<4D F736F F D20DEC7E4E6E420C7E1CADAE1EDE320C7E1DAE1E1ED>

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "<4D F736F F D20DEC7E4E6E420C7E1CADAE1EDE320C7E1DAE1E1ED>"

Bản ghi

1 âïy Üaæ¼ Üaa âi ké Üaâdi a ÉÜa çbn ŠíÙÜíÜaÝa ß É¾a1992 óåü H1I âôšçíäbõüaæà H56I ò b¾aæà H1Iò ÕÑÜa âù "a bång íüa Ýa Š Ô L a ÉÜa çbn ŠíØ âïýôa öašœì ݪ êš È bà ôýè "aöbåiì Êî m2008 O 6O25 îšdniò ÕÉå¾aì H31IóáÔ ¾aênÝ a ÉÜa çbn ŠíÙÜ ZðmBa çíäbõüa 2008 óåü H10IâÔŠçíäbÔ ðáýéüaszjüaìðübéüaâïýénüaòšaœìçíäbô a ÉÜa çbn ŠíØâïÝÔý ßìÿaÞ ÑÜa ÒîŠbÉnÜa Z ìÿaò b¾a ZçíäbÕÜaa èpa ÌÿbèöaŒaóåïj¾a ðäbé¾aóïübnüapašbjéübi Õî N a ÉÜa çbn ŠíØâïÝÔa ZâïÝÔýa âïýôýaz"ýìc NâïÝÔýaöaŠŒìݪ ZöaŠŒíÜaݪ öašœíüaýªz"bïäbq NâïÝÔýaÀðáÝÉÜaszjÜaìðÜbÉÜaâïÝÉnÜaòŠaŒì ZòŠaŒíÜa òšaœíüaz"brübq NâïÝÔýa À ðáýéüaszjüaìðübéüaâïýénüa îœìz îœíüa îœíüaz"béiaš NâïÝÔýaÀ ðáýéüaszjüaìðübéüaâïýénüaòšaœìýª Z Ýa az"bàb óýy à ÉióïàíÙ axììóïàíù aâïýénüaþya àêï» ZðÜbÉÜaâïÝÉnÜa Z"b b Nóî a Èýa À óïjzüa pb b n þü ôýèýa ðäbn ŠíÙÜa Ýa Zðäbn ŠíÙÜa Ýa Z "béib NâïÝÔýa

2 ðäbrüaþ ÑÜa ãbé¾aìóa èÿa ZóïäbrÜaò b¾a ZóïmBa Óa èýaöïõznüòšaœíüaôém òšaœìýªþjôæàò ɾaðáÝÉÜaszjÜaìðÜbÉÜaâïÝÉnÝÜóàbÉÜaóbïÜa ïñåm Z"ýìc NâïÝÔýaóàíÙyÞjÔæàò áné¾aðáýéüaszjüaìðübéüaâïýénüa szjüaìðübéüaâïýénüaßbªà óï¾béüapašíznüaójøaíàìðèíäxïímta ya Z"bïäbq óïåñüaì óïáýéüa pýba À líýz¾a õín¾a a báéi PíéåÜaì ðáýéüa NóïuíÜíåÙnÜaì Š aíùüaæàâïýôýapbubïnya µiìðübéüaâïýénüaµiþàbùnüaìãbväýaçbáš Z"brÜbq NòöíÑÙÜaóïåÑÜaìóïáÝÉÜa Êïím æà béï nõî bàì óî ÅåÜa ãíýéüa ã Õm µi çœaínüa Œbha ôýè ÞáÉÜa Z"bÉiaŠ Nóîknƒ¾aìóïÕïjZnÜapbŠbá¾aìlŠbvnÜaÀ îízmì µármì µè j¾aì µrybjüaì öbáýéüaì æî ÙÑáÝÜ óïáýéüa óäb a µàdm Z"bàb ÞÙ i çbäýa óï ƒ öbåi Ó éi ðáýéüa Ï ÑnÜa Êïv mì óïáýéüa âè íéu N è oà yêánªöïõznülìû ÜaÞáÉÜaì axùñmôýè ånà À ÊínÜaì béi öbõmšýaì béáè ì óïáýéüa tízjüaì pbaš Üa Êïv m Z"b b óî jüa óïáånüa pbjýznà Êà ÖÑnî b óïuíüíåùnüaì óïåñüa pb b n ýa NâïÝÔýaÀóî ÙÑÜaìóïÐbÕrÜaLóî b nôýalóïèbánuýapbîín¾aàóî b¾aì Þ bíüaì kïübýaì ZÜa æà ò bðýaì óïáýéüa kèaí¾aì pbôbzüa Šbárna NtbÉÜaÀðuíÜíåÙnÜaìðáÝÉÜaã ÕnÜaójØaí¾ò bé¾aóïáýéüa Z"bÉib NâïÝÔýaÀóïÝèÿaðÜbÉÜaâïÝÉnÜapbüàÊïv m Z"båàbq Œa iaì êáïôì 겚dni óîbåéüaì ênïáåmì çbn ŠíØ ké ta m ôýè ÄbÑ a Z"bÉbm NíÜaê bánäaoîoémìóàbéüaóðbõrübiöbånèýaìêmšb ytbéà âé æî bïà À ÞÔýa ôýè óï¾bè óïjåua óíýi µša Üa ãb¾g óïáåm Z"a bè NbïuíÜíåÙmãa ƒný ójbåàpašbéàâéibøaì Nóïåì óïåõmóïáýèòaíäöbåi Z Èñ by À ðübéüaâïýénüaþya ààóïáïýémóíüóî ŠíÙÜaóÍÝÜaÞÉuôÝÈÞáÉÜa Z Èðäbq óïðbõrüaì óïáýéüa paša ýaì ÒïÜdnÜaì ó»züa Êïv mì óïäbäýa ãíýéüa Nóî ŠíÙÜaóÍÝÜa aóïº bøýaì

3 ZórÜbrÜaò b¾a ZóïmBa ãbé¾aöïõ òšaœíüa ínm óbïüaöðìðáýéüaszjüaìðübéüaâïýénübipíéåýüâz ìóïvïmaza Êšì Z"ýìc NâïÝÔýaóàíÙyÞjÔæàóàí ¾a ðáýéüa szjüaì ÒïÜdnÜa óø y Êïv mì wèbå¾a îíznü óàœþüa ÂZ a Ša Ôg Z"bïäbq Nõ ÿaóïáýéüapbü¾aìpbéàb aàó»züaì âïýénüa ça ïààðîš nüaš bùýüðáýéüaõín¾aêð ÜóàŒþÜaÂZ aêšì Z"brÜbq óîbèšìâïýôýaöbåiaæൠnƒ¾aöak aìµïéàb aò mbýa a ÈhiðÜbÉÜa ŠbÙniýaì Ëa iýa kèaíà óîbèšì ðáýéüa szjübi óîbåéüaì æî ÙѾaì öbáýéüa ÉÜaóîíåɾaìóî b¾aìóïåñüapbàoýn¾axðímôýèþáéüaìbéáè ìbééïv mì óõri óïáýéüa âéàbéà óéibnà ôýè µèzƒ¾aì µè j¾aì µrybjüa Èbm Nçbåøáaì ß bénüa c Ša Ôgì óïôa ÉÜa XÌ óïáýéüaì óïéàb a pbü¾bi ÓazÈýa Z"bÉiaŠ NóïáÝÉÜabéma bé ìbémbuš Ü ìcbéª ìcbé bíüaìcðübéüaâïýénüapbüà ì óïàíùypbéàbu nðüazôa Z"bàb NâïÝÔýaÀbéÝÕäìcbèXZ m óá bõüawà ìcbèxz mìcâïýôýaàò î u èbéàìpbïýø nðôýèóõðaí¾a Z"b b NáÉjÜaÀbé Éibéåà ðübéüaâïýénüa pbüàìpbéàb aêàðáýéüaìàbõrüaß bjnüaìçìbénüaâè Z "béib NâïÝÔýaxŠb ò mbýaì ójýzüa æà béåà æî íðí¾aì çbn ŠíØ âïýôa a æî ÐaíÜa óîbèš Z"båàbq paöbñùüa ò íè Êïv mì óïèbánuýaì óïáýéüa âémbubïnya µàdmì µrybjüaì NâïÝÔýaxŠb æàóïåíüa NðáÝÉÜaszjÜaìðÜbÉÜaâïÝÉnÜbióÕÝÉn¾aóáÅäÿaìµäaíÕÜaÊîŠb àüazôa Z"bÉbm NbémbüàìòŠaŒíÝÜóàbÉÜaóäŒaí¾aËì à a Èa Z"a bè óîšì špbyþ aóïüeêšììòšaœíýüóéibnüa óïáïýénüapbü¾aâïïõm Z Èñ by NbémaˆóïáïÝÉnÜaóü¾aÞjÔæà ôýè ÄbÑ a æá î b ðáýéüa szjüaì âïýénüa pbüà ÞáÈ óéibnà Z È ðäbq paöa uýaˆb aìbéißíáé¾aóï¾béüaxîbé¾aìâiaí Üakuí ðáýéüaõín¾a NÚ܈çbá ÜóàŒþÜa óïáýéüapbü¾aì pbéàb a Êà µïîš nüaì æî ÙѾaì öbáýéüa ß bjm Z È sübq Nâéia näaìóïjåuÿaìóïôa ÉÜa xšb a À bïýéüa pbaš ÝÜ µôíñnáýü óïaš Üa ÈbÕ¾a XÐím ôýè ÞáÉÜa Z ÈÊiaŠ Nóïåɾapbé aêàöïånübiì

