TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC DANH MỤC MÔN HỌC TƢƠNG ĐƢƠNG (Áp dụng cho các môn học không còn trong CTĐT sau hiệu chỉnh từ năm học 2018 TT Năm HK Mãmh Môn h

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC DANH MỤC MÔN HỌC TƢƠNG ĐƢƠNG (Áp dụng cho các môn học không còn trong CTĐT sau hiệu chỉnh từ năm học 2018 TT Năm HK Mãmh Môn h"

Bản ghi

1 TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC DANH MỤC MÔN HỌC TƢƠNG ĐƢƠNG (Áp dụng cho các môn học không còn trong CTĐT sau hiệu chỉnh từ năm học 2018 TT Năm HK Mãmh Môn học không còn trong CTDT TC Chuyên ngành Khoa quản lý Mãmh Giáo dục thể chất 5 1 Các chuyên ngành BM GDTC&QPAN Giáo dục quốc phòng 1 3 Các chuyên ngành BM GDTC&QPAN Giáo dục quốc phòng 2 2 Các chuyên ngành BM GDTC&QPAN Giáo dục quốc phòng 3 3 Các chuyên ngành BM GDTC&QPAN Máy 2 3 Kỹ thuật Khí cụ 1 2 Kỹ thuật Khí cụ 2 2 Kỹ thuật Thực tập tử cơ bản 1 ĐT Viễn thông Tiếng Anh chuyên ngành 2 Xây dựng Công nghệ chế tạo thiết bị 1 2 Cơ Khí và ĐL Công nghệ chế tạo thiết bị 2 2 Cơ Khí và ĐL Công nghệ dập tạo hình 2 Cơ Khí và ĐL Công nghệ gia công chất dẻo 2 Cơ Khí và ĐL Công nghệ tạo hình khối tấm 2 Cơ Khí và ĐL Công nghệ và thiết bị cán kéo 2 Cơ Khí và ĐL Đồ án công nghệ dập tạo hỉnh 1 Cơ Khí và ĐL Tự động hóa quá trình dập tạo hình 2 Cơ Khí và ĐL Thực tập gia công áp lực 2 Cơ Khí và ĐL

2 TT Năm HK Mãmh Môn học không còn trong CTDT TC Chuyên ngành Khoa quản lý Mãmh Thực tập Gia công trên máy cắt gọt (M1) 1.5 Xưởng TH Vi xử lý trong đo lường điều khiển 4 Công nghệ cơ tử Điều khiển&tdh Thực tập tử cơ bản 1 Công nghệ cơ tử ĐT Viễn thông Thực tập vi xử lý 1 Công nghệ cơ tử ĐT Viễn thông Tiếng Anh chuyên ngành 2 Công nghệ cơ tử Xây dựng Thực tập Gia công trên máy cắt gọt (M1) 1.5 Công nghệ cơ tử Xưởng TH Đo và kiểm tra không phá hủy 2 Công nghệ chế tạo máy Kỹ thuật Công nghệ và Thiết bị gia công áp lực 3 Công nghệ chế tạo máy Cơ Khí và ĐL Tiếng Anh chuyên ngành 2 Công nghệ chế tạo máy Xây dựng Thực tập xí nghiệp 2 Công nghệ chế tạo máy Cơ Khí và ĐL Thực tập Gia công trên máy cắt gọt (M1) 1.5 Công nghệ chế tạo máy Xưởng TH Automat & ngôn ngữ hình thức 2 Công nghệ phần mềm Thông tin Ngôn ngữ lập trình C++ 2 Công nghệ phần mềm Thông tin Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 Công nghệ phần mềm Thông tin Hệ điều hành 2 Công nghệ phần mềm Thông tin An toàn và bảo mật thông tin 2 Công nghệ phần mềm Thông tin Lập trình trên Windows 2 Công nghệ phần mềm Thông tin Lập trình trên nền Web 2 Công nghệ phần mềm Thông tin Phát triển phần mềm trên web 2 Công nghệ phần mềm Thông tin Đồ án phát triển phần mềm trên web 1 Công nghệ phần mềm Thông tin Máy học 2 Công nghệ phần mềm Thông tin Xử lý ảnh 2 Công nghệ phần mềm Thông tin Phát triển phần mềm trên thiết bị di động 2 Công nghệ phần mềm Thông tin Quản trị dự án phần mềm 2 Công nghệ phần mềm Thông tin Thực tập dự án phát triển phần mềm 4 Công nghệ phần mềm Thông tin Thực tập các hệ thống thông tin lực 3 Công nghệ phần mềm Thông tin Hệ thống thông tin lực 2 Công nghệ phần mềm Thông tin Chương trình dịch 2 Công nghệ phần mềm Thông tin Multimedia 2 Công nghệ phần mềm Thông tin Đồ họa ứng dụng 2 Công nghệ phần mềm Thông tin Hệ thống thông tin địa lý 2 Công nghệ phần mềm Thông tin

