ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ê Ö ÓÒ ĐÓÖÒ Ö Ò Ñ ÒÒ Ö Ò Ñ Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ Ö ÙÖ º ËØ Ò ÃÖ Ñ Ö Ö Ñ Ö Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ Ö ÙÖ º ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö ÙÖ ÓÖ ¹ÃĐÓ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ê Ö ÓÒ ĐÓÖÒ Ö Ò Ñ ÒÒ Ö Ò Ñ Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ Ö ÙÖ º ËØ Ò ÃÖ Ñ Ö Ö Ñ Ö Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ Ö ÙÖ º ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö ÙÖ ÓÖ ¹ÃĐÓ"

Bản ghi

1 ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ê Ö ÓÒ ĐÓÖÒ Ö Ò Ñ ÒÒ Ö Ò Ñ Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ Ö ÙÖ º ËØ Ò ÃÖ Ñ Ö Ö Ñ Ö Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ Ö ÙÖ º ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö ÙÖ ÓÖ ¹ÃĐÓ Ð Ö¹ ÐÐ º ¼ ¹ ½½¼ Ö ÙÖ º Öº ÖÑ ÒÝ Ö Ö Æ Ù ÖØ À ÒÒ È Ö Ö Ö Ö Ï Ñ Ö Ù ØÖ Ò Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ë ÓØØ Ò º ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ Ö Ö ºÙÒ Ú º º Ø ÒÒ ºÙÒ Ú º º Ø Ö Ö ºÙÒ Ú º º Ø ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÒØÖÓ Ù ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ê Ö ÓÒ Ì Êµ ÒÓÚ Ð ÖÙÐ ¹ ÝÑ ÓÐ Ö Ö ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÒ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ä ÖÒ Ò Ì Äµº й Ø ÓÙ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ä ÖÒ Ò Ò ÒØÖÓ Ù ÐÖ Ý ÓÙÔÐ Ó Ý Ö Ó Ø ÒÓØ Ý Ø Ò ÓÒ Ö ÓÖ Ö Ö ÓÒ¹ØÝÔ Ø º Ì ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó ÓÙÐ Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Ù ÙÐ ÓÖ Ð ÖÒ Ò ÖÓÑ Ü ÑÔÐ Û Ø Ú Ò Ò ÓÖ ÓÓ Ö ¹ Ð Ø ÓÒ Û Ö Ø Ô Ò ÒØ Ú Ö Ð Ó ÓÒ Ü ÑÔÐ Ð Ó Ô Ò ÓÒ Ò ÓÖ Ò Ü Ñ¹ ÔÐ º Ì Ù Ø Ñ Ø Ó ÓÙÐ Ú ÔÓØ Ò¹ Ø Ð ÓÖ Ð ÖÒ Ò ÖÓÑ ÕÙ Ò Ò Ô Ø Ð Ø º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ø ¹ Ô Ð Ø Ò Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ó Ø ÔÔÖÓ Ò ØÛÓ ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ö Ð¹ÛÓÖÐ ÓÑ Ò ÑÙ¹ ÓÐÓ Ý Ò Ô ÝÒØ º ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ô Ô Ö ÒØÖÓ Ù Ò Û Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÖÙÐ ¹ ÝÑ ÓÐ Ö Ö ÓÒ Ø Ø ÓÒ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ä ÖÒ Ò Ì Äµ Ö ÐÐ ½ µº ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ä ÖÒ Ò Ò Ú ÓÖ Ð Ø ÓÒ¹ØÝÔ Ø Ù Ô ÖØ¹Ó ¹ Ô Ø Ò ÓÖ Ô ÐÐ Ò ÓÖÖ ¹ Ø ÓÒ Ò Ò ØÙÖ Ð Ð Ò Ù ÔÖÓ Ò Å Ò Ù ² Ö ÐÐ ½ µº ËÙÖÔÖ Ò ÐÝ Ò Ø ÒÚ ÒØ ÓÒ Ó Ì Ä ÒÓ ÓÒ ÓÒ Ö Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ó Ø Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ö ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ý Ø Ö ÐÐ ¾¼¼¾µº ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ð ÖÒ Ò Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ ÔÔ Ð¹ Ò Ò ÓÑ Ò Û Ø Ò ÓÖ ÓÓ Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ü ÑÔÐ Û Ö Ø Ô Ò ÒØ Ú Ö Ð Ó ÓÒ Ü Ñ¹ ÔÐ Ñ Ý Ô Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ó Ò ÓÖ Ò Ü ÑÔÐ º ËÓ Ø ÓÙÐ Ò Ò Ö Ð ÒØ Ö Ø Ò ÓÖ Ð ÖÒ Ò ÖÓÑ ÕÙ Ò ÓÖ Ô Ø Ð Ø º Ì Ô Ô Ö ÓÖ Ò Þ ÓÐÐÓÛ º ÁÒ Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ Û Û ÐÐ Ö Ý Ö Ú Û ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ä ÖÒ Ò º Ë Ø ÓÒ Û ÐÐ ÒØÖÓ Ù ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ê Ö ¹ ÓÒ Ì Êµ ÒÓÚ Ð Ö Ö ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÒ Ì Äº ËÙ ÕÙ ÒØÐÝ Û Û ÐÐ ÔÖ ÒØ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ø ØÛÓ ÓÑÔÐ Ü Ö Ð¹ÛÓÖÐ Ø Ø Û Ö Ø Ô Ð ¹ Ø Ò Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ì Ê Ð ÓÖ Ø Ñ Ö ÑÓÒ¹ ØÖ Ø º Ì Ò Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ô Ô Ö ØÓÙ ÙÔÓÒ Ö Ð Ø ÛÓÖ Ò ÓÒÐÙ º ¾º ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ä ÖÒ Ò ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ä ÖÒ Ò Ì Äµ Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ò Ø Ò ÖÓÑ Ø Ð Ó Æ ØÙÖ Ð Ä Ò Ù ÈÖÓ¹ Ò º Ì Ä Ò ÓÛÒ ØÓ ÛÓÖ Ù ÙÐÐÝ Ò Û Ö Ò Ó ÔÔÐ Ø ÓÒ Ù Ô ÖØ¹Ó ¹ Ô Ø ¹ Ò Ò Ô ÐÐ Ò ÓÖÖ Ø ÓÒ Ö ÐÐ ½ Å Ò Ù ² Ö ÐÐ ½ µº ÒØ Ð ØÓ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ð ÖÒ Ò Ø Ø ÔÖ ¹ Ø ÓÒ Ö ÒÓØ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò Ð Ô ÙØ Ò Ú¹ Ö Ð Ô º Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ø ÖØ Ó«Û Ø Ò Ò Ð Ò ÔÖ Ø ÓÒ ØÓ ÐÐ Ü ÑÔÐ Ò Ø ØÖ Ò Ò Øº ÁÒ Ù ÕÙ ÒØ Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ø ÙÖ¹ Ö ÒØ ÔÖ Ø ÓÒ Ö ØÖ Ò ÓÖÑ º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ØØ ÑÔØ ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ÔÖ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÙÖÖ ÒØ ÔÖ Ø ÓÒ º Ì ÔÓÛ Ö Ó Ø Ð ÖÒ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Ø Ø Ñ ÖÓÑ ÒØ ÖÑ Ø Ö ÙÐØ Û Ö Ö Ø Ò Ø ÙÖÖ ÒØ Ð Ð Ó Ò Ü ÑÔÐ Ò Ú Ð Ð ØÓ Ù ÓÖ Ø ÔÖ Ø ÓÒ Ó ÓØ Ö Ü ÑÔÐ º

