l l l l ========================== & œ œ»j. ˆ«kˆ ˆ«j ˆ. ˆ«kˆ ˆ«j. ˆ ˆ«kˆ ˆ«j ˆ. Kˆ«k «ˆ«j «ˆ«ˆ ˆ«ˆ«j. ˆ. ˆ«kˆ ˆ«ˆ ˆ«j ĵ ˆ«= reùt söông rôi laïnhluøng

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "l l l l ========================== & œ œ»j. ˆ«kˆ ˆ«j ˆ. ˆ«kˆ ˆ«j. ˆ ˆ«kˆ ˆ«j ˆ. Kˆ«k «ˆ«j «ˆ«ˆ ˆ«ˆ«j. ˆ. ˆ«kˆ ˆ«ˆ ˆ«j ĵ ˆ«= reùt söông rôi laïnhluøng"

Bản ghi

1 œ J k k k K k k ĵ reùt söông rôi aïnhuøng ta khoâng neä chi O kìa! Ma -ri- a cuøng Giu- L k k _ reùt aïnh uøng khoâng neä gì Ma -ri- a cuøng Giu- CA NHAÄP LEà Thaùnh eã THAÙNH GIA THAÁT Mau ñeán thôø aïy (Taâm tình : 2-16) ß 2 Aegro 4 Jœ œ #œ œ J œ œ œ œ # n U _? 2 4 _ œ _ œ œ _ œ œ œ_ # œ_ #œ œ_ œ _ œ_ U œ ĵ _ Ĵ _ J _ K k k _ k k J k k Kœ Muïc ñoàng ÑK: ta mau mau höôùngveà Beâ- em ta cuøng nhau tieán böôùc Ñeâmñoâng giaù L _ k _ k Naøo ñi Beâ- em cuøng böôùc Ñeâmñoâng ĵ ĵ ĵ ĵ J J # œj œ œ Jœ se vaø Haøi Nhi môùi sinh ra naèm trong maùng coû Vinh danh L _ se vaø Haøi Nhi môùi sinh ra naèm trong maùng œ œ #œ œ Ĵ J b œ J œ b ĵ Heát Caû treân trôøi Bình an döôùi theá ngöôøi thieän taâm L _ Cha treân trôøi Bình an döôùi TK ñaõ ñoaùi thöông chuùng con göông saùng Thaùnh Am œ J E C J ñöùc cuûa Thaùnh Gia Haàu ñöôïc höôûng nieàm theá coû _ ngöôøi _ thieän (YÙ ôøi nguyeän) Am F D J J J J J œ 7 J œ J E J œ J F Dm J J J J Gia Thaát Cho con noi theo thöïchieän nhaân œ J F E J J 19 vui vónh cöûu trong Vinh Nhaø taâm danh ÑNA

2 ÑAÙP CA Xin ñöôïc nhö ôøi (Tv ) Moderato ß 2 4 J œ œ? 2 4 œ _ J J J J _ J J J J ÑK Haïnh phuùc thay ngöôøi Haïnh toân sôï ngöôøi Thieân toân sôï Trôøi Naøo ai ÑNA soángtheo phuùc thay ĵ J J J J Ĵ Ĵ _ J J ñöôøng oái cuûa Ngöôøi ñaõvaïch ra Seõ nhaän ñöôïc ôn Heát _ J J J J may may Ôn ban traøn an Ôn ban vaø traøn aønh Seõ nhaän chuùc an ñöôïc aønh vaø ôn seõ aønh vaø gaëp seõ ngöôøi ngöôøi 4 3 J J œ J œ TK1: Hieàn theâ baïn nhö caây nho ñaày J J J J œ J baïn Con caùi baïn nhö nhöõng ài non cuûa khoùm oâ - iu Ñoù aø phuùc oäc daønh ñeå ngöôøi hoa bieát traùi toân trong sôï gia Thieân thaát 4 3 J TK2: Nguyeän xin Thieân töø Si - on J J J J thaáy caûnh thònh ñaït Gieâ - ru - sa - em heát moïi ngaøy trong ñôøi soáng cuûa baïn Vaø ñeå baïn nhìn thaáy 20 chuùc uõ (Thaùnh eã THAÙNH GIA THAÁT - tieáp theo) aønh chaùu ñaøn baïn con noäi ñeå cung baïn gaëp nhaø nhìn

