UBND QU!N GO yap PHONG GIAo D\JC va DAo T~o S6: 11011KH-GDDT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI: T NAM I>qcl~p - TV do - H\lnh phuc Go vdp, ngay 01 thong 10

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "UBND QU!N GO yap PHONG GIAo D\JC va DAo T~o S6: 11011KH-GDDT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI: T NAM I>qcl~p - TV do - H\lnh phuc Go vdp, ngay 01 thong 10"

Bản ghi

1 UBND QU!N GO yap PHONG GIAo D\JC va DAo T~o S6: 11011KH-GDDT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI: T NAM I>qcl~p - TV do - H\lnh phuc Go vdp, ngay 01 thong 10 ndm 2020 TT A NQidung cong vi~c KEHO~CH Cong tac thang 10/2020 CONG TAc CHiNH TRJ TU TUONG - DoAN THE..,.".~. - Tham du L~ phat dqng va khai mac Tuan l~ hirong irng hoc t~p su6t doi nam 2020 voi chu d~ "Chuyen d6i s6 1 thuc dayhoc t~p su6t doi; T6 chirc cac hoat dqng huong irng "Tudn l~ hirong irng hoc t~p su6t doi"....._.._--_.. _. _.._.._...._.. _._._, Thiri gian thlfc hi~n 01/10 _ -... Phdn cong trach nhi~m Nganh va cac don vi - Sinh hoat ky niem 52 nam ngay Bac He, girl thu lc1n cu6i cho nganh Giao due (15/10/ /10/2020), 56 2 nam ngay anh Nguyen Van Tr6i hy sinh (15/ Tuan 3, /2020), 90 nam Ngay thanh l~p HQi LHPN Vi~t Nam (20/10/ /10/2020).... _..._---_._--_...._... -_._._.... _ _.... _._. _..._.. - _ _ Phat dqng cuoc thi ve tranh tuyen truyen phong chong Til 01l10~ rna my va HIV/AIDS Cac tnrong THCS ~-~ = TA..~hfr~.. H~i..~ghi..CBCC,Nguoii~~ d~~g. T;~~gth~~g c~~ d~ ~i _- _.. ~tct4i 5 - T6 chuc g~p go' va d6i tho~i vai hqc sinh. TH~,~\ /)4; THCS ~..?~r-.::..._ 6 - Ngay hqi "Thi u nhi vui dqc sach", giao luu tac gia, Cac lien dqi TH,,~..It giai thi~u sach hay dsn cac lien doi....._. -_.... _ ~ ~ ~ _ _. THCS ~ - Phat dong phong trao dqi mii bao hism dung cach va 7 tham gia HQi thi vii di~u "Bu ba bu6c, ruac binh an" Cac truang TH (theo Cong van 943/GDBT ngay 24/9/2020). L Tham gia giai the d\lc Aerobic Cup Milo IAnIV nam Theo KH - Phat dqng phong trao thi dua chao mirng 38 nam ngay Nha giao Vi~t Nam (20/11/ ); phong trao Thi dua Hai t6t; phong trao van ngh~, TDTT T~p hufut Ph\l trach BQi nam hqc B 13 CONG TAc CHUYEN MON I. Mim non..... _. _. _ ~ _ _ _ _ M._. - Huang dfut quan ly nha nuac v~ giao d\lc cho UBND cac phuang T8ng hqp k~t qua t&y giun tre dc1unam Ph6i hqp Phong VHTT t6 chuc tuyen truy~n phong, -ntch6ng b~o l\lc gia dinh trong hqc duang Tham gia cuqc thi "Tu6i tre hqc t~p va lam theo tu -nttuong, d~o duc, phong cach He, Chi Minh" nam TuAn2 Tudn 3 Truang TH TQK, PNL Truang THCS QT TPT cae lien dqi TH, THCS T6MN T6 MN, ca sa GDMN _,..., 1..

