entaxei new2

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "entaxei new2"

Bản ghi

1 entaxei new :28 ÂÏ 1 ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô ÙË Â Ô Ô 4 - Ú ÏÈÔ 2004 Ì ÔÚÈÎ ÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ºÔÚËÙfiÙËÙ ÚÈıÌÒÓ ÛÙËÓ ÈÓËÙ ËÏÂÊˆÓ 3 ŒÎ ÔÛË ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÁÈ ÙËÓ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ À ÔÁÚ Ê 3 ŒÓ ÚÍË ÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ıóèîô ÛÙ Ì ÙÔ È Â ÚÈÛË Î È Ô Ù º ÛÌ ÙÔ 4 ÚÔ ÌÈ EÓÈ Úˆ Î AÁÔÚ ÁÈ ÙÈ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÈÎÔÈÓˆÓ Â Fabio Colasanti, ÂÓÈÎfi È ı ÓÙ ÙË ÂÓÈÎ È ı ÓÛË «ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ» ÙË Úˆ Î ÈÙÚÔ ÓÔÓÈÛÌÔ ÂÓÈÎÒÓ Î È È ÈÎÒÓ ÂÈÒÓ ÁÈ ÙËÓ ÚÔ ÚÔÌÈÎÒÓ À ËÚÂÛÈÒÓ

2 entaxei new :29 ÂÏ 2 ÂÚÈ fiìâó ÂÏ. 2 M Ó Ì ÙÔ ÚÔ ÚÔ ÂÏ. 3 ÌappleÔÚÈÎ ÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ºÔÚËÙfiÙËÙ ÚÈıÌÒÓ ÛÙËÓ ÈÓËÙ ËÏÂÊˆÓ ÂÏ. 3 ŒÎ ÔÛË ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÁÈ ÙËÓ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÀappleÔÁÚ Ê ÂÏ. 4 ŒÓ ÚÍË ÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ıóèîô ÛÙ Ì ÙÔ È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ º ÛÌ ÙÔ ƒ ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ ÂÏ. 6 ÓfiÌ Ù ÈÎÙ ÎÒÓ fiappleˆó ÂÏ. 7 ÌÂÚ ÙË «ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â : Ú XÚfiÓÈ appleâïâ ı ÚˆÛË» ÂÏ. 7 ŒÓ ÚÍË ÂÈÙÔ ÚÁ ÂÚÈÊÂÚÂÈ ÎÔ Ú ÊÂ Ô ÙË ÛÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ÂÏ. 8 ÚÔ ÌÈ ÓÈ Úˆapple Î ÁÔÚ ÁÈ ÙÈ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleèîôèóˆó  Fabio Colasanti, ÂÓÈÎfi È ı ÓÙ ÙË ÂÓÈÎ È ı ÓÛË «ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ» ÙË Úˆapple Î appleèùúôapple ÂÏ. 10 Ì ÔÏ ÙË appleâïâ ı ÚˆÛË ÛÙÔ fiûùô ÀappleËÚÂÛÈÒÓ ÂÏ. 10 ÁÎÚÈÛË ÈÌÔÏÔÁ ˆÓ ËÏÂÊˆÓ On Line... ÂÏ. 11 È ÌfiÚʈÛË Â ˆÓ Ú ÛË ÁÈ ÙÈ ŒÎÙ ÎÙ Óı ΠÛÙÈ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â ÂÏ. 11 ÙËÁÔÚÈÔappleÔ ËÛË Ù ÁÁÂÏÈÒÓ Ù Ó ÏˆÙÒÓ appleúô ÙËÓ ÂÏ. 12 ËÌfiÛÈÂ È Ô Ï ÛÂÈ Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ ÁÔÚ ÂÚÌ ÙÈÛÌÔ Ï ÛÂˆÓ Û ÈÓËÙ ÎÙ ÂÏ. 13 ÓÔÓÈÛÌÔ ÂÓÈÎÒÓ Î È È ÈÎÒÓ ÂÈÒÓ ÁÈ ÙËÓ ÚÔ ÚÔÌÈÎÒÓ ÀappleËÚÂÛÈÒÓ ÂÏ. 14 Ù ÙÈÛÙÈÎ ÙÔÈ Â ÁÈ ÙËÓ ıôïèî ÀappleËÚÂÛ ÂÏ. 15 ÁÔÚ ÌÂÙ ÊÔÚÒÓ ÂÏ. 15 «ıôïèî ÚÔÌÈÎ ÀappleËÚÂÛ... ÌÂÙ ÊÔÚ... ÂÓËÌÂÚˆıÔ Ì» ÂÏ Ù Ó ÏˆÙ appleèîôèóˆó  ÂÓ Ù ÂÈ ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô apple ÛËÌË ŒÎ ÔÛË ÙË ıóèî appleèùúôapple ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ & ÚÔÌ ˆÓ ( ) Â Ô : 4 Ô ª Ó : AappleÚ ÏÈÔ ŒÙÔ : 2004 ÂÏ Â : 16 Àapple ı ÓÔ ŒÎ ÔÛË Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ: ÌÌ ÓÔ Ï. È ÎÔ Ì ÎË ËÏÂʈÓÈÎfi Î ÓÙÚÔ : Fax: URL: appleèì ÏÂÈ ŒÎ ÔÛË -  ÛË - Ú ÁˆÁ : KNOWSYS AE ËÏ.: , M Ó Ì ÙÔ ÚÔ ÚÔ È ÎfiÌË ÌÈ ÚÔÓÈ Ë ıóèî appleèùúôapple ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ & ÚÔÌ ˆÓ ( ), Ì ÙËÓ Î ÔÛË ÙÔ 4 Ô ÙÂ Ô ÙÔ «appleèîôèóˆó  ÂÓ ÂÈ» Û Ó ÂÈ ÙÔ ÚÁÔ ÙË ÂÓËÌ ÚˆÛË ÙˆÓ apple Úfi ˆÓ Î È ÙˆÓ ÚËÛÙÒÓ ÁÈ ÙÈ Ú ÛÂÈ appleô ÂÈ Ó appleù ÍÂÈ ÛÙÔÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Îfi Î È ÙÔÓ Ù ÚÔÌÈÎfi ÙÔÌ. ÙÔ apple ÚfiÓ ÙÂ Ô ÊÈÏÔÍÂÓÂ Ù È ÚıÚÔ ÙÔ Î. F. Colasanti, ÂÓÈÎÔ È ı ÓÙ ÙË ÂÓÈÎ È ı ÓÛË «ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ», ÙË Úˆapple Î appleèùúôapple, Ô ÔappleÔ Ô apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ ÙÔ ÙÔapple Ô appleô È ÌÔÚÊÒÓÂÙ È ÛÙÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â, ÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË, ÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ appleô appleôúú Ô Ó ÁÈ ÙÔ apple Úfi Ô Î È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ıóèîòó ƒ ıìèûùèîòó Ú ÒÓ. apple ÛË, ÔÈ Ó ÁÓÒÛÙ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ È ÁÈ Ì ÛÂÈÚ applefi ı Ì Ù appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙÈ Ù ÓÔÏÔÁÈÎ ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, fiappleˆ Ë Ó ÚÍË ÙË ÂÌappleÔÚÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ºÔÚËÙfiÙËÙ ÚÈıÌÒÓ ÎÈÓËÙ ÙËÏÂʈÓ. H ºÔÚËÙfiÙËÙ appleôù ÏÂÛÂ Ó ÚÁÔ ÌÂÁ ÏË Ù ÓÈÎ Î È ÈÔÈÎËÙÈÎ appleôï appleïôîfiùëù, ÙÔ ÔappleÔ Ô ÏÔappleÔÈ ıëîâ Ì ÂappleÈÙ. ÛˆÛÙ Û Â ÛË, Ë ÁÎ ÈÚË appleúôâùôèì Û ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÒÓ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ Î È Ë ÛÙ È Î ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË appleëúâû ÂÍ ÛÊ ÏÈÛ Ó ÙËÓ appleï ÚË Î È ÔÌ Ï ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË Î ıò Î È ÙËÓ appleôèfiùëù ÙˆÓ apple Ú fiìâóˆó appleëúâûèòó. ËÌ ÓÙÈÎ ÂÍ ÏÈÍË Ù Ó Î È Ë ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ Ó Ô ÙÚfiappleÔ ÂÎ ÒÚËÛË ÓÔÌ ÙˆÓ ÈÎÙ ÎÒÓ fiappleˆó Ì Π٠ÏËÍË [.gr]. ËÌÈÔ ÚÁ Û Ì ÙÔ apple Ú ÙËÙÔ appleï ÛÈÔ ÁÈ ÙËÓ Î Ï ÙÂÚË È Â ÚÈÛË Î È ÙËÓ appleèô  ÏÈÎÙË È ÈÎ Û ÂÎ ÒÚËÛË ÙˆÓ OÓÔÌ ÙˆÓ, ÛÙÔ Â ÔÓÙ ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙË ÁÔÚ ÙÔ È ÈÎÙ Ô Î È ÙË ÌÂÁÈÛÙÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ ˆÊÂÏÂÈÒÓ ÁÈ ÙÔ Ú ÛÙÂ. Ù ı Ì Ù ÙÔ ÙÂ Ô appleâúèï Ì ÓÔÓÙ È, ÌÂÙ Í ÏψÓ: ı ÛappleÈÛË ÙÚÈÒÓ ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÁÈ ÙËÓ ÏÔappleÔ ËÛË ÙË ıâïôóùèî È apple - ÛÙ ÛË ÙˆÓ Úfi ˆÓ ÀappleËÚÂÛÈÒÓ ÈÛÙÔappleÔ ËÛË ( À ) ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÀappleÔÁÚ Ê. ÂΠψÛË ÙË ÁÈ ÙËÓ Ó ÚÍË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË appleúòùë Ê ÛË ÙÔ ıóèîô ÛÙ Ì ÙÔ È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ º ÛÌ ÙÔ ( º). È ËÌfiÛÈÂ È Ô Ï ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÁÔÚ ÙÂÚÌ ÙÈÛÌÔ ÎÏ ÛÂˆÓ Û ÎÈÓËÙ ÎÙ. ÚÔ Û ÛË ÙˆÓ ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÂÓÈÎÒÓ Î È È ÈÎÒÓ ÂÈÒÓ ÁÈ ÙËÓ apple ÚÔ Ù - ÚÔÌÈÎÒÓ appleëúâûèòó. ËÌÈÔ ÚÁ Ó ÂÓfiÙËÙ ÛÙÔ ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ ÙË fiappleô ı apple ÚÔ - ÛÈ ÔÓÙ È ÂÊÂÍ Ù ÙÈÌÔÏfiÁÈ ÛÙ ıâú Î È ÎÈÓËÙ ÙËÏÂʈÓ. Û ÛÙ ÛË ÂÚÈÊÂÚÂÈ ÎÔ Ú ÊÂ Ô ÛÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË, ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË ÂappleÔappleÙÂ Î È ÙÔ ÂÏ Á Ô ÙÔ Ê ÛÌ ÙÔ Ú ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ, Ì ÛÙfi Ô ÙËÓ Ù ÙÂÚË Âapple Ï ÛË appleúô ÏËÌ ÙˆÓ apple ÚÂÌ ÔÏÒÓ ÛÙËÓ appleâúèô ÙË µfiúâè ÏÏ. Ïapple Ô Ì fiùè ÙÔ appleâúèâ fiìâóô Î È ÙÔ 4 Ô ÙÂ Ô ı ÂÈ ÂÓ È Ê ÚÔÓ ÁÈ ÙÔ Ó ÁÓÒÛÙ Ì, Û Ì ÏÏÔÓÙ ıâùèî ÛÙËÓ ÂÓËÌ ÚˆÛ ÙÔ ÁÈ ÙÈ ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î Î È Ù ÚÔÌÈÎ ÁÔÚ. ª ÚÔ ÛÈ, appleú ÏÈÔ 2004 ÌÌ ÓÔ Ï. È ÎÔ Ì ÎË Úfi ÚÔ Ô ÓÙ appleô È Ù ıâù È ˆÚÂ Ó ÚıÚ appleô ËÌÔÛÈ ÔÓÙ È ÛÙÔ apple ÚfiÓ ÓÙ appleô  ÂÛÌÂ Ô Ó ÙËÓ

