi phi dich V\lmua ngoai; Chi phi bang ti6n khac. Chi phi quan Iy doan,h nghi~p: la cac chi phi quan ly chung cua doarib nghi~p bao g6m: Chi phi nhan vien quan ly;chi phi v~t lic$il quan ly; Chi phi khau hao TSCf); Tl1U~,phi va 1~phi; Chi phi d\l' pbong; Chi phi dich Vl) mua ngoai; Chi phi bfutg 25. Nguyen tic va phuong phap ghi nh~n chi phi thu~ TNDN hi~n hanh, chi phi thu~ TNDN hoan l~i Cong ty ap d\lng muc thu~ suat thu~ TNDN thai di~m 31/12/20191a 20%. Chi phi thu~ TNDN trong nam bao g6m thu6 thu nmp hi~n hllnh. Tbu~ thu nh~p hi~n hanh la khoan thu~ oligc tiilh dga tren thu nh~p chiu thu~ trong nam vai thu6 sufit lip dvng trong nam tai chinh. Thu nh~p chiu tbu6 chenh I~ch so vo-i IQ'inhu~n ks toan 1ft do di u chinh cae khoan cl1enh l~ch t<;1mthai gifra k6 toan thu~ va k~ toan tai chinh cu.ng nhli disu chinh cac khoan thu nh~p hay chi phi kh6ng pmi chiu thu~ hay kh6ng duq'c khau tro. Tbu~ tbu nh~p hoan l<;1i (n~u co) la khofm tl1u~thu nh~p doanh nghi~p se pmi nop ho?c se duq'c hoan l<;1ido cbenh l~ch t~m thai giua gia tri ghi s6 eua tai san va nq'phii tra cho mvc dich Bao cao tai chinh va cae gia tri dung cho m\lc dich tinh thu6. Thu~ thu nh~p hoan l~i pmi tra dtrq'cghi nh~n cho t&t Thuyit minh BaD CaDfai chinh fa m(5th(5ph{m kh6ng tach r(ri cua BaD CaDfai chinh 6

15 T4P BoAN CONG NGlII$P TJlAN - KHOANG san VQ:T NAM CONG TY co PHAN V~T TV - TKV Dia chi: T6 1, khu 2, phuong H6ng Ha, TP H~ Long, tinh Quang Ninh THUYET MINH BAo cao TAl CHiNH Nam tai chinh k~tthuc vao ngay 31 thang 12 nam 2019 ca cac khoan chenh l~ch tam thoi chju thus. Hi san thu8 thu nh~p hoan lai chi duoc ghi nh~ khi chac chan trong nrong lai se co 191nhuan tinh thu6 d8 sir dung nhifng chenh lech tam thai diroc kh~u tnr nay. 26. Cac nguyen t~e va phuong phap k~toan khac v. Cac ehinh sach k~ toan ap d1}ng (trong trllong h<}'pdoanh nghi~p khong dap.rng gi:i dinh hoat oi}ng lien tl}e Thuyit minhbdo cao tat chlnh liz m6t b6 pmn kh6ng tach rot cua Bdo cao tai chinh 7

