BIEN BAN KIEM TRA, DANH GIA CHAT LUQNG B~NH VI~N NAM 2018, (AP DT,JNGCHO cac DoAN KIEM TRA CVA CO QUAN QUAN LY) Benh vien: BENH VIEN VAN PHUC Dia chi:

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BIEN BAN KIEM TRA, DANH GIA CHAT LUQNG B~NH VI~N NAM 2018, (AP DT,JNGCHO cac DoAN KIEM TRA CVA CO QUAN QUAN LY) Benh vien: BENH VIEN VAN PHUC Dia chi:"

Bản ghi

1 BIEN BAN KIEM TRA, DANH GIA CHAT LUQNG B~NH VI~N NAM 2018, (AP DT,JNGCHO cac DoAN KIEM TRA CVA CO QUAN QUAN LY) Benh vien: BENH VIEN VAN PHUC Dia chi: s6 45 Duong He, yin Cong, P.Tuong Binh Hi~p, TP.Thu DAu M(>t,T.Binh Duong" phtrongttrong Bin,? Hi~p, thanh _,Ph6Thu DAuM(>t,Binh Duong Giam doc: NGUYEN NGQC BAO LONG Di d9ng: THONG TIN DoAN KIEM TRA 1. Ba Cao Thi Bich Thuan PGD S6 Y t~ Truong dean 2. Ong Bui Minh Hi~n PTP NVY, S6 Y t~ Ph6 Truong dean 3. Ba Truong Thi Minh Tam CVP NVY, S6 Y t~thu Icy \._: ' 4. Ba Nguyen Thi Kim Y~n TP.QLCL BVDK tinh Thanh vien 5. OngNguyen Ngoc Himg TP.TCCB S6 Y t~ Thanh vien 6. Ba ve Nguyen Di~m Thy PGD TT CSSKSS tinh Thanh vien 7. Ba Le Thu SuongTP.TCKT S6 Y t~ Thanh vien 9. Ba VUThi Thanh Thuy PTP.QLD, S6 Y t~ Thanh vien 10. Ong Ngo Phat D~t PTP. QLHNYDTN Thanh vien 11. Ong NguyBn Van Chinh PTP KTTH, S6 Y t~ Thanh vien 12. Ong He, SI Hoang TTTTGDSK Thanh vien TOM TAT :ICETQuA DANH GIA CHAT LUQNG B~NH'~N 1. TONG SO cac TIED chi DlfOC Ap Dl)NG DANH GIA: 82/83 TIED CHI 2. TY L$ TIEU CHI Ap Dl)NG SO VOl 83 TIEU CHI: 99% 3. TONG SO DIEM CVA cac TIED cut Ap Dl)NG: 330 (C6 h~ s6 358) 4. DIEM TRUNG BlNH CHUNG CVA cac TIED cnt,

2 BAo cao DoAN KIEM TRA, DANH GIA CHAT LtrQNG BENH VIEN NAM I. KET QuA DoAN KIEM TRA, DANH GrA cac TIEU cnt CHAT LUQNG. :..;,._ cac A2.3 Nguoi benh duoc cung ch~t 't6t A2.4 v~t dung ca nhan do, sach se, 5 5 2

3 B B2.2 B2.3 B C

4 C Nguoi benh duoc dirong huang tri va cham soc, giaoduc SUC khoe phil hq'pvoi benh dang duoc disu. C6.3 Nguoi benh duoc cham soc v~ sinh ca nhan trong qua trinh di~u 5 3 C7.2 C7.3 C7.4 d9 an phil hq'pvoi du, kip thai, bao c 5 }. \ _ I. \ J.1,'J,., \ 4

5 I, 5

6 ~ ~. t. 11. BANG TONG HOP KET QuA CHUNG o o E2. Tieu chi nhi khoa Cap dung cho benh vien da khoa co khoa S Nhi va. khoa San, o 1 o o o I. ", j,;-: :'. 'I I..i

