Boø soáng Wagyu Ribeye Carpaccio Dùng với dầu olive, nụ bạch hoa, phô mai, xà lách hỏa tiễn và chanh Wagyu Ribeye Carpaccio Thin slice of raw Wagyu ri

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Boø soáng Wagyu Ribeye Carpaccio Dùng với dầu olive, nụ bạch hoa, phô mai, xà lách hỏa tiễn và chanh Wagyu Ribeye Carpaccio Thin slice of raw Wagyu ri"

Bản ghi

1 Boø soáng Wagyu Ribeye Carpaccio Dùng với dầu olive, nụ bạch hoa, phô mai, xà lách hỏa tiễn và chanh Wagyu Ribeye Carpaccio Thin slice of raw Wagyu ribeye served with olive oil, caper, parmesan cheese, arugula salad and lemon Khai Vò APPETIZERS VORSPEISEN Baùnh xeáp chieân kieåu Ñöùc Nhân thịt heo và rau bó xôi Dùng kèm với sốt nấm German fried dumplings Filled with pork and spinach Served in mushroom sauce Maultaschen Caù hoài hun khoùi Dùng với nụ bạch hoa, hành tím ngâm chua và bánh mì đen Smoked salmon With capers, pickled shallots and rye bread Raeucherlachs Xuùc xích töï choïn Chiên, xông khói, cay, giòn, Frankfurter, trắng, gà, đà điểu, bê Dùng kèm bánh mì, bơ và mù tạt Your choice of sausage Fried, smoked, spicy, crunchy, Frankfurter, white, chicken, ostrich, veal Served with bread, butter, and mustard Wurst Nach Wahl Mit Senf Und Brot Thòt heo hun khoùi & cuû caûi traéng Radish &Serrano Ham Rettich & Serrano Schinken Baùnh khoai taây kieåu Ñöùc (vui lòng chờ 15 phút) Dùng kèm sốt táo German potato pancake (15 to prepare) Served with apple sauce Kartoffelkuchen

2 Salad caù hoài xoâng khoùi Với măng tây sốt tarta Smoked salmon asparagus salad Asparagus rolled with smoked salmon and topped with a tartar sauce Spargel Salate Mit Geraeuchertem Lachs Salad boø Beef salad With olive oil & vinegar, pickle, onion, bell pepper and lettuce leaves Rindfleischsalat Salad Caesar kieåu YÙ Caesar salad Caesarsalat Phục vụ với/ Topped with: Gà/ Chicken Tôm/ Prawns Salad SALADS SALATE Salad xuùc xích kieåu Bavarian Với phô mai, hành tây, sốt thì là ngâm dấm Bavarian sausage salad With cheese, onion, dill pickle and vinegar dressing Bayrischer Wurstsalat Salad caù Herring Với khoai tây, giăm bông, táo, trứng và hành tây Dùng kèm bánh mì Đức tươi Herring salad With diced potatoes, ham, apples, hard boiled eggs and onions Served with home-made German bread Heringssalat Salad caù ngöø Với hành tây và cà chua Tuna salad With onions and tomatoes Tunfischsalat Salad troän daàu giaám Garden salad Bunter Mischsalat

3 Suùp SOUP SUPPEN Suùp ñaäu laêng Với ba rọi xông khói và xúc xích Lentil soup With bacon and sausage Linsensuppe Mit Wurstchen Suùp haønh taây kieåu Phaùp French onion soup Franzoesische Zwiebelsuppe Suùp boø naáu vang ñoû Goulash soup Gulaschsuppe Suùp ñuoâi boø Oxtail soup Ochsenschwanzsuppe Suùp khoai taây kieåu Berlin Với ba rọi xông khói và xúc xích Berlin potato soup With bacon and sausage Berliner Kartoffelsuppe Suùp baùnh xeáp nhaân thòt heo Pork dumpling soup Maultaschensuppe Suùp kem maêng taây Cream of asparagus soup Spargel Cremesuppe Suùp haûi saûn Seafood soup Meeresfruechtesuppe