16 T.:\p DOAN CONG NGm~p THAN KHOANG san vrtr NAM CONG TY co PRAN V~T rtr -TKV Ilia chi: T6 1, khu 2, phuong Hong Ha, TP H~ Long, Quang Ninh THUYET MINH BAO cao TAl chinb (Ti~p theo) Nam tai ehinh kst thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2019 VI. THONG TIN BO SUNG CHO cac KHoANMl}C TRiNH ~AYTRONG BANG CAN eor KE TOriN 1. Ti~n - Ti~n m~t - Ti~n gui ngan bang khong ky han CQNG (i) sa du' tijn mijt t{li quy hao gam: D6ng Vi~t Nam D6ng ngoai t~ Cqng (ii) sa du tijn giti ngan hang hao gam: NgO{li tf (USD) Ngdn hang TMCP Hang Hai VN - CN Cam Phiz Ngdn hang Cong thuong VN- CN Cdm Phd CuBi ky Dau ky CuBi ky Dau ky Cu6i ky Biu ky ljang Vi?t Nom Ngdn.hang TMCP Ngoai thuong VN - PGD Cam Phiz Ngdn hang TMCP Qu6c td - CN Quang Ninh Ngdn hang tucr SedGon - Ha Ni)i - CN Quang Ninh Ngdn hang TMCP Hang Hai VN - CN Cam Phiz Ngdn hang TMCP Cong thuong VN - CN Cam Pha Ngdn hang TMCP DT&PT - CN Cam Phiz Ngdn hang NN&PT Nong thon - CN Cam Pha Ngan hang NN&PT Nong than - CN Quang Ninh Ngan hang TMCP C6ng thucrng VN- CNCdm Phiz(VTCP) Ngan hcmg TMCP C6ng thucrng VN - CN Quang Ninh(VTHG) Ngan hang TMCP Hang Hai-CN Quang Ninh (VTHG) Ngan hang NN&PT Nong th6n - CN QN (VTHG) Ngan hang TMCP NgoC;Zi thucrng VN - CN QN (VTHG) Ngan hang TMCP A Chau- CN QN (VTHG) Ngan hcmg TMCP Cong thucrng - CN Cdm PM (VTXD) Ngan hang TMCP Gong thucrng VN - CN D6ng Da (CNHN) Ngan hang TMCP DT&PT VN - CN CP (CN Ha Ni)i) Ngan hang IMCP Quan Df)i VN CN Tay H6 (CN Ha Nf)i) CQng Thuyit minh Baa cao tai chinh la mi)t hi) pmn kh6ng tach YCri cua Baa cao tqi chfnh 8

17 T~ DOAN CONG NGHI.E;P THAN KHOANG SAN Vr.E;T NAM CONG Dia chi: T6 1,khu 2, phuong H6ng Hit, TP H~Long, Quang Ninh TY co phan V~T rtr -TKV THUYET MINH BAo cxo TAl chinh (Ti~p theo) Nam tai chinh k~t thuc vao nga y 3 1 thang 12 nam Cac khoan d~u ttl' Utichinh: Khong phat sinh Cu6i ky D~ukY Giagec D\I Gia trj hop Iy phong Gia g6e Gia tri hgply DV phoug a) Chung khoan.kinh doanh (Chi ti~t theo bieu VI-2aTM- TKV) b) f)~u tu Db gift d~nngay dao han bl) Ngiin han - TiOn gjri co 10/ han - Trai phieu - Oic khoan emu ttr khac b2) Diii han - Tiin glti co IcY han - Trdiphieu - Cdc khoan ddu tu khdc e) f)~u tu gop v5n vao cac don vi khac (Chi ti~tthea bi~u 2C-TM TKV) 3. Phiii thu cua khach hang (Chi ti~t theo bi~u 03A, 03B-TM-TKV) 4. Cac khoan phsi thu khac (Chi ti~t theo bi~u 04-TM-TKV) 5. Tai san thi~l.iebb' Xlr Iy Cu6i ky Tai san thi~u ehb' xii' Iy ngiin h:_tn V~t tu hang hoa thi u do ke (d~u g6c, ph1,l gia) Hao h1,lt dau gadoan Hao h1,lt ban thanh ph~m trong sfm xuat d~u Hao hl,lt nh~p daug6c Tai san thi~u ehb' xii' Iy dai h:_tn CQng Gia g5c D\I Giir tri hgp Iy phong Giag6c nfiu ky Gia tri hgply D\I phong.6.nq' x u: chi ti~t theo bi~u TKV Thuyit minh Baa cao tiii chinh la m9t b9 phq,n kh6ng tach toi cua Bao cao tai chlnh 9

