ê~ú=o\ ^ =O ÖË_À~Ú... ÖË_À~Ú... Ñ [ÅO^Œi ê~ú<å= O Ñ ÅHÍe! ã ~ fi `å ê~ú~ Ñ O~ OlÖÏ e! =Ú[ QÍÅ ê~ú= Ç Ï= `À =ÚÑ ÊiQ <åe! ê~úñ ^Œ ~ =à Å = # Ç Ï$^ŒÜ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ê~ú=o\ ^ =O ÖË_À~Ú... ÖË_À~Ú... Ñ [ÅO^Œi ê~ú<å= O Ñ ÅHÍe! ã ~ fi `å ê~ú~ Ñ O~ OlÖÏ e! =Ú[ QÍÅ ê~ú= Ç Ï= `À =ÚÑ ÊiQ <åe! ê~úñ ^Œ ~ =à Å = # Ç Ï$^ŒÜ"

Bản ghi

1 Ñ [ÅO^Œi ê~ú<å= O Ñ ÅHÍe! ã ~ fi `å ê~ú~ Ñ O~ OlÖÏ e! =Ú[ QÍÅ ê~ú= Ç Ï= `À =ÚÑ ÊiQ <åe! ê~úñ ^Œ ~ =à Å = # Ç Ï$^ŒÜ«õΩÇ Ï~ OÖ x xâ ÌxjkäÖ Ñü^èŒfixOKåe! Ñ }=<å^œ gzhõöï ê~ú*ï # œ~ ÉèÏÅ ã ~ fi `å "åºñ OKåe. P ã *Ï # œ~ ÉèÏÅ P êfi^œ#ö = # = #ã Å = ` ÎHÍ e! ê~ú Ñ= = $`«^è ~ Å JO`«\Ï x~ O`«~ O =i OKåe! P Ñ= = $`«^è ~ ÅÖ `«_» ã Î, P *Ï # œ~ ÉèÏÅ = `«ÎÖ P#O^ŒOQÍ #iîã Î ' ê~ú=o\ ^ =O ÖË_À~Ú! ÖË_À~Ú!! Jx JO^Œ~ UHõ Hõ~~î O`À QÍ#O KÕÜ«e! J^Õ <å Pâ, Pâ Ü«O, PHÍOHõ! J^ Hõ = ^èœ ~ ã fiñ flo. P ã fiñ fl êñ źO HÀãÖ N ê~ú<å^èœ x J##º Ñ= `À P ~ Ì`«`À áêi = #O KÕÜ«QÆeyOk, KÕÜ«=Åã Ok. N ÉÏ r D ãözhõö 1. ê~ú=o\ ^ =O ÖË_À~Ú! ÖË_À~Ú!! N ÉÏ r 2 2. J# õω#fl QÆ ~ O^è Œ =ÙÅ 3 3. ÉÏ rx J_çQÍ ÉÏ Ñ Ù\Ïì_» F. ÃÑ^Œ~å= Ü«º 5 4. ^Õâ HÍÅÑïq `«Å õω Jf`«O QÆ ~ Hõ$Ñ q<à^ 6 5. <åhàã "Õ WÖÏ KÕ ê~ QÆ ~ =ÙQÍ~ ~å= Hõ$ z#fl= #ã ÃÑ^ŒÌÇ Ï$^ŒÜ«O ~ `«ÎÜ«º 8 7. P#O^Œ^ Ü«HõO ê~úñ ^äœo ã.ãçïkü.ã ê~úñ ^ä ŒO ÔH. ÅH ; õω= ~ü J=ã ~ " ÿ#"õà h=_»qæ=åã # ÑẍÖË^Œ Ñ. ^Õq QÆ ~ =ÙQÍ~, ÉÏÉÏQÍ~ Hõ~ }ÕKå~ Ñ. ã ~ º<å~åÜ«} áêñ áê}ïå HÍáê_ç# QÆ ~ ^Õ=ÙÅ ÔH. K«O ^ŒâıY~ Ô~_ç PÑ ˆ~+ < PÑ Ok QÆ ~ "Õ Ç Ï$+ Ĥâ =~å=ù PKÕ~Ú ZO`«Ç apple~ú _ II Zãπ. ê~ú=~ Ñ ê^œ~å=ù = Ç ÏhÜ«ÚÅ = Ç Ï`À õωîå QÆ ~ K«~ }^ ã _» 19 2

2 N ã zû^ #O^Œ ã ^Œ æ~ ê~ú<å^è = Ç Ï~å*òH *ˇ! ã ^Œ æ~ N ê~ú<å^äœ x â ~ ^ ƒ rh *ˇ!! QÆ ~ Hõ$Ñ ãöñ Ù\ 5 ãözhõ 4 ` = ã Hõ Ñ uhõ JHÀì ~ü 2002 x~ fiç Ï} QÆ ~ r Pjã ûå`à QÆ ~ ÉO^èŒ =ÙÅ z~ <å= QÆ ~ Hõ$Ñ QÍOnèKÒH± ` <åe 01 ( (O) (R) J# ê~úéèí õωîå õω, QÆ ~ O^èŒ =ÙÅ õω z `«ÉèÏ# <å= ãö=`«û~ OÖ 'QÆ ~ Hõ$Ñ Ñ uhõ = io`«qí ã OQÍiOK«H x ^Œã ~å â ÉèÏHÍOHõ Å# ` eü«*ëü«úk«, ''QÆ ~ Hõ$Ñ ã ~ fiå õω ã = #OQÍ JO^ Åx Ptã Î#flk. ã ^Œ æ~ x =K«<åÅ <À\ # O_ç ~åå `«#fl #== øh ÎHÍÅ. t+ µº_» "å\ x UiÛ, õäiû, XHõKÀ\ H KÕiÛ ^ŒO_»QÍ QÆ K«ÛHõáÈ`Õ Jq <ÕÅáêÅ. Je # ^ŒO_»# Éèí ^ŒÑ ~ Û J=ã ~åxh, PkèHõº`«õΩHÍHõ. PiÎ`À JÅ= \ÕK«P~ ÎÅ õω ^ x qå =# q=iok«. ^ x QÆã # `«y# ã = Ü«OÖ H xü«_». ^ x P=â ºHõ`«JÑ C_»O^ŒiH J~ ú" ÿf~ `«Ok. #Hõ#Hõ= x PHõÖˇ # "åxh Ñ K«Û_ç " `«õωöë ÑÖK«ÉèíHõ ºÑ ~ = #fl=úå`à ã = #OÖÏ. JriÎ QÆÅ"åxH + _»â Ñ`«" ÿ# Éè [#OÃã `«O J~ zx HõeyOK«#. WÖÏ = #O K ÑÊ q+ Ü«Å Z^Œ \ "åih J~ zx HõeyOK«õÄ_»^Œ. ã ^Œ æ~ x k=ºbåöë QÆ ~ ^ ã Å QÍ^èŒÅ. ÉèÏQÆ=`«Éèí õωîå k=ºk«i`«# â =}Ï#O^ŒHõ~ =ÚQÍ q<õ"åih Ü«O `«, = O `«=ÚÅ`À Ñ <ÕÖË^Œ. `«= ã û# ^Œ ~ OKÕÜ«ÖËx `«Ñ ÃãûO^Œ õω? = <À= e<åºxfl Hõ_çy "ÕÜ«ÖËx P`«Å[Å " O^Œ õω? J_» k_» " ÿ# ÉèÏ"åÅ# ^Œ\ ìok«h #fl"å_» 3