4 sübrüaþ ÑÜa pbïyþ Üaì aìpþïù m ZóÉia Üaò b¾a bénbï êïuímìbåbáèaæè ßìü¾aìòŠaŒíÝÜôÝÈýaï ÜaíèZ îœíüa Z"ýìc àaìýaìpaša ÕÜaÊï»êÐa di ÑåmìêåÈŠ mìbéïýèóibô ÜaìÓa ýaì bì bémbïyþ ìbémþïù mìòšaœíüaãbé óôþèêü bà ÞØÀpbáïÝÉnÜaì "ýìüà çíùîìçíäbõüaãbùyaöðìóïáïåånüaìóîša ýaìóïüb¾aìóïåñüabéäìü æà áéiþîí êüìêïð"båàb nà"aí ÈëŠbjnÈdiöaŠŒíÜaݪãbàc NòŠaŒíÜaÀ"bjbåàëa îæàìcµàbéüaöaš ¾aìcòŠaŒíÜaÞïØì aêmbïyþ Zóïmýapbïyþ Üa b êuíi Šbºì NÝa æàóï ímôýèöbåipbøïåaìpbéàb a nðüazôa M1 öaš ¾aìæîŠb n¾aìpbøïåaìpbéàb aöbûšìòšaœíüaþïøìµïémüazôa M2 NöaŠŒíÜaݪób Š aêéðšìµàbéüa óï ímôýè"aöbåipbøïåaìpbéàb aöbûšñ Èbàìöa áéüaµémüazôa M3 NöaŠŒíÜaݪ ób Š aêéðšìóøïåa ìcóéàb aï Š óïáýéüatízjüaoøa àìóïübéüa èbé¾aìpbïýùüaìpbéàb aöb ägòœbug åà M4 NÂiaí ÜaìpbáïÝÉnÜaìçíäbÕÝÜ"bÕÐìóïàíÙ axì NöaŠŒíÜaݪ aêéðšìâïýôýaàðübéüaâïýénüaßíyñíåüa î ÕnÜa a Èg M5 ݪ abémbüàìbémþïù mìòšaœíýüóîíåüaóäœaí¾aëì àâî Õm M6 NöaŠŒíÜa XÍÜìòŠaŒíÜaënå¾pfÐbÙ¾a åàìpb îíénüaìpb ƒ¾aìšíuýaó M7 NçíäbÕÜaa èkuí òšaœíýüpbà çíà Õîæ béïjnåà îomýò ¾ìóïÝèýaìóïàíÙ a èbé¾aìcpbïýùüaìcpbéàb aàóaš ÜaÓbÕîg M8 Nãbîcò ÈôÝÈ ôýèëþýaìóïàíù apbøïåaìpbéàb aübª šb«ôýèóô b ¾a M9 NóïàíÙ axì pbéàb apbýu šb«ðáýéüaszjüaóø yêïv mìwèbå¾a îíznüóàœýaâz a ïñåmóéibnà M10 NðÜbÉÜaâïÝÉnÜapbüàÀó»zÜaìÒïÜdnÜaì Ï ÑnÜapb ƒ òšaœíüaoø ààµýàbéüaóïîš nüaóøïåa öb Ècßíï M11 NðÉàb a pa bñîýaìpašbèýaìóïaš ÜapaŒbuýaìpýbàoÜaìpbrÉjÜaôÝÈóÕÐaí¾a M12 N a ÉÜaxŠb

5 Z îœíübiâjm î O"bïäbq êäìbéîìþôýaà íîšíübùjüaò bé ôýèþ byòäíàë î îì îœíüaknùà M1 NµÑÄí¾aæà È NóîŠbm ÙÜa M2 NãþÈýaâÔ M3 NóïÜb¾aóibÔ ÜaìÖïÔ nüaâô M4 NðäíäbÕÜaâÕÜa M5 NóïáÝÉÜaÊîŠb ¾aòŠa aknùà M6 ZòŠaŒíÜaÞïØì O"brÜbq óïáïåånüaìóïüb¾aìóîša ýabéäìü ôýèóa ýaìòšaœíüaêïuímà îœíüaçìbéî M1 ò bé óý¼æà çíùîçcôýè îœíüaþjôæà êü óü탾apbïyþ Üaæáš óïéàbuóà ìòk êüì Èbà ˆbnaæÈÞÕmýóïáÝÈójm ìëašínø Üa Nóå ò Ƚ æèþõmý N íîšíübùjüaò bé ôýèþ byòäíàþïøíüaknùà î î M2 ZHQAI ðèíåüaçbá ÜaìÓa ýaœbéu O"bÉiaŠ béàbväaìbémbð móïèì àõ àìpbøïåaìpbéàb aöa aò íuæàöõznüa ínî ëašínø Üaò bé óý¼æà ó b óuš iòäíàêc îìò ÐbåÜapbÉî nüaêà æè ÞÕmýbém à óîša ýaìóïáýéüašíàýaàòk êüìþôýaôýè Èbà ˆbna ójm NãbÅåiêàbéà ìµ nƒ¾aæà ÈêäìbÉîìóå ò Ƚ ZçìŠb n¾a O"bàb szjüaìlðübéüaâïýénüaçìü æà ÞÙÜó b óuš iæîšb nà óéiša îœíýüçíùî ˆbna æè óïáýéüaâémbuš ÞÕmýçcôÝÈ ðjzüaâïýénüaìõnüaâïýénüaìlðáýéüa òöbñùüaìòk añìˆæàìóåæî È H20I æèþõmýóïéàbuóà âåì Èbà Nòoïán¾a MZóïmBa aì ÜaæàòŠaŒíÜaoØ àçíùnî O"b b ò bé óý¼æà ãbè î à óuš iòäíà béc îz óïüb¾aìóîša óa ò a Üa M1 òöbñøìóà êüìçíäbõüaìcòša óa b n biçíùîçaþ ÑîìëaŠínØ Üa Npaíå ÈæÈÞÕmýò ¾òoïánàóîŠa gòk ì Þ byãbè î à óuš iòäíàbéc îzóéibn¾aìâïzƒnüaìpbaš Üaò a M2 óïéàbuóà êüìþôýaôýè Èbà ˆbna ójm ìëašínø Üaò bé ôýè Npaíå ÈæÈÞÕmý

