UY BAN NHAN DAN TiNH HA TiNH TRUONG DAI HOC HA TiNH M u sat CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAJ. DQc Hlp - Tll' do - I;Illnh phuc BAN DANG KY XET CONG

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "UY BAN NHAN DAN TiNH HA TiNH TRUONG DAI HOC HA TiNH M u sat CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAJ. DQc Hlp - Tll' do - I;Illnh phuc BAN DANG KY XET CONG"

Bản ghi

1 UY BAN NHAN DAN TiNH HA TiNH TRUONG DAI HOC HA TiNH M u sat CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAJ. DQc Hlp - Tll' do - I;Illnh phuc BAN DANG KY XET CONG NHAN. DAT '. TIEU CHuAN CHUC DANH: PHO GIAo str, Ma ho sa:. D6i tirong dang ky: Giang vien 0 ;Giang vien thinh giang Nganh: Kinh t~; Chuyen nganh: Tai chinh Ngan hang A. THONG TIN ca NHAN 1. HQva ten nguoi dang ky: BUI THl QuYNH THO 2. Ngay thang nam sinh: 28/8/1976; Nam ; Nfr 0 ;Quoc tich: Vi~t Nam Dan tl)c: Kinh; Ton giao: Khong 3. Dang vien Dang Cong san Vi~t Nam: 0 4. Que quan: xii Thach Hung, thanh ph6 Ha TInh, tinh Ha TInh 5. Noi dang ky hi) khau thuong tru: S6 nha 43/9, dirong Ha Hoang, xa Thach Trung, TP Ha TInh, tinh Ha TInh 6. Dia chi lien he; Bui Thi Quynh Tho, Truong Dai hoc Ha TInh, s6 447, dirong 26/3, phirong D(;liNai, TP Ha TInh, tinh Ha TInh Di~n thoai di dong: ; Dia chi 7. Qua trinh cong tac (cong viec, clnrc V\1, co quan): - Til nam 1999 d~n nam 20: Giao vien t~p S\I, Giao vi en tnrong Trung hoc Kinh t~ Ha TInh - Til nam 2002 d~n nam T6/2006: Truong bl) mon Tai chinh, trucmg Trung hqc Kinh t~ Ha TInh - Til T7/2006 d~n nam T7/2007: Ph6 truong khoa Tai chinh - K~ toan, truong Trung hqc Kinh t~ Ha TInh - Tu thang 8/2007 d~n thang 7/20: TruOng bl) mon, khoa Kinh t~ - QTKD, Truong DH Ha TInh - Til thang 7/20 d~n thang 2/: Ph6 truong khoa Kinh t~ - QTKD, TruOng DH Ha TInh - Til thang 3/ d~n thang 6/: Ph6 phl;! trach phong Quan 1y khoa hqc, TruOng DH Ha TInh - Tu thang 7/2 7 d~n nay: Truong phong Quan 1y khoa hqc, TruOng DH Ha TInh - Til thang 7/20 16 d~n nay: Uy vien Uy ban Kinh t~, Qu6c hl)i Kh6a XIV, nuac CHXHCN Vi~tNam Chuc V\1 hi~n nay: TruOng phong Quan 1y khoa hqc, D(;libi~u Qu6c hl)i tinh Ha TInh.'

