¦½®ñ®-¯ñ®¯÷¤

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "¦½®ñ®-¯ñ®¯÷¤"

Bản ghi

1 ¾ì½ ¾ ö Ͼ Ⱦ É ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ö ɺ Á È ò...4 ²¾ êó I ö ñ ñ ê Ä...4 ¾ ª¾ 1. ½ ö...4 ¾ ª¾ 2. ö ¾ º Á È ò...4 ¾ ª¾ 3. ½Â ¾ ªÒÁ È ò...5 ¾ ª¾ 4. ºö ¾ ñ ª ½¹½²ñ Á È ò ì¾...5 ¾ ª¾ 5. ¾»ú õ ¾ ö...5 ²¾ êó II ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò...5 Ï êó 1 ¾ Ͼ Áì½ ¾ ñ º ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò...5 ¾ ª¾ 6. ¾ Ͼ º ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò...5 ¾ ª¾ 7. ¾ ñ º ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò...6 Ï êó 2 À œºã ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò...6 ¾ ª¾ 8. À œºã ²œ «¾ º ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò...6 ¾ ª¾ 9. ¾ ²ñ ê½ ¾ê¾ ɾ»È¾ ¾...6 ¾ ª¾ 10. ¾ ²ñ ê½ ¾ê¾ ɾ Á ò ò Ã...6 ¾ ª¾ 11. ¾ ²ñ ê½ ¾ê¾ ɾ ¾ ô ¾...6 ¾ ª¾ 12. ¾ ²ñ ê½ ¾ê¾ ɾ ò ¾ ó Áì½ ó õá» ¾...7 ²¾ êó III ¾ ö ɺ ò, ö ½Â¹ Áì½ ²ñ ê½ º Á È ò...7 Ï êó 1 ¾ ½ÀÏó²¾ ò Œ ¾...7 ¾ ª¾ 13. ò ½ÀÏó²¾ ò Œ ¾...7 ¾ ª¾ 14. ò ½ÀÏó²¾ ê¾ É¾ ¾ À õº...7 ¾ ª¾ 15. ò ½ÀÏó²¾ ê¾ É¾ À «½ ò...7 ¾ ª¾ 16. ò ½ÀÏó²¾ ê¾ É¾ ñ ê½ ½ê Œ ñ ö...8 ¾ ª¾ 17. ò ½ÀÏó²¾ ê¾ É¾ º ö...8 ¾ ª¾ 18. ò à ¾»Éº ð,»éº ³Éº...8 Ï êó 2 ò, ö ½Â¹ ½À²¾½ Áì½ ²ñ ê½ º Á È ò...8 ¾ ª¾ 19. ò Áì½ ö ½Â¹ à ö À Á» ¾...8 ¾ ª¾ 20. ò Áì½ ö ½Â¹ à º ö...9 ¾ ª¾ 21. ò Áì½ ö ½Â¹ à ö Ͼ º¾ ¾...9 ¾ ª¾ 22. ò Áì½ ö ½Â¹ ê¾ É¾ ¾»ñ ¾ ½²¾...9 ¾ ª¾ 23. ²ñ ê½ º Á È ò...10 ²¾ êó IV ¾ ö ɺ Á È ò Áì½ À ñ ɺ ¾ ¾ ɾ ½ Áì½ ¾ Ã É ¾» Á» à º ö

2 Ï êó 1 ¾ ½ ñ Áì½ ªÉ¾ ¾ ɾÁ È ò Áì½ À ñ ɺ...10 ¾ ª¾ 24. ¾ ɾÁ È ò Áì½ À ñ ɺ...10 ¾ ª¾ 25. ò º øé«õ À ¾½»É¾...11 ¾ ª¾ 26. ²ñ ê½ º ñ ö...11 ¾ ª¾ 27. ¾ À ó ½ óªò øé ½ê ò...12 ¾ ª¾ 28. ¾ È À¹ùõº º À í¾îé¾ê ªÒ øé«õ À ¾½»É¾...12 Ï êó 2 ¾ ªÉ¾ ¾ Ã É ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½ À ñ ɺ à º ö...13 ¾ ª¾ 29. ¾ Ã É ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½À ñ ɺ à º ö...13 ¾ ª¾ 30. ö ½êö ªÒ»È¾ ¾...13 ¾ ª¾ 31. ö ½êö ªÒ ò Ã...13 ¾ ª¾ 32. ö ½êö ªÒ ñ ò...13 ¾ ª¾ 33. ò º øé«õ À ¾½»É¾...13 ¾ ª¾ 34. ¾ Ã¹É ¾ È À¹ùõºÁ È øé«õ À ¾½»É¾ Áì½ ¾ ö ɺ øéã¹é ¾ È ÀÍõº...14 ¾ ª¾ 35. ¾ Á ÉÄ ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½ À ñ ɺ à º ö...14 ¾ ª¾ 36. ¾ À ó ½ ó º À í¾îé¾ê ª Í...14 ¾ ª¾ 37. ¾ ½ ñ ¾ Ã É ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½ À ñ ɺ à º ö...15 ¾ ª¾ 38. ò º Á È ò Áì½ À ñ ɺ à ¾ Ä É»ñ ô ¾...15 ²¾ êó V ¾»ñ ò º ªÒ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ö ɺ Á È ò...15 ¾ ª¾ 39. ¾»ñ ò º º ìñ...15 ¾ ª¾ 40. ¾»ñ ò º º ñ ö...16 ¾ ª¾ 41. ¾»ñ ò º º º ö...16 ²¾ êó VI ¾ É º Áì½ ¾ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ¾ ö ɺ Á È ò...16 ¾ ª¾ 43. ºö ¾ É º Áì½ ¾...16 ¾ ª¾ 44. ò Áì½ ÎÉ¾ê º ºö ¾ É º Áì½ ¾...17 ¾ ª¾ 45. ò Áì½ ÎÉ¾ê º ø ¾ ½¹½²ñ Á È ò ì¾...17 ¾ ª¾ 46. ò Áì½ ÎÉ¾ê º ½¹½²ñ Á È ò ½ÁÎ ¾ Áì½ êéº «18 ²¾ êó VII ½Â ¾ ªÒ øé ó ö ¾ Áì½ ¾ ª½ ¾ ªÒ øéì½à ó...19 ¾ ª¾ 47. ½Â ¾ ªÒ øé ó ö ¾...19 ¾ ª¾ 48. ¾ ª½ ¾ ªÒ øéì½à ó...19 ¾ ª¾ 49. ¾ ª½ ¾ ê¾ º¾ ¾ªÒ ¾ ɾÁ È ò Áì½ À ñ ɺ

3 ¾ ª¾ 50. ¾ ª½ ¾ ªÒ ¾ Ã É ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½ À ñ ɺ à º ö...20 ¾ ª¾ 51. ¾ ª½ ¾ ê¾ º¾ ¾ªÒ øéê ÒÃ¹É ¾ È ÀÍõºÁ È øé«õ À ¾½»É¾...20 ¾ ª¾ 52. ¾ ª½ ¾ ê¾ Á²È...20 ²¾ êó VIII ö ñ ñ êé¾...20 ¾ ª¾ 53. ¾ ñ ª ½ªò ñ...20 ¾ ª¾ 54. ö ñ ò

4 ¾ê¾ì½ ½ìñ ½ ¾êò ½Äª ½ ¾ ö ì¾ ñ ªò²¾ Àº ½ì¾ ½ ¾êò ½Äª Àº ½²¾ ñ ê½ ½«¾ º ½²¾Á¹È ¾ Àì êó 08/ ² ½ º Í ¼ ñ, ñ êó 22 ª ì¾ 2004 ö Ͼ Ⱦ É ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ö ɺ Á È ò ²¾ êó I ö ñ ñ ê Ä ¾ ª¾ 1. ½ ö ö Ͼ Ⱦ É ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ö ɺ Á È ò ¾ ºº À²ô»º»ñ Áì½ ö ø «¾ ½ ö ¾ º Á È ò ; ö À œºã ²œ «¾, ¾ ª½ ¾ º ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ö ɺ ò ö ½Â¹ ºñ º ê º Á È ò, ¾»ñ ò º º ìñ, ñ ö Áì½ º ö ªÒÁ È ò Á Ã È À ó ¾»øÉ ¾ ¾ ¾, ö ñ ò ê ½ªò ñ, ¾ ½ÀÏó²¾ ò Œ ¾, ìö ìé¾ ê»ø ¾ Á ªÒÁ È ò, ½ ñ Á콪ɾ ¾ ɾÁ È ò Áì½À ñ ɺ, ªÉ¾ ¾ Ã- É ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½À ñ ɺ à º ö, ɾ À ô Ä Ã¹ÉÁ È ò Ä ÉÀ í¾»è Áì½À ñ ìñ Á» à ¾ ö ñ»ñ ¾ Áì½²ñ ê½ ¾ ½Àê ¾. ¾ ª¾ 2. ö ¾ º Á È ò Á È ò Ä É»È ñ À² ¾ à ¾ ªÒ øéáì½à ½-¹ì½-à ²¾ì½ ò ªÒ øéà²ô ¾ À ñ Àº ½ì¾ Á¹È ¾. Á È ò ó ö ¾ à ê ö À ¼ ¾ ê¾ É¾ ¾ À õº, À «½ ò Œ- ñ ö, ¾ ö ñ»ñ ¾ Á ìéº, ¾ ɺ ñ ¾ Œ ɺ ñ ¾ ½¹ ö, ¾ ªÈ¾ ½ Àê, ¾ º½ ìñ»ñ ¾ Áì½À ó ½¹ ¾ ø À œº ñ ê½ ½ê ºñ ó ¾ º ¾ Áì½ ê À ñ Àº ½ìñ º Á È ò ì¾. Á È ò ó ö ¾»È ñ º ö à ¾ ²ñ ê½ ¾, À Á, ìé¼ ø Áì½ ô ¾ ºö»ö ½ ¾ ò º ö ùÉÀ ñ ²ö ì½à õº ó º ¾. 4

