TONG CONG TY QUAN LY BAY VIET NAM CONG TY TNIDI ICYTHU~T QuAN LY BAY 85: OJ IQD-CTCT CONG. HoA :xa HOI. chij NGHiA VIET. NAM DQc I~p - T1! do - Hanh p

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TONG CONG TY QUAN LY BAY VIET NAM CONG TY TNIDI ICYTHU~T QuAN LY BAY 85: OJ IQD-CTCT CONG. HoA :xa HOI. chij NGHiA VIET. NAM DQc I~p - T1! do - Hanh p"

Bản ghi

1 TONG CONG TY QUAN LY BAY VIET NAM CONG TY TNIDI ICYTHU~T QuAN LY BAY 85: OJ IQD-CTCT CONG. HoA :xa HOI. chij NGHiA VIET. NAM DQc I~p - T1! do - Hanh phuc Ha Noi, ngay tjtthang 01 ndm 2015 QUYETDJNH vi vi~c: Tam phe duy~t K~ hoach san xuit kinh doanh, K~ ho~c~ diu to' - x y dlfilg, K~ hoach ti~t giam chi phi, K~ hoach su dung Quy phat trien khoa hqcva cfmg ngh~ nam 2015 cna Cong ty TNHH Ky thu~t Quan Iy bay can TJCH CONG TY TNHH ICY THU!T QUAN LY BAY - Can cu Di~u 1~t6 chirc va hoat d(>ngcua Cong ty TNHH Ky thuat quan 1y bay ban hanh thea Quyet dinh s5 1911QU - HBTV ngay 25/4/2013 cua Hoi d6ng thanh vien T6ng cong ty Quan ly bay Vi~t Nam; - Can etc Quy~t dinh s5 570IQU-HBTV ngay 29112/2014 cua H(>id6ng thanh vien T6ng cong ty Quan 1y bay Vi~t Nam v~ viec tam giao K~ hoach san xuat, eung trng dich vu cong ich va Danh muc cac du an dau nr nhom A, B nam 2015 ella Cong ty TNHH Ky thu~t Quan 1y bay; Xet d~ nghi eua Giam d5c Cong ty TNHH Ky thu~t Qulin 1y bay t~i Ta trinh s5.ab'ttr-ktqlb ngay.o..f.i01/2015, QUYETDJNH: Di~u 1: T~ phe duy~t K ho~ch san xuatkinh doanh, K ho~ch dau ill- xay d\illg, K~ ho~ch ti~t giam chi phi, K ho~ch su dl,lllgquy pha! tri~n khoa h9c va cong ngh~ nam 2015 cua Cong ty TNHH Ky thu~t Quan 1y bay v6i cac n(>idung C\lth~ nhu sau: I. Cae chi tieu k~ ho~ch san xuit kinh doanh nam 2015: 1.Doanh thu: - Trong cong ich: - Ngoai cong ich: 221, ,578 81,679 Ty tj6ng 2. Chi phi: 186,835 - Trong cong ich: - Ngoai cong ich: 114,123 72,712 Tj; tj6ng 3. LQi nhu~n trtr6'c thu~: - Trong cong ich: 34,423 25,455 Tj; tj6ng - Ngoai cong ich: 4. Ty suit lqi nhu~nn6n cho SO' hfi'nbinh quan (K~ho~ch VCSHBQ = 268,054 ty dang) (Chi tiit tgi Ph l c I kern theo) 8,967 12,10 % _-- ;:;' 1

2 II. K~ hogch diu nr - xiy dung nam 2015: 1. Cac d" an Q~U to': - Cac d" an hoan thanh - Cdc d" an chuyen tiip - Cac du an khoi cong mai - Cac d" an chudn bi tldu tu 2. Mua slidthi~t b] nbi) Ie: 3. D~util van ra ngoai doanh nghi~p (Cong tdc chudn bi tldu t1 thanh lq.pcong ty CP hay hi?u chudn): 104,362 Ty d6ng 1,038 Ty tl6ng 28,007 Ty tl6ng 75,018 Ty tl6ng 300 Trieu tl6ng 308,5 Tri~u d6ng 1,000 Ty d6ng (Chi tilt tai Phu luc II kern thea) m. K~ hoach giam chi phi nam 2015: 1,09 Ty dfing (Chi tih tai Phu luc III kern thea) IV. K~ hoach sft dung Quy phat tri~n khoa hqcva cong ngh~ 2015: (Chi tilt tai Phu luc IV kern thea) Di~u 2: Can cu cac nqidung tren, Giam d6c chiu trach nhiem trien khai, t6 chirc thuc hien thea dungcac quy dinh hi~n hanh Clla Nha nuac va cua Cong ty TNHH Ky th~t Quan lybay. Di~u 3: Quy~t dinh nay co hi~u h,rctir ngay kyo Giam d6c Cong ty; Gicimd6c cac don vi tr\ic thuqc; Tru<mgcac Phong phong chuyen mon, nghi~p V\l; Tru<mg cae bq ph~ tr\ie ti~p SXKD; Tr;r6ng Ban Q}DA CNS va cae ca nhful co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Quyet dinh nay,l Ndinhan.~? - Nhu'di~u3; - Luu VT (G1.20b). 2

