neruh_43.indd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "neruh_43.indd"

Bản ghi

1 1.meprunlPqŠ RIA ¹ 43 â³ä 28 æîâòíÿ 2020 ðîêó 17 ̳ñöåçíà-õîäæåííÿ Åòàæ/ Çàã./æèë./êóõíÿ åòàæí³ñòü/ (ïëîùà) ̳ñöåçíà-õîäæåííÿ Åòàæ/ åòàæí³ñòü/ Çàã./æèë./êóõíÿ (ïëîùà) НЕРУХОМIСТЬ: ПРОДАМ АБО ОБМIНЯЮ 1.1. ÎÄÍÎÊIÌÍÀÒÍI ÊÂÀÐÒÈÐÈ...1/-...Àêàäåìi íèé... 2/4/ö /19/ ó.î...(063) , (067) íîâîáóä, ðåìîíò, ÀÎÃÂ...1/-...Àêàäåìi íèé... 3/10/ö /-/ ó.î...(097) ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà...1/-...àêàäåìi íèé... 6/8/ö /18/ ó.î...(096) , (093) ÀÎÃÂ, ºâðîðåìîíò...1/-...Áàðñüêå øîñå... 4/9/ö /-/ ó.î...(098) ÀÎÃÂ, ïë.âiêíà, á/ç, îðíîâà...1/-...áàðñüêå øîñå... 6/8/ /17/ ó.î...(096) , (063) ð-í Åïiöåíòð, îðí., íåêóò,...1/-...âàòóòiíà... 5/9/ö /-/ ó.î...(097) ðåìîíò, êîìîðà, íåêóòîâà...1/-...âèøåíüêà... 1/5/ö ,6/18/ ó.î...(097) ðåìîíò, âiëüíà, ëi èëüíèê...1/-...âèøåíüêà... 1/5/ö /-/ ó.î...(096) ðåìîíò, ìåáëi, º áàëêîí...1/-...âèøåíüêà... 1/9/ï /18/ ó.î...(067) , (063) ãàðíèé ñòàí...1/-...âèøåíüêà... 10/10/ö /-/ ó.î...(096) , (093) çäà à â 2021ð, íåêóòîâà...1/-...âèøåíüêà... 10/10/ö /19/ ó.î...(063) , (067) ÀÎÃÂ, ìåáëi, ðåìîíò...1/-...âèøåíüêà... 10/12/ö /-/ ó.î...(098) , (063) íîâîáóä, çäàíèé, ÀÃÂ...1/-...Âèøåíüêà... 11/12/ö /22/ ó.î...(096) , (093) íîâîáóä, íåêóòîâà, îðíîâà...1/-...âèøåíüêà... 12/14/ö ,3/-/7, ó.î...(096) âiêíà ó äâið, ñåðöå Âèøåíüêè...1/-...Âèøåíüêà... 2/3/ö /18/ ó.î...(097) íîâîáóä, ÀÃÂ, îðíîâà...1/-...âèøåíüêà... 2/3/ö /18/ ó.î...(097) íîâîáóäîâà, ÀÃÂ...1/-...Âèøåíüêà... 2/3/ö /18/ ó.î...(098) íîâîáóä., ÀÃÂ, âiä çàáóäîâ....1/-...âèøåíüêà... 2/5/ï /17/ ó.î...(063) , (067) íå êóò.,á/ç, ïð-ò Êîñìîíàâòiâ...1/-...Âèøåíüêà... 2/5/ö /-/ ó.î...(097) êîñì.ðåìîíò...1/-...âèøåíüêà... 2/5/ö /17/ ó.î...(096) íåêóòîâà, æèòëîâèé ñòàí...1/-...âèøåíüêà... 3/5/ö /17/ ó.î...(098) , (063) æèòëîâèé ñòàí...1/-...âèøåíüêà... 4/5/ö /18/ ó.î...(093) , (099) ãàðí.æèòë.ñòàí, ìåáëi, òåõíiêà...1/-...âèøåíüêà... 4/5/ö /18/ ó.î...(097) , (093) êîñì. ðåìîíò, ïë.âiêíà...1/-...âèøåíüêà... 5/15/ö /18/ ó.î...(067) íîâîáóäîâà...1/-...Âèøåíüêà... 5/5/ï /-/ ó.î...(067) , (063) æèòë/ñòàí, íîâi òðóáè...1/-...âèøåíüêà... 5/5/ï /17,2/5, ó.î...(067) æèòëîâèé ñòàí...1/-...âèøåíüêà... 5/5/ï /-/ ó.î...(067) æèòë.ñòàí, íîâi âiêíà, òðóáè...1/-...âèøåíüêà... 5/5/ö /17/ ó.î...(097) , (093) ãàðíèé æèòë/ñòàí, êóõíÿ, ìåáëi...1/-...âèøåíüêà... 5/5/ö /19/ ó.î...(067) , (073) íîâèé ðåìîíò, ìåáëi...1/-...âèøåíüêà... 6/11/ö /20/ ó.î...(067) íîâîáóä,çäàíà, òåïë.ïiäë.,àîãâ...1/-...âèøåíüêà... 6/9/ö /-/ ó.î...(098) æèòë/ñòàí, ïë.âiê., íåêóòîâà...1/-...âèøåíüêà... 7/10/ö ,62/-/ ó.î...(067) íîâîáóä, ÀÃÂ, îðíîâà...1/-...âèøåíüêà... 7/12/ö /26/26... äîã....(096) , (093) íîâîáóä, ÀÎÃÂ, ïåðåïëàí. â 2-õ...1/-...Âèøåíüêà... 7/9/ö /23/ ó.î...(050) , (067) íîâîáóäîâà, Äàñòîð...1/-...Âèøåíüêà... 8/9/ö /-/7, ó.î...(067) æèòë/ñòàí, íåêóòîâà, á/ç...1/-...âèøåíüêà... 9/11/ö /21/ ó.î...(098) ÀÃÂ, íîâîáóä, îðíîâà...1/-...âèøåíüêà... 9/11/ö ,4/23/17... äîã....(096) íîâîáóä,2á/ç, ïåðåïë. â 2-øêó...1/-...Âèøåíüêà... 9/9/ö /-/ ó.î...(063) , (098) êàï.ðåìîíò,çàëèø.âáóä.ìåáëi...1/-...Âiéñüê.ìiñòå... 1/5/ö /19/ ó.î...(067) , (093) ãàðí.ðåìîíò, á/ç, êóõíÿ, ìåáëi...1/-...âiéñüê.ìiñòå... 2/12/ö /-/10, ó.î...(096) íîâîáóä, ºâðîðåìîíò... 1/-... ÆÊ «ÏÐÎÂÀÍÑ»... 4/4/Ö /20/ Ó.Î...(097) ÁÓÄ.ÇÄÀÍÈÉ, ÑÓÑIÄÈ ÆÈÂÓÒÜ...1/-...ÆÊ Áàðñüêèé... 7/9/ö /18/ ó.î...(063) , (098) íîâîáóä, ÀÃÂ, çäà à 2020ð....1/-...ÆÊ Äæåðåëüíèé... 2/3/ö /18/ ó.î...(098) îðíîâà, âñi öåíòð.êîìóíiêàöi...1/-...çàìîñòÿ... 1/5/ö /12/ ó.î...(096) á/ç, õîðîøèé ñòàí, òîðã...1/-...çàìîñòÿ... 10/14/ö /23/ ó.î...(063) , (067) ðåì., íåñòàíä.ïëàí., êàõëi...1/-...çàìîñòÿ... 12/12/ö /-/ ó.î...(067) , (063) òîðã, ÀÎÃÂ, ðåì, ìåáëi,òåõíiêà...1/-...çàìîñòÿ... 2/11/ö ,5/-/ ó.î...(096) , (093) íîâîáóä, îðíîâà, ÀÎÃÂ, çäàíèé...1/-...çàìîñòÿ... 2/4/ö /19/ ó.î...(096) , (063) íîâîáóä, ÀÎÃÂ, îðíîâà...1/-...çàìîñòÿ... 2/5/ö /-/ ó.î...(096) , (093) ñìàðò-êâàðòèðà, îðíîâà, ÀÃÂ...1/-...Çàìîñòÿ... 3/10/ï /17/ ó.î...(093) , (096) íîâîáóä, îðíîâà, Ñiì. êîìôîðò...1/-...çàìîñòÿ... 3/5/ö /17/ ó.î....(096) , (063) ãóðòîæèòîê, ãàðíèé ñòàí...1/-...çàìîñòÿ... 3/5/ö /17/ ó.î...(067) , (093) ç ðåì., íåêóòîâà, á/ç...1/-...çàìîñòÿ... 4/10/ö /18/ ó.î...(063) , (067) íîâèé áóä., ÀÎÃÂ... 1/-... ÇÀÌÎÑÒß... 4/5/Ö /17/ Ó.Î...(097) ÐÅÌÎÍÒ, ÌÅÁËI, ÒÎÐÃ...1/-...Çàìîñòÿ... 5/5/ö /17/ ó.î...(067) ãàðíèé ñòàí, âiêíà ïîìiíÿíi...1/-...çàìîñòÿ... 7/11/ö /18/ ó.î...(067) , (073) ð-í 3 ëiêàðíi, èñò., íîâîáóä...1/-...çàìîñòÿ... 7/12/ö /-/ ó.î...(096) , (063) íîâîáóäîâà...1/-...Çàìîñòÿ... 7/9/ö /18/ ó.î...(063) , (067) ðåìîíò, àñòêîâî ìåáëi...1/-...ê.ìàðêñà... 11/12/ö /-/15, ó.î...(098) , (063) íîâîáóä, ðåìîíò, ìåáëi...1/-...ê.ìàðêñà... 3/5/ö /-/ ó.î...(067) , (093) êîñì. ðåìîíò, á/ç...1/-...ê.ìàðêñà... 4/4/ö /-/ ó.î...(097) æèòëîâèé ñòàí...1/-...ê.ìàðêñà... 5/5/ö /-/ ó.î...(096) æèòë.ñò, êîëîíêà, áàëê.íå çàñê...1/-...ê.ìàðêñà... 5/5/ö /-/ ó.î...(097) , (063) òåðìiíîâî, òîðã, æèòëîâèé ñòàí...1/-...ê.ìàðêñà... 9/9/ö /19/ ó.î...(097) , (093) áàëêîí, ðåìîíò, õîðîøi ñóñiäè...1/-...êåëåöüêà... 10/10/ö /18/4, ó.î...(097) ãàðíèé ñòàí, ÀÎÃÂ...1/-...Êåëåöüêà /19/ ó.î...(098) ÀÃÂ, ëi èëüíèêè...1/-...êè âñüêà... 1/2/ö /-/ ó.î...(063) êiìíàòà, ðåìîíò, ñàðàé...1/-...êè âñüêà... 1/5/ö ,5/-/ ó.î...(097) òåðìiíîâî, òîðã, êîñì.ðåìîíò...1/-...êè âñüêà... 10/12/ö /20/ ó.î...(097) íîâîáóä, ñåêöiÿ çäàíà...1/-...êè âñüêà... 2/5/ö /13/ ó.î....(068) , (093) ºâðîðåì.,á/ç, çðó í.íà 2õ,òîðã...1/-...Êè âñüêà... 2/5/ö /16/ ó.î...(067) ºâðîðåìîíò, ìåáëi...1/-...êè âñüêà... 2/9/ö /20/ ó.î...(097) íåêóòîâà, ãàðí/ñòàí,äîáóä.áàëê...1/-...êè âñüêà... 3/12/ö /-/ ó.î...(096) áàëêîí, ðåìîíò, âèõiä â äâið...1/-...êè âñüêà... 3/5/ö /13/ ó.î...(097) , (096) æèòë/ñòàí, çðó í. íà 6 ñiìåé...1/-...êè âñüêà /-/ ó.î...(067) , (063) êîñìåòè íèé ðåìîíò, ïë.âiêíà...1/-...êè âñüêà... 4/12/ö /30/ ó.î...(067) , (063) ÀÎÃÂ, íîâîáóä...1/-...êè âñüêà... 4/5/ï /-/ ó.î...(067) ãàðíèé ðåì., ìåáëi,äî çóï.3 õâ...1/-...êè âñüêà... 4/5/ö /18/ ó.î...(096) ðåìîíò, ïë.âiêíà...1/-...êè âñüêà... 4/5/ö /-/ ó.î...(098) ðåìîíò, ìåáëi...1/-...êè âñüêà... 4/5/ö /17/ ó.î...(096) ðåìîíò, á/ç, ìåáëi, íîâà ñàíò....1/-...êè âñüêà... 7/9/ö /18/ ó.î...(067) æèòë/ñòàí, ìåáëi, äî çóï.5õâ...1/-...êè âñüêà... 9/12/ö /-/ ó.î...(093) , (099) çäàíèé, íîâîáóä, ÀÎÃÂ,íîòàð.îô...1/-...Êîðåÿ... 3/9/ö /23/ ó.î...(067) , (063) ÆÊ Ãðèíñ, íîâîáóäîâà...1/-...êîðåÿ... 4/9/ö /-/ ó.î...(067) Ãðiíñ, ÀÎÃÂ, òåïë.ïiäëîãà...1/-...êîðåÿ... 9/9/ö /-/ ó.î...(067) íîâîáóä, ÀÎÃÂ... 1/-... ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ À... 9/9/ ,2/20/ Ó.Î...(067) , (050) ÆÊ ÃÐIÍÇ, ÁÓÄ.ÇÄÀÍÈÉ,ÒÅÐÌIÍÎÂÎ...1/-...Ìàÿêîâñüêîãî... 7/11/ö /21/ ó.î...(096) íîâîáóä, îðíîâà, çäàíèé...1/-...ìàÿêîâñüêîãî... 8/11/ö /21/ ó.î...(050) , (067) íîâîáóä, ÀÃÂ, îðíîâà...1/-...ìàÿêîâñüêîãî... 9/11/ö /21/ ó.î...(096) , (063) ÀÎÃÂ, áóä.çäàíèé, îðíîâà...1/-...ìàÿêîâñüêîãî... 9/11/ö /21/ ó.î...(096) , (063) ÀÎÃÂ, çäàíèé, îðíîâà...1/-...íàáåð.êâàðòàë... 5/12/ö /-/ ó.î...(097) ºâðîðåìîíò, áàëêîí, íîâîáóä...1/-...íàãiðíà... 4/5/ö /22/ ó.î...(050) , (067) ºâðîðåì., ìåáëi, òåõíiêà, ÀÃÂ...1/-...Íåìèð.øîñå... 8/10/ö /20/ ó.î...(096) , (063) ÀÎÃÂ, íîâîáóä, âèä íà ìiñòî... 1/-... ÍÅÌÈÐIÂ. ØÎÑÅ... 2/10/Ö ,5/-/ Ó.Î...(068) ÍÎÂÎÁÓÄ ÇÄÀÍÈÉ, ÂËÀÑÍÈÊ /-...Ïîäiëëÿ... 1/7/ö /-/ ó.î...(096) , (093) íîâîáóä, ÀÃÂ, òåïëà ïiäëîãà...1/-...ïîäiëëÿ... 4/6/ö /22/ ó.î...(067) , (063) ÀÎÃÂ, èñòîâà...1/-...ïîäiëëÿ... 4/9/ö /20/ ó.î...(097) , (096) ðåìîíò, êóõíÿ,ìåáëi àñò.,àîãâ...1/-...ïîäiëëÿ... 8/9/ö /22/ ó.î...(067) , (063) ðåìîíò, ìåáëi, íiõòî íå æèâ...1/-...ïîêðèøêiíà... 11/12/ö /23/ ó.î...(063) , (096) îðíîâà, ÀÃÂ, ïë.âiêíà, íåêóò....1/-...ñâåðäë.ìàñèâ... 8/9/ï /18/ ó.î...(097) , (093) õîð.ñòàí, èñòîâà, íåêóòîâà...1/-...ñëîâ ÿíêà... 3/5/ö /14/ ó.î...(067) ãóðòîæèòîê, ðåìîíò, óòåïëåíà...1/-...ñëîâ ÿíêà... 3/5/ö /22/ ó.î...(097) , (093) æèòë.ñòàí, ñâié âåë.áàëêîí...1/-...ñëîâ ÿíêà... 4/9/ö /15/ ó.î...(067) ðåìîíò, ìåáëi, äî çóïèíêè 2õâ....1/-...Ñëîâ ÿíêà... 6/9/ö /19/ ó.î...(063) , (067) ãàðíèé ñòàí, ìåáëi, íåêóòîâà...1/-...ñëîâ ÿíêà... 9/9/ö /19/ ó.î...(067) íîâîáóä, ÀÃÂ, îðíîâà...1/-...ñëîâ ÿíêà... 2/5/ö /-/ ó.î...(067) , (063) ÀÎÃÂ, ðåì., ïåðåðîáëåíèé ãóðò....1/-...ñëîâ ÿíêà... 2/9/ö /17/ ó.î...(096) , (093) ðåìîíò, âáóä.ìåáëi...1/-...ñëîâ ÿíêà... 2/9/ö /-/15... äîã....(067) ºâðîðåì., ìåáëi, òåõíiêà, ÀÃÂ...1/-...Ñëîâ ÿíêà... 4/9/ö /-/ ó.î...(097) îðíîâà, ÀÎÃÂ...1/-...Ñëîâ ÿíêà /-/ ó.î...(097) íîâîáóä., ÀÃÂ, ïàíîðàì.áàëê....1/-...ñëîâ ÿíêà... 5/10/ï /18/7, ó.î...(097) æèòë/ñòàí, çàñêëåíà ëîäæiÿ...1/-...ñëîâ ÿíêà... 5/10/ö /-/ ó.î...(096) , (063) íîâîáóäîâà...1/-...Ñòàðå ìiñòî... 1/5/ö /12/5, ó.î...(096) á/ç, õîðîøèé ñòàí, òîðã...1/-...ñòàðå ìiñòî... 10/11/ /18/ ó.î...(067) , (063) îðíîâà, çäà à êiíåöü ðîêó...1/-...ñòàðå ìiñòî... 4/5/ö /-/ ó.î...(067) ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí...1/-...ñòàðå ìiñòî... 5/11/ö /19/ ó.î...(097) , (093) íîâîáóä, áóä.çäàíèé, ÀÎÃÂ...1/-...Ñòðiëåöüêà... 7/12/ö /22/ ó.î...(063) , (096) èñòîâà, ðåì. â âàííié, äîêóì.... 1/-... ÒÓÐÊIØ ÑIÒI /-/-... ÄÎÃ....(097) ÍÎÂÎÁÓÄ, ÀÑÒ.ÐÅÌ.,ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄ...1/-...Òÿæèëiâ... 1/5/ö /19/ ó.î...(067) ðåìîíòó 5 ðîêiâ....1/-...òÿæèëiâ... 4/5/ö /19/ ó.î...(096) , (093) ãàðí/ñòàí, íåêóòîâà, ëi èëüíèê...1/-...òÿæèëiâ... 5/5/ï /17/ ó.î...(067) ðåìîíò, øêîëà, êîëîíêà...1/-...òÿæèëiâ... 5/9/ö /-/ ó.î...(067) ºâðîðåìîíò, êîíäèöiîíåð...1/-...òÿæèëiâ... 5/9/ö /-/ ó.î...(097) òåðìiíîâî,íîâ.áóä., íåêóò, ðåì...1/-...òÿæèëiâ... 7/9/ö /20/ ó.î...(096) , (093) æèòë/ñòàí, íåêóòîâà...1/-...òÿæèëiâ... 9/10/ö /-/ ó.î...(097) ºâðîðåì., íîâîáóä 2011ð....1/-...Òÿæèëiâ... 9/9/ /19/ ó.î...(093) , (096) ðåìîíò, àñò. ìåáëi...1/-...ôóðìàíîâà... 9/10/ö /18/ ó.î...(098) ðåìîíò, áàëêîí íà 2 êiìíàòè...1/-...õóò.øåâ åíêà... 2/9/ ,2/12/ ó.î...(096) , (063) æèòëîâèé ñòàí...1/-...öåíòð/ñîáîðíà... 1/2/ö /17/ ó.î...(097) ïiä îôiñ, 2 ðiâíi, ÀÎÃÂ...1/-...Öåíòð... 1/2/ö ,5/-/-... äîã....(067) ìîæë.îáìií, ðåì., iíä.îïàë.... 1/-... ÖÅÍÒÐ... 1/5/Ö /18/ Ó.Î...(067) , (093) ÒÅÐÌIÍÎÂÎ, ÊÎÑÌ.ÐÅÌÎÍÒ, ÌÅÁËI...1/-...Öåíòð... 10/10/ö /20/ ó.î...(097) , (093) ãàðíèé ñòàí, ïë.âiêíà, áàëêîí...1/-...öåíòð... 3/3/ö /23/ ó.î...(067) ºâðîðåì, ÀÃÂ, ìåáëi, äî çóï.5õ...1/-...öåíòð... 5/5/ö /19/ ó.î...(097) åøêà, ðåìîíò, õîð.áóäèíîê...1/-...öåíòð... 5/7/ö /19/ ó.î...(067) ÀÎÃÂ, íîâîá. èñò,,íàò.ñòåëi...1/-...øìiäòà... 3/9/ö /20/ ó.î...(096) ðåìîíò, ìåáëi...1/-...þíîñòi... 7/11/ö /20/18... äîã....(093) , (098) ÀÎÃÂ, íîâîáóä...1/-...ß.ìåëåøêà... 1/4/ö /15/ ó.î...(097) , (063) ÀÃÂ, á/ç, òåïëà ïiäëîãà...1/-...áë.çàìîñòÿ... 1/1/ö /-/ ó.î...(098) , (063) ðåìîíò, îêðåìèé âõiä, ÀÎÃÂ...1/-...áë.Çàìîñòÿ... 1/5/ö /-/ ó.î...(097) òîðã, ðåìîíò, ìàëîãàáàðèòíà...1/-...áë.çàìîñòÿ... 1/5/ö /15/ ó.î...(096) ºâðîðåì, ïë.âiê, òîðã, òåðìií....1/-...áë.çàìîñòÿ... 1/5/ö /16/ ó.î...(097) , (093) ñìàðò-êâàðò, ðåìîíò, ãðàòè...1/-...áë.çàìîñòÿ... 2/2/ö /16/ ó.î...(063) æèòë.ñòàí, ÀÃÂ, ñàðàé, ïiäâàë...1/-...áë.çàìîñòÿ... 2/2/ö /16/ ó.î...(067) ÀÎÃÂ, ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà...1/-...áë.çàìîñòÿ... 2/9/ /20/ ó.î...(097) òîðã, íiøà, òåðìiíîâî, îáìií...1/-...áë.çàìîñòÿ... 3/5/ö /18/ ó.î...(098) ðåìîíò, ìåáëi, á/ç, ïë.âiêíà...1/-...áë.çàìîñòÿ ó.î...(096) òîðã...1/-...áë.çàìîñòÿ... 4/10/ö /-/ ó.î...(067) , (093) íîâîáóä, îðíîâà...1/-...áë.çàìîñòÿ... 4/5/ö /-/ ó.î...(097) ðåìîíò, á/ç, ïë.âiêíà, òðàíñï....1/-...áë.çàìîñòÿ... 4/5/ö /18/ ó.î...(068) , (063) íîâèé ñó àñíèé ðåìîíò...1/-...áë.çàìîñòÿ... 5/5/ö /-/ ó.î...(068) , (093) á/ç, ãàðí.ñòàí, òîðã, òåðìií/...1/-...áë.çàìîñòÿ... 5/5/ö /-/ ó.î...(067) , (063) æèòë/ñòàí, á/ç, ïë.âiêíà...1/-...áë.çàìîñòÿ... 6/10/ö /22/ ó.î...(098) íîâîáóä, ÀÎÃÂ, òåïëà ïiäëîãà...1/-...áë.çàìîñòÿ... 6/9/ö /19/ ó.î...(063) , (068) æèòë/ñòàí, øêîëà, ð.áóã...1/-...áë.çàìîñòÿ... 7/9/ö /12/ ó.î...(067) , (093) æèòë/ñòàí, çðó í.íà 2-õ...1/-...áë.Çàìîñòÿ... 8/10/ö /18/ ó.î...(063) , (067) íîâèé áóä., íåêóòîâà, ÀÎÃÂ...1/-...áë.Çàìîñòÿ... 8/11/ö /-/ ó.î...(067) íîâîáóä, îðíîâèé, ÀÎÃÂ...1/-...áë.Çàìîñòÿ... 9/9/ö /19/ ó.î...(097) , (093) ãóðòîæ., â/çð.íà 2-õ, ðåìîíò...1/-...áë.ñò. ìiñòî... 7/11/ö /20/ ó.î...(096) , (093) íîâîáóä, áóä.çäàíèé

2 18 RIA ¹ 43 â³ä 28 æîâòíÿ 2020 ðîêó 1.meprunlPqŠ ̳ñöåçíàõîäæåííÿ Åòàæ/ åòàæí³ñòü/ Çàã./æèë./êóõíÿ (ïëîùà) ̳ñöåçíà-õîäæåííÿ Åòàæ/ Çàã./æèë./êóõíÿ åòàæí³ñòü/ (ïëîùà)...1/-...áë.ñò.ìiñòî... 4/5/ö /20/ ó.î...(096) , (093) ãàðí/ñòàí, åøêà, òðàíñïîðò...1/-...ì.æìåðèíêà... 3/4/ö /17/ ó.î...(093) , (098) Êîìàðîâà, ãàð/ñò., ÀÎÃÂ...1/-...ì.Íåìèðiâ... 1/2/ö /-/ ó.î...(067) , (093) æèòë/ñòàí, ñàðàé,ïîãðiá... 1/-... Ð-Í «ÓÐÎÆÀÉ»... 1/9/Ö /27/8... ÄÎÃ....(097) ÀÎÃÂ, ªÂÐÎ, ÌÅÁËI, ÄÎÁÓÄ.12ÊÂ.... 1/-... Ð-Í «ÓÐÎÆÀÞ»... 3/4/Ö /-/ Ó.Î...(067) ÃÀÐ/ÐÅÌ.,ÇÐÓ. ÍÀ 3 ÑIÌ... 1/-... Ð-Í ÀÂÒÎÐÈÍÊÓ... 3/4/Ö /14/ Ó.Î...(067) , (093) ÁÓÄ.2015Ð., ÀÃÂ, Á/Ç, ÊÀÕËI... 1/-... Ð-Í ÂÎÄÎÊÀÍÀË... 4/5/Ö /18/ Ó.Î...(067) , (093) ÒÅÐÌIÍÎÂÎ, ÍÎÂÀ ÑÀÍÒÅÕ., ÌÅÁËI...1/-...ð-í Øîêà... 1/3/ö /18/ ó.î...(067) íîâîáóä., ÀÃÂ, îðíîâà...1/-...ñ.àãðîíîìi íå... 4/5/ö /-/ ó.î...(096) , (093) îðíîâà...1/-...ñìò Ëiòèí... 5/5/ö /20/ ó.î...(096) ðåìîíò, ÀÎÃÂ, öåíòð...1/-...ñìò Ñòðèæàâêà... 3/6/ ,9/-/ ó.î...(097) çäà à 1êâàðò.2021ð, îðí.,àîãâ 1.2. ÄÂÎÊIÌÍÀÒÍI ÊÂÀÐÒÈÐÈ...2/-...Àêàäåìi íèé... 5/7/ö /45/ ó.î...(097) ðåìîíò, çðó íå ïëàíóâàííÿ...2/-...áë.çàìîñòÿ... 4/5/ö ó.î...(093) , (098) íåêóòîâà, êîëîíêà...2/-...âèøåíüêà... 1/5/ï /30/ ó.î...(098) ïë.âiêíà, ìîæë.äîáóäîâà... 2/-... ÂÈØÅÍÜÊÀ... 1/9/Ï ,5/30,6/ Ó.Î...(096) ÂËÀÑÍÈÊ, ÊÓÕÍß-ÑÒÓÄIß...2/-...Âèøåíüêà... 10/12/ö /37/ ó.î...(097) , (093) ÀÃÂ, íîâîáóä.çäàí, Òðióìô...2/-...Âèøåíüêà... 2/3/ /28/ ó.î...(098) íîâîáóä., ÀÃÂ, âiä çàáóäîâ....2/-...âèøåíüêà... 2/3/ö /-/ ó.î...(067) ÀÃÂ, íîâîáóä., çäà à 1 êâ /-...âèøåíüêà... 2/5/ö /30/ ó.î...(096) êîñì.ðåìîíò, á/ç...2/-...âèøåíüêà... 2/9/ï /32/ ó.î...(096) ðåìîíò, àñòêîâî ìåáëi...2/-...âèøåíüêà... 3/10/ö /33/ ó.î...(063) , (098) ÀÎÃÂ, íîâîáóä, èñòîâà...2/-...âèøåíüêà... 3/11/ö /36/ ó.î...(063) , (067) ÀÎÃÂ, îðíîâà, íîâèé áóäèíîê...2/-...âèøåíüêà... 3/5/ï /-/ ó.î...(067) ðåìîíò, ìåáëi...2/-...âèøåíüêà... 3/5/ï /-/ ó.î...(097) ðåìîíò, ìåáëi, á/ç, áð.äâåði...2/-...âèøåíüêà... 3/5/ï /17/ ó.î...(093) , (096) ðåìîíò, êîíäèöiîíåð...2/-...âèøåíüêà... 3/5/ö /-/ ó.î...(098) êîëîíêà, æèòë/ñòàí, íåêóòîâà...2/-...âèøåíüêà... 3/5/ö /33/ ó.î...(098) ïë.âiêíà, æèòëîâèé ñòàí...2/-...âèøåíüêà... 4/10/ö ,5/35/7... äîã....(067) íîâîáóä, ÀÎÃÂ, îðíîâà...2/-...âèøåíüêà... 4/10/ö /40/ ó.î...(067) , (063) èñòîâà, 3 á/ç, ïàðêîâêà...2/-...âèøåíüêà... 4/11/ö /43/ ó.î...(067) , (063) íîâîáóä, îðíîâà, çäà à 2020ð....2/-...Âèøåíüêà... 4/5/ /-/ ó.î...(097) ãàðíèé ñòàí...2/-...âèøåíüêà... 4/5/ï /30/ ó.î...(097) îêð.êiìí, ñ/â êàõëi, êëàäîâêà...2/-...âèøåíüêà... 4/5/ö /31/ ó.î...(096) , (063) æèòë/ñòàí, êîëîíêà...2/-...âèøåíüêà... 4/5/ö /33/ ó.î...(098) òåðìiíîâî, æèòëîâèé ñòàí...2/-...âèøåíüêà... 4/9/ö /-/ ó.î...(096) , (093) ðåìîíò, àñò. ìåáëi...2/-...âèøåíüêà... 5/5/ï /-/ ó.î...(063) , (096) õîð.ñòàí, íîâà, âàííà, êóõíÿ...2/-...âèøåíüêà... 5/5/ï /30/ ó.î...(096) áåç ðåìîíòó, á/ç, íåêóòîâà...2/-...âèøåíüêà... 5/9/ö /35/ ó.î...(098) , (063) íîâîáóä, ÀÎÃÂ, îðíîâà, ïë.âiê...2/-...âèøåíüêà... 6/10/ /-/ ó.î...(096) , (063) íîâîáóä, àâòîíîì. ð-í Ìàêäîí....2/-...Âèøåíüêà... 6/10/ö /42/ ó.î...(063) , (097) íîâèé áóäèíîê, ÀÎÃÂ...2/-...Âèøåíüêà... 6/10/ö /37/ ó.î...(067) , (073) áåç êîìiñi, íîâîáóä, Äàñòîð...2/-...Âèøåíüêà... 6/11/ö /40/ ó.î...(050) , (067) íîâîáóä, íåñòàíäàðò/ïëàí,ñóïåð...2/-...âèøåíüêà... 6/11/ö /-/ ó.î...(063) ÀÃÂ, ïàðêîâêà, åëiòíà íîâîáóä...2/-...âèøåíüêà... 6/12/ö /20/17... äîã...(096) , (093) Þíîñòi, ÀÃÂ, èñòîâà, íîâîáóä...2/-...âèøåíüêà... 6/9/ö /30/ ó.î...(096) , (093) æèòëîâèé ñòàí...2/-...âèøåíüêà... 6/9/ö /40/ ó.î...(063) , (068) ãàðíèé ñòàí, ðåìîíò...2/-...âèøåíüêà... 6/9/ö /36/7... äîã....(096) æèòëîâèé ñòàí...2/-...âèøåíüêà /32/16... äîã....(097) ÀÎÃÂ, îðíîâà...2/-...âèøåíüêà... 7/11/ö /-/17... äîã....(096) Ïðåñòèæ Õîë, º ðiçíi âàðiàíòè...2/-...âèøåíüêà... 7/11/ö /38/17... äîã....(067) , (050) Ïðåñòèæ Õîë, ÀÎÃÂ...2/-...Âèøåíüêà... 8/9/ö /-/ ó.î...(096) êiìí.â ãóðòîæ, ðåìîíò, çðó í....2/-...âèøåíüêà... 8/9/ö /-/ ó.î...(098) , (063) íîâîáóä, èñòîâà, âàðiàíòè...2/-...âèøåíüêà... 9/9/ï /32/ ó.î...(096) , (093) îõàéíèé ñòàí, ë/ç 7 êâ.