3 TT Năm HK Mãmh Môn học không còn trong CTDT TC Chuyên ngành Khoa quản lý Mãmh Thực tập phát triển hệ thống TMĐT 4 Công nghệ phần mềm Thông tin Lý thuyết điều khiển tự động 1 2 Công nghệ phần mềm Điều khiển&tdh Cung cấp 3 Công nghệ tự động Kỹ thuật Lý thuyết mạch 2 3 Công nghệ tự động Kỹ thuật Khí cụ 1 2 Công nghệ tự động Kỹ thuật Chuẩn trong thiết kế và thi công các công trình * 2 Công nghệ tự động Điều khiển&tdh Điểu khiển mờ - mạng nơron* 2 Công nghệ tự động Điều khiển&tdh Kỹ thuật lập trình* 2 Công nghệ tự động Điều khiển&tdh Lý thuyết điều khiển tự động 2 3 Công nghệ tự động Điều khiển&tdh Tự động hoá quá trình công nghệ 3 Công nghệ tự động Điều khiển&tdh Vi xử lý trong đo lường điều khiển 4 Công nghệ tự động Điều khiển&tdh Đồ án Lý thuyết điều khiển tự động 1 1 Công nghệ tự động Điều khiển&tdh Thực tập tử cơ bản 1 Công nghệ tự động ĐT Viễn thông Thực tập Lắp mạch nhị thứ (NT) 1.5 Công nghệ tự động Xưởng TH Thực tập Gia công trên máy cắt gọt (M1) 1.5 Công nghệ tự động Xưởng TH Cung cấp 3 Kỹ thuật Lý thuyết mạch 2 3 Kỹ thuật Kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp tài liệu* 2 Kỹ thuật Khí cụ 1 2 Kỹ thuật Khí cụ 2 2 Kỹ thuật Nhiễu và các phương pháp chống nhiễu* 2 Kỹ thuật Mô phỏng trường từ* 2 Kỹ thuật Điện tử công suất trong hệ thống 2 Kỹ thuật Mạng thông minh* 2 Kỹ thuật Đo và kiểm tra không phá hủy 2 Kỹ thuật

4 TT Năm HK Mãmh Môn học không còn trong CTDT TC Chuyên ngành Khoa quản lý Mãmh Tự động hoá quá trình công nghệ 3 Điều khiển&tdh Vi xử lý trong đo lường điều khiển 4 Điều khiển&tdh Thực tập tử cơ bản 1 ĐT Viễn thông Thực tập Lắp đặt trạm biến áp PP phụ tải (TR) 1.5 Xưởng TH Thực tập Gia công trên máy cắt gọt (M1) 1.5 Xưởng TH Nhiệt động kỹ thuật 2 Điện hạt nhân Năng lượng Truyền nhiệt 2 Điện hạt nhân Năng lượng Tua bin 3 Điện hạt nhân Năng lượng An toàn hạt nhân 3 Điện hạt nhân KT hạt nhân Cơ sở vật lý hạt nhân 3 Điện hạt nhân KT hạt nhân Điện tử hạt nhân* 3 Điện hạt nhân KT hạt nhân Đồ án an toàn hạt nhân 1 Điện hạt nhân KT hạt nhân Đồ án thủy nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân 1 Điện hạt nhân KT hạt nhân Đồ án vật lý neutron trong lò phản ứng hạt nhân 1 Điện hạt nhân KT hạt nhân Động học và điều khiển lò phản ứng 3 Điện hạt nhân KT hạt nhân Hóa phóng xạ* 2 Điện hạt nhân KT hạt nhân Nhà máy hạt nhân* 3 Điện hạt nhân KT hạt nhân Nhiên liệu hạt nhân 2 Điện hạt nhân KT hạt nhân Phương pháp thực nghiệm trên lò phản ứng hạt nhân 2 Điện hạt nhân KT hạt nhân Thực tập trên lò phản ứng hạt nhân 2 Điện hạt nhân KT hạt nhân Thực tập vật lý hạt nhân1 2 Điện hạt nhân KT hạt nhân Thủy nhiệt trong lò phản ứng 3 Điện hạt nhân KT hạt nhân Tiếng Anh chuyên ngành 3 Điện hạt nhân KT hạt nhân Vận hành nhà máy hạt nhân trên thiết bị mô phỏng* 3 Điện hạt nhân KT hạt nhân Vật liệu hạt nhân 2 Điện hạt nhân KT hạt nhân Hóa học nước trong NMĐ hạt nhân 3 Điện hạt nhân KT hạt nhân Thực tập vật lý hạt nhân2 2 Điện hạt nhân KT hạt nhân Máy gia tốc 2 Điện hạt nhân KT hạt nhân Hệ thống cung cấp nhiệt* 2 Điện lạnh Năng lượng Nhiệt động kỹ thuật 2 Điện lạnh Năng lượng

5 TT Năm HK Mãmh Môn học không còn trong CTDT TC Chuyên ngành Khoa quản lý Mãmh Tiếng Anh chuyên ngành lạnh 3 Điện lạnh Năng lượng Truyền nhiệt 2 Điện lạnh Năng lượng Tự động hóa quá trình nhiệt* 2 Điện lạnh Năng lượng Đại cương về Tua bin Lò hơi* 2 Điện lạnh Năng lượng Kỹ thuật lạnh ứng dụng* 2 Điện lạnh Năng lượng Tin học ứng dụng trong ngành lạnh 2 Điện lạnh Năng lượng Vật liệu kỹ thuật lạnh 2 Điện lạnh Năng lượng Công nghệ kỹ thuật cơ lạnh* 2 Điện lạnh Năng lượng Thực tập sửa chữa thiết bị lạnh 3 Điện lạnh Năng lượng Tự động hoá kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí 3 Điện lạnh Năng lượng Thực tập Chuyên ngành Điện lạnh 4 Điện lạnh Năng lượng Cơ sở thông tin số 2 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Mạng truyền thông* 2 Điện tử viễn thông Thông tin Lý thuyết mạch 2 2 Điện tử viễn thông Kỹ thuật Mô hình hóa và mô phỏng* 2 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Truyền thông đa phương tiện* 2 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Kỹ thuật truyền dữ liệu 2 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Xử lý tiếng nói* 2 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Kỹ thuật ghép kênh 2 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Mạng thế hệ sau* 2 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Mạng truy nhập* 2 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Thiết bị đầu cuối* 2 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Thiết kế mạch* 2 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Thông tin di động 2 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông An toàn thông tin 3 Điện tử viễn thông Thông tin Thông tin vi ba và vệ tinh 3 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Đồ án Điện tử 1 1 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Thực tập tử 1 1 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Thực tập tử 2 1 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Thực tập vi xử lý 1 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Thực tập viễn thông1 1 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Thực tập viễn thông2 1 Điện tử viễn thông ĐT Viễn thông Lý thuyết mạch 1 2 Điện tử viễn thông Kỹ thuật Lý thuyết mạch 1 2 Điện tử viễn thông Kỹ thuật Xử lý ảnh 2 Điện tử y tế Thông tin Cơ sở thông tin số 2 Điện tử y tế ĐT Viễn thông Lý thuyết mạch 2 2 Điện tử y tế Kỹ thuật