6 ôýèþ byãbè î àóuš iòäíàbéc îzóïðbõrüapbôþéüaìpbréjüaò a M3 ÞÕmýóïÉàbuóà êüìþôýaôýè Èbà ˆbna ójm ìëašínø Üaò bé Npaíå ÈæÈ ò bé ôýèþ by ãbè î à óuš iòäíàbéc îz îíznüaìszjüaò a M4 È æèþõmýóïéàbuóà êüì Èbà ˆbna æèþõmýójm ìëašínø Üa Npaíå êüìãbè î à óuš iñšb na åéàbéc îzêîšb ¾aìóï ååa ò a Üa M5 pbðí ÙÜaìâïàb nüaöïô mì a Èa ínîìóå ò Ƚ æèþõmýòk NòŠaŒíÜaóïåiÿóï ååa Zóàb aò óàb aò b¾a b¾a HðáÝÉÜaszjÜaìðÜbÉÜaâïÝÉnÜaݪIl ôáî ݪòŠaŒíÜaçaíî ÀÞÙ î Z"ýìc ZæàÒÜdnîì N"bï Š Z îœíüa -1 N îœíüa lbïìóübyàýa c îì"aí È ZòŠaŒíÜaÞïØì -2 Nöb Èc NpbøïåaìóïàíÙ apbéàb aöbûš -3 N"aí ÈðÈíåÜaçbá ÜaìÓa ýaœbéuï Š -4 çíùîçaçì ñc Üaöa iaìpb Ôbå¾aÀóØŠb ¾aÖyâåì öb ÈcZçìŠb n¾a -5 Noîí nüaöyâå ñìˆæàóïàíùyxì ìcóïàíùyóéuñcæèþr òíè Ýa ï Ü -6 Nóub a åè b n ýaìòk a zïub¾aò bé ôýèþ by î à óuš iòäíàbè î î ZÝa óîšbm Ù Z"bïäbq óéibnàìbéáïáémìpbý a šb«æîì m æè "ýìüà çíùîìþôýaôýè Nbè ïñåm òší i é ÜaÀò yaìò à Êán ìê b ÈcðrÝqŠí Ýa ÕÉåî Z"brÜbq LÚ܈ aóub aoè báýøóï bårna òší i bõéäþüêmíè îœíýüìóî bïnèa u î paí ýañìbm åèìæî šb aöb Èýapaí aóïjýìbipaša ÕÜa ƒnmì Nï ÜaêÉàpí ñ Üakäb a MZóïmBa pbïyþ ÜaÝa Šbº Z"bÉiaŠ pbøïåaìpbéàb aàbïýéüaìóïüìýapbaš ÜaÀßíjÕÝÜóàbÉÜaýaŠa Ôa M1 NðÝèýaâïÝÉnÜaìóïàíÙ a

7 ß bénüaa Ša ÔaìóïÔa ÉÜaXÌ óïáýéüapbü¾aìpbéàb bióazèýa M2 NóïáÝÉÜabéma bé ìbémbuš Ü óïàíùypbéuþjôæà óyíåá¾aóïáýéüapa bé ÜaìlbÕÜýaìpbuŠ ÜaŠa Ôa M3 NbézåàÃì µïémìâïýôýaàóïàíùyxìì ßbª À óïýècóïjîš mtí oøa àìâïýôýaàpbéàb aöb äbióï ínüa M4 NpbáïÝÉnÜaìçíäbÕÝÜ"bÕÐìðÜbÉÜaâïÝÉnÜa N èbé¾aìpbïýùüata zna Ša Ôa M5 ðáýéüaìñša óa îíznýüðáýéüaszjüaìðübéüaâïýénýüpa üà ÕÈŠa Ôa M6 âïýénübi óõýén¾apbéî nüaìóïaš Üawèbå¾a îízm ôýèþáéüaìõnüaì NóïaŠ ÜaóáÅäýaìðÜbÉÜa NðáÝÉÜaszjÜaìðÜbÉÜaâïÝÉnÜbióÔþÉÜapaˆóáÅäýaìµäaíÕÜaÊîŠb àüazôa M7 Nbé bíügìcbè ïyímìcbéýî ÉmÜazÔaìò ÐbåÜapbáïÝÉnÜaóÉua à M8 òšaœíüapbüàbè ÕÉmÉÜaóïåÑÜaìóïáÝÉÜaìóïÐbÕrÜapbïÔbÑmýaôÝÈóÔ b ¾a M9 NóïjåuýaóïáïÝÉnÜapbü¾aæàbéÝqbºbàÊà Zó büaò b¾a ÊnánîðÜbÉÜaâïÝÉnÝÜ ì å bémbüàìòšaœíüaoø àæà ÞØ À d åùî Z"ýìc çíùnmhóïäíäbõüaóïýèýaìñša ýaìðüb¾aßþõnýaióîíåé¾aóï ƒ Übi MZæàë Šaíà MZÜbiŠcæà E10ójä M1 óï b¾apbaš Üa Mc NóîŠb nýaìóïáýéüapbà akmbùà Ml NóïáÝÉÜatízjÜaìóîknƒ¾apb ízñüašíua Mx NóïàíÙ axì èbé¾aìpbïýùüaìpbéàb aæàòbðín¾aãí Üa M2 Nò ÐbåÜapbÉî nüaöðìlbnnøýaìòôíüaìpbèknüaìpbjåaì å¾a M3 ðôbjüaìµýàbéüaoïñ Pa Ìý E50 ójåióõõzn¾apa a îýaó m MZ"bïäbq óïáïýénüaóïýáéübió b apbôbån ýaó béàìóäbï ÜaPa Ìý NòŠaŒíÜaÀóî îíznüaì Nݪ ì å ÜaòŠa a ínî MZ"brÜbq

8 HÊia ÜaÞ ÑÜa Êia ÜaÞ ÑÜaI ðübéüaâïýénüapbüà ZóÉibÜaò b¾a oøa ¾aì èbé¾aìpbïýùüaìpbøïåaìpbéàb aæàðübéüaâïýénüapbüàòüdnm MZ"ýìc óïáïýénüapbü¾aòšaœíübi Âjm mìóïàíù axììóïàíù aóïrzjüa MZóïmBa NÞïiŠcOæî ÜaÜþ óéàbu M1 NóïäbáïÝÜaóÉàbu M2 NÛíè óéàbum3 NóîíØóÉàbu M4 NóïjZÜaXÜìóèóÉàbu M5 NóïjZÜapb b n þüôýèýaðäbn ŠíÙÜaÝa M6 NóïäbáïÝO ÞïiŠcÕnÜaâïÝÉnÜaóøïè M7 NóïáÝÉÜatízjÜaìóïvïmazýapbaŠ ÝÜóïäbn ŠíÙÜaóøïåa M8 NçíäbÕÜaa èšì Éit znm ìaóá bôõ aóïàíùyóüàõa M9 âô ¾açbn ŠíØâïÝÔgöaŠŒìݪ àakuí ü¾ai çbn ŠíØóÉàbu MZ"bïäbq NHbénï í ÆÑn ÉÜa2006O2O4 ÀO3915 àb aþ ÑÜa pbéàb a ZóåàbrÜaò b¾a ÞÕÉÜabéibyŠÀ è oî ñšb yìñ ÙÐoØ àìçb àìæàeã y óéàb a Z"ýìc êi bàýabéäìü ÀÞ nüaœí ýìšbùniýaìëa iýaòš ÔbéïÐíÝÉmì a è À ò ŠaíÜaÓa èÿaöïõ Àò bj¾aóïüìü¾abéïýè ÊÕmìçíäbÕÜa óð ɾakäaíuô n Àò án¾atízjüaìpbaš ÜbiãíÕmçabéïÝÈìçíäbÕÜa ã ÕnÜaìkbånîb ò î apbubïnyýaêôaììóïáýéüaìóïäbäýa óïáýéüaòívñüa ïýõm añ üî b ìêmbjýznàìtbéüaàðuíüíåùnüa Êà óï¾béüapašíznüaójøaí¾óà Õn¾aßì Üaµiìbååïiò íuí¾aóïåõnüaì Nðäbn ŠíÙÜaÊána óï í òbèa à

9 ßþÕnýaI óîíåé¾aóï ƒ ÜbibéióZjm ¾a èbé¾aìpbïýùüaì pbéàb aênánm Z"bïäbq béäìü î îìbéða ècöïõznühóïäíäbõüaóïýèÿaìðº bøýaìñša ýaìðüb¾a Nݪ À óïåõm èbéàìpbïýøìtí oøa àìóïº bøcpbïýøæàóéàb aòüdnm Z"brÜbq pþïù mñcìlbå béîbà ìcóîíäbrüaóaš Üa ÉiÕnÜaâïÝÉnÜapýbª NóïÕïjZnÜaìóî ÅåÜaóРɾaðyaíäÀbéïÜaóub aíè mbájy õ c ZóÉbnÜaò b¾a ÊiŠaò ¾ îœíüaüazôaôýè öbåiöašœíüaýªþjôæàóéàb aï Š µïémânî MZóïÜbnÜaXîbɾaÖÐììó b óuš içíùîìò yaìò ¾ î vnýüóýibôpaíå NëaŠínØ ò bé ôýèþ by Z"ýìc NÞÔýaôÝÈ Èbà ˆbnc ójm Z"bïäbq Npaíå ÈH10IæÈ ÞÕmýóà êü Z"brÜbq NÞáÉÜaÀóïáÝÉÜaóäbàýaìóèaoåÜaìòk aìóîša ýaòöbñùübiêü íé à Z"bÉiaŠ Zò béüaò b¾a ZóïmBa pbïyþ ÜaóÉàb aï Š Šbº ïñåmìóï bårnýaìóî bïnèýapbèbánuýa aêmíè ìóéàb aýªób Š Z"ýìc NóÐbØpbé aãbàc óéàb aþïr ìêmaša Ô óáåäÿaìµäaíõüaãbùycöðìóïüb¾aìóîša ýaìóïáýéüaóéàb açìü òša g Z"bïäbq NóÔþÉÜapaˆ pbáïýénüaìóáåäÿaìµäaíõýü"bõðìóüíõå¾axììóüíõå¾aßaíàÿaòša g Z"brÜbq Nò ÐbåÜa NkäbuÿaµïåÑÜaìóïîŠ nüaóøïåa öb ÈcÊà ÔbÉnÜa Z"bÉiaŠ óï ímôýèöbåióïaš ÜapaŒbuýaìpaŠbÈýaìpa bñîýa ôýèóõðaí¾a Z"bàb N éé¾aìaóïýùüaýª ôýèöbåi èbé¾aìpbïýùüaàöa áéüaðäìbéàìëì ÑÜaìãbÔýaöbûŠµïÉm Z"b b N ïáéüa ï m NóïÉàb aóà aðñäíàêïð m Z"bÉib Nêî Èbàìöa áéüa ï m Z"båàbq ëa î æ¾ ìcæî Èb¾aìöa áéýüêmbïyþ æàáéiþîí óéàb aï Ü Z"bÉbm N"bjbåà

