PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DAiÉÄÌ Áæ üpáj ºÁUÀÆ f Áè G À zéãð±àpàgàä (DqÀ½vÀ), ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ, EªÀgÀ PÁAiÀiÁð AiÀÄ D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ ÀPÁðj ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á Á ÀzÀ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DAiÉÄÌ Áæ üpáj ºÁUÀÆ f Áè G À zéãð±àpàgàä (DqÀ½vÀ), ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ, EªÀgÀ PÁAiÀiÁð AiÀÄ D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ ÀPÁðj ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á Á ÀzÀ"

Bản ghi

1 PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DAiÉÄÌ Áæ üpáj ºÁUÀÆ f Áè G À zéãð±àpàgàä (DqÀ½vÀ), ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ, EªÀgÀ PÁAiÀiÁð AiÀÄ D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ ÀPÁðj ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á Á ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À (6-8 vàgàuàwuà¼à) ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëUÉ Cfð À è ÀĪÀ C sàåyðuà½ué ªÀÄÄRåªÁzÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ºÉÆwÛUÉ. 1. ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉAiÀÄ ÀPÁðj ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á ÉUÀ¼À è SÁ EgÀĪÀ ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀ (6 jazà 8 vàgàuàwuà¼à) ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ CºÀð C sàåyðuà¼à ÀÄß f Áè ªÀÄlÖzÀ ÀàzsÁðvÀä ÀjÃPÉë ªÀÄÆ PÀ CAzÀgÉ PÀ ÁðlPÀ JdÄPÉõÀ ï r ÁmïðªÉÄAmï À«Ãð À ï [r ÁmïðªÉÄAmï D sï À èpï E ï ÀÖçPÀë ï] [gépàææmïªéäamï][cªéäaqïªéäamï] gàæ ïì-2017 ÀASÉå: Er 626 J ï 2014, ÁAPÀ: gÀ AiÀĪÀÄUÀ¼À ÀéAiÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ Ä F ÉêÀÄPÁw C ü ÀÆZÀ É ºÉÆgÀr¹zÉ. ÉêÀÄPÁwUÉ Cfð À è À Ä UÀ Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ À CAzÀgÉ ÁAPÀ: PÉÌ CºÀðgÁVgÀĪÀ C sàåyðuà½azà UÀ Àr¹gÀĪÀ Cfð ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ è D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ CfðUÀ¼À ÀÄß PÀgÉAiÀÄ ÁVzÉ. EvÀgÉ ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ è À è ÀĪÀ CfðUÀ¼À ÀÄß ÉêÀÄPÁwUÁV ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. 2. DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ Ä G ÉèÃRzÀ è ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ ÉêÀÄPÁw AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, «Äà À Áw AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÁ PÁ PÉÌ ºÉÆgÀr À ÁzÀ ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀUÀ¼À ÀæPÁgÀ EgÀĪÀ ÀæZÀ và AiÀĪÀÄUÀ¼À ÀÄß C ÀÄ Àj¹ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ Ä ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß ÁªÀðd PÀgÀ w¼àäªà½péuáv ÃqÀ ÁVzÉ. n ÀàtÂ: 1) F C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄÄ ÀPÁðgÀªÀÅ PÁ PÁ PÉÌ ºÉÆgÀr ÀĪÀ AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, DzÉñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wzàäý ÀrUÀ½UÉ M¼À ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. 2) FUÀ C ü ÀÆa¹gÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ªÀVÃðPÀgÀtªÀÅ C ªÁAiÀÄð ÀAzÀ sàðuà¼à è zà ÁªÀuÉUÉ M¼À ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. 3. F ªÉÄà À ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÀASÉåUÀ ÀÄUÀÄtªÁV «Äà À ÁwAiÀÄÄ C ªÁAiÀÄð ÀAzÀ sàðzà è zà ÁªÀuÉUÉ M¼À ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. (ªÀVÃðPÀgÀtªÀ ÀÄß PÉÆ ÉAiÀÄ è véæãj À ÁVzÉ). 4. CfðUÀ¼À ÀÄß À è À Ä PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀB DVgÀÄvÀÛzÉ. 1 P a g e

2 5. ONLINE ªÀÄÆ PÀ CfðAiÀÄ ÀÄß sàwð ªÀiÁqÀĪÀ ÀAzÀ sàðzà è váawæpà véæazàgé CxÀªÁ ÀªÀÄ Éå JzÀÄgÁzÀ è F PɼÀPÀAqÀ ÀºÁAiÀĪÁt ÀASÉåUÉ ÀA ÀQð¹ CUÀvÀå ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß ÀqÉzÀÄ ÀÆtðªÁV vàäa CfðAiÀÄ ÀÄß À è À ºÀÄzÁVzÉ. ÀºÁAiÀĪÁt ÀASÉåB 1. CfðAiÀÄ ÀÄß vàäa Ä UÀ Àr¹zÀ ÁægÀA üpà ÁAPÀB CfðAiÀÄ ÀÄß À è À Ä PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ UÀ và ±ÀÄ Ì ÁåAPïUÉ ÁªÀw À Ä PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ CºÀð C sàåyðuà¼àä CfðAiÀÄ ÀÄß À è À Ä UÀ Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÀªÀgÉUÀÆ PÁAiÀÄzÉà ªÀÄÄAavÀªÁV CfðUÀ¼À ÀÄß À è ÀĪÀÅzÀÄ ÀÆPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 6. Cfð À è À Ä ÁªÀw À ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ Ì: PÀæ. ÀA. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Àj²µÀÖ eáw, Àj²µÀÖ ªÀUÀð, ÀæªÀUÀð-1/ CAUÀ«PÀ C sàåyðuà½ué EvÀgÉ J Áè C sàåyðuà½ué ÀjÃPÁë ±ÀÄ Ì (gàæ.uà¼à è) MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ JgÀqÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ÁåAPï ªÉZÀÑ MlÄÖ ÀjÃPÁë ±ÀÄ Ì ÁåAPï ªÉZÀÑ MlÄÖ MªÉÄä Cfð ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÁªÀw¹zÀ ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀAzÀ sàðzà èaiàäæ»a gàäv À ÁUÀĪÀÅ è. 7. MAzÀÄ ªÉÃ¼É C sàåyðuà¼àä ONLINE ªÀÄÆ PÀ CfðAiÀÄ ÀÄß À è¹zà ÀAvÀgÀ wzàäý Àr ªÀiÁqÀ Ä EaѹzÀ è ºÉÆ À CfðAiÀÄ ÀÄß À è ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 8. ±ÀÄ Ì ÁªÀw À Ä UÀ Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ ºÁUÀÆ ÀzÀj ÁåAPï ÀªÀÄAiÀÄzÉƼÀUÉ D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ ÉÖÃmï ÁåAPï D sï EArAiÀiÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÁSÉAiÀÄ è ±ÀÄ Ì ÁªÀw ÀzÀ C sàåyðuà¼à CfðUÀ¼À ÀÄß wgà ÀÌj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. D ï ÉÊ ï À è që ï ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ ZÀ ï ªÀÄÆ PÀ ªÀiÁvÀæªÉà ÉÖÃmï ÁåAPï D sï EArAiÀiÁ E è ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÁªÀw À ÉÃPÀÄ. ÉÃgÁªÀÅzÉà ÁåAPï À è CxÀªÁ ÁåAPï ºÀÄAr, ÉÆà ÀÖ ï DqÀðgï, ªÀÄ DqÀðgï CxÀªÁ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀégÀÆ ÀzÀ è ±ÀÄ Ì ÁªÀw ÀvÀPÀÌzÀÝ è ºÁUÀÆ CAvÀºÀ CfðAiÀÄ ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. 2 P a g e

3 9. MªÉÄä ÁªÀw¹zÀ ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ»AwgÀÄV À ÁUÀĪÀÅ è CxÀªÁ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅ è. 10. «Äà À Áw PÉÆÃgÀĪÀ J Áè ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀªÀÄÆ ÉUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁ»w ÀÄ ÀÛPÀzÀ è PÉÆnÖgÀĪÀAvÉ CxÀªÁ C Àé Ä ÀĪÀ AiÀĪÀÄUÀ¼À ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ èaiéäã EgÀ ÉÃPÀÄ. üðµàö ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ è ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ÀA AzsÀ ÀlÖ Áæ üpágà AzÀ ONLINE ªÀÄÆ PÀ Cfð À è ÀĪÀ ÁAPÀzÉƼÀUÉ ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý. 11. C sàåyðuà¼àä ONLINE Cfð ªÀÄÆ PÀ ÃrgÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ Æè zà ÁªÀuÉUÉ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 12. ONLINE CfðAiÀÄ è À è¹gàäªà ªÀiÁ»wUÀ¼À Éßà DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉë ªÀÄÆ PÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C sàåyðuà¼à ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è C ÀÆtð / C ÀàµÀÖ / và ÀÄà ªÀiÁ»w ÃrzÀ è C sàåyðuà¼éã ÀA ÀÆtð ºÉÆuÉUÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 13. AiÀiÁªÀÅzÉà zár ÉUÀ¼À ÀÄß CAZÉ ªÀÄÆ PÀªÁUÀ à CxÀªÁ ªÀÄÄzÁÝA DUÀ À è ÀPÀÆqÀzÀÄ. 14. «Äà À ÁwAiÀÄrAiÀÄ è DAiÉÄÌ AiÀÄ ÀĪÀ C sàåyðuà¼àä ONLINE CfðAiÀÄ è «Äà À Áw Ë sàåpáìv EgÀĪÀ CAPÀtªÀ ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV sàwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄß Éà ÀðqÉ / zà ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 15. J Áè CºÀð C sàåyðuà¼àä zár ÉUÀ¼À Àj²Ã É ÀªÀÄAiÀÄzÀ è D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ À è¹zà CfðAiÀÄ ªÀÄÄ ævà ÀæwAiÀÄ ÀÄß ºÁUÀÆ UÀ và ±ÀÄ Ì ÁªÀw¹gÀĪÀ ÉÖÃmï ÁåAPï D sï EArAiÀiÁzÀ ZÀ ï À ¹J¹ PÀZÉÃj Àæw ªÀÄvÀÄÛ C sàåyð ZÀ ï ÀæwAiÀÄ ÀÄß và ÀàzÉà ºÁdgÀÄ Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, và àzà è ÉêÀÄPÁwUÉ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. 16. ªÀÄÄ ævà CfðAiÀÄÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ è ªÉÄÃ É w½¹zà ªÉ ï ÉÊmï À è ÀÄ ÀB GENERATE APPLICATION JA l ï QèPï ªÀiÁr ÀæwAiÀÄ ÀÄß ÀqÉzÀÄPÉƼÀî ºÀÄzÀÄ. 17. ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÁë «zsá À B 18. I. ÀjÃPÉë ÀqÉ ÀĪÀ Áæ üpáj: ÀAAiÀÄÄPÀÛ ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß DAiÉÄÌ Áæ üpáj ºÁUÀÄ f Áè G À zéãð±àpàgàä (DqÀ½vÀ), ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ EªÀgÀÄ vàªàää f ÉèUÀ¼À è, f Áè ªÀÄlÖzÀ è ÀqÉ ÀĪÀgÀÄ. 3 P a g e

4 ±ÉÃPÀqÁ 100 gàµàögà 23 f ÉèUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃPÀqÁ 92 gàµàögà 2 f ÉèUÀ¼ÀÄ( ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ zàqët ±ÉÊPÀëtÂPÀ f ÉèUÀ¼ÀÄ) MlÄÖ 25 f ÉèUÀ¼À è ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß ÀqÉ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (PÀ ÁðlPÀzÀ 34 ±ÉÊPÀëtÂPÀ f ÉèUÀ½AzÀ Æ ÀºÀ C sàåyðuà¼àä sáuàªà» À ºÀÄzÀÄ) MAzÀ ÉAiÀÄ ÀjÃPÉë ÀqÉ ÀĪÀ ÁAPÀ : ªÀÄvÀÄÛ ÀjÃPÁë CªÀ ü ºÁUÀÆ ÀªÀÄAiÀÄ: : ɽUÉÎ jazà ªÀÄzsÁåºÀß UÀAmÉ ( Éà Àgï-1) ( ºÀÄ DAiÉÄÌ Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ) : ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 jazà UÀAmÉ ( Éà Àgï-2) DAUÀè sáµá ºÀÄzÉÝUÉ Cfð À è¹gàäªà C sàåyðuà½ué (02.30 jazà gàªàgéué ºÀÄ DAiÉÄÌ ÀjÃPÉë jazà gàªàgéué «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ÀjÃPÉë) : ɽUÉÎ jazà ªÀÄzsÁåºÀß gàªàgéué. ( Éà Àgï-2) UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ «eáõ À / ÀªÀiÁd ÁoÀUÀ¼ÀÄ ²PÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð À è¹gàäªà C sàåyðuà½ué (10.00 jazà gàªàgéué ºÀÄ DAiÉÄÌ ÀjÃPÉë, jazà gàªàgéué «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ÀjÃPÉë) : ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 jazà UÀAmÉ. ( Éà Àgï-3) («ªÀgÀuÁvÀäPÀ ÀjÃPÉë) Cfð À è¹zà ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ sáµá ÁªÀÄxÀåð ÀjÃPÉë ÀÆZÀ É: ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀgÀ (6jAzÀ 8 Éà vàgàuàwuà¼à) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð À è¹gàäªàªàgàä Éà Àgï-1 ªÀÄvÀÄÛ Éà Àgï-2 JgÀqÀPÀÆÌ PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÁUÀ ÉÃPÀÄ. Éà Àgï-2 gà è PÀqÁØAiÀĪÁV PÀ µàö ±Éà 50 CAPÀUÀ¼À ÀÄß UÀ½ À ÉÃPÀÄ. Éà Àgï-3 PÉÌ DAUÀè sáµá ºÀÄzÉÝAiÀÄ C sàåyðuà¼à ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹ G½zÀ J Áè C sàåyðuà¼àä PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÁUÀ ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ PÀ µàö ±Éà 60 CAPÀUÀ¼À ÀÄß UÀ½ À ÉÃPÀÄ. F J Áè Éà ÀgïUÀ¼À è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À ÀÄß ªÉÄjmïUÉ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 4 P a g e

5 JgÀqÀ ÉAiÀÄ ÀjÃPÉë ÀqÉ ÀĪÀ ÁAPÀ : ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÀgÁ Ázï -PÀ ÁðlPÀ f ÉèUÀ¼À ±ÉÃPÀqÁ 80 gàµàäö ÀܽÃAiÀÄ C sàåyðuà½ué ªÀiÁvÀæ 06 f ÉèUÀ¼À è ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß ÀqÉ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (ºÉÊzÀgÁ Ázï-PÀ ÁðlPÀzÀ 06 f ÉèUÀ¼À C sàåyðuà¼àä ªÀiÁvÀæ sáuàªà» À ºÀÄzÀÄ) ÀjÃPÁë CªÀ ü ºÁUÀÆ ÀªÀÄAiÀÄ: : ɽUÉÎ jazà ªÀÄzsÁåºÀß UÀAmÉ ( Éà Àgï-1) ( ºÀÄ DAiÉÄÌ Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ) : ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 jazà UÀAmÉ ( Éà Àgï-2) DAUÀè sáµá ºÀÄzÉÝUÉ Cfð À è¹gàäªà C sàåyðuà½ué (02.30 jazà gàªàgéué ºÀÄ DAiÉÄÌ ÀjÃPÉë jazà gàªàgéué «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ÀjÃPÉë) : ɽUÉÎ jazà ªÀÄzsÁåºÀß gàªàgéué. ( Éà Àgï-2) UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ «eáõ À / ÀªÀiÁd ÁoÀUÀ¼ÀÄ ²PÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð À è¹gàäªà C sàåyðuà½ué (10.00 jazà gàªàgéué ºÀÄ DAiÉÄÌ ÀjÃPÉë, jazà gàªàgéué «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ÀjÃPÉë) : ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 jazà UÀAmÉ. ( Éà Àgï-3) («ªÀgÀuÁvÀäPÀ ÀjÃPÉë) Cfð À è¹zà ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ sáµá ÁªÀÄxÀåð ÀjÃPÉë ÀÆZÀ É: ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀ (6jAzÀ 8 Éà vàgàuàw) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð À è¹gàäªàªàgàä Éà Àgï-1 ªÀÄvÀÄÛ Éà Àgï-2 JgÀqÀPÀÆÌ PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÁUÀ ÉÃPÀÄ. Éà Àgï-2 gà è PÀqÁØAiÀĪÁV PÀ µàö ±Éà 50 CAPÀUÀ¼À ÀÄß UÀ½ À ÉÃPÀÄ. Éà Àgï-3 PÉÌ DAUÀè sáµá ºÀÄzÉÝAiÀÄ C sàåyðuà¼à ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹ G½zÀ J Áè C sàåyðuà¼àä PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÁUÀ ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ PÀ µàö ±Éà 60 CAPÀUÀ¼À ÀÄß UÀ½ À ÉÃPÀÄ. F J Áè Éà ÀgïUÀ¼À è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À ÀÄß ªÉÄjmïUÉ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 5 P a g e

6 ªÀÄÆgÀ ÉAiÀÄ ÀjÃPÉë ÀqÉ ÀĪÀ ÁAPÀ : ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÀgÁ Ázï -PÀ ÁðlPÀ f ÉèUÀ¼À ±ÉÃPÀqÁ 20 gàµàäö G½zÀ ªÀÄÆ ªÀÈAzÀzÀ C sàåyðuà½ué ªÀiÁvÀæ 06 f ÉèUÀ¼À è ªÀiÁvÀæ ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß ÀqÉ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (PÀ ÁðlPÀzÀ 34 f ÉèUÀ½AzÀ Æ ÀºÀ C sàåyðuà¼àä sáuàªà» À ºÀÄzÀÄ) ÀjÃPÁë CªÀ ü ºÁUÀÆ ÀªÀÄAiÀÄ: : ɽUÉÎ jazà ªÀÄzsÁåºÀß UÀAmÉ ( Éà Àgï-1) ( ºÀÄ DAiÉÄÌ Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ) : ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 jazà UÀAmÉ ( Éà Àgï-2) DAUÀè sáµá ºÀÄzÉÝUÉ Cfð À è¹gàäªà C sàåyðuà½ué (02.30 jazà gàªàgéué ºÀÄ DAiÉÄÌ ÀjÃPÉë jazà gàªàgéué «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ÀjÃPÉë) : ɽUÉÎ jazà ªÀÄzsÁåºÀß gàªàgéué. ( Éà Àgï-2) UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ «eáõ À / ÀªÀiÁd ÁoÀUÀ¼ÀÄ ²PÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð À è¹gàäªà C sàåyðuà½ué (10.00 jazà gàªàgéué ºÀÄ DAiÉÄÌ ÀjÃPÉë, jazà gàªàgéué «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ÀjÃPÉë) : ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 jazà UÀAmÉ. ( Éà Àgï-3) («ªÀgÀuÁvÀäPÀ ÀjÃPÉë) Cfð À è¹zà ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ sáµá ÁªÀÄxÀåð ÀjÃPÉë ÀÆZÀ É: ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀ (6jAzÀ 8 Éà vàgàuàw) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð À è¹gàäªàªàgàä Éà Àgï-1 ªÀÄvÀÄÛ Éà Àgï-2 JgÀqÀPÀÆÌ PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÁUÀ ÉÃPÀÄ. Éà Àgï-2 gà è PÀqÁØAiÀĪÁV PÀ µàö ±Éà 50 CAPÀUÀ¼À ÀÄß UÀ½ À ÉÃPÀÄ. Éà Àgï-3 PÉÌ DAUÀè sáµá ºÀÄzÉÝAiÀÄ C sàåyðuà¼à ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹ G½zÀ J Áè C sàåyðuà¼àä PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÁUÀ ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ PÀ µàö ±Éà 60 CAPÀUÀ¼À ÀÄß UÀ½ À ÉÃPÀÄ. F J Áè Éà ÀgïUÀ¼À è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À ÀÄß ªÉÄjmïUÉ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 6 P a g e

7 Á Ì ÉAiÀÄ ÀjÃPÉë ÀqÉ ÀĪÀ ÁAPÀ : ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÀgÁ Ázï -PÀ ÁðlPÀ f ÉèUÀ¼À ±ÉÃPÀqÁ 08 gàµàäö ÀܽÃAiÀÄ C sàåyðuà½azà ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ zàqët ±ÉÊPÀëtÂPÀ f ÉèUÀ¼À..JA. sáuàzà è À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ sàwð ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 02 f ÉèUÀ¼À è ªÀiÁvÀæ ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß ÀqÉ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ÀjÃPÁë CªÀ ü ºÁUÀÆ ÀªÀÄAiÀÄ: : : : : ɽUÉÎ jazà ªÀÄzsÁåºÀß UÀAmÉ ( Éà Àgï-1) ( ºÀÄ DAiÉÄÌ Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ) ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 jazà UÀAmÉ ( Éà Àgï-2) DAUÀè sáµá ºÀÄzÉÝUÉ Cfð À è¹gàäªà C sàåyðuà½ué (02.30 jazà gàªàgéué ºÀÄ DAiÉÄÌ ÀjÃPÉë jazà gàªàgéué «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ÀjÃPÉë) ɽUÉÎ jazà ªÀÄzsÁåºÀß gàªàgéué. ( Éà Àgï-2) UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ «eáõ À / ÀªÀiÁd ÁoÀUÀ¼ÀÄ ²PÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð À è¹gàäªà C sàåyðuà½ué (10.00 jazà gàªàgéué ºÀÄ DAiÉÄÌ ÀjÃPÉë, jazà gàªàgéué «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ÀjÃPÉë) ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 jazà UÀAmÉ. ( Éà Àgï-3) («ªÀgÀuÁvÀäPÀ ÀjÃPÉë) Cfð À è¹zà ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ sáµá ÁªÀÄxÀåð ÀjÃPÉë ÀÆZÀ É: ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀ (6jAzÀ 8 Éà vàgàuàw) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð À è¹gàäªàªàgàä Éà Àgï-1 ªÀÄvÀÄÛ Éà Àgï-2 JgÀqÀPÀÆÌ PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÁUÀ ÉÃPÀÄ. Éà Àgï-2 gà è PÀqÁØAiÀĪÁV PÀ µàö ±Éà 50 CAPÀUÀ¼À ÀÄß UÀ½ À ÉÃPÀÄ. Éà Àgï-3 PÉÌ DAUÀè sáµá ºÀÄzÉÝAiÀÄ C sàåyðuà¼à ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹ G½zÀ J Áè C sàåyðuà¼àä PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÁUÀ ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ PÀ µàö ±Éà 60 CAPÀUÀ¼À ÀÄß UÀ½ À ÉÃPÀÄ. F J Áè Éà ÀgïUÀ¼À è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À ÀÄß ªÉÄjmïUÉ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 7 P a g e

8 17] Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ è À «µàaiàä ºÁUÀÆ CAPÀUÀ¼ÀÄ : ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ Àæw ÀwæPÉUÉ PÉÆõÀ PÀzÀ è ÀÆa¹gÀĪÀAvÉ CAPÀUÀ¼À ÀÄß UÀ Àr À ÁVzÉ. «µàaiàä ªÀÄvÀÄÛ UÀ Àr¹gÀĪÀ UÀjµÀ CAPÀUÀ¼À «AUÀqÀuÉ PɼÀV ÀAwzÉ Éà Àgï-1 ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ (MJADgï ²Ãmï À è GvÀÛj À ÉÃPÁzÀ ÀjÃPÉë) PÀæ. ÀA «µàaiàä CAPÀUÀ¼ÀÄ 01 ÁªÀiÁ Àå PÀ ÀßqÀ sáµé ÁªÀiÁ Àå DAUÀè sáµé ÁªÀiÁ Àå eáõ À ( ÀæZÀ và «zàåªàiá ÀUÀ¼ÀÄ) ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄ ÉÆëeÁÕ À ªÀÄvÀÄÛ «PÀ À À + ÉÆÃzsÀ Á «zsá À ªÀiË å²pàët ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ²PÀët UÀtPÀ AiÀÄAvÀæ Àæ ÄzÀÝvÉ UÉÎ 10 MlÄÖ 150 «µàaiàä ªÀÄvÀÄÛ UÀ Àr¹gÀĪÀ UÀjµÀ CAPÀUÀ¼À «AUÀqÀuÉ Éà Àgï-2 sáµé-dauàè, UÀtÂvÀ & «eáõ À ºÁUÀÄ ÀªÀiÁd ÁoÀUÀ¼ÀÄ ²PÀëPÀjUÉ ªÀiÁvÀæ PÀæ. ÀA «µàaiàä CAPÀUÀ¼ÀÄ 01 DAiÀiÁ «µàaiàäzà eáõ À - ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ (NJADgï²Ãmï À è GvÀÛj À ÉÃPÀÄ) DAiÀiÁ «µàaiàäzà eáõ À «ªÀgÀuÁvÀäPÀ GvÀÛgÀ géaiàä ÉÃPÁzÀ Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 100 MlÄÖ 150 Éà Àgï-2 ÀwæPÉAiÀÄ è PÀ µàö ±ÉÃ.50 CAPÀUÀ¼À ÀÄß UÀ½ ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVzÉ. sáµá ÁªÀÄxÀåð ÀjÃPÉë - Éà Àgï-3 UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ «eáõ À ºÁUÀÄ ÀªÀiÁd ÁoÀUÀ¼ÀÄ C sàåyðuà½ué ªÀiÁvÀæ PÀæ. ÀA «µàaiàä CAPÀUÀ¼ÀÄ 01 DAiÀiÁ ÉÆÃzsÀ Á ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ sáµá ÁªÀÄxÀå𠫪ÀgÀuÁvÀäPÀ ÀjÃPÉë C sàåyðuà¼àä ðµàö Àr¹zÀ ÉÆÃzsÀ Á ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ è ÉÆà ü À Ä 100 ºÉÆA gàäªà sáµá ¼ÀPÉAiÀÄ ÁªÀÄxÀåð, UÀæ» ÀÄ«PÉ, ±À Ý sàaqágà ªÀÄvÀÄÛ gàªàtâué ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À ÀÄß ÀjÃQë À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. MlÄÖ 100 Éà Àgï-3 ÀwæPÉAiÀÄ è PÀ µàö ±ÉÃ. 60 CAPÀUÀ¼À ÀÄß UÀ½ ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVzÉ. 8 P a g e

9 ÀÆZÀ É: C sàåyðuà¼àä ªÉÄÃ É UÀ Àr¹zÀ PÀ µàö CAPÀUÀ¼À ÀÄß UÀ½ ÀzÉà EzÀÝ è DAiÉÄÌUÉ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. J è ÀwæPÉUÀ¼À è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À ÀÄß ªÉÄjmï zsàðj À Ä ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CAzÀgÉ, sáµé-dauàè «µàaiàäzà ºÀÄzÉÝUÉ Éà Àgï-1 ªÀÄvÀÄÛ Éà Àgï-2 gà è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ «eáõ À ºÁUÀÄ ÀªÀiÁd ÁoÀUÀ¼ÀÄ «µàaiàäuà¼à ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Éà Àgï-1, Éà Àgï-2 ªÀÄvÀÄÛ Éà Àgï-3 gà è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. Éà Àgï-3 gà ÀwæPÉAiÀÄÄ sáµá²pàëpàgàä-dauàè EªÀjUÉ C Àé Ä ÀĪÀÅ è. 18] ÀjÃPÁë «µàaiàäuà½ué UÀ Àr¹gÀĪÀ ÀoÀåªÀ ÀÄÛ: Àæ±ÉßUÀ¼À ªÁå Û ºÁUÀÆ ÀégÀÆ À. C. Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ UÀ Àr À ÁVgÀĪÀ ÀoÀåªÀ ÀÄÛ«À(¹ ï) ªÁå ÛAiÀÄ è gàävàûzé. («ªÀgÀªÁzÀ ÀoÀåªÀ ÀÄÛ C ÀÄ AzsÀ-2 gà è ÃqÀ ÁVzÉ. E ÁSÁ ªÉ ï ÉÊmï À èaiàäæ ÀæPÀn¹zÉ.) D. Éà Àgï-1 gà Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ªÀ ÀÄÛ µà ªÁVzÀÄÝ (objective type) Àæw Àæ±ÉßUÉ MAzÀÄ CAPÀ UÀ Àr¹zÉ. Àæw Àæ±ÉßAiÀÄÄ Á ÄÌ GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß ºÉÆA zàäý, EªÀÅUÀ¼À è MAzÀÄ Àj GvÀÛgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß N.JA.Dgï' ²Ãn À è UÀÄgÀÄw ÀĪÀÅzÀÄ. E. Éà Àgï -1 ªÀÄvÀÄÛ Éà Àgï-2 gà Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ PÀ ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèÃµï ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ è EgÀÄvÀÛªÉ. F. Éà Àgï-2 gà Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ è JgÀqÀÄ sáuàuà½zàäý ªÉÆzÀ sáuàzà è ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß N.JA.Dgï ' ²Ãn À è UÀÄgÀÄw ÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ JgÀqÀ Éà sáuàzà è «ªÀgÀuÁvÀäPÀ GvÀÛgÀªÀ ÀÄß, ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ è ÃqÀĪÀ GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ è géaiàä ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. Éà Àgï-2 gà Àæ±Éß ÀwæPÉUÉ GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß C sàåyðaiàää DAiÉÄÌ AiÀÄ ÀĪÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ÉÆÃzsÀ Á ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ è CxÀªÁ DAUÀè sáµéaiàä è GvÀÛj À ÉÃPÀÄ. G. Éà Àgï-3 gà Àæ±Éß ÀwæPÉ «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÀÄÝ, C sàåyðaiàää DAiÉÄÌ AiÀÄ ÀĪÀ «µàaiàäzà ºÀÄzÉÝAiÀÄ, ÉÆÃzsÀ Á ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ sáµéaiàä èaiéäã GvÀÛj À ÉÃPÀÄ. iv. ÀjÃPÁë Àæ±Éß ÀwæPÉUÀ¼À ªÀiÁzsÀåªÀÄ : PÀ ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèõï. ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á Á ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀgÀ ÉêÀÄPÁwUÁV ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëUÉ ÀA A ü¹zà ÀoÀå ªÀ ÀÄÛªÀ ÀÄß CAvÀðeÁ CAvÀeÁð vátzà è C¼ÀªÀr À ÁVzÉ. ÀoÀåPÀæªÀĪÀ ÀÄß CAvÀðeÁ AzÀ ÀqÉzÀÄPÉƼÀî ºÀÄzÀÄ. PÉÆ ÉAiÀÄ ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ É váváì PÀ GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß CAvÀeÁð zà è ÀæPÀn À ÁUÀĪÀÅzÀÄ, ÀæPÀn ÀĪÀ ÁAPÀªÀ ÀÄß ªÀÄÄAzÉ w½ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ÀæPÀn¹zÀ ÁAPÀ AzÀ F GvÀÛgÀUÀ½UÉ DPÉëà ÀuÉUÀ½zÀÝ è C sàåyðaiàää DPÉëà ÀuÉUÀ¼À ÀÄß LzÀÄ ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV À è À ºÀÄzÀÄ. C sàåyðuà¼àä DPÉëà ÀuÉUÀ¼À ÀÄß ÀÆPÀÛ ÀÄgÁªÉUÀ¼ÉÆA UÉ À è À ÉÃPÀÄ. AzÀAvÀºÀ DPÉëà ÀuÉUÀ¼À ÀÄß ÀjtÂvÀ À«Äw Àj²Ã ÀÄvÀÛzÉ. ÀAvÀgÀ CAwªÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß ÀæPÀn À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 9 P a g e

10 N.JA.Dgï. GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ è UÀ Àr¹gÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß zéæãµàgà»vàªáv sàwð ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. C ÀÆtð, zéæãµà ÀÆjvÀªÁV ªÀiÁ»w ÀªÀÄÆ ¹zÀÝ è ªÀiË åªàiá À ÀzÀ è GAmÁUÀĪÀ UÉÆAzÀ PÉÌ C sàåyðuà¼éã PÁgÀtgÁVzÀÄÝ CzÀ ÀÄß Àj Àr À Ä CªÀPÁ±À ÀjÃPÁë ÀAvÀgÀ EgÀĪÀÅ è. C sàåyðuà¼àä váªàå véuézàäpéæaqàä ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ ð ï É ï ÀæwAiÀÄ ÀÄß eéæã Á ÀªÁVlÄÖPÉƼÀî ÉÃPÀÄ. «ªÀgÀuÁvÀäPÀ GvÀÛgÀ ÀwæPÉUÀ¼À ÀÄß ªÀiË åªàiá À À ªÀiÁrzÀ ÀAvÀgÀ F CAPÀUÀ¼À ÀÄß ªÉÄjmïUÁV ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ: 1. C sàåyðuà¼àä D ï ÉÊ ï À è ªÀiÁvÀæ CfðUÀ¼À ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. C sàåyðuà¼àä ÀæªÉñÀ ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀºÁ D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀªÉà ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. C sàåyðaiàää ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ è ºÁdgÁzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ DAiÉÄÌUÉ CºÀðvÉ ÀqÉAiÀÄĪÀÅ è. C sàåyðaiàää EzÀgÀ eéævéué DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÉ UÀ Àr¹gÀĪÀ «záåºàðvé ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÉÆëÄw ºÉÆA gàvàpàìzàäý. 2. CfðUÀ¼À ÀÄß ÁAPÀ: géæ¼àué D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀªÉà À è À ÉÃPÀÄ. UÀ và ÁAPÀzÀ ÀAvÀgÀ Cfð À è À Ä CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅ è. CAZÉ ªÀÄÆ PÀ À è ÀĪÀ CfðUÀ¼À ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. 3. C sàåyðuà¼àä J Áè ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß Cfð À è À Ä UÀ Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÉ ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ. 4. ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À Àj²Ã ÉAiÀÄ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ÀļÀÄî zár É CxÀªÁ ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ÃrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è CAvÀºÀ C sàåyðuà¼àä DAiÉÄÌAiÀiÁUÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀ ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. 5. DAiÉÄÌ ÀnÖAiÀÄ è Éà ÀðqÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ C sàåyðuà¼àä ÉêÀÄPÁwUÉ ºÀPÀÌ ÀÄß ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ è. 6. ªÉÄà À ÉêÀÄPÁwUÀ¼ÀÄ ÀPÁðgÀªÀÅ PÁ PÁ PÉÌ ºÉÆgÀr ÀĪÀ AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, DzÉñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wzàäý ÀrUÉ M¼À ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. 7. AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è và ÀÄà ªÀiÁ»wAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ CxÀªÁ C ÀºÀðvÉAiÀÄ PÁgÀtUÀ½UÁV C sàåyðaiàä ºÉ ÀgÀ ÀÄß ÀnÖ ÄAzÀ PÉÊ qàäªà CxÀªÁ ÉêÀÄPÁw DzÉñÀªÀ ÀÄß gàzàäýuéæ½ ÀĪÀ C üpágàªà ÀÄß E ÁSÉAiÀÄÄ PÁ ÄÝj¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. 8. C sàåyðuà¼àä CªÀgÀ CfðUÀ¼À è sàwð ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É CªÀjUÉ ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉë géaiàä Ä ÀæªÉñÀ ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ UÀ Àr¹gÀĪÀ ªÀAiÉÆëÄw, «záåºàðvé, CAPÀUÀ¼À ªÀiÁ»w, «Äà À Áw, EvÁå UÀ½UÉ C ÀÄUÀÄtªÁV CfðAiÀÄ è ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ÃqÀĪÀÅzÀÄ C sàåyðuà¼à dªá ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ÀÆtð ªÀiÁ»w ÃqÀzÀ CxÀªÁ và ÀÄà ªÀiÁ»w ÃrzÀ ÀAzÀ sàðuà¼à è ªÀÄÄA À DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ½UÉ C sàåyðuà¼éã dªá ÁÝgÀgÀÄ. 9. Cfð À è ÀĪÀ ÀAzÀ sàðzà è C sàåyðaiàää CfðAiÀÄ è ÀªÀÄÆ ÀĪÀ «Äà À Áw, d Àä ÁAPÀ, «záåºàðvé ºÁUÀÆ ªÀAiÉÆëÄw Àr PÉ EvÁå UÀ½UÉ À è¹gàäªà ÀA A üvà «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁvÀæ UÀt ÉUÉ véuézàäpéæ¼àî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 10. C sàåyðuà¼àä À è¹zà D ï ÉÊ ï CfðAiÀÄ Àæw, ÀæªÉñÀ ÀvÀæ, ±ÀÄ Ì ÁªÀw¹zÀ ZÀ ï Àæw ºÁUÀÆ EvÀgÉ zár ÉUÀ¼À ÀÄß DAiÉÄÌ ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ và ÀPÀ ÀÄgÀQëvÀªÁV ElÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 11. zàä ÀðqÀvÉ: M â C sàåyðaiàää ÀPÀ Ä ªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ ÉAzÀÄ CxÀªÁ SÉÆÃmÁ zà ÁÛªÉÃdÄ CxÀªÁ wzàý ÁzÀ zà ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À ÀÄß À è¹gàäªà ÉAzÀÄ CxÀªÁ và ÀÄà CxÀªÁ ÀļÀÄî ºÉýPÉ ÃrgÀĪÀ ÉAzÀÄ CxÀªÁ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁagÀĪÀ ÉAzÀÄ CxÀªÁ ÉêÀÄPÁw GzÉÝñÀUÀ½UÁV ÀqÉ À ÁzÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ è C ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ ÀÄß C ÀÄ Àj ÀÄwÛgÀĪÀ ÉAzÀÄ 10 P a g e

11 CxÀªÁ ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ è zàäªàðvàð É J ÀVzÀ UÉÎ và àvà ÀÜ ÉAzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è ºÁUÀÆ DAiÉÄÌ Áæ üpágà AzÀ ÃqÀ ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß G èax ÀÄwÛgÀĪÀ ÉAzÀÄ CxÀªÁ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ÀA AzsÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ ÀÄß CªÀ A ¹gÀĪÀ ÉAzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è C sàåyðaiàää ÀévÀB Qæ«Ä À ï ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ² ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÌ M¼À ÀqÀĪÀÅzÉà C èzéã, DAiÉÄÌ Áæ üpágàªàå ÀqÉ ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀjÃPÉëUÉ ÀæªÉñÀ ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ DAiÉÄÌUÉ C ÀºÀðgÁUÀÄvÁÛ É. 12. váváì PÀ DAiÉÄÌ ÀnÖ ÀæPÀn¹zÀ ÀAvÀgÀ C sàåyðuà¼àä DPÉëà ÀuÉ À è ÀĪÁUÀ ªÀÄÆ CfðAiÀÄ è zár ¹zÀ «µàaiàäuà½ué ÀA A ü¹zàavé ªÀiÁvÀæ DPÉëà ÀuÉ À è À ºÀÄzÀÄ. ÀªÀÄÆ À Ä läöºéæãvzàý AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß ºÉÆ ÀzÁV zár À Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. CAvÀºÀ DPÉëà ÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀvÀÄÛUÀ¼À ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. 13. D ï ÉÊ ï À è Cfð À è ÀĪÁUÀ C sàåyðuà¼àä vàªàää Á ï ÉÆÃmïð C¼ÀvÉAiÀÄ EwÛÃa À sáªàavàæ, À»AiÀÄ ÀÄß, ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ºÉ ÉânÖ À UÀÄgÀÄvÀ ÀÄß UÀ và ÀܼÀUÀ¼À è ÁÌöå ï ªÀiÁr D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è ÀĪÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. 14. Cfð À è ÀĪÁUÀ C sàåyðuà¼àä vàªàää DzsÁgï PÁqïð À ÀASÉåAiÀÄ ÀÄß ÀªÀÄÆ ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É DzsÁgï PÁqïð ºÉÆA è zàý è, ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ELr(EID)AiÀÄ, CAzÀgÉ 28 CAQUÀ¼À ÀASÉåAiÀÄ ÀÄß ÀªÀÄÆ À ÉÃPÀÄ. CAwªÀÄ ÀnÖAiÀÄ è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C sàåyðuà¼à, DzsÁgï ÉÆÃAzÀtÂAiÀÄ ÉÊdvÉAiÀÄ ÀÄßß Àj²Ã ¹, C sàåyðaiàä UÀÄgÀÄw ÀÄ«PÉAiÀÄ ÀÄß SÁvÀj Àr¹PÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 15. ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄ ÀÆtðUÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ F ÀA AzsÀ DAiÉÄÌ Áæ üpáj / ÉêÀÄPÁw Áæ üpájuà¼àä PÁ PÁ PÉÌ ÃqÀĪÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß E ÁSÉAiÀÄ C üpàèvà ªÉ ï ÉÊmï [ À è CªÀ ÉÆÃQ ÀĪÀÅzÀÄ. ºÉaÑ À «ªÀgÀUÀ½UÉ E ÁSÉAiÀÄ ªÉ ï ÉÊmï gà è ÃrgÀĪÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß UÀªÀÄ À ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉaÑ À Àà ÖÃPÀgÀtPÉÌ DAiÉÄÌ Áæ üpágà ºÁUÀÆ f Áè G À zéãð±àpàgàä [DqÀ½vÀ], EªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ÀÄß ÀA ÀQð À ºÀÄzÀÄ. ÀàzsÁðvÀ äpà ÀjÃPÉëAiÀÄ UÉÎ C sàåyðuà½ué ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ F 04 ÀjÃPÉëUÀ¼À è JgÀqÀÄ «zsàzà Àæ±Éß ÀwæPÉUÀ¼À ÀÄß «vàj À ÁUÀÄvÀÛzÉ. N.JA.Dgï GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ è GvÀÛj À Ä ºÁUÀÆ «ªÀgÀuÁvÀäPÀ GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß géaiàä Ä ÀævÉåÃPÀªÁzÀ Àæ±Éß ÀwæPÉUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. Àæ±Éß ÀwæPÉ ÀĹÛPÉ M¼À sáuàzà è N.JA.Dgï. GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ ÀÄß C¼ÀªÀr À ÁVzÀÄÝ, Àæ±Éß ÀwæPÉ ÀĹÛPÉ ¹Ã ï végéaiàääªáuà C sàåyðuà¼àä eéæã Á ÀªÁV végéaiàä ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. Àæ±Éß ÀwæPÉ ÀĹÛPÉ ªÉÄÃ É PÀæªÀÄ ÀASÉåAiÀÄ ÀÄß ÃqÀ ÁVzÉ. «ªÀgÀuÁvÀäPÀ Àæ±ÉßUÀ¼À ÀÄß GvÀÛj À Ä ÀævÉåÃPÀ SÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀļÀî ÀĹÛPÉUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ f ÉèAiÀÄ è D ï ÉÊ ï Cfð À è ÀĪÀ C sàåyðuà¼àä váªàå ÀqÉzÀ J Áè ÀæªÉñÀ ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß UÀ và ÀªÀÄÆ ÉAiÉÆA UÉ ÀjÃPÁë ÀzÀAzÀÄ ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÀ PÉÃAzÀæzÀ è PÉÆoÀr ªÉÄà ézágàpàjué M à ÀĪÀÅzÀÄ. và àzà è ªÀÄÄA À DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ½UÉ C sàåyðuà¼éã dªá ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. C sàåyðuà¼àä ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ Cfð ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ è sàwðªàiárgàäªàavé vàªàää N.JA.Dgï. GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ èaiàäæ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß sàwðªàiáqàäªàåzàä. 11 P a g e

12 ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ è ±Àå ÝvÉ ªÀÄvÀÄÛ ÀjÃPÁë ² ÀÛ ÀÄß PÁ ÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. C sàåyðuà¼àä vàªàää N.JA.Dgï. GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ è Àæ±Éß ÀwæPÉ ÀĹÛPÉAiÀÄ PÀæªÀÄ ÀASÉåAiÀÄ ÀÄß, D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è¹ ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ ÉÆÃAzÀt ÀASÉåAiÀÄ ÀÄß UÀ Àr¹gÀĪÀ ÀܼÀzÀ è ªÀiÁvÀæ à / PÀ ÀÄà Á ï Á ÄAmï É ß AzÀ gézàä vàäa ÉÃPÀÄ. «ªÀgÀuÁvÀäPÀ GvÀÛgÀ ÀwæPÉUÀ¼À ªÀÄÄR ÀÄlzÀ è PÉýgÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ÀªÀÄÆ À ÉÃPÀÄ. ÀjÃPÉëAiÀÄ ÁægÀA sàzà èaiéäã Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ è ªÀÄÄzÀæt zéæãµàuà¼éã ÁzÀgÀÄ EªÉAiÉÄÃ? JA ÄzÀ ÀÄß ÀjÃQë¹ SÁvÀj ªÀiÁrPÉƼÀî ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É zéæãµàuà½zàýgé, zéæãµàgà»vàªázà ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ ÀÄß ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. C sàåyð và Àß JqÀUÉÊ ºÉ ÉâgÀ½ À UÀÄgÀÄvÀ ÀÄß N.JA.Dgï. GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ è UÀ Àr¹gÀĪÀ ÀܼÀzÀ è PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁPÀĪÀÅzÀÄ. JqÀUÉÊ ºÉ ÉâgÀ¼À UÀÄgÀÄvÀÄ gà»và GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ÀÆZÀ É ÃqÀzÉ wgà ÀÌj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. JqÀUÉÊ ºÉ ÉâgÀ¼À UÀÄgÀÄvÀÄ ÀàµÀÖªÁVgÀ ÉÃPÀÄ. C sàåyðuà¼àä vàªàää N.JA.Dgï. GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ ÀÄß JZÀÑjPÉ ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ eáuàgàæpàvé ÄAzÀ sàwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. MªÉÄä gé gàäªàåzà ÀÄß ÀÄ À: ºÉÆqÉzÀÄ UÀ ÃdÄ ªÀiÁqÀ ÁgÀzÀÄ. C sàåyðuà¼àä ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ è ÃqÀĪÀ Àæ±Éß ÀwæPÉ ÀĹÛPÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀ ÀwæPÉUÀ¼À è ªÀÄÄ ævàªávgàäªà ÀjÃPÁë ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß JZÀÑjPÉ ÄAzÀ N C ÀÄ Àj À ÉÃPÀÄ. N.JA.Dgï. GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ ÀÄß G ÀAiÉÆÃV ÀĪÁUÀ ºÀ¼À JZÀÑgÀªÀ» À ÉÃPÀÄ CzÀ ÀÄß ªÀÄqÀZÀĪÀÅzÁUÀ Ã, ºÀjAiÀÄĪÀÅzÁUÀ Ã,ªÀÄÄzÀÄgÀĪÀÅzÁUÀ à ªÀiÁqÀ ÁgÀzÀÄ. GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ eéævéaiàä è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀPïð Ãl ÀÄß PÀlÖ ÁgÀzÀÄ. ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÉƼÀPÉÌ GvÀÛj À Ä ÉÃPÁzÀ à CxÀªÁ PÀ ÀÄà ±Á ÄAiÀÄ Á ï Á Amï É Àß ÀÄß ªÀiÁvÀæ ÀæªÉñÀ ÀvÀæzÉÆA UÉ véuézàäpéæaqàä ºÉÆÃUÀ ÉÃPÀÄ. J ÉPÁÖç Pïì ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ PÁå ïpàäå ÉÃlgï, ÁUïmÉà ï, É Æå Ágï zàægàªátâ, ÉÃdgï ªÀÄÄAvÁzÀ ÀA ÀPÀð ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ÀÄß ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÉƼÀUÉ vàgàäªàåzà ÀÄß µéã ü À ÁVzÉ. ÀjÃPÉë ÁægÀA sàªáuàäªà 30 «ÄµÀUÀ¼À ªÉÆzÀ Ä C sàåyðuà½ué ÀjÃPÁë PÉÆoÀrUÉ ÀæªÉñÀªÀ ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ÀjÃPÉë ÁægÀA sàªázà 15 «ÄµÀUÀ¼À ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtUÀ½AzÀ vàqàªáv AzÀ C sàåyðaiàä ÀÄß ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÉƼÀUÉ ÀæªÉò À Ä C ÀĪÀÄw ÃqÀĪÀÅ è. ÀwæPÉUÉ UÀ Àr¹gÀĪÀ CªÀ ü ªÀÄÄVzÀ ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C sàåyðaiàää GvÀÛgÀªÀ ÀÄß ªÀÄgÀÄ Àj²Ã É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ ÀÄß µéã ü À ÁVzÉ. J Áè C sàåyðuà¼àä ÀjÃPÉëUÉ UÀ Àr¹gÀĪÀ ªÉÃ¼É ªÀÄÄVzÀ PÀÆqÀ ÉÃ, GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ ÀÄß ªÉÄà ézágàpàjué M à¹zà ÀAvÀgÀªÉà ÀjÃPÁë PÉÆoÀr ÄAzÀ UÀð«Ä À ÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà C sàåyðaiàää ÉÃgÉ C sàåyðaiàä CxÀªÁ và ÀßzÉà GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ ÀPÀ Ä ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ PÉÆqÀ Ä ÀæAiÀÄwß ÀĪÀÅzÀÄ, véuézàäpéæ¼àî Ä ÀæAiÀÄwß ÀĪÀÅzÀÄ, C À üpàèvà ÀºÁAiÀĪÀ ÀÄß ÀqÉAiÀÄ Ä AiÀÄwß ÀĪÀÅzÀÄ, EªÀÅUÀ¼À ÀÄß ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ è PÀqÁØAiÀĪÁV µéã ü À ÁVzÉ. C sàåyðaiàää ÀjÃPÁë PÁAiÀÄðzÀ ègàäªà ¹ âa AiÉÆA UÉ ªÀiÁvÀæ ±ËZÁ AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ ÉÃPÀÄ. ºÉÆÃUÀĪÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ và ÉÆßA UÉ ÀjÃPÉëAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ÁªÀÄVæUÀ¼À ÀÄß ±ËZÁ AiÀÄPÉÌ 12 P a g e

13 MAiÀÄÄåªÀAw è. ±ËZÁ AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄ Àß và Àß GvÀÛgÀ ÀwæPÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ºÁ¼ÉUÀ¼À ÀÄß ÉÆÃgÀ ÁV và Àß ÀܼÀzÀ èläö ºÉÆÃUÀ ÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà C sàåyðaiàää ÀjÃPÁë CªÀ üaiàä PÀqÉà 30 «ÄµÀUÀ¼À è ±ËZÁ AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ Ä C ÀĪÀÄw ÀĪÀÅ è. zsàæªàä Á À, ZÀºÁ Á À EªÀÅUÀ¼À ÀÄß ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ è PÀqÁØAiÀĪÁV µéã ü À ÁVzÉ. ÉAQ ÉÆlÖt CxÀªÁ ¹UÀgÉÃmï ÉÊlgï EªÀÅUÀ¼À ÀÄß ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÉƼÀUÉ MAiÀÄÄåªÀÅzÀ ÀÄß µéã ü À ÁVzÉ. Àæw C sàåyðaiàää ªÀÄÄRå C üãpàëpàgàä CxÀªÁ PÉÆoÀr ªÉÄà ézágàpàgàä ÃrzÀ ÀÆZÀ ÉUÀ½UÉ/ AiÀĪÀÄUÀ½UÉ zàþgávgà ÉÃPÀÄ. PÉÆoÀr ªÉÄà ézágàpàgàä CxÀªÁ ªÀÄÄRå C üãpàëpàgàä C sàåyðuà¼à UÉÎ K ÁzÀgÀÆ ºÉaÑ À ªÀiÁ»w ÀqÉAiÀÄ AiÀĹzÀ è C sàåyðuà¼àä D ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß ÃqÀ Ä ¹zÀÞjgÀ ÉÃPÀÄ. C sàåyðaiàää ÀjÃPÁë ÀÆZÀ É / AiÀĪÀÄUÀ¼À ÀÄß Á ÀĪÀ è «sà gázàgé CxÀªÁ AiÀĪÀÄUÀ¼À ÀÄß G èax¹zà ÀPÀëzÀ è CªÀgÀ ªÉÄÃ É PÁ ÀÆ ÀÄ jãw PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 05] ««zsà «µàaiàä ºÁUÀÆ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð À è ÀĪÀ UÉÎ: J Áè «µàaiàä ºÁUÀÆ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ MAzÉà Cfð ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ ÀÄß UÀ Àr¹zÉ.C sàåyðuà¼àä CºÀðjzÀÝ è MAzÉà CfðAiÀÄ è MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ «µàaiàäzà ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð À è À ºÀÄzÁVzÉ. ÀævÉåÃPÀ CfðUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅ è. DzÀgÉ, ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ vàªàää DzÀåvÉAiÀÄ ÀÄß ÀªÀÄÆ À ÉÃPÀÄ. Éà Àgï-2 gà Àæ±Éß ÀwæPÉUÉ GvÀÛgÀªÀ ÀÄß C sàåyðaiàää DAiÉÄÌ AiÀÄ ÀĪÀ «µàaiàäzà ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ è CxÀªÀ EAVèµï sáµéaiàä è GvÀÛj À ºÀÄzÁVzÀÄÝ ÀzÀj ÀwæPÉ-2 ÀÄß AiÀiÁªÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ è GvÀÛj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ JA ÄzÀ ÀÄß CfðAiÀÄ è ÀªÀÄÆ À ÉÃPÀÄ. ÀPÁðj»jAiÀÄ ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á ÉAiÀÄ è 6-8 Éà vàgàuàwuà½ué ÉÆà ü À Ä Cfð À è ÀĪÀ C sàåyðaiàää, Éà Àgï-2 ÀwæPÉAiÀÄ ÀÄß, AiÀiÁªÀ ÉÆÃzsÀ Á ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ºÀÄzÉÝUÉ DAiÉÄÌ AiÀÄ ÀÄvÁÛgÉÆÃ, D sáµá ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ è CxÀªÁ DAUÀè sáµéaiàä è GvÀÛj À ÉÃPÀÄ. ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀ ªÀÈAzÀzÀ «µàaiàäuà¼à ºÁUÀÆ ««zsà ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ «Äà À Áw ªÀVÃðPÀgÀtzÀ «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß F C ü ÀÆZÀ ÉUÉ UÀwÛ¹gÀĪÀ C ÀÄ AzsÀ-1 gà è ÀævÉåÃPÀªÁV ÃqÀ ÁVzÉ. n ÀàtÂ: ªÉÄà ÌAqÀ J Áè ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ÀPÁðj DzÉñÀ ÀA : ¹D ÀÄE 43 ºÉZïPɹ 2013 ÁAPÀ: ÀæPÁgÀ ºÉÊzÀgÁ Ázï PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ ( ÀܽÃAiÀÄ) C sàåyðuà½ué «Äà À j¹zà ºÀÄzÉÝUÀ¼ÁVªÉ. 13 P a g e

14 07] ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀ (6 jazà 8 Éà vàgàuàw) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ÀA A ü¹zàavé ªÉÃvÀ À ±ÉæÃt :- gàæ (gàæ ) 08] ±ÉÊPÀëtÂPÀ «záåºàðvé :- Àæw «µàaiàä ºÁUÀÆ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ºÀÄzÉÝUÉ ÀA A ü¹zàavé C sàåyðaiàää G ÉèÃR(2)gÀ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ÉêÀÄPÁw AiÀĪÀÄUÀ¼À è UÀ UÉƽ À ÁVgÀĪÀ «záåºàðvé ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ. ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀ (6 jazà 8) ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ÀA A ü¹zàavé UÀ Àr¹gÀĪÀ CºÀðvÉUÀ¼ÀÄ : 1. ÀzÀ«AiÀÄ è PÀ µàö ±ÉÃ.50 CAPÀUÀ¼ÉÆA UÉ GwÛÃtð ªÀÄvÀÄÛ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ è JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À r ÉÆèêÀÄ GwÛÃtðgÁVgÀ ÉÃPÀÄ CxÀªÁ ÀzÀ«AiÀÄ è PÀ µàö ±ÉÃ.50 CAPÀUÀ¼ÉÆA UÉ GwÛÃtð ªÀÄvÀÄÛ.Er ÀzÀ«CxÀªÁ «±ÉõÀ ²PÀët ( ÉàµÀ ï JdÄPÉñÀ ï) ÀzÀ«ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ. CxÀªÁ.AiÀÄÄ.¹.AiÀÄ è PÀ µàö ±ÉÃ.50 CAPÀUÀ¼ÉÆA UÉ GwÛÃtð ªÀÄvÀÄÛ Á ÄÌ ªÀµÀðzÀ ÁåZÀÄ gï D sï J ªÉÄAlj JdÄPÉõÀ ï À è ÀzÀ«CxÀªÁ Á ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À ÁåZÀÄ gï D sï JdÄPÉõÀ ï À è GwÛÃtðgÁVgÀ ÉÃPÀÄ. ÀgÀAvÀÄ Àj²µÀÖeÁw/ Àj²µÀÖ ªÀUÀð/ EvÀgÉ»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ÉÊQ ÀæªÀUÀð-1 / «PÀ ZÉÃvÀ ÀgÀÄ PÀ µàö ±ÉÃPÀqÀ 45 CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÀzÀ«CxÀªÁ.AiÀÄÄ.¹.AiÀÄ è ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ 2. PÁ PÁ PÉÌ J ï.¹.n.e.aiàää UÀ Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ G ÀßvÀ CxÀªÁ ºÉZÀÄѪÀj «záåºàðvéaiàä ÀÄß ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ 3. ªÉÄà ÁÌt¹zÀ «záåºàðvéaiéæa UÉ C sàåyðuà¼àä PÀ ÁðlPÀ CxÀªÁ ságàvà ÀPÁðgÀ ÀqÉ ÀĪÀ ²PÀëPÀgÀ CºÀðvÁ ÀjÃPÉëAiÀÄ Éà Àgï-2 gà è CºÀðvÉ UÀ½¹gÀ ÉÃPÀÄ. 14 P a g e

15 n Ààt : ªÉÄà ÁÌt¹zÀ «záåºàðvéuà½ué ÀA A ü¹zàavé: i. Á ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À ÀAAiÀÄÄPÀÛ ²PÀëPÀgÀ ²PÀët ÀzÀ«AiÀÄ ÀÄß ºÉÆA zà C sàåyðuà½ué ÀA A ü¹zà LaÑPÀ «µàaiàäuà¼à ÀÄß 3 ªÀµÀðªÀÇ PÀqÁØAiÀĪÁV CzsÀåAiÀÄ À ªÀiÁrgÀ ÉÃPÉA µàgàvàäû C Àé Ä ÀĪÀÅ è. ii. ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ è r ÉÆèêÀiÁ CxÀªÁ ÀzÀ«PÉÆà ïð CxÀªÁ. Er PÉÆà ïð ÀqÉ zàý è J ï.¹.n.e ÄAzÀ ªÀiÁ ÀåvÉ ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ. iii. «±ÉõÀ ²PÀët ( ÉàµÀ ï JdÄPÉñÀ ï) ÀzÀ«ÀqÉ zàý è jºáå méã±à ï PË ì ï D sï EArAiÀiÁ AzÀ ªÀiÁ ÀåvÉ ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ. 4. «záåºàðvé : Àæw «µàaiàä ºÁUÀÆ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ºÀÄzÉÝUÉ ÀA A ü¹zàavé UÀ Àr¹gÀĪÀ «záåºàðvé «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ PɼÀV ÀAvÉ EgÀÄvÀÛªÉ. I. ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀ [ sáµé - DAUÀè] : ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀ ( sáµé- DAUÀè) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð À è À AiÀÄ ÀĪÀ C sàåyðuà¼àä: (1) ÀzÀ«AiÀÄ è DAUÀè sáµéaiàä ÀÄß LaÒPÀ «µàaiàäªáv ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðªÀÇ CzsÀåAiÀÄ À ªÀiÁrgÀ ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ ÀßqÀ,»A, ªÀÄgÁp, GzÀÄð, vé ÄUÀÄ, và«ä¼àä, PÉÆAPÀtÂ, EwºÁ À, CxÀð±Á ÀÛç, gádå±á ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ sàæuéæã¼à±á ÀÛç F AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ «µàaiàäuà¼à ÉÊQ MAzÀÄ «µàaiàäªà ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðªÀÇ LaÒPÀ «µàaiàäªáv CzsÀåAiÀÄ À ªÀiÁrgÀ ÉÃPÀÄ. (2) LaÒPÀ DAUÀè sáµéaiàä è PÀ µàö ±ÉÃPÀqÀ 50gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼À ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄà ÁÌt¹zÀ EvÀgÉ «µàaiàäuà¼à ÉÊQ MAzÀÄ «µàaiàäzà è PÀ µàö ±ÉÃPÀqÀ 50gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼À ÀÄß UÀ½¹gÀ ÉÃPÀÄ. ÀgÀAvÀÄ Àj²µÀÖeÁw / Àj²µÀÖ ªÀUÀð/ EvÀgÉ»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ÉÊQ ÀæªÀUÀð-1 / «PÀ ZÉÃvÀ ÀjUÉ, UÀ Àr¹gÀĪÀ JgÀqÀÄ «µàaiàäuà¼à è PÀ µàö ±ÉÃPÀqÀ 45 CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ. (3) ²PÀëtzÀ è r ÉÆèêÀiÁ CxÀªÁ ÀzÀ«ºÀAvÀUÀ¼À è DAUÀè sáµéaiàä ÀÄß ÉÆÃzsÀ Á «µàaiàäªáv (ªÉÄxÀqÁ f) C sáå À ªÀiÁrgÀ ÉÃPÀÄ. II. ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀ [UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ «eáõ À] : ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀ (UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ «eáõ À) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð À è À AiÀÄ ÀĪÀ C sàåyðuà¼àä: ÀzÀ«AiÀÄ è UÀtÂvÀ, sëvà±á ÀÛç, gà ÁAiÀÄ À±Á ÀÛç «µàaiàäuà¼à ÀÄß LaÒPÀ «µàaiàäuà¼áv ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðªÀÇ CzsÀåAiÀÄ À ªÀiÁrgÀ ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÄ Àæw «µàaiàäzà èaiàäæ PÀ µàö ±ÉÃ. 50 gàµàäö CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ. ÀgÀAvÀÄ Àj²µÀÖeÁw/ Àj²µÀÖ ªÀUÀð/ EvÀgÉ»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ÉÊQ ÀæªÀUÀð-1/ «PÀ ZÉÃvÀ ÀjUÉ, UÀ Àr¹gÀĪÀ ªÀÄÆgÀÆ «µàaiàäuà¼à è PÀ µàö ±ÉÃPÀqÀ 45 CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ. 15 P a g e

16 ²PÀëtzÀ è, r ÉÆèêÀiÁ CxÀªÁ ÀzÀ«ºÀAvÀUÀ¼À è UÀtÂvÀ, sëvà±á ÀÛç, gà ÁAiÀÄ À±Á ÀÛç «µàaiàäuà¼à ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ «µàaiàäªà ÀÄß ÉÆÃzsÀ Á «µàaiàäªáv (ªÉÄxÀqÁ f) C sáå À ªÀiÁrgÀ ÉÃPÀÄ. ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀ [ ÀªÀiÁd ÁoÀUÀ¼ÀÄ] : ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀ ( ÀªÀiÁd ÁoÀUÀ¼ÀÄ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð À è À AiÀÄ ÀĪÀ C sàåyðuà¼àä: (1) ÀzÀ«AiÀÄ è EwºÁ À/ CxÀð±Á ÀÛç/ sàæuéæã¼à±á ÀÛç/ gádå±á ÀÛç «µàaiàäuà¼à ÉÊQ JgÀqÀÄ «µàaiàäuà¼à ÀÄß LaÒPÀ «µàaiàäuà¼áv ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðªÀÇ CzsÀåAiÀÄ À ªÀiÁrgÀ ÉÃPÀÄ. ÀzÀj JgÀqÀÄ «µàaiàäuà¼à è PÀ µàö ±ÉÃ.50 gàµàäö CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ. CxÀªÁ (2) EwºÁ À/ CxÀð±Á ÀÛç/ sàæuéæã¼à±á ÀÛç/ gádå±á ÀÛç «µàaiàäuà¼à ÉÊQ MAzÀÄ «µàaiàäzà è ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðªÀÇ CzsÀåAiÀÄ À ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀgÉÆA UÉ PÀ µàö ±ÉÃ.50 gàµàäö CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ ÀßqÀ/ EAVèµï/»A /ªÀÄgÁp/ GzÀÄð/ vé ÄUÀÄ/ và«ä¼àä/ PÉÆAPÀt sáµéuà¼à ÉÊQ MAzÀÄ sáµéaiàä ÀÄß LaÒPÀªÁV ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðªÀÇ CzsÀåAiÀÄ À ªÀiÁr ÀzÀj sáµá «µàaiàäzà è PÀ µàö ±ÉÃ.50 gàµàäö CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ. ÀgÀAvÀÄ Àj²µÀÖeÁw/ Àj²µÀÖ ªÀUÀð/EvÀgÉ»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ÉÊQ ÀæªÀUÀð-1/ «PÀ ZÉÃvÀ ÀjUÉ UÀ Àr¹gÀĪÀ JgÀqÀÄ «µàaiàäuà¼à è PÀ µàö ±ÉÃPÀqÀ 45 CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ. (3) ²PÀëtzÀ è, r ÉÆèêÀiÁ CxÀªÁ ÀzÀ«ºÀAvÀUÀ¼À è EwºÁ À/ CxÀð±Á ÀÛç/ sàæuéæã¼à±á ÀÛç/ gádå±á ÀÛç «µàaiàäuà¼à ÉÊQ MAzÀÄ «µàaiàäªà ÀÄß ÉÆÃzsÀ Á «µàaiàäªáv (ªÉÄxÀqÁ f) C sáå À ªÀiÁrgÀ ÉÃPÀÄ. ÁªÀiÁ Àå ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ:- (1) 1) 6 jazà 7/8 Éà vàgàuàwuà¼à ±Á ÉUÀ½UÉ ÉêÀÄPÀªÁUÀĪÀ ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀgÀÄ PÁAiÀÄð ságàzà ºÉÆAzÁtÂPÉUÉ CzÉà ±Á ÉAiÀÄ CxÀªÁ ºÀwÛgÀzÀ ±Á ÉAiÀÄ vàgàuàwuà½ué CªÀgÀÄ ÉêÀÄPÁw ºÉÆA gàäªà «µàaiàäzà eéævéué AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÉ «µàaiàäuà¼à ÉÆÃzsÀ É ªÀiÁqÀ Ä ÀÆa À ºÀÄzÀÄ. 2) DAUÀè ªÀÄvÀÄÛ ÀªÀiÁd ÁoÀUÀ¼ÀÄ «µàaiàäuà¼à ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð À è ÀĪÀ C sàåyðuà¼àä JgÀqÀÆ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ è ÀæxÀªÀÄ DzsÀåvÉ ÃrzÀ ºÀÄzÉÝUÉ ªÀiÁvÀæ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 3) Cfð À è À Ä UÀ Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÉ UÀ và «záåºàðvé ÀqÉAiÀÄ Ä ÀjÃPÉë gézàä sà váa±àpáìv PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C sàåyðuà¼àä CºÀðgÁUÀĪÀÅ è. D ï ÉÊ ï Cfð À è À Ä UÀ Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÉ «záåºàðvéaiàä CAPÀ ÀnÖ ºÁUÀÆ EvÀgÉ Ànð üpéãmïuà¼à ÀÄß ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ. 09] ªÀAiÉÆëÄw: Cfð À è À Ä UÀ Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀPÉÌ C sàåyðaiàää [C] PÀ µà 21 ªÀµÀð ªÀAiÀÄ Àì ÀÄß ÀÆgÉʹgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 16 P a g e

17 [D] UÀjµÀ ªÀAiÉÆëÄw: ÁªÀiÁ Àå ªÀUÀð 40 ªÀµÀð 2J, 2, 3J, 3 43 ªÀµÀð À.eÁ / À. ÀA / ÀæªÀUÀð-1 / «PÀ ZÉÃvÀ À C sàåyðuà½ué 45 ªÀµÀð 10] ªÉÄjmï zsàðj ÀĪÀ «zsá À: 6-8 Éà vàgàuàw ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀgÀ ÉêÀÄPÁwUÁV DAiÉÄÌ Áæ üpágàªàå ÉêÀÄPÁwUÉ «µàaiàäªágàä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁgÀÄ ºÁUÀÆ ÀæªÀUÀðªÁgÀÄ C ü ÀÆa¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C ÀÄ ÁgÀªÁV ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉë, n.e.n ÀjÃPÉë, ÀzÀ«²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ ²PÀët PÉÆà ïð À è ÀqÉzÀ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À ÀÄß DzsÀj¹ F PɼÀUÉ «ªÀj¹zÀAvÉ ªÉ ÄmÉÃeï(weightage) G ÀAiÉÆÃV¹ derived percentage ÉPÀ̺ÁQ CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÀævÉåÃPÀªÁV CºÀð C sàåyðuà¼à ªÉÄjmï ÀnÖAiÀÄ ÀÄß ¹zÀÞ Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C) Derived percentage ÉPÀ̺ÁPÀ Ä C sàåyðaiàää r ÉÆèªÀÄ E ï J ªÉÄAlj JdÄPÉñÀ ï CxÀªÁ.Er CxÀªÁ r ÉÆèªÀÄ E ï ÉàµÀ ï JdÄPÉñÀ ï CxÀªÁ.Er ( ÉàµÀ ï JdÄPÉñÀ ï) «záåºàðvé ºÉÆA zàý è PɼÀV ÀAvÉ ªÉ ÄmÉÃeï(weightage) ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 1 ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ è ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À n.en ÀjÃPÉëAiÀÄ è ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À ÀzÀ«AiÀÄ è ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À ²PÀëPÀgÀ ²PÀët PÉÆà ïð À è ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À 0.25 D) Derived percentage ÉPÀ̺ÁPÀ Ä C sàåyðaiàää Á ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À ²PÀëPÀgÀ ²PÀët ÀzÀ«AiÀÄ ÀÄß ºÉÆA zàý è ªÉ ÄmÉÃeï ÀÄß F ªÀÄÄA ÀAvÉ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ 1 ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ è ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À n.en ÀjÃPÉëAiÀÄ è ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À Á ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À.J ï.er, CxÀªÁ J/ J¹ìEr CxÀªÁ JEr CxÀªÁ J¹ìEr. ÀzÀ«AiÀÄ è ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À 0.50 ªÉÄÃ É ºÉýzÀ ÀæPÁgÀ ªÉ ÄmÉÃeï ÀÄß ÉPÀÌ ºÁQzÁUÀ ªÉÄjmï ÀnÖAiÀÄ è E âgàä CxÀªÁ ºÉaÑ À C sàåyðuà¼àä ÀªÀiÁ ÀªÁzÀ derived percentage CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÀqÉzÀ è ªÀAiÀÄ Àì ÀÄß DzsÀj¹ ªÀAiÀĹì À è»jaiàägázàªàgà ÀÄß ªÉÄjmï ÀnÖAiÀÄ è ªÀAiÀĹì À è QjAiÀÄjVAvÀ ªÉÆzÀ Ä ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 11] ºÀÄzÉÝUÀ¼À «Äà À Áw : (1) ºÀÄzÉÝUÀ¼À «Äà À ÁwAiÀÄÄ PÀ ÁðlPÀ ¹«ï À«Ãð À ï [d ÀgÀ ï gépéææmïªéäamï] gàæ ïì 17 P a g e

18 1977gÀ AiÀĪÀÄ-9gÀ è À ÀæªÀiÁuÁ ÀÄ ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ PÁ PÉÌ ºÉÆgÀr À ÁUÀĪÀ PÁ ÀÆ ÀÄUÀ¼ÀÄ, AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PɼÀPÀAqÀ eájaiàä ègàäªà ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀUÀ¼À ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ EgÀÄvÀÛªÉ. i. Àj²µÀÖ eáw, Àj²µÀÖ ªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀåQÛUÀ½UÉ Àæ ÀÄÛvÀ eájaiàä ègàäªà «Äà À Áw AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ii. PÀ ÁðlPÀ UÁæ«ÄÃt C sàåyðuà½uáv (gádå ¹«ï ÉêÉUÀ¼À è) ÉêÀÄPÁw CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «Äà À Áw C ü AiÀĪÀÄ 2000 iii. PÀ ÁðlPÀ ¹«ï ÉÃªÉ ( ÁªÀiÁ Àå ÉêÀÄPÁw) AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1977 AiÀĪÀÄ-9gÀ ÀæPÁgÀ «PÀ ZÉÃvÀ ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁf ÉÊ PÀgÀÄ, UÀ Àr¹zÀ ÀæªÀiÁtzÀ è iv. ÀPÁðgÀzÀ C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: r JDgï 23 J ïdgïdgï 1999, ÁAPÀ: gÀ ÀéAiÀÄ AiÉÆÃd Á gá²ævà C sàåyðuà½ué, UÀ Àr¹zÀ ÀæªÀiÁtzÀ è v. J Áè ÀæªÀUÀðUÀ¼À è ±ÉÃPÀqÀ 50QÌAvÀ PÀrªÉÄ Ä èzàavé ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÀÄß ªÀÄ»¼Á C sàåyðuà½azà sàwð ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ : 1. J ï.j ï.j ï.¹. CAPÀ ÀnÖ (MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ À ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À è GwÛtðgÁzÀªÀgÀÄ d Àä ÁAPÀ ºÉÆA gàäªà PÉÆæÃrüPÀÈvÀ CAPÀ ÀnÖ) 2..AiÀÄÄ.¹ CAPÀ ÀnÖ (.AiÀÄÄ.¹.AiÀÄ è CzsÀåAiÀÄ À ªÀiÁrzÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ) «Äà À Áw ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼ÀÄ: 1. «Äà À Áw PÉÆÃjgÀĪÀ ÀæªÀUÀðzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ. 2. ºÉÊzÀgÁ Ázï PÀ ÁðlPÀ «sáuàzà ªÁ À ÀܼÀzÀ (371 eé) ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ. 3. ªÀiÁf ÉÊ PÀgÁV PÁgÀå ªÀð»¹gÀĪÀ/CªÀ A vàgà ÀæªÀiÁt ÀvÀæ. 4. UÁæ«ÄÃt C sàåyð ªÁå ÀAUÀ ºÁUÀÆ ¹AzsÀÄvÀézÀ(ªÀiÁzÀjAiÀÄ ÀÄß C ÀÄ AzsÀzÀ è ÃrzÉ) ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ( gà ÀgÀPÁgÀzÀ DzÉñÀzÀ è UÀ Àr¹gÀĪÀ ÀªÀÄÆ É 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 gà è) 5. CAUÀ«PÀ C sàåyð ÀæªÀiÁt ÀvÀæ.. 6. PÀ ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁå ÀAUÀªÀiÁrzÀ C sàåyð ÀæªÀiÁt ÀvÀæ. 7. AiÉÆÃd ÉUÀ½AzÀ gá²ævàgázà PÀÄlÄA zà C sàåyð ÀæªÀiÁt ÀvÀæ 8. r.er/r.j ï.er/n.¹.ºézï/n.e.n ºÁUÀÆ EvÀgÉ DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÉ CºÀðvÉAiÀÄ ÀÄß zàèrüãpàj ÀĪÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼ÀÄ. 9. ÀzÀ«AiÀÄ ªÀÄÆgÀÆ ªÀµÀðUÀ¼À J Áè ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À zàèrüãpàèvà CAPÀ ÀnÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ véãuàðqéºéæa zà ÀæªÀiÁt ÀvÀæ. 10..Jqï. CAPÀ ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ véãuàðqéºéæa zà ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼ÀÄ. 11. ºÁ PÁAiÀÄð ªÀð» ÀÄwÛgÀĪÀ GzÉÆåÃUÀPÉÌ ÀA A ü¹zà ÉêÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ºÁUÀÆ F ºÀÄzÉÝUÉ Cfð À è À Ä ÉêÀÄPÁw Áæ üpágà AzÀ ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ C ÀĪÀÄw ÀvÀæ. 12. E ßvÀgÉ À CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ s᫹zà zár ÉUÀ¼À ÀæwUÀ¼ÀÄ. 18 P a g e

19 Éà Á À è ««zsà ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ÉÃgÀ ÉêÀÄPÁwUÁV D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è ÀĪÀ C sàåyðuà½ué ªÀiÁ»wUÁV ÀªÀÄÆ ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ ÀªÀÄÆ É r ( AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) ÉÆÃr) C ÀÄ ÀÆavÀ eáw CxÀªÁ C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ÉÃjzÀ C sàåyðuà½ué ÃqÀĪÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀªÀÄÆ É ÀæªÀiÁt ÀvÀæ gádåzà /PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ÀæzÉñÀzÀ f ÉèAiÀÄ /«sáuàzà UÁæªÀÄ / ÀlÖtzÀ ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æÃ/²æêÀÄw : JA ĪÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃ/²æêÀÄw EªÀgÀÄ C ÀÄ ÀÆavÀ eáw/c ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖ JAzÀÄ ªÀiÁ Àå ªÀiÁqÀ ÁVgÀĪÀ eáw/ ÄqÀPÀnÖUÉ ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ÀæªÀiÁtÂÃPÀj À ÁVzÉ. ÀA«zsÁ À (C ÀÄ ÀÆavÀ eáwuà¼àä) DzÉñÀ, 1950 ÀA«zsÁ À (C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950 ÀA«zsÁ À (C ÀÄ ÀÆavÀ eáw) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950 ÀA«zsÁ À (C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1951 (C ÀÄ ÀÆavÀ eáw ªÀÄvÀÄÛ C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ÀnÖ (wzàäý Àr) DzÉñÀ 1956, ªÀÄÄA ÉÊ gádå ÀÄ ÀgÀæZÀ Á C ü AiÀĪÀÄ, 1960 ÀAeÁ ï gádå ÀÄ ÀgÀæZÀ Á C ü AiÀĪÀÄ, 1966»ªÀiÁZÀ ÀæzÉñÀ gádå C ü AiÀĪÀÄ, 1970 ªÀÄvÀÄÛ F±Á Àå ÀæzÉñÀUÀ¼À ÀÄ ÀgÀæZÀ Á C ü AiÀĪÀÄ, 1971 gà ªÀÄÆ PÀ wzàäý ÀrAiÀiÁzÀAvÉ) ÀA«zsÁ À (dªàäää ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ ) C ÀÄ ÀÆavÀ eáwuà¼à DzÉñÀ, 1956 C ÀÄ ÀÆavÀ eáw ªÀÄvÀÄÛ C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À (wzàäý Àr) C ü AiÀĪÀÄ 1976 gà ªÀÄÆ PÀ wzàäý ÀrAiÀiÁzÀAvÉ ÀA«zsÁ À (CAqÀªÀiÁ ï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆà Ágï éã ÀUÀ¼À ) C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ, 1959 ÀA«zsÁ À (zázàgï ªÀÄvÀÄÛ ÀUÀgï ºÀªÉà ) C ÀÄ ÀÆavÀ eáwuà¼à DzÉñÀ 1962 ÀA«zsÁ À ( ÁArZÉÃj ) C ÀÄ ÀÆavÀ eáwuà¼à DzÉñÀ 1964 ÀA«zsÁ À (C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) (GvÀÛgÀ ÀæzÉñÀ) DzÉñÀ, 1967 ÀA«zsÁ À (UÉÆêÀ, zàªàä ï ªÀÄvÀÄÛ Ãªï) C ÀÄ ÀÆavÀ eáw / ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 1988 ÀA«zsÁ À ( ÁUÀ ÁåAqï) C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 2. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj * ªÀÄvÀÄÛ CxÀªÁ CªÀ À /CªÀ¼À PÀÄlÄA ªÀÅ gádå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ÀæzÉñÀzÀ f Áè/«sÁUÀzÀ UÁæªÀÄ/ ÀlÖtzÀ ÁªÀiÁ Àå ªÁ¹(UÀ¼ÀÄ) À»... vàºà²ã ÁÝgï... ÀܼÀ ÀzÀ ÁªÀÄ: PÀbÉÃj ªÉƺÀj ÉÆA UÉ ÁAPÀ: 19 P a g e

20 gádå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ÀæzÉñÀ * C ÀéAiÀĪÁUÀ gàäªà ÀzÀUÀ¼À ÀÄß zàaiàä«läö läö r/ºéæqézàä ºÁQ ÀÆZÀ É : E è G ÀAiÉÆÃV ÀĪÀ ÁªÀiÁ Àå ªÁ¹UÀ¼ÀÄ JA ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ ÀæeÁ Áæw zsàå C ü AiÀĪÀÄÀ 1950 gà 20 Éà ÀæPÀgÀtzÀ ègàäªà CxÀðªÀ Éßà ºÉÆA gàävàûzé. ságàvà ÀPÁðgÀzÀ ÀvÀæ ÀASÉå : ¹/12028/2/76 J ï.¹.n.-1 UÀȺÀªÀÄAvÁæ AiÀÄzÀ C ÀÄ ÁgÀªÁV CAxÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ÃqÀ Ä ÀPÀæªÀĪÁVgÀĪÀÅzÀPÁÌV ságàvà ÀPÁðgÀzÀ (¹ âa ªÀÄvÀÄÛ CqÀ½vÀ ÀÄzsÁgÀuÁ E ÁSÉ) ÀvÀæ ÀASÉå -13/2/74 E,J ï.n (J ï.¹.n) ÁAPÀ 5 Éà DUÀ ïö 1975 gà è ÀªÀÄÆ ¹zÀ Áæ üpájaiàää, gáµàöç ÀwUÀ¼ÀÄ ÀA AzsÀ ÀlÖ DzÉñÀzÀ C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ÀæªÀiÁt ÀvÀæPÁÌV Cfð À è¹zà ªÀåQÛAiÀÄÄ và Àß SÁAiÀÄA ªÁ À ÀܼÀªÀ ÀÄß ºÉÆA zàý ÀܼÀPÉÌ ÉÃjzÀªÀgÉÆ âgávgàvàpàìzàäý. CzÉà jãwaiàä è MAzÀÄ vá ÆèQ À gé«àæå Áæ üpájaiàää E ÉÆßAzÀÄ vá ÆèQUÉ ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ÀA AzsÀ ÀlÖ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÃqÀ Ä ÀPÀëªÀÄ Áæ üpájaiàiáuàäªàå è. (DzÉñÀ ÀASÉå :J ï.qà Äèöå.r. 132 J ï.j.r. 97 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÁAPÀ PÉÌ ÀA A ü¹zàavé) ************** ÀªÀÄÆ É E ( AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) ÉÆÃr) (»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ ÀæªÀUÀð-1PÉÌ ÉÃjzÀ C sàåyðuà½ué ÃqÀĪÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ) UÁæªÀÄ/ ÀlÖt / ÀUÀgÀzÀ ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æÃ/²æêÀÄw EªÀgÀÄ»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ( ÀæªÀUÀð) eÁwAiÀÄ G ÀeÁwUÉ ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ÀæªÀiÁtÂÃPÀj À ÁVzÉ. ÀܼÀ : vàºà²ã ÁÝgï ÁAPÀ : vá ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ (DzÉñÀ ÀASÉå :J ï.qà Äèöå.r. 132 J ï.j.r. 97 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÁAPÀ PÉÌ ÀA A ü¹zàavé) 20 P a g e

21 ÀªÀÄÆ É J sï ( AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) ÀÄß ÉÆÃr) (»AzÀĽzÀ ªÀUÀð -2J, 2, 3J, 3 UÀ½UÉ ÉÃjzÀ C sàåyðué ÃqÀĪÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eáw ÀæªÀiÁt ÀvÀæ) gà è ªÁ ÀªÀVgÀĪÀ ²æÃ/ ²æêÀÄw EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / Àw / ÀwßAiÀiÁzÀ ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ À/DªÀ¼À vàazé/ vá Ä/ ÉÆõÀPÀgÀÄ/ Àwß/ ÀwAiÀÄÄ, ÀPÁðj DzÉñÀUÀ¼À ÀASÉå J ïqà Æèöår 225 ¹J 2000 ÁAPÀ gà è ðµàö C sàåyðaiàiáuà CxÀªÁ DvÀ À / DPÉAiÀÄ vàazé / vá Ä/ ÉÆõÀPÀgÁUÀ / Àwß / ÀwßAiÀiÁUÀ, ÀPÁðgÀzÀ ÉêÉAiÀÄ è 1 Éà zàeéðaiàä C üpájaiàiáv èªéazàä; CxÀªÁ ÁªÀðd PÀ ªÀ AiÀÄ GzÀåªÀÄzÀ è vàvàìªàiá ÀªÁzÀ ºÀÄzÉÝÉAiÀÄ ÀÄß ºÉÆA gàäªàå è; CxÀªÁ SÁ ÀV AiÉÆÃdPÀgÀ PÉÊPɼÀUÉ, 2 Éà zàeéðaiàä C üpájaiàä ÀA ¼ÀQÌAvÀ (ªÉÃvÀ À ±ÉæÃt gàæ /- ÁægÀA üpà ºÀAvÀ) PÀrªÉÄAiÀÄ èzà ÀA ¼ÀªÀ ÀÄß ÀqÉAiÀÄĪÀ ËPÀgÀ ÁV èªéazàä CxÀªÁ DvÀ À/DPÉAiÀÄ vàazé/ vá Ä/ ÉÆõÀPÀgÀÄ/ Àwß/ ÀwAiÀÄ DzÁAiÀĪÀÅ 4.5 ( Á Ä̪ÉÇgÉ PÀë gàæ) PÀë «ÄÃgÀĪÀÅ èªéazàä: CxÀªÁ PÀ ÁðlPÀ sàæ ÀÄzsÁgÀuÁ C ü AiÀĪÀÄ 1961 gà è UÀ Àr¹gÀĪÀAvÉ DvÀ À/ DPÉAiÀÄ vàazé/ vá Ä/ ÉÆõÀPÀgÀÄ/ Àwß/ ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ EªÀj âgàæ 10 AiÀÄÄ mï VavÀ ºÉaÑ À PÀÈ sàæ«ä CxÀªÁ 20 JPÀgÉVAvÀ ºÉaÑ À ÁèAmÉñÀ ï sàæ«äaiàä ÀÄß ºÉÆA gàäªàå èªéazàä ÀæªÀiÁtÂÃPÀj À ÁVzÉ. ÀPÁðj DzÉñÀ ÀASÉå: J ïqà Æèöår 225 ¹J 2002 ÁAPÀ : gà C ÀªÀAiÀÄ ²æÃ/ ²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj EªÀgÀÄ eáwué ÉÃjzÀ G ÀeÁwAiÀĪÀgÁVzÀÄÝ, ÀPÁðj DzÉñÀ ÀASÉå : J ÀØ Æèöår 225 ¹J 2000 ÁAPÀ: gà C ÀéAiÀÄ»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ÀæªÀUÀð (2J, 2, 3J, 3 ) ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ. ÀܼÀ vາã Áégï ÁAPÀ: vá ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ 21 P a g e

22 ÀªÀÄÆ É -1 d ÀgÀ ï ªÉÄjmï C sàåyðuà¼àä ªÉÄÃ Ä ÀÜgÀPÉÌ ÉÃj èªéazàä zàèrüãpàj¹, UÁæ«ÄÃt «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄß PÉÆÃgÀ Ä À è À ÉÃPÁzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ. vàºà²ã ÁÝgï vá ÆèPÀÄ f Éè ªÀiÁ ÀågÉ, (d ÀgÀ ï ªÉÄjmï C sàåyðuà¼àä sàwðªàiáqà ÉÃPÁzÀ ÀªÀÄÆ É) ²æÃ/²æêÀÄw JA ĪÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ºÉAqÀw/UÀAqÀ DzÀ Á ÀÄ ªÉÄÃ Ä ÀÜgÀzÀ è (Creamy layer) gàäªàå èªéazàä ÉÃgÀ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ è UÁæ«ÄÃt C sàåyð «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄß ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉAiÀÄ Ä vàªàää è F PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À ÀÄß MzÀV ÀÄvÁÛ PÉÆÃgÀÄvÉÛà É. 1. C sàåyðaiàä ºÉ ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ 2. C sàåyðaiàä ÀéAvÀ ÀܼÀ UÁæªÀÄ vá ÆèPÀÄ f Éè 3 C sàåyðaiàä ºÀÄnÖzÀ ÁAPÀ, ªÀAiÀÄ ÀÄì, ºÀÄnÖzÀ ÀܼÀ 4 C sàåyðaiàä vàazé/ vá Ä/ ÉÆõÀPÀ/ ºÉAqÀw/UÀAqÀ ºÉ ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ ( ÀPÁðj/CgÉ ÀPÁðj/ ÁªÀðd PÀ GzÀåªÀÄ/SÁ ÀV) 5 C sàåyðaiàä Àæ ÀÄÛvÀ CAZÉ «¼Á À ( ÀàµÀÖªÁV ÀªÀÄÆ ¹) 6 C sàåyðaiàä SÁAiÀÄA CAZÉ «¼Á À 7 C sàåyðaiàä ÁæxÀ«ÄPÀ, ªÀiÁzÀå«ÄPÀ ºÁUÀÆ ËæqsÀ ±Á Á ²PÀëtzÀ ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á ÉUÀ¼À «ªÀgÀ 8 C sàåyðaiàä ºÁUÀÆ C sàåyðaiàä vàazé/ vá Ä/ ÉÆõÀPÀ(vÀAzÉ/vÁ Ä fãªàavàªávgà zàý è)/ºéaqàw/uàaqà EªÀgÀ MlÄÖ ªÁ ðpà DzÁAiÀÄ J Áè ªÀÄÆ UÀ½AzÀ 1. ªÉÃvÀ À (ªÉÃvÀ À ±ÉæÃtÂ) 2. d«äã À «ªÀgÀ 3. EvÀgÉ ªÀÄÆ UÀ¼ÀÄ 22 P a g e

23 9 DzÁAiÀÄ véjué ÁªÀwzÁgÀgÉ? 10. ÀA ÀvÀÄÛ véjué ÁªÀwzÁgÀgÉÃ? 11. ªÀiÁgÀl véjué ÁªÀwzÁgÀgÉÃ? ÀæªÀiÁtÂPÀÈvÀ WÉÆõÀuÉ F ªÉÄÃ É À ßAzÀ MzÀV À ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ À ÀUÉ w½zà ªÀÄnÖUÉ ÀvÀåªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ PÀ ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹ WÉÆà ÀÄvÉÛà É. ÀܼÀ: vàªàää «zséãaiàä ÁAPÀ: C sàåyðaiàä À» ªÉÄÃ É MzÀV À ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ÀæªÀiÁtÂÃPÀj ÀÄvÁÛ, F ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ C ÀvÀåªÉAzÀÄ zàèqsà ÀlÖ è, C ÀgÁzsÀ «ZÁgÀuÉUÉ zàþ ÁVgÀÄvÉÛà É. vàazé/vá Ä/ ÉÆõÀPÀgÀÄ (vàazévá Ä fãªàavàªávgà zàý è) /ºÉAqÀw/UÀAqÀ EªÀgÀ À» E âgàä ÀܽÃAiÀÄ ÁQëUÀ¼ÀÄ C sàåyðaiàä ªÀÄvÀÄÛ vàazé/ vá Ä/ ÉÆõÀPÀgÀÄ /UÀAqÀ/ ºÉAqÀw EªÀgÀ ÀÄß ºÁUÀÆ EªÀgÀ À»UÀ¼À ÀÄß ÁªÀÅ UÀÄgÀÄw ÀÄvÉÛêÉ. ÁQëUÀ¼À À» : 1 ( ÀÆtð «¼Á ÀzÉÆA UÉ) : 2 23 P a g e

24 Àj²Ã Á ÀæªÀiÁt ÀvÀæ 1. ²æÃ/²æêÀÄw EªÀgÀ ªÀÄUÀ,ªÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÉAqÀw, UÀAqÀ ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj JA ĪÀªÀgÀÄ f ÉèAiÀÄ «sáuà UÁæªÀÄ / ÀlÖt / ÀUÀgÀzÀ è ÁªÀiÁ Àå ªÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÄ d ÀgÀ ï ªÉÄjmï ªÀUÀðPÉÌ ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 2. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj EgÀªÀ vàazé, vá Ä, ÉÆõÀPÀgÀÄ EªÀgÀÄ ÀPÁðj DzÉñÀ ÀASÉå J ï.qà Æèöå. 251.¹.J. 94. ÁAPÀ 31/01/1995 gà ÀéAiÀÄ dé ÀgÀ ï ªÉÄjmï ªÀUÀðzÀ ªÉÄÃ Ä ÀÜgÀzÀ è (Creamy layer) gàäªàå èªéazàä ÀæªÀiÁtÂÃPÀj À ÁVzÉ. ÀܼÀ vàºà²ã ÁÝgï ÁAPÀ: vá ÆèPÀÄ ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ: 1. EzÀgÀ è G ÀAiÉÆÃV À ÁVgÀĪÀ ÁªÀiÁ Àå ªÁ¹ JA ÀzÀªÀÅ 1950gÀ d ÀvÁ Áæw zsàå PÁ ÄzÉAiÀÄ 20 Éà C ÀÄZÉÒÃzÀzÀ è À CxÀðªÀ ÀÄß ºÉÆA gàävàûzé. 2. Àj²Ã Á ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ÃqÀĪÀ C üpàèvà C üpájaiàää ÀPÁðj DzÉñÀ ÀASÉå: J ï.qà Æèöå. 251.¹.J. 95. ÁAPÀ 31/01/1995 gà ÀéAiÀÄ ªÉÄÃ Ä ÀÜgÀ (Creamy layer) zàªàgà ÀÄß UÀÄgÀÄw À Ä UÀ Àr À ÁVgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À ÀÄß «ªÀgÀªÁV RavÀ Àr ÀPÉÆAqÀ ÀAvÀgÀªÉà ÀvÀæ ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 24 P a g e

25 ÀªÀÄÆ É-2 UÁæ«ÄÃt C sàåyð ªÁå ÀAUÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ( ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉå r..l.dgï. 96 J ï.dgï.dgï ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÁAPÀ ) ²æà gàªàgà ªÀÄUÀ /ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ Àwß/²æà ²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj f Éè vá ÆèPÀÄ UÁæªÀÄzÀ è ªÁ ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ MAzÀ Éà vàgàuàw ÄAzÀ vàgàuàwaiàäªàgéué f Éè vá ÆèPÀÄ ÀlÖt ±Á ÉAiÀÄ è ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁr ªÀµÀð ÀqÉzÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ è GwÛÃtðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F ±Á ÉAiÀÄ C sàåyðaiàää ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ üaiàä è PÀ ÁðlPÀzÀ ËgÀ UÀªÀÄUÀ¼À C ü AiÀĪÀÄ 1976 CxÀªÁ PÀ ÁðlPÀ ËgÀ À séuà¼à C ü AiÀĪÀÄ 1964 gà CrAiÀÄ è ðµàö Àr¹zÀ MAzÀÄ zéæqàø ÀUÀgÀ ÀæzÉñÀ, ÀtÚ ÀUÀgÀ ÀæzÉñÀ CxÀªÁ ÀjªÀvÀð É ºÀAvÀzÀ ègàäªà ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁzÀ ÀæzÉñÀzÀ èvàäû. ÀܼÀ: ÁAPÀ: À» ªÀÄÄSÉÆåà ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀA ÉÜAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ ÀܼÀ: ÁAPÀ: ªÉÄà ÄgÀÄdÄ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ üpáj PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ 25 P a g e

26 UÁæ«ÄÃt ÀæzÉñÀ ¹AzsÀÄvÀé ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ²æà gàªàgà ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ Àwß ²æÃ:²æêÀÄw : PÀĪÀiÁj: PÀbÉÃj zár Áw ªÀ»AiÀÄ ÉÆÃAzÀt ÀASÉå ÁAPÀ gà ÀæPÁgÀ f Éè vá ÆèPÀÄ ºÉÆà ½/CAZÉ UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛ UÁæªÀÄzÀ è ªÁ ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ Éà vàgàuàw ÄAzÀ Éà vàgàuàwaiàäªàgéué f Éè vá ÆèPÀÄ ÀlÖt UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛ UÁæªÀÄzÀ ±Á Á ÀAPÉÃvÀ-----, ±Á ÉAiÀÄ è ÁAPÀ ÄAzÀ ªÀgÉUÉ ÉÃvÀgÀUÀw ÄAzÀ Éà vàgàuàwaiàäªàgéué ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ zàèrüãpàj À ÁVzÉ. ªÉÄÃ Ä À»/- ªÀÄÄSÉÆåà ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ±Á É vá ÆèPÀÄ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ üpájuà¼àä vá ÆèPÀÄ f Éè F ªÉÄÃ É w½¹gàäªà «záåyðaiàää ªÀµÀð AzÀ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ÀܼÀzÀ è (Hj À ºÉ ÀgÀÄ) ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EªÀgÀÄ ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ üaiàä è ÀzÀj ±Á Á ÀæzÉñÀªÀÅ F PÀbÉÃjAiÀÄ constitutional Register gà ÀÄl ÀASÉå -----ªÀÄvÀÄÛ ÀPÁðj DzÉñÀ ÀASÉå gà ÀæPÁgÀ PÀ ÁðlPÀ ËgÀ À séuà¼à C ü AiÀĪÀÄ, 1976 CxÀªÁ PÀ ÁðlPÀ ËgÀ À séuà¼à C ü AiÀĪÀÄ, 1964gÀ CrAiÀÄ è ðµàö Àr¹zÀ MAzÀÄ zéæqàø ÀUÀgÀ ÀæzÉñÀ, ÀtÚ ÀUÀgÀ ÀæzÉñÀ CxÀªÁ ÀjªÀvÀð É ºÀAvÀzÀ ègàäªà (ªÀĺÁ ÀUÀgÀ À sé/ ÀUÀgÀ À sé/ ÀÄgÀ À sé / ÀlÖt ÀAZÁ ÄÛ / C ü ÀÆavÀ ÀæzÉñÀ) ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁzÀ (ªÀÄAqÀ¼À/UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛ) ÀæzÉñÀªÁVvÀÄÛ JAzÀÄ zàèrüãpàj À ÁVzÉ. ÀÄgÀ À sé/ ÀlÖt ÀAZÁ ÄÛ/C ü ÀÆavÀ ÀæzÉñÀ/ªÀÄAqÀ¼À/UÁæªÀÄ ÀAZÁ ÄÛAiÀÄ C üpájaiàä À» PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ 26 P a g e

27 ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉå : ¹. D. ÀÄ. E. 97 À É 2002, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ÁAPÀ : ÀªÀÄÆ É PÀ ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ è ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ C sàåyð ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ²æÃ/²æêÀÄw gàªàgà ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ Àwß AiÀiÁzÀ ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj f Éè vá ÆèPÀÄ UÁæªÀÄ ªÁ ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ vàgàuàw ÄAzÀ vàgàuàwaiàäªàgéué f Éè vÁ ÆèPÀÄ ÀlÖt ±Á ÉAiÀÄ è ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁr ªÀµÀð ÀqÉzÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ è GwÛÃtðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ªÉÄÃ Ä gàädä ( À») PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ üpáj vá ÆèPÀÄ ªÀÄÄSÉÆåà ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ±Á É AiÉÆÃd ÉUÀ½AzÀ gá²ævàgázà PÀÄlÄA zà C sàåyð ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ²æÃ/²æêÀÄw gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ Àwß ²æÃ/²æêÀÄw gÀªÀgÀÄ f Éè vá ÆèPÀÄ UÁæªÀÄzÀ è ªÁ ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ/EªÀgÀ PÀÄlÄA zàªàgàä CªÀ A vàgávzàý F PɼÀPÀAqÀ D¹ÛAiÀÄ ÀÄß E À«AiÀÄAzÀÄ Áé üã À Àr¹PÉƼÀî ÁVzÉ JAzÀÄ F ªÀÄÆ PÀ ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÉ. 1. ªÁ¹ ÀĪÀ ªÀÄ É ªÀÄvÀÄÛ váªàå CªÀ A vàgávzàý CªÀgÀ PÀÈ sàæ«äaiàä CzsÀðzÀµÀÄÖ 2. AiÉÆÃd ÉUÉ ªÉÆzÀ Ä sàæ«äaiàä ÀÄß ºÉÆA gàzéã AiÉÆÃd É ÄAzÀ ªÁ¹ ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ É 3. váªàå CªÀ A vàgávzàý vàªàää PÀÈ sàæ«äaiàä CzsÀðzÀµÀÄÖ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ PÀÈ sàæ«ä 4. EvÀgÉ E ÁߪÀÅzÉà ÀæPÀgÀtzÀ è AiÉÆÃd É ÄAzÀ ªÀð¹vÀgÁzÀªÀgÀÄ (C ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ LlA ªÀiÁvÀæ ÀæªÀiÁt ÀvÀæzÀ è ÀªÀÄÆ ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ) vàºà²ã ÁÝgï vá ÆèPÀÄ 27 P a g e

28 C ÀÄ AzsÀ AiÉÆÃd ÉUÀ½AzÀ gá²ævàgázà PÀÄlÄA zà C sàåyðuà¼à ÀæªÀiÁt ÀvÀæzÀ eéævéué À è À ÉÃPÁzÀ ÀªÀÄÆ É 1 Áé üã À Àr¹PÉÆAqÀ D¹ÛAiÀÄ ªÀiÁ PÀgÀ ºÉ ÀgÀÄ 2 AiÉÆÃd ÉUÁV Áé ü À Àr¹PÉƼÀî ÁzÀ D¹ÛAiÀÄ «ªÀgÀ (ªÀÄ É ÀA/ ÀªÉð ÀA gà/uáæªàä ºÉÆ ½) 3 Áé üã À Àr¹PÉƼÀî ÁzÀ ÁAPÀ 4 AiÉÆÃd ÉAiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ 5 Áé üã À Àr¹PÉƼÀî ÁzÀ D¹ÛAiÀÄ Áé üã À Àr¹PÉÆAqÀ ÁAPÀ AzÀ (05) ªÀµÀðUÀ¼À»AzÉ AiÀiÁgÀ Áé üã ÀzÀ èvàäû. 6 Áé üã À Àr¹PÉƼÀî ÁzÀ D¹ÛAiÀÄ ªÀiÁ ÃPÀgÀ ºÁUÀÆ CfðzÁgÀ ÀqÀÄ«À ÀA AzsÀ 7 «ªÁ»vÀ / C«ªÁ»vÀ vàºà²ã ÁÝgÀgÀÄ vá ÆèPÀÄ 28 P a g e

29 PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀzÀ C üpàèvà eõá À À ÀASÉå ¹D ÀÄE 115 É É 2005, ÁAPÀ CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES This is to certify that Sri/Smt/Kum Son/Wife/Daughter of Shri Age.. old, Male/Female, Registration No... is in a case of.. He/She is Physically Disabled / visual disabled/speech & hearing disabled and had % ( in words.percent) permanent (physical impairment / visual impairment/ speech & hearing impairment) in relation to his /her NOTE; 1. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.* 2. Re-assessment is not recommended/is recommended after a period of... months/year * *Strike out which is not applicable. (Recent attested Photograph showing the disability affixed here) Sd/- Orthopaedic / Eye /ENT /Psychiatrist Member, Medical Board Sd/- Senior Specialist Member, Medical Board Sd/- Chairperson District Surgon District Hospital Countersigned by the Medical Superintendent CMO / Head of Hospital (with Seal) Signature/Thumb impression 0f the disabled person. 29 P a g e

30 ANNEXURE-A ELIGIBILITY CERTIFICATE (Under Article 371(J) (see rule 3(3) Sri/Smt.. S/o W/o. is a Local Person of the Village / Town.. of Taluka of District of Karnataka State. Place. Name. Date Assistant Commissioner Sub Division.. District 30 P a g e

31 GOVERNMENT OF KARNATAKA DEPARTMENT OF SAINIK WELFARE AND RESETTLEMENT Office of the Deputy Director Department of Sainik Welfare & Resettlement (Karnataka) No Date: CERTIFICATE This is to certify that Shri/Smt/Kum is an applicant for is the spouse /son/daughter of No Rank Name of Army/Navy/Air Force, who is an Ex-serviceman according to the definition laid down by the Minister of Defence, Government of India. He served from to The Ex-Serviceman had declared his home town in Karnataka at the time of entry into service as per records & hence eligible to avail reserved seats under Ex-Serviceman quota. His permanent home address at the time of entry into service was as under: Home address before joining service: Place: Date: Signature of the Deputy Director Department of Sainik Welfare & Resettlement District OR CERTIFICATE This is to certify that Shri/Smt/Kum is an applicant for in Karnataka is the spouse /son/daughter of No Rank Name who died /disabled while in service according to the certificate issued by Defense Authority. He died / disabled on Home address of the individual at the time of joining Defense Service as per the records is: Place: Date: Signature of the Deputy Director Department of Sainik Welfare & Resettlement District 31 P a g e