3 A= ~ æ=ú#o^œ Ñ Ü«}=Ú# êyok«öë_», z=i= lbx KÕ~ É _». <À\ `À QÆ ~ <å= xfl Ñ Å `«, < ã Å `À " H iokõ "åxh QÆ ~ <å= =ÚÖ x = ^èœ ~ ºO ` eü«^œ ãïhõ^! QÆ= ºxfl KÕ~ ÖË_Õ"! ` _» `åh _ç `«QÆÅO^Õ #k ^ sü«^œ Ñ _»=Ö Ñ Ü«}ÕKÕÑ C_». Le ^ ƒå `«QÆÅO^Õ ~å~ú tåêoqí = ~ ^Œ. HõëêìxHÀ~ ÛÖËx"å_» ÉèÏQÆ=`À`«Î=Ú_» HÍÖË_». ã Oáê^Œ# ÖËx<å_» Éèí~ Î# Q ~ qoz Ñq Oz#^Õ x[" ÿ# ÉèÏ~ º. HõëêìÖ L#flÑ C_» Ü«[= xx =^ŒÅx "å_õ x[" ÿ# HÀÔ~ Å`À xq `«ÎO ÖË õωo_ â ~ }ÏQÆuÖ = ~ ÊÖËx "å_õ x[" ÿ# '' ê^èœ õω_». ê^èœ õω_»<õ"å_» ê\ "åix Ñq OKåÅ<Õ xü«u L#flÑ C_» `«# ê\ QÆ ~ O^èŒ =ÙÅ õω ZÖÏO\ Hõëêìxfl `å# QÍ HõeæOK«~å^Œ. Ç ÏOã OK«_»= O>Ë r"åå# Ç ÏOã OKÕ^Õ Ç ÏOã HÍ^Œ. HÍ~ÚHõOQÍQÍx, = #ã HõOQÍQÍx, "åk«hõoqíqíx r=ùå# Ç ÏOã OK«~å^Œ. QÆ ~ =ÙQÍ~ Z<Àfl Ñ ~åºü«å = # `À\ "åi<õqí^œ Z=fiix ZÖÏO\ ã = Ü«ÅÖ < <å HURT K Ü«ºHõO_»x Ñ ^ÕÑ ^Õ K Ñ ÊÜ«Ú<åfl~. ê^èœ#hõk ÃÑ^ŒÌ^ ƒ. áêofü«aè= #O`À W`«~ áêo`«"åã Å# = #O ÉÏkèOK«õÄ_»^Œ, êkèok«õä_»^œ. JO^Œ~ O XˆH ^ "åxfl P~åkèVOKÕ"å~ "Õ. aè#fl aè#fl áêo`ååö x"åã =Ú#fl = #= O`å Ñ ~ fik<ååö UHõ`«fiÉèÏ"åÅ`À UHõÉèÏ"å~å^èŒ#`À = #^ "åxfl ã O^Œi OK«\ÏxH L`åûÇ ÏOKÕ ã = Ü«OÖ JO^ŒiH `«y#o`«kõü«`«xzû P#O^ŒÑ ~åûe. áêofü«jaè= #O`À W`«~ áêo`«"åã Å õω Hõ+ ìo Hõey ãî Jk QÆ ~ ã= ZÖÏ J=Ù`«Ok? h õω#fl `«Ñ #<Õ Z^Œ \ "åiö # K«_»QÆÅQÍe. QÆ ~ ã= õω, QÆ ~ ^Œ~ <åxh ~ Û~å^Œ. QÆ ~ Ñ ~ OQÍ P#O^ŒÑ ~ Û"åi P#O^ŒO h Ç Ï$^ŒÜ«xfl `å õω`«ok. ã `«ûoqíö JO^ŒOQÍ PHõ~ } Ü«OQÍ JÅOHÍiHõOQÍ K Ñ Ê_»O=Å K ÑÊ"åiH Jaè= # Å ÃÇÏKÒÛ`å~ JO`Õ. JO`«õΩ q Oz XiˆQ^Õ=ÚOk. = #O = \Ï _Õ =Úk`«" ^Œ=Ú Ñ= Hõ~ }, ~ ã Ç Ï$^ŒÜ«O " Ú^ŒÅQÆ "å\ x PK«~ }Ö K«Ñ P^Œ~ =O`«OQÍ xå _»QÆeæ#<å_» QÆ ~ K«~ }ÏÅÜ«O^Œ õωã = OQÍ LO_»QÆÅ æ`å~. ''QÆ ~ =Ù õω ãö`à+ ^ Ü«Hõ" ÿ# Ñ # ÖË = #O KÕÜ«e. ''JÇ ÏO ê~åìü«éèí `å#o ^èœ~ Ñ =K«#O Hõ$`«O Ü«êº`ü JÇ ÏO ê ãöü«úhõîó ^èœ~ Wuxâ ÛÜ«ó âßouñ ~ fio. 109/15 ã ~ fi áê} Å# Ç ÏOã OK«õΩO_ LO_ÕO^Œ Ĥ = Ç apple`«å ^èœ~ Ñ Kå~ O KÕ êî~. 4

4 JÇ ÏOã # W=Ú_» Û õω#fl ã `«º"Õ ^è Œ~ xâ ÛÜ«= x âßou Ñ ~ fioö "åºã Éè íqæ"å# Å K áêê~. P`«*Ï #O á O^Œ\ÏxH JÇ ÏOã K«Hõ x = ~ æ= x Éè íqæ=næ`«é kèozok. ''JÇ ÏO ê J Ñ_ áê} <åo (â OHõ~ ÉèíQÆ=`åÊ^Œ Å ) áê} Å õω ZÖÏO\ ÉÏ^è Œ# HõeyOK«Hõ JÇ ÏOã. Ü«ÚQÍxHÀ = Ç apple`«_» K Ñ ÊOk q#hõ áè~ú##, <Õ\ Ü«ÚQÍxH JOk=zÛ# ^ =O = # ''â ~ ^ ƒ r QÍi ÑḦÍ~ " ÿ# ê\ "åi = #ã < Ñ ÊOK«=^ŒÌ<Õ =Ú`«º= O`«= Oz = #ã Ö = \ = \ H = ##O KÕã HÀ=_»O =Å = # = #ã Å õω, = # õω, = # =ºH Î`åfiÅ õω = Oz [~ QÆ `«Ok. ''ÉÏ rx J_çQÍ ÉÏ Ñ Ù\Ïì_» <å Ñ~ ÃÑ^Œ~å= Ü«º. = k ÑḦÍâ OlÖÏ, ^Œit = O_»ÅO, áè`«=~ O. <å õω q"åç ÏO J~Ú 5 ãö=`«û~ =ÚÅ J~Ú#k. Ñ Å Å ÖË~. "Õ =Ú JO^Œi ^Õ=Ùà # Ñ Ól êî=ú. uiy<å=ú. Ñ Å Å HõÅQÆÖË^Œ. = `«=Ú _» Nx"åãπ (Ñ xflh _» õω) ^ŒitÖ ã `«ûoqíåh " à ÎO\Ï_». ÉÏÉÏ, QÆ ~ =ÙQÍ~ QÆ ioz = ~ÚO\ H =zû K Ñ ÙÎO\Ï_». "Õ =Ú " Ú^Œ\ ÖȞõ KÕÜ«ÖË^Œ. JÑ C_» = "å_» ÉÏÉÏ, QÆ ~ =ÙQÍ~ =O\ w\ OQ HÍ~ WzÛ = #ã ÊùiÎQÍ QÆ ~ =ÙQÍifl #=Ú HÀO_ç. g õω göˇ #O`«`«fi~ Ö "Õ Å [~ QÆ `«Ok J<åfl_». JÑ Ê\ # O_ç "Õ =Ú ÉÏÉÏQÍifl QÆ ~ =ÙQÍifl PiÎ`À Ñ Ólã Î<åfl=Ú. H xfl ~ÀAÅ õω = õω ÉÏÉÏ, QÆ ~ =ÙQÍ~ g ^Œ Ñ ÓiÎ#= HõO HõeyOk. P `«~ "å`«xhõ~àa = WO\ Ö ã `«ûoqæo KÕÜ«=Åã #kqí = `«=Ú _çfl J_çy<å#. JÑ C_» "å_» ^Œit ã `«ûoqæ= Ok~ O "åà `À = \Ï _ç = WO\ Ö ã `«ûoqæo [iñ Oz<å_». P ã `«ûoqæo K«_»\ÏxH =zû# Éè í õωîå ÉÏÉÏ, QÆ ~ =ÙQÍ~ QÆ iû K Ñ ÙÎO>Ë qx "åi Wà ^ŒQÆæ~ õä_» ã `«ûoqíå KÕÜ«=Åã #kqí KåÖÏ = Ok HÀi<å~. P `«~ "å`«h O`«HÍÖÏxH J#QÍ # = QÆÑ Å "å_» [x Oz<å_». nxfl K«ã # = Ti Ñ [ÅO^Œ~ Pâ Û~ ºO`À "åà õω 5 ãö=`«û~ =ÚÅ # O_ç f~ x HÀiHõ ÉÏÉÏx, QÆ ~ =Ùx #=Ú HÀ=_»O=Å#<Õ fiok Jx <åfl~. (áè`«=~ O, ^Œit) ã ^ ÉÏÉÏ, ÉÏ rå ã=ö F. ÃÑ^Œ~å= Ü«º 5

5 ^Õâ HÍÅ Ñïq `«Å õω Jf`«O QÆ ~ Hõ$Ñ Ñ Ü«QÆ ~ O^èŒ =ÙÅ õω, <å õω Ñ Ó[ºQÆ ~ ^Õ=ÙÅ Ñ êkoz# J# Éèí"åÅ Z<Àfl! "å\ Ö XHõ J# Éè í"åxfl K Ñ Êf~ =Åã O^Õ. H xfl Ñ ë`«o `«Ñ ÊHõ = # õω Ñü õäåoqí, KåÖÏ XuÎ_çH Ö #ÜÕ KÕã ÎOk. WHõ = # õω W ƒo^œ Å `«Ñ Ê=# õω#fl Hõ }Ï#, ã ^Œ æ~ J# QÆÇ ÏO = #Å# HÍáê_ç# Hõ }Ï# = #HõO>Ë P#OkOKÕ =ºH Î = ~ Hõ~ LO_»~ KÕã ÎOk Hõ^Œ! (g ~ <å J# Éè í=o`à UH Éè íq êî~ x), Wk ZO^Œ~À QÆ ~ O^è Œ =ÙÅ J# Éè í== x <å `«ÅOÑ Ù. <å õω [iy# XHõ J# Éè í ux g `À ÑÖK«H x q =Ú Å<å#O^ŒÑïÛ <Õ# P#Ok êî#. <Õ# J" ihí ãöü«úhõî ~å ëêìå õω (USA) B1 VISA ÃÑ =KåÛ#. D g ê`à <Õ# Ñïq `«HÍÅOáê>Ë USA Ö LO_»QÆÅ æ`å#. HÍx, <å õω WHõ _Õ (USA) LO_ç L^ÀºQÆO KÕã HÀ"åÅx LOk. ^ x HÀãÖ H1 VISA fã HÀ=eû LOk. J~Ú`Õ <å B1 VISA U Ñ Öò 20= `Õn`À J~ÚáÈ`«Ok. H1 VISA <å õω ~åöë^œ. HÍ \ ì <Õ# U Ñ Öò 20 Ö Ñ ÉèÏ~ `«^Õâ O =KÕÛÜ«=Åã =ã ÎO^Œx ÉèÏqOKå#. WO`«Ö <å õω 'q + ~ ÑÖÖ ã ~ º ÑḦÍ+π J<Õ =ºH Î ÑïK«Ü«O JÜ«º~. g~ ## fl 'ÉÏÉÏ ''QÆ ~ =Ù QÍ~ ÃÑ qâßfiã =ÚOK«= x, ÉÏÉÏ QÆ ~ rå PÑ ^ŒÖ L#fl"åix P^Œ õωo\ï~ x ` eáê~. WÖÏ PÑ ^ŒÖ L#fl <å õω, ã ^Œ æ~ J# QÆÇ ÏÑ ë`«"õ q \ TÇ ÏOK«QÆÅ~å! <å õω U Ñ Öò 19= `Õn# H1 VISA ÅaèOzOk. Wk YzÛ`«OQÍ ã ^Œ æ~ J^Œ ƒù`«j# QÆÇ Ï Ñ ÉèÏ="Õ! <å õω ã ^Œ æ~ J# QÆÇ ÏO`À [iy# XHÍ< Hõ J^Œ ƒù`«q k. <å=^œì ã ^Œ æ~ J# QÆÇ Ï J# Éèí== <Õ ''áêåñ ÙO`«Ö Z<Àfl #Hõ `åå <åfl~ú. J# QÆÇ apple# Éèí `«Å<Õ #Hõ `åå`à = ~ Å g =ÚO^Œ õω... g QÆ ~ O^èŒ =Ù q<à^ 6

