Cyan Magenta Yellow Black L Ê~ S ƒ m { X~ ƒ Ú Ó m { X `m F vˆ U 2009 ƒ G WŒ 17 ƒ m { ƒê~ VAARTHABHAARATHI KANNADA DAILY MNG/958/ RNI N0. KAR

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Cyan Magenta Yellow Black L Ê~ S ƒ m { X~ ƒ Ú Ó m { X `m F vˆ U 2009 ƒ G WŒ 17 ƒ m { ƒê~ VAARTHABHAARATHI KANNADA DAILY MNG/958/ RNI N0. KAR"

Bản ghi

1 L Ê~ S ƒ m { X~ ƒ Ú Ó m { X `m F vˆ U ƒ G WŒ ƒ m { ƒê~ VAARTHABHAARATHI KANNADA DAILY MNG//- RNI N. KAR KAN// n mf I n mpˆ n ƒ m { X~ F I Ó ~ X.. ˆ wxÿ~ V x ; ^m ª Ó mq ˆ wxÿ~, ƒ G.: ^ºÊÛ F yï Œ { ` ~Ê v n~ Ô~ X F ˆ ~ w { ^m ª Ó mq B p Ùm ˆ X F v z V x ƒ m ƒ. ` mf I J F ƒ Xƒ ~ ±~ W Œˆ Œ~ ˆ ` F ƒ m Xm ~ m F «~ ªß Ê ~.. F I ˆ y ß nm F v Ê Œ ÕŒ F vˆêzw ˆÊ~ MW X ƒ ƒê~ B F ˆ F [ Xªß ~. p v ~W n WU±~W X ƒ ƒê~ ±m vf v z ~ m F ~ F v Ê~ ß ~. B FÊÌm σ G ` Ê w X ƒ ƒê~ m ª ^ tˆ Ï z W MW. Ï z x ÓÊ ~ - ÊtU W ^ƒ ˆ n W ÊÌx X~W ^ ʃ ƒ Ge m ˆ X ~ n F ^ Ó ts Œ ƒ G ß\X F πt W Ì ƒ I Ê ƒ ƒ Ẍ B X Ù BÊ ƒ «m ß Ê ~. B X, ƒ G.: [º ^ tˆ ~ÊL ÊS ßm W BÊ X F v Ê Œ ÕŒ ^~ fiw º ƒ ~ ƒ w ƒ }ƒ Ê~ ˆ ˆ y ~ ƒ m \, ^ B Ì ±~ W Ù ƒ tf vƒ z ƒ G. Ù V ˆ ~ ƒ w ^ ƒ G Ê ƒ [m[ Ú. [º ˆ z Œ W Ï Ú W~ zê t FÊvm t F v Ê~ ƒ _t a~ Ê fl Ï ß~ ƒ I ~ÊL ÊS W BÊ X º U ƒ w ƒ `ß ˆÊ~ wƒêfl. ` ÊŒ~ ƒ I ~ { ƒ `ß ~ X, F ˆ ^ Vm ƒ G ~ ƒ [ˆ y ^ Ê Ê~ wƒêfl. V ˆ ~ ƒ w B L Ê ƒ I F ˆ } ˆ BÊ X ƒ Œß m ƒ G B. Ï Ú W ˆ Ê ÏƒÊ ƒ ƒ X F B B nm ±~ W, [º ƒ ƒ ˆ ƒ G Ì F Ú \ m ƒ XÌ { ˆ n W.ˆ. ^ Êx] ±m ˆ [ˆ y ^ ˆ ~Êfl X Ú, ^ F ˆ ƒ B X { ƒ G ƒ Ú Êfl. B m B ̃ I ˆ ~ ~ÊL ÊS ßm ~ F ~ Ï, m ~W ^ƒ ~ V Ú~ F v z ƒ _tƒ v BÊ X Ï [nßn ƒ F ƒ Ï `ƒê ~ σÊ~ F Œ ß ÓÊ Ó X L ˆ X º n W ƒ F ~ n W.. ƒ E ~ Xm ƒ G Ê Ú~ ƒ I. [º [ ƒ Ê~ ˆ ˆ y ±~ W ƒ tf vƒ z ~ÊL ÊS ßm W ^~ fiw º U.ˆ. e Ê F vƒ z ƒ Ê ˆW ƒ F Œ ` Œm ƒ m { X~, ƒ G.: Õv ƒ _t a F vƒ X W ƒ Ê ˆW q w ˆ e Ê F vƒ z ƒ um ƒ F Œ ˆÊÌ ` Œm ß e Ê m Ê F IŒ `. ƒ G WŒ ~ m Ï Ê~ ƒ { ƒ Ê ˆW F ~ ƒê {Ê ±zê ˆW ƒ Ú ˆ ~ z U BÊL~Êfl o B ªˆ ` Ì ƒ X~ { ˆÊ ʃ ˆÊz Ó ˆ nm ~. ± ~ e Ê ˆÊ um ˆÊ ʃ ˆÊz ` ~. ^ ~ m ƒ ~ BÊL~Ê ƒ q Ì~ ƒ Z ƒê ƒ m ß ~. ^ m ~ e Ê ˆÊ Ï Ê~ ƒ G WŒ ˆ y ` F ß ~. Ùm mº ^ƒ ~ ƒ Ê ˆW um ƒ F Œ ƒ ~ e F vƒ z ` Œm ß ± z ` Ê ~. F ƒ Ê ˆW F v X ˆÊ B ªˆ ` Ê ~ ƒ Ú ^ ƒ S Œß Ê ~. if.~ m F v Ï { Ê ~ ˆ ` B ± ß e Ê ˆÊ Ï.F «~ʺW ƒ Ê ˆW~ q w ˆ e Ê F vƒ z ˆ y ` Œm BÊq ~. Ï Ê~ fi F IŒ B X~ [. ƒ Ê ˆW Ï Ê~ fiê : q w ˆ e X e Ê ^ ˆÊ~ ßx ˆ ß F «~ʺW Õv ƒ _m F vƒ X W ƒ Ê FÊ~ ƒ G ÓÊ~ nm z X ˆÊ W X U W ºÊ ƒ G ~. ƒ G WŒ ~ X{ V Ú~ ` ƒ m ^ƒ ~ Xpß ~. ± F vˆê~ Õv F vƒ X W ƒ Ê ˆW~ F ~ ƒêfl ƒê { V Ú~ ` ~. Ù Ï Ê~ fi e Ê ˆÊ ƒ Ê ˆW FÊ~ ± z ƒ G Ê ~.. F I ˆ y ^ ˆÊ~ʃ ƒ flß X F ˆÊ tˆ B ^ Ó ts Ê ~ Êfl~ ƒ º ƒ ~ F v t ˆ ƒêfl Ú Ê ~. ƒ ` ƒ ~ um Ê Ì `~ʈ Ú~ ƒ V mf I { X~ ± ß ªˆ mjƒ I ~ m qyª. [º ʃ fiê X ƒ ƒê~ Ó ~. um Xƒ Z º U ^ ~ ÓÊ ƒ ß ~ X ^ ±~ W u m Ê ˆ Ï~ʃ ƒ ` \ m ƒ XÌ { B ªƒ. Ù m Ó Œ ˆ ÊŒ ˆ ÌX ^ m ˆ ƒ G~W ƒ Ú X~ F N ƒ ~ Ï~ ƒ [~ q ±~ W F B Ì B X~ U. ±~ W ƒ F ~ m ^ m ˆ ƒ X~ F N ^ƒ ~ u ƒ F Ê ~. `ƒ Ú \X ~ "um z v ]Æ um m ]' Ó ˆ ^ Êx] Ó m Ì B X, ƒ G.: "um z v ]Æ um m ]' Êfl ± v Ú~ ƒ `ƒ Ú ~ ˆ fiê \X ~ Ì F Iƒ F ˆ n W.ˆ. ^ Êx], F ˆ ƒ I ± ª Œ Ï Ê~ ƒ ^{ ƒ Ó ˆ ß Ê ~. z Ò \ m um F v t ˆ Ï ÓÊ ƒêfl. ± m " um z v ]Æ um m ]' Ó Xˆ ÚƒÊfl ` ÓÊ ß HƒÊfl ~ Ó ˆ nm `ƒ Ú &L& n W.ˆ. ß ÊT~ e ƒ v " ÓÊ~ ƒ ~ ˆ fi [ Xª Ú ^ Êx] B ª ~. F vfiꪈ BÊ X ± ª Œ Xp { ~ p ƒ B X Xt fl { `ƒ Ú \X ~ ƒ F B ƒ F w X Ó ˆ nm F Ê B { '' nm ƒ ~ ~. L ʃ G t~ X ˆ X Ï ƒ v ˆ { ƒ { ƒ tˆ ÚF Ú, Ù ~ ~ ˆÊ~ ƒ }if Ìtƒ F v Ó Uß ˆ ̃ I `ƒ Ú \X ~ ƒ Z Œ F ˆ { m ~ fl Ú~ ƒ ˆ pm ~Êfl Ê ~ m ^ Êx] ªß ~. VF INm ƒ F yï Œ { Êm ƒ Gº X ƒ m ƒ ~ { Ú ƒ ~ ˆ }ƒê z mˆ ˆ m ÊF I~, ƒ G.: Ó }m X~ Ï F ƒ ˆ W X~ ƒ F Œ { Ù BÊ V{ L ƒ GZ ƒ ß ± tƒê~ ~Ê v [ ƒ u{ fl F yï Œ { m ƒ I F Ï v ˆ ~W^ W vms ƒ B ß ƒ nfi ÿ Ó mq B ƒ F ß, ƒ u{ B ̃ I ƒ Ú { ƒ Êm ß F ƒ m X ƒ ƒê~ Ó { q m. ifêt W { ~ ˆ y { XtÓW }MW {, ƒ }ˆW {, X U W Ó X WŒ { xm Xª Êfl. ˆ Xy ^ ˆ Ê ~ { ƒ Ú ÓÊ Ê v ` ßmM ˆW MÊtmˆ BÊ{ Ï ƒ vˆ y n Ê ~. ˆ ̃ I Ê ~ { ƒ ±ƒ ~ w n B X fl Ê ~. um ̈ ~ X Ú BÊ`fl Êfl nm ^m Êeß Ó }m X~ F «X~ ` Êfl. J e Ê m Ê F IŒ ˆ ~W^ W B ß ƒ nfi ÿ ~ ` MÊtmˆW, Ê ~ { ƒ vˆ y n ~! ƒ Ó }m X~ ƒ Ú ` ˆ ˆ ˆÊm ~ʺW Ô ˆÊ] B X [fl m X WÚ u flß Ê ~. ƒ }nßn z Õ ~W Ó U ` Ê ~. zêx { ˆ ~ Êfl, ^ƒ I ƒ v ª B X fl ƒ ~ ªƒ.. F I ˆ y F yï Œ { ƒ tfê ƒ G ~? L ƒ G ƒ ~ σÊ~ ~Ê v Êm ƒ G F yï Œ { ƒ ±ƒ ~ w ƒ tfê ƒ G ~ ƒ ˆ L ~ z mqß Ê ~. B ̃ I ÓÊ { ƒ Ú MÊy FÊtˆ MW { ƒ Ï F ˆ m m ƒ. MÊy FÊtˆ MW { F «~ ±~ X { ª ˆ Xm tƒ Ê t ª, F «~ Ï ƒ m [ ~ ƒêfl F ] Ó ˆ m L ~ B { Ú Ê ~. Êm ƒ ˆ W L ƒ GZ ƒ ß ˆ m ÊF I~ ÊÌXˆ EBÊ Œ ƒ ˆ ~ X ƒ ƒê~ Ó U ` ~. BÊ` X{ Êfl~ ƒ ƒ Ú { (p v ). qv Ê ÓÊ ~ ÓÊ~ ƒ Ú Xt l Êtm W Ï M W ~ ƒ X Ì F m t BÊtÏ Ì W ƒê~ ±~ m Ó X{. z ~ F I f ÊaF L ~ x` ƒ ] FʈW ~ ˆÊ~ Ù Ê ƒ GÓÊ W, ƒ G.: L ~ Ó ˆ ƒ ] FÊq ÊÚ ±ßiFW ^ ~ l ÊŒ ~ ˆÊ~ ƒ I V Ê U v m ˆ X MWŒ ƒ _t z Ùi ÚsÊ~W ƒ B ƒ Z W ƒ ~ F I f Êa ƒ I ~ Xm z [ˆ y ˆ X X z ƒ ƒê ƒ ̈ w ˆÊ]߈ Xm. ƒ ~ ƒ G.~ m ƒ ~ ƒ ˆ ƒ G Ê ƒ I m F v X ifw ~ ~ lg fl Ê` Ùm ƒ mºê F vˆ Uß ~. ƒ G.~ m fl ƒ _t z ^ W BÊÏ W X ~W `ƒ Ú~Ê X Êt. Ùi Ú sê~w ƒ B ƒ Z W ƒ ~ F I f Êa Ê ƒ I m ^ƒ ~ B ª ~. Ù ~ V Ê U z ~ ƒ ~ ƒ ˆ ˆ Xy ^ƒ ~ ` Œ ß Ê ~. ~ l ÊŒ ~ ˆÊ~ ƒ I ~, Ó m { X~, ƒ G.: Ê ˆ v { ^ Ó ts Œ { ±\ y ƒ G ~ ƒ [º Vª nm ˆ v { ^ Ó ts Œ { ±\ y ˆ ~ Ú ƒ m ƒ ß. Ù Ú Êƒ fiê VmMÊ ÏƒÊ m ƒ X~ ˆ v { ±\ _p F Êfl Ú. ^ ˆ Xy ˆ ~Ê~ ˆ ª m m Ùm ƒ Ú ^ EF Ê ˆ ƒêfl Ó ß [º ƒ _m ~ ^ Ó ts Œ { B ~ ^s }~ Xª ß ÏiF ̃Êfl Ê ~. ƒ X ˆ y ˆ v Ê ƒ I Ì nm m ^ m ˆ ƒ G~W B { Ú ~Ê ~ X, Ó m { X~ FÊq ÊÚ V Ê U ƒ _t z Ùi ÚsÊ~W ƒ B ƒ Z W E X ƒ ƒê~ Ù Ê ƒ G ÓÊ W `ƒê L ~ Ú ˆ } [ Ú~ ƒ I..~ m B ƒ Ge F v Ê` Ó l ~W Ó M X ~ ˆ { ʈÊ~ Xª ƒ I m fl Ê` F v FÊ ß ~. F mºêów Ï Êfl~ ƒ ~ÊLtFÊÌ~ ± ª ƒ ~ Xª Ê ƒ I m X ^ƒ ~ B ª ~.. F I ˆ y [º nm ˆ v { ˆ m q w ˆ v ƒ Ge ƒ _tƒ m v n W.nm.ˆ F ÿ N Œ Ú~ ƒ I m ^ƒ ~ V Ú~ ˆ v m N Œ Ì uìƒ I X ß Ê ~. Ù ˆ y ƒ Z ƒ _tƒ m v X~ F N ˆ X Ê~ ƒ Ge zê ˆ Õv `ƒê E ~ F ˆ ˆ y ˆ ~ m Ó m { X~ V Ú~ ˆ v m ˆ wqyª Ì pm ß Ê ~. ^ ƒ m t m BÊ X ˆÊm v W ƒ _m ^m FW~ Êfl. Ùm V Õˆ w pƒ ^~ Ïm móêƒ ª ^m FW~ Ó U ƒ G pœß Ê ~.. F I ˆ y

2 ƒ G WŒ, ƒê ÊŒ ÓÊ~ F v z ÓÊ~ ß`ƒ G X Ì m ƒ q~ ˆ {? ƒ m { X~, ƒ G.: ~ ˆ m v ÓÊ ~ ƒ ß`ƒ G MÊq Xm ~ ß`ƒ G Ï q Ì m ~ Êm vˆ ˆÊ º Xm ~ Ù»~ Ï ÊtS Œ ª Õv ~ʃ ƒ ~ Ê Œˆ Œ~ m ƒ «m q~ ˆ { ` ß J Ùm mº, m ~ F «~ ˆÊÌ ƒ t F vƒ z m F vˆ ~ w sêm t Xm. ß`ƒ G X Ì ƒ ˆ ƒ ^ ƒ G m móê ß Õv ~ʃ ƒ ~ Ê m ƒ «m ƒ ~ ß`ƒ G BÊ W`m Ùm Œˆ vƒ V * ~ ˆÊ Eˆ ~ ~ qv Ê ˆ X : V e Ê ƒ ~ÊLt ~ ˆÊ Eˆ ~ ~ qv Ê ˆ X BÊ X Êm Q ˆ N Œ { V Êı e Ê ˆÊ.B ƒ Ì Ê m. : Ó { :ˆ y. a{ : ƒ BÊ ÊZ Êm e Ê qv Êm w, ^L ~ ˆÊ V. *Ï Ê~ mq~ w: ƒê ÊŒ Ù Ês, ~ ˆÊ ˆ Ê ˆÊ m a ± V,~ X ˆ ÓW ^m ÌFÊ Ùƒ I { LmU ±z n WappleÏ/ W m vw ˆ Ï Ê~ mq~ w. : ^F ~ÊB ÿ :ˆ y. a{ : ~ ˆÊ ˆ } Ê ˆÊ ~ Ó m a ÓÊm w, ± V. * ƒ X ƒ : ÓÊ~ ˆ X~ B X Ê{ Õv vb ZÓ } ˆ Œ{ Õv Õƒ }ƒ F v FÊ ƒ Œm, vb ZÓ } ˆ Œ{ ƒ ~ ^ Ì ƒ BÊ X ƒ X ƒ ƒ G~ m Ó. : mº : m. a{ : Õv vb Z Ó } ˆ Œ{ ~ B X Ê{, ÓÊ~ ˆ X~. *Õv ˆ F ÿ ƒ Ô~ ˆ ÆF ˆ wƒ G Ê ~ L X ƒ m Ó vƒ ^m ƒêfl B X ~ Õv ~ʃ m v ˆ FÊF ˆ Ê ƒ m ƒ m "~ Ê ƒ ˆ Êtw'. : mº :ˆ y. a{ : ~ʺÊm w, V. ƒ m { X~ *ˆ ÊŒ ˆ Ùƒ Gƒ hw ˆE` W ƒ m ƒ ˆ Ì Ïƒ X ˆ F vƒê m z, a{ : LF F M Xv W F mfw ª. : ~Ê v mm. *ƒ Gm W X ÓÊfiW ~ m EBÊ Œ Ê ˆ X ƒ ˆ X ƒ Ê ˆ "ƒ XMW ', a{ : ˆ Êm fiw, z qú ~, : mº :. p v ÓÊ~ ƒ m { X~ º Xt Æ Lƒ G v (ˆ ) F v ÓÊ WÆ ^móê (ˆ ) p ÊvÆ ~ʺWˆ ƒ G (ˆ ) ~ʃ ˆÊm Æ Lmfl (ˆ ) ~ XF ƒê]æƒ m t (ˆ ) FÊ U mæ ( ) m v WÆ ƒ mˆ Ù W mˆ (ˆ ) V ^ÌmˆÊ~WÆLmfl (ˆ ) ˆ ÌN ÊÆ[~ ʪ (ˆ ) fl ÊmL Æ pˆ yf M Ê Ê { (ˆ ) ±Õ ƒêœ WÆ ( Æ Ù W ƒ hw ±ifw qm W (Ù) W ƒ ~ ˆ y qy: ƒ ʃ I mmêx{, ƒ G.: Ê̈ m vw N X m ƒ ~ ˆ y qy B X F fiêƒ ƒ { \X ƒ Œ~ ƒ F B X~ ~ ƒ I Ú Ú Êfl. m ~ F «ƒ G Ì ˆ w ^ F «~ m MÊq ß u{ F vƒ ƒ ~ m ~ Ô~Êfi ˆ ~ ˆ Xm m ^ƒ ~ ƒ ƒ ~ ªß Ê ~. MÊq ß ß`ƒ G X ƒ ~ B X~ fl`m m ƒ «m Ï Ê Ì F Ú nm ƒ G ª m ~ Ù W F ˆ ~W Vƒ zw z ƒ ˆ ƒ ~ F «W~ ~ ˆ ^ƒ ~ ƒ ª ˆ { ß~ ƒ I Êfl ªß Ê ~. J F Iw Êvƒ. ƒ ƒ Ù Ï F ƒ Ú y `ƒêß MÊ ' X L () nm ~ Êfl. X ƒ ƒê~ B Ì B X Ú ^ƒ J. F Iw ƒ ß Ï F Ì F I Ú m \ Ê̈ m vw N ƒ ~ ˆ y qy B X n Êfl. J m ß F Ú MÊ ' X L nm ƒ m [ ~ {Êfl ± N v Êfl ƒ ƒ F U Ê ~. Ê̈ Ï~ H Ï F «~ F vˆ ~ w Ê_ ß ˆ Xm Ê ~. m qy ˆÊÏ Œˆ B t F vˆ ~ w ƒ Xƒ ~ ±~ X { ~ ˆÊ ~ X, ƒ G.: ß Êm X ª ˆ qv X if ~W ƒ Xm ~ X nm ƒ ~ m qy B t ƒ G F vˆ ~ wˆ y m m ß ƒ Xƒ ~ ~ Ô~ÊfiÊ F «~ X ƒ ƒê~ Ó { m ß Ê ~. Ù ~ Xm m ±~ X { ms t apple ˆ y. Ùm Ó { ±~ X {Ê m y.ˆ.~êl () ƒ Ê ~ Ï m v W (), ƒ Ê.F vˆêz () nm ƒ ~ m t y ª m m ß Ê ~. Ùƒ ~ Ó M { ß e F ˆ X Ê ƒ z F ߈ X{ Êfl nm ˆ Œ W Ù W F ˆ ~W Ê m ªß Ê ~. J σ ~ : ƒ G.~ m Ó { ˆ ƒ \Xm ~ ^m { ˆ X» uwfl Ú Ê qv X if ~W n ƒ m BÊ m m Xm F fiêƒ a{ ƒ F U ~. B m m [.~ÊJƒ W B X m N Ùƒ Ú n Êfl. F vˆ ~ wˆ y m m ß ±~ X {Ê [.~ÊJƒ W BÊ X.ˆ mµcˆ wÿ Wnm ƒ ~ m \ m Êfl Ú. ˆÊF I m Ê Ê~ Xm qvˆ MW m ƒ m { X~, ƒ G.: ˆÊF I ª ~ σÊ~ mº m Ó Ïß ˆ X ƒ J F Œfi ^ƒ ˆ qvˆ MW ± Ê~ ~ ßÌ q Xm pq Êfl ~ sê fl ± N v Ê_ Êfl Ê ~. Xm ƒ ~ ƒ X Ei ~W, B Ï W, ß~ÊL W, ^z vifw, Eƒ W nm ~ Êfl. ` V vbêzƒ ~ qvˆ MW N Œ ƒ flß ~Ê v ƒ ~ ª ˆÊ ƒ X y ˆ ~ Ú Ê ˆÊF I Ùƒ ~ ƒ ß ƒ ~ nm nm Ú F yï Œ { ˆÊ~ L_m Xªß ˆÊ~ ƒ B ß ~ nm B { Êfl. Xm ^ƒ ~ pq Êfl ~ apple Êtm W ± N v Ê_ Êfl Ê ~. W Ê̈ ƒ B : X~ ˆÊ ~ X, ƒ G.: ƒ m { X~ ÆˆÊ ~ X ƒ G ŒƒÊfl m ƒ ˆ ÊŒ ˆ ˆ n Ê UŒß Ê̈ Õ~ ß `ƒêß Õƒ ˆ ƒ G~W nm ƒ Ó }ˆW m Ù»~ B ß J ± ˆÊy ª. Vp!Vp!Vp! um _ um Vp Buy one take one free ~ X. ˆ y e W FÊtmMW ~ X. ˆ y M ˆ X MW FÊtmMW, ~ X.ˆ y ~ ƒ W z MW Œ, ~ X. ˆ y X Ê~W W, ~ X. ˆ y }U {, ~ X.ˆ y ß ~ {, ~ X.ˆ y ÓÊÓÊ XMW, ~ Xˆ y z MWŒ W, ~ X. ˆ y FÊtmMW W BÊ X Ù` ~ m ~ M ~ {. Ù ˆ m ˆ y Ó ˆÊ n Ê Ï ß H V F I { Ì Ó t. F v ƒê~ B X Ê ˆW. : Ó {. m mº.~ ˆ ÓÊ ƒê~ Ó {. m ƒ ÊtB. mm ˆ. mq ifêtz W ^Lm Ê ˆÊmF ˆW, z U M v ~W Ï F, Ï Êflv W ˆÊv W ~ X W, B mf ˆ,ƒ m { X~ Æ. F π W : /. Website: : ƒ X X{ Ó ƒ m { X mq ifêtz ` Ó ~ zês ªÌ. F M Ê~ fi (qxmmê W ~ X. { ) ƒ m { X~ ^ ˆ B { ^ ˆ Æ, B X ^ ˆ Æ,Æ, ˆ X ˆ Æ,Æ, mfl ˆÊ ( ÊÏ~ ˆ y) ƒ Œ,Æ, ƒ Œ,Æ, ˆ X» :,Æ, ~ [ LÆ,Æ, ƒ w Æ,Æ, ˆÊ{ ƒ w :,Æ, w Æ ^qy :,Æ, ˆ MÊ Êm ~W:,Æ, Vp! Vp! Vp! um _ um Vp BUY ONE TAKE ONE FREE ~ X./ -ˆ y e W FÊtmMW,- ~ X./-ˆ y M ˆ X MW FÊtmMW, ~ X. / ˆ y ~ ƒ W z MW Œ, ~ X. / ˆ y X Ê~W W, ~ X. / ˆ y }U {, ~ X. / ˆ y ß ~ {, ~ X. ˆ y ÓÊÓÊ XMW, ~ X. /-ˆ y z MWŒ W, ~ X. / ˆ y FÊtmMW W, BÊ X Ù` ~ m ~ M ~ {. Ù ˆ m ˆ y Ó ˆÊ n Ê Ï ß H V F I { Ì Ó t. F v ƒê~ B X Ê ˆW Ó ª. m mº. ~ ˆ ÓÊ ƒê~ Ó ª. m ƒ ÊtB. mm ˆ. ifêtï ifêtz W ƒ } v ˆÊmF ˆW, Ì ^m Ú, MWÓÊtmˆW ˆ {, ß..ß. FÊ ºÊ n ~, ˆ.n Ê UŒß W Ê tm W B Ú~, V : Ph: X :ƒ X X{ Ó ifêtï i ifêtz W Ó ~ zês ªÌ. apple±~w :,Æ, Ó Ú: B X,Æ z mô B ß z mô,æ uw z mô,æ, Ó Ì : B {,Æ, ˆ mf I,Æ, ˆ F IN,Æ, ÓÊ{ ˆÊ ƒ } X~ : Æ ˆ ª: Æ, ʪ: Æ m v: Æ, n~ x ˆ v ƒêb ª Ê qy: ΃ Œ ƒ mº z x~, ƒ G.: ˆ Ì B ˆ Xm ~ Ú Ê \Xm Ê̈ m vw N n~ x ˆ v ƒêb ª qy B X F fiêƒ Îƒ Œ ƒ tqú ƒ F Ù X ƒ Œ m [ ~ Xm J ƒ mº z x~ ˆ X ƒ ƒê~ ^F ~ÊB ÿ ƒ X~ mm. ƒ ƒ F t ÚÓ } W `ƒêß ÙÓÊv m ƒ ˆ X~ () nm ~ Êfl. V ÊZ W ƒ () nm ƒ ~ Xm, ƒ m { X sê fl ± N pq Ú Ê ~. Ùƒ»~ ƒ mº z x~ Ùmfl FW m ^~ [ˆW Õˆ ˆ ~ nm ª m. ˆÊ ˆ y ˆ : Ù»~ Ï~ H ƒ Xˆ ƒ mmêx{, ƒ G.: ˆÊ ƒ «m ˆ y ˆ BÊ` Xªß J ~ σÊ~ ~Ê v Ï, Ù»~ Ï~ H Ï F vˆ ~ w Ê_ Êfl. v W nm ƒ ˆÊ ˆ y uˆ y XÚ~ nm ƒ ~ ª ~ BÊ X ˆ ~ fiêˆ ~ nm ƒ ~ ˆ BÊ` Xªß Ê ~ nm Ô~Êfi ` X B { Êfl. Ùm ƒ G~ ˆ M nfi ÿæˆê{ mfl fi ÿ ˆ Xp ±~ m Ó -Æ, - ƒ Æ, ̈ ƒ Êv W ̈ Æ,Æ, m Æ, nfi ÿ Æ, ˆÊ{ ƒ w ˆ Xp ± ß,Æ, ± Ù,Æ, ~»~W ˆ mæˆ Xp ±~Wn Wn W,Æ, ±~Wn Wn W,Æ, Õƒ ƒ X ~ ˆ,Æ, Ó M,Æ, ~ÊÕ Ù,Æ, Ù :,Æ, X~ :,Æ, x ˆ v ƒêb ª qy B X ªˆ V~ ª [ ~ ƒ Ê. u{ p v ƒ ~Ê ÙÓÊv m ƒ M Ì flª ƒ tqú ` ~ FÊÌ ƒ m { X~, ƒ G.: M m flª ƒ tqú \X ƒ Œ ` ~ ƒ { fl ƒ F J ˆ wxÿ~ ˆWF «W Ï F `. ƒ ~ Ó m { X~ `ƒêß ^z Œ W ^B Z W () nm ~ Êfl. Ó m { X [Unm MW `ƒêß {Ê ƒ ~ l Ï Z W FÊ FÊ ƒ Ú ^z Œ W ^B Z W L ʃ flv _ Êfl ƒ m { X z `ƒê~ m ~. ʃ flv { tì F ~ ƒê` Ó X ƒ ƒê~ ƒ ~ ƒ m { X ƒ \X ƒ G ~. F v m ƒ m { X~ ˆ wxÿ~ ˆWF «W ª ˆÊtmFW ƒ G Vª ˆ Xm ~. z `ƒê~ ^F ~ÊB ÿ mm Ê ƒ G M m ^z Œ W ^B Z W Êvƒ ~ ˆ y ~ ª ~. ~Ê ~ X ƒêf W m ~ ƒ ~ l Ï Z W FÊ FÊ ~ Xm ~ σÊ~ Ó { B ˆÊ ß Ê ˆ wxÿ~ ˆWF «W Ï F Êvƒ q ^z Œ W~ ƒ B F Ú. M ƒê ` [ ƒ F U ~ Ó ˆ m Ê_ ߈ Xm ~ ƒ F «~ ªß Ê ~. ƒ Gm ƒ m { X~ ± ƈ ( m ) ˆ.e..Æ ~ _m ~ Æ ± ƈ (B w ÿ) ˆ.e. ~ Æ ~ _m ~ Æ z v ÊHmL Ó ƒ m { X~, ƒ G.: Ù Ú ` ~Ê ˆ ~ʃ ª Ê t ƒ ^ tˆ Õv `ƒê F v Ó ~ Z~ fiês Œ ƒ G.~ m mº :ˆ y ˆ v FʈWŒ Ï F mq } W ÓÊm w z v ÊHmL ±\X e Êfl nm F vˆ ªß. F vˆ ~ w ˆ mˆ Ê B ƒêƒ G ˆ ~ʃ ª ~ F ˆ ` F ƒ m { X~ ƒ m { X~ Ï.` Ê w B X Ê ƒ ~ ˆÊ~ ƒê~ ± mó ˆ X ª ~W ˆ.e. Æ ~ _m ~ Æ fl ~ÊL ˆ.e. Æ ~ _m ~ Æ Y ˆ X ª ˆ.e. Æ ˆ X ª ƒ XM ƒ ^U Æ ˆÊ m ƒ t ˆÊ ~ X, ƒ G.: m Ú ±M X m BÊ ƒ ƒ F J X ƒ ƒê~ Ó { ƒ ÊM ˆ W ª ƒ ƒ ~ Ó { X ~ apple y ˆ mµwÿ E nm ƒ ~ F I v B fiêq () nm ~ Êfl. B fiêq Ù ] Ú ºÊ Xv ƒ ˆ y ` ˆÊ F Ú ~. ± ~ Ê̈ ˆÊ ƒ Xpß a{ ` ƒ m ˆ y ˆ Xm n Êfl. Ù m [ {Ê B fiêq ˆÊ m B X~ m [ ~ Xm ƒ m { X ± N v Ê_ Êfl ~. Ùm pq Ó { if ± N ƒ F ~ n Êfl. J m m ß ±M X ˆÊ Ê̈ F ª ~ i ˆW() nmóê F «~ m ß Ê ~. _m ß Ó { X ~ F m W ƒêt mj \Xm ̃ m m W ß, ƒêb, ^m { ƒ ˆ Ì X~Ê ß J ƒ W ƒ Ú ƒêb m Ê~ mf «wœ afl Xm Ú. Ï ÊtS Œ { ƒ B F vˆ ~ w ÊÌx~ ±~ X { σ ~ Ì Ó t ˆÊ ~ X, ƒ G.: ~ B X~ ƒ ^ y ÚÓ W Ï ÊtS Œ { ƒ B ß F vˆ ~ wˆ y m m ß m ÊÌx~ ±~ X { ƒ G Ì Ó tƒêfl, Ùƒ ~ Õ Jv m Ê ƒ I nm ~ Ô~ÊfiÊ ˆ Œ W Ù W F ˆ ~W.Ï. Ê m W ªß Ê ~. `ƒêß {Ê ^ [ Ê FW, ~ ƒ zw, F I F N~ʺW ƒ Ú B X ~ ˆ t n fl~ ƒ I Êfl F «ƒ G Ì [ß. ±~ X { ƒ ~ ߈ Xm, ƒ v z X Œ ƒ m ƒ ß Ê ~. F ˆ ˆ { ˆ Xm B X{ Ê Ï ÊtS Œ { : m m B X{ Êfl ± N pq Ú~ ƒ ^m ƒ F Ï Ï ÊtS Œ {Ê ÙzÊŒ W BÊ X ^ X ˆ ~W ß ˆW X ƒ ƒê~ FÊvº ˆW ƒ Gt ºWƒ mmw F ˆ { ˆ Xm Ê ~. _m : Ï ÊtS Œ { ƒ B ß~ ƒ mj F ƒê~ Œˆ Œ~ F Q tƒ ß nm ~ÊLt Œ ÕŒ w~ê W _m ß Ê ~. B B» m Ó vƒ ˆ y ~ ª Ï ÊtS Œ { ƒ B B ß~ ƒ I _m ß~ ƒ W, ºÊ X ƒ G Ê Ó ˆ nm F võ ß Ê ~. ÙmS F z qú { Ï~ H ˆ Ô w ˆ vƒ ˆ } X{ ƒ m ^ƒ ~ B u ÊÚ ß Ê ~. n WniFWapple ~ʺÊt tˆ.[l ±~ X { Õ Jv m ƒ m B ± v ß Ê ~. ƒ m { X~ ˆ y um ˆ y. p ÆÓ ª z H p ( Êvm. ),Æ, Ó ª (ˆ.e. )Æ,Æ, ~ ÊÌ~W.Æ. FEm X~ X ˆ ~ `.Æ. LFÊ W \ W().Æ. B W Ê~W-. ˆ ƒ } W Ê~W. uƒ W. ˆ W. ~ Tƒ hw.