18 T~ 1l0AN CONG NGHI~P THAN KHoANG san VI T NAM CONG TY CO PHAN V~T TV'- TKV Dia chi: T6 1, khu 2, phuong H6ng Ha, TP H~Long, Quang Ninh THUYETMINH BAo cao TAl chinh (Ti~p theo) Nam tai chinh k~t thuc vao ngay 31 thing 12 nam Hang tbn kho: Gia g6c Dl,l' phong Gia g6c Dv: phong - Hang dang di tren dirong; - Nguyen lieu, v~t lieu; - Cong cu, dung C\l; - Chi phi san xuat kinh doanh do dang; - Thanh pham; - Hang hoa; - Hang giri ban; CQNG Tai san deydang diuhgn a) Chi phi SXKD do-dang dai han: Khong phat sinh b) Xay dung CO' ban do dang (Chi ti~t theo bieu 08B-TM-TKV) 9. Tang, giam tal san c6 dinh hfru hinh (Chi ti~t theo bi~u 09...TM-TKV) 10. Tang, giam titi san c6 dinh vo hinh: Khfmg phat sinh 11. Tang, ghim tai san c6 djnh thue tai chinh: Khoog phat sinh 12. Tang, giam bftt d9ng san diu ttr: Khong phat sinh 13. Chi phi tra trurrc (Chi ti~t theo bi~u 13-TM-TKV) 14. Tai san khac: Khong co 15. Yay va nq'thue tai chinh Thuy t minh Bdo cao (qi ehinn fa m(jt b(j phdn kh6ng lach rai cua Bao cao tai chfnh 10

19 .,. "..., T~P DoAN CONG NGHI1):P THAN KHoANG SAN VIJ):T NAM CONG TY co PHAN V~T TIT - TKV Dia chi: T6 1, khu 2, phirong H6ng Ha, TP H~ Long, Quang Ninh THUYET MINHBAo cao TAl CHiNU(Ti~p theo) Nam tai chinh kst thuc van ngay 3 1 thing 12 nam 2019 Yay va nq'thue tai chinh a) Yay ngiin han Gili tr] Cuai ky Trong ky Dau ky sa co I<ha nang tra no Tang Giam Gill tr] sa co kha nang tra no' \ Ngan hang TMCP Cong thirong VN CN Cam PM Ngan hang UT-PT VN - en Cam PM Ngan hang TMCP Ngoai Thirong VN ' CNQN Ngan hang TMCP C6ng thuong VN CNCP(CHHN) b) Yay dai han No dai han dsn han tra duoi 1 nam Q No dai han tren 1 nam gam: Ky han tit 1-3 nam Ky han tit 3-5 nam CQng (a+b) Thuyet minh. Baa cao tai chinh la ml)t bophdn khong tach raicua Brio cdo tai chlnh 1f

20 .,. ".. I T~P BO:AN CONG NGHI~P THAN KHoANG SAN VD::T NAM CONG TY CO PHAN VAT TIT - TKV Dia chi: Td 1, khu 2, phu~g HAngHa, TP H~ Long, QuangNinh Yay va nq'thue tai chinh Gia tr] Cu6i ky Trongky B~ukY S6 co kha nang S6 co kha nang Tang Giam Gia tr] tra no' tra no * Phiin loai: - NI)' ngiin h(ln va n(1dili "(In din)'; 1 nam N(1 dili h(ln tren 1 niim c) Cac khoan nq'thue tai chinh Nam nay r am trmrc Th(yih~n Tang khoan thanh I, Tang khoan thanh toan ti~n thue Tra ti~n Uii thue Tra nq'g6c toan ti~n thue tili tai chinh chinh Tr ~ ti~n Iii thue Tir 1nam tro xuong Tren 1 Dama~n 5 nam d) sa vay va ng thue tai chinh qua han chua thanh Cuc3inam DAunam toan G6c Uii GBc Uii - Yay; - Nq thue t~iehinh; - Ly do chua thanh toan Ci}ng d) Thuy~t minh chi ti~t v~ cac kboan vay va nq'thue tai chinh dbi vai cae ben lien quan T.t. ra nq'goc Thuyet minh Bao CaQtai chinh fa m6t b(jph(in kh6ng tach ro'icua Bao cao tai chinh.... ~ 12