10 Zò Èóî b aò b¾a óïáýéüaçìü ÜaLóïÜb¾aìóîŠa ýaçìü ÜaæàÞÙÜæî Èbà óqþqóéàb aï ÜçíÙî æà ï ziìöašœíüaýªþjôæà âéåïémânî ójýzüaçìü ìbïýéüapbaš Üaì MZóïÜbnÜaXîbɾaÖÐìãbÈ î àójm ìóéàb aï Š NëaŠínØ Üaò bé ôýèþ by M1 NÞÔýaôÝÈ Èbà ˆbnc ójm M2 Npaíå ÈH10IæÈ ÞÕmýóïÉàbuóà êü M3 Zò ÈóïäbrÜaò b¾a Z æàòüdnîìbéïðbïýéüaóîša ýaìóïáýéüaóøïåa íèìýªóéàbvýüçíùî N"bï Š óéàb aï Š Z"ýìc Nöb ÈcóÉàb aï Šñ Èbà Z"bïäbq Nöb Èc öa áéüa Z"brÜbq ý óïáýèójm ìµîša ýaxì æàìóéàbvýüóïîš nüaóøïåa æàí È Z"bÉiaŠ N"aí ȵnå æè îom ý ò ¾béÝjÔæàkƒnåîì Š àæèþõm N"aí ÈðáÝÉÜaszjÜaoØ à î à Z"bàb paˆpašaœíüaæà òšaœìþøæèþr ÕnÜaâïÝÉnÜaóøïèݪ aób î Z"b b òk aâèšbïn aàôèa îìþôýaàãbè î à õínà À âèæ óôþéüa N î vnýüóýibôµnå ò ¾âénîí ÈŠa Ôaânîì b n ýaì Nâéäìü iöýénmšíàÿ ójýzüaþr óéàb aýª ± Z"bÉib Zò ÈórÜbrÜaò b¾a ZóïmBa pb b n ýaóéàb aýª Šbº ZóïáÝÉÜapb b n ýa Z"ýìc ÂZ a ÈgìpbïÝÙÜaÀóïÜìÿapbaŠ ÝÜßíjÕÜaÂZ ïñånüaì a Èýa M1 NbïÝÉÜapbaŠ ÝÜßíjÕÜa Nbå óéibnüaóïáýéüaoøa ¾aìpbïÝÙÝÜðáÝÉÜaszjÜaÂZ Ša Ôg M2 NâïÝÉnÜa pbàoýnà XÐínÜóZ Ša Ôg M3 NóïáÝÉÜaoØa ¾aì Ëì ÑÜaìãbÔýa nñüóz Ša Ôa M4 NbïÝÉÜapbaŠ ÜaóZ Ša Ôa M5 NóïîŠ nüaóøïåa öb ÈÿóïáÝÉÜapbjm ¾a åà M6 NóïaŠ Üawèbå¾aóÉibnà M7 béº ÕmìóïáÝÉÜaóÜb aµ zübéïðxïínüata yaìóïaš Üawèbå¾aÜazÔa M8 NbèŠa ÔaP ÍÜòŠaŒíÝÜ Nãbîcón H6I ôýè îom ý ò ¾"bï ou ìc"bïýøóaš ÜaÓbÕîa M9

11 NbénïvïmazaìòŠaŒíÜaóZ ïñånüóïüeêšì M10 Nbémbüàò íuìöa câïïõm M11 NóïáÝÉÜapa bé Üa åà M12 ZóîŠa ýapb b n ýa Z"bïäbq óïáýéüapbü¾aìpbéàb aêà óï bårüaóïðbõrüa pbôþéüaâz Ša Ôa M1 Nbè ïñåmìâïýôýaxšb ò íuí¾a NóïáÝÉÜaoØa ¾aìpbïÝÙÝÜñŠa ýaìñüaìðáýéüaûþ¾aóøïémóz ïñåm M2 NóuŠ Üa ÐímìÛþáÝÜ"bÕÐìµîŠa ýaìµïåñüaìµïîš nüaµïém M3 ZóïÜb¾apb b n ýa Z"brÜbq NóîŠbárnýaóZ aìóîíåüaóäœaí¾a óz a Èa M1 ßaíàÿÊïjÜaìŠb ýaìµárnüaìkz Übió b açbvýüapaša ÔôÝÈóÔ b ¾a M2 NóÜíÕå¾aXÌìóÜíÕå¾aóÉàb a Nóïàbn apbib aša Ôa M3 NóÉàb aï Üênïyþ áéiþîí ÝváÝÜZ"bÉiaŠ Zò ÈóÉia Üaò b¾a Z éé¾aìcóïýùüa ïáè ójm ìëašínø Üaò bé Ü"þàby çíùîçcóïýùýü"a ïáèµéîæáïðãz î Z"ýìc ânîìlpaíå ÈæÈ ÞÕmýóÉàbuóà êüìþôÿaà Èbà ˆbna NóÉàb aï ŠÜazÔaôÝÈöbåipaíå ÊiŠcò ¾ãbÈ î àóuš iêåïïém ôýèxnub¾aò bé ôýè"þ by çíùîça ééáýü"a ïáèµéîæáïðãz î Z"bïäbq ânîìpaíå ÈæÈ ÞÕmýóïÉàbuóà êüì Š à ójm ìþôýa NóÉàb aï ŠÜazÔaôÝÈöbåipaíå ÊiŠaò ¾ãbÈ î àóuš iêåïïém ý óïáýèójm çíùîçaôýèójýzüaìóîša ýaçìü ÝÜçìbÉà ïáéýüçíùî Z"brÜbq ïáéüaóï ímôýèöbåióøïåa ï ŠæàŠa ÕiêåïïÉmânîì Š àæèþõm NÚ܈ aóub aoè báýø eçìbéàóðbšaœí ì Zò Èóàb aò b¾a ZóïmBa pbïyþ Üaì ãbé¾a ïáéüa Šbº ZóïáÝÉÜapb b n ýa Z"ýìc óüb aµ môýèþáéüaìbïýéüaìóïüìÿapbaš ÜaãbÅnäaìXóÉibnà M1 NóïáÝÉÜaìóîíizÜa NËì ÑÜaìãbÔýaÜbªpbï ímôýèóô b ¾a M2 óøïåa öb ÈaôÝÈóïÝ ÑÜapa yíüaìóïaš Üa aí¾aêîœímôýèóõðaí¾a M3 Nbè ïèaíà î ìþ b Üaó Ôbåàçb ÞïÙ mìæî šbßaìóïîš nüa