5 ¾ ª¾ 3. ½Â ¾ ªÒÁ È ò ìñ ó ½Â ¾ ²ñ ê½ ¾, À ó ¾ É¾ Îɾ, ö ɺ ò Áì½ ö ½ ¹ ºñ º ê º Á È ò É ¾ ɾ ê À ô Ä Ã¹ÉÁ È ò ó ½²¾ Á Á», ó ¾»øÉ, ¾ ¾ ¾, ö ñ ò ê ½ªò ñ, ó ¼ À»ñ ¾ ê Áì½ ó ò Àê ¾ê¼ ñ À² ¾ Â Ò Á «¾ ½ê¾ ɾ ¾ À õº, À «½ ò, ñ ê½ ½ê Œ ñ ö Áì½ º ö. ñ ö ªÉº À í¾»è à ¾ ½ªò ñ ½Â ¾ º ìñ ªÒÁ È ò ª¾ ê ö Ä É Ã ì½ ¼ ö Ͼ. ¾ ª¾ 4. ºö ¾ ñ ª ½¹½²ñ Á È ò ì¾ ½¹½²ñ Á È ò ì¾ Á È ºö ¾ ñ ª ½¹¾ ö Î À ñ ªö Áê Á¹È ò, ö ½Â¹ ºñ º ê º Á È ò Áì½À ñ ɺ, À ñ Ⱥ Àªí¾Â» ¾ ¾ ñ ó Áì½ ì½ ö Á È ò ùÉÀ í¾»è à ²¾ì½ ò ö ñ»ñ ¾ Áì½ É¾ ¾ ½ Àê ¾, À ó ½¹ ¾ ò À ñ À í¾ º Á È ò ì¾ ñ ¾À ¾, ö ñ»ñ ¾ ò Áì½ ö ½Â¹ ºñ º ê º Á È ò Áì½ À ñ ɺ  ½À²¾½Á È ½ ¾ ò à ºö ¾ ñ ª º ªö. ¾ ª¾ 5. ¾»ú õ ¾ ö ìñ À ó ¾ ²ö ²ñ»È õ ¾ ö à ö À ¼ ¾ Á È ò Ã¹É É¾ ¾ à ; ɾ Áì½ É Í¾»ø ¾ À : ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ À ó ¾ É¾ Îɾ º Á È ò, ¾ ñ ª ½ªò ñ ö êò ñ ¾ ¾ ö ȼ ñ Á È ò, ¾»È õ à ¾ ½ ñ Á콪ɾ ¾ ɾÁ È ò Áì½À ñ ɺ, ªÉ¾ ¾ Ã É ¾» Á» ªÒÁ È ò, ¾ Áì ȼ ö»¼, ¾ È ÀÍõº Áì½ ¾»È õºˆ Å. ²¾ êó II ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò Ï êó 1 ¾ Ͼ Áì½ ¾ ñ º ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò ¾ ª¾ 6. ¾ Ͼ º ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò Á È ²¾ È Î º ¾ ²ñ ê½ ¾ ñ ²½ ¾ º ½ À²ôÀ»ñ ùÉÁ È ò ó ½²¾ Á Á», ó ¾»øÉ, ¾ ¾ ¾ Áì½ ó ö ñ ò ê ½ªò ñ. 5

6 ¾ ª¾ 7. ¾ ñ º ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò Á È ¾ À ñ À²ôùÉÁ È ò ¾ ¾ À í¾»è µè¾ ó ½ ò êò²¾ à ê ö À ¼ ¾ ê¾ É¾ ¾ À õº, À «½ ò, ñ ê½ ½ ê Œ ñ ö, ¾ ö ñ»ñ ¾ Á ìéº, ¾ ɺ ñ ¾ Œ ɺ ñ ¾ ½¹ ö Áì½ ¾ ªÈ¾ ½Àê À²ôÀ»ñ ùɲ¾ì½ ò ö ñ»ñ ¾ Áì½ ²ñ ê½ ¾ ½Àê ¾ Ä É»ñ ö ó. Ï êó 2 À œºã ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò ¾ ª¾ 8. À œºã ²œ «¾ º ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò óà œºã ²œ «¾ š: Œ ¾ ²ñ ê½ ¾ê¾ ɾ»È¾ ¾ ; Œ ¾ ²ñ ê½ ¾ê¾ ɾ Á ò ò à ; Œ ¾ ²ñ ê½ ¾ê¾ ɾ ¾ ô ¾; Œ ¾ ²ñ ê½ ¾ê¾ ɾ ò ¾ ó Áì½ ó õá» ¾. ¾ ²ñ ê½ ¾ º ö ðà ñ ñ à Πê ñ ùÉÁ È ¾ ²ñ ê½ ¾ ɾ ªÈ¾ Åê Ⱦ ¾ ɾ Àêò š. ¾ ª¾ 9. ¾ ²ñ ê½ ¾ê¾ ɾ»È¾ ¾ ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò ê¾ É¾»È¾ ¾ Á È ¾ À»ñ ùÉÁ È ò ó ¾ ½ ¹ ¾ ªö ê¾ É¾»È¾ ¾ µè¾ ö ø, ó ½²¾ Á Á», ñ ½Ïº ó, ó ½ ²¾ ó ò ê ó Áì½ óº¾ õ. ¾ ª¾ 10. ¾ ²ñ ê½ ¾ê¾ ɾ Á ò ò à ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò ê¾ É¾ Á ò ò à Á È ¾ À»ñ ùÉÁ È ò ó ½²¾ ò ê ó, ó ò à Îñ ÁÎÉ À Á, óº ö ¾, ö ñ ò ê ½ªò ñ, ó ñ ê½ ½ ê ºñ ó ¾, ó òìò ¾ ¾ì½ ¾ ó, ó ¾ Ï ½¹ ñ ²¼, ²Éº ñ ½ ¾ ò º ö º ªö ɾ ñ ö Áì½ º ö ùɻ ó, ¾ Áì½ É¾ Îɾ. ¾ ª¾ 11. ¾ ²ñ ê½ ¾ê¾ ɾ ¾ ô ¾ ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò ê¾ É¾ ¾ ô ¾ Á È ¾ ɾ À ô Ä Ã¹ÉÁ È ò Ä É»ñ ¾ ô ¾ ²œ «¾ µè¾ ê À«ò, Ä É»ñ ¾ ô ¾ê¾ ɾ òê½ ¾ ¾ ê ½ ¾ Áì½ ñ ö ñ œ ñ ø Á Ã È ö ì½ ñ ¾»øÉ, ¾ ¾ ¾ ùÉÁ È ò µè¾»º ɾ Áì½ À ó øéê - ó ²º ½¹ ñ. 6

