Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 34

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 34"

Bản ghi

1 Héi ång xuêt b n Phan diôn Chñ tþch Héi ång NguyÔn øc B nh Phã Chñ tþch Héi ång NguyÔn Phó Träng Uû viªn Héi ång NguyÔn H u Thä " NguyÔn Duy Quý " Hµ ng " Æng Xu n Kú " Lª Hai Ng«V n Dô " Lª Quang Th ëng " TrÇn nh Nghiªm " Vò H u Ngo¹n " NguyÔn V n Lanh " Ban chø ¹o x y dùng b n th o Hµ ng Tr ëng ban Vò H u Ngo¹n Th êng trùc Ng«V n Dô Thµnh viªn trþnh thóc huúnh " nguyôn v n lanh " trþnh nhu " ng Céng s n ViÖt Nam V n kiön ng toµn tëp tëp Nhãm x y dùng b n th o tëp 34 lª minh é (Chñ biªn) nguyôn thu h ng triöu thþ l Nhµ xuêt b n chýnh trþ quèc gia hµ néi B1

2 Lêi giíi thiöu tëp 34 V n kiön ng Toµn tëp, tëp 34, ph n nh sù l nh ¹o cña ng trong n m Ngµy , "HiÖp Þnh chêm døt chiõn tranh, lëp l¹i hoµ b nh ë ViÖt Nam" îc ký kõt. Theo ã, Hoa Kú vµ c c n íc kh c t«n träng éc lëp, chñ quyòn, thèng nhêt, toµn vñn l nh thæ cña n íc ViÖt Nam; Hoa Kú chêm døt chiõn tranh x m l îc, chêm døt sù dýnh lýu vò qu n sù vµ can thiöp vµo c«ng viöc néi bé cña miòn Nam ViÖt Nam. Mü vµ ch hçu ph i rót hõt khái miòn Nam n íc ta. Lêi kªu gäi cña Ban ChÊp hµnh Trung ng ng vµ ChÝnh phñ n íc ViÖt Nam D n chñ Céng hoµ chø râ "Cuéc kh ng chiõn chèng Mü cøu n íc kõt thóc th¾ng lîi më ra mét b íc ngoæt míi cña c ch m¹ng ViÖt Nam"... Trong bèi c nh míi ã, Ban ChÊp hµnh Trung ng ng (Kho III) tiõn hµnh Héi nghþ lçn thø 21 vµ Héi nghþ lçn thø 22 ra NghÞ quyõt vò "NhiÖm vô cña c ch m¹ng miòn Nam trong giai o¹n míi", vµ vò "NhiÖm vô, ph ng h íng kh«i phôc vµ ph t trión kinh tõ miòn B¾c trong hai n m ". Víi khý thõ chiõn th¾ng cña cuéc kh ng chiõn chèng Mü, cøu n íc, d íi sù l nh ¹o cña ng, n m 1973 nh n d n c n íc ta kiªn quyõt Êu tranh ßi thi hµnh HiÖp Þnh Pari, nç lùc phi th êng b íc vµo giai o¹n cuèi cïng cña sù nghiöp hoµn thµnh

3 c ch m¹ng d n téc d n chñ nh n d n trong c n íc, hoµ b nh thèng nhêt Tæ quèc. V n kiön ng Toµn tëp, tëp 34 gåm 34 tµi liöu, trong ã 28 tµi liöu ë phçn v n kiön chýnh. PhÇn v n kiön chýnh gåm c c nghþ quyõt, chø thþ, th«ng tri, th«ng b o, iön cña Bé ChÝnh trþ, Ban BÝ th, bµi ph t bióu cña BÝ th thø nhêt Lª DuÈn. PhÇn Phô lôc gåm mét sè tµi liöu cña Trung ng Côc miòn Nam, cña Khu uû Khu V... MÆc dï cã nhiòu cè g¾ng trong c«ng t c s u tçm, tra cøu vµ biªn tëp, song khã tr nh khái thiõu sãt, chóng t«i rêt mong îc b¹n äc gãp ý. Xin tr n träng giíi thiöu tëp 34 V n kiön ng Toµn tëp Õn «ng o b¹n äc. Th ng 6 n m 2004 Nhµ xuêt b n ChÝnh trþ quèc gia th«ng b o cña ban bý th Sè 01-TB/TW, ngµy 15 th ng 1 n m 1973 VÒ t nh h nh cuéc µm ph n ë Pari Trong ît µm ph n ë Pari th ng , phýa Mü võa tr i qua thêt b¹i to lín vò qu n sù vµ chýnh trþ nªn kh«ng thó µm ph n trªn "thõ m¹nh". oµn ¹i bióu ta lªn n m¹nh mï viöc Mü leo thang chiõn tranh cùc kú nghiªm träng, tá râ quyõt t m chiõn Êu cña ta, ßi Mü ph i thët sù nghiªm chønh vµ thiön chý trong µm ph n. Ta b c bá lëp tr êng cña Mü muèn söa æi vò nguyªn t¾c dù th o HiÖp Þnh, ßi ph i lêy dù th o (cã sù tho thuën iòu chønh chi tiõt) lµm c së Ó hoµn thµnh b n HiÖp Þnh. Õn ngµy , ta ¹t îc vò c b n néi dung HiÖp Þnh theo V n kiön dù th o C c v n kiön kìm theo HiÖp Þnh sï do c c chuyªn viªn ta vµ Mü tiõp tôc lµm viöc víi nhau. ¹i diön cña Mü sï trë l¹i Pari Ó cïng ång chý Lª øc Thä xem xðt vµ tiõp tôc gi i quyõt. Ta ßi chêm døt ngay viöc nðm bom vµ th m n trªn toµn miòn B¾c. PhÝa Mü nhën sï tuyªn bè ngõng nðm bom, th m n trªn toµn miòn B¾c n íc ta tõ 12 giê ngµy 15-1 giê Hoa ThÞnh èn tøc lµ 0 giê ngµy giê Hµ Néi. Ta cçn theo dâi chæt chï hµnh éng cña Mü trong viöc nµy. TiÕp theo chiõn th¾ng vang déi Ëp tan chiõn dþch tëp kých chiõn l îc b»ng kh«ng qu n cña Mü, chóng ta Èy

4 lïi m m u cña Mü µm ph n trªn "thõ m¹nh" hßng xo bá dù th o HiÖp Þnh Nh ng qu n vµ d n ta kh«ng thó l lµ c nh gi c, chñ quan tho m n, lõng chõng chê îi. Cuéc Êu tranh Ó hoµn thµnh toµn bé c c v n kiön nh»m ¹t c c yªu cçu c b n cña ta, Ó xóc tiõn ký HiÖp Þnh vµ Æc biöt lµ Ó thët sù thi hµnh HiÖp Þnh sï cßn nhiòu gay go phøc t¹p. Tuy Mü ph i ngõng nðm bom vµ th m n trªn toµn miòn B¾c, nh ng chóng cßn tiõp tôc bay trinh s t Ó chuèn bþ cho nh ng m u å sau nµy hoæc cã thó kiõm cí Ó nh ph l¹i. Trong khi HiÖp Þnh ch a ký, hoµ b nh ch a îc lëp l¹i trªn c n íc ta, ph i hõt søc tønh t o Ò phßng nh ng thñ o¹n lët läng vµ thët sù chóng lët läng nhiòu lçn - nhêt lµ Þch l¹i ang cã m m u tiõn hµnh nh ng hµnh éng qu n sù míi nh»m lên chiõm vïng gi i phãng ë miòn Nam. Khi t nh h nh thët sù chuyón h íng, Bé ChÝnh trþ sï cã chø thþ. Trong lóc nµy, cã iòu kiön thuën lîi míi, cçn tiõp tôc lµm cho mäi ng êi thêy chiõn th¾ng to lín võa qua, thêy Êu tranh ngo¹i giao th¾ng lîi mét b íc, ai nêy Òu h ng h i lµm viöc, tranh thñ tõng ngµy Ó giµnh kõt qu s n xuêt vµ c«ng t c cao h n tr íc, ång thêi tiõp tôc c nh gi c, Ò phßng Þch tuyªn truyòn xuyªn t¹c vµ hµnh éng tr o trë. Tæ chøc tèt vµ chø ¹o chæt chï c c mæt b o m chi viön tiòn tuyõn, ra søc kh«i phôc giao th«ng vën t i, Èy m¹nh s n xuêt, khèn tr ng gióp ì vµ æn Þnh êi sèng nh ng ng êi bþ tai n¹n chiõn tranh võa qua. C c lùc l îng vò trang ph i n¾m ch¾c tay sóng, s½n sµng chiõn Êu, t ng c êng rìn luyön Ó chiõn Êu giái h n n a. C c mæt c«ng t c vò phßng kh«ng nh n d n vµ s t n vén gi nòn nõp æn Þnh nh hiön nay. HÕt søc tr nh t nh tr¹ng Ó nh n d n véi vµng trë vò thµnh phè, nõu láng lîo viöc nµy trong lóc t nh h nh ch a thët sù ng ngò, lµ cã h¹i. Th«ng b o nµy îc truyòn ¹t néi bé tõ cêp tønh trë lªn vµ trong c n bé trung, cao cêp ë trung ng; kh«ng îc sao göi xuèng d íi; kh«ng îc phæ biõn néi dung vµ kõt qu µm ph n. L u t¹i Kho L u tr Trung ng ng. T/M ban bý th Lª V n L ng