3 F v z ÓÊ~ ƒê ÊŒ ÓÊ~ ƒ G WŒ, F v Ô~ÊfiÊ ƒ ˆ ~ zêm F ~ V, ƒ G.: F v \Xm F «W Ô~ÊfiÊ ƒêt n Ê ƒ Œ ƒ ˆ ~ X { Xm zêm F { ~ pß zêm, ƒ tƒ ˆÊFÊ ƒ F ƒ I Êfl F Õ ƒ ƒ applee X FÊÌ B X X~ B ª Ê ~. ˆ { ~Ê v ˆÊF IÏ ^ ˆ e Ê ˆÊ X ƒ ƒê~ mº e Ê ˆÊ ^ ˆ Ê e Ê zêm ^ƒ ~ ƒ G Ê Ú ~. zêm ˆÊFÊ Ì F «W Ù Ês Ù ˆ Ì ƒ G Ú, ƒ GL B ˆÊ~ X~ ~ ƒ G v F if ÌƒÊ Ú. `U ƒ m ~ ƒ { ƒ GL nì ƒ Œ ƒ ˆ ~ mjuß zêm ~ p Ê ƒ I nm ~. Ï : ˆ Ì X~Ê F vˆ ~ w F ßa zêm mmêx{, ƒ G.: m X ƒ Gº X ƒ ªˆ ÊÌXq mó, Ï, ~ { ˆ M F ~ ^ ˆ ~ J ªm VmMÊfl V x zêm ƒêfl. ˆ Ì X~Ê m Xm ~ ƒ F I XÚ~ ˆ `ƒêß ƒ t E () ߈ X{ Ú Ê ~. mmêx{ Êvƒ Gm ~ F vˆ ~ w Ê_ Êfl, X m ÊflÌ nm F «~ ªß Ê ~. Ï Ï F uˆ y XÚ ~ σÊ~ ~Ê v X m ˆ y F yï Œ { ˆ ß Ï F vˆ ~ w Ê_ Êfl. ˆ Ì X~Ê ±~ X { ªƒ I F Ú B p ~ ƒ mmêx{ ƒ Ú ` ˆ ˆ ml m E ƒ Ú ß»m { ±~ X ª Êfl z X Œ Ú Ê ~. ÊÌXq Ê tm [fl Ó v : ^ ˆ ÊÌXq Ê tm [fl m X WÚ F Œ Êfl, Xˆ bz F v z { B ƒ F «~ `\X e Êfl. q F v [.ß.~ X ˆ ~ Êfl. F I XÚ~ nnßn Ê. m v F Ú ƒ Œ mmêx{ ƒ XˆÊym B X F ^ƒ X ˆ ß Ê ~. ƒê Œˆ ~ ƒ { ƒ m { X~ ÆÓ m { X~ B ƒ ~ } u ƒ m { X~, ƒ G.: ƒê Œˆ ~ ºÊ { B Ú~ ƒê Ú~ ƒ m Ó Œ Ó m { X~ ƃ m { X~ ƒ t F ~ fi B Ú. m { ƒ X ß ˆÊ ß ~ X F ~ } m Ì ^ƒ ˆÊz ß ÚÌ. F ~ mˆ F `ƒê~ fi Êfl ƒ G ŒƒÊfl B ƒ Ïz F ~ }Ì m Ê~ ƒ tƒ a ˆ w ˆ vƒ ˆ } X{ ƒ m ƒ }nifwapple.ˆ.e Ê Ï ~ } x Ù ± v ß. ƒê Œˆ ~ ºÊ m Ó Œ B p nì ƒ G Œ { ~ } x Ù Ês B ƒ ~ } ƒ tƒ ˆ N Ú. ± ~ ÓÊ L ~ B Ì ~ } Ó ˆ ˆ X Ê ~ F ~ F ~ Ê ƒ m Êfl nm ƒ }nifwapple ±~ X ß. ~ ºÊ { m Ó Œ { F ~ mˆ F `ƒê~ fi Êfl ~ } x Ù ˆ w B ƒ Ïz F ~ } ˆ vƒ ˆ } X{ Ó ˆ m ƒ }nifwapple e Ê tˆ ƒ ` ~W ˆÊUF { B u ÊÚ ß Ê ~. ƒ G.: s ƒ mq wœ V Êı ƒ m { X~, ƒ G.: F ƒ Œ X ~»ˆ `Ï Œß~ ƒ s ƒ mq wœƒ ƒ G. ~ m ^ WBʺW W ˆ.n W. ± ˆ m {W ˆ mó X {W V ÊıU Ê ~. s v W F v ƒ F ƒ hw B wzˆ yª FÊvS Ï ˆ B m m F σ ~ Õˆ w `, ^ƒ ~ n ƒ S Œ~ Ê fl ƒ G ƒ m \X B Ï Zˆ ƒ hwsê B wzˆ yª Ïz F ƒêfl vms ˆ mf «t ~W ÊtÓW, qv Ê ƒ tƒ a BÊ X ƒ } ƒ Ì Ú { ^{ ƒ ߈ X{ Ê ƒ I. L ^ƒ m ƒê ʃ ~ w u fl Ì z vï Ê ƒ I. ^ƒ ~ Õˆ wˆ y B p FÊvz æƒ ` Ê ƒ I. F v z }ˆ ]ˆ ƒ F Œ ƒ G~ B wzˆ y{ ߈ Xm m n ÌX ^ [ƒ HF Ê ƒ I. m ~Ê WŒ B } Xy B Ú~ Ù~ ƒ F vzêm F v msê z mˆ ÊaF ~ ƒ s v W \X Ù m ~W m { X{ ˆ } X ƒ ƒ B Xm nm m ^ tˆ BÊe n W.nm.~ Õ W F vˆ ªß Ê ~. ~ y W: ƒ G.~ m ÏÏ ƒ Ê~ ~ y W, ƒ G.: ƒ m { X~ F Ï ˆÊ L { ˆ ^ ÊtF ˆ ~ mj (ÏˆÊ ) ƒ Ú ˆ Ï ÓÊ X Ïm Ê ˆÊ L, ~ y W Ù ~ B \X "F Ï ~ { ˆ F Ô~ t F I Úˆ { ƒ m BÊ ' nm Ï ˆ ƒ m { X~ Ï.Ï.ƒ Ê~ ƒ I ƒ G.~ m X Ïm Ê ˆÊ Ê~ ƒ ˆÊ L Õˆ w Ù LmU ` Œ z q Ê.zÊm Ìq bz V ÊıU Ê _ˆ F «v.ƒ ~ ª ~ VFÊ y ÓÊ F w ƒ G, Ê. X y~w Õƒ ÊxÏ, F «v. Ó ƒê` z mˆ ~ ~ʃW, F «v.~ sê Ê, Ê.ƒ BÊ m Ó MW, Ê. t w ƒ F w Ï Ê~ ƒ m Ê ~ nm ÏˆÊ Œ ÕŒ Ê.±~W. Ê F N E F v ˆÊ F ªß Ê ~. V : zêm F Õ ƒ ƒ applee zêm ƒ tƒ a ˆÊFÊ ƒ `U ˆ w ˆ ̃ «ƒ Z `~ F ~Ê { ƒ z ˆ y ˆ X{ ƒ Ê t Ù~ Ú. ± ~ ƒ m m Ó Ï m n ~ ƒ ƒ I Êfl ^ƒ ~ Ó ~ ƒ ` ~. ˆ ƒ Ì ˆÊ X` ƒ Ẍ ƒ G v ƒ GL zêm Ì Ê t ÏÌ. ƒ GL, ± ª ƒ tƒ a BÊ X ƒ tƒ a um X ˆ Ì ƒ G Ê Ù Ê tƒê Ú. Ùƒ I { ƒ G tƒ { FÊ vƒ «ƒ B x Ê fl nm X FÊÌ B X X~ B ª ~. VF ßa nì ~ X _m ß, `LƒÊ ^F ~Ê { ~ ß ^ƒ ~ Ï~ H ˆ vƒ ˆ X{ ƒ m u ÊÚ ß ~. m `~ F ~Ê { [ ƒ G ƒ m ˆ X ~. e Ê ˆÊ ~ pß~ ƒ zêm ÙmS J ƒ } X~ ˆ v Ï Xm ˆ X ƒ ˆ S n Ï Ê ~ }, ƒ ˆ ƒ ˆ, ƒ G.: um Xƒ Z F v t ˆ "ß' ~ÊLtƒÊfl ˆ X e, ˆ ÊŒ ˆ Xm Ï Xm ªˆ ~ ˆÊ~ ªm ƒ v `ÌŒˆ btˆ Ú m. Ù ^ƒ }ºÊÛ`ˆ ˆ v Ïm fi m Êfl um Ï Ê ÓÊ ˆ vƒ ˆ Ù m ˆ X e Ó Ï F t nm X \ Ú `Ì m Êfl nm LÛ~ Ïz F fi. ˆ X m ƒ m { X~ X ˆ ÓÊ ˆ vˆ y u{ F U Ú. ƒê ÚƒÊmz ƒ m ~, q w ˆ BÊ X ˆ X e { apple BÊ߈ ˆÊF I ~W _m ƒ m { X~, ƒ G.: ~ σÊ~ ˆÊF I ª F «~ ß ~ ƒ { `~ F ~Ê { m ß~ ƒ I Ï FÊ nm zê ~W B ª Ê ~. F vˆ ~ w }L ±~ X { m ß ˆ vƒ ˆ } X{ Ó ˆ BÊ X m ^ƒ ˆ ~ ƒ º m ~ ˆ fi ` Ó ˆ nm ^ƒ ~ ± v ß Ê ~. Ê Ì F ˆ Æ m ª Xƒ Z ˆ ƒêfl ƒ m BÊ X { ^ FÊ Xª ƒ m ^ƒ ~ u ÊÚ ß ~. ˆÊF I zê ˆ Ê Êe ƒ m W ƒ G Ê, }L ±~ X { Ï~ H Xˆ Ú ˆ vƒ ˆ } X{ Ó ˆ Ì F «~ m ß `~ F ~Ê { [ Xª Ó ˆ nm ~. º n W e Ê tˆ ÏF v Ê W ƒêfl, Êm Q ˆ ƒêfl BÊ X ʃ Geˆ ƒêfl F ~ N~ ÓÊm ƒ t Ó ˆ Xm Ù~ ƒ F v z {. Ùm X m m Ó { m. ± ~ fi {, F H { n~ e { Ùm X Ó. ± ~ ˆ v F I ~W m Ó Œ ˆ X Ó F Œ ʃ t Ì F v z ƒê ƒ } X Xm Ï X ªß~ ƒ I ˆ X fl ƒ X ƒ I m. ~ ß.nm. F «w ˆ X fl ƒ _tƒ m ~. ˆ m v ~ } x pƒ ~ X ±fl ~. ± ~ ^ƒ ~ ªˆ V : Ê{ m ƒ Ê F «~ ~ p vˆ Ê F v z Œ V, ƒ G.: p vˆ ÊÏ e.±~w. ƒ Ê F «~ ^ƒ ~ ˆ ƒ tqú p vˆ Ê F v z Œ "ƒ mºê ƒ wœæ' ƒ G., BÊ X ~ m Lm ƒ ƒ Ô~ p vˆ Ê ƒ m ~ ˆ Ê Ï Ï Ó X p vˆ Ê ƒ m ~ ^ ÊtF ˆ ~ÊJƒ m v ˆ. F vˆê ƒ G ` ~. mï Ê Ï~ X ˆ t { Ï~ H ˆ vƒ ˆ y u ƒ m { X~, ƒ G.: Ù Ú.ˆ. tm ^ÌN msêt ~, L F ~ ~ ƒ Ú ƒ ~ ƒ m B ʪ mï Ê Ï~ X ˆ tƒêfl. Ùm B F Q t { Ï~ H [fl ˆ vƒ ˆ } X{ Ì e Ê ª ƒ m Ê Ó ˆ nm ƒ m { X ƒ m { X~ X EBÊ Œ ƒ Gƒ z ƒ ^mfl ˆ Ê. z U, F «W ^ ˆÊ {Ê ƒ Ê _m ß ~. V e Ê ƒ ß m uˆ Xy ^ W ƒ N ƒ G Ê, ÙmS J {Ê ƒ n Ú ˆ X{ ƒ I ~ Ì Ù ˆ y ƒ X ƒ B ̃ I F v X ˆÊ ÓÊ F w, B ªˆ BÊ X J { m Ó Œ ˆ wƒ ˆ vƒ ˆ X{ Ó ˆ. F «W BÊ X ^ ˆÊ { ƒ L ~ Ó ~ Ù ƒ m B Œˆ vƒ { ˆ } X{ Ó ˆ nm ƒ ~ ÌB ` ~. ˆ ̃ I m Ó Œ { ƒ tƒ a F ˆ ˆÊ X ˆ vƒ ˆ } X{ ƒ Óʃ um ƒ Œ ƒ X ƒ Ê t Ù~ Ú. Ù N Ì B p ƒ ƒ eœ X Ó ˆ W ƒ N B ª ˆ X ƒ z _~ Ó MW, ef m ^ tˆ ~ÊL F «ºÊ, e Ê ˆÊm v W ^ tˆ nm.n. F π~w, { ˆ Ê~ ~ ƒ ʃ X ~ apple Ê{W, zêm ~ÊL apple Ê{W ^ ÊÚiFW B } W, Õv e zw ˆ ƒ G~W, ~. Ï W e ƒ F v Ê W, n x WŒ ˆ ˆ Œ, ~. ifêvtmˆw, ˆ ƒ G~W ƒ ~ ª, `ƒ Ú B Õ Ê ~W ˆ.ƒ B ƒ Z W m, ƒ ß m uˆ Xy U.n W. Ê W ÓÊ FÊ, ß nm F ˆ me ƒ z Ê~W ƒ Z ^ { ƒ m ß ~. X ˆ ÓÊ Êƒ fi Æ ˆ X ˆ m v F v ` F ˆ m ÌX Ê tƒêflì. ˆ X _m X ƒ m ~ Ù ƒ ~ `ÌŒq B Ê ƒ. ˆ X fl ~ÊLq F ˆ { F ˆ { X X ˆ Ó F v ` Ì ˆ X m[ ~ ƒêfl Uˆ MW ` Ì. Ù zê ˆ ~ { F ] ƒ I Ì nm t. ˆ X Ê ~ÊLt ƒ F v t ˆ ~ÊLtƒÊfl ˆ X F v ÓÊÏ { Ì. ˆ X fl ƒ Ê~ ~ ms t e, ƒ X F v t ˆ X ˆ ÓÊ Êa BÊ X F v t ˆ ˆ ƒ Ì. ̈ ƒ G v. F }q F EÌ Ó t ` ƒ Ê ƒê ƒ I m Ó ˆ m uf Nm ƒ G ˆ X{ Ê z.ƒ G v. Ù ƒ } X~ X ˆ ÓÊ ˆ vˆ y ^ tìn ƒ { ˆ ƒ Ì. fl Ú. ± ~, Ùm X ˆ X e "F v t ˆ 'ƒêfl Vª ~ ƒ I ƒ G v z X ^ [ƒ H \X L ƒ FÊ ÏiF Ì: ±~ X F ƒ m { X~, ƒ G.: ƒ m { X~ ƒ Fʃ I Æ Ê z. ~ ^ Ê F Õ F ºÊ, F m if Ê Ó Ï ª ÏÏ \X L { ºÊ Xª ƒ mf «wœ ÏiF ̃Êfl nm ß nm z. ~ \X L ƒ v ^ FÊ Ï ±~ X ß. ƒ FÊ ÏÏ \X L { F v\x ß ˆ { L } m ª `m ^eœ ß~ ƒ ˆ m ª Ù X \X EÌ Ó t X~ qì. Vp ßmM ˆW \X ^ Êfl. ƒ `ƒ GŒw F m m ^eœ { X Ï ÚÌ nm Ï ±~ X ß. Ù Ú Ï F Õ F ºÊ, F Õ F F m ƒ Ê F «~ ^ˆÊv ˆW ƒ G tƒ ~ F ˆ ʈ { F v z Œ Ï ˆ fi Ì Ó tƒê nm ^ƒ ~ B ª ~. m ~ʺÊt tm B ̃ I F v z Œ { ` ~ ƒ ƒ Ê F «~, ƒ X Ì ÓÊ p vˆ Ê F v z Œ ` Ú Ê ~. ˆ Ê F v z Œ ˆ ÊÏ, p vˆ Ê ƒ m ~ `ƒ Ú FÊvmz FÊÌ ˆ.n W. Ó MW V ÊıU Ê ~. p vˆ Ê ƒ m ~ ˆ Ê Ï FÊvmz FÊÌ fi zw ƒ m Ê~ ^ tˆ ƒ Ê ~. ˆ ÊŒ ˆ Ì ˆ Ê ^ˆÊ t ƒ m ˆ ƒ G~W ˆ.[. BÊ X z mˆ ~ ˆ m X { ^ S {Êfl ÓÊ ƒ Ê ~. F vˆê ˆ ÊÏ ~Ê e.±~w. ƒ Ê F «~, ˆ.n W. Ó MW BÊ X p vˆ Ê ƒ m ~ ^ ÊtF ˆ ~ʺ m v Êvß VF ßa ~. ± F vƒ Gw F v ƒ Ú ºÊ F vƒ Gw F v Ï ƒ Êvƒ ˆÊy ˆÊ { ^ t q~ ˆ { ` Ú, ƒ m { X~ ÊÌXˆ ƒêt ˆÊƒ «~ F ƒ I F m W F v Ó U Ì Ó ` Œ ß. ^ m Ê̈ ƒê ƒ º.. ƒ ß ~. B m Ê̈ m F N m X~ Êx ß ~. MÊtmˆ ~W ƒ Ẍ ` ~ u fl Ì F m W ^ ˆÊ~ ` Ì ƒ Ï ƒ m { X~, ƒ G.: ƒ m { X~ Ï Ê ÓÊ ˆ v ÏÏ Êvƒ { L ʃ G t~ ƒ ` Êfl F ~ Ê Ú ^ƒ MÊtmˆ ~W ƒ Ẍ ` ~ u fl Ì F m W ª ^ ˆÊ~ ` ƒ m zê ~W e Ê ˆÊ Ùm ƒ Ï ß Ê I ˆÊ~ w { ` afl Xm ` ˆÊƒ Ê ª ˆ wƒ F mfw ^{ ƒ ß Ï t W mf ˆ Œ Xª Ì m m F ^ ˆÊ ª ± z ` Ó ˆ nm ƒ zê ˆ ~ u ÊÚ ß Ê ~. ˆÊF I: ˆ Ì X~Ê F vˆ ~ w ƒ m ±~ X { m V, ƒ G.: ˆÊF I ~Ê B ~ σÊ~ ~Ê v m Ó Ïß ^ ˆ ~ J m m ß m Ù ƒ ~ n~ ˆ { Ê_ Êfl u ƒ m Êfl. Ùƒ ~ ƒ m BÊL~ F Êfl ƒ G.~ ƒ ~ m Ï Êfl nm F Õ ƒ ƒ applee X FÊÌ B X X~ ªß Ê ~. V e Ê ˆÊ Ê~ ~ Xm ƒ G Ê ^ƒ ~, ` Ï Êfl ` F ʺ ƒ m { ƒê~ ƒ t~ê ƒ ~ Ï Ú Êfl nm ~. I ^ ˆ ~ J Ì nm B X X~ B ª ~. Ùm ˆÊF IÏ { Î Ê nm m, zê Ê, ˆÊ L {, ^m ƒ m {, ˆ { nm m Œ`ƒ Œ ß ƒ ˆ n W±~W BÊ X ˆ { F v z `\X e Êfl. m ~ ºÊ ^ Óʃ m ƒ m { X~ ÓWº } ˆ { Êfl nm X FÊ W B X X~ ªß ~. J F «~ ˆ ƒêfl ˆ { ~Ê v ˆ m ÊF I~ Ô~ÊfiÊ ƒêt VF INm ƒ ˆ W nm ƒ ƒ F yï Œ { ʪ ß ^FÊ~ BÊ` n Êfl nm ƒ ~ B ª ~. ˆ { ~Ê v ƒ N Ô~ÊfiÊ ƒêt ƒ ß ƒ ˆ ƒ B, B { x Ù ˆ Xy ˆÊF IÏ J I m m Ù»~ ±~ X { m Êfl nm B X X~ N F ` ~. V{Ê Ì: Ï~ X ` _m ß Ùm ~ ] ƒ m { X~, ƒ G.: V{Ê Ì F I~ Ï~ X ^ Ê Ú. z.~ ̈ ~ X. ~ F \X ƒ G ƒ Œˆ y ƒ mp Êfl nm ±~ X ß ÏÏ mj { Ó m Ì Xm ƒ G.~ m Ó { mm F I~ Ó n ~ ~ ] Êt vb B Ï Zˆ X{ Êfl nm ~ÊLt mj F Œ Ï e Ê m Ê̈ fl zw ˆ ƒ F vˆê ªß Ê ~. V{Ê Ì F I~ F Õ F ˆ. Ó ƒê` ±\ Ùƒ ~ ƒ ˆ y Ê~ F I~ um w t~ \X ƒ G ƒ ˆ y ƒ mpß Ê ~ nm ±~ X ß ^ƒ ~, Ù ~ ƒ v Ó ˆ. \X Õˆ w ˆ v u ̈ ~ Ó ˆ. ^ ±S Œˆ ^ [ƒ u ̈ ` Ó ˆ. ˆÊƒ Ê { u ƒ X Ú ~ X. ̈ ~ F v z ª ƒ mlx~ ƒ G ˆÊƒ ˆÊÌ` ª ƒ G v ß Ï Xª Ó ˆ. F Õ F ~ Ï Ì B w \X ƒ G ƒê F Õ F ~ ^ ˆ ƒêfl~ ƒ ƒê Œ t F vs ƒ ± t `, ^ ª ƒ fi ` Ó ˆ ƒ X Ê Ó ˆ { ` ˆ Xm ~ ] Êt vb Ê ƒ I nm ^ƒ ~ ªß ~. F vˆê F I~ ÓÊ t Ó ƒê`, `ƒ ŒÌ ˆ ƒ G~W ~ }, σ ˆÊ m V{Ê W, F vˆêzw ßmF «` VF ßa ~. " ~ ˆ } ^ ˆÊ~ m ~ z ^ [ƒ H Ê t' F I XÚ~ ÊÌXˆ [nßn Œˆ Œ~ ƒ Gƒ z F I XÚ~, ƒ G.: z ^ [ƒ Ó ˆÊ ~ ƒ tqú\x»` ^ ˆÊ~ Ó ˆ. z ^ [ƒ H ~ ƒ _tƒê ` ~ Ó ˆÊfl, `U ƒ ƒ m F v Ó ˆÊ Œ z qy nm ƒ m { X~ X ˆ [nßn ^ Ó ts Œ fl zw ~ } B ª Ê ~. F I XÚ ÊÌXˆ B L ƒ GL F ˆ Œˆ Œ~ ƒ Gƒ z ƒ V ÊıUß ^ƒ ~ ƒ G Ê Ú ~. z ƒ ±ª ˆÊm v W ƒ ª ˆÊ ƒ ƒ ~ F ˆ 'ƒêfl. [º " m x'ˆ y ß Ï ƒê F ˆ ƒêfl. ƒ ˆ Ó ˆÊ ~ [nßn ^ ˆÊ~ ˆ y ~ Ó ˆ nm ƒ ~ B ª ~. Œˆ vƒ [nßn e Ê F v Ê Œ ÕŒ nm.ˆ X F N ƒ G ~ m m z ^ [ƒ H Ê tïì. ˆÊm v W BÊ X [º um Êwt n~ ƒ _ {Êflƒ.,ƒ ß m, ˆ Ú~ ƒ ʪ {Ê Ê [º BÊ X ˆÊm v W, ʪ { Ù F B Ì F «v Ê Úƒ nm ~. ÊÌXˆ ^ tˆ ƒ G ƒ ÓÊψ M ^ tˆ ƒ ß ~. ƒ ÊÌXˆ V ÚƒÊ ~ ƒ zw ƒ m X, m ~ ß Êt{, F n W.,» B ~ ~ VF ßa ~. m ~ ˆÊƒ I Êx ß ~. ƒ F N ÌŒˆ M ƒ m ß, X FÊÌ ˆÊ~ ˆÊy Œˆ vƒ `~ X ß ~. m Ó Œ Ó Xªˆ y{ Ê~Ê ÊS E, [nßn F ˆ ˆ y F Œ Xm ~.