3 œ_ ALLEÂLUIA Co 3 15a - 16a ÑNA Moderato ß 2 4 œ J U œ # # n _ œ _ J # œ œ œ œ ĵ #? 2 4 œ œ U _ ĵ _ J J J A - eâ - u - ia A - eâ - u - ia Nguyeän bình J # # _ ĵ # _ _ Ĵ an cuûa Ky- toâ aøm chuû trong oøng Anh Em Nguyeän ôøi U Jœ Jœ ĵ # ĵ # œ Ky -toâ CA DAÂNG LEà cö nguï doài daøo trong Lento ß 2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ UÑNA _? 2 K œ_ 4 œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Uœ_ Anh Chaân yù œ œ œ J J œ J œ œ bœ ÑK Söông rôi ñeâm ñoâng aïnh uøng Con ôi maùng coû boø öøa coù aøm aám L Söông rôi (ö) aïnh uøng ôi maùng coû boø öøa aøm aám (i) œ k œ œ J K J khoâng? Loøng ngöôøi boäi baïc aø khoâng aøkhoângnhaänchuùngconheátoøng heátoøngthoáng L # _ khoâng? Conngöôøiboäibaïc 21 (Thaùnh eã THAÙNH GIA THAÁT - tieáp theo) Em A - eâ - u - ia khoângnhaänngaøi Chuùngconheátoøngaên naênthoáng

4 _ œ_ _ _ œ_ œ k J J J Heát hoái ñeå aøm eãvaätdaâng eânuûi anmuoânphaànñaáng chuùngcon toân thôø L hoái aøm eã daâng eânñeå aøm cuûa eã daâng con _ thôø (ô ) bœ J J œ TK: Con ôi treân khoâng trung caùc Thieân k _ k khoâng cöôøi vui? aïnh? Hay nhìn thaáy coâng trình cöùu chuoäc khoå ñau? Con k _ J œ œ bœ xin aø aø chuù Muïc Ñoàng quaây quaàn beân ñeå aøm eã vaät kính daâng CA HIEÄP LEà Saùng danh (Thaùnh eã THAÙNH GIA THAÁT - tieáp theo) ß # Andante c œ œ œ œ œ œ œ # ] New Tines (Nhaïc ] Tubuar ] Church Pipe? # daïo) œ œ c _ œ œ_ _ œ œ _ Thaàn tung (Nguyeân taùc : Caùc Thaùnh Ca Giaùng sinh truyeàn thoáng AÂu Chaâu) hoâ sao Chuyeån bieân: ÑNA Duo Nöõ # Ó p F _ # _ Hoâm nay toaøn daân Trôøi ñeán thôø aïy giaùng sinh nôi L # Ó # ß Ṷ p œ ] Choir ] Fu Organ? # œ _ œ U œ w w w 22

5 œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ œ _ (Thaùnh eã THAÙNH GIA THAÁT - tieáp theo) # œ œ_ # _ _ # Tutti Nöõ _ hang öøa Beâ- em reùt buoát aïnh uøng Saùng danh Thieân L # Tutti Nam J Trôøi haân hoan ñaáttöng # ß # œ_ # _ ] Hao Pad? # œ œ Ó œ œ # _ # _ Cha trôøi ñaát ñaày vinh quang Ngöôøi Phuùc thay # L J œ J J böøngvui ca Naøy giôø ConÑaángcöùu tinh ñaõ sinh ra Töø non cao tôùimaây ß # w # œ_ n _? # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # _ # _ # _ _ nhaân oaøi Vua thaùi bình ñeán nôi nôi L # Duo Nam J J ĵ œ ngaønbaoa Ngöôøingöôøihoanchuùcñoùntin vui thaùi hoøa Moät Haøi Nhi sinh haï chuùng ta ß # w # œ_ œ ] Soft Organ? # œ œ œ œ œ œ œ œ_ œ œ œ 23

