July Cycle (September-October) Internal Assessments First and Second Stage dä ÉÊ DªÀÈw ( É ÉÖA gï-cpéæöã gï) DªÀvÀð ÀzÀ DAvÀjPÀ AzsÀUÀ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "July Cycle (September-October) Internal Assessments First and Second Stage dä ÉÊ DªÀÈw ( É ÉÖA gï-cpéæöã gï) DªÀvÀð ÀzÀ DAvÀjPÀ AzsÀUÀ"

Bản ghi

1 July Cycle (September-October) Internal Assessments First and Second Stage dä ÉÊ DªÀÈw ( É ÉÖA gï-cpéæöã gï) DªÀvÀð ÀzÀ DAvÀjPÀ AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ Éà ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ Éà ºÀAvÀ First Year B.Com ÀæxÀªÀÄ.PÁA. PÀ ÁðlPÀ gádå ªÀÄÄPÀÛ «±Àé«zÁå AiÀÄ ªÀÄÄPÀÛUÀAUÉÆÃwæ, ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ Karnataka State Open University Mukthagangothri, Mysuru ªÉ ï ÉÊmï: E J JPïì ÀASÉåUÀ¼ÀÄ : , , ,

2 ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ.PÁA. dä ÉÊ ( É ÉÖA gï-cpéæöã gï) gà DªÀvÀð ÀzÀ DAvÀjPÀ AzsÀUÀ¼ÀÄ Á À ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ : 2017gÀ AiÀÄÄ.f.¹. (zàægà²pà ët) AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀæPÁgÀ ªÀiË åªàiá À À PÀ æªàäªàå DAvÀjPÀ ªÀiË å ªÀiÁ À À ªÀÄvÀÄÛ ªÀµÁðAvÀå ÀjÃPÉë UÀ¼À ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. DAvÀjPÀ ªÀiË åªàiá À ÀPÉÌ ÀA A ü¹zàavé ÁæxÀ«ÄPÀªÁV AzsÀ À èpé ÀzÀÞwAiÀÄ ÀÄß gàavàgà ªÀiË åªàiá À À JAzÀÄ «±Àé«zÁå AiÀĪÀÅ ÀjUÀt¹zÉ. AzsÀzÀ Àæ±ÉßUÀ¼À ÀÄß «±Àé«zÁå AiÀĪÀÅ ÀÆa¹gÀĪÀ ÀoÀå ÀÆa DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÃqÀ ÁVzÉ. C èzé Àæ±ÉßUÀ¼À ÀÄß gàæ ÀĪÀ è ªÁ ðpà ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß PÀÆqÀ UÀªÀÄ ÀzÀ èj¹péæ¼àî ÁVzÉ. ªÀ³ÀðzÀ PÉÆ ÉAiÀÄ è CAwªÀÄ ÀjÃPÉëUÀ¼À ÀÄß ±ÉÊPÀëtÂPÀ À ÀÆa AiÀÄAvÉ ÀqÉ À ÁUÀÄvÀÛzÉ. gàavàgà DAvÀjPÀ ªÀiË åªàiá À ÀªÀ ÀÄß ÀqÉ À ÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ Éà ºÀAvÀPÉÌ ZÁ É ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwªÉ. ªÉÆzÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ Éà ºÀAvÀzÀ Àæw ÀwæPÉUÉ JgÀqÀÄ Àæ±ÉßUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À è MAzÀ ÀÄß GvÀÛj ÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆzÀ Éà ªÀµÀðzÀ è MlÄÖ 6 ÀwæPÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ÀæwAiÉÆAzÀÄ Àæ±ÉßUÀÆ 10 CAPÀUÀ¼ÀÄ «záåyðuà½ué C ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ JgÀqÀÄ sá PÀ «µàaiàäuà¼àä, ªÀÄÆgÀÄ LaÒPÀ «µàaiàäuà¼àä ªÀÄvÀÄÛ ICHRES AzsÀUÀ¼À ÀÄß GvÀÛj ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj ÀĪÁUÀ «µàaiàäpéì ÀA A ü¹zà ÀoÀå ÀÄ ÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ÀéAiÀÄA-PÀ PÁ ÁªÀÄVæ, AiÀÄvÀPÁ PÀ ªÉÆzÀ ÁzÀªÀÅUÀ¼À ÀÄß ÀgÁªÀIJð