6 TT Năm HK Mãmh Môn học không còn trong CTDT TC Chuyên ngành Khoa quản lý Mãmh Mô hình hóa và mô phỏng* 2 Điện tử y tế ĐT Viễn thông Thiết kế hệ thống nhúng 2 Điện tử y tế ĐT Viễn thông Truyền thông đa phương tiện* 2 Điện tử y tế ĐT Viễn thông Cảm biến và kỹ thuật đo lường y sinh 3 Điện tử y tế Điều khiển&tdh Công nghệ chẩn đoán hình ảnh 1 2 Điện tử y tế ĐT Viễn thông Công nghệ chẩn đoán hình ảnh 2 3 Điện tử y tế ĐT Viễn thông Giải phẫu và sinh lý học* 2 Điện tử y tế ĐT Viễn thông Hệ thống thông tin y tế 3 Điện tử y tế ĐT Viễn thông Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị 3 Điện tử y tế ĐT Viễn thông Đồ án Điện tử 1 1 Điện tử y tế ĐT Viễn thông Thực tập tử 1 1 Điện tử y tế ĐT Viễn thông Thực tập tử 2 1 Điện tử y tế ĐT Viễn thông Thực tập ngoại khóa 1 2 Điện tử y tế ĐT Viễn thông Thực tập ngoại khóa 2* 2 Điện tử y tế ĐT Viễn thông Thực tập vi xử lý 1 Điện tử y tế ĐT Viễn thông Bảo vệ Rơle và Tự động hóa 1 4 Hệ thống Kỹ thuật Bảo vệ Rơle và Tự động hóa 2 2 Hệ thống Kỹ thuật Cung cấp 3 Hệ thống Kỹ thuật Dự báo phụ tải và thiết kế lưới truyền tải 2 Hệ thống Kỹ thuật Đường dây dài và tính toán cơ học đường dây 2 Hệ thống Kỹ thuật Kỹ thuật cao áp 1 2 Hệ thống Kỹ thuật Kỹ thuật cao áp 2 2 Hệ thống Kỹ thuật Lưới 3 Hệ thống Kỹ thuật Lý thuyết mạch 2 3 Hệ thống Kỹ thuật Lý thuyết mạch 3 2 Hệ thống Kỹ thuật Máy 2 3 Hệ thống Kỹ thuật Nâng cao hiệu quả truyền tải 2 Hệ thống Kỹ thuật ổn định Hệ thống 2 Hệ thống Kỹ thuật Thử nghiệm thiết bị trong HTĐ 3 Hệ thống Kỹ thuật Thực tập quản lý vận hành lưới phân phối 1 Hệ thống Kỹ thuật Tiếng Anh chuyên ngành 2 Hệ thống Kỹ thuật ứng dụng tin học trong HTĐ 1 2 Hệ thống Kỹ thuật ứng dụng tin học trong HTĐ 2 2 Hệ thống Kỹ thuật Vận hành Hệ thống 1 2 Hệ thống Kỹ thuật Vận hành Hệ thống 2 2 Hệ thống Kỹ thuật Đồ án Bảo vệ Rơle 1 Hệ thống Kỹ thuật