2 ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ä ÖÒ Ò «Ö ÖÓÑ ÓÒÚ Ò¹ Ø ÓÒ Ð ÝÑ ÓÐ Å Ò Ä ÖÒ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ú¹ Ö Ð Ö Ô Ø Ö Ø Ó ÐÐ Ì Ä Ô Ö ÓÖÑ ÑÙÐØ ÔÐ Ô Ó ÔÖ ¹ Ø ÓÒ Ò ÒÓØ ÓÒ ¹ ÓØ Ð ÖÒ Ò º ÁÒ ÓÒ¹ Ú ÒØ ÓÒ Ð ÝÑ ÓÐ Å Ò Ä ÖÒ Ò Ü ØÐÝ ÓÒ ÔÖ Ø ÓÒ Ñ ÓÒ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ò Ø ÔÖ Ø ÓÒ ÒÓØ ÙÖØ Ö Ö Ò º Ë ÓÒ ÐÝ Ì Ä Ñ Ù Ó ÒØ ÖÑ Ø ÔÖ ¹ Ø ÓÒ Ö ÙÐØ º ÁÒØ ÖÑ Ø Ö ÙÐØ Ö ØÓÖ Ò Ò Ù Ù ÕÙ ÒØÐݺ Ì Ö ÐÝ Ì Ä Ø ÖØ Ó«Û Ø ÓÑ ÔÐ Ù Ð Ò Ø Ð Ð Ò ÔÖ Ø ÓÒ Ò Ø Ò Ö Ò Øº Ì Ò Ø Ò ÓÙØ Ø ÔÔÖÓ Ø Ø ÓÒ Ò ÒÔÙØ Ù Ø Ù Ö Ö Ò Ø Ð ÓÖ ÒÙÑ Ö ØÓ ÔÖ Ø ÓÖ Ú Ò Ø Ø ÔÖ Ø ÓÒ ÖÓÑ ÓÑ ÓØ Ö Ý Ø Ñµ Ò Ø Ò ØØ ÑÔØ ØÓ Ø Ö Ó Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Ö Ý ØÖ Ò ÓÖÑ Ò Ø Ñ ÐÓ Ö ØÓ Ø ÓÖÖ Ø ÓÙØÔÙصº Á Ø ÒÔÙØ ÖÓÑ ÒÓØ Ö Ý Ø Ñ Ù ÓÒ Ò Ò ÓÙØ Û Ö Ø Ñ ÓÖ ØÝ Ó Ø ÖÖÓÖ Ñ º Å ÒÝ ÓØ Ö ÒØ Ö Ø Ò Ø Ò Ñ Ý ÒÚ ÓÖ Ò Ø Ò ØØ ÑÔØ ØÓ Ð ÖÒ Ø «Ö Ò ØÛ Ò ØÛÓ Ø Ó Ð Ø ÓÒ ÓÖ ÒÙÑ Ö º Ì Ð ½ ÓÛ Ø Ô Ù Ó¹Ó Ó Ì Äº Ì ÒÔÙØ ØÓ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ø ØÖ Ò Ò Ø Ü ÑÔÐ º ÁÒ Ø Ö Ø Ø Ô Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ð Ò ÔÖ Ø ÓÒ ØÓ Ü ÑÔÐ Ò Ø ØÖ Ò Ò Øº ÓÖ Ð ¹ Ø ÓÒ Ø ÓÙÐ º º Ø Ñ ÓÖ ØÝ Ð Ø Ñ ÓÖ¹ ØÝ Ð Ó ÓÑ Ù ÖÓÙÔ Ó Ü ÑÔÐ ÓÖ ÓÑ ÑÓÖ ÓÔ Ø Ø Ó º ËÙ ÕÙ ÒØÐÝ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ¹ ÕÙ ÒØ ÐÐÝ ÓÒ ØÖÙØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Ø ÊÙÐ ÓÒ¹ Ø Ò Ó ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÙÐ º ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÙÐ ÖÙÐ Û Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ü ÑÔÐ Ò Ø Ð Ø¹ Ò Ò ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ø Ð Ð Ð Ò Ø Ö Ø¹ Ò ÐÓÛµº ÁÒ Ø Ö Ø ÓÒ Ò ØÊÙÐ Ö ÓÖ Ø ÖÙÐ Ø Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÙÖÖ ÒØ ÔÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÚ Ö Ü ÑÔÐ ÐÓ Ø ØÓ Ø ØÙ Ð Ú ÐÙ ÓÖ Ò ØÓ ÓÑ ÓÖ Ò ÙÒ¹ Ø ÓÒº Ì Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÙÐ ØÊÙÐ Ø Ò ÔÔ Ò ØÓ Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Øº Ò ÐÐÝ Ø ØÖ Ò¹ Ò Ü ÑÔÐ Ö ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÖ Ò ØÓ ØÊÙÐ º ÁÒ Ø Ø Ô Ø ÙÖÖ ÒØ ÔÖ Ø ÓÒ Ó Ü ÑÔÐ ÓÚ Ö Ý Ø Ð Ø¹ Ò Ó Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÙÐ ÙÔ Ø Ù Ò Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ø Ö Ø¹ Ò º Ì ÔÖÓ ÓÒØ ÒÙ ÙÒØ Ð ÒÓ ÖÙÐ Ò ÓÙÒ ÓÖ ÒÓ ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ò Ú ÓÖ Ò ØÓ Ø ÓÖ Ò ÙÒØ ÓÒº Ì Ð ½º È Ù Ó¹Ó Ó ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ð ÖÒ Ò ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ä ÖÒ Ò Ü ÑÔÐ µ ½ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¾ Ü ÑÔÐ ¾ Ó Ò Ð Ò ÔÖ Ø ÓÒ ØÓ ÊÙÐ Û Ð ØÖÙ Ó ØÊÙÐ Ò ØÊÙÐ Ü ÑÔÐ µ ØÊÙÐ ÒÓÒ µ ÒÓ ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ø Ò Ö ØÙÖÒ ÊÙÐ Ð ÊÙÐ ÔÔ Ò ØÊÙÐ ½¼ ÊÙÐ µ ½½ Ü ÑÔÐ ÔÔÐÝ ØÊÙÐ ½¾ Ü ÑÔÐ µ º ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ê Ö ÓÒ ÁÒ Ø Ö Ó Ò ØÙÖ Ð Ð Ò Ù ÔÖÓ Ò ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ð ÖÒ Ò ÔÖ ÓÑ Ò ÒØÐÝ Ò Ù ÓÖ Ð Ø ÓÒ¹ØÝÔ Ð ÖÒ Ò Ñ ÒÐÝ Ò Ø ÓÒ¹ Ø ÜØ Ó Ô ÖØ¹Ó ¹ Ô Ø Ò º À Ö Û ÔØ Ø Ò Ö Ð Ì Ä Ö Ñ ÛÓÖ Ò ÔÖ ÒØ Ò Û Ö Ö ÓÒ ÖÙÐ Ð ÖÒ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÒ ÓÒØ ÒÙÓÙ ØÖ Ò ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ º Ï ÐÐ Ø ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ê Ö ÓÒ Ì Êµº ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û Û ÐÐ ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ ÔØ Ò¹ ÚÓÐÚ Ö Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ð ÖÒ Ò Ö Ö ÓÒ ÖÙÐ Ò Ø ØØ Ò Ò ÓÑÑ ÒØ Ö Ý ÓÒ Ø Ü¹ ÔÖ Ú Ò Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ð