ÀĪÀÅzÀÄ. GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß PÉÊ gàºàzà è géaiàä ÉÃPÀÄ. méê ï / ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ PÀA ÀÆålgï AzÀ ÀqÉzÀ ªÀÄÄ ævà gàæ ÀªÀ ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ÀAzÀ sàðzà èaiàäæ CAVÃPÀj ÀĪÀÅ è. CzsÀåAiÀÄ À ÁªÀÄVæUÀ¼À ÀÄß AiÀÄxÁªÀvÀÄÛ ÀPÀ Ä ªÀiÁrzÀ è CAvÀºÀªÀÅUÀ¼À ÀÄß ªÀiË åªàiá À ÀPÉÌ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. «záåyðuà¼àä Àæw ÀwæPÉAiÀÄ DAvÀjPÀ AzsÀUÀ¼À ÀÄß ÀævÉåÃPÀªÁV A4 C¼ÀvÉAiÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ è GvÀÛj À ÉÃPÀÄ. «záåyðuà¼àä vàªàää ºÉ ÀgÀÄ, ÉÆÃAzÀt ÀASÉå, PÉÆà ïð, zàægàªátâ ÀASÉå EvÁå «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß ªÀÄÄR ÀÄlzÀ è ÀªÀÄÆ ¹gÀ ÉÃPÀÄ. J Áè AzsÀUÀ¼À ÀÄß MAzÀÄ PÉÆÃmÉAiÀÄ è Ej¹ AzsÀ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ºÉ ÀgÀ ÀÄß PÉÆÃmÉ ªÉÄÃ É géaiàä ÉÃPÀÄ. Spiral Binding CxÀªÁ E ÁåªÀÅzÉà jãwaiàä Áè¹ÖPï ºÉÆgÀ ºÉÆ PÉAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅ è. ÀÄlUÀ¼À ÀÄß C APÀj ÀĪÀ CUÀvÀå«è..PÁA. «záåyðuà¼àä váªàå DAiÉÄ̪ÀiÁrPÉÆAqÀ ÁæzÉòPÀ PÉÃAzÀæzÀ zéãð±àpàgàäuà½ué (ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹) vàªàää AzsÀUÀ¼À ÀÄß ÉÆÃAzÀt CAZÉ ªÀÄÆ PÀ / RÄzÁÝV À è ÀĪÀÅzÀÄ. ÉÆÃAzÁ ÄvÀ CAZÉAiÀÄ gà²ãwaiàä Àß eéæã Á ÀªÁV Ej¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. C èzé, J è AzsÀUÀ¼À ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV eégápïì ªÀiÁr¹ Ej¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ..PÁA. «záåyðuà¼àä ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæªÀ ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ è, CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ - ÀAAiÉÆÃd Á üpájuà¼àä, PÀgÁªÀÄÄ«,.PÁA. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, n.n.j ï. læ ïö (Dgï), ÀgÀ Àéw ÀÄgÀA, ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ À è ÀĪÀÅzÀÄ. «záåyðuà¼àä AzsÀUÀ¼À ÀÄß géaiàääªà ÀA AzsÀ vàªàää «sáuàuà¼à CzsÁå ÀPÀgÀ ÀÄß ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV DUÀ CxÀªÁ zàægàªátâ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁUÀ ÀA ÀQð À ºÀÄzÀÄ. zàægàªátâ ÀASÉåUÀ¼ÀÄ, «ªÀgÀuÁ ÀÄ ÀÛPÀ/ªÉ ï ÉÊmï À è ÀªÀÄÆ vàªávzàäý C èazà ÀqÉAiÀÄ ºÀÄzÁVzÉ. AzsÀUÀ¼À ÀÄß À è ÀĪÀ ªÀÄÄRå ÁAPÀ PÀæ. ÀA. AzsÀ À è À Ä PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ 1 ªÉÆzÀ Éà ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ Éà ºÀAvÀzÀ AzsÀ rã ï (±ÉÊPÀëtÂPÀ)