ì...2/-...âèøåíüêà... 9/9/ö /-/ ó.î...(096) ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí...2/-...âèøåíüêà... 9/9/ö /39/ ó.î...(096) ìåáëi, òåõíiêà, ºâðî, òîðã...2/-...âiéñüê.ìiñòå... 4/9/ö /32/ ó.î...(097) æèòë/ñòàí, áîéëåð, îïàë.íà áóä...2/-...çàìîñòÿ... 1/5/ö /-/ ó.î...(096) , (093) íîâîáóä, îðíîâà, ÀÎÃÂ, çäàíèé...2/-...çàìîñòÿ... 10/14/ö /23/ ó.î...(063) , (067) ðåì., íåñòàíä.ïëàíóâ, êàõëi...2/-...çàìîñòÿ... 4/10/ö /-/ ó.î...(096) ºâðîðåì., ìåáëi, òåïëà ïiäë....2/-...çàìîñòÿ... 4/5/ö /-/ ó.î...(097) , (093) æèòë/ñòàí, á/ç, êëàäîâà...2/-...çàìîñòÿ... 4/5/ö /38/ ó.î...(096) , (093) íîâîáóä, îðíîâà, çäàíèé, 2ñ/â...2/-...Çàìîñòÿ... 4/9/ö /28/ ó.î...(063) , (067) òåðìiíîâî, ìåáëi, ãàðíèé ñòàí...2/-...çîä èõ... 2/9/ö /14/ ó.î...(067) ç ðåìîíòîì...2/-...çóëiíñüêîãî... 10/10/ö /-/ ó.î...(067) ðåìîíò, äîêóì.ãîòîâi äëÿ ÀÃÂ...2/-...Ê.Ìàðêñà... 5/5/ö /28/ ó.î...(097) ÀÎÃÂ, íåêóòîâà, îêðåìi êiìíàòè...2/-...êåëåöüêà... 1/5/ö /34/ ó.î...(097) Þíîñòi, ïàíäóñ, òîðã, ðåìîíò...2/-...êåëåöüêà... 6/9/ö /-/ ó.î...(097) æèòë/ñòàí, á/ç, íåêóòîâà...2/-...êåëåöüêà... 6/9/ö /30/ ó.î...(093) , (098) ðåìîíò, á/ç... 2/-... ÊÈ ÂÑÜÊÀ, 38À... 4/10/Ö /-/-... ÄÎÃ....(097) ÊÓÕÍß-ÑÒÓÄIß, ÀÎÃÂ, ÐÅÌ.,ÌÅÁËI...2/-...Êè âñüêà... 1/4/ï /-/ ó.î...(067) ÀÎÃÂ, êàïiò. ðåì., âáóä.ìåáëi...2/-...êè âñüêà... 10/10/ö /25/ ó.î...(067) , (093) ðåìîíò, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ...2/-...êè âñüêà... 2/3/ö /28/ ó.î...(067) æèòë/ñòàí, ìåáëi, äî çóï. 3õâ....2/-...Êè âñüêà... 2/3/ö /-/ ó.î...(067) , (093) æèòë/ñòàí, á/ç...2/-...êè âñüêà... 2/5/ö /28/ ó.î...(050) , (067) ðåìîíò, ìåáëi, òîðã...2/-...êè âñüêà... 3/12/ö /-/ ó.î...(093) , (099) íîâîáóä, èñòîâà, ÀÎÃÂ...2/-...Êè âñüêà... 3/5/ö /42/6... äîã....(097) ãàðíèé ñòàí...2/-...êè âñüêà... 4/5/ï /32/6, ó.î...(098) æèòëîâèé ñòàí, õîð.áóäèíîê...2/-...êè âñüêà... 4/5/ï /30/ ó.î...(067) , (063) ïë.âiêíà, æèòëîâèé ñòàí...2/-...êè âñüêà... 4/5/ï /30/ ó.î...(096) æèòë/ñò, íåêóòîâà, ïë.âiêíà...2/-...êè âñüêà... 4/5/ï /30/ ó.î...(097) , (063) ñóïåð ºâðîðåìîíò, êëàñíèé ð-í...2/-...êè âñüêà... 4/5/ö /-/ ó.î...(067) á/ç, íîâà ñàíòåõíiêà...2/-...êè âñüêà... 4/5/ö /-/ ó.î...(067) æèòë/ñòàí, íîâà ñàíòåõíiêà...2/-...êè âñüêà... 7/12/ö /38/ ó.î...(096) , (063) ÀÎÃÂ, íîâîáóä...2/-...êè âñüêà... 7/9/ï /-/ ó.î...(073) , (097) ÀÎÃÂ, 2 á/ç, ãàðíèé ñòàí...2/-...êè âñüêà... 8/10/ö /33/ ó.î...(067) , (063) êëàñíèé ðåìîíò, ìåáëi, ÀÎÃÂ...2/-...Êí.Êàðiîòîâè... 3/5/ö /-/ ó.î...(067) ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà...2/-...ë.ðàòóøíî... 3/5/ö /-/ ó.î...(097) , (093) ëîäæiÿ 6ì, 2 âiêíà ó êiìí.....2/-...ì.øèìêà... 3/4/ö /-/ ó.î...(067) ºâðîðåìîíò, ìåáëi...2/-...íåìèð.øîñå... 2/5/ö /-/ ó.î...(067) , (063) «ñâiæèé» ðåìîíò, ìåáëi...2/-...íåìèð.øîñå... 5/9/ö /32/ ó.î...(097) íåêóòîâà, êîíäèöiîíåð, ðåìîíò...2/-...íåìèð.øîñå... 7/9/ö /13/ ó.î...(097) ðåìîíò â ãóðòîæèòêó...2/-...ïèðîãîâà... 7/10/ï /29/8, ó.î...(097) æèòë/ñòàí, ÀÃÂ, ïë.âiêíà, ë/ç...2/-...ïèñàðåâà... 3/5/ö /30/ ó.î...(063) , (097) íåêóòîâà, íà 2 ñòîðîíè...2/-...ïèñàðºâà... 3/5/ö /-/ ó.î...(097) æèòëîâèé ñòàí...2/-...ïîäiëëÿ... 1/9/ö /40/ ó.î...(063) ºâðîðåì, òåõíiêà, ïiäâàë...2/-...ïîäiëëÿ... 5/5/ö /40/ ó.î...(068) , (093) ºâðîðåì, ÀÎÃÂ, òîðã, âáóä.ìåá....2/-...ïîäiëëÿ... 6/9/ö /39/ ó.î...(093) , (098) ðåìîíò, ìåáëi, ÀÎÃÂ...2/-...Ïîäiëëÿ... 8/10/ö /40/16... äîã....(096) ðåìîíò, ìåáëi...2/-...ïîäiëëÿ... 9/10/ /30/ ó.î...(096) , (063) ºâðîðåì, ìåáëi, òåõíiêà, 2 ñ/â...2/-...ïîäiëëÿ... 9/9/ï /29/ ó.î...(063) ðåìîíò, ïàðêåò, êîíäèöiîíåð...2/-...ñàáàðiâ... 1/1/ö /36/ ó.î...(096) ðåìîíò, ÀÎÃÂ, 3ñ, ãîñï.áóä....2/-...ñâåðäë.ìàñèâ... 7/12/ö /32/ ó.î...(093) , (099) íîâîáóä, ÀÎÃÂ, âèä íà Áóã...2/-...Ñëîâ ÿíêà... 2/5/ö /25/ ó.î...(067) , (073) ÀÃÂ, 2 ðiâíi, ðåìîíò, ìåáëi...2/-...ñëîâ ÿíêà... 4/9/ö /35/ ó.î...(096) , (063) íîâîáóä, îðíîâà, àâò.îïàëåííÿ...2/-...ñëîâ ÿíêà... 5/9/ï /29/ ó.î...(067) ðåìîíò, ìåáëi, ïë.âiêíà, á/ç...2/-...ñëîâ ÿíêà... 7/9/ï /30/ ó.î...(097) ãàð. æèòë/ñòàí, iíä.îï., íåêóò...2/-...ñëîâ ÿíêà... 9/10/ö /73/ ó.î...(096) æèòëîâèé ñòàí...2/-...ñëîâ ÿíêà... 4/5/ö /36/ ó.î...(098) íîâîáóä., ÀÃÂ, âiä çàáóäîâ....2/-...ñëîâ ÿíêà... 7/9/ö /30/8... äîã....(096) , (093) ðåìîíò, íåêóòîâà, âiëüíà,ìåáëi...2/-...ñòàðå ìiñòî... 1/5/ö /25/6, ó.î...(096) , (093) ðåìîíò, âèñ.öîê, ð-í 3 ëiêàðíi...2/-...ñòàðå ìiñòî... 2/11/ö /-/ ó.î...(097) , (093) íîâîáóä, ÀÎÃÂ, áàòàðå...2/-...ñòàðå ìiñòî... 2/11/ö /40/ ó.î...(096) , (093) ÀÎÃÂ, áóäèíîê çäàíèé...2/-...ñòàðå ìiñòî... 2/2/ö /-/ ó.î...(096) , (093) ðåìîíò, ìåáëi, ñàðàé...2/-...ñòàðå ìiñòî... 2/3/ö /-/ ó.î...(067) , (063) ÀÎÃÂ, ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà...2/-...ñòàðîêîñòÿíò.... 1/5/ö /28/ ó.î...(096) , (063) öåíòð, ïiä áiçí,äîçâ.íà ïðèáóä...2/-...òÿæèëiâ... 3/5/ö /-/ ó.î...(096) , (063) ðåìîíò, êîìîðà, íåêóòîâà...2/-...òÿæèëiâ... 5/5/ /-/ ó.î...(096) êîñì.ðåìîíò, òîðã...2/-...ôðóíçå... -/5/ö /28/ ó.î...(097) æèòëîâèé ñòàí...2/-...õì.øîñå... 2/5/ö /-/ ó.î...(063) , (096) ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, ïiäâàë...2/-...öåíòð... 1/2/ö ,3/-/ ó.î...(096) æèòë.ñòàí, ïiä áiçíåñ...2/-...öåíòð... 2/3/ö /-/ ó.î...(096) ÀÎÃÂ, ðåìîíò, º áàëêîí...2/-...öåíòð... 2/3/ö /31/ ó.î...(096) , (063) ÀÎÃÂ, æèòë/ñòàí, ïë.âiê.,íåêóò...2/-...öåíòð... 2/4/ö /30/6, ó.î...(096) , (093) ðåìîíò, ÀÎÃÂ...2/-...Öåíòð... 2/9/ö /-/ ó.î...(096) , (093) ºâðîðåì., á/ç, ìåáëi êóõîííi...2/-...öåíòð... 3/3/ /38/ ó.î...(067) ÀÃÂ, òîðã, ðåìîíò, ìåá., ãàðàæ...2/-...öåíòð... 3/3/ö /30/ ó.î...(096) , (063) ÀÎÃÂ, ðåì., ìåáëi, òåõíiêà...2/-...öåíòð... 5/5/ö /31/ ó.î...(068) , (093) ºâðîðåì, á/ç, òîðã, ìåáëi...2/-...þ.ñìiðíîâà... 5/10/ö /42/ ó.î...(063) , (067) ÀÃÂ, ºâðîðåì., ìåáëi, òåõíiêà...2/-...þíîñòi /-/ ó.î...(093) , (096) á/ç, áîéëåð, ñ/â íà 2 êiìí....2/-...þíîñòi... 4/10/ö /45/ ó.î...(096) , (063) ÀÎÃÂ, íà 2ñòîð., ïë.âiê., îðí...2/-...þíîñòi... 4/5/ï /-/ ó.î...(067) êîñìåòè íèé ðåìîíò, òîðã...2/-...þíîñòi... 4/5/ö /-/ ó.î...(063) , (067) ÀÎÃÂ,ðåìîíò, åøêà...2/-...áë.çàìîñòÿ... 1/5/ö /-/ ó.î...(068) , (093) ðåìîíò, íåêóòîâà,ïë.âiêíà...2/-...áë.çàìîñòÿ... 12/12/ö /30/ ó.î...(067) , (093) íîâîáóäîâà, çäàíà, ÀÎÃÂ, òåðì....2/-...áë.çàìîñòÿ... 14/16/ö /44/ ó.î...(068) , (063) õîðîøèé ðåìîíò, òåïëà ïiäëîãà...2/-...áë.çàìîñòÿ... 2/-/ /30/ ó.î...(067) æèòëîâèé ñàí...2/-...áë.çàìîñòÿ... 2/3/ö /40/ ó.î...(096) , (093) æèòë/ñòàí, ïë.âiê., ãàçîïi.îï...2/-...áë.çàìîñòÿ... 2/5/ö /30/ ó.î...(068) , (063) õîðîøèé òîðã, íåêóòîâà...2/-...áë.çàìîñòÿ... 3/10/ö /-/ ó.î...(063) , (096) ðåìîíò, ìåáëi, ÀÎÃÂ...2/-...áë.Çàìîñòÿ... 4/5/ö /-/ ó.î...(096) æèòë/ñòàí, 2 á/ç, ïë.âiêíà...2/-...áë.çàìîñòÿ /-/ ó.î...(097) êiìíàòè îêðåìi...2/-...áë.çàìîñòÿ... 5/9/ö /-/ ó.î...(097) , (093) êîñì.ðåìîíò, ïë.âiê, á/ç, ìåá.... 2/-... ÁË.ÇÀÌÎÑÒß... 6/9/Ö /30/ Ó.Î...(067) ÏË/ÂIÊÍÀ, ÅÑÜÊ/ÏÐ, ÍÅÊÓÒÎÂÀ...2/-...áë.Çàìîñòÿ... 9/9/ö /30/ ó.î...(097) æèòë/ñòàí, á/ç, çàêðèòèé äâið...2/-...ð-í «Óðîæàþ»... 6/9/ö /-/ ó.î...(067) , (063) ºâðîðåìîíò...2/-...ð-í «Óðîæàþ»... 8/9/ï /-/ ó.î...(096) ºâðîðåì, íåêóòîâà, äóæå òåïëà...2/-...ð-í «Óðîæàþ»... 8/9/ï /30/ ó.î...(097) ºâðîðåì., ààñò.ìåáëi, òåõíiêà...2/-...ð-í ÂÏÑ... 9/10/ö /26/ ó.î...(093) , (096) æèòëîâèé ñòàí, êëàäîâêà...2/-...ð-í Çàë.âîêç.... 1/-/ /-/ ó.î...(097) ïiäâàë, â/çð, ñàðàé...2/-...ñ.àãðîíîìi íå... 1/1/ö /-/11, ó.î...(098) , (063) íîâîáóä, èñòîâà, ãàðíå ìiñöå...2/-...ñ.àãðîíîìi íå... 1/2/ö /-/ ó.î...(096) , (093) æèòë/ñòàí, á/ç, ñàðàé, ïiäâàë...2/-...ñ.àãðîíîìi íå... 7/8/ö /-/ ó.î...(067) îðíîâà, çäà à 1 êâ.2020ð....2/-...ñ.ïèðîãîâî... 4/9/ö /36/ ó.î...(067) , (063) ÀÎÃÂ, îðíîâà...2/-...ñìò Ëiòèí... 2/ö /30/ ó.î...(097) ðåìîíò, ÀÎÃÂ...2/-...ñìò Ñòðèæàâêà... 2/6/ö /-/ ó.î...(067) , (093) îðíîâà, ÀÎÃÂ, çäàíà, òåðìií....2/ð...âèøåíüêà... 2/5/ö /30/ ó.î...(096) , (093) ðåìîíò, íåêóòîâà... 2/Ð... ÊÈ ÂÑÜÊÀ... 3/5/Ö /-/ Ó.Î...(067) , (098) ÂËÀÑÍÈÊ 1.3. ÒÐÈÊIÌÍÀÒÍI ÊÂÀÐÒÈÐÈ...3/-...1 Òðàâíÿ... 1/9/ /56/14,5... äîã....(068) ÀÍ, íîâîáóäîâà, 2 ñàíâóçëà... 3/-... ÀÊÀÄ.ßÍÃÅËß... 1/4/Ö /-/ Ó.Î...(067) ÀÃÂ, ÐÅÌÎÍÒ, ÌÎÆË.ÏIÄ ÁIÇÍÅÑ...3/-...Àðòåìà... 5/5/ö /33/ ó.î...(098) ðåìîíò, ìåáëi...3/-...âèøåíüêà... 1/10/ö /-/ ó.î...(067) æèòëîâèé ñòàí...3/-...âèøåíüêà... 1/9/ö /40/ ó.î...(068) , (093) ðåì., ïë.âiê., âèñ. öîêîëü...3/-...âèøåíüêà... 3/10/ö /55/26... äîã....(063) , (067) íîâèé ñó àñíèé áóä., ÀÎÃÂ, îðí...3/-...âèøåíüêà... 3/11/ö /-/17... äîã....(096) Ïðåñòèæ Õîë, º ðiçíi âàðiàíòè...3/-...âèøåíüêà... 3/5/ï /45/ ó.î...(096) ìåáëi, òåõí., íåêóòîâà, ºâðî...3/-...Âèøåíüêà... 3/5/ö ,8/-/ ó.î...(096) ºâðîðåì., óä. ïëàíóâàííÿ...3/-...âèøåíüêà... 3/9/ï /-/ ó.î...(063) , (096) ÀÎÃÂ, ðåìîíò, òîðã, êîíäèöiîí....3/-...âèøåíüêà... 4/11/ö /54/26... äîã....(096) , (093) Þíîñòi, îðí.,àîãâ,º âàðiàíòè...3/-...âèøåíüêà... 4/5/ï /30/ ó.î...(097) , (093) òîðã, ãàð/ñòàí, çáië. êóõ....3/-...âèøåíüêà... 4/5/ö /45/ ó.î...(096) ÀÃÂ, ðåìîíò, ñåðöå Âèøåíüêè...3/-...Âèøåíüêà... 5/5/ö /30/ ó.î...(097) , (063) ãàð/ñòàí, àñò.ìåáëi,çáië.êóõíÿ...3/-...âèøåíüêà... 5/5/ö /-/ ó.î...(098) îêðåìi êiìíàòè, æèòë.ñòàí...3/-...âèøåíüêà... 5/9/ö ,5/-/7, ó.î...(096) , (093) æèòë/ñòàí, êîíäèöiîíåð...3/-...âèøåíüêà... 5/9/ö /40/10... äîã....(096) , (093) ãàðíèé ñòàí, íåêóòîâà, ìåáëi...3/-...âèøåíüêà... 7/9/ö /39/ ó.î...(067) , (063) ÀÎÃÂ, ðåìîíò...3/-...âèøåíüêà... 8/9/ï /39/ ó.î...(096) æèòëîâèé ñòàí, êëàäîâà...3/-...âèøåíüêà... 9/10/ö ,3/-/25,6... äîã....(067) , (050) ð-í Ìàãiãðàíäó, íîâîáóä, ÀÃÂ...3/-...Âèøåíüêà... 9/11/ö /50/ ó.î...(050) , (067) íîâîáóä, ÀÃÂ, íåñòàíäàðòíà...3/-...âèøåíüêà... 9/9/ï /-/ ó.î...(096) òåðìií., ºâðîðåì., àñò.ìåáëi...3/-...âiéñüê.ìiñòå... 4/4/ö /-/ ó.î...(096) õîð. ðåì., ïîìií.âñi êîìóí.... 3/-... ÇÁÈØÊÀ... 6/9/Ö /40/9... ÄÎÃ....(097) ÐÅÌÎÍÒ, ÌÅÁËI, ÒÅÐÌIÍÎÂÎ...3/-...Ê.Ìàðêñà... 1/5/ï /33/ ó.î...(068) , (063) ÀÎÃÂ, ãàðíèé ðåì., òîðã...3/-...êè âñüêà... 11/16/ö /45/ ó.î...(067) , (063) ÀÎÃÂ, ðåìîíò, ìåáëi...3/-...êè âñüêà... 2/5/ö /38/ ó.î...(097) íåêóòîâà, ÀÎÃÂ,çáië.êóõíÿ,òîðã...3/-...Êè âñüêà... 2/5/ö /44/ ó.î...(067) , (073) ðåìîíò, áàëêîí â äâið, êîíäèö....3/-...êè âñüêà... 3/5/ö /45/ ó.î...(067) ðåìîíò, ð-í 2 ëiêàðíi...3/-...êè âñüêà... 4/5/ï /44/ ó.î...(068) , (063) íåêóòîâà, àñòêîâî ðåìîíò...3/-...êè âñüêà... 4/5/ö /-/ ó.î...(097) ºâðîðåìîíò...3/-...Êè âñüêà... 4/9/ö /38/ ó.î...(096) , (063) íîðì.æèòë.ñòàí, ÀÃÂ...3/-...Êè âñüêà... 9/12/ö /-/18... äîã....(096) Íàáåð.êâàðò, çäàíèé, êðàºâèä...3/-...ìàéáîðîäè... 6/9/ï /-/ ó.î...(097) , (093) ìåáëi, òåõíiêà, ëîäæiÿ...3/-...ïèðîãîâà... 1/4/ö /57/ ó.î...(067) ïë.âiêíà, æèëòë/ñòàí, óòåïë....3/-...ïèðîãîâà... 3/9/ /42/ ó.î...(097) íîâèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâi âiêíà...3/-...ïîäiëëÿ... 5/9/ /-/ ó.î...(096) , (063) ºâðîðåì, íåêóò, ìåá/òåõí.,òîðã...3/-...ïîäiëëÿ... 7/9/ö /60/ ó.î...(067) ºâðîðåì., òåõíiêà, ãàðäåðîáíà...3/-...ïîäiëëÿ... 9/9/ö /30/ ó.î...(063) êóõíÿ-ñòóäiÿ,ðåì.,2-êîíò.êîòåë...3/-...Ñâåðäë.ìàñèâ... 8/9/ö /-/ ó.î...(096) , (093) æèòëîâèé ñòàí...3/-...ñëîâ ÿíêà... 2/9/ï /-/ ó.î...(067) ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà...3/-...ñëîâ ÿíêà... 3/3/ï /-/ ó.î...(067) æèòëîâèé ñòàí...3/-...ñëîâ ÿíêà... 3/9/ï /38/ ó.î...(097) æèòë/ñòàí, áîéëåð, íåêóòîâà...3/-...ñëîâ ÿíêà... 3/9/ö /40/ ó.î...(063) , (098) íîâîáóä, ÀÃÂ, ãàðíèé ïëàí...3/-...ñëîâ ÿíêà... 4/9/ö /40/9... äîã....(096) , (093) ÀÃÂ, íåêóòîâà, ðåìîíò...3/-...ñëîâ ÿíêà... 7/10/ö /45/ ó.î...(093) , (099) ãàðí.æèòë/ñòàí, äîçâië íà ÀÎÃÂ...3/-...Ñëîâ ÿíêà... 7/9/ ,8/-/ ó.î...(063) , (098) íîâîáóä, ðåì., íåêóòîâà, 2 ë/ç...3/-...ñëîâ ÿíêà... 7/9/ö /38/ ó.î...(067) õîð.ðåì, ïë.âiê, íîâà ïðîâîäêà...3/-...ñëîâ ÿíêà... 9/9/ö /40/ ó.î...(096) , (093) ãàðí/ñòàí, ìåáëi, 2á/ç, êëàäîâ...3/-...ñëîâ ÿíêà... 2/9/ö /45/ ó.î...(098) ðåìîíò, ìåáëi, ãàðíå ìiñöå...3/-...ñëîâ ÿíêà... 3/9/ /-/ ó.î...(097) ðåìîíò, âáóäîâàíi ìåáëi...3/-...ñòàðå ìiñòî... 1/2/ö /52/ ó.î...(096) , (093) êîòåäæ íà 4 êâàðòèðè...3/-...ñòàðå ìiñòî... 1/9/ö /40/ ó.î...(067) ÀÃÂ, ðåìîíò, êîìîðà, ïiäâàë...3/-...ñòàðå ìiñòî... 2/2/ö /-/ ó.î...(067) äóïëåêñ íà áåðåçi îçåðà,3ñ...3/-...ñòàðå ìiñòî... 3/6/ö /-/ ó.î...(067) , (063) òîðã, íîâîáóä, ÀÎÃÂ, ðåìîíò...3/-...ñòðiëåöüêà... 8/9/ö /48/ ó.î...(097) , (063) ÀÎÃÂ, ºâðîðåì., ìåáëi, òåõíiêà...3/-...òÿæèëiâ... 3/4/ö /42/ ó.î...(067) ãàðíèé ðåì., ìåáëi, êîíäèö....3/-...ôðóíçå... 5/9/ï /40/ ó.î...(068) , (063) áàëêîíè, êîñìåòè íèé ðåìîíò... 3/-... ÕÌ.ØÎÑÅ... 7/9/Ö /45/ Ó.Î...(067) ÄÈÇ.ªÂÐÎÐÅÌ, ÌÅÁ., ÒÅÕÍ, 3 Á/Ç...3/-...Öåíòð... 2/2/ö /-/ ó.î...(097) ÀÎÃÂ, ïiäâàë, ãàðí.æèòë/ñòàí...3/-...öåíòð... 2/9/ö /50/ ó.î...(067) æèòë.ñòàí, ÀÃÂ, ë/ç, á/ç...3/-...öåíòð... 3/3/ö /-/ ó.î...(067) , (093) ÀÎÃÂ, ðåìîíò, òåõíiêà...3/-...öåíòð... 3/5/ö /36/ ó.î...(096) , (063) æèòë/ñòàí, ãàðíå ìiñöå...3/-...öåíòð... 4/5/ö /-/ ó.î...(067) , (093) ðåìîíò, ëàìiíàò...3/-...öåíòð... 4/5/ö /-/ ó.î...(068) , (093) ºâðîðåì, íåêóòîâà, á/ç, òîðã...3/-...þíîñòi... 3/10/ö /56/24... äîã....(093) , (098) ÀÎÃÂ, íîâîáóä, á/ç...3/-...þíîñòi... 3/9/ö /40/ ó.î...(063) , (097) ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè...3/-...þíîñòi... 4/5/ö /-/ ó.î...(093) áåç ðåìîíòó...3/-...þíîñòi... 4/9/ö /40/ ó.î...(063) , (097) ðåìîíò, ìåáëi çàëèøàþòüñÿ...3/-...áë.çàìîñòÿ... 1/3/ö /-/ ó.î...(067) , (093) æèòë/ñòàí, ðàéîí «Çîði», ÀÎÃÂ...3/-...áë.Çàìîñòÿ... 1/5/ö /48/ ó.î...(096) ðåìîíò, ìåáëi âñi, òåõíiêà...3/-...áë.çàìîñòÿ... 2/2/ö /39/ ó.î...(097) , (063) ÀÎÃÂ, æèòëîâèé ñòàí, ãàðàæ...3/-...áë.çàìîñòÿ... 2/9/ö /40/ ó.î...(063) , (068) ãàðíèé ñòàí...3/-...áë.çàìîñòÿ... 3/5/ö /38/ ó.î...(096) , (093) ÀÎÃÂ, êîñì.ðåì., ìåá., òåõí....3/-...áë.çàìîñòÿ... 3/6/ö /-/ ó.î...(096) ÿêiñíèé äîðîãèé ðåìîíò...3/-...áë.çàìîñòÿ... 3/8/ö /-/ ó.î...(067) ºâðîðåì., ìåáëi, ÀÎÃÂ...3/-...áë.Çàìîñòÿ... 6/7/ö /-/ ó.î...(067) , (063) ÀÎÃÂ, ðåì., ìåáëi, 2 áàëêîíà...3/-...áë.çàìîñòÿ... 7/9/ö /39/ ó.î...(096) , (063) õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí...3/-...áë.çàìîñòÿ... 7/9/ö /47/ ó.î...(097) , (093) äèçàéí.ðåì., òåïëà ïiäëîãà...3/-...ð-í «Óðîæàþ»... 1/9/ï /-/ ó.î...(067) õîð. æèòë/ñòàí, óòåïë., ìåá....3/-...ñ.äîðîæíå... 3/3/ö /-/ ó.î...(067) åøêà, æèòë/ñò.,êîëîíêà, ÀÎÃÂ...3/-...ñ.Çàðâàíöi... 1/ö /32/8... äîã....(096) ñ, öåíòð, ãàðàæ, æèòë.ñòàí...3/-...ñìò Ëiòèí... 3/5/ö /40/ ó.î...(096) ðåìîíò, ÀÎÃÂ, ïë.âiêíà, òîðã...3/-...ñìò Ñòðèæàâêà... 3/4/ö /50/ ó.î...(093) , (099) ºâðîðåì, ÀÎÃÂ, ìåáëi, òåõíiêà...3/-...ñìò Ñòðèæàâêà... 4/6/ö /-/ ó.î...(067) , (063) ÀÎÃÂ, 2 áàëêîíè, ãàð/ñò.,öåíòð... 3/Ð... ÂÈØÅÍÜÊÀ... 7/9/Ö /45/ Ó.Î...(067) ÑÓÏÅÐ ªÂÐÎÐÅÌ, IÌÏ.ÌÅÁ, ÒÅÕÍ....3/ð...Âèøåíüêà... 8/9/ï /38/ ó.î...(096) , (093) æèòë.ñòàí, ïàðêåò, êiìí.îêðåìi... 3/Ð... ÊÍ.ÊÎÐIÀÒÎÂÈ... 4/5/Ö /-/ Ó.Î...(067) , (096) ÒÎÐÃ, ÐÅÌÎÍÒ,Ð-Í ÑÀÍÀÒÎÐ.,ÂËÀÑ...3/ð...Ñëîâ ÿíêà... 9/10/ï /39/ ó.î...(097) , (093) ðåìîíò, ïë. âiêíà,ëîäæiÿ