Ó ÑÓ Ð º º½ ÓÒ ÔØ ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ü ÑÔÐ Ô Ö Ü Ý µ Û Ö Ü Ú ØÓÖ Ó ØØÖ ÙØ Ú ÐÙ Ò Ý Ø ÒÙ¹ Ñ Ö Ð Ú ÐÙ ØÓ ÔÖ Ø º Ë Ò Û ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÙÖÖ ÒØ ÔÖ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Ö Ø ÓÒ ØÓ Ø Ö Ø ÓÒ Û Ò ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÔÖ Ø ÓÒ Ó Ü ÑÔÐ Ò Ø Ö Ø ÓÒ Øº ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ý Øµ ÒÓØ Ø ÔÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ò Ø Ö Ø ÓÒ Øº Ì Ò ÜØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ú ÐÙ Ý Øµ Ó Ú ÓÙ ÐÝ ÒÓØ Ý Ø ½µº Ì Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÙÐ ÓÖ Ö Ö ¹ ÓÒ ÐÓÓ ÓÐÐÓÛ µ Ø Ò Ý Ø ½µ Ý Øµ ½µ ÁÒ Ø Ð Ø¹ Ò ÄÀ˵ Ó Ø ÖÙÐ Ð Ó ÐÐ Ø ÖÙÐ Ó Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò µ µ ÒÓØ ÓÑ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ü ÑÔÐ Ò Ò Ø Ö Ø¹ Ò ÊÀË Ð Ó ÐÐ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò µ Ø Ò Û ÔÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ý Ø ½µ Ò Ð Ò¹ Ö ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ø ÙÖÖ ÒØ ÔÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ü ÑÔÐ Ý Øµº ÓÖ ÐÐ Ü ÑÔÐ ÓÚ Ö Ý µ

3 y y y y (a) (a) (a ) (b) (b ) (b) y(t) y(t+1) y(t) y(t+1) ÙÖ ½º Ü ÑÔÐ Ó «Ø Ó ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÛÓ ÖÖÓ¹ Ò ÓÙ ÔÓ ÒØ Ö Û ÔÔ Ø ÙÖÖ ÒØ ÔÖ Ø ÓÒ Ø Ø Ô Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ð Ò ÖÐÝ ÒØÓ Ø Ò Û ÔÖ Ø ÓÒ Ø Ø Ô Ø ½ Ý Ø ½µº Ü ÑÔÐ ÙÖ ½ Ò ¾ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø «Ø Ó ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ö Ö ÓÒº ÁÒ Ø ØÓÝ Ü ÑÔÐ Ò ÙÖ ½ ÔÓ ÒØ µ Ò µ Ö ÓÚ Ö Ý Ø ÓÒ ¹ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ð Ø¹ Ò Ò Ñ ÔÔ ØÓ Ø ÓÖÖ Ø Ú ÐÙ Ó Ý Ý Ø Ð Ò Ö ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ì ÓØ Ö Ü ÑÔÐ Ò ÙÖ ¾ ÓÛ ÓÛ ÔÓ ÒØ Ò Ö Ø ÔÐÝ Ò Ò Ð Ò Ö Ô Ý ÓÑ ÖÙÐ Ò Ñ ÔÔ ØÓ Ø ÓÒ Ð Ø Ø Ø ÓÖÖ Ø Ú ÐÙ ÓÖ Ýº ¾ È Ö Ñ Ø Ö Ò Ó Ú ÓÙ ÐÝ ÓÙÐ Ó Ò Ù Ø Ø Ø Ö ÙÐØ Ò ÖÖÓÖ Ø Ö Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ñ Ò Ñ Þ º Á Ø Ó Ò ÖÖÓÖ ÙÒØ ÓÒ Ø Ñ Ò ÕÙ Ö ÖÖÓÖ Ø Ò Û ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ø Ø Ñ Ò Ñ Þ Ò Ý Ý Øµµµ ¾ ¾µ ½ Û Ö Ò Ü ÖÙÒ ÓÚ Ö Ø Ü ÑÔÐ ÓÚ Ö Ý Ø ÖÙÐ Ó Ýº Ì Ø Ø Ø ÑÔÐÝ ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ð Ò Ö Ö Ö ÓÒ Ó Ø Ø Ö Ø Ú ÐÙ Ý ÓÒ Ý Øµº Ë Ò Ý Øµ Ø Ø ÖÓÐ Ó Ü Ò Ð Ò Ö Ö Ö ÓÒ Ô Ö Ñ Ø Ö ÑÔÐÝ Ø ÓÚ Ö Ò Ý ØµÝ Ú Ý ¾ Ý Øµ Ø Ú Ö Ò Ó Ý Øµº Ì ÓÔØ Ñ Ð Ú ÐÙ ÓÖ Ò ÓÙÒ Ò ÐÓ ÓÙ Ðݺ Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ø Ó Ý Ñ Ý ÓÒØ Ò Ø Ø ÓÒ Ø¹ ØÖ ÙØ Ó Ø Ü ÑÔÐ Ø Ð Ò Ú Ò Ø ÙÖÖ ÒØ ÔÖ ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ü ÑÔÐ º Ë Ò Û Ñ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Û Ö Ü ÑÔÐ Ò Ø Ó Ò ÓÖ Ò Ü ÑÔÐ Ù Ò Ô Ø Ð ÓÖ ÕÙ Ò Ø µ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ñ Ý Ð Ó Ö Ö ØÓ Ø Ò ÓÖ ³ ØØÖ ÙØ ÓÖ Ú Ò Ø Ö ÙÖÖ ÒØ ÔÖ Ø ÓÒ º Ë Ò Û ÓÒÐÝ Ð Û Ø ÕÙ Ò Ø Ò Ø Ô Ô Ö Û Ù Ø Ú ØÓ ¹ Ò Ù Ü Ø ØØÖ ÙØ Ü Ó Ø Ù ÓÖ Ü¹ ÑÔÐ Ò ÔÖ Ü Ø ØØÖ ÙØ Ó Ø ÔÖ ÓÖ Ü ÑÔÐ º Ì Ñ Ò ÐÝ ÜØ Ò ØÓ Ö¹ ØÖ ÖÝ Ò ÓÖ ÓÓ Ö Ð Ø ÓÒ º Á Û Û ÒØ ØÓ Ö Ö ØÓ Ò ÓÖ³ ÙÖÖ ÒØ ÔÖ Ø ÓÒ Û Ú ØÓ Ù Ø Ø ÙÖ ¾º Ü ÑÔÐ Ó «Ø Ó ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÓ ÒØ Ò Ö Ø ÔÐÝ Ò Ò Ð Ò Ö ØÖ Ò ÓÖÑ ØÓÛ Ö Ø ÓÖ¹ Ö Øµ ÓÒ Ð ÓÒ Ù Ý Øµ Ò ÔÖ Ý Øµº ÁÒ Ø Ø ÓÒ ÓÒ ÜÔ Ö ¹ Ñ ÒØ Ð Ö ÙÐØ Û ÒÚ Ø Ø Û Ø Ö Ø Ù Ó Ý Øµ Ù Ý µ ÓÖ ÔÖ Ý µ Ò Ø ÄÀË Ó ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÙÐ ÑÔÖÓÚ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø Ð ÖÒ Öº ÈÐ ÒÓØ Ø Ø Ú Ò Ø ÙÖÖ ÒØ ÔÖ Ø ÓÒ ÒÓØ Ù Ò Ø ÄÀË Ø ÐÛ Ý Ù Ò Ø Ð Ò Ö ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ø ÊÀ˺ Ì Ô ÐØÝ Ó ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ä ÖÒ Ò Ø Ø Ø ÙÖÖ ÒØ ÔÖ Ø ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÒØÓ Ò Û ÔÖ Ø ÓÒ Ò Ø ÊÀË Ó Ø ÖÙÐ º º¾ Ð ÓÖ Ø Ñ Ì ØÓÔ¹Ð Ú Ð Ð ÓÖ Ø Ñ Ó Ì Ê «Ö ÖÓÑ Ø Ò¹ Ö Ð ÓÒ Ò Ì Ð ½ Ò Ñ ÒÓÖ Ø Ð º ØÙ ÐÐÝ Ø ÓÒÐÝ Ò ÓÒ ÖÒ Ø ØÓÔÔ Ò Ö Ø Ö ÓÒ Ò ÓÑ ¹ Ø ÓÒ Ð «ÓÖØ ÓÖ Ð Ø Ò Ø Ö Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Ø ÓÒ ÓÑ Ú Ð Ø ÓÒ Øº Ë Ò Û Ö Ù Ò Ì Ä ÓÖ ÔÖ Ø Ú ÔÙÖÔÓ Ò ÒÓØ ÓÖ Ò Ø Ò Ô ÖØ¹Ó ¹ Ô Ø Ò Û Ò Û Ý ØÓ Û Ò ÙÖØ Ö ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÙ ÐÐÝ ÖÑ Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø Ð ÖÒ Öº ÇÙÖ ÔÔÖÓ ØÓ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ø Ö ØÖ Ø¹ ÓÖÛ Ö Ï Ù ÓÒ Ø Ö Ó Ø ØÖ Ò Ò Ü ÑÔÐ ÓÖ Ú Ð Ø Ò Ø Ö ÙÐØ Ò ØÛÓ Ø Ö ÓÖ Ð ÖÒ Ò º Ì Ð ÓÖ Ø Ñ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÙÐ ØÓ Ø ØÖ Ò ¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Ø ÓÖ ÔÖ Ò ÒÙÑ Ö Ó Ø Ö Ø ÓÒ º Ï Ð Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Ø Ù ÐØ Û Ö ÓÖ Ø Ñ Ò ÕÙ Ö ÖÖÓÖ ÓÒ Ø Ú Ð Ø ÓÒ Øº Ø Ö Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÙÐÐ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Ø Û ÓÓ Ô ÖØ Ó Ø ØÙ ÐÐÝ Ø Ö Ø Ñ ÖÙÐ µ ÓÒ Ø ÖÖÓÖ ÓÒ Ø Ú Ð Ø ÓÒ Øº À Ö Û Ú ØÛÓ ÓÔØ ÓÒ Ø Ö Û ÓÓ Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Ø Û Ø Ø Ñ Ò¹ ÑÙÑ ÖÖÓÖ ÓÒ Ø Ú Ð Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ø Ñ ÐÐ Ø ÓÒ Û Ø Ò ÓÒ Ø Ò Ö ÖÖÓÖ Ó Ø Ø ÖÙÐ ÓÒ Ø Ú Ð ¹ Ø ÓÒ Øº Ì Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ò Ò Ø Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÙÐ Ö Ò Ì Ð ¾º Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ø ÖØ Û Ø

4 Ì Ð ¾º È Ù Ó¹Ó Ó Ö Ý Ö ÓÖ Ø ØÖ Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ÖÙÐ Ò ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ö Ö ÓÒ Ò ØÊÙÐ Ü ÑÔÐ µ ½ ØÊÙÐ ¼ ØÖÙ Ø Ò ¼ ½ Ý Øµ ¼ ¾ Ø ÖÖÓÖ ÊÅË ØÊÙÐ Ü ÑÔÐ µ Û Ð ØÖÙ Ó ÊÙÐ ÖÖÓÖµ Ò ØÊ Ò Ñ ÒØ ØÊÙÐ Ü ÑÔÐ µ ÖÖÓÖ Ø ÖÖÓÖ Ø Ò ½¼ ØÊÙÐ ÊÙÐ ½½ Ø ÖÖÓÖ ÖÖÓÖ ½¾ Ð Ö ØÙÖÒ ØÊÙÐ Ì Ð º È Ù Ó¹Ó Ó Ò Ò Ø Ø Ö Ò ÖÙÐ Ú Ò ÓÑ ÖÙÐ Ò ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ö Ö ÓÒ Ò ØÊ Ò Ñ ÒØ ÊÙÐ Ü ÑÔÐ µ ½ ÄÀË ÄÀË Ó ÊÙÐ ¾ Ø ÖÖÓÖ Ò ÓÖ ÓÒ ¾ È Ó Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ó Æ ÛÄÀË Ê Ò ÄÀË ÓÒ µ ÓÚ Ö Ü ÑÔÐ ÓÚ Ö Æ ÛÄÀË Ü ÑÔÐ µ ÐÙÐ Ø ÓÔØ Ñ Ð Ò ÓÖ ÓÚ Ö Ü ÑÔÐ Æ ÛÊÙÐ Æ ÛÊÙÐ Æ ÛÄÀË µ ½¼ Æ Û ÖÖÓÖ ÊÅË Æ ÛÊÙÐ Ü ÑÔÐ µ ½½ Æ Û ÖÖÓÖ Ø ÖÖÓÖ ½¾ Ø Ò ØÊÙÐ Æ ÛÊÙÐ ½ Ø ÖÖÓÖ Æ Û ÖÖÓÖ ½ Ö ØÙÖÒ ØÊÙÐ Ø ÖÖÓÖµ Ø ØÖ Ú Ð ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÙÐ Ø ÓÒ Ø Ø Ó ÒÓØ Ò ÒÝØ Ò µ Ò ÓÒØ ÒÙ ÐÐÝ Ö Ò Ø Ý Ö Ý Ö º Ù Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ñ Ò ÒØ Ó ÖÙÐ Ù Ð Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ö ÙÐ Ö Ð Ø ÓÒ ÖÙÐ Ð ÖÒ¹ Ò º ÇÒ Ø Ð ÖÚ Ô Ð ØØ ÒØ ÓÒ Ì Ð Ó¹ Ö Ø Ñ ØÓÔ ÖÓÛ Ò ÖÙÐ ÓÓÒ Ø ÖÖÓÖ ÛÓÙÐ ÒÖ Ø Ö Ø Ö Ò Ñ ÒØ Ó Ø ÄÀ˺ Ì Ú Ð¹ Ù Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒ ½ Æ È Ý Ø ½µ Ý µ ¾ Ø Ñ Ò ÕÙ Ö ÖÖÓÖ Ó ÐÐ Ü ÑÔÐ Ø Ö Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ì Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø ÖÙРРص ÓÖ Ø Ö Ò Ñ ÒØ Ó Ú ÓÙ ÐÝ ½ Æ È Ý Øµ Ý µ ¾ º Á Û Û ÒØ ØÓ ÒÓÛ Û Ø Ö Ö Ò Ñ ÒØ Ô Ý ÓÖ ÒÓØ Û Ù Ø Ú ØÓ ÓÒ¹ Ö Ø Ó Ü ÑÔÐ Ø Ø Ö ÓÚ Ö Ý Ø ÖÙÐ Ó Öº Ì Ó Ò ØÓÔÔ Ò Ö Ø Ö ÓÒ Ñ Ò ÓÖ ØÖ Ò ¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÙÐ Ù Ø ÖÖÓÖ ÓÒ Ø ØÖ Ò Ò Ø Ò ÒÖ Ø Ö Ö Ò Ò ÖÙÐ º Ü ÑÔÐ Ò ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ó Ø Ð Ø Ù ÓÒ Ö Ø Ø Ø ÄÀË Ó ÖÙÐ Ø ÓÒ ÔÓ ÒØ ÓÚ Ö Ø ÓÙÖ Ü ÑÔÐ ½ ¾ Ò º Ì Ø Ö Ò Ñ ÒØ Ó Ø ÖÙÐ ÓÒÐÝ ÓÚ Ö Ü ÑÔÐ ½ Ò ¾º Ì Ô Ö Ý Øµ ݵ Ó Ø Ü ÑÔÐ Ö ÓÐÐÓÛ ½ µ ¾ ½¾µ ½¼ ½½¼µ ½ ½½ µº ÁÒ Ø Ü¹ ÑÔÐ Ø Ò Ø Ò Û Ø Ø Ø Ö Ô ÒÝ ¹ ØÛ Ò Ø ÙÖÖ ÒØ ÔÖ Ø ÓÒ Ò Ø ØÙ Ð Ú ÐÙ Ö ÒÓØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö Ò Ñ Òغ ÁÒ ÓÒØÖ Ø Ø ØÛÓ Ö Ñ Ò Ò Ü ÑÔÐ ÓÚ Ö Ý Ø ÖÙÐ Ø Ö Ø Ö Ò Ñ ÒØ Ò Ô Ö ØÐÝ ØÖ Ò ÓÖÑ º Û Ø ¹ ÓÙØ ÖÖÓÖµº ½ Ì Ù Ø ÙÑ Ó Ø ÕÙ Ö ÖÖÓÖ ½¼¼ ¾ ½¼¼ ¾ ¼ ¾ ¼ ¾ ¾¼ ¼¼¼º È Ö ÓÖÑ Ò Ð Ò Ö Ö Ö ÓÒ ÓÖ ÐÐ ÓÙÖ ÔÓ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ò Ñ Òص Ú ÙÑ Ó Ø ÕÙ Ö ÖÖÓÖ Ó ÓÒÐÝ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ¾º Ì Ù Ø Ö Ò Ñ ÒØ Ó ÒÓØ Ô Ý Ò Û ÓÓ ØÓ ØÓÔ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ó Ø ÖÙÐ ÖÓÛ Ò ÔÖÓ º ¾ Ì Ô Ù Ó¹Ó ÓÖ Ø Ö Ò Ñ ÒØ Ó Ú Ò ÖÙÐ ÓÛÒ Ò Ì Ð º Ì Ð ÓÖ Ø Ñ ÑÔÐÝ Ø ÐÐ ÔÓ ¹ Ð Ö Ò Ñ ÒØ Ó Ø ÖÙÐ Ò ÓØ Ö ÛÓÖ Ø ¹ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÄÀ˵ Ò Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø ÓÔØ Ñ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö Ò ÓÖ Ø ÓÚ Ö Ü¹ ÑÔÐ º ÖÓÑ ÐÐ Ò Ø Ö Ò Ñ ÒØ Û ÓÓ Ø ÓÒ Û Ø Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÖÖÓÖ ÓÒ ÐÐ Ü ÑÔÐ ÓÚ µº º ÜÔÖ Ú Ò ÁØ Ý ØÓ Ø Ø Ì Ê ÖÙÐ Ò Ò ÔÖ Ò ÔÐ Ö ÔÖ ¹ ÒØ Ø Ñ ÙÒØ ÓÒ Ö Ö ÓÒ ØÖ º Ì Ò ÓÒ ØÖÙØ Ò Ø Ñ Û Ý ÓÖ Ø Ð ¹ Ø ÓÒ Ú Ö ÒØ Ó ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ð