. '.THU TUONG CHiNH PHU S6: J,1J.-9IQD- TTg - ---I \BAN:'AOj... CONG HoA xa HOI CmJ NGHiA VIET N.AM DQc l~p - T1! do - H~nh phuc HaN<5i, ngay L9 thang

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download ". '.THU TUONG CHiNH PHU S6: J,1J.-9IQD- TTg - ---I \BAN:'AOj... CONG HoA xa HOI CmJ NGHiA VIET N.AM DQc l~p - T1! do - H~nh phuc HaN<5i, ngay L9 thang"

Bản ghi

1 . '.THU TUONG CHiNH PHU S6: J,1J.-9IQD- TTg - ---I \BAN:'AOj... CONG HoA xa HOI CmJ NGHiA VIET N.AM DQc l~p - T1! do - H~nh phuc HaN<5i, ngay L9 thangu.ndm 2017 QUYETDlNH Phe dlly~t Phuong an CO'C~ll l~i T~p doan BUll chinh Vi~n thong Vi~t Nam giai do~n THU TUONG CHiNH PHU Can ell Luat T6 chirc Chinh phu ngay 19 thang 6 nam 2015; Can ell Nghi dinh s6 25/2016/Nf)-CP ngay 06 thang 4 nam 2016 cua Chinh phu vs DiSu l~ t6 chirc va hoat dqng cua T~p doan Biru chinh ViSn thong Vi~t Nam; Can ell Quyet dinh s6 58/20 16/QD-TTg ngay 28 thang 12 nam 2016 cua. Thu nrong Chinh phu vs tieu chi pharr loai doanh nghiep nha mroc, doanh nghiep co von nha mroc va Danh muc doanh nghiep nha nuoc thuc hien s~p xsp, giai doan ; Can ell Quyet dinh s6 707/QD-TTg ngay 25 thang 5 nam 2017 cua Thu tirong Chinh phu phe duyet DS an "Co e~u lai doanh nghiep nha mroc, trong tam la t~p doan kinh ts, t6ng eong ty nha nuae giai do~n "; Xet ds nghi eua BQ tru6ng BQ Thong tin va TruySn thong va HQi d6ng thanh vien T~p doan BUll ehinh ViSn thong Vi~t Nam, QUYET DJNH: :Di~u 1. Phe duy~t Phuong an co e~u l~i T~p doan BUll ehinh ViSn thong Vi~t Nam giai do~n vai nhfrng nqi dung ehinh sau: -. I. MVC TIED - Xay d\ffig va phat trisn T~p dom BUll ehinh ViSn thong Vi~t Nam (VNPT) thanh t~p doan kinh ts nha nuae m~nh, nang dqng, hi~u qua, hi~n d~i, co nang l\fc e~ tranh a trong nuae va qu6c ts; th\fe hi~n t6t nhi~m v\l eong feh; gop phfin thuc d~y phat trisn kinh ts - xa hqi, qu6e phong, an ninh; lam nong e6t ds nganh visn thong va eong ngh~ thong tin Vi~t Nam phat trisn nhanh va bsn vfrng, c~nh tranh va hqi nh~p kinh ts qu6c ts co hi~u qua.

