(6)

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "(6)"

Bản ghi

1 BO TAI CHINH SO GIAO NCH CHING KHOAN TP.HCM CC:MG Hem xx HQ! CH11 NOMA VIET NAM No 14p - Ty. do - Hanh phtic S6: 26 /TB-SGDHCM Theznh phe Ha Chi Minh ngety 06 thang 01 neini 2021 THONG BAO Danh sach chting khoin kheing dii dieu kin giao dich k-sr qu57' Can dr Quyat dinh soc 87/QD-UBCK ngay 25 thdrig 01 nam 2017 cila ChU tich fly ban Chung khoan NhA nuac ban hanh Quy che hirang dan giao dich k9 quy chi:mg Ichoan va Quyat dinh s6 1205/QD-UBCK ngay 27 thang 12 nam 2017 sira d6i Quy che huong &An giao dich k9 quy chung khodn. So Giao dich ChUng khoon Thanh pho H6 Chi Minh cong bo Danh sach chi:mg khoan khong dii diau kin giao dich k9 guy Qu9 01 nam 2021 nhu sau: STT MA CK ADS AGR APH Ten TO chat niem yet/quy nietn yet Cong ty C6 phan Damsan Cong ty C6 phdn Chung khodn Agribank C6ng ty C6 phan Tap doan An Phdt Holdings Lt do Lgi nhu'an sau thua dm c6 dong Gong ty me tren BCTC hop nhat soat xet 6 thang nam 2020 IA so am Chung khoan thuoc din canh bdo h Thai gian me. m yet dum. 06 th ang ASG Gong ty C6 phdri Tap doan ASG Thai gian Mem yat dirai 06 thang ATG BCM BUN BKG B'VH CHP Cong ty C6 plan An Truang An T6ng Cong ty Dan tu va Phat. trien Citing nghiap - CTCP TOng COng ty C6 phan Bia Rugu Nuac giat khat HA NOi Citing ty C6 phan Dan Pr BKG Via Nam Tap doan Ban Via Cong ty C6 phin Thily din - Mien Trung Clulng kh an thuoc di an tarn ngimg giao d h.. A. Thai gian mem yet dual 06 thang Bap cdo tai chinh c6ng ty me 6 thang nam 2020 dirge sodt xet co 9 kien Ichong phai la 9 kin chap nhan than phan dm to clue kiam than.. Thai gian mem yet dual 06 thang Bdo cao thi chinh hgp nhat 6 thang nam 2020 dugc sodt xet co 9 kian khong phai IA 9 kien chap nhan toan phan Oa to chfic kiem toan Lgi nhuan sau thua tren BCTC soli xet 6 thdng nam 2020 IA so am CIG COng ty Co phan COMA18 Ching khodn thuoc dien kiam seat HOSE_BM-7.19/2-BH3-10/2019 Trang 1/6 lip"-

2 CLG DHM DLG DTA COng ty C6 phan Dan tu va That trien NhA dat COTEC Cong ty C6 phan Thucmg mai & Khai thac Khoang san throng Hieu Cong ty C6 phan Tap doan Due Long Gia Lai Cong ty C6 phart De Tarn Chang khoan thuoc dien tam ngang giao dich Ching khoan thuoc dien ca'nh bao Lgi nhuan sau thus tren BCTC soat xet 6 thang narn 2020 IA s6 am DTL Cong ty C6 chart Dai Thien LOc Chung Ichoan thuoc dien kidm soat DXG DXV EVE FDC FLC FTM FUCT VGF2 FUEM AV30 FUES SV30 FUEV N100 Cong ty C6 phan Tap doan DI& Xanh Lgi nhuan sau thue cua c9 dong cong ty me ten BCTC hap nhat soat xet 6 C6ng ty C6 phan Vicem Vat lieu Xay dung DA Nang ' Cluing Ichoan thuoc dien canh bao Cong ty C6 phan Everpia COng ty C6 phan Ngoai thtrcmg va Phat trien Da'u Pr Thanh ph6 Ho Chi Minh C6ng ty C6 pit Tap doan FLC Gong ty C6 phan Dan tu va Phat trien Due Quan Quy Dau Pr tang truang Thien Viet 2 Quy ETF MAFM VN30 Quy ETF SSIAM VN30 Quy ETF VINACAPITAL VN100 Lgi nhuan sau thue dm c6 Tong cong ty mg tren BCTC hap nhat soat xet 6 Lcyi nhuan sau thud dm c6 dong cong ty mg tren BCTC hgp nhat sok xet 6 thang nam 2020 la s6 am Lgi nhuan sau thug cna c6 &mg cling ty me teen BCTC hap nhat soat xet 6 Quy dau tu dai chung c6 t6i thitu mot thong c6 gia tri tai san rang AV) tinh ten mot don vi chang chi qu'y nhe hcm menh gia can cir tren bao cao thay doi gia tri tai san rang hang thang xet trong 03 thang lien tiep Thai gian niem yet duoi 06 thong Thai gian niem yet duoi 06 thang... Thai pan them yet dual 06 thang GIN Cong ty C6 phan GTNFOODS Chung khoan thuoc dien canh bdo HAG C6ng ty C6 phan Hoang Anh Gia Lai Chung khoan thuoc dien canh bdo HAS Cong ty C6 phin HACISCO Chfrng Ichoan thuoc dien canh bao HOSE_BM-7. 19/2-8H3-1O/2019 Trang 2/6-11LA'A

