ÍHJ CßiiL Y ^ o r c ajc^oáol^o,^ Gr. tat ^ujctksúvo Kvf^ ivôcv-o ^ A clou-t >U>V\{X yvo^o-' (âe ^ /i d U c 'c^ut- dut. - van «x»^^'«^/ pinéú/c cxcà 'Y

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ÍHJ CßiiL Y ^ o r c ajc^oáol^o,^ Gr. tat ^ujctksúvo Kvf^ ivôcv-o ^ A clou-t >U>V\{X yvo^o-' (âe ^ /i d U c 'c^ut- dut. - van «x»^^'«^/ pinéú/c cxcà 'Y"

Bản ghi

1

2 ÍHJ CßiiL Y ^ o r c ajc^oáol^o,^ Gr. tat ^ujctksúvo Kvf^ ivôcv-o ^ A clou-t >U>V\{X yvo^o-' (âe ^ /i d U c 'c^ut- dut. - van «x»^^'«^/ pinéú/c cxcà 'YA taro cvil j^ójjtiúñ^.^ U ' y^fxmju] ^. 'J I ca e ÁZ.'^Éjl 'Qy^O^ cájjcnjmj "^^i^^imíi:^ UájcÍCK. ffjíf^ ^t t ' jv^jlûctlm Mí aò / a echoria

3 La K L^ejbò ' w ^ ^»

4 Gß c m o e o O (s^xacd IVVSlh,1" > r. pkvuf^a C CCDÄtDCD exilio. dlsiis: e.sboj-ci.er-í^o.00 S^^^J^ ( ^^^LSO.- Oo-r^kcr-xjQJ^ ^ -Ork. clsi dlû po^'^oc^c^.o SuwSXjnru;^^^ cx^ cs^^isicxji.

5 gy^ ^ dlsä. ^ ^ ^...^.»i^càc. ^ ^ ^ -SI C^ja^^-oJjn e&äö^ A.- GosÄiii" Ase. ^. - : ^o-sros <Ä.CSi< e.% - laetc^xr oc.'c^^cis. - ÙÀ - oävo-m-

6 PJl oi^exo JU du. WiXÒO J^'O M/ 'ijblqji.aha. Xa csi A.' OuiU^^^rjOLri. -UJ/^ < > OjCÀJoO.. y ^ -Vx^fvo gufi. "Oiili^ iovn/uxcx. i T ^ oóujlao ^^ dx..v» "Teveri COVI ^^ C^ (Ai C^OJL -^C^ A- ^^^ t-shitic u ^

7 ACEBO y M ) Ciy-) OkO^ a a e u J, OD^ Q^A CX Í V, c- Cc^ Cnn^a. ACEBO c o ^ i o 1 o4-cui. Co-v, 4) 'J CX.»^lUERDAGO O 5 ', y->... l,. '. -j t r f * r y ^ Ji-oJ o I /)

8 w wv. Vxx Ci:?tlà<r cuir» -Vv e^ü^ ocjluribe. <Mvx, (\-evkx Wcl<v Pts'-L OvXVU/tx Gk/i^^uifviaXo^ ^Xu -V ^ 9 T a ^ et ccjiacr yx'w/d^ «o? í» L/íXi, erv potv^^ A^bO- O^^uiwLCxAtX Òu^ ü^ ^ TTvxríefwiXo' c>jjll Avcu^A^ V w p ^ ^ojòo^a' j. N a ^ ' - (Y ' í Vw/r ^ -^oc/ívcr q^-jt TlC/.'ve

9 ^ Uo" SÛÔOC ^ o. Ux u^wslcx ; ^^ c^onw Û lo v^cxc^q^x oo ^ ^ ^^ Uv ccvo'r.rv.0 ci.s. currq^ cv^ V l Q ^ ^ ^ ^ S0.0V0 Lo. coiìvx^ y 4\ ÇNVÔNO Loí^ (y. Q\ oçfenvvld O t c ^ ^ eco cí^co ScvoVo ^ '^xxß^d^ ' lo covs^fb. KÍCÍO LO VU^ocbc..ilo H ^^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^,í)o cor. eo ^cccc- VID^C^W. qi '-O"^ oo O\ V-dsWc ca cr^ Ccs. LC^vco'-^ ^^c-r le cvloq Cv e W o IScV^Cr^C-í. crovtvilajlc. ^ CO n > lo O^^C. U c S roq^rc e^ òxocsot òc bm ^ cjüccvo Ol' xvc.c-lc^ ^ ^CvW ye. V o e ^ Aa Ce. rocôsc.eolcv. gl^ocrro'. ore. CC»:> CC^C^VoO^^ S coo c^iciskltxc,^ O^c^ ^v C^bcrvDço As rnvsroo CQ^-c"?

