UBND HUYBN MO cay BAc PHONG GIAo DVC va DAo T~O s6: ;/6 ITB-PGD&DT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI" TNAM DQC lap - TO'do - H~nh phuc Md CayBac, ngay)5 th

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "UBND HUYBN MO cay BAc PHONG GIAo DVC va DAo T~O s6: ;/6 ITB-PGD&DT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI" TNAM DQC lap - TO'do - H~nh phuc Md CayBac, ngay)5 th"

Bản ghi

1 UBND HUYBN MO cay BAc PHONG GIAo DVC va DAo T~O s6: ;/6 ITB-PGD&DT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI" TNAM DQC lap - TO'do - H~nh phuc Md CayBac, ngay)5 thong 3 ruim 2019 THONGBAo K~t lu~n ciia Truong phong Ghio due va Dao tao trong phien hop Hi~u trurmg ngay 14/3/2019 Ngay 14 thang 3 nam 2019 Phong Giao due va Dao tao t6 chirc phien h9p l~ ky Hieu tnrong thang 3/20 19 tai Phong h9p s6 3 UBND huyen. Ong Nguyen Van Minh - Truong phong PGD&DT chu tri phien hop, A. Thanh ph n tham d\f: - Ban lanh dao PGD&DT: 1. Ong Nguyen Van Minh - Truong phong PGD&DT; 2. Ong Huynh Hfru Hanh - Ph6 Truong phong PGD&DT; 3. Ong Nguyen Thanh HUng - Ph6 Truong phong PGD&DT; - Lien doan Lao d9ng huyen: Ong Duong AM Minh - Ph6 Chu tich LDLD; - Cac dlc chuyen vien phu trach cac b9 phan cua PGD&DT; - 43 d/c CBQL cua cac tnrong MN-MG, TH, THCS trong toan huyen (c6 danh sach Icy du h9p cua 38 Hieu tnrong va 05 Ph6 Hieu tnrong cua MN Phu My, MG Khanh Th~nh Tan, MG Nhu~n Phu Tan, TH Hca L9Cva THCS Tan Phu Tay). B. NQi dung cuqchqp: 1. Phong Giao d\lcva Dao t~o d\i thilobao ca~, nh~ dinh, danh gia tinh hinh ho~t d9ng cua nganh trong thang 01-02/2019 va phuong hu6ng ho~t d9ng thang 3-4/2019 (Dv thew badcao co dang tili tren trang mgng cua PGD&DT). ang NguySn Van Minh - Truang phong PGD&DT gqi Y ds cac wong c6 y kisn trao d6i cac n9i dung t~p trung trong thang 3 va 4/ Y kisn cua cac don vi truang. C6 06 Y kisn n9i dung t~p trung van cac vands nhu sau: - TrU'(rng MN-MG: 02 y ki~n. - Tru'irng Ti~u hqc: 02 y ki~n. - TrU'(rng Trung hoc cooso':02 y ki~n. + ChS d9 chinh sach tra luong cho Bao v~ (MG Tan Thanh Tay). + TruOng g~p kh6 khan do thisu Ph6 Hi~u truong (MN Tan Thanh Binh). + Vi~c l~p d~t h6 boi cho h9c sinh h9c. + Cong tac v~ d9ng nha tai trq 100 bao xi mfmg ds be tong m2 (TH Khanh Th~nh Tan 1). + Vi~c GV dang Icy h9c ds thang h~g (TH Hung Khanh Trung A - THCS Hoa L9c). + Mua s~m cua cac truong du6i 100 tri~u c6 xin chu truong? + Thi nghs ph6 thong (THCS Th~ Ngai).