7 ¾ ª¾ 12. ¾ ²ñ ê½ ¾ê¾ ɾ ò ¾ ó Áì½ ó õá» ¾ ¾ ²ñ ê½ ¾Á È ò ê¾ É¾ ò ¾ ó Áì½ ó õá» ¾ Á È ¾ ɾ À ô Ä Ã¹É Á È ò Ä É»ñ ¾ ±ô ºö»ö ò ¾ ó, ó ó õá» ¾ Áì½ ½ ö ¾, ó òä Á» ¾ À²ôùÉÁ È ò Ä É ó ¼ À»ñ ¾ ê à ñ ö À ¼ ñ ñ À² ¾. ²¾ êó III ¾ ö ɺ ò, ö ½Â¹ Áì½ ²ñ ê½ º Á È ò Ï êó 1 ¾ ½ÀÏó²¾ ò Œ ¾ ¾ ª¾ 13. ò ½ÀÏó²¾ ò Œ ¾ ò ½ÀÏó²¾ ò Œ ¾ Á È ¾ Àê ¾ê¼ ñ à ¾ ²ñ ê½ ¾ªö Àº ; ò Áì½ ¾ ó Ⱦ Áì½ Âº ¾ Àê ¾ê¼ ñ ê¾ É¾ ¾ À õº, À «½ ò, ñ ê½ ½ê Œ ñ ö, º ö, ¾ ɺ ñ ¾ Œ ɺ ñ ¾ ½¹ ö Áì½ ¾ ªÈ¾ ½ Àê ª¾ ê Ä É ö Ä Éà ìñ «½ê ½ ø Áì½ ö Ͼ. ¾ ª¾ 14. ò ½ÀÏó²¾ ê¾ É¾ ¾ À õº ìñ»ñ ½ ñ ùÉÁ È ò Ä É»ñ ò ê¾ É¾ ¾ À õº Àê ¾ê¼ ñ À² ¾ À : ò Àìõº ª Áì½ ½Ïñ»ñ Àìõº ª, À í¾»è ¾ À ô Ĺ ¼ ¾, ô ¾¹¾ìõ Á콪ö ìö ñ ¹¾ ñ º ¾, Ä É»ñ ¾ ÁªÈ ª µè¾ ÀϾ½ ö À í¾ Ã ª ÁÎÈ ªÈ¾ Å º ñ ¾ºö ¾ ñ ª ²ñ, ìñ, Á ì¾ É¾ ¾, ºö ¾ ñ ª ½¹¾ ö Á콺ö ¾ ñ ª ñ ö. ñ ö Áì½ º ö ɾ À ô Ä Ã¹ÉÁ È ò Ä É ½ªò ñ ò ªÈ¾ Å ê Ⱦ ¾Ã ñ Àêò š. ¾ ª¾ 15. ò ½ÀÏó²¾ ê¾ É¾ À «½ ò ìñ ó ½Â ¾ À ó ùÉÁ È ò ó ò À ó ¾ ½ìò, ê ì½ ò Áì½ ¾ ðìò ¾ ê «õ ªÉº ª¾ ö Ͼ, ó ò à ¾ Àìõº ò ¾ ó, ¾ ó ¼ À»ñ ¾ ê, ¾ Ä É»ñ Ⱦªº Áê Áì½ ó ò Ä É»ñ ½Â ¾ ¾ ¾ ºº Á» ¾. Á È ò ê óª ÁÎÈ, Îɾê, ¼ ¾, ó ¾»ñ ò º ì½ ñ ¼ ñ ñ À² ¾ ó ò Ä É»ñ Ⱦªº Áê Áì½ ½Â ¾ ªÈ¾ Å Àê ¾ê¼ ñ. ñ ö Áì½ º ö ɾ À ô Ä Ã¹ÉÁ È ò Ä É ½ªò ñ ò Áì½ Ä É»ñ ö ½ ¹ ªÈ¾ Å ê¾ É¾ À «½ ò ê Ⱦ ¾Àêò š. 7

8 ¾ ª¾ 16. ò ½ÀÏó²¾ ê¾ É¾ ñ ê½ ½ê Œ ñ ö ìñ À ó Áì½ É¾ À ô Ä Ã¹ÉÁ È ò Ä É»ñ ò Àê ¾ê¼ ñ À² ¾ ê¾ É¾ ñ ê½ ½ê Œ ñ ö À : ò À í¾»è ò ½ ªÈ¾ Å ê¾ É¾ ñ ê½ ½ ê Œ ñ ö, ¾ À ô Ĺ ò ì½ ½ ñ ½ ½ ó, òì¾ ¾ ½, ¾ ô ¾, ¾ê¾ì½ ½ Áì½ ¾ í ɾ, ½ ò ɾ ê¾ É¾ ñ ê½ ½ê Œ ñ ö, ɾ ò ê½ ¾ ¾, Àªñ ò, Àªñ  Âìµó. ñ ö Áì½ º ö ɾ À ô Ä, ùɺ ¾ Á ÈÁ È ò Ä ÉÀ í¾»è ¾ À ô Ĺ ªÈ¾ Å ê¾ É¾ ñ ê½ ½ê Œ ñ ö ê Ⱦ ¾Àêò š. ¾ ª¾ 17. ò ½ÀÏó²¾ ê¾ É¾ º ö ìñ Áì½ ñ ö À ó Áì½ ö ɺ ¾ ½ÀÏó²¾ ò Œ ¾ ²¾ à º ö. ò Áì½ ¾ ó ò Àê ¾ê¼ ñ à ê ɾ ȼ ñ ¾ ²ö ²ñ º ö. Á È ò ê óº¾ ÁªÈ 18 ó Ä óà ìó²¾ Ã ¾ Àìõº øè º À²ô ɾ º ö. À ó ò Àìõº Àºö¾ ¾ ½ º ö Íõ ½»ñ ¾ ¾ ½ À ó º ªö Ä É ðä É. À ó ò Àê ¾ê¼ ñ ñ ö ȼ ñ ò ö ɾ. ö À ó ò Àê ¾ê¼ ñ à ¾ ô ¾¹¾ìõ, ªö ìö Áì½Á ÉÄ ñ ¹¾ ²¾ à º ö µè¾ À ñ Àº ½²¾ à ¾ Àìõº Ⱥ µøè, ¾ ½ º º¾ ó, ¾ óìø Á콺ˆ Å; ö À ªÉº»ñ Á², À ö¾ìö ñ «õ, À Á È ÀÍõº ñ Áì½ ñ, ²Éº ñ ìé¼ ø, ô ¾ºö»ö ìø Áì½ Ò É¾ ñ ùû ¾ À ñ º ö ñ ê½ ½ê, ó ¾ ¾ ñ - ó º º ñ, ó ¾ ¾ Áì½ É¾ Îɾ. ìø ¾ Áì½ìø ¾ ó ò Àê ¾ê¼ ñ à ¾ õ êº ø ðë½ ö Áì½Ä É»ñ ¾ ô ¾»Ô»¼ ª¾ ê Ä É ö Ä Éà ö Ͼ. ¾ ª¾ 18. ò à ¾»Éº ð,»éº ³Éº à ðì½ óê ö Íõ ¾ ñ ª ¹¾ Ä É ñ, ñ ¾ Íõ ì½à ó ò ½ÀÏó²¾ ê¾ É¾ ¾ À õº, À «½ ò, ñ ê½ ½ê Œ ñ ö Íõ º ö ÁìÉ Á È ò ó ò ½ÀÎó ¾ À¹ñ,»Éº ð,»éº ³Éº ªÒºö ¾ ê ȼ ɺ À²ô²ò ¾ì½ ¾Á ÉÄ ª¾ ì½ ¼ ö Ͼ. Ï êó 2 ò, ö ½Â¹ ½À²¾½ Áì½ ²ñ ê½ º Á È ò ¾ ª¾ 19. ò Áì½ ö ½Â¹ à ö À Á» ¾ 8

9 Á È ò Ä É»ñ ò Áì½ ö ½Â¹ à ö À Á» ¾ À ñ ªí : ¾»ñ ½ ñ À ô Ä Áì½ Á ìéº Ã ¾ ºº Á» ¾ ê º IJ, ½¹ ñ ó ¾, Ⱦªº Áê Áì½ ½Â ¾ ªÈ¾ Å ª¾ ê Ä É ö Ä ÉÃ ì½ ¼ ö Ͼ. ¾ ª¾ 20. ò Áì½ ö ½Â¹ à º ö Á È ò Ä É»ñ ò Áì½ ö ½Â¹ à º ö š: à À ì¾à «õ²¾ ¹ùõ ìø óº¾ Ò»º Î ó ö Ò ó ò ðµè¾»é¾ ÁªÈÀ ó ò ðµè¾»é¾ Ä É. à ðì½ óê ó ¾ µè¾»é¾ À ó ìò ½ ò à ¾ ½ÀÎóÀºö¾ìø ɺ ¾µøÈ ªö. À ô ó ¾»È ½À ó ñ Íõ óìø Ⱥ ¾ ÁªÈ º «É¾ Ⱦ ¾ øé¹¾ ÒÀºö¾ ò øéà ñ À ò øé ó ò»¼ Àºö¾ ȾÀ ¹¾ ¾ ¾ øé Áì½ ó ò»éº ðàºö¾ Ⱦìɼ øìø ö À«ò ½ ¼ º¾ 18 ó. Á È ó ò ª¾ Îɾìø ê µøèã êéº Ã ¾ õ êº Áì½ É º ø ðë½ ö À ô ó ¾ Á È ñ ø ðë½ ö. ¾ ª¾ 21. ò Áì½ ö ½Â¹ à ö Ͼ º¾ ¾ ò Áì½ ö ½Â¹ º Á È ò à ö Ͼ º¾ ¾ ó š: Á È ò ½ê ò à À 쾫õ²¾ ½Ä É»ñ ¾ ¹ù Ⱥ Âê. Á È ò «õ²¾ ¹ùõ óìø ɺ º¾ Òêñ À«ò Á ó ²¾ Íñ ê Ä É ½ªò ñ Âê ªñ ºò ½ì½²¾ ÁìÉ ½ Ò«õ Âê ñ ê µøè À ñ Âê À². Á È ò ½ê ò à À 쾫õ²¾ ½ Ò«õ ìö Âê ªñ ºò ½ì½²¾ ª½Íº ó ò Íõ ½¹¾ ó ò. Á È ò ê «õ ìö Âê ½¹¾ ó ò ½«õ  ½ ¾ ½ªò ñ Âê Ⱦ Ä É ¾ «É¾ øé ȼ ¹¾ «õ²¾ ì¾ ì½º¼ ½ óì½ ¼ ¾ ½À²¾½ªÈ¾ ¹¾. ¾ ª¾ 22. ò Áì½ ö ½Â¹ ê¾ É¾ ¾»ñ ¾ ½²¾ ìñ Àºö¾Ã à Ȼñ ¾ ½²¾ º Á È Áì½À ñ. º ö ó²ñ ê½à Á Á È Áì½ À ñ Ã¹É ó ½²¾ Á Á» Áì½ ö ø ó. Á È ò ó ò Ä É»ñ ¾»ñ ¾, ½²¾ Áì½ ñ µ¾ ñ ²½ ¾ ª¾ ì½ ¼ ¾ À ñ ªí Á È ò Ã Ä À ñ, Ä Î È Áì½ Ä ½Àìó ²ñ ì êñ Á È ò µøèà ¹È¾ Ä º Íó. à À ì¾á È ò ºº ìø Ã¹É óá² Íõ Ïðª Á À Á ª¾ À ô Ä ªö ò. ¹É¾ ö Íõ ¾ ñ ª ñ ñ Á È ò «õ²¾ã¹éä ºº ìø µøè Ⱦ, 9