3 TONG CONG TY QUAN LY BAY VIET NAM CONG TV TNHH KY THU~T QuANLY BAY Phu luc I: KE HO~CH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2015 (Kem theo Quylt dinh s6 03IQD-CTCTngay 07 thdng 01 ndm 2015) DVT- Tyd6ng lj&c TH Ty l~ % so vo; nam 2014 STT CACCHiTIEU Trong Ngoai Trong Ngoiii Trong Ngoiii Tang Tang ciing fell ctmg fell eong fell cong feh cong icl«cong felt I DOANH THU (ty dang) % 116.0% 106.4%.._ ~ _..._--_'_ ~ _ Doanh thu cong ich: Cung capdjch % 116.0% v1}cns cho VATM - --~--"'-"-' _-_.'. '_ ~ -_ Dich vu dfut dirong DVORIDME NDB va % 103.0% ~ -'-'~ _ ~-~- -~~- _-.._---_.._- ---_ _._- -_- 2 Dich vu giam sat phu thuoc ADS-B % 256.2% ----_._.. ---~--~ ~-~-- --~~----~------~~ -~-----~ ~

4 U6'c TH2014 K~ hogch 2015 Tyl~ % so voi niim 2014 STT cacchitieu Tang Trong Ngoa; Trong Ngoa; Trong Ngoai Tang Tang cbng felt cong felt cong fch cling fch cong Ich cong Ich 3 Dich vu quan tri khai thac h~ th5ng AMHS Doanh thu ngoai eong ieh % 106.4% 1 Cung dp Dich vu bay kibm tra hi~u chuan eho khach-hang ngoai cong tac bao dam heat dqng Mthong d n dirong cua ATTECH % 120.0% 2 Cung irng cac san pharo CNHK % 102.1%. --_ 3 Kinh doanh khac % 104.6% Cung Ungdich v hip aijt, sua chua, bao tri khai thac ky thudt Cung tengdich v ens cho khdch hang ngoai VATM (Cho Singapore) Cdc dich v khac (tu: win, thilt ki, hudn luyen aao tao, XNK...) % 115.0%.~.~ % 102.0% % 18.0% 4 Hoar dqng tai chinh va thu nh~p khac % 59.3%.-.--~ II CHI PHi (cy dang) % 115.7% 106.0%.._----_ - 2

5 U"6'cTH Ty I~ % so voi nam 2014 STT CACCHiTIEU Trong Ngoui Trong Ngoui Trong Ngoui ciing fell eong fell eong fell eongfeh eongfeh ciing fell Chi phi tien IU01lg va cac khoan chi 1 khac lien quan d~n ch~ dq ngiroi lao % 113.5% 111.9% d9ng --_. --~ _.._... _- ~~-~..--~ ".._-,-_ T6ng quy luang % 114.4% 111.9% --~~'--' ~ '_'--_-'_'..'-' 1.2 Cac khoan trich thea luang (BHYT, BHXH, KPCfJ, BHrN) _ % 106.8% 124_1% ' '_'---- _. Cdc khoan chi khdc lien quan ilin 1.3 chi il(j nguiii lao il(jng (trang phuc nganh, BHLfJ, an ca, an dinh luang, % 109.1% 105.2% iph cdp...) -'------~ ,-._-._-_'.._..,..._ _ _"'_ -_ Chi khau hao tai san c6 dinh % 114.3% _-----_.- ~ _..'------,_'.,-,..-._- ---_._.._._,-_ _3% 3 Chi bao dam hoat d9ng 2l % 119.6% 82.0% '_'_' _----_.._ Bao quan sua chtta thirong xuyen % 118.4% 57.1% _----_'_..._._-_.._--,' _._-_._----- _._ Nhien li~u di~n mroc % 115.2% 82.9% ---- _-_._--_._-_'._ -~. -- t-----~- r-----~- -_"_ Circe vi~n thong (di~n thoai, telex, fax, internet) % 130.6% 95.1% - --_---"--._--_._,.""---_._- - --_.,-_--,----,-----_-...,.'_.-,_._---- -_'_'. --_-,. 3.4 Quan ly dam bao hoat dqng % 123.3% 78.8% I---~ _---_._- ---,.-----~, ~-.._._----_.,_-- -~--, Muas~mCCDC % 75.5% 40.4% ,._----_.,_ -_ HuAn luyen dao tao % 110.0% 126.2% ' ~ ~ -- '----~" _-_._-_._-- _

