Microsoft Word - s2.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - s2.doc"

Bản ghi

1 # Ïοu u s) t6ø9$# äο u θß *٢٨٧) $ tγè?$tƒ# u uρu π ŠÏΡ y yβ y * 1 z ŠÉ) Fßϑù=Ïj9 W èiδ ijk µ Ïù = ƒ u Ÿω Ü= tgå6ø9 $# y7ï9 sœ 2 tβθà)ï Ζムöνßγ uζø%y u $ ÿêε uρ nο θn= Á9 $# tβθãκ É)ムuρ Í=ø tóø9 $$Î/ tβθãζïβθムtβθãζï%θムö/ãφ Íο t ÅzFψ$Î/ uρ y7î=ö7 s% tαì Ρé& y7ø s9î) tαì Ρé& $oÿï tβθãζïβθムuρ šχθßsî=ø ßϑø9 $# ãνèδ y7í s9 'ρé& uρ $Ο!9# öνîγîn/ ÏiΒ W èδ n?tã y7í s9 'ρé&

2 zν tfyz 5 tβθãζïβθムŸω öνèδö É Ζè? öν s9 Π r& öνßγ s?ö x Ρ u óοîγøšn=tæ í!# uθy #ρã x x. š Ï% βî) zuρ 6 ÒΟŠÏà tã ë># x tã öνßγ s9 uρ ο uθ t±ïî öνïδì 1Áö/ r& n?tã uρ öνîγïèôϑy n?tã uρ öνîγî/θè=è% n?tã! $# šχθããï sƒä 7 t ÏΨÏΒθßϑÎ/ Νèδ Ì ÅzFψ $# ÏΘöθu ø9$î/ uρ «!$Î/ $ Ψ tβ# u ãαθà) tƒ tβ Ä $ ΤΨ9 $# ÖÚ z ΝÎγÎ/θè=è% 8 tβρá ãèô±o öνßγ à Ρr& Î) šχθããï sƒä uρ #θãζtβ# u uρ Ÿω öνßγ 9 ŠÏ% # sœî)uρ 9 tβθç/éj sム#θçρ% x. $yϑî/ 7ΟŠÏ9 r& ë># x tã óοßγ s9 uρ $ZÊt tβ ãνèδyš#t sù tβρß Å ø ßϑø9 $# ãνèδ öνßγ ΡÎ) r& 0 šχθßsî=óáãβ ß øt wυ $yϑ ΡÎ) #θä9$s% ÇÚö F{ $# #ρß Å ø è? z tβ# u $yϑ x. ßθçΡr& #θä9$s% â $ Ζ9 $# z tβ# u $yϑx. #θãψïβ# u öνßγ 9 ŠÏ% # sœî)uρ 1 tβρá ãèô± o ω Å s9 uρ #θä9$s% #θãζtβ# u #θà) s9 # sœî)uρ 2 tβθßϑn=ôè tƒ ω Å s9 uρ â!$yγ x 9 $# ãνèδ öνßγ ΡÎ) â!$yγ x 9 $# ä Ì öκ tjó o tβρâ Ì öκ tjó ãβ ß øt wυ $yϑ ΡÎ) öνä yètβ $ ΡÎ) #θä9$s% öνîγïψšïü u x n<î) #öθn=yz # sœî)uρ $ Ψ tβ# u $yϑsù y ßγø9$Î/ s's# n= Ò9 $# #ãρu tiô $# y7í s9 'ρé& tβθßγ yϑ ètƒ öνîγïψ ušøóèû Λèε ßϑ tƒ uρ öνíκí5 5 š Ï tgôγãβ #θçρ% x. öνßγè?t pgïkb M pt 2 u

3 öνßγ x. u s? uρ öνïδí θãζî/ = yδsœ ã&s!öθ ym ônu!$ Ê r& $ ϑn=sù #Y $tρ y s%öθtgó $# Ï% È sv yϑx. öνßγè=sv tβ z ÏiΒ 5=ÍhŠ Áx. ρr& 7 tβθãèå_ö tƒ Ÿω öνßγ sù Ò ôϑã íνõç/ BΛ༠6 tβρç ÅÇö6ムω ;M yϑè=àß u x tn È,Ïã uθ Á9 $# z ÏiΒ ΝÍκÍΞ# sœ#u ΛàιyèÎ6 ¹ r& tβθè= yèøg s ö t/ uρ Ó ôã u uρ M uκè=àß ÏµŠÏù Ï!$yϑ 9 $# Νßγ s9 u!$ Êr& $yϑ =ä. öνèδt Áö/ r& ß#sÜøƒ s ä y9ø9 $# ߊ%s tƒ 8 t Ì Ï 1ø9$Î/ 8ÝŠÏtèΧ uρ ÏNöθyϑø9 $# χî) öνïδì 1Áö/ r& uρ öνîγïèôϑ iî/ = yδs% s! u!$x öθs9 uρ #θãβ$ s% öνíκö n=tæ zν n=øß r& # sœî)uρ ϵŠÏù #öθt± Β öνäî=ö6 s% uρ öν ) n=s{ Ï% ãνä / u #ρß ç6ôã $# â $ Ψ9 $# $pκš r' tƒ 19 Ö ƒï s% & ó x«èe ä. n?tã Ï!$yϑ 9 $# z tα t Ρr& uρ [!$oψî/ u!$yϑ 9 $# uρ $V t Ïù uúö F{ $# ãνä 9 yèy_ Ï% 0 tβθà) Gs? öνäª=yès9 1 šχθßϑn= ès? öνçfρ r& uρ #YŠ#y Ρr&! #θè=yèøg rb Ÿξsù öνä 9 $]%ø Í ÏN t yϑ V9 $# z ϵÎ/ yl t zr'sù [! Νä. u!# y yγä #θã Š$# uρ Ï&Î# VÏiΒ ÏiΒ ;ο u θý Î/ #θè?$sù $tρï ö7tã n?tã $uζø9 tρ $ ϑïiβ 5= ƒ u öνçfζà2 βî)uρ ÉL 9 $# u $ Ζ9 $# #θà)?$sù #θè=yèø s? s9 uρ #θè=yèø s? öν 9 βî* sù 2 t Ï%Ï ¹ öνçfζä. χî) Èβρߊ ÏiΒ t Ì Ï 1ù=Ï9 ôn Ïãé& äο u $yfåsø9 $# uρ â $ Ζ9 $# $yδßšθè% uρ

4 ã yγ ΡF{ $# $yγïføt rb Ì øg rb ;M Ψ y_ öνçλm; ÏM ysî= Á9 $# #θè=ïϑtã uρ #θãψ tβ# u š Ï% Î Åe³ o0uρ ϵÎ/ #θè?é& uρ ã ö6 s% $oψø%î â Ï% # x yδ #θä9$s% $]%ø Íh ;ο t yϑro $pκ ]ÏΒ #θè%î â $yϑ =à2 Ä tgó tƒ Ÿω βî) * šχρà$î# yz $yγšïù öνèδuρ ο t γ sü Β Ól uρø r& $yγšïù óοßγ s9 uρ $YγÎ7 t±tfãβ, ysø9 $# çµ Ρr& tβθßϑn= èuš sù #θãψ tβ# u š Ï% $ Βr'sù $yγ s%öθsù $yϑsù Zπ Êθãèt/ $ Β WξsV tβ z>î ôøo #Z ÏV Ÿ2 ϵÎ/ ÅÒムWξsV tβ # x yγî/ yš#u r& # sœ šχθä9θà) u sù #ρã x Ÿ2 $ Βr& uρ öνîγîn/. y ôγ tã tβθàòà)ζtƒ 5 t É)Å x ø9 $# ϵÎ/ ÅÒムuρ #Z ÏW x. ϵÎ/ Ï ôγ tƒ uρ š Í s9 'ρé& ÇÚö F{ $# šχρß Å ø ムuρ Ÿ ¹θムϵÎ/ t tβr& tβθãè süø) tƒ uρ ϵÉ) swšïβ Ï èt/ ΝèO öνà6 ušômr' sù $Y? uθøβ r& öνçgψà2uρ «!$Î/ šχρã à õ s? y#ø x. 6 šχρç Å y ø9 $# ãνèδ ÇÚö F{ $# $ Β Νä s9 šy n=y{ Ï% uθèδ 7 šχθãèy_ö è? ϵøŠs9Î) ΝèO öνä Í øtä ΝèO öνäçg Ïϑム8 Λ Î=tæ > ó x«èe äî/ uθ δuρ ;N uθ yϑy yìö7 y ßγ1 θ sù Ï!$yϑ 9 $# n<î) uθ tgó $# ΝèO $YèŠÏϑy_

5 ß Å ø ムtβ $pκ Ïù ã yèøg rb r& #θä9$s% Zπ x Î=yz ÇÚö F{ $# Ïã% ỳ ÎoΤÎ) Ïπ sí n=yϑù=ï9 š / Α$s% øœî)uρ tβθßϑ n= ès? Ÿω $ Β Ν n=ôã r& v ÎoΤÎ) tα$ % 7 s9 â Ïd s)çρuρ x8ï ôϑpt 2 ßxÎm7 Ρ øt wυuρ u!ïe$!$# à7ï ó o uρ $pκ Ïù àσ yδ Ï!$yϑó r'î/ ÎΤθä Î6 /Ρr& tα$s) sù Ïπ sí n=yϑø9 $# n?tã öνåκyî z tä ΝèO $yγ =ä. u!$oÿôœf{ $# tπ yš#u zν =tæuρ 29 ãλ Î=yèø9 $# MΡr& y7 ΡÎ) $oψ tfôϑ =tã $uζs9 zνù=ïæ Ÿω y7oψ ysö6ß #θä9$s% 0 t Ï%Ï ¹ öνçfζä. βî) v ÎoΤÎ) öνä 9 è%r& öν s9 r& tα$s% öνîηí!$ oÿôœr'î/ Νèδr't6 /Ρ r& $ ϑn= sù öνîηí!$oÿôœr'î/ Νßγ Î;/Ρr& ãπ yš$t tƒ tα$s% 1 ÞΟŠÅ ptø:$# $oψù=è% øœî)uρ 2 tβθãκçfõ s? öνçfψä. tβρß ö7è? $ Β Ν n= ær& uρ ÇÚö F{ $# uρ ÏN uθ uκ 9 $# =ø xî ãν n=ôã r& š Í Ï 1ø9 $# z tβ% x. uρ u y9õ tfó $# uρ n1r& } ŠÎ=ö/Î) Î) #ρß yf sù tπyš Kψ #ρß àfó $# Ïπ sí n=uκù=ï9 $t/ t ø) s? $yϑçf eé ]ø ym # xî u $yγ ΖÏΒ Ÿξä. uρ sπ Ψ pgø:$# y7ã_ ρy uρ MΡr& ô äó $# ãπ yš$t tƒ $uζù=è%uρ $tρ% x. $ ϑïβ $yϑßγ y_t zr'sù $pκ ] tã ß süø ±9 $# $yϑßγ 9 y r' sù t ÏΗÍ> à9 $# z $tρθä tfsù nο t yf ±9 $# ÍνÉ yδ 5 & Ïm n<î) ì s) tgó ãβ ÇÚö F{ $# ö/ä s9 uρ Aρß tã CÙ èt7ï9 ö/äàò èt/ #θäüî7 δ$# $uζù=è%uρ 6 ãλ Ïm 9 $# Ü># θ G9 $# uθèiδ µ ΡÎ) ϵø n=tã z>$ tgsù ;M yϑî=x. ϵÎn/ ÏhΒ Π yš#u ) n=tgsù ϵŠÏù

6 öνíκö n=tæ ì öθyz Ÿξsù y # y èδ yìî7 s? yϑsù W èδ Íh_ÏiΒ Νä Ψ t Ï?$tƒ $ ΒÎ* sù $YèŠÏΗ sd $pκ ]ÏΒ #θäüî7 δ$# $oψù=è% $pκ Ïù öνèδ Í $1hΖ9 $# Ü= ptõ¾r& y7í s9 'ρé& $oψïf tƒ$t Î/ #θç/ x. uρ #ρã x x. uρ 7 tβθçρt øt s öνèδ Å ρé& Ï öκ yéî/ #θèù ρr& uρ ö/äø n=tæ àmôϑyè Ρr& ÉL 9 $# z ÉLyϑ èïρ #ρã ä.øœ $# Ÿ ƒï R u ó Î) Í_t6 tƒ 8 tβρà$î# yz tα ρ r& #θçρθä s? öνä yètβ $yϑïj9 $]%Ïd ÁãΒ àmø9 t Ρr& $yϑî/ #θãζïβ# u uρ 9 Èβθç7 yδö $sù } ƒî)uρ öνä.ï ôγ yèî/ Y ysø9 $# #θý Î6ù=s? 0 Èβθà)?$sù } ƒî)uρ WξŠÎ=s% $YΨ uκro ÉL tƒ$t Î/ #ρç tiô± ϵÎ/ Ïù% x. yì tβ #θãèx.ö $# uρ nο θx. 9$# #θè?# u uρ nο θn= Á9 $# #θßϑšï%r& uρ 1 tβθçη s> ès? öνçfρr& uρ, ysø9 $# #θãκçgõ s?uρ È ÏÜ t7ø9$î/ Ÿξsùr& = tgåø9 $# tβθè= Gs? öνçfρr& uρ öνä à Ρr& tβöθ Ψ s?uρ Îh É9ø9 $$Î/ } $ Ψ9 $# tβρâ ß $s?r& * 2 t ÏèÏ. 9 $# t Ïèϱ sƒø:$# n?tã îο u Î7 s s9 $pκ ΞÎ)uρ Íο θn= Á9 $# uρ Î ö9 Á9$Î/ #θãζšïètfó $# uρ tβθè=é) ès? ÉL 9 $# z ÉLyϑ èïρ #ρã ä.øœ $# Ÿ ƒï R u ó Î) Í_t6 tƒ 5 tβθãèå_ u ϵø s9î) öνßγ Ρr& uρ öνíκíh5u #θà) n= Β Νåκ Ξ r& tβθ ΖÝà tƒ tã ë ø tρ Ì øg rb ω $YΒöθtƒ #θà)?$# uρ 6 t Ïϑn= yèø9 $# n?tã öνäçgù= Òsù ÎoΤ r& uρ ö/äø n=tæ àmôϑyè Ρr& 7 tβρã ÁΖムöνèδ Αô tã $pκ ]ÏΒ ä s{θムπ yè x x $pκ ]ÏΒ ã t6ø)ä? $\ ø x < ø Ρ