3 First Year B.Com July Cycle (September-October) Assignments Guidelines: Under the notification of University Grants Commission (ODL) 2017, the evaluation, covers both internal assessment and term end examination. In the case of the former, the University as created continuous assessment for which primarily assignments system is followed. Assignments are given hereunder on the basis of the syllabus prescribed by the University. The questions relating to assignment are designed keeping in view the term end examination. The later, by way of term end examination which will be conducted at the end of the year of study as per calendar of events. The continuous assessment evaluation. First and Second stage has been initiated and its information are as follows. First and Second stage two questions are given under each course, therefore student shall answer one question from each course. There are 5 courses and 01 ICHRES during first year. Each question carries 10 marks. The students shall answer only two languages, the three Optional that they have opted and ICHRES. The students are hereby instructed to answer the questions by referring the text books, SLM, journals etc., The students shall answer the assignments in hand writing only. The typed material or computerized output will not be considered under any circumstances. In case the study material is replicated in the assignments, it will be not considered for valuation. Write assignment on each course separately, on A4 Sheet. The students shall indicate their name; roll number, course, mobile number without fail. Keep the assignments in a single envelop cover and may be super scribe as Assignments for.. (Programme Name) on the top of it. B.Com students, who have opted a specific Regional Centre (other than Mysuru Centre), shall submit the assignment to the concerned Regional Director. B.Com students, who have opted Mysuru Centre, shall submit their assignments to The Coordinator, KSOU, B.Com Study Center T.T.L. Trust, Saraswathipuram, Mysore The students may feel free to contact any faculty member either in person or over phone. The contact numbers will be available in prospectus/website. Important date for Submission of the Assignment Sl No. Assignment Last Date of Submission 1 First and Second stage Assignment Dean (Academic)

4 ªÉÆzÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ Éà ºÀAvÀzÀ AzsÀ ÉUÀ¼ÀÄ-Assignment Stage - Ist & II nd dä ÉÊ ( É ÉÖA gï-cpéæöã gï) gà DªÀvÀð ÀzÀ DAvÀjPÀ AzsÀUÀ¼À Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ÀæxÀªÀÄ.PÁA. - sá PÀ PÀ ÀßqÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹. (MAzÀ Éà DªÀvÀð) CAPÀUÀ¼ÀÄ : 1 X 10 = ºÀÄvÀÛjAiÀÄ ºÁqÀÄ PÀ«vÉAiÀÄ è PÉÆqÀªÀgÀ C üªàiá À ºÉÃUÉ avà ætuéæarzé? «ªÀj¹. CxÀªÁ végéuà¼àä ÁlPÀzÀ è QnÖ ÁvÀ æzà ªÉʲµÀÖöå ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀvÀéªÀ ÀÄß «ªÀj¹. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹. (JgÀqÀ Éà DªÀvÀð) CAPÀUÀ¼ÀÄ : 1 X 10 = gá.pàä. CªÀgÀÄ záæ sáå¹uà¼à ÉÆÃPÀªÀ ÀÄß ºÉÃUÉ awæ¹záýgé? «±Éèà ¹. CxÀªÁ DqÀ½vÀ PÀ ÀßqÀ JAzÀgÉà ÀÄ? CzÀgÀ ÀégÀÆ À PÀëtUÀ¼À ÀÄß PÀÄjvÀÄ gé Äj. ***** English (Language) - Ist Stage BEN-01: Poetry, Prose, Fiction and Grammar Note: Answer any one question. Each question carries 10 marks. MARKS: 1 X 10 = Write a critical appreciation of Gray s Elegy Written in a Country Churchyard. OR "The Daffodils" is a poem about the process of poetic creation. Discuss. English (Language) Note: Answer any one question. Each question carries 10 marks. MARKS: 1 X 10 = Explain the Drought situation in Mangal village as presented in The Guide. OR What are Bacon's views on studies? *****

5 हहद (भ षषक) स न तक क व य स ग रह, हहद गद य-भ रत, प रषतष ष कह ष य, हहद व य करण और अ व द स च : ककस एक प रश न क उत तर ष षखए MARKS: 1 X 10 = च फ क द वत कह क स र ष खत ह ए, उसक षवश षत ओ पर प रक श ड ष ए अथव षवक र शब द ककस कहत ह? उसक ककत भ द ह? स द हरण समझ इए ष त य चरण (II Stage) स न तक क व य स ग रह, हहद गद य-भ रत, प रषतष ष कह ष य, हहद व य करण और अ व द स च : ककस एक प रश न क उत तर ष षखए MARKS: 1 X 10 = प स क र त कह क स र ष खत ह ए, उसक उद द श य क समझ इए अथव स ज ञ ककस कहत ह? उसक ककत भ द ह? स द हरण समझ इए Sanskrit (Language) méì ÉMüÉ/Course/Paper-1 Ist Stage Answer any one question. MARKS: 1 X 10 = 10 ªÉÆzÀ Éà ºÀAvÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹. 1. «zéåaiàä «sáuàuà¼à ÀÄß CxÀð±Á ÀÛçPÀÌ ÀÄ ÁgÀªÁV ÀAUÀ滹. Summarise the division of vidya according to Arthashastra. ªÀĺÁ±ÉéÃvÉAiÀÄ PÀxÉAiÀÄ ÀÄß ÀAPÉëà ÀªÁV gé Äj. Write briefly the story of Mahashweta. Answer any one question. MARKS: 1 X 10 = 10 JgÀqÀ Éà ºÀAvÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹. 2. à ÀgÁd À DqÀ½vÀzÀ UÉÎ MAzÀÄ À æ AzsÀ gé Äj. Write an essay on the administration of king Dilipa. ²ªÀzsÀ ÀÄ sàðauàªà ÀÄß ÀAUÀ滹 gé Äj. Summarise the Shivadhanurbhanga.

6 Urdu (Language)- Ist Stage Paper I / Course I - (Poetry, Prose, Novel & Grammar) Note: 1) Answer any one question only. 01 : 0 مضمون"کھبل میں رہو بیگم " کب نشبنبت تنقیذی جبئزہ لیجئے OR 2 حروف کی تعریف کرتے ہوئے اسکی مختلف قسمیں بتبئیے Note: 1) Answer any one question only. 0 کسی ایک نظم )ا( میں ہنذوستبنی )ج( منبجبت 01 : نشبنبت کب خالصہ اپنے الفبظ میں لکھئیے: )ة( میل کے پتھر OR 2 نبول "نرمال" کے مرکزی کردار کب تنقیذی جبئزہ لیجئے Telugu (Language) Ist Stage.ఎ., 1. Answer any one question. MARKS: 1 X 10 = 10 1.