2 Chirc vu cao nhat da qua: Truong phong Quan ly nghien ciru khoa h9c Co quan cong tac hien nay: Truong Dai h9c Ha TInh Dia chi co quan: Truong DH Ha TInh, S6 447, dirong 26/3, phuong D~i Nai, TP Ha TInh, tinh Ha TInh Di~n thoai co quan: (84) ; 8. Da nghi hiru illthang nam. 9. Trinh dq dao tao: - Duoc cftp bang DH ngay 24 thang 7 narn 1999 nganh: Kinh nganh: Tai chinh - Tin dung Noi cftp bang DH (tnrong, mroc): Truong dai h9c Tai chinh Ha NQi, Viet Nam - Diroc cftp bang ThS ngay 25 thang 5 nam 2007, nganh: Kinh nganh: Tai chinh - Ngan hang Noi cftp bang ThS (tnrong, mroc): Truong dai h9c Kinh ts Quoc dan, Viet Nam - Duoc cftp bang TS ngay 17 thang nam 24, nganh: Kinh nganh: Tai chinh - Ngan hang Noi cftp bang TS (tnrong, nu6c): H9C vi~n Tai chinh Ha NQi, Vi~t Nam 10. Da duqc b6 nhi~mlcong nh~n chuc danh PGS ngay thang nam, nganh:. 11. Dang kiy xet d~t tieu chuftn chuc danh PGS t~i HDCDGS ca sa: H9C vi~n Tai chinh Ha NQi 12. EHng kiy xet d~t tieu chuftn chuc danh PGS t~i HDCDGS nganh, lien nganh: Kinh 13. Cac huang nghien cuu chu - Quan ly tai chinh, trong cac ca quan hanh chinh, dan vi Sl,f nghi~p congo - Chinh sach cong, tai chinh cong va phan tich tai chinh doanh nghi~p. - Phat trisn kinh kinh dia phuang, phat vfrng - Quan ly giao dvc, xay dl,fllg,phm trinh dao t~o 14. dao t~o va nghien cuu khoa h9c: - Da huang d~n 10 HVCH bao v~ thanh cong lu~n van ThS; - Da hoan thanh: chu nhi~m ds tai cftp BQ, chu nhi~m d~ tai cftp tinh, thanh vien 02 d~ tai NCKH cftp tinh, chu nhi~m 03 ds tai cftp ca sa; - Da cong b6 39 bai bao khoa h9c, trong d6: 05 bai bao khoa h9c tren t~p chi qu6c uy tin (tac gia chinh 03 bai), bai bao khoa h9c tren t~p chi chi c6 chi s6 ISSN khac; - S6 luqng sach da xuftt ban: 07 giao trinh, 02 sach chuyen khao), t~i cac nha xuftt ban c6 uy tin; 5 cong trinh KH tieu l. Bui Thi Quynh Tha (), GicLOtrinh Ki toan Hanh chinh Sl! nghi p, NXB D~i h9c Kinh dan, Ma s6 ISBN: ; 2. Bui Thi Quynh Tho (), Working Skills to Promote the Tourism Business Development in the Central Coastal Provinces of Vietnam: A Multi-site Case Study, International Journal of Economic Research, Scopus (lssn: ), Volume 14 Number 19 (p ). 2

3 3. Bui Thi Quynh ThO'(29), N ghien ciru phat trien du Itch cong dong tai Ha TInh, D~ tai NCKH c~p tinh. 4. Bui Thi Quynh Tho (2020), Marine Ecological Incident impacts on local people's livelihoods: Evidence from Central Coastal provinces of Vietnam, Journal of Disaster Recovery and Business Continuity lsi (ESCI), ISSN/eISSN / , Vol 11, No. (2020), Published: Bui Tht Quynh ThO' (2020), CO' cdu lai n~n kinh t~ gdn veri chuyen d6i mo hinh tang truong tai VietNam (2020), Sach chuyen khao, NXB Lao dong. 15. Khen thirong (cac huan chuang, huy chuang, danh hieu): - Bang khen Chu tich tinh nam 24 (s6 2113/QD-UBND ngay 30/7124) - B&ngkhen Chu tich tinh nam 26 (s6 1952/QD-UBND ngay 14/7126) - Bang khen Chu tich tinh nam 29 (s6 2322/QD-UBND ngay 10/7129) - Chung nhan Tri thirc lao dong sang t(;10 giai doan cua Chu tich Lien hiep cac H9i Khoa h9c va Ky thuat Ha TInh (s6 62/QD-LHH) B. TV KHAI THEO TIEU CHuAN CHUC DANH GIAO SUI PHO GIAO SU 1. Tieu chu n va nhiem V\l ciia nha giao (tv danh gia) C6 l~p tnrong tu nrong chinh tri vtmg vang, pham ch~t dao dire t6t. C6 y tlnrc t6 clnrc va ky luat cao. C6 trinh d9 chuyen man va nghi~p Vlf vfrng vang, dap Ung duqc yeu du cua s\!,nghi~p giao dl,lchi~n nay. C6 kha nang t~p hqp qucln chung va t6 chuc nh6m nghien cuu. C6 suc khoe t6t. C6 ly lich r5 rang. Luon th\!'c hi~n t6t va c6 hi~u qua cong tac giang d(;lyva nghien CUukhoa h9c, xay d\l'llg khung chuang trinh, d6i mai phuang phap giang d(;lythea mvc tieu, nguyen ly giao d\lc hi~n d(;li.guang m~u th\!'c hi~n nghia Vlf cong dan, ch~p hanh nghiem chinh lu~t phap Nha nuac, s\!,phan cong va di~u d9ng cua Dang, t6 chuc. Th\!,c hi~n t6t cac di~u l~ cua nganh, n9i quy, quy ch~ cua B9 Giao d\lc va Dao t(;lo,truong ban hanh. C6 pham ch~t, uy tin cua nha giao t6t, ton tr9ng nhan cach cua nguai h9c, bao v~ lqi ich chinh dang cua nguai h9c. Luon h9c t~p, ph~n d~u remluy~n, khong ngirng nang cao pham ch~t d(;loduc, trinh d9 chuyen mon nghi~p Vlf neu guang t6t cho d6ng nghi~p va nguai h9c. Luon tich c\!'c chi d(;lova tham gia nhi~t tinh vao cac ho(;ltd9ng phong trao do nha truong va cac doan th~ t6 chuc. 2. ThOi. gian tham gia dao t~o, b5i du'ong tir trinh dq d~i hqc tro' len: T6ng s6 13 nam t(;litruong D(;lih9c Ha TInh. Khai C\lth~ it nh~t 6 tham nien, trong d6 c6 3 tham nien cu6i tinh d~n ngay h~t h(;lnn9p h6 SO' Huang d~n HD HD kh6a T6ng s6 gia T Giang d(;ly NCS lu~n lu~n t6t giang/s6 gia T Namh9c van nghi~p quy d6ills6 Chinh Phv DH SDH ThS DH gia dinh muc /540/ /490/ /430/ /318/44 3