10 Ⱥ À ¾ ȼ, ¹É¾ ê»é¾ Á È ò Áì½ À ñ ɺ ɺ ¾ À ô«õ ö ¾ º ªö Íõ ɺ ¾À¹ ºˆ. à À ì¾à ºº ìø Íõ À ñ À ñ ö ó ò ðì¾²ñ ª¾ ì½ ¼ ¾ À²ô À Á ½ ²¾ º À Áì½ìø. º ¾ ò Áì½ ö ½Â¹ ½À²¾½ê Ä É È¾ ¾ ɾ Àêò šáìé Á È ò ñ ó ò Áì½ ö ½Â¹ ºˆ Åºó ª¾ ê Ä É ö Ä ÉÃ ì½ ¼ ö Ͼ. ¾ ª¾ 23. ²ñ ê½ º Á È ò à «¾ ½À ñ ²ö ì½à õº ì¾ Á È ò ó²ñ ê½²œ «¾ š: 1. ²ñ -ê½-à ö¾-ìö -ìñ -«½-ê - ½- ø Áì½- ö -¹ ¾, ½-ªò- ñ -ì½- ¼ - ¾ - ºº -Á» - ¾, ì½ ¼ - ¾ - -ìö - ó- ò- - º - ñ - ö- Áì½- ¾ -À ñ -ì½- ¼ -»¼ -»Éº - º - ɾ -À õº ; 2. ²ñ ê½à ²¾ ó Áì½ È ¾º¾ º ª¾ ì½ ¼ ö ¹ ¾ ; 3. ²ñ ê½ ö ñ»ñ ¾ ½Àê ¾ Áì½ Éº ñ ¾ ½¹ ö, ½ªò ñ ²ñ ê½ ¾ ê½¹¾ ª¾ ê Ä É ö Ä Éà ö Ͼ. ²Éº ñ Á È ò ñ ó²ñ ê½»è ñ º ö Áì½ ñ ö à ¾ ö ñ»ñ ¾»ó º ½À² ó, ñ ê½ ½ê ºñ ó ¾ ê À ñ Àº ½ìñ º ¾ Áì½ º Á È ò ì¾. º ¾ ²ñ ê½ê Ä É ö Ä É É¾ Àêò šáìé Á È ò ñ ó²ñ 꽺ˆ Åºó ª¾ ê Ä É ö Ä ÉÃ ì½ ¼ ö Ͼ. ²¾ êó IV ¾ ö ɺ Á È ò Áì½ À ñ ɺ ¾ ¾ ɾ ½ Áì½ ¾ Ã É ¾» Á» à º ö Ï êó 1 ¾ ½ ñ Áì½ ªÉ¾ ¾ ɾÁ È ò Áì½ À ñ ɺ ¾ ª¾ 24. ¾ ɾÁ È ò Áì½ À ñ ɺ ¾ ɾÁ È ò Á È ¾ º ¹¾, ¾ Ã¹É Èº ìš Èº, ¾ Íõ ¾»ñ Àºö¾Á È ò µøè²¾ à Íõ ªÈ¾ ½Àê É ¾ ªö ½ ö ½Íº ì, ¾ øè, ¾ ñ ñ, ¾ ø ñ É Îš ò Íõ É»ø ¾ ºˆ Å À²ô ½ ö ø»ó Á» ¾, ɾ À² ó, À ó Á È ì¾ ö, ê ñ ñ ñ ê½ ½ê ºñ ó ¾ º ¾, ªñ º½Ä ½ ½ªÈ¾ Å º»È¾ ¾ Íõ ¹¾ ö ½Â¹ ºˆ Å ê ò ö Ͼ. ¾ ½ê ªÈ¾ Å ê Ⱦ ¾Àêò šªòà ñ º¾ ÒÀ«ò 18 ó ð«õ ȾÀ ñ ¾ ɾ À ñ ɺ À«ò Ⱦ ½ Ò ó ¾ ªö ½ ö ½Íº ì, ¾ øè, ¾ ñ ñ Íõ ¾ ø ñ É Îš ò ðª¾. 10

11 ö à ê Ä ÉÃ¹É ¾»È õá È øé ½ê ò ê Ⱦ ¾ ɾ Àêò š É òêó ¾ ªÈ¾ Å À : ¾ Ã¹É ¾ ò À¹ñ, ñ ò, ²¾¹½ ½º ½ º, ¾ À ô ö, ¾ À ô ñ º ê Ä É ¾ ¾ ¾ ½ê ò Íõ ¾ ìö ì龻躻º º ¾ ½ê ò ½«õ ȾÀ ñ øé ö»øé»è ò à ¾ ɾÁ È ò Áì½À ñ ɺ. ¾ ɾÁ È ò Áì½ À ñ ɺ À ñ ¾ ½ê ò ê¾ º¾ ¾. ¾ ª¾ 25. ò º øé«õ À ¾½»É¾ øé«õ À ¾½»É¾ Ͼ À«ò øéê Ä É»ñ ¾ À ¹¾  ö ¾ ¾ ɾ Á È ò Áì½ À ñ ɺ. øé«õ À ¾½»É¾ ó ò š: 1. ð- ¾ - È -À¹ìõº- ¾ - - ö -ê -µøè-ã É- ¼ ; 2. Á É ¾ ªÒÀ í¾îé¾ê ª Í ; 3. Ã¹É ¾ Áì½ ½ÀÎó¹ùñ «¾ ªÈ¾ Å ê ²ö ²ñ À«ò ½ óªòà í¾îé¾ê ê ȼ ɺ ; 4.»Éº ð ȾÀ ¹¾ Áì½ Ä É»ñ ¾ ³œ ³ø ½²¾ º ªö À²ô ñ ªö À í¾ øè ñ ö ; 5. Ä É»ñ ¾ ö ɺ, À Á À²ô»ñ ½ ñ ¾ º IJ º ªö ; 6. ½ Ò«õ À ó ½ óº¾ ¾ Áì½ Ò«õ ñ ñ à ½«¾ ¾ ½ê ò ȼ ñ ¾ ɾÁ È ò Áì½À ñ ɺ À : ¾ À ñ  À² ó, ¾ À í¾œºº À õº µè¾ ò ö Ͼ ; 7. ÒùɫȾ»ø, ñ êô ²¾, À ó Á Ȳ¾ ê ½²¾Ã¹ÉÀ ¼ ˆ ¼ ; 8. Ä É»ñ ¾ È ÀÍõºê ÀϾ½ ö ê¾ É¾ ½«¾ ê ²ñ À ö¾, º¾¹¾, À ô È ¹, ¾ ðìò ¾ ê¾ É¾ ¾ Á², ¾ ±ô ºö»ö ò ¾ ó, ¾ ñ õ ²ø ì À ö¾ Á콺ˆ Å; 9. Ä É»ñ ò ºˆ Å ª¾ ê Ä É ö Ä ÉÃ ì½ ¼ ö Ͼ. ¾ ª¾ 26. ²ñ ê½ º ñ ö ö Íõ ¾ ñ ª ¹¾ Ä É»øÉ Íõ ²ö À¹ñ øé«õ À ¾½»É¾ ¾ ¾ ɾÁ È ò Áì½ À ñ ɺ Íõ Ä É»ñ Ó ø Ⱦ ¾ ȼ ñ ¾ ɾÁ È ò Áì½À ñ ɺ ªÉº Á É ¾ ªÒºö ¾ ö º ɾ, ªÒÀ í¾îé¾ê ª Í Íõ ªÒºö ¾ ñ ª ºˆ ê ȼ ɺ ²Éº ¼ ñ ðªéº Ã¹É ¾ È ÀÍõºÁ ú øé«õ À ¾½»É¾. ñ ¾ºö ¾ ñ ª º ²ñ, ìñ, Á ì¾ É¾ ¾, ºö ¾ ñ ª ½¹¾ ö, ºö ¾ ñ ª ñ ö Áì½ º ö ªÉº  ½ ¾ ô ¾ºö»ö 11