7 TT Năm HK Mãmh Môn học không còn trong CTDT TC Chuyên ngành Khoa quản lý Mãmh Đồ án lưới khu vực 1 Hệ thống Kỹ thuật Thiết kế thị trường 2 Hệ thống QL & NL Thực tập Lắp mạch nhị thứ (NT) 1.5 Hệ thống Xưởng TH Thực tập sửa chữa đường dây tải có U <= kV() 1.5 Hệ thống Xưởng TH Thực tập Lắp đặt trạm biến áp PP phụ tải (TR) 1.5 Hệ thống Xưởng TH Thực tập sửa chữa Cáp lực (C) 0.5 Hệ thống Xưởng TH Thực tập tháo lắp thiết bị (TB) 0.5 Hệ thống Xưởng TH Kinh tế lượng 2 Kế toán doanh nghiệp QL & NL Kế toán hành chính sự nghiệp 2 Kế toán doanh nghiệp Kinh tế và QL Phương pháp định lượng trong quản lý kinh tế 2 Kế toán doanh nghiệp Kinh tế và QL Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 3 Kế toán doanh nghiệp Kinh tế và QL Kinh tế lượng 2 Kế toán tài chính và kiểm soát QL & NL Kế toán hành chính sự nghiệp 2 Kế toán tài chính và kiểm soát Kinh tế và QL Phương pháp định lượng trong quản lý kinh tế 2 Kế toán tài chính và kiểm soát Kinh tế và QL Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 3 Kế toán tài chính và kiểm soát Kinh tế và QL Hệ thống thông tin kế toán 1 2 Kế toán tài chính và kiểm soát Kinh tế và QL Hệ thống thông tin kế toán 2 2 Kế toán tài chính và kiểm soát Kinh tế và QL Cơ sở thông tin số 2 Kỹ thuật tử ĐT Viễn thông Công nghệ tử tiên tiến* 2 Kỹ thuật tử ĐT Viễn thông Mạng truyền thông* 2 Kỹ thuật tử Thông tin Lý thuyết mạch 2 2 Kỹ thuật tử Kỹ thuật Mô hình hóa và mô phỏng* 2 Kỹ thuật tử ĐT Viễn thông Thiết kế hệ thống nhúng 2 Kỹ thuật tử ĐT Viễn thông Truyền thông đa phương tiện* 2 Kỹ thuật tử ĐT Viễn thông Kỹ thuật truyền dữ liệu 2 Kỹ thuật tử ĐT Viễn thông Thiết kế mạch tích hợp số 2 Kỹ thuật tử ĐT Viễn thông An toàn thông tin 3 Kỹ thuật tử Thông tin Các hệ thống thời gian thực* 2 Kỹ thuật tử ĐT Viễn thông Cảm biến và ứng dụng 3 Kỹ thuật tử Điều khiển&tdh Đồ án Điện tử 1 1 Kỹ thuật tử ĐT Viễn thông

8 TT Năm HK Mãmh Môn học không còn trong CTDT TC Chuyên ngành Khoa quản lý Mãmh Đồ án Điện tử 2 1 Kỹ thuật tử ĐT Viễn thông Thực tập tử nâng cao 1 Kỹ thuật tử ĐT Viễn thông Thực tập tử 1 1 Kỹ thuật tử ĐT Viễn thông Thực tập tử 2 1 Kỹ thuật tử ĐT Viễn thông Thực tập vi xử lý 1 Kỹ thuật tử ĐT Viễn thông Vi điều khiển 2 Năng lượng tái tạo Điều khiển&tdh Tin học ứng dụng 3 Năng lượng tái tạo Năng lượng Tiếng Anh chuyên ngành năng lượng tái tạo 3 Năng lượng tái tạo Năng lượng Thực tập sửa chữa thiết bị nhiệt 3 Năng lượng tái tạo Năng lượng Năng lượng tái tạo trong hệ thống vận tải* 2 Năng lượng tái tạo Năng lượng Thị trường và các chính sách năng lượng tái tạo* 2 Năng lượng tái tạo QL & NL Xây dựng và đánh giá các dự án năng lượng tái tạo* 2 Năng lượng tái tạo QL & NL An toàn thiết bị áp lực 2 Nhiệt Năng lượng Điều khiển tự động NMNĐ 3 Nhiệt Năng lượng Hệ thống cung cấp nhiệt* 2 Nhiệt Năng lượng Lò hơi 3 Nhiệt Năng lượng Nhiệt động kỹ thuật 2 Nhiệt Năng lượng Thực tập vận hành nhà máy nhiệt 4 Nhiệt Năng lượng Tiếng Anh chuyên ngành 3 Nhiệt Năng lượng Tin học ứng dụng trong ngành nhiệt* 2 Nhiệt Năng lượng Truyền nhiệt 2 Nhiệt Năng lượng Thực tập sửa chữa thiết bị nhiệt 3 Nhiệt Năng lượng Tự động hóa quá trình nhiệt* 2 Nhiệt Năng lượng Tua bin 3 Nhiệt Năng lượng Vận hành lò hơi, tua bin 3 Nhiệt Năng lượng Vận hành nhà máy trên thiết bị mô phỏng* 2 Nhiệt Năng lượng Vật liệu kỹ thuật nhiệt 2 Nhiệt Năng lượng Công trình Điện 3 QLDA & CT Xây dựng Kết cấu công trình Thép 2 QLDA & CT Xây dựng Mô hình toán kinh tế trong xây dựng&tin ƯD 3 QLDA & CT Xây dựng Kết cấu thép 2 QLDA & CT Xây dựng Kinh tế lượng 2 QTKD khách sạn và DL QL & NL Tin học ứng dụng trong Quản trị kinh doanh 2 QTKD khách sạn và DL Kinh tế và QL

9 TT Năm HK Mãmh Môn học không còn trong CTDT TC Chuyên ngành Khoa quản lý Mãmh Phương pháp định lượng trong quản lý kinh tế 2 QTKD khách sạn và DL Kinh tế và QL Kinh tế lượng 2 Quản lý công nghiệp QL & NL Mô phỏng hệ thống sản xuất và dịch vụ 2 Quản lý công nghiệp QL & NL ứng dụng tin học trong quản lý kinh tế 2 Quản lý công nghiệp Kinh tế và QL Khí cụ 1 2 Kỹ thuật Biến đổi khí hậu 3 Năng lượng Tin học ứng dụng 3 Năng lượng ĐTM & ĐMC 3 Năng lượng Hệ thống cấp thoát nước và đồ án 3 Năng lượng Khí tượng và khí hậu học 3 Năng lượng Kiểm toán môi trường 2 Năng lượng Kiến trúc công nghiệp và quy hoạch đô thị 3 Năng lượng Môi trường và phát triển bền vững 2 Năng lượng Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 3 Năng lượng đô thị và khu công nghiệp 3 Năng lượng Sinh thái môi trường đô thị và khu công nghiệp 3 Năng lượng Thanh tra và bảo vệ môi trường 2 Năng lượng Thiết bị thuỷ khí 2 Cơ Khí và ĐL Thủy văn đô thị 2 Năng lượng Thực tập hoá chuyên ngành 2 Năng lượng