6 U6'c TH Ty l~ % so voi nam 2014 STT CACCHiTIEU Trong Ngoii! Trang Ngoai JI. Trong Ngooi Tong ding ie/, cling ieh eongieh eongieh eongieh cting ich' 3.7 Bao hi6m tai san, plnrong ti~n v~n tai % 124.0% 48.9% 3.8 Sua chua 1611TSCD % 224.1% 416.9% Chi phi bay hieu chuancho cac thi t % 118.7% bi d~n duongcua Cong ty Chi phi tnrc ti p khac cho cac hoat dqngsan xu~t kinh doanh (Chi phi 4 nguyen, nhien v~t li~u & cac chi phi % 106.3% thus ngoai d~ phuc V1,l cho cac hoat dqngsxkd) ~~ ill V8nCSHBQ % ----~-- LQI NHU~ IV % 117.2% 110.5% clang) V Ty suit lqi nhu~nn8n CSHBQ (%) 10.94% 12.10% 110.6% TRUOC THUE (ty VI Ty suit lqi nhu~nldoanh thu 15.13% 18.04% 10.58% 15.56% 18.24% 10.98% 102.8% 101.1% 103.8% -- Trich I~p Quy PT khoa hqcva cong VII % ngh~ vm Nqp nh~p DN % IX LQi nhu~n kinh doanh sau % X PIIAN PHD I LN

7 U6'c TH 2014 K~ hogch 2015 Ty l~ % so voi nam 2014 STT CACCHiTrEU Trong Ngoai Trong Ngoai Trong Ngoai ciing Iclt cong Ielt congich ctmg tch conglch cong Iclt Trich quy dau illphat trien (T6i da 1 30% LN sau thu8 theo quy dinh cua % - Nha mnrc) ~-'--'-~---~ ---~--~----"- ~--.--~-- --~~ --~- -_.. _-_.._-,.- ~- 2 Quy khen thirong phuc loi % ~ _.._ _--.-- ~ _-- ~~ r t----~----.~ Quy khen thirong ban dibu hanh % _-_"_---,_.- --_----.._..... _- 1-4 LN con lai ~ _.," _'_--"- -.-._----" ,_- --_'-- - XI CHIDA.UTU-xAYDVNG % -----_,-._--.,_ ,_ "'"--,---, _---- -_._- -_. -._ " Cac dir an dau illxay dung % I----~---- -_'--_..._ _._'_.._--_ ~ 2 Mua s&m nho le %.-~---.~----._,._ _._---_ -- BAu illv6n ra ngoai doanh nghiep 3 (Cong tac chuan bi dau illthanh I~p I Cong ty CP bay hieu chuan) - _---_._ ~ _-_- c--- ~ XII LAODQNGVATHU~P._-_._. -_"--'-_"'_ ---~---- _ _ ---.'_'---- T6ng s6 lao dqng binh quan du ki8n (ngtroi) 106.7% -- ~----._--- -_._ Nang suat lao dqng BQ (trieu d6ng/ngucrilnam) 107.1% ~- -,--_._ _ _ ~ ----~ _ Ti8n hrong don gia binh quan ngiroi/thang (trieu d6ng) 106.5% 5