3 1.meprunlPqŠ RIA ¹ 43 â³ä 28 æîâòíÿ 2020 ðîêó 19 ̳ñöåçíà-õîäæåííÿ Åòàæ/ Çàã./æèë./êóõíÿ åòàæí³ñòü/ (ïëîùà) 1.4. ÎÒÈÐÈÊIÌÍÀÒÍI ÊÂÀÐÒÈÐÈ...4/-...Âèøåíüêà... 3/5/ö /44/ ó.î...(097) æèòë/ñòàí, ðîçâ. iíôðàñòðóêò....4/-...âèøåíüêà... 5/5/ö /-/ ó.î...(067) æèòë/ñòàí, 2 á/ç, íå êóòîâà...4/-...çàìîñòÿ... 6/10/ö /49/ ó.î...(068) , (063) ÀÎÃÂ, íåêóòîâà, àñò.ðåìîíò...4/-...ê.ìàðêñà... 8/9/ö /-/ ó.î...(097) òåðì., ºâðîðåìîíò, íåêóòîâà...4/-...ì.àìîñîâà... 10/10/ö /-/ ó.î...(097) ãàðíèé ñòàí, áàëêîí, ëîäæiÿ 1.5. Ï ßÒÈÊIÌÍÀÒÍI ÊÂÀÐÒÈÐÈ...5/-...Çîä èõ... 9/10/ö /80/ óî...(068) , (063) ÀÎÃÂ, 2-ðiâíåâà, ðåìîíò...5/-...ñâåðäë.ìàñèâ... 6/14/ /70/ ó.î...(097) , (093) ºâðîðåìîíò...5/-...Öåíòð... 2/2/ö /70/ óî...(096) , (063) ãàðíèé æèòë/ñòàí, ÀÎÃÂ, ãàðàæ 1.6. ÁÓÄÈÍÊÈ...1/-...ñ.Ëóêà-Ìåëåøê... 1/1/ö /-/ ó.î...(067) , (063) ïi íå îïàëåííÿ, 32 ñ...2/-...êîðåÿ... 1/ö ó.î...(067) , (063) ñ, ðåìîíò...2/-...ñëîâ ÿíêà... 1/1/ö /-/ ó.î...(067) , (073) ÀÎÃÂ, 3,5 ñ, ãàðàæ...2/-...ñëîâ ÿíêà... 1/1/ö /20/ ó.î...(096) , (093) ñ, îêðåì.äâið, âèãð.ÿìà,ãàðàæ...2/-...õóòið Øåâ åíê... 1/1/ö /-/ ó.î...(097) ïë.âiêíà, 5ñ, îêð.äâið, òðàíñï...2/-...ñ.àãðîíîìi íå... 1/ö /-/ ó.î...(067) , (050) èñòîâà, âñi êîìóíiêàöi...2/-...ñ.ìåäâ.âóøêî... 1/1/ö /-/ ó.î...(067) , (063) çðó íîñòi, 25 ñ...2/-...ñ.ïåíüêiâêà ãðí...(098) Ëèïîâ. ð-í., 5ñ, ïîð.ãàç, âîäà... 2/-... ÑÌÒ ÒÈÂÐIÂ... 1/Ö /-/ Ó.Î...(067) Â/ÇÐ, 25Ñ, ÌÎÆË.ÐÎÇÑÒÐÎ ÊÀ...3/-...Âií.Õóòîðà... 2/2/ö /50/ ó.î...(068) , (093) æèòë/ñòàí, ïë.âiê., 8ñ, ãàðàæ...3/-...âií.õóòîðè... 2/ö /42/ ó.î...(067) , (093) â/çð., 6 ñ òîðã... 3/-... ÊÎÐÅß /-/8... ÄÎÃ....(068) Â/ÇÐ, Ã/Á, ÎÇÅÐÎ, ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍ /-...Ñàáàðiâ... 1/1/ö /50/ ó.î...(067) , (073) ,7 ñ, âñi çðó.,ïîðó çóïèíêà...3/-...öåíòð /-/ ó.î...(097) òîðã, 8 ñ, âiëüíèé...3/-...áë.çàìîñòÿ... 1/1/ö /-/ ó.î...(096) ñ, æèòë/ñòàí...3/-...áë.çàìîñòÿ... 2/2/ö /45/ ó.î...(096) , (093) ÀÎÃÂ,æèòë.ñòàí,ð-í Ëîêîìîòèâà...3/-...ñ.Ãàâðèøiâêà... 1/ö /-/ ó.î...(097) , (093) êðèí., ëiò/êóõ, êîíâåòîðè, 44ñ... 3/-... Ñ.ÑÅÌÀÊÈ... 1/ØÁ /-/ Ó.Î...(067) Ñ, ÌÅÁËI, ÒÅÕÍ.,25ÊÌ ÂIÄ ÂIÍ...3/-...ñ.Ñëîáîäà-Äàø... 1/1/ö /-/ ó.î...(096) , (093) çðó íîñòi, ðåìîíò...3/-...ñ.øêóðèíöi... 1/ö /-/ ó.î...(093) , (096) â/çð., ñêâàæèíà, âèãðiáíà ÿìà...3/-...ñìò Ñòðèæàâêà... 1/ö /-/ ó.î...(067) æèòëîâèé ñòàí, 16 ñ...4/-...áàðñüêå øîñå... 2/ö /60/ ó.î...(096) ôàçè, 6 ñ çåìëi...4/-...áó ìè... 1/1/ö /47/ ó.î...(067) , (063) ãàðí.ñòàí, îêðåìèé äâið, 5,3ñ...4/-...Áó ìè... 2/2/ö /-/ ó.î...(096) , (093) ðåìîíò, ãàðàæ, 8ñ...4/-...Âií.Õóòîðà... 1/ö /45/ ó.î...(097) ñ, áåç çðó., ãàç,òîðã,òåðì...4/-...êîðåÿ... 1/1/ö /-/ ó.î...(097) â/ç, ãàç, ñâiòëî, âîäà, 5 ñ...4/-...ñòàðå ìiñòî... 1/1/ö /-/ ó.î...(067) , (063) æèòë.ñòàí, 5 ñ, ãàç â áóäèíêó...4/-...ñòàðå ìiñòî... 1/ö /72/ ó.î...(067) ÀÃÂ, âñi êîìóíiêàöi...4/-...ñòàðå ìiñòî... 1/ö /-/ ó.î...(098) êðèíèöÿ, ÀÃÂ...4/-...ìàñ.Îêðóæíèé... 2/ö /-/ ó.î...(093) âëàñíèê, ïðîâ.ðiçäâÿíèé, 3ñ...4/-...ñ.Àãðîíîìi íå... 2/2/ö /-/ óî...(098) ÀÎÃÂ, äèçàéíåð, ðåìîíò...4/-...ñ.ãóìåííå... 2/2/ö /74/ ó.î...(097) ãàç â áóäèíêó, êîòåë, êîëîäÿçü...4/-...ñ.ìàéäàí- àï.... 1/ /-/-... äîã....(067) ã/á, ëiò.êóõ.,â/çð, ðåìîíò,15ñ...4/-...ñ.ìàéäàí- àï.... 2/2/ö /60/ ó.î...(067) , (063) ñ, îðíîâi ðîá, ñâiòëî...4/-...ñ.ïèñàðiâêà /-/ ó.î...(093) ñ, öåíòð, ïðèáóä., âëàñíèê...4/ð...êîðåÿ... 1/1/ö /46/ ó.î...(067) ñ, ÀÎÃÂ, 2 àñò., äî çóï. 5õâ...5/-...Áó ìè... 2/2/ö /-/ ó.î...(063) , (096) ñ, ñâiòëî, ãàç, áåç âí/ðîáiò...5/-...êîðåÿ... 2/ö /90/ óî...(097) ÀÎÃÂ, ãàð/ñòàí, 6ñ, ìiñüê.êîì....5/-...ñòàðå ìiñòî... 2/2/ö /110/ óî...(096) , (093) ñ, ñóïåð-ìåãà áóäèíîê... 5/-... ÌÀÑ.ÎÊÐÓÆÍÈÉ... 2/Ö /-/ Ó.Î...(096) ÂËÀÑÍÈÊ, ÏÐÎÂ. ÑÎÔI ÂÑÜÊÈÉ, 3Ñ...5/-...ñ.Áåðåçèíà... 2/2/ö /85/ ó.î...(063) , (097) ãàðàæ, êîìóíiê., áóä.2018ð.,6ñ...6/-...ãîíòè... 2/ö /139/ ó.î...(067) âëàñíèê, áóä.íà 2 âõîäè...7/-...çàìîñòÿ... 2/ö /-/ ó.î...(096) áóä.íà 2 ñiì, âëàñíèê... 7/-... ÇÀÌÎÑÒß... 2/Ö /-/ Ó.Î...(096) ÁÓÄ.ÍÀ 2 ÑIÌ, ÂËÀÑÍÈÊ...-/-...Àêàäåìi íèé... 2/2/ö /48/ ó.î...(067) , (073) èñòîâi ðîá., ñâiòëî, ãàç, 4 ñ...-/-...áàæåíîâà... 2/2/ö /112/ óî...(097) áóä.2016ð., àëüòàíêà, ðåì....-/-...áàðñüêå øîñå... 1/1/ /-/ ó.î...(096) , (063) áóäèíîê...-/-...áàðñüêå øîñå... 1/1/ö /71/ ó.î...(067) , (073) ÿêiñíèé áóäèíîê, èñòîâi ðîá....-/-...áàðñüêå øîñå... 1/1/ö /-/ ó.î...(098) ñ, êðèí., ïîãðiá, ñâiòëî...-/-...áàðñüêå øîñå... 1/ö /28/ ó.î...(067) , (073) íîâîáóä, èñòîâèé, 5ñ, ïàðêàí...-/-...áàðñüêå øîñå... 1/ö /-/ ó.î...(063) , (068) â/çð., íîâîáóä, ðåìîíò...-/-...áàðñüêå øîñå... 2/2/ö /56/ ó.î...(067) , (073) íîâèé öåíòð, êîìóíiê., 2 ñ...-/-...áàðñüêå øîñå... 2/2/ö /-/ ó.î...(067) , (063) îðíîâèé, 5 ñ...-/-...áàðñüêå øîñå... 2/2/ö /-/ óî...(093) , (096) ñ, ãàðàæ, 1 ïîâ. æèòëîâ....-/-...áàðñüêå øîñå... 2/2/ö /-/ ó.î...(097) ãàç, âîäà, ñâiòëî, ðåìîíò,5.3ñ...-/-...áàðñüêå øîñå... 2/ö /-/ ó.î...(068) , (093) æèòë.ñòàí,5ñ, ãàðàæ, êîìóíiê....-/-...áó ìè... 1/1/ /-/ ó.î...(067) , (093) ãàðàæ, êðèí., æèòë/ñòàí, 2ñ...-/-...Áó ìè... 1/ö /48/ ó.î...(067) , (073) àñô.ïiä çä, øêîëà, ìàã. 5õâ...-/-...Áó ìè... 1/ö /55/ ó.î...(096) ÀÎÃÂ, ãàðí.ñòàí, 3 ñ, òîðã...-/-...áó ìè... 2/2/ö /-/ ó.î...(097) , (093) ðåìîíò, 2 ñ/â, âñi êîìóí.,òîðã...-/-...áó ìè... 2/2/ö /62/ ó.î...(097) , (063) ñ, òðîò.ïëèòêà, âñi êîìóí....-/-...áó ìè... 2/2/ö /-/ ó.î...(097) , (093) ñ, îðíîâèé, áiòóì. åðåïèöÿ...-/-...áó ìè... 2/2/ö /60/ ó.î...(067) , (063) õîð., æèòë/ñò., êîì, ñâié äâið...-/-...áó ìè... 2/2/ö /35/ ó.î...(096) , (073) ñ, íîâîáóä, ðåìîíò, ãàç...-/-...áó ìè... 2/2/ö /-/ ó.î...(068) , (093) ñ, âñi êîìóíiê.áåç âíóòð.ðîá...-/-...áó ìè... 2/ö /60/ ó.î...(096) , (063) ,5ñ, áóä.83ð., æèòëîâèé ñòàí...-/-...áó ìè /18/ ó.î...(093) , (098) ðåìîíò, âñi çðó íîñòi...-/-...âèøåíüêà... 3/3/ö /127/37... äîã....(096) ëàíäø.äèçàéí, ÀÎÃÂ, ºâðîðåìîíò...-/-...Âií.Õóòîðà... 1/1/ö /45/ ó.î...(067) , (073) ñ, ÀÎÃÂ, ìiöíèé áóä....-/-...âií.õóòîðà... 1/1/ö /-/ ó.î...(068) , (093) ñ, âñi êîì., ïiäâàë, ëiò.êóõ...-/-...âií.õóòîðà... 2/2/ö /85/ ó.î...(097) æèòë/ñòàí, ãàç.êîòåë, ãàðàæ...-/-...âií.õóòîðà... 2/2/ö /64/ ó.î...(096) òåðì.,º ðåì., 402ñ,ÿêiñíà ñòîë...-/-...âií.õóòîðà... 2/ö /-/ ó.î...(097) íîâîáóä, îðíîâèé, 5 ñ...-/-...âií.õóòîðè... 1/1/ö /-/ ó.î...(068) , (093) ñ, ãàðàæ,ïiäâàë,òîðã,òåðìií....-/-...âií.õóòîðè... 1/ö /-/ ó.î...(096) âîäà, ãàç, ãîñï.áóäiâëi, òîðã...-/-...âií.õóòîðè... 1/ö /-/ ó.î...(096) ðåìîíò, òîðã...-/-...âií.õóòîðè... 2/ö /-/ ó.î...(097) æèòë/ñò, ñàä, ñâîÿ êðèíèöÿ...-/-...âií.õóòîðè... 2/ö /-/ ó.î...(097) , (063) äîáðîòíèé, ñâiòëî, ïi, 4 ñ...-/-...âií.õóòîðè... 2/ö /-/ ó.î...(097) , (093) ðåìîíò, ÀÃÂ... -/-... ÃÎÍÒÈ... 2/Ö /140/ Ó.Î...(067) Ñ, ÒÅÐÌIÍÎÂÎ, ÂËÀÑÍÈÊ...-/-...Çàìêîâà... 2/2/ö /42/ ó.î...(097) , (093) ñâié äâið, ã/á, çðó. â áóä....-/-...çàìîñòÿ... 1/ö /-/ ó.î...(096) , (093) ñ, ïë.âiêíà, ã/á, îáêë.öåãëîþ...-/-...êè âñüêà... 1/ö /45/ ó.î...(067) , (093) æèòë/ñòàí, ÀÃÂ, ñ/â, 3 ñ...-/-...êîðåÿ... 1/1/ö /24/ ó.î...(067) áë. Êîðåÿ, çðó í., êîìóíiêàöi...-/-...êîðåÿ... 1/1/ö /-/ ó.î...(067) ðåì., çðó í., öåíòð. êîìóí....-/-...êîðåÿ... 1/1/ö /26/ ó.î...(067) , (093) æèòë.ñòàí, 2,5 ñ, êîìóíiêàöi...-/-...êîðåÿ... 2/ö /72/ ó.î...(097) , (063) ãàðíèé æèòë/ñòàí, 2 ñ, ãàðàæ...-/-...êîðåÿ... 2/ö /-/ ó.î...(097) , (063) ðåìîíò, íîâèé, 3,5 ñ, 3 ôàçè...-/-...ìîãèëü àêà... 1/ö /-/ ó.î...(067) ÀÃÂ, 4ñ, îêð.âõiä, çðó íîñòi...-/-...ï ÿòíè àíè... 1/1/ö /-/ ó.î...(097) , (093) ñ, êîìóíiê. â áóä., çðó í....-/-...ï ÿòíè àíè... 1/ö /-/ ó.î...(096) , (063) êîñì. ðåìîíò, âñi çðó íîñòi...-/-...ï ÿòíè àíè... 2/2/ö /-/ óî...(097) , (063) ãàðí/ñòàí,áàíÿ,ãàðàæ,ãîñï.ïðèá...-/-...ï ÿòíè àíè... 2/2/ö /-/ óî...(097) , (093) ãàðàæ, áàíÿ, ðåìîíò, òîðã...-/-...ï ÿòíè àíè... 2/2/ö /91/23... äîã....(096) ñ. ðåìîíò, ñàä, ãàðàæ... -/-... Ï ßÒÍÈ ÀÍÈ... 2/Ö /-/ ÓÎ...(067) , (096) ÍÎÂÎÁÓÄ, ÃÀÐÀÆ ÏIÄ ÁÓÑ, 9 Ñ Ì³ñöåçíà-õîäæåííÿ Åòàæ/ åòàæí³ñòü/ Çàã./æèë./êóõíÿ (ïëîùà)...-/-...ïèðîãîâà... 2/2/ö /-/-... äîã....(096) ÀÎÃÂ, îðí., 2ñ/â, òåðàñà, 5ñ...-/-...Ï ÿòíè àíè... 2/ö /-/25... äîã....(067) , (050) ñ, ðåìîíò, ð-í íîâîáóä...-/-...ñàáàðîâ... 1/ö /-/ ó.î...(098) , (063) âõîäè, 6 ñ, âîäà...-/-...ñàáàðiâ... 1/1/ö /-/ ó.î...(098) ðåìîíò, ÀÎÃÂ, çðó í., 2,5 ñ...-/-...ñëîâ ÿíêà... 1/ö /-/ ó.î...(097) çðó íîñòi, áåç ðåìîíòó...-/-...ñëîâ ÿíêà... 2/ö /-/ óî...(097) ðåàëüíèé, 5ñ, íîâèé áóäèíîê...-/-...ñëîâ ÿíêà... 1/1/ö /-/ ó.î...(096) ÀÎÃÂ, 9.4ñ...-/-...Ñëîâ ÿíêà... 1/1/ö /15/ ó.î...(067) ÀÎÃÂ, 2,8ñ, ãàç, ñâiòëî, êðèí....-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/1/ö /-/ ó.î...(063) , (068) ñ, âñi çó íîñòi, íîâîáóä...-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/1/ö /15/ ó.î...(097) òåïëèé, àñòê/çðó í., ãàð/ñòàí...-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/1/ö /34/ ó.î...(063) ÀÎÃÂ, 4,6 ñ, âñi êîìóíiêàöi...-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/1/ö /35/ ó.î...(097) â/çð, 4,6 ñ, ãàðíèé ñòàí...-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/1/ö /38/ ó.î...(068) , (063) ñ, îêåðìèé âõiä, â/çð....-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/1/ö /-/ ó.î...(067) ÀÎÃÂ,óñi ìiñüêi êîìóíiê....-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/1/ö /44/ ó.î...(068) , (063) ñ, âñi çðó íîñòi...-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/1/ö /-/ ó.î...(098) ÀÎÃÂ, ðåìîíò, 6ñ, çðó í.â áóä....-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/1/ö /-/ ó.î...(097) ñ, ðåì., â/ç, ã/á, äiþ.êàìií...-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/1/ö /61/ ó.î...(067) ñ, óñi êîìóí., çðó íîñòi...-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/1/ö /55/ ó.î...(097) , (093) óòåïëåí.,ðåìîíò, 3,5ñ, òîðã...-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/ö /90/ ó.î...(067) ñó àñíèé ðåìîíò, ãàðàæ, 5 ñ...-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/ö /-/ ó.î...(097) óòåïë., ïë.âiê., âîäà, ñâiòëî...-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/ö /-/ ó.î...(096) ,5ñ, ãàç, ñâiòëî, âîäà â áóä....-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/ö /-/ ó.î...(063) , (068) ñ, âñi çðó., øêîëà, òðàíñï....-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/ö /50/ ó.î...(097) , (093) ð-í 3 ëiêàðíi, îðíîâà, 4 ñ...-/-...ñòàðå ìiñòî... 1/ö /-/ ó.î...(063) , (096) ñ, ÀÃÂ, ðåìîíò...-/-...ñòàðå ìiñòî... 2/2/ö /-/ ó.î...(097) íîâîáóä, ðåìîíò, 4 ñ, ÀÎÃÂ...-/-...Ñòàðå ìiñòî... 2/2/ö /-/ ó.î...(097) , (093) èñòîâèé, íîâîáóä, 5 ñ...-/-...ñòàðå ìiñòî... 2/2/ö /-/ ó.î...(097) íîâîáóä, 9,5ñ, èñòîâèé ðåìîíò...-/-...ñòàðå ìiñòî... 2/ö /-/ ó.î...(063) , (068) ñ, íîâîáóä, èñòîâà...-/-...ñòàðå ìiñòî... 2/ö /-/ ó.î...(097) íîâîáóä, 5ñ, ÀÎÃÂ, èñòîâèé...-/-...ñòàðå ìiñòî... 2/ö /80/ ó.î...(097) ð-í Âåðñàëþ, êàìií, ãàðàæ, 10ñ...-/-...Ñòàðå ìiñòî /45/8... äîã....(093) , (098) ñ, ãàðí.ñòàí, æèòëîâà âðåìÿí....-/-...òÿæèëiâ... 1/1/ö /45/ ó.î...(096) , (093) ñ, âðåìÿíêà, ãàðàæ, æèòë/ñòàí...-/-...òÿæèëiâ... 1/ö /-/ ó.î...(097) ñ, ºâðîðåìîíò, ñàðàé,âðåìÿíêà...-/-...òÿæèëiâ... 1/ö /50/ ó.î...(068) , (063) âñi çðó í., ãàðàæ, ïîãðiá, 10ñ...-/-...Òÿæèëiâ... 2/2/ö /-/ ó.î...(097) ðåìîíò, ãàðàæ, ôîíòàí, 4 ñ...-/-...òÿæèëiâ... 2/2/ö /65/48... äîã...(097) áóä.21019ð., ºâðîðåì., ìåáëi...-/-...òÿæèëiâ... 2/2/ö ó.î...(097) ñ, 2 áóäèíêè, òåðìiíîâî...-/-...òÿæèëiâ... 2/ö /-/ ó.î...(097) ñ, 2 âðåìÿíêè, áàíÿ, ñàðàé...-/-...õì.øîñå... 1/1/ö /-/ ó.î...(096) ðåìîíò, ÀÎÃÂ, ïë.âiêíà, ãàðàæ...-/-...õóòið Øåâ åíê... 1/ö /-/ ó.î...(096) öåíòð.âîäà, âèãðiáíà ÿìà...-/-...öåíòð... 1/1/ö /-/ ó.î...(098) , (063) ãîñï.áóäiâëi, îêåðìèé âõiä...-/-...öåíòð... 1/ö /30/ ó.î...(096) , (063) êîñì.ðåìîíò, ìiñüêi êîìóíiêàö....-/-...öåíòð... 2/2/ö /135/ (096) , (063) ñ, ëàíäøàôò.äèçàéí, ñó àñíèé...-/-...öåíòð... 2/ö /-/-... äîã....(098) ðåì., çðó í., 2êóõ.,ìîæë.áiç...-/-... åõîâà... 1/ö /-/ ó.î...(097) ðåìîíò, â/çð., 2,5 ñ...-/-... åõîâà... 1/ö /-/ ó.î...(097) , (063) ñ, æèòëîâèé ñòàí, 2 âõîäè...-/-...ùîðñà... 2/ö /-/ ó.î...(067) , (073) çðó., íîâèé áóä., ïiä øïàëåðè...-/-...þíîñòi... 2/ö /-/ óî...(097) íîâèé, ñòîâèé, º âàðiàíòè...-/-...áë.çàìîñòÿ... 1/1/ö /-/ ó.î...(096) ðåìîíò, 4 ñ, îïàëåííÿ...-/-...áë.çàìîñòÿ /-/ ó.î...(097) ÀÎÃÂ, óòåïëåíà, 1,5 ñ, ïðèâàò....-/-...ì.ãíiâàíü... 2/ö /100/ ó.î...(096) , (063) ñ, íàä Áóãîì, ñâiòëî, âîäà...-/-...ì.õìiëüíèê... 1/ö /48/ ó.î...(096) , (063) ðåìîíò, ìåáëi, â/ç, 22 ñ... -/-... Ì. Å IËÜÍÈÊ /-/-... ÄÎÃ....(068) ÏI ÍÅ/ÏÀÐÎÂÅ ÎÏÀË., ÁË.ÄÎ ÖÅÍÒ... -/-... ÌÀÑ.ÎÊÐÓÆÍÈÉ... 2/ /100/10, Ó.Î...(063) ÒÅÐÌIÍÎÂÎ, ÍÎÂÈÉ, ÀÑÒÎÂÀ, 4 Ñ...-/-...ìàñ.Îêðóæíèé... 2/2/ö /65/ ó.î...(063) , (097) ,5ñ, ðåì., âñi êîì., ãàðàæ...-/-...ïåðåäìiñòòÿ... 1/1/ö /45/ ó.î....(097) êì âiä Âiíí., âîäà, ã/á, 80ñ...-/-...ð-í Çàë.âîêç.... 1/ö /30/ ó.î...(097) ñ, â/çð, ïiäâàë, ñàðàé...-/-...ð-í ÎÆÊ... 1/1/ö /35/ ó.î...(096) , (093) ,5ñ, ïë.âiêíà, æèòë/ñòàí...-/-...ð-í ÎÆÊ... 2/2/ö /127/14... äîã....(097) , (093) ðåìîíò, òåðàñà, 5ñ, ãàðàæ,òîðã...-/-...ð-í ÎÆÊ... 2/2/ö /127/ óî...(096) ãàð/ñòàí, 5ñ, âîäà, ãàç, òîðã...-/-...ð-í ÎÆÊ... 2/2/ö /127/ óî...(097) , (063) ãàðàæ, 2ñ/â, òåðàñà, ïîãðiá...-/-...ñ. Ñàäîâå... 1/ö /-/ ó.î...(098) Ëiòèí.ð-í, ºâðîðåì, 60ñ...-/-...ñ.Àãðîíîìi íå... 1/1/ö /-/ ó.î...(063) , (068) íîâèé, âñi çðó íîñòi, îçåðî... -/-... Ñ.ÀÃÐÎÍÎÌI ÍÅ... 1/Ö /-/ Ó.Î...(097) ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈÊIÂ! 2 ÂÕ, ÁÓÄ.7Ð...-/-...ñ.Àãðîíîìi íå... 1/ö /-/ ó.î...(093) , (099) òîðã, âóë.ïåðåìîãè, 6 ñ, ãàðàæ...-/-...ñ.àãðîíîìi íå... 1/ö /34/ ó.î...(067) , (073) èñòîâèé, 3 ôàçè, 4 ñ...-/-...ñ.àãðîíîìi íå... 1/ö /-/ ó.î...(067) îðíîâèé, ãàç ïî âóë., 5 ñ...-/-...ñ.àãðîíîìi íå... 2/2/ö /-/ ó.î...(096) , (063) ñîòîê, îðíîâèé...-/-...ñ.àãðîíîìi íå... 2/2/ö /-/ ó.î...(067) ãàç, ñâiòëî, âîäà, èñòîâèé...-/-...ñ.àãðîíîìi íå... 2/2/ö /110/ ó.î...(067) , (063) ñ, ñàäîê, ãàðàæ, ãîñï.áóä....-/-...ñ.àãðîíîìi íå... 2/ö /70/ ó.î...(063) , (096) ºâðîðåì, ÀÃÎÂ, 2 ñ, ïàðêîìiñöå...-/-...ñ.àãðîíîìi íå... 2/ö /-/ ó.î...(097) íîâèé, èñòîâèé, 5,5 ñ...-/-...ñ.àãðîíîìi íå... 2/ö /-/ ó.î...(096) , (093) òàóíõàóñ, îðíîâèé, 3 ñ...-/-...ñ.áîõîíèêè... 1/ö /-/ ó.î...(067) , (093) ïî àòîê ñåëà, êîðîáêà, 6ñ...-/-...ñ.Áîõîíèêè... 1/ö /40/ ó.î...(096) , (063) ñ, ãàç, ñâiòëî, öåíòð.âîäà...-/-...ñ.âàõíiâêà... 1/ö /-/ ó.î....(067) îðíîâèé, ïî âóëèöi ñâiòëî...-/-...ñ.âîðîíîâèöÿ... 1/ö /-/ ó.î...(098) , (063) ñ, öåíòð...-/-...ñ.ãàâðèøiâêà... 1/ö /-/ ó.î...(097) íîâîáóä, 25 ñ, ñâiòëî, âîäà...-/-...ñ.ãîðáàíiâêà... 1/ö /30/ ó.î...(097) ñ, ãàðàæ, ïîãðiá...-/-...ñ.çàðâàíöi... 2/2/ö /-/ ó.î...(063) , (068) ñ, âñi çðó íîñòi, íîâîáóä...-/-...ñ.çàðâàíöi... 2/ö /-/ ó.î...(093) ñ, 2 ãàðàæi, êîðîáêà,êëàäîâà...-/-...ñ.çàðâàíöi /-/ ó.î...(093) ñ, îðíîâèé...-/-...ñ.êñàâåðiâêà... 2/ö /76/ ó.î...(063) , (098) ñ,ðåìîíò, ñàóíà, ãàðàæ, çðó...-/-...ñ.ëóêà-ìåëåø.... 1/ö /50/ ó.î...(050) , (067) â/çð, 25 ñ, ðåìîíò, íîâèé...-/-...ñ.ëóêà-ìåëåøê... 1/ö /45/ ó.î...(097) , (063) áóäèíêó 5ð, ðåìîíò, ÀÎÃÂ, 25 ñ...-/-...ñ.ëóêà-ìåëåøê... 2/2/ö /-/15... äîã....(067) , (050) ñ, ãàð/ñòàí, ð-í ñiëüðàäè...-/-...ñ.ìàéäàí- àï.... 1/ö /-/ ó.î...(068) , (093) ñ, âñi çðó íîñòi...-/-...ñ.ìàéäàí- àï... 2/2/ö /-/ ó.î...(063) , (096) ÀÃÂ, 10ñ, ðåì., ãàðàæ, òîðã...-/-...ñ.ìàéäàí- àï... 2/2/ö /-/ óî...(063) , (096) ÀÎÃÂ, ñàóíà, ãàðàæ, ðåìîíò,26ñ...-/-...ñ.ìàëi Êðóøë.... 1/ö /30/ ó.î...(067) ñ, âñi êîìóí., ã/á, æèòë/ñò....-/-...ñ.ìåäâiäêà... 1/ö /30/ ó.î....(067) ãàðàæ, ñâiòëî, 23 ñ, ïîðó ëiñ...-/-...ñ.ìèêóëèíöi... 1/ö /50/14, ó.î...(096) ñâiòëî, ãàç, êðèíèöÿ, 8ñ, òîðã...-/-...ñ.ìiç.õóòîðè... 1/1/ö /33/ ó.î....(067) , (093) îáêëàä.öåãëîþ, êðèí, 30ñ, òîðã...-/-...ñ.íåêðàñîâå... 2/2/ö /-/ ó.î...(096) , (063) òåïëà ïiäëîãà, 20ñ, ïîðó ëiñ...-/-...ñ.íåêðàñîâå... 2/ö /-/ ó.î...(093) , (096) íîâîáóä, ïîðó ãàç, ñâiòëî,20ñ...-/-...ñ.îëåêñàíäðiâ... 1/1/ö /30/ ó.î...(067) , (093) ãàçèôiêîâàíèé, çi çðó í., 2ñ...-/-...ñ.Ïàðïóðiâöi... 1/1/ö /-/ ó.î...(067) , (063) ñ, êðèíèöÿ, ãîñï.áóä., ãàðàæ...-/-...ñ.ïèðîãîâå... 1,5/ö /-/ ó.î...(067) íîâèé, 4 ñ, âëàñíèê...-/-...ñ.ïèðîãîâå... 1/ö /-/ ó.î...(093) , (096) ÀÎÃÂ, 5 ñ, öåíòð, âîäîïîñòà....-/-...ñ.ïèðîãîâå... 2/ö /-/ ó.î...(096) ñ, ÀÎÃÂ, ãàðàæ, ðåìîíò...-/-...ñ.ïèðîãîâå... 2/ö /-/ ó.î...(096) äîê.íà áóä., êðèí., ãàç, 4ñ...-/-...ñ.Ïèñàðiâêà... 1/1/ö /-/ ó.î...(067) , (063) ðåìîíò, çðó í., íîâèé ïàðêàí...-/-...ñ.ïèñàðiâêà... 1/ö /30/ ó.î...(096) , (063) ñ, ðiâíà, öåíòð, ñâiòëî, ãàç...-/-...ñ.ïèñàðiâêà... 2/ö /80/ ó.î...(063) , (096) ðåìîíò, ãàðàæ, 23 ñ, îçåðî...-/-...ñ.ïðèáîðiâêà... 1/ö /-/ ó.î...(096) , (093) â/ç, 2 âèäè îïàëåííÿ...-/-...ñ.ïiùàíêà... 1/ö /-/ ó.î...(063) , (096) ñ, áiëÿ îçåðà, â öåíòði...-/-...ñ.ðiâ... 1/ õ ãðí...(097) Æìåð.30ñ, ïîãðiá, âîäîïðîâiä...-/-...ñ.ñàäîâå... 1/ö /-/ ó.î....(097) öåãëÿíèé, ãàç, 30 ñ...-/-...ñ.ñåëèùå... 1/ö /38/ ó.î...(096) , (063) ñ, æèòë.ñòàí, öåíòð, êðèíèöÿ...-/-...ñ.ñåëèùå /81/ ó.î...(096) , (063) ñ, íà 2 âõîäè, â/çð, Áóã...-/-...ñ.Ñåëèùå... 2/2/ö /65/ ó.î...(096) , (063) ñ, Òèâð. ð-í., âñi çðó í....-/-...ñ.ñîñîíêà... 2/ö /45/ ó.î...(067) , (063) ñ, æèòë/ñòàí, ãàç, êðèíèöÿ...-/-...ñ.ñîñîíêà /-/ ó.î...(097) ñ, öåíòð, ïðèâàò, âñi êîìóí....-/-...ñ.òåïëèê... 1/1/ö /-/ ó.î....(096) , (093) æèòë/ñòàí, ñàä, ãîðîä, çðó í....-/-...ñ.òåïëèê... 1/1/ö /45/ ó.î....(096) , (093) ñ.Êîñòþêiâêà,â/ç,ïðèáóä.ñïîðóä...-/-...ñ.Òîêàðiâêà... 1/1/ö /-/ ó.î...(067) ñ, ãîñï.áóä, 50êì âiä Âií....-/-...ñ.Øêóðèíöi... 2/2/ö /120/ óî...(067) , (063) ñâiòëî, ñàäîê, ñàóíà...-/-...ñ.ùiòêè... 2/2/ö /-/ ó.î...(068) , (093) æèòë/ñòàí, ïë.âiê., êðèíèöÿ...-/-...ñ.ßêóøèíöi... 1/1/ö /48/ ó.î...(067) , (073) íîâèé áóä., êàìií, áàðáåêþ...-/-...ñìò Áðà ëiâ... 1/ö /-/ ó.î...(098) , (063) ñ.ñüîìàêè, 52 ñ...-/-...ñìò Ñòðèæàâêà... 1/ö /38/ ó.î...(097) ñ, æèòëîâèé ñòàí, ãàç...-/-...ñìò Ñòðèæàâêà... 1/ö /-/ ó.î...(097) ñ, ñâiòëî, êðèíèöÿ...-/-...ñìò Ñòðèæàâêà... 2/ö /120/ ó.î...(067) , (063) ãàç, ñâiòëî, êðèí., 380Â, 10ñ