5 ChØ thþ cña Ban BÝ th Sè 200-CT/TW, ngµy 24 th ng 1 n m 1973 VÒ viöc HiÖp Þnh vò ViÖt Nam îc ký t¾t - nh ng viöc ph i lµm ngay HiÖp Þnh chêm døt chiõn tranh, lëp l¹i hoµ b nh ë ViÖt Nam îc ký t¾t t¹i Pari ngµy Toµn v n HiÖp Þnh cïng víi nh ng nghþ Þnh th s¾p îc c«ng bè vµ ký chýnh thøc. Nh n d n ta giµnh îc th¾ng lîi to lín kõt thóc cuéc chiõn tranh gi i phãng d n téc lín nhêt, quyõt liöt nhêt trong thêi ¹i chóng ta. ã lµ thµnh qu rùc rì cña sù nghiöp kh ng chiõn chèng Mü, cøu n íc vü ¹i, cña cuéc Êu tranh kiªn quyõt vµ tµi t nh trªn ba mæt trën qu n sù, chýnh trþ, ngo¹i giao cña nh n d n c n íc ta. ã còng lµ th¾ng lîi trùc tiõp cña chiõn th¾ng vang déi Ëp tan cuéc tëp kých chiõn l îc b»ng kh«ng qu n cña Mü cùc kú tµn b¹o víi m u å th m éc cña NÝchx n lµ nh mét ßn quyõt Þnh Ó µm ph n trªn thõ m¹nh hßng xo bá dù th o HiÖp Þnh tho thuën th ng Th¾ng lîi cña d n téc ta kh«ng t ch rêi sù ñng hé tých cùc tõ c c n íc x héi chñ nghüa, phong trµo céng s n, c«ng nh n quèc tõ Õn têt c c c n íc vµ phong trµo nh n d n thõ giíi èi víi ta. Th¾ng lîi ã ph n nh xu thõ c ch m¹ng cña thêi ¹i vµ t nh h nh so s nh lùc l îng trªn thõ giíi hiön nay. HiÖp Þnh chêm døt chiõn tranh, lëp l¹i hoµ b nh ë ViÖt Nam ghi nhën nh ng yªu cçu nguyªn t¾c cña nh n d n ta: - C c quyòn d n téc c b n: éc lëp, chñ quyòn, thèng nhêt, toµn vñn l nh thæ cña n íc ViÖt Nam vµ quyòn tù quyõt cña nh n d n miòn Nam n íc ta ph i îc t«n träng. - ChÊm døt sù dýnh lýu qu n sù vµ can thiöp cña Mü, rót hõt qu n viôn chinh cña Mü vµ ch hçu ra khái n íc ta. - C«ng nhën t nh h nh thùc tõ hiön nay ë miòn Nam cã hai chýnh quyòn, hai qu n éi, ba lùc l îng chýnh trþ. - Mü ph i th o gì m n th ë vïng bión vµ s«ng ngßi miòn B¾c n íc ta, nhën ãng gãp vµo viöc hµn g¾n võt th ng chiõn tranh, x y dùng l¹i Êt n íc ta. Th¾ng lîi võa giµnh îc kõt thóc giai o¹n c ch m¹ng vµ kh ng chiõn vî vang, më ra mét giai o¹n míi: Êu tranh Ó gi g n hoµ b nh, tiõp tôc a c ch m¹ng tiõn lªn. Cuéc c ch m¹ng ë miòn Nam cã nhiòu thuën lîi míi nh ng cßn gay go, phøc t¹p, cã kh n ng tiõn trión trong iòu kiön hoµ b nh îc gi v ng, nh ng ph i s½n sµng èi phã víi kh n ng Þch ngoan cè ph ho¹i hoµ b nh. MiÒn B¾c n íc ta cã iòu kiön ph t trión m¹nh s n xuêt, x y dùng c së vët chêt - kü thuët cña chñ nghüa x héi trªn quy m«ngµy cµng lín, ång thêi vén cã nghüa vô träng ¹i chi viön miòn Nam, gióp ì c ch m¹ng hai n íc b¹n vµ s½n sµng èi phã ch¾c th¾ng víi mäi t nh huèng.

6 Nh ng thµnh qu c ch m¹ng rêt to lín tõ tr íc Õn nay b¾t nguån tõ êng lèi c ch m¹ng óng ¾n, oµn kõt quèc tõ vµ éc lëp tù chñ cña ng ta, tõ truyòn thèng kiªn c êng bêt khuêt vµ oµn kõt nhêt trý cña ng ta, cña ång bµo c n íc ta. CÇn nªu cao niòm tù hµo Êy ång thêi nªu cao tr ch nhiöm lþch sö tiõp tôc a sù nghiöp c ch m¹ng tiõn lªn. Ph i ph t huy m¹nh mï tinh thçn phên khëi, tin t ëng cña nh n d n ta trong c n íc, lµm cho tõng giíi, tõng gia nh, tõng ng êi thêy îc m nh gãp søc vµo sù nghiöp chung, t¹o nªn th¾ng lîi chung rêt vî vang cña d n téc, thêy tr ch nhiöm phên Êu h n n a Ó x y dùng Êt n íc. H íng dén quçn chóng hµnh éng thiõt thùc cho Tæ quèc; lµm cho mäi ng êi suy nghü óng, lµm viöc tèt, cã lîi nhêt cho Êt n íc, cho tëp thó, dêy lªn mét phong trµo quçn chóng s«i næi, liªn tôc, ¹t îc nh ng môc tiªu râ rµng ngay tõ ba th ng Çu n m Ó ¹t îc yªu cçu ã, c c ång chý l nh ¹o chñ chèt cçn n¾m ch¾c l nh ¹o, cïng víi tëp thó cêp uû ng b o m viöc th«ng b o vµ tæ chøc hµnh éng trong dþp nµy, kh«ng îc kho n tr¾ng cho ban tuyªn huên. Kh«ng îc bu«ng láng l nh ¹o Ó x y ra hiön t îng x h i, l lµ c«ng viöc chung, ph«tr ng h nh thøc, nh ng còng hõt søc tr nh gß bã quçn chóng trong khi t nh h nh thay æi. Bé ChÝnh trþ sï cã nghþ quyõt l nh ¹o b íc chuyón h íng cña c ch m¹ng. Trong kho ng 15 ngµy tr íc m¾t, cçn lµm ngay nh ng viöc d íi y: 1. Th«ng b o vò th¾ng lîi võa giµnh îc. Néi dung th«ng b o lµ: äc lêi kªu gäi cña Trung ng (sï c«ng bè ngµy 28-1); ph n tých s bé theo ChØ thþ nµy; giíi thiöu c c v n kiön cña HiÖp Þnh c«ng bè; nãi râ nh ng c«ng t c ph i lµm ngay, lµm thõ nµo, nh ng thiõu sãt cã thó söa ngay vµ c ch söa. Sau ngµy , khi c c c n bé l nh ¹o chñ chèt îc Ban BÝ th th«ng b o th c c ban, ng oµn ë trung ng, c c tønh, thµnh uû bµn ngay viöc thi hµnh ChØ thþ nµy vµ tæ chøc th«ng b o cho cêp d íi. Mçi cêp chýnh quyòn vµ ngµnh kinh tõ, v n ho, néi chýnh, phóc lîi, v.v. ph i n¾m ch¾c, gi i quyõt nhanh vµ cã hiöu qu c c vên Ò vò æn Þnh s n xuêt, b o m giao th«ng vën t i, cøu gióp ång bµo bþ n¹n chiõn tranh, kh«i phôc c c ho¹t éng kinh tõ, v n ho, x héi b nh th êng; gi i quyõt chç ë cña nh n d n thµnh thþ sao cho hîp lý, c«ng b»ng trong lóc nµy, tr nh Ó x y ra lén xén, tranh chêp; gi g n tèt trët tù trþ an vµ vö sinh chung. H íng dén nh n d n tæ chøc TÕt s¾p tíi víi tinh thçn phên khëi tr íc th¾ng lîi míi, vui t i, lµnh m¹nh, oµn kõt, c nh gi c vµ h ng h i b íc vµo thêi kú míi lµm viöc cã n ng suêt lao éng cao. Thùc hiön ChØ thþ nµy vµ NghÞ quyõt Bé ChÝnh trþ s¾p tíi, ph i lµ qu tr nh cã b íc ph t trión míi vò chêt l îng trong mäi lünh vùc c«ng t c vµ trong êi sèng x héi; lµ qu tr nh n ng cao n ng lùc tæ chøc, ph t huy îc hiöu lùc cña chýnh quyòn ång thêi ph t huy Çy ñ quyòn d n chñ cña nh n d n. Ban ChÊp hµnh Trung ng c c oµn thó quçn chóng chø nªn h íng dén c«ng t c vµ biön ph p chýnh s t hîp víi giíi m nh tr nh Þnh ra nh ng c«ng thøc hoæc thêi gian b¾t buéc,

7 lµm chång chðo, g y lóng tóng cho c c ngµnh vµ c c cêp uû ng. ViÖc quan träng lµ c n bé c c cêp trªn i xuèng kióm tra, gióp ì cêp d íi, t m ra ión h nh tèt, kinh nghiöm óng, gi i quyõt døt ióm mét sè viöc thiõt thùc, mét sè n i chëm tiõn. C c c quan qu n sù cçn cã kõ ho¹ch tæng kõt kinh nghiöm, cñng cè vµ x y dùng lùc l îng, n ng cao tr nh é qu n sù, chýnh trþ vµ v n ho ; tæ chøc thých hîp lùc l îng bé éi tham gia kh¾c phôc hëu qu chiõn tranh, kh«i phôc vµ ph t trión kinh tõ. C c tæ chøc cña ng ph i b m s t qu tr nh thi hµnh ChØ thþ cña Ban BÝ th vµ NghÞ quyõt Bé ChÝnh trþ mµ n¾m t t ëng, hµnh éng cña ng viªn, n ng cao c«ng t c l nh ¹o cña cêp uû, cña chi bé, tiõp tôc c c viöc vò n ng cao chêt l îng ng viªn. 2. ChuÈn bþ thi hµnh NghÞ quyõt Bé ChÝnh trþ Trong khi thùc hiön ChØ thþ nµy, cçn ph n c«ng mét bé phën c n bé chuèn bþ: - C c vên Ò vò kinh tõ, kõ ho¹ch vµ ch ng tr nh c«ng t c ph i iòu chønh cho phï hîp t nh h nh míi. - KÕ ho¹ch sinh ho¹t chýnh trþ Ó n¾m v ng vµ thi hµnh NghÞ quyõt Bé ChÝnh trþ, tr íc tiªn lµ lµm thët tèt trong cêp uû ng, trong c n bé l nh ¹o. - Sù ph n c«ng c n bé l nh ¹o Ó kióm tra vµ chø ¹o cêp d íi trong ît sinh ho¹t chýnh trþ thùc hiön NghÞ quyõt Bé ChÝnh trþ. Êu tranh thi hµnh HiÖp Þnh vµ c«ng t c quèc tõ trë thµnh nh ng vên Ò quan träng vµ cêp b ch cña ng vµ Nhµ n íc. C c c quan phô tr ch nh ng c«ng t c ã ph i chuèn bþ gêp c c mæt ch ng tr nh, kõ ho¹ch, tæ chøc, nh n sù thët chu o. Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ n íc chuèn bþ ngay c c vên Ò kinh tõ, Æc biöt lµ kinh tõ èi ngo¹i. 3. Trªn mæt trën d luën vµ t t ëng, ph i l nh ¹o chæt chï, ph t huy m¹nh mï tinh thçn phên khëi, b o m óng êng lèi vµ s ch l îc, s t víi nhiöm vô; ång thêi ng n ngõa nh ng hiön t îng lè l ng, qu trín, lé bý mët, l ng phý tiòn cña, thêi giê vµ lao éng. C«ng t c tuyªn truyòn trªn µi vµ b o ph i rêt nh¹y bðn èi víi c c vên Ò vò thi hµnh HiÖp Þnh, vò tù do d n chñ, hoµ hîp d n téc ë miòn Nam; chó träng thó hiön s¾c s o s ch l îc trong t nh h nh míi. Trong c«ng t c t t ëng néi bé vµ tuyªn truyòn miöng, ph i nhên m¹nh th¾ng lîi, nguyªn nh n th¾ng lîi, tiõp tôc gi o dôc tinh thçn kiªn tr c ch m¹ng, tr ch nhiöm chi viön miòn Nam, gióp ì c ch m¹ng hai n íc b¹n; n ng cao c nh gi c èi víi Õ quèc Mü vµ tay sai, chóng vén cã m u å ph ho¹i c ch m¹ng, thùc hiön chñ nghüa thùc d n míi ë miòn Nam, chia c¾t l u dµi Êt n íc ta. ChØ thþ nµy îc sao göi tíi huyön uû vµ gi theo quy Þnh vò c«ng v n mët. C c tønh, thµnh uû, c c ban cña Trung ng ng ph i n¾m ch¾c t nh h nh vµ b o c o h»ng tuçn cho Ban BÝ th biõt c«ng viöc vµ kõt qu thùc hiön. L u t¹i Kho L u tr Trung ng ng. T/m ban bý th Lª V n L ng