10 TT Năm HK Mãmh Môn học không còn trong CTDT TC Chuyên ngành Khoa quản lý Mãmh Thực tập quản lý môi trường 4 Năng lượng Dự báo nhu cầu năng lượng 2 Quản lý năng lượng QL & NL Kinh tế lượng 2 Quản lý năng lượng QL & NL Lý thuyết giá năng lượng 2 Quản lý năng lượng QL & NL Thiết kế thị trường 2 Quản lý năng lượng QL & NL Các nguồn năng lượng thay thế 2 Quản lý năng lượng QL & NL Sử dụng năng lượng hiệu quả động cơ_cđ8 2 Quản lý năng lượng QL & NL Quản lý sản xuất 2 Quản lý năng lượng Kinh tế và QL Ngôn ngữ lập trình C++ 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin Hệ điều hành 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin Hệ thống thông tin lực 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin Multimedia 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin Cơ sở lý thuyết mật mã 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin Chính sách an toàn thông tin 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin Mạng không dây và di động 1 Quản trị an ninh mạng Thông tin Thiết bị mạng 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin Nhập môn công nghệ phần mềm 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin An ninh mạng di động 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin An toàn toán đám mây 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin An toàn cơ sở dữ liệu 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin Phát triển phần mềm web an toàn 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin

11 TT Năm HK Mãmh Môn học không còn trong CTDT TC Chuyên ngành Khoa quản lý Mãmh Truyền thông trên Internet 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin An toàn và bảo mật ứng dụng web 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin Lập trình hệ thống 3 Quản trị an ninh mạng Thông tin Quản trị tường lửa 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin Giao thức an ninh mạng 2 Quản trị an ninh mạng Thông tin An ninh và bảo mật thương mại tử 3 Quản trị an ninh mạng Thông tin Thu thập và phân tích thông tin an ninh mạng 3 Quản trị an ninh mạng Thông tin Thực tập Quản trị và an ninh mạng máy tính 4 Quản trị an ninh mạng Thông tin Thực tập Quản trị và an ninh máy chủ 4 Quản trị an ninh mạng Thông tin Thực tập quản trị và bảo mật các HTTT lực 3 Quản trị an ninh mạng Thông tin Kinh tế lượng 2 Quản trị doanh nghiệp QL & NL Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 3 Quản trị doanh nghiệp Kinh tế và QL Tin học ứng dụng trong Quản trị kinh doanh 2 Quản trị doanh nghiệp Kinh tế và QL Phương pháp định lượng trong quản lý kinh tế 2 Quản trị doanh nghiệp Kinh tế và QL Kinh tế lượng Kiểm toán* Phương pháp định lượng trong quản lý kinh tế Quản lý ngân hàng thương mại 2 Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp QL & NL Kinh tế và QL Kinh tế và QL Kinh tế và QL

12 TT Năm HK Mãmh Môn học không còn trong CTDT TC Chuyên ngành Khoa quản lý Mãmh Thẩm định tín dụng ngân hàng Thực hành tài chính doanh nghiệp Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Thực hành môn học tài chính doanh nghiệp Lý thuyết mạch Chuẩn trong thiết kế và thi công các công trình * Kỹ thuật lập trình* Vi xử lý trong đo lường điều khiển Đồ án tự động hóa điều khiển thiết bị Đồ án thiết kế hệ thống phân phối năng Đồ án thiết kế thiết bị Điều khiển logic Hệ thống phân phối năng Thiết bị Thiết bị Thiết bị điều khiển thủy lực khí nén(*) Kỹ thuật chiếu sáng công nghiệp và dân dụng Thực tập tử cơ bản 1 Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp Kinh tế và QL Kinh tế và QL Kinh tế và QL Kinh tế và QL Kỹ thuật Điều khiển&tdh Điều khiển&tdh Điều khiển&tdh Điều khiển&tdh Kỹ thuật Điều khiển&tdh Điều khiển&tdh Kỹ thuật Điều khiển&tdh Điều khiển&tdh Điều khiển&tdh Kỹ thuật ĐT Viễn thông