6 ''<åhàã "Õ WÖÏ KÕ ê~ QÆ ~ =ÙQÍ~ <Õ# XHõ êi ~åüü K«~ü fiºh " o JHõ _»# O_ç ti_çh Ü«Å ^Õ~å#. JHõ _»# O_ç ti_çh ^ÀO_» Ö ky " à = x K áêê~. <Õ# Ô~ ÖËfi ãì+ < H " o \ ì fã H x >ˇÿ< Ö õä~ Û<åfl#. L^ŒÜ«O 2.30 ã = Ü«OÖ ^ÀO_» =ã ÎO^Œx ÑḦõ "å~ K áêê~. HÍh D >ˇ ÿ< ^ÀO_» Ö PQÆ^Œx, `«~ "å`«êìñπ Ñ Ó<ÕÖ ky ti_ç " à =Åã =ã ÎO^Œx K áêê~. Jã Å P ~ \òö <Õ# " à _»O J^Õ " Ú^Œ\ êi. JO`Õ HÍ õωo_ _» ƒå õä_ `«õω = L<åfl~Ú. WO`«Ö <Õ ^ÀO_» Ô~ ÖËfi ãì+ < =zûok. <Õ# <å ňQ*ò _À~ü ^ŒQÆ æ~ L#fl"åxH WzÛ U= `«O È J~Ú<å kyáè`õ, <å ňQ*ò J`«# qã ˆ~ êî_» Jx K«Kå#. HÍh Jk áê \òá ê" L#fl \ÏH± HÍ õωo_ = ^è Œº \ÏH±Ö " à ÎOk. <Õ# JÖψQ _À~ü ^ŒQÆ æ~ xå _ #. WO`«Ö >ˇ ÿ< ìo_ç KåÖÏ È J~ÚOk. HÍh Z^Œ ~ QÍ L#fl ã QÆflÖò w< = `«"Õ. <Õ# HÕ^ŒH ky`õ JHõ _» _À~ü ^ŒQÆæ~ õä~ Û#fl`«# <å ňQ*ò qã i"õâß_». <Õ# kwkqæ `«O_»QÍ<Õ = m >ˇÿ< KåÖÏ á êã ìqí " o áè~úok. D [iy# " Ú^Œ\ # O_ç QÆ= x ãî 1. Particular Station Ö PQÆx >ˇ ÿ< H \ ì W=fi~, HÍh QÆ ~ =ÙQÍ~ <å õω \ ì WÑ ÊOz >ˇÿ< Ö õä~àûéˇ\ïì~. 2. áèxöë êìñπ U= #fl LO^Œ# õωo^ =, = ^è Œº \ÏH±Ö >ˇ ÿ# " o Ok (U áê \òá ê" ÖË^Œ ) 3. [#~ ÖòQÍ >ˇ ÿ# movement adjustment LO>Ë outskurts Ö KÕ êî~. HÍh QÆ ~ =ÙQÍ~ <å HÀãÖ w< ã QÆflÖò L<åfl õä_ >ˇÿ< = ^蜺 \ÏH±Ö, ãì+ < = ^蜺ö Páê~. <å õω =O\ ÖË õωo_ h HÀã "Õ D >ˇÿ# x Páê# Jx ` eü«*ëâß~. ~å= Hõ$+, (ÃÇ Ï^Œ~åÉÏ^Œ ) < \ò Ö ''QÆ ~ Hõ$Ñ - Visit isit : isit : 7

7 z#fl= #ã ÃÑ^ŒÌÇ Ï$^ŒÜ«O k # <åñ Ù\ ì# ~ÀA. ` Å "å~ ~ Ï=Ú# QÆOII 3.45 xiiå õω x ^Œ ÖËz #QÆ~ ãöh ~ Î<åxH 'Ô~_ô J~Ú õω =ã Î<åfl#. ^ fi~ O =^Œ Ì ~å= H $+ (Hõ~ ~ü " âߺéïºoh±)# P z~ phõ\ Ö K«ã Pâ Û~ ºáÈÜ«#. ~å= H $+ `À JxÖò õä_ L<åfl_». = áè QÍO Ñ HÍ~ O "Õ =Ú L^ŒÜ«O 4.00 QÆOIIÅ õω ã `«ûoqæĥo ^ŒOÖ HõÅ"åe. x#fl\ = Ñ ãöqæoö <å Ñ Ù\ ì# ~ÀA ãöqæu ` KÕ`«<å õω [# k# â ÉèÏHÍOHõ Å JO^Œ*ËÜ«\ÏxH WO`«L^ŒÜ«<Õfl "åi Jaè= <åxh <å õω Pâ Û~ ºO, P#O^ŒO HõeQÍ~Ú. JO`«õΩ=ÚO^Œ J`«x=^ŒÌ ''ã K«Ûi `«WOw + µ Ñ Ùã ÎHõO LO_»_»O <Õ# K«ê#. ÉèÏ+ KåÖÏ ã ~ à OQÍ LOk. ''WÑ Ê\ =~ õω nxfl <Õ# K«_»ÖË^Œ Jx "åà `À J<åfl#. ''11= `Õn Ñ Ù\ ì# ~ÀA w\õq û JO^Œ*ËÜ«\ÏxH =zû# D q `«Å U^ <å yñ πì `Õ õωo_ LO\Ï~å! Jx J# õω<åfl#. ''ã K«Ûi `«WOw + µ Ñ Ùã ÎHõO W ãî ÉÏQÆ O_» # Jx <å = #ã Ö HÀiHõ. HÍh P ~ÀA "åà arqí =Å PÑẍ P = ~ <å_», JO>Ë 12= `Õn# KÕâß~. <Õ# = #ã Ö HÀ~ õω#fl q^è ŒOQÍ<Õ ã `«ûoqæã = Ü«OÖ ã K«Ûi `«WOw + µ Ñ Ùã ÎHÍxfl ` zû Ñ= `À <å õω [# k#hí# HõQÍ JOkOKå~. ''PÇ apple! QÆ ~ r! Uq h bå! ã K«Ûi `«Ñ Ùã ÎHõO HÍ"åe J<Õ <å z#fl = #ã Ö x HÀiHõ# ÃÑ^Œ Ì Ç Ï$^ŒÜ«O`À (Q Ñ Ê Ç Ï$^ŒÜ«O`À) J~ O KÕã H x " f~åû"å, ^Õ"å! Jx P#O^ŒO`À J# õωx, D ãöqæu XHõiH Hõ~ O K Ñ CH x P#OkOKåO. `Õk ~ `«ÎÜ«º, (ti_ç) g J# Éèí"åÅ, Ñ uhõ õω g ikõû ã ÅÇ appleå# ê^œ~ OQÍ PÇ applefixã ÎOk ''QÆ ~ Hõ$Ñ. g "åº êå#, J# Éèí"åÅ# 15 `Õn _çâ O ~, 2002 Ö Ñ Ù HÕk z~ <å= õω ÑÖÑ # [# k# ãözhõ õω ã fihõioñ _»`å~ú. `«~ "å`«=kõû "å\ x N~å= #=q ãözhõ õω ã fihõiok«_»`å~ú. ''QÆ ~ Hõ$Ñ , l.q.híoãñ H±û, QÍOnèKÒH±, ` <åe ''QÆ ~ Hõ$Ñ ê~ú=~ áê ê^œo, ã `«º<å~åÜ«} gkè, ~å= eoˆqâ fi~ ` <åe