12 ùÉê ñ ö»øéà«ò ¾ ½ê ªÈ¾ Å ê À ñ ¾ ɾÁ È ò Áì½À ñ ɺ Áì½ ö»é¾ º ¾ ½ê Ⱦ À²ô Òùɪö À ñ À¹ ô Áì½À ñ À í¾ ¾ à ¾ ½ ñ Á콪ɾ ¾ ɾÁ È ò Áì½À ñ ɺ. À²ô ½ ñ Á콪ɾ ¾ ɾÁ È ò Áì½ À ñ ɺ ìñ «½ ¾ ɾ ª ½ ½ ½ ¾ ªÉ¾ ¾ ɾ ½. ¾ ª¾ 27. ¾ À ó ½ óªò øé ½ê ò À ôä É»ñ Á É ¾ ȼ ñ ¾ ɾÁ È ò Áì½ À ñ ɺ ÁìÉ À í¾îé¾ ê ª Í ªÉº À ó ½ óª¾ ö Ͼ Ⱦ É ¾ À ó ½ óº¾ ¾ À ñ ªí ªÉº À ó ¾ õ Œ º  È,»ó»Éº Àºö¾ Ã¹É ¾ º øé«õ À ¾½»É¾ ¹ùõ øé ¾Á É ¾ ì êñ ²½ ¾ ²Éº êñ»ñ ¾ ¾ ìñ Áì½ ¾ º IJùɲ ȼ. «É¾¹¾ ó¹ùñ «¾ ²¼ ²ð ð ½ º ½ ó ùÉĺ ½ ¾ ½ ¾ ö À²ô ³Éº ¾ ²ò ¾ì½ ¾ªñ ò ìö Âê øé ½ê ò Áì½Ã É Áê ȾÀ ¹¾ ì êñ Ⱦ ö Á ò à Áì½ È¾ ú ¾ ªÈ¾ Å. ¾ ª¾ 28. ¾ È À¹ùõº º À í¾îé¾ê ªÒ øé«õ À ¾½»É¾ à À ì¾ À ó ½ ó À í¾îé¾ê ª Í ªÉº ½ ¾ ö êö ñ ²¾ È ê ȼ ɺ À : Á², ñ ñ ö ö À ¾½ Áì½²¾ È ºˆ Å À²ôÃ¹É ¾ È À¹ùõº ºñ À ñ Áì½»ó È, Ã¹É ¾ ðìò ¾ ê¾ É¾ ¾ Á², Ã¹É ô ¾ Áì½ øé«õ À ¾½»É¾ Ä ½ «¾ ê ²ñ À ö¾ê º IJ. à ðì½ óê øé«õ À ¾½»É¾ À ñ À ñ ªÉº Àºö¾Ã à ÈÀ ñ ²òÀ ȼ ñ ¾ ³œ ³øê¾ É¾»È¾ ¾ Áì½ ò Ã, ªº ½Îº ¾ ªÉº ¾ ½À²¾½ º À ñ, ùÉÀ ñ Ä É»ñ øé ö ɺ, Ã¹É ¾ È ÀÍõºÀ ñ ñ õ øè º ö Áì½ ñ ö. ìñ ö ì¾ ê À ñ øé«õ À ¾½»É¾ µøèªè¾ ½Àê ½«¾ êø ¹ùõ ö ø ì¾ ½ ½Àê ªÉº Ã¹É ¾ È À¹ùõººñ À ñ Áì½»ó ú Á È øé«õ À ¾½»É¾ À ñ ªí ¾ º IJ Áì½ ½¹ ñ ó ¾ ²Éº êñ ½ ¾ ñ À í¾îé¾ê ȼ ɺ º ½Àê À²ô À ó ½ óªò øé ½ê ò, ¾ ðã¹é ¾ È ÀÍõºÁ È øé«õ À ¾½»É¾ ñ õ ½Àê. ìñ ö ªÈ¾ ½Àê ê À ñ øé«õ À ¾½»É¾ µøè ì¾ º ¾ ½ ½ ªò ñ ª¾ ñ êó ¾ Àêò šáìé À í¾îé¾ê º ì¾ ªÉº ²ö ²ñ ñ ½«¾ êø ¹ùõ ö ø ½Àê º øé«õ À ¾½»É¾ ½ ì¾ Â È¾ ½ ¾ ªÈ¾ ½Àê À²ô È Ã¹É øé«õ À ¾½»É¾ ñ õ ½Àê. 12

13 Ï êó 2 ¾ ªÉ¾ ¾ Ã É ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½ À ñ ɺ à º ö ¾ ª¾ 29. ¾ Ã É ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½ À ñ ɺ à º ö ¾ Ã É ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½ À ñ ɺ à º ö Á È ¾ ½ê Íõ ¾ À ó À ó º ö à ö Î Ã º ö ɾ ö ½êö ªÒ»È¾ ¾, ò à Íõ ñ ò º Á È ò Íõ À ñ ɺ à º ö. ¾ ª¾ 30. ö ½êö ªÒ»È¾ ¾ ¾ Ã É ¾» Á» ê ó ö ½êö ªÒ»È¾ ¾ Á È ¾ ½ê º ö à ö Î Ã º ö À»ñ ùÉÁ È ò Íõ À ñ ɺ µøèã º ö À ó ò, À ºö ½ Íõ Ä É»ñ ¾ À ñ ½Á ºº à ¾ ê ªó, êðì½ ¾, ¾ ñ ñ, ¾ ø ñ, ¾ õ ê Àìö¾ Íõ ¾ ½ê ê ¹ ¾ ɾ. ¾ ª¾ 31. ö ½êö ªÒ ò à ¾ Ã É ¾» Á» ê ó ö ½êö ªÒ ò à Á È ¾ ½ê º ö à ö Î Ã º ö ɾ ¾ À ¹¾ ªÒ ò à º Á È ò Íõ À ñ ɺ à º ö À : ¾ ê ò ½ ¾, ¾ ñ ñ, ¾ ɺ Ⱦ, ¾ à Ȼɾ, ¾ À ¾½À š ¼ ó, ¾ ó ÒùÉÀ ô Ĺ ¼ ¾ ªÈ¾ Å À ñ ªí ¼ ¾ ñ ö. ¾ ª¾ 32. ö ½êö ªÒ ñ ò ¾ Ã É ¾» Á» ê ó ö ½êö ªÒ ñ ò Á È ¾ ½ê º ö à ö Î Ã º ö  À ª½ ¾ ɾ ¾ À ¹¾ Á È ñ ò º º ö Áì½ ½Á ºº à ¾ ½ê ªÈ¾ Å À : ¾ Àºö¾ ñ ò º º ö Ä Ã É È ªö ê Ò«õ ªÉº ª¾ ö Ͼ ; ¾ Ò ½ªò ñ ²ñ ê½ìé¼ ø º ö ; ¾ À»ñ Ã¹É Á È ò ÒÄ É»ñ ò õ êº ø ðë½ ö ª¾ ê Ä É ö Ä Éà ö Ͼ ; ¾ ê ì¾ À»õº ¾, ñ ò ªÈ¾ Å º º ö. ¾ ª¾ 33. ò º øé«õ À ¾½»É¾ Á È ò Áì½ À ñ ɺ ê «õ À ¾½»É¾ ¾ ¾ Ã É ¾» Á» à º ö ó ò»éº ð ¾ È ÀÍõº ¾ ½ ¾ ò º º ö, øéµøèã É ¼, ¾ ² ɺ Íõ Á É ¾ ªÒºö ¾ ö º ɾ À²ô ô ¾ºö»ö øéã É ¾» Á» ùɵ À ö¾ Áì½ È¼ Á ²ô ªò ê Ò ó À²ôÃ¹É ó ¾ «õ ªÉº º º Áì½ ó ¾ ¾ ²¾ à º ö. 13

