-l ' BAN CHi D~O QUOC GIA PHONG CHONG D!CH BtNH COVID-19 S6:AAlOICV-BCD Thuc hien each ly phong, chong dich benh COVID CONG HOA xa HOI CHU NGHiA

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "-l ' BAN CHi D~O QUOC GIA PHONG CHONG D!CH BtNH COVID-19 S6:AAlOICV-BCD Thuc hien each ly phong, chong dich benh COVID CONG HOA xa HOI CHU NGHiA"

Bản ghi

1 -l ' BA CHi D QUC GA PHG CHG D!CH BtH CVD-9 S6:AAlCV-BCD Thu hien eah ly phng, hng dih benh CVD-9... CG HA xa H CHU GHiA VET A DQ lp - T}'d - Hnh phu Ha r}i, ngay0-thimg 3 ndm 2020 HA TC Kinh giri: -yban nhan dan tinh, thanh ph6 tnr thu Trung ung. gay 06-07/3/2020, h thng giam sat benh truyen nhiem ua Viet am da ghi nhan 02 tnrng hp, ir tru tren dia ban Ha Qi, nhap anh tai san bay 9i Bai ngay 02/3/2020 tir huyen bay s6 hieu V54 ua Vietnam Airlines xut phat tir Vung qu Anh kst qua xet nghiem dirng tinh vi vi rut CVD-9 va hien dang du eah ly dieu tri tai Benh vien Benh hiet di Trung ung. Di ung huyen bay s6 hieu V54 ua Vietnam Airlines nhap anh va Vit am an nhieu hanh khah hien nay da di huyen va hru tru, ir tru a nhieu dia plnrng tren a mr (gui kern danh sah hanh khah tren huysn bay s6 hiu V54). Thl,Chin hi d? ua Thu wang Chinh phu vs vi tang uemg phang, h6ng dih bnh CVD-9, Ban Chi d? Qu6 gia ds nghi -yban nhan dfm tinh, thanh ph6 Trung uang kh:ln twang hi d? a a quan lien quan thv hin mqt s6 nqi dung sau:. Chi d? ra sat tt a nguai nhp anh va Vit am ngay 02/3/2020 tren huysn bay s6 hiu V54 ua Vietnam Airlines tai lull tru, u tm a a dia phuang d thv hin a bin phap thea d5i su khe va ah ly phil hq'p tninh lay lan dih bnh: _ Cah ly tuyt d6i t?i a s y ts d6i vai hanh khah ng6i khang H?ng thuang gia (H?ng C) trng yang 4 ngay k tu ngay nhp anh. Ly mu bnh ph:lm gui a Vin V sinh Dih ts, Pasteur d xet nghim phat hin m CVD-9. _ Cah ly, thea d5i su khe t?i nha, nai lull tru, u tm d6i vai hanh khah ng6i khang h?ng ph6 thng trng vng 4 ngay thea huang dn ua BQ Y ts. T6 hu dang ky vai a dia phuang va giam sat h?t he h&ng ngay tinh hinh su khe ua hanh khah nay, nsu phat hin bt ky truang hgp na 6 biu hin s6t, h, ht hai, s6 mlii, mt mi, an l?nh h? kh6 th thi lp tu h ah ly ngay t?i a s y ts va ly mu bnh ph:lm d xet nghim. 2. T6 hu disu tra, lp danh saeh nhung nguai tisp xu gn vai a hanh khah ng6i khang H?ng thuang gia (H?ng C) k tu khi nhp anh va Vit am d eah ly, thea d5i su khe t';li nha, nai lull tru, u tru trng yang 4 ngay k tu ngay tisp xu gn ln u6i vai nhfrng hanh khah tren.

2 Ban hi da Qu gia ds nghi Uy ban nhan dan a tinh, thanh ph6 true thu Trung irng hi da t6 hir trien khai thu hien, Tran trng am an.!. 'i nhiin: - hir Kinh giri; _Thu nrng Chinh phil (d ba d); - PTTg. Vii Dire Dam (d ba d); - VP: TV Dang, VPCP, VPQH; _Thanh vien BCD QG v PCD CVD-9; - Ca D/ Thir tnrng; - Ca Be>:gai gia, Cng an; - C,lCXut nhap anh - Be>Cng an; - Ca V,l,Cue: DP, KCB, HTQT, TT-KT; - Ca Vien: VSDT, Pasteur; - S'Y t tinh, thanh ph6 true thu TV; - Luu: VT, DP. DB Xufin Tuyen THU TRUG B Y TE 2