8 P#O^Œ^ Ü«HõO ê~úñ ^äœo <å õω WO`«= Oz J# Éèí"åxfl Ñ êkoz# QÆ ~ ^Õ=ÙÅ õω Ç Ï$^ŒÜ«Ñ Ó~ fihõoqí áê^œ#= ê ~ O KÕã <å Ñ~ ã +, = k q[ü«"å_». QÆ ~ =ÙQÍ~ ti_ç # O_ç " C_» ^ fi~ HÍ= ~ÚH =zû " àïî~ x KåÖÏ = Ok O>Ë qx, J\Ï =zû#ñ Ù_» Ñ âßo`«oqí QÆ ~ =ÙQÍix ^Œ~ #O KÕã HÀ"åÅ<Õ HÀiHõ =ÙOk<åÖ. <å õω ZÑ Ê\ # O_À L#fl P HÀiHõ# QÆ ~ =ÙQÍ~ 2001 QÆ ~ áœ~ q H " o #Ñ Ù_» f~åû~. EÖˇ 11= `Õn# <Õ#, H O_»Ü«ºQÍi J= ~Ú ê~ú W^ŒÌ~ O QÆ ~ ê < Ö Ñ ^ŒH }ÏÅ KÕã ` Å "å~ ~ Ï=Ú# 4.25 xiiå õω ^ fi~ HÍ= ~ÚH =zû êo ÉÏ} H #\ÏxH õω =KåÛ=Ú. JÑ C_» JHõ _» L#fl XHõ JÉσ~Ú <å`à g QÆ ~ =ÙQÍ~ =KåÛ~, Kå=_ç ^ŒQÆæ~ =Ù<åfl~ J<åfl_». <å P#O^ xh JO`«ÖË^Œ. XHõ êi Kå=_ç " Ñ Ù K«_»QÍ QÆ ~ =ÙQÍ~, J= QÍ~ xå K«x #= ê ~ O KÕã <åfl~. P ^Œ$â ºO WÑ Ê\ H <å Hõà Ö " ^Œ Å `«<Õ =ÙOk. WOÔHÑ Ê\ H P ^Œ$âߺxfl = ~ záèöë# õä_. P ~ÀA <å rq`«oö ZO`À = ^èœ ~ " ÿ#, = ~ Ñ Ù~åx ~ÀA. ã ˆ~, QÆ ~ =ÙQÍ~ ^ fi~ HÍ= ~ÚH = êî~ Hõ^ Jx <Õ#, ê~ú ^ fi~ HÍ= ~ÚH " àï =Ú. QÆ ~ =ÙQÍ~ z#flqí #_» =ã Î<åfl~. QÆ ~ =ÙQÍi " #HÍÅ QÍx, P áêo`«oö [<åå, `ÀÑ g ^ŒÑ _»\ÏÅ QÍx Ug ÖË=Ù. QÆ ~ =ÙQÍi ÉÏÉÏ ÃÑ # =Ù#fl J##º Ñ= # =ºH ÎHõiOKÕ QÆ ~ =ÙQÍi " =Ú# K«ã Î JÖÏ Z<åflà ~Ú<å =ÙO_çáÈ"åÅxÑ OzOk. ^ ^ êãçïéò MÏÑ ˆ~ ÉÏÉÏ z~ #=Ùfi HÀãÖ.. Zxfl [# Å~Ú# "Õz=ÙO_»=K«ÛÖÏ! QÆ ~ r ^ fi~ HÍ= ~Ú Ö ÑëH =KÕÛãïH Ö Ñ Å â Éè ío KÕã Î<åfl~. QÆ ~ =ÙQÍ~ JÑ C_» P =^Œ Ì ÉÏÉÏ õω êëêìoqæ #= ê ~ O KÕã õω<åfl~. P êëêìoqæ #= ê ~åxfl K«_»\ÏxH Ô~O_» Hõà KåÅ=Ù. QÆ ~ =ÙQÍ~ êëêìoqæ #= ê ~ O KÕã Î#flÑ C_» <å = #ã ûö U^À qo` # P#O^Œ" ÿ# J# Éè í u. We can't express those feelings to full extent, even though if we try to express those feelings, something remains unexpressable. `«~ "å`«qæ ~ r " #H =zû XHõ x=ú+ö 9

9 õä~ Ûx ^è º#O KÕã õω<åfl~. "Õ = O`å " #HÍÅ # OK x =Ù<åfl=Ú. P `«~ "å`«öëz = m z#flqí QÆ ~ ê #O " Ñ ÙH #_» ã Î<åfl~ PÜ«# " #HÍÅ #_» ã Î#fl = õω ZO`À P#O^ŒO. <Õ#, ê~ú J~Ú`Õ ZQÆ ~ `«QÆ ~ =ÙQÍifl J# ãïã Î #_» ã Î<åflO. ^ iö W# Ñ =^ŒÌ # O_ç ÉÏÉÏ õω #= ê ~ O KÕã õω<åfl~ QÆ ~ r. PÜ«# ÉÏÉÏ õω KÕ ã #= ê ~ O f~ J`«º^Œ ƒù`«o Jk =i OK«#Åq HÍxk. ÉÏÉÏ õω #= ê ~ O KÕ C_» K«_ e WO`«J^Œ ƒù`«" ÿ# f~ Ö õä_ #= ã iok«hà=kåû! JxÑ OzOk. JHõ _» # O_ç QÆ ~ ê #=Ú=^Œ Ì õω =KåÛ~. QÆ ~ r QÆ ~ ê #O ì = _» Ñ ^ŒH }ÏÅ KÕ ê~. PÜ«# " #HÍÅ Ñ ^ŒH }ÏÅ KÕ ã J^Œ$+ ìo = õω ÅaèOzOk. Ñ ^ŒH }ÏÅ KÕã # `«~ "å`«éïéï =ÚO^Œ~ êëêìoqæ#= ê ~ O KÕ ê~. P `«~ "å`«j= QÍ~ õä_ êëêìoqæ#= ê ~ O KÕ ê~. JHõ _»# O_ç z#flqí Ñ ÓÅ ^ HÍ #_»z " o, JHõ _» HÍ~ ZHÍ ~. JÖÏ QÆ ~ r ^ fi~ HÍ= ~ÚH =zû#ñ Ê\ # O_ç HÍ~ ZĤ ^ HÍ Ñüxq +Ö, Ñü J_» QÆ Ö q=iok«öëx ZO`À P#O^ xfl J# ÉèíqOKå#. JO`«=~ õä =O\ P#O^ xfl ZÑ C_» J# Éè íqoz LO_»ÖË^Œ. ''P#O^Œ^ Ü«HõO ê~úñ ^äœo J<Õ x[" ÿ# J~ O JÑ C_» J=QÆ`«= ~ÚOk<å õω. WÖÏO\ Z<Àfl P#O^Œ^ Ü«Hõ" ÿ# J# Éè í `«Å# = m = m QÆ ~ r Ñ êkokååx HÀ~ <åfl#. `Õk Z<Àfl [# Å Hõ~îÀ~ `«Ñ ã û KÕã <å H Íà #HÍx Z<Àfl = e# q+ Ü«"åã #Å# ã ^Œ æ~ =Ù Ĥ=ÅO `«# Hõ$áê qâı+ö`à = Ü«O KÕ êî~. â s~åxfl â toñ KÕÜ«_»O ''`«Ñ ã û HÍ<ÕHÍ^Œ. JÇ ÏOã, ã `«º=Ú Ñ ÅHõ_»=Ú, W`«~ Å õω ^Œ óm=ú HõeyOK«Ñ # Å ^Œ= =Ú ^ŒÜ«Wq ''`«Ñ =ÚÅ x qa Å K Ñ Ù`å~. ê~ú ÉèíH Î ê^èœ#~ Ç Ïã ºO 10 ã.ãçïkü. ã +, (q[ü«"å_»)

10 Î ê~úñ ^ä ŒO HõÅÅ f~ OÖ, HõxÑ OK«x x~ O`«~ O Hõ^ŒÖÏ_Õ ÉèÏ=`«~ OQÍÖ, xã û`«î=`à x^œ iã Î#fl ## fl # `«# rq`«pâ Ü«Ñ ^ä ŒOÖ H T`«q ã Î, ãï H `«ã = ~åæå# ã ÊùiOÑ KÕã Î, Ñüx`«ºO, Ñüx=Ú+Ö, ÑüHõ }O ê~úñ ^ä xfl HÍáê_» `«, qã Îiã Î, êqæ `«#fl D (<å) ê~ú<å^ä Œ x â ~ `üqæ ~ ê~úñ ^ä ŒO TÑ ~å_»x ÉÏ^è ŒÅ`À, qã QÆ xkõû Ñ zû TÇ ÏÅ`À, UHÍ QÆ`«ÜÕ ZO_»= =ÙÅ~Ú QÆ ê ~ÚH JO`«iOz áè`«#fl rq`«ñ Ü«#OÖ TÇ ÏOK«#O`«qâßÅ ê~úñ ^ä ŒOÖ q=ioñ ÖËx q# = `«`À_» QÍ, # `«# #_»=_çhõ`à ê~ú`à_» QÍ Ñ ã _ç rq`åxfl Ñ êkok <Õ D (<å) ê~ú<å^ä Œ x â ~ `üqæ ~ ê~úñ ^ä ŒO õωå= `åå LK«ÛzK«Û`À L_çH áè`«#fl ã = [OÖ, ã iãöñ ^ŒÅ JÇ ÏOÉèÏ=O`À, JeqQÍx Jã Ü«^ÕfiëêÅ`À JO`«iã Î#fl [QÆuÖ, Hõe^Àëêxfl kèhõ iã Î, Hõ~ HÍÖÏxfl âßã ã Î, J#ºÉèÏ"åefl P^Œ= ~ Ñ OK«`«, '' ê~ú<å= O `À ã ~ fi `å â kúkõã, ê~úñ ^äœo HÀãÖ ã ^ P `«`«`À '' ê~ú x P~åkèã Î JO^Œ = #efl P#OkOÑ K ã<õ D (<å) ê~ú<å^ä Œ x â ~ `üqæ ~ ê~úñ ^ä ŒO P_»O ~åå P~åƒù\ÏÅ`À JÅã áè~ú, JÅÅ=Öˇ JO`«iOK«x HÀÔ~ Å =_çö qã yáè~ú, `«K«Ûù= #ã û`à ` y# ã OK«iOKÕ ã O^Œ~ ƒùoö xå =iok '' ê~ú<å= O `À, J# Éèíqã Î#fl, J# ÉèíqOK«É Ü K _» Hõ~ Å# Ãã `«O õähõ\ "Õà `À ` ÅyOz, êyokõ rq`«ñ Ü«#O, (x~ O`«~ O ã Ĥ `åå ê Ñ #Ö ) D (<å) ê~ú<å^ä Œ x â ~ `üqæ ~ ê~úñ ^ä ŒO Ñ~ HÀãÖ, "åokè «HÀãÖ, ^è Œ#OHÀãÖ, ^ "åxfl, ^ =`åfixfl ^Œâ kâ Å = iû ^ xokhõ rq`åxfl ^ O`«~ ÃÑ>Ëì êfi~ ú êfi=úå ãöñ OÖ x*ïx*ïåx, J"åã Î"åÅx, HõÅÊ#Å#, xhõ zûqí xqæ æ`õeû, x[" ÿ# ê~ú ã É ^ä Å# `«, x~ O`«~ O 11