14 à ðì½ óê ¾ Ã É ¾» Á» ¹¾ À ñ ºñ ª½ì¾»É¾ Á» À ñ ¾ ½ê ò ê¾ º¾ ¾ øé«õ À ¾½»É¾ ó ò Á É ¾ ªÒÀ í¾îé¾ê ª Í À²ôÁ ÉÄ ª¾ ì½ ¼ ö Ͼ. ¾ ª¾ 34. ¾ Ã¹É ¾ È À¹ùõºÁ È øé«õ À ¾½»É¾ Áì½ ¾ ö ɺ øéã¹é ¾ È ÀÍõº ½ ¾ ò º ö ê Ä É²ö À¹ñ À¹ ¾ Íõ»øÉ È¼ ñ ¾ Ã É ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½À ñ ɺ ê ªö µøèã IJºñ ª½ì¾ Á È ó ò Íõ»È¾ ¾, «õ Áª½ªÉº À«ò ò à ÍõÄ É»ñ ¾ À ¹¾ ê¾ É¾ ñ ò ö ªÉº Ã¹É ¾ È ÀÍõº ª¾ ìñ ½ ½, ì½ ñ º ¾» Á» Áì½ ¾ À ñ»ó È É ¾ À í¾ Ä ¹É¾, ó ¾ Ã É ¾» Á», Ä ÈÀ ú, ô ¾ºö»ö øè ðì½ ó É ªö Àº Íõ»Éº ðã¹é ö ºˆ Íõ ¾ ñ ª À í¾ ¾ È ÀÍõº µè¾ êñ ¾. øéê µøèã É ¼, ö ºˆ Íõ ¾ ñ ª ê Ä É²ö À¹ñ À¹ ¾ Íõ «õ»éº ðã¹é È ÀÍõº øé«õ À ¾½»É¾ ê ªö µøèã IJºñ ª½ì¾ Á È ó ò,»è¾ ¾, «õ Áª½ªÉº À«ò ò à ÍõÄ É»ñ ¾ À ¹¾ ê¾ É¾ ñ ò ªÉº È ÀÍõº øé«õ À ¾½»É¾ ª¾ òêó ¾ ê Ä É È¾ ¾Ã ñ Àêò š. à ðì½ óê ó ¾ Ã É ¾» Á» ¹¾ À ñ ºñ ª½ì¾»É¾ Á» ½Á ºº É ¾ ê»é¾»è¾ ¾, ¾ ø À ö¾, ¾ ê ì¾ É¾ À²À»õº ¾, ñ «º Á콺ˆ Å ªÉº Ã¹É ¾ È ÀÍõºÂ È ª¾ ê Ä É ö Ä Éà ñ êó 1 Áì½ 2 ¾ ª¾ 28 º ö Ͼ ½ ñ š. ö Íõ ¾ ñ ª ê Ã¹É ¾ È ÀÍõº øé«õ À ¾½»É¾ É ¾ ðìò à ½Ä É»ñ ¾ É º Áì½ ö ɺ ª¾ ö Ͼ. ¾ ª¾ 35. ¾ Á ÉÄ ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½ À ñ ɺ à º ö À ô ó ¾ Ã É ¾» Á» ê ÒÀ ñ ºñ ª½ì¾»É¾ Á» À ó à º ö ¾ Á ÉÄ ªÉº Àì ¾ ½ ¾ ò º ö, ¾ ² ɺ Ã É ò, ö Ã É ¼, ÎÈ ¾ Ã¹É ô ¾, ÎÈ Ä ÈÀ ú ɾ À ñ øéä ÈÀ ú ô ¾ºö»ö ö ²œ «¾ ¾ ¾ ñ ó º º Áì½ ¾ ¾ º º ö. à ðì½ óê ÎÈ Ä ÈÀ ú ɾ ¹¾ Ò ¾ ¾ Á ÉÄ Ä É Íõ ó ¾ Ã É ¾» Á» ê À ñ ºñ ª½ì¾»É¾ Á» ÁìÉ ÎÈ Ä ÈÀ ú ɾ, ÎÈ ¾ Ã¹É ô ¾, øé«õ À ¾½»É¾ Íõ ø骾 Îɾ º øé ȼ ó ò Ä Á É ¾ ªÒÀ í¾îé¾ê ª Í. ¾ ª¾ 36. ¾ À ó ½ ó º À í¾îé¾ê ª Í 14

15 À ôä É»ñ Á É ¾ ¾ ÎÈ Ä ÈÀ È É¾, ÎÈ ¾ Ã¹É ô ¾, øé«õ À ¾½»É¾ Íõ ø骾 Îɾ º øé ȼ ÁìÉ À í¾îé¾ê ª Í ªÉº À ó ¾ Á ÉÄ ö ²œ «¾ ¾ ¾ ñ ó º º Áì½ ¾ ¾ º º ö. «É¾ ¾» Á» ¹¾ ÒÀ ñ ºñ ª½ì¾»É¾ Á» ðã¹é²½ ¾ ¾ Ä ÈÀ ú, ô ¾ºö»ö øè ð ì½ óã¹é õ ó Áì½Ä ÉÀ œºà ôã ñ Áì½ ñ. à ðì½ óê Ò ¾ ¾ Á ÉÄ Ä É Íõ ó ¾» Á» ê À ñ ºñ ª½ì¾»É¾ Á» Ã¹É À í¾îé¾ê À ó ½ ó Áì½ Ã É ¾ ª½ ¾ ªÈ¾ Å ª¾ ê ö Ä Éà ö Ͼ. à ¾ À ó ½ ó «É¾¹¾ óíñ «¾ µ µõ ȾÀ ñ ¾ ½ê ò ê¾ º¾ ¾ÁìÉ Ã¹É ½ º ½ ó ùÉĺ ½ ¾ ½ ¾ ö À²ô²ò ¾ì½ ¾ ³Éº ¾ ª¾ ö ¹ ¾. ¾ ª¾ 37. ¾ ½ ñ ¾ Ã É ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½ À ñ ɺ à º ö ¾ Ã É ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½ À ñ ɺ à º ö À ñ ñ ¹¾ Î ê À ñ IJºñ ª½ì¾ ªÒ ñ ö, ó ö ½êö ªÒ º ö, ²¾Ã¹É º ö ¾ ¾ ºö º È, Áª Á, À»ñ ùÉÁ È ò Áì½À ñ ɺ Ò ¾ ¾ µøè º ö Ä É Á콪ö À ñ À¹ ô º ¾ ɾÁ È ò Áì½À ñ ɺ, µ¾à ªò,  À² ó. À²ô ½ ñ ¾ Ã É ¾» Á» à º ö ºö ¾ ö º, Á ì¾ É¾ ¾ Á콺ö ¾ ñ ª ½¹¾ ö ê ì êñ ºö ¾ ñ ª ñ ö ªÉº Àºö¾Ã à È ½ ¾ ô ¾ºö»ö À²ôÃ¹É º ö ó ¾ «õ ªÉº º º, ½ªò ñ ò ½ÀÏó²¾ ò Œ ¾ Á à ÈÀ»ñ Ã¹É ½«¾ ñ º ö ó ¾ Ï êè¼, ó ¾ ¾ Áì½ É¾ Îɾ. ¾ ª¾ 38. ò º Á È ò Áì½ À ñ ɺ à ¾ Ä É»ñ ô ¾ À²ô»ñ ½ ñ ¾ ö ɺ ò Áì½ ö ½Â¹ ºñ º ê º ªö, Á È ò Áì½À ñ ɺ ó ò Ä É»ñ ô ¾, Á ½ ê¾ É¾ ö Ͼ, ɾ Á ò ò Ã, ɾ ½²¾ Áì½ É¾ ºˆ Å ¾ ¾ ñ ª Ã¹É ô ¾. ìñ ò Áì½ ÎÉ¾ê º ¾ ñ ª Ã¹É ô ¾ ½ ö Ä ÉÃ ì½ ¼ ¾ ½À²¾½. ²¾ êó V ¾»ñ ò º ªÒ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ö ɺ Á È ò ¾ ª¾ 39. ¾»ñ ò º º ìñ ìñ ¾ ½Â ¾, ì½ ¼ ö Ͼ, ö Ä Áì½ ¾ ª½ ¾ ªÈ¾ Å µè¾ À ñ ì½ ö ȼ ñ ¾ ²ñ ê½ ¾, ö ɺ ò, ö ½Â¹ º Á È ò ì 15

16 êñ ¾ ½ ñ, ªÉ¾ ¾ ɾÁ È ò Áì½À ñ ɺ, ¾ ªÉ¾ ¾ Ã É ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½À ñ ɺ à º ö ÁìÉ º Ã¹É ½ÁÎ ¾ ê ȼ ɺ ñ ª ½ªò ñ. ìñ ½Îº ö ½ ¾ ª¾ ¾ ÀϾ½ ö À²ô»ñ Ã É ¾ À ô Ĺ º ºö ¾ ê À»ñ Îɾê ñ Àêö¾ê Á È øé«õ À ¾½»É¾ ¾ ¾ ɾ ½ Áì½ ¾ Ã É ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½ À ñ ɺ à º ö. À²ôÀ»ñ Ã¹É ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ö ɺ Á È ò ó ½ ò êò ö ó ìñ ó ½Â ¾ Ã¹É É¾ ª º êô ²ñ ê½ ¾Á È ò. ¾ ª¾ 40. ¾»ñ ò º º ñ ö Á ì¾ É¾ ¾, ºö ¾ ñ ª ½¹¾ ö Áì½ ºö ¾ ñ ª ñ ö ó ¾»ñ ò º à ¾ ô ¾ºö»ö, ɾ À ˆº Ä, º ¾ ½ à ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ö ɺ ò, ö ½Â¹ º Á È ò ²Éº ñ ðà í¾»è à ¾ ñ ª ½ªò ñ ½Â ¾, ì½ ¼ ö Ͼ, ö Ä Áì½ ¾ ª½ ¾ ªÈ¾ Å º ìñ ª¾ ê Ä É ö Ä É Ã ¾ ª¾ 39 º ö Ͼ ½ ñ š. ¾ ª¾ 41. ¾»ñ ò º º º ö º ö øé, À ó Áì½ Ã¹Éº ¾ Á ÈÁ È ò Áì½ À ñ ɺ à ¾ ²ñ ê½ ¾ªö Àº µè¾»º ɾ, Ä É»ñ ¾ ½ÀÏó²¾, ò, ö ½Â¹ ɾ ªÈ¾ Å. º ¾ š º ö ñ ó ²ñ ê½ã ¾ ö ɺ Á È ò Áì½À ñ ɺ ¾ ¾ ɾ ½ ì êñ ¾ Ã É ¾» Á» à º ö. ¾ ª¾ 42. ¾»ñ ò º º Á È ò Á È ò ªÉº À ñ À í¾ ¾ à ¾ ²ñ ê½ ¾ªö Àº ê¾ É¾»È¾ ¾, ò Ã, ¾ ô ¾, ò ¾ ó Áì½ ó õá» ¾, ö ì½ ñ ê¾ É¾ ¾ À õº, Á ò, À «½ ò, ñ ê½ ½ê Œ ñ ö, ɺ ñ ¾ Œ ɺ ñ ¾ ½¹ ö Áì½ ¾ ªÈ¾ ½Àê. º ¾ š Á È ò ñ ªÉº À ñ À í¾ ¾ à ¾ ö ɺ ò, ö ½ ¹ ºñ º ê º ªö, ó ½ªòì½ ñ ªö Òùɪö À ñ À¹ ô º ¾ ɾÁ È ò Áì½À ñ ɺ, ½ ñ, ªÉ¾ ¾ ɾÁ È ò Áì½ À ñ ɺ ì êñ ªÉ¾ ¾ Ã É ¾» Á» à º ö. ²¾ êó VI ¾ É º Áì½ ¾ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ¾ ö ɺ Á È ò ¾ ª¾ 43. ºö ¾ É º Áì½ ¾ 16