3 Danh sah ng dan Viet. am tren huyen bay V54 nhsp anh ngay 02/03/2020 TT HQ ten gay sinh Dia hi thirimg tru S hi} hien T 3b Phung Lien - Quan D5ng Da Van Quang C Da,HaQi 2 guyen Dire Hung 07/ ba trieu, pe dai hanh - Quan Hai Ba Tnrng, Ha Qi B505 3 guyn Phan Dung 03/08/ Le Duan - Quan Han Kiem, Ha Qi C Phng 60 Tp Th Phng Thuang 4 Ph;;tmChi Hiu 6/0979 ;;tiva Cnvn, 55 Huynh Thu C Khang - Quan D5ng Da, Ha Qi s 46A ng5 79 ph DQi Can, 5 VU Thi Kim Tha 02/03963 phung DQi Cfin - Quan Ba Dinh, C70635 HaQi 6 Vu g Lam 2/ a/20guyen San, P. B6 D- Quan Lng Bien, Ha Qi C ngah 6/6, ph DQi han, 7 guyen Dang Dire 2/04954 phung Vinh Phu - Quan Ba Dinh, C HaQi 8 guyen Ba Tram 3/ b g5 Huyen Hang Tr5ng - Quan Han Kiem, Ha Qi B g6 V K Thanh Binh Thai P4 - Quan, TP. H6 Chi inh B Pham Thi B C ng 35 Thanh Am -Thirng Thanh - Quan Lng Bien, Ha Qi C Pham Thi Khanh 02/09/962 26A ng 2 - Dang Thai ai - Tay h6 - Ha ni - Quan Tay H6, Ha Qi C A Hem 20guyn San- 2 VU Thi Thai 4/07989 B Qun Lng Bien, Ha Qi xa HG TE - Thi xa Ph6 Yen, 3 Ph;;tm gq Thu 28/0989 C Thai guyen 4 Dinh gqdung 08/ /437 gq Lam - Qun Lng Bien, Ha Qi B k 40Hang Van Thai,phumg 5 T;;tTru Vy 02/06/995 Ha inh - Qun Lien Chiu, TP. C Dang 6 Duang guyt Linh 3/ Dan hfr Hai - Qun Thanh Khe, TP. Da ng C /3a, Duang 29, Khu Ph 2, T 7 D6 gq Cm H6ng 22994, Phuang Cat Lai - Qun 2, TP. C H6 Chi inh 8 Le Thi Quyen Thanh Binh - Huyn Thanh Ha, Hai B Duang

4 9 Dng Thi Bih Thun 05/0/993 Ph 0, Dng Thanh - Thanh ph inh Binh, inh Binh C guyen g Tu 5// A9 ghia Tan - Quan Cau Giay, Ha i C Hang Ba Cirng 0/0/988 X6m Trai Van Lung, An Khanh - Huyen Hai Du, Ha i B guyen gq Dip 03/0/993 Tt Thanh Ha - Huyen Thanh Ha, Hai Dung B P7-bl Tp The gqc 23 r.e Hang Hip 27/07/992 Khanh.nguyen Chi Thanh - Quan B Ba Dinh, Ha i 24 Ph,tmAnh Thu 3/0/ van d6n p bah dang - Ha i B Dan Thi Kim Anh 3/0998 tan lp - phung Tan Thanh, quan Dung Kinh, Hai Phng C Tr.nDire Dung 27/06/96 07 Huynh Thu Khang, P. Bn ghe - Quan, TP. H6 Chi inh C guyen gan San 4/0989 X6m Trai thuy dirng - Huyen Thuy guyen, Hai Phng B Hang Thi Huang 22/05/989 Di 4, kien bai - Huyen Thuy guyen, Hai Phng B guyn Hang hung 8/993 Dang du eah ly diu tri tai Benh vien benh nhiet di Trung ung 30 Tr.nDuy Dng 2/04/979 TT Quan di, t6 5, phung ai Dih, Quan Cau Gifty, Ha i Sl guyn Quang Thuftn 23/08/959 phuang Tru B,th,Qun Ba Dinh, Hai D Bui Tftt Thng 03/02/959 p5 b6 tt khxh, 6ng vi, Ha i Sl D6 hftt Hang 30/0/965 Anh Da 8-3 Vinhmes Riverside, Qun Lng Bien, Ha i Sl guyn Ha Cuang 28/0/976 9b quan thanh, Qun Ba Dinh, Ha i Sl4608 ha A2 D\l' An -l 06 Dng Thai 35 Kim gq Thanh ga 05/03/983 ai, phuang Quang An, Qun Tay S44574 H6, Hai 36 Hang Thanh Tam 26/05/979 Phng 03-A2, T6 4C, Qun D6ng Da, Hai S Bui xuan D\l' 03/05/ ng5 22 tn du thng fhang bt, Ha i Sl80572 L 3-48 t 97 TT B Tng 38 Ca Vit Sinh 5/08/953 Tham uu, Lang H,t,Qun D6ng S9608 Da, Ha i