11 Ñ QÆu Ñ ^ä ŒOÖ ÑḦÍtã Î Ñ Ü«xã Î ê~úéè í õωîå õω ê~ú Ñ~ }# ã ÊùiOÑ KÕã Î êqæ `«#fl D (<å) ê~ú<å^ä Œ x â ~ `üqæ ~ ê~úñ ^ä ŒO D xqæ _è» Ñ Ñ OK«OÖ, Ñ OK«Éèí `åå Ñ iç appleã O`À, Ji+ _»fi~åæå Jnè# J[= ~Ú+ Å`À x~ O`«~ O x=ã ã Î, h~ ã ã Î, Ñ= "å`«ûåº ÑÖ[~ OÖ On J~ÚáÈ~Ú JÅ= \ÕK«"Õà " ~ Ñ ÙÖ x ã Ç Ï[`åfixfl O`«O KÕã H Ñ Ó~ K«O ^Œ _çx Ãã `«O `«# " Å QÆ `À qã ÎÑ ~ ã Î, ''~ q Ñ ^ä xfl Ãã `«O `«# ''Ñ ^äœo Ö Ñ KÕã Î = #H `«~ QÆx '' ê~ú â H Î`À T`«q ã Î, x~ O`«~ O ê~ú Ñ= = $`«^è ~ Å`À =iã Î, =i OÑ KÕã Î#fl D (<å) ê~ú<å^ä Œ x â ~ `üqæ ~ ê~úñ ^ä ŒO J=ã ~ = ~Ú# "Õà h=_»qæ=åã # ÑẍÖË^Œ <å Ñ~ ^Õq. = k H =Ófi~. = JHõ ã ìöò áê O\òÖ Ok. JHõ ã ìöòáê O\ò ÃãHõì~ü XI Ö [iˆq ã `«ûoqíxh " à Î Ok. JÖÏ <Õ# JHõ `À " àı ^ xfl. JÖÏ QÆ ~ =Ù Ü ÚHõ J=ã ~ O ` eã Ok. QÆ ~ =ÙQÍ~ O>Ë <å õω #= HõO HõeyOk. Z õω =QÍ JHõ QÍiO\ LO_»_»O=Å# ã `«ûoqíå õω q ãπ J= õωo_ " à ÎO_Õ^ xfl. QÆ ~ Ñ Ói = Ü ÚHõ áêâ ã κO N Zãπ. q. ZÖò <å~åü«}~å=ùqí~ " *ÏQ =zû#ñ C_» ã `«ûoqæoö K áêê~. U" ÿ<å ã ˆ~ QÆ ~ áœ~ q H (ãöii 2001) ti_ç " àï e J# õω<åfl#. QÆ ~ =ÙQÍifl ## fl ti_ç fã õω" à = x J_çQÍ#. JÑ C_» <Õ# ti_ç " àı Ñïã `«Å ÖËHõáÈ~Ú<å QÍx QÆ ~ =ÙQÍ~ h fã "Õã ## fl ti_ç fã õω" àï ~. J^ ÖÏQÆO>Ë JHõ `«#Hõx fã õω#fl \ ì`à (`«#H " à _ xh gå ÖËHõ) ## fl ÑÖÑ Ok. Jã Å <Õ# \ ì õä_ f È õωo_ <Õ QÆ ~ =ÙQÍ~ <å HÀiHõ WÖÏ f~åû~. QÆ ~ =ÙQÍifl (ti_çö ), ÉÏÉÏ# (= Ok~ OÖ ) Z õω = ãñ Ù K«_ e Jx <Õ# HÀ~ õω<åfl#. JÖψQ = Ok~ OÖ <Õ# ÉÏÉÏ =ÚO^Œ~ H =KÕÛãïH JO^Œsfl P Ñã 12 ÔH. ÅH ; õω= ~ü, (` <åe)

12 10 xiiå ÉÏÉÏH Z^Œ ~ QÍ =ÙO_ç K«ã Î QÆ_ç Ñ J=HÍâßxfl HõeÊOKå~. WÖÏ HÀ~ õω#fl " JÖÏ <å HÀiHõ f~åû~ QÆ ~ =ÙQÍ~. QÆ ~ =ÙQÍifl = ^蜺 Ñ ^Õâò " C_» (= Ok~ áê~ OÉè `«û=oh ), C_» õä_ ^Œ~ #O KÕã HÀ"åÅ# õω<åfl#. Ñ ^ŒH }ÏÅ KÕã Î (QÆ ~ ê < Ö ) <Õ# " àı =~ õω QÆ ~ =ÙQÍ~ Z".Ñ. " à õωo_ =ÙO_ e, QÆ ~ =ÙQÍ~ " C_» <Õ# K«_ e J# õω<åfl#. JÖψQ <Õ# Ñ ^ŒH }ÏÅ Ñ ÓiÎ KÕã =KÕÛ=~ õω QÆ ~ =ÙQÍ~ Ü«<åÖ <Õ L<åfl~. QÆ ~ =ÙQÍ~ HÍÔ~H " à Î#flÑ C_» PÜ«# ì ZO`«= Ok QÆ q QÆ _ç<å, <å õω QÆ ~ =ÙQÍi ^Œ~ #O ÉÏQÍ [iyok. WÖÏ HÀiHõÖ ã QÆÉèÏQÆO fiok. JÖψQ QÆ ~ =ÙQÍ~ Z".Ñ # O_ç C_» õä_ ^Œi OK«HÀQÆeQÍ#. JO^Œ~ PÜ«# ~å=_»o ÖË\ò J=Ù`«O^Œx K Ñ Ê<å, <Õ# Ü«<åÖ L#fl >ˇ ÿ" Ö <Õ (<Õ# HÀ~ õω#fl q^è ŒOQÍ<Õ) QÆ ~ =ÙQÍ~ Z".Ñ. # O_ç ~å=_»o [iyok. JÑ C_» õä_ <Õ#, ZO`À= Ok L#flÑ Ê\ H QÆ ~ =ÙQÍifl `«xqf~å ^Œi OK«HÀQÆeQÍ#. <Õ# ~åã # a.z. ZO >ˇ< û Ñ shõ Ö áêã "åfiåx HÀ~ õωo^ = # õω<åfl# Tk^Œ~ #OÖ, HÍx QÆ ~ =ÙQÍ~ Tk ^Œ~ #O W=fiÖË^Œ. <Õ# P q+ Ü«O QÆ ~ =ÙQÍiH K Ñ CHÀÖËHõáÈ~Ú<å Ñ ~åfiöë^œ, "Õ =Ú ZO^Œ õω =KåÛ" QÆ ~ =ÙQÍiH ` Å ã J<Õ L^ÕÌâ ºO`À <Õ# uiy =KÕÛ ê#. WO\ H =KÕ ÛãïH P Ñ shõ Ö <Õ# áêãπ ìqí JHõ K Ñ ÊOk. <å P#O^ xh J=^è Œ Å ÖË=Ù. QÆ ~ =ÙQÍiH = #ã Ö <Õ Hõ$`«[ `«Å ` Å Ñ Ù õω<åfl#. = #O <À~ qñ Ê J_»Hõ áè~ú<å, = #H Uq HÍ"åÖ QÆ ~ =ÙQÍiH ` Å ã ÎO^Œ<Õ q+ Ü«O ` eã Ok <å õω D J# Éè í=o`à. ti_çö <å "åp, H O`«_» ƒ áè~ú#q. Jq áè~ú#o^œ õω ÉÏ^è ŒÖË^Œ QÍx, WO\ "åà U= O\Ï~À#x ÉèíÜ«"Õ ã Ok. Wk QÆ ~ =ÙQÍiH = #ã Ö K Ñ C õωx, WO\ "åà Ug J# õωo_ K«_»= x "Õ_» õω<åfl#. <Õ# WO\ H =KåÛHõ D q+ Ü«O K áêê#, Z=~ Ug J#ÖË^Œ, áèxöë J<åfl~. ^ x`à <å õω KåÖÏ #= HõO HõeyOk. D J# Éè í"åå ^ fi~å ''J=ã ~ = ~Ú# "Õà = #O J_çy<å, J_»QÆHõáÈ~Ú<å, "å\ x = # HõOk êî~ J<Õ QÆÇ ÏOÑ Ù HõeyOk <å õω. QÆ ~ =ÙQÍi k=º^œ$+ ì ZÅ Ñ ÙC_» = #O^Œi g ^Œ LO_ Åx HÀ~ <åfl#. g QÆ ~ O^èŒ =Ù Ñ. ^Õq (H =Ófi~ ) 13