21 T~P eoan' CONG NGH~P THAN KHOA.NGsAN VJtT NAM CONG TY co I'HAN V~T TV - TKV Dia chi: T6 1, khu 2, phm'mg H6ng Ha, TP H~ Long, Quang Ninh THUYET MINH BAo cao TAl chinb (Ti~ptheo) Nam tal chinh k8t thuc vao ngay 31 thing 12 nam Phai tra ngltoi ban (Chi ti~t theo bi~u 16-TM-TKV) 17. Trai phi~u phat hanh: Khong phat sinh ;--Thae 18. ca phi~u tru diuphan loai lit nq'phai tra vacackh.oaaphii IlQP Nha DlIO 20. Chi phi phai tra 1 Trich tnroc chi phi ti~n luang trong thoi gian nghi phep 2 Trich truce chi phi trong thoi gian ngimg vi~e 3 Chi phi trieh truce tarn tinh gia v6n 4 Cac khoan trieh tnroc khac 5 Lai yay 6 Cac khoan khac Chi phi dien thoai, ti n tli?n, CPN, nuoc phai tra Chi phi thu lao tl lai cua HDQT, Ban Ki m soat Chi phi /d m loan BCTC phai tra Trich truce chi phi lciivay, thanh loan, vdn chuy n b(jphuong an kinh doanh s6278 ngay Chi phi thue bdo vethang Chi phi ph6i h9p an ninh 6 thang cu6i 2019 Chiphi khac CONG CuBi.kjr nilu ky Thuyet minh Bdo cao tai chinh la ml}t bl}ph(zn khong tach ro-icua Bao cao tai chinh

22 T~P DOAN CONG NGm p THAN KHOANG sanvrsr NAM CONG TY CO PHAN V~ T TI) - TKV Bia chi: It) 1, khu 2, phuong H6ng Ha, TP HC;lLong, Quang Ninh THUYET MINH BAo cao TAl CHiNH (Ti~p theo) Nam tai chinh k&tthuc vao ngay 31 thang 12 nam Pb:ii tra khac CuBi ky - Tai san thira cho giai quyet - Kinh phi cong dean - Bao hiem xa hqi - Bao hiem y t~ - Bao hi8m that nghiep - Phai tra vs c6 phan h6a - Nh~ icy quy, ky cuq'c - C6 nrc, 19i nhuan phai tra - Ole khoan phai tra, phai n9p kme(*) Cqog b) Dai han - Doanh thu nhan tnroc - Cac khoan phai tra, phai nqp khac Cqog c) Sa 09' qua han chua thanh toan: Khoog phat sinh l ~ (*)Cae khoan phai tra phai nqp ngan han khac bao g6m: - Thu hrjtijn doan phi cong doan - 0.6% Kink phi Hog! arjng Dang - Chi phi nhdp ddu g6c (/ ) - Quyvan hoa xii Mi thi thao - Hao hlt/td6u DO tmp han ainh muc - Bao liinh h9p a6ng, Mo liinh chilo gia d1,lthdu - Quy khen thuong, Quy phuc 19'ichua chi - Thu tiin aiju chinh 19i thui tttit - TiJn bao liinh d1,lthdu, bew lcinhd1,lchao gia - Kinh phi tham quan, du Itch - njn giri tiit ki m+lcii - Hao hlt/tddu DO th6p hdn tlinh muc Cqog Thuyet minh Baa cao tai chfnh ta m(jt b(j ph4n kh6ng tach ro-i cua Bao cao tat chinh 14