5 g5 40 Pha T Quang Buu, 39 De, Thanh Trung 23/08976 phumg Bah Kha, Quan Hai Ba Sl82308 Trung, Ha Qi 40 Trn Thi Thu Hng 02/098 ng hau, Hai Dung /3 tran tuan khai.ps, Quan 5, guyn Dire Dung 02/0985 TP. H6 Chi inh A C Tri Chu6i, Quan H6ng T Thi Thu Trang Bang, Hai Phng 43 guyn Thi yen HQ hieu mr ngai (kha nang a Thai Binh) HAG THAH YE 22/ HAG ELLE 06/07/ GUYE TH Al 22/ GUYE THA HUG 08/02/974

6 :;::: <r ;:l._ 0" <0',Z e (r' ;:l._ 0" <0,,Z bll, ::l -= 0.. ;:l (r -= U bll =...:l r ::: 0...-= f-< C ;:l 'Z <r -= U t ir: <)... r 5 f') "'' f')... -f') 'i' f') 'i' 'i' rī r Ī "'' f') f') "'' f') f') - ọ... "'' f') f') f') ọ... ọ... Q ọ... Q Q f') f') - f') -

7 bl C C 0 0 C <() -r -r 0 < >--....:l...:l ::l :=;l 0 bl) bl) bl r r e C 0-0- ;::l r r r r... ;::l ;::l VJ VJ f--< -,.} a bl) a bl) :6 : d.- <(). <(). >--. >--. "'d ( :l < :l ;::l ;::l (<)..... ;::l ;::l 0 0 u u... r.. r :.2 U U S... <r <r <()' C C......D u U C ::: '(0 '<0 r r ;::l ;::l..... a a f--< f--< ;;> lr X lr X lr lr.. x x ::: <(). :l () ()... '(<) '<() ;::l ;::l bl) e ;::l -0-0,. 0 _g "'d '0 0..Q.:::").:::") f...l f...l.. C e if] if] 0 0 r r 'r U 0 0 :::B :::B f--< f--< VJ VJ VJ VJ ::l "'d bl C r f) r- r- 0 f) r- "<j- r- r- r- r- "<j- C "<j- 0 r- r- 0 f) 0 f) 0 u f) f) "<j- 0 r') "<j- f) f) f) a--, r-...-i i 0...-i r- C "<j- C f) C..? C..? r- r- l z $ :::B z f...l f...l..? Z f--< ::L: 0 = f...l 0.- -<..., U u 0 0 z :::B VJ C C VJ -< C C >-<...:l...:l >-<..? 0 U C Z r i...-

8 u" <0 ;::l C/.s <0 ;::l C/,...,,..., 0 r-,...,,...,,...,,..., ("),...,

9 ...l (J..l f-' ::r: z Vl ffi (J..l C( f)...l (J..l f-' ::r: 5 9<C Vl Z (J..l (J..l <) 9f) -l (J..l f-' ::r: 5 Vl ffi (J..l f) <) f) f) f)... C.;:: b u C VJ VJ (J..l f) f).;:: b u (J..l '" t f) 9f)... C.;:: b u VJ VJ (J..l f)....;:: b u VJ VJ (J..l f) <) 9 -.b -.b f) <) -.b 9f) -.b...- "'i" r- ('' (''. "'i" "'i" ('' ('' r-- r' r- r' r- ọ.q- "'i" r- "'i" r- "'i" r- r' "'i" "'i" (''.- ọ r-. '"d r,_, -,.D U -,.D P-. 8 r u (''