13 QÆ ~ =ÙQÍ~, ÉÏÉÏQÍ~ Hõ~ }ÕKå~ FO ê~ú, â ~ `ü ÉÏ r QÆ ~ "Õ #= ó = k J=xQÆ_» = O_»ÅO, Ñ ÙeQÆ_» QÍ= O. <å Ñ~ áêˆ~ñ e ã ~ º<å~åÜ«}, QÆ ~ O^è Œ =ÙÅO^Œi`À = J# Éè í==ú# QÆ ~ Hõ$Ñ ^ fi~å ÑÖK«H # K«<åfl=Ú. <å = #=~åå J#QÍ = ÃÑ^Œ Ì= ~Ú Ô~O_»= õä`«~ x = J#flÜ«ºQÍi = #=_çh ~ÚzÛ q"åç Ï=Ú KÕã <å=ú. P J= ~Ú, "Õ =Ú õä_ ÉÏÉÏ, ÉÏ rå Ñ Ó[Å Ñü~ÀA KÕã H O\Ï=Ú. ÉÏÉÏQÍi ^ŒÜ«, QÆ ~ =ÙQÍi Hõ$Ñ =Å QÆ~ ƒù=ú =zû < ÅÅ xo_ç#q. HÍx U Pã Ñ uö K«Ñ Oz<å J= ~ÚH HÍ# ÊHõ+ ìo, PÑ ˆ~+ # KÕÜ«=Åã O^Õ#x K Ñ Ê<å~. k ^èœ"å~ O~ÀA# J=xQÆ_» QÆ=~ fl" Pã Ñ uö K«Ñ Oz<å=Ú. JHõ _ç _ Hõì~ = QÍ~ õä_ J= ~ÚH ÃÑ^ŒÌ PÑ ˆ~+ # KÕÜ«eûO^Õ, ˆ~ ÑKÕ^ Ì=Ú *Ï~Ú< KÕÜ«= x K Ñ Ê<å~. k QÆ ~ "å~ O Hõ^ ÉÏÉÏH W+ ì= ~Ú# ~ÀA Jx " #HÍ=ÚO^Œ K«_» õωo_ *Ï~Ú< KÕã <å=ú. _ Hõ ì~ = QÍ~ PÑ ˆ~+ < KÕã <å~. Ñ QÆÅ 1 35 xii Å õω ÉÏ H [# xzûok. `«~ "å`«_ Hõì~ = QÍ~ ÉÏ Ñ ~åfiöë^œ, HÍx `«e H "Õ =Ú Qͺ~ O\ K Ñ ÊÖË=Ú Jx K Ñ Ê = JO^Œix HõOQÍ~ Ö, ^Œ óyoö Ñ _»"Õã <å~. _ Hõì~ QÍ~, g ~ KÕÜ«=Åã Ok KÕ ê~! WOHÍ KÕã Î<åfl~! WHõ JO`å ê~úéïéï â ~ `üéï QÍ~ ^ŒÜ«. = #=Ú KÕ ã^õ=ú#flk Jx ÉÏÉÏx, QÆ ~ =ÙQÍix "Õ =Ú JO^Œ~ =Ú = #ã Ö áêi OK«H <åfl=ú. = " Ú~ PÅHÕz ÉÏÉÏ, QÆ ~ =ÙQÍ~ Hõ~ }ÕKå~. `«e, Ñ Å "å_» õωöï êqí =Ù<åfl~. Wk JO`å ÉÏÉÏ, QÆ ~ =ÙQÍi Hõ$Ñ =Å <Õ [iyok áêˆ~ñë ã ~ º<å~åÜ«}, (Ñ ÙeQÆ_» ) P^è ºu Hõ`«JO>Ë P#O^ŒOQÍ Jã Å ÉÏÉÏ Éèí õωî_çqí P#O^ŒO N ÉÏ r 14

14 ''áêñ áê}ïå HÍáê_ç# QÆ ~ ^Õ=ÙÅ <å =k# 9= < Å QÆiƒù} QÍ=Ù#flÑ C_» u~ =<åfl= Öˇ Ö =Ù#fl QÆ ~ ^Õ=ÙÅ# áêñ QÆ ioz áêi OKå=Ú. PÜ«# ãöhõåê=! ì, " PáêÑ ''ÉÏÉÏ J<Õ Ñ J<åfl, =k#å K áêê~. "åih õä_ ÉÏÉÏ JO>Ë W+ ìo. "å~ ti_çh õä_ =KåÛ~. PáêÑ KåÖÏ á êãπì = iü«ú K«ÖÏH QÍ #_» ã ÎOk JÑ C_»Ñ C_» ''ÉÏÉÏ QÆ ~ ÎH zû#ñ Ù_» 'ÉÏÉÏ 'ÉÏÉÏ Jx J# WO\ Ö ^Õ=Ùx ~ =Ú `«Å Ñ Ù `«_» Ok. JÖÏ 'ÉÏÉÏ ÉÏÉÏ #fl P áêñ áê}ïå# ÉÏÉÏ ZÖÏ HÍáê_ ~À q#o_ç. ''EÖˇ 6, 2002# L^ŒÜ«O 8.30 QÆOI áêo`«oö WO\ Ö Z=i Ñ # ÅÖ "å~ =ÙO_ç áêñ # = ikå~. = J= QÍ~ Hõi"Õáê õω HÀãÖ WO\ =ÚO^Œ Ñ Ç Ïs ^ŒQÆæ~ =Ù#fl ì =^ŒÌ õω " à `«O_»QÍ áêñ 'HÍ" J#flz#fl â ÌO qx ZHõ _»=ÙOk áêñ Jx K«_»QÍ = Å=Ù#fl JÑ C_Õ h\ Ö # O_ç ÖËz ÃÑ Ñπ# Ô~O_» HÍà `À, Ô~O_» KÕ`«Å`À ÃÑ#"Õã H x =Ù#flk. D Ñïã u K«_»QÍ<Õ = J= QÍi QÆ O_ h~ HÍi, ãöñπö H ky a_» # ÖÏH #flk. áêñ Ñ _çáè`«#flk. J~ QÍ ã hà õω =KåÛ~Ú. P ãöñπö `«5 1/2 J_» QÆ Å, á _»=Ù 5 1/2 J_» QÆ Å, " _»Å Ê 2 J_» QÆ Å, 5 J_» QÆ Å =ÙOk. ÃÑ Ñπ# KÕ~ HÀ"åÅO>Ë 5 J_» QÆ Å D^ e. < ÅÅáêÑ 15 x=ú+ =ÚÅ QÍeÑ ÅÛ õωo_ ìo. ZO`«ãÑ Ù h\ Ö =Ù#flk ÉÏÉÏĤ ` eü«e. JO^Œ~ P áêñ # = iz<å ÉÏÉÏ, QÆ ~ ^Õ=ÙÅ = `«O = ~ =Hõ " HÍáê_ç, J<åfl=k#Å õω Ñ Ù\ ì# PÜ«# a_» # "åih WKåÛ~. EÖˇ 18# P áêñ " Ú^Œ\ Ñ Ù\ ì#~àa. ÔH. K«O ^ŒâıY~ Ô~_ç, < Å ~ = <ÀãÖÜ«= #O HÀãÖ ì^œåqí KÕ ã Ü«`«fl"Õ x+ ª P^è ºu Hõ ê^èœ#ö = <Àx QÆÇ ÏO, ãöü«= #O J`åº=â ºHÍÅ. ãöü«= #O êkèok«hõáè`õ ãöñ Ó~ â ~ }ÏQÆu ã <åfl. ê~ú ÉèíH Î ê^èœ#~ Ç Ïã ºO 15