7 öνä. u!$oψö/ r& tβθçt o2 x ムÅU# x yèø9 $# u þθß öνä tρθãβθý o tβöθtãö Ïù ÉΑ# u ô ÏiΒ Νà6 oψøšḡ wυ øœî)uρ t óst7ø9 $# ãνäî/ $uζø%t sù øœî)uρ 8 Λ Ïà tã öνäîn/ ÏiΒ Ö Iξt/ ΝäÏ9 sœ uρ ö Νä. u!$ oîσ βθãšóstfó tƒ uρ \'s#ø s9 z ŠÏèt/ö r& θãβ $tρô tã uρ øœî)uρ 9 tβρá ÝàΨs? óοçfρr& uρ tβöθtãó Ïù tα# u $oψø%{ øî r& uρ öνà6 uζøšpgυr'sù y7ï9 Œ èt/. ÏiΒ ΝäΨ tã $tρöθx tã ΝèO 0 šχθßϑî= sß öνçfρr& uρ ÍνÏ èt/. Ÿ ôfïèø9 $# ãνiè? sƒªb $# ΝèO tα$s% øœî)uρ 2 tβρß tgöκ se öνäª=yès9 tβ$s%ö à ø9 $# uρ = tgåø9 $# y θãβ $oψ s?# u øœî)uρ 1 tβρã öνäª=yès9 öνäø Í $t/ n<î) #θç/θçg sù Ÿ ôfïèø9 $# ãνä.ïœ$sƒïkb$î/ Νà6 à Ρr& öνçfôϑn=sß öνä ΡÎ) ÉΘöθs) tƒ ϵÏΒöθs)Ï9 θãβ ÞΟŠÏm 9 $# Ü># θ G9 $# uθèiδ µ ΡÎ) öνäø n=tã z>$tgsù öνäø Í $t/ y ΨÏã öνä 9 ö yz öνäï9 sœ öνä à Ρr& #θè=çfø%$ sù óοçfρr& uρ èπ s)ïè Á9 $# ãνäø?x yzr'sù Zο t ôγ y_ 1 tρ Lym y7 9 θœρ s9 θßϑ tƒ óοçfù=è% øœî)uρ ãνà6ø n=tæ $oψù= =sß uρ 5 tβρã öνà6 =yès9 öνäï?öθtβ Ï èt/ - ÏiΒ Νä oψ V yèt/ ΝèO tβρá ÝàΨs? $tρθßϑ n=sß uρ öνä oψø%y u ÏM t6íhšsû #θè=ä. θù= 9 $# uρ yϑø9 $# ãνäø n=tæ $uζø9 t Ρr& uρ tπ$yϑtóø9 $# 6 tβθßϑî=ôà tƒ öνßγ à Ρr& #θçρ% x. Å s9 uρ

8 šu$ t6ø9$# #θè=äz Š $# uρ #Y xî u Λä Ïe ]ø ym $yγ ΖÏΒ #θè=à6 sù sπ tƒó s)ø9 $# ÍνÉ yδ #θè=äz Š $# $oψù=è% øœî)uρ š Ï% tα t6 sù 7 t ÏΖÅ ósßϑø9 $# ß ƒí t y uρ öνä u süyz ö/ä 9 ÁÉ ó Ρ π ÜÏm #θä9θè%uρ #Y fß $yϑî/ Ï!$ yϑ 9 $# z ÏiΒ #Y ô_í #θßϑn= sß n?tã $uζø9 t Ρr'sù óοßγ 9 Ï% Ï% u ö xî»ωöθs% #θßϑn=sß t yfy ø9 $# š $ ÁyèÎn/ >Î ôñ$# $oψù=à) sù ϵÏΒöθs)Ï9 2 θãβ s+ó okó $# ÏŒÎ)uρ * 8 tβθà)ý ø tƒ #θçρ% x. #θç/ u õ $# uρ #θè=à2 óοßγt/ u ô³ Β < $tρé& à2 zοî=t ã ô s% $YΖøŠtã nο u ô³ tã $tf t øo$# çµ ΖÏΒ ônt yfx Ρ$ sù 5Θ$yè sû n?tã u É9óÁ Ρ s9 θßϑ tƒ óοçfù=è% øœî)uρ 59 t Ï Å ø ãβ ÇÚö F{ $# Îû #öθsw ès? É ø Íh $pκå y tã uρ $yγïβθèùuρ $yγí!$ VÏ%uρ $yγî=ø) t/. ÞÚö F{ $# àmî6. è? $ ÿêε $uζs9 ólì øƒä š / u $oψ s9 äí Š$sù 7 Ïn uρ #\ óáïβ #θäüî7 δ$# î ö yz uθèδ Ï%!$Î/ oτ Š r& uθèδ Ï% šχθä9ï ö7 tgó tα$s% $yγî= Át/ uρ š ÏiΒ 5= ŸÒtóÎ/ ρâ!$t/ uρ èπ uζx6ó yϑø9 $# uρ ä'!éj 9 $# ÎΟÎγøŠn=tæ ôm t/î àñuρ óοçfø9 r'y $ Β Νà6 s9 βî* sù $oÿï y7ï9 sœ Èd, y ø9 $# Î ö tóî/ z ÍhŠÉ; Ψ9 z $# šχθè=çgø) tƒ uρ ÏM tƒ$t Î/ šχρã à õ tƒ #θçρ% x. óοßγ Ρr'Î/ y7ï9 sœ 0 šχρß tf ètƒ #θçρ$ÿ2 ρ #θ Átã

9 ÏΘöθu ø9 $# uρ «!$Î/ z tβ# u ô tβ š Ï Î7 Á9 $# uρ Χ Á Ζ9 $# uρ #ρßš$yδ š Ï% uρ #θãψ tβ# u βî) šχθçρt øt s öνèδ öνíκö n=tæ ì öθyz óοîγîn/ u y ΨÏã öνèδã ô_r& öνßγ n=sù $[sî= ¹ Ÿ Ïϑtãuρ Ì ÅzFψ $# #ρã ä.øœ $# uρ ;ο θà)î/ Νä oψ s?# u #ρä è{ u θ Ü9 $# ãνä s%öθsù $uζ èsùu uρ öνä s) sv ÏΒ $tρõ s{ r& øœî)uρ 1 öνäø n=tã ã ôòsù Ÿωöθn=sù y7ï9 Œ èt/ - ÏiΒ ΟçGøŠ 9 uθs? ΝèO 2 tβθà) Gs? öνäª=yès9 ϵŠÏù $oψù=à) sù ÏMö6 9 $# öνäψïβ # ρy tfôã $# ãλä ΗÍ>tã ô s) s9 uρ t Î Å sƒø:$# z ÏiΒ ΟçGΨä s9 çµçfyϑôm u uρ Zπ sàïãöθtβ uρ $yγ x ù=yz $pκö y tƒ t t/ $yϑïj9 Wξ s tρ $yγ uζù=yèpg m t Ï Å yz ο yš t Ï% #θçρθä. öνßγ s9 $tρä Ï G s?r& #θä9$s% Zο t s) t/ #θçt r2õ s? ôμä.ö ß $tƒ βî) ϵÏΒöθs)Ï9 θãβ tα$s% øœî)uρ 5 t É) Gßϑù=Ïj9 $uζ 9 Îi t7ムy7 / u $uζs9 äí Š $# #θä9$s% 6 š Î=Îγ pgø:$# z tβθä. r& «!$Î/ èœθã r& tα$s% #Yτâ èδ $ tβ #θè=yèøù$ sù y7ï9 sœ š t/ 8β# uθtã í õî/ ÖÚÍ $sù ω ο t s) t/ $pκ ΞÎ) ãαθà) tƒ çµ ΡÎ) tα$s% } Ïδ ο t s) t/ $pκ ΞÎ) ãαθà) tƒ çµ ΡÎ) tα$s% $yγçρöθs9 $oψ 9 Îi t6ムš / u $oψ s9 äí Š $# #θä9$s% 7 šχρã tβθè? 8 š Ì Ïà Ζ9 $# Ý s? $yγçρöθ 9 ÓìÏ%$sù â!# t ø ¹

10 tβρß tgôγßϑs9 u!$x βî) $ ΡÎ)uρ $uζøšn=tã tµ t7 t±s? t s) t6ø9 $# βî) } Ïδ $uζ 9 Îi t7ムy7 / u $uζs9 äí Š $# #θä9$s% sπ u Ï ω π yϑ = ãβ y^ö ptø:$# Å+ó s? uúö F{ $# ç ÏVè? Αθä9 sœ ω ο t s) t/ $pκ ΞÎ) ãαθà) tƒ çµ ΡÎ) tα$s% 69 $T ø tρ óοçfù=tfs% øœî)uρ 0 šχθè=yèø tƒ #ρßš%x. $yδθçt r2 x sù Èd, ysø9$î/ M Å_ z t ø9 $# #θä9$s% $yγ Ïù Ç ósムy7ï9 x x. $pκåõ è t7î/ çνθç/î ôñ$# $uζù=à) sù 1 tβθãκçfõ s? öνçfζä. $ Β ÓlÌ øƒèχ uρ $pκ Ïù öνè? u Š$sù š Ï9 Œ è t/. ÏiΒ Νäç/θè=è% ôm s% ΝèO 2 tβθè=é) ès? öνäª=yès9 ϵÏG tƒ# u öνà6ƒì ムuρ Aöθ yϑø9 $# $yϑ s9 $pκ ]ÏΒ βî)uρ ã yγ ΡF{ $# çµ ΖÏΒ ã fx tftƒ $yϑs9 Íο u $yfïtø:$# z βî)uρ Zο uθó s% x r& ρr& Íο u $y Ïtø:$$x. } óγ sù $ ϑ Ï tóî/ uρ Ïπ ušô±yz ô äýî6öκ u $yϑs9 $pκ ]ÏΒ βî)uρ â!$yϑø9 $# çµ ΨÏΒ ßlã ušsù ß, ) ±o zν n=ÿ2 tβθãèyϑó o öνßγ ΨÏiΒ,ƒÌ sù tβ% x. ô s%uρ öνä s9 #θãζïβθムtβθãèyϑôü tgsù r& * tβθè=yϑ ès? #θä9$s% #θãψ tβ# u #θà) s9 # sœî)uρ šχθßϑn=ôètƒ öνèδuρ çνθè=s) tã Ï èt/. çµ tρθèùìh ptä ΟèO Νä.θ _!$ ysã Ï9 öνäø n=tã yxtfsù $yϑî/ ΝæηtΡθèOÏd ptéb r& #θä9$s% <Ù èt/ n<î) öνßγàò èt/ Ÿξyz # sœî)uρ $ Ψ tβ# u 5 tβθè=é) ès? Ÿξsùr& öνäîn/ u y ΨÏã ϵÎ/

11 šχθßϑ n=ôè tƒ Ÿω tβθ ÏiΒé& öνåκ ]ÏΒuρ 6 tβθãψî= èムuρ šχρ Å ç $ Β Ν n= ètƒ tβθßϑn=ôètƒ r& ΝèO öνíκ Ï ƒ r'îh/ = tgåø9 $# tβθç7çfõ tƒ t Ï% #Ïj9 ƒ uθsù 7 tβθ ΖÝà tƒ öνèδ βî)uρ ÎΤr& Î) = tgåø9 $# öνíγƒï ƒ r& ôm t6 tgÿ2 $ ϑïiβ Νßγ 9 ƒ uθsù WξŠÎ=s% $YΨ yϑro ϵÎ/ #ρç tiô±ušï9 Ï ΨÏã ô # x yδ tβθä9θà) tƒ öνèi? sƒªb r& ö è% Zο yšρß è Β $YΒ$ ƒ r& Î) â $ Ψ9 $# $uζ yϑ s? s9 #θä9$s% uρ 8 tβθç7å õ tƒ $ ϑïiβ Νßγ 9 ƒ uρuρ n?t/ 79 šχθßϑn= è s? Ÿω n?tã tβθä9θà) s? Π r& çν y ôγ tã y#î=øƒä n=sù #Y ôγ tã y ΖÏã tβρà$î# yz $yγšïù öνèδ Í 1$iΖ9 $# Ü= ysô¹ r& š Í s9 'ρé'sù çµçgt ÿ ÏÜyz ϵÎ/ ôm sü ymr& uρ Zπ y ÍhŠy = x. tβ $pκ Ïù öνèδ Ïπ Ψ yfø9 $# Ü= ysô¹ r& y7í s9 'ρé& ÏM ysî= Á9 $# #θè=ïϑ tã uρ #θãζtβ# u š Ï% uρ 0 È ø t$î! uθø9 $$Î/ uρ tβρß ç7 ès? ƒï R u ó Î) Í_t/ t, sv ÏΒ $tρõ s{ r& øœî)uρ 1 šχρà$î# yz nο θn= Á9 $# #θßϑšï%r& uρ $YΖó ãm Ä $ Ψ=Ï9 #θä9θè%uρ È Å6 uκø9 $# uρ yϑ tgušø9 $# uρ 1ö à)ø9 $# ÏŒ uρ $ZΡ$ ômî) 2 šχθàêì è Β ΟçFΡr& uρ öνà6ζïiβ WξŠÎ=s% óοçføš 9 uθs? ΝœO ο θÿ2 9$# #θè?# u uρ

12 Λänö t ø%r& ΝèO öνä.ì 1ƒÏŠ ÏiΒ Νä à Ρr& tβθã_ì øƒéb öνä. u!ïš tβθäï ó Ÿω öνä s) sw ÏΒ $tρõ s{ r& øœî)uρ ÏiΒ ΝäΖÏiΒ $Z)ƒÌ sù tβθã_ì øƒéb uρ öνä à Ρr& šχθè=çgø) s? Ï Iωàσ yδ öνçfρr& ΝèO tβρß óοçfρr& uρ îπ ptèχ uθôδ uρ öνèδρß ø s? 1 y é& öνä.θè?$tƒ βî)uρ Èβ uρô ãèø9 $# uρ ÄΝøOM}$Î/ ΝÎγøŠn=tæ tβρã yγ à s? öνïδì 1ƒÏŠ tβ â!#t y_ $yϑsù <Ù è t7î/ šχρã à õ s?uρ É= tgåø9 $# ÇÙ èt7î/ tβθãψïβθçgsù r& öνßγã_# t zî) öνà6ø n=tã Ïd x r& n<î) tβρ Š t ムÏπ yϑ ušé)ø9 $# tπöθtƒ uρ $ Ρ 9 $# Íο θušysø9 $# Ó Åz öνà6ψïβ š Ï9 sœ ã yèø tƒ $ Š Ρ $!$# nο θušysø9 $# #ãρu tiô $# y7í s9 'ρé& tβθè=yϑ è s? $ Ï tóî/ É># x yèø9 $# = tgåø9 $# y θãβ $oψ s?# u ô s) s9 uρ 5 tβρç ÇΖムöνèδ Ü># x yèø9 $# ãνåκ ] tã ß# sƒä Ÿξsù Íο t ÅzFψ $$Î/ Ä ß à)ø9 $# Çyρã Î/ çµ tρô ƒ r& uρ ÏM oψéi t6ø9 $# zν tƒó s t ø $# ŠÏã $oψ s?# u uρ È ß 9$Î/ ÍνÏ èt/. $uζøš s%uρ $Z)ƒÌ sùuρ Λä ö/ x. $Z)ƒÌ x sù Λän y9õ tfó $# ãνäý à Ρr& uθöκ se Ÿω $yϑî/ 7Αθß u öνä. u!% ỳ $yϑ =ä sùr& 7 tβθãζïβθム$ Β Wξ Î=s) sù öνïδì ø äî/ ãνåκ s] yè 9 t/ 7#ù=äî $oψç/θè=è% #θä9$s%uρ 6 šχθè=çgø) s?