2 19 - Sinh hoat chuyen mon 1) _ "" Tham du hqp giao ban dinh ky HiuH dao Phong KH SGD&DT GD&DT phu trach MN.... = TA~~-hw ;trii~~ da~~~... i~~~~~~ ~~.. SG'&DT:.=HKtrg..~h~y~~ '.m ;6~ ~ho-;;m;g-;~..~~-.~g~;u~6~g' 'r th- : l~p,.~~~ ~~ ~~~J_~P~_.... r~~~ a._ng - Rut kinh nghiem v~ thuc hien mo hinh h c t~p thirc t~ tai Nh~t t6 chirc thi giao vien day gioi ~p tnrong, _ Cac cum tnrong t6 chirc sinh hoat chuyen on..... _..... II. Pha thong ".. KH cua don vi - T6 chirc hqi thi giao vien day gioi cdp q " (Vong 1 17/10 trinh bay bien phap nang cao tiet day), _ _,._._ ",_.,, ' H.~.. _ _ _ - Tham dtr HQi thi: "GV day gioi c.pthanh TUdn3 day GV day khfii lap 2,3,4,5.,,_ " ". _ _. - Kiem tra, du gio ti~ng Anh lap 1. TUdn Ki~m tra dinh ky giita HKI khfii lap 4, 5. -j-, " "..... Ki~m tra chuyen mon, vi~c tri~n khai Clla cac trucmg Ti~u hqc, dg gio GV. ho ch nam hqc Theo KH cum _._ Ki~m tra vi~c thgc hi~n "DIilYva hqc ca mon Toan, Khoa hqc va ti~ng Anh tich hq'pct Anh va i~t Nam" " " " """ _-",,-,, Ti~p tl,lc ki~m tra tinh hinh giang dlily a k~ holilch chuyen mon ddu nam hqc......_.. _.._._..._-- ---_.._ _ Ti~p tl,lc kifun tra holiltdqng chuyen mon, chi dau nam hqc ti;li cac trucmg - Cac tru<mg t6 chuc b6i duemg dqi tuy~n QCsinh gi6i lap 9. - T6 chuc thi Van hay - Chit t6t dp q$~dg thi cdp Thanh phfi ldn thu Tham dg giai th~ thao hqc sinh t 34 - T6 chuc sinh holiltchuyen mon ddu nam h k~ hoiilchnam hqc d~n GVBM. *Pha e,p giao dy.e - Xu ly va nh~p dit li~u, th6ng ke s6 li~u tre PCGD. - L~p danh sach hqc sinh toan trucmg d~ phl,l tae ph6 c~p giao d\lc, xoa mil chit. tri~n khai T6 MN, cac tnrong co CBQL, GV di hoc tlnrc t~ tai Nh~t Cac tnrong MN 4 cum chuyen mon _.._ T6 PT, cac tnrong TH,THCS Cac tnrong TH (GVNM, GVBM) Cac trucmg TH T6 PT, cac trucmg TH T6 PT, cae trucmg TH Cac trucmg TH Cac tru<mg TH, THCS T6 PT, CBCD cap THCS GV, HS cac trucmg... ",,_. -.." _ " CBCD, MLCM, GVBM HDGD 16 phucmg, CT.BTVH, Cac trucmg PT, MN _. _ _., _.. _ <0 _.. _ _ _ - Tfmg hq'pdanh sach hqc sinh cac truang T THCS d~ so do cong tac dieu tra PCGD _- _-. _ - _- _._..._--_ - ~... ~~~~t!~e ~~!~~n:.!!~!~.t vl,lcong,mn, Cac trucmgmn, TH, THCS CV PTPCOn