13 TT Năm HK Mãmh Môn học không còn trong CTDT TC Chuyên ngành Khoa quản lý Mãmh Thực tập Lắp mạch nhị thứ (NT) 1.5 Xưởng TH Thực tập Lắp đặt trạm biến áp PP phụ tải (TR) 1.5 Xưởng TH Ngôn ngữ lập trình C++ 2 Thương mại tử Thông tin An toàn và bảo mật thông tin 2 Thương mại tử Thông tin Lập trình trên nền Web 2 Thương mại tử Thông tin Phát triển phần mềm trên web 2 Thương mại tử Thông tin Đồ họa ứng dụng 2 Thương mại tử Thông tin Chính sách thương mại và quan hệ quốc tế 2 Thương mại tử Thông tin Marketing tử và công nghệ quảng bá sản phẩm online 2 Thương mại tử Thông tin Tiếng Anh nâng cao 1 2 Thương mại tử Thông tin Tiếng Anh nâng cao 2 2 Thương mại tử Thông tin Tiếng Anh nâng cao 3 2 Thương mại tử Thông tin Tiếng Anh nâng cao 4 2 Thương mại tử Thông tin Nguyên lý thống kê và thống kê doanh nghiệp 2 Thương mại tử Kinh tế và QL Thanh toán qua mạng 2 Thương mại tử Thông tin Thực tập quản lý kinh doanh công ty 3 Thương mại tử Thông tin Tìm kiếm và khai thác dữ liệu mạng 2 Thương mại tử Thông tin Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng 2 Thương mại tử Kinh tế và QL Nguyên lý kế toán 3 Thương mại tử Kinh tế và QL Quản lý chiến lược 2 Thương mại tử Kinh tế và QL Công trình Điện 3 Xây dựng công trình Xây dựng Kết cấu Nhà máy Nhiệt 2 Xây dựng công trình Xây dựng Kết cấu Nhà máy Thủy 2 Xây dựng công trình Xây dựng Kết cấu công trình Thép 2 Xây dựng công trình Xây dựng Kết cấu thép 2 Xây dựng công trình Xây dựng Thủy văn 2 Xây dựng công trình Năng lượng

14 TT Năm HK Mãmh Môn học không còn trong CTDT TC Chuyên ngành Khoa quản lý Mãmh Kết cấu nhà thép Kết cấu thép 2 Xây dựng dân dụng & Xây dựng dân dụng & Xây dựng Xây dựng

15 8-2019) Môn học tƣơng đƣơng Chọn 1 trong 9 mh tự chọn Giáo dục quốc phòng 1 2 Giáo dục quốc phòng 2 2 Giáo dục quốc phòng 3 6 Máy 2 4 Khí cụ 4 Vận hành Hệ thống 2 Thực tập tử cơ bản 2 Tiếng anh chuyên ngành trong cơ khí 2 Thiết bị cơ 2 Công nghệ chế tạo máy 2 2 Công nghệ dập thể tích 2 Lý thuyết biến dạng dẻo 2 Công nghệ dập tấm 2 Công nghệ gia công áp lực 2 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1 Cơ khí hóa TDH quá trình Thực tập phun phủ 1 TC Ghi chú 15

16 Môn học tƣơng đƣơng TC Ghi chú Thực tập Gia công trên máy cắt gọt (M1) 2 Vi xử lý trong đo lường điều khiển 1 2 Thực tập tử cơ bản 2 Thực hành vi xử lý 2 Tiếng anh chuyên ngành trong cơ khí 2 Thực tập Gia công trên máy cắt gọt (M1) 2 Thử nghiệm thiết bị trong Hệ thống 2 Công nghệ gia công áp lực 2 Tiếng anh chuyên ngành trong cơ khí 2 Thực tập sản xuất mô hình cơ khí Thực tập Gia công trên máy cắt gọt (M1) 2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao 2 Lập trình C nâng cao 2 Nhập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 Nguyên lý hệ điều hành 2 Nhập môn an toàn và bảo mật thông tin 2 Ngôn ngữ kịch bản 2 Cơ sở lập trình Web 2 Lập trình web nâng cao 2 Đồ án lập trình web nâng cao 1 Nhập môn học máy 2 Nhập môn xử lý ảnh 2 Lập trình trên thiết bị di động 2 Quản trị dự án TT 2 Thực tập quản trị dự án phần mềm 4 Thực tập hệ thống thông tin tích hợp 4 Học máy nâng cao 2 Chương trình dịch 3 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng PM 2 Lập trình Game 2 Hệ thống thông tin không gian 2 16

17 Môn học tƣơng đƣơng Thực tập vận hành hệ thống TMĐT 4 Lý thuyết điều khiển tự động 1 2 Hệ thống cung cấp 3 Lý thuyết mạch 2 4 Khí cụ 4 Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế 2 Hệ thống BMS(*) 2 Các hệ thống giám sát môi trường công nghiệp* 2 Lý thuyết điều khiển tự động 2 2 Tự động hóa quá trình công nghệ 2 Vi xử lý trong đo lường điều khiển 1 2 Đồ án Tự động hóa thiết bị 1 Thực tập tử cơ bản 2 Thực tập Lắp mạch nhị thứ (NT) 2 Thực tập Gia công trên máy cắt gọt (M1) 2 Cung cấp 2 Lý thuyết mạch 2 4 Nhập ngành Công nghệ KTĐ, Điện tử 2 Khí cụ 4 Vận hành Hệ thống 2 Bảo vệ quá áp 2 Mô phỏng hệ thống 2 Quản lý và lập dự toán công trình 2 Công nghệ trong lưới thông minh 2 Thử nghiệm thiết bị trong Hệ thống 2 TC Ghi chú 17

18 Môn học tƣơng đƣơng TC Ghi chú Tự động hóa quá trình công nghệ 2 Vi xử lý trong đo lường điều khiển 1 2 Thực tập tử cơ bản 2 Thực tập Lắp đặt Trạm biến áp PP phụ tải (TR) 1 Thực tập Gia công trên máy cắt gọt (M1) 2 Nhiệt động kỹ thuật 4 Truyền nhiệt 4 Tuabin 4 Phương pháp Monter-Carlo và ứng dụng 3 Cơ sở vật lý hạt nhân 1 3 Điện tử hạt nhân 1 2 Đồ án an toàn bức xạ 1 Đồ án kỹ thuật hạt nhân 1 Kỹ thuật ứng dụng đồng vị 3 Động học lò phản ứng hạt nhân 3 Hóa phóng xạ và ứng dụng 3 Nhà máy hạt nhân 2 Công nghệ bức xạ 2 Kỹ thuật phân tích hạt nhân 3 Thực tập kỹ thuật hạt nhân 3 2 Thực tập kỹ thuật hạt nhân 1 2 Thủy nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân 3 Tiếng Anh chuyên ngành hạt nhân 1 2 Vật lý notron và ứng dụng 2 Cơ sở khoa học vật liệu dùng trong kỹ thuật hạt nhân 2 Kỹ thuật hạt nhân môi trường 2 Thực tập kỹ thuật hạt nhân 2 2 Máy gia tốc và ứng dụng 3 Hệ thống cung cấp năng lượng nhiệt 3 Nhiệt động kỹ thuật 4 18