3 entaxei new :29 ÂÏ 3 ÌappleÔÚÈÎ ÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ºÔÚËÙfiÙËÙ ÚÈıÌÒÓ ÛÙËÓ ÈÓËÙ ËÏÂÊˆÓ TÔ ª ÚÙÈÔ ÙÔ 2004 ÍÂÎ ÓËÛÂ Ë ÂÌappleÔÚÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ºÔÚËÙfiÙËÙ ÚÈıÌÒÓ ÎÈÓËÙ ÙËÏÂʈÓ. Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË appleëúâû appleôùâïâ Ó Ó applefi ÙÔ Î ÚÈÔ ÌÔ ÏÔ appleúôòıë- ÛË ÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÛÙÔÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆ- ÓÈ Îfi ÙÔÌ. ªÂ ÙË ºÔÚËÙfiÙËÙ ÔÈ Î Ù Ó - ÏˆÙ Ô Ó ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó È ÙËÚÔ Ó ÙÔÓ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ÚÈıÌfi ÙÔ fiù Ó Ï- Ï Ô Ó ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Îfi apple ÚÔ Ô, appleúôîâè- Ì ÓÔ Ó ÈÎ ÓÔappleÔÈ ÛÔ Ó Î Ï ÙÂÚ ÙÈ Ó - ÁΠÙÔ applefi fiúô appleôèfiùëù Î È ÙÈÌ. Ô ÁÂÁÔÓfi Ùfi ÙÔÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi Ó ÌÂÛ ÛÙÔ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÔ apple Úfi- Ô, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ Û ÌÈ appleúôûapple ıâè appleúôû Ï- Î ÛË Ó ˆÓ Û Ó ÚÔÌËÙÒÓ Î È È Ù ÚËÛË ÙˆÓ ÊÈÛÙ Ì ÓˆÓ, ÂÏÙÈÒÓÔ Ó Û ÓÂ Ò ÙËÓ appleôèfiùëù Î È ÙËÓ ÙÈÌ ÙˆÓ apple Ú fiìâóˆó appleëúâûèòó. apple ÚÔ ÙË ºÔÚËÙfiÙËÙ ÚÈıÌÒÓ È ÎÔÏ ÓÂÙ È applefi ÙËÓ ıóèî µ ÛË Â Ô- Ì ÓˆÓ Ó ÊÔÚ ºÔÚËÙfiÙËÙ ( µ º). ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÂÈ ÈÎ È ÌÔÚÊˆÌ ÓË ÛË Â ÔÌ ÓˆÓ, Ë ÔappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ applefi ÙËÓ ÂappleÔappleÙ ÙË Î È appleâúè ÂÈ ÙÈ apple Ú - ÙËÙ appleïëúôêôú  ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÎÏ ÛˆÓ., ÁÈ ÙËÓ ÏÔappleÔ ËÛË ÙË µ º, Û ÓÂÚÁ ÛıËΠ̠fiïô ÙÔ Â- ÌappleÏÂÎfiÌÂÓÔ ÊÔÚ appleúôîâèì ÓÔ Ó È - ÛÊ Ï ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ Ï Î È ÁÎ ÈÚË ÏÔappleÔ ËÛË ÙË ºÔÚËÙfiÙËÙ ÛÙËÓ ÏÏ. apple ÚÔ ÙË ºÔÚËÙfiÙËÙ Ì Ûˆ ÙË µ º ÍÂÎ ÓËÛ ÙÔ 2004 ÛÙ È Î, appleúô- ÎÂÈÌ ÓÔ Ó È ÛÊ ÏÈÛıÂ Ë appleôèfiùëù ÙˆÓ apple Ú fiìâóˆó appleëúâûèòó ÛÙÔ Î Ù Ó Ïˆ- Ù. ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, ÔÈ apple ÚÔ ÔÈ ÎÈÓËÙ ÙËÏÂ- ÊˆÓ ÎÔÏÔ ıëû Ó ÙÔ ÎfiÏÔ ıô ÚÔÓÔ- È ÁÚ ÌÌ ÂÊ ÚÌÔÁ, Û ÌÊˆÓ ÌÂ Û ÂÙÈ- Î applefiê ÛË ÙË ( applefiê ÛË 300/22/2003, º 1915/µ/ ): Ô È ÛÙËÌ 12 π ÓÔ Ú Ô - 27 ºÂ- ÚÔ Ú Ô 2004 appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ Ë appleèïôùèî ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË appleëúâû, Ì appleâúèôúèûì ÓÔ Â ÚÔ ÚËÛÙÒÓ. ËÓ 1 Ë ª ÚÙ Ô 2004, ÍÂÎ ÓËÛÂ Ë ÂÌappleÔÚÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ºÔÚËÙfiÙËÙ. ª ÚÈ ÙËÓ 31 Ë ª ÚÙ Ô 2004, Ô ÚfiÓÔ ÈÂÎappleÂÚ ˆÛË ÙˆÓ ÈÙ ÛÂˆÓ ºÔÚËÙfi- ÙËÙ ÂÓ appleúâappleâ Ó appleâú ÓÂÈ ÙÈ Â - ÎÔÛÈ ÂÚÁ ÛÈÌ ËÌ ÚÂ. applefi ÙËÓ 1 Ë appleúèï Ô 2004, Ô ÚfiÓÔ ÈÂÎappleÂÚ ˆÛË ÙˆÓ ÈÙ ÛÂˆÓ Â - Ó Ù È Ó appleâú ÓÂÈ ÙÈ Î ÂÚÁ ÛÈÌ ËÌ ÚÂ. Ô ÎfiÛÙÔ ÈÂÎappleÂÚ ˆÛË ÁÈ Î ıâ ÙËÛË ºÔÚËÙfiÙËÙ appleô Ë apple Ï È ÂÙ È- ÚÂ Ó Ù È Ó ËÙ ÛÂÈ applefi ÙË Ó ÂÙ È- Ú ( ËÏ ÙËÓ ÂÙ ÈÚ ÛÙËÓ ÔappleÔ Ô Î Ù Ó ÏˆÙ ı ÏÂÈ Ó ÌÂÙ Ê ÚÂÈ ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙÔ ), Û ÌÊˆÓ Ì applefiê ÛË ÙË, ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó appleâú ÓÂÈ Ù 9,6  - ÚÒ. appleèappleï ÔÓ 3,5  ÚÒ Â Ó È ÙÔ ÎfiÛÙÔ Ó ÌÂÙ ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÚÈıÌfi, appleô ÊÔÚ ÛÙË Ú ˆÛË applefi ÙÔ È ÂÈÚÈÛÙ ÙË µ º. ŒÎ ÔÛË ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÁÈ ÙËÓ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÀappleÔÁÚ Ê H ÂÍ ˆÛ ÙÔ 2003 ÙÚÂÈ ÓÔ- ÓÈÛÌÔ ÁÈ ÙÔ Î ÓfiÓ ÏÔappleÔ ËÛË ÙË ıâïôóùèî È apple ÛÙ ÛË ÙˆÓ - Úfi ˆÓ ÀappleËÚÂÛÈÒÓ ÈÛÙÔappleÔ ËÛË ( À ) ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÀappleÔÁÚ Ê, ÛÙÔ-  ÔÓÙ ÛÙËÓ appleâú ÈÙ Úˆ appleúôòıëûë ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û Ó ÏÏ ÁÒÓ Î È apple - Ú ÏÏËÏ ÛÙËÓ appleúôûù Û ÙˆÓ Î Ù Ó - ψÙÒÓ. ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, Ô appleúòùô ÓÔÓÈÛÌfi ( applefiê ÛË 295/63/2003, º 1730/µ/ ) appleúôû ÈÔÚ ÂÈ ÙÈ È È- Î Û Â ÔÚÈÛÌÔ ÓÙÂÙ ÏÌ ÓˆÓ ºÔÚ ˆÓ ( º) -È ÈˆÙÈÎÒÓ ËÌfiÛȈÓ- ÁÈ : TË È apple ÛÙˆÛË ÙË Û ÌÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÛÊ ÏÒÓ È Ù ÍÂˆÓ 1 ËÌÈÔ ÚÁ ÀappleÔ- ÁÚ Ê Î È ÙˆÓ ÛÊ ÏÒÓ ÎÚ appleùôáú - ÊÈÎÒÓ ÌÔÓ ˆÓ appleúô ÙÔ 150/2001. TË È apple ÛÙˆÛË ÙË Û ÌÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Y ÛÙ ÎÚÈÙ ÚÈ ıâïôóùèî È - apple ÛÙ ÛË. ÓÔÓÈÛÌfi ÔÚ ÂÈ ÙÔ ÈÎ ÈÔ Ô º, Ù ÎÚÈÙ ÚÈ ÔÚÈÛÌÔ ÙÔ, Ù ÈÎ ÈÒ- Ì Ù Î È ÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÙÔ Î ıò Î È ÙÈ È ÈÎ Û Â Ó ÎÏËÛË Î È Ó ÛÙÔÏ ÙË apple ÚÔ appleëúâûèòó applefi ÙÔ º ÛÙÔ À.  ÙÂÚÔ ÓÔÓÈÛÌfi ( applefiê ÛË 295/64/2003, º 1730/µ/ ) ÔÚ ÂÈ Ù ÎÚÈÙ ÚÈ Î È ÙË È ÈÎ Û ÂÏ Á Ô Û ÌÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÛÊ ÏÒÓ È - Ù ÍÂˆÓ ËÌÈÔ ÚÁ ÀappleÔÁÚ Ê Î È ÙˆÓ - ÛÊ ÏÒÓ ÎÚ appleùôáú ÊÈÎÒÓ ÌÔÓ ˆÓ appleúô ÙÔ 150/2001 Î È ÔÚ ÂÈ Ù ÈÎ ÈÒÌ Ù Î È ÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÙˆÓ ÊÔÚ ˆÓ appleô ÈÙÔ ÓÙ È ÙÔÓ ÏÂÁ Ô Ùfi. ÙÚ ÙÔ ÓÔÓÈÛÌfi ( applefiê ÛË 295/65/2003, º 1730/µ/ ) ÊÔ- Ú ÛÙ ÎÚÈÙ ÚÈ ÁÈ ÙËÓ ıâïôóùèî È apple - ÛÙ ÛË ÙˆÓ À appleô ÂÎ Ô Ó Ó ÁÓˆÚÈ- ÛÌ Ó ÈÛÙÔappleÔÈËÙÈÎ Î È apple Ú Ô Ó ÙÔ Ï - ÈÛÙÔÓ ÙÈ ÛÈÎ appleëúâû  appleèûùôappleô ËÛË (ÂÁÁÚ Ê Û Ó ÚÔÌËÙÒÓ, ËÌÈÔ ÚÁ appleèûùôappleôèëùèîòó, appleëúâû  Π٠ÏfiÁÔ Î È appleë- ÚÂÛ Â Ó ÎÏËÛË appleèûùôappleôèëùèîòó), ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË ıâïôóùèî È apple ÛÙ ÛË. apple - ÛË, Î ıôú ÂÈ ÙË È ÈÎ Û ıâïôóùèî È apple ÛÙ ÛË Î ıò Î È Ù ÈÎ ÈÒÌ Ù Î È ÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÙˆÓ ÈÙÔ ÓÙˆÓ ÙËÓ ıâïô- ÓÙÈÎ È apple ÛÙ ÛË Î È ÙˆÓ Ë È appleèûùâ - Ì ÓˆÓ À., ÔÓÙ appleï ÔÓ ı ÛÂÈ ÙÔ - ÛÈÎÔ ÍÔÓÂ Ú ıìèûë, ÙÔ 2004 ı ÛÙËÚ - ÍÂÈ appleâú ÈÙ Úˆ ÙËÓ appleúôòıëûë Î È ÙË È Ô- ÛË ÙË ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÀappleÔÁÚ Ê. ªÂ - ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ı Û Ì ÏÂÈ, ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÌÔ ÈÔÙ ÙˆÓ ÙË, ÛÙËÓ appleúôûapple ıâè appleúôòıëûë ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û Ó ÏÏ ÁÒÓ Î È ÙË ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Ì Ûˆ È ÈÎÙ Ô, ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ (e-government) Î È ÛÙÔÓ È ÈˆÙÈÎfi ÙÔÌ Î ıò Î È ÛÙËÓ Â ÈÛıËÙÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÎÔÈÓÔ ÁÈ ı Ì Ù Ú ÛË ÏÂÎÙÚÔÓÈ- Î ÀappleÔÁÚ Ê. (1) ÛÊ Ï È Ù ÍË ËÌÈÔ ÚÁ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÀappleÔÁÚ Ê : ÀÏÈÎfi (apple.. smartcards,tokens) ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, ÙÔ ÔappleÔ Ô Ú ÛÎÂÙ È applefi ÙËÓ appleôîïâèûùèî Î ÙÔ ÙÔ ÙfiÌÔ appleô appleôáú ÊÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Î È Ì Ûˆ ÙÔ ÔappleÔ Ô È ÛÊ Ï ÂÙ È Ë ÌÔÓ ÈÎfiÙËÙ Î È ÙÔ applefiúúëùô ÙË ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÀappleÔÁÚ Ê. Ó appleïëúô ÓÙ È ÔÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó appleúô appleôı ÛÂÈ appleô ÔÚ ÔÓÙ È applefi ÙËÓ Î ÌÂÓË Â Úˆapple Î Î È ÂÏÏËÓÈÎ ÓÔÌÔıÂÛ, ÙfiÙ ÔÈ appleôáú Ê appleô apple Ú ÁÔÓÙ È applefi ÌÈ Ù ÙÔÈ È Ù ÍË Â Ó È ÓÔÌÈÎ ÈÛÔ Ó Ì Ì ÙÈ È Èfi ÂÈÚÂ. 3

4 entaxei new :29 ÂÏ 4 ŒÓ ÚÍË ÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ıóèîô ÛÙ Ì ÙÔ È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ º ÛÌ ÙÔ ƒ ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛ ÂÈ ÈÎ ÂÎ- ψÛË Ì ÙËÓ Â Î ÈÚ ÙË Ó ÚÍË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË appleúòùë Ê ÛË ÙÔ ıóèîô ÛÙ Ì ÙÔ È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ º ÛÌ ÙÔ ( º). ËÓ Ó ÚÍË ÙË ÂΠψÛË Î Ú Í o ÙfiÙ ڈı appleô ÚÁfi, Î. ÒÛÙ ËÌ ÙË. à ÈÚÂÙÈÛÌfi appleë ı ÓÂ Ô ÙfiÙ ÀappleÔ Ú- Áfi ªÂÙ ÊÔÚÒÓ & appleèîôèóˆóèòó, Î. ÃÚ ÛÙÔ µâúâï. ÙËÓ ÂΠψÛË, appleô appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıë- ΠÛÙÈ 10 ºÂ ÚÔ Ú Ô 2004, ÛÙÔ appleappleâèô ª Á ÚÔ, apple ÚÔ ÛÈ ÛıËÎ Ó Ô ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È Ô Û ÂÙÈÎfi ÂÍÔappleÏÈÛÌfi ÙÔ Ó Ô Û ÛÙ Ì ÙÔ Î ıò Î È ÔÈ Ó ÙfiÙË- Ù ÙÔ. ÙÔ ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ Ô Î. ËÌ ÙË, ÌÂÙ - Í ÏψÓ, ψÛÂ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ fiùè: «appleâïâ ı ÚˆÛË ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, appleô - ÁÈÓ ÙÔ 2001, Û Ó appleâûâ Ì ÌÈ ÂappleÔ - ÛÎÔÏË ÁÈ ÙÔÓ ÙÔÌ. ŒÁÈÓÂ, fiìˆ, ÂappleÈÙ Ë- Ì Ó ˆÚ ÎÚ ÛÌÔ Î È ˆÚ apple ÚÂ- Ó ÚÁÂÈÂ. È Ù appleâïâ ıâúˆì ÓË ÁÔÚ Â ÛËÌ ÓÂÈ Ó Ú Ë ÁÔÚ. ËÌ ÓÂÈ ÌÈ ÁÔÚ appleô È appleâù È applefi ÙÔ Î ÓfiÓ ÙÔ ÁÈÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ, Ì Û ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË ÎÔÈÓÔ- ÙÈÎ Î È ÂÏÏËÓÈÎ ÓÔÌÔıÂÛ. ŸÏ Ù Ù È ÛÊ Ï ÂÈ Ë ıâûìôı ÙËÛË Î È ÈÔÈÎËÙÈ- Î Ó appleù ÍË ÙË, ˆ Ú ıìèûùèî Ú- ÙÔ ÙÔÌ ÙˆÓ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ» Î È Û ÌappleÏ ÚˆÛÂ: «ÌÂÚ ÂÁÎ ÈÓÈ Ô Ì ÙÔ ıóèîfi ÛÙËÌ È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ º ÛÌ ÙÔ. Ô ÛÙËÌ Ùfi appleôùâïâ Ó Û Ê apple Ú ÂÈÁÌ ÙË appleúôûapple ıâè Ì Ó ÂÓÛˆÌ ÙÒÛÔ Ì ÙËÓ ËÏ Ù ÓÔÏÔÁ ÛÙÈ appleëúâû Â Ì appleúô ÙÔÓ appleôï ÙË. appleô- ÙÂÏ apple Ú ÂÈÁÌ ÙË Ù Â Âapple ÎÙ ÛË ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ Î È ÂÈ ÈÎfi- ÙÂÚ, ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙË ÒÚ Ì appleôùâïâ ÙÔ ıóèîfi ÛÙËÌ, Âapple ÛË, apple Ú - ÂÈÁÌ ÙË ÍÈ apple ÈÓË Ô ÏÂÈ ÌÈ ÓÂ- Í ÚÙËÙË Ú, ÙË ıóèî appleèùúôapple Ë- ÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î È ÚÔÌ ˆÓ». Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÂΠψÛË ÔÌÈÏ apple Ú ıâûâ Âapple ÛË, Ô Úfi ÚÔ ÙË, Î. ÌÌ ÓÔ Ï È ÎÔ Ì ÎË. ÔÈÂ Â Ó È ÔÈ Ó ÁÎÂ Ô Ê ÛÌ Ú ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ appleôùâïâ Ûapple ÓÈÔ ÂıÓÈÎfi applefiúô Î È ˆ ÂÎ ÙÔ ÙÔ, Ë ÔÚıÔÏÔÁÈÎ Ú ÛË ÙÔ appleôùâïâ appleúô applefiıâûë ÁÈ ÙËÓ Ó appleù ÍË ÙˆÓ Û ÚÌ ÙˆÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. Ûapple ÓÈfiÙËÙ ÔÊ ÏÂÙ È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè Ô ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ú ÈÔÛ ÓÔÙ - ÙˆÓ appleô ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ Ó Û  ÔÌ ÓË ÁˆÁÚ ÊÈÎ appleâúèô, ˆÚ Ó appleúôîïëıô Ó ÂappleÈ ÌÈ apple ÚÂÌ ÔÏ Â Ó È appleâappleâú ÛÌ ÓÔ Î È ÂÍ ÚÙ Ù È Î Ú ˆ applefi Ù Ù ÓÈÎ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙˆÓ ÂÎappleÔÌappleÒÓ Î È ÙË ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÌÂÓË Ù ÓÔÏÔÁ. fi- Áˆ ÙÔ ÙÔ Â ÔÌ ÓÔ appleâúèôúèûìô ÙˆÓ Ú ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ, Â Ó È apple Ú ÙËÙË Ë È -  ÚÈÛË ÙÔ Ê ÛÌ ÙÔ applefi ÙËÓ ÔÏÈÙÂ Î È Ë ÂÈÔ fiùëûë Î ıâ Ú ÛË Ú ÈÔÛ Ófi- ÙËÙ, ÒÛÙÂ Ó ÂÍ ÛÊ Ï ÂÙ È Ë ÏÙÈÛÙË Ú ÛË ÙÔ Ûapple ÓÈÔ ÙÔ applefiúô appleúô fi- ÊÂÏÔ ÙˆÓ appleôïèùòó Î È ÙË Ó appleù ÍË ÙË ÁÔÚ ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. Ô º Ô º Â Ó È Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÌ ÓÔ Û - ÛÙËÌ ÛË Â ÔÌ ÓˆÓ, Ù ÓÈÎÒÓ ÂÚÁ - Ï ˆÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ Î È ÂÈ ÈÎÒÓ ÂÎÙÒÓ Î Ù - ÁÚ Ê ÂÎappleÔÌappleÒÓ ÙÔ ÔappleÔ Ô apple Ú ÂÈ ÛÙËÓ, ˆ ÚÌfi ÈÔ ÊÔÚ È Â ÚÈÛË Î È ÂappleÔappleÙ ÙÔ Ê ÛÌ ÙÔ Ú ÈÔÛ ÓÔÙ - ÙˆÓ ÛÙËÓ ÏÏ ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ Ó ÙfiÙË- Ù : ÚÔÛÙ Ù ÂÈ applefi apple Ú ÓÔÌ apple ÚÂÌ- ÔÏ Ù ÎÙ ËÏ appleúôùâú Èfi- ÙËÙ, fiappleˆ Ë ÀappleËÚÂÛ ÔÏÈÙÈÎ ÂÚÔappleÔÚ Î È ÔÈ ÀappleËÚÂÛ Â ÎÙ ÎÙˆÓ Ó ÁÎÒÓ. ÓÙÔapple ÂÈ ÙÈ apple Ú ÓÔÌ ÂÎappleÔÌapple, appleúôûù Ù ÔÓÙ apple Ú ÏÏËÏ ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ Ú ÛÙÂ. È ÛÊ Ï ÂÈ ÙË Û ÌÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Ófi- ÌÈÌˆÓ ÚËÛÙÒÓ Ì ÙÈ appleúô È ÁÚ Ê ÙË ÂÈ ÙÔ. ËÌÈÔ ÚÁÂ Û Óı ΠÁÈÔ ÓÙ Áˆ- ÓÈÛÌÔ ÛÙËÓ ÁÔÚ apple ÚÔ ÙËÏÂappleÈ- ÎÔÈÓˆÓÈ ÎÒÓ appleëúâûèòó. ÓÙ appleôîú ÓÂÙ È ÛÙËÓ Î Ï Ë ÙˆÓ - ÍËÌ ÓˆÓ Ó ÁÎÒÓ ÛÂ Û ÓfiÙËÙ appleô ı appleúôî Ô Ó Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙˆÓ Ï ÌappleÈ ÎÒÓ ÁÒÓˆÓ ÙÔ Ì ÏÏÂÈ ÛÙÔ Û ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙË Ú ÛË ÙÔ Ê ÛÌ ÙÔ Û ÌÊˆÓ Ì ٠ÈÂıÓ appleúfiù apple. Ì ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ ÛÊ ÏÈÛË ÂappleÈapple ˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ ÁÓËÙÈÎ ÎÙÈÓÔ ÔÏ ÂÓÙfi ÙˆÓ ÂappleÈÙÚÂappleÙÒÓ ÔÚ ˆÓ, ÂÌapple ÒÓÔÓÙ ÛıËÌ ÛÊ ÏÂÈ ÛÙÔÓ appleôï ÙË. Ô Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÚÁÔ appleô ÏÔappleÔÈ ıë- ΠÊÔÚ ÛÙËÓ º ÛË ÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ appleô Î Ï appleùâè Î Ú ˆ ÙÔ ÓÔÌÔ ÙÙÈÎ Î È ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË. ÂÚÈÁÚ Ê ÙÔ º Î È ÙˆÓ - Ó ÙÔÙ ÙˆÓ ÙÔ Ô Û ÛÙËÌ appleôùâïâ Ù È applefi ÙÔ appleô- Û ÛÙËÌ È Â ÚÈÛË Î È ÙÔ appleôû ÛÙËÌ Â- appleôappleùâ Ê ÛÌ ÙÔ. Ô appleôû ÛÙËÌ È Â ÚÈÛË Ê ÛÌ ÙÔ appleâúèï Ì ÓÂÈ ÙÈ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ÛÙÈ Ô- appleô  appleôıëîâ ÂÙ È Î ıâ appleïëúôêôú Û Â- ÙÈÎ Ì ÙË Ú ÛË ÙÔ Ê ÛÌ ÙÔ Û ÂıÓÈÎfi Âapple appleâ Ô Î È Ù Ù ÓÈÎ ÂÚÁ Ï ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È ÛÙË È Â ÚÈÛË ÙˆÓ Ú ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ. Ù ÓÈÎ ÂÚÁ Ï ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ Ó apple ÓÂÏÏ ÈÎÔ ÙÚÈÛ È ÛÙ - ÙÔ ËÊÈ ÎÔ ÚÙ DTM (Digital Terrain Map), ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô Ú ÛÙË Ó ÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó Ó ÎÙ ÛÂÈ applefi ÙÔ ªË- ÙÚÒÔ ƒ ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ Î È Ó appleâèîôó ÛÂÈ ÌÂÛ ÛÙÔÓ ËÊÈ Îfi ÚÙË Î ıâ ÛÙ ıìfi Ú ÈÔÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÌÈ appleëúâû. ÂappleÈ- ÏÔÁ ÙˆÓ ÛÙ ıìòó applefi ÙÔ ªËÙÚÒÔ ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÈ Ì ÎÚÈÙ ÚÈ ÁˆÁÚ ÊÈÎ appleâúèô, ÒÓË Û ÓÔÙ ÙˆÓ, Î Ùfi Ô ÙÔ ÛÙ ıìô ÎÏapple. Ú ÛÙË ÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ ÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÈ ÌÂÏ Ù ËÏÂÎÙÚÔÌ ÁÓËÙÈÎ ÂÓ ÚÌfiÓÈÛË ÌÂÙ Í - ÂÈÔ ÔÙËÌ ÓˆÓ Î È appleúô ÂÈÔ fiùëûë 4