15 ì PÑ ˆ~+ < PÑ Ok QÆ ~ "Õ <å Ñ~ p^ à Ç Ï$+ Ĥâ =~å=ù. x"åãö ` <åe. ã fi QÍ= O KÕ É Å. <å õω PQÆ+ µì 3# Ç apple~ ìz\ïh± =zû#k. " HÍi Ü«Ålãπ ì =Ú~ méï ~å=ù, Z"._ç., _ç.z", á ÃÑ ã ~ü, ÃÇÏ_ PÑ π k _çáê~ ì" O\ò PÑ π HÍi Ü«År, QÆ=~ fl" [#~ Öò Ç appleã QÆ ~ "åi ^ŒQÆ æ~ H " o <å#. "å~ 5 ~ÀAÅ \ \ò" O\ò fã H x XHõ"å~ O Ç appleã LO_ Åx K Ñ Ê<å~. HÍx <å õω 6= ~ÀA QÆ ~ =ÙQÍ~ ` Å "å~ ~ Ï=Ú# ã fiñ fl^œ~ # q zû `«yæáè~ú#k Jx K Ñ Ê Éˇ ã OQ û WzÛ<å~. "å~ O~ÀAÅ =ÙO_ Å#fl _ Hõ ì~ J^Õ~ÀA g ~ WO\ H " à =K«Û Jx K Ñ Ê<å~. = ~ Å 15, 20 ~ÀAÅ `«~åfi`«>ˇãπ ì HÀãÖ " o #Ñ Ù_» g ~ UOlÜ QÍO >ˇãπ KÕ~ÚOK«HÀ"åÅO_ç, KåÖÏ J=ã ~ =Ú J<åfl~. ÃÇ Ï^Œ~åÉÏ^Œ q _ ã \ Ö *Ï~Ú< S`Õ <Õ# ÃãÃÑìO ~ 9# =zû KÕ êî# J<åfl~. JÑ C_» "Õ =Ú = JÅ _» Z". ã `«º<å~åÜ«} QÍix, H $+ = êì~ QÍix õä_ `À_» fã õω" àï =Ú. UOlÜ QÍO >ˇãπ ì KÕã # `«~åfi`«g õω 3 " ã Å û \ fiã ì J~Ú#q ɡ áêãπã ~ s KÕ~ÚOK«HÀ"åe Ô~O_» = êåö Jx K Ñ Ê<å~. <å õω Éè íü«o "Õã #k. "Õ =Ú ^Œã ~åh ti_ç =zû 11 ~ÀAÅ =Ù<åfl=Ú. D ã = Ü«OÖ QÆ ~ =ÙQÍi ^ŒQÆ æ~ õω " o q+ Ü«= O`å K Ñ Ê, Z>ˇÿ <å ã ˆ~ QÆ ~ ^Õ"å <å õω ɡ áêãπ ã ~ i ÖË õωo_ = O^Œ Å`À<Õ `«yæok«= x "Õ_» H <åfl#. <Õ# =Ù#flO`«HÍÅO Tk ^Œ~ #=Ú# õω = êî# Jx K Ñ Ê, QÆ ~ =ÙQÍi J# = u fã H x =KåÛ#. `«~åfi`«= ~ Å < Å ~ÀAÅH >ˇãπìH " àıî (D Ö Ñ Ù ~ÀE = O^Œ Å "å_» `«<åfl# ) g õω JO`å <å~ ÖòQÍ=ÙOk, PÑ ˆ~+ < J=ã ~ O ÖË^Œ Jx K Ñ Ê<å~. JÖψQ = ~ ÖÏ = O^Œ Å "åã WKåÛ~. Jq "å_» `«XHõ < Å õω = ~ ÖÏ >ˇãπì õω " àıî Jxfl ~ HÍÅ >ˇãπìÅ KÕã JO`åÉÏQÆ Ok PÑ ˆ~+ < J=ã ~ OÖË^Œ Jx YzÛ`«OQÍ K Ñ Ê<å~. W^ŒO`å QÆ ~ ^Õ=ÙÅ ^Œ~ #ÉèÏQƺ"Õ #x QÆÇ ÏOz nxfl _ Hõì~ QÍi K Ñ Ê, QÆ ~ =ÙQÍi ê~úéè íh Î ê^è Œ#~ Ç Ïã ºO, ê~úñ ^ä ŒO ãözhõ õω ãöiik«o^ Hõ\ ì = ºÔQ Â< û ÑÖÑ <å#. _ Hõ ì~ QÍ~ ~ÀE~å uh XHõ PiìHõÖò K Ñ C# K«kq KåÖÏ ÉÏQÆ <åflü«x K Ñ Ê<å~. g QÆ ~ =ÙQÍix <Õ# õä_ XHõ êi ^Œ~ #O KÕã HÀ"åe ZHõ _» =ÙO\Ï~ Jx J_çy<å~. <Õ# q+ Ü«= O`å K Ñ Ê<å#. WÖÏ QÆ ~ =ÙQÍ~ ## fl ~ H OKå~. "åih <å #= ã û= O[Å Å. "åi }O D [# Ö f~ ÛHÀÖË#. WÖÏ QÆ ~ =ÙQÍ~ <å õω Z<Àfl J# Éè í"åå WzÛ ## fl P^Œ H <åfl~ Ç Ï$+ Ĥâ =~å=ù, ` <åe 16

16 Î ''PKÕ~Ú ZO`«Ç apple~ú '' õωåo = `«Î = x+ ĤQÍx = Ç apple`«xh ''h~ h= Å õω ^ ih # a_» õω ''Hõc~ü J<Õ <å= Hõ~ }O KÕ ê~. ''^ ih # a_» # JO^Œ Ö # `«e `«O _ç Z=~À ` eü«x a_» #, =ÚYºOQÍ, õωåo, QÀ `«O, = `«O ` eü«x a_» # õωåo, QÀ `«O, = `«O Hõey# "å~ ÃÑOKåÅO>Ë W ƒo^œ Öˇ^Œ ~ `åü«x ` e ã ÃÑOKå~. < = kqí = `«Ñ =<åå gkå~ú. H O^Œ~åa_» # K«OÑ "ÕÜ«= <åfl~. W`«x =Å# = `«Ñ ~ " ÿ# LÑ ^Œ"åÅ `«Öˇ`Õ J=HÍâßÅ <åflü«x Éè íq+ º"å} ` eã # "å~ <åfl~. K«OÑ \ÏxH Ñ Ü«`åflÅ [iy#=x H O^Œ~ <åfl~. Jq Ug Ñ ëok«öë^œx = ih O^Œ~ <åfl~. g\ H ãö OkèOz# q+ Ü«Å Hõ^è ŒÅ, Hõ^è ŒÅ QÍ Ñ Kå~ OÖ L<åfl~Ú. Uk x["! K áêêåo>ë ^ "åoâ ãöéè í `«Öˇ # = Ç apple`«å = `«"Õ K áêêe. (QÆ ~ =ÙQÍi ÖÏO\ "å~ ) q"å^ ã Ê^Œ" ÿ# JOâßÅ Hõc~ [# =$`åîo`«oö `«Öˇ`«Î`å~Ú. WO`«\ q"å^ ã Ê^Œ" ÿ# = Ç apple`«å q+ Ü«OÖ Hõc~ P^Œ º_»xÑ ã ÎOk. Ñ un q"å^ ã Ê^ŒOQÍ<Õ LO\Ï~Ú. Wk = Ç apple`«å K«i `«Ö ã ~ fi ê^è ~ }= xñ ã ÎOk. ^ ih # P^è ~åå# ÑïjeOz q Hõ= â HõO 1456 Jx, H ã Îâ Hõ" ÿ`õ 1398 Jx `ÕÅ `«Ok. D <å\ H Hõc~ J# Ü«Ü«ÚÅ ÑüãÖ=`«û~ O êq u ÑÖ_» QÆ ~ÀA# [# k<à`«û=o [~ Ñ Ù õωo\ï~. 1398Ö êq u ÑÖ_» QÆ *˺+ ªÑ Ói = <å_» =zûok. WOHÍ WOHÍ `«~ z`«~ z K«ãÎ Ñ Kå~ OÖ KåÖÏ ''Hõ^è ŒÅ QÍ^è ŒÅ L<åfl~Ú. JxflO\ x q=iok«öëoqíx H xflo\ x ` eã H O^ O. ''Hõc~ õω Hõ~ g~ _»<Õ XHõ Hõ^èŒ qxñ ã ÎOk. XHÍ< Hõ ÉÏÇ Ï } _» q`«o`«" # `«# õä`«ifl " ìh x ''~å= #O^Œ x ^Œ~ <åxh " àï P" q`«o`«=x ` eü«hõ<õ ''Ñ Ù `«áêñ Î~ ã Î Jx nqoz# `«~ "å`«~å= #O^Œ Å"åiH ` eã h õω ZÖÏO\ Hõà OHõ=Ú~å^Œx Pa_» # Pj~ fikoz, h õω [x OKÕ a_» ê^è Œ#ãÖÑüÎQÆÅ = Ç `«~ "å`«p" õω KÕug ^Œ õω~ Ñ Ù õω~ Ñ Ù ÃÑ^ŒÌ^ H O`«HÍÖÏxH Ñ ye XHõ = Oã Ñ Ù YO_»=Ú _ç JO^Œ O_ç tâ =Ù [x JO^Œ Ĥ Hõ~ =~ _»x Ñ~ Wk XHõ Hõ^è Œ. Pj~ fik«#o á Ok# J#O`«~ O Pq`«O`«ã ÎH [x Oz# a_» # Ö HÀÑ "å^œ õω " iz ÅÇ Ï~ü `å~å H Å# Ö Ñ _Õã O^Œ<Õ Hõ^è Œ = ~À\ LOk. " Ú`«ÎO g ^Œ ã ÎQÆ~ ƒùãö*ï`«_» HÍ_»<Õ q+ Ü«xfl ÑüáêkOK«\ÏxH ZO`«QÍ<À Ñ Ü«uflOKå~ #flk ã Ê+ ìo. 17