4 Xuùc Xích Ñöùc Truyeàn Thoáng AUTHENTIC GERMAN SAUSAGES UNSERE WUERSTE Xuùc xích Ñöùc toång hôïp Sausage Platter: Smoked, fried, crunchy, Frankfurter, spicy, white, chicken, ostrich, lamb Served with home-fried potatoes, red cabbage and sauerkraut Ausgesuchte Deutsche Wurst-Platte Thòt xoâng khoùi cuoän xuùc xích vaø phoâ mai Cordon Bleu Dùng kèm salad khoai tây và bắp cải chua Smoked sausage Cordon Bleu Served with potato salad and sauerkraut Raeucherwurst Cordon Bleu Xuùc xích caø ri Dùng kèm khoai tây chiên, salad và sốt mayonnaise Curry sausage Served with French fries, salad and mayonnaise Currywurst Xuùc xích ôùt Jalapeno xoâng khoùi Dùng kèm salad khoai tây và bắp cải chua Jalapeno smoked sausage Served with potato salad and sauerkraut Jalapeno Raeucherwurst Xuùc xích chieân Dùng kèm khoai tây xào và bắp cải chua Fried sausage Served with home-fried potatoes and sauerkraut Bratwurst Xuùc xích cay Dùng kèm khoai tây chiên cay và bắp cải chua Spicy sausage Served with spicy potato wedges and sauerkraut Debreziner Xuùc xích cöøu Dùng kèm khoai tây chiên cay, bắp cải chua và sốt mù tạt oliu Lamb sausage Served with spicy potato wedges, sauerkraut and olive mustard sauce Lammwurst

5 Xuùc xích xaøo soát ôùt naáu bia Dùng kèm nui Đức và bắp cải đỏ Sausage goulash Sliced sausage in beer-paprika sauce Served with German noodles and red cabbage Wurstgulasch Xuùc xích gioøn Dùng kèm khoai tây xào và bắp cải chua Crunchy sausage Served with home-fried potatoes and sauerkraut Knackwurst Xuùc Xích Ñöùc Truyeàn Thoáng AUTHENTIC GERMAN SAUSAGES UNSERE WUERSTE Xuùc xích bia Xúc xích hầm bia, bông cải nụ, khoai tây và cà rốt Beer sausage Braised sausage with beer, Brussel s sprouts, potato and carrot Bierwurst Xuùc xích ñaø ñieåu Dùng kèm khoai tây chiên cay và bắp cải chua Ostrich Sausage Served with spicy potato wedges and sauerkraut Straussenwurst Xuùc xích xoâng khoùi Dùng kèm khoai tây xào và bắp cải chua Smoked sausage Served with home-fried potatoes and sauerkraut Raeucherwurst Xuùc xích Frankfurter Dùng kèm salad khoai tây và bắp cải chua Frankfurter sausage Served with potato salad and sauerkraut Frankfurter Xuùc xích gaø Dùng kèm khoai tây nghiền, bắp cải chua và sốt thịt với hành tây Chicken sausage Served with mashed potato, sauerkraut and onion gravy sauce Huehnerwurst Xuùc xích traéng Dùng kèm khoai tây nghiền, bắp cải chua và mù tạt ngọt White sausage Served with mashed potato, sauerkraut and sweet mustard Weisswurst

6 Thòt Chieân Taåm Vuïn Baùnh Mì BREADED CUTLET SCHNITZEL Thòt heo hoaëc gaø taåm vuïn baùnh mì chieân kieåu Holsten Với trứng ốp la, cá cơm và nụ bạch hoa Dùng kèm khoai tây xào và bắp cải đỏ Fried pork or chicken Holsten cutlet Topped with a fried egg, anchovy fillet and capers Served with fried potatoes and red cabbage Schnitzel A La Holsten Thòt heo hoaëc gaø taåm vuïn baùnh mì chieân kieåu Gypsy Với ớt chuông và hành tây xào Dùng kèm khoai tây xào và bắp cải đỏ Gypsy schnitzel Fried pork or chicken breaded cutlet Topped with sauteed red and green bell peppers with sliced onions Served with fried potatoes and red cabbage Zigeunerschnitzel Thòt taåm vuïn baùnh mì chieân nhoài giaêm boâng vaø phoâ mai Dùng kèm khoai tây chiên và rau củ Escalope Cordon Bleu Breaded cutlet stuffed with ham and cheese Served with French fries and vegetables Cordon Bleu Schnitzel : Thịt heo hoặc thịt gà Pork or chicken : Thịt bê Úc Australian veal... Thòt heo hoaëc gaø taåm vuïn baùnh mì chieân kieåu Jaeger vôùi soát kem naám Dùng kèm với khoai tây xào và bắp cải đỏ Hunter s escalope Pork or chicken escalope With creamy mushroom sauce Served with fried potatoes and red cabbage Jaegerschnitzel Thòt taåm vuïn baùnh mì chieân kieåu truyeàn thoáng Vienna Dùng kèm khoai xào và bắp cải đỏ Vienna-style escalope Classic fried breaded cutlet Served with fried potatoes and red cabbage Wiener Schnitzel : Thịt heo hoặc thịt gà - Pork or chicken : Sườn bê - Veal OP rib : Sườn cừu- Lamb chops