13 šχθßsïfø tgó tƒ ã ö6 s% #θçρ% x. uρ öνßγ yètβ $yϑïj9 Ïd ÁãΒ Ï ΨÏã ô ÏiΒ Ò= tgï. öνèδu!% y` $ ϑs9 uρ š Í Ï 1ø9 $# n?tã èπ uζ èn=sù ϵÎ/ #ρã x Ÿ2 #θèùt tã $ Β Νèδu!$ y_ $ ϑn=sù #ρã x x. n?tã tαí ム$ øót/ tα t Ρr& $yϑî/ #ρã à ò6 tƒ öνßγ à Ρr& ϵÎ/ # ρu tiô $# $yϑ Î/ 8 ÑU# x tã z ƒì Ï 1ù=Ï9 uρ 5= ŸÒxî n?tã A=ŸÒtóÎ/ ρâ!$t6 sù ÍνÏŠ$t6Ïã ô â!$t±o tβ n?tã Ï&Î#ôÒsù $uζøšn=tã tαì Ρé& $yϑî/ ßθçΡ #θä9$s% tα t Ρr& $yϑî/ #θãψïβ# u öνßγ 9 ŠÏ% # sœî)uρ 89 Ñ Îγ Β u!$ušî; /Ρr& tβθè=çgø) s? zνî=sù ö è% öνßγ yètβ $yϑïj9 $]%Ïd ÁãΒ, ysø9 $# uθôδuρ çν u!# u uρ $yϑî/ šχρã à õ tƒ uρ Ÿ ôfïèø9 $# ãν? sƒªb $# ΝœO M uζéi t7ø9$î/ θ Β Νà2 u!% ` s) s9 uρ * 0 š ÏΖÏΒθ Β ΝçGΨä. βî) ã ö6 s% #ρä äz u θ Ü9$# ãνà6 s%öθsù $uζ èsùu uρ öνä s) sv ÏΒ $tρõ s{ r& øœî)uρ 1 šχθßϑî= sß öνçfρr& uρ ÍνÏ èt/. Ÿ ôfïèø9 $# ËΝÎγÎ/θè=è% #θç/ì ô é& uρ $uζøš Átã uρ $uζ èïÿ xœ #θä9$s% #θãèyϑó $# uρ ;ο θà)î/ Νà6 uζ s?# u 2 š ÏΖÏΒθ Β ΟçGΨä. βî) öνäãψ yϑƒî) ϵÎ/ Νà2ö ãβ$tƒ $yϑ Î/ ö è% öνïδì ø à6î/

14 Nöθ yϑø9 $# #âθ ΖyϑtF sù Ä $ Ψ9 $# Èβρߊ ÏiΒ Zπ ÁÏ9% s{ y ΨÏã äο t ÅzFψ $# â # 9 $# ãνà6 s9 ôm tρ% x. βî) ö è% t ÏΗÍ> à9$î/ 7Λ Î=tæ uρ öνíκ É ƒ r& ôm tβ s% $yϑî/ #J t/ r& çνöθ Ψ yϑtgtƒ s9 uρ š Ï%Ï ¹ Λä Ψà2 βî) öθs9 öνèδß tnr& Š uθtƒ #θä. u õ r& š Ï% zuρ ;ο θušym n?tã Ä $ Ψ9 $# š t ômr& öνåκ Ξ y ÉftGs9 uρ šχθè=yϑ ètƒ $yϑî/ 7 ÅÁt/ uρ t ϑ yèムÉ># x yèø9 $# z ϵÏnÌ ômt ßϑÎ/ uθèδ uρ 7π uζy y#ø9 r& ã ϑyèム$yϑïj9 $]%Ïd ÁãΒ ÈβøŒÎ*Î/ y7î6ù=s% n?tã çµ s9 tρ çµ ΡÎ* sù Ÿ ƒî ö9éfïj9 #xρß tã šχ% x. tβ ö è% 5 Ï&Î#ß â uρ ϵÏGx6Í n=tβuρ! #xρß tã tβ%x. tβ 6 t ÏΨÏΒθßϑù=Ï9 2 1 ô³ç0uρ Y èδuρ ϵ ƒ y tƒ š t/ ;M oψéi t/ M tƒ# u y7ø s9î) $uζø9 t Ρr& ô s) s9 uρ 7 z ƒì Ï 1ù=Ïj9 Aρß tã χî* sù Ÿ 8 s ÏΒuρ Ÿ ƒî ö9å_uρ ö t/ Νßγ ΨÏiΒ,ƒÌ sù çν x t6 Ρ #Y ôγ tã #ρß yγ tã $yϑ =à2uρr& 8 tβθà)å x ø9 $# $yγî/ ã à õ tƒ x t6 tρ öνßγ yètβ $yϑïj9 Ïd ÁãΒ Ï ΨÏã ô ÏiΒ Αθß u öνèδu!$y_ $ ϑs9 uρ 99 šχθãψïβθムŸω öνèδç syø. r& 0 šχθßϑn=ôètƒ Ÿω öνßγ Ρr x. öνïδí θßγàß u!# u uρ = tfå2 = tgåø9$# #θè?ρé& z ÏiΒ,ƒÌ sù

15 Å s9 uρ ß yϑø n=ß t x Ÿ2 z yϑø n=ß Å7ù=ãΒ n?tã ß ÏÜ u ±9 $# #θè= Gs? #θãèt7?$# uρ Nρã yδ Ÿ Î/$t6Î/ È x6 n=yϑø9 $# n?tã tαì Ρé& uρ t ósåb 9 $# } $ Ψ9 $# tβθßϑïk=yèム#ρã x x. š ÏÜ u ±9 $# tβθßϑ = yè tgušsù ö à õ s? Ÿξsù π oψ GÏù ß øt wυ $yϑ ΡÎ) θà) tƒ Lym > tnr& ô Èβ$ yϑïk=yèムšvρã tβuρ > ymr& ô ϵÎ/ t Íh!$ŸÒÎ/ Νèδ ϵÅ_ ρy uρ Ï ö yϑø9 $# t t/ ϵÎ/ šχθè%ìh x ム$yϑßγ ΨÏΒ çµ s9 çµ1 1 tiô $# Ç yϑs9 #θßϑî=tã ô s) s9 uρ öνßγãèx Ζtƒ öνèδ àòtƒ tβθçη >yè tgtƒ uρ ÈβøŒÎ*Î/ 1 šχθßϑn=ôètƒ #θçρ$ÿ2 öθs9 öνßγ à Ρr& ϵÎ/ # ρt x š[ Î6 s9 uρ 9, n=yz ï ÏΒ Íο t ÅzFψ $# $yγ ƒ r' tƒ 2 šχθßϑn=ôètƒ #θçρ% x. öθ 9 ö yz Ï ΨÏã ô ÏiΒ π t/θèv yϑs9 #öθs)?$# uρ #θãζtβ# u óοßγ Ρr& öθs9 uρ ë># x tã š Ì Ï 16ù=Ï9 uρ #θãèyϑó $# uρ $tρö ÝàΡ$# #θä9θè%uρ $uζïã u #θä9θà) s? Ÿω #θãψ tβ# u š Ï% ô ÏiΒ Νà6ø n=tæ tα t ムt Ï.Î ô³çrùq $# É= tgåø9 $# È δr& ô #ρã x x. š Ï% Š uθtƒ $ Β ÒΟŠÏ9 r& ΟŠÏà yèø9 $# È ôòx ø9 $# ρèœ uρ â!$t±o tβ ϵÏGyϑôm t Î/ tgøƒ s uρ öνà6în/ ÏiΒ 9 ö yz

16 & ó x«èe ä. n?tã öν n= ès? öν s9 r& $yγî= WÏΒ ρr& $pκ ]ÏiΒ 9 ö sƒ 2 ÏN$tΡ $yγ Ψ tρ ρr& >π tƒ#u ô ô Ψ tρ $ Β * Âχρߊ ÏiΒ Νà6 s9 ÇÚö F{ $# uρ ÏN uθ yϑ 9 $# à7ù=ãβ ã&s! χr& öν n= ès? öν s9 r& 5 í ƒï s% θãβ Ÿ Í ß $yϑx. öνä s9θß u #θè=t ó šχρß ƒì è? Π r& 6 A ÅÁtΡ <c Í<uρ ï ÏiΒ ÏV Ÿ2 Š uρ 7 È Î6 9 $# u!# uθ y Ê s) sù Ç oÿ M}$Î/ t ø à6ø9 $# ÉΑ t7 ok tƒ tβuρ ã ö6 s% Ï èt/. ÏiΒ ΟÎγÅ à Ρr& Ï ΨÏã ô ÏiΒ #Y ym # $ ä. öνäïζ yϑƒî) Ï è t/. ÏiΒ Νä tρρ Šã tƒ öθs9 É= tgåø9 $# È δr& & ó x«èe à2 n?tã βî) ÍνÍ ö r'î/ u ÎA$tƒ Lym #θßsx ô¹ $# uρ #θà ôã$sù, ysø9 $# ãνßγ 9 t6 s? çνρß Åg rb 9 ö yz ô ÏiΒ /äå à ΡL{ #θãβïd s)è? nο θÿ2 9$# #θè?# u uρ nο θn= Á9 $# #θßϑšï%r& uρ 8 Ö ƒï s% tβ% x. tβ sπ Ψ yfø9 $# Ÿ äzô tƒ s9 #θä9$s%uρ 109 ÅÁt/ šχθè=yϑ ès? $yϑî/ βî) y ΨÏã 0 š Ï%Ï ¹ óοçgζà2 βî) öνà6 uζ yδö ç/ #θè?$ yδ ö è% öνà ÏΡ$ tβr& š ù=ï? 1 ÁtΡ ρr& # Šθèδ öνèδ öνîγøšn=tæ ì öθyz ϵÎn/ u y ΨÏã çνã ô_r& ã&s#sù Ö Å øtèχ uθôδuρ! çµ yγô_uρ zν n=ó r& ô tβ n?t/ 1 tβθçρt øt s

17 & ó x«n?tã ߊθßγ ušø9 $# ÏM øšs9 1 Á Ψ9 $# ÏM s9$s%uρ & ó x«n?tã 1 Á Ζ9 $# ÏM øšs9 ߊθßγ ušø9 $# ÏM s9$s%uρ tπöθtƒ öνßγ oψ t/ Νäøt s ª!$sù öνîγï9öθs% Ÿ WÏΒ tβθßϑn=ôètƒ Ÿω tα$ % 7Ï9 x x. = tgåø9 $# tβθè= Gtƒ öνèδuρ $pκ Ïù t x.õ ムy Éf tβ yì oψ Β ϑhïβ Ν n=øß r& ô tβuρ 2 tβθà Î=tFøƒ s ϵŠÏù #θçρ% x. $yϑšïù Ïπ yϑ ušé)ø9 $# öνßγ s9 š Ï Í!% s{ $yδθè=äzô tƒ öνßγ s9 tβ% x. š Í s9 'ρé& #θ 9 uθè? $yϑuζ ƒ r'sù $yγî/#t yz të y uρ çµßϑó $# Ü>Ì øó prùq $# uρ ä Ì ô±prùq $#!uρ Λ Ïà tã ë># x tã Íο t ÅzFψ $# óοßγ s9 uρ Ó Åz $ Š Ρ $!$# ã&! t/ çµ oψ ysö7ß #V$ s!uρ x sƒªb $# #θä9$s%uρ 5 ÒΟŠÎ=tæ ìå uρ χî) çµô_uρ Ν sv sù Ó s% # sœî)uρ ÇÚö F{ $# uρ ÅV uθ yϑ 9 $# ßìƒÏ t/ 6 tβθçfï s% ä. ÇÚö F{ $# uρ ÏN uθ yϑ 9 $# $oψ Ï?$s? ρr& $uζßϑïk=sムŸωöθs9 tβθßϑn=ôètƒ Ÿω tα$s%uρ 7 ãβθä ušsù ä. ã&! Αθà) tƒ $yϑ ΡÎ* sù #X ö r& $ Ψ t/ ô s% óοßγç/θè=è% ôm yγ t7 óοîγï9öθs% Ÿ WÏiΒ ΝÎγÎ=ö7 s% š Ï% tα$ % Ï9 x x. π tƒ# u ô tã ã t ó #\ ƒé tρuρ #Z ϱo0 Èd, ysø9$î/ y7 oψù=y ö r& $ ΡÎ) 8 šχθãζï%θム5Θöθ s)ï9 ÏM tƒ Fψ $# 9 ÉΟŠÅspgø:$# É= ptõ¾r&

18 uθ δ!$# y èδ χî) ö è% öνåκ tj =ÏΒ yìî6 K s? Lym 1 Á Ψ9 $# ߊθåκ u ø9 $# y7ψ tã yìö s? s9 uρ <c Í<uρ z y7 s9 $ Β Οù=Ïèø9 $# z x8 u!% y` Ï% y è t/ Νèδu!# uθ δr& M èt7?$# È È s9 uρ y çλù; $# ϵÎ/ tβθãζïβθムy7í s9 'ρé& ϵÏ?uρŸξÏ?, ym çµ tρθè= Gtƒ = tgåø9 $# ãνßγ oψ s?# u 20 A ÅÁtΡ àmôϑyè Ρ r& ÉL 9 $# z ÉLyϑ èïρ #ρã ä.øœ $# Ÿ ƒï R u ó Î) Í_t6 tƒ 1 tβρç Å sƒø:$# ãνèδ y7í s9 'ρé'sù ϵÎ/ ö à õ tƒ tβuρ $\ ø x < ø Ρ tã ë ø tρ Ì øg rb ω $YΒöθ tƒ #θà)?$# uρ 2 t Ïϑ n= yèø9 $# n?tã óοäçgù= Òsù ÎoΤ r& uρ ö/äø n=tæ zο Ïδ t ö/î) n?tfö/ $# ÏŒÎ)uρ * tβρç ÇΖムöνèδ π yè x x $yγãèx Ζs? Αô tã $pκ ]ÏΒ ã t6ø)ムãα$uζtƒ Α$s% ÉL ƒíh èœ uρ tα$s% $YΒÎ) Ä $ Ψ=Ï9 y7è=ïæ% ỳ ÎoΤÎ) tα$s% ßγ ϑs?r'sù ;M uκî=sî/ 絚/ u ÏΘ$s) Β #ρä ɃªB $# uρ $YΖøΒr& uρ Ä $ Ζ=Ïj9 Zπ t/$sw tβ MøŠt7ø9 $# $uζù=yè _ ŒÎ)uρ t ÏϑÎ= à9 $# u Ï ôγ tã t Ï Í!$ Ü=Ï9 ÉLø t/ # t Îdγ sû Ÿ Ïè yϑó Î)uρ zο Ïδ t ö/î) n<î) $tρô Îγ tã uρ ~? Á Β Ο Ïδ t ö/î) $YΖÏΒ# u #µ$ s#t/ # x yδ ö yèô_$# Éb>u ÞΟ Ïδ t ö/î) tα$s% øœî)uρ 5 ÏŠθàf 9 $# Æì 2 9 $# uρ š Ï Å yèø9 $# uρ çµãèïngtβé' sù t x x. tβuρ tα$s% Ì ÅzFψ $# ÏΘöθu ø9 $# uρ «!$Î/ Νåκ ]ÏΒ z tβ# u ô tβ ÏN t yϑ V9 $# z ã&s# δr& ø ã ö $# uρ 6 ç ÅÁyϑø9 $# } Î/ uρ Í $1iΖ9 $# É># x tã n<î) çν süôêr& ΝèO Wξ Î=s%