3 Xay dung chuang trinh, k~ hoach gioi thieu sach v~ chu d~ Phu nu Vi~t Nam 20/10. M _.. _. _._._. _ 41 - Hieu tnrong phi dao, don d8c, kiem tra phong trao doc sach cua giao vien, hoc sinh..._~3... : = B~r~;;g-~A ~h~ m~~"dddh theo k~ h~;~h gi~g d~y... - Phat thanh hqcduang thee chu d~ thang "Cham ngoan 43 hqcgi6i", chi~u phim ph\lc V\l vi~c hqct~p va giao d\lc -ntd~o duc cho hqcsinh..,'.._---._._._-_._---_._._- _- _. _.... _ Th\lc hi~n gi6i thi~u DDDH d~n giao vien. H _,._ _ _ H, - Thirc hien xu li ki thuat sach (kiem tra va danh s8 dang ky vao sach), bao, tai lieu. Xay dung tu sach giao due 38 dao dire, ill sach phap lu~t, tu sach danh cho hoc sinh hoc tang cuong tieng Anh, tu sach giao khoa dung chung va cac ill sach khac trong thu vien tnrong hoc......m.. _.._._.M... ".. _..H.._._.._.._ _..._.._ Suu tdm tai li~u va bien soan thu muc chuyen d~ phuc vu chuang trinh giang day va hoc t~p cua nha tnrong. m.. ~ T6-ch(c~ ~~ h~;t d~~g-dq~ ~~~h: t~g b~y t~i ~ i~~ 40 sach trong "Tudn 1~huang (enghoc t~p su8t doi" Nt 45 - Ph{ttd ng h i thi tv lam DDDH _ _ Hoan tatcac h6 so s6 sach thi~t bi theo quy dinh..~ "'-~ 46 - B6 sung va cho muq1ldddh thee k~ ho~ch giang d(ly BP Thi~t bi (luu y cac n i dung giam Uti). M _ _ _ _ _ _ _. * Cong tac Y t~.. "..,,..._ N.. ~._. _... _..... _ Ti~p t\lcth\lchi~n truy~n thong cong tac phong, ch5ng dich b~nh Covid Tham gia t~p hu n cong mc dam bao an toan th\ic 48 07/10 phfun. - Tri~n khai chi~n dich tiem b6 sung v~c xin U8n van 49 B~ch hdu giam lieu (Td) cho tre lap 2. TheoKH HT cac truang MN, TH, THCS Cac truang TH - Th\lc hi~n ki~m tra suc kh6e cho hqcsinh ddu nam hqc (Do chi~u cao, can n~g d5i voitre du6i 36 thang tu6i; 50 do chi~u cao, can n~g, huy~t ap, nhip tim, thi l\lc d8i -ntvoitre til 36 thang tu6i tra len) _-- -_..._._._-.. _..._.. -_.. *CONGTAc.... _._...._.._ BOI DUONG _-- _._ D\I ~p hu n chuyen d~ "Vai tro cua dinh duongva 51 nguyen t~c ch~ dqdinh duonghgp ly trong phong dich KH SGD&DT T6MN cho tre mb non" ~i)~ t~ph~~-~h~y~~-ds "T~g~~~g b6i duongcam 52 xuc tich C\lCcho giao vien mam non trong cham soc va...-.;; giao d\lc tre mb non". ~-D\I~p-hu~~h~y~~-d~ ;~-Ph~t-t~iS~~~~giV~~h~d~i ~~~~... m.m ~~t- 54 ngu giao vien t~i truang".... _....._..._..-_. - - _ - _.. - T6 ehue HQithao "Phat huy vai tr!', trach nhi~m eua e~c th{uili v~entrong nha tntdng nham nang eao hi~u.. _... _._. _ _ H _.. Tufut2 T6 MN, Cac truang MN

4 ~~.~~~?~~~~?~~~~_..~~~.~?~ ~~?~~.. l!~1',~i~? ~~~"~.. - Tham rmru Phong GD&DT du thao K~ ho ch Dao tao 55 b6i dirong nam hoc , To trinh d~ ghi Tu n 1 VBND qt$l phe duyet K~hoach.... _ _..... _..H H._..._ ;.._,' '.M.H.... H.. ' Nh~ Gidy ch(mg nh~ BDTX nam hqc Tuan Cac truong MNCL don sinh vien truong D DHSP ki~n th\lc t~p nghi~p V\1 su phi;lm. CONGTAc KHAc I. T6 chuc - tra - Xay d\lfig phuong huang, nhi~m V\l, k~ ho 63 Tu n 1 T6 ch(rc nam hqc _--_.. -..,._ -- _ Xet duy~t h6 sa nang luong va nang ph\l ca tham nien TufuI 2 quy 4/2020. Truong BDGD 'W' _ w.. w _-. _Xet duy~t h6 sa d~ nghi cong nh~ misn t~ S\l va b6 nhi~m chuc danh ngh8 nghi~p cua vien chuc uy~n dl,lilg -ntnam 2019, Huang dfut th\lc hi~n nang luang va nang \l cap tham nien quy 4/ _.. w. _ w._._. _ 67 - Chuy~n h6 sa thoi vi~c thang 10, v h6 sa nghi huu quy v~ Phong NQi V\1 qu~. i~n nhi~;~ -=H;;(;g..d~ ~~~ ~i-th\l~..hi~;h6-~~ ~i~.... _... b6 sung thanh vien va ki~n tom HQi d6ng t g nam Tufut 4 hqc Xet duy~t sa nang luong truoc h~ nam......_. _- -_.._ Tri~n khai th\1c hi~n danh gill, phan IOl;liqu 3/2020 d6i v6i can bq, vien ch(rc, ngum lao. - Th\!,c hi~n di~u dqng giao vien MN, TH, T don vi. Tufut3 Tufut2,3 57 li~u trinh dq dqi n Tufut3 (cong lap, tu thuc) _ 'H _ _ _._. _ _ _ _ _ _. H _ H, _ w... _ w..... w 58 - T~p hudn v~ mqt s6 ~t benh cua tre khuye ~t va bien, BDGD, phap giao due d6i voi tre khuyet t~t hoc hoa ~p.... _w.. _._.. _.... _ Dai dien cac don vi, BDGD, - Chuyen d~ "Ky thuat day hoc tnrc tuyen''. dai dien cac dan vi TH, THCS... " Ph6i hq'ptruong DHSG, DHSP TP.HCM..t chirc lap BD CDNNVC Ti~u hoc hang III va Lap on "p, thi 60 -ntchimg chi Tieng Anh (sau khi duoc VBND u~ phe duyet KH).... _ _._ Giri file bai thu hoach chinh tri He, bai thu 61 dung 1 chuang trinh BDTX len S6 tay di~n hqcbdtx Theo KH Truong DHSG, DHSP va phan cong cua BQph~ TC Theo Quy t dinh