10 <a.l ;:l 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) ::r: 0) 0) <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 Cl Cl...: ;:l ;:l <0, ::r: ::r: ::r: <0 <0 <0...:...:...: <0 <0 <0 C C " d...:...:...: Ci:l Ci:l Ci:l Ci:l Ci:l Ci:l Ci:l Ci:l <r:: <r:: a a C Cl Cl Cl <0' <0, <Cl <Cl <Cl <Cl <Cl <Cl <Cl <Cl...:.....: Cl Cl Cl ::r: ::r:...: C C ;:l ;:l ;:l ;:l ;:l ;:l ;:l ;:l f-< 8 f-< 8 f-< S.....:.. Cl <ll' <ll' a a a a a a a a.. >-. >-. s" Cl 8" Cl E Cl,, f-< f-< f-< ::l ::l f-< '<ll.g :f...:".." - " ]"..d Z Z Z f-< f-< " " Cl Cl Cl S ::r: 8 8 0) ::r: 0) " ;:l e.5.5 ;Z; 0) Z 0) ;Z; 0).g <r:: <r:: < q: ",8 d',)... Cl Cl Cl...:l...:l :J...:l :J...:l...:l...:l s.8 s. s S Z ;z; S ;z; Cl <Cl =Q <Cl =Q s Cl s s._._...: X.: <0' < 'Cl <0' 'Cl <0, 'Cl <0' 'Cl 'Cl <Cl ::l <Cl ::l <Cl ;:l.. <Cl 0) <Cl 0) <Cl 0) (.) Cl (.) Cl >-.:.2 Uz Uz Uz Uz Uz Uz Uz Uz ua ua ua f-< Cl f-< Cl U U U C.::l f-< <0 U <0 U 0).Cl 0).Cl 0).Cl 0).Cl 0).Cl 0).Cl 0).Cl 0).Cl 0) d 0) " 0) " Sz S Z 0) 'Cl 0),Cl 0). p ::l " ::l.. " Cl.6 ::r:.6 ::r:.6 ::r:.6 ::r:.6 ::r:.6 ::r:.6 ::r:.6 ::r:.6 <Cl 0) <Cl 0) C ::l P ::l <r::.6 <r::.6 a.0 <r:: U. U.0 a.0 a ::s._ f-<.::s a < a < ::s " ::s " ::s " ::s " ::s " ::s " ::s " ::s " >Cl...: >Cl >-. >Cl >-... Cl...: Cl...: Cl...: Cl...: Cl...: Cl.. Cl...: Cl...: <0'.. <0'.. <0, >Cl ::l >Cl ::l X f-< x X -Ci:l -Ci:l -Ci:l -Ci:l -Ci:l -Ci:l -Ci:l -Ci:l p,.::r:: p,.::r: p,.::r: xa x a p,.<r:: p,.<r:: p,. <r::,, ::s.- ::s.- Cl ::s " ::s " ::s " <r:: <r:: <r:: 0) 0) 0) 0 0 '0 <0 <0 <0 ::r: ::r: ::r: VJ VJ VJ ;:l ;:l ::l 0 C '<0 '<0 l.l.sf 0".Sf ::r: U U....;:... > > > ;:l ;:l ;:l Cl.Cl )...:l...:l <0' <0 <0' 0 0 ::r: ::r: ::r:: a:l a:l a:l 0) 0) 0) 0 0 '<0 '<0 '<0 0) 0) C C C :;;...:...:...: Z Z p,. p,. p,. Cl Cl,_ ::l ;:l ::l 0) <r::. «C...:l...:l '"0 '"0 '"0 C 0 VJ VJ Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl C C C Cl Cl Cl _ _ _ _ _ :2.. :.2 :.2 :.2 VJ VJ VJ 0) 0) ::s ::r: ::r: ::r: U U ;:; ;:; ;:; ;:; ;z; Z 0) 0) 0) t:: t:: t::...:...:...: ::l ::l ::l ::l...<r::.<r:: p,. p,. p,. p,. p,. p,. p,. p,. (.) (.) (.) 'Cl 'Cl 'Cl ;:l ;:l ;:l ;:l VJ ::l VJ '" Cl ::r: ::r: VJ VJ VJ VJ VJ VJ VJ VJ g Q Q Q Q Q g.:: l.l Q.:: l.l ::r: ::i ') ') ') ') ').-, C.-, ,; ,;. 'D 'D "<t ,.-, C.-,.-, C.-, C.-,.-,.-,.-, J; 'D V) V) 'D 'D..0 'D V) V) V) V) :l VJ "T.0 0 r' "T.0..-<..-<..-< 0 0 tr) 0 r'..-<..-< tr)..-< t""- 0 r' 0 0 tr) 0 "T tr) t""- tr) 0..-<..-< tr).0 0 "T "T.0 r'..-<..-< 0 t""-.0 tr) r'l t""-.0 t""- tr) "T.0 0 r'..-< <.0 t"" < 0 t""- tr)..-< r'l r' 0.0 "T 0 t""-..-< r' t""- 0 r:-- tr) 0 tr) tr) "T.0 r'..-< "T tr),'l.0 r' t""-..-< 0 t""-.0 t""- tr) r' t""-..-< r'l 0 <r: tr) <..-<..-< r' tr)..-<..-< tr) tr) lr) tr) tr) tr) tr) tr) tr) tr) 0... tr) tr) tr) tr) tr) tr) tr) tr)..-< tr) r'l.0 0,'l "T..-< tr) tr) 0 tr) t""- 0 "T tr) "T tr) tr) "T <..-<..-<..-<..-<..-<..-<..-<..-<..-<..-<..-<..-<..-<..-<..-<..-<..-<.0 t""-.0 tr) 0 0 r'l.0 0 "T 0..-< "T tr) r' <..-< < < t""-.0 t""-,'l r'l t"" < < < 0..-<..-< < 0 s::.,..., -< "d.s s:: "d s:: s:: :_g 0 -< 0... s::.d ;rj.,...,.,..., Cl 0l.,..., "d ;j 0 Cl 6- ;j v >-,,..!:: t:: [? s:: ;j. 0 :: s:: (.) s:: 0.2 G3 s::.,..., -< ;j - r"..d ;j G <._ < v (.) -< 0 ;j - ;j a... t:f u 0 -< J),...,... s:: s:: Q) Cl :: Cl "0 < 0....S Cl ;EJ. ;;;.-., z.i s:: - s:: <r:,..!:: s:: 0l :: S S._ 8 0 "0 s::... Cl._._._._ J) 0l,..!:: 0" - b... -< (.) (.) 0,..!:: (.) Cl -< ;j._ ;j 8 "0 g 8 8 ;j 0... Cl ;j u ::r.: ::r.: «Ci Ci VJ VJ VJ 0..., VJ VJ tr).0 t""- 0..-< 0 r'l "T tr).0 t""- 0..-< 0 r','l r'l r' r','l "T "T "T "T "T "T "T "T "T "T tr) tr) tr) tr) -<