19 ßìŠÏϑ 9 $# MΡr& y7 ΡÎ) $ ΨÏΒ ö 7 s) s? $uζ / ŠÏè yϑó Î) uρ ÏMø t7ø9 $# z y Ïã# uθs)ø9 $# ÞΟ Ïδ t ö/î) ßì sùö tƒ øœî)uρ $oψ så $uζtβ $tρö r& uρ y7 9 Zπ yϑî=ó Β Zπ Βé& $uζïf ƒíh èœ uρ y7 s9 È yϑî=ó ãβ $uζù=yèô_$# uρ $uζ / u 7 ÞΟŠÎ=yèø9 $# #θè= Gtƒ öνåκ ]ÏiΒ Zωθß u öνîγ Ïù ô] yèö/ $# uρ $uζ / u 8 ÞΟŠÏm 9 $# Ü># θ G9 $# MΡr& y7 ΡÎ) $oψø n=tã ó=è?uρ 9 ÞΟŠÅ ysø9 $# â ƒí yèø9 $# MΡr& y7 ΡÎ) öνíκ Ïj. t ムuρ sπ yϑõïtø:$# uρ = tgåø9 $# ÞΟßγßϑÏk=yèムuρ y7ïg tƒ# u öνíκö n=tæ çµ ΡÎ)uρ $ Ρ 9 $# çµ uζø x süô¹ $# Ï s) s9 uρ çµ ø tρ tµï y tβ zο Ïδ t ö/î) Ï' #ÏiΒ tã Ü= xîö tƒ tβuρ t Ïϑn= yèø9 $# Éb>t Ï9 àmôϑn=ó r& tα$s% öνî=ó r& 絚/ u ã&! Α$s% øœî) 0 t ÅsÎ= Á9 $# z Ïϑs9 Íο t ÅzFψ $# è?θßϑs? Ÿξsù t Ïe$!$# ãνä s9 s süô¹ $# βî) Í_t6 tƒ Ü>θà) ètƒ uρ ϵ Ï t/ ÞΟ Ïδ t ö/î) $pκí5 œ»uρuρ 1 $ tβ ϵ Ï t7jï9 Α$s% øœî) ßNöθyϑø9 $# z>θà) ètƒ u Ø ym øœ u!# y pκà öνçgψä. Π r& 2 tβθßϑî=ó Β ΟçFΡr& uρ t, ysó Î)uρ Ÿ ŠÏè yϑó Î)uρ zο Ïδ t ö/î) y7í!$t/#u tµ s9î)uρ y7 yγ s9î) ß ç7 ètρ #θä9$s% Ï èt/. tβρß ç7 ès? $ Β Νä s9 uρ ôm t6 x. $yγ s9 ôm n=yz ô s% π Βé& y7ù=ï? tβθßϑî=ó ãβ ã&! øt wυuρ #Y Ïn uρ $Yγ s9î) tβθè=uκ ètƒ #θçρ% x. $ ϑtã tβθè= t ó è? öνçfö; x.

20 z tβ% x. $Z ÏΖym zο Ïδ t ö/î) s' #ÏΒ ö t/ ö è% #ρß tgöκ se 1 ÁtΡ ρr& # Šθèδ #θçρθà2 #θä9$s%uρ Ÿ ŠÏè oÿôœî)uρ zο Ïδ t ö/î) n<î) tαì Ρé& $uζøšs9î) tαì Ρé& «!$Î/ $ Ψ tβ# u #θä9θè% 5 t Ï.Î ô³ßϑø9 $# óοîγîn/ šχθ ŠÎ; Ψ9$# š u ÎAρé& uρ ŠÏã uρ θãβ u ÎAρé& uρ ÅÞ$t6ó F{ $# uρ z>θà) ètƒ uρ t, ysó Î)uρ Ï s) sù ϵÎ/ Λä Ψ tβ# u È VÏϑÎ/ #θãζtβ# u βî* sù 6 tβθãκî=ó ãβ çµ 9 øt wυuρ óοßγ ΨÏiΒ 7 tn r& t t/ ä Ìh x çρ Ÿω 7 ÞΟŠÎ=yèø9 $# ßìŠÏϑ 9 $# uθôδuρ ãνßγ x6 Ï õ u sù 5 $s)ï öνèδ $oÿ ςî* sù #öθ 9 uθs? βî) ρ #ρy tg δ$# $oψ tρθ _!$ysè?r& ö è% 8 tβρß Î7 tã ã&! øt wυuρ Zπ tóö7ï¹ š ÏΒ ß ômr& ô tβuρ sπ tóö7ï¹ ôθr& 9 tβθýáî=øƒèχ çµ 9 øtwυuρ öνäè= yϑôã r& öνä s9 uρ $oψè= yϑôã r& $oψ s9 uρ öνà6š/ u uρ $uζš/ u uθôδuρ ρr& # Šθèδ #θçρ% x. xþ$t7ó F{ $# uρ šuθà) ètƒ uρ šy ysó Î)uρ Ÿ Ïè yϑó Î)uρ zο Ïδ t ö/î) βî) tβθä9θà) s š ÏΒ çν y ΨÏã ο y yγ x zο tgx. ϑïiβ Ν n=øß r& ô tβuρ ÏΘr& ãν n=ôã r& öνçfρ u ö è% 1 ÁtΡ óοçfö; x. $ Β Νä s9 uρ ôm t6 x. $oλ m; ômn=yz ô s% π Βé& y7ù=ï? 0 tβθè=yϑ ès? $ Ï tóî/ 1 šχθè=yϑ ètƒ #θçρ% x. $ ϑtã tβθè=t ó è?

21 ä Î ô³ prùq $#! è% $yγø n=tæ #θçρ% x. ÉL 9 $# ËΝÍκÉJn=ö6Ï% tã öνßγ9 9 uρ Ä $ Ζ9 $# z â!$yγ x 9 $# ãαθà) u y * $VÜ y uρ Zπ Βé& öνä oψù=yèy_ y7ï9 x x. uρ 2 5ΟŠÉ) tgó Β :Þ u ÅÀ n< Î â!$t±o tβ Ï öκ u Ü>Ì øóyϑø9 $# uρ ÉL 9 $# s's#ö7é)ø9 $# $oψù=yèy_ uρ #Y Îγ x öνäø n=tæ ãαθß 9 $# tβθä tƒ uρ Ä $ Ψ9 $# n?tã u!# y pκà #θçρθà6 tgïj9 ο u Î7 s s9 ôm tρ% x. βî)uρ ϵø t7é) tã n?tã Ü=Î=s)Ζtƒ ϑïβ tαθß 9 $# ßìÎ6 K tƒ Β Ν n= èuζï9 $pκö n=tæ MΖä. Ô çτu s9 Ä $ Ψ9$Î/ χî) öνä oψ yϑƒî) yì ÅÒã Ï9 tβ% x. y yδ n?tã y7 yγô_uρ ÉeΑ uθsù $yγ9 Êö s? \'s#ö7ïj% 7 Ψ ušïj9 uθãψ n=sù Ï!$yϑ 9 $# y7îγô_uρ = =s) s? 1 tρ ô s% ÒΟŠÏm #θè?ρé& βî)uρ çν t ôü x öνä yδθã_ãρ #θ 9 uθsù óοçfζä. ß]øŠymuρ ÏΘ# t ysø9 $# Ï Éfó yϑø9 $# t ôü x MøŠs?r& È s9 uρ tβθè= yϑ ètƒ $ Ï tóî/ öνîγîn/, ysø9 $# çµ Ρr& tβθßϑn= è u s9 = tgåø9 $# ΟßγàÒ èt/ öνåκ tjn=ö6ï% 8ìÎ/$ tfî/ MΡr& y7 tf n=ö7ï% #θãèî7 s? $ Β 7π tƒ# u Èe äié/ = tgåø9 $# #θè?ρé& #]ŒÎ) š ΡÎ) ÄΝù=Ïèø9 $# š ÏΒ x8 u!$y_ Ï èt/. ÏiΒ Νèδu!# uθ δr& M è t7?$# È È s9 uρ <Ù è t/ s's#ö6ï% 8ìÎ/$tFÎ/ 5 š ÏϑÎ= à9 $# z Ïϑ 9

22 tβθßϑçgõ u s9 öνßγ ΖÏiΒ $Z)ƒÌ sù βî)uρ öνèδu!$ oψö/ r& tβθèùì è tƒ $yϑx. çµ tρθèùì ètƒ = tgåø9 $# ãνßγ uζ s?# u îπ yγô_íρ 9e äï9 uρ 7 t Î tiôϑßϑø9 $# z sðθä s? Ÿξsù y7îi/, ysø9 $# 6 tβθßϑn=ôètƒ öνèδuρ, ysø9 $# Èe ä. n?tã βî) $ èšïϑy_ ãνäî/ ÏN$tƒ #θçρθä s? t ø r& ÏN u ö y ø9 $# #θà)î7 tfó $ sù $pκ Ïj9 uθãβ uθèδ çµ ΡÎ)uρ ÏΘ# t ysø9 $# Ï Éfó yϑø9 $# t ôü x y7 yγô_uρ ÉeΑ uθsù Mô_t yz ß]ø ym ôuρ 8 Ö ƒï s% & ó x«y7 yγô_uρ ÉeΑ uθsù Mô_t yz ß]ø ym ôuρ 9 tβθè= yϑ èsƒ $ Ï tóî/ y7îi/, ysù=s9 tβθä tƒ ξy Ï9 çν t ôü x öνà6 yδθã_ãρ #θ 9 uθsù óοçfζä. ß]øŠymuρ ÏΘ# t ysø9 $# Ï Éfó yϑø9 $# t ôü x ÉLyϑ èïρ ΝÏ?T{ uρ ÎΤöθt± z$# uρ öνèδöθt±øƒ rb Ÿξsù öνåκ ]ÏΒ #θßϑn=sß š Ï% îπ fãm öνäø n=tæ Ä $ Ψ=Ï9 $oψïg tƒ# u öνäø n=tæ #θè= Gtƒ öνà6ζïiβ Zωθß u öνà6 Ïù $uζù= y ö r& $yϑx. 50 tβρß tgöηs? öνä =yè s9 uρ ö/äø n=tæ 1 tβθßϑn= ès? #θçρθä s? öν s9 $ Β ΝäßϑÏk=yèムuρ sπ yϑò6ïtø:$# uρ = tgåø9 $# ãνà6ßϑïk=yèムuρ öνà6šïj. t ムuρ #θãψ ÏètGó $# #θãζtβ# u z ƒï% $yγ ƒ r' tƒ 2 Èβρã à õ s? Í< #ρã à6ô $# uρ öνä.ö ä.øœ r& ÎΤρã ä.øœ$sù t Î É9 Á9 $# yì tβ βî) Íοθn= Á9 $# uρ Î ö9 Á9$Î/

23 šχρã ω Å s9 uρ Ö!$u ômr& ö t/ 7N uθøβr& È Î6y ã tfø)ムyϑï9 #θä9θà) s? Ì Ïe±o0uρ ÏN t yϑẅ9 $# uρ Ä à ΡF{ $# uρ ÉΑ uθøβf{ $# z ÏiΒ <Èø) tρ uρ Æíθàfø9 $# uρ Å öθsƒø:$# z ÏiΒ & ó ý Î/ Νä Ρuθè=ö7 oψ s9 uρ 6 tβθãèå_ u ϵø s9î) $ ΡÎ)uρ! $ ΡÎ) #θä9$s% π t7šåá Β Νßγ Fu; ¹ r& # sœî) 5 š Î É9 Á9 $# $x Á9 $# βî) * 7 tβρß tgôγßϑø9 $# ãνèδ š Í s9 'ρé& uρ #$yϑîγî/ š θ Ü tƒ ϵø n=tã y$oψã_ Ÿξsù t yϑtfôã $# Íρr& MøŠt7ø9 $# kym ô yϑsù π yϑômu uρ öνîγîn/ ÏiΒ ÔN uθn= ¹ öνíκö n=tæ y7í s9 'ρé& Ì Í!$yèx nο uρö yϑø9 $# uρ ÏM uζéi t7ø9 $# z $uζø9 t Ρr& tβθßϑçfõ tƒ βî) 8 íοšî=tã í Ï.$x βî* sù #Z ö yz tí θ sü s? tβuρ šχθãζïè =9 $# ãνåκß] yèù=tƒ uρ ãνåκß] yèù=tƒ y7í s9 'ρé& É= tgåø9 $# Ä $ Ζ=Ï9 çµ Ψ t/ Ï èt/. y çλù; $# uρ ÞΟŠÏm 9 $# Ü># θ G9 $# $tρr& uρ öνíκö n=tæ ÛUθè?r& š Í s9 'ρé'sù #θãζ t/ uρ #θßsn=ô¹ r& uρ #θç/$s? 9 Ä $ Ζ9 $# uρ Ïπ sí n=yϑø9 $# uρ èπ uζ ès9 öνíκö n=tæ y7í s9 'ρé& î $ ä. öνèδuρ #θè? #ρã x x. βî) 60 ö/äßγ s9î) uρ 2 šχρã sàζムöλèε Ü># x yèø9 $# ãνåκ ] tã ß# sƒä Ÿω $pκ Ïù t Ï$Î# yz 1 t Ïèyϑô_ r& ÞΟŠÏm 9 $# ß yϑôm 9 $# uθèδ tµ s9î) Ó Ïn uρ µ s9î)

24 Ì óst7ø9 $# Ì øg rb ÉL 9 $# Å7ù=à ø9 $# uρ Í $1γ Ψ9 $# uρ È øš 9 $# É# n=ïg z$# uρ ÇÚö F{ $# uρ ÏN uθ yϑ 9 $# È,ù=yz βî) ] t/ uρ $pκìeöθtβ y èt/ uúö F{ $# ϵÎ/ $ušômr'sù &!$ Β Ï!$yϑ 9 $# z tα t Ρr& } $ Ζ9 $# ßì x Ζtƒ $yϑî/ ÇÚö F{ $# uρ Ï!$yϑ 9 $# t t/ Ì ßϑø9 $# É>$ ys 9 $# uρ Ëx tƒìh 9 $# É#ƒÎ óçs? uρ 7π /!# yš Èe à2 $pκ Ïù öνåκ tξθ 6Ïtä #YŠ#y Ρr& Èβρߊ ä Ï Gtƒ tβ Ä $ Ζ9 $# š ÏΒ uρ tβθè=é) è tƒ 5Θöθs)Ïj9 ;M tƒ Uψ z># x yèø9 $# tβ ρt tƒ øœî) #θãκn=sß 1 xƒ öθs9 uρ! ${6ãm x r& #θãζtβ# u t É 9 $# uρ Éb=ßsx. š Ï% z #θãèî7?$# r& t7? ŒÎ) 5 É># x yèø9 $# ß ƒï x uρ $Yè Ïϑy_! nο θà)ø9 $# $oψ s9 χr& öθs9 #θãèt7?$# tα$s%uρ 6 Ü>$ t7ó F{ $# ËΝÎγÎ/ ôm yè Ü s) s?uρ z># x yèø9 $# #ãρr& u uρ #θãèt7?$# Νèδ öνíκö n=tæ BN u y ym öνßγ n= yϑôã r& ÈΟÎγƒÌ ムy7ï9 x x. $ ΖÏΒ #ρâ t7 s? $yϑx. öνåκ ]ÏΒ r& t6 ok oψ sù Zο x. #θãèî6 K s? $Y7Íh sû Wξ n=ym ÇÚö F{ $# $ ϑïβ #θè=ä. â $ Ζ9 $# $yγ ƒ r' tƒ 7 Í $i1ψ9$# z t Å_Ì y Î/ uρ Ï!$t±ósx ø9 $# uρ Ï þθ 9$Î/ Νä.ö ãβ$tƒ $yϑ ΡÎ) 8 î Î7 Β Aρß tã öνä s9 çµ ΡÎ) Ç süø ±9 $# ÏN uθôüäz 9 tβθßϑn= ès? Ÿω n?tã #θä9θà) s?