23 T~ DOAN CONGNGHUP THAN KHOANG sanvilt NAM CONG TY CO PHAN V~ T TV' - TKV Dia chi: T5 1, khu 2, phuong H6ng Rei,TP H~ Long, Quang Ninh TIIUYET MINH BAo cao TAl chinh (Ti~p theo) Nam tai chinh kstthuc vao ngay 31 thing 121lam Doanh thu chua tht.,rchi~n a) Ngan han - Doanh thu nh~n wac; - Doanh thu ill chuang trinh khach hang truyen thong; =-:-fc:j..la"..-c khoim doanlr tbu chua thgc hi~u k:ha. CQng b) Dai han - Doanh thu nhan wac; - Doanh thu tir chirong trinh khach hang truysn theng; - Cac khoan doanh thu chua thirc hien khac. CQng b) Kha nang khong thuc hi~n diroc hop d6ng voi khach hang 23. nt.,r phong phai tra a) Ngan han - Du phong baa hanh san pham hang hoa - Dir phong baa hanh cong trinh xay dung - Du phong tai CO' du -Dir phong phai tra khac (sua chua tai san c6 dinh) Cqng b) Dai han - Du phong bao hanh san pham hang hoa - Dir phong baa -hanh cong trinh xay dung - Dir phong tai CO' du -D\I phong phai tni khac CQng Cu&i ky ( ) ( ) 24. Tai san thn~ thn nh~p hoan I~iva tbn~ tbn nh~p hoan l~i phai tra: Khong pbiit sinh Thuyet minh Bao cao tai chinh 1am9t b9 ph{m kh6ng tach raj cua Bao cao tai chinh. 15

24 ..... T~P DOAN CONG NGHq:P THAN KHOANG san VI. T NAM CONG TY co PHAN V~T TU - TKV Dja em: T6 1, khu 2, phuong H6ng Ha, TP H~Long, Quang Ninh THUYET MINH nao cao TAl CHiNH (Ti~p theo) Nam tai chinh k t thuc vao ngay 31 thang 12 nam VBn chu SO' hfru Cac khoan muc thuqc vbn chu SO' hfru Quyen a) Bang obi chieu bi~n Thang dir V6n khac Chenh V6n gop cua '. ehqn Chenh lech LNST thu~ chua phan Quy dau tir oqng cua vbn chu so' hfru von co cua chu I~eh danh chu sa huu chuyen d6i ty gia ph6i va cac quy phat tri6n phan so htru gia lai IS trai phi~u A SB dtr tai 01/ : Tang v6n trong nam - Lai trong nam I Tang khac - Giani v6n trong nam - - Lei trong nam ( ( ) - Giam khac (Phan ph6i LN) - s6 dir tal Tang v6n trong ky - Uti trong ky Tang khac - Giam v6n trong ley - L6 trong ky - Giam khac (Phan phoi LN) ( ( ) SB dlf t~i 30/09/ CQng Thuyet mini! Baa cao tili chfnh fa mot bt;phgn khong tach raj cl./a Bim cao tai chinh. 16.