7 1. Answer any one question. MARKS: 1 X 10 = : Indian Constitution, Human Rights and Environmental Studies (ICHR&ES) Ist Stage ságàvàzà ÀA«zsÁ À, ªÀiÁ ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Àj ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ À Answer any one question from First stage MARKS: 1 X 10 = 10 ªÉÆzÀ Éà ºÀAvÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹ 1. Examine the meaning, importance and growth of the Indian Constitution. ságàvà ÀA«zsÁ ÀzÀ CxÀð, ÁæªÀÄÄRåvÉ ªÀÄvÀÄÛ É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ÀÄß Àj²Ã ¹. Describe the structure, powers and functions of National Human Rights of Commission (NHRC). gá ÖçÃAiÀÄ ªÀiÁ ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÉÆÃUÀzÀ gàzà É, C üpágà ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼À ÀÄß «ªÀj¹. Answer any one question from second stage MARKS: 1 X 10 = 10 JgÀqÀ Éà ºÀAvÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹. 2. Discuss the value and limitation of the Directive Principles of State Policy. gádå Ãw zéãð±àpà vàvàéuà¼à ªÀiË åuà¼à ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «ÄwUÀ¼À ÀÄß ZÀað¹. Explain the structure and functions of Ecosystem. Àj ÀgÀ ªÀåªÀ ÉÜAiÀÄ gàzà É ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼À ÀÄß «ªÀj¹. COURSE I: BUSINESS ORGANISATION AND MANAGEMENT Ist Stage Answer any one question from First stage MARKS: 1 X 10 = 10 ªÉÆzÀ É ºÀAvÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹. 1. Planning is an Intellectual Process - Elucidate. AiÉÆÃd É JA ÄzÀÄ MAzÀÄ Ë ÞPÀ ÀæQæAiÉÄ - Àj²Ã ¹. Discuss the role of Public Utilities in the development of a nation. zéã±àzà ÀæUÀwAiÀÄ è ÁªÀðd PÀ ÉêÁ ÀA ÉÜUÀ¼À ÁvÀæªÀ ÀÄß «ªÀj¹.

8 Answer any one question from second stage MARKS: 1 X 10 = 10 JgÀqÀ Éà ºÀAvÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹. 2. What do you mean by holding and subsidiary company? State different types of holding companies?»qàäªà½ PÀA À ªÀÄvÀÄÛ CAUÀ ÀA ÉÜ JAzÀgÉà ÀÄ?»qÀĪÀ½ PÀA À AiÀÄ ««zà «zsàuà¼à ÀÄß w½¹. What is business combination? Explain the different types of business combination. ªÁå Áj ÀAAiÉÆÃd É JAzÀgÉà ÀÄ? ««zsà UÉAiÀÄ ªÁå Áj ÀAAiÉÆÃd ÉUÀ¼À ÀÄß «ªÀj¹. COURSE II: INDIAN BUSINESS ENVIRONMENT Ist Stage Answer any one question from First stage MARKS: 1 X 10 = 10 ªÉÆzÀ É ºÀAvÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹. 1. Discuss the relevance of Corporate Social Responsibilities of a business in the present context. À æ ÀÄÛvÀ ÀAzÀ sàðzà è PÀA À UÀ¼À ªÀåªÀºÁgÀzÀ ÁªÀiÁfPÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ ÀÄß ZÀað¹. Discuss the benefits of Foreign Direct Investment in the industrial development of India. ságàvàzà PÉÊUÁjPÁ ÀæUÀwAiÀÄ è «zéã² ÉÃgÀ AqÀªÁ¼ÀzÀ G ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À ÀÄß ZÀað¹. Answer any one question from second stage MARKS: 1 X 10 = 10 JgÀqÀ Éà ºÀAvÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹. 