25 šχ% x. öθs9 uρr& $tρ u!$ t/#u ϵø n=tã $uζø x ø9 r& ßìÎ6 K tρ ö t/ #θä9$s% tα t Ρr& #θãèî7?$# ãνßγ 9 ŠÏ% # sœî)uρ Ï% È sv yϑx. #ρã x Ÿ2 ã sv tβuρ 70 tβρß tgôγ tƒ $\ ø x šχθè=é) è tƒ Ÿω öνèδäτ!$t/#u $yγ ƒ r' tƒ 1 tβθè=é) è tƒ Ÿω óοßγ sù Ò ôϑã íνõç/ BΛ༠[!# y ÏΡuρ [!$tãßš ßì yϑó tƒ Ÿω $oÿï ß,Ïè Ζtƒ çν$ ƒî) óοçfζà2 βî)! #ρã äô $# uρ öνä oψø%y u ÏM t6íhšsû #θè=à2 #θãζtβ# u š Ï% Î ö tóï9 ϵÎ/ Ïδé& Í ƒì ΨÏ ø9 $# zνó s9 uρ tπ $!$# uρ sπ tgøšyϑø9 $# ãνà6ø n=tæ tπ ym $yϑ ΡÎ) 2 šχρß ç7 ès? βî) íοšïm Ö θà xî βî) ϵø n=tã zνøoî) ξsù 7Š$tã 8ø$t/ u ö xî äüôê$# Ç yϑsù y7í s9 'ρé& ξ Î=s% $YΨ oÿ ss ϵÎ/ šχρç tiô±o uρ É= tgå6ø9 $# z tα t Ρr& tβθßϑçfõ tƒ š Ï% óοßγ s9 uρ ΛÏι Åe2t ムÏπ yϑ ušé)ø9 $# tπöθtƒ ÞΟßγßϑÏk=x6ムu $ Ζ9 $# óοîγïρθäüç/ šχθè=ä.$tƒ $yϑ sù Íο t Ï øóyϑø9$îh/ ># x yèø9 $# uρ y ßγø9$Î/ s's# n= Ò9 $# #ãρu tiô $# y7í s9 'ρé& íοšï9 r& ë># x tã #θà n=tf z$# βî)uρ Èd, ysø9$îh/ = tfå6ø9 $# tα tρ βr'î/ y7ï9 sœ 5 Í $1iΖ9 $# n?tã öνèδu y9ô¹ r& 6 7 Ïèt/ $s)ï Å s9 É= tgåø9 $#

26 «!$Î/ z tβ# u ô tβ É9ø9 $# Å s9 uρ É>Ì øóyϑø9 $# uρ É Î ô³ yϑø9 $# Ÿ t6ï% öνä yδθã_ãρ #θ 9 uθè? É9ø9 $# } øš 9 * ÍρsŒ ϵÎm6ãm n?tã tα$yϑø9 $# ta# u uρ u Íh Î; Ζ9 $# uρ É= tgåø9 $# uρ Ïπ x6í n=yϑø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# ÏΘöθu ø9 $# uρ nο θn= Á9 $# uθ$s%r& uρ ÅU$ s%ìh 9 $# uρ t,î#í!$ 9 $# uρ È Î6 9 $# t ø $# uρ t Å yϑø9 $# uρ yϑ tgušø9 $# uρ 1ö à)ø9 $# Ï!# œø9 $# uρ Ï!$y $t7ø9 $# t Î É9 Á9 $# uρ #ρß yγ tã # sœî) öνïδï ôγ yèî/ šχθèùθßϑø9 $# uρ nο θÿ2 9$# ta# u uρ #θãζtβ# u $pκš r' tƒ 7 tβθà) Gßϑø9 $# ãνèδ y7í s9 'ρé& uρ #θè%y ¹ y7í s9 'ρé& Ä $t7ø9 $# t Ïnuρ ô yϑsù \ΡW{$Î/ \ΡW{ $# uρ Ï ö7 yèø9$î/ ß ö6 yèø9 $# uρ Ìh çtø:$î/ çtø:$# n= Fs)ø9 $# ÞÉ$ ÁÉ)ø9 $# ãνäø n=tæ =ÏGä. ÏiΒ # Ï øƒ rb y7ï9 sœ 9 ômî*î/ ϵø s9î) í!# yš r& uρ Å ρã èyϑø9 $$Î/ 7í$ t6ïo?$sù Ö ó x«ïµšåzr& ô ã&s! u Å ã ÄÉ$ ÁÉ)ø9 $# öνä s9 uρ 8 ÒΟŠÏ9 r& ë># x tã ã&s#sù y7ï9 sœ y èt/ y tgôã $# Ç yϑsù π yϑômu uρ öνäîn/ βî) ßNöθyϑø9 $# ãνä. y tnr& u Øym # sœî) öνäø n=tæ =ÏGä. 9 tβθà) Gs? öνà6 =yès9 É= t6ø9 F{ $# Í<'ρé' tƒ ο θušym. yϑsù 80 t É) Fßϑø9 $# n?tã $ˆ) ym Å ρã è yϑø9$î/ t Î/ t ø%f{ $# uρ Ç ƒ y Ï9 uθù=ï9 èπ Ϲ uθø9 $# # ö yz x8 t s? 1 Λ Î=tæ ì Ïÿ xœ βî) çµ tρθä9ïd t7ムn?tã çµßϑøoî) $uκ ΡÎ* sù çµ yèïÿ xœ y èt/ ã&s! t/

27 ÒΟŠÏm Ö θà xî βî) ϵø n=tã zοøoî) ξsù öνæηuζ t/ yxn=ô¹ r'sù $VϑøOÎ) ρr& $ uζy_ <Éθ Β t % s{ ô yϑsù š Ï% n?tã =ÏGä. $yϑ x. ãπ$u Å_Á9 $# ãνà6ø n=tæ =ÏGä. #θãζtβ# u $yγ ƒ r' tƒ 2 9 x y n?tã ρr& $³ÒƒÍ ΝäΖÏΒ šχ% x. yϑsù ;N yšρß è Β $YΒ$ ƒ r& tβθà) Gs? öνäª=yès9 öνà6î=ö7 s% #Z ö yz tí θsü s? yϑsù & Åó ÏhΒ Π$yèsÛ π tƒô Ïù çµ tρθà) ÏÜムš Ï% n?tã uρ t yzé& BΘ$ ƒ r& ô ÏiΒ ο Ïèsù Ï% tβ$ÿò tβ öκ y tβθßϑ n= ès? óοçfζä. βî) öνà6 9 ö yz #θãβθýás? uρ ã&! ö yz uθôγ sù ãνäψïβ y Íκ y yϑsù Èβ$s%ö à ø9 $# uρ y ßγø9 $# z ÏiΒ ;M oψéi t/ uρ Ä $ Ψ=Ïj9 W èδ ãβ# u ö à)ø9 $# ϵŠÏù tαì Ρé& ãνà6î/ ß ƒì ムt yzé& BΘ$ ƒ r& ô ÏiΒ ο Ïèsù 9 x y n?tã ρr& $³ÒƒÍ s tβ$ÿ2 tβuρ çµôϑýáušù=sù t öκ 9 $# öνä1 y yδ n? tã #ρç Éi9 x6çgï9 uρ nο Ïèø9 $# #θè=ïϑò6çgï9 uρ u ô ãèø9 $# ãνà6î/ ß ƒì ムt ó ãšø9 $# Æí# $!$# nο uθôã yš Ü= Å_é& ë=ƒì s% ÎoΤÎ* sù Íh_tã ÏŠ$t6Ïã y7 s9 r'y # sœî)uρ 5 šχρã öνà6 =yès9 uρ 6 šχρß ä ö tƒ öνßγ =yès9 Î1 #θãζïβθã ø9 uρ Í< #θç6 ÉftGó ušù=sù Éβ$tã yš # sœî)

28 zνî=tæ ßγ 9 Ó $t6ï9 öνçfρr& uρ öνä 9 Ó $t6ï9 èδ öνäí!$ ÎΣ n<î) ß] sù 9 $# ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# s's#ø s9 öνà6 s9 Ïmé& èδρç ų t/ z t ø9$sù öνäψ tã $x tã uρ öνäø n=tæ z>$ tgsù öνà6 à Ρr& šχθçρ$tføƒ rb óοçgψä. öνà6 Ρr& z âùu ö/ F{ $# äýø sƒø:$# ãνä 9 t7 ok tƒ Lym #θç/ u õ $# uρ #θè=ä. uρ öνä s9 = tfÿ2 #θäótfö/ $# uρ óοçfρr& uρ èδρç ų t7è? È øš 9 $# n<î) tπ$u Å_Á9 $# #θ ϑï?r& ΟèO Ì ôfx ø9 $# z ÏŠ uθó F{ $# ÅÝø sƒø:$# ϵÏG tƒ# u Ú Îi t6ムy7ï9 x x. $yδθç/ t ø) s? Ÿξsù ߊρß ãn y7ù=ïi? Éf yϑø9 $# tβθà Å tã n<î) $yγî/ #θä9ô è?uρ È ÏÜ t6ø9$î/ Νä oψ t/ Νä s9 uθøβr& #θè=ä.$s? 7 šχθà) G tƒ óοßγ =yès9 Ä $ Ψ=Ï9 š tρθè=t ó o * 8 tβθßϑn= ès? óοçfρr& uρ ÉΟøOM}$Î/ Ä $ Ψ9 $# ÉΑ uθøβr& ô ÏiΒ $Z)ƒÌ sù #θè=à2$ tgï9 ÏΘ$ 6çtø:$# švθãšã6ø9 $# #θè?$ s? βr'î/ É9ø9 $# } øšs9 uρ Ædkysø9 $# uρ Ä $ Ψ=Ï9 àm Ï% uθtβ } Ïδ ö è% Ï' #ÏδF{ $# Ç tã öνà6 =yè s9 #θà)?$# uρ $yγî/ uθö/ r& ô švθã ã7ø9 $# #θè?# uρ s+?$# Ç tβ É9ø9 $# Å s9 uρ $yδí θßγàß Ÿω χî) #ρß tg è s? óοä tρθè=ïg s)ãƒ È Î6 y #θè=ïg s%uρ 9 šχθßsî=ø è? 90 š Ï tg èßϑø9 $# =Åsãƒ

29 z x r& èπ uζ FÏ ø9 $# uρ öνä.θã_t zr& ß]ø ym ô ÏiΒ Νèδθã_Ì z r& uρ öνèδθßϑçgø É) O ]ø ym öνèδθè=çfø%$# uρ öνèδθè=çfø%$$ sù öνä.θè=tg s% βî* sù ϵŠÏù öνä.θè=ïf s)ムLym ÏΘ# t ptø:$# Ï Éfó prùq $# y ΖÏã öνèδθè=ïg s)è? È Gs)ø9 $# Ÿω Lym öνèδθè=ïg s%uρ 2 Λ Ïm Ö θà xî βî* sù #öθpκ tjρ$# ÈβÎ* sù 1 t Í Ï 1ø9 $# â!#t y_ y7ï9 x x. ã öκ 9 $# t ÏΗÍ> à9 $# n?tã tβ uρô ã Ÿξsù #öθpκ tjρ$# ÈβÎ* sù! ß Ïe$!$# tβθä tƒ uρ π oψ FÏù tβθä s? È VÏϑÎ/ ϵø n=tã #ρß tfôã $$sù öνäø n=tæ y tgôã $# Ç yϑsù ÒÉ$ ÁÏ% àm tβã çtø:$# uρ ÏΘ# t ptø:$# Ì öκ 9$Î/ ãπ# t ptø:$# È Î6y #θà)ï Ρr& uρ t É) Fßϑø9 $# yì tβ #θßϑn=ôã $# uρ #θà)?$# uρ öνäø n=tæ y tgôã $# #θ ϑï?r& uρ 5 t ÏΖÅ ósßϑø9 $# =Ïtä βî) #θãζå ômr& uρ Ïπ sè=öκ J9 $# n<î) ö/äƒï ƒ r'î/ #θà)ù=è? Lym óοä y ρâ â #θà)î=øt rb Ä ô oλù; $# z u y øštgó $# $yϑsù öνè? ÅÇômé& βî* sù! nο t Κãèø9 $# uρ kptø:$# BΘ$uŠÏ¹ ÏiΒ π tƒô Ï sù ϵŠ# ÏiΒ ]Œ r& ϵÎ/ ρr& $³ÒƒÍ ΝäΖÏΒ tβ% x. uκsù ã& #Ït xχ ß ô oλù; $# x è=ö7 tƒ Ä ô oλù; $# z u y øštgó $# $yϑsù Ædkptø:$# n<î) Íο t Κãèø9 $$Î/ yì Gyϑs? yϑsù Λä ΨÏΒr& # sœî* sù 7Ý èσ ρr& >π s%y ¹ ρr& y7ï9 sœ 's#ïβ% x. ο u ³ tã y7ù=ï? öνçf èy_u # sœî) >π yèö7 y uρ Ædkptø:$# 5Θ$ ƒ r& Ïπ sw n=ro ãπ$u ÅÁsù ô Åg s öν 9 yϑsù ß ƒï x #θßϑn=ôã $# uρ #θà)?$# uρ ÏΘ# t ptø:$# Ï Éfó yϑø9 $# Î ÅÑ$ym ã&é# δr& ô ä tƒ öν 9 yϑï9 6 É>$ s)ïèø9 $#

30 tα#y Å_ ÖXθÝ èù Ó] sùu Ÿξsù kptø:$# ÎγŠÏù uú t sù yϑsù M tβθè= è Β Ö ßγô r& kptø:$# θø) G9 $# ÏŠ# 9$# u ö yz χî* sù #ρßš ρt s?uρ çµôϑn= è tƒ 9 ö yz ô #θè=yèø s? Ædkysø9 $# öνà6în/ ÏiΒ WξôÒ sù #θäótgö; s? îy$oψã_ öνà6ø n=tã } øšs9 7 É= t6ø9 F{ $# Í<'ρé' tƒ Éβθà)?$# uρ $yϑx. çνρã à2øœ $# uρ ÏΘ# t ysø9 $# Ì yèô±yϑø9 $# y ΨÏã #ρã à2øœ$sù ;M sùt tã ï ÏiΒ ΟçFôÒ sùr& # sœî* sù uú$sù r& ß]ø ym ô #θàò Ïù r& ΟèO 8 t,îk!!$ Ò9 $# z Ïϑs9 Ï&Î#ö7 s% ÏiΒ ΟçFΖà2 βî)uρ öνà61y yδ öνàd6å oψ Β ΟçGøŠŸÒs% # sœî* sù 9 ÒΟ Ïm Ö θà xî χî) #ρã Ï øótgó $# uρ â $ Ψ9 $# $oψ / Αθà) tƒ tβ Ä $ Ψ9 $# š Ïϑsù #\ ò2ïœ x r& ρr& öνà2 u!$ t/#u ö/ä.ì ø.é x. #ρã à2øœ$ sù $oψï?# u $oψ / Αθà) tƒ Β Οßγ ΨÏΒuρ 200 9, n=yz ô Íο t ÅzFψ $# Îû ã&s! $ Ρ 9 $# $oψï?# u $ ϑïiβ Ò=ŠÅÁtΡ óοßγ s9 y7í s9 'ρé& 201 Í $i1ζ9 $# z># x tã $oψï%uρ Zπ uζ ym Íο t ÅzFψ $# uρ Zπ uζ ym $ Ρ 9 $# 2 É>$ Ïtø:$# ßìƒÎ uρ #θç7 x.