5 entaxei new :29 ÂÏ 5 ÛÙ ıìòó,  ÈÏ ÁÔÓÙ fi Ó ÛËÌ ÓÙÈÎfi ÚÈıÌfi ÌÔÓÙ ÏˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ ÁÓËÙÈÎ È ÔÛË. Ó ÏÔÁ Ì ÙÔ Â Ô ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô ı  ÈÏÂÁÂ, Ú ÂÈ Ë Ó ÙfiÙËÙ ÙÔ Û ÛÙËÌ Ó ÚÔÙ ÓÂÈ Èı Ó Û ÓfiÙËÙ ÚÔ È ıâûë ÁÈ Î ıâ Ó Ô ÛÙ ıìfi Ú ÈÔ ÈÎÔÈÓˆÓ, ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ Î ıâ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Û ÓfiÙËÙ ˆ ÚÔ ÙËÓ ÚÂÌ ÔÏ Ô Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÈ Ë Ú ÛË ÙË. Ô ÔÛ ÛÙËÌ Â Ô ÙÂ Â Ó È ÔÚÁ ÓˆÌ ÓÔ Û ÈÂÚ Ú ÈÎ ÔÌ Î È ÔÙÂÏÂ Ù È fi ÙÔ ıóèîfi ÓÙÚÔ Ï Á Ô ( ) Î È Ù ÂÚÈÊÂÚÂÈ Î ÓÙÚ Ï Á Ô ( ) Ù Ô Ô Â ÙÔ ÚfiÓÙÔ Â Ó È Ô, Ó ÛÙËÓ ı Ó Î È Ó ÛÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË. fi Ù Á ÓÂÙ È Î Ù Î ÓfiÓ Ô ÏÂÁ Ô ÙˆÓ ÛÙ ıâúòó ÛÙ ıìòó Â Ô ÙÂ Î È Ë Â ÂÍÂÚÁ Û ÙˆÓ ÌÂÙÚ ÛÂÒÓ ÙÔ. È ÙËÓ º ÛË ÙÔ ÚÁÔ ÔÈ ÛÙ ıâúô ÛÙ ıìô Â Ó È Û ÓÔÏÈÎ ÓÙÂ, ÙÚÂÈ ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ ÓÔÈ ÛÙËÓ ı Ó Î È Ô ÛÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË. È Ï ÔÓ, ÙÔ, ÙÔ Ô Ô Ô Â Ó È ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ ÓÔ ÛÙ ÎÂÓÙÚÈÎ ÁÚ Ê ÙË ÛÙËÓ ı Ó, Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó ÂÈ ÚfiÛ ÛË Û Πıâ ÛÙ ıâúfi ÛÙ ıìfi ÛÙËÓ Â ÈÎÚ ÙÂÈ Ì Ûˆ ÈÎÙ Ô. ÔÌ Ù ÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ ÂÍ ÛÊ Ï ÂÈ ÙËÓ ÔÌ Ï Â ÎÙ ÛË ÙÔ ÈÎÙ Ô ÙÔ º Î È Û ÏÏ ÂÚÈÔ ÙË ÏÏ, ÛÙÈ Â fiÌÂÓÂ Ê ÛÂÈ ÙÔ ÚÁÔ. È ÛÙ ıâúô ÛÙ ıìô Â Ô ÙÂ Ô Ó ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ì ÙÚËÛË Î ıâ Û ÓfiÙËÙ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ 20 MHz MHz, ÂÓÒ Ì ÔÚÔ Ó Ó ÂÏ ÁÍÔ Ó ÙÔ Û ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î Ó ÏÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ Ù Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ fi Ó Â ÙÂÚfiÏ ÙÔ. È ı ÙÔ Ó Ó ÙfiÙËÙ Ú ÈÔÁˆÓÈÔÌ ÙÚËÛË ÙˆÓ Ï Ì ÓfiÌÂÓˆÓ ÛËÌ ÙˆÓ Ì ÎÚ ÂÈ Èfi Ù ÛË Ì ÚÈ 2 ÌÔ ÚÂ. È Ï Ì ÓfiÌÂÓ ÏËÚÔÊÔÚ Â fi Î ıâ ÛÙ ıìfi ÌÂÙ ÔÓÙ È ÛÂ Ú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ ÛÙ Î ÓÙÚ ÂÏ Á Ô, ÛÙ Ô Ô Û Ó ÔÓÙ È Ì Π٠ÏÏËÏÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi (ÙÚÈÁˆÓÈÛÌfi ), ÒÛÙÂ Ó ÂÓÙÔ ÈÛı ÙÔ ÎÚÈ ÛËÌÂ Ô Î ıâ ÂÎ ÔÌ Óˆ ÛÙÔÓ ËÊÈ Îfi ÚÙË. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfi Ô Ùfi, ÂÓÙÔ ÔÓÙ È ÛÂ Ú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ Î È Û fiÏË ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ 24ÒÚÔ ÙÔ ÎÚÈ ÛËÌÂ Ô Î È ÔÈ Ù ÓÈÎ Ú ÌÂÙÚÔÈ Î ıâ ÂÎ ÔÌ. È Ï ÔÓ ÙˆÓ ÛÙ ıâúòó ÛÙ ıìòó, ÙÔ Û ÛÙËÌ ÂÚÈÏ Ì ÓÂÈ Î È 7 ÎÈÓËÙ ÌÔÓ - Â. È ÓÙ fi Ù ÙÈ ÌÔÓ Â ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ ÓÙ È ÁÈ ÙËÓ Â Ô Ù ÙÔ Ê ÛÌ ÙÔ ÛÂ Û ÓfiÙËÙ fi 10 KHz ˆ 3 GHz, ÌÂ Ó ÙfiÙËÙ Ú ÈÔÁˆÓÈÔÌ ÙÚËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ 500 KHz ˆ 3 GHz Î È Â È Ï ÔÓ, È ı ÙÔ Ó ÌÂÙ ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÂÍÔ ÏÈÛÌfi ÌÂ Ó ÙfiÙËÙ Ï Ë Û ÓÔÙ ÙˆÓ ˆ 30 GHz. È fiÏÔÈ Â 2 ÌÔÓ Â ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ ÓÙ È ÁÈ Â Ô Ù Û ÔÏ ËÏ Û ÓfiÙËÙ ( ˆ 40 GHz) Î È Â È Ï ÔÓ, È ı ÙÔ Ó Û ÛÙ Ì Ù ÁÈ ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ÙË ÔÈfiÙËÙ ÈÎÙ ˆÓ ÎÈÓËÙ ÙËÏÂʈÓ. ÔÛ ÛÙ Ì Ù Â Ô ÙÂ, È Â ÚÈÛË Ê ÛÌ ÙÔ Î È ÔÈ ÛÙ ıìô Â Ô Ù  ÈÎÔÈÓˆÓÔ Ó ÌÂÙ Í ÙÔ Ì Ûˆ ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ ÈÎÙ Ô ÙÔ º. ªÂ Ùfi ÙÔÓ ÙÚfi Ô, Â Ó È Ó Ù Ë ÓÙ ÏÏ Á ÛÙÔÈ Â ˆÓ Î È Ë È ÛÙ ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÙÂÏÂÛÌ ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙÚ ÛÂˆÓ fi ÙÔ ÛÙ ıâúô ÛÙ ıìô Ì ٠ÔÙÂÏ ÛÌ Ù ıâˆúëùèîòó ÌÂÏÂÙÒÓ, ÒÛÙÂ Ó Â È Â ÈˆıÂ Ë ÎÚ ÂÈ ÙˆÓ Ù ÓÈÎÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÙˆÓ ÂÈÔ ÔÙËÌ ÓˆÓ ÛÙ ıìòó, fi ˆ Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ ıóèîfi ªËÙÚÒÔ ƒ ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ. 5

6 entaxei new :29 ÂÏ 6 ÓfiÌ Ù ÈÎÙ ÎÒÓ fiappleˆó Ê ÚÌÔÁ ÙÔ Ô ÚfiappleÔ Î ÒÚËÛË ÓÔÌ ÙˆÓ ÈÎÙ ÎÒÓ fiappleˆó ÙÈ 5 appleúèï Ô 2004 ÍÂÎ ÓËÛÂ Ë ÂÊ Ú- ÌÔÁ ÙÔ Ó Ô ÙÚfiappleÔ ÂÎ ÒÚËÛË ÓÔÌ ÙˆÓ ÈÎÙ ÎÒÓ fiappleˆó Ì Π٠- ÏËÍË [.gr], Û ÌÊˆÓ Ì applefiê ÛË ÙË. ÂÎ ÒÚËÛË Û ÂÙ È ÛÙË ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁ ÙÔ Ó Ô Û Ì ÙÔ Ù ˆ- ÚÔ ÌÂÓÔÈ Ù ˆÚËÙ ªËÙÚÒÔ. ıâ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÂÈ appleï ÔÓ ÙË - Ó ÙfiÙËÙ - Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Â Ù ÓÙ apple - Ó Î Ù ˆÚ ÛÂÈ, Ó Ó ÓÂÒÛÂÈ Ó ÌÂÙ È ÛÂÈ Ó ŸÓÔÌ ÈÎÙ ÎÔ fiappleô Ì Π٠ÏËÍË [.gr], appleâ ı ÓfiÌÂÓÔ appleïò ÛÙÔÓ Ù ˆÚË- Ù ÙË appleúôù ÌËÛ ÙÔ. Ì Ù ÙË ÂÎ ÒÚËÛË Â Ó È Ù ÎfiÏÔ ı : ) Ù ˆÚÔ ÌÂÓÔ appleô ÏÏÂÈ ÙËÓ ÙËÛË ÂÎ ÒÚËÛË ÛÙÔÓ Ù ˆÚËÙ. Àapplefi ÂÈÁÌ ÙË ÙËÛË Â Ó È ËÌÔÛÈ- Â Ì ÓÔ ÛÙÔ ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ ÙË ( ÓfiÙËÙ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â / ÓÔÌ ÙÔ ÔÛ ÛÙÔ È ÎÙ Ô/ ÓÔÓÈ- ÛÙÈÎ Â ÌÂÓ ). ) Ù ˆÚËÙ ÁÓˆÛÙÔappleÔÈ ÙËÓ - ÙËÛË ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ applefi ÙÔ ÔappleÔ Ô ÓÂÙ È ÚÈıÌfi appleúˆùôîfiïïô. ÙË Û Ó ÂÈ, Ë ÙËÛË appleúôˆıâ Ù È applefi ÙÔÓ Ù - ˆÚËÙ ÛÙËÓ ÂÓÙfi Ô ËÌÂÚÒÓ applefi ÙËÓ appleô ÔÏ ÙË. Á) Ô ÙËÌ ÁÈ ÂÎ ÒÚËÛË ÓfiÌ ÙÔ È- ÎÙ ÎÔ fiappleô ÂÁÎÚ ÓÂÙ È appleôúú - appleùâù È applefi ÙËÓ ÂÓÙfi 15 ËÌÂÚÒÓ applefi ÙË È ÛË ÙË ÙËÛË. ÙÔ ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ ÙË ( ÓfiÙËÙ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â / ÓÔ- Ì ÙÔ ÔÛ ÛÙÔ È ÎÙ Ô/ Ù ˆÚËÙ ) - ÂÈ ËÌÔÛÈ ıâ Ô Î Ù ÏÔÁÔ Ì ÙÔ 76 - Ù ˆÚËÙ appleô Ô Ó Ì ÚÈ ÙËÓ Î ÔÛË ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÎ ËÏÒÛÂÈ ÂÓ È Ê ÚÔÓ Ó apple Ú - Ô Ó Û ÂÙÈÎ appleëúâû Â. apple ÛË, Û ÌÊˆÓ Ì applefiê ÛË ÙË, Ù Ù ÏË appleô Î Ù ÏÏÂÈ Ô Ù ˆÚÔ ÌÂÓÔ ÛÙÔÓ Ù ˆÚËÙ appleô ÂappleÈÏ ÁÂÈ, ÂÓ appleú appleâè Ó appleâú ÓÔ Ó Ù ÎfiÏÔ ı appleôû : 44  ÚÒ ÁÈ ÂÎ ÒÚËÛË Î È ÌÂÙ - ÛË, appleï ÔÓ º. 29,30  ÚÒ ÁÈ Ó Ó ˆÛË ÓfiÌ ÙÔ, appleï ÔÓ º. Ù ÓˆÙ Úˆ appleôû Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÂÙ È ÙÔ Ù ÏÔ appleô appleô ÂÈ Ô Ù ˆÚËÙ ÁÈ ÙÔ Îfi- ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ªËÙÚÒÔ (11,8  ÚÒ). ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Ó Ô Û Ì ÙÔ Î È ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ ÓÔÓÈÛÌÔ ÁÈ ÙË È Â - ÚÈÛË Î È ÂÎ ÒÚËÛË ÓÔÌ ÙˆÓ ÈÎÙ ÎÒÓ fiappleˆó, Ë È ÈÎ Û ÂÎ ÒÚËÛË Â Ó È appleèô  ÏÈ- ÎÙË, Ù ÙÂÚË Î È appleèô Û ÓÔappleÙÈÎ. È appleúôıâ- ÛÌ Â Â Ó È appleèô Û ÓÙÔÌÂ Î È Ë È ÛË ÂÁ- ÁÚ ÊˆÓ ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÙ È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Î È appleèô appleï,  ÔÌ ÓÔ fiùè apple ÈÙÔ ÓÙ È ÏÈÁfiÙÂÚ Á- ÁÚ Ê. ÙÔ ÎfiÏÔ ıô È ÁÚ ÌÌ apple ÚÔ ÛÈ ÂÙ È Ë ÂÍ ÏÈÍË ( Ó ÂÍ ÌËÓÔ) ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ ÂÎ- ˆÚËÌ ÓˆÓ ÓÔÌ ÙˆÓ ÈÎÙ ÎÒÓ fiappleˆó ÙÔ È ÛÙËÌ Ù ˆÚËÌ Ó ÓfiÌ Ù ÈÎÙ ÎÒÓ fiappleˆó Ì ٠ÏËÍË [.gr]