19 Môn học tƣơng đƣơng Tiếng Anh chuyên ngành Nhiệt - Lạnh 2 Truyền nhiệt 4 Mô hình hóa quá trình nhiệt* 2 Vận hành lò hơi, tua bin 2 Kỹ thuật lạnh ứng dụng 3 Tin học ứng dụng trong ngành nhiệt - lạnh 2 Vật liệu kỹ thuật nhiệt - lạnh 2 Kỹ thuật lanh ứng dụng 3 Thực tập sửa chữa thiết bị lạnh 2 Tự động hoá hệ thống lạnh và điều hòa không khí 2 Thực tập hệ thống lạnh 3 Thông tin số 3 Mạng máy tính 2 Lý thuyết mạch 2 4 Mô phỏng hệ thống thông tin 3 Tín hiệu và hệ thống 2 Kỹ thuật truyền dẫn số 3 Lập trình nhúng* 3 Kỹ thuật siêu cao tần* 2 Mạng cảm biến không dây* 3 Kỹ thuật đa truy nhập* 2 Thiết bị tử dân dụng 2 Thiết kế mạch tương tự 2 Thông tin di động 3 Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin 2 Thông tin vệ tinh 3 Đồ án Điện tử 1 Thực hành tử 1 2 Thực hành tử 2 2 Thực hành vi xử lý 2 Thực hành viễn thông 1 2 Thực hành viễn thông 2 2 Lý thuyết mạch 1 2 Lý thuyết mạch 1 2 Nhập môn xử lý ảnh 2 Thông tin số 3 Lý thuyết mạch 2 4 TC Ghi chú 19

20 Môn học tƣơng đƣơng Mô phỏng hệ thống thông tin 3 Lập trình nhúng 3 Tín hiệu và hệ thống 2 Kỹ thuật đo lường các đại lượng không * 3 Công nghệ chẩn đoán hình ảnh 3 Lập trình nhúng* 3 Hệ thống quang tử* 3 Hệ thống thông tin y tế 2 Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị 2 Đồ án Điện tử 1 Thực hành tử 1 2 Thực hành tử 2 2 Thực tập ngoại khóa* 2 Thực hành tử nâng cao 2 Thực hành vi xử lý 2 Bảo vệ Rơle 4 Tự động hoá trong hệ thống 2 Cung cấp 2 Công nghệ trong lưới thông minh 2 Đường dây dài và tính toán cơ học đường dây+btd 2 Bảo vệ quá áp 2 Kỹ thuật cao áp 3 Hệ thống đại cương 3 Lý thuyết mạch 2 4 Thiết bị điều khiển khả trình 3 Máy 2 4 điều khiển thiết bị 2 Quản lý và lập dự toán công trình 2 Thử nghiệm thiết bị trong Hệ thống 2 Thực tập cơ sở sản xuất 2 Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ KT Điện 3 Mô phỏng hệ thống 2 Kỹ thuật chiếu sáng 2 Vận hành Hệ thống 2 Thiết kế kỹ thuật 2 Đồ án thiết kế Bảo vệ rơ le 1 TC Ghi chú 20

21 Môn học tƣơng đƣơng Đồ án thiết kế Lưới 1 Thị trường 3 Thực tập Lắp mạch nhị thứ (NT) 2 Thực tập sửa chữa đường dây tải có U<=35kV () 1 Thực tập Lắp đặt Trạm biến áp PP phụ tải (TR) 1 Thực tập sửa chữa cáp lực (C) 1 Thực tập tháo lắp thiết bị (TB) 1 Kinh tế lượng 3 Kế toán Công 2 Phương pháp tối ưu trong kinh tế 3 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 Kinh tế lượng 3 Kế toán Công 2 Phương pháp tối ưu trong kinh tế 3 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 Hệ thống thông tin kế toán 2 Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 3 Thông tin số 3 Kỹ thuật tử - Robot 3 Mạng máy tính 2 Lý thuyết mạch 2 4 Mô phỏng hệ thống thông tin 3 Lập trình nhúng 3 Tín hiệu và hệ thống 2 Kỹ thuật truyền dẫn số 3 Hệ thống VLSI* 2 Nhập môn An toàn và bảo mật thông tin 2 Hệ điều hành thời gian thực* 3 Kỹ thuật đo lường các đại lượng không 2 Đồ án Điện tử 1 TC Ghi chú 21