31 ξsù t zr's? tβuρ ϵø n=tã zνøoî) ξsù È tβöθtƒ Ÿ fyès? yϑsù ;N yšρß è Β 5Θ$ ƒ r& #ρã ä.øœ $# uρ * tβ Ä $ Ψ9 $# zuρ 0 tβρç ³øtéB ϵøŠs9Î) öνà6 Ρr& #θßϑn=ôã $# uρ #θà)?$# uρ s+?$# Ç yϑï9 ϵø n=tã zνøoî) ÏΘ$ ÁÏ ø9 $# $ s!r& uθôδ uρ ϵÎ6ù=s% n?tã ß Îγô±ãƒ uρ $ Ρ 9 $# Íο θušysø9 $# ã&è!öθ % 7ç6Éf èムyš$ x ø9 $# =Ïtä Ÿω uρ Ÿ ó Ψ9 $# uρ y^ö ysø9 $# y7î=ôγムuρ $yγšïù y Å ø ã Ï9 ÇÚö F{ $# të y <uθs? # sœî)uρ 06 ߊ$yγÏϑø9 $# } Î6 s9 uρ æλ yγ y_ çµç7ó y sù ÉΟøOM}$Î/ äο Ïèø9 $# çµø?x s{ r& È,?$# ã&! ŠÏ% # sœî)uρ 5 $yγ ƒ r' tƒ 7 ÏŠ$ t6ïèø9$î/ 8 çτu uρ ÉV$ Êó s u!$ tóïgö/ $# çµ ø tρ Ì ô±o tβ Ä $ Ψ9 $# š ÏΒuρ çµ ΡÎ) Ç süø ±9 $# ÅV uθôüäz #θãèî6 K s? Zπ ù!$ÿ2 ÉΟù=dÉ 9$# #θè=äz Š $# #θãζtβ# u š Ï%! $# #θßϑn= æ$$sù àm oψéi t6ø9 $# ãνà6ø?u!% ỳ Ï è t/. ÏiΒ ΟçFù=s9 y βî* sù 8 Î7 Β Aρß tã öνà6 s9 èπ x6í n=yϑø9 $# uρ ÏΘ$yϑtóø9 $# z ÏiΒ 9 n=àß ãνßγ ušï?$tƒ tβρã ÝàΨtƒ ö yδ 9 íοšå6 ym î ƒí tã 10 â θãβw{ $# ßì y_ö è? n<î)uρ ã øβf{ $# z ÅÓè%uρ

32 çµø?u!% y` Ï èt/. sπ yϑ èïρ öαïd t7ムtβuρ 7π uζéi t/ π tƒ# u ô ÏiΒ Οßγ oψ s?# u öν x. Ÿ ƒï R u ó Î) Í_t/ ö y z ƒï% z tβρã y ó o uρ $ Ρ 9 $# äο θušysø9 $# #ρã x x. t Ï% #Ïe9 Éi ã 211 É>$ s)ïèø9 $# ß ƒï x βî* sù tβ% x. 2 5>$ Ïm Î ö tóî/ â!$t±o tβ ä ã ö tƒ uρ Ïπ yϑ ušé)ø9 $# tπöθtƒ óοßγ s%öθsù #öθs)?$# z ƒé 9 $# uρ #θãζtβ# u = tgåø9 $# ãνßγ yètβ tα t Ρr& uρ t Í É ΨãΒuρ š Ì Ïe±u;ãΒ z ÍhŠÉ; Ψ9$# y] yèt7 sù Zο y Ïn uρ Zπ Βé& â $ Ζ9 $#. çνθè?ρé& ϵŠÏjù #n=tg z$# ϵŠÏù #θà n=tf z$# $yϑšïù Ä $ Ζ9 $# t t/ ΝäósuŠÏ9 Èd, ysø9$îi/ ϵŠÏù #θà n=tf z$# $yϑï9 #θãζtβ# u š Ï% y yγ sù óοßγ oψ t/ $JŠøót/ àm oψéi t6ø9 $# ÞΟßγø?u!% ỳ Ï èt/ óοçfö6å ym Π r& 21?Λ É) tgó Β :Þ u ÅÀ n<è â!$t± o tβ Ï ôγ tƒ uρ ϵÏΡøŒÎ*Î/ Èd, ysø9 $# z â!# œø9 $# uρ â!$y $ t7ø9 $# ãνåκ J Β ΝäÎ=ö6 s% #öθn=yz ã sw Β ΝäÏ?$tƒ $ ϑs9 uρ sπ Ψ yfø9 $# #θè=äzô s? Ò=ƒÌ s% u óçnσ βî) ωr& ç óçnσ tltβ çµ yètβ #θãζtβ# u uρ ãαθß 9 $# tαθà) tƒ Lym #θä9ì ø9ã uρ yϑ tgušø9 $# uρ t Î/ t ø%f{ $# uρ È ø y Ï9 uθù=î=sù 9 ö yz ô ÏiΒ ΟçFø) x Ρr& ö è% tβθà)ï Ζム# sœ š tρθè= t ó o 5 ÒΟŠÎ=tæ ϵÎ/ βî* sù 9 ö yz ô #θè=yèø s? uρ È Î6 9 $# È ø $# uρ È Å prùq $# uρ

33 öνà6 9 ö yz uθôδuρ $\ ø x #θèδt õ s? tã uρ öνä 9 νö ä. uθôδuρ ãα$tfé)ø9 $# ãνà6ø n=tæ =ÏGä. y7 tρθè=t ó o 6 šχθßϑn= ès? Ÿω óοçfρr& uρ ãν n= ètƒ uρ öνä Ÿ uθôδuρ $\ ø x #θ 6Åsè? tã uρ ϵÎ/ 7 ø à2 uρ È Î6 y tã < ¹ uρ Î6 x. ϵŠÏù Α$tFÏ% ö è% ϵŠÏù 5Α$tFÏ% ÏΘ# t ysø9 $# Ì öκ 9 $# Ç tã Ÿω uρ È Fs)ø9 $# z ç t9ò2r& èπ uζ GÏ ø9 $# uρ y ΨÏã ç t9ø. r& çµ ΨÏΒ Ï&Î# δr& ßl# t zî)uρ ÏΘ# t y ø9 $# Ï Éfó yϑø9 $# uρ tã öνäζïβ ŠÏ s?ö tƒ tβuρ #θãè sü tgó $# ÈβÎ) öνà6ïζƒïš tã öνä.ρ Šã tƒ Lym öνä tρθè=ïg s)ムtβθä9# t tƒ y7í s9 'ρé& uρ Íο t ÅzFψ $# uρ $ Ρ 9 $# óοßγè= yϑôã r& ôm süî7 ym y7í s9 'ρé'sù Ö Ïù% Ÿ2 uθôδuρ ômßϑušsù ϵÏΖƒÏŠ #ρã y_$yδ z ƒé 9 $# uρ #θãζtβ# u š Ï% βî) 7 šχρà$î# yz $yγšïù öνèδ Í $1hΖ9 $# Ü= ysô¹ r& 8 ÒΟ Ïm Ö θà xî uρ M yϑômu tβθã_ö tƒ y7í s9 'ρé& È Î6 y #ρß yγ y_uρ $yϑßγßϑøoî) uρ Ä $ Ζ=Ï9 ßìÏ oψ tβuρ Î7 Ÿ2 ÖΝøOÎ) $yϑîγšïù ö è% Î Å yϑø9 $# uρ Ì ôϑy ø9 $# Ç tã y7 tρθè= t ó o * ãνä s9 ß Îi t7ムš Ï9 x x. æθø yèø9 $# È è% y βθà)ï Ζム# sœ š tρθè=t ó o uρ $yϑîγïèø Ρ ç t9ò2r& Óy Ÿξô¹Î) ö è% yϑ tgušø9 $# Ç tã y7 tρθè=t ó o uρ Íο t ÅzFψ $# uρ $ Ρ 9 $# tβρã x tfs? öνà6 =yès9 ÏM tƒ Fψ $# ª! $# u!$x öθs9 uρ ËxÎ=óÁßϑø9 $# z y Å ø ßϑø9 $# ãν n= ètƒ uρ öνäçρ uθ zî* sù öνèδθäüï9$sƒéb βî)uρ ö yz öνçλ ; 19 ÒΟŠÅ ym î ƒí tã βî) öνä tfuζôã V{

34 öνä Gt6 yfôã r& öθs9 uρ 7π x.î ô³ Β ÏiΒ ö yz îπ oψïβθ Β π tβv{ uρ θムLym ÏM x.î ô³ßϑø9 $# #θßsåζs? öνä t6 yfôã r& öθs9 uρ 78Î ô³ Β ÏiΒ ö yz íθ Β Ó ö7 yès9 uρ #θãζïβθムLym t Ï.Î ô³ßϑø9 $# #θßsåζè? ϵÏG tƒ# u ß Îi t7ムuρ ϵÏΡøŒÎ*Î/ Íο t Ï øó yϑø9 $# uρ Ïπ Ψ yfø9 $# n<î) #θããô tƒ uρ Í $h1ζ9 $# n<î) tβθããô tƒ y7í s9 'ρé& #θä9í tiôã $$sù ]Œ r& uθèδ ö è% ÇÙŠÅsyϑø9 $# Ç tã š tρθè=t ó o uρ 20 tβρã. x tg tƒ öνßγ =yès9 Ä $ Ψ=Ï9 ß]ø ym ô èδθè?$ sù tβö γ sü s? # sœî* sù tβö ßγôÜ tƒ Lym èδθç/ t ø) s? ÇÙŠÅs yϑø9 $# u!$ ÏiΨ9 $# #θè?$sù öνä 9 Ó^ö ym öνä.äτ!$ oîσ 1 Ì Îdγ sü tfßϑø9 $# =Ïtä uρ t Î/ θ G9 $# =Ïtä βî) ãνä. t tβr& Ì Ïe±o0 uρ çνθà) n= Β Νà6 Ρr& #θßϑ n=ôã $# uρ #θà)?$# uρ ö/äå à ΡL{ #θãβïd s%uρ Λä Ï Τ r& öνä roö ym #θßsî=óáè? uρ #θà) Gs?uρ #ρ y9s? χr& öνà6ïψ yϑ ƒ X{ Zπ Êó ã #θè=yèøg rb 2 š ÏΖÏΒθßϑø9 $# ÒΟŠÎ=tæ ì Ïÿ xœ uρ Ä $ Ψ9 $# š t/

35 î θà xî uρ öνäç/θè=è% ôm t6 x. $oÿï Νä.ä Ï{#xσムŠs9 uρ öνäïψ yϑ ƒ r& Èθøó =9$Î/ ãνä.ä Ï{#xσムω Ö θà xî βî* sù ρâ!$sù βî* sù 9 åκô r& Ïπ yèt/ö r& ßÈš/ t s? öνîγí!$ Î pσ tβθä9θムt Ï% #Ïj9 Λ Î=ym š óá / u ti tƒ àm s) =süßϑø9 $# uρ 6 ÒΟŠÎ=tæ ì Ïÿ xœ βî* sù t, n= Ü9$# #θãβt tã βî)uρ 5 ÒΟ Ïm θムä. βî) ÎγÏΒ% tnö r& t, n=y{ z ôϑçfõ tƒ çλm; Ïts & ÿρã è% sπ sw n=ro ÎγÅ à Ρr'Î/ ã WÏΒ çλm; uρ $[s n=ô¹î) #ρßš#u r& βî) y7ï9 sœ ÏδÏjŠ t Î/, ymr& åκçjs9θãèç/ uρ Ì ÅzFψ $# ÏΘöθu ø9 $# uρ «!$Î/ Èβ$s? s ß, n= Ü9$# 7 îλ Å ym î ƒí tã uρ π y_u yš Íκö n=tã ÉΑ$y_Ìh =Ï9 uρ Å ρá è prùq$î/ Íκö n=tã Ï% èδθßϑçf s?# u $ ϑïβ #ρä è{$s? öνà6 s9 Ït s 9 ômî*î/ 7xƒÎ ô s? ρr& > ρá èoÿï 8$ øβî* sù y$oψã_ Ÿξsù yšρß ãn $uκ É)ムωr& Λä ø Åz βî* sù yšρß ãm $yϑšé)ムωr& $sù$ sƒ s Î) $º ø x yšρß ãn yè tgtƒ tβuρ $yδρß tg ès? Ÿξsù ߊρß ãn y7ù=ï? ϵÎ/ ôny tgøù$# $uκ Ïù $yϑíκö n=tã çν u ö xî %¹` ρy yxåψ s? Lym ß èt/. ã&s! Ït rb Ÿξsù $yγ s) =sû βî* sù 8 tβθãκî= à9 $# ãνèδ y7í s9 'ρé'sù ߊρß ãn y7ù=ï?uρ yšρß ãn $yϑšé)ム$ Ζsß βî) $yèy_# u ti tƒ $yϑíκö n=tæ y$uζã_ Ÿξsù $yγ s) =sû βî* sù 29 tβθßϑn=ôètƒ 5Θöθs)Ï9 $pκß]íhšu;ãƒ

36 7 ρã èoÿï èδθãmîh ρr& > ρá èoÿï èδθäå øβr'sù ßγ n=y_r& z øón=t6 sù u!$ ÏiΨ9 $# ãλä ø) =sû # sœî)uρ ÏM tƒ# u #ρä Ï Fs? çµ ø tρ zο n= ß s) sù y7ï9 sœ ö yèø tƒ tβuρ #ρß tf ètgïj9 #Y #u ÅÑ èδθäå ΙäC /äýàïètƒ Ïπ yϑõåsø9 $# uρ É= tgåø9 $# z ÏiΒ Νäø n=tæ tα t Ρr& öνäø n=tæ M yϑ èïρ #ρã ä.øœ $# uρ #YΛρâ δ!$# ßγ n=y_r& z øón=t6 sù u!$ ÏiΨ9 $# ãλä ø) =sû # sœî)uρ 0 Λ Î=tæ > ó x«èe äî/ #θãκn=ôã $# uρ #θà)?$# uρ ϵÎ/ ϵÎ/ àátãθムy7ï9 sœ Å ρã èprùq$î/ ΝæηuΖ t/ #öθ Ê t s? # sœî) ßγy_ uρø r& z ósåζtƒ èδθè=àò ès? Ÿξsù Ÿω Λä Ρr& uρ ãν n= ètƒ uρ ã yγôû r& uρ ö/ä s9 s1ø r& ö/äï9 sœ Ì ÅzFψ $# ÏΘöθu ø9 $# uρ «!$$Î/ ßθムöνäζïβ tβ% x. tβ ΛÉ ãƒ yš#u r& ô yϑï9 È n=ïβ% x. È, s!öθym èδy s9 ρ r& z èåêö ムßN t$î! uθø9 $# uρ * 1 tβθßϑn= ès? Ÿω $yγ yèó ãρ ë ø tρ ß# =sè? Ÿω Å ρã èprùq$î/ åκèeuθó Ï. uρ ßγè%ø Í ã&s! ÏŠθä9öθpRùQ $# n?tã uρ sπ tã$ Ê 9 $# # yš#u r& βî* sù y7ï9 sœ ã VÏΒ Ï^Í #uθø9 $# n?tã uρ ÍνÏ$ s!uθî/ çµ 9 Šθä9öθtΒ $yδï$ s!uθî/ 8ο t$î! uρ!$ÿòè? ö/ä. y s9 ρr& #θãèåê tió öν?š u r& βî)uρ $yϑíκö n=tã y$oψã_ Ÿξsù 9 ãρ$t± s?uρ $uκåκ ]ÏiΒ <Ú# t s? tã»ω$ ÁÏù $oÿï #θßϑn=ôã $# uρ #θà)?$# uρ Å ρá èprùq$î/ Λä ø s?# u $ Β ΝçFôϑ =y # sœî) ö/äø n=tæ y$uζã_ Ÿξsù 2 ÅÁt/ tβθè=uκ ès?