6 œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ (Thaùnh eã THAÙNH GIA THAÁT - tieáp theo) # Tutti Nöõ ĵ œ Jœ œ p J Moät Haøi Nhisinhhaï chuùngta Moät Haøi Nhiaân L # œ Jœ œ Jœ Tutti Nam p Moät Haøi Nhi aân ban nhaân traàn Moät Haøi Nhihieán thaân mình Moät Haøi Nhi # ß p œ ] 60's Organ? # œ œ_ œ œ_ œ_œ œ_ œ œ œ œ_ œ œ_ œ_ œ œ œ_ ŵ # f _ # _ ban nhaântraàn Saùng danhthieân Cha Trôøi ñaát ñaày vinh # L J f J œ J aân ban Trôøi haân hoan ñaáttöngböøng vui ca Naøy giôøcon ÑaángCöùu ß # œ œ œ œ _ f Ó œ œ œ_ œ_œ œ œ œ_ œ_œ? # _ ] Hao Pad Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ #œ œ œ # _ # _ quang Ngöôøi Phuùc thay nhaân oaøi Vua thaùi bình ñeán L # J J J tinh ñaõ sinh ra Töø non cao tôùimaâyngaøn bao a Ngöôøingöôøihoanchuùcñoùntin ß # œ_ œ #œ œ œ œœ_ Jœ _ œ_ œ œ œ œ_œ Ó? # œ_ # œ_ œ_b œ_ œ_ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _ # # n # n _ # 24

7 œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ _ œ_ œ_ œ_ (Thaùnh eã THAÙNH GIA THAÁT - tieáp theo) # # _ _ nôi nôi L # vui thaùi hoøa _ œ # œ ß œ_ œ_ œ #œ œ _ œ_ œ _ œ œ_ œ œ_œ _ œ œ_ œ_ œ œ_ U œ_ œ _ _ _? # œ œ_ œ # œ_ œ_ #œ œ œ _ œ œ_ œ_ œ œ _ œ _ œ _ œ œ_ œ œ œ œ œ_ œ_ œ œ œ_ œ_ œ œ_ œ œ Jœ œ œ œ œ U J _ # J Jœ # ĵ J Jœ ĵ ĵ ĵ Ñaây theágianthoûamöøngca ruûthöôngngöôøita ôû treânthieânñaøng # J L # # Möøng ÑaángCöùutinh Ngaøi Vua thaùibình Laø ÑaángCöùutheá ß # _ _ _ _ # _ ] Ghost Pad? # œ œ œ œ # _ œ œ œ œ œ œ œ # # œ œ œ # œ œ œ œ# nay ra ñôøi NgôïikhenVuaCaû ra ñôøi Go o o o L # _ # _ # _ nay ra ñôøi ra ñôøi Go o o o ß # œ œ_ J œ œ_ œ œ_ œ œ œ # œ ] Star Theme? # _ n _ n _# # _ # _ # œ # _ # _ 25

8 œ_ œ_ _ _ _ _ (Thaùnh eã THAÙNH GIA THAÁT - tieáp theo) # œ œ œ ĵ # _ _ o o o - ri-a in ex - ce - sis De - o L # _ n _ o o o - ri-a in ex - ce - sis De - o ß # _ œ œ œ _ œ œ œ œ œ_œ_œ? # _ # # _ _ CA KEÁT LEà Aegro ÑNA ß 3 4 œ œ # œ # # œ # œ J _? 3 4 œ_ œ œ œ œ _ # œ _ # œ œ œ œ #œ Ḷôøi nguyeän C Em Am E Dm Am F # ĵ # ĵ n Cho con G trung C _ thaønh noi göông cuûa Thaùnh G F G Dm Am _ _ qua bieån khoå án traàn gian E 7 F Dm G Em G _ _ # ĵ ĵ a Giu - se Cho con sum hoïp vôùi Thaùnh Gia Thaát treân trôøi naøy Gia Gieâ Thaát - su Beàn Ma oøng - ri vöôït - LÖU YÙ: Ñeà nghò haùt 2 aàn 26