2 - Co cau lai VNPT ds tro thanh Nha cung d.p dich vu s6 (Digital Services) hang d~u tai Vi~t Nam va Trung tam giao dich s6 (Digital Hub) tai thi tnrong Dong Nam A va Chau A. Tirng biroc chuyen dich co cau tang tnrong tir cac dich vu visn thong truyen thong sang dich vu visn thong, cong nghe thong tin va dich vu s6 thea chien hroc phat trisn VNPT giai doan DSn nam 2020, t6c dq tang tnrong doanh thu binh quan tren 6,5%/nam, t6c dq tang tnrong 19i nhuan binh quan tren 10,8%/nam; giai doan , t6c dq tang tnrong doanh thu binh quan tren 7,7%/nam, t6c dq tang tnrong 19i nhuan binh quan tren 11%/nam. Phk dau dsn nam 2022, ty suat 19i nhuan tren v6n chu sa htru nrong duong voi cac doanh nghiep cling nganh nghe, II. NQIDUNG 1. Nganh nghe kinh doanh a) Nganh, nghe kinh doanh chinh - Kinh doanh cac san pham, dich V\l visn thong, cong ngh~ thong tin, truysn thong da phuong ti~n va cac dich V\l s6 khac. - Tu van, khao sat, thist ks, lip d~t, khai thac, bao duong, sua chua, cho thue cong trinh, thist bi visn thong, cong ngh~ thong tin. - Nghien Clm, phat trisn, chs t?o, san xuat, kinh doanh, xuat khau, nh~p khau thist bi, san pham visn thong, cong ngh~ thong tin, truysn thong da phuong ti~n. b) Nganh, nghs lien quan ph\lc V\l tn,rc tisp nganh, nghs kinh doanh chinh - f)~u tu tai chinh trong linh V\fC visn thong, cong ngh~ thong tin, truysn thong da phuong ti~n va cac dich V\l s6 khac. - Quang cao, nghien Clm thi truong, t6 chuc hqi nghi, hqi thao, trisn lam lien quan dsn nganh, nghs kinh doanh chinh; b6i duong, cung cap ngu6n nhan l\fc trong linh Vl,fCviSn thong, cong ngh~ thong tin, truysn thong da phuong ti~n va cac dich V\l s6 khac. - Kinh doanh dich V\l cho thue van phong, co sa nha dathi~n co CllaVNPT. 2. KS ho?ch s~p xsp, co d.u l?i VNPT giai do?n a) Thanh l~p Cong ty Cong ngh~ thong tin VNPT (VNPT -IT) h?ch toan ph\l thuqc Cong ty my VNPT tren co sa sip xsp l?i cac bq ph~, dan vi quan ly, san xuat kinh doanh san phftm, dich V\l cong ngh~ thong tin cua VNPT va T6ng cong ty Dich V\l ViSn thong (VNPT-Vinaphone) ds t6i Uti hoa ngu6n l\fc, tranh ch6ng cheo. 2

3 ,.. b) sap nhdp Benh vien Phuc h6i chirc nang BUll di~n (tai thanh phd Hai Phong) van Benh vien BUll di~n (tai thanh phd Ha NQi). Thirc hien co chs tir chu, tu chiu trach nhiem ddi voi Benh vien BUll di~n (sau khi sap nhap), Benh vien Da khoa BUll di~n (tai thanh phd H6 Chi Minh) thea quy dinh tai Nghi dinh sd 16/2015/ND-CP ngay 14 thang 02 nam 2015 cua Chinh phu quy dinh co chu cua dan vi sir nghiep cong l~p. c) Co cftu lai hoat dqng kinh doanh qudc ts cua Cong ty ViSn thong Quoc - I) thea huang: - Tach nhiem vu va nguon 19c cua Cong ty ViSn thong qucc trong t6 chirc, v~n hanh, khai thac h~ thong v~ tinh Vinasat 1, Vinasat 2 ds chuyen vs T6ng cong ty Ha t~ng mang (VNPT-Net) quan ly. - Chuyen Cong ty ViSn thong qu6c -I) (con l:;ti sau khi tach) vs lam dan vi h~ch tom phv thuqc T6ng cong ty Dich V\l ViSn thong (VNPT Vinaphone) ds kinh doanh dich V\l visn thong qu6c dich V\1 v~ tinh. d) Nghien CUuthanh l~p Cong ty TNHH mqt thanh vien D~u tu qu6c VNPT (VNPT Global) do VNPT sa hiiu 100% v6n disu l~ khi du disu ki~n ds d~u tu kinh doanh a thi truemg qu6c khi hoan thanh c6 ph~n hoa Cong ty m~ - VNPT; bao dam hi~u qua, bao toan va phm trisn v6n nha nuac. d) duy tri T6ng cong ty Dich V\1 ViSn thong (VNPT -Vinaphone) thea mo hinh h:;tchtoan dqc l~p. Trong qua trinh c6 ph~n hoa, nghien cuu co h:;tch toan cua VNPT Vinaphone ds bao dam hi~u qua, khong him thftt thom vdn nha nuac t:;tidoanh nghi~p. e) Nang cao hi~u qua ho:;tt dqng va s~p doanh nghi~p co vdn gop cua VNPT sau: - ChuySn giao ph~n vdn gop cua VNPT t:;ticac doanh nghi~p: (1) Cong ty c6 ph~n TruySn thong (VMG); (2) Cong ty c6 ph~n Thanh toan di~n tu VNPT (VNPT-EPAY), (3) Cong ty c6 ph~n Thanh toan qu6c gia Vi~t Nam (Napas), (4) Cong ty c6 ph~ phm trisn dich V\l h9c t~p va giai tri trgc tuysn VDC (VDC-Net2E), (5) Cong ty c6 ph~ TruySn thong, Quangcao, da phuang ti~n (SMJ) vs T6ng cong ty TruySn thong (VNPT-Media) quan ly ds hinh thanh chu6i cac dan vi nghien CUu, phat trisn, cung cftp san ph~m dich V\1 nqi dung s6, gia tri gia tang, truysn thong, da phuang ti~n cua VNPT. - ChuySn giao ph~ v6n cua VNPT t:;ti cac doanh nghi~p: (1) Cong ty VNPT Global HK (VNPT G HK); (2) Cong ty ACASIA-Malaysia (ACASIA); (3) Cong ty ATH-Malaysia (ATH); (4) Lien doanh Stream Net (Myanmar) vs VNPT Global (sau khi thanh l~p) ds qwin ly cac ho:;tt dqng d~u tu qudc va phat trisn san ph~m dich V\l visn thong, cong ngh~ thong tin cua VNPT t:;ti thi truemg nuac ngoai. 3