11 ọ -,,;. ') <0' ::...:: :,j...:: E ::: <j...:: U j. tr:...:: u -j Q ') J; S' ') F) ') -.:t ') 0-. F) '" S' F) '" F).0 J; ') 0-. F) J) : <0' Cj:l...:: - C -<0 U E : j. Vl...:: -j s2 r') '" F) J) : ().a J) Z 0- -j...:: E ::: j. Vl...:: -j Q ') t S' F).. rf) 0'.... 0' rf) 0'.. 0' 0' 0' 0'. rf) 0'.... rf) rf) 0'.. :r ' :r. 0'.. rf) 0'. 0' 0' ọ. 0'.. 0' 0'. 0'.. 0' 0'. 0' 0' 0'. rf)... 0' 0'. 0' '. :r.. 0' 0'.. (/). U q. ọ..., g :l ::::: (.) Vl 0'... ō U g... :l

12 :: -0.g J) t: <0 : t: > t: <0- r VJ.. -r Q <0- :: -0.. t: 0) t: <0 ifj C > VJ.. -r Q r') C';l ') r \ ) 0) "0 "0 w g.. U -8 ::;8 C';l t J) "0 '0u w g.. U-8 ::;8 r '=? \ ) d-, C';l t C';l r') '=? t \ ) r') C';l r')..q "'" r') (' (' ọ..-< 7 ('' f) t- t- ('' (" 7 t (' \\,-< f),-< (',-<,-< t-,-<,-< f) (' f) f) 7 t v 6 (' t t- t- t- f) t

13 r :z 0' ('<) l ) ('<) :l j >..:.:: :z Cf) Cl) Cf) C Cl) tr: X en Ṇ.,j. ō ('<) l ) l ) ('<) r l ) r 9V) r ('<) r'-' J; "2 ::r: j -0 Cj > -.:t - t:: Cf) j C j -0 Cl) > ('<) V) <0' ::r:: -.:t ọ.,j. r'l r'l r'l t t Ṇ..-< Ṇ..-< t- t- ::t ::t r'l t t- ::t r'l t ::t ọ..-< ọ... ọ..-< r'l 8- u (\). ọ..-< -... > : t ọ..-<

14 C<") '?... <") <") ọ... <") ọ... C<") =V) <") r ọ,0 <") ọ,0 r <") ọ,0 r ọ,0 C<") t C<") V) r C<") V) r C<") ọ,0 V) r C<") '? V) :l \.) :l \.) :l \.) f). Ṇ f) ọ.q f). f) f) f).. f).q r-.. r-. ọ.q. r'l.q... f). r') f)... Ṇ..q r').. ọ. r f) f). ọ. Ṇ

15 lr) lr) lr) r'l r' \r'l --- "; <; --- '<-, lr) r' ";-";- lr) T""'""", \

16 ...0 l j t"-- D... l j l j t"- l j l j D... 0'.0 :::::C::! 0'.0' l j D t"- t"--d 0'. 0'.... l j l j <; -- l j