8 Lêi kªu gäi cña Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Lao éng ViÖt Nam vµ chýnh phñ n íc ViÖt Nam d n chñ céng hoµ Ngµy 28 th ng 1 n m 1973 VÒ HiÖp Þnh chêm døt chiõn tranh, lëp l¹i hoµ b nh ë ViÖt Nam ång bµo vµ chiõn sü th n mõn, Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Lao éng ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam D n chñ Céng hoµ rêt vui mõng th«ng b o Ó ång bµo vµ chiõn sü c n íc biõt r»ng: Ngµy t¹i Pari, Thñ «n íc Céng hoµ Ph p, Bé tr ëng Ngo¹i giao ChÝnh phñ ViÖt Nam D n chñ Céng hoµ, Bé tr ëng Ngo¹i giao ChÝnh phñ C ch m¹ng l m thêi Céng hoµ miòn Nam ViÖt Nam, Bé tr ëng Ngo¹i giao ChÝnh phñ Hoa Kú, vµ Bé tr ëng Ngo¹i giao ChÝnh phñ ViÖt Nam Céng hoµ ký chýnh thøc "HiÖp Þnh vò chêm døt chiõn tranh, lëp l¹i hoµ b nh ë ViÖt Nam". Ngµy h«m nay, 28-1, chiõn tranh hoµn toµn chêm døt trªn c hai miòn n íc ta. Nh HiÖp Þnh nªu râ, Hoa Kú vµ c c n íc kh c t«n träng éc lëp, chñ quyòn, thèng nhêt, toµn vñn l nh thæ cña n íc ViÖt Nam. Hoa Kú chêm døt chiõn tranh x m l îc, chêm døt sù dýnh lýu vò qu n sù vµ can thiöp vµo c«ng viöc néi bé cña miòn Nam ViÖt Nam. T«n träng quyòn tù quyõt vµ b o m c c quyòn tù do d n chñ cña nh n d n miòn Nam ViÖt Nam. Nh n d n miòn Nam ViÖt Nam tù quyõt Þnh t ng lai chýnh trþ cña m nh, th«ng qua tæng tuyón cö thët sù tù do vµ d n chñ. ViÖc thèng nhêt n íc ViÖt Nam sï îc thùc hiön tõng b íc b»ng ph ng ph p hoµ b nh. Víi viöc HiÖp Þnh îc ký kõt, cuéc kh ng chiõn chèng Mü, cøu n íc cña nh n d n ta giµnh îc th¾ng lîi rêt vî vang. y lµ th¾ng lîi rêt to lín cña cuéc kh ng chiõn oanh liöt nhêt trong lþch sö chèng ngo¹i x m cña d n téc ViÖt Nam ta. Toµn d n ta ë c hai miòn Nam B¾c Òu v«cïng tù hµo vµ phên khëi tr íc th¾ng lîi vü ¹i nµy cña Tæ quèc. y còng lµ th¾ng lîi cña nh n d n c c n íc «ng D ng cïng nhau oµn kõt chiõn Êu chèng kî thï chung. Th¾ng lîi cña nh n d n ViÖt Nam còng lµ th¾ng lîi cã ý nghüa thêi ¹i cña c c lùc l îng x héi chñ nghüa, éc lëp d n téc, d n chñ vµ hoµ b nh, cña nh n d n yªu chuéng tù do, c«ng lý trªn toµn thõ giíi. Th¾ng lîi rùc rì nµy lµ kõt qu cña h n 18 n m kiªn tr chiõn Êu, v ît qua mu«n ngh n hy sinh, gian khæ, cña bèn m i triöu ång bµo vµ chiõn sü c n íc ta.

9 ã lµ th¾ng lîi cña tinh thçn "Kh«ng cã g quý h n éc lëp, tù do", cña søc m¹nh oµn kõt toµn d n, cña chñ nghüa anh hïng c ch m¹ng, cña truyòn thèng yªu n íc, bêt khuêt, kiªn c êng bèn ngh n n m cña d n téc ViÖt Nam. Chóng ta nhiöt liöt hoan h«ång bµo vµ chiõn sü miòn Nam anh hïng, oµn kõt d íi l cê vî vang cña MÆt trën D n téc gi i phãng vµ ChÝnh phñ C ch m¹ng l m thêi, ng êi ¹i diön ch n chýnh duy nhêt cña nh n d n miòn Nam n íc ta, tr i qua biõt bao thö th ch gian nan chiõn Êu v«cïng anh dòng. Chóng ta nhiöt liöt hoan h«ång bµo vµ chiõn sü miòn B¾c anh hïng chiõn Êu rêt dòng c m, h ng h i x y dùng chñ nghüa x héi, hõt lßng hõt søc chi viön tiòn tuyõn lín miòn Nam chèng Mü, cøu n íc. Trung thµnh v«h¹n víi Tæ quèc, víi nh n d n, c c lùc l îng vò trang v«þch cña ta ë c hai miòn Nam B¾c chiõn Êu hy sinh cùc kú anh dòng, lëp nªn nh ng chiõn c«ng tuyöt vêi rêt xøng ng lµ "Qu n éi anh hïng cña d n téc anh hïng". Trong nh ng ngµy vui chiõn th¾ng nµy, toµn d n ta cµng thiõt tha t ëng nhí c«ng n vü ¹i cña Hå Chñ tþch kýnh yªu, ng êi thçy cña c ch m¹ng ViÖt Nam. Ng êi cèng hiõn trän êi m nh cho éc lëp, tù do cña Tæ quèc vµ sù nghiöp c ch m¹ng cña nh n d n thõ giíi. Chóng ta tr n träng ghi n c«ng lao bêt diöt cña c c anh hïng, liöt sü vµ nh ng ång chý, ång bµo ë c hai miòn hy sinh v n íc. Th¾ng lîi vü ¹i cña cuéc kh ng chiõn chèng Mü, cøu n íc lµ th¾ng lîi cña chñ nghüa M c - Lªnin b ch chiõn b ch th¾ng, cña êng lèi chýnh trþ vµ qu n sù óng ¾n vµ s ng t¹o cña ng ta, nªu cao tinh thçn éc lëp, tù chñ, oµn kõt toµn ng, toµn qu n vµ toµn d n quyõt chiõn quyõt th¾ng, kõt hîp chæt chï chñ nghüa yªu n íc ch n chýnh víi chñ nghüa quèc tõ trong s ng. ã lµ th¾ng lîi cña chõ é x héi chñ nghüa Çy søc sèng lµm cho miòn B¾c trë thµnh c n cø Þa v ng ch¾c cña c ch m¹ng trong c n íc. Th¾ng lîi nµy cña d n téc ta còng lµ kõt qu cña sù ñng hé hõt lßng vµ sù gióp ì to lín cña c c n íc x héi chñ nghüa vµ cña nh n d n tiõn bé toµn thõ giíi. Nh n dþp nµy, nh n d n ta tá lßng ch n thµnh c m n c c n íc anh em, giai cêp c«ng nh n quèc tõ, c c d n téc vµ nh n d n toµn thõ giíi yªu chuéng hoµ b nh, c«ng lý, trong ã cã nh n d n tiõn bé Mü. ång bµo vµ chiõn sü th n mõn, Cuéc kh ng chiõn chèng Mü, cøu n íc kõt thóc th¾ng lîi më ra mét b íc ngoæt míi cña c ch m¹ng ViÖt Nam. HiÖp Þnh îc ký kõt lµ c së chýnh trþ vµ ph p lý b o m c c quyòn d n téc c b n cña nh n d n ta, b o m quyòn tù quyõt thiªng liªng cña ång bµo ta ë miòn Nam. Th¾ng lîi nµy lµ c së Ó nh n d n ta tiõp tôc tiõn lªn giµnh nh ng th¾ng lîi míi, hoµn thµnh cuéc c ch m¹ng d n téc d n chñ trong c n íc. Cuéc Êu tranh cña nh n d n ta ë miòn Nam cßn ph i v ît qua nhiòu khã kh n trë ng¹i. Nh ng thõ lùc qu n phiöt, ph t xýt, c«ng cô cña chñ nghüa thùc d n míi, i ng îc l¹i nguyön väng cña d n téc ta, vén ch a tõ bá nh ng m m u ph ho¹i hoµ b nh, ng n trë con êng éc lëp, tù do cña nh n d n ta. V vëy, nhiöm vô tr íc m¾t cña ång bµo ta ë c hai miòn lµ: T ng c êng oµn kõt, lu«n lu«n Ò cao c nh gi c, ra søc phên Êu Ó cñng cè nh ng th¾ng lîi giµnh îc, gi v ng hoµ b nh l u dµi, hoµn thµnh éc lëp, d n chñ ë miòn Nam, tiõn tíi hoµ b nh thèng nhêt Tæ quèc. ChÝnh phñ ViÖt Nam D n chñ Céng hoµ long träng tuyªn bè sï thi hµnh nghiªm chønh vµ triöt Ó mäi iòu kho n cña HiÖp Þnh Pari, vµ ßi hái c c bªn tham gia ký kõt Òu t«n träng vµ thùc hiön Çy ñ HiÖp Þnh Êy. y lµ cuéc Êu