10 \ y Lb L3 V le N, n LS lau ^ e S (TTLCL err vxoo. corico cxjììo f vju-vc^o o.jryú,<^cto <rù XA ^^^ KÀ^m^o yjjck C/òil^C^-nrOw com ^COAÎOCVÊO v^ Ccrmo rwàrruaow rrox/iaac*^^ a HcÀr/wó. 000xk> OJCvüv PAJL coìisa. cixvyxoj^/co^ojlßpo/vtoxi^j Wcx oaí:í\owa- tca^oi^vsüú/n / Vvcsvi'C30 ocr^^o o^xclcjváüó'-o- cu pu^^o ^e vjo^uco <2/0 ei n-vog

11 «y - ñ. OtiATol ^ii ^ccw ck ex ccuj-^a de ixicv cqcv^d^ çm-i o éc no ojf^^rqc/eit cca^i^ä^e cackx LÖjlxt>OJD d/^ ' Lev. e^cv^cv. qoe nevj^s^^ox c^-^vcs dná) rjciusc^ ox- - L à^ (JD. isuo LLoroCî QÍ.iq m 'ox.ot.w^^ W» Viae Vlo, lo. c ucd va^ ^ ìk ^ ç^â WoWco^ ^ dd D CL Wcs^^ MVocxò^O ^.CVOXX àssi da

12 -Sos áaoi» t*ajti WVíUobcao- öe Üo-Colxcx oo c^ussto u ex sàjaoojao^ ^ V ««r «XL K cv. Av. wlawd çr> fexwüäxjws exso CÄ^rvSäiD sowe oi^icoryrswj^- ÄÄciicmiüc- a. toòjb-i -.ai^^cjjdwifite o- 'Ço.ÂL'r- éi pnj^ ^trosa àû oejr costocea twvn.rno-; Väuc^^ vje-;^ cla ^cdor böat.jr ^ ^^cicrroj?^ v j ^ oo u uojcidji ítíí.c^^oaai. ÎOq -Oft. «v H c ^ c ^ oj^ QOoe Aid^^ o. Ijas^ 11. dû Ü::- cöd^o Cic^ ^ k * *.Ad Q.V 'Ä O. «ài.

13 "" SQ Q^btv K^oJLl-ïiciriào cjeolbs. d^ U-COJ:) çosrci dì ^^Cfe o èû cìncx «c^ lo. b^ao^o. òp citcmxio Losâcw, Ö) dxcvû^ òii U> dû ti-ccxti so v^^riuertixcik 'Or. or? occ,^ ütdcxcx (NOJ^ üö-:^ oûsorr.^^ dß ^c^ooä«^ Q^^^ içc^ ÂÛ o Ol5.cIjO. ex CJX COl^VÎ^^ XoV^oo^v Lo. SS ^ rru^-'io cki Lcw cjj&ocjlcv, % * * * % ^ * H oroc

14 3 - O R J / - 0 POJUNo s o- c ^ r^c^àjuux, Jlov AJÍ. a coßöua Í^Xc

15 CHÌSTFS. E^^ UW HOMSI^ETRK/ RLTD,T«>J FTUTQ, QVE SE CQTSIOUN CUANOÌ? LTEGTÌ FTU ESTQTA^CU, VFT ESTRTBR CRDUC«0Q, HHCÌ^ UN WCTES, VJN FRIÌNCA,UW V U^ BP/I/VU FU ÌN/6LÌS OCE; en chftnoes VMOÌS RE^/EMUS y uì/icm M ^, GKIM>ES VHÌI/ÌS, //T>$/JRUS F/V XRNUFF V/CUKUSHS I^H/VOEF-ÌNS. TCWCHUS UKOS ÙVJE SF DHÓI^H^ÌI^ LLUS E^FTOUS, VV^TLRTS ÙI^AÌ^IHFM CUN 4 i w 1-...»VISO: SE VBVHN, TES

16 C^JÜiÄ * * íá ñ r. çyuta. ^^ isucmps JL/^ To. ^ ^ ^ SKSL ites^^tesä", À» Juuv -Q.ÄOA c^-íw* JKiSjöjC * *

17 o o O