ÖÒ Ò Û Ö ÐÐ ÓÒ ØÖ Ò Ò Ø ÓÖÝ ÑÙÐ Ø Ý ØÖ Ò ¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÙÐ Ö ÐÐ ½ µºµ ÌÓ Ó Ø ÓÒ ØÓ Ø Ú ÐÙ ØÓ Þ ÖÓ Ø Ø Ø ÙÖÖ ÒØ ÔÖ Ø ÓÒ Ó ÒÓØ Ñ ØØ Öµ Ò ÓÓ Ø Ú ÐÙ Ó Ò Ø ÔÔÖÓ¹ ÔÖ Ø Ðݺ ÓÖ ÔÐ Ø Û Ó Ø Ò ØÛÓ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÙÐ Ó Ø Ò º º ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ê ÙÐØ Ì Ì Ê Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐÝ Ø Ø ÓÒ ØÛÓ Ð Ö Ö Ð¹ÛÓÖÐ Ø Ø Ö ÔÖ ÒØ Ò ÕÙ ÒØ Ð Ô ¹ ÒÓÑ Ò º ÁÒ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û ÓÑÔ Ö Ø Û Ø Ñ¹ ÔÐ Ð Ò Ö Ö Ö ÓÒ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ï Ã Ï Ø¹ Ø Ò ² Ö Ò ½ µ Ò Ñ Ö µ Ò Í ÁËÌ ÊÙÐ ÉÙ Ø Ê Ö ¾¼¼¾µ Ø Ø ¹Ó ¹Ø ¹ ÖØ Ö ¹ Ö ÓÒ ÖÙÐ Ð ÖÒ Öµº ÁÒ Ø ÓÒ ÓÑÔ Ö ÓÒ ØÓ Ø Ö Ö ÓÒ Ñ Ø Ó Û Ô Ö ÓÖÑ ÓÒ ÒÙÑ Ö Ó Ø Ò Ö Ö Ö ÓÒ Ø Ø º ½ ÌÛÓ ÔÓ ÒØ Ò ÐÛ Ý Ô Ö ØÐÝ ØÖ Ò ÓÖÑ Ù Ò Ð Ò Ö Ö Ö ÓÒ Ð Ó Ø Ü ÑÔÐ ÓÚ µº

5 º½ ÜÔÖ Ú ÅÙ È Ö ÓÖÑ Ò ÈÖ Ø Ò ÓÒ ÖØ È Ò Ø Ì Ø Ù Ò Ø Ö Ø ØÙ Ý Ø Ñ ÖÓÑ Ð Ö Ö ¹ Ö ÔÖÓ Ø Ø Ø ØÙ Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ó ÜÔÖ ¹ Ú ÑÙ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ï Ñ Ö ¾¼¼½µº ÜÔÖ Ú Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø ÖØ Ó Ô Ò Ô Ó ÑÙ Ý ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ Ú ÖÝ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö Ð Ø ÑÔÓ ÐÓÙ Ò Øº Û Ð ÔÐ Ý Ò Ô ÝÓÒ Û Ø ÔÖ Ö Ò Ø ÛÖ ØØ Ò ÑÙ ÓÖ µº ÜÔÖ Ú Ô Ö ÓÖÑ Ò Û Ø Ñ ÑÙ ÓÙÒ ÑÙ Ð Ò Û Ø Ñ ÖØ Ò ÑÙ Ò ÑÓÙ º Ò Ò ÖØ Ø ³ Ú ÓÖ Ð Ø ÔÖ Ø Ø ÐÐ Ê ÒØ ØÙ ÓÛ Ø Ø Ø Ò ØÓ ÙÖÔÖ Ò ÜØ Òغ Ì Ö ÒÙÑ Ö Ó ÒØ Ö Ø Ò ÕÙ Ø ÓÒ Û Ö ÝÓÒ Ø ÓÔ Ó Ø Ô Ô Öº À Ö Û ÑÔÐÝ Ù ÜÔÖ Ú Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÙÖ Ó Ø Ø Ø º Ì Ø Ø Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ½ ÓÑÔÐ Ø Ô ÒÓ ÓÒ Ø Ý Ïº º ÅÓÞ ÖØ Ãº¾ ß¾ ¼ß Ò µ Ý Î ÒÒ ÓÒ ÖØ Ô Ò Øº Ì Ô Û Ö ÔÐ Ý ÓÒ ĐÓ Ò ÓÖ Ö Ë ¾ ¼ ÓÑÔÙØ Ö¹ÑÓÒ ØÓÖ ÓÒ ÖØ Ö Ò Ô ÒÓ Û Ñ ÙÖ Ú ÖÝ Ý Ò Ô Ð ÑÓÚ Ñ ÒØ Û Ø ÙØÑÓ Ø ÔÖ ÓÒº ÖÓÑ Ø Ö ÓÖ Ò Ø Ñ ÐÓ ³ ÑÓ ØÐÝ Ø ÓÔÖ ÒÓ Ô ÖØ µ Û Ö ÜØÖ Ø Û Ú Ò «Ø Ú ØÖ Ò Ò Ø Ó ÒÓØ º ÒÓØ Ö Ý ÒÙÑ Ö Ó ØØÖ ÙØ Ø Ø Ö ÔÖ ÒØ ÓØ ÒØÖ Ò ÔÖÓÔ ÖØ Ù Ð Ö ÙÖ Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ð ÔÓ Ø ÓÒµ Ò ÓÑ Ô Ø Ó Ø ÐÓ Ð ÓÒØ ÜØ º º Ñ ÐÓ ÔÖÓÔ Ö¹ Ø Ð Ø Þ Ò Ö Ø ÓÒ Ó Ø ÒØ ÖÚ Ð ØÛ Ò Ø ÒÓØ Ò Ø ÔÖ ÓÖ Ò Ù ÓÖ ÒÓØ µº Ì ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó ØØÖ ÙØ Ô Ö ÒÓØ ¾¼º Ì Ö Ö Ø Ö ÒÙÑ Ö Ø Ö Ø ØØÖ ÙØ ÓÖÖ ÔÓÒ ¹ Ò ØÓ Ø Ö «Ö ÒØ Ñ Ò ÓÒ Ó ÜÔÖ Ú Ú Ö ¹ Ø ÓÒ Ø Ñ Ò Ø ØÙ Ð Ø Ñ ØÛ Ò ÓÒ Ø Ó Ù ¹ Ú ÐÝ ÔÐ Ý ÒÓØ Ú Ö Ù Ø Ø Ñ ÔÖ Ö Ý Ø ÓÖ Ò Ø ÙÖÖ ÒØ Ø ÑÔÓµ ÝÒ Ñ Ø Ö Ð Ø Ú ÐÓÙ Ò Ó Ò Ú Ù Ð ÒÓØ µ Ò ÖØ ÙÐ Ø ÓÒ Ø ¹ ØÙ Ð ÓÙÒ Ò ÙÖ Ø ÓÒ Ó ÔÐ Ý ÒÓØ º º Û Ø Ö Ø Ð ÓÖ Ø ÒØ Ö Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð Ø ØÓ Ø Ð ØÓµ ÓÖ ÓÖØ Ò Ò ÓÐÐÓÛ Ý Ô Ö Ó Ó ¹ Ð Ò Ø ØÓµµº Ì Ù Û Ú Ð ÖÒ Ò ÔÖÓ Ð Ñ º Ø Ü ÑÔÐ Ö ÓÒ Ñ ÐÓ Ø Ý Ò ØÙ¹ Ö ÐÐÝ ÓÖÑ ÕÙ Ò Û Ö Ø Ñ Ò ØÓ Ô Ó Ù ÓÖ Ò ÔÖ ÓÖ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Ø ÒØÙ Ø Ú ÐÝ Ð Ö Ø Ø Ø Ö ÓÙÐ Ô Ò Ò ØÛ Ò Ò ¹ ÓÖ Ò Ü ÑÔÐ ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÐÓÙ Ò Û Ø Û Ô ÖØ ÙÐ Ö ÒÓØ Ó Ò ØÓ ÔÐ Ý ÓÙÐ Ô Ò ÓÒ ÑÙ Ð ÔÖÓÔ ÖØ Ó Ø ÒÓØ Ò Ø Ò ÓÖ Û ÐÐ ÓÒ Ø ÐÓÙ Ò Ó Ø Ò ÓÖ º error 0,12 0,118 0,116 0,114 0,112 0,11 0, mean absolute error rules ÙÖ º ÝÒ Ñ Å Ò ÓÐÙØ ÖÖÓÖ º½º½ Ê ÙÐØ Ù ØÓ Ø Þ Ó Ø Ø Ø Ü ÑÔÐ µ ÓÒ ¹Ø Ñ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ö Ò ÓÑÐÝ Ò Ö Ø ØÖ Ò Ò ÔÔÖÓܺ ¾» µ Ò Ø Ø Ò Ø ½» µ Û ÓÒ Ö ÙÆ Òغ ¾ Ì ØÖ Ò Ò Ø Û ÙÖØ Ö Ú ÒØÓ Ð ÖÒ Ò ¾» µ Ò Ú Ð Ø ÓÒ Ø ½» µ Û Ö Ø Ú Ð Ø ÓÒ Ø Û Ù Ý Ì Ê ØÓ Ô Ø Ö Ø³ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Ø ÓÚ µº ÙÖ ÓÛ Ø ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø Ñ Ò ÓÐÙØ ÖÖÓÖ ÓÒ Ø Ø Ø Ø ÓÖ Ø Ø Ö Ø Ú Ö Ð ÝÒ Ñ¹ ÓÚ Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó ÖÙÐ Ò ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Øº Ì Ê Û Ñ ØÓ Ð ÖÒ Ü ÒÙÑ Ö ¼µ Ó ÖÙÐ Ò ÓÖ Ö ØÓ ÓÛ Ø ÖÖÓÖ ÚÓÐÚ ÓÚ Ö Ü Ö Ò Ó ÙÑÙÐ Ø Ú ÐÝ ÔÔÐ ÖÙÐ º ÖÓÑ ÐÐ ÔÓ ¹ Ð ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Ø Ì Ê Ð Ø Ø Ö Ø ÓÒ Û Ø Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÖÖÓÖ ÓÒ Ø Ú Ð Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ð¹ Ø ÖÒ Ø Ú ÐÝ Ø Ñ ÐÐ Ø Û Ø Ò ÓÒ Ø Ò Ö ÖÖÓÖ Ó Ø Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Øº ÓÙÖ Ú Ö ÒØ Ó Ì Ê Û Ø «Ö