10 tranh rêt quan träng, ång thêi rêt gian khæ vµ phøc t¹p mµ mäi tçng líp ång bµo ta, mäi ng êi yªu n íc ë miòn Nam Òu ph i ãng gãp phçn tých cùc cña m nh. Cuéc chiõn tranh x m l îc cña c c n íc Õ quèc kõ tiõp nhau rßng r h n ba m i n m trªn Êt n íc ta Ó l¹i nh ng hëu qu rêt næng nò. ång bµo miòn Nam nhêt Þnh sï cïng nhau oµn kõt, th ng yªu nhau nh con mét nhµ, xo bá thï h»n nghi kþ, kh«ng ph n biöt giµu nghìo, chýnh kiõn, t«n gi o, d n téc, chung lßng chung søc Êu tranh gi v ng hoµ b nh, thùc hiön éc lëp thët sù, thùc hiön c c quyòn tù do d n chñ vµ hoµ hîp d n téc, hµn g¾n nh ng võt th ng chiõn tranh, x y dùng l¹i Êt n íc, em l¹i Êm no, h¹nh phóc cho toµn d n. N íc ViÖt Nam lµ mét. D n téc ViÖt Nam lµ mét. Thèng nhêt Tæ quèc lµ nguyön väng thiªng liªng cña nh n d n ta ë c hai miòn. Trªn con êng i tíi oµn tô mäi ng êi ViÖt Nam trong lßng Tæ quèc th n yªu, chóng ta h y sím cïng nhau x y dùng l¹i c c quan hö b nh th êng gi a hai miòn, tho m n nh ng nguyön väng thiõt tha sum häp c c gia nh, cïng nhau phên Êu cho t ng lai t i s ng cña d n téc. Th¾ng lîi cña cuéc kh ng chiõn chèng Mü, cøu n íc më ra cho miòn B¾c n íc ta nh ng iòu kiön thuën lîi ch a tõng thêy Ó Èy m¹nh sù nghiöp x y dùng chñ nghüa x héi. V sù giµu m¹nh cña n íc nhµ, v sù nghiöp hoµn thµnh éc lëp, d n chñ ë miòn Nam, vµ v cuéc sèng t i Ñp vµ h¹nh phóc cña m nh, ång bµo miòn B¾c h y nªu cao truyòn thèng anh hïng vµ tinh thçn lµm chñ tëp thó, h ng h i lao éng, s ng t¹o, phôc håi vµ ph t trión kinh tõ, cñng cè lùc l îng quèc phßng, më réng sù nghiöp v n ho, xo bá nghìo nµn vµ l¹c hëu, biõn n íc ta thµnh mét n íc x héi chñ nghüa v ng m¹nh vµ phån vinh, ph t huy h n n a vai trß quèc tõ cña n íc ViÖt Nam D n chñ Céng hoµ, tiòn ån bêt kh x m ph¹m cña phe x héi chñ nghüa ë «ng Nam. Sau mêy chôc n m chiõn tranh, mäi ng êi chóng ta h y tiõn vµo thêi kú hoµ b nh x y dùng víi khý thõ c ch m¹ng h ng say vµ phong trµo thi ua s«i næi, biõn chñ nghüa anh hïng c ch m¹ng trong chiõn Êu thµnh quyõt t m v ît mäi khã kh n, Èy m¹nh h n bao giê hõt sù nghiöp x y dùng chñ nghüa x héi, x y dùng cuéc sèng míi, con ng êi míi. VËn mönh cña nh n d n ba n íc «ng D ng lu«n lu«n g¾n bã chæt chï víi nhau. T nh nghüa ViÖt Nam, Lµo, Campuchia îc x y ¾p b»ng x ng m u trong cuéc chiõn Êu l u dµi chèng kî thï chung, v éc lëp, tù do cña mçi n íc. Chóng ta tin t ëng ch¾c ch¾n r»ng cuéc kh ng chiõn cña nh n d n Lµo anh hïng, d íi ngän cê vî vang cña MÆt trën Lµo yªu n íc còng nh cuéc kh ng chiõn cña nh n d n Campuchia anh hïng, d íi ngän cê cña MÆt trën D n téc thèng nhêt vµ ChÝnh phñ V ng quèc oµn kõt d n téc nhêt Þnh sï giµnh îc th¾ng lîi rêt vî vang. Nh n d n ta tin t ëng r»ng, trong cuéc Êu tranh cña d n téc ta nh»m gi v ng hoµ b nh, hoµn thµnh éc lëp, d n chñ còng nh trong c«ng cuéc x y dùng l¹i Êt n íc ë c hai miòn, c c n íc x héi chñ nghüa vµ nh n d n tiõn bé trªn thõ giíi sï tiõp tôc dµnh cho chóng ta sù ñng hé nhiöt t nh vµ sù gióp ì quý b u. èi víi têt c c c n íc, kó c Hoa Kú, ChÝnh phñ vµ nh n d n ta ch n thµnh mong muèn x y dùng quan hö h u nghþ trªn c së t«n träng éc lëp, chñ quyòn, b nh ¼ng vµ hai bªn cïng cã lîi. ång bµo vµ chiõn sü th n mõn, C ch m¹ng ViÖt Nam giµnh îc nh ng th¾ng lîi rêt to lín, nh ng cuéc Êu tranh cña d n téc ta cßn ph i tiõp tôc Ó cñng cè nh ng th¾ng lîi giµnh îc vµ tiõn lªn giµnh nh ng th¾ng lîi míi, x y dùng mét n íc ViÖt Nam hoµ b nh, thèng nhêt, éc lëp, d n chñ vµ giµu m¹nh, gãp phçn vµo cuéc Êu tranh chung cña nh n d n thõ giíi v hoµ b nh, éc lëp d n téc, d n chñ vµ chñ nghüa x héi.

11 Sau th¾ng lîi vî vang nµy sï lµ thêi kú ph t trión rùc rì nhêt cña d n téc ta. Ó xøng ng víi nh ng ång bµo vµ ång chý hy sinh, v éc lëp, tù do cña Êt n íc, v h¹nh phóc cña nh n d n vµ mu«n êi con ch u, mçi ng êi chóng ta quyõt em hõt tinh thçn, nghþ lùc vµ tµi n ng gãp phçn vµo viöc b o vö vµ x y dùng Êt n íc, viõt tiõp nh ng trang sö míi huy hoµng cña d n téc. ång bµo c n íc h y t ng c êng oµn kõt, ph t huy th¾ng lîi, h ng h i tiõn lªn! Tæ quèc ViÖt Nam mu«n n m! ng Lao éng ViÖt Nam mu«n n m! Hå Chñ tþch vü ¹i sèng m i trong sù nghiöp cña chóng ta! iön Sè 50, ngµy 9 th ng 2 n m 1973 B o Nh n d n, sè 6853, ngµy Mét sè ý kiõn vµ nhën Þnh cña Bé ChÝnh trþ vò t nh h nh Þch, ta trªn chiõn tr êng miòn Nam * Göi Trung ng Côc miòn Nam, Khu uû V, Khu uû TrÞ - Thiªn, TØnh uû Thõa Thiªn - HuÕ I- Trong dþp TÕt, anh L ng vµ t«i 1) i kióm tra t nh h nh ë Qu ng TrÞ, thu thëp îc mét sè kinh nghiöm vµ cã mét sè nhën xðt, b o c o víi Bé ChÝnh trþ, xin th«ng b o víi c c anh Ó c c anh tham kh o vµ vën dông: 1. Binh lýnh vµ sü quan cêp d íi cña s oµn lýnh thuû nh bé vµ s oµn dï, phæ biõn lµ Õn cêp ¹i éi, cã chç Õn cêp tióu oµn, kh«ng muèn nh nhau n a, rêt vui mõng thêy hoµ b nh îc lëp l¹i. Ch¼ng nh ng hä kh«ng muèn nh nhau, mµ mét bé phën cßn bióu hiön phçn nµo tinh thçn d n * Çu Ò do chóng t«i Æt (B.T). 1) ång chý Tè H u (B.T).

12 téc, ch n ghðt Mü, muèn hoµ hîp d n téc, muèn cïng ta lµm nh ng viöc võa víi hoµn c nh, kh n ng cña hä. Nh ng n i ta tiõp xóc îc, vµ ta cã th i é óng, tých cùc tranh thñ, thuyõt phôc, tá ý th«ng c m, kh«ng khinh miöt, th hä cã nh ng bióu hiön chýnh nh sau: - MÆc dçu lóc ngõng b¾n, ThiÖu vµ Ng«Quang Ch ëng ra lönh hµnh qu n lín ë Cöa ViÖt vµ bþ thêt b¹i rêt næng, nh ng nh ng n vþ chñ lùc kh c ë phýa trong Òu cho bän i nh ë Cöa ViÖt lµ d¹i vµ kh«ng chþu i øng cøu. - Õn giê ngõng b¾n, nhiòu n i lýnh nguþ chåm lªn khái c«ng sù, h«"viöt Nam - Hå ChÝ Minh mu«n n m!", bá sóng ch¹y sang phýa bé éi ta vµ bióu lé rêt muèn hoµ b nh. - NhiÒu binh sü, c sü quan cêp ¹i éi, mét bé phën sü quan cêp tióu oµn, t m c ch tiõp xóc víi ta, bµn b¹c víi ta. Cã n i sü quan chø huy giao íc víi ta kh«ng nh nhau n a, nõu cã bþ bän trªn thóc Ðp th sï b o cho ta biõt tr íc, hoæc cã ph i i cµn th còng i chiõu lö, kh«ng b¾n vµo ta, kh«ng b¾n vµo d n; cã n i b o tr íc cho ta biõt Þa ióm vµ giê ph o Þch sï b¾n tíi cho ta tr nh tr íc vµ yªu cçu ta b¾n tr l¹i m¹nh nh ng b¾n lªn trêi Ó hä cã cí rót lui. - NhiÒu chç i Õn hµnh éng chung nh cïng víi bé éi ta lµm s n khêu Ó xem ta diôn v n nghö, söa êng trong th«n xãm... - Cã chç, sau khi ta bµn b¹c, th ång ý nh êng l¹i cho ta tõng th«n Êp; cã n i ta vµ Þch xen kï th Þch gom l¹i trong mét sè nhµ, hoæc lïi ra xa h n, hoæc dµnh êng cho ta i l¹i hµnh qu n, tiõp tõ Bän hiõu chiõn bªn trªn cã nhiòu thñ o¹n ph ho¹i nh : më hµnh qu n lín m u lên chiõm l¹i Cöa ViÖt nh ng bþ thêt b¹i næng; më nh ng cuéc lên chiõm nhá tõng Þa bµn cña ta; b ng být tin tøc vò néi dung HiÖp Þnh nh chiõn; tþch thu hõt µi thu thanh cña bän binh lýnh vµ c sü quan cêp tióu oµn; cêm binh lýnh tiõp xóc víi ta; iòu mét sè n vþ tiõp xóc víi ta i n i kh c; t ng c êng bän t m lý chiõn Ó ho¹t éng trong binh lýnh Þch, ng n c n viöc tiõp xóc víi ta, nh ng bän nµy nãi chung bþ c«lëp vµ ë thõ yõu. 3. C n bé ng viªn, bé éi, du kých vµ nh n d n ta rêt phên khëi, s«i næi, cã quyõt t m cao, vµ cã nhiòu s ng kiõn rêt hay trong c«ng t c binh vën, tên c«ng chýnh trþ, chiõm lünh tõng b íc n«ng th«n, giµnh quyòn lµm chñ ë c së víi møc é kh c nhau, x y dùng thùc lùc c ch m¹ng: - C n bé, du kých, nhêt lµ n du kých, tuy îc huên luyön Ýt, nh ng chñ éng tiõp xóc víi binh sü ngôy, lµm cho hä hióu Mü thua, ViÖt Nam th¾ng, th¾ng lîi nµy lµ th¾ng lîi chung cña d n téc, th i é cña ta èi víi hä lµ hoµ b nh vµ hoµ hîp d n téc, kh«ng lµm nhôc hä, quy téi cho giæc Mü vµ mét sè tay sai hiõu chiõn ngoan cè (lóc Çu ch a nãi râ lµ ThiÖu), bióu thþ sù ch m sãc vµ thùc t nh èi víi hä. Do ã tranh thñ îc c m t nh vµ sù tin cëy cña hä Õn mét møc nhêt Þnh. - C c ång chý ta cã nh ng c ch lên Êt, lên th«n xãm, rêt ªm mµ cã kõt qu tèt; nh cã n du kých Õn nãi víi lýnh Þch ãng ë trong nhµ: "Nhµ nµy lµ nhµ cña em, b y giê hoµ b nh råi, nhµ em em ë". Bän lýnh ph i chþu. Sau ã ång chý l¹i nãi: "Nhµ em, th em treo cê cña em", råi cø treo cê gi i phãng lªn nhµ bªn c¹nh c y cê ngôy. Ta vµ ang tranh thñ thêi c t ng c êng lùc l îng vò trang (c chñ lùc, Þa ph ng, vµ du kých) a d n s t n vò lýp nhanh c c th«n x ; bµn b¹c víi Þch gom l¹i trong mét sè n i, më réng vïng lµm chñ cña m nh trong tõng th«n x ; x y dùng îc hµnh lang qua l¹i; kh«i phôc l¹i s n xuêt vµ êi sèng b nh th êng trong