12 óïáýéüaçìü ÜaâïÅåmçd iòš b ÜapbáïÝÉnÜaìóáÅäÿaìµäaíÕÜaÖïjZm M4 NbïÝÉÜapbé aæàòš b ÜapaŠa ÕÜaìóîíizÜaì ZóïÜb¾aìóîŠa ýapb b n ýa Z"bïäbq NóïÜb¾aìóîŠa ýaçìü Übi óõýén¾a pbáïýénüaìóáåäÿaìµäaíõüaöïjzm M1 N éé¾aìcóïýùüaàóýù ¾açbvÝÜapbï ímôýèóõðaí¾a M2 NbïÝÉÜaìóïÜìÿapbŠa ÝÜójÝZÜaÞïvm M3 knùüaìpþaìõ ÿapbàoýn¾aìóîknƒ¾aþ bíüaöa ôýèóõðaí¾a M4 Nbè axnaì îš nüaìkîš nüaæè óéàb axšb âè æ¾ òdðbùàó ôýèóõðaí¾a M5 ó Ôbå¾açb ìþàb Üaçbznàýaçb À Ûaz ýaìþ b ÜaôÝÈÓa ýaì Nò ÐbåÜapbÉî nüaky éé¾aìaóïýùüaûþà æáš µîša ýaìµïåñüaæîìbåèxïímôýèóï ínüa M6 NpbáïÝÉnÜaìóáÅäÿaìµäaíÕÜaãbÙyÿ"bÕj pbïýùüaæáš âéjïåmìµîša ýaìµïåñüaæà µýàbéüaþõåióï ínüa M7 NpbÉàb a aì ì èbé¾aì öbû Ü óïüb¾aìaóîša ýaìaóïáýéüaêmbïyþ æà áéiþîí ïáéýü Z"brÜbq NêäìbÉàìãbÔýa Zò Èó büaò b¾a ZæàÒÜdnîìbéïÐóïÜb¾aìóîŠa ýaìóïáýéüaóøïåa íèìýª éé¾aìcóïýùýüçíùî N"bï Š ïáéüa Z"ýìc Nöb ÈcóïáÝÉÜaËì ÑÜaìaãbÔýaöbûŠ Z"bïäbq N"aí È ïáéüaçìbéà Z"b"b"b"brÜbq Š à æè ÞÕmýóïáÝÈójm ì éé¾aìaóïýùüaàµïîš nüaþr Z"bÉiaŠ N"aí ȵnå ôýè îom ý ò ¾óïîŠ nüaóøïåa êjƒnåm óôþéüapaˆpašaœíüaõ yaæà eí ÈóÐbša éé¾aìaóïýùüaý Z"bàb Nbé b n bi Nâéäìü iöýénmšíàÿójýzüaþr éé¾aìaóïýùüaýª ± Z"b b Zò ÈóÉibÜaò b¾a ZóïmBa pbïyþ Üaìãbé¾a éé¾aìcóïýùüaýª Šbº ZóïáÝÉÜapb b n ýa Z"ýìc bïýéüapbaš ÝÜßíjÕÜaÂZ ÜazÔaìóïÜìÿapbaŠ ÝÜßíjÕÜaóZ Êšì M1 Nbè ïñåmóéibnàìbéió b aãì ÜaìðáÝÉÜaË ÑÜaìcâÕÜaky

13 µàdmì åüaìó»züaìòïüdnüaìðáýéüaszjübió b aâz aêšì M2 NâïÝÉnÜapbàoÝnà ìa béqa zna ÜazÔaìóïáÝÉÜaoØa ¾aìËì ÑÜaìãbÔýa nñüâz aêšì M3 NóïaŠ ÜapaíåÜaôÝÈóïaŠ Üawèbå¾aÊîŒímìbé bíüaìabéª Næî aoüaò mbýaòíè çd ióïáýéüaãbôýaâz Ša Ôa M4 Ó ¾aìÞàb Üaçbznàýaçb óïámìóïéàb aþ b ÜaæîìbåÈŠa Ôa M5 NbéÐ yìabïýéüapbaš ÝÜóïaŠ ÊïšaíàóÐbšaìó Ôbå¾aw bnäìûšb ¾aì Ë ÑÜaìaâÕÜaÜazÔaôÝÈöbåiµïuŠb aµåzná¾aóïám ôýèóõðaí¾a M6 NðáÝÉÜa NóïÝjÕn¾aìóîíåÜabéZZ ìbévèbåàìbïýéüapbaš Üata znbióï ínüa M7 NóïáÝÉÜapa bé Üa å óï ínüa M8 ZóîŠa ýapb b n ýa Z"bïäbq Nbémbb äêuìcòýnƒ óîbåéüaì éé¾aìaóïýùüaçìü ôýèóa ýa M1 óåüaóîbéäþjôóïîš nüaóøïåa öb Ècæà éé¾aìcóïýùüaûþà a Èa M2 NpbyazÔýaæàËì ÑÜaìaãbÔýaÜbªì ïáéüaêà ÕîbàöíšÀóïaŠ Üa âïýôýaþ a óïýùüaðñäí¾ bïýéüaìóïüìÿaóïaš ÜapaŒbuýa å óï ínüa M3 N nƒ¾aðáýéüaë ÑÜaìaâÕÜaÜazÔaôÝÈöbåi pýbàoüaìpaœbuýaâézåà ìaóïîš nüaóøïåa öb Èapbà òšbèaüazôa M4 N nƒ¾aðáýéüaë ÑÜaìaâÕÜaÜazÔaôÝÈöbåiâïÝÔýaxŠb pbréjüaì ÖÐìêuŠb ìaâïýôýaþ a óïîš nüaóøïåa í ÈÏ ÑmôÝÈóÕÐaí¾a M5 Nó b aâiaí Üa Nò ÐbåÜapbáïÝÉnÜaìóáÅäÿa ky ójýzüaôýèóïbj äýapbiíõéüap Ð M6 óïýùüaàóïáýéüašíàÿbi ÖÝÉnîbáïÐpbáïÝÉnÜaìóáÅäÿa ïñåmôýèóa ýa M7 N éé¾aìa ky bïýéüapbaš ÝÜæî šbßaìóïîš nüaóøïåa öb Èala näbióï ínüa M8 NËì ÑÜaìãbÔýabè ÉÜaóub aì ÉÜa NóîŠa ýaìóïáýéüaš aíùýüþïèdnüaóz a Èa M9 Nóï bårüaóïðbõrüapbôþéýüóz a Èa M10 óïüb¾aìóîša ýaìóïáýéüaêàbéàöa aôýèë Èbm çb ÞïÙ mýváýü M11 NóîíizÜaì ÞjÔæà êïüaßb± ÉÜa éé¾aìaóïýùüaàõ ÿaçìü ÜaÊï»À ÅåÜa M12 N ïáéüa

14 ZóïÜb¾apb b n ýa Z"brÜbq NñŠbárnýaìñ axnýaxbéå¾aìóîíåüa óäœaí¾aâz ÜazÔa M1 N éé¾aìaóïýùýüóïàbn apbib aša Ôbióï ínüa M2 béió b aêîšb ¾aìóï ååa ßbáÈýaæà éé¾aìaóïýùüapbubïnya a Èa M3 NóîŠbárnýaóïÝÙÜaóäŒaíàæáš Zò ÈóåàbrÜaò b¾a âõüat znîìðübéüaâïýénüaà býaóïáýéüaò yíüaíèzðáýéüaë ÑÜaìcâÕÜa µïîš nüaæàó½ Ðímà êqa znÿ óïýéðóuby íuì åèðáýéüaë ÑÜaìc çíùnîýªêüìþôýaôýèëašínø ÜaóݼæàâéåàçbåqaçíÙîçaôÝȵ nƒ¾a Zæà óïýùüa ïáèæàüazôbiìóéàb aï ŠæàŠa ÕiµÉîìZË ÑÜaìcâÕÜaï Š Z"ýìc æèìóïýùýüójåübi Èbà ˆbna æèóïáýéüaênjm àþõmýçaôýè éé¾aìc óïáýéüa ðyaíåüa æà Ë ÑÜa ìc âõüa òša g ínîì ééáýü ójåübi Š à NóîíizÜaìóîŠa óaì ÞÕîýì ÈóÉiŠa H14I æè âè È îoîýóïîš nüaóøïåa öb Ècæà È Z"bïäbq ðáýèkõüçíýá±æ ìcëašínø Üaò bé óý¼æàaíäíùîçaôýè H8I æè Npaíå H5IæÈÞÕmýóïÝÉÐóïÉàbuóà âåì Èbà ˆbna ZóïmBa pb b n ýaýa ínî Z"brÜbq ÜazÔaì óïaš Üa knùüaì béma Ñàì óïaš Üa wèbå¾a îízm ôýè ÞáÉÜa M1 ãbôýaìë ÑÜaìcâÕÜaÀóïáÝÉÜaçbvÝÜapbï ímöíšàbéýî jmìcbéýî Ém Nbáå ò Äbå¾aËì ÑÜaì µïåñüaì óïîš nüa óøïåa öb Èa æà Ë ÑÜa ìc âõüa pbuby ÜazÔa M2 Næî aoüaò mbÿaòíè ióï ínüaì ÖÐì Ë ÑÜa ìc âõüa öb Èa æà óà Õ¾a óïáýéüa tízjüa ÊîŠb à Ša Ôg M3 ÞjÜaÜazÔaìbèXÌìóïbïÜaìóïÈbánuýaìóî b nôýaêána pbubïnya ó»z¾aìóñüü¾aknùüaìóïáýéüatízjüa ï Énióï ínüaìbèœbhý óýïñùüa Nbè ïñåmpbàoýnà XÐímìójÝZÜatízjióîbåÉÜaì Næî aoüaò mbýaòíè çd ióïáýéüaãbôýaâz Ša Ôbióï ínüa M4 Þàb Üa çbznàýa çb óïámì óïéàb a Þ b Üa æîìbåè Ša Ôbi óï ínüa M5 Nó Ôbå¾aw bnäìûšb ¾aìÓ ¾aì N éé¾aìcóïýùüaýªpaša Ô ïñåm M6 NË ÑÜaìcâÕÜapbub "bõðìóïáýéüaìóîíizüaçbvýüaþïù m M7