4 20 RIA ¹ 43 â³ä 28 æîâòíÿ 2020 ðîêó 1.meprunlPqŠ ̳ñöåçíàõîäæåííÿ Åòàæ/ åòàæí³ñòü/ Çàã./æèë./êóõíÿ (ïëîùà) ̳ñöåçíà-õîäæåííÿ Åòàæ/ Çàã./æèë./êóõíÿ åòàæí³ñòü/ (ïëîùà) 1.7. ÄÀ I...1/-...ñ.Ùiòêè ó.î...(093) ñ, êðèíèöÿ, æèòëîâèé áóäèíîê...-/-...áàðñüêå øîñå... 1/1/ö /-/ ó.î...(097) êóõíÿ, êiìí., àëüòàíêà, 4ñ çåì...-/-...áàðñüêå øîñå... 2/2/ö /-/ ó.î...(096) æèòë/ñòàí, 4ñ, ãîñï.áóäiâë...-/-...áó ìè... 1/1/ö /-/ ó.î...(096) ïi íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ðiâíà...-/-...áó ìè ó.î...(097) , (093) äà à, âóë. Ïàâëåíêî...-/-...Ï ÿòíè àíè... 1/1/ö /-/ ó.î...(097) , (093) ñ, ðiâíà äëí., öåíòð.âîäà,ãàç...-/-...ñàáàðiâ... 1/1/ö /-/ ó.î....(096) ,3 ñ, ïîðó ãàç, âîäà, ïi.îï...-/-...ñ. Ðèáà å... 1/ö /-/ ó.î...(097) ðiâíà, êîëîäÿçü, º ôóíäàì., 4ñ...-/-...ñ.Áåðåçèíå... 2/ö /16/ ó.î...(067) , (050) ñ, ãàðàæ, ñâiòëî, âîäà, ãàç...-/-...ñ.ëóêà-ìåëåøê... 1/ö /-/ ó.î....(097) , (093) ñ, ñàä, ïîðó æèòë/áóä....-/-...ñ.ìàéäàí... 1/1/ö /16/ ó.î...(096) , (063) ñ, êðèíèöÿ, ñâiòëî, îçåðî...-/-...ñ.íåêðàñîâå... 1/ö /-/ ó.î....(097) ñ, êðèíèöÿ, ñâiòëî, òåïë.äîãë...-/-...ñ.íåêðàñîâå... 1/ö /-/ ó.î....(093) , (096) ïîðó ñâiòëî, ãàç,öåíòð.äîðîãà...-/-...ñ.ðèáà å... 1/1/ö /-/ ó.î...(093) , (096) ñ, ïðèâàò. çåìëÿ, êðèíèöÿ,ñàä...-/-...ñ.ðèáà å... 2/ö /-/ ó.î....(096) , (093) ñ, ñâiòëî, ñâåðäëîâ., òðàíñï....-/-...ñ.ñàëüíèê... 2/ö /-/ ó.î...(067) , (063) ñ, â/çð, áóä.ïðèäàòí.äî æèòë...-/-...ñ.ñîñîíêà... 2/2/ö /-/ ó.î...(050) , (067) ñ, ïîðó òðàíñïîðò...-/-...ñìò Ñòðèæàâêà... 1/1/ö /-/ ó.î...(063) , (098) ñ, ñâiòëî, ïîãðiá, ïîðó ëiñ...-/-...ñìò Ñòðèæàâêà... 1/1/ö /-/ ó.î...(063) , (098) ñ, ðiâíà, ñâiòëà, áóä.ìàòåð ÄIËßÍÊÈ...-/-...Áàðñüêå øîñå... 6,4 ñ ó.î...(067) , (093) ðiâíà, ìåäèê-3...-/-...áàðñüêå øîñå ñ ó.î...(098) , (063) êîìóíiêàöi ïîðó...-/-...áàðñüêå øîñå ñ ó.î...(096) , (063) ïiä áóäiâíèöòâî, êðèíèöÿ...-/-...áó ìè ñ ó.î...(067) , (073) ãàðíå ìiñöå,ïîðó çóï.äëÿ çàá....-/-...áó ìè ñ ó.î....(067) , (063) ïiä áóäiâí, ãàç, ñâiòëî ïî âóë...-/-...âií.õóòîðà ñ ó.î...(073) , (097) ãàç,ñâiòëî,ïiä áóäiâí.,àñô.ïiä...-/-...âií.õóòîðè ñ ó.î...(073) , (097) ãàç,ñâiòëî,ðiâíà,øèðîêèé ôàñàä...-/-...âií.õóòîðè ñ ó.î...(067) àñô.äîðîãà,çóï.ïîðó,ëiñ,îçåðî...-/-...Âií.Õóòîðè ñ ó.î....(067) ïðèâàò., ðiâíà, ïîðó áóäèíêè...-/-...âií.õóòîðè ñ ó.î...(093) , (096) ðiâíà, ñâiòëî ïî âóëèöi...-/-...âií.õóòîðè ñ ó.î....(067) , (063) ïðèâàòèçîâàíà...-/-...Âií.Õóòîðè ñ ó.î...(097) , (063) ôóíäàìåíò, ñâiòëî, ñâåðäëîâèíà...-/-...âií.õóòîðè ñ ó.î...(067) , (093) ðiâíà, ÑÒ Êàëèíà...-/-...Âií.Õóòîðè ñ ó.î...(068) , (093) ïiä áóäiâí., ðiâíà, êîìóíiêàö....-/-...âiííèöüê.ð-í ãà ó.î...(067) , (063) ïiä ÎÑÃ, 5 àêòiâ ïî 2 ãà...-/-...çàìîñòÿ ñ ó.î...(096) , (063) ðiâíà äië., âóë.çàáóäîâ., ãàç...-/-...êè âñ.îêðóæíà ,5 ãà ó.î...(093) , (099) ïiä êîìåðöiþ, 2-ãà ëiíiÿ...-/-...êè âñüêà ñ ó.î...(098) , (063) ñâiòëî, 16êÂò, ïîð.ãàç,îãîðîäæ...-/-...êîðåÿ ñ ó.î...(098) , (063) áëèæíÿ Êîðåÿ,ðiâíà,êîìóíiê...-/-...Êîðåÿ ñ ó.î...(098) ãàç,ñâiòëî,êðèíèöÿ,º áóäèíî îê...-/-...íåìèð.øîñå ,5 ñ ó.î...(050) , (067) ïiä áóäiâí., âñi êîìóí., çàáóä...-/-...ï ÿòíè àíè ñ ó.î...(097) ðiâíà, âîäà, ãàç, ñâiòëî,ëi èë...-/-...ï ÿòíè àíè ñ ó.î...(096) , (063) ðiâíà, ôàñàäíà, ãàç, ñâiòëî...-/-...ïåðåìè êà ñ... äîã....(096) âñi êîìóí., ðiâíà, 2 ëiíiÿ...-/-...ïèðîãîâà ñ... äîã....(096) âñi êîì., ðiâíà, 25ì ïî ôàñàäó...-/-...ñàáàðiâ ñ ó.î...(096) , (063) âèõiä äî Áóãó...-/-...Ñëîâ ÿíêà ,3 ñ ó.î...(067) , (063) ãàç, ñâiòëî, âîäà, öåíòð...-/-...ñòàäíèöüêà ,5 ñ ó.î....(067) ,Îëåíà Ìèêîëà â....ïiä áóäiâí.,ãàç,ñâ.ïî âóë, ñàä...-/-...ñòàðå Ìiñòî ñ ó.î...(096) , (063) ìiñüêi êîìóíiê., äî öåíòðà 5õâ...-/-...Ñòàðå ìiñòî ñ ó.î...(067) ð-í «Âåðñàëþ»...-/-...Ñòàðå ìiñòî ñ ó.î...(068) , (063) ñâiòëî, ãàç, âîäà...-/-...ñòàðå ìiñòî ñ ó.î...(098) , (063) ðiâíà, âñi êîìóíiê.ïîðó,æèòë....-/-...òÿæèëiâ ñ ó.î...(068) , (093) ðiâíà, òåðìiíîâî...-/-...òÿæèëiâ ñ ó.î...(067) ð-í Êîñòåëó, ïðàâà ñòîðîíà...-/-...òÿæèëiâ ñ ó.î...(097) , (063) çà êîñòüîëîì, êëàñíå ìiñöå...-/-...òÿæèëiâ ñ ó.î...(093) ðàéîí Ìîíàñòèðÿ...-/-...Òÿæèëiâ ñ ó.î...(096) , (063) ð-í Êîñòåëó, ëiâå ïîëå...-/-...òÿæèëiâ ñ ó.î...(097) , (063) çà êîñòüîëîì, ïðàâà ñòîðîíà...-/-...òÿæèëiâ ñ ó.î....(096) , (063) ðiâíà, ïiä áóäiâíèöòâî...-/-...öåíòð ñ ó.î...(096) , (063) âîäà, ãàç, ñâiòëî, ñòàðèé áóä....-/-...ì.ëàäèæèí ñ ó.î....(096) , (063) ïiä áóä., ð-í íîâîáóäîâ, ðiâíà...-/-...ì.õìiëüíèê ó.î...(096) ãàç, ñâiòëî, ðiâíà...-/-...ì.õìiëüíèê ó.î...(098) ïiä çàáóäîâó, ãàç, ñâiòëî...-/-...ì.õìiëüíèê ñ ó.î...(098) ïiä áóäiâíèöòâî, ïîðÿä ëiñ... -/-... ÌÀÑÈ»ÏÎËßÍÀ» Ñ ÓÎ/Ñ...(097) ÏIÄ ÑÀÄIÂÍ., ÐIÂÍÀ, ÏÎÐÓ ÃÀÇ...-/-...ð-í «Óðîæàþ» ,24 ñ óî...(097) , (093) ðiâíà, âñi öåíòð.êîìóí....-/-...ñ.iëüêiâêà ñ... äîã....(098) íåäîáóäîâà, ïðèâàò., ñàä, ãàç...-/-...ñ.àãðîíîìi íå ñ ó.î...(067) ðàéîí êðèëà, ïî âóëèöi ñâiòëî...-/-...ñ.àãðîíîìi íå ñ ó.î...(096) , (093) ãàç, ñâiòëî, âîäîïðîâiä...-/-...ñ.àãðîíîìi íå ñ ó.î...(096) , (093) ðiâíà, ñâiòëî, îçåðî...-/-...ñ.àãðîíîìi íå ñ ó.î...(096) äië. áiëÿ îçåðà...-/-...ñ.àãðîíîìi íå ãà20ñîò óî...(096) , (093) ïiä óñi âèäè äiÿëüí.,êîì.ïîðó...-/-...ñ.àãðîíîìi íå ,8 ñ ó.î...(067) , (063) ïðèâàòèçîâ....-/-...ñ.àãðîíîìi íå ñ ó.î...(063) , (097) ìàñ.ñàäîâèé, ¹109, êóòîâà...-/-...ñ.áåðåçèíå ñ ó.î...(097) ôóíäàìåíò, ñâiòëî, êàíàëiç....-/-...ñ.áåðåçèíî ,5 ñ ó.î....(068) , (093) ðiâíà, ïiä áóäiâí,àñôàë.äîðîãà...-/-...ñ.áåðåçiíà ,5 ñ ó.î....(097) ïiä çàáóäîâó, ðiâíà...-/-...ñ.áåðåçiíà ,4 ñ ó.î...(067) , (073) êîìåðö.ïðèçíà, ôàñàäíà...-/-...ñ.áîõîíèêè ñ... äîã....(097) ïîðó öåíòð, âëàñíèê, êîìóíiê....-/-...ñ.áîõîíèêè ñ ó.î...(098) , (063) â ñåëi, êðèíèöÿ, êîìóíiêàöi...-/-...ñ.áîõîíèêè ñ ó.î...(067) , (063) ìàñèâ íîâîáóä, ðiâíà, ïðÿìîê....-/-...ñ.áîõîíèêè ñ ó.î...(097) , (093) ðiâíà, äëÿ áóäiâí., ïðèâàòèç....-/-...ñ.áîõîíèêè ñ ó.î...(096) , (063) ïiä áóä., ðiâíà,öåíòð, êîì.ïîð...-/-...ñ.çàðâàíöi ñ ó.î...(093) , (096) ðiâíà, ñâiòëî ïî âóëèöi...-/-...ñ.çàðâàíöi ñ ó.î...(096) , (093) ïðèâàò., êîìóíiê., áëèç.çóïèí....-/-...ñ.çàðâàíöi ñ ó.î...(098) , (063) öåíòð ñåëà...-/-...ñ.çàðâàíöi ñ ó.î...(098) ïiä çàáóä.,ïðÿìîêóòíà,âîäà,ãàç...-/-...ñ.çàðâàíöi ñ ó.î...(067) , (073) ðiâíà, öîêîëüíèé ïîâåðõ...-/-...ñ.êîìàðiâ ñ ó.î....(067) ïiä áóäiâíèöòâî...-/-...ñ.ëóêà-ìåëåø ñ ó.î...(068) , (063) ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ, ñâiòëî,ãàç...-/-...ñ.ëóêà-ìåëåø ñ ó.î....(067) , (093) ðiâíà, ãàç ïî âóë., ïiä áóäiâí...-/-...ñ.ëóêà-ìåëåø ñ ó.î...(063) , (096) ïîðó ãàç,ñâiòëî,øêîëà,çóïèíêà...-/-...ñ.ëóêà-ìåëåøê ñ ó.î...(067) , (073) ïiä áóä., êðèíèöÿ, ñâiòëî...-/-...ñ.ëóêà-ìåëåøê ñ ó.î...(096) /-...ñ.Ëóêà-Ìåëåøê ñ ó.î....(068) , (093) ðiâíà, ïiä áóäiâí, òåðìiíîâî...-/-...ñ.ëóêà-ìåëåøê ñ ó.î...(067) , (063) ðiâíà ïiä çàáóä., ãàç, ñâiòëî...-/-...ñ.ëóêà-ìåëåøê ñ... äîã....(067) , (050) ñâiòëî 10êÂò, ãàç...-/-...ñ.ëóêà-ìåëåøê ó.î...(093) , (096) ñ, ãîñï. áóäiâëi...-/-...ñ.ëóêà ñ ó.î...(063) , (098) ïiä áóä. ðiâíà, ãàç, ñâiòëî...-/-...ñ.ëóêàøiâêà ñ ó.î...(068) , (063) ëiíiÿ,ïiä áóä, àêòóàë.ïiä êîì...-/-...ñ.ëóêàøiâêà ñ ó.î....(093) , (096) ïiä æèòëîâó, áiëÿ äîðîãè...-/-...ñ.ìàéäàí- àï ñ ó.î....(098) , (063) äiëÿí ïî 8ñ, âñi êîìóíiêàöi...-/-...ñ.ìåäâ.âóøêî ñ ó.î....(096) æèòëîâà âóëèöÿ...-/-...ñ.ìèêóëèíöi ãà ó.î...(063) îçåðî, ïiä êîìåðöiþ...-/-...ñ.íåêðàñîâå ñ ó.î...(068) , (063) ðàéîí íîâîáóä, æèòë. áóä....-/-...ñ.íåêðàñîâå ñ ó.î...(093) , (096) ñâiòëî, êðèíèöÿ, ïiäâàë, ÿìà...-/-...ñ.ïàðïóðiâöi ñ ó.î...(096) ïiä áóäiâíèöòâî...-/-...ñ.ïàðïóðiâöi ñ ó.î...(068) , (093) äiëÿíêè ïî 15 ñîòîê...-/-...ñ.ïàðïóðiâöi ñ ó.î...(067) , (063) ð-í íîâîáóä., ïiä áóäiâí., ãàç...-/-...ñ.ïàðïóðiâöi ñ ó.î...(063) , (096) ïiä çàáóäîâó, ðiâíà, êîìóíiêàö...-/-...ñ.ïåòðèê ñ (098) , (063) ðiâíà, ïîðó îçåðî, ëiñ...-/-...ñ.ïèðîãîâå ñ ó.î...(067) , (073) ðiâíà, ïiä áóäiâí....-/-...ñ.ïèðîãîâå ñ ó.î...(096) ð-í íîâîáóä, ãàç, ñâiòëî,êàíàë...-/-...ñ.ïèðîãîâî ñ ó.î...(097) ïiä çàáóäîâó,ïîðó êîìóí.2ëií....-/-...ñ.ïðèáóçüêå ó.î...(067) , (063) ê.í :06:001: /-...ñ.Ðèáà å ñ ó.î...(067) , (050) êîîï.Ìàëèíiâêà, ïîðó îçåðî...-/-...ñ.ñåëèùå ñ ó.î...(067) , (050) ïiä áóäiâí, ðiâíà,ïîðó Ï.Áóã...-/-...ñ.Ñëàâíå ,85 ãà ó.î...(067) ïiä êîìåðöiþ, ïîðó êîìóíiê....-/-...ñ.ñîêèðèíöi ñ ó.î....(067) äëÿ âåäåííÿ ñië.ãîñïîäàðñòâà...-/-...ñ.ñîñîíêà ñ ó.î....(067) , (093) ðiâíà, ïiä ñàäiâí., äà í.ìàñèâ...-/-...ñ.ñòàäíèöÿ ñ ó.î...(067) ïiä áóäiâíèöòâî...-/-...ñ.òþòüêè ñ ó.î....(068) , (093) ðiâíà, òîðã, ïiä áóäiâíèöòâî...-/-...ñ.øêóðèíöi ñ ó.î...(063) , (096) :01:002:0415, ïiä áóä...-/-...ñ.øêóðèíöi ,5 ñ ó.î...(097) ðiâíà, êðèíèöÿ, 3 ôàçè...-/-...ñ.ùiòêè ñ ó.î...(063) , (096) ðiâíà, ïðîñòîðà, ïîð.ñòàâ, ãàç...-/-...ñ.ùiòêè ñ... äîã....(068) ôóíäàìåíò,ïiäâàë, êðèíèöÿ, ãàç...-/-...ñ.ùiòêè ñ ó.î...(067) , (063) êóòîâà, âñi êîìóíiê. ïîðó...-/-...ñ.ßêóøèíöi ñ ó.î...(063) , (098) ãàç, ñâiòëî, iíòåðíåò, Ñàäîâà...-/-...ñ.ßêóøèíöi ñ ó.î....(067) ïiä áóäiâí., º ãàç, ñâiòëî...-/-...ñ.ßêóøèíöi ñ ó.î...(067) ïiä áóäiâíèöòâî...-/-...ñìò Âîðîíîâèö ñ ó.î...(063) , (096) ðiâíà, ïîðó ãàç,ñâiòëî,iíòåðí...-/-...ñìò Ëiòèí ñ ó.î...(067) , (093) ð-í Ôîñà, ðiâíà,êîìóíiê.ïî âóë...-/-...ñìò Ñòðèæàâêà ñ ó.î....(096) , (093) ðiâíà, êîìóíiêàöi, Êåìïiíã...-/-...ñìò Ñòðèæàâêà ,5 ñ ó.î...(097) ïiä íàõèëîì, ïîðó êîìóíiêàöi...-/-...ñìò Ñòðèæàâêà ,79 ñ ó.î...(096) ðiâíà, êîìóíiê. ïîðó, öåíòð...-/-...ñìò Ñòðèæàâêà ñ ó.î...(098) , (063) öåíòð ñåëà, âñi êîìóí.,ïiä áóä...-/-...ñìò Ñòðèæàâêà ñ ó.î...(067) , (063) ê.í :02:001: /-...ñìò Ñòðèæàâêà ñ ó.î...(063) , (096) ïiä áóäiâí., ïðÿìîêóòíà, ðiâíà...-/-...ñìò Ñòðèæàâêà ñ ó.î....(093) , (099) óäîâå ìiñöå, ïîðó îçåðî 1.9. ÃÀÐÀÆI...-/-...Àêàäåìi íèé... 1/ êâ.ì... äîã....(067) âiä âëàñíèêà, áîêñ...-/-...ãáê «Âåòåðàí»... 1/ö äîã....(067) îãë.ÿìà, ïiäâàë, ïðèâàò,ðåìîíò...-/-...ãáê Ìåòàëiñò... 2/ö äîã....(067) ð-í Êè âñüêà, êiìí.,çàäí.äâið...-/-...ãáê /ìåòàë äîã....(096) óòåïëåíèé, âåëèêèé...-/-...ñòðiëåöüêà, êâ.ì ó.î...(097) , (063) ìåòàëåâèé,ç äîêóìåíòàìè, 3,7õ6...-/-... åõîâà êâ.ì ó.î...(097) , (063) áiëÿ «Âëàäiìiðà», öåãëÿíèé...-/-...áåç ìiñöÿ... -/ìåòàë ,2õ6,4... äîã....(098) âîëãîâñüêèé, ðîçáiðíèé...-/-...ð-í Åë.ìåðåæi êâ.ì ó.î....(067) áiëÿ äîðîãè 2. НЕРУХОМIСТЬ: ЗДАМ В ОРЕНДУ 2.1. ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÂÈØÅÍ., ÖÅÍÒÐ ÄÎÃ....(097) ÏÎÄÎÁ., ÏÎÃÎÄ., ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í ÂIÄ 250Ã...(067) , (063) ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ...1/ ði ÿ... 1/-/ ãðí...(068) ÀÍ, ãàðíà, óäîâà êâàðòèðà... 1/-... ÂÈØÅÍÜÊÀ... 4/9/Ï /18/ ÃÐÍ....(067) ÌÅÁËI, ÒÅÕÍIÊÀ...1/-...Ë.Òîëñòîãî... 2/3/ö äîã....(097) àáî ïðîäàì, âëàñíèê...1/-...ñîáîðíà... 4/4/ö /-/ (097) , (063) á þòi êàáiíåò íà 2-õ ìàéñòðiâ...1/-...ñòàðå ìiñòî /16/ ãðí...(093) , (068) ñiì þ àáî 2-3 äiâ èíè, íå ÀÍ...1/-...Öåíòð äîã....(063) äëÿ äiâ àò àáî ñiì,áåç õàç.... 1/-... Ð-Í «ÓÐÎÆÀÞ»... 2/9/Ï ÃÐÍ....(067) ÂËÀÑÍÈÊ,ÐÅÌÎÍÒ, ÌÅÁËI, ÒÅÕÍIÊÀ... 1/-... Ð-Í «ÓÐÎÆÀÞ»... 2/9/Ï ÃÐÍ....(067) ÐÅÌÎÍÒ, ÌÅÁËI, ÒÅÕÍIÊÀ,ÂËÀÑÍÈÊ... 2/-... ÍÀÁÅÐ.ÊÂÀÐÒÀË... 2/-/-Ö /-/ ÃÐÍ...(096) ÊÎÌ. ÐÅÌ.,ÂÁÓÄ.ØÀÔÈ,ÀÂÒ.ÎÏÀË....2/-...Öåíòð... 1/1/ /-/ ãðí...(097) ç êîìóíàëüíèìè, ÀÃÂ, ìåá/òåõí....3/-...êè âñüêà... 4/9/ö /-/ (067) , (063) êîñìåòè íèé ðåìîíò, ìåáëi, òåõ...3/-...ïîäiëëÿ... 8/10/ö /-/ ó.î...(097) , (063) ðåìîíò,ÀÎÃÂ, âñi ìåáëi,òåõíiêà...-/-...áë.çàìîñòÿ... 2/5/ö äîã....(096) åøêà, ìåáëi, òåõíiêà, òåðìií ÄÎÌÀ...1/-...ð-í ÖÐ äîã....(096) îêðåìà àñòèíà áóäèíêó,âëàñíèê...2/-...ð-í Ëîêîìîòèâ ãðí...(067) ìåáëi, òåõíiêà... 3/-... ÂÀÒÓÒIÍÀ ÃÐÍ...(067) ÂÑI/ÇÐÓ,ÌÅÁËI,ÂÅË.ÄÂIÐ,ÒÐÀÍÑÏ...-/-...ñ.Ïèðîãîâå äîã....(067) êiìíàòà, âñi çðó íîñòi 2.5. ÃÀÐÀÆI...-/-...ÃÁÊ «Õiìiê» ïî 70 êâ.ì... äîã....(093) , (067) òðè áîêñà...-/-...ãáê /öåãë õ 4... äîã....(097) ÿìà, ïiäâàë, ñâiòëî...-/-...ñòåöåíêà... -/ìåò ãðí....(067) áåç êîìóíiêàöié 3. НЕРУХОМIСТЬ: КУПЛЮ 3.1. ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í ÄÎ (067) ÒÅÐÌIÍÎÂÎ!!! ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ ÑÒÀÍ Âiííèöÿ äîã....(098) äëÿ ñåáå, ìîæë.áåç ðåìîíòó...2/-...êè âñüêà äîã....(068) êiìí. â ãóðò., ó õàçÿ íà 3.5. ÃÀÐÀÆI...-/-...áóäü-ÿêèé ð-í äîã....(097) äëÿ ñåáå, âåëèêèé, ïiä ÑÒÎ 4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ 4.1. ÊÂÀÐÒÈÐÈ Âèøåíüêà/Ñëîâ äîã....(098) , (095) âiä âëàñíèêà, ðîçãëÿí.âàðiàíòè çàìîñòÿ äîã....(098) , (095) ïîðÿäíi, îïëàòà â àñíî ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í ÄÎÃ....(067) ÒÅÐÌIÍÎÂÎ, ÇÀ ÄÎÌÎÂËÅÍIÑÒÞ ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í ÄÎÃ....(097) /-... ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í ÄÎÃ....(068) ÏÎÐßÄÍIÑÒÜ I ÐÎÇÐÀÕÓÍ.ÃÀÐÀÍÒÓÞ 5. КОМЕРЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ 5.1. ÏÐÎÄÀÌ...Áàðñüêå øîñå, 25 êâ.ì., äiþ èé ïðîä. ìàãàçèí (ÌÀÔ), Çàõ. âîêçàë ó.î....(097) , (093) Áàòîçüêà, ïðèìiù.âiëüíîãî ïðèçíà åííÿ, îãîðîäæ., îõîðîíà ó.î...(097) , (093) Âèøåíüêà, 1/5/ï, 60êâ.ì, ôàñàä, ðåìîíò, ãîòîâèé áiçíåñ ó.î... (096) ÄIÞ Å ßÃIÄÍÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, 5 ÃÀ Ó.Î... (067) Çîä èõ, 1/9/ö, 74/70/-, 1-øà ëiíiÿ, ðåìîíò ó.î...(068) , (063) Êè âñüêà, 140 êâ.ì, 8ñ, âèðîáí.ïðèìiùåííÿ ó.î...(096) Êè âñüêà, 2/12/ö, 101,3êâ.ì, íîâîáóä, èñòîâà, ÀÎÃÂ, âiëüíå ïðèçíà åííÿ ó.î... (093) , (099) Êè âñüêà, 2/2/ö, 170êâ.ì, âiëüíîãî ïðèçíà åííÿ, êîìóíiêàöi, 1,5 ñîòîê ó.î...(067) , (073) Îá çíå øîñå, 1/1/ö, 400 êâ.ì, ãîò.áiçíåñ «Ðîçãóëÿºâî», ãàðíå ðîçòàøóâ óî...(097) , (063) Ïîêðèøêiíà, 1/9/ö, 64 êâ.ì., îðíîâà, º âèâîäè âîäè, ñâiòëà, áóä.çäàíèé ó.î....(068) , (063) ÏÐÎÄÀÌ, ÇÄÀÌ ÑÊËÀÄÑÜÊÅ ÏÐÈÌIÙÅÍÍß 60ÊÂ.Ì, Ð-Í ÏÅÒÐÎÖÅÍÒÐ...ÄÎÃ... (097) Õì.øîñå, 2/2/ö, 100 êâ.ì, ãàðàæ, äiþ å, ïðèáóòêîâå, 1-ëiíiÿ óî...(063) , (096) Öåíòð, 1/4/ö, 72/55/- êâ.ì., äiþ å êàôå, 1-øà ëiíiÿ... äîã....(093) , (098) ì.Øàðãîðîä, 1/ö, 200êâ.ì, õîðîøèé âàðiàíò ïiä æèòëî, òîðã ó.î...(097) , (063) ì.Øàðãîðîä, 1/ö, 300êâ.ì., ãîòîâèé áiçíåñ, õîðîøèé òîðã ó.î...(097) , (063) ñìò.Âîðîíîâèöÿ, 322 êâ.ì., äiþ èé ìàãàçèí ó.î....(068) , (063) ÐIÇÍÅ... ÁË.ÑÒ.ÌIÑÒÎ, ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ ÎÂÎ ÅÑÕÎÂÈÙÅ. ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ, ÎÕÎÐÎÍÀ....ÄÎÃ...(068) , Áë.Ñò.ìiñòî, îðåíäà: îôiñíi, âèðîáíè i, ñêëàäñüêi ïðèìiùåííÿ, ñòîÿíêà, îõîðîíà... äîã.... (068) , Çäàì àáî ïðîäàì ÑÒÎ, Òèâðiâñüêå øîñå, ð-í Êà ñè... äîã.... (067) Çäàì â îðåíäó àíãàð 75 êâ.ì. Ð-í Ïèðîãîâà-Àêàäåìi íèé, âëàñíèê... äîã.... (067) ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ ÄIÞ Å ÊÀÔÅ 140 ÊÂ.Ì Ç ÊÀÏ.ÐÅÌ., Ð-Í ÇÀÌÎÑÒß, 3 ÁÅÑIÄÊÈ, ËIÒ/ÏËÎÙÀÄ...ÄÎÃ... (067) Çäàì â îðåíäó îôiñíå ïðèìiùåííÿ, âiä 20 êâ.ì, Êè âñüêà.... äîã.... (098) ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ ÐÎËÅÒ ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌÓ ÐÈÍÊÓ (ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ ÐßÄ)...ÄÎÃ...(067) ÇÄÀÌ ÑÊËÀÄÑÜÊÅ ÏÐÈÌIÙÅÍÍß 320 ÊÂ.Ì, ÂÓË. ÅÕÎÂÀ, 29. ÎÕÎÐÎÍÀ, ÎÔIÑ ÏÎÐÓ...ÄÎÃ... (067) ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓ ÎÔIÑÍÅ, ÑÊËÀÄÑÜÊÅ ÏÐÈÌIÙÅÍÍß, ÂÓË. ØÈÌÊÀ, ÄÎÃ...(096) Ê.Ìàðêñà, îôiñíå ïðèìiùåííÿ 150 êâ.ì, 50ì, ðåìîíò, äåì-íà ïëîùàäêà 6ñ (096) , (063) Ìàãàçèí-îôiñ, ð-í Ìóíiö.ðèíêó, áiëÿ äîðîãè, 98 êâ.ì, âñi êîìóíiê. Îáìií/îðåíäà ó.î... (067) ÎÐÅÍÄÀ ÒÎÐÃ., ÎÔIÑÍÈÕ ÒÀ ÑÊËÀÄÑÜÊÈÕ ÏÐÈÌIÙÅÍÜ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÕ ÊÀÌÅÐ Â Ì.ÂIÍÍÈÖß...ÄÎÃ... (098) , (0432) ÎÐÅÍÄÀ ÒÎÐÃIÂÅËÜÍÈÕ ÏÐÈÌIÙÅÍÜ (ÍÅÏÐÎÄÎÂÎËÜ À ÃÐÓÏÀ)  ÒÖ ÆÎÂÒÅÍÜ....ÄÎÃ... (097) Öåíòð, 2/2/ö, 42 êâ.ì, ñèãíàëiçàöiÿ, òåõíiêà ãðí... (097) Öåíòð, 4/4/ö, 1180 êâ.ì, îðåíäà, ÀÎÃÂ, áiçíåñ öåíòð, ðåìîíò ãð...(067) , (063)