37 # sœî* sù #Z ô³ tã uρ 9 åκô r& sπ yèt/ö r& ÎγÅ à Ρr'Î/ z óá / u ti tƒ %[` uρø r& tβρâ x tƒ uρ öνäζïβ tβöθ ùuθtfムuρ tβθè= yϑ ès? $yϑî/ uρ Å ρâ êyϑø9$î/ ÎγÅ à Ρr& z ù=yèsù $yϑšïù ö/äøšn=tæ y$oψã_ Ÿξsù ßγ n=y_r& z øón=t/ óοçf oψò2 r& ρ Ï!$ ÏiΨ9 $# Ïπ t7ôüåz ô ϵÎ/ ΟçGôÊ tã $yϑšïù öνäø n=tæ y$oψã_ Î6 yz Zωöθs% #θä9θà) s? Î) # Å èδρß Ïã# uθè? ω Å s9 uρ ßγ tρρã ä.õ tg y öνä Ρr& zνî=tæ öνäå à Ρr& #θßϑn=ôã $# uρ ã&s#y_r& Ü= tfåø9 $# x è=ö6 tƒ L m y% x6ïiζ9 $# nο y ø)ã #θãβì ès? $]ùρã è Β βî) ö/äø n=tæ y$uζã_ ω 5 ÒΟŠÎ=ym î θà xî #θßϑn=ôã $# uρ çνρâ x n$sù öνäå à Ρr& $ Β Ν n= ètƒ çνâ ô s% ÆìÅ θçrùq $# n?tã èδθãèïnftβuρ Zπ ŸÒƒÌ sù ßγ s9 #θàêì ø s? ρr& èδθ yϑs? öν s9 u!$ ÏiΨ9 $# ãλä ø) =sû èδθßϑçfø) =sû βî)uρ 6 t ÏΖÅ ósçrùq $# n?tã $ˆ) ym Å ρâ êyϑø9$î/ $Jè tgtβ çνâ ô s% Î ÏIø)ßϑø9 $# n?tã uρ ρr& šχθà ètƒ Î) Λä ôêt sù ß#óÁÏΨ sù Zπ ŸÒƒÌ sù çλm; óοçfôêt sù ô s%uρ èδθ yϑs? È ö6 s% Ÿ ôòx ø9 $# #âθ Ψ s? θø) G=Ï9 ÛUt ø%r& #θà ès? uρ Çy% sïiζ9 $# äο y ø)ãã ÍνÏ u Î/ Ï% # uθà ètƒ 7 î ÅÁt/ tβθè=yϑ ès? $yϑî/ βî) öνä uζ t/

38 »ω$y_ì sù óοçfø Åz βî* sù 8 t ÏFÏΨ s%! #θãβθè%uρ Üó âθø9 $# Íο θn= Á9 $# uρ ÏN uθn= Á9 $# n?tã #θýàï ym 9 šχθãκn= ès? #θçρθä s? öν s9 $ Β Νà6 yϑ =tæ $yϑx. #ρã à2øœ$ sù Λä ΨÏΒr& # sœî* sù $ZΡ$ t7ø.â ρr& u ö xî ÉΑöθy ø9 $# n<î) $ è tg Β ΟÎγÅ_ uρø X{ Zπ Ϲ uρ %[` uρø r& tβρâ x tƒ uρ öνà6ψïβ šχöθ ùuθtgムuρ 7 ρã è Β ÎγÅ à Ρ r& š ù=yèsù öνà6ø n=tæ y$oψã_ Ÿξsù z ô_t yz βî* sù 8l# t zî) 1 š É) Gßϑø9 $# n?tã $ˆ) ym Å ρâ êyϑø9$î/ 7ì tftβ ÏM s) =süßϑù=ï9 uρ 0 Λ Å6 ym î ƒí tã uρ #θã_t yz n<î) t s? öν s9 r& * 2 tβθè=é) è s? öνäª=yès9 ϵÏG tƒ# u öνà6 s9 ß Îi t7ムš Ï9 x x. ρä% s! χî) óοßγ u ômr& ΝèO #θè?θãβ ÞΟßγ 9 Α$s) sù ÏNöθyϑø9 $# u x tn î θä9é& öνèδuρ öνïδì 1ƒÏŠ «! $# È Î6y #θè=ïg s%uρ šχρã à6ô±o Ÿω Ä $ Ψ9$# u syò2r& Å s9 uρ Ä $ Ζ9 $# ôòsù ã&s! çµã Ïè ŸÒãŠsù $YΖ ym $ Êö s% ÞÚÌ ø)ムÏ% # sœ Β ÒΟŠÎ=tæ ì Ïÿ xœ #θßϑn=ôã $# uρ 5 šχθãèy_ö è? ϵøŠs9Î)uρ äý +Áö6 tƒ uρ âùî6ø) tƒ uρ Zο u ÏW Ÿ2 $]ù$ yèôê r&

39 $Z6Î=tΒ $uζs9 ô] yèö/ $# ãνçλ ; %c É< uζï9 #θä9$s% øœî) θãβ Ï èt/. Ÿ ƒï R u ó Î) Í_t/. Z yϑø9 $# n<î) t s? öν s9 r& #θä9$s% #θè=ïg s)è? ωr& ãα$tfé)ø9 $# ãνà6ø n=tæ =ÏGà2 βî) óοçføšu tã ö yδ tα$s% È Î6y ö ÏF s)œρ ÌΝÎγøŠn=tæ =ÏGä. $ ϑn=sù $uζí!$oψö/ r& uρ $tρì 1ƒÏŠ $oψô_ì zé& ô s%uρ È Î6y Ÿ ÏG s)çρ ωr& $uζs9 βî) óοßγ ŠÎ; tρ óοßγ 9 Α$s%uρ 6 š ÏϑÎ= à9$î/ 7ΟŠÎ=tæ uρ óοßγ ΖÏiΒ WξŠÎ=s% #öθ 9 uθs? ãα$tfé)ø9 $# Å7ù=ßϑø9$Î/, ymr& ß øtwυuρ $uζøšn=tã Û ù=ßϑø9 $# ã&s! ãβθä tƒ Τr& #θä9$s% %ZÎ=tΒ švθä9$sû öνà6 s9 y] yèt/ ô s% Zπ süó o0 çν yš#y uρ öνà6ø n=tæ çµ8 x süô¹ $# βî) tα$s% ÉΑ$yϑø9 $# š ÏiΒ Zπ yèy Nθムöν s9 uρ çµ ΖÏΒ óοßγ 9 Α$s%uρ 7 ÒΟŠÎ=tæ ìå uρ uρ â!$ t±o tβ çµ x6ù=ãβ ÎAθムuρ ÉΟó Éfø9 $# uρ ÉΟù=Ïèø9 $# $ ϑïiβ π ŠÉ) t/ uρ öνà6în/ ÏiΒ π uζšå6 y ϵ Ïù ßNθç/$ G9 $# ãνà6 u Ï?$tƒ ϵÅ6ù=ãΒ sπ tƒ# u βî) öοßγ ŠÎ; tρ ΟçFΖä. βî) öνà6 9 Zπ tƒ Uψ š Ï9 sœ βî) èπ sí n=uκø9 $# ã&é#ïϑøt rb tβρã yδ ãα# u uρ θãβ ãα# u x8 t s? 8 š ÏΖÏΒθ Β

40 } øšn= sù çµ ΨÏΒ z>î Ÿ yϑsù 9 yγ oψî/ Νà6 Î=tFö6ãΒ χî) tα$s% ÏŠθãΖàfø9$Î/ ßNθä9$sÛ Ÿ Ásù $ ϑn=sù WξŠÎ=s% çµ ΨÏΒ #θç/î ³ sù ÍνÏ u Î/ Oπ sùö xî t u tiøî $# Ç tβ { Íh_ÏΒ çµ ΡÎ* sù çµôϑyèôü tƒ öν 9 tβuρ Íh_ÏΒ Nθä9$yfÎ/ tπöθu ø9 $# $uζs9 sπ s%$sû Ÿω #θä9$s% çµ yètβ #θãζtβ# u š Ï% ρ θ δ ν y uρ% ỳ $ ϑn=sù öνßγ ΨÏiΒ Zπ t Ïù ôm t7 n=xî A's#ŠÎ=s% 7π t Ïù ÏiΒ Ν Ÿ2 #θà) n= Β Νßγ Ρr& šχθ ΖÝà tƒ š Ï% tα$s% ÍνÏŠθãΖã_uρ $oψ / u #θä9$s% ÍνÏŠθãΖã_uρ švθä9$y Ï9 #ρã t t/ $ ϑs9 uρ 9 t Î É9 Á9 $# yì tβ uρ ÈβøŒÎ*Î/ Oο u ÏW Ÿ2 ΝèδθãΒt yγ sù 50 š Í Ï 16ø9 $# ÏΘöθs)ø9 $# n?tã $tρö ÝÁΡ$# uρ $oψ tβ# y ø%r& ômîm7 rouρ #Z ö9 ¹ $uζøšn=tã ùøì øù r& â!$t±o $ ϑïβ çµ yϑ =tã uρ sπ yϑò6ïtø:$# uρ š ù=ßϑø9 $# çµ9 s?# u uρ švθä9% ` Š ãρ# yš Ÿ tfs% uρ ôòsù ρèœ Å6 s9 uρ Ù ö F{ $# ÏNy x 9 <Ù è t7î/ Οßγ ŸÒ èt/ } $ Ψ9 $# ßìøùyŠ Ÿωöθs9 uρ z Ïϑs9 y7 ΡÎ)uρ Èd, ysø9 $$Î/ š ø n=tã $yδθè= FtΡ àm tƒ# u y7ù=ï? 51 š Ïϑn= yèø9 $# n?tã 2 š Î=y ö ßϑø9 $#

41 ;M y_u yš óοßγÿò èt/ yì sùu uρ Ÿ tgtgø%$# u!$x öθs9 uρ zν =x. Β Νßγ ΨÏiΒ <Ù è t/ n?tã öνßγÿò èt/ $oψù= Ò sù ã ß 9 $# y7ù=ï? * Ä ß à)ø9 $# Çyρã Î/ çµ tρô ƒ r& uρ ÏM uζéi t7ø9 $# zο tƒö tβ t ø $# ŠÏã $oψ s?# u uρ Β Νåκ ]ÏΒuρ z tβ# u ô Β Νåκ ]Ïϑsù #θà n=tg z$# Ç Å s9 uρ àm oψéi t6ø9$# ÞΟßγø?u!% ỳ Ï èt/. ÏiΒ ΝÏδÏ èt/. #θãζtβ# u $yγ ƒ r' tƒ ß ƒì ムã yèø tƒ Å s9 uρ #θè=tg tgø%$# u!$x öθs9 uρ t x x. tβρã Ï sø9 $# uρ çµ 9 sπ yè x x s' #äz ϵŠÏù tìøšt/ ω Πöθ ƒ ÎA$tƒ È ö7 s% ÏiΒ Νä oψø%y u $ ϑïβ #θà)ï Ρr& ΠöθtΡ π uζå çνä è{$s? Ÿω 5 ãπθ s)ø9 $# y ø9 $# uθèδ tµ s9î) tβθãκî= à9 $# ãνèδ $ Β Ν n= ètƒ ϵÏΡøŒÎ*Î/ çν y ΨiÏã ì x ô±o Ï% # sœ tβ ÇÚö F{ $# ÏN uθ yϑ 9 $# yìå uρ u!$x $yϑî/ ϵÏϑù=Ïã ô ÏiΒ & ó ý Î/ tβθäüšåsムöνßγ x ù=yz óοîγƒï ƒ r& š t/ oν# t ø.î) 6 ÞΟŠÏà yèø9 $# Í?yèø9 $# uθôδuρ $uκßγýàø Ïm çνßšθä tƒ uúö F{ $# uρ ÏN uθ yϑ 9 $# çµ Å ö ä. Ï s) sù «!$Î/ - ÏΒθムuρ ÏNθäó Ü9$Î/ ö à õ tƒ yϑsù Äc xöø9 $# z ß ô 9 $# t t6? s% È Ïe$!$# 7 îλ Î=tæ ì Ïÿ xœ uρ $oλm; tπ$ ÁÏ Ρ$# Ÿω +øoâθø9 $# Íο uρó ãèø9$î/ y7 ôϑtgó $#

42 ãνèδäτ!$ušï9 ρr& #ρã x x. š Ï% uρ Í θ Ψ9 $# n<î) ÏM yϑè= à9 $# z ÏiΒ Οßγã_Ì ãƒ #θãζtβ# u š Ï% Í<uρ $pκ Ïù öνèδ Í $i1ψ9 $# Ü= ysô¹ r& š Í s9 'ρé& ÏM yϑè= à9 $# n<î) Í θ Ψ9 $# š ÏiΒ Νßγ tρθã_ì ムßNθäó Ü9$# øœî) š ù=ßϑø9 $# çµ9 s?# u ϵÎn/ u zν Ïδ t ö/î) l!% tn Ï% n<î) t s? öν s9 r& 8 šχρà$î# yz χî* sù ãν Ïδ t ö/î) tα$s% àm ÏΒé& uρ Ä óré& O$tΡr& tα$s% àm Ïϑムuρ Ç ósムÏ% } În/ u ãν Ïδ t ö/î) tα$s% Ÿω uρ t x x. Ï% MÎγç6 sù É>Ì øó yϑø9 $# z $pκí5 ÏN$sù É Î ô³ yϑø9 $# z Ä ôϑ ±9$Î/ ÎA$tƒ tα$s% $yγï ρá ã n?tã îπ tƒíρ% s{ } ôδuρ 7π tƒö s% n?tã tβ É 9 $% x. ρr& 9 t ÏϑÎ= à9 $# tπöθs)ø9 $# Ï öκ u MVÎ7 s9 öνÿ2 tα$s% çµ sv yèt/ ΝèO 5Θ$tã sπ s $ÏΒ çµ s?r'sù $yγï?öθtβ y è t/ ÍνÉ yδ Ç ósãƒ Τ r& š ÏΒ$yèsÛ n<î) ö ÝàΡ$sù 5Θ$tã sπ s $ÏΒ MVÎ7 9 t/ tα$s% 5Θöθtƒ uù è t/ ρr& $ Βöθ tƒ MVÎ7 9 Α$s% n<î) ö ÝàΡ$# uρ ÂZ$ Ψ=Ïj9 Zπ tƒ# u š n=yèôf uζï9 uρ š Í $1ϑÏm n<î) ö ÝàΡ$# uρ µ Ζ tftƒ öν s9 š Î/#u Ÿ uρ n?tã ãν n=ôã r& tα$s% çµ 9 t7 s? $ ϑn=sù $Vϑó s9 $yδθý õ tρ ΝèO $yδã ų çρ y#ø Ÿ2 ÏΘ$sàÏèø9$# 60 Ö ƒï s% & ó x«èe à2