25 T~P DOA.NCONG NGmtP THAN KHOANG san ~T NAM CONG TY CO PRAN v~t TIT - TKV Dia chi: T6 1, khu 2, phirong H6ng Hit,TP H? Long; Quang Ninh THUYET MINH BAo CAO TAl chinh (Ti~p theo) Nam tai chinh k8t thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2019 b) Chi ti~tvan gop ciia chii SO' huu - T?p doan CN Than - Khoang san VN - Cong ty TNHH MTV Dai Van Phu ~-----~C~ac~co~~~d~~~ ~~~~~ OOfH.HJ6:600 CQng e) Cac giao djch v~ vanvoicac chu SO' hfru va phfin ph6i eanrc, chia lqi nhu~n - V6n diu ill cua chu sa htru + V6n gop diu Icy + V6n gop tang trong Icy + V6n gop giam trong ley + V6n gop cu6i ky - C6 tire, lei nhuan dil chia Cu8i ky DAukY Tit Tit d~n 31112/2019 d~n 31112/ d) ce phi~u - S6 hrong c6 phieu dang ky phat hanh - S6 luong e6 phieu dil ban ra cong chung + C6 phisu ph6 thong + C6 phieu iru dili (loai duoc phan loai la v6n chu sa htru) - S6 luong c6 phieu duq'c mua lai (c6 phieu quy) + C6 phieu ph6 thong + C6 phieu uu d1ii(loai duq'c pun 10~iIIIv6n chu sa hfru) - S6 luq'nge6 phi8u dang luu h:\nh + C6 phi6u ph6 thong + C6 phi8u uu aai (lo~i duq'c phful lo~i la v6n chti sa hfru) *M~nh., ;.. h':' d l' h'nh ~ gla co p leu ang uu a :. d) ca ruc - C6 rue dil eong b6 sau ngay ket thuc Icy ks toan nam: + C6 rue dil cong b6 tren e6 phisu ph6 thong + C6 rue dil cong b6 tren c6 phi6u uu dili - C6 ruc ctia c6 phisu uu alii lily k8 chua duq'c ghi nh?n ' e) Cae quy eua doanh nghi~p:..;quy diu ill pmt - Quy kmc thuqc v6n chti sa hu u g) Thu nh~p va chi phi, Hiiho{ic16dU'Q'eghi nh~n tn;rc ti~p vao van chu SO' hfru theo qui djnh cua cae chuan ID1}'C k~ toan c\l th~. ThuyJt minh Bao cao tai chinh la mi)t bi)ph(tn khong tach n3'i ella Bao cao tai chinh 17

26 T~ f)oan CONG NGlII P man KHoANG san vrsr NAM CONG TY CO PHAN V~ T Ttf - TKV >iachi: T6 1, khu Z, phuong H6ng Ha, TP H;;tLong, Quang Ninh THUYETMINH BAo cao TAl chinh (Ti~ptheo) Nam tai chinh k~t thuc vao ngay 31 thang 12 nam Chenh l~eb danh gia l~i tai san: Khong phat sinh 27. Chenh l~eh 15' gia Tir d~n 31112/2019 Tir d~n 31112/ Chenh lech ty gia do chuyen o6i BCTC l~p bang ngoai t~ sangvnd - Chenh l~ch ty gia phat sinh vi cae nguyen nhan khac (n6i ro nguyen nhan) + Do mua ban, trao a6i, thanh toan trong ky + Do danh gia lai cac khoan muc ti~n t~ co g6c ngoai t~ { } {82.729} NguBn kinh phi - Nguon kinh phi diroc d.p trong narn - Chi S\l' nghiep - Nguon kinh phi con lai cu6i nam 29. Cac khoan muc ngoal Bang Can dbi k~ toan a) Tai san ti1ue ngoai: khong co - Til 1 namtro xuong; - Tren 1 nam o~n 5 nam;.. - Tren 5 nam; Cu6i ky b) Tai san nh~n giu h9: c) Ngo~i t~ cac lo~i: Ngan hang - NH TMCP Hang HE Nguyen t~ 102,02 Lo~i ti~nt~ USD d) Kim khi quy, aa quy: khong c6 a) Ng kh6 obi aff xu Iy: e) Cac thong tin kbac v6 cae khoim IDl,le ngoai Bang can abi k~ toan Thuydt minh Bao cao tai chink ta m9t b9 ph(m khong tach rih cua Bao cao tili chinh 18