7 Thòt vaø xuùc xích hoãn hôïp cho saùu ngöôøi(*) (Vui lòng chờ 15 phút) Gồm đùi heo muối chiên giòn, xúc xích chiên, xúc xích Frankfurter, bò cuộn, bò sốt nho, heo sốt bia, bánh thịt, bánh burger kiểu Đức và thịt tẩm bột chiên kiểu Vienna The full monty for six (15 minutes to prepare) Assortment of crispy pork knuckle, fried sausage, Frankfurter sausage, beef rolls, roast beef, roast pork, meat loaf, German hamburger and Vienna style escalope Die Schwerwiegende Platte Fuer Sechs Thòt beâ kieåu Thuïy Só Bê nhập khẩu xào sốt kem nấm và vang trắng Dùng kèm bánh khoai tây truyền thống Zurich-style sliced veal Imported veal with creamy mushroom white wine sauce Served with traditional Rosti potatoes Zuercher Kalbsgeschnetzeltes Moùn Ñaëc Bieät SPECIALTIES SPEZIALITAETEN Thòt vaø xuùc xích hoãn hôïp cho boán ngöôøi (*) Meat lover s fantasy for four Assortment of crispy pork knuckle, fried sausage, Frankfurter sausage, beef rolls and Vienna style escalope Fleischliebhabers Fantasie Fuer Vier Thòt vaø xuùc xích hoãn hôïp cho hai ngöôøi (*) Butcher s platter for two Assortment of fried sausage, Frankfurter sausage, beef rolls and Vienna style escalope Schlachtplatte Fuer Zwei (*) Dùng kèm bắp cải đỏ, cải chua, bánh mì viên, nui Đức và khoai tây xào Served with red cabbage, sauerkraut, German bread dumpling, noodles and fried potatoes... Burger kieåu Ñöùc vôùi soát ba roïi xoâng khoùi Dùng với khoai tây chiên và bắp cải đỏ German hamburgers with bacon sauce Served with French fries and red cabbage Frikadellen Mit Specksosse

8 Moùn Ñaëc Bieät SPECIALTIES SPEZIALITAETEN Söôøn heo nöôùng soát BBQ Dùng kèm khoai tây chiên và salad BBQ pork ribs Served with French fries and salad BBQ Schweinsrippen /phần lớn/ full rack /phần nhỏ/ half rack... Ñuøi vòt haàm kieåu Ñöùc Dùng kèm khoai tây chiên cay và salad Hầm với bắp cải chua, cà rốt, xúc xích hun khói dùng với bánh bao Đức German braised duck With sauerkraut, carrot and smoked sausage served with bread dumpling Deutsche Geschmorte ente Coå heo ñuùt loø soát bia Dùng kèm nui Đức và rau củ Pork neck roasted in beer sauce Served with German noodles and vegetables Schweinshalsbraten In Krombacer Biersosse Thòt thoû haàm röôïu vang Dùng kèm khoai tây nghiền và rau củ luộc Rabbit Pot De Provence Served with mashed potatoes and vegetables Hase Ala Provence Ñuøi heo haáp hoaëc chieân gioøn Dùng kèm bánh bao Đức, bắp cải chua và sốt thịt Pork knuckle - soft or crispy skin Served with German bread dumpling, sauerkraut and gravy Schweinshaxe/ Gekocht Oder Gebraten Boø nhaäp khaåu haàm vang ñoû vôùi soát nho khoâ Dùng kèm bánh bao Đức và bắp cải đỏ Imported beef roasted in red wine with raisin sauce Served with bread dumpling and red cabbage Oma s Sauerbraten Vom Us Rind Baùnh thòt kieåu Ñöùc vôùi tröùng chieân Dùng kèm khoai tây xào và bắp cải đỏ German meat loaf Topped with a fried egg Served with fried potatoes and red cabbage Leberkaese Mit Spiegelei Boø cuoän Dùng kèm khoai tây nghiền và bắp cải đỏ Beef rolls Served with mashed potatoes and red cabbage Rindsrouladen

9 Thòt Ñoû RED MEAT FLEISCHGERICHTE Thaên ngoaïi boø Myõ nhoài toûi nöôùng Dùng kèm khoai tây chiên cay, xà lách và sốt cải ngựa Grilled Garlic-Stuffed Ribeye Steak Served with spicy wedges, garden salad and horseradish sauce Gegrilltes Knoblauch Ribeye Steak / 300g... Cöøu ba moùn Sườn cừu nướng, thịt cừu phi lê, xúc xích cừu Dùng kèm khoai tây bông chiên, bắp cải đỏ, bông cải xanh, cà rốt và trái ô liu Lamb Trio Grilled lamb chops, lamb fillet tenderloin, lamb sausage Served with duchess potatoes, red cabbage, broccoli, carrots and green olives Lammfleisch Trio Boø nöôùng haønh taây Thăn ngoại bò Mỹ nướng sốt hành dùng với hành tây chiên, nui Đức xào và rau củ Onion Steak Grilled US Striploin steak with onion sauce and fried onion rings served with German noodles and vegetables Zwiebel Steak / 250g... Gioø beâ haàm bia vaø rau cuû Dùng kèm bánh mì Pháp Beer Veal shank with French bread Thòt cöøu phi leâ nöôùng Với sốt bạc hà rượu vang Dùng kèm khoai tây nướng và rau củ Grilled lamb tenderloin with mint red wine sauce Served with baked potato and vegetables Gegrilltes Lamn Filet / 150g Thaên beâ UÙc Dùng kèm khoai tây chiên cay, rau củ và sốt thịt Milk-fed Australia veal tenderloin Served with spicy potato wedges, vegetables and gravy Kalbsfilet Milchgerfuettert / 160g Söôøn cöøu UÙc nöôùng Dùng kèm khoai tây nghiền và rau củ Grilled Australian lamb chops Topped with garlic, olive compote Served with mashed potatoes and vegetables Lammkotletts Mit Olivenkompott / 250g