ÒØ Ô Ð Ø Ö ÓÑÔ Ö Ì Ê¹ ÓØ ØÓ Ø ØØÖ ÙØ Ú ÐÙ Ó µ Ò Ü ÑÔÐ ³ Ò ÓÖ Ù Ü ÔÖ Ü µ Ò Ø ÙÖÖ ÒØÐÝ ÔÖ ¹ Ø Ú ÐÙ Ý Øµ ÔÖ Ý Øµ Ò Ù Ý Øµº Ì Ê¹ ØÓ Ø Ò ÓÖ ÙØ ÒÓÒ Ó Ø ÙÖÖ ÒØ ÔÖ Ø ÓÒ Ý Øµ Ì Ê¹ Ò ÐÓÓ Ø Ý Øµ ÙØ ÒÓØ Ø Ò ÓÖ Ò Ì Ê¹ Ò Ø Öº Ì ÔÐÓØ ÓÛ Ø ÜÔ Ø Ô Ó Ð ÖÒ Ò ÙÖÚ Û Ø Ø ÖÖÓÖ Ø ÖØ Ò ØÓ Ö Ò Ò ÓÑ ØÓÓ Ñ ÒÝ ÖÙÐ Ö Ù Ø Ù Ù Ð ÓÚ Ö ØØ Ò ¹ Ò Ö Óº ÑÓÒ Ø ÓÙÖ Ì Ê Ú Ö ÒØ Ø ØÛÓ Ø Ø Ú ØÓ Ò Ü ÑÔÐ ³ Ò ÓÖ Ì Ê¹» µ Ö ¾ Ì ÔÐ ØØ Ò Ó Ø Ø Ø Û ÓÒ Ö Ò ÓÑÐÝ ÓÒ Ô ¹ Ý¹Ô º Ì Ø ÒØ Ö ÓÒ Ø Ø ÓÒ Û Ö Ò Ò Ø Ö ÒØ Ö ØÝ ØÓ Ø Ö Ø ØÖ Ò Ò ÓÖ Ø Ø Ø Øº Ì Ù Ø Ù ÓÖ Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ÓÒ ÙØ Ú ÒÓØ Û ÔÖ ÖÚ º Ì Ò ÐÓ ÓÙ ÔÖÓ ÙÖ Û ÓÐÐÓÛ ÓÖ ÒØ Ò Ò Ø Ô ÓÑ Ò ÐÓÛµº a b c d

6 Ì Ð º ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö ÙÐØ Ò ÑÙ Ð ÓÑ Òº ÓÖÖ Ðº Å Ö Ðº ÖÙÐ Ø Ñ Ò Ì Ê¹ º ¼º¼ ¼º Ì Ê¹ º¾¾ ¼º¼ ¼º ¾ Ì Ê¹ º¾ ¼º¼ ¼º Ì Ê¹ º¾ ¼º¼ ¼º ¼ Í ÁË̹ º ¼º¼ ¼º ½ Í ÁË̹ º¾ ¼º¼ ¼º Ä ÒºÊ º¹ º ½ ¼º¼ ¼º ¹ Ä ÒºÊ º¹ º¾ ¼º¼ ¼º ¹ ÝÒ Ñ Ì Ê¹ º ¼ ¼º½½ ¼º ¾¾ Ì Ê¹ º ½ ¼º½½ ¼º ½ Ì Ê¹ º¾ ¼º½½ ¼º ½½ Ì Ê¹ º¾ ¼º½½ ¼º Í ÁË̹ º ¼º½½ ¼º Í ÁË̹ º ¾ ¼º½½ ¼º Ä ÒºÊ º¹ º ½ ¼º½½ ¼º ¹ Ä ÒºÊ º¹ º¾ ¼º½½ ¼º ¹ ÖØ ÙÐ Ø ÓÒ Ì Ê¹ º¼¾ ¼º ¾ ¼º ½ ½½ Ì Ê¹ º¼¾ ¼º ¾ ¼º ¾ Ì Ê¹ º¼½ ¼º ¼º ½½ Ì Ê¹ º¼¾ ¼º ¾ ¼º ¾ ½ Í ÁË̹ º¼ ¼º ¼ ¼º Í ÁË̹ º¼ ¼º ½ ¼º Ä ÒºÊ º¹ º¼ ¼º ½ ¼º ¼ ¹ Ä ÒºÊ º¹ º¼ ¼º ¾ ¼º ½ ¹ Ù Ù ÐÐÝ ØØ Ö Ø Ò Ø Ó Ø Ø Ó ÒÓغ ËÙÖÔÖ Ò ÐÝ Ð Ó Ú Ò ØÓ Ø ÙÖÖ ÒØ ÔÖ Ø ÓÒ Ó Ø Ø Ö Ø Ú ÐÙ Ý Øµµ Ó ÒÓØ Ò Ö ÐÝ ÐÔº Ì ÔÐÓØ ÓÖ ÓØ Ö ÖÖÓÖ Ñ ÙÖ Ò ÓÑ Ò ÐÓÓ ÕÙ Ø Ñ Ð Öº Ì Ð Ú Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ Ñ Ò ÓÐÙØ ÖÖÓÖ Ò Ö Ð Ø Ú ÓÐÙØ ÖÖÓÖ ÓÖ Ì Ê Í ÁËÌ Ò Ð Ò Ö Ö Ö ÓÒ ÓÚ Ö ÐÐ Ø Ö Ø Ö Ø Ú Ö Ð º Ì Ê Ù Ø Ú Ð Ø ÓÒ Ø ØÓ Û Ò ØÓ ØÓÔ Ð ÖÒ Ò ÖÙÐ ÓÖ Ò ØÓ Ø ÙÖ Ø ÔÖÓÔÓ Ò Ö Ñ Ò Ø Ðº ½ µ º º Ì Ê ÓÓ Ø Ñ Ðй Ø ÖÙÐ Ð Ø Û Ø Ò ÓÒ Ø Ò Ö ÖÖÓÖ Ó Ø Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ú Ð Ø ÓÒ Øµº ÁÒ Ø Ø Ð Í ÁË̹ Ö Ö ØÓ Í ÁËÌ Û Ø ØÓ Ø Ü ÑÔÐ ³ ØØÖ ÙØ Û ÐÐ Ø Ò ÓÖ ³ ØØÖ ÙØ º ËÓ Ò ÔÖ Ò ÔÐ Ø Ñ ÓÒ Ø ÓÒ Ñ Ý ÓÙÖ Ò Ø Ó Ó Ì Ê¹ Ò Í ÁË̹ ÖÙÐ º Í ÁË̹ Í ÁËÌ Û Ø ÓÒÐÝ Ø Ü ÑÔÐ ³ ÓÛÒ ØØÖ ÙØ Ú Ð Ð º ÆÓØ Ø Ø ØÓ Ô Ö ØÐÝ Ö ØÓ Í ÁËÌ Û Ó ÒÓØ Ö ÕÙ Ö Ú Ð Ø ÓÒ Ø Ø Û Ú Ò Ø ÙÐÐ ØÖ Ò Ò Ø Ð ÖÒ¹ Ò Ú Ð Ø ÓÒµ ÓÖ Ð ÖÒ Ò Ó Ø ÑÓÖ Ü ÑÔÐ ØÓ Ð ÖÒ ÖÓÑ Ø Ò Ì Êº Ï Ð Ó ÒÐÙ Ø ÙÖ ÓÖ Ð Ò Ö Ö Ö ÓÒ Û Ø ÓØ Ø Ó ØÙÖ ÒÓØ Ä ÒºÊ º¹ Ò Ä ÒºÊ º¹ µº Ø Ø Ø Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÙÐØ Ò Ì Ð ¹ Ì Ö Ð Ó Ø Ñ ÙÖ Ø Ø Í ÁËÌ Ö ÔÓÖØ º ÓÖ Ò ØÓ Ô Ö Ø¹Ø Ø Ò Ò Ø Ø ß ÓØ ÓÒ Ø Ó Ò Ú Ù Ð ÔÖ Ø ÓÒ µ ÓÛ Ø Ø Ì Ê¹ Ô Ö ÓÖÑ ÕÙ ÐÐÝ ØÓ Í ÁË̹ ÓÖ Ø Ñ Ò Û Ø ØØ Ö ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ Òص ÙØ ÛÓÖ ÓÖ ÝÒ Ñ Ò ÖØ ÙÐ Ø ÓÒº ÁÒ Ø Ô ÓÑ Ò ÔÖ ÒØ ¹ ÐÓÛ Ì Ê Ò ÒØÐÝ ÓÙØÔ Ö ÓÖÑ Ð Ò Ö Ö Ö ÓÒ Ò Í ÁË̺µ ÓÑÔ Ö Ò Ì Ê Û Ø ÓÙÖ Ò Ñ Ö Ó Ð Ò Ö Ö Ö ÓÒ Ò ÒØ «Ö Ò Ò ÓÙÒ Ò ÚÓÖ Ó Ì Ê ÓÖ Ø Ñ Ò Ò ÝÒ Ñ ÙØ Ò Ø Ì Ê ÓÖ ÖØ ÙÐ Ø ÓÒº À Ú Ò ØÓ Ò Ü ÑÔÐ ³ Ò ÓÖ Ð ØÓ Ñ¹ ÔÖÓÚ Ö ÙÐØ Ò Ø ÕÙ ÒØ Ð ÓÑ Ò Ì Ê¹» Ø Ò ØÓ ÔÖÓ Ù ØØ Ö Ö ÙÐØ Ø Ò Ì Ê¹» º Ï Ø Ø ØÓÔÔ Ò Ö Ø Ö ÓÒ Ù Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ì Ê¹ ÑÔÖÓÚ ÓÚ Ö Ì Ê¹ Ò ÓÒ ÓÑ Ò Ø Ñ Ò µ Ò ÔÖ Ø ÐÐÝ Ò Ø Ò Ù Ð Ò Ø ÓØ Ö ØÛÓº Ø ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú Ö ÙÐØ Ò Ø Ú Ò ØÓ Ø ÙÖÖ ÒØÐÝ ÔÖ Ø Ø Ö Ø Ú ÐÙ Ý Øµ ÔÖ Ý Øµ Ù Ý Øµµ Ó ÒÓØ Ò Ö ÐÝ ÑÔÖÓÚ ÔÖ Ø ÓÒ ¹ ÙÖ Ýº ÙØ Ø Ñ Ý ÑÔÖÓÚ ÓØ Ö ÕÙ Ð Ø º ÄÓÓ Ò Ø Ø Ð ÖÒ ÑÙ Ð ÖÙÐ Ø Ø Ó ÜÔÐ ØÐÝ Ö Ö ØÓ Ø Ö Ò ÓÖ³ ÜÔÖ ÓÒ Ú ÐÙ Û Ó ÖÚ ÓÑ ÑÙ ÐÐÝ Ò Ð Ù Ó Ø Ú º ÓÖ Ò Ø Ò Ò Ø ÝÒ Ñ ÐÓÙ Ò µ ÓÑ Ò Û Ò ÖÙÐ Ø Ø Ö ÒÓØ ³ ÐÓÙ Ò Ú ÐÙ ÓØ Ø ÒÓØ ³ ÔÖ ¹ ÓÖ Ò Ù ÓÖ ÐÖ Ý Ú ÔÖ Ø ÐÓÙ Ò º Ì Ø ÔÖ ÙÑ ÐÝ ÑÔÖÓÚ Ø ÑÓÓØ Ò Ó Ø ÝÒ Ñ ÓÒØÓÙÖº Ì Ò Ó «Ø ÛÓÙÐ Ú ÖÝ ÆÙÐØ ÒÓØ ÑÔÓ Ð ØÓ Ú Ò ÓØ Ö Ð ÖÒ Ò Ñ º º¾ ÁÑÔÖÓÚ Ò Æ ØÙÖ ÐÒ Ó ËÝÒØ Ø ËÔ ÈÖ Ø Ò ÙÖ Ø ÓÒ Ó ËÓÙÒ Ì Ô Ö Ð Ø Ø Ù Ò Ø ØÙ Ý Û Óй Ð Ø Û Ø Ò ÔÖÓ Ø Ø Ø ÓÒ ÖÒ Û Ø Ø ÑÓ Ð Ò Ó Ø ÙÖ Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ø ÓÒ Ó ÔÓ Ò ÓÙÒ Æ Ù ÖØ Ø Ðº ¾¼¼¼µº ÖÓÑ ÔÖ Ø Ð ÔÓ ÒØ Ó Ú Û Ø ÛÓÖ ÑÓØ Ú Ø Ý Ø Ø Ø Ø Ø ÔÖÓÔ Ö³ ÔÖ Ø ÓÒ Ó ÙÖ Ø ÓÒ Ò Ô Ò Ð Ò ÓÖ Ö ØÓ Ñ¹ ÔÖÓÚ Ø Ò ØÙÖ ÐÒ Ò Ø Ù ÔØ Ð ØÝ Ó ÝÒ¹ Ø Ø Ô º Ì ÙÖ Ø ÓÒ Ó Ú Ò ÓÙÒ Û Ø Ò Ð Ò Ù Ò Ù Ò Ý ÒÙÑ Ö Ó ØÓÖ º º Ø ÒØÖ Ò ³ Ð Ò Ø Ø ÒØ ØÝ Ó Ò ÓÖ Ò ÓÙÒ ÒØÙ Ð Ø ØÙ ÔÓ Ø ÓÒ Û Ø Ò Ô Ö Øº Ì Ù Ø Ð Ò Ø Ó Ò Ð ÓÙÒ Ò Û ÐÐ Ú ÖÝ Ò Ò Ø Ö Ò ØÛ Ò ¼ ØÓ ¾¾¼ Ñ º Ì Ø ÓÖ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û ÜØÖ Ø ÖÓÑ ÓÖ¹ ÔÙ Û ÓÑÔÖ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ¼ ¼¼¼ Ô ÓÒ ¾ ÓÙÖ Ó Ô µ Ó Ö ËØ Ò Ö Ù ØÖ Ò ÖÑ Ò Ö ÓÖ Ý Ò Ð Ô Öº Ì Ô Ø Û Ñ ¹ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ñ ÒØ ÒØÓ ÓÙÒ Ò ÒÒÓ¹ Ø Ø Û Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò Ù Ø ØØÖ ÙØ º Ò Ø