4 - sap nhap Cong ty c6 phan V~t nr BUll di~n (Potmasco) van Cong ty c6 phfin Cokyvina thea quy dinh, - Sap nhap Cong ty c6 phan KASATI van Cong ty c6 ph.n ViSn thong - Tin h9c BUll dien CT-IN va tang ty l~ vbn gop cua VNPT tai CT -IN dat rmrc tren 35% vbn disu l~ thea quy dinh, g) Gild ths Van phong dai dien VNPT tai thanh phb H6 Chi Minh thea quy dinh. 3. TiSp tuc lq trinh thoai vbn thea quy dinh tai Phu Iuc kern thea Quyet dinh nay. 4. CO'c~u cua VNPT sau khi s~p xep, t6 chirc lai: a) Cong ty my - VNPT la cong ty TNHH mot thanh vien do Nha nuoc nam gift 100% vbn disu l~.. b) Cac dan vi hach phu thuoc: - T6ng cong ty H~ t.ngmang (VNPT-Net). - Cong ty Cong nghe thong tin VNPT (VNPT - IT) ViSn thong tinh, thanh phb (VNPT tinh, thanh pho) - Trung tam Nghien ciru Phat trisn (VNPT - RD). - Trung tam B6i duong nghiep vu I, II, III. c) Dan vi S\I nghiep: - Benh vien BUll dien. - B~nh vi~n Da khoa BUll di~n. d) Cac cong ty con: - T6ng cong ty Dich V\l visn thong (VNPT Vinaphone). - T6ng cong ty TruySn thong (VNPT Media). - Cong ty D.u tu qubc ts VNPT (VNPT Global) (nghien CUu thanh l~p sau khi hoan thanh c6 phfin hoa Cong ty my - T~p doan). - Cong ty c6 ph.n Cong ngh~ Cong nghi~p BUll chinh ViSn thong (VNPT Technology). - Cong ty c6 ph.n ViSn thong Tin h9c BUll di~n (CT-IN). 4

5 - Cong ty cd phan Thi6t bj BUll di~n (POSTEF). - Cong ty VNPT GLOBAL HK (dir ki6n chuyen giao v6n v~ VNPT Global sau khi thanh lap). d) Cac cong ty lien ket: - Cong ty cd ph&n COKYVINA - Cong ty cd phan Phat trisn cong nghe va Truyen thong (VNTT) - Cong ty cd phan Quan ly toa nha VNPT (VNPT PMC) - Cong ty cd phdn nhimg trang vang Vi~t Nam (VNYP) - Cong ty cd phan Dich vu ViSn thong va In BUll di~n (PTP) - Cong ty cd phan D&utu Phat trisn cong nghe va Truyen thong (NEO) - Cong ty cd phan Dich vu s6li~u toan c&u(gds) - Cong ty ATH Malaysia (du ki6n chuyen giao von v~ VNPT Global sau khi thanh l~p). - Cong ty ACASIA Malaysia (du ki6n chuyen giao v6n v~ VNPT Global sau khi thanh l~p). 5. Ti6p tuc day manh thuc hien cac giai phap nang cao quan tri doanh nghiep, t~p trung van cac Iinh V\ICnhu sau: a) Hoan thi~n co ch6 quan ly; b) Ki~n toan t6 chuc bqmay quan ly, di~u hanh; c) Ddi mai, nang cao hi~u qua cong tac quan ly tai chinh, k6 toan; quan ly tai san, ngu6n v6n va dam bao can d6i dong ti~n. Tang cuemg th\ic hanh ti6t ki~m, quan ly ch~t che chi phi, ph n d~u h~ gia thanh san phamva dich V\l; d) Quan ly sir dvng lao dqng hi~u qua, cai cach co ch6 ti~n luang; phat trisn va dao t~o nang cao ch~t luq11gngu6n nhan Ivc; d) DAy m~nh ling d\lng cong ngh~ hi~n d~i, ley thu~t mai nh~m nang cao hi~u qua san xu~t kinh doanh va nang su~t lao dqng trong toan T~p doan; e) Tang cuong cong tac quan ly dv an d&utu, dam bao ti6n dqva hi~u qua d&utu; danh gia toan di~n cac phuang an kinh doanh, d&u tu ra nuac ngoai ds bao dam hi~u qua, bao toan v6n nha nuac t~i doanh nghi~p. KhAn truang xu ly dill dism cac dv an, doanh nghi~p y6u kern thua 16thuQc VNPT. g) Tang cuong cong tac thanh tra, kism tra, kism soat nqi bq; phong ch6ng tham nhung, lang phi. 5