10 Haûi Saûn SEAFOOD MEERESFRUECHTE Phi leâ caù hoài nöôùng maêng taây Dùng kèm khoai tây chiên và rau củ Grilled salmon with asparagus and hollandaise sauce Served with French fries and vegetables Gegrilltes Lachssteak Mit Spargel & Hollondaise Sosse /180g... Veïm haáp soát vang traéng Dùng với bánh mì Steamed Mussels With white wine sauce Served with baguette Gedaempfte Muscheln Mit Weissweinsauce /10 con - pieces... Caø ri haûi saûn Dùng với bánh mì Seafood curry Served with baguette Meeresfruechte curry Toâm xaøo toûi Dùng với cơm chiên tỏi và rau củ Garlic Shrimp Sauteed Shrimp in garlic butter Served with garlic fried rice and vegetables Knoblauchgarnelen Caù tuyeát aùp chaûo Dùng với khoai tây luộc và sốt cà chua húng quế Pan-fried Black Cod fish Served with boiled potato and tomato basil sauce Gebratener Schwarzer Kabeljau Löïa choïn haøu nöôùng Choice of Cooked Oyster Gekochte Auster Nướng phô mai - Mornay Nướng bơ tỏi - Garlic Nướng với bacon và xốt dấm đen - Kilpatrick Cuộn ba rọi nướng - Wrapped Bacon Nướng vớt xốt kem rau bi na - Rockefeller /4 con - pieces

11 Mì - Nui PASTA NUDELGERICHTE Mì YÙ soát boø baèm Spaghetti Bolognese with ground beef sauce Rindhackfleisch Mit Tomatensauce Mì YÙ soát kem, naám vaø ba roïi xoâng khoùi Spaghetti Carbonara with mushroom-bacon cream sauce Champignons Und Geraeucherter Speck In Cremesosse Mì YÙ caù hoài xoâng khoùi Với măng tây và sốt kem rượu trắng Smoked salmon spaghetti With asparagus and white wine cream sauce Spaghetti Raeucherlachs Mì YÙ naáu vôùi soát caø, haûi saûn Spaghetti Creole with seafood and tomato sauce Spaghetti Kreole Nui Maccaroni kieåu Thuïy Syõ Nui nấu kem phô mai, khoai tây, hành tây chiên và sốt táo Swiss maccaroni Cream cheese and potatoes tossed with browned onions Served with apple purée Aelpler Makkaroni Nui xaøo bô kieåu Ñöùc Với hành tây và phô mai Gruyere Swabian cheese noodles With caramelized onions and Gruyere cheese Schwaebische Kaesespatzle

12 Traùng mieäng DESSERT NACHSPEISEN Baùnh taùo cuoän kieåu AÙo Dùng kèm kem vani Apple strudel An Austrian classic apple pastry Served with a scoop of vanilla ice cream Apfelstrudel Baùnh chuoái chieân (vui lòng chờ 15 phút) Dùng kèm kem vani Banana fritter (15 to prepare) Served with a scoop of vanilla ice cream Bananenkrapfen Kem vani duøng keøm röôïu soâ-coâ-la Vanilla ice cream with chocolate liquor Mozart Eiscreme Kem chanh vôùi röôïu Vodka Lemon ice cream Topped with a shot of vodka Colonel Eiscreme Kem töï choïn: Sô-cô-la, dâu, vani, chanh, trà xanh Ice cream: chocolate, strawberry, vanilla, lemon, green tea Eiscreme /viên-scoop /2 viên-2 scoops Baùnh mousse chanh daây Passion Fruit Mousse Passions Frucht Mus Baùnh Creme Brulee Crème Brulée Gebrannte Vanillecrème Phoâ mai Cheese plate Kaese Platte / phần nhỏ-half /phần lớn-full Traùi caây theo muøa Fresh fruit platter Fruechteteller