7 Ì Ð º ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö ÙÐØ Û Ø Ô Ø º ÓÖÖ Ðº Å Ö Ðº ÖÙÐ Ì Ê¹ º ½ º ¼º ½¼ Ì Ê¹ º ½ º¼ ¼º ½ ½ ¼ Ì Ê¹ º ½ º ¼º ½ ¼ Ì Ê¹ º ¾ ½ º½¾ ¼º Í ÁË̹ º ¾ ½ º ¼ ¼º Í ÁË̹ º ½ º¼ ¼º ¼ Ä ÒºÊ º¹ º ½ ½ º¼ ¼º ¹ Ä ÒºÊ º¹ º ½ º ½ ¼º ½ ¹ ÑÙ Ð ÓÑ Ò ÓÚ Ø Ø Ú ÕÙ ÒØ Ð Ò¹ Ø ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ò Ø Ð Ó ÒÓÛÒ Ø Ø Ø Ö Ö ØÖÓÒ Ò Ù Ò Ó Ø Ò ÓÖ Ò ÓÙÒ º Ì ØÙÖ Ø ÑÔÐÓÝ Û Ø Ò ÖÓÑ Ê ½ µº Ü ÑÔÐ Ð Ð Û Ø ØØÖ ÙØ Ø Ø ÓÒÚ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ñ ÒØ Ð ÔÖÓÔ ÖØ º º ÓÖ ÓÒ ÓÒ ÒØ ÔÐ Ò Ñ ÒÒ Ö Ó ÖØ ÙÐ Ø ÓÒµ Ó Ø ÓÙÒ Ø Ð Û ÐÐ ÓÖ Ø ØÛÓ Ò ÓÖ ØÓ Ø Ð Ø Ò Ö Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º º Ø ÔÓ ¹ Ø ÓÒ Û Ø Ò ÝÐÐ Ð Ø ÝÐÐ Ð ³ ÔÓ Ø ÓÒ Û Ø Ò ÛÓÖ µ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Þ Ó Ñ Ò ÓÒ¹ Ø ØÙ ÒØ º º ÒÙÑ Ö Ó ÝÐÐ Ð Ò Ø ÛÓÖ µ Ò Ø ÒØÙ Ø ÓÒ Ð Ú Ðº Ì Ø Ö Ø ØØÖ ÙØ ÑÔÐÝ Ø ÓÙÒ ³ Ñ ÙÖ ÙÖ Ø ÓÒ ÜÔÖ Ò Ñ º Ì Ð ÓÑÔ Ö Ø ÓÙÖ Ì Ê Ú Ö ÒØ ØÓ Í ÁËÌ Ò Ð Ò Ö Ö Ö ÓÒ ÓÒ Ø Ø Øº À Ö Ì Ê¹ Ø Ø Ð ÓÐÐÓÛ Ý Ì Ê¹ Í ÁË̹ Ò Í ÁË̹ º Ì Ê¹ Ò ÒØÐÝ ØØ Ö Ø Ò Í ÁË̹ Ò Ø Ò Ø Ø Ò Ð ØÓ ØÖ Ò ÓÖÑ ÔÖ Ø Ú ÐÙ Ò Ö Ð Ú ÒØ Ò Ø Ó¹ Ñ Òº Ò ÓÑ Û Ø ÙÖÔÖ Ò ÐÝ Ò Ð ØÓ Ö Ö ØÓ Ø ÙÖÖ ÒØÐÝ ÔÖ Ø Ø Ö Ø Ú ÐÙ Ý Øµ Ò ÖÙÐ ÓÒ¹ Ø ÓÒ Ò ÙÖØ Ø Ò ÐÔ Ì Ê¹ Ô Ö ÓÖÑ ØØ Ö Ø Ò Ì Ê¹ ÙØ Ì Ê¹ Ô Ö ÓÖÑ ØØ Ö Ø Ò Ì Ê¹ º º Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÓÒ ËØ Ò Ö Ì Ø Ø ÂÙ Ø ØÓ Û Ø Ö Ì Ê ÖÓ ÐÝ ÓÑÔ Ø ¹ Ø Ú Û Ø ÓØ Ö Ø Ò Ö Ö Ö ÓÒ Ñ Ø Ó Û Ð Ó Ø Ø Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö Ó Ò Ñ Ö Ø Û Ó ÒÓØ ÒÐÙ Ñ Ò Ò ÙÐ Ò ÓÖ Ö Ð ¹ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÙÐ ÜÔÐÓ Ø Ý Ì Êµº Ï Ó Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ø Ø ÖÓÑ ÌÓÖ Ó ¾¼¼¼µ Ò ÁÒ ÙÖ Ý ² Ï ¾¼¼½µ Ò ÓÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ØØÔ»»ÛÛÛºÒºÙÔºÔØ» ÐØÓÖ Ó»Ê Ö ÓÒ» Ø Ë Ø º ØÑеº Ì Ö ÙÐØ Ö ÙÑÑ Ö Þ Ò Ì Ð º º ÓÒÐÙ ÓÒ Ì Ô Ô Ö ÒØÖÓ Ù ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ä ÖÒ Ò Ì Äµ Ò Ö Ð Ð ÖÒ Ò Ø Ò ÕÙ Ò ÔÖ ÒØ Ò Û Ð ÓÖ Ø Ñ ÐÐ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ê Ö ÓÒ Ì Êµ ÓÖ Ð ÖÒ Ò Ö Ö ÓÒ ÖÙÐ Ò Ø Ô Ö Ñº ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ø ØÛÓ Ð Ö Óѹ ÔÐ Ü Ø Ø Ú ÓÛÒ Ø Ø Ì Ê Ñ ÓÑÔ Ø Ø Ú Û Ø Ø Ø Ø ¹Ó ¹Ø ¹ ÖØ Ö Ö ÓÒ ÖÙÐ Ð ÓÖ Ø Ñ Í¹ ÁË̺ Ì Ö ÙÐØ ÓÛ Ð ÖÐÝ Ø Ø Ø Ð ØÝ ØÓ ÐÓÓ Ø Ò Ü ÑÔÐ ³ Ò ÓÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ì Ê Ð ØÓ ÑÔÖÓÚ Ö ÙÐØ º Ð Ó Ò ÒÙÑ Ö Ó ÐØ ÓÙ ÒÓØ ÐÛ Ý Ø ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÔÖÓ Ø¹ Ð Ô Ý Ò Ø ÖÑ Ó ÒÙÑ Ö Ð ÖÖÓÖ Ñ ÙÖ Ò Ò Ý Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø Í ÁË̺ Ì ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÔÖÓ ÓØ Ö ÔÓØ ÒØ Ð ¹ Ú ÒØ º Ø Ø ÖØ ÖÓÑ Ú Ò Ð Ò Û Ø ØÖ ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø Ô Ý Ø Ô Û Ò ÒÔÙØ Ù Ø Ù Ð Ò ÓÖ Ú Ò Ø ÔÖ Ø ÓÒ ÖÓÑ ÓÑ ÓØ Ö Ý Ø Ñ Ø ÖØ Ò ÔÓ Òص Ò Ø Ò Ù Ì Ê ØÓ Ö Ò Ø ÔÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ü ÖÖÓÖ Ò Ø º ÇÒ Ñ Ø Ð Ó ØÖÝ ØÓ Ù Ì Ê ØÓ ÑÓ Ð Ø «Ö Ò ¹ ØÛ Ò ÓÒ Ø Ó ÔÖ Ø ÓÒ Ò ÒÓØ Ö Ý Ù Ò Ø ÓÖÑ Ö Ø Ø ÖØ Ò Ø Ó Ð Ò ÔÖ Ø ÓÒ Ò Ø Ð ØØ Ö Ø Ø Ö Ø Ú ÐÙ º ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ö Ö ÓÒ Ö Ð Ø ØÓ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Å Ò Ä ÖÒ Ò Ø Ò ÕÙ º Ö Ø Ó ÐÐ Ø Ö Ð Ø ØÓ Ö ÒØ Ö Ö ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Å Ò Ä ÖÒ Ò ÌÓÖ Ó ¾¼¼¼µ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ØÓ ÓØ Ö ÖÙÐ ¹ Ö Ö ÓÒ Ð ÖÒ Ö Ã Ö Ð ² Ö Ø Ó ½ ÁÒ¹ ÙÖ Ý ² Ï ¾¼¼½µº ÙÖØ ÖÑÓÖ Ø Ö Ð Ø ØÓ Ö Ñ Ò ¾¼¼½µ Û Ö Ø ÓÙØÔÙØ Ö Ð Ó Ö Ó Ò Ø Ö Ø ÓÒ ÙØ Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ó Ò Ò ÓÖ Ö ØÓ Ö Ö ÓÒ ÑÓ Ð º ÁØ ÛÓÙÐ ÒØ Ö Ø Ò ØÓ Ò ÐÝÞ Ì Ê Ò Ø ÖÑ Ó Ò Ú Ö Ò º ÐÓ¹ Ð ² Ô ¾¼¼¼µ Ñ ØÓ Ú ÒØ Ô Ø Ø Ó ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ù ÓÖ Ö Ö ÓÒ ÙØ ÒÓØ ÜÔÐÓ Ø Ø Ó Ø Ö Ø Ð Ò Ö ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º Ò ÐÐÝ Û Ð Ú Ø Ö Ü Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ÔÖ ÒØ Ö Ö Ò Ñ Ø ¹Ð ÖÒ Ò ÓÖ Ò Ñ¹ Ð Ð ÖÒ Ò Ñ Ô ÐÐÝ Ñ Ø Ó Ð ËØ Ò ÏÓÐÔ ÖØ ½ ¾µ ÓÖ Ò Ñ ½ µ Û Ö Ø ÔÖ Ø ÓÒ Ñ Ý ÓÒ Ð Ö Ö Ò Û ÓÖ Ø ÓÒ Ð ØØÖ ÙØ ÒØÓ Ñ Ø ¹Ð ÖÒ Öº ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ð ÖÒ Ò ÓÖ Ò Ø Ò Ø Ð Ó Ò ØÙÖ Ð Ð Ò Ù ÔÖÓ Ò º Ï Ø Ø Ô Ô Ö Û ÓÔ ØÓ Ú ÖÓÙ Ø Ø ÒØ Ö Ø Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø ØØ ÒØ ÓÒ Ó Û Ö Ñ Ò Ð ÖÒ Ò Ù Ò Ò ØÓ Ú ÒÓÙÖ ÙÖØ Ö Ö Ö ÓÒ Ø Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ýº ÒÓÛÐ Ñ ÒØ È ÖØ Ó Ø ÛÓÖ Û Ö ÙÔÔÓÖØ Ý Ø Ù ¹ ØÖ Ò ÓÒ ÞÙÖ ĐÓÖ ÖÙÒ Ö Ï Ò ØÐ Ò ÓÖ ÙÒ Ï µ ÙÒ Ö Ö ÒØ ÒÓº Ƚ¾ Ƚ ¾¾ Ò ¹ÁÆ º Ì Ù ØÖ Ò Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Á