4 ƒ m { X~,ƒ m { ƒê~ ƒê ÊŒ ÓÊ~ ƒ G WŒ, mëx ±ßÚ F F y~ fi mmêx{, ƒ G.: F I~ ÓÊ ƒêt ~ ƒ ƒê]lt ˆ, ƒê ƒ { BÊ X Ù ~ ˆ ª m m ß m ˆ ÊŒ ˆ ~ ˆÊ~ mëx F ^ m F F y~ fi ƒ G Êfl. F I~ Ïz F ʃ G t m F v ˆ Ú Ê `m ^ ƒê ƒ ~ F ƒ G Êfl, ƒê ƒ ª.% BÊ X ƒê]lt ˆ ª.% ~ ˆ m ` F Êfl. ±ßÚ Fʃ Ù~ ƒ sê Ê~ ~ d ƒ ƒ G.~ u{ Fʃ Ó ˆ. ` [Ì ÓÊq ~ ƒ sê Ê~ ~ ˆ X Fʃ Ó ˆ. ÙÌ ~ ` mf ˆ Œ ˆ Bʈ Ê ƒ I. Ê Ú ƒ F Œ ±ßÚ n v W m { Fʃ ß ~ z. Ï Ê, LX W m { Fʃ ß ~ BÊ X L } m ~ ˆ y m ª z.~ m d Ï Ê ƒ I nm F I~ ÓÊ ƒ sêt ˆÊ F ªß Ê ~. º n W F Ê ˆÊ { ±\ y ƒ m { X~, ƒ G.: ƒ m { X~ ~ e Ê L Ê { F Ê ˆÊ { F [ ƒ G Êfl. F ˆ e Ê tˆ ˆ.[. Ì~ʺW ~ }~ ƒ ~ ^ ƒ X ƒ ~ ƒ m { X~ ~ e Ê º n W ^ tˆ nm. ^ W ^ l ~ lhw ˆ Xv ª F ˆ F Ê ˆÊ { F U [ ƒ G Ê ~. ƒ BÊ F v Ê Œ ƒ mˆ M z n W. ~ʃW mó } W, VFÊ tˆ ~Êfl ƒ ƒ Ê º. ~ʃW, z ~ W m v, BÊe ^ W ÊÚ~W ef, ^z vifw., ~ ƒ m W ƒ Xm ~ X ±\ Ê ~. F v Ê Œ º Xt º } W, e. Ï mmw ~ ~Ê, ~ i ˆW z sw ˆ Xv ª, Œ B Ï W Ó m v, m vbê ˆ ƒ G~W, ˆ ˆ Ê ˆ X{ X~, nm.ˆ. B ` ifw ƒ ~ ƒ «~, ± ifw ^ W LÓÊ»~W, ƒ ` ~W ƒ ˆ y ±\ Ê ~. º X Œ Õv `ƒê W ±{ x, FÊ W ˆ X MÊt W, ƒ B ƒ Z W ƒ ÚiF, nm. ± ifw, s }~ ` Ê, ß.nm.ÙÓÊv m F «ˆ ƒ ƒê, nm.n W. ƒ B ƒ Z W Ê, ˆ. Ó ƒê` z mˆ ~W, B i ~ l Ê F M W, W ˆÊUF {, ^ W ~ m ˆ Xv ª ±\ Ê ~. mj Ê Œ Õƒ ~ʃ d ˆ XF, º. ƒ G ƒ ˆ ÊÌ, B fiêq, ^ W ~ B ƒ G W V{Ê Ì, nm. B ` ifw Ù Êt, ÙÓÊ m ef, m z U, ʃ, U.n. ^ Ê ˆ }~ m {, ^~ wˆ ƒ G~, Ï WiF v W ƒ Xm ~ X, ºÊ W if ÊŒm W, [.n. Õ ~W Ó m v, ˆ.n. ƒ X} W, nm.ƒ ` ~W ^B Z W, n.n W. ƒ B ƒ Z W, ˆ. Ê zw, Õv ƒ ] ±~W.z U ˆ z X ~ e. m ~ ±\ Ê ~. ~ F I~ ÓÊ ˆW ^ tˆ ~Êfl nm. ʈ ~ Ó MW, ˆÊÏ Œˆ Ï ÓÊ ^ tˆ ~Êfl ~ Ê ˆ ~ ƒ m, ^ÌN msêt ~ Ï ÓÊ ^ tˆ ~Êfl Ê ` ˆÊv ÊÚ ±\ Ê ~ nm F vˆ ªß. ƒ G WŒ ~ m ~ÊLt ƒ ifw N Œ [.ß.~ X,ƒ G.: ˆ ˆÊyº ƒ if vm W ^ X ß\ z W ±z BÊ X V e Ê ifw ^ X ß\ z W B ÓÊfl x ^m Ê~ÊLt ƒ B X Ì Ó { q ifw N Œ, EBÊ X Œ ƒ BÊ X ÊZ ƒ G~ m Ó ƒ I ƒ G WŒ ~ ~ ƒê~ ˆ ˆÊyº ƒ ƒ m F vˆê Ï ªß if vm W ^ X ß\ z W ^ tˆ ^ W ~ ~ lgˆw ˆ ˆÊyº, ˆÊƒ { ˆ M B ~ l v W Ê.ƒ B ƒ Z W ifê l W l x Œˆ vƒ V ÊıU, W B } W ÓÊ^ÌÏ m {W ˆ ˆÊyº ± ~ ƒ ~ ƒ ~ nm ªß ~. m Ó Œ ~ÊLt ^ÌN msêt ^ [ƒ H ` ƒ ^ tˆ n W.[.^ X ˆ ~W, ˆ ÊŒ ˆ ÓÊt Ê t ^ˆÊ Ï ^ tˆ nm.[.^ W ~ BWƒ G W BÊ X ÓÊt W ƒ Á ~W ^ X ß\ z W ^ tˆ e.n.óêƒê~ ÊZ` Ê ƒ I nm ªß ~. Œˆ vƒ e Ê V ÚƒÊ pƒ ˆ F ÿ º.FÊ ƒ G~W, zê ˆ ~Ê [.~ ƒ G ÊS ~ ~W, ˆ ßß F Œ ÕŒ ƒ ml ÊS Ó m Ê, ƒ Ge m ˆ ƒ G~W X~ ˆ, ƒ Ge zê ˆ ˆ.F Z Ê Ó ˆ XMÊ ƒ X Ê ƒ ~ VF ßa ~ ƒ ~. ƒ G~ X F ƒ G~ m Ó ƒ I.ˆ. BÊ X V e Ê ifw ^ X ß \ z W ^ tˆ.ƒ B ƒ Z W FÊfi ƒ m { X~ ^ L~. Ù Ê Ï Êm Q ˆ ifw VªßÆÓ { ƒ `U N ±\X e Êfl, ƒ G~ m { ÓÊ ƒ ƒ ` ˆ Ù nm ~ ~ lgˆw ªß ~. F vˆê BÊ X V e Ê ifw ^ X ß \ z W Œ ÕŒ ±~W.ˆ.~ i ˆW ƒ ` ^ƒ Zm {, t~ê Ì ifw ~ { ˆ M, ƒ B ƒ Z W ˆ ˆÊyº ƒ X Ê ƒ ~ VF ßa ~. Ùm F vƒê m z ƒ m { X~, ƒ G.: ˆ ÊŒ ˆ Ùƒ Gƒ hw ˆE` W Ù ~ ±z ƒ G. ~ m ~Ê v mm LF F M Xv W F mfw m ÓÊ ƒ } Ê "ƒ ˆ Ì Ïƒ X ˆ F vƒê m z ' nm Ï ÊÏ Œˆ Œˆ Ùƒ Gƒ hw ˆE` W t ºÊiF ~W Ê ˆW F } l ^ tˆ ƒ Ê ~. FÊF ItÌ~W if vmmw ±ifw F v Ê Œ ÕŒ ˆ.nm.z ifw F v Ê ÓÊ F w ƒ G Ê ~ nm F vˆ fi ªß. Ùm { t Ìi F vƒ { t, ƒ G.: E W ˆ ÊŒ ˆ Ìi ƒ XƒWƒ mmw { t J ˆ ƒ m ƒ G.~ m mº mm ÊÏ Œˆ F vƒ Œˆ vƒ ƒ I F } Ê~ Lmˆ Œˆ vƒ "Ù Ê ƒ F vƒ Gw m ª ' nm Ï { t Ìi L ƒ G ƒ _ ÓW ƒ heìï ˆ.U.ß~ÊL W F vƒ ` ~ ƒ ~. ˆ ~ { Æ Êƒ ~ ƒ heìï ƒ B ƒ Z W ^ ^ tˆ ƒ ~ ƒ ~. ƒ _t ^ S {Êfl E W ˆ ÊŒ ˆ Ìi ƒ XƒWƒ mmw ^ tˆ ^B Z W ^ Ê ~W ÓÊ ƒ ~ ƒ ~ nm F ª Êfl. ƒ Œ, m E~ Ï ƒ w ^ t : w~êºw ƒ m { X~, ƒ G.: ʃ Ì ~ X F ~ N~ ƒ Œ BÊ X m E~ Ï ƒ w Ó { ߈ X{ Ó ˆ. ƒ BÊ Z~ V Êx z Œ { ^{ ƒ ߈ X{ Ó ˆ nm Õv ~ʃ ˆ mº z x~ F ÏF «ƒ Œ ˆÊ e VF Êt ˆ w~êºw ˆ mó B ª ~. ^ƒ ~, Lƒ G^ Ù Ê Ï m W V N m ß ~ W F ˆ Ú, V N m B { W ` Ê w ª F Œ ß z " pm, F vƒê ƒ B ƒ Z W(.^)~ ƒ G Œ z Œ ' nm Ï Êƒ ŒL`ˆ ˆÊ~ tˆ vƒ ƒ _t ^ ƒ G Ê ~. n W.apple.u. Ù ~ ~ÊLt L ˆÊ~ t ÕŒ zê W V N m ƒ G Ê, ^m ˆÊ~ ƒ { fl um ƒ GLƒ ƒ G ƒ GLƒÊfl F ƒ Œß σ X ˆ F vƒê ƒ B ƒ Z W(.^). ^ƒ ~ Fʃ e ƒ ƒ ʃ I ^ ƒ G Ó ˆÊfl nm B ª ~. ƒ ß m _ˆ ~ mj ^ tˆ W Ù ÊZ W ƒ G Ê, F vƒê ƒ B ƒ Z (.^.)~ ˆ Ì ˆ ˆ { `ƒ XŒÌ ƒ G ƒ ~. ƒ BÊ W F e ƒ ^ ß ^ ƒ I ^ t nm ~. ^ tˆ ^Ï W ^B W FÊv ÊÚψ ƒ G { Ê ~. ^FÊTƒ hw ˆ ~W± W F Ô ß ~. m Ó X{ m ˆÊ~ tˆ vƒ `~ X ß ~. ÓÊ~ " Êm x ±~ }ˆ ' ÏF IÌ ^ƒ ˆÊz " Êm x ±~ }ˆ ' ~ Ó Õ[~ ƒ ]FÊÌ ÏÏ VF ˆ ÌF ~W ƒ ]FÊÌ, ƒ G.: Êm x ±~ }ˆ nm FÊÕ ƒ G t z { { ~ X, ƒ Z z Ù X ^ FÊ fl Ê Ú m Ì. ÓÊ~ m B z Êm x ±~ }ˆ ÏF IÌ ^ƒ ˆÊz ªƒ nm ƒ ]FÊÌ VF ˆ ÌF Ê.~ÊLz _~ ~W B ª Ê ~. ƒ ]FÊÌ ÏÏ BÊ X ƒ ]FÊÌ ÏˆÊ v W ±z ƒ ]FÊÌ ±\X e Ê { Êm x ±~ }ˆ ~ Ó Õ[~ ƒ ˆ mj { Êm Q ˆ u Œ: ˆ F ÿ ~ʃW F I XÚ~, ƒ G.: ~ÊLt Ê tm B { F ˆ mj ª ~ X, Ùƒ Ì ~ ƒ F ~ N~ u U Ì. ˆ mj { ƒ Êm Q ˆ u Œ nm Ê zê.ƒ m.ˆ F ÿ~êƒw ^ F ~. ^ƒ ~ Ù Ú F I XÚ ^ ~Ê ƒ ~ X ƒ Ê Ó ˆ : z Ó ~ z ˆÊ~ ƒê~, ƒ G.: ÓÊ~ ms F I~ F F v Ê z ƒ ~ X ƒ ˆ X ƒ Ê Ó q nm V.ˆ e Ê ƒ Ú v z n W.nm. Ó ~ zw ^ F U Ê ~. F «W Ù Ês, ˆÊ X ƒê FÊv ˆÊ~ ƒ Ú e Ê ƒ q Ì~ mj ±z ^m Ê~Ê ƒ {Ê Ê ~ fi ^m ƒêfl F «Êfl F Œ "^ ƒ I ~ ƒ I FÊÚB ' Œˆ vƒ ^ƒ ~ ƒ G Ê Ú ~. B w ÿ Ó X ƒ ÚƒÊfl X ƒ ƒ Ê Ó q. ± ~ q ƒ GL ƒ { ˆ Ì Ê t nm B ª ~. ƒ ~ B ˆ y { mï Ê N F V _ ªƒ. ºÊ BÊ X m Ê~ ƒ t ^ ƒ m Ì. ƒ ƒ z. Ï Ê ^ FÊ B ƒ G Ó q. ƒ ~ ƒ ELŒ t N Ì ˆE m[ˆ ELŒ t ˆÊ\ B ƒ ~ ~ ˆ fi Ù~ ƒ ˆÊ X { ^ƒ ªß ˆ X Ó ˆÊ ^ t Ù. F «W Ô~Êfi ƒ }ƒê ˆ ˆ ÌB { m Ê, F «W ^ ˆÊ { m Ê~ { um Ê fl~ ƒ F Ó ˆ nm z ~ ˆ ~ ` ~. ƒ G~ m Ó nßn. ~ ƒ W FÊÚ, B ƒ ßÏ W z Õv ˆÊm Õm, ßÏ W z ß..ˆ ~ X Õ, ^ z W nßn Ï.[.q Ú{, ~ ˆÊ ^ [\X Lˆ n W.n W. Ó X wÿ ƒ ˆ ~ ˆÊ ^ [\X Lq z }ÌºÊ FÊU W BÊ X F «W ß»m { VF ßa ~. ƒ ß ƒ ~ Õˆ w, ˆ v m ª Ì : [ F v W ÕoŒ Ó y{, ƒ G.: ƒ ß ƒ hw ƒ ƒ I Õˆ w, ±S Œˆ ƒ Ú Êƒ Ge ˆ ƒêfl m ª nm ±~ X F ƒ Ì. Ê ^ m ƒ I Ì ƒ m n Wappleu ^oì ÓÊ~ ƒ Ge ^ tˆ ˆ ~ { [ F v W ÕoŒ ^ F U Ê ~. ^ƒ ~ Ù Ê ±m X V Œ FEv zê Ê ƒ } Ê Lƒ G^ Ù Ê Ï m W Ó y{ ±z " z uª, F vƒê ƒ B ƒ Z W( )~ ^ ~ ' nm Ï ˆ z ˆ vƒê~ m Ó y{ L~ fl ~ m ƒ G Ê Ú ~. FÊv ÊÚψ ƒêfl ƒ G Ê Lƒ G^ Ù Ê xe Ê m Ê̈ ƒ ƒ }nifwapple ƒê Œˆ ƒ Gƒ z ƒ m { X~, ƒ G.: ƒ }nifwapple ˆ Xm Ê J ˆ ƒê Œˆ ƒ Gƒ z Ù Ú L~ fl. ƒ Gƒ z V ÊıUß FÊv Êt F ˆ appleƒ W ß Êx, ^ƒ ˆ ±S Œˆ»m B X~ X ƒ GLƒÊ Êfl ˆ XtÓÊ z ƒ I Ùm L Vp Õˆ w, ƒ ~ z W ƒ tƒ ˆ Nß. ƒ G vƒ Ì ^ ±~ X t X V Úƒ ƒê fl, ^ F v ÊÏ~ L ±~ ƒ m ƒ } t Ê ~. ± ~ m ƒê{ zê ^ƒ ˆ ƒ } t~ ms t ÊÏ~ ˆ y ƒ X~ V ÊıUß ^ƒ ~ ƒ G Ê Ú ~. ^ t V{ ~ X fl ª, ƒ H ^ tƒê ^~ ` Ì Ó ˆÊ ~ ÊvÏ w F v z ` Ì ƒ ]FÊÌ ÏÏ F vs ƒ ÓÊ ÙmS ~ Ó Œˆ vƒ ƒ B Ï Zˆ Xm nm ƒ ~ B ª ~. ƒ G~ fiêm ˆ ˆÊ ªm ~ { Ú~ ƒ ~ X fl ª ƒ Ú ^z ˆ Ú ƒ H ^ tƒê V Úƒ wƒ z z Xv F ` ƒ I ~ ƒ _t V z. e ƒ ƒ Ô~Ê~ Ê tæˆ Ê ˆ z X F Æ m Q Ê F Æ Œˆ vƒ F I Úˆ { [ Xªß ƒ G Ê Ú ~. Ó Ï F t Ê { L ~ ƒ ~ [ Ê { Ê_ ƒ G v. Ù m ˆ XtÓÊ Ùm L Ú ƒ nm ~. J ˆ ^ tˆ Ê zw ˆ XF NÌ ˆÊ ^ tˆ ƒ ß ~. ƒ _t ^ ƒ }nifwapple e Ê tˆ ƒ ` ~W ˆÊUF { ÓÊ ƒ ß, ˆ X ƒ ƒê Ï~ X B X ~Ê Ì Ó ˆÊ ~ ʃ I n Ê ƒ ƒ L ~ { ƒ ƒ Ẍ mju Ó ˆ nm ḿ z U Ê~W xºê~ X Bẃ } ~. Œ ÕŒ Ï W ƒ ~ ƒêpß ~. ÊaF ˆ t ˆ F ÿf N ˆ Xm Ê ƒ G~ X F ÓÊ F w ƒ G ~. z Õˆ ƒ G~W Œˆ vƒ `~ X ß ~. qv X if ~W Êx ß ~. ^m ƒ ˆ w { ~ ƒ ~ X fl ª Êm x ` ±~ }ˆ ` Ì, X Ï`m xìnƒê ~ X VF z ƒ Ì, ~ X fl { ƒ ƒ m Ó ˆÊ Ó m Ì ` Ì ^ Ó ts Œ ª Ùm B ~ Ó ^ t t. Ù ~ Ó B Xm ^ Ó ts Œ { xm V Xt ƒ Ê fl ˆ v ˆ Ì ƒ G B nm B ª ~. V e Ê ± N LŒ W m ˆW ~ ^ ˆ ƒ G Ê, ~ F ^ Ó ƒ { ^ t m Ê F \X F ߈ X{ ƒ m ˆ ~ ` ~. ƒ ]FÊÌ e ÊÃ~W Ê.e.ˆ.F v Ó, nmapplenm ` Œz ˆ F «v.ˆ.ï.nm.ƒê~ m ª, ߌm W Xy W FÊvmz FÊ ˆ XÚ ^ Œˆ vƒ ÓÊ ƒ ß ~. ÏˆÊ v W ± ª vß ˆ.nm.V F ~ ˆ FÊv ÊÚψ ƒ G { Ê ~. nmapplenm Ê.F Z Ê Ó ± Œ ƒ m ß ~. ^ƒ z tˆ nm ^ƒ ~ B ª ~. Õƒ ~ʃ ˆÊ~ m m ˆ ÊŒ ˆ Ó { fl ^ƒ ~ ƒ m ƒ I ^ƒ z tˆ nm ~. { ˆ X ^ tˆ, ƒê ˆ m v ÊŒF v Ê W ~ } F I Úˆ { ƒ G ` ~. m Ó Œ [.e. tƒ X Œ ~ pß " Ê ƒ G ˆ X z Æ' ƒ Ú "~ lg` ~Ê] Ìq bz ÓÊ} ' ˆ { zê.ƒ m. ˆ F ÿ~êƒw X ˆÊF Œfi } ~. F I XÚ~ ˆ ÊŒ ˆ mj ^ tˆ [.F I~ m ~ Ó MW Êx ß, FÊv ÊÚψ ƒ G Ê ~. B ƒ m m Ê̈ Ê.Õv z ˆ ƒ G~W nm.ˆ. ƒ m ß ~. F «v.b w ƒ G ʃ I Œˆ vƒ `~ X ß ~. ªˆ Ê.Õv z ˆ ƒ G~W ` Œz σ ˆÊ m ˆÊ e Ï ÊtS m " ÓÊfl ~ S ' Ê ˆ F v z Œ Xm. ƒ Z z Xm ʃ I ` F ~Êfl ˆ Ó ˆ. ƒ Z z ƒ v ƒ I m ~ Ù ƒ ~, ^ ˆ, ` Œ ˆ ~ Xm V Úƒ ƒêfl ƒ Œ ƒ I. Ù ~ ƒ Z uª ^ fl. F vƒê \ ƒ Ù ˆ Ú nm ~. ƒ G~ m Ó ^ Lƒ G^ Ù Ê Ï ˆ ÊŒ ˆ ƒ Ú X ƒê ^ tˆ ^ Ê ºÊÏ W ƒ ß ~. ƒ Ó y{ ƒ e Ù Ê B m l ƒ hw ^ tˆ Ê. vì B ƒ ^ ƒ hw, Lƒ G^ Ù Ê Ï m W Ó y{ ^ tˆ Ê Ê Ï ~Ê, ƒ he Ê Ê W ~ l Ó ~W ƒ Ú ~ ~ VF ßa ~. _ƒ v W ƒ FÊ sw Œˆ vƒ ƒ `~ X ß ~. ƒ G F I Úˆ ~ Ê Ï ƒ mº z x~, ƒ G.: ƒ mº z x~ ˆ X btƒ ~W X }U ß HF Ú~ ƒ ƒ G F I Úˆ ~ X ˆ ~ w Ù Ú ƒ mº z x~ F vƒêß L~ fl. ^ U ~W ƒ ß ~. X Ï ~ p Ê. `ƒ Ú FÊvz mfêì [. (^ tˆ ~ ), w ˆ `Ì (F v Ê ˆ `x ~W), [. ƒ B ƒ Z W, ^ W~ ƒ G W V Êtƒ ~ (º X ˆ `x ~W) BÊ X ƒ m t~ X { Xm Ï ~ p Ê. F v z ÓÊ~ Ù Ê Ï ˆW Êm Q ˆ Œˆ vƒ ƒ m { X~, ƒ G.: Ù Ê Ï ˆW ˆ Ì ~ W m ~W ± ª ~ ƒ ~ F mfwƒ W ƒ ß Úˆ x ÓÊm w Ù Ú W Ï Ê W F ˆ Ú Ù Ê Ï ˆW Êm Q ˆ Œˆ vƒ. Ùmfl FW, ^~ [ˆW ÓÊ F w BÊ X Ù Ê Ï BÊ { N Œ. ^ÓÊ» W ^ ÕBÊÓW m {W~ ƒ ~ zê W B m~ l m N ÊŒ Ϻ B ƒ G Ï ß ~. Ù Ê Ï ˆW ˆ Ì ~ W m ~W ^ tˆ BÊe ƒ }.^ W ˆ mµc ^ tˆ ƒ ß ~. BÊe B Ï W ˆ m ˆW, ƒ B ƒ Z W ^~ [, BÊe ÙÓÊv m Óʃ, BÊe ƒ ƒ GÚ~ lhw ƒ Ú ~ ~ VF ßa ~. ƒ ƒ ƒ BÊe n W.nm.~ Õ W Êx ß ~. ƒ ß W _ ÓW BÊi {W ^ W~ vbêz W sêi ƒê ~ ƒ ß ~. V{Ê Ì: Vp ƒ } Õ[~ ƒ m { X~, ƒ G.: V{Ê Ì Lƒ G^ Ù Ê Ï m X W Ïm W ƒ Ú \ F ƒ ˆ W ± N ±z Ù X ª Fʃ «~ ˆÊ ˆ Ú FEv ~ σÊ~ Vp ƒ } Õ[~ L~ fl. Õ[~ ƒ _t ^ ÓÊ ƒ ß \ F ƒ ˆ W ˆÊ e z Ò pq Ê Ï ÓÊ ƒ _t a Ê.^ W ƒ e W, ƒ ˆ ÌZz ªm ƒ ˆ ÚƒÊflß~ ƒ I ~ ƒ Ẍ } ˆ ±~ X t ˆÊFÊ ˆ X{ B nm ~. Fʃ «~ Êv.F m. ^ tˆ ƒ B ƒ Z W ƒ X WÏm W Lƒ G^ Ù Ê Ï Œˆ vƒ { zê gß ~. \ F ƒ ˆ W ˆÊ e ƒ GL ƒê Ï ÓÊ ƒ _t a ƒ B ƒ Z W Ú Ê~W, \ F ± ƒ } Êt ˆÊ Ê. ~ʃ m v, Ù X ª ~ ˆÊ FEv ƒ s Xt FÊ ˆ ~ fiê n W. ƒ G Ê X WÏm W V{Ê Ì Œ ÕŒ ƒ B ƒ Z W ƒ [ W ƒ G~ X F ÓÊ F w ƒ G ~. _ W nm.n W. Êx ß ~. V{Ê X W Ïm W m Ê̈ ^ W ~ m VF ßa ~. ƒ G~ ƒ m Õ[~ F v\x L F ˆ Xm ~. ^m Ê~Ê ƒ {Ê Ê ~ fi ^m ƒêfl Ù Ú º N WŒ ÓÊm w ^ [ƒ G W ßÒ W v W m ƒ _t a \X X~W ±{Êx W V ÊıUß ~. m Ó Œ Ó Ê ƒê m ƒ _t a ß. ^ FÊ ~W ^` W ßÌx, }mmw º X ifw ˆÊ e FÊvmz FÊÌ Ê W Œ X ºÊ, `ƒ Œ Ê ˆÊ xmu ƒ _t a ß. i X Ï Ê, FÊÌ Ê F F Ú VFÊ tˆ ß x ~W X ºÊ, Œ ÕŒ Ï W X ºÊ, ß. F Uv Ê, ß. Ê, e ƒ W Ê~Ê m M vß ƒ y~ W, mj ^ tˆ ±t W X ºÊ, Ê X~ X Œ ÕŒ v ß Ï L W, ß F Ê VF ßa ~. ˆ X M ˆÊ~ ^ WiF X W ` n X ß\ z W ±z ~ L ƒ G ƒ ß ª Ù Ú Ï Ê [ ƒ ~ ƒ ~ L ƒ G ƒ if W ^B Z W ƒ X V ÊıUß ~. ˆ X M ˆÊ `m B X~ ƒ ~ ƒ ] Vp Ì, ƒ G X~, ~ { ˆ M, Xˆ Xy ƒ G ŒƒÊfl V{Ê Ì ÊŒ ˆ X Xm. ƒ ~ ƒ ^ WiF X W ` n X ß\ z W ^ tˆ ƒ B ƒ Z W ` Ê~W, Œ ÕŒ ƒ B ƒ Z W z Ï ~W, F Ê ˆÊ {Ê W, ƒ B ƒ Z W ^F ~W, ƒ ~W~ lgsw ^B Z W ƒ Ú ƒ B ƒ Z W z ifw ƒ Ú ~ ~ ÓÊ ƒ ß ~. ˆ v MW m F m ˆ ÊÏ ~ n WappleÏ ˆ L ^ ƒ I ƒ X ƒ F ƒêfl Õƒ F I~ F v ÕŒß [ Ê ˆ um z t.

5 ~ÊLt ÓÊ~ Ó m { X~, ƒ G.: ʃ fiê ` m ºÊ m ~ º n W ƒ Ú ˆÊm v W zê ˆ ~ ˆ v { Œ `ƒ Œ Ú { F vs ƒ º Œ ˆÊ L { a{êm ~ ˆ y ~ ˆÊ~ B X~ ß ± z ˆ y ~ÊLt ʃ fiê Û `. ƒ t ~ ˆÊ~ ˆ vƒ ƒ Ï~ X ß ˆÊm v W ƒ Ú º n W zê ˆ ~ ƒ _tƒ m v ƒ m F v Ó ß Ê ~. ƒ m { ƒê~ m ~ÊLt ʃ fiê ±\X ƒ I ƒ G t F { F ˆ { ƒ _m ~ Ó ˆ Û ± z F vˆ ƒê Ú nm ±\X Ïz x ƒ XÌ { ~ m F ߃. ƒ G WŒ ~ m ± z B X~ ß ~ ˆÊ~, ˆÊm v W zê ˆ ~ ƒ B w X~ ƒ Ú º n W zê ˆ ~ ƒ ˆ z F I~, ˆ X~, ˆ ƒ MÊ, ˆ XF N{ BÊ X FÊm ƒ F I~ { { F Ï ˆÊ L { [º zê ˆ ~ ˆ v {Ê ƒ Ú, [ { fl, Lƒ _m BÊ X ƒ B ƒ F I~ ˆ v ª a{êm Ì ƒ m Êfl Ú. ˆÊ L { ƒ Ge ƒ _tƒ m v ˆ ƒ G~ ÊxÏ ^ Ó m { X~, ƒ G.: ƒ B x Ó { ƒ Ú ƒê ƒ m t m ƒ Ú p v ^m zw~ m Lßx` E F ˆ ~ m Ó U ƒ G Œ ß Ê ~. Ï Ê Ó Ó Êƒ m ~ ˆÊm v W`m `ÌŒˆ btˆ y u{ Êfl ^m zw~ Ì [º ƒ Ú º n ß ƒ I. Ùm Ó { V Õˆ w pƒ ^~ Ïm móêƒ ª ^m zw ƒ ~ ª Œ ß ~. m ~ Lßx` E ~ ª Œ ß ƒ { ^m zw ˆÊm v W [ ƒ I Ì nm N F ` Ê ~. ˆÊm v W ˆ ~ ƒ ªˆ m ƒ Ó ~ ƒêfl~ ƒ I `L. V Êa ˆ y ~ ÊÚ~ nm ^ X\ m ˆÊm v W ˆ ~ ˆ ̃ ~ ƒ Z F ˆ ^ Ó ts Œ X ʃ Ï~ HƒÊfl ˆ Ì ƒ G ÊÚ~. ^m I F tœ ªÌ. Ó m { X~, ƒ G.: ˆ Ì p v ^ƒ ƒ B X ƒ m Ó Œ p v~ m ƒ ß~ ƒ m B ƒ B ~ e ƒ p vw F I Úˆ { m _{ ˆ ~ ˆ Ì p v ƒê]lt ƒ m ª mf «wœ ˆ ]ß nm _{ ˆ ~ ƒ ˆ y{ q ˆÊ Ê ~. ~ F Wˆ ÓW m F Œ ß m _{ ˆ ~Ê. X FW Õv` ƒê W~ ƒ z Œ W X FW, ~W~ F I v ~ fiw ~W, ƒ mlx~êfl, Ê n~ ƒ F Œ F «~ }ß ƒ X~ z }ˆ ]ˆ ƒ F Œˆ y ˆÊ U ƒ I. ƒ _tƒ m v `ƒê ~ F v Ó ƒ Z ˆ v { Œ `ƒ Œ Ú F vs ƒ º Œ ˆÊ L { [º zê ˆ ~ { ˆ v ª a{êm ß~ ƒ ~ ˆÊ~ ± z Ì u ÊÚ ß ˆÊm v W ƒ Ú º n W { ƒ m zê ˆ ~ Ó m ~ Xm ƒ _tƒ m v `ƒê ~ Ùm Êmˆ ˆ F v Ó ß ~. ^ƒ ~ fiêm VF ƒê Êt vb F v x ƒ ß º n W ƒ ˆÊÚ~, Ï Ê F F W t ƒ }n WÏ ÊÚ, "ˆ X ˆÊ L { ƒ ÊŒƒ fi ± z Ó ˆ. ƒ ÊŒƒ fi ± z ˆ N F ` Ó ˆ. ÙÌ ƒ _tƒ m v `ƒê ƒ m ^ƒ ~ fiêm VF ƒê Êt vb ß z ƒ ƒ I Ê'fl Êvƒ F m W`m Ï Ê Ó Êƒ fi ƒ ~ X FÊvƒ G]ˆ ƒêfl ˆ Ì ƒ G. F ˆ ` FÊ ƒ m ~Ê ˆ ~ ƒ ªˆ m Ó ~ ƒêfl nm ~. X ˆ Ó ^ ƒ z ƒ G Ê Ì flm Hƒ m ~ B { F L Ê ~. ~ÊLt ƒ Ú F ˆ ƒ _t Ù ˆÊyfl ` F m ˆ Ì ƒ G. Ê F ƒ Ú X ˆ N Œ Ì ± qú Ì nm N F F ß ~. º n W ƒ Ú [º ƒ _m ~ ƒ XZm Œ ß ^ƒ ~ F ˆ ˆ y ±BÊx ` ~ ƒ I `L. ± ~, ʃ N Œ ƒ ± qú ÙÌ I ` ÊŒ~ ƒ B ªÌ. ˆÊm v W B }ˆ ƒ Gm W ƒ _m ~ ˆ X X m F v Œ Ú Ê ~. n ß ~. F v H Õß ƒ G Ê B w X~ zê ˆ ˆÊm v W ƒ ml ÊS W, " ~ÊLˆÊ~ wˆ y ƒ m Ê [º ~ ˆÊ~ ʃ N Œ ƒ ˆ Ù ~ { m ~ N F ` ÊŒ~ ˆ y ~ ƒ I Êfl ^m zw B ª ~. Ù m Ó Œ Ê~ ~ Xm ƒ G Ê Lßx` E, B }ˆ ƒ Gm W ƒ Ú F v F ˆ ˆ ƒ ˆÊL Œ _ ƒ ~ ` Œz ƒ ^m zw ~ Ó U ƒ G ~ ƒ I Êfl ªß ~. ƒ m t ˆ ~ u{ ~ÊL ˆÊ~ w m ^m zw Xm ˆ Xm Ê ~. ± ~ X, ˆÊm v W ƒ I Ì nm ƒ XZm Œ ß ƒ { Ó ~ ƒ ` Ê ~. ˆÊm v W ƒ I Êfl n ~ ˆÊ~ ˆ y ÏzÊx ƒ Ó ~ F ˆ ˆ y B X B Ú. ƒ Ï m B ƒ ß ^m[ ^m B ` ÊŒ~ ˆ X{ ƒ I Ì nm Lßx` E B ª ~. m ~ ˆ F ÿ ^~ W~ ƒ Ê m v ^~ W, zw~ F I v fl zw, ƒ ˆ F ÿƒ X F I v ßmB ƒ, F v ƒ hw, ` Œz ˆ F v ƒ hw, Ï W X~W, Îm F vˆêzw ~ʃW ƒ m Ê ƒ ~ Ì p v ƒê]lt ƒ m ˆ vƒ ˆ y ƒ v ^ ƒ G Ê ƒ tˆ ÚF ß ~. z Œ W X FW ƒ G Ê, ^ƒ ƒ B X ƒ m Ó Œ p v~ m ƒ ß m B ƒ B ~ e ƒ p vw F I Úˆ { Ì p v ƒê]lt ƒê ÊŒ ÓÊ~ ˆÊ L a{êm ~ Ï~ X ß F v F ˆ { F v Ó Êƒ fiê ±\X m ~ ˆÊ ± z ˆ y ~ÊLt L ~ ˆ ]ÿ ƒ mˆ X n~ p. ~ÊLt L ~ ƒ X Xª Ú~ ƒ ~ ˆÊ~ ˆ vƒ _m ß ˆÊ L { ^ ƒ G Ú~ ƒ nì Ï ÊtS Œ { F v Ó Ó m { X~, ƒ G.: ~ÊLt Ó { FÊ X ƒ Óʃ I BÊ ƒ m m F vb ªm X ƒ ƒê~ V v ˆ F ßa `ƒ GŒwƒÊ. B { FÊ ˆ ƒ nmùn W xºê~ X B w ß~ ƒ m X ƒ ÌX nmùn W xºê~ X B w Ì Œˆ Œ~ ƒ m Êfl ~. Ù ˆ y F ˆ xl BÊ Ó ˆ nm ± v ß ˆ mj { F v Ó ß ƒ I. Ù m ˆ Ì ˆÊÌ V v ˆ ˆÊ F ßa `ƒ GŒwƒÊ. nmùn W Œˆ Œ~ F v Ó Ú a{ ˆ y ± Ï ß Ó { [º m ~ zw ^m ƒ Ú zê ˆ m FW FÊU W FÊ ˆ ƒ nmùn W Óʃ I BÊ Ó ˆ m ^ ˆÊ { ƒ u Ú B, Ù ˆ y uf N ^ ˆÊ { Xm ƒ G ˆ ƒ q ß Ê ~. m Ó Œ nmùn W ƒ G~ ƒ m ß F «~ F v Ó Ú ˆ mj { Œˆ Œ~ ƒ z ˆ y ˆ Xm ~. m ~ nmùn W Ó m ß m ƒ Ú zê ˆ ~ Ï~ H ˆ mj { ƒ Ú F v Ó ß ƒ I. ƒ m ƒ m ~W ƒ { FÊ ˆ ƒ ƒ m ª [ ƒ G. F I Úˆ p v~ m ± ÀÊF I ƒ X ß BÊ X X~Ê~ p v { Uß ƒ ß m m B ̃Ê~ ~ B ~ ˆ X F vˆ UßÌ. ƒê]lt ƒ m ƒ Œ m ʈ F X ƒêfl nm Ï FÊ ß ~. ƒ GÌ V H V Ú~ ` Ê ~ : ˆ Ì p v ƒê]lt ƒ m ^ tˆ ƒ GÌ ƒ Z F I { F I Úˆ ~ XF B X~ ~ ~ Ì ˆÊ~ ^ƒ ^B Œ Ù~ Ì nm ª Ó ˆ m u ÊÚ ß ƒ I. ± ~ ƒ GÌ " ƒ m B ~ ªƒ. nì X F I Úˆ ~ XF F vˆ U Ì Ê tïì ' nm V ı V Ú~ ` ~ Ì, " `ƒ V Ú~ ` Ó ˆÊ ^ t ÙÌ. Ó ˆÊ ƒ G ˆ Xª, X ƒ G ˆ y Ê tïì ' nm V Ú ß ~. Ùƒ ~ `ÌŒˆ bt V Ú~ m ˆ ÊÏ ~ ˆ m ª X ƒ ImMÊfl nm z Œ W B ª ~. ^ƒ ƒ B X ƒ ƒ G~ m Ó ƒ fl m ~ Ù X m ƒ G~ m Ó ƒ F Œ ß ƒ XÚƒ Z F I Úˆ [ ƒ G ƒ I Êfl ƒ GÌ B ª Ê ~. Ù ˆ ƒ Ì ^ F Ú~ ƒ G Ê Xª ƒ m v. F I Úˆ { ß HF ß ˆÊMÊ Ê~ ˆ y ƒ XÚƒ Z ƒ G~ m Ó [ ƒ G ƒ ^ t ÙÌ. ƒ Z ƒ ~ e ƒ { F I Úˆ { x f ʃ ß HF ß ~ÊLt L Vp ƒêfl Ï Ú ƒ nm z Œ W ƒêì ƒ G ~ Ì, p v~ m ˆ ÊÏ ~ ƒ ~ w Xm ~ p v ˆ ~ w ƒ m Ê ˆ Ì { afl Xª Ú ƒ. ± ˆ ÊÏ ~ ˆ ]ß ƒ GÌ ƒ ~ ]ß ~, Ê p v ˆ ~ w m Ì p v nì Œ { Ú. ^m Xˆ X wÿ B Ú nm ˆ m ˆÊ ~. ºÊ fl Ê ~ ' nm ~. ~ ˆÊ~ ˆ X ˆÊ L a{êm ~ ± z Ó ˆ nm ƒ ml ÊS W Êq ƒ G ~. "[º zê ˆ ~ ˆ v { ˆÊ L { ^ Óʃ Ï ~ ~ ˆÊ~ B X ˆÊ L { ƒ mlx~ ƒ G Ó q Ú. ± ~ Œ `ƒ Œ Ú ˆÊ L { ƒ ÊŒ ß Õˆ w Ï~ X ` {. ~ÊLˆÊ~ wƒ L ƒ ` Ú, ^ƒ ~ Ù ˆ y Xˆ Ú V Ú~ ` Ê ~ ' nm ˆ XF N{ zê ˆ º n W ˆ ~ m wÿ B ª ~. X~ ˆ : ʃ fiê ` m m ~ ± z B X~ ß~ ƒ ~ ˆÊ~ ` m VÌ mj ƒ G, ˆ X ± z ~ F Ó ˆ m ƒ _t ʃ fiê ˆÊ nƒ hwn W Ï Êtz mˆ ~W X~ Êfl. zê ˆ ~Ê Õv ˆ mô~ E, n Wˆ ˆ ƒ G~ ÊxÏ, ßn W F I ~ÊL m X~Ê~ F v Ó ˆÊ~ ~ FÊ X m ~. "ˆÊm v W [ Ì : ʃ N Œ Ì ' nmùn W [º m ~ Ó m Ì _{ ~ ˆ w F I v m F v Ó ƒ G WŒ ~ m "Ó m { X~ ÓÊt Lƒ G^ W' V Êı Ó m { X~, ƒ G.: ÓÊt L Êm Ï ÊtS Œ { ÊÏ Œˆ Ï Êt ÓÊt BÊ X ÊÏ Œˆ ƒ Uˆ { F v ~ Ì ±~ m Ó ƒêfl~ ƒ "Ó m { X~ ÓÊt Lƒ G^ W' ƒ G WŒ ~ m V Êı X{. ~ m B ª n WÏ ƒ Ó ~ ƒ ƒ G~ m Ó ƒ m { X sê l BÊe ß.nƒ hw.^ Ê ƒ V ÊıU Ê ~ nm Lƒ G^ W ƒ ˆÊÚ~ ÙÓÊv m n. º X ˆ M F vˆê F vˆ ªß Ê ~. W Ï Ê W Œˆ vƒ ƒ X ^m B Ï Zˆ X{ Êfl, ƒ m { X~ sê l ƒ Ú nƒ Z ƒ G ^ W ^ l ~ lhw m {W ^ W B } Xv ß x ƒ he W Œˆ vƒ Ó m { X i ~ lg ƒ XB m a { ƒ G̈ BÊe [.nm.ifê~ XˆW ƒ m { X~ sê ƒ ~ ÊZ`, ~ÊLt ƒ ˆWÁ ƒ m ª ^ tˆ sê W ^B Z W, ƒ ÌÓÊ~W Lƒ G^ W ^B Z W ` Ê~W, FÊ X~W ƒêmo W Lƒ G^ W ~ÊB W ʈ Ê ƒ m Ê ƒ ~ ÓÊ ƒ Ê ~. ^m mº ƒ X~ mm Ï Ê W ƒ Gƒ ƒ he Ê Ê sê ~W ^B ƒ W Vƒ, ƒ he Ê ˆ ^ W ^ l ~ lhw Ê Ï, ^ W ~ BÊZ W ^ F wˆêy W, [ nƒ hw Õ ~W ^B Z W Ùƒ m ÊÏ Œˆ ÓÊ F w L~. "[º m ˆÊm v W ƒ _m ~ ÓÊ ˆWƒ W' Ó m { X~, ƒ G.: ˆÊm v W F ˆ ^ Ó ts Œ { [º ƒ _m ~ ÓÊ ˆWƒ W ƒ G F ˆ ˆ y F Œ ƒ G ˆ X{ Ú Ê ~ nm ˆ ßß tˆ.ˆ.õƒ ˆ ƒ G~W ±~ X ß Ê ~. ˆ ßß m Ê~ ~ Xm ƒ G Ê ^ƒ ~, ˆ Ì zê ˆ ~ B ̃ I F vˆ ~ w { n Ú Ê ~. Ù ƒ XÌ m ƒê{ ƒ Ê fl ߈ Xm [º ƒ _m ~ ÓÊ ˆWƒ W ƒ G ƒ ƒ Ẍ F ˆ ˆ y ߈ X{ Ú Ê ~ nm X ~. ƒ ÊßU F vˆ ~ w n Ú~ ƒ F w ˆ v zê ˆ ß..\X z x~w F vˆ ~ w m ʃW ± Ì [º F Ú Ê ~. Ùƒ ~ [º ƒ _m ~ { Ê ~ nm Õƒ ˆ ƒ G~W ±~ X ß ~. ƒ Ge pƒ BÊ X ˆÊm v ƒ _m ~Êfl ƒ Ú Ù Ú [º F Œ Xm X ˆ Ó Êƒ N Œ Ú~ ƒ ~ FÊ F N Ê ƒ G~ ƒ ~ ÓÊ ˆWƒ W m v ƒ Ẍ ƒ [º F ˆ ˆ y ߈ Xm. Ù m [º ƒ _m ~ n F z H Ê ~ nm Ê[ Ê Ú nm Õƒ ˆ ƒ G~W ƒ ƒ G ~. m ~Ê ^m zw BÊ X Lßx` E ~ F vzê ˆ ~ nm B ª Õƒ ˆ ƒ I [ Ê ªÌ nm N F F ß ~. ˆ xl BÊ ~ ~ÊLt n m ÊÏ~Ê~ Œˆ Œ~ Ó { ÊÏ ± Ï ß _ Ê fl ˆ xl BÊ Ê ~ nm ˆ ÊŒ ˆ ~ ˆ fiê ƒ F vï fiw z U ªß Ê ~. FÊ ˆ ˆ ƒ ˆ wÿ nmùn W xl BÊ~Ê ˆ y Ó m Ì ` m ^ Êx [ ƒ G mˆ nm ƒ S Œßˆ Xm Ê ~. ƒ G~ ƒ F Œ ªm ÌX FÊ ˆ ƒ Ó xl BÊ~ Ú. ʃ fi m Ó Œ ˆÊm vß ~ ~ÊLˆÊ~ wˆêyfl Ù ÏƒÊ ƒ G Ú Ê ~ nm ^ƒ ~ B ª ~. ~ÊLt Ì, LÌ ÓÊ F ˆ ƒ I Ê ~ ^ ˆÊ~ Êt ˆ Xy ß H nm ƒ _tƒ X~ F N ËX F fi ƒ G ~ ƒ ƒ t Ó { ƒ ] [º m Ê ~ ÊÚfl. [º ƒ _m ~ X ± ˆ ^ [ƒ H FÊv ˆÊ~ ^ tˆ ƒ _tƒ m v m v, m ~ zw ^m ˆ ÊŒ ˆ ƒ ~ ^S ƒê ƒ BÊ~Ê F à ƒ ~ nm F võ ß Ê ~. ~ÊLt Ï m Ê F ˆ Ó ƒ ~ ˆ X{ Ó q. ^ mb ~ ~ zw ^m nmùn W Ó m Ì ` ƒ Ì. ^ ƒê Úƒ m { ª ˆ Xm F ˆ ~ʺÊt tˆ ~ Xm pœ ƒ I Êfl ^ƒ ~ ªß Ê ~. ƒ G WŒ, Ï ÊtS Œ { ÓÊ~W Ó m { X~, ƒ G.: ~ʺÊt tm ß ÓE zê Ò BÊ X applep ˆ ˆ F ^ƒ tƒ BÊ~ n fl Ï ÊtS Œ { ÓÊ~W ƒ G Êfl. F ƒ F «ƒ Œ Õˆ w Ù Ês e Ê ƒê~ ` ~ ƒ ƒ Ó m { X~ q w, Ó { ÊÏ, ÓÊ Ìˆ X M, [ºÊF I~, [ ~W, ʃ w ~, p v Œ, Bʃ, Ê~ ƒê, Ì» ÊŒ, ʃ ~ÊL ~ BÊ X ˆ XF N{ Ï ÊtS Œ { ÓÊ~W ƒ G ~ ƒ I Êfl F Ï F «ƒ Œ Õˆ w Ù Ês ˆ Ú~ F vˆê F vˆ B ª Ê ~. "^mó y~w ^ [ƒ H ` ƒ Ễ Ê ˆ y ~ ˆÊ~ Ï ƒ F ' Ó m { X~, ƒ G.: ƒ Ô~ ƒ G t ª ˆ X U ~ X. Æ Ê ƒ Ï ß~ ƒ ~ÊLt [º ~ ˆÊ~ Ê.[. ±~W.^mÓ y~w ^ [ƒ H ` ƒ m F ~ ƒ ˆ XU ~ X. Ễ ƒ Ê ƒ G Ì Ï Êƒ F n] Ú nm ˆ ÊŒ ˆ mj F Œ Ï (^mó y~w ƒê ) ±~ X ß. ~ F v W ˆ ÓW m ~ÊLt F v Ê m Ê̈ ƒ Gƒ ª z mˆ ~W ƒ G Ê, ~ÊLt ~ ˆÊ~ ƒ m ß Æ Ê ƒ F Õ F ºÊ BÊ X F Õ F F m { ^ [ƒ H ˆ ƒ B w Ï ƒ ƒ Ẍ mf «wœ `ÌŒq ß. ^Ì F Õ F ºÊ { Ï Ó e ƒ B Ê ~ ß nm X ~. ƒ ˆ X~ Ïz x Ï ˆ y ß H m Ê ÊxÏ ƒ ~ B ~ F vˆ Uß~ ƒ [º ~ ˆÊ~ Ì» ÊŒ Ïz x Ï ˆ y ÓÊÓÊ ÊB ÓW Ê. ^mó y~w~ B Ó ˆ m u ÊÚ ß ˆ { ƒ F Œ ªm B X ~Ê Ú ~ I ˆ vƒ ˆ } Xm Ì. Ó ˆ ˆ ym Ï ÊtS Œ ƒ B p Ó ˆ m Ï ÊtS Œ { B Ó [º ~ ˆÊ~ ßÌ nm z mˆ ~W q ˆÊ ~. ˆ m v ~ ˆÊ~ ʃ G t ˆ ` F Œˆ vƒ B ª~ ƒ m sê fl ˆ v { ÌX Ï Ê ºÊ ~ ƒ I Êfl B ª Ú. ± ~ ˆ m Ù ƒ ~ I ƒ GŒ ˆ } X{, ˆ ƒ Ì V{ ƒ ~ ƒ I ˆ m v `Ì ƒêfl. ºÊ ˆ ~ w B ƒ ~ BÊ X ˆÊÏ Œˆ Ï~ X ` { ^ Ú nm z mˆ ~W ±~ X ß ~. ƒ G.~ m ~ÊLt nì e Ê ˆ m v { ÌX F v Ó : ˆ m v BÊ X ~ÊLt ~ ˆÊ~ { L Ï~ X, ~ } Ï~ X ` { _m ß BÊ X m ª ƒ ~, ƒ ~, F Õ F ºÊ, F Õ F F m { ^ [ƒ mf «wœ ˆ ]ß~ ƒ I Ï~ X ß nì e Ê ˆ m v { ƒ G.~ m F v Ó Ì ` Œ Êfl nm z mˆ ~W B ª ~. ~ÊLt mj Ê m Ê̈ º X F N B X ª nm., F vˆêzw ÓÊt ~ B ª ƒ m Ê ƒ ~ VF X~ F N ƒ ~ ^ B ˆ Ú~ ƒ n W.nm.ˆ F ÿ Ó m { X~, ƒ G.: [º pƒ ~ B { Ú~ ƒ m ~ÊLt Ù~ ƒ ʃ I B ˆ Ú~ ƒ I Êfl ƒ Ge ƒ _tƒ m v n W.nm.ˆ F ÿ ƒ ƒ G Ê ~. ƒ Z `ƒê m Ê~ ~ Xm ƒ G Ê ^ƒ ~, ˆ { um Ú m I Ê X~ F N ƒ ~ ~ ˆÊ~ ˆ y ʃ B ªˆ X{ Ì Vª Ì. X~ F N ƒ ~ ^ nm ƒ m { B [»ß L ~ ƒ ~ { ƒ G Ú Ê ~ nm U qß ~. ʃ fiê ÓÊ F w { pƒ ~ ƒ G Ê X~ F N ƒ ~ ^ nm B ªˆ mj F ƒê~ Ï~ H F v Ó Ó m { X~, ƒ G.: Ê Œ Ê W F v ƒ ÊaF mj F ƒê~ ^ d F ß Ï~ X ß z ˆ vƒê~ Ó m { X BE WF Ÿ W p v m F v Ó Ì ƒ m Êfl. Ó m { X m Ê~ ~ Xm ƒ G Ê B ƒ m B d, mj F ƒê~ Œ ˆ Œ~ Ï~ H ±ˆ Xv z ƒ tˆ ÚF ~. p v ˆ ~ w ` ƒ z ˆÊyfl Ê Œ F v ƒ `Ï Œ Ì ` Œ Êfl Ú. F vƒê X tƒ ˆ m vƒê F v ƒ m ±ˆ F Œfi B B nm ˆÊ~ wˆ y zêz x F v `Ï Œ Ì pm Êfl Ú. ± ~, ^ t ƒêfl mj F ƒê~ ƒ ~ q~ ˆ { ` Ê ~. Ê Œ p v~ m BÊ t ~ ^ v wt~. ^ƒ ~ ºÊ ^S ƒê ƒ Œˆ y S { ˆ Bʈ ƒ I ^ˆ ƒ t nm ^ƒ ~ q ˆÊ ~. ` Ú Ù Ê ~. ʃ I ^ B ˆ Ú Ù~ ƒ I Êfl ˆ F ÿ ƒ tm tƒê ~. ƒ Œ ƒ Ú ~ÊLˆÊ~ w ƒ t ̈ bzw ~ s ~ Ó ˆ. n~ X um X m ^ ˆ vƒ ƒ G ÓÊ~. ~ÊLt ^m B ^ Ê~ X tˆ ~ Ó { ƒ ] Úƒ. Ù B LƒÊfl ± mˆ F ßa `Ï Œ Ú. ˆ ̃ ~ ^ Ó v ˆÊ~ wƒê Ú nm ^ƒ ~ F ~ X ˆ ƒêfl ˆ X ƒ ƒê ˆ ~ wƒ U qß ~. ʃ fi ± Z uf IN ÚÌ : ~ÊLt [º ^ ˆÊ~ nm ˆÊ~ wˆ y ʃ N Œ Ì Êƒ I B ~ ÚÌ nm N F F ß ˆ F ÿ, ~ÊLt Ó t xˆ y Ù X apple ƒ F Œ ÓÊq Ù~ ƒ I m m Ó Œ ʃ N Œ Ì ƒ Z ^m ~Ê Z uf IN ÚÌ. ± ~ X, B }ˆ ƒ Gm W ˆ X{ ƒ ` ÊŒ~ ˆ y HƒÊfl~ ƒ I Êfl B ª ~. Ó m { X~ q w ˆ v zê ˆ ~, ƒ _m ~, ƒ Ge zê ˆ ~, Œˆ Œ~ ʃ N Œ ƒ m u Ú B ~ Ú Ê ~. ƒ qúˆ ƒêfl ± qú Ì. um ƒ { B }ˆ ƒ Gm W X ` ~ ʃ N Œ Ú nm ^ƒ ~ ªß ~ m m X ˆ Ó I F fiêƒ ƒê ƒ I Ì. F v ÓÊ Êƒ ÌX ~ m { B X B X ~ XF B U ˆ X{ Ú Ù~ Úƒ. ÓÊ ~ÊLt ˆ ̃ F v Ó ÌƒÊfl~ ƒ º n ~ m Xm ˆ }º X ß ^ F nm ^ƒ ~ ~. ˆ { ƒ X~ ªm `~ m ~ ƒêfl Ó m { X~ q w X ˆ ÓÊ ˆ v ƒ _m ~ BÊ X Œ ˆ Œ~ Xm Œ ß n W. nm.ˆ F ÿ ʃ fiê N ß Ê ~ nm B { Êfl Ú. ± ~, Ùm ƒ ƒ qúˆ ƒêfl ± qú ÙÌ nm B { ƒ ƒ Ẍ Xm Ì ƒ X

6 ƒ ƒ G WŒ, L Ê~ S Ï, ~ [ƒ I W^ƒ x W, ƒ m { ƒê~ ˆ Ï~ X ƒ Œ ƒ _tƒ X~ F N ÓÊ ~ ~ ʈ ˆ m v m ˆ ÊŒ ˆ ˆ y ^ ƒê Ú, n ~ ˆÊ~ ƒ Ì Ê X ~ fi X ~ Ú nm q Ê~ ÊÚ~. Ï t W ˆ ~ ^ ˆ Xy ˆ m v ˆÊ~ w n ÊÚ~. ƒ ` ^ Óʃ ˆ Xy ˆ m vƒ ˆÊ~ w n ÊÚ~. ˆ m v ƒ XÓ ˆ X Ú B X~ U~ ƒ ƒ _tƒ m v ˆ ÊŒ ˆ ˆ y ƒ G? ƒ ˆ ÓÊ ˆ ÊŒ ˆ n F v ƒ Ú ^ [ƒ G Ï nm F võ ÊÚ B X ~ `L ~ Ú. m ÓÊ FʃÊ~ FÊvm t Ï~ X ß ±~ W ƒ [º ˆ ƒ m ˆ ƒ Ì X ˆ ƒ G v. ˆ F v ƒ ƒ m ÓÊ Ê ˆ. Ó { ƒ BÊ ~ FÊ ƒ BÊ~Ê Ú ƒ BÊ~Ê F à q ˆ ~ w Ï (nmùn ˆ Óʃ I ƒ ˆ { flª Ó ˆ BÊ X ~Ê F à xl ƒ G v ^ Ù~ Ó ˆ m ~ÊLt V ± z ` m ~ Ó { ƒ ~ÊÔ ~ ˆ Óʃ I ƒ ˆ { flª ƒ I F v Ó Uß m ˆ Xy{ Êfl Ê ~. nmùn W F v xƒ ƒ ß ƒ ~ Ó ~Ê~ X ^Ì. Ó { [º m ~ zw ^m ƒ Ú zê ˆ m FW FÊU W. X ƒ ƒê~ Ó { um ƒ BÊ~Ê F à q ˆ ~ w Ï F v Ó ß ~ Ù X m ˆ ÊŒ ˆ ~ ˆ fiê ƒ ƒ ~ ˆ Óʃ I ˆÊyfl F v Ó ß ~. X ˆ ÓÊ t ~ zw ƒ ~ ˆ F ~ B X ~Ê ÓÊ ƒ nmùn W F v FÊ X m ~. ƒ ~ Ê~ ~ F võ ß ~ ""ˆ Óʃ I m X { Êx [ƒ G mˆ. B { ^ ʃ I BÊ Ú ƒ. Ù ƒ G vƒ m W Ó ƒ ƒ ÌX BÊ Ú ƒ '' nm V H ƒ G { Ê ƒ ƒ Ẍ ˆ Ê ƒ G vƒ Ì ~Ê F à xlˆ Xy ^ƒ ~ ^ƒ ƒ G ƒ G Ê ~. Ó { [º m ƒ G ~ ] ~ d { ˆ ÊŒ ˆ ˆ y Ó ±m v F v z ˆ y Ê~ \ ~ ˆ XU Ê ~. ~ÊLt [º ^ Ê ~, ^z Ê ~ Ê ƒ I ˆ y ƒ ƒ Z X\X ƒ z Ó v F ~Êfl~ ƒ ÌˆÊ m ~ UÓ ~ ±BÊ ƒ ~ m ±Õ Ú ""F ~ ƒ F «Lt Ê Êƒ G~ ^m ~ ˆ ˆ Êfl ƒ ~ ª ƒ Ú ƒ Ú Ê ^ƒ ~ ˆ ƒ ˆ ª ß UÓ MW ƒ ~ ª ˆ ~ tƒ ÏzÊx Ï. Ê ƒ I ˆ y ƒ ƒ Z X\X ƒ z Ó v F ~Êfl~ ƒ ÌˆÊ m ~ UÓ ~ ±BÊ ƒ ~ m ±Õ Ú ''. ƒ G WŒ, ~ m UÓ MW ÊÏ Œˆ ˆ Ê Êƒ G º X Ì ^ƒ ~ ^m ~ ˆ ˆ Xm W ƒêm W ˆW ` tƒ «ˆÊw Ú~ ƒ ˆ Ù. ƒêm W ˆW ~ X» ƒ F Œ. UÓ ^ ƒêm W ˆW, UÓ MW Ê p ƒ I ^ ˆ vï ß Ê, Ê Êƒ G~ º X um ƒê~ ^fl~ ƒ ] ÌXUˆ X ~ ~ ±m vˆ y F ~ ÓÊ~ ƒ G LÏ ` ^ tƒ XÌt ƒê ˆ [»w ^ ~ Ù~ ƒ I X ÊÚfl. ^ X ƒ V z m Ó ±m vˆ y ` ˆ ÊŒ ˆ ˆ y Xv B Ê ~. Ó ˆ m Ê_ { ˆ X ƒ m. ƒ Z F ˆ m ~ zw ^m ƒ Ú zê ˆ m FW FÊU W ƒ BÊ~Ê F à q ˆ ~ w º X ˆ Ï~ X { ƒ ª ß ˆ ^ [ƒ H FÊv ˆÊ~ ^ tˆ ƒ _tƒ m v m v ˆ X ƒ v ^ ƒ G Ê ƒ tˆ Ú F ß Ê ~. ± ~ nì ˆ Xy F v qv\ ` ƒ ~ÊLt [º ^ tˆ Ê m E ~ ƒ G v ºÊw ˆ ~ ʪ Ê ~. mjf ƒê~ ˆ y ÓÊ~ ÏÏ ~ÊLt {, Ï [ m Q { BÊ X FÊv Õˆ ÓÊ F { ƒ vƒê ^ B. z ƒ ƒê ƒ ~ Ì B X~ U~ ƒ mjf ƒê~ m Q ƒ ~Ê F à ÓÊ F ƒ G Ó ˆ m B Ê ~ Ú m. m ˆ m v n W n ~ ˆÊ~ BÊ X ~ÊLt fl~ ƒ [º ~ ˆÊ~ ƒ Ô~Ê F ª BÊ X m Q F I ~ Êa ˆ y ˆ X tm ~ _ Œ ƒ G ƒ. m X ƒ Gº X ƒ ƒ ƒ G ƒ ^ Êt X ß ˆ ƒ ƒ Ú ˆ ÊŒ ˆ xƒ ˆ ] Ú~ ƒ [º ƒ m { ~ÊLtˆ y nm ms ^ ÊB { ƒ G Ú nm Y Ì Ê tïì. {Ê Ì ±m v FÊ Ê. Ó { ƒ BÊ~Ê F à q ˆ ~ w Ï ~ ˆÊ~ m ~ B t F «v Ê B ß Ú. ˆ ÊŒ ˆ `LƒÊ ˆÊ{ e Ù ~ nmùn W º X { ƒ ª ƒ G m ~ zw ƒ ~ ƒ [º ˆ vƒ ˆ } X{ Ó ˆ. ƒ BÊL ƒ ~ HƒÊfl~ ƒ I Êfl B ª ~ ÊÌ, ^ ± ~ ~ Ó ˆ. ƒ BÊ~Ê F à [º \Xm ƒ } v ƒ G ˆ Xm ~ ƒ Ó { ÊÏ ÏƒÊ ƒ F F ˆ ˆ Ú~ ƒ I m Ê ~ ˆ [º ~ ˆÊ~ ˆ y `LƒÊ ˆÊ{ e Ì ƒ m m B ~ Ú. m B `ƒê~ Ó ˆÊ ~ [º ~ ˆÊ~ F `Ì ƒ N F F Ó ˆ. ˆÊÌ X~Ê~ ƒ }Ì { F Œƒ ƒê dƒ { ÊU ÓÊ~ ƒ Ì ƒ m z Ò ^m ~ ˆ ˆ ~ u»~êfl ~. Ùƒ ~ F }q ƒêm W ˆW u»~ ÌX e ƒ m Ï~ ƒ ƒ ~. ˆ zêì ~ Ï F Ó }̈ F ~ ƒ UÓ MW `~ÊÕv ~ ~ ƒ wÿ ƒ \Xm ~ F m Ê º X ƒêß ƒ ƒêm W ˆW, "F vf m ƒ Ê ƒ ]' \ `߈ Xm ~ ƒ UÓ MW Ê Ê ˆ { ˆ BÊ X UÓ U ~ ÊÏ Œˆ ˆ º X fl u Ê F I { ^ƒ ~ ƒ Ê{ Ù X B ß~Êflƒ. Å ""p ` F { UÓ MW ƒ ±ˆ vƒ w ƒ G Ì ±~ m [ß Ê Ê F «Lt Ê Êƒ G~ Ó ß ^~ z ÊÒ Ò ^ ƒ Ú. ƒ Z }`ˆ ~ Êx Êx m BÊ~Ê ß p ` F {, ^~ Ú ƒ fl ~ X fl ƒ I. ˆ wƒ ƒ G~ ˆ M F v z ˆ y B X fl ˆ ̃ I ˆ ~ { BÊ X ˆ Ú { ˆ Xm ~ ƒ m ƒ Z m ÓÊ~ uˆ Xy ~ÊLtƒ «m ~ ƒ X Ì ƒ _tƒ m v z ˆ F Ê` z { ^S Œ ƒ }F tˆ y u{ Êfl ƒ XÌ ƒ Ú ˆ y Ï ` ƒ ʈ F V ÊB ~ fi { m ˆ ˆ Xm ƒ. ±ˆ vƒ wˆê {Êfl ˆ ÓÊ~ ƒ t ÓÊ ˆ y m Œ~ ÓÊ F Æ m Q. m Q "ƒ m ÊiF Ì' nm ~ mfl XH tƒ ƒ ƒ Z Vß~Êfl߈ Xm L Êm " ~ ' um ʃ G t ± ~ fi ƒ Ú ±~Ê. ± Ùƒ ~ ƒ F t B Õ_~ ÓÊ ˆ y "ƒ m ' nm X B Õ~ ß ˆ { ÓÊ ˆ y "~ m ' nm X ˆ Ú ~. ^ ƒ G {Ê Ùƒ X Ê Ê " ~ ƒ Gm Ó ˆ X FÊF ƒ Ì, nm xºêû Ùƒ ~ ƒêfl Ú. ± ~ Ùm B B ̃ I ^ Ê ˆ ~ ± ~ fi ª F v ~ X E ƒ H ƒ Ú ƒ Œƒ G ƒ BÊÏ ~ m m Ê Œ~ ƒ } ˆ, m ƒ ~ pm ºÊ ƒê. Ù ~ F fiêƒ FÊv]L t ±BÊ~ ^F Ï v ƒ Ú tl t ±BÊ~ F Ï v nm ƒêtsêt { ~ X fl ƒ I. Ù m Ó Œ ƒ ~ B ~ ƒ Ú FÊv] ª ` F { m ƒ I. ^ ˆÊ̈ y ~, Ì ƒ mfl ƒ Êmˆ ˆ { FÊv~ m Ó ƒê ƒ I. ^ Ùm X ƒ } ˆ Úƒ. F Ì mfl ˆÊ ƒ m Ê if ^ ~ m ÊiF Ì ± ÊÏm ~ m ƒ m ~ B ƒ Êj ƒ Ú ƒ m nm ~ ˆ { fl ÓÊ nm ˆ Ú ƒ? Ù um Ê vˆ ~ B t. mfl ˆÊ ~ m ÊiF ̃ ƒ I um, ƒ Z Ù BÊ ƒ Z ƒ I X um ^Ì ƒ. Ù m ƒ Z Ê F «` Ì ^ Ê t ƒ Ú ˆÊ nm ª ^ƒ ~ X zê[ ˆ F Ì ƒ mfl ˆÊ Œ ~ m Ê if ÌƒÊ ƒ Ì ƒ m ÊiF Ì ±. ^ ƒ m Å " Ê ˆ Ì' X Ó { v Ù Xm JŒ Ï Ùm B z F Ì v ± `ˆ ÓÊ~ ÌX `~ m Ú Ù, ƒ Ú Ù z v ] ˆ ƒ ÊB zê ƒ Ú. Ù ˆ y ^ ~ ~ ƒ B p ƒ G tƒ { Ì` Ú ~ Úƒ. X, ƒ Z x m v ÓÊ~ mï Ê nìx "ˆ m v ~ ˆÊ~ ' nm F { ˆ Ì. ^ ` ~ X uˆ Xy ~ ˆÊ~. ƒ Z B ̃ I ~ÊLt { L FÊv ` t Ï~ ƒ um uˆ Xy ƒ tƒ a. ƒ Z F v Ê ƒ m v uˆ Xy ~Ê F à F v Ê`. ƒ Z B ƒ m v uˆ Xy B ƒ m v. ± ~ ƒ G tƒ { uˆ Xy B ƒ m ˆ ˆ m v ~ ˆÊ~ B ƒ m v\ m ˆ Ó ˆ? z F Ì m uˆ Xy x ß ÊHm ˆ y ˆ ƒ ƒêœ ˆÊ `Ì Ï. z v ] ˆ ~ w ƒ S Œˆ ~ ƒ Ú ƒ ÊB ˆ ƒ Zˆ y ªƒ. ^ Ù~ ƒ Z uˆ Xy ~Ê F à ~ÊLt ~ ˆÊ~ { Ê̈ z qú ƒ _t ƒ m F Ï. ÆÆ ~ F vs ƒ ƒ { Êx m vbt Ê` ˆ F Ê`. ^ƒ ~ ÆÆ~ ƒ ~ V Ú~ F v z ƒ _tƒ m ƒ G~ ƒ F Œ ˆÊtF W ± z `. Œ ƒ { ƒ B X Ú ƒ mfl z Ò ^m ~ ˆ ˆ ~ Xm Ê Êƒ G UÓ MW`m ` ŒÏ ß ~. Ê Êƒ G ˆ ƒ ˆ ª ˆ Xm ~, Vª ^m ~ ˆ Ê. ÊÏ v ˆ. ^ƒ ~ X Ì Ì ƒ I { ƒ Z ºÊ F vº ƒ Z F B m ˆ y ˆ Xm tƒê z F vºêf v Ó xˆ y ʃ I H~Ê Ó ˆ n ƒ ºÊ ^~ { Ú. ÙÌ ƒê ~ ƒ mz ƒê ˆ X ƒ ƒê { ƒ Z z F vºêf v Ó x ƒ ~ ƒ ƒ ˆ X {Ê Úƒ. BÊ Ê ~ nm BÊ~ } X w. ˆÊ ˆ Xm ƒ Z ÌX um ƒ B x m. m ʪ ƒ ƒ G ^ƒ ~ m Ê { ƒ ˆ v ^móêì. ÆÆ~ ^ƒ ~ L ƒê. m n W.n W. ƒ GL ƒ G ~W ~Ê F ÃƒÊ pm ˆ. ^ƒ ~ Ùm vf v a ˆÊ L ƒ Ú }mmw º X ifw ˆÊ e Ï Êt ÓÊt ƒ flß, Ê~ W m X Ïz x Ï VF Êt ~. ^ ƒ F Œ Êx m vbt Ê` ± Œ ˆ F Ê` ^ƒ ~ ƒ Ú ÏƒÊB ƒê. σÊB m ~ ~Ê ˆÊm vß mf ˆ Œ ƒ Ú Êx m vbt m Êvƒ ˆ F Ê` Ì~Ê ~. Êm m "ˆ XÚ~WÓÊ Êm ~Ê ÊZ~ ˆ v W 'Ù ~ Œ ÕŒ {Êfl Ê ^ ~ mj Ê Œ L ƒ F ~. { ƒ ÓÊ ƒ ß F v ƒ Œ ƒ ~ ^~ fiê ^ ifw ^, V Fʃ BÊÚ ƒ Ú ˆ F Ê` F vƒ _~. ÓÊ~ Ï Ó m Ó Œ Ê Êƒ G~ ^m ~ ˆ ˆ Xm WƒÊm W ˆW ˆ " UÓ MW ƒ ~ ª ˆ ~ tƒ ' ˆ ~ ˆ Ú { Ó ^ƒ Ó m ʃ Ê ~. "" Ì F Ì ƒ ±~ Ó { Ʊ~ ~Ê v { ƒ I. Êvƒ a~ ` BÊ ˆ ƒ Z e ƒ ƒ ªßˆ Xm ƒ I. ˆ ÚÌ Ì F IƒÊ, Ê Êƒ G~ Êx Ì ^ ˆ ̃ L ~ ~ ~ ''. Ê Êƒ G ` ± z m p ` F { Ï~ H ˆÊ Ê Ì Êƒ I UÓ MW m ~ fl Ê fl ƒêm W ˆW B { ÊÚ~. ƒ `m ~ B t ƒ Ú ƒ G Ó m { ƒ z ƒ Xª Ì z vï ß B w ÿ Ùƒ ~. ˆ Ì ƒ ƒ flß ˆ } ƒ ~ ƒ ˆ. x m v ÓÊ~ ƒ X ÌConstitiunt Ó..