2 + Xay dung h~ thong true tuyen illphong xuong tnrong, + Huang d~n bao cao 05 nam co sa dfr lieu ds kiem dinh ch t hrong thang 6/ Y kien giai trinh cua Phong Giao due va Dao tao: BQ phan T6 clnrc can bq, bq phan KiSm dinh chat hrong, y kisn cua cac d/c Ph6 Truong phong GD&BT phu trach cac bac h9c 4. Y kien chi dao cua Ong Nguyjn Van Minh - Truong phong PGD&BT kst luan cac mat heat dong trong thang 01-02/2019 va chi dao trong thang 3-4/2019 nhu sau: Phftn I: Th8ng nhftt phftn danh gia thang 01-02/2019 va d~ ra k~ hoach thang 3-4/2019, phftn giai trinh ciia cac die Ph6 Truong phong GD&I>T va Chuyen vien GD&I>T. Phftn II: Phftn k~t lu~n : 1. Cong tac Chinh tr] nr nrong Matmanh.. - ThiSt thvc l~p thanh tich chao mimg cac ngay trong thang 01-02/2019: Icy ni~m 59 nam ngay BSn Tre Bfmg khai (17/ /01/2019), Icy ni~m 89 nam ngay thanh l~p Bang CQng san Vi~t Nam (03/02/ /02/2019). - TriSn khai ks ho~ch t6 chuc mimg Dang - mimg Xuan Ky H(li 2019" tuyen truysn gicio d\lc trong h9c sinh, can bq, giao vien, nhan vi en thvc hi~n vui tst an toan tist ki~m, an toan thvc pham, phong ch6ng chay n6, phong ngua dich b~nh... l 00% cac dan vi truong trgc thuqc thvc hi~n t6t khong c6 truong hq'pvi ph~m xay ra. - Thvc hi~n t6t vi~c h9c chinh tri chuyen ds 2019 vs 'Xay dl:l'ngy thuc ton tr9ng nhan dan, phat huy dan chu, cham 10 aai s6ng nhan dan thea tu tuimg, ar.;zo auc, phong cach H6 Chi Minh ". - TiSp t\lc tuyen truysn day m~ h9c t~p va lam thea tu tuong, d~o duc, phong cach H6 Chi Minh, neu b~t nqi dung chu ysu cua tu tuong, d~o duc, phong cach H6 Chi Minh; bisu duang, nhan rqng guang "nguai t6t, vi c t6t", t~p ths, ca nhan disn hlnh tieu bisu trong h9c t~p va lam thea Bac; phe binh, u6n n~ nhiing nh~n thuc l~ch l~c; dau tranh v6i cac quan dism sai trai, xuyen t~c cua cac ths lvc thu dich, phan dqng, co'hqi,... Phtro'ng htrcyngthang 3-4/ T~p trung thvc hi~n cac ho~t dqng chao mung cac ngay 16trong thang 3: 03/3, 08/3, 20/3, 22/3, 26/3, 27/3...nhAt la tham gia t6t chu6i ho~t dqng Icy ni~m 10 nam thanh l~p huy~n (30/4/ /4/2019) tuyen truysn trong can bq, giao vien tham gia thi sang tactho', anh, nh~c... - Ban vi TH - THCS Tan Thanh Tay ph6i hq'p t6 chuc t6t bu6i 16 d6n bfuig truong d~t chuftn qu6c gia (16/3/2019). 2. Cong tae tr~t tv Icy etro'ng - TiSp tvc trisn khai thvc hi~n nghiem tilc cac cong van, chi d~o illtren xu6ng va ngugc l~i.

3 - TiSp tuc thuc hien chs dq thong tin bao cao dam bao, khong vi pham phap lu?t vs an toan giao thong, dao dire nha giao khong bao hrc hoc duong d6i voi h9c sinh va qui dinh vs day them h9cthem. 3. Cong tac chuyen mfm MN-MG: - Cac tnrong tisp tuc thirc hien chuong trinh Giao due M~m non thea chu ds: "Giao thong"; "8/3"... - TiSp tuc duy tri si s6 huy dqngtre nha tre, m~u giao ra lap. - Cong tac t6 chirc ban tru cac tnrong xay dung thuc don dam bao an toan thuc pham thea mila cho cac chau. - T6 clnrc HQi giang "Xay dung moi tnrong giao due l~y tre lam trung tam trong cac co sa giao due mam non" c~p huyen, Ti~u hoc: - TiSp tuc trien khai Chuong trinh Sua h9cdtrong nam Trien khai day h9c men Am nhac va t6 chilc Ho?t dqng giao d\lc ngoai gia len lap thea dinh huang phat h;rc. Trung hqc CO' sir: - Duy trl t6t si s6 h9csinh, v?n dqngh9c sinh b6 h9c ra lap. - Th1,lchi~n giang d?y thea KS ho?ch cac mon hqc. - TiSp TI;tcth1,lchi~n t6 chilc sinh ho?t chuyen mon c\lm lien truong. - T6 chilc d?y ph\l d?o h9c sinh ysu, kern. - T6 chilc thi nghs ph6 thong kh6a ngay 31/3/ Cong tac ta chuc can bq,tho'vi~n Cong tac ta chuc can bq - Tham muu Ban Hinh d?o cong b6 QuySt dinh b6 nhi~m can bq quim ly cho truong MN Tan Thanh Blnh. - T6ng hq'pbao cao dlj kisn nhu c~u thang h?llg cua giao vien nam T6ng hq'pnhu c~u dao t?o ngo?i ngu nam 2019 bao cao Sa GD&DT Cong tac ThU'vi~n- Thi~t bi: - Tham muu lanh d?o ra quyst dinh disu dqng nhan vien thu vi~n h6 trq xay d1,lllgthu vi~n tien tisn cho truong TH Tan Phli Tay. - Phan phat sach, bao, t?p chi cho cac don vi 5. Cong tac ki~m tra khi~u n~i, ta cao, c p gi y phep d~y them, hqc them, cong tac ~~m dinh ch t IU'!,nggiao d1j.c. - Tiep TI;tcong tac kiem tra cac don vi tr1,lcthuqc; - Theo d5i chi d?o, ra soat cac don vi th1,lchi~n. 6. Xay d\fdg CO' sir v~t ch t: - TiSp TI;tcthea d5i thi cong sua chua truong lap cua MN Tan Thanh Blnh thea ngu6n v6n b6 sung nam Theo d5i cong tac mua s~m ban ghs, phong may vi tinh do BQL d1,lan th1,lc hi~n. [