13 x th«n, x y dùng chýnh quyòn c ch m¹ng, ký nh ng "hiöp Þnh" tay «i ë c së hay tho thuën ngçm vò ngõng b¾n, thùc chêt lµ lµm tª liöt mét bé phën qu n ngôy, giµnh tõng b íc quyòn lµm chñ ë n«ng th«n. II- Bé ChÝnh trþ cã nh ng nhën Þnh vµ ý kiõn nh sau: 1. Trong qu n ngôy, trõ bän quan liªu qu n phiöt cã nhiòu quyòn lîi cßn ngoan cè, hiõu chiõn, a sè binh sü vµ sü quan cêp d íi cña ngôy kh«ng muèn nh n a, cã nguyön väng hoµ b nh vµ hoµ hîp d n téc. QuÇn chóng rêt phên khëi c ch m¹ng. C n bé c së, du kých nhêt lµ n du kých, nh n d n cã rêt nhiòu s ng kiõn Ó tên c«ng chýnh trþ, binh vën. y lµ thêi c tèt. NÕu ta biõt lµm óng, kþp thêi t ng c êng thùc lùc vò trang vµ tæ chøc lùc l îng quçn chóng Þa ph ng tiõn c«ng chýnh trþ, binh vën th cã thó cã cao trµo c ch m¹ng thùc sù vµ cã thó lµm tª liöt vµ lµm tan r tõng bé phën ngôy qu n. 2. èi víi bän sü quan ngôy bªn trªn, bän c «n ngoan cè, t m lý chiõn... ta ph i lu«n lu«n c nh gi c, ta ph i t ng c êng vµ b o vö lùc l îng vò trang vµ chýnh trþ cho ch¾c. Nh ng ph i thêy chiòu h íng hoµ b nh hoµ hîp d n téc lµ rêt phæ biõn trong qu n ngôy. Kh n ng qu n ngôy chuyón biõn Õn møc nµo tuú thuéc vµo hai yõu tè: a) Thùc lùc t¹i chç cña ta ph i m¹nh: qu n chñ lùc, ngoµi tuyõn phßng ngù, ph i t¹o Þa bµn, t¹o thõ hç trî cho bé éi Þa ph ng vµ du kých. Chñ lùc, bé éi Þa ph ng vµ du kých ph i t¹o thõ hç trî cho phong trµo quçn chóng. Ph i gêp rót t ng c êng bé éi Þa ph ng, du kých x th«n, t ng c êng qu n sè, t ng c êng trang bþ, nh ng biõt lµm ªm, lµm bý mët, tr nh béc lé lùc l îng, ph i biõt che giêu lùc l îng cña ta cho tèt. Tuú t nh h nh cô thó, ta vën éng bän ngôy ë Þa ph ng kh«ng nh nhau, kh«ng µn p d n, gi trung lëp, cïng ta lµm mét sè viöc cã lîi cho d n, bá vò nhµ, ph n chiõn hay ly khai tëp thó. Nh ng mæt kh c ta ph i lu«n lu«n Ò cao c nh gi c, s½n sµng nh tr vµ kiªn quyõt nh b¹i nh ng cuéc cµn quðt lên chiõm cña Þch. b) Th i é cña ta ph i øng ¾n, ph i bióu hiön mét tinh thçn hoµ hîp d n téc ch n thµnh, ph i cã c ch vën éng ªm, óng víi t nh c m t m lý cña hä, tr nh lµm nhôc hä, èi víi nh ng binh sü vµ sü quan tá th i é tèt th còng chó ý phçn nµo Õn êi sèng cña hä. CÇn ra søc gi o dôc, thuyõt phôc, gi c ngé hä, nhên m¹nh lßng yªu n íc, ý thøc d n téc, c m thï x m l îc Mü vµ bän tay sai ngoan cè, t nh nghüa ång bµo. Tuyªn truyòn gi i thých cho hä hióu néi dung HiÖp Þnh vµ c c nghþ Þnh th, lêi kªu gäi cña MÆt trën vµ ChÝnh phñ C ch m¹ng l m thêi, gi i thých râ th¾ng lîi vü ¹i cña sù nghiöp chèng Mü, cøu n íc cña c d n téc ta, m m u míi cña Þch, chýnh s ch ch n thµnh hoµ hîp d n téc cña ta, v.v., gi i p nh ng th¾c m¾c cña hä. 3. Nh ng n i bþ t¹m chiõm mµ võa råi d n ph i s t n, ph i tæ chøc cho d n trë vò sím, trë vò nhanh, nh ng v ng ch¾c. Tr íc hõt lµ a du kých, nh ng ng êi khoî m¹nh îc gi o dôc, tæ chøc råi Õn ng êi giµ vµ trî em. Ph i lµm nhanh, c íp thêi c, kh«ng Ó ngôy qu n, ngôy quyòn a d n vò lýp l¹i. èi víi d n ë t¹i chç hay d n s t n trë vò, ph i ph t huy khý thõ chiõn th¾ng, ph i gi i thých cho d n hióu HiÖp Þnh, biõt dïng HiÖp Þnh lµm vò khý Ó Êu tranh víi Þch lµm binh vën, ßi thùc hiön c c quyòn tù do d n chñ, bung vò x y dùng l¹i lµng xãm, x y dùng l¹i êi sèng hoµ b nh, thµnh lëp chýnh quyòn c ch m¹ng. Trong viöc vën éng d n Êu tranh c«ng khai hîp ph p, ph i biõt dïng nhiòu cèt c n trong c c tçng líp quçn chóng. Ngoµi mét sè Ýt

14 c n bé cçn ra c«ng khai, ph i biõt gi bý mët ¹i bé phën ng viªn c n bé, du kých Ò phßng khi chóng cµn quðt b nh Þnh trë l¹i, ta vén gi îc c së ng, oµn thó, du kých ë trong quçn chóng. 4. Vò khý Êu tranh hîp ph p lµ HiÖp Þnh, ph i in nhiòu c c hiöp Þnh, nghþ Þnh th, lêi kªu gäi cña Trung ng ng vµ ChÝnh phñ, lêi kªu gäi cña MÆt trën D n téc gi i phãng vµ ChÝnh phñ C ch m¹ng l m thêi, 10 chýnh s ch binh vën, 10 chýnh s ch vïng gi i phãng, nh ng lêi nãi cña B c Hå vò lßng yªu n íc vµ chýnh s ch ¹i oµn kõt d n téc, v.v. phæ biõn réng r i trong binh lýnh vµ sü quan ngôy. Ph i gi o dôc kü c n bé vµ bé éi 10 iòu kû luët. Ph i biõt vën dông c c iòu kho n vò ngõng b¾n, vò hoµ hîp d n téc, vò tù do d n chñ, Ó Êu tranh c«ng khai hîp ph p víi Þch. 5. Lùc l îng Êu tranh chýnh trþ vµ binh vën gåm c lùc l îng vò trang vµ lùc l îng chýnh trþ. Ph i huên luyön ng¾n gän vµ thiõt thùc cho c c lùc l îng nµy vò néi dung HiÖp Þnh, vò th¾ng lîi cña ta, vò ph ng ph p binh vën, Êu tranh chýnh trþ vµ giµnh chýnh quyòn lµm chñ tõng th«n x. 6. Ph ng ch m ho¹t éng lóc nµy cña ta lµ tranh thñ thêi c lµm nhanh, tên c«ng chýnh trþ, binh vën kiªn quyõt, liªn tôc, nh ng cè g¾ng lµm rêt ªm, kh«ng nªn rçm ré béc lé lµm cho bän Þch bªn trªn bþ rung éng. Tr nh ph«tr ng h nh thøc, kh«ng nªn c«ng bè trªn b o, µi nh ng kõt qu th¾ng lîi trong viöc lên Êt giµnh d n, ph n chiõn... trong tõng Þa ph ng cô thó. 7. C c tønh uû ph i n¾m s t, cô thó, tëp trung c n bé xuèng c së, chø ¹o chæt chï phong trµo c c Þa ph ng trong tønh, Ó ph t hiön óng t nh h nh, nh gi óng kh n ng, Ó óng yªu cçu ph ng ch m ph ng thøc. Ph i kiön toµn giao th«ng liªn l¹c, Th êng vô tønh uû ph i ph n c«ng xuèng c c huyön vµ c së Ó n¾m t nh h nh cô thó, nghe nh ng kinh nghiöm cô thó, Ó kþp thêi phæ biõn nh ng kinh nghiöm tèt, uèn n¾n nh ng sai sãt. Ph i t ng c êng c n bé vµo mæt trën Êu tranh chýnh trþ, cçn cã nh ng c n bé thých hîp Ó tiõp xóc víi c c sü quan ngôy, nh ng nh n viªn ngôy quyòn quan träng, nh ng ng êi cçm Çu t«n gi o, phe ph i, nh n sü trý thøc quan träng. Trong tõng khu vùc, cêp uû ph i tëp trung thèng nhêt l nh ¹o c c lùc l îng chýnh trþ, vò trang, c c oµn thó, c c ngµnh cho khíp. Ph i huy éng c c ngµnh kinh tõ, gi o dôc, v n ho, y tõ Ó lo êi sèng cho d n vµ gãp phçn vµo c«ng t c binh vën. L u t¹i Kho L u tr Trung ng ng. Lµnh