4 /278/ /299/44 3. Ngoai ngfr: 3.1. Ngoai ngir thanh thao phuc vu chuyen mon: Ti~ng Anh Duoc dao tao ngoai ngir trong mroc - Truong DR c~p bang t6t nghiep DR ngoai ngir: DR Ha TInh, s6 bang: ; nam cap: Ti~ng Anh: Bang cir nhan Ngon ngfr Anh, dai hoc chinh quy HU'I:Yngdfin NCS lam luan an TS va hoc vien lam luan van ThS: TT D6i tirong Tnich nhiem Ngay, Thai gian thang, nam RQ ten NCS huang d~n Coso RV duoc c~p hoac RVCR NCS CR Chinh Ph\! nr... dao tao bang/co QD d~n... dp bang 1 Le Thi Tinh 26 - Truong DR KTQD 2 Pham Thi Ra 26 - Truong DR An KTQD 3 Ngo Minh Ka TOl/ - Tnrong DR T8/ Tay Nguyen 4 D6 Vinh RiSn TOl/20l7 - Truong DR T8/ Tay Nguyen 5 Tnln Anh Ti~p T3/ - RQc vien Tai TI0/ chinh Ra NQi 6 D~ng Quoc T3/ - RQc vien Tai Nhirong TI0/ chinh Ra NQi 7 Dinh Thai Tl/28 - RQc vien Tai 28 Trang Ra TI0/28 chinh Ra NQi 8 D~ng Rfru T4/29 - Truong DR 2020 Thi~n TI0/29 KTQD 9 Nguyen Cam T6/29 - Truong DR Ngoc T12/29 KTQD Nguyen Sy T6/29 - Truong DR 10 Tuan Anh T12/29 KTQD Bien soan sach phuc vu dao tao dai hoc va sau dai hoc: T Ten sach Lo~i Nha xu~t ban S6 Chli bien Ph~n bien Xac nh~n T sach va nam xu~t ban tac so~n (tu su d\lng