2. Explain the steps taken by the Indian government to reduce unemployment problems. gàäzéæåãuà ÀªÀÄ ÉåAiÀÄ ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ Ä ságàvà ÀPÁðgÀ véuézàäpéæargàäªà PÀæªÀÄUÀ¼À ÀÄß «ªÀj¹. What are special Economic Zones? List out the SEZs located in our country. Write the facilities provided by the Government towards SEZs in India. «±ÉõÀ DyðPÀ ªÀ AiÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉà ÀÄ? ÀªÀÄä zéã±àzà ègàäªà «±ÉõÀ DyðPÀ ªÀ AiÀÄUÀ¼À ÀÄß ÀnÖ ªÀiÁr. ságàvà ÀPÁðgÀªÀÅ «±ÉõÀ DyðPÀ ªÀ AiÀÄUÀ½UÉ ÃrgÀĪÀ Ë s ÀåUÀ¼À ÀÄß gé Äj. COURSE III: FINANCIAL ACCOUNTING-I - Ist Stage Answer any one question from First stage MARKS: 1 X 10 = 10 ªÉÆzÀ É ºÀAvÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹. 1. From the following Trial balance and other information relating to the business of Sri. Rajesh, you are required to prepare Trading account, Profit and loss account and Balance Sheet for the year ended 31st December Particulars Dr. Cr. Capital ,000 Purchases 2,00, Sales ,50,000 Carriage outwards 8,

9 Freight 10, Salaries 19, Discounts 3,000 1,200 Rent paid 3, Sundry expenses 1, Debtors and creditors 1,20,000 1,27,000 Bad debts 2, Reserve for bad debts ,500 Stationery expenses 2, Drawings 2, Wages 8, Bills payable ,000 Returns 8,600 10,300 Cash at bank 10, Stock on , Land and Building 1,00, Furniture s 22, Total 6,00,000 6,00,000 Adjustments: 1. Closing stock was valued at Rs.1,20, Salary prepaid Rs.5, Wages outstanding Rs.2, Provides RBD 5% on debtors 5. Charge 10% depreciation on buildings and furniture. 31 Éà r ÉA gï 2019gÀAvÉ F PɼÀV À vá¼é ÀnÖAiÀÄÄ ²æà gáeéã±ïgàªàjué ÀA A ü¹zàäý, ªÁå Áj ªÀÄvÀÄÛ Á s À ÀµÀÖ SÁvÉUÀ¼À ÀÄß ºÁUÀÆ CzÉà ÁAPÀzÀAzÀÄ EzÀÝAvÉ DqsÁªÉ ÀwæPÉAiÀÄ ÀÄß vàaiàiáj¹. «ªÀgÀ Dr. Cr. AqÀªÁ¼À ,000 Rjà 2,00, «PÀ æaiàä ,50,000 ªÀiÁgÁl ÀgÀQ À gàªá É ªÉZÀÑ 8, ÁUÁuÉ ªÉZÀÑ 10, ÀA ¼À 19, ÉÆÃr 3,000 1,200 ÁrUÉ 3, EvÀgÉ RZÀÄðUÀ¼ÀÄ 1, IÄtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsà UÀ¼ÀÄ 1,20,000 1,27,000 PÀgÀqÀÄ Á 2, PÀgÀqÀÄ Á «Äà À Ä ,500 ªÀÄÄzÀ æt ªÀÄvÀÄÛ ÉÃR À ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ 2, J¼ÉvÀ 2, PÀÆ 8, PÉÆqÀ ÉÃPÁzÀ ºÀÄAr ,000 ªÁ À Áw 8,600 10,300 ºÀt ÁåAQ À è 10,

10 ÀgÀPÀÄ ( ) 80, s ÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ 1,00, ÃoÉÆà ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 22, MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 6,00,000 6,00,000 ºÉÆAzÁtÂPÉUÀ¼ÀÄ: C) CAwªÀÄ ÀgÀPÀÄ ² ÄÌ gàæ.1,20,000 D) ªÀÄÄAUÀqÀ ÀA ¼À PÉÆnÖzÀÄÝ gàæ.5,000, E) ÁQ EgÀĪÀ PÀÆ gàæ.2,000 F) IÄtÂUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ É ±ÉÃ.5% gàµàäö PÀgÀqÀÄ Á zà «Äà À j¹. G) PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ÃoÉÆà ÀPÀgÀtUÀ¼À ªÉÄÃ É ±ÉÃ.10% gàµàäö ÀªÀPÀ½ véué Äj. Explain the various Accounting Concepts and Conventions. ÉPÀÌ ±Á ÀÛçzÀ ««zsà PÀ à É ªÀÄvÀÄÛ ÀA ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À ÀÄß «ªÀj¹. Answer any one question from second stage MARKS: 1 X 10 = 10 JgÀqÀ Éà ºÀAvÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹. 