8 TONG CONG TY QUAN LY BAY V$T NAM CONG TY TNHH KY THU~T QUAN LY BAY PhI}.JI}.CII: KE HO~CH nau TU - :xay DVNG, MUA SAM NHO LE NAN 2015 (Kem thea Quyit dinh s6 03IQfJ-CTCTngay 07 thdng 01 niim 2015) Tang kinb phi thlfc hi~n: 105,670 tri~u dang, gam: 1. Ole dir an hoan thanh: 2. Cac du an chuyen tisp: 3. Ole dir an khoi cong moi: 4. Cac du an chuftn bi dautu: 5. Mua sfun nho Ie: o, Vau nr von ra ngoai <Joann nohi~n' 1,038 Tri~u dang 28;007 Tri~u dang 75,018 Trieu dang 300 Trieu dang Tri~u dang 1,000 Tri~u dang TT NQi dung dlf an Quy~t dinh d u ttr ThM gian khoicong Tangmu-c Dia Ngu6n Nh6m hoan d u ttr d u tu van C p QD Chu d u SA,ngay d..,an thanh/thm ho~c d.., d u tir tlf '1uy~t dinh gian th..,c toan hi~d DA Liiy k~ giii ngiin K~ hoach til' d u d.., giii ngan Ghi chu an d~n h~t nam 2015 Dam 2014 A Du an hoan thanh: 69,256 53,829 1,038 I Diu nr CUDgrip VATM djch VI}.CNS cho EJau t1 cung cap dich v thong tin 1.1 cho VATM -- Quy t dinh Dl,fki n trlnh BAu tu xay dljllg phftn m~m h~ th6ng Congty V6n kinh Congty sa 343/QD QIII2013- pm duy~t quyst 1 TNHHKT doanh cua HDTV TNHH HDTV C 13,962 10, AMHS ca ban va dl,fphong QIV/2014 toan trong QLB Congty KTQLB ngay QIII /08/2013. : ~ --- ~

9 TT NQi dung dl}' an Quy~t djnh diu tlf Thm gian khoi cong mtrc Dla di~m NguAn Nh6m hoan diu tir diu nr ~ von CipQD Chii diu S8,ogay dl}'an thanh/thm ho~c dl}' diu nr ttr quy~t dinh gian thl}'c toan hi~n DA Loy k~ gi:li ngan tir diu dl}' gi:li ngao Ghi chu an d~n h~t nam 2015 nam 2014 Quy8t dinh Vf,n kinh Cong ty sf, 250/QD CHKChu QIII2013- Du kien phe 2 Dai dfut dirong DVORI DME ChuLai doanh cua HDTV TNHH Lai HDTV C 19,044 12, duyet quy8t toan Cong ty Q1I2014 KTQLB ngay trong QI/ /06/ ~ , ~--~ Quyet dinh ,,_.. _ -- Huyen Con Vf,n kinh Cong ty sf, 634/QD QIV/2011- Dir kii~nphe 3 Tram ADS-B Con San doanh ella HDTV TNHH Dao HDTV C 12,940 10, duyet quyet toan Cong ty QIII2013 KTQLB ngay trong QI/ / _- ----, ~ ~- --.._._._---._- Quyet dinh Dftu tu xay dung tram VHF NSAT tai Vf,n kinh Cong ty sf, DaoCon 549/QD QIV/2012- Dl! ki~11phe 4 Con San ds cung cap dich vu cho doanh cua HDTV TNHH HDTV San C 23,310 19, duyet quyet toan Singapore Cong ty QIII/2013 KTQLB ngay trong QI/ /10/ ~----'-~ -----~- -~-~ _._ _,-----_- B DIf an chu:y~n ti~l!: 36,516 6, ~-- _----._'_ ,007 _--_.._ ~-~. ~--~ -----~-._--_--._._- Diu tlf linh Vl}'C cung rip djch vy I CNS cho VATM _._,._.._-_..._ _._',-.._----_.._-.._' _-_ --_--_ Dliu tu'cung clip djch v gidm sat 1.1 [ph thuck ADS-B cung clip cho VATM ,----~~.-_--'",. _.-_ -~ ~--,--- ~ ~--- leat lsi, ,-.._------_._-_.. _- ~ Di~n Bien, TriSn khai 7 tr~m ADS-B mi.itddt cho Quy~tdjnh MQcChliu, Vf,n kinh Dl! ki~n nghi~m FIR Ha Ni?i: Cat Bi, Di~n Bien, MQc Cong ty sf, 115/QD 1 QI/2014- thu hoc'mthc'mh Chau, NQi Bai, ThQ Xuan, Vinh, D6ng NQi Bai, doanh cua HDTV TNHH HDTV C 33,916 6,312 25,908 ThQ Xuan, Congty KTQLB QIlI2015 ngay dl! an tru6'c H6'i Vinh, 10/03/ / ~- I-- AlInn UIY; ~~ ----_.- ~~-- f ,_.. -._ DAu tlf Irnh vl}'c phm tri~n kinh II doanh khac -~ - '--~ _.._, ~,-~-- -._---._-.-~ ~ -~---_ _..-- 7