5 6. ardpbmh0šbn RIA ¹ 43 â³ä 28 æîâòíÿ 2020 ðîêó БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ 6.0 ÊÐÀÙІ ÏÐÎÏÎÇÈÖІ 0,001-12т. ДОСТ. ДРОВА, чорнозем, перегній пісок, відсів, щебінь, кам.вивіз грунту, буд.сміття (067) А ми пропонуємо послуги: оренда екскаватора,гідромол Послуги самоскидів 25т.Буд. матер. Камінь, щеб.,піс (068) Артезіанські свердловини на воду: д. 125,140,160 мм по граніту. Буріння. Якісно»Під ключ» (067) БЕТОН. БЛОКИ ФУНДАМЕНТ Розчин. Послуги бетононасоса. (067) БЛОЧОК СТІНОВИЙ 40х20х20 Перестіночний 40х20х8 Фундаментний 40х20х20.Плитка тротуарна від 179грн (063) ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ BRYZA (Польща) 8 кольорів Ринва 100/125/150Продаж, замір, доставка (067) ГАЗОБЕТОН «AEROC» Дешево (067) КОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ гурт. ціни роздріб. Власне виробництво moya-kuznya.com.uaдоставимо. Тарногродськ.14б (097) Металочерепиця, профнастил Водосток, блокхаус, штахети Виробництво. Продаж(097) (067) Сауни, каміни, обладнання.ціна договірна , (050) ТРОТУАРН ПЛИТКА, ПОРЕБРИК Продаж. Укладання. ВІДСІВОБЛОК від виробника. Якість. Помірні ціни. (068) Тротуарна плитка в асортименті. 6.1 ÏÐÎÄÀÌ (098) ,0001Т. ВІДС, ПІС. МИТ., ДРОВА...НЕДОРОГО...(098) ВІДС, ГЛИН, КАМ, ПІС, ЩЕБ,ПЕРЕГН...ДОГ....(097) «ЕКОДІМ» БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ.ОПТ...ДОГ....(098) , ò ³äñ,ï³ñ,ùåá.Áóäñì³òòÿ...äîã....(093) , ò ³äñ,ï³ñ,ùåá.Áóäñì³òòÿ...äîã.... (067) ,0001Т. БУД. СМІТТЯ, ЩЕБ.,ПІСОК...НЕДОРОГО...(098) Т ВІДС., ПІС., ЩЕБ. БУДСМІТТЯ...ДОГ....(098) Т. ВІДС.,ПІС.,ЩЕБ.,КАМ.ДРОВА...ДОГ....(097) ªìíîñò³ äëÿ âîäè â³ä 20 äî 20000ë...äîã....(067) АЛЬТАНКИ, БЕСІДКИ, ЛАВОЧКИ...ДОГ....(050) БАНЯ МОНТАЖ «ПІД КЛЮЧ»...ДОГ....(067) Áàòàðåÿ àëþì.ðóøíèêîñóøêà,â³òàëüí...äîã....(067) Áàòàðå, êîòåë Äàíêî-12. Àðìàòóðó...äîã....(067) Бетонні огорожі кольорові та сірі zabor-vn.comдоставка та встановлення (067) Áëîê ãàçîáåòîííèé... äåøåâî... (067) БЛОК РАКУШНЯК, ОДЕССА,БЕЗ ПОСЕРЕД...ДОГ.... (067) Áëîê-õàóñ, áðóñ, äîøêà ï³äëîãè...äîã....(067) Áðóñ, äîøêà, ðåéêà, êðîêâè...äîã....(067) Âàãîíêà 0,60-1; 1,25; 1,5;2;2,5;3...äîã....(067) Âàãîíêà, áëîê-õàóñ, äîøêà ï³äëîãè...äîã....(098) ВАГОНКА, ФАЛЬШБРУС...ДОГ.... (096) ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ....ДОГ....(067) ³êíà,äâåð³, ëàì., ñóïóò.áóä.ìàò....äîã.... (096) ДОШКА, БРУС, РЕЙКИ Пиломатеріал сосновий. Цвяхи, скоби, саморізи.(093) (068) ДВЕРІ ДЛЯ ЛАЗЕНЬ ТА КАМІНИ...ДОГ....(050) ДЕФІКАТ, ПЕРЕГНІЙ...ДОГ....(067) ДОСТАВКА БЕТОНУ МІКСЕРОМ....НЕДОРОГО...(067) ДОШКА 25-50ММ, БРУС, РЕЙКА, 4-6 М...ДОГ....(063) Äîøêà ï³äë., áðóñ, âàãîíêà, ðåéêà ãð/ì2... (067) ДОШКА ПІДЛОГИ, ВАГОНКА, ФАЛЬШБРУС...ДОГ.... (096) Äîøêà ñîñíà, ìì îáð³çíà...äîã....(067) Äîøêà ñóõà ñòîëÿðíà ÿñåí, ñîñíà...äîã.... (067) ДОШКА СУХА, СТОЛЯРНА,СОСНА,ВІЛЬХА...ДОГ... (096) Äîøêà, 25-50, áðóñ, êðîêâè...äîã....(067) Äîøêà, áðóñ, áàëêè, ðåéêà...äîã.... (068) ДОШКА, БРУС, РЕЙКА...ДОГ....(068) ДОШКА, СТРОПИЛА, БАЛКА, ЦВЯХИ...ДОГ.... (097) Äîøêà: ñîñíà, äóá, ÿñåí, â³ë,ëèïà...ãóðòîâ³... (097) ДРОВА ДУБ,ГРАБ,ЯСЕНЬ, МЕТР.РУБАНІ...ДОГ....(068) ДРОВА КОЛОТІ КРУГЛЯК МЕТРОВІ.ДОСТ...ДОГ.... (067) ДРОВА...ДОГ....(067) З/Б ОГОРОЖІ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛ...ДОГ.... (067) Êðèõòà ìàðìóðîâà, äåêîðàòèâíà...äîã....(067) ̳æê³ì.äåðåâ.äâåð³,5øò., â³äì/ñò....äîã....(067) Ïaíåë³ ïåðåêð.ïåðåìè êè. ³êîí.äâ...äîã.... (067) Ïeðeìè êè â³ê. Áëîêè ôóíä. Ïàíåë³...äîã.... (067) ПЕРЕГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ (ЯКІСНИЙ)...ДОГ....(067) ПЕРЕГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ...ДОГ.... (067) ПЛИТКА ТРОТУАРНА...ДОГ....(096) ϳñîê êàð ºðíèé òà ìèòèé... íåäîðîãî...(098) ϳñîê ð³ êîâèé Êè â...äîã....(0432) ϳñîê, öåìåíò, áåòîí...äîã....(067) Ðåéêà, äîøêà ìì, êðîêâè...äîã....(067) Ñèë³êàòíèé áëî îê á/â...äîã.... (068) Òèðñà ñóõà, íåîáìåæåíà ê³ëüê³ñòü...äîã....(067) Тротуарна плитка. ТОВ «Декор бетон» вул.максимовича. (096) Öåìåíò. Áåòîí, ùåá³íü...äîã....(067) îðíîçåì ÿê³ñíèé, ï³ñîê, äðîâà... íåäîðîãî...(098) ЧОРНОЗЕМ, ПЕРЕГНІЙ...ДОГ.... (067) ÊÓÏËÞ Àðìàòóðó, êóò, ïðîô.òðóáó. Áàòàð....äîã....(097) Áåòîíîçì³øóâà ³ êóïëþ, ð³çí³...äîã....(067) Áåòîíîçì³øóâà ³, ò/â, õîëîäèëüíèê...äîã....(067) Áåòîíîçì³øóâà ³, õîëîäèëüíèêè....äîã....(096) ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÁÓÄIÂ. ÏÎÑËÓÃÈ ÊÎÏÀªÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ І ÄÎÊÎÏÓªÌÎ. ÁÓÐІÍÍß ÌÅÕÀÍІ ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀÏÀÑ ÂÎÄÈ. (097) , (097) ÏÐÎÊÀÒ ÃÅÍÅÐÀÒÎÐІÂ від 20 квт до 100 квт. (067) «0,001 AAAVTO» Вивiз буд.смiття, перевез. меблiв, квартир., офiс.переїзд. Вантажники. Недор. (068) «BOSCH»»ÏІÄ ÊËÞ»100% ÐÎÇІÁ ªÌÎ: ÁÅÒÎÍ., ÁÓÄÈÍÊÈ, ÑÒІÍÈ, ÑÒßÆÊÀ. ÂÈÂІÇ ÑÌІÒÒß. (067) «Bosh» «ï³ä êëþ» 100% âèâåçåì ñì³òòÿ, ìîòëîõ, ï³äí³ìåìî áóä. íà ïîâåðõ. (098) «ÀÍÒÎÍІÊ». ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³. Áàëêîíè «ï³ä êëþ». Áðîíüîâàí³, àëþì³í³ºâ³ äâåð³. Øòîðè-æàëþç³. Çàõèñí³ ðîëåòè. (067) «ÄÀÕÁÓÄ» ÏÎÊÐÈÂÀÞ ÄÀÕÈ: ÌÅÒ. ÅÐÅÏÈÖß, ÏÐÎÔÍÀ- ÑÒÈË, ØÈÔÅÐ ÒÀ ІÍ.ÌÀÒÅÐІÀËÈ. ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÄÀÕÓ. ÖІÍÀ  ÇÀËÅÆÍÎÑÒІ ÂІÄ ÎÁ ªÌÓ ÒÀ ÌÀÒÅÐ.ÏÎÊÐÈÒÒß. ÏÐÀÖÞÞ ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈÊІÂ (097) «ÏІÄ ÊËÞ ÏÎÊÐІÂ.ÐÎÁÎÒÈ, ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ ÁÓÄÜ-ßÊÎ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. ÓÒÅÏË.ÁÓÄÈÍÊІÂ (067) «ÏІÄ ÊËÞ» ÏËÈÒÎ ÍІ ÐÎÁ.ÁÓÄÜ-ßÊÎ ÑÊËÀÄÍ. ÏІÄÃÎÒ.ÏÎ- ÂÅÐÕ., ÂÎÄÎÏÐÎÂІÄ, ÊÀÍÀËІÇ. (067) «Ï³ä êëþ» áåòîíí³ ðîáîòè: ôóíäàìåíòè, ñòÿæêà, ïåðåêðèòòÿ, â³äìîñòêà, ïåðåìè êè. (097) «ÏІÄ ÊËÞ» ÂÑІ ÐÅÌ.-ÁÓÄ. ÐÎÁÎÒÈ: ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ÑÒßÆÊÀ, ÌÀËßÐÊÀ, ÏËÈÒÊÀ ÒÀ ІÍØÅ. (067) «ÏІÄ ÊËÞ» ÄÀÕ ÁÓÄÜ-ßÊÎ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) «ÏІÄ ÊËÞ» ÄÀÕÈ, ÐÈÍÂÈ, ÏІÄÄÀØÊÈ. ÐÅÌÎÍÒ ÄÀÕÓ. (096) «Ï³ä êëþ» äàõè, ðèíâè, óòåïëåííÿ, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, çíèæêè íà è. (097) «Ï³ä êëþ» äåìîíòàæí³ ðîáîòè, îáäèðêè ñò³í, ñòåëü, äåìîíòàæ ñòÿæêè, ïåðåãîðîäîê. (093) «ÏІÄ ÊËÞ» ÇÎÂÍІØÍІ ÒÀ ÂÍÓÒÐІØÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ. (068) «ÏІÄ ÊËÞ» ÊÎÌÏËÅÊÑÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ: ÌÀËßÐÊÀ, ÏËÈÒÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍІÊÀ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ. ÄÎÑÂІÄ (067) , (066) «Ï³ä êëþ» êîñìåòè.ðåìîíò: øïàëåðè, ôàðáóâ., áàãåòè, ïë³íòóñ, ëàì³íàò, ã³ïñîêàð (067) «Ï³ä êëþ» ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíê³â, ê³ìíàò òà ³í. Øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, øïàêë³âêà (067) «Ï³ä êëþ» øïàòë³âêà, ïëèòêà. øïàëåðè, ôàðáóâàííÿ, ëàì³íòàò, áàãåòè, íàò.ñòåë³. (097) «Ï³ä êëþ» øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, øïàêë³âêà, ã³ïñîêàðòîí, ïëèòêà, øïàëåðè, ôàðáóâ. (063) CAÍÒÅÕÍІÊ: ßÊІÑÍÅ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß І ÇÀÌІÍÀ ÑÈÑÒÅÌ ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІ, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÓ, ÓÍІÒÀÇІÂ, ÂÀÍÍ, ÐÀÊÎÂÈÍ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (093) , (067) ÁÐÈÃÀÄÀ ÁÓÄÓª ÄÀÕÈ. ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ. (096) ÁÐÈÃÀÄÀ ÂÈÊÎÍÀª ÁÓÄІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ ÁÓÄÜ-ßÊÎ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ «ÏІÄ ÊËÞ». (097) , (063) ÁÐÈÃÀÄÀ ÂÈÊÎÍÀª ÂÈÂÅÇÅÍÍß ÁÓÄІÂÅË. ÑÌІÒÒß, ÄÅÌÎÍ- ÒÀÆ, ÇÅÌËßÍІ, ÁÅÒÎÍÍІ ÐÎÁÎÒÈ. (096) áðèãàäà âèêîíàº: ôóíäàìåíòè, êëàäêó, äàõè, çâàðþâ.ðîáîòè. Íåäîðîãî. (098) áðèãàäà âèêîíàº: öåãëÿíó, êàì ÿíó êëàäêè, ãàçîáëîê, ôóíäàìåíòè, îãîðîæ³ (097) ÁÐÈÃÀÄÀ Ç 8 ÎËÎÂІÊ ÂÈÊÎÍ.ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÈ, ÊËÀÄÊÀ ÖÅÃËÈ, ÁËÎ ÊÓ. ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ (067) ËÞÄÈÍÀ: ÑÀÄ, ÃÎÐÎÄ, ÄÀ À ÂІÄ À ÄÎ ß. ÏÎÐІÇÊÀ ÄÅÐÅÂ, ÄÐΠ(ÐÓÁÊÀ, ÑÊËÀÄÀÍÍß). (099) äí³â. Àðêè, ñò³íè, ñòåë³, ïåðåãîðîäêè, êîðîáà. Ñòÿæêà, øïàëåðè, øïàòë³âêà. (067) % ÏÎÊËÅÉÊÀ ØÏÀËÅÐ, ÁÀÃÅÒІÂ. ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß ÑÒÅËІ, ÑÒІÍ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (067) Disa. Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ â³ä âèðîáíèêà, ðîëåòè, æàëþç³. (097) ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ. ÌÀËßÐÍІ ÐÎÁ., ÏËÈÒÊÀ, ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ËÀÌІÍÀÒ.ÐÎÇÓÌÍÀ ÖІÍÀ. (097) À ÁÐÈÃÀÄÀ ÁÓÄÓª ÄÀÕÈ. ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÄÀÕÓ. (096) À ìè íàäàºìî ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà, â/ï äî 10 ò. Ãðàô³ê â³ëüíèé. (093) Àáñîëþòíî âñ³ âèäè ïîêð³âåëüíèõ ðîá³ò: øèôåð, ìåòàëî åðåïèöÿ, óòåïëåííÿ, ï³ääàø. (063) Àáñîëþòíî âñ³ âèäè ïîêð³âåëüíèõ ðîá³ò: øèôåð, ìåòàëî åðåïèöÿ, óòåïëåííÿ, ï³ääàø. (063)

6 22 RIA ¹ 43 â³ä 28 æîâòíÿ 2020 ðîêó 6. ardpbmh0šbn АРТЕЗІАНСЬКІ СВЕРДЛ-НИ на воду: проектування, буріння, ремонт.ліц. АВ (067) ÀÂÒÎÍÎÌÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß, ÑÀÍÒÅÕÍІÊÀ. ÁÓÄÜ-ßÊÎ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. ÂÈÊÎÍÀªÌÎ ßÊІÑÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ (067) Àêòóàëüíî. Çâàðþºìî ñõîäè, ñòóïåí³, âîðîòà: â³äêàòí³, ðîçïàøí³, êîçèðêè, íàâ³ñè. (098) Àêóðàòíî òà ÿê³ñíî ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ, óêëàäàííÿ ëàì³íàòó, â³äêîñè. (096) Àëüòàíêè, ñõîäè, áóä³âíèöòâî «ï³ä êëþ» ç åêî³â, õâ³ðòêè,îãîðîæ³,ï³äëîãà (096) ÀÐÌÓÂÀÍÍß. ÁÅÒÎÍÍІ, ÇÅÌÅË. ÐÎÁ. ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÑÒßÆÊÀ ÒÀ ІÍ. (097) , (097) Áaëêoíè «ï³ä êëþ», óòåïëåííÿ, îáøèâêà, çàì³íà ðàì, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. (067) ÁÀËÊÎÍÈ «ÏІÄ ÊËÞ» ÇÂÀÐÞÂÀË. ÐÎÁ., ÐÎÇØÈÐÅÍÍß, ÎÁ- ØÈÂÊÀ, ÓÒÅÏËÅÍÍß, ÂÑÒÀÍ. ÂІÊÎÍ. (067) , ÁÀËÊÎÍÈ. ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß ÄÀÕÓ. ØÂÈÄÊÎ. ÏÐÎÔÅÑІÉÍÎ. ßÊІÑÍÎ. (098) Áåòîíí³ ðîáîòè, êëàäêà öåãëè, ðàêóøíÿê, ãàçîáëîê. Ïîì³ðí³ ö³íè. (097) Áåòîíí³ ðîáîòè. Öåãëÿíà êëàäêà. (067) ÁÅÒÎÍÍІ, ÔÀÑÀÄÍІ, ÂÍÓÒÐІØ., ÏÎÊÐІÂ. ÐÎÁ., ÊÀÌ ßÍÀ, ÖÅ- ÃËßÍÀ ÊËÀÄÊÀ, ÏÎÃÐІÁÈ, ßÌÈ (098) ÁÎÉËÅÐÈ, ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÎÒËÈ, ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß. ÏІÄÁІÐ, ÌÎÍÒÀÆ. ÇÎÄ ÈÕ,36 (096) ÁÐÈÃÀÄÀ ÂÈÊÎÍ.ÁÅÒÎÍÓÂÀÍÍß, ÀÐÌÓÂÀÍÍß ÊÎÒËÎÂÀÍІÂ ÏІÄ ÁÓÄ.,ÑÀÐÀ,ÎÃÎÐÎÆІ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ (068) ÁÐÈÃÀÄÀ ÂÈÊÎÍÀª ÂÑІ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ: ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÊÎÐÎÁÊÀ, ÄÀÕ, ÂÍÓÒÐІØÍІ ÐÎÁÎÒÈ (098) ÁÐÈÃÀÄÀ ÂÈÊÎÍÀª ÊËÀÄÊÓ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÓ, ÖÅÃËÈ,ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÈ,ÊÎÏÊÀ ÇÅÌËІ. ÄÅØÅÂÎ. ÀÍÄÐІÉ. (093) , (098) ÁÐÈÃÀÄÀ ÂÈÊÎÍÓª ÂÑІ ÂÈÄÈ ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁІÒ.  ÍÀßÂÍÎÑÒІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ. (096) ÁÐÈÃÀÄÀ ÂÈÊÎÍÓª ÏÎÊÐІÂËÞ ÄÀÕІÂ. ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. ÐÅÌÎÍÒ ÄÀÕÓ. (097) Áðèãàäà êàìåíÿð³â âèêîíàº: êëàäêó öåãëè, áëîê³â, ãàçîáëîê³â, ðàêóøíÿêà. (067) ÁÐÈÃÀÄÀ ÏÐÀÖÞª ÏÎ ÇÐІÇÓ ÄÅÐÅÂ. ÂÈÐІÇÊÀ ÒÀ ÐÓÁÊÀ ÁÓÄÜßÊÎ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) , (098) ÁÓÄÓªÌÎ ÄÀÕÈ Ç ÓÑІÕ ÏÎÊÐІÂ.ÌÀÒÅÐ. ÏІÄÄÀØÊÈ, ÂÎÄÎÑÒÎ- ÊÈ. ÖІÍÀ ÂІÄ ÎÁ ªÌÓ ÒÀ ÌÀÒÅÐ. (097) ÁÓÄІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÈ, ÑÒІÍÈ, ÄÀÕÈ. (098) , (073) ÁÓÐІÍÍß ÀÐÒ.ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ, ÏÐÎÊËÀÄÀÍÍß ÂÎÄÎÃÎÍÓ. ÌÎÍ- ÒÀÆ ÁÀØÒÈ ÐÎÆÍÎÂ. ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. (067) ÁÓÐІÍÍß, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß ÀÐÒÅÇІÀÍÑÜÊÈÕ ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ «ÏІÄ ÊËÞ». ßÊІÑÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (067) ÂÀÍÍІ ÊІÌÍÀÒÈ. ÐÅÌÎÍÒ. (097) , (096) Âèâåçåì «ï³ä êëþ»+àáñîëþò.àêóðàòíî âèíåñåìî+çàâàíòàæèìî ñì³òòÿ, ãðóíò. Äåìîíòàæ (098) ÂÈÃÎÒÎÂÈÌÎ ÌÅÒÀËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖІ : ÂÎÐÎÒÀ, ÏÀÐÊÀÍÈ, ÄÂÅÐІ, ÏÅÐÈËÀ, ÐÅØІÒÊÈ, ÁÀËÊÎÍÈ. (097) ÂÈÊÎÍÀÞ ØÏÀÒËІÂÊÓ, ÂІÄÊÎÑÈ. ÊÅÐÀÌІ ÍÀ ÏËÈÒÊÀ. (098) ÂÈÊÎÍÀªÌÎ ÂÍÓÒÐІØÍІ ÐÎÁÎÒÈ: ÏËÈÒÊÀ, ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ØÏÀÒËІÂÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ. (093) Âèêîíóþ ðîáîòè ç ïëèòêîþ, öåãëîþ òà ³íø³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè. (068) ÂÈÊÎÍÓÞ ÖÅÃËßÍÓ ÊËÀÄÊÓ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (068) ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂÑІ ÂÈÄÈ ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁІÒ. ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ. (097) Âèêîíóºìî äåìîíòàæí³ ðîáîòè ñòàðèõ ñïîðóä, çåìëÿí³ ðîá., âèâ³ç ñì³òòÿ. Íåäîðîãî. (097) Âèêîíóºìî äåìîíòàæí³ ðîáîòè, òðàíøå âèãð³áíèõ ÿì, ïðîéîìè, âèâ³ç ñì³òòÿ òà ³íøå (098) Âèêîíóºìî äåìîíòàæí³, çåìåëüí³ ðîáîòè, êîïàííÿ òðàíøåé,âèâ³ç áóä. ñì³òòÿ òà ³íøå (068) ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÏËÈÒÎ ÍІ ÐÎÁÎÒÈ ÁÓÄÜ-ßÊÎ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. ÄÎÑÂІÄ ÅÍÈÉ ÌÀÉÑÒÅÐ. ßÊІÑÍÎ. (067) , (066) ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÐÎÁÎÒÈ:ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ÏËÈÒÊÀ ÒÀ ІÍØІ ÐÎÁÎÒÈ. (098) , (093) Âíóòð³øí³ ðîáîòè: ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, øïàòë³âêà, â³äêîñè, ôàðáóâàííÿ òà ³íøå. (097) Âíóòð³øí³ òà çîâí³øí³ ðîáîòè. Ôàñàäè. (067) , (063) ÂÑÒÀÍÎÂ. ÒÂÅÐÄÎÏÀË.ÊÎÒËІÂ, ÌÎÍÒÀÆ ÊÎÒÅËÅÍÜ, ÂÎÄÎÏÐÎÂІÄ, ÊÀÍÀËІÇÀÖ., ÃÀÇÎÇÂÀÐ. (067) , (050) ÂÑІ ÂÈÄÈ ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁІÒ, ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (098) ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ÀÐÌÑÒÐÎÍÃ, ÂÀÃÎÍÊÀ, ÌÄÔ, ËÀÌІÍÀÒ, ÅËÅÊ- ÒÐÈÊÀ, ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ ÒÀ ІÍØÅ. (096) , (063) ÄEPEÂA-ÎÁÐІÇÊÀ! аварійні, плодові. (063) , (099) , (098) ÄÀÕ «ÏІÄ ÊËÞ» Ç ÓÑІÕ ÌÀÒÅÐІÀËІÂ. ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈÊІÂ. (096) ÄÀÕ Ç ÌÅÒÀËÎ ÅÐÅÏÈÖІ, ØÈÔÅÐÓ ÒÀ ІÍØÈÕ ÌÀÒÅÐІÀËІÂ. ÏІÄÄÀØÊÈ ÒÀ ÂÎÄÎÑÒÎÊÈ. (097) ÄÀÕÈ ÁÓÄÜ-ßÊÎ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. ÏІÄÄÀØÊÈ, ÂÎÄÎÑÒÎÊÈ. ÖÅ- ÃËßÍÀ ÊËÀÄÊÀ. (098) Äàõè áóäü-ÿêî ñêëàäíîñò³. Øâèäêî,ÿê³ñíî,íåäîðîãî. Òåðàñè ç åôåêòîì ñòàðîâèíè. (067) Äàõè, ìàíñàðäè, óòåïëåííÿ, êîçèðêè, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Íåäîðîã³ è. (097) ÄÂÅÐІ ÂÕІÄÍІ ÌÅÒÀËÅÂІ (ÌÄÔ) ÂІÄ ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. ÂÑÒÀÍÎÂ- ËÅÍÍß. (096) ÅËÅÊÒÐÈÊ ÂÈÊÎÍÀª ÅË.ÌÎÍÒÀÆÍІ ÒÀ ÅË.ÐÅÌÎÍÒÍІ ÐÎÁÎÒÈ ÂÑІÕ ÂÈÄІÂ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ.ØÂÈÄÊÎ. (097) Åëåêòðèê. Ââ³ä â áóäèíîê, ïåðåíåñåííÿ ë³ èëüíèê³â, çàçåìëåííÿ, äîêóìåíòàö³ÿ, ³í. (067) ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ ÂÑІÕ ÂÈÄІÂ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ (096) ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ØÂÈÄÊÎ ÒÀ ßÊІÑÍÎ. ІÍÆÅÍÅÐ + ÁÐÈÃÀÄÀ. (098) , (063) Æåñòÿí³ ðîáîòè. Æîëîáè, òðóáè, äèìîõ³ä. Âåíòèëÿö³ÿ. Ðåìîíò ïîêð³âë³. (067) Æ І ÍÊÀ ÂÈÊÎÍÓª ÏÐÎÔÅÑІ ÉÍÓ ÏÎÊËÅÉÊÓ ØÏÀËÅÐ,ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÁÀÃÅÒÈ. ÂÅÍÅÖІÀÍ.ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ (068) ÇÀÌІÍÀ ÅËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÈ Â ÏÀÍÅËÜÍÈÕ ÁÓÄÈÍÊÀÕ. ÂÑІ ÂÈÄÈ ÐÎÁІÒ ÏÎ ÅËÅÊÒÐÈÖІ. (097) , (096) ÇÀÌІÍÀ ÌІÆÁÓÄÈÍÊÎÂÈÕ ÒÐÓÁ (ÑÒÎßÊІÂ) ÂÑІ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕÍІÊÈ, ÏÐÎÂÅÄ. ÂÎÄÈ, ÊÀÍÀËІÇ. (068) ÇÂÀÐÞÂ. ÌÅÒÀËÎÊÎÍÑÒÐ. Á.-ßÊÎ ÑÊËÀÄÍ. ÑÕÎÄÈ ÌІÆÏÎÂÅÐÕ., ІÍÒÅÐ ªÐÍІ. ÌÀÃÀÇ.ÊІÎÑÊÈ (096) , (093) Çâàðþâàëüíèê ìîá³ëüíèé, ïðàöþþ â ñåáå ³ íà âè çä³. Ðåìîíò â³ä³ðâàí. äâåðåé,âîð³ò (067) Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, â³äêàòí³ âîðîòà, îãîðîæ³, áåñ³äêè. Äåìîíòàæí³, çåìåëüí³ ðîá. (068) ÇÄÀÌ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ ÐÈØÒÓÂÀÍÍß, ËІÑÀ. ª ÄÎÑÒÀÂÊÀ. (067) Çäàì â îðåíäó àáî ïðîäàì áóä³â.ðèøòóâàííÿ (ë³ñè) ëåãê³,(òóðà). Äåøåâî.ª äîñòàâêà (093) , (097) ÊÀÌІÍÈ, ÁÀÐÁÅÊÞ, ÏÅ І ÁÓÄÜ-ßÊÎ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. ÊËÀÑÈ ÍІ, ÑÓ ÀÑÍІ. (098) , (073) ÊËÀÄÊÀ ÁÓÄÜ-ßÊÎ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ.. ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÐÎÁ, ÁÐÈÃÀÄÀ Ç Ä/Ð, ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒ.ßÊІÑÍÎ. (097) ÊÎÏÀÍÍß, ÄÎÊÎÏÓÂÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (067) ÊÎÏÀªÌÎ ÒÀ ÈÑÒÈÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ, ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ , (097) ÊÎÏÀªÌÎ ÒÐÀÍØÅ,ßÌÈ ÌІÍІ-ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÎÌ. ÂÈÂІÇ ÃÐÓÍÒÓ. ØÈÐ.ÒÐÀÍØÅ 20,30,40,50,80ÑÌ (097) , (096) ÊÎÏÀªÌÎ, ÄÎÊÎÏÓªÌÎ ÒÀ ÈÑÒÈÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. ÏÐÀÖÞªÌÎ ßÊІÑÍÎ, ØÂÈÄÊÎ. (098) ÊÎÏÀªÌÎ, ÈÑÒÈÌÎ, ÄÎÊÎÏÓªÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ. ØÂÈÄÊÀ ÒÀ ßÊІÑÍÀ ÐÎÁÎÒÀ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (096) , (063) Êîïàºìî. Äîêîïóºìî. èñòèìî êðèíèö³, ìåõàí³ íèì ìåòîäîì áóð³ííÿ. Âåëèêèé ä/ð. (067) ÊÎÒËÈ, ÊÎËÎÍÊÈ, ÁÎÉËÅÐÈ. ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ. ÌÎÍÒÀÆ, ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ ÈÕ,36 (096) ÊÐȪÌÎ ÄÀÕÈ Ç ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÌÀÒÅÐІÀËІÂ. ÖІÍÀ ÇÀËÅÆÈÒÜ ÂІÄ ÎÁ ªÌÓ ÒÀ ÌÀÒÅÐІÀËÓ. (096) ÌÅÒÀËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖІ : ÍÀÂІÑÈ, ÊÎÇÈÐÊÈ, ÑÕÎÄÈ, ÂÎÐÎÒÀ  ÇÄÍІ, ÃÀÐÀÆÍІ, ÐÎÇÑÓÂÍІ. (067) ÌÅÒÀËÎ ÅÐÅÏÈÖß, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÂÎÄÎÑÒІ ÍІ ÑÈÑÒÅÌÈ, ÌІÍ. ÂÀÒÀ, ÑÀÉÄÈÍÃ. ÏÐÎÄÀÆ. (097) ÌÎÍÒÀÆ ÌÅÒÀËÎ ÅÐÅÏÈÖІ, ÏІÄÄÀØÊІÂ, ÂÎÄÎÑÒÎÊІÂ, ÂÑÒÀ- ÍÎÂË.ÌÀÍÑÀÐÄ.ÂІÊÎÍ, ÂÅÍÒÈËßÖ. (098) ÌІÍІ-ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐ. ÂÑІ ÂÈÄÈ ÐÎÁ. ÃËÈÁÈÍÀ ÊÎÏÀÍÍß 0-3Ì, ÊÎÂØ 20,30, 40,50, 80,100ÑÌ (097) , (096) ÍÀÊÐÈÂÀªÌÎ ÄÀÕÈ Ç ÓÑІÕ ÍÀßÂÍÈÕ ÌÀÒÅÐІÀËІÂ. ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. (097) ÍÀÒßÆÍÀ ÑÒÅËß ÇÀ 1 ÄÅÍÜ. (068) ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÁÓÄÜ-ßÊÎ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ, ÒÊÀÍÈÍÍІ, «ÅÊÎÑÒÅËІ», ÔÎÒÎÄÐÓÊ ÍÀ ÑÒÅËßÕ. (096) , (093) ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÂІÄ ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. ÌÀÒÎÂІ, ÃËßÍÖÅÂІ, ÔÎÒÎ- ÄÐÓÊ. (067) , (063) ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ. ÂÈÃÎÒÎÂË., ÌÎÍÒÀÆ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ. ÇÍÈÆ- ÊÈ ÏÅÍÑІÎÍÅÐÀÌ, Ó ÀÑÍ.ÀÒÎ. (067) , (067) Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âàãîíêà, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè, øïàòë³âêà. ßê³ñíî. (097) ÎÁËÈÖÞÂÀÍÍß ÏËÈÒÊÎÞ. ßÊІÑÍÎ. ØÂÈÄÊÎ. (067) , (097) ÎÏÀËÅÍÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ ÀÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. ÌÎÍÒÀÆ, ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ ÈÕ,36 (096) ÏÀÐÊÅÒÍІ ÐÎÁ: ÍÀÑÒÈËÀÍÍß ÏÀÐÊÅÒÓ, ÏÀÐÊ.ÄÎØÊÈ, ËÀÌІÍÀÒÓ. ØËІÔÓÂÀÍÍß, ÐÅÑÒÀÂÐÀÖІß. (067)