7 entaxei new :29 ÂÏ 7 ÌÂÚ ÙË «ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â : Ú ÃÚfiÓÈ appleâïâ ı ÚˆÛË» ªÂ ÙËÓ Â Î ÈÚ ÙË Û ÌappleÏ ÚˆÛË ÙÚÈÒÓ ÚfiÓˆÓ applefi ÙËÓ appleâïâ ı ÚˆÛË ÙË ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÁÔÚ, Ë ÈÔÚÁ ÓˆÛ Ì ÂappleÈÙ ÌÂÚ Ì ÙË Û ÌÌÂÙÔ ÂÎappleÚÔÛÒappleˆÓ ÙÔ appleôïèùèîô ÎfiÛÌÔ Î È ÙË ÁÔÚ ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈ- ÓˆÓÈÒÓ. Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÌÂÚ Ì ı Ì «ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â : 3 ÃÚfiÓÈ appleâ- Ï ı ÚˆÛË», Û ËÙ ıëî Ó ı Ì Ù appleô ÊÔÚÔ Û Ó ÛÙËÓ appleôù ÌËÛË ÙË appleôúâ ÙË appleâïâ ı ÚˆÛË, ÛÙËÓ Ó - appleù ÍË Î È ÛÙÈ appleúôôappleùèî ÙË ÙËÏÂappleÈ- ÎÔÈÓˆÓÈ Î ÁÔÚ, Î ıò Âapple ÛË, ÛÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ. ÈÔ Û ÁÎÂ- ÎÚÈÌ Ó, ÔÈ Ô ÛÈÎ ıâì ÙÈÎ Ófi- ÙËÙÂ Ù Ó «ÔÈ ÔÏÈÙÈÎ Ó appleù ÍË ÙˆÓ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ appleèîôèóˆóèòó», Ì Ô- ÌÈÏËÙ ÂÎappleÚÔÛÒappleÔ ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÎÔÌÌ ÙˆÓ Î È «Ë ÁÔÚ ÙˆÓ ÏÂÎÙÚÔÓÈ- ÎÒÓ appleèîôèóˆóèòó Î È ÔÈ ÚÔÔappleÙÈÎ ÙË», Ì ÔÌÈÏËÙ ËÏfi ıì ÛÙÂÏ Ë ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÒÓ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ. apple ÙÚÔappleÔ ÙË Úˆapple Î ŒÓˆ- ÛË, ÁÈ ÙËÓ «ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔ- Ú», Î. rkii Liikanen, Û Ó ÚË, ÌÂ Ì ÁÓËÙÔÛÎÔappleËÌ ÓÔ Ì Ó Ì ÙÔ, ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ªÂÙ ÊÔÚÒÓ Î È appleèîôèóˆ- ÓÈÒÓ Î È ÙËÓ ÁÈ ÙË ÛËÌ ÓÙÈÎ appleúfi- Ô Ô appleô ÂÈ ÂappleÈÙ ıâ ÛÙËÓ appleúôòıë- ÛË ÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÛÙËÓ ÏÏ Î - Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÏ ٠ˆÓ Â- ÙÒÓ. appleèû Ì Ó Â, fiùè Ë ÂÈ - appleôîù ÛÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ ÓıÚÒappleÈÓÔ Ó ÌÈ- Îfi, appleôï ÙÈÌË ÂÌappleÂÈÚ Î È Ù ÓÔÁÓˆÛ, ÔÈ ÔappleÔ Â ı Â Ó È Ú ÛÈÌ ÛÙËÓ ÓÙÈ- ÌÂÙÒappleÈÛË ÙˆÓ Ó ˆÓ appleúôîï ÛˆÓ. ÙfiÙ ÀappleÔ ÚÁfi ªÂÙ ÊÔÚÒÓ Î È appleèîôèóˆóèòó, Î. ÃÚ ÛÙÔ µâúâï, Ó - Ê ÚıËΠÛÙ ÛËÌ ÓÙÈÎ ÔÊ ÏË appleô appleúô Î Ó ÁÈ ÙÔ Î Ù Ó ÏˆÙ applefi ÙËÓ appleâïâ ı ÚˆÛË, ÓÔÓÙ ÌÊ ÛË ÛÙË Ì ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ ˆÓ ÛÙË ÛÙ ıâ- Ú Î È ÎÈÓËÙ ÙËÏÂʈÓ, Î ıò Âapple ÛË Î È ÛÙË Ì ˆÛË ÙÔ ËÊÈ ÎÔ ÛÌ - ÙÔ «Ó ÌÂÛ ÛÙÔ ÔÓÙÂ Î È ÛÙÔ ÌË ÔÓÙÂ, Ì Û applefi Ì ÛÂÈÚ Ú ıì - ÛÂˆÓ appleô ÊÔÚÔ Ó Ùfi appleô ÔÓÔÌ - Ô Ì ıôïèî ÀappleËÚÂÛ». Úfi ÚÔ ÙË, Î. ÌÌ ÓÔ Ï È ÎÔ Ì ÎË, Ó ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ appleâ- Ï ı ÚˆÛË ÙË ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÁÔ- Ú ÂappleÂÛ Ì Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÂÊ Ï ÈÔ appleô Ë appleâïâ ı ÚˆÛË apple Ú Á ÁÂ Î È ÙÔ ÔappleÔ Ô appleôùâïâ ÙË Û ÓÂÈÛÊÔÚ ÙË ÛÙËÓ appleôúâ Ó appleù ÍË ÙË ÎÔÈ- ÓˆÓ Ì. fióèûâ Âapple ÛË, fiùè Ë appleâ- Ï ı ÚˆÛË appleúô appleôı ÙÂÈ ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË ÙÔ Î Ù Ó ÏˆÙ Î È ÙÔ ÂappleÂÓ Ù ÛÙÔ ıâûìô, ÍÈÔappleÈÛÙ ÙˆÓ ËÌfiÛÈˆÓ Ú- ÒÓ, ÌÔÈ Ô Û ÛÌfi Î È appleôê ÛÈÛÙÈ- ÎfiÙËÙ, Ù ÙËÙ ÓÙ Ú ÛË ˆÚ ÈÊÓÈ È ÛÌÔ, Ó ÙfiÙËÙ ÂappleÈ ÔÏ Ì ÙÚˆÓ appleúôûù Û ÙÔ Ó ÙÔ. ŒÓ ÚÍË ÂÈÙÔ ÚÁ ÂÚÈÊÂÚÂÈ ÎÔ Ú ÊÂ Ô ÙË ÛÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË, ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË ÂappleÔappleÙÂ Î È ÙÔ ÂÏ Á Ô ÙÔ Ê ÛÌ ÙÔ Ú ÈÔ- Û ÓÔÙ ÙˆÓ, appleúô Ë ÛÙË Û ÛÙ ÛË ÂÚÈÊÂÚÂÈ ÎÔ Ú ÊÂ Ô ÛÙË ÂÛÛ - ÏÔÓ ÎË. ªÂ ÙË Û ÛÙ ÛË ÙÔ Ú Ê Ô, ÛÙÔ-  ÂÈ appleúˆù ÛÙˆ ÛÙËÓ Ù ÙÂÚË Âapple Ï ÛË appleúô ÏËÌ ÙˆÓ apple ÚÂÌ ÔÏÒÓ ÛÙËÓ appleâúèô- ÙË µfiúâè ÏÏ, ÌÂ È È ÙÂÚË Ì- Ê ÛË ÛÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË apple ÚÂÌ ÔÏÒÓ ÛÙÈ Û ÓfiÙËÙ ÙË ÂÚÔÓ ÙÈÏ, Î - ıò Î È ÛÙËÓ ÂÍ ÛÊ ÏÈÛË ÛÊ ÏÔ Ë- ÏÂÎÙÚÔÌ ÁÓËÙÈÎÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙˆÓ Ï ÌappleÈ ÎÒÓ ÁÒÓˆÓ. Âapple ÛËÌË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Ú ÊÂ Ô ÍÂÎ ÓËÛ ÙËÓ 1 Ë ÂÎÂÌ Ú Ô Ú- ÈÎ ÛÙÂÏ ˆÛË appleâúèï Ì ÓÂÈ 6 ÙÔÌ, ÚÈıÌfi appleô ÛÙ È Î appleúfiîâèù È Ó ÈappleÏ ÛÈ ÛıÂ. Ë Ô Ó ÓÙÈÌÂÙˆappleÈÛı ÛËÌ ÓÙÈÎ ı Ì Ù appleô ÊÔÚÔ Û Ó ÛÙËÓ ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ ÎÔ Ú - ÊÂ Ô ÛÙÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÙË Î È ÛÙËÓ ÂÍ ÛÊ ÏÈÛË Ù ÓÈÎÒÓ appleô ÔÌÒÓ - apple Ú ÙËÙˆÓ ÁÈ ÙËÓ appleúfiûîôappleùë ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁ ÙÔ. ÙÈ Ù ÓÔÏÔÁÈÎ appleô ÔÌ appleô appleúfiîâèù È Ó ÂÓÙ ıô Ó ÛÙËÓ Î ıëìâ- ÚÈÓ ÂappleÈ ÂÈÚËÛÈ Î ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Ú ÊÂ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË appleâúèï Ì - ÓÂÙ È Ó applefi Ù ÂÚÈÊÂÚÂÈ Î - ÓÙÚ Ï Á Ô ÙË appleúòùë Ê ÛË ÙÔ ıóèîô ÛÙ Ì ÙÔ È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ º ÛÌ ÙÔ ( º). Ô ÓÙÚÔ Ùfi ı ÌappleÔÚÂ Ó ÂÏ Á ÂÈ Ô Ù ıâúô Ù ıìô appleôappleùâ ÛÙËÓ Â Ú ÙÂÚË appleâúèô ÙË ÂÛÛ ÏÔ- Ó ÎË, Î ıò Î È Ô ÈÓËÙÔ Ù ı- ÌÔ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ı appleúôûê ÚÔ Ó Î Ï - Ë ÛÙËÓ applefiïôèappleë µfiúâè ÏÏ. ÙÈ ÌÂÛ appleúôùâú ÈfiÙËÙ ÙÔ Ú Ê Ô, ÂÓfi ÂÈ Î È ÙË appleúôâùôèì Û ÙË ÒÚ ÁÈ ÙÔ Ï ÌappleÈ ÎÔ ÁÒ- ÓÂ, appleâúèï Ì ÓÔÓÙ È: ( ) Ë Û ÛÙËÌ ÙÈÎ Î Ù ÁÚ Ê ÙˆÓ ÂÎappleÔÌappleÒÓ appleô appleú ÁÌ - ÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È ÛÙÈ appleâúèô ÙË ÂÛÛ - ÏÔÓ ÎË Î È ÙÔ µfiïô, appleô appleôùâïô Ó Ï ÌappleÈ Î applefiïâè Î È ( ) Ô ÂÓÙÔappleÈÛÌfi Î È Ë Î Ù ÛÙÔÏ apple Ú ÓÔÌˆÓ ÂÎappleÔÌappleÒÓ ÛÙÈ ÂÓ ÏfiÁˆ applefiïâè. Ë ÛÙÔ appleúò- ÙÔ Ì Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ, ÙÔ ÂÚÈÊÂ- ÚÂÈ Îfi Ú ÊÂ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË, ÛÂ Û - ÓÂÚÁ Û Ì ÙËÓ ÏÏËÓÈÎ ÛÙ ÓÔÌ, - ÂÈ appleúô  ÛÙË È ÎÔapple ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÍÈ ÙËÏÂÔappleÙÈÎÒÓ ÛÙ ıìòó appleô ÂÍ appleâìapple Ó apple Ú ÓÔÌ applefi ÙÔ Î ÓÙÚÔ ÂÎappleÔÌapple ÃÔÚÙÈ ÙË. È Ú ÛÂÈ Ù Ó Ì ÓÂÙ È Ó ÂÓÙ ıô Ó ÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ Ì ÓÂ. 7

8 entaxei new :29 ÂÏ 8 ÚÔ ÌÈ ÓÈ Úˆapple Î ÁÔÚ ÁÈ ÙÈ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleèîôèóˆó  1 Fabio Colasanti, ÂÓÈÎfi È ı ÓÙ ÙË ÂÓÈÎ È ı ÓÛË «ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ» ÙË Úˆapple Î appleèùúôapple Ô ÙÔapple Ô ÛÙÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÂappleÈ- ÎÔÈÓˆÓ Â ªÂÙ applefi ÌÈ ÛÎÔÏË ÈÂÙ, Ï appleˆ Ó apple Ú ÂÈ appleâúèıòúèô Û ÁÎÚ ÙËÌ ÓË ÈÛÈÔ- ÔÍ ÁÈ ÙÔÓ ÙÔÌ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ÓÒ Ë Û ÓÔÏÈÎ Ó appleù ÍË apple Ú ÌÂÈÓ ÛÂ Ì ÙÚÈ Âapple appleâ ÙÔ 2003, Ë ÙËÛË Ù Ó ÓÙÔÓË ÁÈ appleëúâû  ÎÈÓËÙ * Î È ÁÈ Â Ú ˆÓÈÎ appleúfiû ÛË. È Â - Ú ˆÓÈÎ Û Ó ÛÂÈ ÈappleÏ ÛÈ ÛÙËÎ Ó, ÍÂappleÂÚÓÒÓÙ ÙÈ 20 ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈ ÁÚ ÌÌ. ÙËÛË ÁÈ appleëúâû   ÔÌ ÓˆÓ ÎÈÓËÙ Ì Ì ÙËÓ Â Ú ˆÓÈÎfiÙËÙ ı appleô- ÙÂÏ ÛÔ Ó ÙÈ ÎÈÓËÙ ÚÈÂ Ó ÌÂÈ Ó - Î Ì Ë ÁÈ ÙÔ ÙÚ ÔÓ ÙÔ. ÎÚ ÙË Ì ÏË ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË ( ) appleú appleâè ÙÒÚ Ó ÂÊ ÚÌfiÛÔ Ó ÙÈ ÂıÓÈÎ ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙÔ ÁÈ ÙËÓ Â Ú ˆÓÈÎfiÙËÙ Î È Ó ÂappleÈ- Ûapple ÛÔ Ó ÙÈ appleúôûapple ıâèâ ÛÙ ÚÈÍË ÙË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ È Î ÚÓËÛË Î È ÙË ËÏÂ- ÎÙÚÔÓÈÎ appleëúâû ÁÂ. µâïùèˆì ÓÂ Û Óı ΠÛÙËÓ ÁÔÚ Î È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ Ô Ó Û Ìapple ÛÂÈ Ì ÙËÓ Ó ÚÍË ÈÛ Ô ÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎÔ Ï ÈÛ Ô ÁÈ ÙÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â, ÙÔ ÔappleÔ Ô Â Ó È ıâìâïèò  ÁÈ ÙÈ appleúôûapple ıâèâ ÂÓ Û ÛË ÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ Î È ÙË ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ. ÒÚ appleú appleâè Ó ÛÙÂÚÂÒÛÔ Ì ÙÔ ÙÔ Î ÓfiÓÂ Î È Ê ÛÈÎ Ó Ô ÌÂ Û ÓÙÔÌ appleúfiô Ô applefi Ù ÎÚ ÙË Ì ÏË appleô ÂÓ Ô Ó ÂÊ ÚÌfiÛÂÈ ÎfiÌ ÙÔ Ï ÛÈÔ. Ô appleï ÛÈÔ ÙË ÁÈ ÙÈ ËÏÂÎÙÚÔ- ÓÈÎ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Ô Ó Ô Ï ÛÈÔ ÁÈ ÙÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â, appleô Î Ï appleùâè ÙÔ Û ÓÔÏÔ ÙË, appleôùâïâ ÛËÌ ÓÙÈÎfi ÔÚfiÛËÌÔ ÛÙËÓ appleôúâ ÙË ÚÒappleË ÁÈ ÌÈ ÔÈÎÔÓÔÌ ÛÈÛÌ ÓË ÛÙË ÁÓÒÛË. ÚÔÛ ÈÔÚ ÂÈ ÌÈ ÛÂÈÚ ÈÎÙ ˆÓ Î È appleëúâûèòó ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, applefi ÙÔ ÙËÏ ÊˆÓÔ ÛÙÔ Ûapple ÙÈ ÛÙËÓ ÙÛ appleë ÙÔ ÔappleÔÈÔ appleôùâ, Ì ÚÈ ÙËÓ Â Ú ˆÓÈÎfiÙËÙ Î È ÙÔ È ÎÙ Ô. Í ÛÊ Ï ÔÓÙ ÌÈ appleèô appleè Ú ıìèûë, ÂappleÈÙÚ appleâè ÛÙ ÎÚ ÙË Ì ÏË ÙË Ó Ï ÚÒÛÔ Ó ÙÔ Î ÓfiÓ fiù Ó ÔÈ ÁÔÚ Â Ó È ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎ Î È ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁÔ Ó ÈÎ ÓÔappleÔÈËÙÈÎ, ÂÓÒ appleú appleâè Ó È ÛÊ Ï ÂÈ fiùè ÔÈ appleëúâû Â Â Ó È Î ıôïèîò È ı ÛÈÌ Û fiïë ÙËÓ ŒÓˆÛË. ËÌÈÔ ÚÁ ÙÈ Î Ù ÏÏËÏ appleúô appleôı ÛÂÈ ÁÈ appleâú ÈÙ Úˆ ÂappleÂÓ ÛÂÈ Î È ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi, Ó Â ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û, appleâúèûûfiùâúâ ÂappleÈÏÔÁ Î È Î Ï ÙÂÚ appleëúâû  ÁÈ ÙÔ Î Ù Ó ÏˆÙ Î È ÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ÛÙË ÈÂ Ú Ì ÓË. Ù ÓÔÏÔÁÈÎ Ô ÙÂÚË appleúôû ÁÁÈÛ ÙÔ ÓÙÈÎ ÙÔappleÙÚ ÂÈ ÙË Û ÁÎÏÈÛË ÌÂÙ Í ÛÙ ıâúòó Î È ÎÈÓËÙÒÓ appleëúâûèòó ÂappleÈÁÚ ÌÌÈÎÔ (online) Î È ÔappleÙÈÎÔ ÎÔ ÛÙÈÎÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ Î ıò Î È Ó appleï ıô È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ appleï ÙÊÔÚÌÒÓ ÌÂÙ ÔÛË. Ùfi ÙÔ Ï ÛÈÔ ËÏÔ ÂappleÈapple Ô appleú appleâè Ó Â Ó È ÂÏ ÛÙÈÎfi ÒÛÙÂ Ó appleúôû ÚÌfi ÂÙ È ÛÙÔ È ÚÎÒ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓÔ appleâúè ÏÏÔÓ ÙË ÁÔÚ. Ô Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ ÙË appleúâappleâ Ó Â Â ÙÂı Û ÈÛ Û fiï Ù ÎÚ ÙË Ì ÏË applefi ÙÔÓ πô ÏÈÔ ÙÔ ÚfiÏ Ù, ÔÈ ÂÏÙÈÒÛÂÈ appleô appleúôùâ ÓÂÈ ÎÈÓ ÓÂ Ô Ó Ó appleôóôìâ ıô Ó applefi ÙËÓ Î ı ÛÙ ÚËÛË ÌÂÚÈÎÒÓ ÎÚ ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ó ÂÊ ÚÌfiÛÔ Ó ÁÎ ÈÚ ÙÔ Û ÂÙÈÎÔ Î ÓfiÓÂ.  ÌÈ ÎÚ ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ ÁÈ ÙÔÓ ÙÔÌ ÙˆÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î È ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ ÂÓ Á ÓÂÈ, Ë ÏÏÂÈ Ë Û ÊÔ ÓÔÌÈÎÔ appleï ÈÛ Ô Î ı ÛÙÂÚ ÙÈ ÂappleÂÓ ÛÂÈ Î È Ó ÌÈÙ ÂÈ Ù ÔÊ ÏË ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Î È ÙˆÓ Î Ù Ó ÏˆÙÒÓ appleô appleôúú Ô Ó applefi ÙÈ ÌÂÙ ÚÚ ıì ÛÂÈ. Ù Û Ó appleâè, Ë appleèùúôapple appleô- ÚÂÒıËÎÂ Ó appleúôûê ÁÂÈ ÛÙÔ Úˆapple Îfi ÈÎ ÛÙ ÚÈÔ Î Ù ÍÈ ÎÚ ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ- Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓË Î È ÙË ÏÏ 2- ÁÈ ÙË ÌË appleï ÚË Î È ÁÎ ÈÚË ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ó ˆÓ Î ÓfiÓˆÓ. ªÂ ÙËÓ applefi applefiê Û ÙË, Ë appleèùúôapple Î Ï ÙÈ ÂÌappleÏÂÎfiÌÂÓ ÒÚÂ Ó ÂappleÈÙ ÓÔ Ó, Ó ÎÔÈÓÔappleÔÈ ÛÔ Ó Ù ÂıÓÈÎ ÙÔ Ì ÙÚ Î È Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ Ó ÙË È ÈÎ Û ÙË ÌÂÙ ÚÚ ıìèûë. ËÓ Î ÓËÛË Ù Î ÏˆÛfiÚÈÛÂ Ô Úˆapple Îfi Ó ÂÛÌÔ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÒÓ Ù ÈÚÂÈÒÓ (ECTA), Ô ÔappleÔ Ô ÂÎappleÚÔÛˆapple ÂÙ ÈÚ  fiappleˆ Ë Cable/Wireless, Ë Colt Î È Ë MCI. ÓÙÈÏ Ì- ÓfiÌ ÛÙ fiùè ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ** ÛÂ Û Ó ÂÈ Û ÂÙÈÎ ËÌfiÛÈ È Ô Ï ÛË ÂÈ appleúôâùôèì ÛÂÈ Ó Û ÈÔ ÓfiÌÔ Î È Ó Ì ÓÔ Ì ÙËÓ Ó ÎÔ ÓˆÛË ÙË ÈÔı ÙËÛ ÙÔ *** applefi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÓÔÌÔıÂÛ ÙÔ Û ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Ó Ùfi. Î ÚÈ Ì ÙÚ ÙÔ Ó Ô Ï ÈÛ Ô Â Ó È Ë ËÁ Ï ÛÈÔ Î È ÔÈ ËÁ  ÂÈÔ fiùëûë, ÚfiÛ ÛË Î È ıôïèî ÀappleËÚÂÛ 3. ËÁ Ï ÛÈÔ appleâúè ÂÈ Ú Î È Î ÓfiÓ appleô ÈÛ Ô Ó Û fiïô ÙÔ Ê ÛÌ ÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎÔ Ï ÈÛ Ô. appleè- ÎÂÓÙÚÒÓÂÙ È Î Ú ˆ ÛÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ Î È ÛÙÈ ÚÌÔ ÈfiÙËÙÂ ÙˆÓ ıóèîòó ƒ ıìèûùèîòó Ú ÒÓ ( ƒ ),  ÔÌ ÓÔ ÙÔ ÎÔÌ ÈÎÔ ÚfiÏÔ ÙÔ applefi ÙÔ Ó Ô Î ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Û ÛÙËÌ. ËÁ ÂÈÔ fiùëûë ËÌÈÔ ÚÁ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi appleï ÛÈÔ ÁÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È ÙËÓ apple ÚÔ È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÈÎÙ ˆÓ Î È appleëúâûèòó, Î ıò Î È ÙÈ appleúô appleôı ÛÂÈ appleô ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÈÛ ÛÔ Ó Û ٠ÙÈ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ. ŒÓ applefi Ù appleôùâï - ÛÌ Ù Â Ó È Ô appleâúèôúèûìfi ÙˆÓ Ù appleèîòó È ÈÎ ÛÈÒÓ appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Ó ÚÍË Ó ˆÓ appleëúâûèòó, ÂÓÒ Ù Ùfi ÚÔÓ ÂÍ- ÛÊ Ï ÂÙ È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Û ÓÔ ÛÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙˆÓ apple Úfi ˆÓ ÛÙËÓ ÚÒappleË. ËÁ ÚfiÛ ÛË ı ÙÂÈ ÙÈ Ú ÛÂÈ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ ÔÈ ƒ ÔÊ ÏÔ Ó Ó Ú ıì Ô Ó ı Ì Ù appleúfiû ÛË, Î ıò Î È ÙË Û ÓıÂÙË Û ÛË ÌÂÙ Í ÙˆÓ È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ apple Úfi ˆÓ Û Âapple appleâ Ô 8 (1) H ÌÂÙ ÊÚ ÛË ÂÈ Á ÓÂÈ applefi ÙËÓ. Ô appleúˆùfiù appleô Â Ó È È ı ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÁÁÏÈÎ ÁÏÒÛÛ. (2) µ ÏÁÈÔ, ÏÏ, ÂÚÌ Ó, ÏÏ, Ùˆ ÃÒÚÂ Î È Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ (3) Directive 2002/21/EC (Framework Directive), Directive 2002/20/EC (Authorization Directive), Directive 2002/19/EC (Access Directive), and Directive 2002/22/EC (Universal Service Directive), *Û.Û. ÙËÏÂʈÓ, **Û.Û. YappleÔ ÚÁÂ Ô ªÂÙ ÊÔÚÒÓ Î È appleèîôèóˆóèòó (Àª ), ***Û.Û. ÙÔ Ó Ô Ï ÈÛ Ô.