10 TT NQi dung dv an Quy~t ajnh aflu ttr ThOigian Liiy k~ khoi cang T6ngm..rc giai DgaD K~ hoach Bia ai~m Ngu8n Nh6m holm altu tir J. tir altu du giii ngao Ghi chu aiu tu von sj. cap QB Chii aiu 0,Dgay dvan thanh/thm hoijc dv an a~n h~t nam 2015 altu tu ttr quy~t ainh gian thvc toan nam 2014 hi~nda Quyet dinh Du kien Trung tiim gia cong dimg CNC (Thu9C VBn kinh Cong ty s6180/qd nghiem thu XN chet!lo 2 DA dautu nang cao nang lire SX co doanh eua CTCT TNHH CTCT C 2, ,098 hoanthanh TBHK khi - KH ) Cong ty KTQLB ngay BCDTtrong 30/6/2014 QV2015 C Dir an khoi coni:: moo: 166,898 1,500 75,018 I Biu nr linh v1!c cung cftp djch vt} CNSchoVATM 1.1 Dliu tlr cung clip tjichv{ldan illrimg DVORIDMEcho VATM 1 Dai DVORIDME Tuy Hoa Dliu tlr cung clip djch V{lgiam sat 1.2 IPh{lthupc ADS-B cung clip cho VATM CHK Tuy boa V6n kinh Cong ty doanh cua HDTV TNHH C Cong ty KTQLB Quy IV/2014- Quy IV/ ~ Du ki~n trinh 20, ,000 phe duyet du I'm wac 31/3/ Tan San NhAt, Da Nfutg, Quy Ddu nr 8 tram ADS-B m~t ddt: Tan Nhan, Lien V6n kinh Congty D\I San NhAt, Da Nfutg, Quy Nhan, Lien Khuang, QV2015- doanh eua HDTV TNHH C 34,000 3,400 phe duy~t d\i an Khuang, Buon Me Thu~t, Cam Ranh, Buon Me Q Congty KTQLB wac 30/6/2015 Phu Qu6c va Ca Mau Thu~t, Cam Ranh, Ph(! Qu6e vacamau ~

11 TT 1.3 NQi dung d1! an Bliu tu:cung cap d;ch V{l thong tin cho VATM Quy~t djnh cl u ttr ThOi gian khoi cong T8ngmu'c Dia cli m Ngu6n Nh6m hoan cl utu' dftu nr van C pqd Chii tl~u S8, ngay d1! ad thi'mh/thoi ho~c d1! d u tu tlr giad tbvc toan hifd DA Loy giiii ngan tii' clfiu d1! giiii ngan Ghi chu ad Dam 2015 Dam _ r-----~ _--_.._._ Dao Dfiu tu tram VHF eung efip dich vu Truong Sa V6n kinh Quy Cong ty DIJ 3 VHF khong dia tfirn xa eho VA tai Ian va Dao doanh IV/2014- ella JIDTV TNHH C 48, ,963 cong vao Truong Sa Urn va Song Tic Tay Song Tic Cong ty Quy KTQLB QIII20J 5 Tay IV/ ,_ _.--" _----.._ r ~-- -_. --_... "_.- Cong ty V6n kinh Cong ty DIJ kien trlnh DAu tu xay dung phan rn~rn h~ th6ng 4 TNHHKT doanh QIV2015- elm CTCT phe duyet AMHS phanrna rqng TNHH C 6,120 3,000 QLB Cong ty QIJI2016 KTQLB BCDTtrong c QIII2015 D u tri~d _._---_---_.._ _'_'--_ ~ _._.--,----_.._--,-- ~.-- - _- _. tlr linh v1!c ph lit kinh II doanh khac _"_ ~~ _.._ Truong V6n kinh DAu tu co sa lam viec ella Cong ty t~i Scm, doanh ella Congty DIJ ki n trinh 5 58 TruOng Scm, phuong 2, qu~n Tan phuong 2, Cong ty & QIV HDTV TNHH B qu~ Tan 50,000 1,200 12,500 phe duy~t d\t~n Binh-TPHCM v6n huy QIV/2016 KTQLB Blnh - tnrac 31/3/2015 d9ng TPHCM ~ _-_ _._- --_._ _ "--- --_,.._ ~ ~- -~...~-..- DAu tu nang eao nling IlJc san xuat co Van kinh Cong ty DIJ ki n trinh khi (Mua s~m I~p d~t: 01 may ti~n XN ch tllo doanh ella QI/2015- phe duy~t CNC; 01 CTCT may d9t d?p tfun CNC; 01 TBHK TNHH C 7,949 7,154 Cong ty QIV/2015 BCDTtrong may phay CNC) KTQLB QIII ~ ,.--~~ c DI,t an: "Muasam 01 may ti~n CNC" V6n kinh Congty 6.1 (Thu(icDA emutu:nang cao nang il,tc doonh cuo CTCT Q//2015- TNHH C 2,624 2,362 scm xuat co'khi - KH ) Congty Q/v/2015 KTQLB ~-- --~ ~ ,----- ~ ,- 9