17 ìñ «½ ¾ É º µè¾ À ñ Àº ½²¾ Áì½ ¾ ¾ ñ ª ½ªò ñ ȼ ñ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ¾ ö ɺ Á È ò. ìñ «½ ¾ º Ã¹É ½ÁÎ ¾ ê ȼ ɺ À ñ ªí Á È ½ÁÎ ¾ê¾ì½ ½, ô ¾, «½Á¹ì Ⱦ Áì½ ñ ê½ ½ê, Á» ¾ Áì½ ½¹ ñ ó ¾ ñ ö, ɺ ñ ¾ ½¹ ö, ¾ ªÈ¾ ½Àê, ºö ¾ ö º êéº «, ²Éº ñ ½¹½ ²ñ Á È ò ì¾, Á ì¾ É¾ ¾, ½¹½²ñ ½ ¾ ì¾, ½ ½ ¾ Î È ½ ¾ ö ½ªò ñ ì¾, ºö ¾ ĺ ½ ¾ ½ ¾ ö É º Áì½ ¾ ȼ ñ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ¾ ö ɺ Á È ò. à ¾ É º Áì½ ¾ ȼ ñ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ¾ ö ɺ Á È ò Á È ½¹½ ²ñ Á È ò ì¾ À ñ à ¾ à ¾ ½ ¾ ¾ ì½¹ Ⱦ ²¾ È ªÈ¾ Å ê ȼ ɺ. à ðì½ óê À ñ ìñ «½ ¾ ½ ɾ ½ ½ ½ ¾ ½À²¾½ ò ȼ ñ ¾ É º Áì½ ¾ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ¾ ö ɺ Á È ò ðä É. ¾ ª¾ 44. ò Áì½ ÎÉ¾ê º ºö ¾ É º Áì½ ¾ ºö ¾ É º Áì½ ¾ªÈ¾ Å ê Ä É ö Ä Éà ¾ ª¾ 43 º ö Ͼ ½ ñ š óîé¾ê ¾ ì½ ¼ ¾, ¾ ª½ ¾ Áì½ ñ ª ½ªò ñ ¼ ¾ É º Áì½ ¾ ȼ ñ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ¾ ö ɺ Á È ò ª¾ º À ò Áì½ÎÉ¾ê º ªö. ¾ ª¾ 45. ò Áì½ ÎÉ¾ê º ø ¾ ½¹½²ñ Á È ò ì¾ Ã ¾ É º Áì½ ¾ ȼ ñ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ¾ ö ɺ Á È ò ø ¾ ½¹½²ñ Á È ò ì¾ ó ò Áì½ÎÉ¾ê ªí ªð š: 1. í - ɾ, ɾ -»È¾ - ½- - ¾, Á - ¾,  - ¾, ì½- ¼ - ö -¹ ¾ ê - ²ö -²ñ -À«ò - ¾ ²ñ -ê½- ¾ Áì½- ¾ - ö - ɺ -Á È- ò À²ô- ½-À¹ ó-ªò-ºö - ¾ ê - ȼ - ɺ -²ò- ¾-ì½- ¾-ªö -ìö ; 2.  ½ ¾, ô ¾ºö»ö Á ê¾ ½Â ¾ º ²ñ, ö Ͼ º ìñ ȼ ñ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ¾ ö ɺ Á È ò ; 3. ñ ª ¾ Ã¹É ô ¾ ȼ ñ ò Áì½ ö ½Â¹ º Á È ò Áì½ À ñ ɺ ; 4. š, ªò ª¾, ¾ Áì½ øé ¾ ñ ª ½ªò ñ Á ê¾, ö Ͼ, Á ¾, Á ¾,  ¾ ªÈ¾ Šȼ ñ ¾ ²ñ ê½ ¾, ¾ ö ɺ ò Áì½ ö ½Â¹ º Á È ò Áì½ À ñ ɺ ª¾ º À ¾»ñ ò º º ªö ; 17

18 5. Á ½ Íõ ½ÀÎóùɲ¾ È È¼ ɺ Á ÉÄ ¾ ½ê ê Ò«õ ªÉº Áì½ Ã¹É ªº ²¾ à ö ¾ ò ñ ñ ÁªÈ ñ ê Ä É»ñ ½ÀÎó À ñ ªí Ä. à ðì½ óê ÒÄ É»ñ ¾ Á ÉÄ ¹ìõÁ ÉÄ ÒÀϾ½ ö ø ¾ ½¹½²ñ Á È ò ì¾ ó ò ½ÀÎóªÒºö ¾ Àêò «ñ ²ò ¾ ì½ ¾Á ÉÄ. «É¾ Ⱦ ¾ ½ê À ñ ¾ ½ê ò ê»é¾ Á» ð ó ò ½ÀÎóùÉÀ í¾îé¾ê ª ¹ì À ó ½ óªò øéì½à ó ª¾ ö Ͼ ; 6. ½ ¾ ö êö ñ ²¾ È ê ȼ ɺ à ¾ É º Áì½ ¾ ¾ ñ ª ½ªò ñ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ö ɺ ò ö ½Â¹ º Á È ò Áì½À ñ ɺ ; 7. ½ÍÐ ªóì¾ ¾ Áì½ì¾ ¾ ¾ ñ ª ½ªò ñ Á ê¾ ½Â ¾, ì½ ¼ ö Ͼ ȼ ñ ¾ ²ñ ê½ ¾Áì½ ö ɺ Á È ò  ½ ¾ ö êö ñ ²¾ È ê ȼ ɺ ; 8. ½ªò ñ ò Áì½ ÎÉ¾ê ºˆ Å ª¾ ê Ä É ö Ä ÉÃ ì½ ¼ ö Ͼ. ¾ ª¾ 46. ò Áì½ ÎÉ¾ê º ½¹½²ñ Á È ò ½ÁÎ ¾ Áì½ êéº «Ã ¾ É º Áì½ ¾ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ¾ ö ɺ Á È ò ½¹½²ñ Á È ò ½ÁÎ ¾ Áì½ êéº «ó ò Áì½ ÎÉ¾ê ªí ªð š: 1. í ɾ,  ½ ¾, À ó Á È, ñ ª ½ªò ñ ½Â ¾, ì½ ¼ ö Ͼ, Á ¾,  ¾, ȼ ñ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ¾ ö ɺ Á È ò ; 2. Ã¹É ô ¾ ȼ ñ ò Áì½ ö ½Â¹ º Á È ò Áì½ À ñ ɺ ; 3. š Áì½ ¾ ¾ ñ ª ½ªò ñ ì½ ¼ ö Ͼ, ¼ ¾ ªÈ¾ Šȼ ñ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ¾ ö ɺ Á È ò ê º µøèã º À ¾»ñ ò º º ªö ; 4. Á ½ Íõ ½ÀÎóùɲ¾ È È¼ ɺ Á ÉÄ ¾ ½ê ê Ò«õ ªÉº Áì½ Ã¹É ªº ²¾ à ö ¾ ò ñ ñ ÁªÈ ñ ê Ä É»ñ ½ÀÎóÀ ñ ªí Ä. à ðì½ óê ÒÄ É»ñ ¾ Á ÉÄ ¹ìõ Á ÉÄ ÒÀϾ½ ö ½ ¹½²ñ Á È ò ½-Á¹ - ¾ Áì½-êɺ -«ó ò ½ÀÎóªÒºö ¾ Àêò «ñ ²ò ¾ì½ ¾Á ÉÄ. «É¾ Ⱦ ¾ ½ê À ñ ¾ ½ê ò ê»é¾ Á» ð ó ò ½ÀÎóùÉÀ í¾îé¾ê ª ¹ì À ó ½ óªò øéì½à ó ª¾ ö Ͼ ; 5. ½ ¾ ö êö ñ ²¾ È ê ȼ ɺ à ¾ É º Áì½ ¾ ȼ ñ ¾ ñ ª ½ªò ñ ¾ ²ñ ê½ ¾ Áì½ ö ɺ ò ö ½Â¹ º Á È ò Áì½ À ñ ɺ ; 18