9 entaxei new :29 ÂÏ 9 ÔÓ ÚÈÎ. ŸÛÔ Â Ó È Ó ÙfiÓ, Ùfi ÔÊ ÏÂÈ Ó appleôùâïâ ÙËÌ ÙˆÓ Ó - ÌÂˆÓ ÙË ÁÔÚ, ÏÏ ÓÂÙ È Ë Ó - ÙfiÙËÙ ÛÙÈ ƒ Ó apple ÚÂÌ ÓÔ Ó Û appleâú appleùˆûë appleô È appleèûùòûô Ó fiùè ÔÈ ÛÙfi ÔÈ ÙË Â Úˆapple Î appleôïèùèî ÁÈ ÙÈ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â ÂÓ ÂappleÈÙ Á ÓÔÓÙ È. ËÁ ıôïèî ÀappleËÚÂÛ ÂÈÛ ÁÂÈ ÙÈ Ú Î È ÙÔ Î ÓfiÓ appleô ı È ÛÊ Ï ÛÔ Ó fiùè ÔÈ Î Ù Ó ÏˆÙ ı Û Ó ÛÔ Ó Ó Ï Ì ÓÔ Ó ÏÔÁÈÎ appleúôûêôú Î È Ó appleôï Ì ÓÔ Ó Û Ì- Ê ÚÔ Û appleúfiû ÛË ÛÙÈ appleëúâû  appleô ÚÂÈ ÔÓÙ È apple ÓÙÔ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË. Ô ÙÂÏÈÎfi ÎÔÌÌ ÙÈ ÙÔ Î ÓÔÓÈÛÙÈÎÔ apple Î ÙÔ Â Ó È Ë ËÁ ÁÈ ÙËÓ ÚÔ- ÛÙ Û ÙË π ȈÙÈÎ ˆ ÛÙÈ ÏÂ- ÎÙÚÔÓÈÎ appleèîôèóˆó  4, Ë ÔappleÔ appleâúè- Ï Ì ÓÂÈ ÙÈ ÛÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ Î ÙÔ ÚˆÛË ÙË ÛÊ ÏÂÈ Î È ÙË ÂÌappleÈÛÙ ÙÈÎfiÙËÙ ÙˆÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Âapple ÙˆÓ Â Úˆapple ÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÈÎÙ ˆÓ, Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓÔ Î È ÙÔ È ÈÎÙ Ô Î È ÙˆÓ appleëúâûèòó ÎÈÓËÙ ÙËÏÂʈÓ. ÙÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ ÂÈ ÈÎ appleúô appleôı ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ ÙˆÓ appleôî ÏÔ ÌÂÓˆÓ «cookies» ÛÙÔ appleúô- ÛˆappleÈÎÔ appleôïôáèûù ÙˆÓ ÚËÛÙÒÓ Î È ÙË Ú ÛË Â ÔÌ ÓˆÓ ı ÛË appleô apple Ú ÁÔÓÙ È applefi Ù ÎÈÓËÙ ÙËÏ ÊˆÓ. ÈÛ ÁÂÈ Âapple ÛË, Û fiïë ÙËÓ ÚÒappleË Î È ÙËÓ ÓÓÔÈ ÙË apple ÁfiÚ ÛË ÙË Ùfi- ÎÏËÙË ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ("ban on spam"). ºÚ ÁÌÔ Î È Î ÓÔÓÈÛÙÈÎ appleô- ÚÂÒÛÂÈ Â ÌÂÚÈÎ ÁÔÚ Ô ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi ÂÓ ÂÈ Ó appleù ıâ ÎfiÌ appleï Úˆ. ÚÔ ÔÈ Ì ÂÛapplefi Ô Û ı ÛË ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÛÎÔ Ó ÙË Ó ÌË appleô Ô Ó ÛÙËÓ ÁÔÚ Ì ٠ÙÔÈÔ ÙÚfiappleÔ ÒÛÙÂ Ó ÂÎÙ ÓÔ Ó ÙË ÂÛapplefi Ô Û ı ÛË ÙÔ Î È Û ÏÏ ÁÔÚ Ó ÂÌappleÔ Ô Ó ÙÔ ÓÂÔÂÈÛÂÚ fiìâóô. ÙÈ appleâúèûûfiùâúâ appleâúèappleùòûâè, Ë ÏÏÂÈ Ë ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ appleúôî appleùâè applefi ÌÈ ÛÂÈÚ È ÚıÚˆÙÈÎÒÓ, ÓÔÌÈÎÒÓ Î È Î ÓÔ- ÓÈÛÙÈÎÒÓ ÂÌappleÔ ˆÓ. Ì Úˆapple ÎÒÓ ƒ ıìèûùèîòó Ú ÒÓ ( RG), Ë ÔappleÔ apple ÚÙ ÂÙ È applefi ÙÈ ƒ appleô Â Ó È appleâ ı Ó ÁÈ ÙÈ ÁÔÚ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÂÈ Ô Ï ÂÈ Ì ÙËÓ appleèùúôapple ÁÈ ÙËÓ Â ÚÂÛË ÌÈ Û ÓÂappleÔ appleúôû ÁÁÈÛË ÁÈ ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Î ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ appleô ÚÂÒÛÂˆÓ appleô ÂÍ- ÛÊ Ï ÔÓÙ È applefi ÙÔ Ó Ô Ï ÛÈÔ. ÙÈ 23 appleúèï Ô 2004 Ë ERG ËÌÔÛ Â Û «ÔÈÓ ÛË», Ë ÔappleÔ appleôù appleòóâè ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Ì ÙÔÓ ÔappleÔ Ô ÔÈ ƒ appleú appleâè Ó ÂÊ ÚÌfiÛÔ Ó ÙÈ Î ÓÔÓÈÛÙÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÛÙÈ appleúfiûê Ù appleâïâ ıâúˆì Ó ÁÔÚ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. Ù ÔÈ Î ÓÔÓÈÛÙÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÔÊ ÏÔ Ó Ó Â Ó È Û ÓÂapple Ì ÙËÓ Ú ÙË Ó ÏÔÁÈÎfiÙËÙ, Î ıò Î È Ì ÙÔ ÛÙfi Ô ÙÔ Ï ÈÛ Ô ÁÈ ÙËÓ appleúôòıëûë ÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ, ÙË Û ÓÂÈÛÊÔÚ ÛÙËÓ Ó appleù ÍË ÙË ÂÓÈ ÁÔÚ Î È ÙËÓ appleúô- ÒıËÛË ÙˆÓ Û ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ Â Úˆapple ˆÓ appleôïèùòó. ÙÔ Â Ô Ó Ó ÓÙÈÌÂÙˆapple ÛÔ Ó Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó appleúô Ï Ì Ù Ù ÔappleÔ Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó appleúôî Ô Ó Û ÁÔÚ fiappleô apple Ú Ô Ó appleâúèûûfiùâúôè applefi Ó apple ÚÔ ÔÈ Ì ËÌ ÓÙÈÎ πû Î È appleâúèï Ì ÓÔ Ó ÙËÓ appleô Ú ˆÛË ÁÈ ÙËÓ apple ÚÔ appleúfiû ÛË, Î ıò Î È ı Ì Ù ÌÂÚÔÏË, È Ê ÓÂÈ, ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË Î È ÂÏ Á Ô ÙÈÌÒÓ. ÚfiÏÔ ÙˆÓ ıóèîòó ƒ ıìèûùèîòó Ú ÒÓ È ƒ Ô Ó Ó È Ú Ì Ù ÛÔ Ó Ó Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË È ÛË ÙˆÓ appleïâôóâîùëì ÙˆÓ ÙÔ Ó Ô Ï ÈÛ Ô. ª Û applefi Ùfi ÙÔ appleï ÛÈÔ, Ë ÈÎ ÙÔ ÂÚÁ Û ı appleúôˆı ÛÂÈ ÙÔÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi, ı appleúôûù Ù ÛÂÈ ÙÔÓ appleôï ÙË Î È ı apple ÁÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÈ ÁÔÚ, ÂÓÒ ı Ï Ì ÓÂÈ applefi Ë ÙËÓ Ó ÁÎË ÁÈ Î ÈÓÔ- ÙÔÌ Â Î È Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌË ÈˆÛÈ- ÌfiÙËÙ ÙÔ ÙÔÌ. ÎÙÈÌÒ ÙË ÛËÌ ÓÙÈÎ appleúfiô Ô appleô Ô Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÏÏËÓÈÎfi ÀappleÔ ÚÁÂ Ô appleèîôèóˆóèòó ** Î È Ë ÛÙËÓ appleúôòıëûë ÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÛÙËÓ ÏÏ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÏ ٠ˆÓ ÂÙÒÓ. ÌÊˆÓ Ì ÙÔ Ó Ô Ï ÛÈÔ, ÔÈ ƒ Ô Ó Î È Ó Î ı ÎÔÓÙ. Ú appleâè Ó ÔÚ ÛÔ Ó Î È Ó Ó Ï ÛÔ Ó ÙÈ Û Ó Ê ÁÔÚ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î È Ó ÂÊ ÚÌfiÛÔ Ó ÙÈ Î Ù ÏÏËÏ ÂÎ ÙˆÓ appleúôù ÚˆÓ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÛÙÔ apple Úfi Ô appleô Ô Ó ÎÚÈı fiùè Ô Ó ËÌ ÓÙÈÎ πû ÛÙËÓ ÁÔÚ. ª ÚÔappleÔÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÏ ٠ˆÓ ÂÙÒÓ, Ë ÂÈ appleôîù ÛÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ Ó ÌÈÎfi Î È ÂÈ Í ÛÂÈ ÙËÓ Ù ÓÔÁÓˆÛ ÙË, Ë ÔappleÔ ı Â Ó È Ú ÛÈÌË ÛÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙÒÓ ÙˆÓ appleúôîï ÛˆÓ. È ÙËÓ ÂÓ Ó ÌˆÛË ÙˆÓ ƒ Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ Ï ÈÛ Ô, ÔÈ ÂıÓÈÎÔ ÓfiÌÔÈ ÔÊ ÏÔ Ó Ó Û ÌappleÂÚÈ- Ï Ì ÓÔ Ó ÙÔ Â Ú ÙÂÚÔ ÛÙfi Ô ÙË appleô Ô Ó Î ıôúèûıâ ÁÈ ÙÈ ƒ. Î ı ÎÔÓÙ ÙˆÓ Ú ıìèûùòó appleú appleâè Ó Â Ó È Î ıôúèûì Ó ÌÂ Û Ê ÓÂÈ Î È È Ê ÓÂÈ Î È ÂappleÈappleÏ ÔÓ appleú appleâè Ó Â Ó È ÂÁÁ ËÌ ÓË Ë ÓÂÍ ÚÙËÛ Î È Ë ÌÂÚÔÏË ÙÔ. Í ÛÔ ÛËÌ ÓÙÈÎfi Â Ó È fiùè ÙÔ Û ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÌÔ ÈÔÙ ÙˆÓ appleô appleúô Ï appleôóù È applefi ÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ appleú appleâè Ó appleô ÔıÔ Ó ÛÙÈ ƒ applefi ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ÓfiÌÔ. ÈÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, ÂappleÈ ÏÏÂÙ È ÔÈ ƒ Ó Ô Ó ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂappleÈÏ ÍÔ Ó applefi ÙÔ Û ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ appleô- ÚÂÒÛÂˆÓ appleô appleúô Ï appleôóù È applefi ÙÔ Ó Ô Ï ÛÈÔ, fiù Ó ı appleôê Û Ô Ó ÁÈ ÙÔÓ Î Ï ÙÂÚÔ ÙÚfiappleÔ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙË ÏÏÂÈ Ë appleôùâïâûì ÙÈÎÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ Û ÌÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ÁÔÚ. È ƒ appleú appleâè Ó ÚÔ Ó ÙË Ú Û ÙÔÌ Ó ÌÂÛ ÛÙË È ÎfiÏ ÓÛË ÙË ÂÈÛfi Ô ÛÙËÓ ÁÔÚ Î È ÛÙË È Ù ÚËÛË ÎÈÓ ÙÚˆÓ apple Ú ÙˆÓ apple Úfi ˆÓ, ÒÛÙ ÙÔ Ó Û Ó ÛÔ Ó Ó ÂappleÂÓ Ô Ó ÛÂ Ó Â Î È Ó fiìâóâ Ù ÓÔÏÔÁ Â. ø ÁÂÓÈÎfi Î ÓfiÓ, ÔÈ Ó fiìâóâ ÁÔÚ appleú appleâè Ó Ô Ó ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó Ó appleù ıô Ó Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ Û Ó ıâè ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â ÙˆÓ Ó ÌÂˆÓ ÙË ÁÔÚ. ÚÒÈÌË apple Ú Ì ÛË Û ÌÈ Ó fiìâóë ÁÔÚ ÂÓ Â ÎÓ Ù È ÌfiÓÔ Û ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ appleâúèappleùòûâè. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ appleïëúôêôú  ÁÈ ÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ: topics/telecoms/regulatory/new_rf/index_en.htm ÔÚ ÂÊ ÚÌÔÁ, Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓË Î È ÙË ŒÎıÂÛË 2003 (IP/03/1572): ecomm/all_about/implementation_enforcement/ annualreports/9threport/index_en.htm ÚfiÔ Ô Û ΠÓÔÓÈÛÙÈÎ ÌÂÙ ÚÚ ıì ÛÂÈ ÛÙ Ó ÎÚ ÙË Ì ÏË: urope Final_Progress_Report.pdf ÎÔÈÓ ı ÛË ÙË RG: (4) Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) (OJ L 201 of , p.37). 9