12 TT NQi dung dl}' an dinb diu nr Thm. gian khoi cong T8ngmu-c Bia di~m Ngu6n NhOm horn diu ttr diu nr van cap QB Chii diu SA,ngay d\l' an tmnh/thm. hoijc d\l' diu trr tll gian th,!c toan hifnda Liiy giii ngan tir diu dll giiii ngan an dsn h~t nam 2015 nam 2014 Ghi chu 2,818 2, DI! an: "Mua stim 01 may il9t d~p V6n kinh Cong ty tam CNC" (I'hu9c DA ilau tu' nang Q doanh clla CTCT TNHH C cao nang II!C scm xudt co khi - KH QIVI2015 C6ngty KTQLB ) DI! an: "Mua stim 01 may phay CNC" V6n kinh C6ngty QII (I'hu9C DA ilau tu nang cao nang luc doanh clla CTCT TNHH C 2,508 2,257 QIVI2015 S(Jn xudt co khf - KH ) C6ngty KTQLB D Du an chuin bi diu nr 35, I Biu tu cung cap djch V\1 CNS cho VATM I.1 Bliu tu: cung cap djch v~ dan duimg DVORIDME cho VATM Dfti DVORIDME R~eh Gia (Sir dung CHKR;;teh V6n kinh Cong ty Du ki~n trinh QIIII lai thi~t bi Dfti DVORIDME Cat Bi doanh cua CTCT TNHH C 10, phe duyet du an Gia QIV/2016 eii) Cong ty KTQLB trong QIIII2015 Biu nr linb V\I'C phat tri~n kinh II doanh khae Dir kien trinh DAu tu tram ADS-BNHFNSAT ca V6n kinh Cong ty Tlnh Ca QII2016- phe duyet 2 Mau, tlnh Cft Mau d~ eung dp dieh V\l doanh eua HDTV TNHH C 25, Mau QIV/2016 truae eho Cve HK Sin gapore Congty KTQLB 31/12/2015 V6n kinh Cong ty Biu tll mua siirn nhi) Ie QII2015- E doanh cua CTCT TNHH {Phu luc 3.1 kern theo} QIV/20IS Congty KTQLB ~ F 76,000 1,000 Biu tll van ra nl:;oai doanh nghie~ ~ _

13 TT NQi dung d" an Quy~t djnh diu ttl' ThOi gian khoi cong TADgmu'c Dja di~m Ngu5n NhOm hoiin dau til' dau til' van C pqd Chi) dan SA,ngay d... an thimh/thoi ho~c d... dau nr tu' quy~t djnh gian thvc toan hi~n DA Loy k~ giai Dgan K~ hoach tir dau dl! giai DgaD Ghi chii an d~n h~t Dam 2015 Dam 2014 Du ki~n trinh 1 Cong tac chuan bi dautit thanh I~p 76,000 1,000 phe duyet d~ an Cong ty CP bay hieu chu!n tnroc 31/3/2015 cqng (A+B+C+D+E+F) 383,979 62, ,670 11