17 = ~À z `«" ÿ# Hõ^äŒ Ñ Kå~ OÖ LOk : q+ µ = iî XHõ<å_» q<à^ i Ü ÿ ÅH ;^Õq`À K«`«~À õωîå Ñ Å `«z"åå #, `«\ÏÅ # ÖËz " o D qo`«k«~ º ÅH ;^Õq< O`«QÍ<À ÉÏkèOzOk. ÉèÏ~ º# âßo`«ñ ˆ~ÛO^Œ ÔH Éèí õωî_ HõxH Ñ = ^ŒO ã OÉèíq ãî ~ H OKÕ L^ÕÌâ º= <Õ ã ih, <åhõ<åfl PÑ ÙÎÖˇ=~ x J_çy ã = ^è #Ñ _»Hõ P =ºH Îx K«KÕO^Œ õω Éè í Ö HÍxH =zû J^Œ ƒù`«" ÿ# Ñ Ù+ Ê=<åxfl ã $+ ìozo^œx, P^ iö áè`«#fl ~å= #O^Œ Å"å~ Ô~O_» Ñ ÙëêÊÅ HÀ ê~ x, "åiãñ P" ^ OQÆ`«#<Õ~ O " Ñ O^Œx, ~å= #O^Œ Å"å~ P Ô~O_» Ñ ÓÅ =^Œe " o áèüõ ãïh Ñ Ù+ Ê=#O = Ü«" ÿáè~úo^œx, P" " õωo~îåxh " o q+ µ =Ù õω D q+ Ü«Åxfl K ÑÊã ih P ~å= #O^Œ Å"å~ =^Œe "Õã # P Ñ ÓÅ# K«Ñ OK«QÍ<Õ JO^Œ" ÿ# ÉÏÅ _» [x OKå_»x, P a_» # ÅÇ Ï~ü `å~åö x H Å# Ö `å= ~å õω g ^Œ Ñ _» HÀɡ\ ìo^œx, Q Ñ ÊÉè í õωî_» QÍ " Å Q O^Œ `å_»x QÍ = Ç apple~år, ɡ<å~ ãπ áêo`ååö Ñ Kå~ O LOk. WOH HõQÍ^èŒ## ãïoz : â Hõ= Ç Ïi J#O`«~ [# Ö Hõc~ QÍ [x OKå_»x Wk t=ùx P^Õâ = x K áêî~. ÑÖ _ O_» ãö=`«û~åå HÍÅO â õω_» QÆ~ ƒù"åã Ü«`«# J# Éè íqoz#o^œ =Å J\ ì K ~ # J# Éè íqokõo^œ õω W+ ìñ _»Hõ XHõ â H ÎÖ `å<õ Ñ "ÕtOz ^ xx QÆOQÍ#kÖ Ñ _»"ÕÜ«= #QÍ Jk ÅÇ Ï~ü`å~å KÕi JHõ _ç H Å# Ö `å= ~å õω #O\ ^Œ úöˇ O^Œx JO^Œ Ö Oz L^ŒƒùqOz# ÉÏÅ _Õ Hõc~ x = ~ÀHõ^è Œ qxñ OKå~. Wn = Ç apple~årö <Õ Ñ Kå~ OÖ =ÙOk. ÃÑ "å\ x q Oz# JÉè í `«HõÅÊ#Å Pâ Û~ ºKè «H `«Å# KÕ ã Hõ^è ŒÅ = ih xfl L<åfl~Ú. "åã Î"åxH ^ŒQÆ æ~ ÖËx JOâßÅ# O^Œ õω. W=hfl Hõc~ x~åº}o K Ok# `«~ "å`«ñ Kå~ OÖ H =zû#q. ''QÆ_çz áè~ú# = _» Ü«ÚQÍÅÖ Ñ ^Œ= _» ê~ Hõc~ J=`«iOKå~ x HõeÜ«ÚQÆOÖ Ñ ^è flå QÀ êi J=`«iOKå~ x K áêê~. (1. Hõc~ü Ñ ~ ãπ<å^ä u"ås ~ K«# P^è ~ OQÍ) Hõc~ ã `«ºÜ«ÚQÆOÖ â `«ã õω_»<õ Ñ~, `Õ`åÜ«ÚQÆOÖ = } O ^Œ _»<Õ Ñ~. ^ fiñ ~ OÖ Hõ~ }Ï= Ü«Ú_»<Õ Ñ~ `À L^ŒƒùqOKå_»x H O^Œ~ O\Ï~. [# ã Å q+ Ü«OÖ ÅÇ Ï~ü`å~å J<Õ ^ xx HÍ^Œx J*ÏOQÆ~ü löï Ö x ɡÖòÇ Ï~å <åfl~. ÉèÏëêâßGO P^è ~ OQÍ ÉˇÖòÇ Ï~å<Õ ÅÇ Ï~ü`å~å J~ÚO^Œx J<åfl~. H O^Œ~ ''= Ñ ~ü J<Õ [x OKå_»<Õ Jaè áêü«xfl ` eü«kõ ê~. (= ih xfl JOâßÅ# D êi K«^Œ =ÙH O^ =Ú) ã = ~ Ê} _ II ê~ú<å^äœ x ê~ú=~ Ñ ê^œ~å=ù, s_»~ ˆ~Ñ Öˇ 18

18 ''= Ç ÏhÜ«ÚÅ = Ç Ï`À õωîå QÆ ~ ê #= tok«õω HÀi PÑ ^Œ K O^Œ õω WO ^ŒÜ«} #k = Ç apple~åroö Ñ Ó<å õω KÕ~ =ÙQÍ Ñ =Ç Ïã ÎOk. P áêo`«"åã Öˇ # Hõ#HÍÉÏ~Ú, Ö ÉÏ J<Õ Ñ Ù}º^ŒOÑ `«Å õω ''^ÕÇ ï J<Õ QÍ= OÖ `«HÍ~åO [x OKå_». ÉèÏQÆ=`À`«Î=ÚÅ x=ã OKÕ Ñ uhíåoö õωîå, ''QÆ ~ = # ºÅ = # õω ^Œ~ #q êî~. gà JuQÍ t+ º ãhõ~ }QÍqOz, `å=ú = Ç Ï= QÆeæ# "å~ = x, JfO kü«â õωîå #fl"å~ = x Ñ Kå~ O êyok«`«pã ÎÅ# ÃÑOK«õΩO\Ï~. HÀ\Ï# ~ áêü«å õω JkèÑ `«Ö `å~. Hõ_» Ñ ÙxOÑ ÙHÀ=\ÏxÔH Ñ OK«# KÕi# HÍOkj õωå gix Z õω =QÍ Ñ Kå~ O KÕ êî~. = K ÖÏ= } J=Ù`«#fl ã = Ü«Ö ^ ZÖÏ H # êqæ O^À =O\ "åi `«õω WO`Õ= i. JÖÏO\ "åˆ~ =ÚOÉÏr, ã Ö = Ö J<Õ"å~. ''`«HÍ~ O õω "åi~ =Ù~ ã = HÍb õωå. Ñ ~ = ÉèÏQÆ=`À`«Î=Ú_ # Éèí Ù Éèí õωîöˇ # g~ Ñ Kå~ O KÕ ê~. =ÚOÉÏrH, ã Ö = Ö H t+ ºã =Ú^ Ü«=ÚOk. KåÖÏ ã = Ü«Ö `«HÍ~åOÃÑ JaèÜ QÍÅ KÕã xo^œå õω QÆ ikõ ê~. ^ OQÆÉèí õωî_»<åfl~ "åi QÆ }ÏÅ# `«HÍ~åO õω PáêkOz K«k"Õ"å~. ''`«HÍ~åO XHÍ< Hõ ã = Ü«OÖ t+ ºQÆ}Ïxfl " O>Ëã H x Ü«Å ^Õi# ''QÆ ~ = # ºx K«z ''QÆ ~ t+ º} ÃÇÏ`À J^èŒ= ÅHõ }, Éèí f<å~åü«}y~å PÑπ` êz ^Œ ã ~å "Õ Ñ =$+ ìüõ Hõ~ "ålñ ^Õâò, ÑïQÆ ~ <Õ #Hõ~å"åt+ º... ã Ç Ï`Õ L`«Î=! QÆ ~ =<Õ ê #= Hõq Oz Vt+ ºã =Ú^ Ü«xfl KÕ~ nã #tok«õω. J\ ì ÉèÏ=# x# fl P^è ºu Hõ ê ~Ú # O_ç Ñ _çáèüõ ÖÏ KÕã ÎOk. ÉèíQÆ=O`«_»O`«~åºq Ü ÿ ã ~ fiå Ç Ï$^ŒÜ«ÅÖ # O_»QÍ h"å QÆ ~ Ñ ^Œqx á O^ Åx `«Ç Ï`«Ç ÏÖÏ_» õω. ''QÆ ~ =x JÇ ÏOHÍ~ ÉèÏ=#`À " eˆq"å~ `«Ñ ÊHõ Ñ = ^ŒO áêå K O^Œ `å~. JO^ŒiÖ # ÉèíQÆ"å# x ^Œi Oz `«iok«. D q+ Ü«OÖ Hõc~ = Ç appleâ Ü«Úx ÉèÏ=# QÆ= xok«qæå~. ''=O^ŒÖÏk = O^Œ= `«Å# " O>Ëã HÀ õω, ãömïº Å=! `«~ QÆx ãöñ ^Œx `«ÅK«õΩ. "Õ~Ú QÆ Å ~åà *Ïu~å~ÚH ãïqí=ù, Ñ Kå~åÅÔH áê õωöï_»é õω, JuãÖáê^Œ# JO^Œ Ö ^Œ ~ h õω QÆ ~ =ÙÅ Ñ~ `À, ^ =O Ñ~ `À, ãöã Å Ñ~ `À [iˆq J=Hõ`«=HõÅ# `«~åê~ Ñ \Ïì~ x ã O ~ Ñ _ÕHõO>Ë P^è ºu Hõ Ñ QÆuÑ ^äœoö Ñ Ü«xOKåÅx `«Ç Ï`«Ç ÏÖÏ_Õ"åi #_»Hõ õω W^À "ÕQÆx~À^èŒ=Ú =O\ ^Œx (ã Ê_ ÉËHõ~ü) QÆÇ ÏOz`Õ H O` <å "Õ Å [~ QÆ `«Ok. Wk ÃÇÏK«ÛiHõ J# õω<åfl Ñ ~åfiöë^œ / ã K«#x ì õω<åfl Ñ ~åfiöë^œ. ÉèíH Î`À ã = ~ Ê} ''QÆ ~ K«~ } ^ ã _» 19