10 entaxei new :29 ÂÏ 10 Ì ÔÏ ÙË AappleÂÏ ı ÚˆÛË ÛÙÔ KfiÛÙÔ YappleËÚÂÛÈÒÓ Ì ˆÛË ÙÔ ÎfiÛÙÔ ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÒÓ appleëúâûèòó appleô appleúô Î Â Ù ÙÂÏ ٠ÚfiÓÈ Ì ÙËÓ appleï ÚË appleâïâ ı Úˆ- ÛË ÙË ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÁÔÚ appleôù appleòóâù È ÛÙÔ Â ÎÙË È- ÌÒÓ Ù Ó ÏˆÙ ÁÈ ÙÈ appleèîôèóˆó Â, applefi ÛÙÔÈ Â appleô Û ÁÎÂ- ÓÙÚÒÓÂÈ Ë ıóèî Ù ÙÈÛÙÈÎ ÀappleËÚÂÛ ÏÏ Ô ( À ). Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ Â ÎÙË ÛÂ Û Ó ÛÌfi Ì ÙÔ ÂÓÈÎfi  - ÎÙË ÈÌÒÓ Ù Ó ÏˆÙ appleô ÂÈÎÓ ÂÈ Ù ıâùèî appleôùâï ÛÌ Ù ÙË appleâïâ ı ÚˆÛË ÙË ÁÔÚ, Ë ÔappleÔ ÏÔappleÔÈ ıëîâ Ì ÛË ÙÔ Â Úˆapple Îfi Ú ıìèûùèîfi appleï ÛÈÔ Î È ÙÈ Ú ıìèûùèî apple ÚÂÌ- ÛÂÈ ÙË. EÍ ÏÈÍË Â ÎÙË ÈÌÒÓ Ù Ó ÏˆÙ ( ) 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80, À - π π π ø πø π π πªø ªÂÙ ÔÏ (%) ªËÓÈ Ô ÂÓÈÎÔ Â ÎÙË ÈÌÒÓ Ù Ó ÏˆÙ ( ) ªÂÙ ÔÏ (%) ªËÓÈ Ô Â ÎÙË ÈÌÒÓ Ù Ó ÏˆÙ ÁÈ ÙËÓ ÁÔÚ ÙˆÓ appleèîôèóˆóèòó ( ) 5,0 2,0 0,0 4,0-2,0-4,0 3,0-6,0 2,0-8,0-10,0 1,0-12,0-14,0 0,0-16, ËÁ : ıóèî Ù ÙÈÛÙÈÎ ÀappleËÚÂÛ ÏÏ Ô ( À ) ÁÎÚÈÛË ÈÌÔÏÔÁ ˆÓ ËÏÂÊˆÓ On Line apple ŒÓ Ó Ô ÂÚÁ ÏÂ Ô appleïëúôêfiúëûë ÙˆÓ Î Ù Ó ÏˆÙÒÓ Î È Û ÁÎÚÈÙÈÎ apple ÚÔ - Û ÛË Û ÂÙÈÎ Ì ٠ÙÈÌÔÏfiÁÈ ÙËÏÂ- ÊˆÓ apple Ú ÂÙ È applefi ÙÔ ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ ÙË. appleâïâ ı ÚˆÛË ÙË ÁÔÚ ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÂÈ ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÈ appleïëıòú Â- appleèïôáòó, ÙfiÛÔ ÛÙË ÛÙ ıâú fiûô Î È ÛÙËÓ ÎÈÓËÙ ÙËÏÂʈÓ, Ì appleôù ÏÂÛÌ Ô Î Ù - Ó ÏˆÙ Ó Ú ÛÎÂÙ È Û Ó ÓÙÈÌ ÙˆappleÔ Ì ÙËÓ Ó ÁÎË Û ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ È ÊÔÚˆÓ apple Î ÙˆÓ Î ıò Î È ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÙÈÌÔ- ÏÔÁ ˆÓ., Ì ÁÓÒÌÔÓ ÙËÓ Î Ï ÙÂÚË ÂÓË- Ì ÚˆÛË ÙÔ Î Ù Ó ÏˆÙ, ÂappleÈ ÂÈÚÂ Ó ÓÙ appleôîúèıâ Û ٠ÙËÓ Ó ÁÎË Ì ÙË ËÌÈÔ ÚÁ Ó ˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ ˆÓ ÛÙÔ ÈÎÙ - Îfi ÙfiappleÔ ÙË, fiappleô apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÂÊÂÍ Ù appleúôáú ÌÌ Ù ÛÙ ıâú Î È ÎÈÓËÙ ÙË- ÏÂʈÓ. ÂappleÈÛÎ appleùë ÌappleÔÚÂ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÈ ÌÂ- Ù Í ÙˆÓ È ı ÛÈÌˆÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ Î È Ó ÂÓËÌÂÚˆı ÁÈ ÁÂÓÈÎ ÛÙÔÈ Â, fiappleˆ ÙÔ ÌËÓÈ Ô apple ÁÈÔ Î È ÙÔ ÌËÓÈ Ô ˆÚÂ Ó ÚfiÓÔ ÔÌÈÏ. Ú ÏÏËÏ, Ì ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ ÙˆÓ Î - Ù ÏÏËÏˆÓ appleâúû Ó Û̈Ó, ÌappleÔÚÂ Ó ÂÈ ÛÙÔÈ Â Ú ˆÛË ÁÈ È ÊÔÚ ΠÙËÁÔ- Ú Â ÎÏ ÛÂˆÓ ( ÛÙÈÎ, appleâú ÛÙÈÎ Î È ÈÂıÓ ÎÏ ÛÂÈ, ÎÏ ÛÂÈ applefi ÎÈÓËÙfi appleúô ÛÙ ıâúfi ÎÈÓËÙfi ÙËÏ ÊˆÓÔ - Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ ÂÙ ÈÚ ÎÈÓËÙ ÙËÏÂÊˆÓ ). È Î - ıâ appleâú appleùˆûë, apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È Ë ÂÏ ÈÛÙË È ÚÎÂÈ ÎÏ ÛË, Ô Ú ıìfi Ú ˆÛË Î È Ë Ú ˆÛË Ó ÏÂappleÙfi, fiappleˆ Ù ÂÍÂÏ ÛÛÂÙ È Ì ÛË ÙÔ ÚfiÓÔ ÔÌÈÏ. ÂappleÈÛÎ appleùë ÌappleÔÚ ÎfiÌ, Ó Ó Ë- Ù ÛÂÈ appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêôú  ÁÈ Î ıâ apple Î ÙÔ Ì Û applefi appleâúû Ó ÛÌÔ appleúô ÙÔ ÈÎÙ ÎÔ ÙfiappleÔ ÙˆÓ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ ÛÙ ıâú ÎÈÓËÙ ÙËÏÂÊˆÓ Î È Û ÁÎÂ- ÎÚÈÌ Ó appleúô ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ ÙÔ Î ıâ apple - Î ÙÔ. ËÌÂÈÒÓÂÙ È fiùè Ë ÂÓËÌ ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ-  ˆÓ appleô apple Ú Ù ıâóù È Á ÓÂÙ È Ì ÛË ÙËÓ ÂÓËÌ ÚˆÛË appleô ÔÈ ÂÙ ÈÚ  apple Ú Ô Ó appleúô ÙËÓ, fiù Ó appleúô ÓÔ Ó Û Πappleôè ÏÏ Á ÙË ÙÈÌÔÏÔÁÈ Î appleôïèùèî ÙÔ. ÌÂÛË ÂÓËÌ ÚˆÛË ÙˆÓ apple ÚÔ ÛÈ fi- ÌÂÓˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ ˆÓ Î È Ë ÂÏÙ ˆÛË ÙÔ ÙÚfiappleÔ apple ÚÔ Û Û ÙÔ, Û ÁÎ Ù Ï ÁÔÓÙ È Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÛÈÎ appleúôùâú ÈfiÙËÙ ÙË Ì ÛÙfi Ô ÙËÓ Î Ï ÙÂÚË ÂÍ appleëú ÙËÛË Î È ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ Î Ù Ó ÏˆÙÒÓ. 10

11 entaxei new :29 ÂÏ 11 È ÌfiÚʈÛË Â ˆÓ Ú ÛË ÁÈ ÙÈ ŒÎÙ ÎÙ Óı ΠÛÙÈ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â ÙÈ apple Ú ÙËÙ ÂÓ ÚÁÂÈ ÁÈ ÙË È - ÌfiÚʈÛË Û Â ˆÓ Ú ÛË appleúô Ë Ë Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË - ÎÙ ÎÙˆÓ Û ÓıËÎÒÓ appleô ÂÓ ÂÙ È Ó appleúôî Ô Ó ÛÙ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î - ÎÙ. ø ÎÙ ÎÙÂ Û Óı ΠÂÓÓÔÔ ÓÙ È ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÒÓ, ÔÈ Î Ù ÛÙ ÛÂÈ ÛÙÈ ÔappleÔ Â ÌappleÔÚÂ Ó Ô ËÁËıÂ Ó ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Îfi ÎÙ Ô ÂÍ ÈÙ Â͈ÁÂÓÒÓ ÂÓ ÔÁÂÓÒÓ apple Ú - ÁfiÓÙˆÓ (apple.. ÂıÓÈÎ ıúëûîâ ÙÈÎ ÂÔÚÙ, ÈÂıÓ appleôïèùèûùèî ıïëùèî ÁÂÁÔÓfiÙ, appleôïèùèî ÎÚ ÛÂÈ, Ê ÛÈÎ ÈÔÌË ÓÈÎ Î Ù ÛÙÚÔÊ ÎÏapple.) Î Ù ÙÈ ÔappleÔ Â ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó ÓÙ appleôîúèıâ ÛÙÈ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î Ó ÁÎÂ ÙˆÓ ÚË- ÛÙÒÓ (ÂÌÊ Ó ÂÈ ÌÂÈˆÌ ÓË ÈÎ ÓfiÙËÙ ÈÂÎappleÂÚ ˆÛË Î Ù ÙËÓ ÔappleÔ ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó appleúôûê ÚÂÈ ÙË Û ÌʈÓËÌ - ÓË Û Ó ıë appleôèfiùëù appleëúâû ÛÙÔ Û Ó ÚÔÌËÙ ÙÔ ). Ùfi Ô ÙË Â Ó È Ó appleúô  ÛÙËÓ Ó ıâûë ÚÁÔ ÙÔ ÔappleÔ Ô ı ÂÈ ˆ ÓÙÈΠÌÂÓÔ Ó appleúô È ÁÚ ÂÈ Û - ÁÎÂÎÚÈÌ Ó ÂıÓÈÎ Û È Ú ÛË ÁÈ ÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙˆÓ ÎÙ ÎÙˆÓ ÓˆÙ - Úˆ Û ÓıËÎÒÓ. Û È Ú ÛË ı - Ó Ï ÔÓÙ È ÛÂ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÂ È ÈÎ - Û Â Î È Ì Ù Î È ı appleâúèï Ì ÓÔ Ó Ì ÎÚ ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ Î ıâ ÂÌappleÏÂ- ÎÔÌ ÓÔ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÔ ÊÔÚ. Û ÌÌÂÙÔ Î È Ë Â Ú appleô Ô- ÙˆÓ appleúô fióùˆó ÙÔ ÚÁÔ applefi ÙÔ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÔ apple Úfi Ô Â Ó È Î ÚÈ ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈÙ ÙÔ, Î ıfiûôó ÔÈ apple ÚÔ ÔÈ ÙÔ ı ÎÏËıÔ Ó Ó ÂÊ Ú- ÌfiÛÔ Ó Ù Û È Ú ÛË. È ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔapplefi, ÙÔ È ÛÙËÌ , Ë appleúô Ë ÛÙË ÈÂ- Ó ÚÁÂÈ ËÌfiÛÈ È Ô Ï ÛË, Ì ÓÙÈΠÌÂÓÔ ÙÔ Ù ÓÈÎfi appleâúèâ fiìâóô ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ ÔappleÔ Ô ı Ô ËÁ ÛÂÈ ÛÙË È ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Û Â ˆÓ ÙÒÓ. ÙË È Ô Ï ÛË Û ÌÌÂÙÂ Ó ÊÔÚ applefi ÙËÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÁÔÚ, Î ıò Â- apple ÛË Î È ÂÙ ÈÚ  appleúôì ıâè ÂÍÔappleÏÈÛÌÔ Î È ÌÂÏÂÙÒÓ. Û fiïè ÙˆÓ ÊÔÚ ˆÓ Û ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ Ó applefi ÙËÓ Î È ËÌÔÛÈ ıëî Ó ÛÙÔ ÈÎÙ - Îfi ÙfiappleÔ ÙË. Û ÌappleÂÚ ÛÌ Ù appleô ÂÍ ıëî Ó applefi Ù appleôùâï ÛÌ Ù ÙË ÂÓ ÏfiÁˆ È Ô Ï ÛË ÂÏ ÊıËÛ Ó applefi Ë Î Ù ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ Â ÒÓ ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌÔ ÁÈ ÙËÓ Ó ıâûë ÙÔ Óˆ- Ù ÚÔ ÚÁÔ Ô ÔappleÔ Ô ÏËÍ ÛÙÈ ÙËÁÔÚÈÔappleÔ ËÛË Ù ÁÁÂÏÈÒÓ Ù Ó ÏˆÙÒÓ appleúô ÙËÓ Â Ó Ïı Ó Ù ÁÚ appleù ÈÙ Ì Ù Î È ÔÈ Î Ù ÁÁÂÏ Â ÙˆÓ Î Ù Ó ÏˆÙÒÓ appleô Ï Â Ë Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ Î ÚÈfiÙÂÚ ı Ì Ù apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ıô apple Ó Î. ÙËÁÔÚÈÔappleÔ ËÛË Ú appleùòó ÈÙËÌ ÙˆÓ/ Ù ÁÁÂÏÈÒÓ (%) 2003 ñ π π ø π À ƒ π (Û ÓÔÏÔ) 95 º ÛÌ ƒ ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ (ÎÂÚ Â Î È apple ÚÂÌ ÔÏ ) 35 ÀappleËÚÂÛ Â ADSL ( È ıâûèìfiùëù Î È ÙÈÌÔÏfiÁÈ ) 29 ÈÓËÙ ËÏÂÊˆÓ ( È ıâûèìfiùëù appleëúâûèòó, ÙÈÌÔÏfiÁÈ, appleôèfiùëù ) 15 Ù ıâú ËÏÂÊˆÓ ( È ıâûèìfiùëù appleëúâûèòó, ÙÈÌÔÏfiÁÈ, appleôèfiùëù ) 14 ÓfiÌ Ù ÈÎÙ ÎÒÓ fiappleˆó [.gr] - È ÎÙ Ô 2 ñ ÃÀ ƒ ªπ À ƒ π 3 ñ π ª ƒø 2 K ÙËÁÔÚÈÔappleÔ ËÛË Ú appleùòó ÈÙËÌ ÙˆÓ/ Ù ÁÁÂÏÈÒÓ Ù Ó ÏˆÙÒÓ 2003 º ÛÌ 35% ÓfiÌ Ù ÈÎÙ ÎÒÓ fiappleˆó 2% ÀappleËÚÂÛ Â ADSL 29% ÚÔÌÈÎ ÀappleËÚÂÛ Â 3% ÂÓÈÎ ÓËÌ ÚˆÛË 2% Ù ıâú ËÏÂÊˆÓ 14% ÈÓËÙ ËÏÂÊˆÓ 15% apple ÛË, Ë Ú ÌÌ appleèîôèóˆó ( ) ÙË, appleô appleâ ı ÓÂÙ È ÂÈ ÈÎ ÛÂ Î Ù Ó ÏˆÙ, Ï Â ÙËÏÂ- ÊˆÓ Ì Ù ÁÈ ı Ì Ù Û ÂÙÈÎ Ì ٠ӈ٠ڈ, appleô ÂÈÎÓ ÔÓÙ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û ÌÌÂÙÔ ÙˆÓ Î Ù Ó ÏˆÙÒÓ ÛÙÔ Ó Ô ÙÔapple Ô appleô È ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ë appleâïâ ı ÚˆÛË ÛÙÔÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Îfi Î È ÙÔÓ Ù ÚÔÌÈÎfi ÙÔÌ. 11