6 6. TriSn khai c6 phdn hoa Cong ty my - VNPT bao dam hoan thanh c6 phan hoa T~p doan trong nam 2019 thee dung quy dinh tai cong van s6 9911TTg-DMDN ngay 10 thang 7 nam 2017 cua Thu nrong Chinh phu. III. TRIEN KHAI THl)'C HI:eN 1. B<}Thong tin va Truyen thong huong dful, thee doi, kiem tra vice thirc hien Quyet dinh nay; dinh IcY hang quy bao cao Thu nrong Chinh phu; chu tri, phoi hop cac co quan lien quan phe duyet hoac trinh c&p co tham quyen phe duyet cac n<}idung s~p xep, co c&u lai thee ds xu&t cua T~p doan BUll chinh ViSn thong Vi~t Nam, kip thai xu ly nhfrng vtrong mac nay sinh hoac bao cao Thu nrong Chinh phil nhtmg v&nds vuot th!m quyen, 2..Cac B<}:Tai chinh, KS hoach va D~u tu, N<}ivu, Lao d<}ng- Thuong binh va Xa h<}i theo th!m quysn ph6i hqp B<}Thong tin va TruySn thong th\ic hi~n I1hi~mV\l duq'c giao t~i khoan 1 M\lc III DiSu nay. 3. Can cu m\lc tieu co c&u l~i giai do~ t~i m\lc I DiSu nay, H<}id6ng thanh vien T~p doan BUll chinh ViSn thong Vi~t Nam: a) T6 chuc ph6 bisn, quan tri~t quan dism, m\lc tieu va cac n<}idung Phuang an co c&u l~i nh~m t~o S\l"d6ng thu~, nh&t tri cao trong qua trinh trisn khai th\l"chi~n d6i vai cac dan vi thanh vien, can b<}lanh d~o va nguai lao d<}ng trong toan T~p doan. b) S~p xsp, co c&u l~i cac doanh nghi~p thanh vien thee quy dinh t~i khoan 2 M\lc II DiSu nay thee th!m quysn; c) Roan thanh vi~c thoai v6n thee quy dim t~i khoan 3 M\lc II DiSu nay. d) Nang cao nang l\l"c,quan tri, hi~u qua ho~t d<}ng,gia tri doanh nghi~p thee quy dinh t~i khoan 5 M\lC II DiSu nay. d) TriSn khai th\ic hi~n c6 ph~n hoa Cong ty my - VNPT thee quy dinh thee khoan 6 M\lc II DiSu nay. Trong' qua trinh c6 ph~n hoa Cong ty my - VNPT, nghien cuu, bao cao B<}Thong tin va TruySn thong xem xet ds trinh Thu tuong Chinh phu quyst dim co chs h~ch toan cua VNPT - Vinaphone ds bao dam hi~u qua, khong lam that thoat v6n nha nuac t~i doanh nghi~p. e) Sau khi c6 ph~n hoa Cong ty My - VNPT, nghien cuu, xay d\illg, trinh c&p co thk quysn xem xet, phe duy~t DS an thanh l~p Cong ty TNHH MTV D~u tu qu6c ts VNPT do VNPT sa hfru 100% v6n disu l~ thee quy dinh tren co sa ra soat, tinh toan ky cac dlj an d~u tu ra nuac ngoai, bao dam hi~u qua, bao toan v6n nha nuac t~i doanh nghi~p. g) Dinh Icy hang quy bao cao B<}Thong tin va TruySn thong, B<}Tai chinh, Ban Chi d~o D6i mai va Ph at trisn doanh nghi~p kst qua thl,ic hi~n Phuang an nay. 6