3 HID HNG HOT HUI HU3 INN IBC JVC KHP LAF LCM LEC LGL Cong ty C6 phan Halcom Viet Nam Cong ty CA pilaff ' Nang nghiep QuAc te Hoang Anh Gia Lai Ong ty CA phan Du lich Dich vu HOi An ' C6ng ty C6 phan Du tu va Xay dung HUD1 C6ng ty CA phin Dku tu va Xay dung HUD3 TAng C6ng ty Hang khong Via Nam - CTCP C6ng Cong ty CO phan ' Dau tu Apax Holdings Gong ty a phan Thiet bi Y te Viet Nhat Cong ty Co phan Dien lye Khanh Hem Cling ty C6 c6 phan Che bier' Hang xuat kha Long An COng ty Co phan ' IChai thac va Che bien Khoang san Lao Cai Cong ty a phan Bat clong san Dien lye Mien Trung &Ong ty Co phan Dau tu va That trien ' DO thi Long Giang LM8 Cling ty C6 phan Lilama 18 LPB MCG MHC MSB Ngan hang Thuang mai Co phan Btru dien Lien Viet Cong ty CO phan Ca dial. NIA ray dung Via Nam Cong ty CA phan MHC Ngan hang Thuang mai CA phan Hang Hai Via Nam ChUng khoan ' thuoc dien ca'nh ba'o Chung khoan thuoc dial canh bao Lai nhuan sau thue dm ce thing c6ng ty me tren BCTC hgp nh at 4 soat xet 6 Bao de tai chinh herp nhat 6 thang nam 2020 duct soft xet có 9 kien khong phai la 9 kin chap nhan toan pha'n dm to chirc kiem toan Quyet dinh cila nguai có tham quyan xir phat vi pham hanh chinh p cong ty niem yet doi v&i hanh vi trail thue gian lan thue Lgi nhuan sau thut cna co thing ding ty me tren BCTC hap nhat soat xet 6 thang nam 2020 la s6 am Lgi nhuan sau thue tren BCTC sok xet 6 Cluing khoan thuoc dien kiem sok Chang khoan thuoc dien canh bao Lgi nhuan sau thug cfla co doing ding ty me ten BCTC hgp nhat sok xot 6 Quyet dinh dm nguai có tham quyen xtir phat vi pham hanh chinh cong ty niem yet dai voi hanh vi troll thue gian Ian thue... Thal pan m em yet duch 06 thang Chu' ng khoan thuoc dien kiem soat Lgi nhuan sau thue cua ca dang cong ty me tren BCTC heti) nhat soat xet 6 Thai gian niem yet cluai 06 thang GIAO!?NG KHOA. iann PHo CHi MINI TP HOC HOSE_BM-7.19/243H3-10/2019 Trang 3/61/Lk

4 MSH NVT OGC PIT PLX PNC COng ty C6 phin May S6ng Hong COng ty C6 phan ' Bat DOng san Du lich Ninh Van Bay Gang ty CO phan Tap doan Dai During COng ty C6 phan ' Xuat n hap khau PETROLIMEX Tap doan rang du Viet Nam Cong ty C6 phan Van hoa Phuong Nam Bdo cao tai chinh hgp nhat 6 thaug nam 2020 dugc sgat xet cod y kien kh6ng phai IA y kien Chap nhan toan phan cita t6 chirc kiem toan Chung khodn thutic din canh bao Chun ' g khoan thuoc din kiem soat Chung khoan thuoc dien canh bao Lgi nhuan sau thue dm ce dong gong ty mg tren BCTC hgp nhat soat xet 6 thang nam 2020 la. so am Lgi nhuan sau thug dm co &mg gang ty mg tren BCTC hgp nhat soat xet 6 thang nam 2020 la so &in POM. COng ty C6 phan Thep POMINA Chang khodn thuoc dien canh bao Cong ty C6 pit PTC ' Dau ttr va Xay dtmg Buu Dien pu Cling ty C6 phan datt tu ha tang va do thi dau khi Cong ty C6 phan Xay dung PM COng nghiep & Dan clang Dau 'chi PXS COng ty a phan " Kett can Kim loai va Lap may Dau lchi COng ty C6 phan PXT ' Xay lap Duang Ong Be chin Dau khi QBS Coing_ty ng CO' phan ' Xuat nhap kh B1 h Y MC Cong ty Co phan Quoc te Hoang Gia ROS SIT SJF SMA C6ng ty CO phan ' Xay dung FLC FAROS COng ty C6 Phan Ha tang nude Sdi eon Cong ty CO phan Dau tu Sao Thai Duong COng ty C6 phan Thiet bi Phu tang Sai Gan Chirng khoan thuoc din kiem scat Chung khoan thuoc din kiem scat Ching lchoan thuoc dien kiem scat ' Chung khoan thuoc din kiem scat ChUng khoan thuoc din kiem soat Chting khoan thuoc din canh bao Chung khoan thuoc din kiem soat Lgi nhuan sau thue dm co dong c6ng ty mg ten BCTC hgp nhat soat xet 6 thang Mm 2020 la s6 am Bao can tai chinh ho:p nhat 6 thang nam 2020 dirge seat xet co Y kien khong phdi la )' kin chap nhan toan phan dm t6 chug kiem todn Lgi nhuan sau thug dm ca clang ceng ty mg trean BCTC hop nhat scat xet 6 thang nam 2020 la s6 am Lgi nhuan sau thue tren BCTC soat xet 6 thang nam 2020 IA s8 am HOSE_BM-7.19/2-13H3-10/2019 Trang 4/6 dtmil