14 Ph1l11lc 2.1: KE HO~CH MUA SAMTHIET BI NHO Lit NAM 2015 (Kem theo Quyit tfinh sa 03IQD-CTCTngay 07 thdng 01 nam 2015) 1. Can crr xiy dyng k~ hoach - Nhu caucanthi~t cho hoat dqng cua dan vi; - Thong tin thi tnrong, gia cft tai thai di6m l~p k6 hoach, 2. TBng gia tr] Tri~u dang 3. Bi~u chi ti~t TT NQidung DVT sa hrq'ng K~ hoach nam 2015 hi~n co va DO'I1vi quan Iy, sa tinh trang sa Thanh dllng SL DO'n gia dllng ti~n Don vi tinh: Trieu d6ng Ghi chu 1 May do chi~u day lap phil BQ 02 (Da hong) PX San - XSXTBHK B9 din m~u thep B9 Chuac BP Ky thu~t - T6 HCTH - XSXTBHK D~c tinh ley thuat: Giai dip dong di~n 0-1OA. Sai sa khong qua 1%, di~n ap: O-SOV. DI)phiin Nguon chuan 01 chieu 3 BQ Chuac PhOngKTCL giai: O,OlA. (Vi 4 ngu6n trong kho giai di~n tit 0-3A, di~n ap 0-60V khong phil hop d~ su idun!!:) _ 4 BQ chuyen ngu6n STS 16 B XuangDVKT -- - Mua bq am thanh phuc vu t6 5 chirc cac 8\)' kien cua Cong ty tai BQ Chua co PhongHCNS hqi tnrong P 320 cqog:

15 TONG CONG TY QUAN LY BAY VIET NAM CONG TY TNHH KY THU~T QUArl L1' BAY Ph,! luc Ill: KE HO~CH DANG KY TrET GIAM CHI PHI NAM 2015 (Kern thea Quy t dinh s6 03IQfJ-CTCT ngay 07 thong 01 nam 2015) ong 0/0 so TT NQidung ti~t ki~m tr6'c TH 2014 KH nam 2015 UTH Ghi chu 2014 I Cac khoan chi phi trong hoat dqng SXKD 562,000, ,000, % 1 Bao qulinstra chua thuong xuyen 30,000,000 35,000, % 2 Nhien li~udi~n mroc 50,000,000 55,000, % 3 Circe vi~nthong (di~nthoai, telex, fax, internet) 45,000,000 35,000,000 78% 4 Qulin Iy dam bao hoat d90g 4.1 Nghiep v nganh 47,000,000 50,000, % 4.2 Cong tdc phi 50,000,000 65,000, % 4.3 An ninh, bao v~, nhdn cong thue ngoai 80,000,000 70,000,000 88% 4.4 Phong chong chdy n6, thien tai 35,000,000 40,000, % H9i nghi, t6ng kit, tiip khdch, tuyen truyen, 4.5 quang cao, giao dich, moi gioi, xuc t;in thucng 70,000,000 85,000, % mai. Cac chi phi lien quan ain thui aat, do dac va 4.6 cdc khoan chi a hoan thien cac thu tuc xin cap 30,000,000 45,000, % giay chung nhdn SI! dung aat 5 Mua sam CCDe 45,000,000 35,000,000 78% 6 Huan luy~ndao tao 80,000,000 75,000,000 94% Cac khoan chi phi trong hoat dqng diu tu xay dung (ti~t ki~m chi phi cua cac goi th u II trong qua trinh Iva chc;mnha thiu, chi phi 500,000,000 cac goi thiu tv thvc hi~n, chi phi quan Iy dv an...so v6'i dv toan dlrgc phe duy~t) Nam 2014 kh6ng dang Icy chi tieu miy Tang cqng(1+11): 562,000,000 1,090,000, % 13

