UBND HUYEN ouoc OAl TRU'ONG THCS KIEV PHD CONG. HoA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - Tt,r do - H~nh phuc S6:,;!.O I KHTS-KP Qu6c Oai, ngay{i{thim

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "UBND HUYEN ouoc OAl TRU'ONG THCS KIEV PHD CONG. HoA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - Tt,r do - H~nh phuc S6:,;!.O I KHTS-KP Qu6c Oai, ngay{i{thim"

Bản ghi

1 UBND HUYEN ouoc OAl TRU'ONG THCS KIEV PHD CONG. HoA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - Tt,r do - H~nh phuc S6:,;!.O I KHTS-KP Qu6c Oai, ngay{i{thimg 7 nam 2020 KE HO';_CH Tuyen sinh 16'p 6 - Truong THCS Ki~u Plni Nam hqc Can cu Thong tu s TT-BGOOT ngay cua Be; truong Be; Giao due va Dao tao (GOOT) vd viec ban hanh Quy chi tuyen sinh trung h9c co sa va tuyen sinh trung h9cpho thong; Thong tu s TT-BGOOT ngay cua Be; truong B<5GOOT vd sua a6z', b6 sung mot s6 aidu cua Thong tu ITT BGDfJTngay ; Can ctr Cong van s6 1363ISGDfJT-QLT ngay cua Sa GDfJT Ha N{5ivd huang dan tuyen sinh vag cac truong mdm non, lop 1va lop 6 ndm h9c 2, ; Can cu vag chu truong cua ldnh dao Huyen uy, HDND va VBND huyen Quoc Oai xciy dung truong THCS Kidu Phu thanh truong cong ldp chdt IU9'ngcao tai D~ an s6 122IfJA-VBND ngay cua VBND huyen Quoc Oai v~ viec nang cao chat IU(JngGD-DT huyen Quoc Oai giai doan ; Can cu Ki hoach s6 138IKH-VBND ngay 08 thang 6 nam 2020 cua VBND huy n Qu6c Oai vd vi c tuyin sinh vag truimg m6m non, lop 1, lap 6 nam h9c ; Can cu Huang dan s6 150IPGDfJT-THCS ngay cua Phong GDDT Qu6c Oai vd huang dan tuyin sinh vag lop 6 nam h9c TruOng THCS KiSu Phu, huy~n Qu6c Oai xay d\l1lg k~ ho~ch tuy~n sinh lap 6 nam h9c nhu sau: A. Ml)C BicH - YEUcAu 1. T6 chuc tuysnsinh dung SlJchi d~o, huang d~n thea cac van ban hi~n hanh va d6ng_y cua c:lp tren, dam bao chinh xac, cong b~ng, khach quan, minh b~ch, thu~n lq'i cho h9c sinh (HS) va cha mtf HS gop ph.nnang cao ch:lt luq'llggiao dl,lctoan di~n. 2. ThlJChi~n cong khai chi tieu, tuy~n, phuang thuc, thai gian tuy~n sinh va trach nhi~m trong cong tac tuysn sinh. 3. Vi~c tuy~n sinh phil hq'pvai m\lc tieu ph:it trisn truong cong l~p ch:lt 1LrQ'llg cao cua huy~n, ti~p t\lcthljc hi~n chu truang tang ch:lt luq'llgcong tac tuysn sinh. B. NQIDUNG I. Chi tieu va phmmg thrrc tuy~n sinh 1. Chi tieu tuyin sinh: 105 HS/3 lap (Trong il<!: HS co h<5kh6u thuimg tru tqi Tht trdn Qu6c Oai tuyin khong qua 35) 2. PhU'O'ngthue tuyin sinh: Xet tuysn II. Bai tlfgng va d{}tuai, 1. ljai tu'(fng: HS da:hoan thanh chuang trinh TiSu h9c nam h9c va co ho sa hq'pl~. 1

2 2. Dr tuji: 11 tu6i (sinh nam 2009). (Truong hop h9c truoc tu6i phai duac Giam a6c Sa GDDT cho phep). III. Di~u ki~n duge tham gia d1}'tuy~n 1. vi hr khau: - HQc sinh co hq kh~u thirong tru (HKTT) tai huyen Quoc Oai. - HQc sinh da hoan thanh thu tuc nhap HKTT, co gi~y hen nhan kst qua cua cong an huyen Quoc Oai hoac gi~y xac nhan cir tru tai dia ban huyen Quoc Oai do cdng an xa, thi tr~n c~p. 5) 2. Kit qua h(jct(ip va ren IUYfn cdc niim h(jc ij' cap tu«hoc (cdc lo-p1, 2, 3, 4, - Cac man hoc, hoat dong giao due diroc danh gia mire Haem thanh tro len; - Mire dq hoan thanh va phat trisn nang lire, pham ch~t duoc danh gia mire: Dat tro len; - DiSm cua bai kism tra dinh ky cu6i nam cua m6i man Toan va Tiing Vi t d~t tu 8 di~m tr& len. IV. NQi dung xet tuy~n 1. Tinh theo kit qua h(jc t(ip ij' b(ic tiiu h(jc (DJ: (T6ng t6i aa fa 120 ai~m) - Lap 1,2,3, 4 (T6ng t6i aa fa 80 ai~m): Tinh theo t6ng dism bai kism tra dinh ki cu6i nam 2 man Toan va TiSng Vi~t (Hf sa 1) - Lap 5 (T6ng t6i aa fa 40 ai~m): Tinh theo t6ng dism bai kism tra dinh ki cu6i nam 2 man Toan va TiSng Vi~t (Hf sa 2). (LU'uy: Diim cila bai KTDK cuai nam h(jc lop 5 lay theo kit qua tlidm kidm tra, tlanh gia, nghifm thu va ban giao chat 1U'f/nggiao df:lch(jc sinh lop 5 len lop 6 nam h(jc cila Phong GDDT Quac Oai) 2. Diim U'Utien (D~ - CQng 1,5 ili~m cho mqt trong cac d6i tugng: Con li~t sl; con thuong binh, b~nh binh co ti l~ m~t suc lao dqng tu 81% tr& len; con cua nguai duq'c c~p "Gi~y chung nh~n nguai huoog chinh sach nhu thuong binh" rna nguai duq'cc~p Gi~y chung nh~n nguai huang chinh sach nhu thuong binh bi suy giam kha nang lao dqng 81% tr& len; con cua nguai ho~t dqng khang chisn bi nhism ch~t dqc hoa hqc. - CQng 1,0 ai~m cho mqt trong cac d6i tugng: Con Anh hung LlJc lugng vfi trang nhan dan, con Anh hung Lao dqng; con thuong binh, b~nh binh co ty l~ m~t suc lao dqng du6i 81%; con cua nguai duq'c c~p "Gi~y chung nh~n nguai huoog chinh sach nhu thuong binh" rna duq'cc~p Gi~y chung nh~n nguai huang chinh sach nhu thuong binh bi suy giam kha nang lao dqng du6i 81%; - CQng 0,5 ai~m cho d6i tugng hqc sinh la nguai dan tqc thisu s6 dang sinh s6ng, hqct~p thuqc xa Phil Man va Dong Xuan. Luu y: Thi sinh co nhiju tieu chudn uu tien chi ilu(j'chuang thea tieu chudn uu tien cao nhdt. 3. Diim khuyin khich (D3) 2

3 Chi tinh cac cuoc thi do nganh Giao due t6 chirc hoac phoi hop voi cac nganh khac t6 chirc trong cac cuoc thi gi~i toan tr~n Internet CyiolJ:mpic), thi Ti~ng Anh, tre~ Internet (IOE), thi Olympic Tieng Anh dip Thanh pho; viet chir dep, viet thu quoc te UPU...; Giao hru kien thirc hoc sinh Thi giai Tmin tren Thanh tich khuyen khich Internet; Ti~ng Anh Thi ca nhan v~ Giao hru ki~n tren Internet (IOE) vi~t chfr dep, tlnrc hoc sinh C~p ta X~p loai thanh va thi Olympic Ti~ng vi~t tlnr UPU. Ti~u hoc chirc tich Anh cftp Thanh phb... Qu8c gia Thanh ph8 Huy~n Giai Nh&t (HC Cong 6,0 Cong 5,5 yang) Giai Nhi (HC bac) Cong 5,5 Cong 5,0 Giai Ba (HC d6ng) Cong 5,0 Cong 4,5 diem Giai KK Cong 4,5 dism Cong 4,0 diem Giai Nh&t (HC yang)?? Cong 4,0 diem Cong 3,5 diem Giai Nhi (He b~c) CQng 3,5 dism CQng 3,0 dism Giai Ba (HC d6ng) CQng 3,0 dism CQng 2,5 dism Giai KK? CQng 2,5 diem CQng 2,0 dism Giai Nh&t (HC CQng 2,0 dism CQng 1,5 dism CQng 2,0 yang) Giai Nhi (HC b~c) CQng 1,5 dism CQng 1,0 dism CQng 1,5 dism Giai Ba (HC d6ng) CQng 1,0 dism CQng 0,5 dism CQng 1,0 dism Giai KK (cong CQng 0,5 dism CQng 0,5 dism nh~nhsg) Trong m(jt nam h9c, HS agt nhi~u giai a cac cu(jc thi khac nhau thi au(fc huang khuyin khich a tcitca cac cu(jc thi nhung a m6i cu(jc thi chi au(fc huang mitc c(jng didm a ccip cao nhcit. T6ng dism khuysn khich: D3 = Ll + L2 + L3 + L4 + Ls Trong do: + LIla t6ng dism khuysn khich d~t duq'ca lap 1; + L2 la t6ng dism khuysn khich d~t duq'ca lap 2; + L3 la t6ng dism khuysn khich d~t duq'ca lap 3; + L4la t6ng dism khuysn khich d~t duq'ca lap 4; + Lsla t6ng dism khuysn khich d~t duq'ca lap 5. * Vi d!l: H9C sinh NguySn Van A - Trong nam h9c lap 2 d~t: + Thi giai Toan tren Internet (Violympic) agt giai Nhi ccip huy?n (1,5 aidm) va giai Ba ccip thanh ph6 (3,0 didm) thi chi illff/c hlfung muc cvng ilijm cao nhat!ij 3,0 ilijm. 3 = RU _..

4 Thi viet chii dep cap huyen dat giai nhat (l,5 aiim) T6ng aiim khuyen khich dat duoc a lop 2 cua h9c sinh Nguyen Van Ala: L2 = 3,0 + 1,5 = 4,5 aiim - Trang nam hoc lap 4 thi giao hru kisn thirc hoc sinh TiSu hoc: + Dat giai Nhi (I, 5 diem) Didm khuyen khich dat duac a lop 4 cua h9csinh Nguyen Van A la : L4 = 1,5 ilidm T6ng diem khuyen khich cua hoc sinh Nguyen Van A: J)3 = L2 +L4 = 4,5 + 1,5 = 6,0 ilijm V. Tinh di~m xet tuy~n - Nguyen t~e xet tuy~n 1. Tinh tlijm xet luyjn: ~~ ~ I Di~m xet tuy~n (DXT) = Dl + Dz + D3 Trong ti~: + Dl la t6ng dism tinh theo kst qua hoc t~p a bac TiSu hoc; + Dz la t6ng dism uu tien; + D3 la tong dism khuyen khich. 2. Nguyen Ide xet luyjn: - Dira vao diem xet tuyen, nha tnrong lfty HS co diem xet tuyen cao nhat tro xuong cho den khi du chi tieu duoc giao. DiSm thftp nhat cho HS trung tuysn vao truong gqi la Di~m ehu~n. - NSu dsn chi tieu cu6i cling nhisu HS co t6ng dism xet tuysn b~ng nhau: Xet di~n uu tien truoc va thl,fchi~n theo thu tl,fsau: + Con li~t sy; + Con thuang binh; + Con cua nguoi huang chinh sach nhu thuang binh; + Nguoi dan t9c it nguoi. - TruOng hq'pv~n khong xac dinh duq'c HS tmng tuysn theo thu t\1'tren, se giao cho Chu tich H9i dlmg tuysn sinh cua truong quyst dinh. VI. Di~u tra nguy~n v~mg dl}'tuy~n ella HS phl}e VI} eong bie tuy~n sinh H6 sa tham gia disu tra nguy~n vqng d\1'tuysn vao truong c~n chu.n bi ban photo (khong can cong chung) cac lo~i gifty to sau: - PhiSu disu tra nguy~n vqng dl,ftuysn (thea mdu da nha truemg cdp); - HQc b~ cftp TiSu hqc; - Gifty khai sinh; - Gifty chung nh~n uu tien (niu co); - Gifty to khuysn khich: Gifty chung nh~n d~t giai cac CU9Cthi til cftp huy~n tro len (kem thea ban chinh iii il6i chiiu); - S6 h9 kh.u; gifty hyn da hoan thanh thu t\lc nh~p kh.u cua cong an huy~n Qu6c Oai ho~c gifty xac nh~n cu tm t~i dia ban huy~n Qu6c Oai do cong an xa, thi trftn cftp. jr~ PI 4

5 - Quyet dinh cho phep h9c vuot lop (niu co). *LU'u y: H6 so'iliju Ira nguy?n v{jng nhil truong khiing Ira [(Ii VII. Ha SO' dl! tuy~n gam - Dan xin du tuyen thea rn~u do HDTS nha tnrong cap; - Ban chinh h9c ba TiSu h9c co xac nhan da hoan thanh chuang trinh TiSu hoc; - Ban sao gi~y khai sinh hq'pl~; - Giay chirng nhan uu tien (niu co); - Gi~y to' khuyen khich: Gi~y clurng nhan dat giai cac cuoc thi tir c~p huyen tro len (hempho to khong cong chimg kern thea ban chinh dd dc5ichieu); - Ban pho-to (khong cdn cong chung) s6 hq khau va kern thea ban chinh ds d6i chieu hoac giay hen da hoan thanh thu tuc nhap khau cua cong an huyen Quoc Oai hoac giay xac nhan cu tru tai dia ban huyen Quoc Oai do cong an xa, thi tr~n c~p. - QuySt dinh cho phep hqc vuqi lop (niu co). VIII. 1'hOi gian--th_l!c~hl~n(thea bidu dinh kern) Tren day la KS ho~ch tuysn sinh lop 6 narn h9c cua truong THCS Phu, kinh UBND huy~n va Phong GD&DT Qu6c Oai xem xet, phs duy~t./. NO'inh~n: - UBND huy~n Qu6e Oai; (ad bao cao) - Uinh d~ophong GD&DT; - Trung tfun VHTT-TT; (tm aua tin) - Oie t6 em phong GD&DT; ; S( - DU-HDND-UBND Thi tdn Qu6e Oai; U - Luu VT. /... PRE DUY :T eva PHONG GD&DT Quae OAl PHO TRVdN JIIWn PRE DlJY$T eva UBND HU PHONG ~Jllam 5 PHO CHU T!CH ~ tjbgj~

6 _ (Kern thea Ki hoach s6_1oikhts-kp THOI GIAN THVC HI: N ngay cua truong THCS KiJu Phil) ThOi gian NQi dung eong vi~e Thong bao Ke hoach tuyen sinh lap 6 nam hoc Ngay 10/7/2020 (Ki hoach tuyen sinh duac thong baa tren trang Website: thcskieuphu.edu. vn va niem yit tai truong THCS KiJu Phil) Til 10/7/ gio OOphut PhM va thu ho sa tham gia dieu tra nguyen vong du ngay 30/7/2020 tuyen (Ban pho-to khong can cong chung) Til 31/7/ /2020 Tong hop so hrong HS tham gia dir tuyen, Ngay 02/8/2020 Thong bao kst qua di~u tra nguy~n vong dl! tuyen (Chu nh~t) ciia HS. (tai bang tin cua truong) Til 7gia 30phut - 17gia Ouphut Nhan dan xin phuc khao ket qua disu tra nguyen ngay 03/8/2020 vong (tai truong) Ngay 04/8/2020 Phong GD&DT kism tra cong tac tuyen sinh Thong bao ket qua phuc khao va diem dl! kien xet Ngay 05/8/2020 tuy~n vao lap 6 cua twang nam hoc (Tai ~, bang tin cua truong) \ TUYEN SINH TRVC TUYEN ' _. }\;! " T~p trung hoc sinh du di~u ki~n, co nguy~n vgng:~ 7gio-lSphiit ngay 07/8/2020 / xet tuy~n vao l6'p 6 eua trrro-ng nam hge (Sang thfr sau) Hrr6'ng d~n dang nh~p len phan m~m trl!e tuysn (Tgi truimg) Til 13/8/ /8/2020 Tuyen sinh tf\fc tiep. HS nqp ho sa trung tuyen (Ban chinh) 6