5 gia trang... den cua trang) CSGDDH Trfrn Xuan NXB D~ihQc Quyet dinh Hai D6ng chu Quoc gia sf>422/qdtrinh NgQc Ha (trang 1-50, Tai chinh Giao Hoang bien 1 (25) 03 TDHHT doanh nghiep ISBN: 987- ngay Bui Thj ) /4/25 Quynh Tho NXB Dai hoc Quyet dinh 2 Thu~ Kinh t~ 'Qu6c Chu bien sf>623/qdtrinh Quynh Tho Giao Bui Thi dan () 03 (1-62,2- TDHHT ISBN: ) ngay /9/ NXB Dai hoc Quyet dinh K~ toan Hanh Kinh t~ 'Qu6c Chu bien sf>622/qd- Giao Bui Thi 3 chinh S\l dan () (T~c gia duy TDHHT trinh Quynh Tho nghiep ISBN: 978- nhat: 1-414) ngay /9/ Chinh sach h6 Quyet dinh NXB Bach tro doanh Chu bien sf>6211qdv-ua a Vi~t Quynh Tho nhat: 1-140) ngay Chuyen Khoa () 4 nghiep nho va Bui Thi (T~c gia duy TUHHT khao ISBN: Narn 20/9/ Quyet dinh Giao trinh K~ NXB Lao Chu bien sf>295/qdchinh S\l trinh ISBN: 978- soan cac toan Hanh Giao D0ng (2020) (dong bien 5 03 Bui Thi TDHHT Quynh Tho ngay nghiep chuang) 24/6/2020 Chu bien Quyet dinh NXB Lao Giao trinh K~ (Dcng bien sf>296/quchinh Quynh Tho ; 189- ngay Giao D0ng (2020) 6 toan Tai 07 Bui Thi soan: 1-49; TDHHT trinh ISBN: ) 24/6/2020 Co cau l~i nen kinh t~ Quyet dinh NXB Lao gan voi Chu bien sf>297/qdrna hinh tang Quynh Tho nhat: 1-198) ngay Chuyen Dong (2020) 7 chuy n d6i Bui Thi (T~c gia duy TDHHT khao ISBN: truang t~i 24/6/2020 Vi~t Narn 5

6 6. Thuc. hien. nhiern. vu. khoa hoc. va cong nghe. dii nghiem. thu: CNI Thai gian Mil s6 va Ten nhiem vu khoa h9c va cong nghe PCN, Thai gian nghiem thu TT dip quan (CT, DT...) ITKJ thirc hien IX~p loai ly TV KQ I Trmrc bao v~ Lu~n an Ti~n sy (trurrc 23) Hoan thien co che tai chinh d6i voi hoat DT cftp dong nghien ciru khoa h9c trong tnrong CN tnrong 2009 Kha dai h9c Ha TInh II Sau bao v~ Lu~n an Ti~n sy (sau 23) Nghien ciru cac giai phap d~ hoan thien chuang trinh dao tao nganh Quan tri kinh DT cftp 24-61/25 2 CN doanh dap Ung yeu cau cua cac doanh tnrong 25 T6t nghiep tren dia ban tinh Ha TInh 3 TLr di~n giai thich thuat ngir chuyen nganh DT cftp 25-28/12/26 TV Viet - Lao (cftp tinh) tinh 26 D~t 4 DT Cftp Nang cao hieu qua hoat dong cho yay d6i voi h9c sinh, sinh vien tai h~ thong ngan CN tnrong 8/9/ trong T6t hang chinh sach tinh Ha TInh di~m 5 Giai phap nang cao nang hrc canh tranh DT cftp cftp tinh trong phat t~ - xil h(>i TV tinh 28 Gi6i bsn vfrng cua tinh Thai Nguyen Nghien cuu thljc tr~ng va nhu cau vi~c B28-6 lam cho nguai dan yen misn Trung HHT-Ol, - 18/5/29 CN trong b6i canh bi~n d6i moi tnrang sinh DT Cftp 29 Xuftt s~c thai B(> 7 B28- Giai phap h6 trq h9c t~p cho luu h9c sinh HHT-03, - 16/8/29 Lao a cac tnrang d~i h9c khu Vl,l'CmiSn TK DT Cftp 29 Xuftt s~c Trung Vi~t N am B(> 8 Nghien Clm phat tri~n du lich c(>ng dong DT Cftp 28-20/12/29 CN t~i Ha TInh tinh 29 Xuftt s~c 9 Nghien Clm nang cao hi~u qua dao t~o DT Cftp 29- Dang thljc nghs cho lao d(>ngnong thon tinh Ha TInh TK tinh 2020 hi~n phu hqp v6i co'cftu kinh t~ 10 Nhfrng vftn ds phap ly vs lien k~t vung CN DTCB Dang thljc 6