7 6. ardpbmh0šbn RIA ¹ 43 â³ä 28 æîâòíÿ 2020 ðîêó ÏÎÊËÅÉÊÀ ØÏÀËÅÐ ÒÀ ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß ÏÎÂÅÐÕÎÍÜ. (067) ÏÎÊËÅÉÊÀ ØÏÀËÅÐ. ßÊІÑÍÎ, ØÂÈÄÊÎ. (067) ÏÎÊÐÈÂÀÞ ÄÀÕÈ Ç ÁÓÄÜ-ßÊÎÃÎ ÌÀÒÅÐІÀËÓ. ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍ- ÂÈ. ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ ÄÀÕÓ. (097) ÏÎÊÐÈÂÀªÌÎ ÄÀÕÈ ÌÅÒÀËÎ ÅÐÅÏ., ØÈÔÅÐÎÌ ÒÀ ІÍ.ÌÀÒ. ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÄÀÕÓ. (096) ÏÎÊÐІÂ.ÄÀÕÓ Ç ÁÓÄÜ-ßÊÎÃÎ ÌÀÒÅÐІÀËÓ. ÏІÄÄÀØÊÈ, ÇÀÌІÍÀ ÑÒÀÐÈÕ ÍÀ ÍÎÂІ. (097) ÏÎÊÐІÂ.ÐÎÁÎÒÈ, ÌÅÒÀËÎ ÅÐÅÏÈÖß, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ØÈÔÅÐ, ÁІÒÓÌÍÀ ÅÐÅÏÈÖß. ÏІÄÄÀØÊÈ. (097) Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî ñêëàäíîñò³, ÿê³ñíî. ϳääàøêè òà âîäîñòîêè. (098) ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÌÀÒÅÐІÀËÈ, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. ÁÅÇ- ÊÎØÒÎÂÍÈÉ ÏÐÎÐÀÕÓÍÎÊ. (096) , (063) Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Àáñîëþòíî âñå. Øèôåð, ï³ääàøêè, ìåòàëî åðåï., â³äëèâè,óòåïë. (098) ÏÎÊÐІÂËß ÄÀÕІÂ, ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ, ÓÒÅÏËÅÍÍß. ÏÎÌІÐÍІ ÖІÍÈ. (098) Ïîêð³âëÿ, óòåïëåííÿ, ðèíâè «ï³ä êëþ». Çíèæêè íà è. (097) ÏÎÐІÇÊÀ ÄÅÐÅÂ/ÄÐÎÂ, ÂÑІ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÑÀÄÎÂÎ- ÎÃÎÐÎÄÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ÏÐȪÌÍІ ÖІÍÈ. (067) , ÑÅÐÃІÉ ÐÁ Êîìïëåêñ. Áåòîí òîâàðíèé. Ðîç èí öåìåíòíèé. Áåòîíîíàñîñ ñòð³ëà 28ì. (098) , (067) ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎ інструменту, генераторів, компресорів та багато іншого. (067) , ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÁÓÄІÂÅËÜÍІ ÏÐÎÑËÓÃÈ. ÔÀÑÀÄÈ, ÏÀÐÊÀÍÈ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ÏËÈÒÊÀ,ËÀÌІÍÀÒ, ІÍØÅ (097) Ñàëîí â³êîí òà äâåðåé NOVA. Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, æàëþç³, ìîñê³òí³ ñ³òêè â àñîðòèìåíò³. (068) ÑÀÍÒÅÕÍІ ÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÂÎÄÎÃІÍ, ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. (067) ÑÕÎÄÈ ÄÅÐÅ ßÍІ, ÏÐÎÅÊÒ, ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß, ÌÎÍÒÀÆ. ÎÁ- ØÈÂÊÀ ÌÅÒÀË., ÁÅÒÎÍÍÈÕ ÊÀÐÊÀÑІÂ (068) ÑÕÎÄÈ ÄÅÐÅ ßÍІ,ÅÊÎÍÎÌ.ÂÀÐІÀÍÒÈ,ÌÅÒÀËÎÊÀÐÊÀÑÈ ÑÕÎÄІÂ ÒÀ Õ ÎÁØÈÂÊÀ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß (096) , (093) ÒÅÏËÀ ÏІÄËÎÃÀ. ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ, ÌÎÍÒÀÆ, ÇÀÌІÐÈ. ßÊІÑÒÜ. ÄÅØÅÂÎ. (068) Òðîòóàðíà ïëèòêà Ãëîáî ËÒÄ (Õìåëüíèöüêèé), áîðò òðîòóàðíèé, áîðò äîðîæí³é. (098) , (097) ÒÐÎÒÓÀÐÍÓ ÏËÈÒÊÓ ÏÎÊËÀÄÅÌÎ ÄÅØÅÂÎ, ßÊІÑÍÎ, ØÂÈÄÊÎ. (067) УСТАНОВКА ВАТИ, ПІНОПЛАСТу Великий досвід роботи. Декоративна шпатлівка. Короїд, «баранець». (067) ÓÊËÀÄÀÍÍß ÏËÈÒÊÈ ÒÐÎÒÓÀÐÍÎ. ßÊІÑÒÜ ÃÀÐÀÍÒÎÂÀÍÀ (067) ÓÊËÀÄÀÍÍß ÒÐÎÒÓÀÐÍÎ ÏËÈÒÊÈ. (068) ÓÒEÏËEÍÍß ÁÓÄÈÍÊІÂ, ÂEËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. ÄEÊÎÐÀÒÈÂÍÀ ØÏÀÒËІÂÊÀ, ÌÀÒEÐІÀËÈ. (098) Óòåïë. áóäèíê³â ³ õ îçäîáë. ççîâí³, ï³íîïëàñòîì òà äåêîðàò. øïàòë³â.,ðèøòóâàííÿ (067) Óòåïëåííÿ áóäèíê³â «êîðî ä», «áàðàøåê», ðèøòóâ. Ìàòåð³àë, äîñâ³ä. (067) Óòåïëåííÿ áóäèíê³â «êîðî ä», è, ðèøòóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè. (098) Óòåïëåííÿ áóäèíê³â áóäü-ÿêî ñêëàäíîñò³, ðèøòóâàííÿ. Äîñâ³ä. (098) Óòåïëåííÿ áóäèíê³â áóäü-ÿêî ñêëàäíîñò³,îçäîáëåííÿ ïðîñòèì êîëüîðîâèì «êîðî äîì» (096) Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ççîâí³, âàòà, ï³íîïëàñò. Äîñâ³ä ðîáîòè. (097) ÓÒÅÏËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊІÂ ÇÇÎÂÍІ, ÏІÍÎÏËÀÑÒ, ÐÈØÒÓÂÀÍÍß. (067) Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, «êîðî ä», «áàðàíåöü». Âè çä íà ðàéîí. (067) Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, äîñâ³ä ðîáîòè. Çðîáèìî Âàø ä³ì òåïëèì òà çàòèøíèì. (068) Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, êâàðòèð. (097) Óòåïëåííÿ áóäèíê³â. «Êîðî ä» Äîñâ³ä ðîáîòè. Ðèøòóâàííÿ. Ìàòåð³àëè. (096) Óòåïëåííÿ áóäèíê³â. Îõàéíà ðîáîòà. Äîñâ³ä. Ðèøòóâàííÿ. Äåêîðàò. øòóêàò. «êîðî ä». (096) Óòåïëåííÿ äàõó, ìàíñàðäè, ðèíâè. Çíèæêè íà è. (097) ÓÒÅÏËÅÍÍß ÏІÄËÎÃÈ, ÃÎÐÈÙÀ, ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß, ÒÅÏËÎÂІ ÍÀ- ÑÎÑÈ. ÄÎÑÒÓÏÍІ ÖІÍÈ. (093) ÓÒÅÏËÅÍÍß ÏІÍÎÏËÀÑÒÎÌ, ÂÀÒÎÞ, ÊÎÐÎ Ä, ÁÀÐÀÍÅÖÜ «ÏІÄ ÊËÞ». (098) ÔÀÑÀÄÈ, ÎÇÄÎÁËÅÍÍß ØÏÀÒËІÂÊÎÞ «ÊÎÐÎ Ä», ÌÀÒÅÐІÀËÈ. ÓÒÅÏËÅÍÍß. (097) Ôàñàäè: óòåïëåííÿ òà îçäîáëåííÿ õ äåêîðàòèâíîþ øïàòë³âêîþ «êîðî ä». (068) ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ,ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ØÏÀËÅÐÈ, ÊÀÕËІ, ÅËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍІÊÀ,ËÀÌІÍÀÒ (096) Øòóêàòóðêà ìàÿ íà 70 ãðí/êâ.ì. Ñòÿæêà ï³äëîãè. Ïëèòêà. ³äêîñè. (097) ÏÐÎÌ.ÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ÌÅÒÀËÈ ÒÀ ÑÈÐÎÂÈÍÀ ÇÀÏ ÀÑÒÈÍÈ до мотоблоків, генераторів, компресорів, електроінструменту. (067) Ïðîäàì õîëîäèëüíó øàôó, ºìí³ñòü äî 1,2ò ãðí. (068) Òîðãîâå îáëàäíàííÿ, ïðîäàì. (067) ВСЕ ДЛЯ ДОМУ, МЕБЛІ, ПОБУТОВІ ТОВАРИ, ПОБУТОВА ХІМІЯ 7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ Äèâàí, ñïàëüíÿ (òðþìî,øàôà,òóìáà)...äîã....(096) Ìÿê.êóò, 3,4õ1,6ì. ³äåàë.ñò, òîðã ãðí...(098) ÏÎÁÓÒÎÂI ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ ÀÂ, õîëîä., ïðàë/ìàø, ò/â...äîã.... (067) ÀÌ, õîëîäèëüíèêè, ïðàë/ìàø, âèá³ð...äîã....(067) АВТОКЛАВИ ПОБУТОВІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ...ДОГ....(067) Á/â õîëîä, ñò³ëüö³, äðîâà, òðóáè...äîã....(068) Áåòîíîçì³øóâà á/â òà ç/, îðåíäà...äîã.... (067) Áëîêè ôóíä. Ïàíåë³ ïåð. Ïåðåìè êè...äîã.... (067) Ãàç.ïëèòó Ãåôåñò ãðí...(098) Ãàçîâà ïëèòà, â³äì.ñòàí, êèëèì...äîã.... (067) Ãàçîâà ïëèòà, õîëîäèë., êèëèì ãðí....(068) ДОЇЛЬНІ АПАРАТИ (РЕМОНТ, З/Ч)...ДОГ....(067) ЕЛ.МЛИНИ, БУРЯКОРІЗКИ, ЛУЩИЛКИ...ДОГ....(067) Çäàì â îðåíäó õîëîäèëüíèêè...äîã.... (063) Êèëèì, êîâäðè, ïîñóä,ïîñò.á³ëèçíà...äîã....(068) Êð³ñëî ðîçêëàäíå, ñò³ëüö³...äîã....(067) Ìåòàëåâ³ âàííè, á/â...äîã....(068) Ïèëåñîñ «Ðàêåòà», «Âèõðü», êèëèì...äîã....(096) Ïðàë/ìàø «Ìàëþòêà», êèëèì... íåäîð.... (067) Ïðàë/ìàø Ðèãà, Òàâð³ÿ, Äîíáàñ ãðí... (098) Ïðàëüíà ìàøèíà «Ìàëþòêà», êèëèì ãðí.... (068) Ïðîäàì òåëåâ³çîð Ñàìñóíã...äîã.... (096) Õîëîäèëüíèê Äîíáàñ, Àòëàíò... íåäîð....(067) Õîëîäèëüíèê Íîðä, Ñíàéãå, â³äì/ñò ãðí...(096) ÊÓÏËÞ DVD Âîêñòåð, DVD ç êàðàîêå,usb...äîã.... (098) ²íâàë.â³çîê, õîäóíêè...äîã....(073) ÀÂ, õîëîäèëüíèêè, ð³çí³ ðå ³...äîã....(067) Âåëîñèïåä, õîëîä, äèâàí äî 10ð....äîã....(073) Ãàç.ïëèòà, õîëîäèë., ìåáë³...äîã.... (096) Ãàç.ïëèòó äëÿ êîðèñòóâàííÿ...äîã....(097) Ãàç/ïëèòó, ã³òàðó, øàõè...äîã....(093) Ãàç/ïëèòó, ðîáî ó...äîã....(097) Ãàçîâó ïëèòó äëÿ ñòóäåíò³â...äîã....(068) Åë.ì ÿñ.,ñîêîâèæèìàëêà, êàâîìîëêà...äîã....(098) Åë.øàøëè., ïèëîñîñ, ãèòàðó...äîã....(068) КУПЛЮ ГАЗБАЛОНИ, МАЛІ ТА ВЕЛИКІ...ДОГ....(067) Êóïëþ ì³êðîõâèë., ïðàë/ìàø...äîã....(097) МЕБЛІ, ПОБ/ТЕХ, РАДІО,РІЗН.МОТЛОХ...ДОГ....(098) Íàìèñòî, áðîøêè, ï³äñòàêàííèêè...äîã....(096) Ïðàëüíó ìàøèíó áóäü-ÿêó ðîáî ó...äîã.... (068) Õîëîäèëüíèê äëÿ ñòóäåíòà...äîã....(097) Õîëîäèëüíèê, áóäü-ÿêèé, ðîáî èé...äîã....(096) ÏÎÑËÓÃÈ «AAABC». 100% PÅÌÎÍÒ (ÒEPÌІÍ.) ÕOËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÂÄÎÌÀ. ÃÀÐÀÍÒ., Ó ÇÐÓ. ÀÑ. ÇÀÁÈÐÀªÌÎ Á/ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ. (098) «AABM» ÀÊÓÐÀÒÍÎ ÏÅÐÅÂÅÇÅÌÎ+ÇÀÂÀÍÒÀÆÈÌÎ: ÌÅÁËІ, ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÄÈÂÀÍ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ, ІÍ. (097) «AVTO100%». ÏÅÐÅÂÅÇ.ÌÅÁËІÂ, ÁÓÄ.ÌÀÒ.ÄÎ 2,5Ò. ÂÀÍÒÀÆÍÈ- ÊÈ. ÔÓÐÃÎÍ 4Õ2Õ2,4. ÍÅÄÎÐ. (098) «0,1 AAAVTO» ÂÀÍÒÀÆÍI ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß, ÊÂÀÐÒÈÐ., ÎÔIÑÍІ ÏÅÐÅ ÇÄÈ.ÂÈÂІÇ ÑÌІÒÒß. ÍÅÄÎÐ (068) «AALT» ïåðåâåçåìî, ðîçáåðåìî, çáåðåìî+çàâàíòàæèìî ìåáë³, êâàðòèðè, ³íøå.Íåäîðîãî (098) «ABAM» ìè íåäîðîãî âèâàíòàæèìî ³ ïåðåâåçåìî ìåáë³, êâàòèðè, îô³ñè, ñêëàäè, ³íøå. (067) «DAF». ÄÈÑÏÅÒ ÅÐÑÜÊÀ Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÜ ÌÅÁËІÂ, ÏІÀÍІÍÎ + ÄÎÑÂІÄ ÅÍІ ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ , (096) «Ìàéñòåð íà ïðîêàò» äîïîìîãà ïî äîìó:çàìêè, ëþñòðè, ñàíòåõí., ðåìîíò, ìåáë³,³í. (097) «ÌÓÆ ÍÀ ÀÑ» ÂÈÊÎÍÓÞ ÐІÇÍІ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊІ ÐÎÁÎÒÈ ÏÎ ÄÎÌÓ. (067) % oáð³çêà äåðåâ! Àâàð³éí³, ïëîäîâ³. (063) , (098) À ìè ðîç èñòèìî çàïóù.ñàä, ä³ëÿíêó. Çð³æåìî äåðåâî á-ÿ ñêëàäíîñò³. Ïðîôåñ³éíî. (099) À ß ÐÅÌÎÍÒÓÞ ÏÐÀËÜÍІ ÌÀØÈÍÈ ÀÂÒÎÌÀÒ. ßÊІÑÍÎ. ÃÀÐÀÍÒІß. ÂÈ ÇÄ ÍÀÄÎÌ,Ð-ÍÈ ÄÎ 50ÊÌ , (096) Àâòîìàò. ïðàëüí³ ìàøèíè òà ³íøà ïîáóò. òåõí³êà. Àêóðàò. â³äðåìîíòóþ íà äîìó. (067) ÂÀÍÍÈ: ÐÅÑÒÀÂÐÀÖІß, ÐÅÌÎÍÒ. ÃÀÐÀÍÒІß. (096) Âåíòèëÿö³ÿ. Äèìîõîäè, òðóáè, æîëîáè. Æåñòÿí³ ðîá. Ðåìîíò ïîêð³âë³. Çâàðþâàëüíèê. (067) ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÊÎÐÏÓÑÍÈÕ ÌÅÁËІÂ ÏІÄ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß, ІÍÄÈÂІÄÓÀËÜÍІ ÐÎÇÌІÐÈ. ÂÈ ÇÄ, ÇÀÌІÐ, ÄÈÇÀÉÍÅÐÑÜÊІ ÏÎÑËÓÃÈ Ç ÌÎÍÒÀÆÅÌ. ÂÈÑÎÊÓ ßÊІÑÒÜ ÃÀÐÀÍÒÓªÌÎ. ÖІÍÈ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍІ. (093) , (067) ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÊÎÐÏÓÑÍÈÕ ÌÅÁËІÂ, ÊÓÕÍІ, ÏÐÈÕÎÆІ, ÄÈÒß І ÒÀ ІÍØÅ. (098) ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÀÒÐÀÖІÂ. ÂІÊÒÎÐ. (068) Âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ. ßê³ñíî, íåäîð. Âè çä äèçàéíåðà áåçêîøòîâíî.. (097) , (096) Âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â: øàôè-êóïå, òîðãîâå îáëàäíàííÿ, êóõí³. (067) Âèêîíàºìî ñàíòåõí³ í³ ðîáîòè: âìèâàëüíèêè, óí³òàçè, ñèôîíè. ßê³ñòü, ãàðàíò³ÿ. (096) ÄÅÐÅÂÀ, ÄÐÎÂÀ - ÏÎÐІÇÊÀ, ÊÎËÊÀ. ÊÎÑІÍÍß. ÄÐІÁÍІ ÁÓÄ.ÐÎÁ. ÑÀÄ, ÄÀ À ÂІÄ À ÄÎ ß (099) Çáèðàííÿ, ðîçáèðàííÿ òà ðåìîíò ìåáë³â. Êóïëþ ëîáçèê. (068) Çð³æó äåðåâà (àâàð³éí³, ïëîäîâ³), ïîðóáàþ, ³íøå. (098) , (063) Êâàðòèðí³ ïåðå çäè. Âàíòàæíèêè. (063) Íàòÿæí³ ñòåë³ â³ä âèðîáíèêà. stelivsim.com.ua (096) , (068) ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ Ì ßÊÈÕ ÌÅÁËІÂ ÇІ ÇÌІÍÎÞ ÄÈ- ÇÀÉÍÓ. ÂÈÃÎÒÎÂ. ÊÓÕÎÍÜ, ØÀÔ. (098) ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß, ÂÈÃÎÒÎÂË., ÐÅÌÎÍÒ Ì ßÊÈÕ ÌÅÁËІÂ. ÇÌІÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ. ÂÈ ÇÄ ÍÀ ÐÀÉÎÍÈ. (067) ÏÅÐÅÒßÆÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ Ì ßÊÈÕ ÌÅÁËІÂ. ÇÌІÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ. ÂÈ ÇÄ ÍÀ ÐÀÉÎÍ. (067) Ïîð³çêà äåðåâ/äðîâ, âñ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ñàäîâî-îãîðîäí³ ðîáîòè. Ïðèºìí³ ö³íè. (067) , Ñåðã³é Ðåìîíò ãàçîâèõ êîòë³â. Âèêëèê áåçêîøòîâíèé. (098) ÐÅÌÎÍÒ ÊÎÒËІÂ, ÊÎËÎÍÎÊ, ÁÎÉËÅÐІÂ. (067) Ðåìîíò òà çàì³íà ñàíòåõí³êè ç âè çäîì íà ä³ì äî 30 êì â³ä ³ííèö³. (096) Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â, õîëîäèëüíèõ â³òðèí, êàìåð íà äîìó. Âè çä ïî ³ííèöüê³é îáë. Êóïëþ á/â. Ïåíñ³îíåðàì çíèæêà (097) Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â. Ðåñòàâðàö³ÿ. Çàáèðàºìî á/â. Çàïðàâêà ôðåîíîì. (096) , Ðåìîíò øâ.ìàøèí, îâåðëîê³â, åëåêòðîïðèâîä. Ãàðàíò³ÿ. (093) (093) ,0 (096) ÐÅÌÎÍÒ І ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß Ì ßÊÈÕ ÌÅÁËІÂ. ÍÀ ÄÎÌÓ Ó ÇÀ- ÌÎÂÍÈÊÀ. (098) Ðåìîíòóºìî ãåíåðàòîðè, êîìïðåñîðè, åëåêòðî³íñòðóìåíò òîùî. (067) ÒÅÐÌІÍ. ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍ. ÍÀ ÄÎÌÓ Ç ÃÀÐÀÍÒІªÞ,ÇÀÌІÍÀ ÄÂÈÃÓÍІÂ ÂÈÏÀÐÍ.ÂÈ ÇÄ Â Ð-Í (067) , (095) ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÍÀ ÄÎÌÓ, ßÊІÑÍÎ Ç ÃÀÐÀÍÒІªÞ, ÂÈ ÇÄ Â ÐÀÉÎÍ. (067) , (098) Óñòàíîâêà, ðåìîíò ãàç.êîëîíîê, ãàç.êîòë³â, áîéëåð³â, òðóá ìåòàëîïëàñòèêà, ñàíòåõ (097) , (093)

8 24 RIA ¹ 43 â³ä 28 æîâòíÿ 2020 ðîêó 8.`bŠnlnaPkP АВТОМОБІЛІ 8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ VW-LT /á³ë/ ó.î...(096) êàï.ðåìîíò, íîâà ãóìà, àêóìóë. VW-Ãîëüô /-/1800³ ó.î...(096) õîðîøèé ñòàí VW-Êàää³... 10/ îð/ äîã....(067) ãàç/áåíçèí, ïàñàæèð, ñâ³æèé ÂÀÇ /áåæ/ ãðí...(067) íà õîäó, ãàðíèé ñòàí ÂÀÇ /ñ³ð/ ó.î...(067) ñòàí íîâîãî àâòî ÃÀÇåëü /á³ë/ äîã....(096) ãàðíèé ñòàí, ãàç-áåíçèí ÇÀÇ /á³ë/ ó.î....(073) ãàç-áåíçèí, ïîòðåáóº êàï.ðåìîí ÌÅÐÑ.ÑÏÐÈÍÒ /Á²Ë/2900Ä ÄÎÃ.... (067) , (097) ÒIJ ÌÅÐÑÅÄÅÑ 313ÑDI... 06/Á²Ë/2200Ä (067) , (097) ÔÓÐÃÎÍ,²ÇÎÒÅÐ̲,ÕÎË.ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÌÅÐÑÅÄÅÑ 515ÑDI...07/-/2200Ä ÄÎÃ.... (067) , (097) ÔÓÐÃÎÍ, ²ÇÎÒÅÐ̲ ÍÈÉ Ìîñêâè /á³ë/ ãðí...(067) ãàç, íà õîäó, ñåðåäí³é ïðèâîä Ìîñêâè /ñ³ð/ ãðí...(095) ïðîá³ã, ôàðáà ð³äíà, ãàç Ïðè ³ï Ëàâåò... 06/ñ³ð/ äîã....(093) ç ͳìå., áåç ïðîá³ãó ïî Óêð. Ðåíî-Ìåãàí... 14/á³ë/ äîã....(067) ѲÒÐÎÅÍ-ÄÆÀÌÏÅÐ /Á²Ë/ ÄÎÃ.... (067) , (097) ÄÈÇÅËÜ, ÂÀÍÒÀÆÍÈÉ, ²ÇÎÒÅÐ̲ Í. Ôîðä-Òðàíçèò... 11/á³ë/ äîã....(067) ãàðíèé ñòàí 8.2 ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ ÌÅÐÑÅÄÅÑ-²ÒÎ...-/-/ ÄÎÃ.... (097) ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ, ÏÀÑÀÆÈÐ ÊÓÏËÞ À/ì ÂÀÇ ³íîìàð.... -/-/ äîã....(067) ð³çí³ àâòî Àâòî, ïðè åïè... -/-/ äîã....(067) òà ñêóòåðè, ìîïåäè ÂÀÇ-2102, óí³â.... -/-/ äîã....(063) ³íø³, â õîðîøîìó ñòàí³ 8.5 Ñà ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ Áî êà 3,2 êóá.íà êîëåñàõ, ïðè ³ï 2õ3,15, ñ³âàëêà òðàêòîðíà 1,70, âñå äî òðàêòîð. (097) ÇÀÏ ÀÑÒÈÍÈ ÄÎ ÂÑІÕ ÂÈÄІÂ Ì/ÀÂÒÎÁÓÑІÂ ÒÀ ÌІÍІÂÅÍІÂ Ó ÍÀßÂÍÎÑÒІ ÒÀ ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß (2-7 ÄÍІÂ), ÍÎÂІ ÒÀ Á/Â, ÃÓÐÒÎÌ ÒÀ ÂÐÎÇÄÐІÁ, ÂІÄÏÐÀÂÊÀ ÏÎ ÓÊÐÀ ÍІ, ª ÑÂІÉ ÑÊËÀÄ. (097) (093) , (097) ÊÎÌÁÀÉÍÈ ÊÀÐÒÎÏËÅÇÁÈÐÀËÜÍІ «ÀÍÍÀ», ÏÐÅÑ-ÏІÄÁÈÐÀ І ÐІÇÍÈÕ ÌÀÐÎÊ, ÒÐÀÊÒÎÐÈ Ò-25, Ò-82, ÏËÓÃÈ ÎÁÎÐÎÒÍІ, ІÍØÀ Ñ/à ÒÅÕÍІÊÀ. ÏÎËÜÙÀ. (097) , (097) Êóïëþ ñ³âàëêó ÑÇÒ-3.6. (067) ÌÒÇ-892, 82, ÊÇÊ-6, ÊÏÑ-4,2, ÑÇ-3,6, ÓÏÑ-8, 2ÏÒÑ-4, ÏËÍ 3-35, ÏÐÒ-10, ÑÀÇ-53,Ò25 (067) Îáïðèñêóâà ³ ñàäîâ³ òà ïîëüîâ³ 200,300, 400,600,800,êîñàðêè ñåãìåíòí³ òà ðîòîðí³ (096) Ïåðåäí³ ìîñòè íà ÌÒÇ íîâîãî,ñòàðîãî çðàçêó òà áàëî í³, ï³ñëÿ êàï. ðåì. Á³ëîðóñü. (067) ÏÐÅÑ-ÏІ ÄÁÈÐÀ І, ÊÎÌÁÀÉÍÈ ÇÅÐÍÎÇÁÈÐÀËÜÍІ, ÁÓÐßÊÎÇÁÈÐÀËÜÍІ, ÊÀÐÒÎÏËÅÇÁÈÐÀËÜÍІ,ІÍØÅ. ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÀÑÒÊÎÂÅ ÊÐÅÄÈÒÓÂÀÍÍß. (067) , (073) ÏÐÎÄÀÌ ÌІÍІ-ÒÐÀÊÒÎÐ DW 150R, ÔÐÅÇÓ, ÏËÓÃ, ÏÐÈ ІÏ. ÖІÍÀ ÄÎÃÎÂІÐÍÀ (097) , Ïðîäàì ì³í³-òðàêòîð, ñàìîðîáíèé, êóçîâ ì³ñò áëîêóâàííÿ ãðí. (098) ѳâàëêè, ïëóãè, ôðåçè,äèñêîâ³ áîðîíè, ì³æðÿäí³ êóëüòèâàòîðè, ðîçñàäî-ïîñàä. ìàø. (063) Ò-25, êàðòîïëåñàäæ., êàðòîïëåêîï., ãðîìàäèëêè, ðîçêèäà ì³í. äîáð, ïðåñ-ï³äáèð. (097) Òðàêòîð ÌÒÇ, Ò-25, êîñ³ëêè ðîòîðí³ îáïðèñêóâà ³ 200ë, 300, 400, 600, 800, 1000ë. (095) ÀÂÒÎÇÀÏ ÀÑÒÈÍÈ ÏÐÎÄÀÌ А К У М У Л Я Т О Р И Відновлення, зарядка АКБ, продаж нових АКБ.Вул. Максимовича, 33. (067) , Ç/ Ìîñêâè, Âîëãà, á/â...äîã.... (063) З/Ч ШКОДА В НАЯВН. ТА ПІД ЗАМОВЛ.... ДОГ... (067) Òåðìîáóäà DzË-130; äîêóì. Ç²Ë äîã....(097) ÀÂÒÎÇÀÏ ÀÑÒÈÍÈ ÊÓÏËÞ Êóçîâ ñàìîñêèäíèé DzË-130, ÃÀÇ-53...äîã.... (067) ÀÂÒÎÇÀÏ ÀÑÒÈÍÈ ÀÂÒÎ- ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ Àâòîåëåêòðèê: ðåìîíò áåíçîáàê³â, ðàä³àòîð³â, ñòàðò., ãåíåðàò. Âè çä äî ê볺íòà. (067) , (093) Àâòîçâàðþâàííÿ, âèòÿæêà ìàøèí, ðèõòóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ðåìîíò áàìïåð³â. (063) Àâòîðèõòóâàííÿ, çâàðþâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ, ôàðáóâ., ðåìîíò áàìïåð³â, à/ì òà áóñ³â , (067) ÍÀÄÀªÌÎ ÏÎÑËÓÃÈ ÕІÌ ÈÑÒÊÈ ÀÂÒÎ (ÂÀÐÒІÑÒÜ ÂІÄ 1000ÃÐÍ), ÏÎËІÐÎÂÊÈ ÊÓÇÎÂÀ ÀÂÒÎ (ÂÀÐÒІÑÒÜ ÂІÄ 1500ÃÐÍ), ÏÎËІÐÎÂÊÈ ÔÀÐ. ÀÄÐÅÑÀ: Ì.