15 NghÞ quyõt cña Bé ChÝnh trþ Sè 225-NQ/TW, ngµy 20 th ng 2 n m 1973 VÒ c«ng t c c n bé trong giai o¹n míi I- KiÓm ióm c«ng t c c n bé vµ t nh h nh éi ngò c n bé 1. Tõ tr íc Õn nay, ng ta vén coi c«ng t c c n bé lµ mét trong nh ng vên Ò cã tçm quan träng quyõt Þnh èi víi toµn bé sù nghiöp c ch m¹ng. ng tõng b íc x y dùng éi ngò c n bé, g¾n liòn víi phong trµo quçn chóng vµ viöc thùc hiön nhiöm vô chýnh trþ cña ng. éi ngò c n bé cña ng îc x y dùng vµ tr ëng thµnh trong qu tr nh chiõn Êu c ch m¹ng l u dµi vµ quyõt liöt tõ h n 40 n m nay, tr i qua c c ho¹t éng bý mët vµ c«ng khai, kh«ng hîp ph p vµ hîp ph p, c c cuéc Êu tranh vò trang vµ kh«ng vò trang, qua c c cuéc vën éng c ch m¹ng réng lín vµ s u s¾c tõ c ch m¹ng d n téc d n chñ nh n d n Õn c ch m¹ng x héi chñ nghüa. éi ngò ã lóc Çu lµ nh ng c n bé chýnh trþ ho¹t éng ë nhµ m y vµ ë n«ng th«n, Õn nay ph t trión thµnh mét lùc l îng c n bé rêt «ng o vµ m¹nh mï cña ng vµ cña Nhµ n íc x héi chñ nghüa ë têt c c c lünh vùc chýnh trþ, qu n sù, kinh tõ, khoa häc kü thuët vµ v n ho, x héi. Trong mçi thêi kú c ch m¹ng, ng ta Òu cè g¾ng µo t¹o vµ båi d ìng c n bé, ph t trión vµ ph n bè lùc l îng c n bé cho phï hîp víi yªu cçu cña nhiöm vô chýnh trþ. ng huên luyön cho c n bé n¾m v ng êng lèi, chýnh s ch cña ng, c c kiõn thøc vò chñ nghüa M c - Lªnin, a hä vµo cuéc thö th ch trong phong trµo c ch m¹ng cña quçn chóng. ng tæng kõt kinh nghiöm vò êng lèi vµ ph ng ph p c ch m¹ng d n téc d n chñ, c c kinh nghiöm ho¹t éng thùc tiôn trªn c c chiõn tr êng, n ng cao n ng lùc cho c n bé vò chø ¹o Êu tranh c ch m¹ng, Æc biöt lµ trong lünh vùc chø ¹o chiõn tranh nh n d n. Tõ sau ¹i héi ng lçn thø III, bªn c¹nh viöc µo t¹o rêt nhiòu c n bé qu n sù Ó p øng nhu cçu chèng Mü, cøu n íc, ng chó träng huên luyön, båi d ìng cho c n bé vò c c vên Ò x y dùng vµ qu n lý kinh tõ, qu n lý Nhµ n íc x héi chñ nghüa, µo t¹o nhiòu c n bé chø ¹o vµ qu n lý kinh tõ, v n ho. Nh ng n m gçn y b íc Çu x y dùng îc mét éi ngò c n bé khoa häc vµ kü thuët cã trión väng. 2. éi ngò c n bé cña ng vµ Nhµ n íc bao gåm c n bé l nh ¹o chung, c n bé chø ¹o vµ qu n lý c c ngµnh, c n bé khoa häc, kü thuët, ho¹t éng ë c c c quan ng, chýnh quyòn vµ c c oµn thó quçn chóng. HiÖn nay lùc l îng c n bé tëp trung nhiòu ë c c c quan cêp trªn, cßn c n bé ë c së th thiõu vµ yõu; sè l îng c n bé khoa häc, kü thuët kh lín, nh ng c n bé qu n lý kinh tõ cßn thiõu nhiòu; sè c n bé trî kh«ng Ýt nh ng a vµo c quan l nh ¹o c c cêp ch a îc bao nhiªu. C c c n bé l nh ¹o chung vµ c c c n bé chø ¹o, qu n lý chñ chèt ë c c ngµnh, nãi chung n¾m v ng êng lèi c ch m¹ng cña ng, hy sinh tën tôy, v ng vµng tr íc c c biõn chuyón trong n íc vµ trªn thõ giíi, cã truyòn thèng oµn kõt, vµ tin t ëng vµo sù l nh ¹o cña Trung ng, cã nhiòu kinh nghiöm vò c ch m¹ng d n téc d n chñ, vò x y dùng lùc l îng

16 c ch m¹ng vµ l nh ¹o Êu tranh chýnh trþ, Êu tranh vò trang. Trong sù nghiöp x y dùng chñ nghüa x héi, nhiòu ång chý cè g¾ng võa lµm võa häc, tých luü îc mét sè hióu biõt vµ kinh nghiöm tèt. Nh ng n ng lùc l nh ¹o vµ qu n lý nòn kinh tõ x héi chñ nghüa, tr nh é lý luën cña sè «ng cßn thêp, kiõn thøc v n ho, khoa häc kü thuët chëm îc n ng cao. C c c n bé khoa häc, kü thuët, nghiöp vô giµu lßng yªu n íc vµ yªu chñ nghüa x héi, cã tinh thçn h ng h i, lµm viöc tën tôy, b íc Çu cã nh ng cèng hiõn tèt, nh ng ch a îc µo t¹o mét c ch c n èi, ång bé vò ngµnh nghò, kiõn thøc khoa häc c b n vµ kü n ng thùc hµnh cßn yõu. Nh ng khuyõt ióm t ng èi phæ biõn cña c n bé ta hiön nay lµ: - T t ëng vµ t c phong cña ng êi s n xuêt nhá cßn næng, ch a g¾n bã m nh víi tëp thó, víi tæ chøc, ý thøc tæ chøc vµ kû luët cßn thêp. - Ch a cè g¾ng häc tëp, thiõu tinh thçn nç lùc tù rìn luyön, n ng cao vò kiõn thøc vµ n ng lùc Ó cã ñ søc lµm tèt nhiöm vô míi. - C ch lµm viöc quan liªu, xa quçn chóng, thiõu t«n träng quyòn lµm chñ tëp thó cña nh n d n. - Mét sè c n bé gi m sót nhiöt t nh c ch m¹ng, m¾c bönh c nh n chñ nghüa næng, l¹m dông quyòn hµnh, x m ph¹m tµi s n cña Nhµ n íc vµ cña tëp thó. Tr íc nh h ëng vµ t c éng cña nh ng khuynh h íng chýnh trþ sai lçm trong phong trµo céng s n quèc tõ, mét sè rêt Ýt c n bé vèn kh«ng v ng vµng dao éng, tho i ho vò chýnh trþ, thëm chý cã ng êi i Õn nh ng ho¹t éng chèng ng. 3. Nh ng nh îc ióm vµ khuyõt ióm nãi trªn cã nguyªn nh n kh ch quan lµ: viöc µo t¹o, båi d ìng c n bé mét c ch cã hö thèng bþ h¹n chõ do hoµn c nh Êu tranh c ch m¹ng c liöt kðo dµi, éi ngò c n bé cña ta h nh thµnh vµ ph t trión trong mét x héi n«ng nghiöp l¹c hëu, i tõ s n xuêt nhá tiõn th¼ng lªn chñ nghüa x héi, bá qua giai o¹n ph t trión t b n chñ nghüa, l¹i ë trong t nh h nh phong trµo céng s n quèc tõ thiõu oµn kõt nhêt trý vµ cã nh ng khuynh h íng c héi. Nh ng c«ng t c c n bé còng cã nhiòu khuyõt ióm, kh«ng tiõn kþp víi yªu cçu cña nhiöm vô. Tõ sau ¹i héi ng lçn thø III, chóng ta kh«ng kþp thêi tæng kõt c«ng t c c n bé, bæ sung c c ph ng ch m, chýnh s ch, nhiöm vô c«ng t c c n bé cho phï hîp víi t nh h nh vµ nhiöm vô chýnh trþ míi. Trong viöc nh gi, lùa chän, bè trý c n bé cßn cã nh ng c ch nh n cò, quan niöm vò phèm chêt vµ n ng lùc cña c n bé ch a râ rµng vµ ch a thët nhêt trý trong c c ngµnh, c c cêp, ch a cã tiªu chuèn cô thó cho tõng lo¹i c n bé cña ng vµ Nhµ n íc. ViÖc x y dùng éi ngò c n bé thiõu quy ho¹ch, kõ ho¹ch toµn diön, thiõu nh n xa. C«ng t c qu n lý c n bé kh«ng chæt chï; c c cêp uû ng Ýt hióu c n bé vµ ch a ch m lo µo t¹o vµ båi d ìng c n bé; c c c quan trùc tiõp lµm c«ng t c c n bé ch a îc kiön toµn óng møc. Trong sù l nh ¹o cña ng trªn c c mæt x y dùng vµ qu n lý kinh tõ, v n ho, qu n lý x héi, tuy cã êng lèi ph ng ch m chung, nh ng cßn nhiòu vên Ò cô thó vò quan ióm, chñ tr ng, chýnh s ch ch a îc gi i quyõt, nhiòu c«ng t c quan träng kh«ng îc kþp thêi tæng kõt; vò tæ chøc bé m y th chøc n ng nhiöm vô cña nhiòu c quan, n vþ ch a thët rµnh m¹ch, tr ch nhiöm c nh n kh«ng râ. T nh h nh ã còng g y trë ng¹i nhiòu cho viöc nh gi, lùa chän vµ bè trý c n bé. II- NhiÖm vô c«ng t c c n bé trong giai o¹n c ch m¹ng hiön nay