7 ' f)i~u 2. Quyet dinh nay co hieu hrc thi hanh ks tir ngay ky. f)i~u 3. BQ tnrong cac BQ: Thong tin va Truyen thong, Tai chinh, KS hoach va D.u tu, NQi vu, Lao dqng - Thirong binh va Xa hoi, Truong ban Ban Chi dao D6i moi va Phat trien doanh nghiep, HQi d6ng thanh vien Tap doan Buu chinh ViSn thong Viet Nam chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./' Noi nhiin:,? PHOCHUTICH ~d~~a 7

8 1 Cong ty Cd phan HACISCO CTCP Cong nghe visn thong Nam Cong ty ce phcln Dien nhe ViSn t~ong 3 Cong ty Cd phan Khach san Buu dien Nha Trang 5 Cong ty Co pharr Xay Hip va Phat trien Dich vu Buu di~n Quang Nam 6 CTCP dich vu ky thuat visn thong 7 CTCP Dich vu Xay dung Cong trinh Buu di~n 8 10 Cong ty Co pharr Thiet ke ViSn thong Tin hoc Ba NAng Cong ty Co phan Tin hoc ViSn thong Hang khong Cong ty Co pharr Phat trien Cong trinh ViSn thong 11 Cong ty Cd phan Xay lip Biru dien Hai Phong 12 Cong ty Tai chinh TNHH MTV Buu di~n 13 Quy dau tu Vi~t Nam 14 Ngan hang TMCP Hang Hai Cong ty Co phan Bat dong san Btru chinh ViSn thong Cong ty Co phan Dich vu Biru chinh ViSn thong Sai Gan 17 Cong ty ce phan Xay lip Biru di~n MiSn Trung Cong ty Co pharr Bau tu Xay d\ffig ViSn thong can Tho Cong ty Co phan Bau tu - Xay d\ffig ViSn thong B6ngTh~ Cong ty Co phan Tu van - Bau tu va Phat trien Buu di~n Ha NQi Cong ty Co pharr Phat trien ViSn thong Bac MiSn Trung (Cong ty cd phan Phat trisn ViSn thong Quan_gTri) HACISCO LTC P&THotel QTC VITECO TST PTCO DNTD AITS TELCOM HPPC PTF BVIM MSB VNPT LAND SPT 38,160 16,310 7,467 6,350 15,612 48,000 3, ,200 24,500 3, ,000 2,100 68,430.:~ CTC 1,500 CTC 1,500 DTC 4,400 HADIC 1,200 CTD 1,440

9 22 Cong ty cs phan B.u tu Xay dung BUll chinh ViSn thong Vfing Tau VPC 2, Cong ty ce phan Xay l~p BUll dien HuS HUTIC 1, Cong ty ce phfin CADICO CADICO 2, Cong ty Co phan Bau tu - Xay Hip ViSn thong B:;tcLieu Cong ty Co phan Xay Hip va Dich vu BUll di~n Kien Giang Cong ty Co phan Dich vu Thirong mai va Xay l~p ViSn thong Ba L:;tt Cong ty Co phan Xay Hipva Phat trien BUll dien Gia Lai Cong ty Co. phan Xay Hip va Dich vu BUll di~n CaMau TIC 1,680 KAS 2,000 DTC 2,200 GPT 1,380 CTAS JSC 2, Quy SFA2 SFA2 6, QuyVF2 VF2 2, Cong ty TNllli san xu~t thiet bi visn thong TELEQ 93, Cong ty Trach nhiem htru han ("TNHH") Thier bi ViSn thong ANS V ANSV 96, CTCP V~t til BUll di~n POTMASCO 9, CTCPKASATI KASATI 13, Cong ty TNHH VKX VKX 48, Cong ty co phan ("CTCP") ViSn thong Dien til VINACAP VINACAP 156, CTCP visn thong VTC VTC 45, CTCP V~t lieu Xay dung BUll Bi~n PCM 40, CTCP Cac h~ thong visn thong VFT CTCP Cac h~ thong visn thong VNPT - NEC Lien doanh Cap d6ng Lao - Vi~t Niim 2020 (San khi cb phan hoa) Cong ty TNHH mqt thanh vien cap quang FOCAL (cd ph.n h6a, niem yst tren san chung khoan va thoai v6n) CTCP cap quang Vi~t Nam CTCP V~t li~u BUll di~nlvisn thong TEL VINA Vi~tNam VFT VINECO LVCC FOCAL VINA-OFC PMC/Telvina 35,839 40,