5 STG TCR TDG TDH C8ng ty C6 phan Kho van Mien Nam - Cong ty CO phan Cong nghiep Gam sir TAICERA Cong ty CO phan Dan khi Thai Ducmg Lgi nhuan sau thud dm c6 dong gong ty mc tren BCTC hgp nhat sok xet 6 thdng nam 2020 la so am Chung khodn thuoc din canh bao Lgi nhuan sau thud tren BCTC sok xet 6 thong narn 2020 IA s6 am. Cong ty C6 phan ' L Phat trien NM gi nhuan sau thue dm co dong gang Thu Dug ty me tren BCTC hgp nhat soat xet 6 thang nam 2020 IA so am TDP Cong ty C6 plan Thuan Dire Thai gian niem yet duai 06 thang TGG TLH TNH TNT COng ty C6 phan Xay dung va Dau Pr Tnrang Giang Copg ty C6 phan Tap doan Thep Tien Len C6ng Co perth han B vign Quoc te Thai Nguyen Cong ty C6 OIL tai Nguyen Chirng khodn thuoc dien canh bdo Chfrng khoon thuoc dial canh bdo Theri gian niem yet duai 06 thang Lgi nhuan sau thud cita ce &mg gong ty me tren BCTC hgp nhat soat xet 6 TS4 Cong ty C6 phan Thily san se 4 Chung khodn thuoc din canh bdo TTA TTE TTF UDC V FG VIB Cling ty C6 phan Du tu Xay dung va That trien Truang Thanh Cling ty C6 phan Dau tu Nang lugng Twang Thinh. C6ng ty C6 phall Tap doan Ky nghe G6 Truang Thanh C6ng ty C6 phan Xay dung va Phat then DO thi tinh BA Ria - Wing TAu Cong ty CO phan ' Khfr thing Via Nam Ngan hang Thuang mai C6 phan Quoc td Viet Nam Thai gian niem yet duai 06 thang Lgi nhuan sau thud dm ce dong cong ty me tren BCTC hcrp nhat soat xet 6 thdng Warn 2020 la so am Chftng khoan thuoc din kiem sok Lgi nhuan sau thud dm ci} Tong c6ng ty me tren BCTC hgp nhat sodt xet 6 thang Warn 2020 là so am Bao cdo tai chinh hgp nhat 6 thang narn 2020 dugc soat xet c6 yt kien khang phai IA 5 kidn chap nhan toan phan dm te chug kiem todn Thai gian. mem. n yet L dual. 06 thang VIS Cong ty CO phan Thep Via - t Ching khodn thuoc din kidm sok VNS &sing ty CO phan Anh Du ang Lgi nhuan sau thud cila co thing gong Viet Nam ty mg troll BCTC hgp nhat soat xet 6 HOSE_BM-7.19/ /2019 Trang 5/6.14LAA

6 VOS CTCP Vdn tai Bin Vidt Nam Chfrng khoan thu'oe din eanh bdo VSH yeg C6ng ty C6 phan Thity diet.' Vinh Son Song Hinh Cong ty C6 phan Tdp doan Yeah! Ncei nhezn: - UBCKNN Vu QLKD (d6 b/c); TV GS; - Ltru: VT NY (6)Mo) Lgi nhudn sau thud cna c6 dong ding ty me tren BCTC hop nhat soat xet 6 thang ndm 2020 la so am Chung khodn thuoc din canh bdo HOSE_BM-7.19/2-BH3-10/2019 Trang 6/6 AW