7 trong phat trien ben virng du lich ill thirc hien ti~n cac tinh vung B~c Trung BO DT d.p BO,, 7. Kef qua nghien ctru khoa hqc va cong ngh~ dil cong bo (bai bao khoa hoc, sang eh~/gi3i phap hfru ich, giai thurrng quae gia/quac t~) Bai bao khoa hoe, btio cdo khoa hoe ail ciing b6 Lo~i TT La T~p S6 Ten tap chi hoac ky Nam tac chi T~pl Tra tac., ysu khoa hqc/issn, cong hqc gia quoc S6 ng gia hoac ISBN r b6 chinh te uy () tin Giai doqn trtarc khi bdo Vf Lu~n an ti~n sji (trutrc thdng 12123) MOt s6 v~n d~ xung quanh viec Ban hanh chs 1 do ti~n hrong moi d6i voi Tap chi Ngan hang/ 14- can bo, cong clnrc trong ISSN: , 2005 cac don vi hanh chinh, sir 24 2 nghiep MOt s6 '1 kien v~ che do Tap chi Nghien ciru 72- K~ toan Hanh chinh su 02 Tai chinh KS toan/ 9 73, nghiep a Viet Nam hien ISSN: (86) 63 nay 20 3 Tang cirong Quan 1'1v6n T~p chi Nghien Clru 58-4 dftu tu phm tri~n th\l'c hi~n Tai chinh K~ toanl 60, (105) CNH, HDH Tinh Ha TInh ISSN Ban them v~ quan 1'1 chi T~p chi Nghien Clru tieu cong cua tinh Ha Tai chinh K~ toanl (107) 72 TInh ISSN: T~p chi Kinh ts va Ha TInh dfty m~nh thu hut D\l' baol ISSN: FDI (528) Thvc hi~n Nghi dinh 130/2005/ND-CP va Nghi T~p chi Nghien Clru 6 dinh 43/2006 v~ ch~ do tv Tai chinh K~ toanl chu t\]' chiu trach nhi~m ISSN (123) 71 t~i tinh Ha TInh Giai do{lnsau khi biio Vf Lu~n an tien sji (sau niim 23) Bdi bew c6ng b6 tren Tr;zpchi khoa h9c trong nuac 7 MOt so giai phap phat T~p chi Nghien Clru

8 trien kinh te ben virng 6 Tai chinh ke toan/ (136) 64 Ha TInh ISSN: T~p chi khoa hoc Thi~t k~ chuang trinh Truong D~i hoc Ha giang day nh~t quan voi 71- TInh/ ISSN: chu.n d~u ra Tap chi Kinh te va MQt s6 giai phap thu hut 28- DlJ bao/ ISSN: 8 d~u tu vao Ha Tinh Ha TInh nang cao chi s6 Tap chi Kinh t~ va 68- nang hrc canh tranh c~p DlJ bao/ ISSN: 7 70 tinh HQi nhap kinh t~ quoc t~ T~p chi khoa hoc 11 va nhfmg co hoi, thach Truong D~i h9c Ha tlnrc voi cac doanh nghiep TInh/ ISSN: tren dia ban tinh Ha Tinh Quy hoach phat trien du Tap chi Nghien ciru 4 Dong Nam Ai 28- trang va mot s6 v~n d~ d~t (205) ISSN: ra Ky nang lam viec thuc 13 d.y phat trien nganh kinh T~p chi Kinh t~ 4 doanh du lich cae tinh phat trisni ISSN: 51- (238) duyen hai mien Trung Vi~tNam MQt s6 ky nang giam sat Tap chi Nghien ciru 14 hieu qua viec xay dljllg 8 Tai chinh k~ toan/ 10- dlj toan ngan sach nha (169) ISSN: nuac Sua d6i Lu~t Quan ly nq T~p chi khoa hqc eong - mqt s6 v~n d~ d~t Thuang m~i /ISSN: (108) 63 ra ) MQt so ky nang giam sat T~p chi Cong hi~u qua vi~c ch~p hanh thuang /ISSN: ngan sach nha nu6c K51 nang lam vi~c thuc T~p chi khoa hqc d.y phat trisn nganh kinh 9 Thuang m~i/ ISSN: 58- doanh du lich t~i Vi~t (109) Nam 18 Phan bo ngan sach cho T~p chi Dong Nam