8 Ì Ð º È Ö ÓÖÑ Ò ÖÓÑ ½¼¹ ÓÐ ÖÓ ¹Ú Ð Ø ÓÒ Ó Ð Ò Ö Ö Ö ÓÒ Í ÁËÌ Ò Ì Ê Ò Ø Ò Ö Ò Ñ Ö Ó¹ Ñ Ò º Ì Ñ ÓÐ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Û Ö Ù ÓÖ ÐÐ Ñ Ø Ó º Ì Ê Ú º Ð Ò Ö Ö Ö ÓÒ Ú»¼»¾ Û Ò» Ö Û»ÐÓ µ Ö ÙÐØ ÓÖ Ò ØÓ Ô Ö Ø¹Ø Ø Ò»½»½ ÓÖ Ò ØÓ Ø Ò Ø Øº Ì Ö ÙÐØ Ó Ì Ê Ú º Í ÁËÌ Û ¾»¼» ÓÖ Ò ØÓ ÓØ Ø Ø º Ï Ù Ú ÖÝ ÑÔÐ Ö Ø Þ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó ÕÙ Ð Û Ø Û Ø ¾ ÒØ ÖÚ Ð µ Ò ÐÐ ÜÔ Ö Ñ ÒØ º Ä ÒºÊ º Í ÁËÌ Ì Ê ÓÖÖ Ðº Å Ö Ðº ÓÖÖ Ðº Å Ö Ðº ÓÖÖ Ðº Å Ö Ðº Ð ÖÓÒ º ¼ ¼º¼¼¼½ ¼º ½ º¼¼ ¼º¼¼¼ ½º¼¼ º ¼º¼¼¼½ ¼º Ò Ù º ½ ¾ ¼º º ½ ¼º ¾ º ¾¼ ¼ ¼º ÓÑÔ Ø º º¼ ¼º º ½º ¼º½ º ¾º½ ¼º¾¼ Ð Ú ØÓÖ º ¼ ¼º¼¼¾ ¼º º ¼º¼¼¾ ¼º ¼ º ¼º¼¼¾ ¼º Ã Ò Ñ Ø º ¼º½ ¼º º ¾ ¼º½¾ ¼º º ¼º½ ¼º ÈÓÐ Ì Ð ÓÑÑ º ¾ º ¼º ½ º ¾º ¼º¼ º º½ ¼º½½ ÙÔÔÓÖØ Ý Ø Ù ØÖ Ò Ö Ð Å Ò ØÖÝ Ó Ù¹ Ø ÓÒ Ë Ò Ò ÙÐØÙÖ º ËÔ Ð Ø Ò Ó ØÓ ÄÙ Ê Ø ÓÖ ÒØ Ö Ø Ò Ò ÖÙ Ø ÙÐ Ù ÓÒ ÓÒ Ø ØÓÔ º Ï Ð Ó Û ØÓ Ø Ò Ø ÒÓÒÝÑÓÙ Ö Ú Û Ö ÓÖ ÐÔ Ò ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø Ô Ô Öº Ê Ö Ò ÐÓ Ð Àº Ò Ô Äº ¾¼¼¼µº ÙÑÙÐ Ø Ú ØÝ ÁÒ ÙØ Ú º Ò ÏÓÖ Ò ÆÓØ Ó Ø Èà ¹¾¼¼¼ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ø Å Ò Ò ÓÒ ËÙÔÔÓÖØ Å Ø ¹ Ä ÖÒ Ò Ò ÁÄÈ ÓÖÙÑ ÓÖ ÈÖ Ø Ð ÈÖÓ Ð Ñ ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÈÖÓ Ô Ø Ú ËÓÐÙØ ÓÒ Èº Ö Þ Ð Ò º ÂÓÖ ºµ ½ß ¼º Ö Ñ Ò Äº Ö Ñ Ò Âº ÇÐ Ò Êº Ò ËØÓÒ º ½ µº Ð Ø ÓÒ Ò Ê Ö ÓÒ ÌÖ Ì Ï ÛÓÖØ ËØ Ø Ø»ÈÖÓ Ð ØÝ Ë Ö º ÐÑÓÒØ Ï ÛÓÖØ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÖÓÙÔº Ö Ñ Ò Äº ¾¼¼½µº Í Ò ÁØ Ö Ø Ò ØÓ Ê Ö ÓÒ º Å Ò Ä ÖÒ Ò µ ¾ ½ß¾ º Ö ÐÐ º ½ µº ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ ÖÖÓÖ¹ Ö Ú Ò Ä ÖÒ Ò Ò Æ ØÙÖ Ð Ä Ò Ù ÈÖÓ Ò ËØÙ Ý Ò È ÖØ Ó ËÔ Ì Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ä Ò¹ Ù Ø ¾½ µ ß º Ö ÐÐ º ¾¼¼¾µº È Ö ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº Ñ Âº ½ µº ÓÑ Ò Ò Ð Ö Ý ÓÒ ØÖÙ¹ Ø Ú ÁÒ ÙØ ÓÒº ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø Æ ÒØ ÙÖÓ¹ Ô Ò ÓÒ Ö Ò ÓÒ Å Ò Ä ÖÒ Ò Åij µº ÖÐ Ò ËÔÖ Ò Ö Î ÖÐ º ÁÒ ÙÖ Ý Æº Ò Ï ËºÅº ¾¼¼½µ ËÓÐÚ Ò Ê ¹ Ö ÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ Û Ø ÊÙÐ ¹ Ò Ñ Ð Ð ¹ Ö º ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø Ë Ú ÒØ Å ËÁ à ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÃÒÓÛÐ ÓÚ ÖÝ Ò Ø Å Ò Ò ¾ ß¾ ¾º Ã Ö Ð º Ò Ö Ø Ó Áº ½ µ Ö Ø ÇÖ Ö Ê Ö ¹ ÓÒº Å Ò Ä ÖÒ Ò ¾ ¾¹ µ ½ ß½ º Å Ò Ù Äº Ò Ö ÐÐ º ½ µ ÙØÓÑ Ø ÊÙÐ ¹ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ ËÔ ÐÐ Ò ÓÖÖ Ø ÓÒº ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø ÓÙÖØ ÒØ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Å ¹ Ò Ä ÖÒ Ò Á ÅĹ µº Æ Ù ÖØ º ÐØ Ö Ãº È Ö Ö Àº Ê Ö º ÌÖÓ Ø Àº ¾¼¼¼µº Ì Î ÒÒ ÈÖÓ Ó ËÔ ÓÖÔÙ ÈÙÖÔÓ ÓÒØ ÒØ Ò ÒÓ Ò Ò Ù Ð Ïº Ë Ù Ø¹Ì Ð Ñ ÞÞ Ò º º ºµ ÃÓÒÚ Ò ¾¼¼¼ ¹ ËÔÖ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Î Î ÖÐ ÖÐ Ò ½ ½ß ½ º Ê Åº ½ µº ÓÒØÖÓÐÐ Ò Ë Ñ ÒØ Ð ÙÖ Ø ÓÒ Ò ËÔ ËÝÒØ ËÝ Ø Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ì Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ ÌÀ ĐÙÖ ÌÁÃ¹Ë Ö Ø ÒÖ ÆÖº ¾ È Ø ÆÓº ½¾ º ÊÙÐ ÉÙ Ø Ê Ö ¾¼¼¾µº Ù Ø ÓÑÑ Ö Ð Ö ¹ Ö ÓÒ ØÓÓк ØØÔ»»ÛÛÛºÖÙÐ Õ٠غÓÑ»Ù Ø ¹ Ò Óº ØÑÐ ÌÓÖ Ó Äº ¾¼¼¼µº È ÖØ Ð Ä Ò Ö ÌÖ º ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø ½ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Å Ò Ä ÖÒ Ò Á ÅÄ ¾¼¼¼µ ½¼¼ ß½¼½ º Ï Ñ Ö º ¾¼¼½µº Í Ò Á Ò Å Ò Ä ÖÒ Ò ØÓ ËØÙ Ý ÜÔÖ Ú ÅÙ È Ö ÓÖÑ Ò ÈÖÓ Ø ËÙÖÚ Ý Ò Ö Ø Ê ÔÓÖغ Á ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ½ µ ½ ß½ ¾º Ï ØØ Ò Áº Ò Ö Ò º ½ µº Ø Å Ò Ò ÈÖ ¹ Ø Ð Å Ò Ä ÖÒ Ò ÌÓÓÐ Ò Ì Ò ÕÙ Û Ø Â Ú ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ º ÅÓÖ Ò Ã Ù Ñ ÒÒº ÏÓÐÔ ÖØ ºÀº ½ ¾µº ËØ Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒº Æ ÙÖ Ð Æ ØÛÓÖ ¾µ ¾ ½ß¾ ¼º