27 DoAN CONG NGIIJE.P THAN KHOANG san VJtT NAM T ~ CONG TY CO phan V':\T rtr -TKV Dia chi: T6 1,khu 2, phubng H6ng Ha, TP H~ Long, Quang Ninh THUYETMINH BAo cao TAl chinh Nam tai ehinh k~t thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2019 VU. mong HO~T DONG san XUAT KINHDOANH TIN BO SUNG CHO cac KHoAN Ml}C TRiNH BAy TRONG BAo cao KET QuA 1.Tang doanh thu ban hang va eung eip dich Vl} a) Doanh thu - Doanh thu ban hang; - Doanh thu eung dp dich vu; - Doanh thu hq'pd6ng xay dung; CQng Til d~n 31J12/ b) Doanh thu il6i vui cdc ben lien quan (chi-tiit theo hi!u 02A-TKV, 02B-TKV) Til 01/ d~n 31112/2018' Cac khoan giam trir doanh thu Trang do: - Chiet khiu tlnrong mai; - Giam gia hang ban; - Hang ban bi tra lai 3. Gia van hang ban - Gia v6n cua hang hoa da ban; - Gia v6n cua thanh pham da ban; Trang d6: Gia v6n trich truce cua hang hod bdt dong san bao g6m: + Hang muc chiphi trich truce; + Gia tri trich truac VaG chi phi cua tung hang muc; + Thai gian chi phi d1!kdn phat sinh. - Gia v6n cua dich vu da cung eip; - Gia tri con l~, chi phi nhugng ban, thanh ly cila BDS diutu; - Chiphi kinh doanh Bdt i19ng scm ddu tu; - Gia trj hang t6n kho mdt mat trong ley; - Gia trj timg logi hang t6n kho hao h1}tngoai dinh - Cae khoan chi phi Vll'9t muc binh thuong khae duq'etinh tt\:rcti~p vao gia v6n; - D\l' phong giam gia hang t6n kho; - Cae khoan ghi giam gia v6n hang ban. CONG Til d~n 31112/ Tit d~n 31112/ Thuyit minh Baa eao (Gi chinh fa m9t b9 ph~n khongtach roicua Baa cao tai chinh 19

28 T~ l)oan CONGNG~P THANKHOANGsAN~T NAM CONGTYc6pHANv~Tnr -TKV Dia chi: T6 1, khu 2, phirong Hang m., TP H<;lLong, Quang Ninh TIIUYET Nam tai chinh k~t thuc van ngay 31 thang 12 nam Doanh thu hoat o{)ng t,i chinh - Liii tisn giri I C6 nrc, 19inhuan ducc chia; ~-~LHa~iTchhefuAI*llirll ~~c~hnt~y,gmiar't~hmv~~~h~i~~n~, ~l.~it Lai chenh l~chzy gia chuathuc hien; Liii chi~t khftu thanh toanduoc huong; Doanh thu heat d(_)ngtai c:hinh khac Chi phi tai chinh - Chi phi liii vay; MINH BAo cao TAl chinh (Ti p theo) - Lei chenh l~ch 'zy gia phat sinh trong Icy; - Lei chenh I~ch zy gia do danh gia lai sf>dir; - Chi phi tai chinh khac. - Chi~t khau thanhtoan, lai mua hang tra cham C~ng C{)ng Til' o~n 31112/2019 Til' 01/ o~n 31112/ Tir d~n Tir 01101/2018 d~n31112/ Thu nh~p khac.. - Thanh Iy, nhirong ban TSCD; -C ac ' kh oani. khaac gom: x TN do KH thuong baa quem t6t hang hoa; Dii hang nhanh; Giam ry I? hao hut KH thuong Doanh thu ban hang Ban di?n sau cong ta (Cly TNHH cung zmg TH Bao Long) Cac khoan thud dur;lcnsnn hoan [gi Thu tijn phgt CBCNV thea QD s6 298/QD-MI'S ngay 01/03/2019 v/v Thi hcmhkj; IUQtlao d(mg Xu If vgt It(ddu thua (do chenh I?ch nhi?! d(j,nh(lp ddu, ngo vet stec, v(ln chuy n...) Thu cac khoan cong nr;lt6n d9ng do KH ngimg hogt dong, khong d6i chiiu Thu nh(lp do b6i thuang baa hdm hang h6a Thu 1m tra ch(lm clla khdch hcmg Vgt tt( thu h6i sau sua chua Cac khotin khdc CQng Til' d~n Tit d~n31/ ThuyJt minh Bao cao tiii chfnh IiI m6t b6ph{m khong tach rryicila Bao cao tiii chinh 20