15 öb Èc âîíõmì pbäbznàýaì îš nüa kïübcì pbaš Üa X ôýè Óa óa M8 óïaš ÜapaíåÜaÒÝn ÀójÝZÝÜóïáÝÉÜaçìü ÜaóÉibnàì óïîš nüaóøïåa N án¾aðáýéüaóa óa Öî æè óïîš nüaóøïåa öb ÈcêïuímìãíÝÉÜaì óð ÉáÝÜ óïáýéüapašíznüaóéibnà M9 béýé b órî abïuíüíåùnüaæàò bðýaìóïaš Üawèbå¾a îízmìsî znü NtbÉÜaÀóïáÝÉÜapaŠíZnÜaÊàójØaíàìóávåà Nò ánà òší iâèoïñ ìµôíñn¾aójýzüaìµè j¾aò mbÿaóîbèš M10 NâïÝÉnÜaóïÝáÈ aîš nüaóïýáèþîíznüêïüeìóz Êšì M11 NðîŠ nüaš bùüaà ÕåÜa Ó éibïýéüapbaš ÜaßbáØó æî ïé¾aóøïém M12 Zò ÈóÉbnÜaò b¾ ò ÈóÉbnÜaò b¾a Zæà pbøïåaìpbéàb aàóïîš nüaóøïåa ÒÜdnm Nò mbýa Z"ýìc Næî Èb¾aò mbýaz"bïäbq NµŠ ¾a Z"brÜbq Næî Èb¾aµŠ ¾a Z"bÉiaŠ Zçì ÉÜaò b¾a ò bé ôýè"ao byçíùîça Èbà Š àkõü åºìcµéîæáïðãz îz"ýìc ón ò ¾îŠ nüaóïýáéüêýïèdnüòšì ÜbvåiŒbn ìbå béîbàìcxnub¾a NpbáïÝÉnibéì ±ì é c îšbmæàpaíå H5I ßþ Š àójm à a Èb¾a Š ¾a ît aˆa Z"bïäbq Þua æà çbnå êü å ì pbéàb a À óïrzjüa oøa ¾a a ÞÕåî êåïïém NHóÉàb axšb ÞÕåîêÙÉiì Š àójm à aóïôzüa Zçì ÉÜaìóî b aò çì ÉÜaìóî b aò b¾ b¾a ZµïÜbnÜaµ Üa yaêïð Ðaínîça Š àójm à åºìaµéîæáïðãz î çíùîçaìal"bïáýèbå béîbàìabéiózéàëašínø Üaò bé ôýè"ao byçíùîça Z"ýìc ý ÉÜapb b n ýaàóïåéàìaóïåõmìaóïåðìaóïáýèò bé ôýè"ao by ò à ÞÕmýçaóZî "bïáýèbå óü béàò bé ìaëašínø Üaò bé béïð å óïéàb aò bé Üa Éipaíåtþq æè ò bé Üaë è ôýèßí zýüóaš Üa óqþqò ¾ óïjîš nüaòšì ÜaÀÛŠb ît bàîš nübiêü áî ýìóïüìÿa NpbáïÝÉnibéì ìübvåibèœbïnuaì é a paíåtþq æè ÞÕmýò ¾ pbéàb aõ yaà"a Èbà "bš àçíùîça Z"bïäbq Nò ïuóïîš m íé ãbôìþôÿaàµáïôµr båþ äì

16 Zçì ÉÜaìóïäbrÜaò b¾a À Š à ójm àþí Ô çíùîça Èbà ˆbna ójm à åºìaµéîæáïðãz î bà båþ äìpaíå H4IæÈÞÕmýò àîš nüaàðübéüaâïýénüapbüàõ ya Nbèa ygà"a ÑåàçíÙîçaôÝÈóáïÔtí óqþqæèþõîý Zçì ÉÜaìórÜbrÜaò b¾a ëašínø Üaò bé ôýè"þ byçíùîçaˆbna ójm à åº ìaµéîæáïð Ãz î ôýèpaíåo ô àa ÔçíÙîçaìçíäbÕÜaa èæà H22Iò b¾aãì êïð Ðaínmì æà a È äìîš nüaàòoïánà íé båþ ãbôì Èbà ˆbna ójm ÞÔýa Nbèa yaà"a ÑåàçbØìÞÔýaÀóÝï abéåàtþqltí ón æèþõîýtízjüa Zçì ÉÜaìóÉia Üaò b¾a bà ìabéiózé¾aëašínø Üaò bé ÞàbyµïÉmŒí óõibüa aí¾aãbùycæàöbårna ìaóéàb aýªæà óï íni Èbà ˆbna ójm óøïåa ìaóéàb aà"bïáýèbå béî "a íé àçbøìâïýôýaxšb pbéàbuàóýqb "a àîš nüa Šbà ÔçbØaˆaLóøïåa Nó½ æèþõmýóáïôóïáýètí êüpš ìîš nüaà íñnübiêü Zçì ÉÜaì çì ÉÜaìóàb aò b¾a íîšíübùjüaò bé ôýè"þ byçíùîçaóïýùüaà"a ïéàµéîæáïðãz îzçì ïé¾a À óøšb ¾a ínîìâõüaôýèþ aìýaóqþrüaæàìþôýaà ïu î Õni NâÕÜaÀõ apbb äìpbäbznàýaójôa àìóïýáéüaìóïõïjznüapbaš Üa büaþ ÑÜa óïjzüapb b n þüôýèýaðäbn ŠíÙÜaÝa Zçì ÉÜaìó büaò b¾a Ênánîì çb àì æàe ã yì óéàbu õín óïáïýém óüà ðäbn ŠíÙÜa Ýa ÖïÕznÜ óàœþüa HóïäíäbÕÜa óïýèýaì b¾aì ñša ýa ßþÕnýa I óîíåé¾a óï ƒ Übi NðáÝÈݪêäìü î îìêða èa Zçì çì ÉÜaìóÉibÜaò b¾a À óz Üa òšaœì Êà çìbénübi µ ƒnà öbja a Èý ðäbn ŠíÙÜa Ýa ôéî pa Ùnj¾aì kïübýa t yý "bõðì óîšì Üa pbàoýn¾axðímì óñýnƒ¾a kzüa Ëì Ð NóïáÝÉÜa

17 Zçì ÉÜaìóåàbrÜaò b¾a kzüaàbå béîbà ìaëašínø ò bé ôýèþ byï Šðäbn ŠíÙÜaÝváÝÜ Z"ýìc ò ¾ì îœíüaüazôaôýèöbåió b óuš iêåïïémânîìˆbna ójm ì Nò yaìò à î vnýüóýibôpaíå ÊiŠc bà ìaëašínø Üaò bé ôýèþ by Èbà ðäbn ŠíÙÜaÝa ï ÜçíÙî Z"bïäbq óïéàb aênà ÞÕmýìÞÔýaÀ Èbà ˆbna ójm ìkzüaàbå béî ínîì îœíüaüazôaôýèöbåiãbè î à óuš iµéîìpaíå ÈæÈ NóîŠa ýaìóïüb¾ašíàýa Zçì ÉÜaìóÉbnÜaò b¾a ZæàçíÙnîðáÝÈݪêïÝÈÓ îìðäbn ŠíÙÜaÝa î î N"bï Š ðäbn ŠíÙÜaÝa ï Š Z"ýìc N"aŠ Õà"aí Èðäbn ŠíÙÜaÝa ï Š Èbà Z"bïäbq Nöb Èaóï ƒnüaóïè ÑÜaóïáÝÉÜaÜba öbûš Z"brÜbq b n ýaþõyàò bé ôýècôýèþ byóz ÜaòŠaŒìÞrºkïj Z"bÉiaŠ N"aí È ßbáÈcÀóØŠb áýü "bîšì š ëa î æà òíè ðäbn ŠíÙÜaÝa ï Ü Z"bàb NÚÜ Üóub aoè báýøðáýéüaýa ZçíqþrÜaò b¾a pbèbánuýa ÕÈêï ŠæàòíÈ iêüìóî é óîšì pbèbánuaðáýéüaýa ÕÉî paša ÕÜa ƒnmì öb ÈýaðrÝqŠí lb åüaþánùîìúüˆ aóub ao nôa báýø êéà pí ñ Üa käb a u î béîìbm åèì æî šb a paí a óïjýìbi pbï ínüaì Nï Üa ZçíqþrÜaìóî b aò b¾a ZóïÜbnÜapb b n ýaðáýéüaýa Šbº ZóïáÝÉÜapb b n ýao"ýìc "ýìc NóïáÝÉÜaËì ÑÜa nðâz Ša Ôg M1 NóïîŠ nüaóøïåa öb ÈcÛþàÀ ÕåÜaßbáØó óz Ša Ôg M2 Nðäbn ŠíÙÜa Ýa À ßíjÕÜaóZ ïñåm M3 NóïáÝÉÜapaŠíZnÜaójØaíàìbérî P ÍÜbéºíÕmìwèbå¾aóÉibnà M4 béº Õmì óïáýéüa óüb a µ zü béïð XïÍnÜa ta ygì óïaš Üa wèbå¾a ÜazÔa M5 NbèŠa ÔgP ÍÜòŠaŒíÝÜ Nãbîcón H6I ôýè îom ý ò ¾bï ou ìcbïýøóaš ÜaÓbÕîg M6 Nbénïvïmazg ì òšaœíüaóz ïñånüóïüeêšì M7