17 ViÖc x y dùng éi ngò c n bé ph i xuêt ph t tõ êng lèi chýnh trþ vµ nhiöm vô tæ chøc cña ng trong tõng thêi kú nhêt Þnh. êng lèi chýnh trþ quyõt Þnh nhiöm vô tæ chøc, trong ã c«ng t c c n bé cã vþ trý rêt quan träng. Cã êng lèi chýnh trþ vµ nhiöm vô tæ chøc óng th míi cã ph ng h íng vµ néi dung óng Ó x y dùng éi ngò c n bé v ng m¹nh. Ng îc l¹i, éi ngò c n bé cã chêt l îng cao b o m cho tæ chøc ng vµ nhµ n íc ph t huy îc hiöu lùc vµ êng lèi chýnh trþ cña ng îc thùc hiön th¾ng lîi. HiÖn nay, d íi sù l nh ¹o cña ng, cuéc kh ng chiõn chèng Mü, cøu n íc vü ¹i cña d n téc ta kõt thóc th¾ng lîi vî vang. C ch m¹ng n íc ta chuyón sang mét giai o¹n míi: Êu tranh gi v ng hoµ b nh, tiõp tôc tiõn lªn hoµn thµnh c ch m¹ng d n téc d n chñ ë miòn Nam, x y dùng chñ nghüa x héi víi quy m«ngµy cµng lín ë miòn B¾c, tiõn tíi hoµ b nh thèng nhêt n íc nhµ. NhiÖm vô chýnh trþ tr íc m¾t ßi hái ph i gêp rót t ng c êng vµ c i tiõn c«ng t c c n bé cña ng. MiÒn Nam ph i tiõp tôc cuéc Êu tranh rêt gay go, gian khæ chèng c c thõ lùc qu n phiöt, ph t xýt, c«ng cô cña chñ nghüa thùc d n míi, nh»m thi hµnh Çy ñ HiÖp Þnh Pari, gi v ng hoµ b nh, thùc hiön éc lëp, tù do d n chñ thët sù vµ hoµ hîp d n téc. ng ph i hõt søc ch m lo x y dùng, t ng c êng lùc l îng c n bé vò mäi mæt cho miòn Nam Ó b o m hoµn thµnh th¾ng lîi nh ng nhiöm vô míi rêt khã kh n phøc t¹p b»ng nh ng h nh thøc, ph ng ph p Êu tranh míi. MiÒn B¾c ph i ph t huy Õn møc cao nhêt nh ng iòu kiön thuën lîi ch a tõng thêy Ó Èy nhanh tèc é x y dùng c së vët chêt vµ kü thuët cña chñ nghüa x héi, cñng cè quan hö s n xuêt x héi chñ nghüa, mau chãng t ng c êng tiòm lùc kinh tõ vµ quèc phßng, c i thiön êi sèng cña nh n d n, lµm trßn nhiöm vô c n cø Þa cña c ch m¹ng trong c n íc. Toµn bé ho¹t éng kinh tõ, chýnh trþ, quèc phßng, v n ho, x héi cña miòn B¾c - tr íc hõt lµ sù l nh ¹o cña ng vµ c«ng t c qu n lý cña Nhµ n íc - ph i chuyón nhanh vµ m¹nh cho phï hîp víi t nh h nh vµ nhiöm vô míi. ViÖc c i tiõn c«ng t c c n bé, n ng cao chêt l îng éi ngò c n bé cña ng vµ cña Nhµ n íc x héi chñ nghüa lµ yªu cçu cêp b ch. ng ta lµ ng l nh ¹o chýnh quyòn. Trong giai o¹n x y dùng chñ nghüa x héi, ph i gi i quyõt óng ¾n mèi quan hö gi a vai trß l nh ¹o cña ng, quyòn lùc qu n lý kinh tõ, qu n lý x héi cña Nhµ n íc vµ quyòn lµm chñ tëp thó cña quçn chóng. ng ph i th êng xuyªn ch m lo t ng c êng c c tæ chøc ng, tæ chøc nhµ n íc, tæ chøc quçn chóng, x y dùng hö thèng l nh ¹o vµ qu n lý m¹nh mï tõ trung ng Õn c së. C«ng t c c n bé ph i g¾n liòn víi viöc chên chønh vµ kiön toµn tæ chøc. Ph i trªn c së x y dùng tæ chøc, ph t huy søc m¹nh cña tæ chøc mµ lµm tèt c«ng t c c n bé. èi víi mçi tæ chøc, tr íc hõt ph i quy Þnh râ chøc n ng, nhiöm vô, týnh chêt c«ng t c, c cêu tæ chøc, tiªu chuèn c c c«ng viöc, chõ é tr ch nhiöm cña tëp thó vµ tõng c nh n, tõ ã mµ µo t¹o, båi d ìng, bè trý s¾p xõp nh ng c n bé thých hîp Ó võa b o m îc nhiöm vô, võa t¹o iòu kiön cho c n bé ph t trión îc së tr êng vµ n ng lùc cña m nh. Mäi c«ng viöc µo t¹o, båi d ìng, bè trý, sö dông c n bé Òu ph i xuêt ph t tõ yªu cçu b o m hoµn thµnh c c nhiöm vô cô thó cña tæ chøc. 2. êng lèi giai cêp cña ng lµ êng lèi c ch m¹ng theo chñ nghüa M c - Lªnin. êng lèi giai cêp trong c«ng t c c n bé lµ êng lèi cña giai cêp c«ng nh n nh»m x y dùng, rìn luyön mét éi ngò c n bé b o m thùc hiön th¾ng lîi êng lèi chýnh trþ cña ng, b o m x y dùng ng ta lu«n lu«n lµ lùc l îng tiªn phong l nh ¹o cña d n téc, x y dùng nhµ n íc chuyªn chýnh v«s n v ng m¹nh, phên Êu cho sù toµn th¾ng cña chñ nghüa x héi vµ chñ nghüa céng s n. Ó thùc hiön êng lèi giai cêp c«ng nh n cña ng, trong viöc x y dùng éi ngò c n bé cña ng vµ Nhµ n íc, ph i chó träng lùa chän, µo t¹o nh ng ng êi u tó xuêt th n tõ nh ng

18 thµnh phçn c b n trong x héi, tõ c c tçng líp nh n d n lao éng lu«n lu«n g¾n bã víi ng, víi c ch m¹ng. C c cêp uû ng ph i tých cùc µo t¹o, båi d ìng c c c n bé xuêt th n lµ c«ng nh n - chñ yõu lµ c«ng nh n ¹i c«ng nghiöp, c«ng nh n kü thuët vµ c«ng nh n nhiòu êi - Ó a vµo c c c quan l nh ¹o cña ng vµ Nhµ n íc. ë n«ng th«n, ph i chó träng µo t¹o, båi d ìng c c x viªn u tó xuêt th n tõ n«ng d n lao éng Ó bæ sung vµo éi ngò c n bé. ng vµ Nhµ n íc ta cçn ch m lo båi d ìng vµ ph t trión éi ngò trý thøc cña chñ nghüa x héi, cña giai cêp c«ng nh n, t¹o iòu kiön thuën lîi cho ng êi trý thøc ph t huy tµi n ng, phôc vô îc nhiòu nhêt cho Tæ quèc. Trong c«ng t c c n bé, ph i tr nh khuynh h íng coi nhñ êng lèi giai cêp cña ng, kh«ng chó träng c c thµnh phçn c b n, kh«ng tých cùc µo t¹o, båi d ìng c c c n bé xuêt th n c«ng nh n vµ n«ng d n lao éng, nh ng còng tr nh khuynh h íng thµnh phçn chñ nghüa. Ph i lùa chän, µo t¹o, båi d ìng, sö dông c n bé theo óng c c tiªu chuèn quy Þnh cho tõng lo¹i c n bé, b o m cho mäi c n bé cña ng vµ Nhµ n íc - dï xuêt th n tõ thµnh phçn c«ng, n«ng hoæc c c thµnh phçn kh c - Òu trung thµnh víi êng lèi chýnh trþ cña ng vµ phên Êu thùc hiön êng lèi ã. Trong viöc x y dùng éi ngò c n bé, tr íc hõt ph i chó träng lùa chän, rìn luyön nh ng cèt c n l nh ¹o v ng vµng vò chýnh trþ, cã tr nh é hióu biõt s u s¾c vµ vën dông thµnh thôc lý luën M c - Lªnin, gi cho ng ta lu«n lu«n cã êng lèi chýnh trþ óng, kh¾c phôc mäi nh h ëng cña chñ nghüa c héi h u khuynh vµ "t " khuynh. Ph i µo t¹o rêt nhiòu c n bé chø ¹o vµ qu n lý ë c c lünh vùc ho¹t éng chýnh trþ, kinh tõ, qu n sù, v n ho, khoa häc, èi ngo¹i, v.v., nh ng ng êi võa thêu suèt êng lèi chýnh s ch èi néi, èi ngo¹i cña ng, võa cã kiõn thøc dåi dµo vò qu n lý kinh tõ, qu n lý nhµ n íc, vò chiõn tranh nh n d n, cã n ng lùc tæ chøc, gi o dôc, éng viªn quçn chóng. Ph i x y dùng éi ngò c n bé khoa häc, kü thuët «ng o cã kiõn thøc cao vò khoa häc c b n, cã kü n ng thùc hµnh giái, c n èi vµ ång bé vò tr nh é vµ ngµnh nghò, ñ søc gi i quyõt nh ng vên Ò khoa häc, kü thuët cña ViÖt Nam vµ uæi kþp tr nh é tiªn tiõn cña thõ giíi. PhÈm chêt vµ n ng lùc cña c n bé tr íc y nh»m p øng yªu cçu Êu tranh chýnh trþ, Êu tranh vò trang; ngµy nay ph i îc n ng cao h n n a cho phï hîp víi nhiöm vô x y dùng x héi míi, tæ chøc vµ qu n lý nòn s n xuêt lín x héi chñ nghüa. 3. Tiªu chuèn c n bé lµ sù thó hiön yªu cçu vò phèm chêt vµ n ng lùc Ó hoµn thµnh nhiöm vô, ph i lu«n lu«n îc bæ sung, cô thó ho cho thých hîp víi mçi b íc ph t trión cña c ch m¹ng. Tiªu chuèn chung cho têt c c n bé cña ng trong giai o¹n c ch m¹ng hiön nay lµ: 1- Trung thµnh víi Tæ quèc, víi chñ nghüa x héi, víi chñ nghüa M c - Lªnin. HÕt lßng hõt søc v Tæ quèc, v nh n d n mµ phôc vô, kh«ng sî gian khæ hy sinh. 2- NhÊt trý víi quan ióm, êng lèi chýnh trþ cña ng. H ng h i phên Êu Ó thùc hiön c c chýnh s ch vµ nghþ quyõt cña ng, c c chñ tr ng vµ ph p luët cña Nhµ n íc. 3- Cã n ng lùc hoµn thµnh nhiöm vô, cã kiõn thøc cçn thiõt vò ngµnh nghò îc giao. TÝch cùc häc tëp Ó kh«ng ngõng n ng cao tr nh é vµ n ng lùc c«ng t c. 4- GÇn gòi quçn chóng, t«n träng vµ ph t huy quyòn lµm chñ tëp thó cña nh n d n.

19 Lµm viöc tëp thó, t«n träng kû luët. ChÝ c«ng v«t, trung thùc vµ khiªm tèn. N m ióm trªn y lµ mét thó thèng nhêt, thó hiön phèm chêt vµ tµi n ng Ó hoµn thµnh nhiöm vô. Ng êi c n bé cña ng tr íc hõt ph i cã lßng trung thµnh víi Tæ quèc, víi chñ nghüa x héi, lu«n lu«n phên Êu lµm trßn nhiöm vô. Lßng trung thµnh Êy ph i lµ tinh thçn d m x th n v sù nghiöp c ch m¹ng, quyõt Êu tranh xo bá p bøc bãc lét, xo bá nghìo ãi vµ dèt n t, Êu tranh kiªn c êng, kh«ng möt mái cho sù thùc hiön th¾ng lîi C ng lünh chýnh trþ cña ng. Ng êi c n bé ph i cã n ng lùc lµm trßn nhiöm vô th míi cã thó thët sù cèng hiõn cho sù nghiöp c ch m¹ng. Trong giai o¹n c ch m¹ng hiön nay, muèn phôc vô c ch m¹ng îc tèt, ph i cã kiõn thøc lý luën vµ chýnh trþ, cã hióu biõt khoa häc vµ chuyªn m«n, cã n ng lùc tæ chøc vµ qu n lý. Ph i ra søc häc tëp chñ nghüa M c - Lªnin, lêy ph ng ph p lý luën cña chñ nghüa M c - Lªnin mµ båi d ìng n ng cao tr nh é chýnh trþ vµ n ng lùc c«ng t c cña m nh. Ng êi c n bé tèt nhêt thiõt ph i lµ ng êi hoµn thµnh tèt nhiöm vô. V vëy, phèm chêt vµ tµi n ng cña c n bé ph i îc nh gi b»ng kõt qu c«ng t c thùc tiôn, qua viöc thùc hiön nh ng nhiöm vô cô thó îc giao. èi víi nh ng c n bé kh«ng ph i lµ ng viªn, nãi chung còng theo c c tiªu chuèn nãi trªn, nh ng kh«ng yªu cçu cao vò tr nh é chýnh trþ vµ lý luën M c - Lªnin nh èi víi c c c n bé lµ ng viªn. èi víi nh ng ng êi ngoµi ng lµ c n bé khoa häc, kü thuët, yªu cçu chñ yõu lµ em hõt trý tuö, tµi n ng chuyªn m«n phôc vô cã kõt qu tèt nhêt cho Tæ quèc, cho chñ nghüa x héi. Trong khi xem xðt c n bé, ng cçn hióu qu tr nh lþch sö cña mçi ng êi, nh ng khi nh gi c n bé th ph i c n cø vµo quan ióm, lëp tr êng, phèm chêt vµ n ng lùc cña c n bé bióu hiön trong viöc chêp hµnh nhiöm vô îc giao. Khi s¾p xõp c n bé vµo c c chøc vô l nh ¹o cña ng vµ Nhµ n íc ë c c ngµnh, c c cêp, ph i c n cø vµo nh ng tiªu chuèn quy Þnh cho c c chøc vô ã, kh«ng nªn cã thµnh kiõn vò thµnh phçn giai cêp xuêt th n vµ lþch sö. VÊn Ò c nh gi c chýnh trþ Æt ra trong c«ng t c c n bé lµ ph i tønh t o vµ nghiªm ngæt Ò phßng nh ng phçn tö èi Þch hoæc c héi. X y dùng chñ nghüa x héi lµ sù nghiöp cña nhiòu lùc l îng tæ chøc: ng, Nhµ n íc, c c oµn thó nh n d n trong MÆt trën Tæ quèc ViÖt Nam, nhiòu ngµnh, nhiòu cêp, cã chøc n ng, vþ trý kh c nhau. V vëy, tõ tiªu chuèn chung nãi trªn, ph i Þnh ra tiªu chuèn cô thó cho tõng lo¹i c n bé, tõng ngµnh, tõng cêp, tõng lünh vùc c«ng t c. C n bé l nh ¹o chñ chèt ë c c cêp, c c ngµnh ph i lµ nh ng ng êi îc rìn luyön vµ tr ëng thµnh tõ trong phong trµo c ch m¹ng cña quçn chóng, øng v ng trªn lëp tr êng giai cêp c«ng nh n, thêm nhuçn êng lèi, chýnh s ch cña ng, cã kiõn thøc khoa häc cçn thiõt vµ cã n ng lùc l nh ¹o toµn diön. C c c n bé kh c th tïy vþ trý, chøc n ng mµ ßi hái iòu kiön kh c nhau, iòu c b n lµ ph i chêp hµnh nghiªm chønh c c chýnh s ch vµ nghþ quyõt cña ng vµ Nhµ n íc, ph i thµnh th¹o chuyªn m«n, cã n ng lùc tæ chøc vµ qu n lý. C n bé trong c c ngµnh trùc tiõp n¾m c«ng cô b¹o lùc cña chuyªn chýnh v«s n nhêt thiõt ph i îc chän läc chæt chï.

20 C n bé l nh ¹o, chø ¹o vµ nghiªn cøu ë trung ng ph i cã n ng lùc tæng kõt c«ng t c, cã n ng lùc nghiªn cøu x y dùng êng lèi, chýnh s ch. C n bé c së th ph i hióu râ êng lèi, chýnh s ch, cã n ng lùc tæ chøc, l nh ¹o quçn chóng thùc hiön c c nghþ quyõt cña cêp trªn, v.v.. C n bé khoa häc, kü thuët ph i i s u vµo chuyªn m«n, kh«ng ngõng n ng cao tr nh é kiõn thøc vò khoa häc c b n vµ kü n ng thùc hµnh. Trªn c së b o m tiªu chuèn, ph i chó träng kõt hîp óng ¾n c n bé cò víi c n bé míi. HiÖn nay, trong nh ng c n bé l u n m cña ng vµ Nhµ n íc cã mét sè ång chý cao tuæi tuy cã nhiòu kinh nghiöm, nh ng søc khoî kh«ng cho phðp ho¹t éng nh khi cßn thanh niªn. Trong khi ã, cã kh nhiòu c n bé líp sau îc rìn luyön, cã tr nh é kh vò v n ho, kü thuët, cçn îc båi d ìng vµ sö dông tèt. V vëy, viöc kõt hîp c n bé cò víi c n bé míi lµ iòu rêt cçn thiõt lµm cho c c tæ chøc ng vµ nhµ n íc võa v ng vµng vò chýnh trþ, l¹i nh¹y bðn, cã søc chiõn Êu cao, ñ søc lµm tèt nhiöm vô trong thêi kú x y dùng chñ nghüa x héi víi quy m«ngµy cµng lín, võa b o m týnh kõ thõa vµ týnh liªn tôc cña c c c quan l nh ¹o. Ph i kiªn quyõt phª ph n th i é hñp hßi, b o thñ, ang c n trë viöc ph t hiön vµ sö dông c n bé míi. ng cçn cã chýnh s ch vµ kõ ho¹ch tých cùc µo t¹o, båi d ìng c n bé c c d n téc Ýt ng êi, nh gi óng kh n ng c ch m¹ng cña hä, ång thêi ph i tých cùc µo t¹o, båi d ìng c c c n bé ng êi miòn xu«i c«ng t c ë miòn nói. CÇn thùc hiön Çy ñ chýnh s ch c n bé n, ph t trión vµ n ng cao h n n a éi ngò c n bé n, t¹o iòu kiön a thªm nhiòu c n bé n cã n ng lùc vµo c c c quan chø ¹o vµ qu n lý kinh tõ, v n ho. III- VÒ c«ng t c µo t¹o, båi d ìng vµ bè trý, sö dông c n bé 1. Néi dung gi o dôc båi d ìng c n bé ph i nh»m n ng cao phèm chêt c ch m¹ng vµ n ng lùc c«ng t c theo n m tiªu chuèn c n bé nãi trªn. èi víi têt c c n bé Òu ph i gi o dôc nh ng vên Ò chung lµ: lý luën M c - Lªnin, êng lèi, chýnh s ch cña ng, kiõn thøc qu n lý kinh tõ, khoa häc kü thuët. Trong tõng ngµnh ph i chó träng i s u båi d ìng, n ng cao tr nh é lý luën, quan ióm vµ chýnh s ch cña ng èi víi ngµnh ã vµ tr nh é chuyªn m«n, nghiöp vô. Ng êi c n bé ph i îc µo t¹o, rìn luyön trong thùc tiôn c«ng t c, ång thêi ph i îc huên luyön, båi d ìng mét c ch cã hö thèng ë c c tr êng, líp Ó cã ñ kiõn thøc vµ tr nh é cçn thiõt. Ph i coi träng viöc tæ chøc cho c n bé nghiªn cøu, th o luën c c nghþ quyõt cña Trung ng Ó mçi c n bé Òu n¾m v ng êng lèi, quan ióm vµ c c chñ tr ng, chýnh s ch quan träng cña ng vµ Nhµ n íc, qua ã mµ n ng cao tr nh é chýnh trþ, chuyªn m«n, kiªn quyõt Êu tranh chèng nh ng t t ëng, quan ióm sai lçm. Ph i th êng xuyªn th«ng b o, gi i thých c c vên Ò thêi sù, chýnh s ch, lµm cho c n bé lu«n lu«n nhën Þnh óng ¾n vµ thèng nhêt vò t nh h nh vµ nhiöm vô. C n bé khoa häc ph i îc kþp thêi th«ng b o vò nh ng tiõn bé cña khoa häc thõ giíi. C c c quan l nh ¹o, chø ¹o c c ngµnh, c c cêp ph i x y dùng nòn nõp s kõt, tæng kõt kinh nghiöm, lêy nh ng bµi häc cô thó, sinh éng trong thùc tiôn thi hµnh nhiöm vô mµ båi d ìng, n ng cao c n bé vò tr nh é vµ n ng lùc tæ chøc thùc hiön. C i tiõn sinh ho¹t chi bé ng vµ sinh ho¹t cña c c oµn thó quçn chóng, c c c quan nhµ n íc Ó ph t huy t c dông gi o dôc, kióm tra c n bé; më réng sinh ho¹t d n chñ trong nh n d n, cã chõ é vën éng quçn chóng phª b nh c n bé.