12 entaxei new :29 ÂÏ 12 ËÌfiÛÈÂ È Ô Ï ÛÂÈ Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ ÁÔÚ ÂÚÌ ÙÈÛÌÔ Ï ÛÂˆÓ Û ÈÓËÙ ÎÙ ËÌfiÛÈ È Ô Ï ÛË ÁÈ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙË ÁÔÚ ÙÂÚÌ ÙÈÛÌÔ ÎÏ - ÛÂˆÓ Û ÎÈÓËÙ ÎÙ Î È ÙËÓ Ó Ï ÛË ÙÔ ÂappleÈapple Ô ÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÛÙË Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ÁÔÚ, ÈÂÓ ÚÁËÛÂ Ë ÙÔ È ÛÙËÌ 3 ÂappleÙÂÌ Ú Ô - 3 ÎÙˆ Ú Ô ÂÓ ÏfiÁˆ È Ô Ï ÛË ÂÓÙ ÛÛÂÙ È ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ È ÈÎ ÛÈÒÓ appleô Ë ÂÈ ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ ÁÈ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Î È ÙËÓ Ó - Ï ÛË ÙˆÓ ÂappleÈÌ ÚÔ ÁÔÚÒÓ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ ÙË Úˆapple - Î ŒÓˆÛË ( ) ÁÈ ÙÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÂappleÈ- ÎÔÈÓˆÓ Â. Ùfi Ô Â Ó È Ó appleúôû ÈÔÚÈ- ÛıÔ Ó ÌÂ Û ÛÙËÌ ÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ ÔÈ appleâúèôúè- ÛÌÔ ÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ appleô ÓÙÈÌÂÙˆapple - Ô Ó ÔÈ ÂÌappleÏÂÎfiÌÂÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂıÓÈÎ ÁÔÚ. È ÙËÓ ÁÔÚ ÙÂÚÌ ÙÈÛÌÔ ÎÏ ÛÂˆÓ Û ÎÈÓËÙ ÎÙ, Ë fiúèûâ Ì Í ˆÚÈÛÙ ÁÔÚ ÔÓ ÚÈÎ ÁÈ ÙÔÓ ÙÂÚÌ ÙÈÛÌfi ÎÏ - ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÎÙ Ô Î ıâ apple Úfi Ô ÎÈÓËÙ ÙËÏÂÊˆÓ Î È Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó ÙˆÓ apple Úfi ˆÓ COSMOTE.., Q-TELECOM, πª (STET HELLAS..µ..) Î È VODAFONE. Û Â- ÙÈÎ ÁˆÁÚ ÊÈÎ ÁÔÚ Â Ó È ÙÔ Û ÓÔÏÔ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ ÂappleÈÎÚ ÙÂÈ. ıâ apple ÚÔ Ô ÎÈÓË- Ù ÙËÏÂÊˆÓ Î Ù ÂÈ ÌÂÚ ÈÔ ÁÔÚ 100% ÛÙËÓ ÂappleÈÌ ÚÔ ÁÔÚ appleúô fióùˆó. apple ÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÂÓ apple Ú ÂÈ Ó ÂÈÍË ÔappleÔÈ- Û appleôùâ ÓÙÈÛÙ ıìèûùèî ÁÔÚ ÛÙÈÎ È- Û Ô, Ë ÔappleÔ ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó ÛÎ ÛÂÈ Î appleôè ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎ apple ÂÛË ÛÙ Ù ÏË ÙÂÚ- Ì ÙÈÛÌÔ, Î ıâ apple ÚÔ Ô ÔÚ ÂÙ È ˆ ÚÁ ÓÈÛÌfi Ì ËÌ ÓÙÈÎ πû ÛÙËÓ ÁÔ- Ú ÙÂÚÌ ÙÈÛÌÔ ÎÏ ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÎÙ fi ÙÔ., ÊÔ Ï Â applefi Ë ÙÈ Ù ÓÔ- ÏÔÁÈÎ ÂÍÂÏ ÍÂÈ Î È ÙËÓ appleúô ÏÂapplefiÌÂÓË Û - ÌappleÂÚÈÊÔÚ ÙˆÓ Î Ù Ó ÏˆÙÒÓ, Î Ù ÏËÍ fiùè ÂÓ apple Ú Ô Ó ÂÓ Â ÍÂÈ fiùè Ë ËÌ ÓÙÈÎ πû ÛÙËÓ ÁÔÚ ı ÂÍ ÛıÂÓ ÛÂÈ ˆÚ ÙËÓ ÂappleÈ ÔÏ Î Ù ÏÏËÏˆÓ ex ante (ÂÎ ÙˆÓ appleúôù ÚˆÓ) Ú ıìèûùèîòó Ì ÙÚˆÓ. ÙËÓ ÓˆÙ Úˆ ËÌfiÛÈ È Ô Ï ÛË Û ÌÌÂÙÂ Ó ÙÚÂÈ apple ÚÔ ÔÈ ÎÈÓËÙ ÙËÏÂ- ÊˆÓ Î È ÙÚÂÈ apple ÚÔ ÔÈ ÛÙ ıâú ÙËÏÂ- ʈÓ. ÚÂÈ applefi ÙÔ Û ÌÌÂÙ ÔÓÙÂ Û ÌÊÒÓËÛ Ó Ì ÙË ı ÛË ÙË ˆ appleúô ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙË ÁÔÚ ÙÂÚÌ ÙÈÛÌÔ ÎÏ - ÛÂˆÓ Ó ÎÙ Ô ÂÓÒ ÔÈ ÏÏÔÈ ÙÚÂÈ ÂÍ - ÊÚ Û Ó ÙËÓ ÓÙ ıâû ÙÔ. µ ÛÈÎfi ÛËÌÂ Ô ÙˆÓ ı ÛÂˆÓ ÙˆÓ apple Úfi ˆÓ appleô È ÊÒÓËÛ Ó Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙË ÁÔÚ Ó ÎÙ Ô, Â Ó È fiùè Ë ÁÔÚ ÙË ÎÈÓËÙ ÙËÏÂÊˆÓ appleú appleâè Ó ÓÙÈÌÂÙˆappleÈÛı ˆ Û ÓÔÏÔ Î È ıâˆúô Ó fiùè Ë ÁÔÚ Ù Â Ó È ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎ, ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁ appleôùâïâûì ÙÈÎ Î È ÂÓ apple Ú ÂÈ - Ó ÁÎË Ú ıìèûùèî apple Ú Ì ÛË applefi ÙËÓ. È apple ÓÙ ÛÂÈ ÙË ÛÙÈ ı ÛÂÈ ÙˆÓ apple Úfi ˆÓ ËÌÔÛÈ ıëî Ó ÛÙÔ ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ ÙË. ÌappleÂÚ ÛÌ ÙÈÎ, Ù ÈÛÙÔÚÈÎ Î È ÈÛ ÔÓÙ ÛÙÔÈ Â Â ÓÔ Ó fiùè Ô ÙÂÚÌ ÙÈ- ÛÌfi ÎÏ ÛÂˆÓ Û ÎÈÓËÙ ÎÙ Â Ó È Ó ÙËÌ Ì ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÓÙ ÁˆÓÈ- ÛÌfi Î È ÔÈ apple ÚÔ ÔÈ ÎÈÓËÙ ÙËÏÂÊˆÓ ÂÓ Ô Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î ÓËÙÚ Ó ÏÏ Ô Ó ÙË Ì ÚÈ Û ÌÂÚ Û ÌappleÂÚÈÊÔÚ ÙÔ. ÙfiappleÈÓ ÙˆÓ ÓˆÙ Úˆ, Ë ıâˆúâ fiùè Ô ÔÚÈÛÌfi ÙË ÁÔÚ ÙÂÚÌ ÙÈÛÌÔ ÎÏ ÛˆÓ, ˆ Ì ÁÔÚ Ó ÎÙ Ô Â Ó È ÔÚıfi Î È Û ÌʈÓÔ Ì ÙË ÛÙ ÛË ÙË E ÁÈ ÙÈ ÁÔÚ appleúô fióùˆó Î È appleëúâûèòó ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆ- ÓÈÒÓ. Ô ÂapplefiÌÂÓÔ Ì ÙË Ù Ó Ó appleúô  ÛÙË ÈÂÓ ÚÁÂÈ ËÌfiÛÈ È Ô - Ï ÛË Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙËÓ ÂappleÈ ÔÏ Ú ıìè- ÛÙÈÎÒÓ appleô ÚÂÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÁÔÚ ÙÂÚÌ ÙÈ- ÛÌÔ ÎÏ ÛÂˆÓ Û ÎÈÓËÙ ÎÙ. ÎÔapplefi ÙˆÓ appleúôùâèófiìâóˆó Ú ıìèûùèîòó apple ÚÂÌ - ÛÂˆÓ Â Ó È Ó ıâú appleâ ÛÔ Ó ÙËÓ appleôù ÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÛÙËÓ ÁÔÚ ÙÂÚÌ ÙÈ- ÛÌÔ ÎÏ ÛÂˆÓ Û ÎÈÓËÙ ÎÙ appleô È - ÁÓÒÛıËΠΠ٠ÙËÓ Ó Ï Û ÙË Î È Ó Û - ÓÙÂÏ ÛÔ Ó ÛÙËÓ Ó appleù ÍË ÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈ- ÛÌÔ Û Ù. È appleúôùâèófiìâóâ applefi ÙËÓ Ú ıìè- ÛÙÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÁÈ ÙÔ apple Úfi Ô ÎÈ- ÓËÙ ÙËÏÂÊˆÓ Â Ó È ÔÈ ÎfiÏÔ ıâ : ÔÁÈÛÙÈÎfi È ˆÚÈÛÌfi. ÚÔ È Û Ó ÂÛË Î È appleúfiû ÛË ÛÙÔ ÎÙ fi ÙÔ. ËÌÔÛ Â ÛË ÚÔÛÊÔÚ Ó ÊÔÚ. appleôê Á Û ÌappleÂÚÈÊÔÚÒÓ È ÎÚÈÙÈÎ ÌÂÙ Â ÚÈÛË. ÈÌÔÏfiÁËÛË Ì ÛË ÙÔ ÎfiÛÙÔ. ıâˆúâ fiùè Ë ÙÈÌÔÏfiÁËÛË Ì - ÛË ÙÔ ÎfiÛÙÔ Â Ó È Ë appleô ÔÙÈÎfiÙÂÚË appleô- Ú ˆÛË appleô ÌappleÔÚÂ Ó ÂappleÈ ÏËı ÛÙËÓ ÁÔ- Ú ÙÂÚÌ ÙÈÛÌÔ ÎÏ ÛÂˆÓ Û ÎÈÓËÙ ÎÙ. apple ÛË, Ë,  ÔÌ ÓË ÙË Ì ÚÈÌÓ ÙË ÁÈ ÙËÓ appleúô ÛappleÈÛË ÙˆÓ Û ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ fiïˆó ÙˆÓ ÚËÛÙÒÓ Î È Î Ú ˆ ÁÈ ÙË È - ÛÊ ÏÈÛË ÙË ÈÛÔÚÚÔapple ÌÂÙ Í ÙˆÓ ˆÊÂ- ÏÂÈÒÓ appleô ı Ô Ó ÔÈ Î ÏÔ ÓÙ applefi ÛÙ - ıâúfi appleúô ÎÈÓËÙfi ÙËÏ ÊˆÓÔ -ÏfiÁˆ ÙˆÓ - ÌËÏfiÙÂÚˆÓ ÙÂÏÒÓ È Û Ó ÂÛË - Î È ÙË appleèı Ó Ì ˆÛË ÙˆÓ ˆÊÂÏÂÈÒÓ ÁÈ ÙÔ Û Ó- ÚÔÌËÙ ÎÈÓËÙ ÙËÏÂʈÓ, appleúôùâ ÓÂÈ (ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË ËÌfiÛÈ È Ô Ï ÛË ) Ë Û ÁÎÏÈÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÙÂÚÌ ÙÈÛÌÔ Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ Ó Á ÓÂÈ ıìè Û ÚÔÓÈÎfi È - ÛÙËÌ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ. ÙËÓ ÓˆÙ Úˆ ËÌfiÛÈ È Ô Ï ÛË appleô ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙÈ 18 ª ÚÙ Ô 2004, Û ÌÌÂÙÂ Ó ÂÎ ÙÚ apple ÚÔ ÔÈ Î È Ë Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ ÛÙ ÈÔ ÙË ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙˆÓ ı ÛÂˆÓ ÙÔ. 12

13 entaxei new :29 ÂÏ 13 ÓÔÓÈÛÌÔ ÂÓÈÎÒÓ Î È È ÈÎÒÓ ÂÈÒÓ ÁÈ ÙËÓ ÚÔ ÚÔÌÈÎÒÓ ÀappleËÚÂÛÈÒÓ ÂÍ ˆÛ ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ 2003, ÓÔÓÈÛÌÔ ÂÓÈÎÒÓ Î È È ÈÎÒÓ ÂÈ- ÒÓ ÚÔ ÚÔÌÈÎÒÓ ÀappleËÚÂ- ÛÈÒÓ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙ ÛÂÈ ÙÔ Ó Ô.3185/2003, Ô ÔappleÔ Ô ÙÚÔappleÔappleÔ ËÛ ÙÔ.2668/1998, ÂÓ ÚÌÔÓ Ô- ÓÙ ÙËÓ ÏÏËÓÈÎ ÔÌÔıÂÛ Ì ÙËÓ ËÁ 2002/39/. ªÂ ÙÔÓ ÓÔÓÈÛÌfi ÂÓÈÎÒÓ ÂÈÒÓ ( applefiê ÛË 296/93/2003, º 1682/µ/ ) ÁÈ appleúòùë ÊÔÚ ÔÚÈÔıÂÙ ıëî Ó Ì ÎÚ ÂÈ ÔÈ ÌÂÙ ÊÔÚ applefi ÙË - ıôïèî ÀappleËÚÂÛ ( À). ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, appleô- Û ÊËÓ ÛıËΠfiùè ÔÈ ÌÂÙ ÊÔÚ ÊÔ- ÚÔ Ó ÛÙË È ÛË Ù ÚÔÌÈÎÒÓ ÓÙÈÎÂÈ- Ì ÓˆÓ, ÌÂ È È ÙÂÚ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ È Â - ÚÈÛË ÚfiÓÔ, È ÚÔÌ Î È Âapple ÔÛË - ÓÙÈÎÂÈÌ ÓˆÓ, appleô Ë È ÚÔÌ ÙÔ apple Ú ÎÔ- ÏÔ ıâ Ù È applefi È ÈÎfi ÛÙËÌ Ú ÎÔÏÔ - ıëûë Î È ÓÙÔappleÈÛÌÔ ÚÔÌÈÎÒÓ ÓÙÈ- ÎÂÈÌ ÓˆÓ ( ). appleèô ÛËÌ ÓÙÈÎ ÛËÌ ÙÔ ÓÔÓÈ- ÛÌÔ Â Ó È Ù ÎfiÏÔ ı : ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË ÙË ÙËÛË ÁÈ ÂÈÔ- fiùëûë Ì ψÛË ÚÔ Ù ÚÔ- ÌÈÎÒÓ appleëúâûèòó applefi ÙÈ Ù ÚÔÌÈÎ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î ıò Î È appleïô ÛÙ ÛË ÙË È ÈÎ Û Î È Ì ˆÛË ÙÔ Úfi- ÓÔ ÂÈÔ fiùëûë ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Ì ÂÓÈÎ Õ ÂÈ. ÚÈÛÌfi ÙÔ ÚÔÌÈÎÔ ÈÎÙ Ô Î È ÙÔ ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ. - ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔappleÔ ËÛË ÙË appleïëúôêôúè Î È Û Ó ÂÛË ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ appleô  - Ó È ÂÓÙ ÁÌ Ó ÛÙÔ ÎÙ Ô ÂÈÔ ÔÙË- Ì ÓË ÂappleÈ Â ÚËÛË Î È ÙÔ ÙÚfiappleÔ È - Û Ó ÂÛË ÙˆÓ ÚÔÌÈÎÒÓ ÈÎÙ ˆÓ, ÁÈ ÙËÓ apple ÚÔ appleëúâûèòó Û appleâúèô appleô ÂÓ Î Ï appleùôóù È applefi ÙËÓ ÂÈÔ- ÔÙËÌ ÓË ÂappleÈ Â ÚËÛË. È ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÓÈÎÒÓ ÂÈÒÓ Û ÙÚÂÈ Î ÙËÁÔÚ Â : ñ ÔappleÈÎ ÂÓÈÎ Õ ÂÈ : ÂappleÈ Â ÚËÛË È ı ÙÂÈ Ó Î ÓÙÚÔ È ÏÔÁ Ù - ÚÔÌÈÎÒÓ ÓÙÈÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È ËÏÒÓÂÈ Ì appleâúèûûfiùâúâ ÁˆÁÚ ÊÈÎ appleâúèô ( ÌÔ ) appleô ÂÍ appleëúâùâ. ñ ÂÚÈÊÂÚÂÈ Î ÂÓÈÎ Õ ÂÈ : ÂappleÈ-  ÚËÛË È ı ÙÂÈ appleâúèûûfiùâú applefi Ó Î ÓÙÚ È ÏÔÁ Î È ËÏÒÓÂÈ Ì appleâúèûûfiùâúâ ÁˆÁÚ ÊÈÎ appleâúèô ( ÌÔ ) appleô ÂÍ appleëúâùâ Ì ÙÔ ÎÙ fi ÙË. ñ ıóèî ÂÓÈÎ Õ ÂÈ : ÂappleÈ Â ÚËÛË È ı ÙÂÈ fiï Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ Ù ÚÔÌÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË Ì Â- ÚÈÊÂÚÂÈ Î ÂÓÈÎ Õ ÂÈ Î È ÂappleÈappleÏ ÔÓ Ó Î Ù ÛÙËÌ ÌÂÙ - ÊÔÚÒÓ Û Πıâ ÔÌfi ÁÈ ÙËÓ Î Ï Ë ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÒÚ. ËÌÂÈÒÓÂÙ È fiùè Û Πıâ appleâú appleùˆûë Â- ÓÈÎ Õ ÂÈ Ë Â ı ÓË ÁÈ ÙËÓ apple ÚÔ ÙË appleëúâû Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ ÂappleÈ Â ÚËÛË appleô appleô ÂÙ È ÙË Û ÂÙÈÎ ÂÓÙÔÏ applefi ÙÔÓ Î - Ù Ó ÏˆÙ. ÛappleÈÛË ÙˆÓ ÂÏ ÈÛÙˆÓ Ó ÁÎ ˆÓ appleúô È ÁÚ ÊÒÓ ÙÔ. ıôúèûìfi ÙˆÓ ÂÏ ÈÛÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ appleô appleú appleâè Ó appleâúè ÔÓÙ È ÛÙÔ Ã ÚÙË ÀappleÔ ÚÂÒÛÂˆÓ appleúô ÙÔÓ Ù Ó ÏˆÙ (ÃÀ ), ÙÔ ÓÔ Â ÙÈÎÔ ÂÏÙ Ô - ÌÂÙ ÊÔÚ ( À ) Î È ÙË ÙÔ- ÌÈÎ Ì ÛË. ıôúèûìfi ÙÔ ÙÚfiappleÔ Î Ù ÔÏ ÙˆÓ ÂÙËÛ ˆÓ ÙÂÏÒÓ appleúô ÙËÓ. ÌÊˆÓ Ì ÙÔÓ ÓÔÓÈÛÌfi, ÔÈ ÂappleÈ ÂÈ- Ú ÛÂÈ appleô Ô Ó ÂÓÈÎ Õ ÂÈ ÔÊ ÏÔ Ó Ì ÚÈ ÙÈ 13 ª Ô 2004 Ó appleúôû ÚÌfiÛÔ Ó Ù Û ÛÙ Ì Ù ÙÔ Î È ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÛÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ. ÓÔÓÈÛÌfi È ÈÎÒÓ ÂÈÒÓ ( applefi- Ê ÛË 300/44/2003, º 1906/µ/ ) appleô ÂÍ ˆÛÂ Ë Ú ıìèûâ ÙË È - ÈÎ Û Î È ÙÈ appleúô appleôı ÛÂÈ ÔÚ ÁËÛË, Ó Ó ˆÛË, ÙÚÔappleÔappleÔ ËÛË, Ó ÛÙÔÏ Î È Ó ÎÏËÛË ÙˆÓ È ÈÎÒÓ ÂÈÒÓ apple ÚÔ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ appleëúâûèòó. ÙÔÓ ÙÔÌ apple ÚÔ appleëúâûèòó À, ÁÈ ÙË Ú ÛÙËÚÈÔappleÔ ËÛË ÌÈ ÂappleÈ Â ÚËÛË - ÂÎÙfi ÙˆÓ appleôîïâèûùèîòó ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ ÙÔ ºÔÚ ÚÔ ıôïèî ÀappleËÚÂÛ (º À)- apple ÈÙÂ Ù È È ÈÎ Õ ÂÈ. Õ ÂÈ ÔÚËÁÂ Ù È Î ÙfiappleÈÓ Û ÂÙÈÎ ÙËÛË ÙË ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓË ÂappleÈ Â ÚËÛË. Â Û ÛË Ì ÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ ÓÔÓÈ- ÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ ÂÈÛ ÁÔÓÙ È ÔÈ apple Ú Î Ùˆ ÙÔ- Ì ÁÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È ÙËÓ Ó appleù ÍË ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ appleô Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈÔ ÓÙ È Â- appleèı ÌÔ Ó Ó Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈËıÔ Ó ÛÙËÓ apple - ÚÔ appleëúâûèòó appleô ÂÓ ÂÌapple appleùô Ó ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ appleôîïâèûùèîòó ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ ÙÔ º À: ÚÈÛÌfi Î È Î ıè ÚˆÛË ÙË ÓÓÔÈ ÙÔ ÚÔÌÈÎÔ ÈÎÙ Ô, ÙÔ ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ, Î ıò Î È ÙˆÓ fiúˆó È Û Ó ÂÛ ÙÔ. ıôúèûìfi ÂÓfi appleèô appleôùâïâûì ÙÈÎÔ Î È Â ÏÈÎÙÔ appleï ÈÛ Ô ÂÈÔ fiùëûë, ÓÔÓÙ ÙË Ó ÙfiÙËÙ ÛÙËÓ Ó ÍÈÔÏÔÁ ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙË Ù ÚÔ- ÌÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË Ó apple Ú ÂÈ appleôèôùèî Î È ÍÈfiappleÈÛÙ appleëúâû Â. ÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÌfi ÔÚ ÁËÛË È ÈÎÒÓ ÂÈÒÓ appleâúèï Ì ÓÔÓÙ È Ó Ï ÙÈÎ ÔÈ appleúô- appleôı ÛÂÈ ÔÚ ÁËÛ ÙÔ, ÔÈ appleô ÚÂÒ- ÛÂÈ ÙˆÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Ó - ÓÙÈ ÙˆÓ Î Ù Ó ÏˆÙÒÓ Î È ÔÈ Ú ÙÈÌÔÏfi- ÁËÛË ÙˆÓ apple Ú ÔÌ ÓˆÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ - appleëúâûèòó. 13