18 ZóîŠa óa pb b n ýa O"bïäbq xšb ò íuí¾a óïáýéüa pbü¾aêà óï bårüaóïðbõrüa pbôþéüa ÂZ Ša Ôg 1 Nbè ïñåmìâïýôóa NkäbuÿaµïåÑÜaìóïîŠ nüa óøïåa öb ÈcÊà ÔbÉnÜa2 N âïýôóa Þ a óïaš ÜapaŒbuóaìpaŠbÈýaìpa bñîýaôýèóõðaí¾a3 NóøïéÝÜñŠa óaìñüaìðáýéüaûþ¾aóøïémóz ïñåm4 ZóïÜb¾apb b n ýa O"brÜbq NóîŠbárnýaìóîíåÜaóäŒaí¾aóZ a Èg1 ßaíàÿ ÊïjÜaì Šb óaì µárnüaì kz Übi ó b a çbvýüa paša Ô ôýè óô b ¾a 2 NâïÝÔóa À ò ÐbåÜaµäaíÕÜaÖÐì óüíõå¾axììóüíõå¾aóøïåa Nóïàbn apbib aša Ôg3 ZçíqþrÜaìóïäbrÜaò b¾a óïáýéüaâénjm à ÞÕmýµïîŠ móqþqæàð ƒnüaðáýéüaýa çíùnî Z"ýìc N Èbà ˆbna æè Nðäbn ŠíÙÜaÝa æèš mâiaí iðáýéüaýa ãbéà Z"bïäbq ZçíqþrÜaìórÜb çíqþrüaìórübrüaò b¾a rüaò b¾a óïjzüapb b n þüôýèÿaðäbn ŠíÙÜaÝa ÞïàŒò bé wî a åº Z"ýìc åºì b n ýaþõyàóïåéàò bé ðýèc ÉmìHðäbn ŠíÙÜa ŠíjÜaI béôíõyêïá ÊnánîìÊïÐzÜaìòìþÉÜaPa Ìÿµnåò ¾ "bà Ô béýàby NbéïÝÈßí a îšbmæà"ašbjnèabémaœbïnàaì ò à ÞáØc Ô çíùîçaòšíø ¾aò bé ÜaÞïåÜã Õn¾akïjZÜaÀÃz î Z"bïäbq NßíjÕÜaÃì Ü"bïÐínàìÞÔýaôÝÈóîŠì ÜaóàbÔýa ZçíqþrÜaìóÉia Üaò b¾a paíåêj apaíåêišcæà ðäbn ŠíÙÜaÝa À ÖïjZnÜaìóaŠ Üaò àçíùm NóïºíÕm ZçíqþrÜaìóàb çíqþrüaìóàb aò b¾a âååm ÉÜapbáïÝÉnÜaìóáÅäÿaìµäaíÕÜaðäbn ŠíÙÜaÝa ôýèñ m Z"ýìc ò ŠaíÜaãbÙyÿaÊà PŠbÉnîýb âïýôýapbéàbuàójýzüaìîš nüaçìü NÞ ÑÜaa èà ÝváÝÜóïåé¾aìóïáÝÉÜaËì ÑÜaìãbÔýa îœíüaæèš mpbáïýéni Z"bïäbq pbäbznàýaìîš nüakïübcìbéïðþïvnüaìßíjõüaãì ìðäbn ŠíÙÜa Nãaì Üaì

19 ÊibÜaÞ ÑÜa óïáýéüatízjüaìóïvïmazýapbaš ÝÜóïäbn ŠíÙÜaóøïåa ZçíqþrÜaìó büaò b¾a tízjüaìóïvïmazýapbaš ÝÜóïäbn ŠíÙÜaóøïåaI âbióøïèt znm Z"ýìc pýba À óïvïmazýapbaš ÜaìÊîŠb ¾a a Èbi n ìhóïáýéüa óôbzüaìóèbå Üapýbª À tízjüaìóïbïüaìóî b nôýaìóïèbánuýa NbèXÌìóÈaŠoÜaìóøïjÜaì óïýèýaìðüb¾aìñša ýaßþõnýai óîíåé¾aóï ƒ Übióøïåa Ênánm Z"bïäbq NbéÐa ècöïõznühóïäíäbõüa ZçíqþrÜaìóÉibÜaò çíqþrüaìóéibüaò b¾a óïáýéüapýba õ yaàëašínø Üaò bé ôýèþ byòäíàóøïåa c î Z"ýìc ò ¾ îœíüaüazôaôýèöbåió b óuš iµéîˆbna ójm çíùîçaôýè Nò yaìò ¾ î vnýüóýibôpaíå ÊiŠa ý óïáýèójm ìëašínø Üaò bé ôýèþ by Èbà óøïåa ï ÜçíÙî Z"bïäbq µéîìpaíå ÈæÈ ÞÕmýóïÉàbuóà êüì Èbà ˆbna æèþõm NóîŠa ýaãbé¾a ínîãbè î àóuš i ZçíqþrÜaìóåàbrÜaò b¾a çíäbô ãbùycxnub¾aìëašínø Üaò bé óý¼æà óøïåa À µýàbéüaôýèñ î ZaíàíÕîçaóZî êý«þ± eçíäbôñc ìcâïýôýaà ÐbåÜaóïÉàb aóà a Nâéib äò åiòšaœíüapbüàõ yaàîš nübi Z"ýìc Nò yaíüaóåüaßþ ÞÔÿaôÝÈ yaìs Œbhbi Z"bïäbq N é cóqþqþø yaìšbåáï âî Õni Z"brÜbq ZçíqþrÜaìóÉbnÜaò b¾a Z æà óøïåa çíùnm Z"ýìc NóïvïmazýapbaŠ ÜaoØ à M1 NbïuíÜíåÙnÜaìóïáÝÉÜatízjÜaoØa à M2 ôýèþ byãbè î àò b¾aë èæà"ýìcò ÕÑÜaÀòŠíØ ¾aoØa ¾aãbéà ínî Z"bïäbq óïéàbuóà êüì Èbà ˆbna æèþõmýóïáýèójm ìëašínø Üaò bé Npaíå ÈæÈÞÕmý Nbéàbéàìkbånmó b óïäaoïàóøïéýüçíùm Z"brÜbq