5 _... _- _.... _. - Ti~p tuc Ph6i hq'pvoi Phong NQi V\1 va Dang uy cac phuong v~ cong tac b6 nhiem, b6 nhiem lai CBQL cho cac dan vi nam h9c ~-Ph3Thgp-giiiq~y~t-h6-~~ thfuilii~p~-~ _p ph~ph~~t"""" dqng cac tnrong nr thuc; thtrc hien cong nhan HT, PHT cac tnrong nr thuc. ~ _._ _ _._ _ _ H.... H thang - Xay dung k~ hoach kiem tra nqi bo, Tuan _._ _ _ _ M - Ki~m tra viec t6 clnrc quem 1yhoat dqng can tin tai cac it nhat 3 tnrong, tnrong TH va THCS. CL/cap hoc _--- _ Ki~m tra cong tac tuyen sinh. Tu n2 - Kiem tra cua Sa GD&DT, T6 MN Phong GD&DT: Moi tnrong hoat dqng su ph~ cac co"sa MN, h5 so" ban tn'i. + Cac chuyen d dff tri~n khai... _... -._-. + Cong tac CSGD tre, cong tac GD hoa nh~p _. - Hoan tath6 so tuyen dung vien chirc nam h9c va cac dan vi 4trucrng MN (CL+NCL), 2 tnrong TH, 2 tnrong THCS Ban kiem tra nqi bq cua Phong GD&DT + Th\IC hi~n cac quy dinh v t6 e~uc va ho~t dq[lg cua co"sa giao d\lc mam non theo Dieu 1~trucrng mam non.... _. -._.._.._._-._._......_._ _ D. Thi dna - Phap ch~ - HAnh chinh - TAi chinh - CSVC._ _----_.._._-_._..._..._._._._-_...._ _.-._-_.._-_.._...._..._.._--_._.._-_.._....._._ NQp h6 so"dang ky cac danh hi~u thi dua va hinh thuc 80 khen thllong nam h9c v bq ph~ thi dua Tuk2 ngilnh.. _. _._ _ T6n~ hgp h? so"dang ky thi dua nam hqc nqp ve HQi dong Thi dua Khen thuong qu~, Ban thi dua Khen thllong Thilnh ph3, Sa GD&DT va TruOng TufuI 4 BQ ph~ Thi dua kh6i thi dua :-_.._.... _.._... _... 1 _ ~6chuc giai thi~u, xet eh9n can bq quan 1y, giao vien KH SGD&DT 82 d8 Cllnh~ giai Vo Trucrng Toan nam _.-._ _._-_._-_.-.._...._-.._._._._..._._ *._.- - _._....._-_ Ki~m tra nqi bq Phong GD&DT: Cong tac tuyen sinh cac lap ddu cdp.._.... _._.-. -_.._._-- _._., _. _ - _..._._ chuc cac ho~t dqng hllong (rng "Ngay phap 1u~t nllac CQng hoa xa hqi chu nghia Vi~t Nam". Trongthang ~ S i~h~;t-kh6i thi-d~~ (ik i") ~~ ~~p h6 ~~ ~ b~ ph~ - 83 Cae Kh6i truong thi dua ngilnh CO"sa GDMN ngoai cong l~p. - Ph6 bi~n cac VBQPPL: + N ghi dinh 55 84/2020/ND-CP ngay 17 thang 7 nam 2020 cua Chinh phu quy dinh chi ti~t mqt s6 di u eua Lu~t Giao d\lc. + Nghi dinh 90/2020IND-CP ngay 13 thang 8 nam 2020 elmchinh phil v~ d~nhg_i9,x~plo~ichat lu(yt1g can bq, TheoKH Cae dan vi..... :~.-:,~... y~,))1... :1)3./ ~, ~j

6 86 cong chirc, vien clnrc. + Thong tu sa TT-BGDDT ngay 3 nam 2020 cua BQ tnrong B(>Giao due va f) dfut cong tao thi dua, khen thuong nganh Gi thang 7 tao huong due, - Ph6 bien cac VBQPPL KH cua tnrong Ndi nh9n: - So' Giao due va Dao tao; - Thuong tnrc Qu~ uy; - Thirong tnrc lidnd quan; - Thuong true UBND qua,n; (oj baa cao) - Ba Nguy~n Thi Thu Ha - PCT UBND Qu~n; - thuqc nganh; - Liru: VT.