~ m Ê ^ ~ "ƒ m ƒ G ~ m' BÊ ƒ ~ Ùƒ ~. x m v ÓÊ~ Êm pm ƒ m ~ B Ú Ê ~ ^ Œ ˆ F Ê` ƒ Ú Lƒ B ~ Ê W B ~ X ^ƒ ~ [ ƒ ƒ fl. ˆ F Ê` mf ˆÊm vß ~Êe ʃ Ù Ú, "ˆ ˆ ˆÊÏ Œˆ F vºêf ˆ ' ˆ U ~. F ˆ ^ Ó ts ~ ƒ X Ì ƒ BÊ Êƒ ƒ B m X ˆ Ó ±\ ~. fl X F ˆ X ˆ Ó ^ƒ ~ xm x `Ì ƒ I. Ùƒ ~ B ̃ I ÓÊ ˆÊm vß `m B X~ Æu{ B X fl ~ ÊÚ, ~ʃ ~ʃ hw'' m ˆ ~ ˆÊm vß`m ̈ X ƒ m ʃ ˆ ~ w Xm, V Ú~ F v z ~ÊL Ê` ̈ X Ï ƒ _tƒ m \ ~. ƒ _tƒ m ΃ Œ ˆ ± ª Ê ÀÊF u Ú ~. ± ~ ^ ˆÊ̈ y ~ÊLt ~ ˆÊ~ Eˆ ~ ~ { ƒ F y~ ß ~. ^ƒ ~ ƒ _tƒ m v Ê m ƒê{ zê ª ~ X, L ƒ G ƒ mˆê um Ê vˆ ~ m. ^ V Ú~ F v z xm Ì z ƒ Z ~Ê F à ~ÊL pm B X ^ Ú~ ƒ ƒ ~ " B L B L ' nm ËX F if Ì ` B nm ˆ w ÿ ªm z z X ƒ Œ X Ú Ù. Ù if ÌF v ƒê Ó ˆÊ ~ ƒ ƒ _tƒ m v ˆ Ï Ó Ó ˆ. ÙÌ ƒê B m Ì V Ú~ F v z m ƒê{ zê { ƒ Ú LÏ Ê~ ~ ψ Œ ~ m a{ ƒêfl\ ƒ m B. ~ Ê ƒ z BÊ ^ƒ ~ ƒ }if Ìt { n ˆ ~ ˆ { Ó ˆÊfl. ÙÌ ƒê ~, ^ ^ƒ ~ social engineering ƒ Ú flï ZˆW ±fl ƒ G v Vª. ˆ F Ê` ^ƒ ~ ˆÊm vß Ìˆ X ƒ _tƒ m v {Êfl ƒ _tƒ m v ^ƒ ƒ flß Ó m { X Ê WÓÊfl Êe ˆÊm v W u Ê Ùm ~Ê ƒ B Ú~ ƒê ~. ± ~ ± Œ ˆ F Ê` nm X BÊ ƒ G ^ ˆÊ~ m ÌX, ˆÊm v W F ˆ m ÌX X~ ƒ `m ~. n~ Ï [ F ˆ { Ù ~ X ƒ Ú ± Œ ˆ F Ê` ^ƒ ~ ÊmF t e ƒ ˆ y ˆ Ì. ƒ m ~ Ï ÊtS Œ { ƒ ª Ì Xm Ê mf um ƒ ˆ ~ ÊÚ~. ± ~ ± Œ ˆ F z H B Ú ƒ m ˆ Xy ƒ mˆê ÊÚ Ï ÊtS Œ { ± X p Ó ˆÊ Ï BÊ z v ] ˆ ƒ ƒ Ú m ƒê{ zê pm { z F v ÓÊzÊ { Ê N Ú n ƒ I ˆ y ^ƒ ~ um B X d Êq. ( F I ˆ y) ( F I ˆ y) ""± ~ p ` }`ˆ ~ ƒ ƒ ƒ fl[ m ƒ ƒ Ì Ê tƒê Ì. ˆ appleƒ ~ B ~ ~ ˆ { ˆ Xm ƒ Ú Ê Êƒ G z m ` ŒÏ ß { ªˆ Ê ˆ X Ê UÓ MW X~ '' nm ƒ ~ B { ÊÚ~. ^ Ê m Ì ƒêm W ˆW ^ d Ê FÊvm tƒ «m ~ ˆ X ˆÊÏ Œˆ Êfl ˆ Ì ƒ G ƒ Ú ~ Ó }̈ F ˆ Xm. p `F { Ï~ H Œ m B X ~Ê ƒêm W ˆW Ê Êƒ G~ F ~ ƒ GF Ú ƒ Ù ~ UÓ MW }`ˆ ~ º X Ó }̈ F ˆ m ˆ Xm. Ê Êƒ G ˆ X Ê ˆ ̃ I UÓ MW Ï ~ ~ º X ˆ { ~. UÓ MW ƒ p ß ±ˆ vƒ wƒ ߈ Xm ^ƒ ~ UÓ ƒ ß z X~ \X B wˆêß ~ ƒ ˆ X Ê ` ~. nì UÓ ~ BÊ Ê ˆ X Ê ƒ ~ ª B X Ì ƒ Ú ƒ Z m { ƒ Ó Ì BÊ Ú~ ƒ I Êfl ƒêm W ˆW B { ÊÚ. ƒ ˆ yª Ì ƒêm W ˆW UÓ MW z Ó v F ~ ˆÊ~ ƒ I ` ƒ ~ Ï Xm e ƒ Êfl Ú. ± ~ ƒ Z z ƒ F I ~W`Ï Œ ƒ ˆ ^ƒ ~ ˆÊw Ú Ù Ê ~. Ï Ê~ ÓÊ~ ƒê ˆ ÓÊ~ ƒ heìt ^ ƒ G t~, X ˆ ÓÊ Êƒ fi B Ú~ ~ Ú m, nì F ˆ { X ƒ Ó M Êfl Ê Ê ˆ ~ Ú { Ê ƒ G X flƒ. Ù ƒ ~ ƒ XZ{ ˆ Ê ƒ I Ê nm ÓÊÏß~ ƒ F I Ê { ʃ fi ËX F Ó ` uƒ Z n ~ ƒêfl[u Ê ~. Ù n m ~ ±~ m Ó ƒê Ùƒ ~ ±zêx { ƒ BÊF «~. ± ~ L ʃ G t~ Ùƒ ~ ˆ X~ { ߈ X{ ƒ F ƒ X_Œ~Êfl Vª Ì nm ^ƒ X ª. ± m ƒ G t ƒ Ê~ Ê Ê ±Ï F { X ß ƒ ƒ I Xm ^ƒ Vª ~ ƒ ƒ G ŒƒÊfl. ˆ { ʃ fi { ƒ Ê~ F v Ó ƒ u ߈ X{ Ì F I Ê { Êfl Ú X ʃ flv { ʃ fiê ˆÊ { B ˆ ]ÿ [ ƒ G tƒ { ƒ m F v z Œ Xm ƒ I. ± ~ X mó { n F Êfiʈ ~ m ~ nì ~ X ± "ƒ GÌ ' ƒ Z Ì ƒ m Ê ß ~. ʃ fi { ÌX Ùm B J Œ ª F ˆ { _m [ ƒ I Ì. m ~ Ù ~ ^ÌN xìn ˆ { ˆ Xm ~ X ƒ m L ʃ G t ~ mßß ^ qym ÌX ^ ˆ X B Ì ƒ?) Ê ~ÊLt Ê Ê ˆ ʃ fiê ƒ Uˆ { m Ê ÊÚ ƒ G Ú ÌˆÊ m ~ ~ X. ƒ heìt ƒ tƒ ʃ fiê ±\X ƒ z F ߈ Xm. Ù X ~ B tƒêfl ^ F ƒ t Ê ÊÚ ± Ú \X ^ Y Ì Ê tïì ƒêfl. ± m Hƒ m ƒ Ê~ ~ Ùƒ ~ B w, B m, M ~ { m wÿf I ±Ï F F vºêûƒ m ˆ ƒ Ó ˆÊfl. ƒ Z ƒ Ê ƒ heìt Ó ˆÊfl. ^ F ^Ì, ^ˆ vƒ ƒ t B m m B ʃ fiê ` m Ï~ X I ˆ ƒ ƒ Z FÊ vƒ ƒ Ó ˆÊfl. Æ ºÊ z U, ƒ m { X~ n F? ƒ G t~, ʃ fi B Ú~ ~ Ú~ ƒ m \ F ˆ { L ~ Ì F Ì Ó ~ Ó ~ Ê { B qˆ X{ Úƒ. ʃ fiê ` m m w pˆ X{ ƒ I ^ ~. ʃ fiê ` m ËX F I ʃ ŒL`ˆ ÊÏ Œˆ ƒ Gƒ z { ƒ I n F? n ƒ I ʃ I m Ó Œ ˆ ªˆ X{ Ó ˆÊfl. Ùm [º, " ƒ Gº X ƒ ' ƒ _ƒê Ú~ ƒ I ƒ Z F v Ê~ ƒ ±fl. ƒ Gº X ƒ ˆ y ˆ X U ƒ ƒê ~ X ^ ` ƒêt ~ ƒ I Ì. ʃ fi ËX F ªˆ ʃ ŒL`ˆ I B W ÊÏ Œˆ ƒ Gƒ z ƒ Ì ~ ˆÊ~ ^ƒ ˆÊz ` ÓÊ~. ^ ~ Ê Ó ƒ F ˆ { { ߈ X{ ƒ Ê t ~ ƒ I m ƒ Gƒ z { ƒ ʃ fiê ±\X ˆ ]ÿ Ó ˆ. ʃ fi ËX F ªˆ B W ƒ } Ê B Ú ÊÏ~ L ~ ~ ƒ m I ÊÏ Œˆ ƒ Gƒ z ƒ ˆ `MÊ fl Ï~ X Ó ˆ. ÙÌ ƒê ~, ~ m ƒêfl ÊÏ Œˆ ƒ Gƒ z, u{ ƒ Gƒ z n ƒ m B ßa `ƒ GŒw ƒê. Æ` mmêx{ ˆÊ m Ê~ ƒ G t~, m Ê~ F N ƒ Ú ˆÊm v W ºÊ t ƒ G { Ê Ú Ê ~. ± ~ m Ê~ F N F Œ m ˆÊm v W F ˆ ˆ y Ê ~ X Ê Ó Ï \? [º, n W ƒ } ˆ ~ ƒ G ˆ Xm m ~ ƒ m Ê~ F N, Ù ± ˆ ~ ˆÊm v W X u~ ߈ X{ Ú Ê ~. m Ê~ F N ƒ Úˆ Xm ÊŒ ƒ ˆÊm v W ß ƒ Ê Ó. m Ê~ F N ƒ ~ X{ fl~ ƒ ^ m Ê~ n F n ƒ I Êfl. wÿ ˆ { ˆ Xm ˆÊ m Ê~ ˆÊm v W ʃ ÓÊ ƒ ƈ X ~Ê p F N, X ]ˆ XF N

7 bïz x ÓÊ~ ƒê ÊŒ ÓÊ~ ƒ G WŒ, ˆ ƒ } W ~ ˆÊ~ m Ï LŒ ˆ ƒ } W ~ /ˆ }~ X, ƒ G.: ˆ ƒ } W ~ ˆÊ~ ƒ I ˆ { ÊÌ y m ª n~ ÓÊ m Ï LŒ Xm nm ˆ X ^Ï ~ ƒê ÊŒ pƒê ªß. ± ~, mf I ʃ X ˆ ~Êe ˆ ƒ } W ^Ï ~W z }sw ÓÊBW ^ W ±B Z W ^ W ÓÊBW Ù F ßx ˆ Ó ˆÊfl. um ƒ { ~ ˆÊ~ ƒ I ` ÊŒ~ ƒ m ˆ Xm, F v ˆ Ú ±S Œˆ ml ƒ Ì ~ ˆÊ~ ˆ Xm ˆ vƒ { BÊ X B wˆê B ~ w { m ~ F vz { F v Ê` Êß~W ƒ B ƒ Z W ^ W ÓÊBW ƒ Ú Ù~Ê W ^ ʃ fi ˆ w m m sê Ï M BÊv W, ƒ G.: Ù~Ê W ~ ƒ LX W m ~ ƒ ^ ʃ BÊ ^ tˆ ƒ B XZ W ^B Z ºÊ W Ï~ H N Œ Ê ~ nm ` q Êfl ƒ Ge ^ tˆ ƒ B ƒ Z W sê Ï Ùm B Ô~Ê W ^ Ó ts Œ xƒ m ˆ Xm Ê ~. ""^ ʃ fi m Ì sê Ï ` Œ ß Ê ~. ± ~, t ^ƒ ~ Ù X» V Ê~ ƒê ^ Ó ts Œ Ó m ̃ ËX Ê ~ '' nm sê `ˆ ƒ Œ \X»~ B ª Ê ~. sê Ï N ÊŒ ˆ w m Ì ˆÊ~ wƒ m Ù X Ê W ÊÌx ~W, ƒ G.: ÊtU W ^ƒ ˆ n W ÊÌx ~W ^ ʃ ƒ Ge m ˆ X ~ F ˆ nifwnmn Wn W ^ Ó ts Œ, n F ƒ G ß\X F πt W Ì ƒ I Ê ƒ ƒ Ẍ B X Ù BÊ ƒ «m ß Ê ~. Ì Ï Xm ÊtU W ^ƒ ˆ ƒ ~ l ƒ Ì ^ tˆ B t X ʃ ~ lhw x n F { ƒ ª ÓÊ Ì m m Êfl. F πt W ~ mf v ƒê n ~ʪ ^~ Ê F ˆ ˆ ~ X v X ^Ï Ê ƒ G X X Nˆ Xm Ê ~. ƒ F Œ { m n W ÊÌx ~W ±m ˆ ª m Ì. ± ~, ~ σÊ~ ^ƒ ~ ƒ Ge F v Ê ƒ m v Ï ~W B } W ƒ X ƒ ~ º X ß ƒ G ` ÊŒ~ ˆ y ˆÊ~ wƒêfl~ B m Y Êfl. ~ Ù~Ê W ^ tˆ ~Êfl ±\ sê Ï, ~ ^ ʃ ^m M BÊv W ~W ƒ B XZ W ^B Z ºÊ W~ Ï~ H ÓÊ ^m ~ m F ~Ê Ó ƒ Xm ~. ˆ ÌB ^m t Xm ªˆ Ù ƒ ~ ^~ Ê F ˆ ^ Ó ts Œ { ^ ʃ fi { ̃ I Ê Ú ~. ʃ fiê if Êmz F vˆ Xm ªˆ ÊÏ~Ê~ Ó m ~ V Õß ƒ G Ê F πt W, e ƒ ƒ G ^ t ˆ m ƒ m ~ ƒ ƒ I z B X ^ ƒ «m ±~ m Ó X{ ƒ ƒ «±fl nm ~. Ê ƒ ~ l ƒ Ì ^ tˆ B t X ʃ ~ lhw~ ˆ } XmÓ nm n ~ʪ { ±~ X F ƒ ª BÊq~ ƒ F πt W, z F vºê ÊÚ Zˆ m a { E~ Ï ƒ I Êfl B ª Ê ~. F v Óʈ ~ W Ù X ~ fiêm w : ÌmˆÊ ˆ XÌmÓ X,ƒ G.: n UÙ ƒ _t a F v Óʈ ~ W, V Ú~ Õv ÌmˆÊ ~ w~ m ˆ m v ƒ ~ ƒ Ê t Ù nm ÌmˆÊ ~ ˆÊ Ùm B ª. ˆ ß ~ ƒ ƒ ~ X z ~ fiê Ê~ nm F vƒ Gw ƒ G ~ ƒ n UÙ ƒ _t a ƒ Ì { } F v Óʈ ~ W n Ê nm ƒêtf ˆ F vz ª V Ú~ ƒ m m Õv ÌmˆÊ B ªˆ `. n UÙ B m ˆ Ï~ H ˆÊ{ ˆ y `\X eß, ƒ _t a F v Óʈ ~ H~ m ˆ m v F v z Ê nm Ê ƒ ˆÊÚ~ n Ó ˆÊ. F v ˆ Ú ~ ˆÊ~ ƒ I ˆ { L ^ ˆÊ~ ˆ y m Ú. FÊv Ê` Ê ~W ƒ B ƒ Z W x ƒ mp ~ ˆÊ~ ƒ «ˆ X Ê m Ú Ìƒ n Ê ~Êe ʃ ƒ m Êfl Ú. m Ú BÊ X ± ª Ê~ X ~ ƒ fl ÏƒÊ { ˆ ƒ } W Ù Ú p ƒ F Œ { ʃ G t F wï ß. ˆ { ~ ƒ m ª Ùm B [ˆ yu ˆÊ~ w m ˆ ƒ } W ^Ï ~W ^ƒ F «ƒ Œ ʃ fi ˆ ~ ` ~. ^ƒ ˆ F π ˆ FW ˆÊt ƒ ~ W ~ ƒ ˆ ÓÊBÊtˆÊz ` Ê w m ~ σÊ~ ~Ê v ( ˆỄ G X ƒ ƒê~ Ó { mm ) { ƒ «t { B X Ú yƒ ÓÊBÊtˆÊz ^m Ê~Ê ƒ «t ƒ ʃ Ú BÊ~Ê ±~ m ˆ y~ B ª Ê ~. n~ B m n UÙ ˆ m ƒ Ì [ Ú m z { afl Xm, Ù F v Óʈ ~ W Ù X ƒê` F v z Ê nm ˆ y F ˆ y~ ªß Ê ~. V Ú~ Õv H F v z m F v Óʈ ~ W F Xm ~ ƒ Ê t ÙÌ ƒ ^m Êeß. n ~ ƒ m Ó Œ F v Óʈ ~ H~ m ƒ m ~ B nm F vz V Ú ˆ y~, "" Ê t '' nm ~. ƒ _t ƒ X Œ Ùi ÚsÊ~W E nì F t z ~ ƒ ~ ƒ ˆ Xª Ì X ƒ ƒê~ FÊq ÊÚ ~ ˆÊ~ ƒ GŒ`ß ªˆ ÊB X ~W Ï F ºÊv WƒÊ Ê Ó m ~ ƒ Ó \Xm ˆ y ± Ï Ú~ ƒ ƒ Ge FʈW F v Ê` ƒê~ lhw z ifw BÊ X FʈW ƒ q Ì~ ˆ ~ lg~ lhw ^B W (n p v). F t z ~ ƒ ~ ƒ ˆ Xª ƒ ƒ Z Ó ˆ FʈW ~ ˆÊ~ ƒ ] ªˆ m ~ ƒ FÊq ÊÚ` ƒ q Ì~ ÊB X ~W X ƒ ƒê~ ß B mpˆ X{ Ú~ ƒ I ( Ì p v). Ê FʈW ßa : F v Ì m Ó vƒ E F : ƒê~ lhw z ifw ~ X; ~ l ÊŒ l ~ X Ù Ê ƒ GÓÊ W, ƒ G.: FÊq ÊÚ ± ª Ê~ X x ~ ˆÊ~ ` { Ï~ H Ùm m W Ó ƒ Ï~ H ƒ BÊ F v Ó ƒ Œ H ~Êfl ^ msêt FÊq ÊÚ` Ê ˆ ~, ` ˆ X ƒ ƒ Z Ó ˆ B F Œ ~Ê FÊà tm m Ó vƒ G ~ X fl Ê ~. ±ˆ Xv z Ó ËX F fi { ˆ X Ú [ { ƒ Ú F v Ó ˆÊ~ ~, Ùm F t ƒ _t ƒ X Œ Ùi ÚsÊ~W E ƒ X Ì ÓÊ Êƒ ŒL`ˆ ƒêfl ˆÊ]ß ˆ Xm ªˆ ƒ Z z Ï \ Ê m m ƒ Œ X fl ~. um ƒ { m W Ó ƒ n ~ F v Ó ± ÊZB ÓÊmÓW m B Ó \X ÊN ˆ ʪ ƒ Ê ª Bʈ ƒ m Ì nm FʈW ±m ˆ pƒ ~ BÊZ W ƒ ˆW ` F v Ó ˆÊ~ n ˆ ` ~. ^Ì, F «~ ƒ Ú F v Ó ˆÊ~ ~ Ï J F Œfi ÓÊ m ~ ƒ ƒ «ƒêfl Ú. um, ƒ z ~ vifw m V Ê U ÌN U ƒ _t ƒ X ƒ ~ ƒ ˆ Xª Ï~ Ï m F w XU ƒ Ge F v Ê ƒ m v ƒê~ lhw z ifw, ~Ê FÊà tm B p ߈ X{ z fl Ê ~. Ù X m, Ùi ÚsÊ~W ƒ ~ ƒ ˆ Xª Ì `~ʈ Ú m ^ tˆ ~ l ÊŒ Ó { ƒ ƒ L ˆ { um Xƒ Z H X fl F ˆ ƒ «m ^ ˆÊ~ ˆ y m apple BÊ߈ ʃ nifwnmn Wn W.% ƒ { ªß ~ n ~ʪ ^~ Ê.% ƒ { ˆ Xm. ""Ù e ƒ ƒ G ^ tm m Ó vƒ ~Ê v. ~Ê v n W ÊÌx ~W Ó ~ ~Ê Ó ˆ m B m Ì. F ~ ƒêfl ƒ Ê ß Êƒ ±\ y ƒ G F v \X» X Ê ˆ LÛ ^ Œ Ú.'' nm F πt W B ª ~. n W ÊÌx ~W Ê H m Ó Œ ƒ GˆW ŒƒÊ Ê ˆ Xm ~ ƒ I ƒ G vƒ Ì, X ŒÌ Xm Ê ~. Ê ß m ~ ƒ FÊq ÊÚ ƒ q Ì~, Ê ˆ ƒ GL Œˆ Œ~ ƒ Ú Œˆ Œ~ Ì ~ X, e ƒ Ó qy ˆ X ˆ ƒ «ƒ Z B X ~Ê º X X ƒê~ lhw z ifw~ ƒ Z ˆ ~Êfl ßx ˆ ߈ Xm Ê ~. FʈW ~ ˆÊ~ º X m Ê ˆ y z ifw ß H! n W ÊÌx ~W: ^ tˆ ~Êfl ƒ G ß\X F πt W ƒ Ge m ˆ X ~ F ˆ ; ÊtU W ^ƒ ˆ n F { ƒ ª Ì B X ~Ê Ê~ ~ nifwnmn Wn W (if ~ m X ƒ GUŒ Êtz W ~ z W if vmmw) ^ Êa ß ~. n~ z ˆ qym ˆ ƒ ƒ G~, ƒ ˆ Xm n W ÊÌx ~W Ê Hƒ I ~ Ïz x m ƒ zêm uf Nm ƒ Ẍ ^m t Xm Ú. ƒ Ge UÏ F vˆ Œ~Êfl~ ƒ ƒ G ß\X F πt W, Ê B X ~Ê FÊ X m Ù BÊ ÏÌ \, nifwnmn Wn W ˆ Êa ˆ y ƒ X ƒ X Ì ƒ tqú nm B X B Xm Ê ~. Ù~Ê W Ï~ H ʈ vƒ wˆ y ^ Z~ W ƒ W ƒ «tb ƒ G.: F ˆ ƒ ƒ Ê Œ ƒêtf ˆ ƒêfl~ ƒ m \, Ù~Ê W Ï~ H ^ƒ ˆ B ʈ vƒ w B m ˆ ^ƒ V ˆ ƒ Gm ~W σ ~ fi ` Ê ~. Ù~Ê W Ï~ H Ê ~ fi m VmMÊ B Ê F fiêƒ ~ X, ƒ ^ tm z ƒ «tb ƒ «m ~ pß ˆ X{ B nm Ê Œ ~ X W ` ƒê~êm t m z Œ ƒ «m ~ ^ƒ LmU ß»m ƒ _t a ^ Z~ W ƒ }ˆW ƒ W B ª Ê ~. ^ifêı W: ± ÊZB ʪ F «~ ƒ m ""BÊ ƒ G ƒ ʃ S tœ _m X ƒ fl. ± ~, ÊÏ B ~ ˆ Xm ƒ. ƒ Z Ó X { ƒ I u Ú m Ú ß. Ù X m, ƒ Z BÊ X EˆÊ F { ^ tm F v Ì ƒ «tbê B Xm ƒ. ± I ~ fi X Ùƒ ~ F { B Ê fl ^ƒ Ìm[ Ó ˆÊ Ú '' nm ^ Z~ W ƒ W ^ F ~. Ù~Ê W`m n ~Ê B Ê ^ƒ ˆ ~ ˆ fiê Ù V ^ ˆÊ { ƒ Ú Ï zêm Œ Ïz F ÌB Ê~ ` W ~Ê W º X pœ Ì Ù v m ˆ [ ^z y Ê l ^ƒ ˆ ˆ m BÊ~W,ƒ G.: q w ^ifêı` ÊÚ F «W ƒ ƒ «m ˆ y F «W ƒ ƒ Ò XÁ ˆ { Xm fl ± ÊZB ʪ Ê~ X» m XÁ Uß ˆ Xm Ê ˆ ` F ƒ m ʃ N Ê ~. B ÌZm W FÊvm t ~ÊL Ê` Ì F y~w Ê F «W ƒ _t F «~ Ú m Ó Œ ʪ nm F «W ƒ _t a B ª Ê ~. ʪ m Êfl um Ú F «~ F vƒê ˆ } Xm ~ ƒ m Ó Œ ƒ W B ªˆ ` ~ ƒ I ƒ ÊB Œ. Ù~Ê W F ~ ƒ Gw Œ ߈ Xm ƒ }ƒ G`ˆ ʪ ƒ um Ù v ~ ˆÊ~ ƒ I `~ m ~ ƒêfl Ó ˆ \X d ÊÚ m, Ù X m Ù~Ê W Ï~ H ʈ vƒ w ƒ Ê ^Ì ƒ m Ì nm ^ƒ ˆ n ˆ ` Ú m. Ù~Ê W Ï~ H um ƒ { Ù v Hƒ Ê ~ X ±~ m [ß ~, ^ƒ ˆ ƒ I ^ ~ FÊ X { ~ nm Ïz F ˆ ~ ^ BÊ X Ù»~ Ê ˆ ~ ƒ F U, Ù ~ ƒ m F {Ê flƒ nm ±m ˆ B ªˆ ªß. ± ÊZB ^ifêı W BÊ X ^ƒ ˆ x Ó v Ê F { ƒ `~ m ~ ʪ Ú~ ƒ Ê ÓÊ W m ˆ X ~ ~ ˆ tƒêfl~ B m z mq Êfl. ƒ ~ ^ifêı W ` ^ƒ ˆ ~ m u nm ƒ m Ï Õ }`ˆ ~ B ~Êfl ~. ƒê~ lhw z ifw BÊ X Ùi ÚsÊ~W E Ù» X Ùm Ó m ~ F I FÊN [ F ˆ ƒ G ~. ~ÊL L W ~ ƒ `ƒê n ~ ˆ w ÿˆ X ~ } ƒ ˆ F IN ˆ X ß ÊÏ~Ê~ Ó m z Œ ` E, ÓÊ F w ƒ G Ì `~ʈ ß ~. FÊq ÊÚ ƒ Ge ƒêœ ˆÊ F ƒ Œ~ lhw ƒ z ~ vifw ~ ~Ê F à ŒF ßa ºÊ Xªß m Ó Œ F t ~Êfl E ƒ G WŒ ~ m ƒ «Œ ƒ _t ƒ X F I Ê~ m [ Ê ~ m F v Ê ƒ m X ifw ~ ~ lg fl Ê` ËX ß ªˆ ~Ê FÊà tm [fl Ó B p Êfl. Ù Ê ƒ GÓÊ W, ƒ G.: F ƒ Œ~ lhw ƒ z ~ vifw~ ± ª F t ~Êfl nì z ~ ƒ ~ ƒ ˆ ˆ y FʈW ~ ˆÊ~ u N Xpß~ ± ª Ê ~ X º X x Ï~ X F ˆ ƒ I m Ê F Œ ߈ X{ Ì ß HÏ nm ƒ Ge F v Ê ƒ m v ƒê~ lhw z ifw B ª Ê ~. FʈW F v X ifw fl Ê`, F mºêów F t ƒ _t ƒ m v z BÊ»~ lhw z ifw º X X~ ƒê] ƒ G X ß ªˆ ƒê~ lhw B ªˆ ` Ê ~. Ù v W: Ï Zz v ~ ˆÊ~ ~ ƒ m ~Wƒ W F ˆ º X ÊtB ˆ ~Ê~ M W^Ï ƒw, ƒ G.: ÌF F ˆ { Ó m Ì Xm B X Ï Zz v ~ ˆÊ~ ƒ «m ~ p Ì ƒ Œ F { Ú~ ƒ ƒ Ge F v Ê ƒ m v Ó mlï W ÊtB, ^Ï d~w ~Wƒ W x Ù v W [ F ˆ º X uf Nm ƒ «m ˆ y ^mq BÊq Ê ~. uf Nm F vˆê~ um ƒ { ˆ W ˆ ÊtB Ù v W B X F v Ê ƒ m ^ ˆÊ~ ƒ ߈ Xm, ^Ï d~w ~W ƒ W Ï zêm Œ Ê ~. m Óʃ t Ï Zz v ~ ˆÊ~ F vƒê X tƒ, ƒ XÌ Œ ƒ Ú ƒ Ì sê { ˆ X Ê ˆ MÊ ÌF Ù v W [ F ˆ FÊ Ê. ^Ì, Ù v m Ú mï Ê, ˆÊ X ƒ Ú ^ X ~Wƒ W x F ˆ ˆ y ~ nm "BÊ~ MW ' }`ˆ ƒ ~ ƒ G. ` Œƒ ~ ˆÊ~ Ï zêm Œ ÕŒ l Ï x ˆ ƒ G F ˆ ƒ ˆ X Ï Zz v ~ ˆÊ~ ˆ y ߈ X{ Ì ÊtB F Ú Ê ~Ê ~ X, ± ª ƒ Êt Œ m F v Ê` ` ~ ƒ G v ˆ W x ~ ˆÊ~ ˆ y Ó m Ì ` ƒ I Êfl ^ƒ ~ F ~ XÚ d Ê ~. ƒ Ê y~w: ^ Ó ƒ ª ^ƒ ª XÁ ±tm Ê ƒ «,ƒ G.: ƒ Ê y~w ^ tˆ ƒ GˆWŒ ~ʃ X ƒ Ê ~ ˆ { flª Ì ÏF ~ F v Ó ƒ v Xm ~ ƒ m \, ^ Ó ƒ `B X ƒ ƒê~ ^ƒ ª XÁ { m Ó Ïß. Ï~ X F ˆ ^S ƒê m ˆ X ~ }`ˆ ~ ˆ }ƒê Ù \ nm Ù ƒ ~ _p Xm Ì. ""Ó { fl ºÊƒ ƒ G~ B X Ú n~ z qúzê XÁ { m Ó Ïß ƒ I. ± ~, Ù m ʃ IÆ X ƒ I m Ó Ïß \ nm ª m Ì nm `ƒêß\x» B ª Ê. ^ Ó ƒ Ï F ^ tˆ ~ʃ X ƒ Ê ~ Ó Ì ÏF ~ ~ X ß mp ÓÊ ƒêfl Ú nm ^ ˆ X» ±~ X ß Ê ~. ""Ù B U Ì ß ˆ tƒ Ì ƒ Ú X ^Ì '' nm ^ u ~ ƒ ~ \X ` B ªß Ê ~. FÊq ÊÚ F zêƒ ~ B X~ ƒ m ˆ X ~ ~ ʪ m Êz Xm vˆ y { X ƒ ƒê~ Ê ˆ X» F Õ Ú~ ƒ I. ^ifêı` ÊÚ ~ ƒ ^ƒ ˆ BÊ X ÊtM X F ª F «~ } Ì Êƒ flv { ˆ Xm t Ú vˆ y { ƒ ƒ mf «m Ê ƒ t ʪ ß.