7 III. TOM TAT CONG VIJtC KIEM TRA BJtNH VIJtN - Doan kism tra gioi thieu thanh ph~n doan va thong nhat ks hoach lam viec voi don vi duoc kiern tra. - Don vi diroc kiem tra bao cao t6m t~t heat dqng cua don vi va kst qua tv kiern tra. - TiSn hanh kiem tra: Dean kiem tra phan cong nqi dung kiern tra eho cac thanh vien, - Don vi diroc kiern tra cu cac thanh phan phil hop ds ph6i hop kiem tra diroc thuan loi, giai trinh va dap irng cac yeu e~u cua doan kiem tra. - TiSn hanh quan sat thuc t tai cac khoa phong, xem xet gi.yto' s6 sach lien quan. - Doan kiem tra h9p voi cac thanh vien d~ thong nh~t viec cho di~m, nhan xet va dua ra cac ki n nghi, thu ky doan t6ng hop k t qua kiem tra va ghi nmn xct, ki n nghi. - Doan ki~m tra trao d6i tnr6c v6i Hinhd<;1odan vi v6 k t qua ki~m tra va nhung nh~n xct, ki n nghi eua doan ki~m tra.,'., ",'\ - Thu ky do':mki~m tra hoa11chinh Bien ban ki~m tra don vi, Tnrang doan ki~m tra va liinh d<;1o dan vi dugc ki~m tra eilng ky bien ban. IV. BIEU DO cac KHIA CANH. CHAT LUONG... BENH VIEN a. Bi~u d6 chung cho 5 phan (tir phan A d~n phan E) PHAN A.IDJONG DEN NGU'ejJ BENII (19)', PHAN E. TIED cui DA,C TIltr CHlTYEN KHOA 7

8 h. Bi~u db rieng cho ph n A (tir Al d~n A4) c. Bi~u db rieng cho ph n B (tir BI d~n B4) 8

9 d. Bi~u db rieng chophan C (tir Cl d~n CIO) _... _._. _._ H H _._ _ _., _ _ _ _._. - -_.-._-----._------_ _ _.._-_._.._-...:.-----_...._---_.._-_...:_ _._-_._- _-_'-- e. Bi~udB rieng cho ph n D (tir Dl d~n D3) D I..Thh~t J~p Mthong va cai tijn chi1tlm;rng (3),S '1\ ' / ''4 ' /41 \ 'J \ / 1\ \ ;2 \ ~ '.. '/\ t ~.\,, I -, '\, ~ "~ v ///\~\\. I I / I './'''''<:\ 6.. \' \ '\ \,./ " /..> -:-""-""-,, -.~\,..,.. / ;.<.'1:::~~~I:~::::~=:~=~~~.~~=~~:::~';~",\ 'c\, D3_ f)allh gla, do / ~~~...\.. ' I A " hroug, hop tao vii cai ~:o ,': D2_ Y ll}l~gngira cac ti~ ren ci' tar.it J UgH ' ig (1) sir co khac phuc (5),:r-"!,:; v-. 9

10 IV. DoAN KIEM TRA DANH GrA CHUNG ve CHAT LUQNG R NH VJ: N - Benh vien dt quan Him trong cong tac cai tisn chit hrong benh vien, co muc tieu va ks hoach, giao nhiem vu cu th. - Co tien hanh hrong gia danh gia dinh ky vs chit hrong va dira ra giai phap cung c6 khac phuc. - Trong giai doan 20 I benh vien dff co buoc cai ti n vuot tr(>iv tieu chi chit hrong va dat nhom cac benh vien co tieu chuan chit hrong cao thea Tieu chu.n chit hrong benh vien Viet Nam phien barr Tich C\ICcai tao co sa v~t chit dap ling nhu du ngiroi benh, d~u nr trang thist bi co sa v~t chit hien dai, tao khong gian than thien, d~t lich kham benh qua t6ng dai, Facebook,... ds dang ti p c~n cua nguoi dan. V. DoAN KIEM TRA DANH GrA ve UU DIEM CllA B: NH mn._ * V~ CO' so' v~t chit: - Co co sa khang trang, hi~n d<,li,s<,lchse ;... - T6 chuc t6t cong tac t6 chuc tisp don nguai b~nh, b6 tri ban tisp don va nhan vien huang dftnt<,lisanh b~nh vi~n va khoa dp cw. - Tri n khai d~t lich kh:im b~nh qua t6ng dai, th\ic hi~n cac bi~n phap giam thai gian ch~ kham b~nh.. - Canh quan hai hoa, thoang mat, s<,lchdyp, ti I~ cay xanh va cong vien d<,lti l~ > 10 phftn tram thea quy dinb. - Th\Ic hi~n t6t cong tac PCCC. - Ung dl)ng t6t CNTT vao quan ly toan b~nh vi~n,' th\ic hi~n t6t cong tac dung rna v<,lch trong dp phat thu6c. - T<,ladi u ki~n Jam vi~c cho nhan vien ~mtoan, than thi~n va du co sa v~t chit, suc kh6e nhan vien duq'cquan Iy b~ng phftn m.mva mua bao hi~m ngh ' nghi~p.. * v~ho~t dqngchuyen mon: - Nguai b~nh duq'ccung cip thong tin va tham gia vao qua trinh disu tri, nguai b~nh duq'c v~n chuy n phu hq'pvai tinh tr<.tllgb~nh. - Ti n hanh khao sat danh gia hai long nguai b~nh va nhan vien y t thuong xuyen. - Kip thai giai quyst cac pharr anh th~c m~ccua nguai b~nh. - Th\Ic hi~n rit t6t cong tac thu gom va ~u ly chit thai y ts thea th6ng tu lien tich s6 58 cua BYT va BTNMT, chit thai duq'cphan lo<,li thu gom t<,lirigu6n, co quy dinh l6i di thu gom v~n ch~y n rieng. H~ th6ng xu ly nuac thai duq'cquan tr~c dinh k:y va bao cao theo DTM cua b~nh vi~n. 10,.,