20 æàbrüaþ ÑÜa óïàíù axì bïýéüaóïáïýénüapbüà ZçíÉiŠýaò b¾a ßbª À óïýècbïýèþïèdmìkîš mkmbùàìa èbéàìapbïýøìapbéàbuïdmœí NÂiaí ÜaìpbáïÝÉnÜaìçíäbÕÜaÖÐìâïÝÔýaÀðÜbÉÜaâïÝÉnÜa ZçíÉiŠýaìóî b aò b¾a óáåäýaìµäaíõüaêïá çíäbõüaa è æà µéišýaò b¾aàòšíø ¾apbü¾aÊ NóïÈ ¾apbáïÝÉnÜaì ZçíÉiŠýaìóïäbrÜaò b¾a âïýôýaàóïàíùyxì bïýèóïáïýémóüà nð ƒ ìaóéuñÿœí ý Z"ýìc NòŠaŒíÜaóÕÐaíàßb zna ÞjÔbémŠa aìa ìa"bè Ðbå nñmçaâïýôýaxšb óá bôbïýèóïáïýém óüàñÿœí ý Z"bïäbq NòŠaŒíÜaóÕÐaíàßb zna ÉiýaâïÝÔýaÀ"bjnÙà båóéibmxì bïýèóïáïýémóüàñc nðòœbua å "a yòšaœíüa n Z"brÜbq NóïàíÙyXÌ ìaoäbøóïàíùy ZçíÉiŠýaìórÜbrÜaò b¾a ìa nð knùàìaë Ð ìaóüàóîaöýíüóïüí ýapaöa uýaòšaœíüa ƒnm Z"ýìc NbénÐaíàßb zna ÞjÔâïÝÔýaÀ nñî òšaœíüaóõðaíàßb zna çì üîknùàìaë Ð ìaóüàóîakném Z"bïäbq NbéÕÝÍÜóïÜí ýapaöa uýaˆb aòšaœíüaôýèìóïäíäbôóñüb À óá bõüakmbù¾aìaëì ÑÜaôÝÈò b¾aë è æà óïäbrüaò ÕÑÜaãbÙyañ m Z"brÜbq NêàbÙyÿbéåàñaÞrnºt bàçíäbõüaa èšì ÞjÔâïÝÔýa ÊbnÜaÞ ÑÜa óïàbn aãbùyýa ZçíÉiŠýaìóÉia Üaò b¾a a è À íõ a bì óïáýéüaâéjma óïîš nüaóøïåa öb ÈaÆÑn± Z"ýìc óübyàbéjuí òš b ÜapbáïÝÉnÜaìóáÅäÿaìõ ýaµäaíõüaìçíäbõüa aâéýõäìaâéåïïémìpbøïåaìpbéàb axšb Ò bäìàâéì Ñmìaâéjïåm

21 ë éiâéàbïôò àknémìlpbøïåaìpbéàb aoøa àìaòšaœíüaoø ààò bäì N ÈbÕnÜaìÊïÐzÜaìòìþÉÜaìóïÔzÜaPa ÌÿóïÝÉÐóïÉàbuóà Ò bäíüa ÈbÕnÜa aâénübya ÉióïáÝÉÜaóïÔzÜaÖ óïîš nüaóøïåa öb ÈaÆÑn± Z"bïäbq óübyàðübéüaâïýénüapbüàxšb Ò bäì aâéýõäìaâéåïïémóübyàìa NîŠ nüaã çì óïôzýüòš Õ¾aÃì Üa Ðím ZçíÉiŠýaìóàb aò b¾a ZãbÅåiðmdîbà ±O"ýìa "bî ÙÐì bïèbánuaì "bîíi mì "bïáýè âééïuímì ójýzüa b Šbi óõýén¾a Šíàýa 1 âïååmìpýbàoüaìpbréjübiâéôb aìâébj äaìâémbjuaì î ìâéïmbèšì Nõ ýaóîíizüaìóïáýéüaâéäìü iöýénîbàþøìóïaš ÜapaŒbuýa NóïîŠ nüaóøïåa öb ÈýóïáÝÉÜapbïÔzÜa2 Nó»zÜaìÒïÜdnÜaìóïáÝÉÜatízjÜa ï Ém3 N óïîš nüaóøïåa í ÈÞáÈÞÙïè4 NbïÝÉÜapbaŠ Üa5 NóïÝèýabïÝÉÜaóáïÝÉnÜapbü¾a nðãì 6 NbéÑ bäìòï ímìòšaœíüapþïù mìãbéà7 ZçíÉiŠýaìó büaò b¾a ßíjÕÜbi ÖÝÉnîbà ÞØ æè d åméüaõìbù ÜaÀojÜbibè yìóøïåaìóéàb a n kji Þ ÑÜaìójÝZÜaôÝÈP ÑmÉÜaóïbj äýapbiíõéüaìpbäbznàýaìßbõnäýaì óýy àðýméüaóïjåuýaìóïôa ÉÜaóïáÝÉÜapbuŠ Üaìpa bé ÜaâîíÕmìlí Üa Nóî ƒñüaìóïáýéüapa bé ÜaìlbÕÜýa åàõìbè ìóîíäbrüaóaš Üa ZçíÉiŠýaìóÉibÜ çíéišýaìóéibüa a ò b¾a ójýzüakîš mìbémbõïjzmìóïáýéüabéišb öa uaàµénm çapbøïåaìpbéàbvýü ë è ôýèì b aëbzõüaìóï ÜaâïÝÔýa aì À b n ýapaˆpbé aêïá NÚ܈ÖïÕznÜóàŒþÜapa Èb¾aìpþïénÜaâî Õm aì Üa ZçíÉiŠýaìóåàbrÜaò b¾a aí¾aêïá ò ÐbåÜaµäaíÕÜakuí óï áüaãí ÜaæàòíÑÉàpbøïåaìpbÉàb a ãþðýaìüb îýaþ bììóîknƒ¾aìóïbïnyýa aí¾aìbé aouaìòoéuýaì ÉÜaì

22 ÉÜaóïáÝÉÜapb b n ýaìêîšb ¾a bzä À ò Šín¾apbÈíjZ¾aìknÙÜaìpa åüaì Nbéša Ìaã ZçíÉiŠýaìóÉbn çíéišýaìóébnüaò b¾a pþïù mæáš ké ÜaìaãbÔýaìapbî î ¾aæàñaöbÍÜaìawà ìata znc îœíýü Nöb nôýa åèbéýáèpbï nõàkyìòšaœíüa Zçíá aò b¾a NçíäbÕÜaa èãbùya ïñåmþïénüóàœþüapbáïýénüa Ša a îœíýü Zçíá aìóî b aò b¾a 2004 óåü 33 âôšðáýéüaszjüaì béüaâïýénüaòšaœìçíäbôôíýî Zçíá aìóïäbrüaò b¾a b çíäbô Ša aµ çíäbõüaa è æà H434241L 40I aí¾aãbùybiþáéî N é aóqþqò àßþ Ëì àâî ÕmöaŠŒíÜaݪôÝÈìóïàíÙ axì pbéàb bi Zçíá aìórü çíá aìórübrüaò b¾a NçíäbÕÜaa èãbùyaìpšbénîša ÔìaðäíäbÔ äõbiþáéîý Zçíá aìóéia Üaò b¾a NçíäbÕÜaa èãbùya ïñåmóôþéüapaˆpbé aìöašœíüaýªôýè Zçíá aìóàb aò b¾a NçíäbÕÜaa èãbùya ïñånüóàœþüaóáåäýaša aöašœíüaýªôýè Zçíá aìó büaò b¾a NHçbn ŠíØÊ bôìi óï Üaò î aàë ä îšbmæà"ašbjnègçíäbõüaa è Ñåî ÉѾaçbä È çbn ŠíÙÜ íüa Ýa ï Š a ÉÜa

23 ójuí¾albjÿa âïýôgbè é ÉÜaóïbïÜaìóî b nôýaìóïèbánuýa pašíznüaæà "bôþzäa óñýñióõýén¾apbïübaìâïèbñ¾aìÿaæàxrøà ÅåÜaò bècì a ÉÜaçbn ŠíØ c j¾"bubénäaìò î aóýy ¾aÓa ècêà ð bánîb ìênïvïmazgìâïýénüa ãbôÿaôýèoïøzüaìóîša ÿaìóïüb¾aóïybåüaæàðübéüaâïýénüapbü¾óîoø àþüa pbïubïnygóà ÀóïáÝÉÜatízjÜa îízmìlóïbc òaíåøpbéàb aàóïáýéüa ðübéüaâïýénüapbüàìòšaœíüa êî ümñ ÜaßbÉÑÜaŠì ÝÜ"a ÅäìLðäbn ŠíÙÜaÊána XÙÑnÜaóî â þ¾a bå¾a b càóýrán¾aâïýénüaóñýð ï À ðáýéüaszjüaì óïüì ÜaXîbɾaËbjmcìóï¾bÉÜapaŠíZnÜaójØaí¾ì LñŠb aþèbñnüaìübnñäÿaóðbõqì óïjýmìòbï apýbªòýn ÀóïáånÜaÖïÕznÜðáÝÉÜaszjÜaìðÜbÉÜaâïÝÉnÜaßbªÀ sî aâáåüa aæî büañša ýaâáåüaìxùñnüaóïèíäàxïínüapbjýzn¾ NçíäbÕÜaa èë ÕÐðäbn ŠíÙÜaÊánbiPíéåÝÜ bé¾aì