16 TONG CONG TY QUAN LY BAY VIET NAM CONG TY TNHH KY THU~ T QUAN LY BAY Ph\ll\lc IV: KE HO~CH sir Dl)NG QUY phat TRIEN KHOA HQC CONG NGH~ NAM 2015 A. KE HOACH sir DUNG OuY: (Kernthea Quyit dinh s6 03IQ J-CTCT ngay 07 thdng 01 ndm 2015) STT I 1 Nhi~m V\I KHCN cac DE TAl CHUYEN TIEP Til" NAM2013 Nghien CUllthiSt ks chs tao va cai tisn lien we san phfun ghi thoai va dfr li~u KS hoach SIf dung quy NCPT Thiri gian D01Ivi chu KS hoach SIf thl!c hi~n tri KS hoseh Thl!C hi~n ChuySn KS hoach dyng quy 2013, ,2014 tisp P.NCPT Nghien CUllphat trien pmn msm tin hqc P.NCPT h6a cong mc quan tri nhan su Nghien CUllthiSt ks che tao h~ th6ng den chop tu n nr hang khong P.NCPT (0.033) Nghien CUll thist ks chs tao may dieu dong ky thu~t s6 (SCCR) P.NCPT Nghien CUll{mg dung ph n mem API cua hang Isode de phat trien h~ th6ng quan ly P.NCPT va hru chuyen di~n van chuyen dung hang khong Nghien CUu, thist ks cai tisn C\IIDden LED cua den Ie duongian l~pnbi XTVTK Nang capm th6ng giam sat DVORJDME XDVKT II 1 cac DE TAl CHUYEN TIEP Til" NAM2014 Nghien cuu thist k6 ch8 t1;lobq ngu6n sir d\lilg nang luqng m~t trai diau khibn kh6ng day tu trung tam (rug d\lilg cho cac san ph~m den hi~u P.NCPT Nghien cuu thi6t k6 ch8 t1;lobq den cao 2 kh6ng d.u truc kep, co disu khibn P.NCPT giam sat Nghien CUllthiSt ks h~ th6ng mo ph6ng va 3 thi! nghi~m de danh gia cac san phfun P.KTCL CNS/ArM do Cong ty thist ks chs wo 4 Nghien CUllthiSt ks chs wo bq den PAPI X.TVTK Nghien CUllthiSt ks chs wo bien bao cong ngh~ LED tren co sa sir d\lllg va cru tisn ks qua nghien CUllde tai d.p BQ rnii 56 GT Nghien CUll,thiSt ks, chs tl;lobq bisn dong 6.6/1.1A 2014 P.KTCL X.SXTBHK ill cac DE TAl DANG ICYNAM

17 . K~ hoach SU' dl,irg qu5 N"":PT Thiri gian DO'IJ vi chu STT Nhi~m VI,I KHCN thl}'c hi~n tri K~ hoach Thu'c hi~n Chuyen K~ hoach 2013, ,2014 ti~p K~ hoach su' dung qu}' 2015 Nghien ciru trng dung d~ xay dung h~ 1 thong CNTT quan tr] doanh nghiep T6XD cua Cong ty (ERP) >i1o tao, hudn luyen nang cao trinh 09 chuyen men, Icy nang nghien ciru; tham 2 gia h(li thao khoa hoc, tham quan tim hieu P.TCCB trong mnrc va mroc ngoai eho d9i ngii nghien cim KHCN cua Cong ty) 3 Hoan thi~n, cai ti~n h~ thang sad pham den hi~u SaDbay Nghien ciru thi t k ch tao b den 3.1 pha xoay cdu true kep co diau khien 2015 P.NCPT giam sat 4 Nghien co-u ch~ q.o cac san phim CNS Nghien ciru, thiet ke ch tao h~ th6ng giam sat illxa cac tram cung cap dich V\I CNS thuqc pham vi trach nhi~m ATTECH P.NCPT Nghien ciru thi t k ch t?o h~ th6ng P.NCPT giam sat dfr li~u giarn sat HK.(SMS) 4.3 Nghien cim thiet k ch ~o h~ th6ng qulin P.NCPT ly lubngkhong llju 4.4 Nghien cim ch t~o he thbng giam sat an P.NCPT toan duang cath~ canh Nghien CD-U thi~t k~ ch~ ~o cac thist bj cllng nghi~p dad dl,lng tred co' sir sir.~ 5 -. dl,lng cong ngh~ hrii'ng dl,lng do.- ATTECH lam cho 1: 5.1 Nghien cuu cong ngh~ ch6 t~o cac lo~i XUOng cqt an toan SXTBHK Iso 5.2 Nghien cim cru ti n cae phong dlit may di~nillchuyen d\mg thea huang t'mg d\mg XUOng v~t li~u mm, giam gia thilnh va da d~g SXTBHK hoa siln pharo Tang cqng B. nv KIEN KE ROACR TRieR LAp QuY 2015: STT NQIDUNG BVT GIA.TRJ 1 T6ng gia trj trich l~p quy tinh den 31112/2014 TY d6ng T6ng gia tri sir dl,ldgquy tinh den 31112/2014 TY d6ng T6n quyt?i thm diem 01101/2015 (1-2) TYd6ng Gili trj dg ki n trich l~p quy nam 2015 TY d6ng T6ng quy dg ki n nam 2015 (3+4) TY d6ng