19 6. ½ÍÐ ªóì¾ ¾ Áì½ì¾ ¾ ¾ ñ ª ½ªò ñ Á ê¾ ½Â ¾, ì½ ¼ ö Ͼ ȼ ñ ¾ ²ñ ê½ ¾Áì½ ö ɺ Á È ò  ½ ¾ ö êö ñ ²¾ È ê ȼ ɺ ; 7. ½ªò ñ ò Áì½ ÎÉ¾ê ºˆ Å ª¾ ê ö Ä ÉÃ ì½ ¼ ö Ͼ. ²¾ êó VII ½Â ¾ ªÒ øé ó ö ¾ Áì½ ¾ ª½ ¾ ªÒ øéì½à ó ¾ ª¾ 47. ½Â ¾ ªÒ øé ó ö ¾ ö Íõ ¾ ñ ª ê ó ö ¾ óà à ¾ ñ ª ½ªò ñ, À í¾»è, É º, ¾ ¾ ²ñ ê½ ¾, ö ɺ ò Áì½ ö ½Â¹ ºñ º ê º Á È ò Áì½ À ñ ɺ, È ÀÍõº øé«õ À ¾½»É¾, ½ ñ, ªÉ¾ ¾ ɾÁ È ò Áì½ À ñ ɺ Íõ ¾ Ã É ¾» Á» à º ö ì êñ ¾ Ã¹É ô ¾ ½Ä É»ñ ¾ ɺ ð Áì½ ½Â ¾ ªÈ¾ Ū¾ ì½ ¼ ¾. ¾ ª¾ 48. ¾ ª½ ¾ ªÒ øéì½à ó ö Íõ ¾ ñ ª ê Ä Éì½À ó ö Ͼ ½ ñ š ½«õ ½ªò ñ ¾ ª½ ¾ ªÈ¾ Å À : ¾ ª½ ¾ ô ¾ºö»ö ¹ùõ ¾ ª½ ¾ ê¾ º¾ ¾ ª¾ ÁªÈ ðì½ óà ö¾ Íõ Îñ ì êñ ¾ à ÉÁê ȾÀ ¹¾ ê¾ Á²È. ¾ ª¾ 49. ¾ ª½ ¾ ê¾ º¾ ¾ªÒ ¾ ɾÁ È ò Áì½ À ñ ɺ ö à ¹¾ Ä É ½ê ò à ½«¾ ¾ ɾÁ È ò Áì½À ñ ɺ ½«õ ìö Âê ªñ ºò ½ì½²¾ ÁªÈ ¹É¾ ó ¹¾ ò ¹É¾ ó Áì½ ½«õ ñ ÃÏ ÁªÈ ó ¹¾ ó Áì½ ½«õ»ò ñ ª¾ ê Ä û ö Ä Éà ¾ ª¾ 32 º ö Ͼ º¾ ¾. à ðì½ óê øé ½ê ò ó ¾ ñ ª À ñ È, øé«õ À ¾½»É¾ À ñ À ñ, øé«õ À ¾½»É¾ ó ÁªÈ º ö Ä, À ñ ¾ Ã É ò º øé ½ê ò, øé«õ À ¾½»É¾ Ä É»ñ ¾ À ñ ¾¹ñ, À ºö ½ ¹ìõÀ ò øé ½ê ò à ½«¾ ¾ ɾÁ È ò Áì½À ñ ɺ ½«õ ìö Âê ªñ ºò ½ì½²¾ ÁªÈ ò ¹É¾ ó ¹¾ ¾ ó Áì½ ½«õ ñ ÃÏÁªÈ ó ¹¾ ó Áì½ ½«õ»ò ñ ª¾ ê Ä û ö Ä Éà ¾ ª¾ 32 º ö Ͼ º¾ ¾. à ðì½ óê ¾ ½ê ò ¹¾ Ä ÉÀ»ñ Ã¹É øé«õ À ¾½»É¾ ²ò ¾ ª½Íº ó ò, ªò Âì Àº Íõ À ó ò øé ½ê ò à ½«¾ ¾ ɾÁ È ò Áì½ À ñ ɺ ½«õ ìö Âê ªñ ºò ½ì½²¾ ª½Íº ó ò Áì½ ½«õ ñ ÃÏ ÁªÈ 19

20 ó ¹¾ ó Áì½ ½«õ»ò ñ ª¾ ê Ä É ö Ä Éà ¾ ª¾ 32 º ö Ͼ º¾ ¾ Íõ ½¹¾ ó ò. ¾ ½ ¼ ùÉÁ È ¾ ½ê ò, ¾ ²½ ¾ ¾ Ò ¾ ½ê ò 𠽫õ ìö Âê. ö à ¹¾ Ä É ö»øé»è ò à ¾ ɾÁ È ò Áì½ À ñ ɺ ª¾ ê Ä É ö Ä É Ã ñ êó 3 ¾ ª¾ 24 º ö Ͼ ½ ñ š ½«õ ìö Âê ªñ ºò ½ì½²¾ ÁªÈ ó ¹¾ ò ó Áì½ ½«õ ñ ÃÏ ÁªÈ ó ¹¾ ó Áì½ ½«õ»ò ñ ª¾ ê -Ä É ö Ä Éà ¾ ª¾ 32 º ö Ͼ º¾ ¾. ¾ ª¾ 50. ¾ ª½ ¾ ªÒ ¾ Ã É ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½ À ñ ɺ à º ö ö à ¹¾ Ä ÉÃ É ¾» Á» ªÒÁ È ò Áì½ À ñ ɺ à º ö ª¾ ê Ä É ö Ä Éà ¾ ª¾ 30, 31, 32 º ö Ͼ ½ ñ š ½«õ ô ¾ºö»ö Áì½ È¾ Àªõº. à ðì½ óê ¾ Ã É ¾» Á» à º ö ¹¾ À ñ ¾ ½ê ò ê¾ º¾ ¾ øé ½ê ò ½«õ ìö Âê ª¾ ö Ͼ º¾ ¾. ¾ ª¾ 51. ¾ ª½ ¾ ê¾ º¾ ¾ªÒ øéê ÒÃ¹É ¾ È ÀÍõºÁ È øé«õ À ¾½»É¾ ö à ¹¾ ÒÄ ÉÃ¹É ¾ È ÀÍõºÁ È øé«õ À ¾½»É¾ ¾ ¾ ɾÁ È ò Áì½À ñ ɺ Íõ ¾ ¾ Ã É ¾» Á» à º ö ê À ñ ºñ ª½ì¾»É¾ Á» êñ Åê ªö ó ¾ ¾ ¾ È ÀÍõºÄ É ½«õ ìö Âê ª¾ ¾ ª¾ 86 º ö Ͼ º¾ ¾. ¾ ª¾ 52. ¾ ª½ ¾ ê¾ Á²È º ¾ Âê ê Ä É ö Ä Éà ¾ ª¾ 49, 50 Áì½ 51 º ö Ͼ ½ ñ šáìé øé ½ê ò ñ ½Ä Éà ÉÁê ȾÀ ¹¾ ªÈ¾ Å À : Ⱦ ö, Ⱦ ö Á ò Ã, Ⱦ È ¾, ȾÀ ó ê¾, Ⱦ ò µøè²ñ À ö¾ Áì½ È¾À ¹¾ ºˆ Å. ²¾ êó VIII ö ñ ñ êé¾ ¾ ª¾ 53. ¾ ñ ª ½ªò ñ º -ùÉ-ìñ -«½- ¾ -Á¹È ¾-ê¾-ì½- ½-ìñ ½- ¾-êò- ½-Ī ½- ¾- ö -ì¾ Áì½- ø - ¾ - ½-¹½-²ñ -Á È- ò À ñ - øé- ñ -ª - ½-ªò- ñ - ö -Ͼ - ½- ñ - š. ¾ ª¾ 54. ö ñ ò 20

21 ö Ͼ ½ ñ š ó ö ñ ò ²¾ ¹ùñ À í¾ ò ñ ñ ÁªÈ ñ ½ê¾ ½Àê Á¹È ¾ê¾ì½ ½ìñ ½ ¾êò ½Äª ½ ¾ ö ì¾ ºº ìñ «½ ìñ ½ ¾ à ÉÀ ñ ªí Ä. Ó ö, ö ñ ñ à ê ñ ñ ö Ͼ ½ ñ šìé ÁªÈ«õ ö Àìó. ½ê¾ ½²¾Á¹È ¾ 21