1. Akash of Mysuru consigned 500 cases of medicines costing Rs.4,000 per case to Arvind of Bengaluru on The goods were invoiced at 25% above cost. Arvind was entitled to an ordinary commission of 5% on sales and 2 1 / 2 % delcredere commission on all sales. Akash incurred the following expenses: 1. Packing charges : Rs.24, Loading charges : Rs.8, Lorry hire charges : Rs.12, Railway freight : Rs.68,000 The cases were received by Arvind on The account sales from Arvind on revealed the following. 300 cases sold on at Rs.5,000 per case. 150 cases sold on at Rs.5,600 per case. Arvind incurred unloading charges of Rs.7,000 and warehouse rent of Rs.9,000. Arvind enclosed a bank draft for the balance due. Write Consignment Account and Arvind s Account in the books of Akash. ÁAPÀ: gàazàä ªÉÄÊ ÀÆj À DPÁ±ïgÀªÀgÀÄ, ÉAUÀ¼ÀÆj ÀªÀgÁzÀ CgÀ«AzïgÀªÀjUÉ 500 ÉnÖUÉ eëµà AiÀÄ ÀÄß PÀ¼ÀÄ» ÀÄvÁÛgÉ. À æw ÉnÖUÉ É É gàæ.4,000/-. ÀgÀPÀ ÀÄß C À Ä É ÉVAvÀ Àæw±ÀvÀ 25gÀµÀÄÖ ºÉaÝUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. CgÀ«AzïgÀªÀjUÉ ÁªÀiÁ Àå PÀ«ÄµÀ ï 5% ºÁUÀÆ qé ïpéæqàgï PÀ«ÄµÀ ï 2 1 / 2 % (J Áè ªÀiÁgÁlzÀ ªÉÄÃ É PÉÆqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ). DPÁ±ïgÀªÀgÀÄ F PɼÀV À ªÉZÀÑUÀ¼À ÀÄß s Àj¹zÁÝgÉ. 1. PÀlÄÖ«PÉ ªÉZÀÑ gàæ.24, ÁjUÉ vàäa ĪÀ RZÀÄð gàæ.8, Áj ÁrUÉ gàæ.12, géê Éé ÁUÁuÉ ªÉZÀÑ gàæ.68,000. ÁAPÀ: gàazàä CgÀ«AzïgÀªÀgÀÄ ÀgÀPÀ ÀÄß ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

11 gÀAzÀÄ DPÁ±ïgÀªÀgÀÄ CgÀ«AzïjAzÀ ªÀiÁgÁl ÉPÀÌ ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ CzÀgÀ ÀæPÁgÀ 300 ÉnÖUÉUÀ¼À ÀÄß ÁAPÀ: gàazàä ÀæwAiÉÆAzÀ ÀÄß gàæ.5,000gàavé 150 ÉnÖUÉUÀ¼À ÀÄß gàazàä À æwaiéæazàpéì gàæ.5,600 gàavé ªÀiÁgÀ ÁVzÉ. CgÀ«AzïgÀªÀgÀÄ ÀgÀPÀÄ E½ ÀĪÀÅzÀPÁÌV gàæ.7,000uà¼à ÀÄß ºÁUÀÆ GUÁæt ÁrUÉ gàæ.9,000 UÀ¼À ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. DPÁ±ïgÀªÀjUÉ PÉÆqÀ ÉÃPÁzÀ G½zÀ ºÀtªÀ ÀÄß ÁåAPï rraiàä ªÀÄÆ PÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ ÁUÀÄvÀÛzÉ. DPÁ±ïgÀªÀgÀ ÀÄ ÀÛPÀzÀ è ªÀiÁgÁlPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ÀgÀQ À SÁvÉ (Consignment A/c) ªÀÄvÀÄÛ CgÀ«AzïgÀªÀgÀ SÁvÉAiÀÄ ÀÄß végé Äj. Explain Trading and Non- Trading Concern. Also differentiate receipts and payment a/c and income and expenditure a/c. ªÁå ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå ÁgÉÃvÀgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ UÉÎ «ªÀj¹. ºÁUÀÆ DAiÀĪÀåAiÀÄ SÁvÉ ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ ªÉZÀÑ SÁvÉUÀ¼À ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ ªÀåvÁå ÀUÀ¼À ÀÄß gé Äj. ********