pg _MCM720_22-Rus

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "pg _MCM720_22-Rus"

Bản ghi

1 Micro Hi-Fi System MCM720 PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcje obsługi Uživatelské příručky PoužívateIské príručky Felhasználói útmutatók

2 MAGYARORSZÁG Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek. Figyelem! A meghibásodott készüléket beleértve a hálózati csatlakozót is csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának! Garancia A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal. Névleges feszültség V/50 Hz Elemes működéshez... 2 x AAA/R03 Névleges frekvencia Hz (vagy Hz) Teljesítmény maximális W készenléti állapotban... < 1 W Érintésvédelmi osztály II. Tömeg kg Befoglaló méretek szélesség mm magasság mm mélység mm Rádiórész vételi tartomány URH... 87,5 108 MHz MW KHz LW KHz Erősítő rész Kimeneti teljesítmény...2 x 100 W PMPO... 2 x 50 W RMS ČESKA REPUBLIKÁ Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) můņe dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu. Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření! Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku. Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami SLOVAK REPUBLIC Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou! CAUTION Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation. 2

3 OPEN CLOSE % $ 8 9 * 6 7 ^ 3 1 ECO POWER STANDBY-ON RECORD BAND CLOCK SET DISPLAY RDS 5 MCM720 MICRO SYSTEM & 2 6 ) 7 ir USB DIRECT ALBUM / PRESET TUNING VOLUME 9 8 ( % 4 TIMER SET SOURCE PROGRAM DSC DBB INCREDIBLE SURROUND OPEN/ CLOSE $! WMA-MP3-CD/CD-R/CD-RW COMPATIBLE 0 3 3

4 4 Energy Star As an ENERGY STAR R Partner, Philips has determined that this product meets the ENERGY STAR R guidelines for energy efficiency.

5 Index êûòòíëè Polski Polski Česky Česky Slovensky Slovensky Magyar Magyar 5

6 ëó ÂappleÊ ÌË éåôäü àçîéêåäñàü èpëì ÎÂÊÌÓÒÚË... 7 àìùópï ˆËfl ÔÓ Óxp Ì ÒpÂ... 7 àìùóappleï ˆËfl ÔÓ ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË... 7 é ËÒÍ MP èó ÓÚÓ Í ëóâ ËÌÂÌËfl Ì Á ÌËÈ ÔÎ Ú èëú ÌË èó ÍÎ ÂÌË ÌÚÂÌÌ èó ÍÎ ÂÌË ËÌ ÏËÍÓ ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÓÁÏÓÊÌ Â ÒÓ ËÌÂÌËfl... 9 èó ÍÎ ÂÌË ÛÒÚappleÓÈÒÚ USB ËÎË Í appleú Ô ÏflÚË èó ÍÎ ÂÌË ÌÂ Í ÛÒÚappleÓÈÒÚ Û USB ìòú ÌÓ Í Ú pâè ËÒÚ ÌˆËÓÌÌ È ÔÛÎ Ú äìóôíë ÛÔapple ÎÂÌËfl äìóôíë ÛÔp ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ Ë ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÔÛÎ Ú éëçéççõö îìçäñàà ÇÍÎ ÂÌË ÒËÒÚÂÏ èâappleâíî ÂÌË appleâêëï ÓÊË ÌËfl Eco Power 12 ùíóìóïë Ì È ÚÓÏ ÚË ÂÒÍËÈ appleâáâapple Ì È appleâêëï êâ ÛÎËappleÓ Í appleóïíóòúë êâ ÛÎËappleÓ Í Á Û ÌËfl ê ÓÚ Ò CD/ MP3 èappleóë apple ÂÏ Â ËÒÍË èappleóë apple ÌË ëd Ç Ó ÚÂÍÒÚ Ç Óapple appleû ÓÈ Á ÛÍÓ ÓÈ ÓappleÓÊÍË èóëòí Ô ÒÒ Ê Ôapple ÂÎ ı Á ÛÍÓ ÓÈ ÓappleÓÊÍË 14 Ç Óp ÌÛÊÌÓ Ó Î ÓÏ / Ì Á ÌËfl (ÚÓÎ ÍÓ ËÒÍË MP3) ê ÁÎË Ì Â appleâêëï ÔappleÓË apple ÌËfl: SHUFFLE Ë REPEAT èappleó apple ÏÏËappleÓ ÌË Ùapple ÏÂÌÚÓ ËÒÍÓ CÚËapple ÌË ÔappleÓ apple ÏÏ ê ÓÚ Ï ÌËÚÓÙÓÌ /á ÔËÒ èappleóë apple ÌËÂ Í ÒÒÂÚ èâappleâïóúí Ì Á / ÒÚapple fl ÔÂappleÂÏÓÚÍ ÔÂapple 18 é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl o Á ÔËcË èó ÓