\Vìß 3-9 ÃV D 10 \ªª käªd uáß ø câþ«vðýmký][ úz A_zuzvØPÀ», _zuzvø P AøÇzv UQÓõº. 1 öu\ 4:7. g«vfßeâz öpõ»õ 1:16&18; G öµ º 4:14&16; 3 õáõß 3; Bv 6:1

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "\Vìß 3-9 ÃV D 10 \ªª käªd uáß ø câþ«vðýmký][ úz A_zuzvØPÀ», _zuzvø P AøÇzv UQÓõº. 1 öu\ 4:7. g«vfßeâz öpõ»õ 1:16&18; G öµ º 4:14&16; 3 õáõß 3; Bv 6:1"

Bản ghi

1 \Vìß 3-9 ÃV D 10 \ªª käªd uáß ø câþ«vðýmký][ úz A_zuzvØPÀ», _zuzvø P AøÇzv UQÓõº. 1 öu\ 4:7. g«vfßeâz öpõ»õ 1:16&18; G öµ º 4:14&16; 3 õáõß 3; Bv 6:13&18; öáî 14:6&12; 1 x 1:15,16. õºa 3 Ø P¼À, C u Áu SvPøÍ Áõ]zx, ÚÚÁ\Úzøu ÚÚ ö\ P. 78 EUQµõnzxÁ ªS u BÇ AP» õú J Âå õs ; Auß ø» kuspøí GÀ»õ Bµõ Áx PiÚ ; ø µªupaö\ ² ÍÂØS Ax ö x. EUQµõnzxÁ GÎuõÚõ¾ ]UP»õÚx; GÚ Á, AxSÔzx uáóõp xöpõòí Áõ ÒÍx. BÚõ¾, AvÀ»õ À QÔìuÁß CÀø», \ø ² CÀø»; AvÀ»õ À ö\ À hä i õx. J QÔìuÁß J À» EUQµõnUPõµ ÚõP C UP Ásk. MCx J öpõòøp õ uzxá õ AÀ», õóõp J ö\ Àvmh. ö õp Á Cxuõß QÔìuÁ ÁõÌUøP ß \mh. ÁõÌUøPø \ õp xöpõòí Cx uøá; ö õú, E µõmh õú BÂUS AÝ ÁzvØS Cx CßÔ ø õux. Cx öáö Ú upáà AÔÄ AÀ», ]zuz uõk ö\ À h Ási JßÖ; ÁõÌUøP ß AøÚzx A \[Pξ Psi õp öáî h Ási J Âå.ù & LeRoy E. Froom, Stewardship in Its Larger Aspects (Mountain View: Calif.: Pacific Press Publishing Association, 1929), p. 5. QÔìuÁ EUQµõnzxÁzvÀ GßöÚßÚ U Q Âå [PÒ GÀ»õ EÒÍh[Q²ÒÍÚ? QÔì uá ÁõÌUøP À EUQµõnzxÁzvß [S ØÔ C u Áõµ Bµõ Áõ. J _Áõµ] õú EÁø» Aøu Bµõ Áõ. AuõÁx, Kº Cµuzvß \UPµz uõk Aøu J mk Bµõ Áõ. 2017, õºa 10 ÁS UPõP iup Ási õh

2 QVl \Vìß 4 þ üm¼k ç\bd ÁuõP ÊÁvØS C _uõß ø ÒÎ. õáõß 5:39. US AÁ µõk EÓÄ C UQÓuõ Gß và PÁÚ õp C UP Ásk. õázvøpõú ushøúø AÁº ö\¾zvâmhõº; MA Pøµ «ms ö õ ÍõÚõº.ù õøs 10:45. ÁõÚzv¾ ª ¾ \P» AvPõµ C _ÄUS EÒÍx. z 28:18. GÀ»õ AÁ øh Pµ[PÎÀ C UQßÓÚ. õáõß 13:3. AÁ øh õ GÀ»õÁØÔØS»õÚx; J õîà Ç[PõÀPÒ õä AÁ US ß õp h[p õqßóú. ¼ 2:9&11. MGÀ»õÁØÔØS ãáýòí ø C _ Á.ù & EGW, Ev, p EUQµõnzxÁzvß ø C _; BØÓ¼ß Buõµ AÁº. AÁ µõàuõß õ Aºzu ÒÍ J ÁõÌUøPø ÁõÇ iqóx; ÁõÌÂß UQ ø õp AÁº C øu GÀ»õ US ÂÍ[Paö\ iqóx. ÄÀ» \õuøúpøía \ vzv UP»õ ; BÚõÀ, MMG[Q UQ Óß? GßÚ huqóx?ùù Gß ÁØøÓÂh Jß Ó JßÖuõß AÁ øh µuõú õup õp C ux; AuõÁx, MQÔìx GÚUS ãáß, \õä GÚUS Buõ.ù ¼ 1:21. ø ØÔ AøÚzv¾ C _ ø õp C x ØÔ ÁuõP ö\õàáx GßÚ? öpõ»õ 1:16&18; µõ º 8:20,21; 2öPõ 5:17. QÔìx ø õp CÀ»õu m\zvà EUQµõnzxÁ ö õú uõp C UP i õx. P»õ 2:20. MBÚ u õuq zvßù ø AÁº. wzx 2:13. MGÀ»õÁØÔØS vúáº; GÀ»õ AÁ USÒ {ø»{øqóx.ù öpõ»õ 1:17. \UPµzvß ø õp Aa_ C x, Ási ß õµzøua _ x õ», EUQµõnzxÁ ÁõÌUøP ß ø õp QÔìx C UQÓõº. EÖvªUP Aa\õÚx \UPµzvØS ìvµzußø ø U öpõkzx, Aøu _Ç»a ö\ Áx õ», QÔìuÁ ÁõÌUøP ß EÖv õú, vh õú ø õp QÔìx C UQÓõº. G 13:8. õ ] vuqó, ö\ QÓ JÆöÁõßÔ¾ AÁ øh uõup C UP Ásk. EUQµõnzxÁzvß AøÚzx A \[PÐ QÔìxÂÀ ø [öpõsk _Ç» Ásk. MGßøÚ À»õ À E[PÍõÀ JßÖ ö\ UThõx.ù õáõß 15:5. EUQµõnzxÁzvß ø J öáøôh õp C UPUThõx; E µõi U S QÔìx A[S C UP Ásk ; AÁº øh Sn[PøÍ CU Põ»z vøs {zv zvøs õp õøô ø UQÓõº. C _ Á ÁõÌUøP ß ø õp C uõpa ö\õàáx ÁÖ; AÆÁõ Ó ÁõÌÁx ÁÖ. C _ E[PÐUSÒ ãâ øu GÆÁõÖ }[PÒ {a\ õp AÔ»õ? AÁº E[PÐUSÒ ãâ uõp ÁõUSøµzv UQÓõº; }[PÒ AÝ vzuõà {a\ Aøu {øó ÁØÖÁõº. 79

3 gäö AÂí V«¼ïVâÃV ]ºï^ \Vìß 5 EUQµõnzxÁ ßÚo À B\ UThõµ ØÔ õ AvP õp õ]zx õº vàø». BÚõÀ öuõhº C UQÓx; HöÚßÓõÀ, øh UøP À B\ UThõµ ªP UQ [PõØÖÁuõÀ, EUQµõ nzxá AvÀ Kº A \ õp C UQÓx. M µ»õp B\ U ThõµzvÀ QÔìxÂß FÈ SÔzx \ õp AÔ v u Â_Áõ\zvß Aiz uí õp C UQÓx.ù & EGW, Ev, p 221. C u ÁuõP U P zvß Ai øh À EUQµõnzxÁzvß [S ØÔ õ AÔ v x AÁ]. Cµu JßÔß E øí SÔzx 1Cµõáõ 7:33 ÂÁ UQÓx. \UPµzvß Sh õp B\ UThõµ C UQÓöuÚ øázxuöpõò Áõ. Ax \UPµz vß Aa\õo²hß CønUP mk, \UPµ v õx AuØS ìvµz ußø ÁÇ[SQÓx. QÔìx zx, öáøô Á uµõp E ºzöuÊ x, u µnzvß» B\ UThõµzvÀ FÈ ö\ ² usvø ö ØÓõº; 2w õ 1:10. Â_Áõ\zvØPõÚ ìvµzußø ø AÎUQÓõº. G 6:19,20. B\ UThõµzv¼ x ª ¼ US UPõP FÈ ö\ QÓõº. G 8:1,2. M ÁuõP mk GßQÓ { v ß Ai øh À, B\ UThõµ SÔzu ö õxáõú Põm õmi¼ x ÁuõP AmöÁßmié õúx uß Põm õmk øóø E ÁõUSQÓx.ù & Lö ºÚß hõ PÚÀ, Secular Adventism? Exploring the Link Between Lifestyle and Salvation pp. 104, 105. µ»õp B\ UThõµzvÀ C _ FÈ ö\ Áx SÔzx ÁuõP ö\õàáx GßÚ? 1 õáõß 2:1; G öµ º 4:14&16; öáî 14:7. QÔìuÁºPÐøh UøP ß ø õp C x Cµm] «m ; C u õö \zv zøu öáî kzu B\ UThõµ Põm õk EuÄQÓx. UPõP QÔìx zuøu², µ»õp _zuìu»zvà FÈ ö\ Áøu² B\ UThõµ» AÔ iqóx. uáýøh µ õnzvß UQ zxázøu², CÖv { õ zwº ß {ázøu² Põ _zu ìu»zvß» AÔ iqóx. C _ ] vú CµzuzuõÀ õ «mp kq Óõ GÝ ÁõUSÖv GÀ»õÁØÔØS ø õp C UQÓx. B\ UThõµ Esø öáî kzx Cµm] GßQÓ õö \zv zvà Á¹ßÔ ÁõÌÁõÚx EUQµõnzxÁU Phø ø µv ¼U QÓx. QÔìx UPõPa ö\ v x, C õx ö\ xöpõsi x AvP õp ÂÍ[S õx, õ QÔìxÂh ö [QÁ Áõ ; AÁ øh FÈ zøu² FÈ õupzøu² {øó ÁØÖ Áõ ; AÁ øh õuøúusa ö\âöpõk õ ; EUQµõnzxÁ { vpîß i ÁõÌQÓÁºPÐUS AÁº øázv US vmhzøu xöpõò Áõ. 80 õá, _, _» õßóáø Óõk õ õµõiá {ø» À G 4:14&16 u BÖuÀ GßÚ? C u ÁõUSÖv ¼ x õ GÆÁõÖ ö» UøP² ö ØÖUöPõÒÍ»õ?

4 ØÄËkVF \Vìß 6 þ ümçk ç\b\vïâ ØïVõ ¼ïVâÃVâ ï^ Cµm] ß õö \zv zøu² ]¾øÁø ² ÁÀ»ø õú ÂuzvÀ B\ UThõµ öáî kzxqóx. øh Põm õkpò AøÚzx HuõÁx J ÂuzvÀ Øö\ v ÁõUSÖv õk Cµm] õk \ u mi UP Ásk. J \UPµzvß SÖUSU P PÒ õ», MC _øá Â_Áõ] uõà Cµm]UP kq Óõ ù GßQÓ õö \z v zv¼ xuõß ØÓ AøÚzx Põm õkpð E ÁõQ UP Ásk. M õázøu P UP QÔìx ¼ õúõº GßQÓ õö \zv zøua _ØÔ ØÓ AøÚzx \zv [PÐ JßÓß À JßÓõP Aø xòíú. «m ß PzxÁ v õpzøu Bµõ QÓÁºPÒ Q ø ¾ AÔ¾ ÁÍ ÁõºPÒ.ù & EGW, 5SDABC, p C _ u ø \zv GßÖ õáõß 14:6CÀ SÔ kqóõº; Cuß Aºzu GßÚ? õáõß 17:17. \zv zvß i õ GßÚ ö\ Ásk? 3 õáõß 3. ø E ÁõUSÁv¾ J vø\ø õuqz uòðáv¾ Põm õkpðus UQ [S EÒÍx. Põm õkpò öáö CøÓ À P zxpò AÀ»; ö õú Põm õkpò GÀ»õ QÔìxøÁ ø õpu öpõshøá; AøÁ õ ÁõÌQÓÂuzvÀ uõupzøu EshõUSQßÓÚ. ö\á z& h AmöÁßmiìkPÒ GßQÓ øh Aøh õí ØÓ GÀ»õÁØøÓ² Âh øh Põm õmk õuøúpøía \õº xuõß C UQÓx. ÁuõP zv¼ x ö Ó kqó C u õuøúpòuõ ø ö\á z& h AmöÁßmiìkPÍõP E ÁõUSQßÓÚ. C _ÂÀ öáî kqó \zv zvß i ÁõÊ õx EUQµõnzx Ázvß [øp {øó ÁØÖQ Óõ ; Ax ÁõÌUøP ¾ À» uõupzøu HØ kzxqóx. MC _ÂÛhzv¾ÒÍ \zv zvß i, }[PÒ AÁ hzvà PmhÔ x, AÁµõÀ õvup mjºp Í. A u i vú huøpus õ\ õus Caø\PÍõ» öpmk õqó øç Ý åøú }[PÒ PøÍ x õmk, E[PÒ EÒÍzv» vuõú B²ÒÍ ÁºPÍõQ, ö õú }v ¾ _zuzv¾ uáýøh \õ»õpa ] è iup mh v ÝåøÚz u zxuöpõòð[pò.ù G ] º 4:21&24. \zv zøu AÔÁx mk À», Auß i h x AÁ] ö Ú C u Á\Ú[PÒ AÔÄÖzxQßÓÚ. J EUQµõnUPõµß Põm õkpøí QÓÁÚõP õzvµ C UP õmhõß; A uu Põm õkpò Esø õúøá õputh C UP»õ ; õóõp, Kº EUQµõnUPõµß A uu Põm õkpîß i ÁõÊÁõß; ØÓÁºP ÍõkÒÍ EÓ¾ öáî kzxáõß. 81

5 J[ #>ìï¹[ #mï^ A>[ \Vìß 7 Áµ õs AÈÄSÔzx Cµsk øóuõß uáß E»Pzuõøµ Ga \ zv UQÓõº. u»õáx õáõ» Ga\ zuõº. Bv 6:13&18; z 24:37. CµshõÁx, ßÖ yuºpðøh ö\ vpîß» Ga\ UQÓõº. öáî 14:6&12. CÛ k E»P {PÌÄPÒSÔzu J v Ps nõmhzøu C ua ö\ vpò ßøÁUQßÓÚ. C ua ö\ vpòsôzu xöpõò ÐuÀ Põ» õuqà uô uõ¾, QÔìxÄUSÒÍõÚ Â_Áõ\zuõÀ õ }v õßpíõup kq Óõ Gß øu Aaö\ vpò öu ÂUQßÓÚ; Axuõß FÈ o õpä, Mö õp Á ßÓõ yuûß yuõp Ä ù C UQÓx. & G»ß J m, Ev, p 190. AuõÁx, C _Ä AÁº UPõPa ö\ u õö v õp øh uøpõ»a \zv zvß ø õp EÒ ÍÚ; Cøu AÔÂUP Á õ AøÇUP mi UQ Óõ. öáî 14:6&12CÀ ö\õà» k ö\ vpîß \õµõ \ GßÚ? E»PzvØS AøÁ GßÚ AÔÂUQßÓÚ? Caö\ vpò À _ zxqó ö õö GßÚ? CvÀ EUQµõ nzxá GÆÁõÖ \ u mkòíx? QÔìxÂß Cµshõ Á øpus B zu õp ßÖ yuºpðøh ö\ vpîß \zv zøu AÔ u ö\á z& h AmöÁßmiìkPÎß FÈ o õs. {zv SÔzx wº õûup vóýòíáºpíõp UPøÍ õøó Ásk. C u o À uá Úõk Tmka \º x EUQµõnzxÁ [PõØÖQÓx. 2öPõ 5:20; 6:1&4. Mö\Á z& h AmöÁßmiìkPÒ J  \æzuâuzvà PõÁÀPõµº PÍõPÄ öáîa\ ÒÍÁºPÍõPÄ E»PzvÀ øáup mkòíõºpò. AÈ xöpõsi US E»QØS Pøh] Ga\ ø AÔÂUS oø AÁºPÎh uáß u v UQÓõº. uá Áõºzøu ¼ x Ba\ õú öáîa\ AÁºPÒ À µpõ]uqóx. ªPÄ _zu õú J o AÁº PÎh uµ mi UQÓx; u»õ, Cµshõ, ßÓõ yuºpðøh ö\ vø AÔ u A u o. CøuÂh UQ õú o HxªÀø». ÁÖ GxÄ u[pò PÁÚzøu BUQµªUP, AÁºPÒ AÝ vuputhõx.ù & EGW, 9T, p 19. uøµø z öuõmkaö\à»uti J \UPµzvß ÂÎ õúx, ßÖ yuºpðøh ö\ vpò ö\õྠFÈ oø a _miupõmkqóx. ÁuõP v UP káøuz uk x, Pøh]UPõ» {PÌÄPÎÀ øh ö õö ø Aøh õí[põs x CÁºPÍx FÈ o õs. Caö\ v ß EUQµõnUPõµºPÍõP, Cøu E»PzvØS AÔÂUP Ásk. 82 Pøh]UPõ» {PÌÄPÒ GßÓx, AmhÁønPξ Põ»UPnURkPξ ÌS A õ EÒÍx. CøÁ² UQ uõß; BÚõÀ C ua ö\ vø õ E»PzvØS AÔÂUS õx, C _øá² AÁº UPõPa ö\ u v õpzøu mk ßÛ ÖzxÁx, ø kzxáx Hß UQ õúx?

6 sbvw[ \Vìß 8 câþ«vðýmkd õ _zu õp ÁõÌÁøu QÔìx  QÓõº. M _zuzøu² ù, EUQµõnzxÁzvß Ê Aºzuzøu² AÁº ÁõÌUøP GkzxUPõmi x. G 9:14. uáýus õúâuzvà ÁõÌUøPø {ºÁõP ö\ Ásk ; ªh J øhup mkòí AøÚzøu² AÆÁõÖ {º ÁQUP Ásk. A u _zuzvß öáî õ h EUQµõnzxÁ. 1 x 1:15,16I G öµ º 12:14 Ehß J hä. _zu GßÓõÀ GßÚ? _zu õ zuà GßÓõÀ GßÚ? Cx GÆÁõÖ EUQµõnzuÁzxhß \ u mhx? \UPµzvß ÂÎ ø a_øô¾ C møhø ö õ zvúõà Cµuzvß \UPµ }izx EøÇUS Gß øu µõ ºPÒ Psk izuõºpò. öpõ໺pò C møhø a `hõuq,  aö\ x ÂÎ À \ õp ö õ zxáõºpò; ÓS Sκ u uspøµ FØÖ õx ÂÎ õk CÖUP õp JmiUöPõÒÐ. \UPµ E Ð õx A u C møh uõß uøµø z öuõmkaö\à¾. ÂÎ À Jmi US A u C møhø øázx EUQµõ nzxázvß P zøu ÂÍ[QUöPõÒÍ»õ. õ ÁõÇ Ási BÂU S ÁõÌUøPø ² ÁõÌ xöpõsi US ÁõÌUøPø ² \zv õ Úx Eµ] õºuqó u nzøu Ax ÂÍUSQÓx. öáøôpî¾ uõàâ Pξ Â_Áõ\ ÁõÌUøP \ vus k ÒÍ[PøÍ Ax ÂÍUSQÓx. AÝvÚ ÁõÌUøP ß öpõk \a\µäpðus zv À UøPPÎß i ÁõÌQ Óõ õ GßÖ \õvup kqó u nzøu ÂÍUSQÓx. õ õº, GßÚ ö\ Q Óõ Gß øuz uõ¾ zxu PõmkÁx EUQµõnzxÁ. GÆÁõÖ huq Óõ, GÆÁõÖ ÁõÌUøPø {ºÁQUQ Óõ Gß uøpõú \õm] Ax. AÝvÚ ÁõÌUøP À QÔìxøÁ öáî kzxqó ö\ ÀPÒ, \õø»ø z öuõmkaö\ྠ\UPµzvß C møh õßóuõs. ö\ ÀPÒ Á¾ÁõP \UTi øá; QÔìxÄUS ø Aº ozx, AÁØøÓU Pmk kzu Ásk. MGßøÚ ö» kzxqó QÔìx Úõ» GÀ»õÁØøÓ²gö\ GÚUS ö»ýskù GßQÓ {a\ z uõ k ÁõUSÖv õk ÁõÇ Ásk. ¼ 4:13. M _zu B õúá ß Q ø õà Bzx õ _zu õup káx uõß ÛuÝUSÒ QÔìxÂß ußø E ÁõÁuõS. ÁõÌUøP À QÔìx Á Á u _ \å ; Cx E ÒÍx ö\ À kqóx õú { v. Cx QÔìxÂß Q ø ø SnzvÀ öáî kzv, ØQ ø PøÍa ö\ ÁuõS. øh øó ÁõÌÂß G u Âå _ \åz uõk öuõhº CÀ»õ À C UPõx. QÔìuÁ AÝ Ázvß JÆ Áõº A \ µ õ\ QÔìxøÁa _miupõmh Ásk.ù & EGW, COL, p 384. E[PÒ AÝvÚ ÁõÌUøP õúx, QÔìx E[PÐUSÒ C øu, E[PøÍ x ] èi õp õøöáøu öáî kzxqóuõ? AÁ øh _zu E[PÎÀ öáî h GßÚ wº õú[pøí }[PÒ ö\ Ási²ÒÍx? 83

7 ¼\KD ýÂï: Øk^¹ \Vìß 9 ]» \ [PÎÀ \UPµ[PÎß C møh õúx \õø» À mk mk }skâkáuõà, Aøua \ ö\ x «sk ö õ zu Ásk. \ ö\ ² õx, _zv»õà Aøu Pkø õp AiUP h»õ. CÆÁõÖ C møh \ ö\ káx, EUQµõnzxÁ õúx øh øóÿv õp _zu õup káøua _miupõmkqóx. ÁõÌUøP ß ]Ö Âå õúõ¾, ö Âå õúõ¾, Ax [Pµ Á¼ø z u uõ¾, QÔìxÂß ] øu õk Aøu AqSÁøuU PõmkQÓx. n, Sk EÓÄPÒ, Áø» õßö GxÁõP C uõ¾ QÔìxÂß ]zuzvøs Em mk AqP Ásk. BÚõ¾, ]»\ [PÎÀ Pkø õp ]» AiPøÍ Áõ[Q Ó P C u õhzøuu PØÖUöPõÒÍ iqóx. C ø a \ ö\ Áx GÎuõÚuÀ». Ax õ» Á Ûu Snzøua \ ö\ Áx GÎuÀ». x, G õx C _ Áõk C uõº; M õ Úõ Eß Â_Áõ\ JÈ x õpõu ius EÚUPõP ÁsiUöPõs hß; } Sn mh ß Eß \ Põuµøµ ìvµ kzxù GßÖ ußøúu SÔzu C _ ö\õà ÁõöµÚ Gvº õºzv õµõ? U 22:32. C _øá Öu¼zu ÓSuõß Ú õöqóõº, BÚõ¾ ªPÄ ÁuøÚ õú, PiÚ õú AÝ Ázøu Aøh Ási ux. AÁ øh EUQµõnzxÁ ^µø UP mhx. v ÝåÚõÚ x v öuõ ÁõÌUøPø ÁõÇ uõº. P» xøµ õhu PÒÂPÒ ußøúzuõß öáözx, uß ]¾øÁø A~vÚ GkzxUöPõsk GßÖ C _ ö\õàqóõº. U 9:23. øh øó À _zu õup k ÁuØS Cx GÆÁõÖ Eu õp C US? Gx ]¾øÁ À AøÓ mi UQÓx? P»õ 6:14. _zu õup ku¼ß i{ø»ø Cx GÆÁõÖ ÂÍUSQÓx? øh øó À _zu õup kuà GÆÁõÖ QÔìxÂß ] øuø ö ØÖUöPõÒÍ Eu õp C US? ÁuøÚ õú AÝ Á[PÒ» QÔìuÁ ÁõÌUøP SÔzx, BshÁøµ ß ØÖÁxSÔzx ߪUP ]» õh[pøíu PØÖU öpõòq Óõ, CvÀ E[PÐøh AÝ Á GßÚ? }[PÒ PØÖU öpõshøu i uõà ÁS À Qº xöpõòð[pò. JÆöÁõ Á øh AÝ Ázv¼ x õ GßÚ PØÖUöPõÒÍ»õ? K Ä õò, z uõ ß {ø», ] èi, Cµshõ Á øp SÔzu Põm õkpò õßóøá ö\á z& h AmöÁßmiìkPÎß uûa ]Ó õs. C i mh Põm õkpò GÆÂu[PÎÀ GÀ»õ øh ÁõÌUøP À uõupzøu EshõUP Ásk? 84

8 õ [PÒ PÐ[PÒ PõUS Pµ[PÒ {PÌa]PÒ E[PÒ PÒÂ ß µ õupº \õzµõu \õ ÁÀ, hõuhº H. áõß\ß uªçß öuõø»upõm] À \ÛUQÇø Põø» 6.00 ousu PõnzuÁÓõwºPÒ _ Áõºzuõ Big TV À öu¾[s {PÌa]PøÍ Põø» 7.00 ousu PõnzuÁÓõwºPÒ uá ö\ v õíºpò: íõ iâ {PÌa]PÒ AÝvÚ Põø» 6.00 ous, 8.30 ous, õø» 6.00 ous, CµÄ 8.30 ous PõnzuÁÓõwºPÒ B^ºÁõu UøP C öuõø»upõm] À \ÛUQÇø ² bõ ØÖUQÇø ² Põø» 6.00 ous AmöÁßmiìm ÁºÀk µi õ AÝvÚ : Ø PÀ 3 ous 19 «mhº sm, Q»õ öímêà PmPzuÁÓõwºPÒ Áø»uÍzvÀ (Internet CÀ) A u u ÁõµzxUS K Ä õm ÒÎ õhzøu Ãi õáõp õºup»õ. 1. YOUTUBE US õ, Hope TV India GßÖ øh so, AvÀ öu ² ]ßÚzøu AÊzx[PÒ. AvßRÌ uªì Sv À K Ä õm ÒÎ õh[pøí õºup»õ. 2. YOUTUBE US õ, Tamil Sabbath School GßÖ øh soúõà, K Ä õm ÒÎ õh[pîß ö õèö º õíº hzx õh[pøí õºup»õ. 112 Translated by Marshall Isaac and Ezra David Printed by Oriental Watchman Publishing House, Pune.