14 entaxei new :29 ÂÏ 14 Ù ÙÈÛÙÈÎ ÙÔÈ Â ÁÈ ÙËÓ ıôïèî ÀappleËÚÂÛ fiáîô ÙˆÓ È ÎÈÓËı ÓÙˆÓ Ù - ÚÔÌÈÎÒÓ ÓÙÈÎÂÈÌ ÓˆÓ appleô ÊÔÚÔ - Û Ó ÛÙËÓ ıôïèî ÀappleËÚÂÛ ( À) ÙÔ È ÛÙËÌ apple ÚÔ Û ÛÂ Û - Ó ÍËÛË (533,5 ÂÎ Ù. ÙÔ Ó ÓÙÈ 615,1 ÂÎ Ù. ÙÔ 2003), ÎÔÏÔ ıò- ÓÙ Ì ÛÔ ÂÙ ÛÈÔ Ú ıìfi ÌÂÙ ÔÏ 3,6%. apple ÛË, Ô Ì ÛÔ ÂÙ ÛÈÔ Ú ıìfi ÌÂÙ ÔÏ ÙÔ Î ÎÏÔ ÂÚÁ ÛÈÒÓ Ó Ïı ÛÙÔ 13,4%. ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚË Î ÙËÁÔÚ ÙË À applefi appleïâ Ú fiáîô Â Ó È ÙÔ appleè- ÛÙÔÏÈÎfi ÚÔÌÂ Ô ÛˆÙÂÚÈÎÔ, ÙÔ ÔappleÔ Ô ÙÔ 2003 appleôùâïô Û ÙÔ 84,3% ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ fiáîô ÙË À Ó ÓÙÈ 78,4% appleô Ù Ó ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ ÙÔ appleèûùôïèîfi ÚÔÌÂ Ô ÍˆÙÂÚÈ- ÎÔ, ÙÔ 2003 ÓÙÈÛÙÔÈ Ô Û ÛÙÔ 15,3% ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ fiáîô Ó ÓÙÈ 21% ÙÔ Î ÙËÁÔÚ ÙˆÓ ÂÌ ÙˆÓ Ûˆ- ÙÂÚÈÎÔ Î È ÍˆÙÂÚÈÎÔ ÓÙÈÛÙÔÈ Ô - Û Û ÌÈÎÚfi appleôûôûùfi ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ fiáîô ÙË À. ÙÔ È ÁÚ ÌÌ apple ÚÔ ÛÈ ÂÙ È Ë È ÚÔÓÈÎ ÂÍ ÏÈÍË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ apple ÚÔ- À ÙÔ -Ô ÔappleÔ Ô Â Ó È Ô ºÔÚ ÚÔ ıôïèî ÀappleËÚÂ- Û (º À)- ÁÈ ÙÈ appleèô ÛËÌ ÓÙÈÎ - appleëúâû Â Î È Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó ÁÈ ÙÈ ÂappleÈ- ÛÙÔÏ ÛˆÙÂÚÈÎÔ ' Î È µ' ÚÔÙÂ- Ú ÈfiÙËÙ ÚÔ ˆ 20 ÁÚ ÌÌ ÚÈ ÛÂ Û ÛË Ì ÙË È ÚÔÓÈÎ ÂÍ ÏÈÍË ÙÔ ÂÓÈÎÔ Â ÎÙË ÈÌÒÓ Ù Ó ÏˆÙ -. ÚÔÌÈÎ ÓËÛË ıôïèî ÀappleËÚÂÛ * ÓÔÏÔ ÚÔÌÈÎÒÓ ÓÙÈÎÂÈÌ ÓˆÓ Ù ÛÈ ÔÛÔÛÙÈ ªÂÙ ÔÏ - 7,2% 1,8% 2,8% 2,8% ªÂÙ ÔÏ applefi ÙÔ , ,8 104,6 107,6 * ÎÙ ÌËÛË (ÙÔ appleúòùô ÂÓÓ ÌËÓÔ Â Ó È appleôïôáèûùèîfi, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚÂÈ ÙÂÏ ٠ÔÈ Ì Ó appleôùâïô Ó ÂÎÙ ÌËÛË) ŒÛÔ ıôïèî ÀappleËÚÂÛ ( ÚÒ) * ÓÔÏÔ Ûfi ˆÓ Ù ÛÈ ÔÛÔÛÙÈ ªÂÙ ÔÏ - 13,7% 17,3% 14,2% 8,7% ªÂÙ ÔÏ applefi ÙÔ , ,3 133,9 145,5 * ÎÙ ÌËÛË (ÙÔ appleúòùô ÂÓÓ ÌËÓÔ Â Ó È appleôïôáèûùèîfi, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚÂÈ ÙÂÏ ٠ÔÈ Ì Ó appleôùâïô Ó ÂÎÙ ÌËÛË)  ÎÙ ŸÁÎÔ Î È Ûfi ˆÓ ıôïèî ÀappleËÚÂÛ (2000=100) π À π ø 130,00 ªÂÙ ÔÏ ÂÏÒÓ ÛÂ Û ÛË Ì ÙË ªÂÙ ÔÏ ÙÔ (2000=100) 120,00 110,00 100,00 90, π πª π ø ø ƒπ À ƒ ƒ π ø 20 ƒ ªª ƒπ π πª π ø ø ƒπ À µ ƒ ƒ π ø 20 ƒ ªª ƒπ π π πªø ø 14

15 entaxei new :29 ÂÏ 15 ÁÔÚ ÌÂÙ ÊÔÚÒÓ ÙÂÏ ٠ÚfiÓÈ Ë ÁÔÚ T - ÌÂÙ ÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ÏÏ Ó appleù ÛÛÂÙ È Ì ËÏÔ Ú ıìô. Ô ÁÂÁÔÓfi Ùfi Á ÓÂÙ È Ê ÓÂÚfi Î È applefi ÙË È ÚÔÓÈÎ ÍËÛË ÙÔ Û ÓfiÏÔ ÙˆÓ Û ÂÙÈÎÒÓ ÌÂ- ÁÂıÒÓ ÙË ÁÔÚ ( ÚÈıÌfi Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈÔ ÌÂÓˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛˆÓ, fiáîô È ÎÈ- ÓÔ ÌÂÓˆÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ ÓÙÈÎÂÈÌ ÓˆÓ, ÚÈıÌfi ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ). ÁÎÂÎÚÈÌ Ó : ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ appleô Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈÔ ÓÙ Ó ÛÙËÓ ÁÔÚ ÌÂÙ ÊÔÚÒÓ, ÙÔ È ÛÙËÌ Í ıëîâ Î Ù 69,3%. Ô 2003 ÂÈÔ ÔÙ ıëî Ó applefi ÙËÓ 54 ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ. Î ÎÏÔ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂ- ˆÓ ÙÔ ÙÔÌ ÙÔ 2003 Ó Ïı ÛÙ 203 ÂÎ Ù.  ÚÒ. ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ ÓÙÈ- ÎÂÈÌ ÓˆÓ appleô È ÎÈÓ ıëîâ applefi ÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ÙÔ 2003 ÂÎÙÈÌ Ù È fiùè Ó Ïı Û 31 ÂÎ Ù. Ó ÓÙÈ 19,2 ÂÎ Ù. ÙÔ 2000, apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ Ì ÛÔ ÂÙ - ÛÈÔ Ú ıìfi ÍËÛË 17,3% ÁÈ ÙËÓ appleâú Ô Ô apple ÛË, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ È fiùè ÙÔ 89% ÙˆÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ ÓÙÈÎÂÈÌ ÓˆÓ appleô È ÎÈ- Ó ıëî Ó ÛÙË ÒÚ Ù Ó ÓÙÈΠÌÂÓ Â- ÛˆÙÂÚÈÎÔ Î È ÓÙÈÛÙÔÈ Ô Û Ó ÛÙÔ 68% appleâú appleô ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ Î ÎÏÔ ÂÚÁ - ÛÈÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ 11% ÙˆÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ - ÓÙÈÎÂÈÌ ÓˆÓ Ù Ó ÓÙÈΠÌÂÓ Â͈ÙÂÚÈ- ÎÔ (ÂÈÛÂÚ fiìâó Î È ÂÍÂÚ fiìâó ) Î È ÓÙÈÛÙÔÈ Ô Û Ó ÛÙÔ 32% appleâú appleô ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ Î ÎÏÔ ÂÚÁ ÛÈÒÓ. Ô 55% ÙˆÓ È ÎÈÓËı ÓÙˆÓ Ù - ÚÔÌÈÎÒÓ ÓÙÈÎÂÈÌ ÓˆÓ appleúô Ïı applefi ÙËÓ appleâúèê ÚÂÈ ÙË ÙÙÈÎ Î È applefi - Ù ÙÔ 96,3% ÂappleÈ fiıëîâ ÂÓÙfi ÙË Ò- Ú Î È ÙÔ applefiïôèappleô 3,7% È ÎÈÓ ıëîâ appleúô ÒÚ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎÔ. ËÌ ÓÙÈ- Î appleâúèê ÚÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÁÔÚ appleôùâ- ÏÔ Ó Ë ÂÓÙÚÈÎ ª ΠÔÓ Î È Ë ÙÂ- Ú ÏÏ, applefi ÙÈ ÔappleÔ Â appleúô Ú Â- Ù È Û ÓÔÏÈÎ ÙÔ 22% (11% ÁÈ Î ıâ appleâ- ÚÈÊ ÚÂÈ ) ÙˆÓ Û ÓÔÏÈÎÒÓ È ÎÈÓËı - ÓÙˆÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ ÓÙÈÎÂÈÌ ÓˆÓ. «ıôïèî ÚÔÌÈÎ ÀappleËÚÂÛ ÌÂÙ ÊÔÚ ÂÓËÌÂÚˆıÔ Ì» ÃÈÏÈ Â ÂÌ È È ÎÈÓËı ÓÙ ÓÙÈΠÌÂÓ applefi appleè ÂÈÚ ÛÂÈ ÌÂÙ ÊÔÚÒÓ ŒÓ Ó Ô Â- ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÓÙ appleô ÁÈ ÙÔ Î Ù - Ó ÏˆÙ Â- Í ˆÛ Ë, ÙÔ Ô- appleô Ô ÂappleÈÎÂ- ÓÙÚÒÓÂÙ È Û ı Ì Ù appleô appleùôóù È ÙˆÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ appleë- ÚÂÛÈÒÓ, Ì ÌÊ ÛË ÛÙËÓ ıôïèî ÚÔÌÈÎ ÀappleËÚÂÛ Î È ÙÈ - ÌÂÙ ÊÔÚ. Ô ÓÙ appleô ÂÈ Ù ÙÏÔ «- ıôïèî ÚÔÌÈÎ ÀappleËÚÂÛ - ÌÂÙ ÊÔÚ ÂÓËÌÂÚˆıÔ Ì». Ô ÓÙ appleô, ÌÂÙ Í ÏψÓ, ÂÓËÌÂÚÒ- ÓÂÈ ÙÔ Î Ù Ó ÏˆÙ ÁÈ Ù ÎfiÏÔ ı : ıôïèî ÚÔÌÈÎ ÀappleËÚÂÛ : appleôèâ appleëúâû  appleâúèï Ì ÓÂÈ Ë À, applefiûô Û Ó appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È Ë È - ÓÔÌ Î È appleôèôè Â Ó È ÔÈ ÚfiÓÔÈ Âapple - ÔÛË ÁÈ Î ıâ Î ÙËÁÔÚ ÓÙÈÎÂÈ- Ì ÓˆÓ. ÌÂÙ ÊÔÚ : appleôèâ È ÎÔÏ ÓÛÂÈ apple Ú ÔÓÙ È ÛÙÔ Î Ù Ó ÏˆÙ Î È ÙÈ appleú appleâè Ó ÁÓˆÚ Ô Ó ÁÈ Ó Î ÓÔ Ó ÛˆÛÙ ÂappleÈÏÔÁ. à ÚÙË ÀappleÔ ÚÂÒÛÂˆÓ appleúô ÙÔÓ Ù Ó ÏˆÙ : ÙÈ appleâúèï Ì ÓÂÈ Î È appleôè Â Ó È Ë Ú ÛË ÙÔ. Ì Ù appleô ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ appleïëììâï apple ÚÔ appleëúâûèòó. ÚfiÏÔ ÙË ÛÙÔÓ Ù ÚÔÌÈÎfi ÙÔÌ : ÙÈ ÂÏ Á ÂÈ Î È appleôèôè Â Ó È ÔÈ ÙÚfiappleÔÈ Âapple Ï ÛË È ÊÔÚÒÓ. ËÌÂÈÒÓÂÙ È fiùè Ë ıôïèî - ÚÔÌÈÎ ÀappleËÚÂÛ Â Ó È Ó Û ÓÔÏÔ - ÛÈÎÒÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ appleëúâûèòó appleô Ë ÔÏÈÙ ıâˆúâ appleô Ú ˆÛ ÙË Ó Â- Í ÛÊ Ï ÂÈ Û ÛÙ ıâú ÛË, appleúôûèù ÙÈÌ Î È Î ıôúèûì ÓË appleôèfiùëù Û fi- ÏÔ ÙÔ Î ÙÔ ÎÔ ÙË ÒÚ. È - ÌÂÙ ÊÔÚ ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Âapple ÁÔ Û È ÛË Ù ÚÔÌÈÎÒÓ ÓÙÈÎÂÈÌ ÓˆÓ, Ù ÔappleÔ apple Ú ÎÔÏÔ ıô ÓÙ È, Ó appleúô Ó, applefi ÂÈ ÈÎfi Û ÛÙËÌ apple Ú ÎÔÏÔ ıë- ÛË Î È ÂÓÙÔappleÈÛÌÔ. Ô ÓÙ appleô È Ù ıâù È applefi Ù ÁÚ - Ê ÙË Î È applefi ÙÔ ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ ÙË ( ÓfiÙËÙ : ËÌÔ- ÛÈfiÙËÙ / ÓËÌÂÚˆÙÈÎ ŒÓÙ apple ) Î È Ë, Ô Ó ÏÔappleÔÈËıÂ È ÈÎ Û Â Ì ÈÎ È ÓÔÌ ÙÔ. 15

16 entaxei new :29 ÂÏ 16 Ù Ó ÏˆÙ È ÈÎ ÂÓfiÙËÙ appleô appleâ ı ÓÂÙ È ÛÂ Î Ù Ó ÏˆÙ ËÌÈÔ ÚÁËÛÂ Ë ÛÙÔ ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ ÙË. ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÓfiÙËÙ : Ú ÔÓÙ È appleïëúôêôú  ÁÈ ÙÔÓ o- Ì Í appleëú ÙËÛË Ù Ó ÏˆÙÒÓ appleô ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÙËÓ Î È ÁÈ ÙÔ ÙÚfiappleÔ appleô ÔÈ Î Ù Ó ÏˆÙ ÌappleÔÚÔ Ó Ó appleâ ı ÓÔ Ó Ù ÂÚˆÙ Ì Ù ÙÈ Î Ù ÁÁÂÏ Â ÙÔ ÁÈ ı Ì Ù ÙËÏÂappleÈ- ÎÔÈÓˆÓÈ ÎÒÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ appleëúâ- ÛÈÒÓ. Ó È È ı ÛÈÌÔ ÙÔ ÂÈ ÈÎfi ÓÙ appleô ÙË ÁÈ ÙËÓ appleôûùôï ÈÙËÌ ÙˆÓ/ Î Ù ÁÁÂÏÈÒÓ. ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È Ù ÙÈÌÔÏfiÁÈ ÙËÏÂ- ʈÓ. Ó È È ı ÛÈÌ fiï Ù ÓÙ apple appleô ÂÈ ÂÎ ÒÛÂÈ Ë Î È Ù ÔappleÔ apple Ú Ô Ó ÚËÛÙÈÎ appleïëúôêôú  ÁÈ È ÊÔÚ ı Ì Ù appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔ Î Ù Ó ÏˆÙ.. ËÊÈÛ 60, ª ÚÔ ÛÈ, ËÏ.: , Fax: ÙËÛË ÁÁÚ Ê ÛÙÔÓ Î Ù ÏÔÁÔ appleô ÂÎÙÒÓ ÙÔ «appleèîôèóˆó  ÂÓ Ù ÂÈ» Ó ÂappleÈı Ì ÙÂ Ó Ï Ì ÓÂÙ ˆÚÂ Ó ÙÔ ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô ÙË, apple Ú Î ÏÔ ÌÂ Ó appleôûùâ ÏÂÙ  Ù ÙËÓ ÎfiÏÔ ıë ÙËÛË Û ÌappleÏËÚˆÌ ÓË ÛÙÔ fax:  Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì Ó Ì ÌÂ Ù È Â ÔÌ Ó ÛÙË È ı ÓÛË ÂÁÁÚ Ê appleòó ÌÔ: Ù ÈÚ : ÛË ÛÙËÓ ÂÙ ÈÚ : È ı ÓÛË: : ËÏ.: ÏÏ Á ÛÙÔÈ Â ˆÓ ( ÌappleÏËÚÒÛÙ ÙÔ ÔÓÔÌ ÙÂappleÒÓ Ìfi Û Î È ÌfiÓÔ Ù ÛÙÔÈ Â appleô ÏÏ Ô Ó) ŸÓÔÌ : ÓÙÈΠÌÂÓÔ ÂÙ ÈÚ : ÂÚÈÔ : Fax: