BTIN 2

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BTIN 2"

Bản ghi

1 Naêm Thöù Möôøi Moät Soá 273 Tuaàn Leã töø 1 ñeán 15 Thaùng 2,2020 THÖÏC HIEÄÄN QUAÛNG CAÙO/PHAÙT HAØNH COÄNG TAÙC WEBSITE - LIEÂN LAÏC Traàn Hoaøng Höõu Nguyeãn Mai Phöông Traàn Hoaøng Höõu (801) Hoaøng Ngoïc Nguyeân Phoá Nuùi Tom Huyønh Leâ Truùc Phan Coâng Toân PHONE: (801) CHUÙC MÖØNG HOA HAÄU VIEÄT NAM UTAH 2020 ANGELE NGUYEN Töø traùi sang: Kim Nguyeãn, Chelsea Huyønh, Anh Löông, Angele Nguyeãn, Kathy Phaïm, Kelly Nguyeãn, Jade Xa, Emily Nguyeãn, Tiffany Nguyeãn, Lexi Ñoã - Hình: OÂ k ya - Baûn Tin Coäng Ñoàng Soá thaùng 2,

2 HOÄI TEÁT COÄNG ÑOÀNG THÖÙ BAÛY 18 THAÙNG 1, 2020 H ì n h aû n h : OÂ k ya Hoäi Teát möøng xuaân Canh Tyù 2020 do Ban Chaáp Haønh Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do Utah toå chöùc ñaõ dieãn ra vaøo luùc 10:30 saùng thöù Baûy 18 thaùng 1, 2020 (nhaèm ngaøy 24 thaùng Chaïp naêm Kyû Hôïi) taïi trung taâm Ña Vaên Hoùa UTAH CULTURAL CELEBRATION CENTER, thaønh phoá West Valley, Utah. CHAÚNG RIEÂNG GÌ ÔÛ MYÕ Khu vöïc chuïp hình kyû nieäm ñaëc saéc thu huùt ñoâng ñaûo quan khaùch hieän dieän thuoäc ñuû moïi löùa tuoåi. Laân baùi Toå - Xem tieáp trang 5 Moät "Chuùc Möøng Naêm Môùi" cuûa moät ngöôøi baïn thaân thieát töø nhöõng ngaøy xöa laém, töøng chung moät maùi nhaø Tröôøng Chính trò Kinh doanh Ñaïi hoïc Dalat, maø coøn laøm chung taïi Nha Chöông trình-phoái trí, Boä Thöông maõi-tieáp teá, anh Buøi Vaên Nhoû (nhöng traùi tim thì lôùn), môùi bieát raèng mình ñaõ ñeán ñaàu ngoõ naêm môùi. Töø yù nghó ñeán moät moùn quaø ñaàu naêm coù yù nghóa cho Nhoû, moät moùn quaø anh thöïc söï caàn, baøi vieát naøy ñaõ ñöôïc hình thaønh cho anh, ñeå chia seû caûm nhaän veà moät thôøi chuùng ta ñang soáng. Naêm môùi ñöông nhieân khoâng noùi chuyeän cuõ - maát heân. Nhöõng chuyeän môùi thì ñang ñoå ñeán aøo aøo nhö thaùc. Choïn loïc cho vöøa khuoân khoå trang giaáy vaø taàm côõ hieåu bieát giôùi haïn cuûa mình chaúng phaûi laø deã. Ngöôøi xöa thì noùi "oân coá tri taân". Ngöôøi thôøi nay noùi: "Cöù nhìn nhöõng gì ñang xaûy ra ñeå bieát toäi loãi toå tieân vaø deø chöøng trong haønh ñoäng hieän taïi" (Khoâng phaûi Donald Trump). Thoâi thì "Mua vui cuõng ñöôïc moät vaøi troáng canh". Chuyeän nöôùc Myõ ñöông nhieân khoâng theå thieáu. Nhaát laø nhöõng chuyeän thieát thaân vôùi ñôøi soáng vaø sinh maïng ngöôøi daân nhö kinh teá, y teá, di daân, suùng ñaïn, baïo löïc cuûa da traéng sieâu ñaúng... Nhöng ñoù laø nhöõng vaán ñeà khoâng nhuùc nhích noåi, bôûi vì nhöõng ngöôøi daân cöû Coäng Hoøa ngaøy caøng trôû neân "ñoaøn keát" vaø baûo thuû döôùi thôøi Toång thoáng Trump. Cho neân, coù yù nghóa nhaát vaãn laø chuyeän chính trò vì noù coù tính caùch quyeát ñònh vôùi soá phaän neàn daân chuû Myõ coøn non treû vaø chòu quaù nhieàu thöû thaùch, vaø chaúng coù gì coù theå quan troïng hôn, phaøi theo doõi, laø caâu chuyeän "ñaøn haëc" toång thoáng "thieân taøi raát oån ñònh" cuûa chuùng ta vaø cuoäc vaän ñoäng tranh cöû toång thoáng veà phía ñaûng Daân Chuû. Ngaøy 21-1, "Toøa aùn" Thöôïng Vieän Myõ ñaõ baét ñaàu nhoùm Xem tieáp NOÙI KHOÂNG CUØNG trang 8 2 Baûn Tin Coäng Ñoàng Soá thaùng 2, 2020

3 Baûn Tin Coäng Ñoàng Soá thaùng 2,

4 Hoäi Töông Trôï Ngöôøi Vieät Cao Nieân Utah 1769 West Carriage Square Taylorsville, UT Phone: (H) - (801) (C) THÖ CAÛM ÔN Hoäi Töông Trôï Ngöôøi Vieät Cao Nieân Utah toå chöùc Leã Taát Nieân möøng Xuaân Canh Tyù 2020 ñöôïc thaønh coâng toát ñeïp! Chuùng toâi, Ban Chaáp Haønh thay maët cho Hoäi xin chaân thaønh caûm ôn Quyù Maïnh Thöôøng Quaân, Quyù AÂn Nhaân, Ñoaøn Thanh Nieân Phaät Töû Phoå Quang chuøa Lieân Hoa, caùc Hoäi Vieân vaø gia ñình ñaõ daønh thôøi giôø quyù baùu ñeán tham döï ñoâng ñuû Leã Taát Nieân vaø uûng hoä hieän vaät, hieän kim cuõng nhö ñoùng goùp coâng söùc cho buoåi Leã. Ñoù laø nieàm khích leä taïo ñieàu kieän cho Hoäi Cao Nieân ñöôïc duy trì vaø coù nhöõng sinh hoaït töông trôï, hoïp maët cho Hoäi vieân suoát 19 naêm qua. Kính chuùc Quyù vò cuøng gia quyeán moät naêm môùi doài daøo söùc khoûe, vaïn söï nhö yù! Danh saùch Quyù vò ñaõ uûng hoä vaø ñoùng goùp cho Hoäi ñöôïc ñính keøm caùc trang theo sau ñaây. Utah, ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2020 T.M. Hoäi Cao Nieân Hoäi Tröôûng Trònh Vaên Muoân DANH SAÙCH QUYÙ VÒ ÑAÕ UÛNG HOÄ HIEÄN KIM CHO HOÄI CAO NIEÂN 01. OÂng Baø BS. Traàn Duy Taân $ Valley Pharmacy $ OÂng Baø Traàn Thaønh Töïu $ OÂng Baø Nguyeãn Vaên Taùnh $ OÂng Baø Nguyeãn Maïnh Trí $ OÂng Baø Phan Coâng Toân $ Coâ Thaûo Huyønh $ OÂng Tom Huyønh $ OÂng Chung Chí Kieân $ Coâ Thuyeàn Quaân Ngoâ $ Tuyeát Pharmacy $ Hai chaùu Khöông Leâ vaø Chaâu Trònh $ OÂng Baø Glen & Maãn Ahrens $ Hai chaùu Caåm & Trieäu Trònh $ OÂng Baø Trònh Quang Baûo $ OÂng Baø Nguyeãn Cöôøng $ Baø UÙt Nhaø haøng Shanghai $ OÂng Phaïm Toaøn $ OÂng Baø Anthony Traàn $ Voâ Danh $ Voâ Danh: Phong bì Ñaùp Lôøi Soâng Nuùi $ Coâ Nany Phan $ OÂng Baø Tröông Baù $ Baø Traàn Kim Leân $ Baø Nhung Vuõ $ OÂng Baø Vuõ Quang Trieäu $ OÂng Nguyeãn Ñình Hoøa $ OÂng Baø Ñaëng Vónh Khaâm $ Baø Vöông Haûo $ Baø Löông Muoái $ OÂng Baø Phuøng Ñieàu $ OÂng Thaéng Nguyeãn $ Baø Voõ Thò AÙnh $ Baø Traàn Thò Xem $ OÂng BaøTraàn Ñình Kha $50.00 Toång Coäng Soá Tieàn UÛng Hoä $2, DANH SAÙCH QUYÙ VÒ ÑAÕ UÛNG HOÄ HIEÄN VAÄT CHO HOÄI CAO NIEÂN 1. BCH CÑ Ngöôøi Vieät Töï Do Utah: 50 Baùnh Chöng 2. Chôï TAÂY ÑOÂ: 04 Khay Gaø Xì Daàu (töông ñöông 120 Phaàn aên). Nhang, Neáp. Cho möôïn Lö Höông, Chaân ñeøn ñeå trang trí Baøn thôø Toå tieân. 3. Baø Ñaëng Vónh Khaâm: 01 Khay Mì xaøo 4. Baø Tammy Nguyeãn: 02 Khay Côm chieân 5. OÂng Traàn Hoùa vaø Baø Caåm Hueä:03 Phaàn Quaø Xoå Soá 6. Anthony Traàn: 06 Phaàn Quaø Xoå Soá 7. Baø Kim Khöu: 01 Phaàn Quaø Xoå Soá 8. Hoäi Cao Nieân: 01 Phaàn Quaø Xoå Soá 9. Coâ Ngoïc chaùu Baø Vöông Haûo: 01 Khay Cheø 10. Chaùu Thuûy Trònh: 06 OÅ Baùnh boø nöôùng 11. Chaùu Taâm Trònh: 01 Thoá Côm chieân 12. Hai Chaùu Caåm & Trieäu Trònh: Hoa, traùi caây cho baøn thôø Toå tieân vaø khaên baøn 4 Baûn Tin Coäng Ñoàng Soá thaùng 2, 2020

5 Ñaïo traøng Tònh Ñoä phuï traùch nghi thöùc teá leã ñaàu naêm Chuû tòch vaø Phoù Chuû Tòch Coäng Ñoàng daâng höông leân baøn thôø Quoác Toå Nhoùm vuõ Neùt Vieät do coâ Phaïm Nguõ Lan saùng laäp vaø ñaïo dieãn ñem ñeán khoâng khí töôi vui, soáng ñoäng trong ngaøy Teát. Ñoâng ñaûo ñoàng höông tham döï Hoäi Teát. Baûn Tin Coäng Ñoàng Soá thaùng 2,

6 CAÛM ÔN Ban Bieân Taäp Baûn Tin xin traân troïng caûm ôn nhöõng Maïnh Thöôøng Quaân sau ñaây ñaõ yeåm trôï aán phí cho Baûn Tin: Baø Minh Haïnh $ Baø Kim Khöu: $40.00 Hoäi Töông Trôï Ngöôøi Vieät Cao Nieân Utah: $50.00 Kính chuùc Quyù Vò moät naêm môùi An Khang vaø thaät nhieàu Phöôùc Loäc. Traân troïng. Hoïc sinh xuaát saéc töø lôùp 9 ñeán Ñaïi Hoïc Naêm Thöù Nhaát ñöôïc laõnh thöôûng Caùc em nhoû cuûa lôùp tieáng Vieät Coäng Ñoàng chuaån bò hôïp ca. Matthew 15: 14 Nghò vieân Tom Huyønh "... and if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch". (Trích töø Taân Öôùc trong Kinh Thaùnh. Dòch moät caùch noâm na: "neáu moät ngöôøi muø daãn moät ngöôøi muø, thì caû hai rôùt xuoáng hoá"). Abu-Mahdial Muhandis laø moät nhaø chính trò vaø cuõng laø moät töôùng laõnh cuûa Iraq. Nhöng oâng ta tröôùc ñaây choáng laïi Sadam Hussen, vaø bò chính quyeàn Sadam Hessen truy naõ oâng. Cuoái cuøng, oâng chaïy qua Iran laùnh naïn. Nhöng khi chính quyeàn Sadam Hussen suïp ñoå, oâng trôû laïi Iraq, tham gia vaøo hoaït ñoäng vôùi chính quyeàn Iraq, vaø laøm noäi giaùn cho Iran. Ñoái vôùi Iran, Qasem Soleimani laø moät thaàn töôïng cuûa ñaát nöôùc, vaø Soleimani laø ngöôøi coù quyeàn haïn toái cao thöù hai sau laõnh tuï toái cao cuaû Iran laø Ali Khamenei. Iran cho raèng Soleimani laø nhaø taøi ba, loãi laïc, vaø laøm töôùng tö leänh quaân ñoäi khoâng nhöõng Iran, maø coøn quaûn lyù luoân quaân phieán loaïn cho Iran ôû Iraq, Syria, Yemen, vaø Lebanon. Nhöng ñoái vôùi Hoa Kyø vaø caùc nöôùc Taây Phöông, Soleimani laø teân truøm khuûng boá, taøn saùt daân Iran daõ man, vaø gieát lính myõ vaø lính caùc nöôùc khaùc trong khoái NATO. Abu Muhandis vaø Qasem Soleimani laø hai ngöôøi laøm chuyeän baäy thì khoâng theå naøo hai caùi baäy trôû thaønh moät caùi ñuùng. Taát caû hai ñeàu muø heát. Gioáng nhö Matthew noùi trong Taân Öôùc laø caû hai rôi xuoáng hoá. Caùi cheát cuûa Soleimani cuõng gioáng nhö caùi cheát cuûa Isoroku Yamamoto trong quaù khöù. Yamamoto laø toång tö leänh cuûa Nhaät, vaø Nhaät Hoaøng cho raèng Yamamoto laø moät vò töôùng laõnh taøi ba nhaát trong lòch söû nöôùc Nhaät. Yamamoto laø ngöôøi thieát keá ra keá hoaïch ñaùnh Traân Chaâu Caûng vaøo ngaøy 7 thaùng 12 naêm 1941 ñaõ gaây raát nhieàu thieät haïi cho quaân ñoäi Hoa Kyø. Cuõng gioáng nhö Soleimani, Yamamoto caøng ngaøy caøng xuaát hieän treân chieán tröôøng ñeå ñieàu khieån nhöõng traän ñaùnh vôùi quaân ñoäi Hoa Kyø. Tình baùo Hoa Kyø baét ñöôïc tin Yamamoto ñeán Bougainville Island ôû Papua New Guinea, vaø baén haï chieác maùy bay chôû Yamamoto vaøo ngaøy 18 thaùng 4 naêm Yamamoto qua ñôøi vaø ñoù laø 6 Baûn Tin Coäng Ñoàng Soá thaùng 2, 2020

7 Quyù Vò coù CAÂU HOÛI hoaëc CAÀN SÖÏ GIUÙP ÑÔÕ? Quyù vò muoán bieát coù ñöôïc GIAÛM BÔÙT THUEÁ TAØI SAÛN hay khoâng? XIN ÑEÁN GAËP TOÂI. Toâi seõ coá gaéng vôùi TAÁT CAÛ KHAÛ NAÊNG ñeå GIUÙP DUØM QUYÙ VÒ. NGHÒ VIEÂN TOM,HUYØNH 5665 South Redwood Rd. - Suite 3 Taylorsville, UT Phone: (801) Baûn Tin Coäng Ñoàng Soá thaùng 2,

8 SOÅ TAY, tieáp trang 2 ngaøy taøn cuûa Ñeá Quoác Nhaät. Sau caùi cheát cuûa Soleimani, chính quyeàn Iran tuyeân truyeàn vôùi daân chuùng seõ traû thuø Hoa Kyø. Ñaây laø hình thöùc mò daân. Tröôùc khi Iran baén 15 traùi hoûa tieãn ñeán caên cöù Hoa Kyø ôû Iraq laø Al-Shaas vaø Erbil, nhöng Iran baùo cho Iraq bieát maáy tieáng ñoàng hoà tröôùc khi baén. Ñaây chaúng qua laø moät hình thöùc laøm coù leä vaø 5 traùi cuaû 15 traùi hoûa tieãn khoâng noå. Al-Shaas laø nôi coù soá daân Sunni raát ñoâng, vaø Erbil laø coù soá daân Kurdish raát ñoâng. Chính quyeàn Iran tuyeân truyeàn laø ñaùnh luoân nhöõng nhoùm ngöôøi uûng hoä quaân löïc Hoa Kyø. Laõnh tuï toái cao cuûa Iran, Ali Khamenei, khoùc loùc khi laøm tang leã cho Soleimani laø vì oâng giaø cô bò maát ñi con xì cô, oâng bieát raèng oâng khoâng theå naøo kieám ra ñöôïc con xì cô. OÂng phaûi ñaønh laáy con xì roâ thay theá. Nhöng xì roâ vaãn laø xì roâ. Hoâm nay,vaùn baøi ñaõ thay ñoåi hoaøn toaøn ôû Iran. Daân chuùng xuoáng ñöôøng bieåu tình, vaän ñoäng vieân duy nhaát theá vaän hoäi cuûa Iran xin ñònh cö ôû Hoøa Lan, nhöõng phoùng vieân noåi tieáng cuûa ñaøi truyeàn chính phuû Iran boû ngheà, sinh vieân bieåu tình moïi nôi, caûnh saùt baén ñaïn thaät vaøo nhöõng ngöôøi bieåu tình. Caû ñaát nöôùc ñang bò roái loaïn vaø Hoa Kyø caám vaän toái ña caùc nhaø chöùc traùch Iran. Ñaây laø daáu hieäu cuûa moät ñaát nöôùc ñang chuaån bò bò suïp ñoã. Nghò vieân Tom Huyønh KEÁT QUAÛ CUOÄC THI HOA HAÄU VIEÄT NAM UTAH 2020 HOA HAÄU VIEÄT NAM UTAH 2020: ANGELE NGUYEN (giöõa) AÙ HAÄU 1: KELLY NGUYEN (traùi) AÙ HAÄU 2: KATHY PHAM (phaûi) Giaûi AÛNH ÑEÏP: Kelly Nguyen Giaûi THAÂN THIEÄN: Emily Nguyen Giaûi AÙO DAÏ HOÄI: Tiffany Nguyen Giaûi AÙO DAØI: Tiffany Nguyen Giaûi TAØI NAÊNG: Anh Luong Giaûi HOA KHOÂI ÑÖÔÏC ÖA THÍCH (Miss Fan Favorite Facebook): Jade Xa MISS AUDIENCE (Khaùn giaû baàu choïn): Jade Xa BAN TOÅ CHÖÙC CHOÏN (Directors Choice): Emily Nguyen Moät maøn vuõ trong Hoäi Teát Sinh Vieân do Hoäi Sinh Vieân Vieät Nam Tröôøng Ñaïi Hoïc Utah (VASA) toå chöùc dieãn ra töø 4 giôø chieàu ñeán 8 giôø toái cuøng ngaøy thöù Baûy 18 thaùng 1, 2020 taïi trung taâm Miss Saigon Reception Center, thaønh phoá West Valley. NOÙI KHOÂNG CUØNG, tieáp trang 2 ñeå cho boài thaåm ñoaøn (taát caû 100 thöôïng nghò só) nghe nhöõng "bieän lyù coâng toá" Haï Vieän luaän toäi oâng Trump: laïm duïng quyeàn löïc (nhaân danh toång thoáng nöôùc Myõ ñeå duøng vieän trôï cho Ukraine laøm "con tin", neáu Toång thoáng môùi taïi Kiev khoâng tieán haønh ñieàu tra hai cha con oâng Joe Bien) vaø caûn trôû coâng lyù (ngaên caûn chöùng côù vaø nhaân chöùng). Ngöôøi bình thöôøng ñeàu coù theå thaáy "toäi loãi raønh raønh" (khoâng theå choái ñöôïc - oâng vaãn luoân luoân caû tin mình coù quyeàn laøm baát cöù gì, ngay caû baén ngöôøi cheát ngoaøi ñöôøng phoá New York. OÂng Adam Schiff, tröôûng nhoùm coâng toá cuûa Haï Vieän, phaùt bieåu: Chöùng côù ñeå truaát baõi oâng Trump laø ñaày raãy; caùch öùng xöû cuûa Trump chính laø nhöõng gì maø cha oâng laäp quoác cuûa chuùng ta töøng lo sôï... Tuy nhieân, ban coâng toá ñieàu haønh vieâc luaän toäi vaãn yeâu caàu moät caùch tuyeät voïng ñöôïc ñöa ra theâm baèng chöùng cuõng nhö môøi theâm nhaân chöùng - nhaát laø oâng John Bolton, nguyeân coá vaán an ninh quoác gia cuûa oâng Trump, bò sa thaûi vì ñöôøng loái ñoái ngoaïi voâ nguyeân taéc cuûa oâng Trump cuøng vôùi söï laãn loän giöõa vieäc coâng vaø tö.. OÂng Bolton raát saün saøng ra khai chöùng, nhöng taát caû 53 thöôïng nghò só Coäng Hoøa ñaõ döùt khoaùt boû phieáu choáng chuyeän ñöa ra baèng chöùng môùi, nhaân chöùng môùi. Ñaûng Daân Chuû chæ coù 47 ngöôøi - laøm ñöôïc gì? Tuyeät voïng laø phaûi. Ngöôøi ta goïi ñaây laø "sham trial" (phieân toøa dzôûm), kangaroo court (toøa aùn röøng, khoâng keå gì ñeán luaät phaùp). Qui ñònh cuûa ngöôøi boài thaåm phaûi laø voâ tö vaø khoâng dính líu gì ñeán bò can hay coâng toá. Trong tröôøng hôïp naøy, nhöõng boài thaåm thuoäc ñaûng Coäng Hoøa ñaõ theà soáng cheát baûo veä toång thoáng cuûa mình, tröôùc heát laø "moät loøng vôùi ñaûng", sau laø baûo ñaûm phieáu cuûa cöû tri Coäng Hoøa trong baàu cöû vaøo thaùng 11 naøy. Ngay caû moät soá raát nhoû vaøi ba thaønh vieân Coäng Hoøa, ngöôøi ta vaãn töôûng löng chöøng, nhöng nay cam keát baûo veä oâng Trump, nhö Mitt Romney cuûa Xem tieáp NOÙI KHOÂNG CUØNG trang 10 8 Baûn Tin Coäng Ñoàng Soá thaùng 2, 2020

9 Baûn Tin Coäng Ñoàng Soá thaùng 2,

10 NOÙI KHOÂNG CUØNG, tieáp trang 8 Utah, Susan Collins cuûa Maine... Vôùi ña soá naøy, laøm sao oâng Trump coù theå sôï bò truaát baõi, voán ñoøi hoûi moät tuùc soá 2/3, töùc 67 ngöôøi! Roát cuoäc, dö luaän quay qua nhìn oâng John Roberts, ñeå xem coù pheùp laï gì hay chaêng. OÂng Roberts laø Tröôûng Chaùnh aùn Toái cao Phaùp vieän, töùc laø ngöôøi caàm ñaàu phaùp vieän chín thaønh vieân naøy. Trong phieân toøa naøy xöû oâng Trump, oâng ñoùng vai chaùnh aùn, laø ngöôøi ñieàu khieån cuoäc tranh luaän giöõa beân nguyeân vaø beân bò, vôùi muïc ñích laøm cho roõ moïi chuyeän ñeå cho boài thaåm coù cô sôû phaùn quyeát. Lieäu oâng coù quyeàn quyeát ñònh cho pheùp beân nguyeân ñôn ñöa ra theâm chöùng côù, nhaân chöùng hay khoâng? Vaø tuy ñöôïc moät toång thoáng Coäng Hoøa boå nhieäm, oâng coù giöõ ñöôïc söï trung thöïc ñeå coù nhöõng quyeát ñònh voâ tö, ñuùng ñaén? Theo moät nhaän xeùt bi quan, ñuùng laø ngöôøi daân Myõ ñang moø maãm trong ñeâm toái bôûi vì neàn daân chuû Myõ ñang bò giôùi chính trò laïm duïng vaø laøm cho ngöôøi ta laïc loái. Nhöõng lôøi keâu goïi thoáng thieát töø nhöõng hoïc giaû lòch söû vaø chính trò "Phaûi tu chænh Hieán Phaùp" (Larry Sabato: A More Perfect Constitution) vì Hieán Phaùp Myõ laâu ñôøi quaù, ñaõ trôû neân laïc haäu tröôùc thôøi theá thay ñoåi, nhöng giôùi chính trò ñeàu boû ngoaøi tai. Coù theå naøo hy voïng coù nhöõng thay ñoåi vaøo thaùng 11 naøy, khi ngöôøi ta ñi baàu toång thoáng cho nhieäm kyø 2020 vaø oâng Trump taùi tranh cöû? Theá nhöng trong khi hy voïng "maët trôøi roài seõ vaãn moïc" (the sun also rises) ñang khieán cho moïi ngöôøi höôùng nhìn ñeán ñaûng Daân Chuû, thì nhöõng öùng cöû vieân toång thoáng cuûa ñaûng con löøa, oan nghieät thay, cho thaáy hoï khoâng coù gì ñaùng tin caäy. Hay ñaõ saün saøng cho moät traän chieán moät maát moät coøn khi ñoái thuû ñang chôi xaû laùng. Tröôùc khi vaøo voøng sô boä ñaàu tieân taïi Iowa, ñaûng Daân Chuû coøn khoaûng 14 ngöôøi, töùc ñaõ giaûm ñi ñöôïc ít nhaát 10 ngöôøi töø 6-7 thaùng qua. Coù theå seõ chæ coøn toái ña saùu ngöôøi thöïc söï coù hy voïng (Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Michael Bloomberg, Pete Buttigieg): Hai laõo oâng (moät "caáp tieán", moät oân hoøa), hai phuï nöõ (moät "ñaáu tranh", moät trung dung), moät thò tröôûng treû noåi tieáng veà giôùi tính hôn veà kinh nghieäm, vaø moät laõo oâng quyeát duøng baïc tyû ñoát chaùy ngöôøi ñöông nhieäm. Tuy nhieân, thay vì nghó ñeán khoái quaàn chuùng cöû tri "döôùi hai maøu aùo" xanh (Daân Chuû) vaø ñoû (Coäng Hoøa) ñeå coù nhöõng chuû tröông, chính saùch thích hôïp, coù söùc haáp daãn vaø thuyeát phuïc, vaø hoï neáu yeâu nhau phaûi cuøng nhìn moät höôùng laø nhöõng chuyeän laïm duïng quyeàn löïc vaø caûn trôû coâng lyù cuûa oâng Trump trong thôøi gian qua, hoï ñaõ khoâng theå hieän ñöôïc nhöõng ñieàu taâm nguyeän ñoù. Thöù nhaát, ngöôøi ta vaãn phaûi chôø xem nhöõng öùng cöû vieân naøy noùi gì, nghó gì, nghe coù eâm tai, ñöôøng loái coù gì haáp daãn, khaû thi hay chaêng (coù leõ phaûi chôø sau vaøi voøng sô boä?). Thöù hai, thay vì "cuøng nhìn moät höôùng" (ñaùnh guïc keû thuø chung), hoï laïi nöùt raïn vì chuyeän "rieâng tö" - ngöôøi naøy böôi moùc ngöôøi kia. Ngay caû baø Clinton ñöùng ngoaøi maø vì uûng hoä Biden neân cuõng khoâng an höôûng tuoåi giaø beân choàng beân con, cuõng nhaûy vaøo ñaùnh oâng Sanders, noùi oâng naøy khoâng ñeå baø yeân trong baàu cöû naêm 2016, vaø bình phaåm "chaúng ai öa oâng noåi" (ñeå laøm Bill yeân loøng?). Roài baø ñaùnh nöõ daân bieåu Tulsi Gabbard ñang tranh cöû ("ngöôøi Nga öa chuoäng"). Nay baø Gabbard, moät cöïu thieáu taù Veä binh Quoác gia, ñang kieän baø Clinton ñoøi boài thöôøng 50 trieäu ñoâ-la! Baø Warren cuõng leân tieáng "caùo giaùc" oâng Sanders töøng noùi vôùi baø "Ngöôøi ta chaúng baàu cho ñaøn baø laøm toång thoáng ñaâu"... Treân saân khaáu tranh caõi, baø khoâng baét tay oâng. Trong khi ñoù, khaùn giaû Donald Trump voã tay, la heùt "Voâ! Voâ!". Nhaø baùo laõo thaønh cuûa tôø The New York Times Thomas Edsall ñaõ leân tieáng caûnh giaùc "Cöû tri ngaøy nay ít khoan dung, ít ñoàng caûm vaø ít quan taâm ñeán lieâm sæ chính trò (less tolerant, less empathetic and less interested in integrity). Bôûi theá, ñöøng suy nghó ñôn giaûn ai cuõng coù theå ñaùnh baïi ñöôïc oâng Trump naêm nay". Bôûi theá, ngöôøi daân Myõ ngaøy nay coù leõ cuõng gioáng nhö chuùng ta tröôùc naêm 1975, cöù nhìn phía tröôùc maø chaúng thaáy gì. Nhöng nöôùc Myõ duø sao coøn coù qui ñònh hieán phaùp: moät toång thoáng chæ coù theå coù hai nhieäm kyø (moät tröôøng hôïp ngoaïi leä duy nhaát). Bôûi vaäy maø tröôùc ñaây oâng Clinton "khoe maû": Neáu cho oâng öùng cöû laàn thöù ba, oâng cuõng thaéng. Vaø bôûi vaäy maø nay oâng Trump boàn choàn: "Neáu nhö mình taùi ñaéc cöû, boán naêm nöõa roài sao ñaây"? OÂng nhìn quanh maø ao öôùc vì thaáy nöôùc Myõ laïc haäu, chaéc phaûi vieát laïi Hieán Phaùp vôùi qui ñònh huûy boû haïn cheá hai nhieäm kyø toång thoáng Myõ. OÂng nhìn Toång thoáng Phillippines Rodrigo Duterte (74): oâng naøy chòu chôi; nghò só, daân bieåu ñoái laäp naøo choáng ñoái oâng, oâng boû tuø raùo! OÂng nhìn Thuû töôùng Campuchia Hun Sen: oâng naøy cuõng chòu chôi, lo giöõ söï nghieäp, quyeàn löïc cho caû ñôøi con, ñôøi chaùu. OÂng nhìn Nguyeãn Phuù Troïng: oâng naøy ngaøy caøng noùi naêng gioáng mình! Trong khi lính cuûa oâng thaúng tay ñaøn aùp, saùt haïi ngöôøi daân Ñoàng Taâm, vaø toå chöùc Economist Intelligence Unit xeáp haïng Vieät Nam ñöôïc treân caû 31 nöôùc veà maët toân troïng nhaân quyeàn, chæ ñöùng sau 135 nöôùc, thì oâng Troïng ngoaûnh maët vôùi thöïc teá ñeå ca raèng: "Treân theá giôùi naøy, chaúng coù maáy cheá ñoä ñöôïc ngöôøi daân tin töôûng, kính troïng nhö cheá ñoä ta". OÂng Troïng (bieät danh "Troïng luù"), saép 76, ñöông nhieân queân nhanh choùng chuyeän ngöôøi ta ñang luõ löôït boû nöôùc ra ñi chui! OÂng nhìn Taäp Caän Bình, ngaøy nay ñang yeân oån chaúng bò giôùi haïn ôû nhieäm kyø. Ñoù cuõng laø moät göông anh huøng hieám coù, bôûi vaäy trong dòp Trung Coäng kyû nieäm 70 naêm cuûa cheá ñoä Coäng Saûn ( ), Trump ñaõ laøm chuyeän hieám coù: gôûi ñieän vaên cho Taäp chuùc möøng. OÂng nhìn ngöôøi baïn oâng vaãn ngöôõng moä. Putin ñuùng laø chòu chôi, daùm vieát tay söûa ñoåi hieán phaùp (taïi sao mình khoâng daùm laøm nhö theá nhæ), ñeå boû cheá ñoä toång thoáng, vaø thuû töôùng seõ do ñaûng ña soá caàm quyeån chæ ñònh. Nhö vaäy, neáu ñaûng cuûa oâng caàm quyeàn "ñöùng vöõng ngaøn naêm" thì oâng thuû töôùng Putin cuõng taïi chöùc trieàn mieân - cho 10 Baûn Tin Coäng Ñoàng Soá thaùng 2, 2020

11 ñeán cheát! Trong khi oâng Trump naèm mô nhö theá, ngöôøi daân bình thöôøng trong giaác moäng haøng ñeâm chæ coù hình aûnh moät phuï nöõ: Baø Thaùi Anh Vaên, toång thoáng Ñaøi Loan, ngöôøi ñaõ nhaát quyeát noùi "khoâng laø khoâng" ñoái vôùi chuyeän Baéc Kinh muoán duï doã Trung Hoa Daân Quoác saùt nhaäp vaøo Coäng hoøa Nhaân daân Trung Quoác. Tröôùc maét, caùi göông Hong Kong sôø sôø! Hoaøng Ngoïc Nguyeân Quaân Ngoâ Licensed Insurance Advisor with Futurity First Insurance Group. Chuùng toâi giuùp quyù Vò veà: - Choïn löïa chöông trình Medicare (Medicare Planning) - Choïn löïa Baûo Hieåm Nhaân Thoï (Life Insurance) - Chöông trình nghæ höu (Retirement Planning) Quaân Ngoâ XIN GOÏI NGAY: (801) * Quan Ngo is not connected with or endorsed by the United States government or the federal Medicare program. RAO VAËT RAO VAËT RAO VAËT QC rao vaët laø $8/kyø cho 1/16 trang Quaûng caùo 6 kyø (3 thaùng) seõ ñöôïc giaûm giaù laø $40 (bôùt $8). THUOÁC NGHEÄ COÂ VAÂN Trò Bònh Nan Y, Ho Ngöùa, Vieâm gan, Ung böôùu Hoûi taïi Phôû Taây Hoà 1766 S Main St - SLC, UT (801) HOA ÑAÙM CÖÔÙI? HOA ÑAÙM HOÛI? HOA ÑAÙM TANG? Xin goïi Mai Phöông (801) giao hoa mieãn phí vaø ñuùng heïn Dan H. Do, E.A. Office Manager/Realtor Cell: (801) VAÊN PHOØNG CHUYEÂN ÑAÛM TRAÙCH: REAL ESTATE - ÑÒA OÁC: Mua baùn nhaø, cô sôû thöông maïi, quaûn lyù vaø tö vaán ñòa oác. TAX - THUEÁ VUÏ: Caù nhaân, thöông maïi, löông boång (W-2, 1099 Misc., Payroll), thaønh laäp coâng ty. Vaên phoøng coù theå ñaïi dieän cho thaân chuû trong taát caû caùc tröôøng hôïp veà thueá keå caû audits tröôùc Sôû Thueá Lieân Bang. (May represent clients before any office of IRS regarding any matters). IMMIGRATION - DI TRUÙ: Taát caû hoà sô baûo laõnh ñònh cö, du hoïc, du lòch, ñieàu chænh tình traïng di daân. TRAVEL - DU LÒCH: Baùn veù maùy bay, visa caùc nöôùc, mieãn thò thöïc vaø visa khaån caáp veà Vieät Nam. OTHER SERVICES - DÒCH VUÏ KHAÙC: Coâng haøm ñoäc thaân, hoä chieáu Vieät Nam, uûy quyeàn, thoâng phieân dòch, trích luïc giaáy tôø, Notary Public, renew hoä chieáu Myõ, chuïp hình visa, passport... KINH NGHIEÄM, HIEÄU QUAÛ, TAÄN TAÂM VAØ KÍN ÑAÙO! Office Contact: 7489 S. Redwood Road, West Jordan, UT Tel: (385) Fax: (866) * Mon-Fri: 9:00 AM - 6:00 PM. Weekends appointment only. We close all federal holidays. Vieät Nam: Coâ Thö Ñoã * Baûn Tin Coäng Ñoàng Soá thaùng 2,

12 12 Baûn Tin Coäng Ñoàng Soá thaùng 2, 2020