22 Môn học tƣơng đƣơng Đồ án Điện tử nâng cao 1 Thực hành tử nâng cao 2 Thực hành tử 1 2 Thực hành tử 2 2 Thực hành vi xử lý 2 Vi xử lý trong đo lường điều khiển 1 2 Tin học ứng dụng cho năng lượng 2 Tiếng Anh chuyên ngành năng lượng 2 Thực tập sửa chữa thiết bị nhiệt 2 Năng lượng và xử lý chất phát thải* 2 Chính sách và quy định trong ngành năng lượng_cđ5 2 Phân tích và quản lý dự án 3 Kỹ thuật an toàn nhiệt - lạnh 2 Điều khiển tự động nhà máy nhiệt 2 Hệ thống cung cấp năng lượng nhiệt 3 Lò hơi 4 Nhiệt động kỹ thuật 4 Thực tập vận hành nhà máy nhiệt 3 Tiếng Anh chuyên ngành Nhiệt - Lạnh 2 Tin học ứng dụng trong ngành nhiệt - lạnh 2 Truyền nhiệt 4 Thực tập sửa chữa thiết bị nhiệt 2 Mô hình hóa quá trình nhiệt* 2 Tuabin 4 Vận hành lò hơi, tua bin 2 Vận hành lò hơi, tua bin 2 Vật liệu kỹ thuật nhiệt - lạnh 2 Công trình Điện 1 2 Kết cấu công trình thép 3 Tin học ứng dụng trong quản lý dự án 2 Kết cấu thép 3 Kinh tế lượng 3 Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế 2 TC Ghi chú 22

23 Môn học tƣơng đƣơng TC Ghi chú Phương pháp tối ưu trong kinh tế 3 Kinh tế lượng 3 Mô phỏng hệ thống 3 Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế 2 Khí cụ 4 Biến đổi khí hậu 2 Tin học ứng dụng trong môi trường 3 Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 2 Đồ án hệ thống cấp thoát nước 2 Khí tượng và khí hậu học 2 Kiểm toán môi trường 2 Kiến trúc công nghiệp và quy hoạch đô thị 3 Công nghệ xử lý nước thải 3 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 3 đô thị và khu công nghiệp 3 Sinh thái học 2 Luật và chính sách môi trường 2 Kỹ thuật thủy khí 2 Thủy văn môi trường 2 Thực tập hóa phân tích 2 23

24 Môn học tƣơng đƣơng TC Ghi chú Thực tập công nghệ môi trường 2 Dự báo nhu cầu năng lượng 3 Kinh tế lượng 3 Định mức kinh tế kỹ thuật 2 Thị trường 3 Chính sách và quy định trong ngành NL 2 Xây dựng mô hình QLNL 2 Quản lý tác nghiệp 3 Lập trình C nâng cao 2 Nhập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 Nguyên lý hệ điều hành 2 Học máy nâng cao 2 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng PM 2 Mật mã ứng dụng 2 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 2 Mạng không dây và di động 2 Thiết bị mạng 3 Công nghệ phần mềm 2 An toàn mạng di động 2 Công nghệ toán đám mây 2 Nguyên lý lập trình HĐT 2 Lập trình. Net 2 24

25 Môn học tƣơng đƣơng TC Ghi chú Phân tích và thiết kế an toàn mạng máy tính 2 An toàn cơ sở dữ liệu và ứng dụng web 2 Lập trình hệ thống 2 Cơ sở lập trình Web 2 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 2 Nhập môn học máy 2 Thu thập và phân tích thông tin an ninh mạng 2 Thực tập quản trị mạng 4 Thực tập An ninh mạng 4 Thực tập phân tích thiết kế an toàn mạng 4 Kinh tế lượng 3 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế 2 Phương pháp tối ưu trong kinh tế 3 Kinh tế lượng 3 Lý thuyết kiểm toán 2 Phương pháp tối ưu trong kinh tế 3 Quản lý ngân hàng thương mại 3 25

26 Môn học tƣơng đƣơng TC Ghi chú Tín dụng ngân hàng 3 Tài chính doanh nghiệp thực hành 2 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 Thực hành tài chính 4 Lý thuyết mạch 2 4 Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế 2 Các hệ thống giám sát môi trường công nghiệp* 2 Vi xử lý trong đo lường điều khiển 1 2 Đồ án Tự động hóa thiết bị 1 Đồ án HT Cung cấp 1 Nhập môn tự động hóa và điều khiển 1 Hệ thống BMS(*) 2 Hệ thống cung cấp 3 ứng dụng matlab-simulink trong điều khiển 2 An toàn và vật liệu 2 Hệ thống điều khiển bằng thủy lực khí nén* 3 Kỹ thuật chiếu sáng 2 Thực tập tử cơ bản 2 26

27 Môn học tƣơng đƣơng TC Ghi chú Thực tập Lắp mạch nhị thứ (NT) 2 Thực tập Lắp đặt Trạm biến áp PP phụ tải (TR) 1 Lập trình C nâng cao 2 Nhập môn an toàn và bảo mật thông tin 2 Cơ sở lập trình Web 2 Lập trình web nâng cao 2 Lập trình Game 2 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 2 Nhập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 Tiếng Anh chuyên ngành PM 2 Tiếng Anh chuyên ngành TMĐT 2 Nhập môn học máy 2 Mạng không dây và di động 2 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Nghiệp vụ kinh doanh online và thanh toán qua mạng 3 Thực tập phân tích chiến lược TMĐT 4 Hệ khuyến nghị khách hàng 2 Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng* 2 Nguyên lý kế toán 3 Quản lý chiến lược 2 Công trình Điện 1 2 Công trình Điện 2 3 Công trình Điện 2 3 Kết cấu công trình thép 3 Kết cấu thép 3 Thủy văn môi trường 2 27

28 Môn học tƣơng đƣơng TC Ghi chú Kết cấu nhà thép 3 Kết cấu thép 3 28