8 ƒê ÊŒ ÓÊ~ ƒ G WŒ, tˆ y F v ƒ Ù ÙÌ ÏÏ ÓÊ~ },ƒ G.: "ˆ ` F F ˆ t ƒ U ' F v Ê` N Ê`Ì ƒ m napplen ^ q BÊ X Ï { Ê ƒ Ge ƒ _tƒ m v Ì Ê X ƒ ƒê~ ËX ß Ê ~ BÊ ~ m uˆ Xy ˆ y VLxÌ Ó Ï F tï \ m ^ƒ ~ F v FÊ ß Ê ~. ""ˆ ` F F ˆ t ƒ U F v Ê` F N ÊÏÌ. ± ~ ʃ ªˆ ƒ F F v ±\ y ƒ G Ó ˆ m ƒ Z I ʃ fi Ì. F v Ó ˆ X ˆ X Ê B Xm B Êfl. ˆ m ~ ^m ƒ ~ X u» ˆ ± Ó ˆ Ì '' nm Ì Ê X \Xm ~ ƒ G Ê Ú B ª ~. ˆÊm v W BÊ X [º m ƒ G Êm ~ X~ Ï~ ƒ uˆ Xy ~ F v ˆ Ú ` ƒ z ^ tƒêfl. ƒ Z ^ F ~ m ˆ y VLxÌ Ó Ï F tï \ m, Ï { Ê Ï Ê F v F ˆ X ±fl~ ƒ Ì Ê ªß ~. ± ~ m F vƒ _~Ê q ƒ BÊ X ~Ê ˆÊm v W ƒ { Êvƒ a~ S ª ; Ó ŒFÊ Ìˆ X,ƒ G.:V Ú~ F v z B ª \Xm ~ Êvƒ a~ m ƒ «m m ƒ { \X»{ Ê ƒ Ê S ªß m ±ˆ Ó ŒFÊ ƒê Ê~ w J X ƒ ƒê~ ƒ ß ÊF I~ F I~W Êvƒ \Xm ~ ± ƒê Ú m Ó Œ ƒ { ƒ F Œ fl Ê{ F I v` X BÊ X ˆ ̃ I Êvƒ a~ ƒ ˆ yª X ƒê Êx ƒêfl Ú. ± ªˆ Õv ~,ƒ G.: F vˆ Œˆ y sêt ƒê ˆÊÕZ ~ ˆ Ó ƒ vƒê ` ^ Óʃ ƒ n Ú. ˆ ƒ F vƒ Gw ƒ ~ ƒ I m Êfl q w ˆÊÕZ ~ ` ŒÌ Õ_~ { ˆÊ F vƒ Gw ˆ ~ X fl. ˆÊÕZ ~ ˆ Ì ÊF ƒ G ƒ I ˆ X Ê Êƒ G tqym ^ ˆ ƒêfl BÊ X F ƒ Œ F v z { ƒ ƒ I nm flm Ó ˆ ~ Ê~ m [ß~ ƒ I ` ^ Óʃ ƒ ImMÊ Ì Ù ~ ˆÊ~ w {Êflƒ. Ïz F ƒêfl ˆ X ÊB X m ˆÊÕZ ~ ˆ nì F vƒ _ ` ŒÌ { ƒ vƒ m, ^ n Ú~ ƒ. ` ŒÌ Õ_~ { ˆÊÕZ ~ ˆ ]ƒ Êvƒ a~ mf I fl ʪ S ªß m F «~ ªß Ê ~. ""fl Ê{ ƒ B ß Êvƒ a~ Ï~ H ƒ Xˆ ƒ Ê_ Ì Ê ± z ` ~ ƒ I Êfl e Ê F «W ƒ F.ßm W ªß Ê ~. z ˆ vƒê~ ~Ê v ƒ ~ ˆ X~ { ˆ Xm ÊÌx~ Êvƒ a~ fl Ê{ `ƒê ˆ y ̃ m ƒêfl F vƒ Õß ±ˆ S ªß ~ m F «~ B ª Ê ~. ± ˆ m[ˆ ~ ^ d m Ê, Êvƒ a~ B X~ {, ˆÊÕZ ~ ˆ nì F vƒ _ ` ŒÌ { ƒ vƒ m, ^ n Ú~ ƒ. ` ŒÌ Õ_~ { ˆÊÕZ ~ ˆ ª ƒ F ŒÏ ` ~ F «~ }ˆ ƒ G Ú, ^ƒ I ÓÊ B Ó ˆ ~ X flƒ. Õ FW Ê W, ÊLx W,^ƒ ~W ÊS W BÊ X Ì ÊˆW ~ l m Êy~W { ~ ƒ ` ŒÌ Õ_~ { ƒ ƒêfl ˆ ~ Úƒ. ƒ F ŒÏ ` ~ F «~ }ˆ ƒ G Ú, ^ƒ I ÓÊ B Ó ˆ ~ X flƒ. Õ FW Ê W, ÊLx W,^ƒ ~W ÊS W BÊ X Ì ÊˆW ~ l m Êy~W { ~ ƒ ` ŒÌ Õ_~ { ˆ X Ê ƒ ƒêfl ˆ ~ X flƒ.ˆêõz ~ ` ŒÌ { m m flm ÌX Ê v q Ê Ú~ ƒ I ˆ { ƒ { \ m, Lƒ ZÆ ˆÊÕZ ~ F vƒê X tƒ ƒ Ge ƒ BÊ` Œz ˆ F ƒ Œ Ê~ X B w F v FÊ (applenmnifw) VFÊ tˆ BÊ X ƒ ˆÊÚ~ ƒ B ƒ Z W ^z vifw B ª Ê ~. ` ŒÌ { ~ ˆ fi Êfl F v z ^~ wt { Ó { Ó ˆ BÊ X ƒ G ƒ ƒ Uˆ { ƒ m vwƒ B ~ Ó ˆ nm ^ƒ ~ ªß ~. F B W ÊmƒW ^~ X F v z ~ ƒ ˆ X ÊB ` ŒÌ Õ_~ ƒ I, ^ tm F vƒ _ L̃ X̃Êfl. ˆ { ƒ X~ Æ ÊÌ y ƒ F Œ ªm ` ŒÌ Õ_~ ƒ I Ê v n~ m Æ ƒ X~ q.ï. { F Ùª. Êfl Ú X fl~ ƒ I q w ˆÊÕZ ~ L ÓÊ mˆ F ƒ m ƒ G. ""ƒ G ƒ ƒ Uˆ { B { m Êfl ƒê ʃ ~ w ~ F ~ mmêfl. BÊ X B ̃Ê~ ` ŒÌ { B { B Ì m ˆ ' nm ^zêœ W B { ÊÚ~. ^~ wt { Êz ƒ ƒ I, ^ ƒ G L Êm { BÊ X ^ƒ ~ ºÊ ƒê~ m { m Ê~ ƒ ƒ I, BÊ ÌƒÊ ^ƒ ~ ƒ { F ~ ˆ y Xm m n ˆ ƒ ƒ I ƒ m Ê ˆ vƒ { ƒ Ẍ ` ŒÌ { ~ q B m ^ƒ ~ F v FÊ ß Ê ~. q w ˆÊÕZ ~ ` ŒÌ { ˆÊÕZ ~ ˆ L ±BÊ~ Ó sê F Ú. ` ŒÌ { ˆ ª ƒ _t ` mf XZ̃Êflƒ. ƒ tˆ XF ƒê ƒ mó }ÆF Ifi nˆw F v W B }ƒ F Ifi,ƒ G.: "ƒ tƒ G Œ' nm ˆ F ~ ƒ ƒ mó }ÆF Ifi nˆw F v W B ~ Ê ^F KÊ { VmMÊ ÊÏ ms ^ ~ m ƒ F Œqym z ˆ B { ƒêfl. q.ï. ÏßÚ wœ F Ifi ƃ mó } nˆw F v Wƒ B ˆ { ƒ F Œ ^F KÊ { u ƒ Ê ~.± ~ ~ ƒ m Ù ~ Ú ~ m { FÊvwˆ { ˆ Xm ~ nm ƒ BÊ~Ê F à B Ê F «W Ù ` ^mq ^mz ªm ƒ tˆ ÚƒÊfl.ˆ { ƒ F Œ nˆw F v W B ^ƒ J { ƒ I. ^ƒ I { u ƒ m e ƒ ˆ { ˆ Xm ~, Vª ƒ m m [ ~ ƒêfl Xm ~ BÊ X ƒ m wÿ ʃ ŒL`ˆ ƒêfl S ªß ~ m F «~ B ª Ê ~. fl Ê{ ƒ B ß ÊÌx~ F yï Œ { ƒ ~ ߈ Xm ^ƒ ~ m ˆ y F Ê Ú \ m ßm W B ª Ê ~. B m Êfl Ó ŒFÊ ƒê fl Ê ß ÊF I~ ~ ˆÊ ± N pq Ú Ê { nm F «~ B ª Ê ~. F «~ F vˆ ~ wƒ Ê_ ß ˆ Xm ƒ m `s Ú Ê ~. F I {Ê ƒ I. ƒ F Œ m ƒ F Œˆ y nˆw F v W B ^F KÊ F vˆ ~ w { B { ƒ Im MÊfl. nˆw F v W B ^ƒ J { ~ ƒ m ʃ N ~, ~ ƒ m FÊvw Ú~. ~, ~ ƒ m B ~ m { e ƒ ˆ { ˆ Xm Ê ~.Ù B p F ˆ ^ tˆ z ~ W F ƒê~w F v Ê` ±ˆÊmq {Êfl~ ƒ Ê~ ~ F võ ß Ê "" Ùƒ I m m F F ˆ { ^ {Êflƒ '' nm ^ƒ ~ B ª ~. Ì Ê ^m Ê~Ê ~ WˆÊv W Ï. ˆ X U ~ X. { ˆW B ÊÚm ß ªˆ `ƒê F Œ Ê ƒ G Ê Ú ~. ~Êtflm W:.ˆ X MWŒ Œ }L ^ FÊ ƒê ÊŒmƒW,ƒ G.: ~Êtflm W Ï~ H v mˆ X MWŒ ` ~ ƒ ± z " }L ^ FÊ ' m ƒ G v ËX ~ B Úˆ yì Ê tƒ m ƒ G Ì F v z ƒ } ˆÊ ºW ~Êtflm Ï ÊtS Œ ^ƒ G W ˆ XvÏ m ~ʺ m v ˆ Xv ^ F U Ê ~. " ƒ GL Ê~ ˆ ' m ^m ÓÊ̈ ` Ê~ w S ª ~Êmp,ƒ G.: S ʈ S ƒ GL Ê~ ˆ mj \Xm ~ t~ ^m ψ Ì ÓÊ̈ X» Ï t W ˆ m ˆ y ˆ U BÊq, ± ƒ G~ fiêm ˆ ƒêfl S ªß J ºÊ_Œm W ~Êmp ˆ Ì F w X ƒ ƒê~. " ƒ GL Ê~W Ï ' nm ˆ ~ ˆ X{ ƒ ÓÊ̈ ^ ƒ Ï Ú Ê ßqy[ Êfl B ªˆ Xm. } ˆ F «~ ± ÓÊ̈ ` Ê ƒ Ê S ªß ~ Ì, Ó X ªß ~ ƒ Ú FÊ ~ ˆ ªm F «]ß ƒ BÊq ~. ƒ GL Ê~W t~ ƒ tfê, LXL BÊ X ʃ `~ ~Êfl~ ƒ ƒ ~ Ï~ H L n ` Ú~ ƒ I Êfl B ªˆ X{ Ú Ê ~. ƒ Z JŒˆÊÌ Ó ˆ { ˆ ± v ß ~Ê ^m ~ uˆ Xy ±z X~Ê~ ^m ~ X ƒ ƒê~ B Lm ~Wƒ m ~W ~ ß ~. ˆ ~ Ú~ ƒ ` ŒÌ { : ˆÊÕZ ~ LÌˆÊ ƒ apple BÊ߈ WƒÊ ÊÓÊ W ÊZ~ ˆ Ï ˆ ~ w ˆÊƒ Ï~ X ß ^ƒ ~ X ƒ ƒê~ ˆÊ L Ï ÊtS Œ { F v ß ~. napplen nmˆ ƒ _t a Ì Ê X ƒ ƒê~ `ƒê ^m Ê~Ê ~ WˆÊv W m `\X ^ tˆ ifêvmˆê W Ê tƒ hw º X F vˆê ƒ G Ê Ú~ ƒ I. ^ƒ J ª Ï Ï ƒ BÊ X `ÌŒˆ bt ÊÌ \ ˆÊ~ wƒ m F «~ B { ÊÚ~. ~ ƒ Ù ~ ^ ƒ ƒêb Ê Ì L Ù F F ÊÚ~. `ÌŒˆ bt m ÊÌ ƒ G ƒ Ê̈ ~ Ï~ H X~ { Ê_ Ì ƒ ^ ˆÊ~ ÏÌ ƒ m nˆw F v W B F «~ ^ ˆ ƒ tˆ ÚF ÊÚ~. v mˆ X MWŒ ± z ƒ I }LƒÊfl ^ FÊ Xm ƒ G v ~Êtflm W Ì Ê t. FÊ ˆ ˆ t ƒ Ù ƒ m Ê m Ï ÊtS Œ { BÊ X ˆÊ ºW ± ª ª ƒ MÊ fl \ m Ê sê F ߈ Ú '' nm ~ʺ m v ˆ X~W Ê~ ~ º X V.F v.: ʃ fiê ˆ Ì ƒ ß m mj { ` ÊŒ~ ̈ X,ƒ G.: V Ú~ F v z ƒ ß m ƒ ƒ F v ` Ú~ ƒ B Ì ƒê~ mj { Ì X ˆ ÓÊ Êƒ ƒ Z ^ Ó ts Œ { ˆ wqyª Ì ` Œ ߃. B ˆ F ˆ { ƒ ß m ƒ ƒ ƒ «MW ÓÊtmˆW nm Êfl ƒ G v F ]ß, ^ƒ ~ ^ [ƒ I F fiêƒ ˆÊ ˆ vƒ { ºÊ XªßÌ ƒ m F v FÊ Ú~ ƒ mj {, ʃ I ^ÌN msêt ~ }L ʈÊmq {Êfl ƒ m B ªˆ Xm ƒ. ^m BÊ mf I { Ê ƒ Z ^ Ó ts Œ { F ˆ X Ê ËX ߃. V Ú~ F v z X ˆ ÓÊ ˆ v { F }q, ˆ v { ƒ ß m ƒ Ê~ ~ ms z.qym ÌX ^ ˆ ƒêfl. F Õ ƒ V Ú~ F v z e {Ê ƒ ~ lgif ~W ~W,^ƒ Xv BÊ BÊ X ƒ X~Ê ÊÓÊ W { ms ƒ ß m ƒ Ê~ Ê ~. F «ƒ Œ V Ú~ F v z ^~ l mj~w, BÊ W, Xm Ê, Êv x, ƒê~ fiêß BÊ X mºw X ˆ ÓÊ ˆ v { ^ Ó ts Œ { ƒ ß m ƒ ƒ I ˆ FÊ vƒ ƒ Ú.Ù Ú ~ XF I Xm ~ ƒ V ƒ G ˆE` W nm ˆÊm v W F ˆ Ó vˆ X M {Ê ~ BÊ X ^ƒ Ô m ˆ Xy ^ ˆ X ˆ ÓÊ ˆ v { N Œ ƒ I Êfl ËX ß. ±~ l mj~w ƒ XÌÓ ~ B Xm ~ ƒ "V ƒ G ˆE` W', ^ƒ ˆ ƒ ß ƒ ˆ ~ ƒ F «~ ß ELŒ t { Ï~ H x`\ Ú ƒ { Ú. ^ X ˆ ÓÊ Êƒ ^ F ƒ F q Ì ƒ m Êfl. "" ƒ Z ^ Ó ts Œ { F ~ ƒêfl ƒ ß ƒ ~ ƒ Ê ƒ ~. F ˆ { ƒ Z ƒ «MWÓÊtmˆW ±fl { ß ˆ X{ Úƒ '' nm V ƒ G ƒ m ƒ ˆÊ~ ~Ê ±Ï ~W ~ Õ W ƒ ` B { ÊÚ~. ƒ m Ì X { F Ú Ù Xv ϺÊÛ` { Ê Ó m { X~,ƒ G.: Ó ƒ ˆÊwß m B ƒ X~ F v Ó { ƒ m Ì ( ÊÃM X if ~W) ˆ ̃ I ϺÊÛ` { F ÚB p Ê ~. X ª { X m ˆ y ^ƒ ~ ºÊ`ÓÊtˆ ~W B X} nm B U Ê ~. sêt _ ÓE ϺÊÛ` if v W B E~ ƒês ŒƒÊfl ϺÊÛ` { ʃ I F Ú B p F v Ó ˆ y B ~ ÙU Ê ~. ^m ˆ ÌX` Ê F v\x ª Ù Xv ` ˆ Z~ fiês S ŒƒÊfl Ù X m y "ÓÊtßÌ W Ù Xv\ ` W' nm B Êfl. ÓÊ~ F I~Ê _ X { zê ÒLÛ Œ Ó Êfl ƒ X~ y W ÓÊtßÌ W Œ Ó nm B Êfl. vï ˆ `\X W u Xª Ê ˆ.e. ÓÊ~ ƒ }ºÊÛ`ˆ VF ˆ ~ wƒ B X Ú. ˆ Xt[ˆW ^ ÌX W Ù Xv B } ~ÊÓÊ W ~ ƒ ~Ê ÌX W Êaƒ ~ m BÊ ß Ú. VF ˆ ~ wƒ I m q.ï.ƒ ~ fl ± ÏÏ Ú~ { Ï ÊtmF W { ß m ~W { m v ß ~ q ƒêfl F ˆ Xm ϺÊÛ` { B } ~ÊÓÊ W ßßnm[ F v\x ^ƒ Ïz F fi X{ F ß Ê, ^ƒ ~ ƒ X~ B X F v Ó { F ÚB p ~. m Ê W ~W ÓÊÌ ~ Õˆ wˆ y ±F Ú ƒ mó },ƒ G.: " m Ê W ~W' p v ÓÊÌ ~Ê ^~ l ~W BÊ X ~ Ó } Ê ƒ Z Õˆ wƒ ƒ m ƒ Ì ˆ ̃ I ƒ GL ƒê m a { ~ Ï m ƒ. ± ~ ± y~w F vz ßÚ Ïº p v q~ FÊ v { ƒ ß Ù ~ ƒ ˆ y{ zê B X ƒ I m ÌX ƒ mp ~Êfl Ê ~. ˆ ` F ˆÊ~ w m zê m B X~»ÌNU ~ ƒ ƒ ˆ y{ Ï~ H F ˆ FÊ X ~ zê Ê ª ʪ \ m ^ƒ ~ B Úƒ ~ X~ ÊÚ~. ± ~ Ó Œ~ ƒê ±S Œˆ F ˆ Ú~ ƒ B Úƒ ~, ƒ Z ƒ ˆ y{ zê ˆ { ƒ I ^S ƒê V Xt ˆ y ƒ I nm xm xƒ ^ Ó Ï Ú Ê ~. ""F ˆ { B Ú~ ~ Ú~ ƒê ƒ Z ƒ ˆ y{ ß ƒ G z XUm ˆ { ß nm zê Ê ª ƒ I ƒ Z ˆ { Ú \ m '' m Ê W ƒ G Ê Ú ªß ~. F I v ^ƒ G W ˆ XvÏ ÊÏ F vˆ ~ wˆ y m m ß v mˆ X MWŒ, ˆÊm Êv ~ʺ m v F v Ê W ƒ } ˆÊ ºW ± ª ƒ m ª m σ ~ fi ˆ ~ʺ m v ˆ Xv F v qv ß Ê ~. ƒ F Œ ˆ Xvƒ ƒ G WŒ ~ m ± ˆÊ e ~W ÓÊÌ ÊZ W Ê Ê z sw B { ÊÚ~. ÊZ W V Œ ƒ G tƒ n~ Ê n~ ƒ F Œ { ˆ { Ê. ƒ X~ ~ ƒ ± BÊ X m Ê W ~W Ù X ƒ Œ ÓÊÌ ^ÓÊŒ~ lhw X, zê Ê ª ƒ I zê ~ ˆ X m ªß. "" F Ì. _pœ ƒ Z ƒ ˆ y{ p v { U Ú Ê ~ '' Ï ÊtS Œ { ƒ G WŒ nm ~ m S ªß ~. m [ ~ ƒêfl F MÊ ˆ Xv ʃ N. v mˆ X MWŒ ± z { ˆ ƒ Ì ˆ ~ XF ƒ G v Ù~ ƒ I Ì. ^ƒ I ^ FÊ X{ Úƒ m nì Õˆ w m a { ^ ˆ X{ ƒ I ˆ y F vˆ ~ w um V Ê B ~ ''nm ~ʺ m v B ª Ê ~. sêt ÓÊ ƒ I W BÊ X ̈ X X ˆ ÓÊ ˆ v ƒ GLƒÊ F ˆ ^ Ó ts Œ WÚ X ƒ ƒê~ ̈ X.e.ˆÊ ºW Ó U ` m Ó Œ Ï ÊtS Œ { BÊ X VF Êt ˆ ~ ˆ }[ Ú~ ƒ I. nm ^ÓÊŒ~ lhw Ê y W ^if W sê W B ª Ê ~. m Ê W ~W Ù X ƒ Œ ÓÊÌ U ƒ F Œ Ê ~Êz sw Ì p v flm ÌX Õˆ w B ± qú\ m B { ÊÚ{. Ê ~Ê{ ^ ƒ Ê if ˆ v` Ê z sw ˆ X Ê Ó m ÊÚ~. ƒ ª F ˆ ~ ƒê z XUm W ˆ { Ê~ m nm if ˆ v` Ê B { ÊÚ~. z t ^ X d ˆ X{ \ `ß~ ƒ ÓÊÌ ~ Ì p v { ^ [ ƒ I um X d V tƒ ƒ ±fl[u. ƒ ƒ zê ˆ { Ó ˆ ^S ƒê z XUm W ˆ { Ó ˆ nm ` ÊŒ~ ƒ I ^ƒ ~ B Úƒ ~ ˆ ± ~ ^S Œˆ ^ ˆÊ~ w m Êfl B p FÊ̈ ~ ß ƒ G z XUm W ƒ Z ƒ ˆ y{ ˆ { ƒ I ˆ y ƒ m Ê ÊÚ~.

9 ÏÏ ÓÊ~ ƒê ÊŒ ÓÊ~ ƒ G WŒ, ƒ X Ì F I m... z ~ F I f ÊaF ƒ BÊ~Êt m m ß m Êfl~ ƒ nì F v Ó ˆÊ~ ~ [ BÊ X. ~ B ~ Êfl ` F ʺ Û ~ X ~ ˆÊ~ ± z `. nmn WÆn W ƒ F ƒê~ lhw z ifw BÊ X ^ƒ ~ X ~ z B ÓÊ~ lhw z ifw Ï~ H B X~ ß~ ƒ ʃ fiê ` F ± z ƒ ƒ ~ F Õ ƒ m ƒ Ìx Ï ƒ I X ^ B ª. Ù FÊq ÊÚ L Ì X d ƒêfl. Ù L ~ ˆÊ~ w ~ ˆÊ~ ˆ y Ó ~ Ê \ Ù~ Ì nm z B ÓÊ~ lhw ~ ˆÊ~ ± z ˆ y F v qv\ ` Ê ~. fl ƒ ~ ËX F ªˆ Ù Ê ƒ GÓÊ W ʃ ŒL`ˆ Ó \Xm Õß ƒ G Ê ƒê~ lhw z ifw, ƒ m ˆ Xm ~. ~ ˆÊ~ ± z ƒ Êx ß ^ƒ ~ ƒ BÊ~Êt nm ~. nm ˆ v { ˆ m Ó m { X~ V Ú~ ƒ Ú ˆ m v X ˆ ÓÊ ˆ v Xˆ Ú ^ Ó ts Œ ªÌ ~ ƒ I m Ùˆ yu ßÌ X~ F N, ˆÊm v W ƒ _m ~ Ì [º m v ~ X Ú. ˆ X Ê~ pm ʃ ] zê ˆ Ê.nm.ß. ʈ ~W BÊ X ˆ X Ê~ ƒ Ge zê ˆ Õv `ƒê E X X~ F N ƒ ~ Ó U ƒ G Œ ß ~. Ù X m Ó m { X~ ˆ m v ˆ v ±ˆÊmq.ß.ƒ X B W Uˆ MW ` Ó ˆ. ±F ~ F W ˆ ƒ Ì m B ƒ Uˆ { ˆ }[ F ˆ Ù~ ƒ ` FÊ ƒ m ^ƒ ˆÊz ˆ N ƒ m ^ m ˆ ƒ G~W X u Ú B Ê ~. Ù X~ F N uf N m Ó m { X~ ˆ v ª ^ Ó ts Œ { ±\ Xm Ì VmMÊfl Ó ƒ Ú ƒ m X Ù Ú Êƒ fiê Ï Ó m { X~ ˆ v ^ Ó ts Œ { ±\ ^ m ˆ X~ F N, ±~W.^z X ˆW ˆ ª Œ ß uƒ Z ˆ y ~ ƒ m `wœ Êfl Ú. n~ ÓÊ ÌX ^m ƒ ˆ } X{ Ì Ê tƒêflì nm ƒ XÌ { ªßƒ. ˆ X Ê~ ˆ v m Ï Ê F F W t.n W.Ï t ƒ Uˆ MW X~ F N uìƒ I X ß, Ù ˆ y [º u{ ƒ Ï~ X ƒ tˆ ÚƒÊfl~ ƒ I m X d E F N ƒ ~ B ~ ˆ ª m. ƒ m t ˆ v m ƒ Œ ˆ { ˆ Xm ~ ƒ.ß. ƒ Zwÿ Ï Êt Ê m v ^S ƒê B X F N ƒ, BÊ ˆ v m º Xt Ê m v, B ƒ E ^S ƒê F «]Œƒ G~ B ~ { ˆ ª m ƒ. p v Œ ˆ v L Ê Œ ÊxÏ, ƒ ZF N ƒ ~ B ~ I ^ Ó ts Œ { ±\ _p F Ì ƒ _tƒ X~ F N ƒ ~ sê fl `ƒê Ê tƒêflì. um ÓÊ ƒ ß ~. F ~ N~ ƒ sêƒ ~ X ^ m ˆ ƒ G~W X~ F N pƒ ^z X ˆ ~ ƒ ƒ Z ^ { ƒ tˆ ÚF ß B X~ ~ nm B { Êfl. Õ Jvƒ F ˆ ~ʺÊt tˆ Ê m E ~ X~ F N ƒ ~ F ^m ƒ Xªß ˆ m v ʃ fiê Ï ~ ƒê` Ê ~ nm F ˆ ^ ˆ ƒ XÌ { ªßƒ. ƒ Ê ˆW ƒ F Œ ` Œm e Ê ˆÊ ` z X ˆÊ W X Uß ƒ _tƒêfl F vƒ X W ƒ Ê ˆW F ÓW ƒ S Œß ƒ G tƒ ª ` B ªˆ {, WŒ ʪ ªˆ Õv ~ʃ m W ˆ ~ ` B { Êfl Ú. L ƒ ~ m F ÓW m Ó Œ Õv Œˆ Œ~ ʃ ŒL`ˆ X Ú ª BÊ` ƒ G ~ ƒ, if. ~ m F v Ï { Ê ~ fi ƒ G ÓÊ~ nm B ªˆ ` ƒ ƒ Ẍ mï Ê Ú B ˆ y ƒ X ˆ Xªß~ ƒ Ó ƒ G~ m Ó { ÓÊ ƒ ß zêm ˆ ƒ m Ó ƒ Ù~ ƒ I m ƒ Ê FÊ~ ƒ G ÓÊ~ nm XU W ºÊ ƒ G Êfl Ú. F yï Œ { Êm ƒêt W Ê̈ ` B : ± tƒê~ ~Ê v ƒ ª S ŒB ª m Ï m vb ˆ y m ƒêt W L_m Xª Êfl, ^ ~ Ê̈ ƒ ˆ ~ m ƒ «m ËX F fi { ˆ X ÊÚ ^MÊ ßˆ Xm S ªß n Ê Ú. Ê̈ ƒ ß ƒ hw ƒ ˆ y ƒ Êfl, B m Xm ~ X e ƒ m ~Ê v\ ƒêt W ^ Ê ßˆ Xm ƒ ~ ƒ m B X fl Ê m F ~ `ƒêß { ªß ~. ˆ F «W X~ ` ÊflÌ. mjf ƒê~ ˆ t z mˆ : ƒ m { X ƒ Gº X ƒ m ƒ ƒ ~ { Ú mjf ƒê~ ˆ y ƒ ~ ƒ ˆ ~ mf «m F Q tƒ fl nm ~ ƒ vƒêfl z mq Ú Ê ~. ˆ { ƒ F Œ x`ƒ Œˆ { ß ÓÊm W ˆ X ƒ I ˆ ̃ I ƒ m Ï~ X ß m um ƒ F Œ m ƒ x`ƒ Œˆ { ÚÌ. ÓÊ ƒ mjf ƒê~ ƒ ~ ˆ Ï BÊq m Ó Œ ƒ ˆ W ƒ ß ª Êm, Ï F ƒê Úƒ tï ƒ X~ ƒ ß ƒ hw ˆ m { B ˆ m Y~ [ ~ ª ƒ I nm ~ F vˆ F v ` ªß Ê ~. EBÊ Œ ƒ ˆ Ó U: F yï Œ { Êm BÊ`fl Ê L ƒ G ƒ ß ÊÌXˆ EBÊ Œ ƒ `\X Ó U `. ƒ _m ~Ê n x W ˆÊv ÊÚ, z Õ ~ B ƒ GZ, ^z xs ˆ ƒ G~W F «W ^ ˆÊ { Xm pœß ~. VF INm EBÊ Œ BÊ{ Ï~ ƒ ƒ ˆ _m ß, F yï Œ { F «~ F Ú B Ó ˆ m ± v ß. Ó }m X~ ƒ Ge zê ˆ X FÊÌ F «ºÊ, ß apple (nm) ˆ m ÊF I~ ÊÌXˆ Ï, ƒ }nifwapple, n WniFWapple, FÊF ItÌ~W if vmmw ±ifw Ó }m X~ J ˆ, ˆ ÊŒ ˆ ~ ˆ fiê ƒ Ó }m X~ ƒ _m ~Ê vb Zwt, ƒ X ~W ƒ ~ ƒ m ƒ vƒêfl _m ß ±~ X { m Ó ˆ m u ÊÚ ß Ê ~. ˆ wxÿ~ V x ` ~Ê v F ª ˆ y nm F vsêt Ô~ X F ˆ ~ w ÊL { u q { F M Xv W m[ ÓÊ { u{ Ó mq B p ~. B X~ ` Êfl ƒêb ƒ «m X BÊ` Xm. Ùm ƒ mºê B Ú~ Ù X m Ô~ X F ˆ ~ w { ^m X Ó mq B Êfl, ÌˆÊ m ~ ƒ heìt X Ú F ƒêfl \ m F «~ σ ß Ê ~. ` ~ } x ` Ê w Ï F ˆ ̃ I ^m { ƒ ƒêtfê~ a~ Ùm B ~ Ê{ ˆ y ˆ ~ `, F w ^m ƒ m { ƒ p ƒ I. ƒ ~ ª ƒêfl e Ê ˆÊ zw ±~ X ~Ê Ùm ƒ ŒF ˆ zêm Ó \Xm ß Ê ~. I ^ ˆ ~ J ƒ ƒ m F «~ ªß Ê ~. [º Ʊ~ W BÊ X FÊF ItÌ~W if vmmw ±ifw Œˆ Œ~ Ï J F Œfi V x ˆÊ~ wƒêfl.b Ú~ m ƒ ~ { Ú ƒ tqú\x» ƒ Ù X» F «ƒ Œ x F m B ß mf I J F Œfi ˆÊ~ wƒêfl n Õv ƒ m ~ F ~ : ˆÊ~ MW U ˆ B X, ƒ G.: ˆÊm v W BÊ X ±S Œˆ BÊ X Ï Õ ˆ ß apple (nm) ˆ ƒêfl U qß. B F ˆ F [ Xªß ß apple (nm) F v Ê Œ ÕŒ F vˆêzw ˆÊ~ MW, ˆÊm v W n ~ ˆÊ~ ± ª ƒ ~ BÊ X Õv ƒ m ~ ^m ~ B Ê fl nm F v FÊ ß Ê ~. ""ƒ ƒ X B W ßm W ƒ ƒ ~ Ì Õv ƒ m ~ F ~ ƒê ` { ^ ß Ê ~. mf Ú B p Ì BÊ X ˆ F IN B w `ƒê~ fi ˆ vƒ ˆ } X{ n ~ ˆÊ~ `~ʈ ß. Ê Õv ƒ m ~Êfl~ ƒ ƒ ~ Ù F Õv ƒ m Xª n F vºêû F «ƒ Œˆ ƒêfl Œ`ƒ Œ Ú '' nm F vˆêzw ˆÊ~ MW ±~ X ß ~. Ó \ ˆ, L ~ B ˆ y BÊ X ºÊ ˆ ±S Œˆ [ˆ yu `m ~ ˆ fi ` n ~ ˆÊ~ ÏiF ̃Êfl~ ƒ F Ó { ˆ Ì Êfl nm ^ƒ ~ ƒ X ˆ X ƒ ƒê ƒ m X] ˆ : z ~ W F ƒê~w F Ifi, ƒ G.: F Õ ƒ ƒ BÊ~Ê F à ʃ fiê F v Ê~ ÓÊ F w n ƒ F z ~ W F ƒê~w BÊ X ˆ ~ m v ƒ X F ~ N~ ^F BÊ t ƒ G ˆ Xm Ê ~. [º ˆ ~ m v ƒ X ˆ X ƒ ƒê ƒ m X] ˆ nm z ~ W F ƒê~w B ª Ê ~. F v Ê` ^ Ó ts Œ Ï ˆ m F ƒê~w ˆÊm v W`m ƒ m X{ Êfl Ê ~ nm B { ƒ ƒ Ẍ ƒ X, n Wß ƒ F F ƒê~w Ï~ H F v ʪ ß Ê ~. F [º ʃ fiê B X, ƒ G.: ß apple(nm) ˆ m v ^ ˆÊ~ ˆ y m ~ ÏƒÊ Ê Zˆ ÓÊ~ Æ^ƒ ˆ F ~ ƒ Gw uf Nm ˆ ƒ ~ F Õ Ê ƒ I, ~ ˆ fiê Ï Êt uf Nm m ^ƒ ˆ Xm fl ƒ «tbê Zˆ ƒ } ~ F Ê ƒ I ~ m F vƒ _ FÊ vƒ ß~ ƒ ß apple (nm) B ª. F v Ê~ ±~ m [ß L~Ê W ƒ _tƒ m v ƒ X, ˆÊm v W B ̃ I ƒ F Œ { ˆ { F ƒê~w ^ƒ ~ F v Ê` N Œ m X~ Ï ƒ ˆÊm v W { ^S Œ ƒ G ˆ X{ ƒ F ƒê~w ÏiF Ì~Êfl Ê ~ nm Ê ~. F v Ê` ^ƒ ˆÊz ƒ ƒ BÊ~Ê ` Ó ˆ nm F ƒê~w~ B V oß ƒ X, ˆÊm v W ˆ UÌ ƒ Ẍ F v ÓÊ FÊU W~ ~Ê FÊÃ Ê fl ƒ G ƒ ƒ Ẍ F ƒê~w~ F v Ê` ƒ B ÓÊflÌ ^ ˆÊ~ ˆ y m ~ F ~ ƒ Gw uf Nm ƒ ~ F Õ Ì : ˆÊ~ MW F ˆ ʃ fiê F Ùm [ Xªß ƒ G Ê ß apple(nm) F v Ê Œ ÕŒ F vˆêzw ˆÊ~ I ^m Ê~Ê uf Nm ˆ y zê ˆÊm ƒ ˆ Xª Ì mï Ê ˆ y F ~ Ê ƒ I nm ^ƒ ~ ªß Ê ~. "" ÓÊ~ Æ^ƒ ˆ F ~ ƒ Gw uf Nm ˆ ƒ ~ F Õ Ê ƒ I ƒ Ú ^ ~ ~ ƒ BÊ` ˆÊ~ ^mz { Bʈ Ê ƒ I '' nm ˆÊ~ MW ªß Ê ~. ʃ G t ˆ ` F Œˆ vƒ V o ÓÊ~ Æ^ƒ ˆ F ~ ƒ Gw uf Nm ˆ n ~ ˆÊ~ ƒ I BÊq~ ƒ I ƒ BÊ Xv B nm ˆÊ~ MW B ª Ê ~. ʃ w ~ m X ʃ fiê F v Ê~ ±~ m Ó B X, ƒ G.: [º ± ª Ï~ ƒ ˆ ÊŒ ˆ ʃ w ~ m ˆÊm v W X ˆ ÓÊ Êƒ F v Ê~ ƒ ƒ G WŒ m ˆÊm v W ^ tˆ X Êm ±~ m [ ƒ ` ˆ Ù. ʃ fi N Œ ƒ Ê t ÙÌ : ßm W Ó X FÊ W, ƒ G.: X ˆ ÓÊ Êƒ Ê N Œ ƒ Ê t ÙÌ nm ˆÊm v W F v Ê Œ ÕŒ ßm W ªß Ê ~. ""ƒ G tƒ { ƒ nì ƒ m { ± Ê~ ~ BÊ X ^S Œ ~ '' nm ßm W B ª Ê ~. ƒ m ~W Ï Ê ÓÊ Êƒ N Œß~ Ì. X ˆ ÓÊ Êƒ N Œ ƒ m I u Ú ÏÌ nm m ßm W B ª Ê ~. ªß ~ m X X ÚÌ nm B ª ˆÊm v W ˆ F vwƒw ƒ ƒ ~ ˆÊ~ MW ˆ ƒêfl U qß Ê ~. ~ m m X ÚÌ nm F vwƒw ƒ _eœ B ª Ê ~. ʃ m ~ m m ^ƒ '' nm ˆÊ~ MW B ª ~. ""n~ F vƒ _ zê {Ê Æ ~Ê ÊvÏ w V Xt sê \X L BÊ X ˆ B ˆ y ˆÊ\ n ~ m HƒÊfl. σ, ÓÊtmqm W ƒ ˆ y ~ ˆ fi ` ƒ BÊ X ºÊ ˆ ±S Œˆ [ˆ yu `m ÌX ÓÊ~ ƒ ~ q ƒ n ~ m sê ` Ú '' nm ˆÊ~ MW ªß Ê ~. ˆ { apple ƒ F Œ { ˆ X ƒ ƒê N F ƒêfl ƒ ƒ nm F B { Êfl. ""ˆ m ƒ W ªˆ ƒ «~ ˆÊ~ L~ m { ƒ ` F ßÌ. ƒ BÊ~Ê F à Õvˆ F ÿ ±\X ƒ ~ Ù ƒ ~ ^ FÊ Xm Ì '' nm ˆÊ~ MW ªß Ê ~. m ˆÊm v ˆ ÊŒ ˆ m ʃ fiê F v Ê~ ±~ m [ ƒ I ˆÊm v W ƒ _t nm `ß. ƒ G WŒ ~ m ˆÊm v W F [ Xª nm ^ ˆ ƒ XÌ { ªßƒ. m ˆ ƒ q: Ù»~ z mq V v~ B t ÙmiFÊÌ, ƒ G.: ƒ ]F I~ ÙmiFÊÌ F «ƒ Œ F I ÊÁ ( F }M W ~ z W if vmmw) BÊ X F «W ˆ ƒ Gm X { ƒ m ˆ ƒ Ù»~ z mq V v~ B ~Êfl Ê ~ nm F «~ ªß Ê ~. ˆ }~ʃ «F v z ˆ ƒ Gm X { Ú Ú Ê V v~ m ʪ ß ~. ˆ ƒ Gm X { F v ʪ ß ~ nm ^ƒ ~ ªß Ê ~. m ˆ ƒ Ù»~ F I ÊÁ V v~ B ~Êfl Ê ~. nm ~ }if W BÊ X Ú m BÊ X XÚÌ J Ê a{ F nm ^ƒ ~ ªß Ê ~. V v~ ƒ B { Ù FÊv Õˆ ƒ } ϺÊÛ m a BÊ X ± N v ˆ { ß ˆ X Êfl nm F «~ ªß Ê ~. ƒ p nm Ê ~. `B ^B Z W ~ `~ m ~ ʃ fiê F v Ê~ ˆ } Xm ~ ƒ F ƒê~w, L~Ê W ˆ { mˆ m, ÊÏ~Ê~ L ~ ˆ Êz ƒê ƒ I ˆ y ˆÊ~ wƒê ƒ X z ˆ X ƒ ƒê "ƒ m X] ˆ ' nm B ª Ê ~. ˆ X ƒ ƒê ˆ ʃ fiê F v Ê~ ˆ y ƒ BÊ~Ê F È y ± Ï ß Ê ~. ± ~, ƒ GLƒ Ï Ó e ƒ Ùƒ ~ ß ÊHm ƒ ~ÊLt L ~ nm X ßx ˆ Ê~ ~ nm F ƒê~w B ª Ê ~. V Ú~ F v z ƒ _tƒ v BÊ X [nßn ƒ F ƒ `ƒê ~ σÊ~ F Œ ß Ó X L ˆ X º n W ƒ F n W.. ƒ E ~ Xm ƒ G Ê Ú~ ƒ I. B X ƒ ƒê~ ß apple (nm) F v Ê Œ ÕŒ F vˆêzw ˆÊ~ MW F ˆ ʃ fiê F vfiꪈ [ Xªß ~. m Ó Œ F ˆ ~Ê m Ê ˆÊ~ MW, ß Ê~ʃ \ X, nm.ˆ. F m BÊ X ƒ B ƒ Z W ^Ï W VF ßa ~. ~ m ˆ x ˆ [ Ê ÏÌ ' B X, ƒ G.: ""` ƒêtˆ ƒ ~ ƒ G v ˆÊ{ e ƒ tˆ ÚF Ú?'' nm ß apple (nm) F v Ê Œ ÕŒ F vˆêzw ˆÊ~ MW F vˆ Œ~ F vz \Xm ˆ y V Ú ß Ê Ù F vˆê X Ì ƒ { ~ m ˆ x ˆ { Ê F vz ^ƒ ~ V Ú ß ~. ""` ƒêtˆ ƒ ~ ƒ G v ˆÊ{ e ƒ Ú? F v Óʃ zê ˆ ~ X Ù Ê ~. ʃ I F v Óʃ zê ˆ ~ '' ~ m ~ ƒ ˆ x ˆ [ Ê `~ʈ ÊÚ ˆÊ~ MW F võ ß ~. ƒ ~ F v Ê` ^ Ó ts Œ nm [nßn [m[ Ú. ± ~, ʃ m ~ ƒ ˆ x `wœ Ê ƒ I ~ m X ±fl~ ƒ ƒ ªß Ê ~ nm ˆÊ~ MW B ª ~. ƒ G Ì F v z, ±m vf v z ˆ y X U W B X, ƒ G.: ~Êtflm W u{ Êfl ^ƒ W ˆ Xv nm Ï ÊtS Œ ± ZB t ƒ G ˆ Xm ~ ƒ F vˆ ~ w BÊ X t ƒ G ƒ m ~Êtflm W u{ Ê ÓÊFÊ Ê ˆ BÊ X m W ˆÊ e Ï ÊtS Œ` ± ZB ß~ ƒ F vˆ ~ w ˆ v m ˆ X MWŒ ƒ G Ì F v z BÊ X ±m vf v z ~ ˆÊ~ ˆ y X U ºÊ ƒ G. F vˆ ~ w { ˆ n~ ~ÊLt { n~ ƒê~ { S Êßa ƒ ~ Ó ˆ nm v m ˆ X MWŒ ± Õß. F vˆ ~ w Ï Ê~ v m ˆ X MWŒ ƒ G WŒ ˆ y ƒ m X. ~Êtflm W ˆ ƒ I m ~Êtflm W F vˆ ~ w ` ` Œz ƒ ƒ Z ƒ z X ˆÊ W X ºÊ ƒ G ÓÊ~ nm n~ X Õˆ w m a { FÊvmz FÊÌ~ BÊ X L ÊÃ~W~ v m ˆ X MWŒ F võ ß. B ƒ Ê ß ~W L ~ W BÊ X ÌBÊ ƒ q Ì X FÊÌ vb Zwtm n~ ~Êtflm W J { Ô~ ƒ m V ` Œz `. ƒ : ] ˆ ß ƒ ʃ I Õ Ê m W, ƒ G.: ƒ q w Ê~ X d Ê ˆ Ì ]\Xm ˆ ß F fiêƒ ^ ~ X{ ßÌ q ˆ ` F ƒ m ƒ F U Ê ~. ~ ˆ fiê Œˆ Œ~ ] m ƒ B { B X~ Ê ~ nm F «~ ªß Ê ~. ±~ ƒ B Êfl. ~ ˆ fiê ~ fi ƒ m ƒ. Ù X ˆ ̃ ~ ßÌ q~ ƒ Ê t Ù nm ^ƒ ~ ªß Ê ~. ß ƒ G ƒ m ~ Œˆ Œ~ Ó ß pƒ ƒ ~ ˆ X ʃ fiê ±\X ̈ X, ƒ G.: ß ƒ G ƒ m ~ F ˆ Œ ˆ Œ~ Ó ß BÊ X ^ m ~ ^ƒ ß ƒ G F v z Œ F Œ ß V Ú~ F v z pƒ BÊ X [nßn ^ Ó ts ˆ ƒ ~ ƒ m ʃ fiê ±\X ^ÌBÊÓÊ W e Ê ª ˆ y ` ŒÕß. pƒ m X FÊ W FÊÚ m BÊ X [nßn ^ Ó ts Œ ^z X ˆW ƒêlf F ˆ Œˆ Œ~ V Õß ƒ G Ê Ú~ ƒ I Ï \X Ê_ { ª Úƒ. ƒ ~ ƒ m ʃ fiê ±\X ƒ I ^ÌBÊÓÊ W e Ê m Ê ƒ ± Õß nm ƒ _t ʃ fiê ^ ˆÊ ^ ºW ˆ ƒ G~W [ Ê~ ªß Ê ~. "" ʃ I ƒ ~ Êfl Ú ƒ. uƒ Z ƒ ~ ßx ˆ ß ªˆ Xˆ Ú ˆ vƒ { ˆ } X{ ƒ '' nm ^ƒ ~ B ª Ê ~. ~ ˆÊ~ mf I pƒ BÊ X Êmßaˆ B wˆê V ÚƒÊ ƒ ߈ Xm ~ ƒ m BÊ X ^ÌB ÓÊ W ˆ v ^ Ó ts Œ ^z X ˆW ƒêlf ` Ù ß ƒ G ƒ m ~ ƒ «m ~ F ˆ Œˆ Œ Êfl Ó ß ~. ªˆ Œˆ Œ B X Êfl p vƒ «m ~ F v z Œ F Œ ß ~ nm ƒ XÌ { ªßƒ. e Ê ª ƒ I ß ƒ G ƒ m ~ ƒ G̈ `m ƒ ~ ˆ X nm ƒ XÌ { ªßƒ. L~Ê W B ÊtˆÊm L~Ê W pƒ ƒ ˆ X Ê ƒ ~ ˆ }[ Ó ˆ m ± v ß ~Ê FÊà tˆ F v ÓÊ FÊU Ì ƒ Ï ß ªˆ L~Ê W ˆÊm v W zê ˆ ~ X ƒ ƒê~ B ~Ê F ÃF Ó ƒ B X~ ÓÊ ƒ G tƒ ƒ ~ Õß ƒ G Ê ~.

10 ƒê ÊŒ ÓÊ~, ƒ m { X~ ƒ m { ƒê~, ä ƒ G WŒ, ƒ }Ï t ÓÊ~ F IMÊ] ~ ÕZ ˆ m ~W " Xflƒ «fl' t N ~ ~W ^FW ƒ m { X~ : ~Ê ƒ ~ ml Ê Ê W ƒ ~Ê F à ƒ Xfl ƒ «fl t N ~ ƒ F Œ X{ fl Ï ÓÊ ƒ m { X ~ ÕZ ˆ m ~W ~ ~W ^FW ±fl B X~ B XÏ Z Ê ~. N q w ÓÊ~ ˆ }ˆ N t F v F v ÕŒß ~ ÕZ ˆ m ~W, ƒ X~ m { m N Œ Êfl ˆ ÊŒ ˆ ~ÊLt m ±\ y Ú ÓÊ ƒ ß ƒ ˆ }ˆ F v ~. ~ ÕZ ÊÌy ß `m ƒ m { X nˆw F vz W t ~ Ó ˆ m v z x~w ˆ X ˆ W BÊ X Ï W z U t ~ {Êfl ~ Ó ` Ì, Ù Ú p N t m\x Lˆ X ˆ \Xm ƒ G~ ƒ X~ m { ƒ mó } Œ `ƒ Œ ß ~. ~ B ~ ÕZ ˆ m ~W F v Ú ƒ m { X }mmw ^ X W ±m ƒ G tƒ ƒêt m ƒ G Ú Ê ~. N Œ Êfl ~Ê F à ÏÏ ~ÊLt ªm ±\ ƒ m N Œ { u»~êfl ~ ÕZ ˆ m ~W, ^m ƒ Ú ~ ~W ^FW ±fl, ~ X. B ƒ G Xm F vƒ Gw F vƒ F Ê ~. " Xflƒ «fl' N ~ ~W ^FW ±fl B X~ B XÏ Z~ ƒ ~ ÕZ ˆ m ~W m " l "ˆ ]\X w X ƒ Z t F v z Œ ` ^m ƒ Ú ƒ ~ X ƒ m \ Ù ~. ± ~ Œˆ vƒ mj ˆ ~ ^ Œ, ^ƒ tƒ a m Êfl ʃ I N Œ m B X~ m Ê fl ~ ƒ ~ m ˆ ƒ ʈ ˆ m ~W m Ó Œ ªß ~. " Xflƒ Ê ^m ƒ Ú ÓÊ ƒ ß ~ ~W ^FW ±fl~ ƒ B F Œ ƒ tˆ ÚF ß ~ ÕZ, N ˆ ˆ ±fl~ ƒ Xm Ïz F ~ BÊ X Xtz W ƒ Ẍ Xfl ƒ I Êfl B ª ~ Ì, ƒ m B Úƒ ~ m Ê ƒ Ó ˆ ˆ ƒ tˆ ÚF ß ~. q~ Ï [ z qv Ú~ e ƒ v F I~Êw ˆ S {, ~ʃ wæƒ BÊ ÓÊ~ m B ƒ Bʈʃ t { ƒ X Ê ƒ I { ˆÊw ~ ƒ F v Ê ^mz F ÆÕ F { ƒ t mj F ŒƒÊfl. ^m ƒ ƒêfl uª BÊ X tˆ y ß ƒ I nm Ù ~ Ê~. ^m \ F v ˆ Ú m ƒê F v ~ σÊ~ ~Ê Ú : m :~ ƒ ~ F I m... ƒ G~ ƒê~ { ˆÊÌ F v Ê~ ƒê ƒ Œˆ vƒ B ~ "" ƒ F Œ { m ''. ƒ F Œ { m JUß~ B Ê qv Ú e ƒ ^F N z `~ X ƒ F ƒ "" ƒ F Œ { m ''. B ̃Ê~ ƒ F Œ { ^ ªˆ Ï [ ˆ X m qv Ú ^m ~, Ï \X L {, ^ Êz F Ì F z qú { ß F { BÊ X ^m ƒ ƒêfl ÕÌ qv Ú ƒ ~ w Æ F I ~ Êa m Êfl ƒ ~ wƒ L ƒ I ƒ X Ê ƒ q~ ˆ XB `~ X Êfl. ƒ G~ ̈ ~ X. ƒ n x WŒ zêƒ hw F v Ê W `Ï Œß~ ƒ q~ Õ Jv ß.. BÊ X.Ï.. ~ XF ÓÊ~ uˆ Xy ~ÊLtƒ «m ~ ƒ X Ì ƒ _tƒ m v ˆ F Ê` ± ~ Ùƒ d B º { ^ ƒê Ê ˆÊÌ Ï mp Ú. BÊfl X Œ m X ˆ ˆ Êtw Ï ~ pß L ~ ±~ X t ƒ Ú L ˆ Êtw X fl߈ Xm ~. ±~ X t ˆ B Ú Ê ^ ~ Ú mf «wœ ƒ B ß ~. BÊ X ~ ˆ F Ê` ~ Êt ßx ˆ ß ~. q ˆ Xy X Ì Ì ƒ I { ÏÏ ƒ LÌ { Ê ÊÚ,..~ m ˆ ß~ { ~. ^ƒ ~ ^ m ~ ƒ m ƒ ~ z ÏÏ ~ÊLt { ƒ _tƒ m v {Ê fl m ` N (), z Õˆ Ê ˆÊ X ˆ ~W t W ^B Z W }ƒ X~W (), ºÊ q ~ʃ m v W (), Ì (), ƒ (), ~ʺ m vˆ ƒ G~W y W (), ~Ê[v Ï (), FÊZ x~êºw (), Õ Ê q W (), Vƒ G ÓÊ~ (), ƒ m ~Ê ~ʺ () Ê ~. Ùƒ ~ B p ƒ ƒ mz ƒê ~ ƒ I Ù X ˆ ̃ ~ L F ƒ ~ ƒ Ú ˆ ̃ ˆ Ì Ú Ù Ú nm Ó ~ B { Ó ˆÊflÌ. ± ~ Ù ˆ y ^F ƒê ƒêfl ʃ S tœ m ƒ _tƒ m Ê \ ƒ ~, ƒ ƒ Ú Vƒ G ÓÊ~ n ƒ I um ƒ ÊB Œ t. ± ~ Vƒ G ÓÊ~ z v ] ˆ ^m ~ m ˆ y Ì Bʈ ƒ ^ƒ ~ ˆ pm \ ^ƒ ƒ { ƒê. ƒ Ï [ F v\x ªm Ê nì ~ m Ì nm n F Ó Ê ß X ÊÚ~ X nm z ƒ ~ Ú Ê ~. F ÓÊ F { ƒ G vƒ Ì ƒ heìt { F v ` t Êa F Ì X{ Úƒ. m Xƒ Z ~ m ÊiF Ì ƒ m ÊiF ÌƒÊ m, Ùm uˆ Xy ~ ˆÊ~ ˆ m v ~ ˆÊ~ ƒêfl. ~Ê F ÃƒÊ F ~ Ó { ƒ GLƒÊ Ó { ÊÚ Îƒ Œ Êx m vbt ˆ X ƒ ƒê ˆ y ƒê Xm ƒ ~ ˆ ]ÿ ~ X~ ÊÚ nì ~ ƒ ˆ F ̈ X ƒ _tƒ m ʃ ˆ ~ w Xm B ̃ ~ B Ó» ± N ` ~? ^ƒ ~ ƒ _tƒ m v ± Ù ~ X ^ƒ ~ X Œ, ^ m v~ê ƒ ^ƒ ~ ` ƒ G F v ƒ z L nm X ƒ Ê~ ~. ^ƒ ~ X Ì Ì ƒ I { ƒ Z ºÊ F vº ƒ Z F B m ˆ y ˆ Xm tƒê z F vºêf v Ó xˆ y ʃ I H~Ê Ó ˆ n ƒ ºÊ ^~ { Ú. ÙÌ ƒê ~ ƒ mz ƒê, ˆ X ƒ ƒê { ƒ Z z F vºêf v Ó x ƒ ~ ƒ ƒ ˆ X {Ê Úƒ. BÊ Ê ~ nm BÊ~ } X w. ~ mfl B»ˆ y m Q, mf v ƒ ~ B X ª B»ƒ zê tm m Ó vƒ ~ m ± Ê Ú. L Êm ˆ y ^ wƒêfl B»ƒ um ± Ê Ú. ƒ }Ï m B Xm ~ ƒ ÓÊ~ ˆ [ L Êm ± ƒ B X ª B» ^ ~ ± ƒ }Õ F B Xm. Ù wÿqym m Q, mf v ˆ y B p ƒ fi. Ùƒ ~ X ƒ ƒ F Ó X F w { ÏÏ wÿ { ± ~. ˆ ], Ó BÊ {, B X ~ x, F «º, ˆ ̈ { Ùƒ ~ ± ~ F v Ê ƒêfl~ Úƒ. B X ª B» m m ~ ʈ ˆ [ L Êm ƒ ~ m Ó vƒ, ~ ƒ flì ƒ Úƒ. Ù ~ B» ªflm B X ˆ [ L Êm B { ^ ± Ú. ƒ }Õ F bt BÊ X Õv ƒ m B Xm ~ ƒ ˆ [ L Êm B X ª ± ~ fi Õ m F v ˆ ƒêfl ƒ X ~ Ú. V ÊÌXq ˆ Xˆ yfi Œ Êvƒ X~ÊÌ Ï ~ ƒ ˆ [ L Êm ƒ ~ B X ª B»ƒ F v ƒ F Œ ƒ } Ó ƒêfl ± ÊÚ~. apple { ˆÊÌ ƒ Z ƒ F Ó X F w { X X~ÊÌ ^~ mf v Ê ˆ ˆ ] BÊ X X~ÊÌ Õv ƒ BÊ m z x~ ƒ Êa F «º ƒ ƒ Ẍ Ó qúf «ƒ Œˆ ƒêfl ± ÊÚ~. X ƒê m X~Ê : Êx m vbt F «ƒ Œ F «WŒfl ~ ÓÊ»ªˆ BÊ X ELŒ t m Ó Ú ˆ [ L Êm ƒ ~ [ m ƒ Z ƒ XÌ F v z ƒêfl X ƒêƒ X~ q w ˆ ƒ Ì m ~.ˆ ~ʃ ^~ ߈ Xm V Ú~ ˆ, V,.ˆ.e { Ú ± Ï ß ˆ [ { ^Ì ±z ƒ F B mpb X ~. Ùƒ ~ ˆ ̃ ~ V e X ±z ƒ ^~ ß m ~. ƒ G~ apple z ƒ G m { ƒ ~ ʃ GvLtƒÊfl B F I B ^wÿ º X X ~ m Ó XÏ m ^ Ê ˆ { X ± qú B U ˆ X ƒêfl ~ m Ó ^ ÓÊt ƒ G Ì ` Ê m ~ Ì B X fl, ^ ʈ F Ï ÊtS Œ { m[ ~. Ùƒ `Ì Ì ß X u» Ï ÊtS Œ m Ì ˆÊ~ w Ùƒ ±\ y ƒ G ˆ X{ X w nm ߈ Xm ~. Ù ˆ yì wfl ~ÊL~ ƒ ~ ˆ X ˆÊ~ wƒ m. m ~ ˆ ̃ I m { m ~ ^ ÓÊt ƒ G Ì ± ƒ I Ì nm Ó Ú ± B ƒ ~ ª Y ~ Ì W ` Ê w ß Êfl Ú `m Ê ` Ê m ~ m Õˆ ˆ ~ ˆ ]ÿ [. ƒ Ú ^ƒ ~ ƒ ~ ª ˆ ~ ˆ Xm B X fl, ^m Ê ~ X ± B ` Ê m ƒ ~ { ~ ~ Ú ~ Ùm ~ m Ó um F vˆê~ ƒ ˆ { ˆ Xm ~ Ú Ú. ± B Ùm ~ m Ó ƒ ~ ƒ tqú ƒ }.. ÓÊ ÊÏ. ~ m Ó Ê ˆ Êfl, um ˆ ßa~ ƒêfl `m m Ê~ Lm ƒ Êfl Õƒ m Ê~ ƒ Ú Õƒ ˆ ƒ G~ ˆ Ê mj Ê ˆ { ` Œz ƒ Ùm X ߈ Xm B X ƒ ~ m ˆ Ï Œ ƒ }.. ÓÊ ƒ ~ F «wœ B ~ ˆ [ L Êm m ÏÕ F B X ª ± ~ fi ÓÊ~ ˆ X m ˆ [ ª X~ÊÌ m Êa ~ÊL Ê m v X { ~ u{ Ó }Ì nm ƒê ˆ y ^ ƒ I ƒ G ˆ X ~. ƒ G~ apple ƒ G `m ˆ [ L Êm ƒ ~ Ù ƒê ƒêfl Ê ~. ƒ G~ ƒ { ˆ m { e ƒ Êfl Úƒ. B» ± ~ : ˆ [ { apple { B X ª B»ƒ Ï [ ƒêfl ± ÊÚ~. ƒ X Ì ÊÌ y { ˆÊÌ ^ƒ ~ ÏÕ F z V { X mfl Ù ˆ [ L Êm nì ƒ ª BÊ X Ù ~ ºÊ ±BÊx` ~ ƒ ª BÊ X X~ÊÌ ^~ ƒ Ó U ` ƒ Z ÊmF v Ê ˆ t { Ó BÊ Xm F v ÕŒ ÊÚ~. ˆ ^m ~ B X ªB ]ÿƒ ƒ ƒ Z L Êm ƒ _m ~ ƒ ˆ [ {, ^ ˆ Ú B»ƒ ~ m ± ÊÚ~. Ùƒ ~ apple { ˆÊÌ Ê ƒ ƒ G ƒ I Ì. ˆÊ ˆ Ê ƒ G l ~W F «Ìt X~ÊÌ ƒ BÊ m z x~ ƒ Êa ƒ F «º ÊÚ~. B» ƒ X̃ Ó ƒ I ˆ X ƒ ~ B X ª B» ƒ ƒ G~ ƒ m ˆ [ { um ƒ XÌ Ó M B X ƒ Ẍ ƒ X̃ Ó Ê Ú. Ù ~ ߈ y ƒ XÌ { L Êm ƒ _m ƒ Gm ƒ G nì X ƒ G ƒêfl B m Ê Ú. ƒ Gm F ÊS Œƒ ƒ Ù F «º ƒ G ªˆ ˆ m ƒ ~ ^ Ï ÊÚ~. ƒ m Q : ˆ [ { nì ~ umê fl ƒ ª B X fl ˆ ÊÚ~. Ó qú m ƒ }ƒ ÊÚ~. Ùƒ ~ BÊ ƒ B p fl { ˆ [ ÓÊ \ Ù~ Úƒ. ˆ ºÊ F fl { ˆ X Ù m Ó Œ ^ƒ ~ BÊ ÊÚ~. Ù ~ BÊ { ^ƒ ~ ˆ Ì ƒ ~ ƒ ˆÊL Œ ` m m ß Ê fl. m ƒ G~ Æ ƒ m Ì F N ƒ F N ÓÊ ÊÏ '. ƒ G~ ƒ X~ z ˆ ªm ÌX { ˆ X ~ pß ` ŒÕß Ê ~. ~, q~ ~ ƒ m Ê ƒ I { F «v Ê ÊÚ Ó { m Ê ~. { `m Ì wˆ y `~ m ~ ƒêfl ~ m Ó ˆ X Êfl Ó { ~ ƒ I um HƒÊfl~ ƒ m ^ƒ ~ ± `ˆ ƒ Z mf «wœƒêfl X flß Ïz F. ~ m Ó um ˆ Xm ~ ƒ Ùƒ ~ ` Ê m n Ê Ê ƒ XÌ ˆ vƒêfl Ê ~ nm ~ F «ƒ G ƒ G, m ~ nm.n. ˆÊ~ w~ê ˆ.Ï.»wÿ, ^ˆ ~, FÊN Ê~. Ï Êt ÓÊt ƒ ƒ flß~ ÊÚ~. LmÓ, ßeˆ, ƒ mˆ ~ ƒ w apple Ê{W, ^ƒ ~ ƒ ŒF ƒ ml {Ê Õƒ m Ê~ m Ê~ ƒ }.. ÓÊ ÊÏ Ù, Êfl "ˆ ` ~ ', " m ÊtÆÓÊ{ t', "± Y~ Y~ ', xf ƒê ƒ Ú, Lm ƒ, z if, [~ m m ~ m, "~ ˆÊÚq ', "ˆ ~ m ˆ ~ ' ƒ m Ê Ê ˆ { ^ [ ß Ê ~. ` Œ z ˆ Êfl V m F, ˆÊ̺ÊÛ` ˆ ˆ, m, Ê~ÊÕˆ X, ˆ ` ~. Ê ˆ { ` Œ Õß Ê ~. B ̃Ê~ [ Ê ˆ ß. ƒ t, ^z X ˆ ÓÊ ~ `, m ƒ z ÓÊ ÊÏ, ƒ BÊ z x~, wfl ~ÊL ƒ m Ê ƒ ~ ˆÊ~ w nm F I ƒ G ˆ X{ ÊÚ~. `~ m ~ ƒêfl ~ m Ó { Êfl L Õ ^ tm Ê ˆ Æ ÓÊ ˆ { Xm ƒ HƒÊfl B ˆÊ Õƒ m Ê~ ~ Xm Ê ß Ê ~. Ê ƒ _ Ùƒ ƒ ˆ ÓÊ ÊÏ ^ƒ ~ ˆ X ~ m Ó ƒ Z F \Xm º B º Bʈ Ú Ê ~. ƒ X Ì ~ m Ó XÏ nm ~ um [ Ê Ù Ú. ^m B ƒ G {Ê flß B ª { m Ê~ ƒ ƒêfl ƒ Z ˆ ˆ U ˆ Xm Ê ~. Ùƒ ~ ~ m ƒ Ó ~ m Ó XÏ ÏzÊÌƒÊ ˆÊÌ. ˆ m ~ ~ m Ó u» ^S ƒê ~ m ˆ Ï Œ ƒ Z ÓE Hˆ ƒ ƒ Ï ~ m Ó B. ^ Ó ˆÊ ʃ Geˆ ƒ _ {, ƒ t {, ^S }Œ Ì Ù ƒ G v Ê t n ÊÚ~. ƒ }.. ÓÊ ƒ ~ ^ ˆ ÊmF v Ê ˆ V { X ƒ ~ ÊÚ~. ƒ m Ê, ^ ˆ y B XÏ z m Ê~, ^ ~ ƒ B U ƒ t B ƒ G~ { º X ß Ù Ê Ú. B ˆ m BÊ X [ª wÿ ~ Ú. Ù ˆ y ƒ G~ ~ X. m apple ÊÏ~ ƒ ~ ƒ ƒê Ú. ª wÿ ^mfl, ^ ~ ƒ ˆ X, ÏÏ ~ mfl zêì Ùƒ ~ V { ƒ ƒêfl~ Ú. ˆÊÌ º, ˆ ^ Œ(V ƒ Œ ƒ ]ÿ ƒ F ˆ ~, Ê{ {, ˆ Ú Ó qúfl { BÊ ÊÚ~. F v \X» ƒ F Ó X F w ª u Æ ÊÏ~ ~ X. ƒ ƒê Ú. ƒ Z ƒ ƒ ƒ G~ m Ó ª X Ù F ƒ ƒ G ˆ [ { B X ª B»ˆ y Ïz F ± t ` ÊÚ~. ÊÌy mº ƒ { X~ÊÌ ^~ ƒ ± Ï ƒ ÊmF v Ê ˆ V X ˆ [ { ƒ Z tƒ F v ÕŒ ÊÚ~. ƒ Ì m ƒ ƒê ˆ y ºÊ ` ˆÊ~ wˆêyfl F v ƒ F Œ ^~ ƒ m ˆ Ê Ú n ÊÚ~ ˆ [ L Êm ˆ zêm y u{ Ó }Ì. ƒ X Ì ^~ ±ƒ ~ w B X~ `m BÊ ƒ ^ƒ ~, ªˆ ÓÊflÌ ª m ƒ Z ÊmF v Ê ˆ fl { BÊ ÊÚ~. m ~ ^~ ƒ u{ ÏÏ t { F v ÕŒ ÊÚ~. ˆ ̃ ~ ˆ ƒ ÓÊ Ú ˆ ] ~ Ù ˆ ̃ ~ ˆ ƒ Ì ƒê tƒ ÓÊ Ú~ ÊÚ~. ˆ ˆ X Ê ƒ Ó qúfl \Xm F v ÕŒ ÊÚ~. ƒ m L Êm mf v ƒ Vª ƒ `U ˆ [ { ƒ Z ƒ ˆ y{ ˆ ] B p ms ÓÊ ƒ ƒ m ƒ G ÊÚ~. ± `q ˆ ~ w Ó ~ ƒ Z Õ m Vªßˆ Xm ƒ XÌ ± ~ fi ˆ y ÓÊ~ m ± Ú~ ƒ I ˆ [ { Ïz m a ª ƒ Z m m ƒ ` ߈ Xm ~ m Ó XÏ ƒ G Ú Ê ~. n Ê mjæ m a ªm, ± z Œ ~ (Ó m { X~ ), ^mó y~w F vz ßÚ (Ó m { X~ ),. Ìmˆ zw F vz ßÚ (Ó m), ˆ F ÿ ƒ F vz ßÚ, p v Œ e Ê ~ʺ Xt ƒ F vz ßÚ ^ ˆ [~ { F ~ ß Ê ~. Ùƒ ƒ X `m ÌX ^ Êt Zˆ Ï Ê~ B { m[ˆ. ª ƒ ~ Ê~ ƒ B { ƒ ƒ G Ó Ì B ˆÊ~ ƒê ƒ m Ùƒ X ˆ X ^ ƒ p ƒ Œ ~ Ù Ê ~. Õƒ ˆ ƒ G~ Õƒ Œ ÊxÏ ß ~, Ê. Õƒ ƒ X Œ ÕƒÊ Œ ß ~, F m Ê~Ê t ÕƒÊ Œ ÊxÏ {, Êfi B ª m z x~ ÊxÏ { Ùƒ ~ Ì ~ ±Õ ƒêœ Ê ƒ nm t Ê Óʃ m ÓÊ ƒ ÊÚ~. ƒ F t L Z ÊS Œˆ ƒê ƒ I Ù ~ e ƒ ˆ X U { _ˆ y ˆÊ]ˆ nm pm ß Œ F vƒ Ú~Ê Ê. _qym Ù ~ ~ _ ƒ _t nm ª ˆ Xm Ùƒ ~ ƒ x Óʃ ƒ ~. m ˆ ÊŒ ˆ Ê ˆ ^ˆÊ Ï t~êfl ~ ˆÊ~ Ùƒ ~ ~ ß. " Ê Ì ~Êfl~ ƒ I ˆ y XÁ Œ Ê~W' nm ~ B m ƒ ml {Ê~ XÁ Œ n ÊÚ ÊÚ~. ""`LƒÊ ~ m H Ù~ ƒ I mj m a { Xm u Ê ƒ G Ì Ì, B X ~Ê Ì Ì, B Xm Ê ~. Õƒ ˆ ƒ G~ ˆ Ê mj, ~ m `~ m ~, ^ˆ yƒ BÊ Ï ƒ GL, wf ƒ ˆ, ƒ z x~ ƒ he Ì Ì, q Ì Ì Ê ƒ ƒ ƒ Ó { ƒ ˆ ƒ m ª pˆ yƒ { X~, ˆ ÊŒ ˆ Ê tm nì ~ m ^fiêÿe ˆ FÊÿ ~ d