9 giao due dai hoc cua mot s6 mroc Asean hien nay Ch~ d9 k~ toan hanh chinh sir nghiep ban hanh 19 moi thea Thong nr s cong cu hfru hieu cho k~ toan DAy manh viec thirc thi 20 chinh sach h6 tro DNNVV Nhu du viec lam cho nguoi dan ven bien mien trung trong b6i canh bi~n 21 d6i moi tnrong sinh thai va mot s6 chinh sach h6 tro viec lam cua cac dia phuong Dftu nr cho giao due dai 22 hoc a cac mroc Dong NamA Doanh nghiep tu nhan 23 Viet Nam va each mang cong nghiep 4.0 Tai nguyen du lich va nhu du phat trien du lich 24 cong d6ng cua nguoi dan dia phuong tinh Ha TInh AI ISSN: T~p chi Nghien ciru Tai chinh k~ toan/ ISSN: T~p chi DHHTI Tap chi DHHTI T~p chi DHHTI T~p chi DHHTI tnrong ISSN: tnrong ISSN: tnrong ISSN: tnrong ISSN: (215) (177) (266) Tap chi Dong Nam AI ISSN: Ti~m nang du lich va lien 25 k~t phat tri~n du lich Ha TInh T~p chi DHHTI truang ISSN: Dao t~o ngh~ cho thanh 26 nien lao d9ng ky nang thap & vi~t Nam, Thl,l'c tr~ng va nhu cau vi~c lam cho nguai dan 27 ven bi~n mi~n Trung sau b6i canh bi~n d6i moi truang sinh thai T~p chi Nghien Clm Tai chinh k~ toan/ ISSN: T~p chi Nghien Clm Tai chinh k~ toanl ISSN: Bdi bew c6ng b6 tren Tqp chi khoa hpc qu6c dthu9c danh m1;lclsi/scopus (202) (203) International Scop Volu 565 9

10 Working Skills to Journal of us me -57 Promote the Tourism Economic 14 6 Business Development in Researchl ISSN Num , http: ber the Central Coastal 19 Provinces of Vietnam: A s.com Multi-site Case Study Aggressiveness and Indian genetic diversity of Phytopathology Ralstonia solanacearum ISSN: , strains from tomato III 06 Scop Vietnam comlarticlel us 610 %2Fs International Workplace conditions Journal of ISIcreated by principals for Leadership in ESCI their teachers' Education. DOl: IS cop professional development us- 05 in Vietnam 2 Ql, Jan H index Taylor & Francis 33 Online Journal of Disaster Recovery and Marine Ecological Business Incident impacts on local Continuity, Vol people's livelihoods: ISSN/elSSN lsi , (ESC 2020 Evidence from Central 4289/ ; - No. Coastal provinces of httq:llsersc.org/jour I) 750 nals/index.qhq/ud Vietnam RBC/issue/view Vocational training for 04 DOl: Scop Vol journal. 1005/ rural workers III the us Issue 484 context of economic lssn (P): restructuring in Ha Tinh 1455/lSSN (E):

11 province, Viet N am Bai baa cong b6 tren Tap chi khoa h9c quoc d khac International Journal of Advanced Financing tertiary Education and Research /ISSN: 33 education III Southeast ; Impact Asia countries Factor: RJIF 5.34, htt2:// tionjournal. com/arc. hives/20 19/voI4/iss ue Bid baa dang tren Ky yju H{H thao khoa h9c quoc d Volu me4 Issue Marc h r Curriculum in Vocational Ky yeu H9i thao Education and Training khoa hoc quoc t~ tai 34 (VET): An Overview of Truong DH Current Trends and Nakhonphanon, 7 24 Future Directions Thai Lan (T8/24) Ky r yeu H9i thao 35 r khoa h9c quoc t~ Phat trien kinh t~ xii h9i "Quan Iy ~. moi va suc ep d6i voi moi tnrong va phat trien 48- tnrong bsn virng" /ISBN: , Ky yeu H9i thao r khoa h9c quoc t~ 36 "Phat trien du Iich Quy hoach phat trien du bsn virng t~i cac lich Vi~t Nam - Thvc, 88 - mroc tieu vung song trang va giai phap 92 MeKong", Thai Lan! ISBN: , The Socio - Economic Ky yeu H9i thao, development of Vietnam khoa h9c quoc t~ 277 and pressures on the "Phat trien du lich - enviroment bsn virng t~i cac 283, mroc tieu vung song MeKong", Thai Lan/ ISBN:

12 Ky yeu HQi thao khoa h9c quoc ts Gin k~t dim t<:10tlnrc tisn "Toan c~u h6a, bien 38 quan ly moi tnrong vi sir d6i khi hau va phat phat trien ben virng vao trien ben vtrng" / chuang trinh giao due 69 ISBN: Ky y~u HQi thao 3 9 khoa hoc quoc t~ Amendments to improve "Toan c~u h6a, bien the legal system of d6i khi hau va phat Vietnam on tourism trien ben vfrng"/ development planning 408 ISBN: Trong do, bai bao dang tren t<:1pchi khoa h9c quoc te uy tin sau khi duoc dip bang TS: B&ng il9cquy~n, sang chj, gil'; phdp hiiu ich 8. Chu tri ho~c tham gia x y dung, phat tri~n churmg trinh dao tao ho~c churrng trinh nghien CUll, ung dl}ng khoa hoc ctmg ngh~ ciia CO' so'giao due d~i hoc TT Chuang trinh dao t<:10 Xay dung moi/phat tri~n Vai tro Nam 1 Chuang trinh giao due dai h9c thea nien ch~ nganh KS toan, Quan tri kinh doanh Xay dung moi Thanh vien Thanh vien Chuang trinh giao d\lc d<:1ih9c thea h9c nganhqtkd, chs tin chi KS toan, Quan tri kinh doanh, Xay d\ing mai KT; Chu tri Tai chinh ngan hang nganh TCNH 20 Bi~u hanh nh6m Bien so<:1nchuang trinh giao d\lc d<:1ih9c nqi dung bien thea h9c chs tin chi nganh KS toan, 3 TCNH, QTKD (dao t<:10giao vien TCCN) -Dv an phat tri~n giao vien THPT&TCCN cua BQ Giao d\lc va Bao t<:10 Bien t~p chuang trinh giao d\lc d<:1ih9c thea h9c chs tin chi nganh Tai chinh Ngan 4 hang (dao t<:10giao vien TCCN) - D\I an phat tri~n giao vien THPT &TCCN cua BQ Giao d\lcva Bao t<:10 5 Chuang trinh giao d\lc d<:1ih9c thea h9c ch~ tin chi nganh KS toan, Qmin tri kinh 12 Xay dvng mai Bien t~p SO<:1n cac nganh, tf\l'c ti~p bien so<:1nnganh TCNH Bien t~p nganh TCNH PhM tri~n Chu tri; Tf\l'c 22 tisp bien SO<:1n

13 doanh, T:1i chinh ngan hang nganh TCNH 6 Chuang trinh giao due dai h9c thea h9c Chu tri ch~ tin chi nganh Quan tri dich vu du lich Xay dung moi 22 va liru hanh Bien soan giao trinh Tai chinh doanh nghiep va K~ toan HCSN (dao t(;10giao 7 vien TCCN) - D\1' an phat trien giao vien Xay dung moi Dong tac gia 23 THPT &TCCN cua BQ Giao due va Dao t(;10 8 Ra soat, chinh sua, b6 sung CTDT nganh Chu tri Phat trien TCNH 26 9 Xay dung, phat trien chuang trinh dao t(;10 Chu tri; Tnrc thea CDIO nganh KS toan, Quan tri kinh Xay dung moi tisp bien soan doanh, Tai chinh ngan hang, Quan tri dich nganh TCNH vu du Iich va Ifr hanh Xay dung chuang trinh dao t(;10thac sy rna Xay dung moi Thanh vien nganh TCNH 9. Cac tieu chuan khfmg dit so voi quy djnh, d~ xuftt cong trinh khoa hoc (CTKH) thay th~ C. CAM DOAN CVA xotror DANG KY XET CONG NH~N D~T TIEU CHuAN CHUCDANH: T6i cam doan nhfrng di~u khai tren la dung, nsu sai t6i xin chiu trach nhi~rn tru6c phap lu~t. Hd Tinh, ngay 29 thang 6 nam 2020 NgU'Oi.dang ky BiIi Thi Quynh ThO' 13