4 - TiSp tuc thee d5i de nghi xin chu truong nang d.p, sua chua tnrong lop, ban ghs phuc V1l day hoc nguon kinh phi Tham gia duyet ks hoach phat trien giao due nam hoc cua cac tnrong thee d.p hoc. Dong thai tong hqphoan thanh ks hoach phat trien giao due cua nganh goi SGD thee dung thai gian quy dinh, - Ph6i hqpvoi chuyen mom MN va ks toan nganh ra soat nhu c~u c~n trang bi thiet bi phuc V1l PCGD m~m non trinh lanh dao xem xet chi dao thuc hien thee nguon v6n chuang trinh muc tieu quoc gia nam TiSp tuc thee doi cac cong trinh xay dung tren dia ban huyen thee chuong trinh Nong thon moi: MG Tan Thanh Tay; TH Thanh An. 7. Cong tac thi dna - Cong ngh~ Thong tin 7.1. Cfing tac thi dna - Khen thuong Thi dna - Khen thuong: - TiSn hanh danh gia Sang kisn c~p co sa nam hqc TiSp 1\lcd\l gia, danh gia giao vien b~c TiSuhQctu~n 7, 8 va 9. - T6 chuc T6ng kst HQithi Giao vien d~y gioi l~ thu 5 nam hqc T6 chuc Sa kst cong tac thi dua dq11 va rut kinh nghi~m cho dq12 nam hqc TriSn khai th6ng nh~t bqtieu chi thi dua t~p ths, ca nhan cho cac b~c hqc Cong ngh~ Thong tin: - TiSp 1\lcthea d5i, qul~mly va v~ hanh C6ng thong tin di~n illcua nganh. - TriSn khai th\lc hi~n h~ th6ng hqptrvc tuysn giua Phong Giao d\lc va Dao t~o v6i cac dan vi truemg hqc. - Theo d5i cac don vi trong vi~ctrang bi ph~ mem so~n giang. 8. Cong tac PhA c~p Giao d1}c- Phap ch~ - Tham muu QuySt djnh kism tra, danh gia xsp lo~i Trung tam HQc t~p cqng d6ng nam 2018 a cac xii va ks ho~ch ho~t dqngnam 2019, qui I nam 2019 d\l kisnill 18/3/2019 dsn 29/3/ Huang dftn cac truang tisp tl)c th\lc hi~n va trisn khai mo hinh "Dan vi hqc t~p" tren dia ban huy~n nam cac truemg dang ky danh hi~u "Don vi hqc t~p" nam 2019 tru6c ngay 22/3/2019 ds t6ng hqp bao cao UBND huy~n. - T6ng hqpbao cao ve Sa Giao d\lc va Dao t~o KS ho~ch th\lc hi~n qulin ly nha nu6c ve cong tac b6i thuemg cua Nha nu6c trong nganh giao d\lc nam Giao dnc th~ ch t - Chi d~o th\lc hi~n tist d~y thi dismv5 C6 truyen l~n 2. - Chi d~o th\lc hi~n tist d~y thi dismbai Ph6 c~p l~ 2. - TiSp 1\lcgiam sat cong tac th\lchi~n De an Ph6 c~p bai va mo hinh thi dism hqc sinh toan truemg bist bai. 10. Cong tac GDNGLL - TiSt 1\lcch~m thi GV lam TPT dqigioi c~phuy~n t~i cac truemg. - T6 chuc giao luu chia se ho~t dqngdoan cua don vi THCS Khimh Th~nh Tan va Qu~n Doan Qu~n 5. TP. HCM.

5 - T6 clnrc chuong trinh Th~p sang tree rna thieu nhi M6 Cay B~c tai xa Hung Khanh Trung A. - T6 chirc HQithi Tin hoc tre b~c TiSu h9c (10/4/2019). - T6 chirc cuoc thi Sang tao Thanh thieu nien nhi d6ng nam huyen M6 CayB~c. Tren day la kst luan hop hieu tnrong l~ ky thang 3 nam 2019 cua Phong GD&BT M6 Cay B~c, de nghi Hieu tnrong cac tnrong Mam non - M~u giao, TiSu hoc, THCS tlnrc hien nghiem tuc ds diroc hieu qua cao.!. Noi nh{in: - Truong Phong, cac PTP; - Hieu tnrong cac tnrong MN-MG, TH, THCS; -Luu: VT.