11 - C6 t6 clnrc hoat dqng truyen thong tlnrong xuyen, - Tri n khai t6t cong tac kiem scat nhi~m khuan tai benh vien, c6 nghien ciru danh gia dinh ky va gild phap khac phuc nhtrng han ch. duo - T6 clnrc duoc khoa dinh du6ng ti t ch hoat dqng hieu qua, t6 chirc tu vanhqi chanday - Dam bao cung irng du thuoc, kip thai va tlnrc hien day du quy ch chuyen mon ve diroc, phat hanh bang tin thong tin thuoc hang quy, - Dam bao co sa v~t chattrien khai cac xet nghiep huyet hoc, sinh h6a, vi sinh. - Tri6n khai diroc h~ thong van ban cua captren bang phan mem quan If van ban. VI. Dom KIEM TRA DANH GJA ve NHUQC DIEM, van DE TON T~ - Chua thuc hien the thong minh hoac the thanh toan di~n ill - Can chu y hoan thien cac bang canh bao chong mdt trqm t~i 1 s6 vi tri dong nguai. - S6 lugng bac SI do b~nh vi~n cu h9c sau d~i h9c con thdp. - Chua phan tich danh gia chi s6 bac sl, dieu duongi giuang b~nh d~ lam can cu phan b6 ngu6n luc hgp If cho cac khoa lam sang.. - Chua c~p nh~t k6 ho~ch dlj ki6n nhan IlJcthay th6 cho cac chuc danh Hinhd~o, quan If. - c~p nh~t cac m~u H6 sa b~nh an,thea 4069 va 4064 cua BQY t6. -.can ti6n hanh danh gia ki6n thuc truac - sau khi t~p hudn. e - Chua c6 k6 ho~ch khac ph\lc citi ti6n trong dao t~o cac chuang trinh dao t~o v6 CSSKSS. -Dan nguyen h61 suc sa sinh chua sfut sang va chua day du ve trang thi6t bi. - Chua c~p nh~t hqi d6ng KSNK, chua t~p hudn day du cho nhan vien ve KSNK. - Chua ban hanh Quy6t dim thanh l~p HQi d6ng Di6u duong. - Can hoan thi~n cac bi6u m~u NCKH va ling d\lng k6t qua NCKH vao cong tac t~i b~nh vi~n. VII. DoAN KIEMTRA DE XUAT cac van DE UU TIEN can cal TIEN ~ - Hoan chinh va ki~n toan cac van ban phap If.. I.. - Tri~n khai c8ng tac KSNK thea Thong tu 16/2018/TT-BYT.. :', "...,,-.. - Ban' hanh quyet dim 'thanh l~p HD Dieu duong cua B~nh vi~n " \. - T6 chuc HQi nght nguai lao dqng. 11

12 VITI. Y KIEN phan nor eva B: NH VI N ve RET QuA KIEM TRA Th6ng nh~t voi k6t qua kiem tra va gop y cua doan kiem tra. IX. RET LU4N eva TRUONG noan KIEM TRA ~ - C6ng nhan nhfrng n6 hrc vuot trqi cua benh vien trong su6t thai gian qua gop phan vao e6ng tac cham soc sue khoe cua nganh y t6. - Ti6p tuc ti6p thu cac gop y tnrc ti6p cua tirng thanh vien doan d6 phat trien han trong giai dean k6 tiep., f. 12,,. I,.