ÂІÍÍÈÖß, ÂÓË. ÅÍÅÐÃÅÒÈ ÍÀ, 30. (097) ÏÎÑËÓÃÈ ÑÒÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÒÀ ßÊІÑÍÎ. (097) Ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò äâèãóíà ëåãêîâèõ à/ì. Áåç âèõ³äíèõ. (067) , (093) Ðåìîíò, ðåñòàâðàö³ÿ õîäîâî, òîêàðí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî ñêëàäíîñò³, ÊÏÏ, äâèãóíè. (097) Ñåðâ³ñ Àâòîôàð, ïîë³ðóâàííÿ, â³äíîâëåííÿ, ðåìîíò òà ³íøå. avtoglaz.vn.ua (067) Òåðì³íîâèé ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò äâèãóí³â ëåãêîâèõ à/ì. Âè çä äî ê볺íòà. (067) ÀÂÒÎÇÀÏ ÀÑÒÈÍÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ «AVTO»100%. ÏÅÐÅÂÅÇ.ÌÅÁËІÂ, ÁÓÄ.ÌÀÒ.ÄÎ 2,5Ò. ÂÀÍ- ÒÀÆÍÈÊÈ. ÔÓÐÃÎÍ 4Õ2Õ2,4. ÍÅÄÎÐ. (098) «0,1 AAAVTO» ÍÅÄÎÐÎÃÎ,ÂÀÍÒ.ÏÅÐÅÂÅÇ,ÊÂÀÐÒÈÐ, ÎÔIÑ. ÏÅÐÅ ÇÄ. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ.ÂÈÂIÇ ÑÌIÒ (068) «SETRA» - ÀÂÒÎÁÓÑ 37 ÌІÑÖÜ. ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÍÀ ÇÀÌÎÂ- ËÅÍÍß ÏÎ ÓÊÐÀ ÍІ. ËІÖ (067) ,001-1,5 ò. ÃÀÇåëü, äîâæèíà 4 ì,òåíò, ì³ñòî, îáëàñòü. ˳ö (067) % âèâ³ç çåìë³. Íàäàºìî ïîñëóãè åêñêàâàòîðà. Íåäîðîãî. (067) A ìè âèâåçåì ñì³òòÿ. Âèêîíóºìî äåìîíòàæí³ òà çåìåëüí³ ðîáîòè. Êîïàííÿ òðàíøåé. (068) Bèêîíóºìî äåìîíòàæí³ ðîáîòè ñòàðèõ ñïîðóä, çåìëÿí³ ðîá., âèâ³ç ñì³òòÿ. Íåäîðîãî. (097) Âàíò.ïåðåâåç.: Ìåðñ.Ñïðèíòåð, 20êóá.,3ò. óäðîáîðò. Ô/îïë. áóäü-ÿêà. Ë.À (067) ÂÀÍÒÀÆ.ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß À/Ì VW-LT-55, ÄÎÂÆ. 5,2, 3,5 Ò, 20ÊÓÁ. + ÏÐÈ ІÏ 1,5Ò, 10 ÊÓÁ. (097) ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß 1-10Ò ÏÎ ÌІÑÒÓ, ÎÁËÀÑÒІ, ÓÊÐÀ ÍІ. (067) Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ 5ò, 45 êóá.ì àâòîìîá³ëü Ìåðñåäåñ. Äîâæ.6,1, âèñ.3, øèð.2,49 (067) Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ Îïåëü-³âàðî, â/ï 1200, ïî ì³ñòó, îáë., Óêðà í³ ³ çàêîðäîí. (067) , (093) Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì ÃÀÇåëü, äîâæèíà 4ì, òåíò, äî 1,5 ò. (067) ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÄÎ 2 Ò ÏÎ ÌІÑÒÓ ÒÀ ÎÁËÀÑÒІ. ÌÅÐÑÅÄÅÑ-ÑÏÐÈÍÒÅÐ ÑÅÐÅÄÍß ÁÀÇÀ. (093) ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÄÎ 3,5Ò, ÁÓÄÀ ÒÅÍÒ 20 ÊÓÁІÂ. ÇÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß ÁÎÊÎÂÅ ÒÀ ÇÀÄͪ (098) , (063) Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ + çàâàíòàæåííÿ. Ïðîäàì ðóáëåí³ äðîâà. (098) Âèêîíóºìî äåìîíòàæí³ ðîáîòè, òðàíøå âèãð³áíèõ ÿì, ïðîéîìè, âèâ³ç ñì³òòÿ òà ³íøå (098) Âñ³ âèäè ïåðåâåçåíü êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. (068) Äèñïåò åðñüêà. Òðàíñïîðòí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì Ôîëüêñâàãåí-T4, 8 îëîâ³ê. (097) Äîñòàâêà: ï³ñîê, â³äñ³â, êåðàìçèò, öåìåíò, ùåá³íü. Äîñòàâêà ó ì³øêàõ. (067) Äîñòàâêà îðíîçåìó, ïåðåãíîþ, ãëèíè, ï³ñîê. (097) Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ñàìîñêèä³â òà äîñòàâêà äî 25 ò. (063) Ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóë. Ïåðåâåç. ãàáàðèò. òà íåãàáàðèò. âàíòàæ³â ïî ì³ñòó òà îáë. (093) , (067)

9 RIA ¹ 43 â³ä 28 æîâòíÿ 2020 ðîêó РОБОТА 9.0 ÊÐÀÙІ ÏÐÎÏÎÇÈÖІ (068) Зварювальники на виробництво дверей.з/п грн. (097) особистий помічник. Навчу сама. Офіційне оформлення. (097) Зварювальники на виробництво З/п висока. Прибиральниця в торговий центр. Зарплата 8000 грн. (097) (067) Різноробочий. Заробітна плата 6500 грн. 9.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ (067) ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÈÂÍÀ ÄІßËÜÍІÑÒÜ Ó ÎÔІÑІ  ÖÅÍÒÐІ ÃÐÍ. (097) , (063) ÀÒÅËܪ ÒÅÐÌІÍÎÂÎ ØÓÊÀª ØÂÀ ÊÓ-ÇÀÊÐІÉÍÈÊÀ, Ð-Í ÖÅÍÒÐ. ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ. Ã/Ð ÏÍ-ÏÒ 9-18 (073)  ÁÓÄ.ÊÎÌÏÀÍІÞ «ÌÅÃÀÏÐÎÃÐÅÑ» ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎ- ÒÓ ÐІÇÍÎÐÎÁÎ І. Ç/Ï ÂІÄ 14000ÃÐÍ. (097) , ÂІÒÀËІÉ Íà øèíîìîíòàæ ïî âóë. åõîâà ïîòð³áí³ âóëêàí³çàòîðíèê, äèñêîïðàâíèê. Ç/ï äîã. (097) ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ, ÑÏÅÖІÀËІÑÒ. ÖÅÍÒÐ ÂІÄÍÎÂËÅÍÍß ÇÄÎÐΠß. (097) ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ Â ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ ÑËΠßÍÖІ. Ç/Ï ÂÈÑÎÊÀ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÀ. (067) ÏІÄÑÎÁÍÈÊÈ, ÊÀÌÅÍßÐІ, ØÒÓÊÀÒÓÐÈ, ÔÀÑÀÄÍÈÊÈ, ÂÍÓÒÐßÍÙÈÊÈ, ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÊÈ (098) ÑËÞÑÀÐ-ÌÅÕÀÍІÊ обладнання, електрик, зварювальник на в-во. 500 грн/день, пн-пт (096) À  ÖÅÕ ÏÀËÈÂÍÈÕ ÁÐÈÊÅÒІÂ ÐÎÁІÒÍÈÊ. ÒßÆÈËІÂ, ÃÎÍÒÈ 90. 2/2.Ç/Ï ÃÐ/ÄÅÍÜ (097) À ÍÀÌ Â ÃÀÑÒÐÎÍÎÌ «ÃÐÎÍλ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÅ ÌІÑÖÅ ÐÎÁÎÒÈ ÏÎÒÐІÁÅÍ ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐ. (098) , À ÍÀÌ Â ÃÀÑÒÐÎÍÎÌ «ÃÐÎÍλ ÒÅÐÌІÍÎÂÎ ÏÎÒÐІÁÍІ ÏÐÎÄÀÂÖІ. Ç/Ï 6000/ÌІÑ À ÍÀÌ ÍÀ ÕÀÐ ÎÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÏÎÒÐІÁÍÀ ÊÎÐÎÂÀÉ- ÍÈÖß. (097) À ÍÀÌ ÍÀ ÕÀÐ ÎÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÏÎÒÐІÁÍÀ ÏÐÈÁÈÐÀËÜ- ÍÈÖß. (097) À íàì ïåêàð-êîíä. ç ä/ð ó öåõ íà Êè âñüêó 7-19 àáî 10-22, 3/3, ç/ï äî 660ãðí/çì. (063) , (066) À íàì ïîòð. í³ íèé êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè âñüêó ç 20-8, 4/4,äî 540ãðí/çì³íà. (096) , ³òà À íàì ïîòð. ï³öåéîëà ó ñóïåðìàðêåò íà Êè âñüêó, ã/ð 12-22, 4/3, äî 570ãðí/çì³íà. (063) , Àííà À íàì ïîòð.àäì³í³ñòðàòîð ó íîâèé ïðîä.ìàã.íà Âèøåíüêó, ã/ð 8-22, 7/7,äî 610ãð/çì (063) , Àííà À íàì ïîòð.àäì³í³ñòðàòîð ó ïðîä.ìàã.íà Ñòð³ëåöüêó, ã/ð 8-22,7/7, äî 610ãð/çì³íà. (096) À íàì ïîòð.í³ íèé ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã.íà Ìàã³ñòðàòñüê³é, ã/ð 20-8, 7/7,äî 480ãð (063) , Àííà À íàì ïîòð.ïðîäàâåöü ó íîâèé ïðîä.ìàã.íà Âèøåíüêó, ã/ð 8-22, 7/7, äî 540ãð/çì³íà (063) , Àííà À íàì ïîòð.ïðîäàâåöü ó íîâèé ïðîä.ìàã.íà Çàìîñòÿíñüê³é, 8-22,7/7, äî 540ãð/çì³íà (063) , Àííà À íàì ïîòð.ïðîäàâåöü ó íîâèé ïðîä.ìàã.íà Ìàã³ñòðàòñüê³é, ã/ð 8-20,7/7, äî 480ãð. (063) , Àííà À íàì ïîòð.ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã.íà Ãåðî â Êðóò, ã/ð 8-22,7/7, äî 540ãðí/çì³íà. (097) , Іëîíà À íàì ïîòð.ïðîäàâåöü-êàñèð ó íîâèé ïðîä.ìàã.íà Êè âñüêó, ã/ð 8-23,3/3, äî 570ãðí (063) , Àííà À íàì ïîòð³áåí àäì³í³ñòðàòîð òîðã.çàëó â ïðîä.ìàãàçèí. (096) À íàì ïîòð³áåí ïðîäàâåöü òà í³ íèé àäì³í³ñòðàòîð. (067) À íàì ïðîäàâåöü êóë³íàð³ ó ñóïåðìàð.íà Êè âñüêó 8-20 àáî 10-22, 3/3,äî 540ãð/çì (063) , (066) À íàì ïðîäàâåöü ó êîâáàñ.â³ää³ë íà Ñò.ì³ñòî ç 7-22, 7/7, ç/ï äî 570ãð/çì³íà (067) , Íàòàëÿ À íàì ñòàðøèé ïåêàð ç ä/ð ó öåõ ç âèð-îì íà Êè âñüêó ç 7-19, 5/2, ç/ï 15000ãðí. (063) , (066) ÀÂÒÎÌÈÉÖІ ÏÎÒÐІÁÍІ ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ, ÌÎÆËÈÂÎ ÑÒÓÄÅÍÒÈ. (067) , (098) ÀÃÅÍÖІß ÏÐÀÖІ ÍÀÃІÐÍßÊ-2003 ÍÀÄÀª ÂІÇÎÂÎ-ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍІ ÏÎÑËÓÃÈ ÏÎ ÐÎÁÎÒІ  ÏÎËÜÙІ ÏÎ ÁІÎÌÅÒÐІ ÍÀ 180, 365 ÄÍІÂ. Ç/Ï ÃÐÍ + ÆÈÒËÎ. ÂÅËÈÊÈÉ ÂÈÁІÐ ÂÀÊÀÍÑІÉ. ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß. Ì.ÂІÍÍÈÖß, ÑÎÁÎÐÍÀ, 66/309. (067) ÀÃÐÎÍÎÌІ ÍÅ. ÒÅÐÌІÍÎÂÎ ÏÎÒÐІÁÍÀ ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß, ÃÐÀÔІÊ 7/7, (097) ÁÅÇ ÄÎÑÂІÄÓ ÐÎÁÎÒÈ? ÍÀ Ó. (097) , (063) ÁÓÄІÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍІß SPARTA-BUD ÒÅÐÌІÍÎÂÎ ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ Â ÏÎËÜÙÓ: ÌÎÍÒÀÆÍÈÊІÂ, ÀÐÌÀÒÓÐÍÈÊІÂ, ÌÎÍÎËІÒÍÈÊІÂ, ÌÓËßÐІÂ. Ç/Ï ÂÈÑÎÊÀ. ËІÖ. ¹1196 ÂІÄ ÂÈÄ. ÌÑÏÓ. ÂÑІ ÄÅÒ. ÏÎ ÒÅË. ÂÀÑÈËÜ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ. (098) , (093) ÁÓÕÃÀËÒÅÐ Â ÁÓÄІÂÅËÜÍÓ ÊÎÌÏÀÍІÞ Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ ÐÎ- ÁÎÒÈ. (097)  ÆÅÊ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÄÂІÐÍÈÊÈ Ç ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ ÏÐÈÁÈ- ÐÀÍÍß. Ç/Ï ÂІÄ 5000ÃÐÍ. (067)  àòåëüº íà ðîáîòó ïîòð³áíà øâà êà. (068)  ÃÀÑÒÐÎÍÎÌ «ÃÐÎÍλ ÏÎÒÐІÁÅÍ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ-ÐÅÂІÇÎÐ. (098) ,  ÃÀÑÒÐÎÍÎÌ «ÃÐÎÍλ ÏÎÒÐІÁÍÀ ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß. (098) ,  ÃÀÑÒÐÎÍÎÌ «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ» ÏÎÒÐІÁÍІ ÏÐÎÄÀÂÖІ ÒÀ ÊÀÑÈÐÈ , (097)  ÊËІÍІÍÃÎÂÓ ÊÎÌÏÀÍІÞ ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖІ. ÃІÄÍÀ Ç/Ï. ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍІ ÎÁІÄÈ. (067) , (093)  ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÈÉ ÖÅÕ ÏÎÒÐІÁÅÍ ÔÎÐÌÓÂÀËÜÍÈÊ ÒІÑÒÀ. (097)  ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÈÉ ÖÅÕ ÏÎÒÐІÁÍІ ÏÅÊÀÐІ. (097)  ÌÀÃÀÇÈÍ «ÏÐÎÄÓÊÒÈ» ÏÎÒÐІÁÅÍ ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ. (098) , (063)  ìàãàçèí íà ðîáîòó ïîòð³áåí ïðîäàâåöü (ñóâåí³ðè). (067)  ÍÎÂÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÎÒÐІÁÍІ ÊÓÕÀÐІ, ÁÀÐÌÅÍÈ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÍÈÊÈ. (097)  ÎÕÎÐÎÍÍÓ ÔІÐÌÓ ÎÕÎÐÎÍÖІ ÍÀ ÏÎÑÒ.ÐÎÁÎÒÓ. Ç/Ï ÃÐÍ. ÕÀÐ ÓÂÀÍÍß, ÏÐÎ ÇÄ. (096) , (093)  ÎÕÎÐÎÍÍÓ ÔІÐÌÓ охоронники грн/доба. Вахта. Соц.пакет. З/п своєчасно. (067) , (067)  ÏÐÎÄ. ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÐÎÄÀÂÖІ, Ã/Ð 7/7. Ç/Ï ÂІÄ ÃÐÍ, ÇÀËÅÆÍÎ ÂІÄ ÊÀÑÈ. ÖÅÍÒÐ. (063)  ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³ ïðîäàâö³. (097)  ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÒÐІÁÅÍ ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ. ÄÅÍÍІ ÒÀ ÍІ ÍІ ÇÌІÍÈ.ÒÅÐÌІÍÎÂÎ! (068) , (096)  ÑÌÒ ÑÒÐÈÆÀÂÊÀ ÏÎÒÐІÁÅÍ ÐІÇÍÎÐÎÁÎ ÈÉ, ÎËÎÂІÊ ÄÎ 35Ð. ÏÐÎÆÈÂÀÍÍß, ÕÀÐ ÓÂÀÍÍß. (098)  ÑÓÏÅÐÌÀÐ. ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖІ. ÁÅÇÊÎØ.ÎÁІÄÈ. ÎÏËÀÒÀ ÏÐÎ ÇÄÓ ÄËß ІÍÎÃÎÐ. ÃІÄÍÀ ÇÏ. (050) ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ ÍÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐ І ÑÊËÀÄÈ, Ð-Í «ÒßÆÈËІÂ». Ç/Ï ÂІÄ 8500 ÃÐÍ. (067) ÂÎÄІÉ ÍÀ ÃÀÇÅËÜ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÕËІÁÀ ÏÎ ÌІÑÒÓ ÒÀ ÎÁËÀÑÒІ. Ç/Ï ÂІÄ 8000 ÃÐÍ. (067) ÂÎÄІÉ ÍÀ À/Ì ÄÀÔ-ÐÅÔÐÈÆÅÐÀÒÎÐ, 20Ò. ÎÏËÀÒÀ ÂІÄ 10000ÃÐÍ. ÎÔІÖІÉÍÅ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂ. (067) Âîä³é íà ðîáîòó ç äîêóìåíòàìè, àâòî º. (097) ÂÎÄІÉ ÍÀÂÀÍÒÀÆÓÂÀ À-ÊÀÐÙÈÊ/ÐІÇÍÎÐÎÁÎ ÈÉ Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ ÐÎÁÎÒÈ ÍÀ ÏІÄÏÐȪÌÑÒÂÎ. (097) , (096) ÂÎÄІÉ-ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ ÃØÐ. ÔÎÐÌÀ, ÏÎÂÍÈÉ ÑÎÖÏÀÊÅÒ. Ç/Ï ÑÂΪ ÀÑÍÎ. (067) , (093) Âîä³ äàëåêîá³éíèêè Ñ+Å. Ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â ïî òåðèòîð³ ªâðîñîþçó íà ªâðî 6 MAN, Mersedes, DAF. Ãðàô³ê çã³äíî AETR. Íà áàç³ êîìôîðòíèé áóäèíîê ç óñ³ì íåîáõ³äíèì. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ ïî UMOWA O prace. ˳ö. ÌÑÏÓ ÀÅ (067) , (099) ÂÎÄІ ÊÀÒ. Ä ÏÎÒÐІÁÍІ ÄËß ÐÎÁÎÒÈ ÍÀ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ Ì.ÊȪÂÀ. ÄÎÕІÄ 1500 ÃÐÍ. ÍÀ ÄÎÁÓ. ÆÈÒËÎ. (066) Âîä³ êàò.å äëÿ ðîáîòè íà çåðíîâîçàõ. Àâòî: MAN, Volvo, DAF. Ç/ï ãðí, äîáîâ³ -200ãðí. (068) , Ñåðã³é ÂÎÄІ ÊÀÒÅÃÎÐІ «Å» ÍÀ ÀÂÒÎÏІÄÏÐȪÌÑÒÂÎ. (097) ÂÓËÊÀÍІÇÀÒÎÐÍÈÊ ÒÀ ØÈÍÎÐÅÌÎÍÒÍÈÊ ÏÎÒÐІÁÍІ ÍÀ ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ ÏÎ ÂÓË. ÅÕÎÂÀ. Ç/Ï ÄÎÃ. (097) Äîãëÿäàëüíèöÿ, ñàí³òàð, ìåäñåñòðà, áóä³âåëüíèê, çâàðþâàëüíèê, ìîíòàæíèê â³êîí â Іçðà ëü çà ðîáî îþ â³çîþ Â1. ˳ö. ÌÑÏÓ À (067) ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐ - ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÎÑÏ.ÒÎÂÀÐІÂ ÏÎ ÓÊÐÀ ÍІ. Ç/Ï ÂІÄ ÃÐÍ. (067) ÇÀÂІÄÓÂÀ ÑÊËÀÄÓ ÑÈÐÎÂÈÍÈ ÒÀ ÌÀÒÅÐІÀËІÂ, ÄÎÑÂІÄ ÂІÄ 2 ÐÎÊІÂ. (063) Çàïðîøóºìî â ïðîä. ñôåðó êåðóþ îãî ìàãàçèíîì ç äîñâ³äîì ðîáîòè. (096) Çàïðîøóºìî ïðîäàâöÿ â ìàãàçèí «Ëàêîìêà» â ðàéîí³ âóë. Îñòðîâñüêîãî. (067) ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÐІÇÍÎÐÎÁÎ ÈÕ ÍÀ ÁÓÄІÂÍÈÖÒÂÎ. (068) , (068) ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ ÒÀ ÔÀÐÁÓÂÀËÜÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÎ ÌÅÒÀËÎÂÈ- ÐÎÁÀÕ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. (067) ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊÀ, ØËІÔÓÂÀËÜÍÈÊÀ ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÂÈÐÎÁÍÈ Å ÏІÄÏÐȪÌÑÒÂÎ. (095) ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊÈ, ÑËÞÑÀÐІ ÒÀ ÏІÄÑÎÁÍÈÊÈ. (097) ÊÎÌÏËÅÊÒÓÂÀËÜÍÈÊ ÍÀ ÑÊËÀÄ ÃÎÑÏ. ÒÎÂÀÐІÂ, ÑÀÍÒÅÕÍІÊÈ, Ð-Í ÒßÆÈËІÂ. ÂÈÑÎÊÀ Ç/Ï. (067) ÊÎÌІÐÍÈÊ ÍÀ ÑÊËÀÄ ÃÎÑÏÎÄ. ÒÎÂÀÐІÂ. Ð-Í ÒßÆÈËІÂ. ÂÈÑÎÊÀ Ç/Ï. (067) ÊÓÕÀÐ, ÏÎÌІ ÍÈÊ ÊÓÕÀÐß. ÐÀÉÎÍ ÒßÆÈËІÂ. (063) , (096) ÌÀÉÑÒÅÐ ÁÐÓÊІÂÍÈÊ, ÌÀÉÑÒÅÐ Ç ÄÎÐÎÆÍÜÎÃÎ ÁÓÄІÂÍÈÖÒÂÀ. (099) ÌÀÉÑÒÅÐ ÍÀ ÇÀËÈÂÊÓ ÏІÄËÎÃÈ (Ç/Ï 100ÃÐÍ ÊÂ.Ì, ÇÀËÈ- ÒÈ 100 ÊÂÀÄÐÀÒІÂ), ÌÀÉÑÒÅÐ ÍÀ ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß ØÂІÂ ÍÀ ÎÁËÈÖÞÂÀËÜÍÓ ÖÅÃËÓ (Ç/Ï 65ÃÐÍ ÊÂ.Ì)  ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ ÊÈ ÂÑÜÊÎ ÎÁË. (Ñ.ÐÎÌÀÍÊІÂ, ÎÁÓÕІÂÑÜÊÈÉ Ð-Í). (044) , (067) ÌÀÉÑÒÅÐ ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÈÕ ÒÀ ÀËÞÌІÍІªÂÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖІÉ. (063) ÌÀØÈÍІÑÒÈ ÍÀ ÃÓÑÅÍÈ ÍÈÉ ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐ. (099) ÌÅÕÀÍІÊ-ÑËÞÑÀÐ по верстатам та установкам. Без ш/з в Київську обл. З/п висока, житло, харчув. (096) , Дарина ̳æíàðîäíà îçäîðîâ à ô³ðìà ìຠâàêàíñ³ ìåíåäæåð³â. (098) ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ ÏÎÒÐІÁÅÍ ÂÎÄІÉ ÏÎ ÓÊÐÀ ÍІ. Ç/Ï ÂÈÑÎÊÀ. (097) ÍÀ ÏІÄÏÐ.Ì ßÑÎÊÎÌÁ.  ÇÀÁІÉÍÈÉ ÖÅÕ - ÇÀÁÈÂÀÒÈ ÕÓÄÎÁÓ І ÑÂÈÍÅÉ. ÎÁÐÎÁÍÈÊ ÑÈÐÎÂÈÍÈ (097) Íà ðîáîòó ïîòð³áí³ ð³çíîðîáî ³. Æèòëî íàäàºòüñÿ. (067)

10 26 RIA ¹ 43 â³ä 28 æîâòíÿ 2020 ðîêó pnanš` ÎÕÎÐÎÍÖІ. ÂÀÕÒÀ. ÏÐÎ ÇÄ, ÏÐÎÆÈÂÀÍÍß, ÕÀÐ ÓÂÀÍÍß ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ. Ç/Ï 5200 ÇÀ ÂÀÕÒÓ. (098) ÏÎÌІ ÍÈÊ ÌÅÕÀÍІÊÀ-ÑËÞÑÀÐß ÏÎ ÂÅÐÑÒÀÒÀÌ, ÁÅÇ Ø/Ç Â ÊÈ Â.ÎÁË. Ç/Ï ÂÈÑ.,ÆÈÒËÎ, ÕÀÐ (096) , ÄÀÐÈÍÀ Ïîòð³áåí âîä³é ìàøèíè MAN, Renault òÿãà. (067) ÏÎÒÐІÁÅÍ ÏÐÀÖІÂÍÈÊ Â ÏÈÐІÆÊÎÂÓ, ÃІÄÍÀ ÎÏËÀÒÀ ÏÐÀÖІ. (097) , (096) ÏÎÒÐІÁÅÍ ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ Â ÀÂÒÎÌÀÃÀÇÈÍ (ÇІ ÇÍÀÍÍßÌ Ç/ ). ÒÓÐÁІÂ. Ç/Ï ÂІÄ 8000 ÃÐÍ. (097) Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü â ïðîäîâîëü èé ìàãàçèí, ðàéîí Çàìîñòÿ. (068) ÏÎÒÐІÁÅÍ ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ ÍÀ ÕËІÁ. (096) Ïîòð³áåí ï³äñîáíèê-ð³çíîðîáî èé íà ïðèâàòí³ îá ºêòè ì³ñòà. Îïëàòà äîãîâ³ðíà. (097) Ïîòð³áíà ïðàö³âíèöÿ äëÿ ðîçäà ³ ðåêëàìè, ñòóäåíòè. (098) ÏÎÒÐІÁÍÀ ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß. (067) ÏÎÒÐІÁÍІ ÁÐÈÃÀÄÈ ÐÎÁІÒÍÈÊІÂ ÍÀ ÁÓÄІÂÍÈÖÒÂÎ Ì.ÂІÍÍÈÖß. ÌÎÍÎËІÒ ÈÊÈ ÍÀ ÂÈÑÎÒÍÅ ÁÓÄІÂÍÈÖÒÂÎ, ÀÐÌÓÂÀËÜÍÈÊÈ, ÁÅÒÎÍßÐІ. Ç/Ï ÇÀ ÄÎÌÎÂËÅÍІÑÒÞ. (067) Ïðàö³âíèê íà áàçó ë³ñî³â, ðàéîí Åëåêòðîìåðåæ³. (067) ÏÐÀÖІÂÍÈÊ ÍÀ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ Â ÎËІª-ÏÐÅÑÎÂÈÉ ÖÅÕ. (097) , (096) ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÍÀ ÑÒÀÂÎÊ Â 10 ÊÌ ÂІÄ ÂІÍÍÈÖІ ÏÎÒÐІÁÍІ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Ó ËÈÑÒÎÏÀÄІ. Ç/Ï 500 ÃÐÍ. (067) ÏÐÅÑÓÂÀËÜÍÈÊ ÌÀÊÓËÀÒÓÐÈ ÍÀ ÏІÄÏÐȪÌÑÒÂÎ. Ç/Ï 9000 ÃÐÍ. (098) Ïðèáèðàëüíèöÿ òà îïåðàòîð 1Ñ7. (096) ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ ÑÊËÎÒÀÐÈ ÒÀ ÌÀÊÓËÀÒÓÐÈ. (068) ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÑÀÍÒÅÕÍІÊÈ. ÃÐÀÔІÊ ÏÍ-ÑÁ Ç Ç/Ï ÃÐÍ. (096) ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ Â ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎ ÂÓË. À. ÏÅÐÂÎ- ÇÂÀÍÍÎÃÎ. (067) ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ ÍÀ ÖÐ (ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÎËÎÄІÆÍÎÃÎ ÎÄßÃÓ), ÃÐÀÔІÊ ÐÎÁÎÒÈ: 8-17,00. (097) ÏÐÎÄÀÂÖІ  ÒÎÐÃÎÂÈÉ ÊІÎÑÊ ÔÀÑÒ-ÔÓÄÓ. Ç/Ï ÂÈÑÎÊÀ, Ã/Ð (097) ϳäñîáíèê íà áóä³âíèöòâî. Ç/ï â³ä 300 ãðí/äåíü. Ðîçðàõóíîê ùîñóáîòè. (068) Íàâ.çàêëàäó â èòåë³ í³ìåöüêî, ïîëüñüêî, àíãë³éñüêî ìîâ. (067) ÍÀËÀÃÎÄÆÓÂÀËÜÍÈÊ ÓÑÒÀÒÊÓÂÀÍÍß Ó ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÕÀÐ ÎÂÎ ÏÐÎÄÓÊÖІ. (097) , (093) Îïåðàòîð 1Ñ7 ç ä/ð, Âèøåíüêà/Çàìîñòÿ. (096) ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÂÈÏÀÐÎÂÓÂÀËÜÍÎ ÌÀØÈÍÈ. ÏÎÇÌІÍÍÎ. Ð-Í ÎËІªÆÈÐÊÎÌÁІÍÀÒÓ. (068) ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÓËÜÒÀ ÖІËÎÄÎÁÎÂÎÃÎ ÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÍß. ÏÎÂÍÈÉ ÑÎÖÏÀÊÅÒ. Ç/Ï ÑÂΪ ÀÑÍÎ. (067) , (093) ÎÏІÊÓÍÊÈ-ÄÎÃËßÄÀËÜÍÈÖІ Â ÍІÌÅ ÈÍÓ, ÄÎ 65 Ð. ÇÏ ªÂÐÎ. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß (067) , (063) ÎÐÅÍÄÀ ÐÎÁÎ ÈÕ ÌІÑÖÜ ÄËß ÌÀÉÑÒÐÀ-ÏÅÐÓÊÀÐß ÍÀ ÊÅËÅÖÜÊІÉ. (067) ÎÔІÖІÀÍÒÈ Â ÊÀÔÅ Â ÖÅÍÒÐІ ÌІÑÒÀ Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ ÐÎÁÎÒÈ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ , (097) Îô³ö³àíòêà â äèòÿ èé êîìïëåêñ. (098) ÎÕÎÐÎÍÀ, ÒÅÐÌІÍÎÂÎ, ÎË/ÆІÍ., ÂÀÕÒÀ. Ç/Ï ÑÂΪ ÀÑÍÀ, ÂÈÑÎÊÀ. ÕÀÐ ÓÂÀÍÍß, ÏÐÎÆÈÂ. (096) ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 300ÃÐÍ/ÄÎÁÀ. ÂÀÕÒÀ, ÔÎÐÌÀ, ÄÎÑÒ., ÏÐÎ- ÆÈÂ.ÇÀ ÐÀÕ.ÔІÐÌÈ. ÏÎÂÍÈÉ ÑÎÖ.ÏÀÊ (067) , (067) ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ ÃÐÍ/ÄÎÁÀ ÏÎ Ì.ÂІÍÍÈÖß. ÄÎÁÀ/ ÄÂІ. ÏÎÂÍÈÉ ÑÎÖ.