11 qv Ê ÓÊ~ ƒê ÊŒ ÓÊ~ ~ÊLt { Xm ƒ G X pß ƒ G WŒ, Ïm W M xmu B X ƒ {ÊF U ~ pß: ˆ m v apple n W [ˆ y ^ÓÊ B X, ƒ G.: ƒ {ÊF VmMÊfl~ ƒ [ˆ y `ƒê ƒ W v ~W W (apple n W) BÊtÏ Ì W, ƒ G.: ÓÊ~ Æ Xt l Êtm W ƒ X Ì M W F m tƒ I ƒê~ Ù ±~ m Ó F { ƒ Ú ˆ m ƒ. ƒ {ÊF ƒ G Êfl~ ƒ ^ÌN xìn ʃ fi { Ê~Ê MÊfl ~ ßy ß~ ƒ B ƒ I, ~ÊLt ~ ˆÊ~ { Xm ƒ G X pß ƒ {ÊF ^m ƒ Xª ƒ m mj ˆ N F ƒêfl Xpß. M xmu F m Êtƒ ±~ m Ó X{ Ì um m ª X ˆ ƒ ^ƒ ~ ƒê apple n W mj ˆ ~ ß~ ƒ n~ F F Q ƒ {ÊF ƒ I ~ y ß~ ƒ I m F m ƒ ^`Õ VmMÊfl. ƒ XÌ ƒ {ÊF U F vˆê~, F m Êtƒ n v W m ±~ m Ó X{. Êmˆ { VmMÊfl~ ƒ [ˆ y B ƒ I ˆÊyfl B ƒ Ú [ßßapple V ^ ˆÊ { I ` ÊŒ~ ÏÌ ƒ Xm. ~ ƒ X ˆ ÓÊ Êƒ fi ^~ }`ˆ F { ` Ì Ê tïì nm Êfl B N F ƒêfl ªß. Œ ÕŒ n W. Õv `ƒê W x ƒ Xƒ ~ t~ [ßßapple `\X ƒ «m Ùm B Ïz F Œ ÕŒ (±m ˆ Ó v ) ~ʃ W Õv ƒê Úƒ ~ Ó U ƒ G. ± ^ƒ ƒ {ÊF U F B ƒ Ì M xmu F m t ~ ƒ ~ÊLt { ~ ˆÊ~ { Xm ƒ G ˆ ƒ m Xp Ê. "" B ƒ I ˆ { ƒ { ƒ ƒ ªß. ^ƒ ~ ƒ ^ σ ~ ƒêfl ªß ~. ʃ I F m t: M W m { : ÓÊ~, Xt l Êtm W a{ : BÊtÏ Ì W : ˆỄ G Ó { : ~ F v Ê~ : X ` X ` ƒ GtˆW, ˆ X ƒ Z ˆ F {, ˆ { ƒ { { BÊ X m m ß ƒ ~ ƒ ˆ ƒ B xƒ ^ƒ σ ß ƒ I'' nm Ê~ ~ Xm ƒ G Ê Õv `ƒê W B ª ~. n v W m ~ ƒ ƒ ÊÌ y F m t ª Ó v ` Ì ±m vf v z ~ÊLt ~ ˆÊ~ N F ƒêfl `~ʈ ß~ ƒ I m ÏzÊ_F Ó ˆÊfl F m t { ƒ ŒzÊ̈ y a{êm ƒ I Êfl apple n W F v ÊÚF ß Ú nm ^ ˆ ƒ XÌ { ªßƒ. Ê{ ÓÊ~ ÆqÏ W ƒ X Ì M W ˆ ~ ] ªˆ F vƒêß ~ ± ZÏzÊx ƒ H ƒê~ M W Êfl X ƒ ƒê~ BÊtÏ Ì W ^ ÓÊt Ú~ ƒ ÓÊ~ qvˆ MW m Ï ~ m v B ƒê W. ƒ mó }, ƒ G.: apple n W F m t { X~ z Œ B ˆ y { B X ÏƒÊ ƒ «m X. Ï X ` nm ~WM W ƒ mmw F ~ ƒêfl F IŒ ` ~ ƒ ÓÊmÓ B }ˆ X MWŒ, M xmu F m Êtƒ F v Ê~ ˆ y m m ß Ù I m a\xm uf Nm ƒ G ˆ X{ m Û `. ÓÊ~ F m t { F v Ê~ ƒê. Ù W F ƒ ^ ÓÊt ƒ B Xm B `m ±ƒ ß. Ù ˆ Ô w ƒê Êfl F wï B. ± ~ ˆ { ˆ ªˆ ÓÊ~ apple n W F v Ê~ : [ßßapple, X ` ƒ [ˆ y ƒ G Ì Ê F ˆ Xm ~ ƒ B ˆ y { ~ F ß ƒ WdŒ XN MW Œ XvFW ( tn We) º X uf Nm ƒ G ˆ X{ ƒ ` ÊŒ~ Ï~ H X ` B }ˆ X MWŒ B X fl Ú. ` X ` F ~ Û ` apple n W F v Ê~ ˆ y m m ß I m º X uf Nm ƒ G ˆ X{ m Û ` Ú. Ùm F vˆ ~ w Ï Ê~ fi ƒ m ƒ Ê, X { ßx ˆ Ì BÊ X Xˆ Ú Ê_ { BÊL~ F Ì [ßßapple F ~ ƒ q Ì~ ƒ ˆÊz ˆ X ~. Ï Ê~ ƒ ƒ ~, X uf Nm F vˆê~ tn I ^ ƒ ` ÓÊ~ nm z n W.º. ˆ Ô~ ƒêì Ùm ± z ` ~. Ï Ê W Êt W ß~ X qv Êm w ß n F ŸMÊ» W F m t Ùm ~WÏ Ê W m ~ l Ê W ÙÓÊv ƒ X ψW~ Xm m Êfl ˆÊ Ê Ú~ ƒ ~ mu m ~ lgvƒ «y ˆ ~ l Z X ψW. ß ƒ ~W { ÏiF Ì~Ê ~ W ƒ M X ( M W { ψ MW) m ßN W ƒ G ƒ ƒ Ẍ F m tƒ ~ fl ƒ ʃ S tœƒ B Xm Ê ~. ÓÊ~ p W m Ìy~W, ~ÊB W ÊvÏ W, Ï ~ m v B ƒê W qï W ÓEÌ~W { n ƒ ˆEz Ì BÊ X ^ Ó ƒ ƒ B Xm Ê ~. ± ~ Æ~ F vƒê ÓÊ~ Ù X Ì ˆ m Ú ƒ Ú ~ ^ Ê_ ß ^ ˆ ƒ X Ú ˆ ƒ Ì nm ˆ X ƒ ÊB Œ. ± ~ ÏF F v z Œ ƒ I ^ Ó Ï Êm ~ B Xm ~ ƒ ± ZÏzÊx ƒ ƒ H߈ Xm. Ù W^ ƒ ` ƒê ÓÊtMW ƒ W Ì qï W ÓEÌ~W { ß ƒ hw ƒ Ú ßxm W { ƒ ` ˆ. B ƒ B Ì ˆ Ú ƒ I Êfl ˆ t~ ~W ˆÊ WŒ ºÊˆ W qï W ƒ Im ƒ G B ª ~ X W ƒ fl ª móê ^ ˆ Ẍ ~ ƒê. F ifêvbtmq W B. ~ X W M Ì~W (), º ß ~ } ~W (), W i W (), Uƒ hw ƒ ˆWÙm X zw () ƒ Ú º ƒ hw x qï W Ó vm W ƒ ˆ ̃ hw () Ù F ~ ƒ ~ ß ƒ ~W { n Ì F vƒêß ± u M W {. ^ ÓÊtMW ƒ W { Õ Ú H p W () ± F m t { ± ƒ F v ÕŒ Ó ˆÊfl. ^ Œ F ˆ Xy ~ Ê~ nm ifêvbtmq W m ßxm W Ïz F ƒêfl. ƒ G ƒ I ~ F w ~Êfl Ê ~. qï ƒ Êm ~ ˆ } W Ï W ˆ X F vƒêß ~ l ~W sê W ƒ Ú ÙzÊm W ÓÊtMW ƒ W ª ˆÊ z ƒ GŒ~ m B ÓEÌ~W { F wï B. W Ó ˆÊfl. ÓÊ~ `e Œƒ W W ^S ƒê Ó vmmw { ˆ X ^ƒ ~ ± ^ Œ W ˆ X ÊÌ y ƒ m ß ƒ hw ÓEÌ~W { F U ~ B. BÊ X Ùm m W ÓÊtMW ƒ W { ˆ m ß ~. F «MWŒ ±ifw N W, ƒ G.: ˆ }ˆ M xmu F m t ƒ W Ùm W Ùm m W m ƒ Ó LŒ ±~ ψ MW ªm ƒ ]ß. MÊ W ƒ W Ùm W ƒ X Ì n ÓÊtUm W Ùªß. Ùm m W. ΃ ~W { ~ W { F ª Ì Ê tƒê. ƒ G~ ˆ ʪ ß ƒ G W Ó W ƒ X~ ψ MW { q Ú~. ªˆ ƒ W Ùm W Ù X n~ ΃ ~W { Vª ~ ƒ m Ì. ^ ÊÌ y ψ MW { F ˆ y ~ W { ªß. ~ʃ hw ~ zw ƒêœ W n { ~ W { ªß m ~ W Ó Úψ ƒ u flß ~. ^ƒ ~ F m tz v F F vz ßÚ m F I~ y Ê. ߃ W ~ W { ªß ~Êfl Vª ~. mq F Ú Xy ~W Ùm m W. ΃ ~W { ± EMW ; Ï W, Êà W ); }ƒ G W Ó W Æ ƒ W Ùm W ΃ ~W { ψ MW ; ƒêœ W, ߃ W ); n. sê W Æ ˆ X F m t X ~ XƒÊ ~ X W: ƒ GUŒ W ˆ Xv ƒw B X, ƒ G.: Xm Ú. Ù ± Ï Ú F m tƒ Ì ƒ Xt l Êtm W Ï~ H ˆ Xt l Êtm W }L ± ^ƒ ˆÊz ƒ «m n ~ʪ ~ apple BÊ X ˆ F m t ifêƒ hwœ Ì ~ X W z ƒ GŒ~ ÊÌy ± Ì ^ ƒ I ƒ G ˆ XU nm ˆ Xv ƒw B { ÊÚ~. ""± F m tˆ y Xt l Êtm W ˆ W ƒ M X ˆ m ˆ Xm ~. ^ƒ ~ u Ú ~ BÊ X ^ƒ ˆÊz ˆ vƒ Gmˆ ± Ì Ùªß }L \Xm ƒ ^ƒ ~ { ߈ Xm ~ '' ˆ ƒ B m v ßm W ± Ï ß BÊ X ÓÊ~ m F Ú nm qvˆ MW`ƒÊŒw.ˆÊƒ hw X ` ÊŒ~ ƒ I ~ q Wßx FW ƒ G ƒ ÓÊ~ ±z ƒ { ƒê nm Xt l Êtm W m ƒ X Óʃ Xm ± Ï ß. ^ƒ ˆ F m tƒ Æ ^m ~ m q Wßx FW ƒ G Ó q ~ ÊÌy ˆ vƒ Gmˆ ^mˆ w ˆ Xv ƒw ~ Ê ~. Ï ~ m v B ƒê W V Úƒ B Ï Ê ~ X W ˆ w ƒ Ge ˆ ƒ GUŒ W ƒ B m v ßm W X ` qyª ~. ± ~, ÓÊtUm W ˆ Xv ƒw ^ F U ~ Ó ˆÊfl Ú'' nm ˆ Xv ~ ƒ ƒ Ẍ Ê ~. ^ F U Ê ~. ^ƒ ~ B ƒê W `~Êz B U ß ~ ^ Ê Æ ^ Ó Ï BÊ X ~. Ù ^m ƒ ƒêfl ^m ~ m U BÊqˆ Xm ˆ { F F v z Œ ` Ú~ ƒ B ƒê W~ F ˆ y ˆÊ~ w ÓÊ~ ƒ I ƒ G ߈ ƒêfl m F Ú ~ X W z ƒ GŒ qv W ƒê nm Ê ~. appleßß ƒ {Ê Ïz xˆ FW: FʈW Ï~ H ± ˆ y ß, ƒ G.: FÊq ÊÚ Ï~ H ƒ {Ê Ïz xˆ FW XF ~W F m t ± m ƒ I ~ W ªm ªß. ± MÊ W ƒ X Ì ÓÊtUm W ˆ Xm. ^ ΃ ~W { ψ MW ~ W Ê_ ß. ƒêì n ß FʈW. ΃ ~W { ~ W ª ± EMW ±fl X X N ˆ Xm. FʈW ±~ m [ˆ ± Ê~ ~Ê } W ±[ (-) ƒ Ú [ ÊZBW ƒ ^W~ XiFW () V Úƒ B X { Xm FʈW Ù`m ±~ m [ß ~. ± ^mˆ { Xm ^ وʻ W ƒ X~ Êa. ^ n { Ê_ ß ~. ƒ X Ì ÓÊtUm W ƒ G ƒ m F m t Ùm m W Ï~ H w. Ùm m W ±~ ±ß W ±~ m [ˆ ± Ê~ ~Ê ^mˆ { Xm ƒ X Ì BW FEÌ W ƒ Ú z `z y Êa. ƒ X Ì Ïˆ MW ~ W ÓÊfl Ê ` ÓÊ ß ~. FEÌ W n { W: ± m W } W (ifêv W ), ƒ G.: Ù BÊ X `z y n { ~ Ú~ ƒ ±tm ~W ÓÊ ß ˆ vƒ Gmˆ ± Ï ß E~ W n Ó b}m WF π Wd ƒ Ú ~Êt W W F m Êtƒ n~ () ^ Œz ˆ ÓÊ ß ~. Ú F m t Ïz x º X i Wdb n { W Ïz x ÊS W ~ W ªß ~. ÊÌ y F m t { ± ± m W, MÊ ˆÊÏ by Ï~ H ªß ~. ƒ ~W M Xv i : emóêó x Ù ƒ W Ï~ H F Õ ƒ ƒ ˆ y ˆ ˆW, ƒ G.: ƒ ~W M Xv i Êfl ƒ ƒ ˆ F m Êtƒ F Õ ƒ ƒ m ƒ I z x~ F «ºÊ~ ~ ^ Œz ˆ ~ Ï Xm emóêó x ^ tˆ ~ Ù ƒ W m Ï~ H ψ MW ªm ªß if } W F vƒ Õß. emóêó x m ƒ I MÊ W ƒ X Ì ÓÊtUm W ˆ Xm. ^ ΃ ~W { ψ MW ˆ ƒ Ì ~ W ª Ì F z ˆ ÚƒÊ. ƒêì n ß F Õ ƒ ƒ ΃ ~W { ψ MW F ˆ y ~ W { Ì Ï Ì. ±~ m [ˆ ± Ê~ FÊS ŒƒW F M W ˆ ƒ Ì ~ W ªß MÊ ƒ I ~ Xm F Õ ƒ i dm W ƒ ˆ ƒ Ì ~ W ª ƒ X Ì Ïˆ MW ªˆ m Ó vƒ ~ ƒ ƒ W Ùm W ˆ }~Ê W F «Ê WŒ. ˆ { ˆ Xm. ± ~ ^ m ~ u ^emˆ t ~ BÊ () ƒ Ú F «ºÊ~ ( ) ~ W { ÓÊfl Ê ` ÓÊ ß ~. emóêó x ^ tˆ ~ Ù ƒ W m ƒ MWŒ ƒ ˆ t n { ~ W ªß m ˆ y ~ ƒê ~. ~ fl W ˆ x n { ~ W ªß ~. ˆ ƒ Ì n { ~ W ªß ±ˆ vƒ wˆê ± ƒ F v ÕŒß ~. ƒ tƒ ˆ y X Ì ƒ ~W M Xv i Êfl ƒ ƒ ˆ F m t ƒ t ƒ m ƒ I F «ƒ Œ ƒ Ï~ H ~ W ªm X X N ˆ Xm. ƒ t ƒ m ƒ I MÊ W ˆ Xm. ƒ X Ì ÓÊtUm W ƒ G F «ƒ Œ ƒ ΃ ~W { ψ MW ~ W ªß. ƒêì n ß ƒ tƒ ΃ ~W { ~ W ª ± EMW ±. F «ƒ Œƒ ~ m ÓW Ó X W ΃ ~W { ~ W ` ψ MW { q Ú~. ƒ B ƒ Z W ˆ }ifw ˆ x ƒ t ƒ m ˆ vƒ Gmˆ ± XzW ʃ n { ~ W ÓÊ ß ~Ê ~ X m ƒ I Ì Ï Ì F Ì ÏiF ̃Ê. ˆ ƒ G~W n { ~ W ªß ~. ƒ X Ì ÓÊtUm W ƒ G F «ƒ Œ ƒ ±~ m [ˆ ± Ê~ ƒ Hƒ G W ÊB () ^ Œz ˆ ÓÊ ß ~. MW~ʺW Ó B ~ (), ÙzÊmˆW Lfl () ƒ Ú E~ ÓW ƒê () ˆ X m ƒ X Úƒ ƒ H ƒ FÊ vƒ ß ~. ÓÊ~ qvˆ MW m t~ê F vï fiwˆ ƒ G~W (n ) ƒ Ú F v Êt W Î~ lg X ƒ ƒê~ Xt l Êtm W`m ƒ mó } σ G ` Ê w m ª ~. [ßßapple m B w Ì: ˆ ~W ±~ X F ƒ X» WŒ, ƒ G.: ˆ { ƒ F Œ ÓÊ~ m ± F vƒê ƒ { F WŒ M W `m B X~ fl Ì ÓÊ~ qvˆ MW ƒ m B w ̃ F v\x flß nm ƒ W Ùm W ÏƒÊ Ê Zˆ ^mf }~W ß ƒw ˆ ~W ±~ X ß Ê ~. M W ƒ { ˆ ~W ÓÊ~ Ï~ H ÏƒÊ Ê Zˆ F «Œm ` ~. Ù ÓÊ~ ƒ F fiêƒ [ Ú. ^ m ~ F WŒ M W ˆ ~W~ B X~ fl ~ Ê F vƒê ƒ m ˆ X{ ƒ I Êfl [ßßapple Ó ˆ BÊq Ú. ÓÊ~ m ˆ ^` W ˆ mó ˆ ~W~ ÏƒÊ Ê Zˆ Œ Ï~ H œ fiê Zˆ ƒ ß ªˆ ˆ ~W ƒ n ~Êfl Ú.

12 Cyan Magenta Yellow Yellow Black Black ƒ G WŒ, F v z ÓÊ~ ƒê ÊŒ ÓÊ~ ˆÊF I: ˆ Ì X~Ê F vˆ ~ w; ^ƒ ˆ ~ m ˆÊF I, ƒ G.: ƒ Gº X ƒ m ƒ ~ ª ~ Ú ƒêb ƒ ˆ Ì X~Ê ß Ê ~ nm ±~ X ß F «~ ƒ m ß ˆ y BÊL~ F ß nì X { m Ï Êfl. m ~ B p ƒ ~ ^ƒ ˆ ~Êfl, ƒ v Ï ÊtS Œ { Ê ~. ^Ì ^ƒ ~ ƒ F «~ Ï ÊˆÊ~ w B ß Ê ~ nm ~ ±~ X ß Ê ~. ƒ Ge m m ƒ ~ m ß Ê ~. ^Ì m ~ ƒ v Ï ÊtS Œ {, ƒ ƒ Œ ~ { Ù Ê ~. ˆÊF I F ~ X ƒ ƒê~ zêm Xm. ˆÊF I ƒ Ú n~ { ˆÊÌ ˆ W σ ~ : ƒ m { X ~ σÊ~ mº ƒ Gº X ƒ m ƒêb { m ~ Ú ƒ ~ V v ˆ ˆÊ ËX F fi { ˆ X Ú Êfl ~. Ù M mf «Ê Ú ƒ ß ƒ hw ƒ ƒ q ` ~ Êfl M mf «ƒ ~ m ˆÊF IÏ F «F I ƒ ~ ˆ fi Ì m ~. Ùƒ ~ Ó U m F yï Œ { m ƒ ß ˆ Ì X~Ê ß. Ù ƒ { ƒ ß m F v ʪ m F v tˆ ÕŒ { ªß Ê ~. n~ mf I { ƒ t ˆ Ì X~Ê, V x F ßa *ˆÊF I F ~ zêm * ˆ W ºÊ ƒ q~ ˆ { ` Ì Ó ˆÊ~ w Ï ƒ ƒ Œ ƒ flß Bʃ m ~ Ú M mf «Ù ƒ m X ƒ Gº X ƒ ƒ flß ƒêf Ê Ú W ƒ ~ q~ ˆ { ` Ê ~. m Ó Œ ~ ˆ fi Êfl ˆÊF I W ` Ê w ª ʃ ŒL`ˆ ~ ˆ X ~, ʃ ŒL`ˆ ~ ƒ ß B X fl ~ ˆ fi F ˆ Xª nm Ê ƒ Ú M mf «~ ª. W ƒ ~ ƒ ß \ ƒ { ˆ Ì X~Ê ß Ê ~ nm ~ ±~ X ß Ê ~. ªˆ ^ƒ ƒ \Xm ~ ~ ˆ fi ` Ê. M mf «m ƒ q~ ˆ { ` ~ ƒ I Ì Ó ˆÊ~ w n Êfl. ^Ì V v ˆ ˆÊ ËX F fi { X Ù ˆ y ˆÊ~ w nm ~ X Ê ~. m ~ σ ~ ~ X B } W, ÓÊ~ W ~ ƒ B ƒ Z W ^ x~w, ƒ B ƒ Z W z ifw, mmêx{ ^ W ƒ e W, ƒ ]F I~ ^ W ƒ e W, ˆ Ìt z m W, ƒ X W, Óʃ ƒ X W, ƒ B ƒ Z W ± W, ƒ B ƒ Z W Êß~W, _Ìm ~W, Ó { Úm X ifw ÊB ÓW, ƒ B ƒ Z W Õ ~W, ^~ l ~ W, z ifw, ƒ B ƒ Z W ƒ ÊÚˆW, ƒ B ƒ Z W ƒ ÚiFÊ, ƒ B ƒ Z W ±ßiFW, ʃ W, ±ßFW, ~ i lhw, ƒ ` ÓW, Ï ~W, ^ W B Ï W, ^ ~ v~ lgˆw nm ƒ ~ F «~ m ß Ê ~. ` m Ó Œ Ù ƒ ß ˆ Ù ^m \Xm F yï Œ { m ÌXU ƒ G ˆÊF I F vˆ ~ w Ê_ Êfl. ƒ B ƒ Z W ƒ ÚiFÊ nm ƒ nm ~WF W ƒ XÓ } W ^m fl F yï Œ { m ^ ˆ FÊ ÊL F I } ƒ G~.̈ ~ X. ƒ X Ú X Ú { ÌXU ƒ G Ê ~ nm Ô~Êfi ` X ªß Ê ~. ˆÊ~ wƒê. F ßa B X U ~ ƒ Ó ~ { F «~ B ~ ÊB F ~. ˆ Ì X~Ê nßn F vï fiw F ƒê~w, ƒ }n W Ïz x ÊS W F m W, Ï Ì Ù W F ˆ ~W Õv `ƒê W, F Ú { X ʈ BÊ X Ù`»~ ˆÊ W M W Xm Ê ~. F «W ƒ }if Ìt: J F «W ƒ }if Ìtƒ ˆÊ~ w nm ~ X Ê ~. ~Ê B Ù~ ƒ ƒ ß ƒ X Ì B ̃ I ÓÊ mj F ƒê~ ʪ ÊÚfl Ú. ƒ m { ƒ m X ƒ Gº X bƒ m Xˆ Ú ~ ˆ fi ` Ó ˆ nm ~ ± v ß ~ X, Ù»~ F «~ ƒ G v `\X e Êfl Ú. ^Ì ƒ ß ˆ Ì Ú Ê F «~ mj F ƒê~ Œˆ Œ~ ^ m Î ^ƒ ~ Xm F «~ ʪ ß Ê ~ nm ~ ±~ X ß Ê ~. zêm Ó X ƒ ƒê~ mº ˆÊF I Êv.F m. ÓÊm w zêm Ó. um ƒ ˆ y Ê ÊÚ : WŒ a{ Vªß B X ~Ê Ï m F v Ó Ê ÊÚ, ƒ G.: Ê ÊÚ Ù ƒ Œ ~ u ±{ ƒ ` ^ Ú Ê ~ nm ±~ X ß m ^m X ` Ù eœ Ê ÊÚ WŒ a{ Vªß B X ~Ê Ï, Ù ~ ƒ m WŒ n ~ F v Ó Ê. F v V ÊıUß ƒ G Ê ƒ GL ƒ ˆ ~ X MWŒ.ÌXÏ W WŒ ƒ Œ ~ { Ó ˆ Ú Ï~ X _m ß ~. ƒ FÊt zw FÊt ~ W F F W..~ ƒ ÊŒfl ºÊ Xª Ó ˆ, WŒ FÊt zw FÊt ~ W F F ƒ Œ FÊvm t J Ê ˆ Ì X~Ê m ƒ ÊL ª X ƒ ƒê~ Ó { ˆÊF I ƒ ƒ m ÊÏ~Ê~ L Lƒ G ß ~. ƒ ß ƒ hw ƒ ƒ _m ~ a{ ˆ y Ó U ` zêm ˆÊFÊ Ì ƒ Ï ƒ G ~. ƒ Ge pƒ ƒ m Ï. Ê Êt W Ó U ` BÊ` X{ Ê ƒ Ï q ß ~. ƒ ª Ï~ X ƒêfl Ê Êy ˆ ƒêfl afl Xªß ± z ƒ ÊŒfl ~ ƒ I Xª Ó ˆ, WŒ ± ª Ì ƒ Œ ~ { Ï ß L ~ ƒ ºÊ Xª Ó ˆ, zê Ê ˆ ˆ yf v ƒ m Ó ˆ. BÊ X ÊÌ F ƒ ~ B ~ { { ƒ ª Ó ˆ, ˆ ƒ G tƒ ƒ ƒ ˆ w ` Ó ˆ ƒ m Ê Ó ˆ { ƒ ƒ m { X~ ƒ ŒFÊvm t ƒ GŒ tˆ F v Ó ˆÊ~ ~ ` ~. F v xƒ ƒ }ˆ W ~ X v W, ÌXˆÊ W ' X L, FÊÌ Ê F F W VFÊ tˆ ß x ~W ' X L, ` W ˆÊ XŒºÊ, B X ~Ê Ï Œ ÕŒ ˆ X W ÌXÏ W, nm ` 'ß Êx, ƒ W ' X L, ÌXÏ W, W.ÌXÏ W, n x WŒ F yï Œ { ʪ X{ Ê ˆÊF IÆF «F IÏ ƒ ß. ^m ÌXU ˆ W ˆÊF I ˆ Œ W ƒêt F [ v, ˆÊF I, Õƒ Œ Ô~ÊfiÊ ƒêt ˆ W Ï Êfl. X ƒ ƒê~ Ó { m ±~ m Ó Xm ˆ W ƒê~ Ó { fl ƒ ~ ƒ m Ú. ÌXÏ W, Ï fiê ÌXÏ W, ± Z Ê, }ƒ W n x WŒ ± Z Ê ƒ ß ~. F v ƒ ~ X m B ̃Ê~ WŒ { ƒêt L VF ßa ~. ƒ ~ ƒ G v BÊL Ê{ ˆ ƒ { Ê {W ±~ X F ƒ m { X~, ƒ G.: mj ˆ { ƒ X~ z ˆ ª flm ÌX ^ ˆ Œˆ Œ~ ƒ X mf I ƒ G F ˆ ß ÊHm BÊ X ƒ XÌ Ï Ê~ { ƒ ~ ƒ _t ƒ X~ F N~ ` Œz m.ï. Ê m E ~ ƒ Œ Ú Ê ~ nm [ºÊF I~ ƒ Ge pƒ ƒ ~ʺW FÊU Ê {W ±~ X ß Ê ~. ^ƒ ~ Ùm ~ F vˆê Ó ƒ ß F vˆê ƒ G Ê, Ù Ú F ˆ ˆ y ƒ ʃ fi N Œ Ì Uˆ MW ` ~. ~ʃ Ó ~ m B ~ ƒ, z ˆ m {Ê z ~ m B ± X~ F N~ ƒ G ˆ ª.Ï. B X~ ª ^ ˆÊ~ ƒ m ^ƒ B { ƒ G Ê ~. ƒ ±ßÚ ^Ì. F ˆ ˆÊyfl ^ ~ n F X ƒ F Œ m Êt ƒ X Óʃ m Ê ~. Ù F ˆ ƒ ƒ G~ Ì B X~ U Ê ~ nm B ª ~. ˆ ÊŒ ˆ [º Vªß ^ ` FÊ ƒ m ~Êfl ƒ ÓÊflÌ ƒ p. Œ ˆ Œ ʃ Uˆ MW ˆ X ˆ X Ú Ê ~. F ˆ ƒ F Œ ªm ƒ ~ÊLt Ó, Ï Ê F F W t~ê Ì BÊ X ƒ F Œ { ˆÊÌ ƒ ` ƒ { ^ tˆ, t x ` Ó ˆ. Œˆ Œ~ ˆ ~ Ê fl Ó ˆ. Ù ˆÊyfl n e ª ~ ª Œ ˆ Œ~ ºÊ ƒ X ƒ ^ ƒ B Ï Zˆ Xm ƒ Ê {W ªß ~. Êx [ƒ G` ƒ ˆ \Xm ƒ G ˆ [º m FÊNfl nm Ù Ê ~ X u Nˆ Xm ~ʃ Ó MW ƒ Ú z ˆ m {Ê z ~ Xm ƒ G ˆ ß FÊNfl F ߈ Xm ^ W [BÊ ƒêlf, z ƒ Œ ƒ m Ê ƒ ˆ ~ ± z Œƒ ^ nm X~ F F ˆ m V Ê U [º m V Ê U ƒ I qym ƒ X Ì ƒ _tƒ X~ F N ƒ Ú F ˆ ~ʺÊt tˆ.ï. Ê m E ~ V Ê V Ê U ƒ I m F ˆ ˆ y Ê Ó ƒê nm ˆ m v ˆ ~ ` Œ. ƒ m ±~ X F B X ß X~ ƒ ml ÊS W ƒ Ú [ºÊF I~ [º e Ê tˆ ÏÔÔ~ Ì nm ƒ ~ ƒ qvï W ˆ W Bʈ ƒ I Êfl ƒ ~ÊL FÊU Ê {W ªß ~. F vˆê Êx [ƒ G` ƒ V ƒ LÌ ~ʃ Ó MW, z ˆ m {Ê z U, F v Ê Œ ÕŒ ^ƒ { ~ʃ m v, VFÊ tˆ nm.[.ïz x ÊS W, ƒ m { X~ Ï ÓÊ ^ tˆ ƒ Z S X ƒ W, F v Ê Œ ÕŒ ÓÊ y~ ~ʃW VF ßa ~. Ê [ W ˆÊmF ˆW ª Ó ˆ B : X~ ƒ m { X~, ƒ G.: ƒ G~ X ß B wˆêyfl Ó ß J Ê [ W ˆÊmF ˆW ª Ùm mº. m m ƒ «m X X ß B w ` ƒ m Ó ß. B w ˆ X Ì `~ʈ ß Ê ƒ ÚiFÊ nm B ƒ B ß. ± L { [ Ì ~ ª ƒ ÌX B nm ˆÊmF ˆW ~ l Ó }~W ªß Ê ~. ~ l Ó }~W Xm sê fl ± N pq Ú Ê ~. ˆ Œ F «W Ô~ÊfiÊ ƒêt F «~ ª Ï Ê ß Ê ^ƒ ~ ` ƒ G F vˆê~ Ê [ W ˆÊmF ˆW ƒ XÓ } W ƒêtfê~ ˆ y ~ ª m Ó Œ ƒ XÓ } W MW Ó Œ. m Ó Œ ƒ G ˆ ƒ q nm F S x~êºw nm ƒ ~ X~ ` Ê fl ªß Ê ~. Black WANTED FOR DUBAI Personal Secretary (Male) to Managing Director of a reputed business house in Dubai.The candidate Should be an expert in Correspondence. Age: below years Salary & perks: Upto DH per month send detailed CV to: C-, nd floor, Al-Rahaba Plaza, Nellikai Road, Mangalore- or the same to Black Printed, Published and Owned by A.S.Puthige on behalf of The Community Media Trust,Mangalore and Printed at Maadhyama Communications Ltd.,, Industrial Area,Baikampady,Mangalore-.Editor: A.S. Puthige. Tel: -, Telefax:, Black