43 Å s9 uρ n?t/ tα$s% θè? öν s9 uρr& tα$s% Aöθyϑø9 $# Ç ósè? y#ø Ÿ2 ÏΡö r& Éb>u ÞΟ Ïδ t ö/î) tα$s% øœî)uρ 9 t6 y_ Èe ä. n?tã ö yèô_$# ΟèO y7ø s9î) èδ ÝÇsù Î ö Ü9$# z ÏiΒ Zπ yèt/ö r& õ ã sù tα$s% É<ù=s% Í yϑôü ušïj9 ã sw Β 61 Λ Å ym î ƒí tã öν n= æ$# uρ $\Š èy y7 oψ Ï?$tƒ ßγã Š $# ΟèO #[ ã_ åκ ]ÏiΒ èπ s $ÏiΒ 7's#ç7 /Ψß Èe ä. Ÿ Î/$uΖy yìö7 M tfu; /Ρr& >π 6ym È svyϑx. È Î6 y óοßγ s9 uθøβr& tβθà)ï Ζãƒ È Î6 y öνßγ s9 uθøβr& tβθà)ï Ζム2 íοšî=tæ ìå uρ uρ â!$t±o yϑï9 ß#Ïè ŸÒムuρ 7π 6 ym óοîγøšn=tæ ì öθyz öνîγîn/ u y ΨÏã öνèδã ô_r& öνçλ ; ]Œ r& uρ $xψ tβ #θà) x Ρr& tβθãèî7 GムŸω ΝèO uρ ]Œ r& $yγãèt7 K tƒ 7π s%y ¹ ÏiΒ ö yz îο t Ï øótβuρ Ô ρã è Β Αöθs% * šχθçρt ós tƒ öνèδ É 9 $% x. sœ F{ $# uρ Çd yϑø9$î/ ΝäÏG s%y ¹ #θè=ïüö7è? Ÿω #θãζtβ# u $yγ ƒ r' tƒ ÒΟŠÎ=ym ; Í_xî ϵø n=tã Aβ# uθø ¹ È sv yϑx. ã&é#sv yϑsù Ì ÅzFψ $# ÏΘöθu ø9 $# uρ «!$Î/ ßθãƒ Ä $ Ζ9 $# u!$s Í ã&s! ß,Ï Ψムuρ #θç7 Ÿ2 $ ϑïiβ & ó x«n?tã šχρâ Ï ø) tƒ ω #V$ù# ¹ çµ Ÿ2u ti sù Î/#uρ çµ t/$ ¹ r'sù Ò># t è? 5 t Í Ï 1ø9 $# tπöθs)ø9 $# Ï ôγ tƒ Ÿω

44 È sv yϑx. öνîγå à Ρr& ô ÏiΒ $\G Î7ø[s?uρ ÅV$ Êö tβ u!$tóïgö/ $# ãνßγ s9 uθøβr& šχθà)ï Ψムã sw tβuρ sü sù Î/#uρ $pκö:åáムöν 9 βî* sù É x èåê $yγ n=ò2é& ôm s?$ t sù Î/#uρ $yγ t/$ ¹ r& >ο uθö/â Î/ π Ψ y_ 5>$ oψôã r& uρ 9 ŠÏ Ρ ÏiΒ π Ψ y_ çµ s9 šχθä s? öνà2ß tnr& Š uθtƒ r& 6 î ÅÁt/ tβθè=yϑ ès? $yϑî/ π ƒíh èœ ã&s!uρ ç y9åø9 $# çµ t/$ ¹ r& uρ ÏN t yϑẅ9 $# Èe à2 $yγ Ïù çµ 9 yγ ΡF{ $# $yγïfó s? Ì ôf s? ÏM tƒ Fψ $# ãνà6 s9 Ú Îi t7ムš Ï9 x x. ôm s%u tiôm$$sù Ö $tρ ϵ Ïù Ö $ ÁôãÎ) $yγ t/$ ¹ r'sù â!$x yèàê $ ϑïβuρ óοçfö; Ÿ2 ÏM t6íhšsû #θà)ï Ρr& #θãζtβ# u $yγ ƒ r' tƒ 7 šχρã x tgs? öνäª=yès9 Î) ϵƒÉ Ï{$t Î/ ΝçGó s9 uρ tβθà)ï Ψè? çµ ΖÏΒ y]šî7 y ø9 $# #θßϑ ϑu s? ÇÚö F{ $# z ÏiΒ Νä s9 $oψô_t zr& Νà2ö ãβ$tƒ uρ t ø) x ø9 $# ãνä.ß Ïètƒ ß süø ±9 $# 8 î ŠÏϑ ym ; Í_xî #θßϑn=ôã $# uρ ϵ Ïù #θàòïϑøóè? sπ yϑò6åsø9 $# ÎAθム9 ÒΟŠÎ=tæ ìå uρ uρ WξôÒsùuρ çµ ΖÏiΒ Zο t Ï øó Β Νä.ß Ïètƒ uρ Ï!$t±ósx ø9$î/ #θä9 'ρé& Î) ã 2 tƒ #Z ÏW Ÿ2 #Z ö yz u ÎAρé& ô s) sù sπ yϑò6åsø9 $# Nθムtβuρ â!$t±o tβ 70 É= t6ø9 F{ $#

45 ô š ÏϑÎ= à=ï9 uρ çµßϑn= è tƒ χî* sù 9 õ Ρ ÏiΒ Νè?ö x tρ ρr& >π s) x Ρ ÏiΒ ΟçFø) x Ρr& ö yz uθôγ sù u!# t s)à ø9 $# $yδθè?θè? uρ $yδθà è? βî)uρ } Ïδ $ ϑ ΖÏsù ÏM s%y Á9 $# #ρß ö6è? βî) 71 A $1ÁΡr& } øš 9 * 2 Î6 yz tβθè=yϑ ès? $yϑî/ uρ öνà6ï?$ t Íh y ÏiΒ Νà6Ζtã æ Ïe sãρρ öνà6 9 ö&&νà6å à ΡL sù 9 ö yz ô #θà)ï Ζè? â!$t±o tβ Ï ôγ tƒ Å6 s9 uρ óοßγ1y èδ š ø n=tã Ÿω Λä Ρr& uρ öνà6ö s9î) uθム9 ö yz ô #θà)ï Ζè? ϵô_uρ u!$tóïfö/ $# šχθà)ï Ζè? $\/ö Ê šχθãè ÏÜ tgó tƒ Ÿω È Î6y Îû #ρã ÅÁômé& š Ï% Ï!# t s)à ù=ï9 šχθãκn=ôàè? Ÿω öνßγ ϑšå Î/ ΝßγèùÌ ès? É# yè G9 $# š ÏΒ u!$ u ÏΖøî r& ã Ïδ$ yfø9 $# ÞΟßγç7É øt s Ä ö F{ $# Îû íοšî=tæ ϵÎ/ χî* sù 9 ö yz ô #θà)ï Ζè? $]ù$ ysø9î) šz$ Ψ9 $# šχθè=t ó tƒ öνîγîn/ u y ΨÏã öνèδã ô_r& óοßγ n=sù Zπ ušïρÿξtã uρ #v Å Í $1γ Ζ9 $# uρ È øš 9$Î/ Οßγ s9 uθøβr& šχθà)ï Ψムš Ï% 5 šχθçρt óstƒ öνèδ óοîγø n=tæ ê öθyz

46 z ß süø ±9 $# çµäü 6 y tftƒ Ï% ãπθà) tƒ $yϑ x. tβθãβθà) tƒ Ÿω # θt/ìh 9 $# tβθè=à2$tƒ š Ï% yϑsù # θt/ìh 9 $# tπ ymuρ yìø t7ø9 $# ymr& uρ # θt/ìh 9 $# ã WÏΒ ßìø t7ø9 $# $yϑ ΡÎ) #θä9$s% öνßγ Ρr'Î/ y7ï9 sœ Äb yϑø9 $# y7í s9 'ρé'sù yš$tã ï tβuρ n<î) çνã øβr& uρ y#n=y ã&s#sù yγ tfρ$sù ϵÎn/ ÏiΒ π sàïãöθtβ çν u!% ỳ Ÿω uρ ÏM s%y Á9 $# Î/ö ムuρ # θt/ìh 9 $# ß, ysôϑtƒ 6 šχρà$î# yz $pκ Ïù öνèδ Í $1iΖ9 $# Ü= ysô¹ r& nο θn= Á9 $# #θãβ$s%r& uρ ÏM ysî= Á9 $# #θè=ïϑtã uρ #θãζtβ# u š Ï% βî) 7?Λ ÏOr& A $1i x. ä. =Åsム8 šχθçρt ós tƒ öνèδ öνîγøšn=tæ ì öθyz öνîγîn/ u y ΖÏã öνèδã ô_r& óοßγ s9 nο θÿ2 9$# #âθs?# u uρ βî* sù 9 t ÏΖÏΒθ Β ΟçFΖä. βî) #θt/ìh 9 $# z u Å+ t/ #ρâ sœ uρ #θà)?$# #θãζtβ# u š Ï% $yγ ƒ r' tƒ Ÿω öνà6ï9 uθøβr& â ρâ â öνà6 n=sù óοçfö6è? βî)uρ Ï&Î!θß u uρ z ÏiΒ 5>ö ysî/ #θçρsœ$sù #θè=yèø s? öν 9 uρ ;ο u y tβ n<î) îο t Ïà oψ sù ;ο u ô ã ρèœ šχ% x. βî)uρ 80 šχθßϑn=ôàè? šχθßϑî=ôà s? n<î) ϵŠÏù šχθãèè_ö t? $YΒöθ tƒ #θà)?$# uρ 81 šχθßϑn= ès? óοçfζä. βî) óοà6 9 ö yz #θè% Á s? 2 tβθãκn=ôàムŸω öνèδuρ ôm t6 Ÿ2 $ Β < ø tρ ä. û uθè? ΝèO

47 öνä uζ / =çgõ u ø9 uρ çνθç7çfò2$$sù wκ Β 9 y_r& n<î) A ø y Î/ Λä Ζtƒ# y s? # sœî) #θãζtβ# u š Ï% $yγ ƒ r' tƒ È Î=ôϑãŠø9 uρ ó=çgò6 u ù=sù çµ yϑ =tã $yϑÿ2 =çfõtƒ ë=ï?% x. z>$tƒ ÉΑô yèø9 $$Î/ 7=Ï?$ Ÿ2, ysø9 $# ϵø n=tã Ï% tβ% x. βî* sù $\ ø x çµ ΖÏΒ ó y ö7 tƒ çµ / u È, Gu ø9 uρ, ysø9 $# ϵø n=tã Ï% #ρß Îηô±tFó $# uρ ÉΑô yèø9$î/ çµ Ï9 uρ ö Î=ôϑãŠù=sù uθèδ Ïϑムßì ÏÜ tgó o Ÿω ρr& $ Ïè Ê ρr& $ γšï y z tβöθ Êö s? ϑïβ Èβ$s?r& z ö $# uρ ã_t sù È n=ã_u $tρθä tƒ öν 9 βî* sù öνà6ï9% ỳ Íh È ø y Íκ y $ tβ # sœè â!# y pκ 9 $# z>$tƒ 1 zw{ $# $yϑßγ1 nî) t Å2ø çfsù $yϑßγ1 nî) ÅÒs? β Ï!# y pκ 9 $# y ΖÏã äý ø%r& öνäï9 sœ Ï&Î#y_r& n<î) # Î7 Ÿ2 ρr& # Éó ¹ çνθç7çfõ s? #θßϑt ó s? #θãßš öνà6 oψ t/ $yγ tρρã ƒï è? ο u ÅÑ% tn îο t yfï? šχθä s? Î) #θç/$s?ö s? ωr& oτ Š r& uρ Íο y pκ =Ï9 ãπ uθø%r& uρ Ó Îγ x Ò=Ï?% x.!$ÿòムóοçf ètƒ$t6 s? # sœî) #ρß Îγô r& uρ $yδθç7çfõ s? ωr& îy$uζã_ ö/äø n=tæ } øšn=sù > ó x«èe à6î/ uρ ãνà6ßϑïk=yèムuρ #θà)?$# uρ öνà6î/ 8 θý èù çµ ΡÎ* sù #θè=yèø s? βî)uρ ÒΟŠÎ=tæ

48 $VÒ èt/ ΝäàÒ èt/ zr& βî* sù π Êθç7ø) Β Ö çδç sù $Y6Ï?% x. #ρß Éfs? öν s9 uρ 9 x y n?tã óοçfζä. βî)uρ * $yγôϑçgò6 tƒ tβuρ nο y yγ ±9 $# #θßϑçgõ s? çµ / u È, Gu ø9 uρ çµ tfuζ tβr& z Ïϑè?ρ$# Ï% ÏjŠ xσã ù=sù ÇÚö F{ $# ÏN uθ yϑ 9 $#! ÒΟŠÎ=tæ tβθè= yϑ ès? $yϑî/ uρ çµç6ù=s% ÖΝÏO# u çµ ΡÎ* sù >Éj yèムuρ â!$t±o yϑjï9 Ï øóu sù ϵÎ/ Νäö7Å $y ムçνθà è? ρr& öνà6å à Ρr& #ρß ö7è? βî)uρ ϵÎn/ ϵø s9î) tαì Ρé& $yϑî/ ãαθß 9 $# z tβ# u 5 í ƒï s% & ó x«èe à2 n?tã uρ â!$t±o Β ÏiΒ 7 ymr& š t/ ä Ìh x çρ Ÿω Ï&Î#ß â uρ ϵÎ7çFä. uρ ϵÏFsÍ n=tβuρ «!$Î/ z tβ# u < ä. tβθãζïβθßϑø9 $# uρ ß#Ïk=sム6 ÅÁyϑø9 $# š ø s9î)uρ $oψ / u y7 tρ# t ø äî $oψ èsû r& uρ $uζ èïϑy #θä9$s%uρ Ï&Î#ß ρr& $uζšå Σ βî) $tρõ Ï{#xσè? Ÿω $oψ / u ôm t6 tfø. $# $pκö n=tã uρ ôm t6 x. $yγ s9 $yγ yèó ãρ $² ø tρ $uζ / u $uζî=ö6 s% š Ï% n?tã çµ tfù=yϑym $yϑ x. #\ ô¹î) $uζøšn=tã ö Ïϑó s? $oψ / u $tρ$ sü zr& $tρö ÝÁΡ$$sù $uζ9 s9öθtβ MΡr& $uζôϑ ymö $# uρ $oψ 9 Ï øî $# uρ $ Ψ tã ß#ôã $# uρ ϵÎ/ $oψ s9 sπ s%$sû Ÿω $oψù=ïdϑysè? 7 š Í Ï 16ø9 $# ÏΘöθs)ø9 $# n?tã