ÏÀÊÅÒ. Ç/Ï Â ÀÑÍÎ (067) , (093) ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ ÎË/ÆІÍ. ÂÀÕÒÎÂÈÉ ÌÅÒÎÄ. Ç/Ï ÂÈÑ. ÑÒÀÂÊÀ. ÏÐÎÆÈÂÀÍÍß ÇÀ ÐÀÕ.ÏІÄÏÐȪÌ. (098) Îõîðîíö³ â ì.êè â. Âàõòà 30/15, 20/10, 15/15. Ç/ï 9000 ãðí. Ñòàðø³ çì³íè, ç/ï 500 ãðí/äåíü. Õàð óâàííÿ, ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà. Êîíñóëüòàö³ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ íàäàþòüñÿ ö³ëîäîáîâî. (073) , (095) ÎÕÎÐÎÍÖІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ, ÂÀÕÒÎÂÈÉ ÌÅÒÎÄ. Ç/Ï ÁÅÇ ÇÀÒÐÈÌÎÊ. (098) ÎÕÎÐÎÍÖІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. ÂÀÕÒÀ, ÏÐÎ ÇÄ ÒÀ ÏÐÎÆÈÂ. ÇÀ ÐÀÕÓÍÎÊ ÏІÄÏÐȪÌÑÒÂÀ. (093) , (097) ÏІÄÑÎÁÍÈÊÈ на будівельний майданчик. З/п 500 грн/ день. (097) ϳöåéîëà òà âàíòàæíèê â ïðîä.ìàãàçèí. Âèøåíüêà. (096) Ðîá. â ͳìå., Ïîëüù³, åõ³, Øâåö³, Ñëîâà., Óãîðùèí³. Îôîðìëåííÿ íàøå. Іíôî. (068) Ðîáîòà â Ïîëüù³ òà åõ³ áåç ïðîõîäæåííÿ êàðàíòèíó. Çàâîäè, ôàáðèêè, áóäîâè. Ïîëüñüê³ òà åñüê³ ðîáî ³ â³çè âñ³õ òèï³â. Äîâ³ç äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Ëiö. ÌÑÏÓ 868 âiä (096) , (093) ÐÎÁÎÒÀ  ÏÎËÜÙІ, Ì.ÃËІÂÖІ. ÎÔІÖІÉÍÀ ÒÀ ÃІÄÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ÍÀ ÁÓÄÎÂІ, ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍІ ÂÀÊÀÍÑІ, ÍÀÄÀªÌÎ ÆÈÒËÎ. ËІÖ. ¹981 ÂІÄ Ð. ÂÈÄ. ÌÑÏÓ. (093) , (067) Ðîáîòà â Ïîëüù³. Âñ³ âàêàíñ³ áåçêîøòîâí³, â³ä ïðÿìîãî ðîáîòîäàâöÿ. Ç/ï ãðí. Ìîæíà áåç çíàííÿ ìîâè, íàâ àííÿ íà ì³ñö³. ˳ö. ÌÑÏÓ 9978 â³ä Òåë. â Ïîëüù³ +4(853) (+viber). (096) Ðîáîòà â Ïîëüù³. ³çîâà ï³äòðèìêà äëÿ îëîâ³ê³â òà æ³íîê ëåãàëüíî, ñîö.ïàêåò, æèòëî áåçêîøòîâíå. ÏÏ Êîëåñíèê. ì. Іâàíî- Ôðàíê³âñüê, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 11/48. ˳öåíç³ÿ ÌÑÏÓ ÀÅ (067) , (099) ÐÎÁÎÒÀ  ÎÕÎÐÎÍІ ÂÀÕÒÎÂÈÌ ÌÅÒÎÄÎÌ ÃÐÍ/ ÄÎÁÀ ( ÃÐÍ. ÍÀ ÌІÑ.) ÁÅÇ ÇÀÒÐÈÌÎÊ ÒÀ ÄÎÁÀ ÅÐÅÇ ÄÂІ ÂІÍÍÈÖß (500 ÃÐÍ ÇÀ ÄÎÁÓ). (067) , (067) Ðîáîòà íà ñêëàä³ â Ïîëüù³. Ïàêóâàííÿ òà ëîã³ñòèêà òîâàð³â íà ñêëàäàõ êóð ºð. ñëóæáè. Îïëàòà ïðàö³ ïîãîäèííà. 12 ãîä. ðîá. äåíü. Îäíîðàçîâå õàð óâàííÿ, ïðîæèâàííÿ, äî çä íà ðîáîòó áåçêîøòîâíî. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. ˳ö. ÌÑÏÓ ÀÅ (067) , (099) Ðîáîòà. Ïîâíà ³ àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. (093) ÐІÇÍÎÐÎÁÎ ÈÉ Â ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ ÊÈ ÂÑÜÊÎ ÎÁË. (ÎÁÓÕІÂÑÜÊÈÉ Ð-Í, Ñ.ÐÎÌÀÍÊІÂ). ÆÈÒËÎ ÍÀÄÀªÌÎ. ÎÏËÀÒÀ 450 ÃÐÍ/ÄÅÍÜ. ÂÈÌÎÃÈ: ÀÊÓÐÀÒÍÈÉ, ÍÅ ÇËÎÂÆÈ- ÂÀÞ ÈÉ ÀËÊÎÃÎËÅÌ, Ç ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ, ÙÎ ÇÀÑÂІÄ ÓÞÒÜ ÎÑÎÁÓ. (044) , (067) ÐІÇÍÎÐÎÁÎ І ÍÀ ÁÓÄІÂÍÈÖÒÂÎ. (097) ÑÌÌ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ Â ÒÎÐÃÎÂÈÉ ÖÅÍÒÐ. (097) ÑËÞÑÀÐ-ÏÎÌІ ÍÈÊ ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊÀ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎ- ÁÎÒÓ. (0432) , (067) ÑÒÎËßÐ, ÏÎÌІ ÍÈÊ ÑÒÎËßÐÀ. (067) , (096) Òåðì³íîâî êàñèð, Íåìèð³âñüêå øîñå, â ïðîäîâîëü èé ñóïåðìàðêåò. (068) ÒÅÐÌІÍÎÂÎ ÍÀ ÕÀÐ ÎÂÅ ÂÈÐÎÁÍ. ÕÎËÎÄÈËÜÙÈÊ ( ÎË.). ÏÎÇÌІÍÍÎ. Ð-Í ÎËІªÆÈÐÊÎÌÁІÍÀÒÓ. (068) Òåðì³íîâî ïîòð³áåí àâòîìàëÿð. (067) ÓÊËÀÄÀËÜÍÈÊÈ ÒÐÎÒÓÀÐÍÎ ÏËÈÒÊÈ. (097) Óêð.êîìïàí³ÿ «Àìð³òà», çàïðîøóº óñ³õ áàæàþ èõ, äîñâ³ä ïðàö³ òà ïåíñ³îíåð³â (093) , (067) Ô³ðìà ïðîïîíóº âàêàíñ³ íà: ì ÿñîêîìá³íàò, áóä³âíèöòâî, òåêñòèëüíèé öåõ, ñôåðà ïîñëóã. Çàáåçïå èòü æèòëî, ñòàá³ëüíó ç/ï. (063) ØÂÀ ÊÀ ÒÅÐÌІÍÎÂÎ ÏÎÒÐІÁÍÀ  ÖÅÕ ÎËÎÂІ ÎÃÎ ÎÄßÃÓ. (067) ØÂÀ ÊÈ, ÏÎÎÏÅÐÀÖІÉÍÎ. ÏÎÑÒІÉÍÀ ÐÎÁÎÒÀ, ÑÎÖÏÀÊÅÒ. ÇÀÐÎÁІÒÍÀ ÏËÀÒÀ ÂÈÑÎÊÀ. (063) ØÂÅÉÍÎÌÓ ÖÅÕÓ. ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÖß, ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÖß Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ. ÑÒÀÂÊÀ+ÏÐÅÌІ, ÑÎÖÏÀÊÅÒ. (098) ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ (ÂÓË. ÅÕÎÂÀ) ÏÎÒÐÅÁÓª ÂÓËÊÀÍІÇÀÒÎÐÍÈÊÀ ÒÀ ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÀ. Ç/Ï ÄÎÃ. (097) ØÓÊÀÞ «Ìàéñòåð íà ïðîêàò» âñå ïî äîìó:çàìêè, ëþñòðè, ñàíòåõí. Ïåðåâåçåííÿ ìåáë³â. (096) «Ìóæ íà àñ» âèêîíóþ ð³çí³ ãîñïîäàðñüê³ ðîáîòè ïî äîìó. (067) Áóõãàëòåð ç â/î, ä/ð, 1Ñ, ÏÊ â³çüìå íà îáñëóãîâóâàííÿ ÒÎÂ, ÏÏ, ÔÎÏ. (098) Áóõãàëòåð ç ä/ð çâ³òí³ñòü, îáñ.ôîï, þ/î âñ³õ âèä³â ä³ÿëüí. ³äêðèòòÿ òà çàêðèòòÿ. (067) ³äêðèòòÿ òà çàêðèòòÿ ÔÎÏ òà þðèäè íèõ îñ³á, íàäàííÿ áóõãàëòåðñüêèõ ïîñëóã. (063) Äîãëÿíó ëþäèíó çà óñïàäêóâàííÿ æèòëà. Îá³öÿþ òà ãàðàíòóþ åñí³ñòü òà äîáðîïîðÿäí (096) Êàìåíÿð³ øóêàþòü ðîáîòó. Êëàäêà öåãëè òà áëî êà. (067) Ïîì³ íèö³ ïî äîìó, äîãëÿä çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó. Ïîðÿäíà, äîáðîñîâ³ñíà. (098) Ïðèáåðó êâàðòèðó àáî îô³ñ, äîãëÿíó õâîðó ëþäèíó. Áåç ³íòèìó. (098) åñíà, â³äïîâ³äàëüíà æ³íêà øóêຠðîáîòó, ìîæëèâî äîãëÿä çà ëþäüìè ïîõèëîãî â³êó. (097) , (093) îë.äîïîìîæå ïî ãîñïîäàðñòâó-ä³ì, ïîäâ³ð ÿ. Ñòîðîæ, åðãîâ. Äåìîíòàæ, ïðèáèðàííÿ. (067) îëîâ³ê, 40 ðîê³â, øóêຠðîáîòó. Ç/ï â³ä 400 ãðí/äåíü. (098)

11 pnanš` RIA ¹ 43 â³ä 28 æîâòíÿ 2020 ðîêó Øóêàþ ðîá.ïî îáð³çö³ äåðåâ! (àâàð³éí³, ïëîäîâ³). (063) , (098) , (099) Øóêàþ ðîáîòó ñòîðîæà, îõîðîíöÿ. (067) НАВЧАННЯ 10.1 ÍÀÂ Ó Àíãë.ìîâà, ³íä.çàíÿòòÿ, ï³äãîòîâêà äî ÄÏÀ, ÇÍÎ. Äîðîñë³ äëÿ âè çäó çà êîðäîí. (097) Àíãë³éñüêà ìîâà äëÿ øêîëÿð³â. Íåäîðîãî. Êîíòðîëüí³, ïåðåêëàäè. (068) ÀÍÃËІÉÑÜÊÀ ÒÀ ÍІÌÅÖÜÊÀ. ÏÐÎÔÅÑІÉÍÎ Ç 10-ÐІ ÍÈÌ ÄÎÑÂІÄÎÌ. ÄËß ÄІÒÅÉ ÒÀ ÄÎÐÎÑËÈÕ. (097) Àíãë³éñüêà òà ôðàíöóçüêà. Ïåðåêëàäè. Ðåïåòèòîðñòâî. Äîìàøí³ çàâäàííÿ. (093) Íàâ àííÿ Ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó. Ãðóïîâ³ òà ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ. (067) , (063) ͳìåöüêà ìîâà. Іíäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ, êîíòðîëüí³, ïåðåêëàäè. (096) ͳìåöüêà, àíãë³éñüêà äëÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ. Іíäèâ³ä. ï³äõ³ä äî êîæíîãî. Ãðóïîâ³. (097) , (073) ÏІÄÃÎÒÎÂÊÀ Ç ÕІÌІ ÒÀ ÁІÎËÎÃІ, ÇÍÎ, ÄÏÀ. ІÍÄÈÂІÄÓÀËÜÍІ ÇÀÍßÒÒß Ç Ó ÍßÌÈ. (097) , (063) Ðåïåòèòîð ç ìàòåìàòèêè, óêð.ìîâè 1-9 êë. Ãîòóþ äî øêîëè. Ð-í Âèøåíüêà (097) Ðåïåòèòîðñòâî, äîïîìîãà â íàâ àíí³, ðîáîòè: ô³çèêà, ìàòåìàòèêà, õ³ì³ÿ. Äåøåâî. (093) Ñêëàäà òåêñò³â íà äîìó ãóìàí³òàðíîãî ïðîô³ëþ äëÿ ñòóäåíò³â. (098) ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, ТЮ- ТЮН, АЛКОГОЛЬ, СГ ПРОДУКЦIЯ 11.1 ÏÐÎÄÀÌ Êàðòîïëþ âåëèêó,íàñ³ííºâó, îðíîñë...äîã...(068) Êàðòîïëþ, ñóøêó, ÿáëóêà,òà ³í.ñ/ã...äîã...(096) ßáëóêà, äð³áíó êàðòîïëþ...äîã...(067) КОМП ЮТЕРИ, ПЕРИФЕРIЯ, ВИТРАТНI МАТЕРIАЛИ, ОРГТЕХНIКА, КАНЦТОВАРИ, IНТЕРНЕТ-ПОСЛУГИ 13.3 ÏÎÑËÓÃÈ ØÂÈÄÊÀ ÊÎÌÏ ÞÒÅÐÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ! ÐÅÌÎÍÒ, ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß, ÍÀËÀØÒÓÂÀÍÍß ÂÀØÎÃÎ ÊÎÌÏ ÞÒÅÐÀ ÏÐÎÒßÃÎÌ 1 ÃÎÄÈÍÈ ÏІÑËß ÂÀØÎÃÎ ÄÇÂІÍÊÀ! ÂÈ ÇÄ ÑÏÅÖІÀËІÑÒÀ ÄÎÄÎÌÓ ÀÁÎ Â ÎÔІÑ. (063) , (067) МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ 14.1 ÏÐÎÄÀÌ Xiaomi Redmi 3 Pro, õîðîøèé ñòàí ãðí....(097) АУДIО-, ВIДЕОТЕХНIКА, ТЕЛЕ- ФОНИ, ФАКСИ, АТС 15.3 ÏÎÑËÓÃÈ «ADD» 1-3 ð. ãàðàíò³. Ñóïóò. ³ Ò àíò. Ïðîô. ðîçâåä. ò/â ìåðåæ. Âè çäè íà ð-í. (068) Cyïóòíèêîâå òà Ò2 àíòåíè, òþíåðà, ïðîøèâêà òà ðåìîíò. (093) Àâòîìàò. ïðàëüí³ ìàøèíè òà ³íøà ïîáóò. òåõí³êà. Àêóðàò. â³äðåìîíòóþ íà äîìó. (093) ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÑÈÑÒÅÌ ÂІÄÅÎÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÍß, ÄÎÑÒÓÏÓ, ÑÈÃÍÀËІÇ.Ç ÂÈÂÅÄ. ÍÀ ÂËÀÑÍÈÉ ÏÓËÜÒ ÎÕÎÐÎÍÈ. ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß, ÌÎÍÒÀÆ, ÑÏÎÑÒÅÐІÃÀÍÍß ÑÈÑÒÅÌ ÏÐÎÒÈÏÎÆÅÆÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ. (067) , (093) Åëåêòðèê-³íæåíåð, åëåêòðîìîíòàæ, ïðîåêòóâ. Ëàáîð.âèïðîáóâàííÿ ïðîâîä³â, êàáåë³â. (067) Ðåì. òåëåâ³çîð³â â³ò èçí. òà ³ìïîðòí. âèð-âà áóäü-ÿêèõ ìîäåëåé. Âèêëèê äîäîìó , (098) Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â íà äîìó. Ìîíòàæ ñóïóòíèêîâèõ àíòåí. Êóïëþ á/â ò/â. (097) , ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂІÇÎÐІÂ. ÃÀÐÀÍÒІß. ÂÈÊËÈÊ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ. (067) , (063) ÑÂßÒÀ ÒÀ ÓÐÎ ÈÑÒÎÒІ Àâòî íà âåñ³ëëÿ, äæèï Òîéîòà-Ïðàäî ( îðíèé êîë³ð), Àóä³ À-8 (ñ³ðèé êîë³ð). (067) ГАЛАНТЕРЕЯ, ОДЯГ, КОСМЕ- ТИКА 16.1 ÏÐÎÄÀÌ Íîâó íàòðóëüíó øóáó, æèëåòêó... äåøåâî... (097) ÏÎØÈÒÒß ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ ÎÄß- ÃÓ Ôàðáóâàííÿ, ðåìîíò øê³ðÿíèõ âèðîá³â. (093) МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 17.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ Äîïîìîæó ëåãêî òà áåçáîë³ñíî êèíóòè ïàëèòè àáî âæèâàòè àëêîãîëü. (067) , (066) Êîìïàí³ÿ «Àìð³òà», Íåêðàñîâà, 53, î ñóáîòí³ê äëÿ îðãàí³çìó. Àêö. (093) Êîìï þòåðíå òåñòóâàííÿ îðãàí³çìó. Âàðò³ñòü 350 ãðí. ijòÿì äî 12 ðîê³â 300 ãðí. (096)

12 28 RIA ¹ 43 â³ä 28 æîâòíÿ 2020 ðîêó g`c`k mp ncnknxemm Ó Âàñ áîëèòü ñïèíà è áàæàºòå ïîçáàâèòèñü â³ä öåëþë³òó? Òåëåôîíóéòå: (067) , ЮРИДИЧНІ, СТРАХОВІ ТА ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ, ФОНДОВА БІРЖА 18.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ À êðåäèòíà ñï³ëêà «Ïàðòíåð» ç ëþäüìè ³ äëÿ ëþäåé. ˳ö.380 ÍÊÔÏ. (063) , (096) ÀÒ Áàíê ³íâåñòèö³é òà çàîùàäæåíü. Âèã³äíî ïåðåêðåäèòóºìî ³ êàí³êóëè ïîäàðóºìî - ç ì³ñÿö³. Ðåô³íàíñóâàííÿ äî 30000ãðí. (067) Àâòî ðîçìèòíåííÿ, ïîâíèé ñóïðîâ³ä. Ïîñëóãè àãåíòà ïî ñòðàõóâàííþ àâòî. (063) , (097) Àäâîêàò Óëàíîâñüêèé Â. І. Óñ³ âèäè àäâîêàòñüêî äîïîìîãè. Ñâ Ñòàæ 19 ðîê³â (096) Àäâîêàò. Ñêëàäí³ ñ³ìåéí³ òà ñïàäêîâ³ ñïðàâè: ïîä³ë ìàéíà ïîäðóææÿ, àë³ìåíòè òîùî (097) Àäâîêàò. Ñóäîâ³ ñïîðè ç äåðæïðàö³. Ðåºñòðàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ. (093) Àêö³éíà ïðîïîçèö³ÿ! Êðåäèòíà äîïîìîãà áåç äîâ³äîê, çàñòàâè òà ïîðó èòåë³â â³ä 5000 äî ãðí. Âèâîäèìî ç îðíèõ ñïèñê³â. Ïåíñ³îíåðàì òà íåïðàöåâëàøòîâàíèì. eurokredit. nethouse.ua. Ãåí.ë³ö. ÍÁÓ ¹220-2 â³ä ð. (095) , (097) ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜÊІ ÏÎÑËÓÃÈ ÄËß ÎÑÁÁ (Ç ÞÐ. ÒÀ ÅÊÎÍÎÌ. ÑÓÏÐÎÂÎÄÎÌ ÒÀ ÔÎÏ). ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜÊÈÉ ÒÀ ÏÎÄÀÒÊÎÂÈÉ ÎÁËІÊ, ÎÔÎÐÌË. ÄÎÃÎÂÎÐІÂ. ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÈ ÊÎØÒÎÐÈÑÓ ÒÀ ÒÀÐÈÔÓ. ÂÈÄÀ À ÄÎÂІÄÎÊ. ÔÎÏ ÏÀÐІÉ ÓÊ Â.Ì. (067) ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÎÒÐÈÌÀÍÍІ ÄÎÇÂÎËÓ ÍÀ ÏÎ ÀÒÎÊ ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁІÒ, ÓÇÀÊÎÍÅÍÍß ÑÀÌÎ ÈÍÍÎ ÇÂÅÄÅ- ÍÈÕ ÁÓÄІÂÅËÜ І ÑÏÎÐÓÄ. ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖІß ÇÅÌÅËÜÍÈÕ ÄІËßÍÎÊ ÒÀ ÏÎÄІË (063) , (097) Êåð³âíèêà»Àäâîêàñ³» âèçíàâ Ãîëîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó. Çàõèñò ãðîìàäÿí ïðîäîâæóºòüñÿ (067) , (093) Êðåäèòè ãîò³âêîþ äëÿ îô³ö³éíî òà íåîô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàíèõ. Іíôîðìàö³ÿ. (067) ÊÐÅÄÈÒÍÀ ÑÏІËÊÀ «ÏÀÐÒÍÅл. ÍÀÌ 16 ÐÎÊІÂ. ËІÖ.380 ÍÊÔÏ. (063) , (097) ØÂÈÄÊÈÉ ÊÐÅÄÈÒ ÃÎÒІÂÊÎÞ ÄËß ÂÑІÕ. ÒІËÜÊÈ ÏÀÑÏÎÐÒ, ÊÎÄ. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß. (067) , (093) ЗНАЙОМСТВА 20.2 ÂІÍ ÏÈØÅ îëîâ³ê 55/178/80 øóêຠæ³íêó äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì. ³ííèöÿ-1, ï/ï ÀÞ îëîâ³ê, 56/175/80, æèòëîì çàáåçïå åíèé, ïðàöþþ, øóêàþ æ³íêó äî 55 ðîê³â íå ñõèëüíîþ äî ïîâíîòè áåç øê³äëèâèõ çâè îê. ³ííèöÿ-1, ï/ï ÀÀ ÊËÓÁÈ ÇÍÀÉÎÌÑÒ Çàïðîøóº êëóá çíàéîìñòâ â ì.òóëü èí. (067) Øëþáí³ çíàéîìñòâà äëÿ æ³íîê. Ïèø³òü ïðî ñåáå, ïîáàæàííÿ, 2 ôîòî â mms, çâîðîòíÿ àäðåñà. (067) СПОРТ, ТУРИЗМ, ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ 21.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ Îðåíäà âåëîòðåíàæåð³â òà îðá³òðåê³â. Íåäîðîãî. Êóïëþ áóäü-ÿê³ òðåíàæåðè, ðîáî ³. (096) Ïðîäàì 4-ì³ñíèé òóðèñòè íèé íàìåò. (073) Ïðîäàì òóðí³ê ó äâåðíó êîðîáêó,ì³öíî êîíñòðóêö³, âèðîáí. Óêðà íà. 300ãðí. (096) , (063) ÏÎÒÐÅÁÓÞ À ìè êóïèìî âåëîñèïåäè, ðîáî ³ àáî íåðîáî ³. (067) Êóïëþ âåëîñèïåä äëÿ äîðîñëîãî, á³íîêëü, ãèòàðà. (096) ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, АНТИКВА- РІАТ 22.1 ÏÐÎÄÀÌ Ìèñëèâñòâî, ñàìîçàõèñò, ñåéôè. Ïðàöþºìî äèñòàíö³éíî. (067) ÊÓÏËÞ Іãðè «Íó ïîãîäè!», ëÿëüêè, ìàøèíêè ÑÐÑÐ, ñòàòóåòêè, ÿëèíêîâ³ ³ãðàøêè. (097) , (063) ÀÍÒÈÊÂÀÐІÀÍÒ, ÌÎÍÅÒÈ ÁÓÄÜ-ßÊÎÃÎ ÏÅÐІÎÄÓ ÄËß ÑÅÁÅ. ÄÎÐÎÃÎ. (067) ÄÎÐÎÃÎ! ÑÊÓÏÊÀ. ÍÀÃÎÐÎÄÈ, ÎÐÄÅÍÀ, ÌÅÄÀËІ, ÇÍÀ ÊÈ) ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ÄÎ ÍÈÕ І ÏÎÄßÊÈ. (067) Êàðòèíè ÑÐÑÐ, ìåäàë³, ãîäèííèêè, ñòàòóåòêè, á³æóòåð³ÿ, â³íòàæí³ ïàðôóìè. Äîðîãî. (097) Êàðòèíè, îðäåíè, ìåäàë³, ìîíåòè, ³êîíè, áóðøòèí, ïðèêðàñè, ãîäèííèêè, ô/à.äîðîãî (096) Êóïëþ á³æóòåð³þ, ïàðôóìè, ôëàêîíè ÑÐÑÐ, ôàðôîðîâ³ ñòàòóåòêè, íàìèñòî (095) Êóïëþ á³íîêëü, ñòàòóåòêè, íàìèñòî, ï³äñòàêàííèêè, ï³äñâ³ íèêè òà ³íøå. (068) Êóïëþ äîðîãî.ìîíåòè,íàãîðîäè, ãîäèííèêè ³êîíè, ñòàðå íàìèñòî,ïðèêðàñè, ñòàòóåòêè (067) ÊÓÏËÞ ÊÀÐÒÈÍÈ ÑÐÑÐ, ÌÅÄÀËІ, ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÁІÆÓÒÅÐІß, ÂІÍÒÀÆÍІ ÏÀÐÔÓÌÈ. (097) ÊÓÏËÞ ÊÀÐÒÈÍÈ, ÎÐÄÅÍÈ, ÌÅÄÀËІ, ÌÎÍÅÒÈ, ІÊÎÍÈ, ÁÓÐ- ØÒÈÍ, ÏÐÈÊÐÀÑÈ, ÃÎÄÈÍ., Ô/À. (096) ÊÓÏËÞ ÌÎÒËÎÕ! ÅËÅÊÒÐÎІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ, ÇÀËІÇÎ, ÐÀÄІÎ ÏËÀÒÈ, ÊÀÁÅËß, ÅËÅÊÒÐÎÌÎÒÎÐÈ, ÒÅËÅÂІÇÎÐÈ, ÕÎ- ËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÏÐÀËÜÍІ ÌÀØÈÍÈ, ÊÎÍÄÈÖІÎÍÅÐÈ, ÀàÊÎËÎÍÊÈ І ÂÑÅ ІÍØÅ. (098) , (063) ÊÓÏËÞ ÐÀÄІÎÏÐÈËÀÄÈ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, ÏÎÁÓÒ.ÒÅÕÍІÊÓ ÒÀ ІÍØÅ. (096) ÊÓÏËÞ ÕÐÎÌÎÂІ ÎÁÎÒÈ, ÔÎÐÌÓ, ÇÍÀ ÊÈ, ÂΪÍÍÓ ÀÌÓÍІÖІÞ, ÐÀÄІÎÑÒÀÍÖІÞ. (098) ÎÐÄÅÍÈ, ÌÅÄÀËІ, ÇÍÀ ÊÈ, ІÊÎÍÈ. ÊÀÐÒÈÍÈ, ÔÎÒÎÀÏÀ- ÐÀÒÈ, ÔÀÐÔÎÐ.ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ. (098) ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÓÍÈ, ÌÅÒÀËÎ- ÁÐÓÕÒ. ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! (098) Ðàä³îïðèëàäè, ðàä³îäåòàë³, îñöèëîãðàôè, ïîáóò.òåõí³êó òà ³íøå. Êóïëþ. Äîðîãî. (096) ÌÓÇÈ ÍІ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ Àêîðäåîíè, áàÿíè, ãàðìîøêè. Ðåìîíò. Íàëàøòóâàííÿ. Êóïëþ íå ðîáî ³. (063) Êóïëþ ã³òàðó, áàÿí, ñêðèïêó, àêîðäåîí, ãàðìîíü, ñèíòåçàòîð, áàðàáàí, òðóáó. (068) Ïðîäàì ñêðèïêó 3/4, á/â. äîãîâ³ðíà. (068) ТВАРИНИ 23.1 ÏÐÎÄÀÌ Âóëèêè íîâ³ - ëåæàêè, êîðïóñí³. ˳êóâàëüíèé âóëèê íà 4 áäæîëîñ³ì. (067) Íóòð³ ð³çíîãî â³êó ³ ê³òíèõ. Íåäîðîãî. Áàðòåð àáî îáì³í. (097) Ïàñ³êó íà êîëåñàõ - áäæîëîïàâ³ëüéîíè íà 20 òà 32 ñ³ìåé. (067) Ïðîäàì 3-ð³ íó êîðîâó ðàçîì ³ç ñ³íîì, îðíî-ðÿáà.. (067) Ïðîäàì êîðîâó. (097) ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ 24.1 ÇÀÃÓÁÈ Âòðà åíå ïîñâ³ä åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî ñ³ì íà ³ì ÿ ̳õàë³íà Âëàäèñëàâ Îëåãîâè 2001 ð.í. ââàæàòè íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé Âòðà åíå ïîñâ³ä åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî ñ³ì íà ³ì ÿ ̳õàë³íà Ìàð³ÿ Îëåã³âíà 2007 ð. í. ââàæàòè íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé ÌÀªÒÎÊ. ÖÅÍÒÐ. 35 ÊÌ ÂІÄ ÂІÍ. 160 ÊÂ.Ì, 6 ÊІÌ. 2 ÇÀ ÇÄÈ. ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ÂÑІ ÇÐ. ÃÎÑÏ.ÁÓÄ. 2 ÃÀÐ., 3 ÏІÄÂ., ÌÅÒ.ÀÍÃÀÐ. ÑÀÓÍÀ, ÁÀÑÅÉÍ. ÌÅÒ. І ÇÀÁÅÒÎÍ. ÎÁÎÐÈ Ç ÍÀÊÐÈÒÒßÌ. ËІÒ.ÊÓÕ. 1,63 ÃÀ. ÑÀÄ 8Ð ÄÅÐ. ÒÀ 400 ÊÓÙІÂ ÎÆÈÍÈ. ÏÎËÈÂ. ÏÀÐÊÀÍ. ÑÒÀ (097) ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ 25.1 ÏÐÎÄÀÌ Ìîðñüê³ êîíòåéíåðè íà 5ò, 20ò, 40ò. Ìîæëèâà äîñòàâêà. (098) ÏÐÎÄÀÆ ÄÐΠÍÀ ÇÈÌÓ ÄËß ÎÏÀËÅÍÍß, ÌÅÒÐÎÂÊÈ, ÒÂÅÐ- ÄÈÕ ÏÎÐІÄ, ÌÎÆË.ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÄÅØÅÂÎ (068) ÑÀÄÆÀÍÖІ ÃÎÐІÕІÂ ÁІËІ, ÐÀÍÍІ, ÒÎÍÊÎØÊІÐІ. (093) ÖÅÃË. ÁÓÄÈÍÎÊ 100 ÊÂ.Ì, 3 ÊІÌÍ., ÄÂІ ÑÓÌІÆÍІ, ÊÎÐÈÄÎÐ, ÂÅËÈÊÀ ÂÅÐÀÍÄÀ. ÊÎÑÌÅÒÈ ÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ. ÃÀÇ. ÇÀÃ. ÏË. ÄІËßÍÊÈ 40Ñ, 10 Ñ ÃÎÐÎÄ (ÐІÂÍÈÉ), ª ÑÀÄ Ç ÏËÎÄÎÂÈÌÈ ÄÅÐÅÂÀÌÈ. ª ÂÑІ ÃÎÑÏ.ÁÓÄІÂËІ, ÏÎÃÐІÁ, ËІÒÍß ÊÓÕÍß. ÒÎÐÃ. (097) ÊÓÏËÞ 100% ÊÓÏËÞ ÑÒÀÐÓ ÏÎÁÓÒÎÂÓ ÒÅÕÍІÊÓ, ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄ- ÍÀÍÍß, ÏËÀÒÈ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, (068) À ÿ êóïëþ âåëîñèïåäè, ð³çí³. äîãîâ³ðíà. (067) ÀÊÁ, ÁÐÓÕÒ ÎÐÍÈÕ, ÊÎËÜÎÐÎÂÈÕ ÌÅÒÀËІÂ, ÌÀÊÓËÀÒÓÐÀ, ÑÊËÎÁІÉ. ÄÎÐÎÃÎ. (067) Àâòî íà ìåòàëîáðóõò. гçí³ àâòî. äîãîâ³ðíà. (067) ÄÅÌÎÍÒÀÆ, ÑÀÌÎÂÈÂІÇ, ÎÐÍІ, ÊÎËÜÎÐ. ÌÅÒ., ÌÀÊÓË., ÑÊËÎÁІÉ. ÊÈ ÂÑÜÊÀ, 136Á. (098) ÇÀÊÓÏÎÂÓªÌÎ ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÌÅÒÀËÈ. ÄÅ- ÌÎÍÒÀÆ, ÑÀÌÎÂÈÂІÇ. (067) Êîíòåéíåð, êóíã, âàãîí èê àáî ãàðàæ ìåòàëåâèé íà áóä³âíèöòâî. (098) Êóïëþ çåðíîâ³äõîäè: ïøåíè í³, êóêóðóäçÿí³, ñóì³ø, 1-10ò (067) ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎËÀÌ., ÐÅËÅ, ÐÀÄІÎÏËÀÒÈ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ, ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, Ò/Â, ÔÎÒÎÀÏ. (098) ÐІÇÍÅ ÄÎÏÎÌÎÆÓ ËÅÃÊÎ ÒÀ ÁÅÇÁÎËІÑÍÎ ÊÈÍÓÒÈ ÏÀËÈÒÈ ÀÁÎ ÂÆÈÂÀÒÈ ÀËÊÎÃÎËÜ. (067) , (066) ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ ÍÀ ÄÎÂÃÈÉ ÑÒÐÎÊ ÒÐÈÊІÌÍÀÒÍÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ ÇІ ÂÑІÌÀ ÇÐÓ ÍÎÑÒßÌÈ І ÌÅÁËßÌÈ ÏÎ ÂÓË. ÂÀÒÓÒІÍÀ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÂІÐ, ÌÀÍÃÀË, ÊÀÌІÍ. ÏÎÐÓ ÂÑІ ÒÈÏÈ ÒÐÀÍÑ- ÏÎÐÒÓ. ÖІÍÀ 8500 ÃÐÍ/ÌІÑ. (067)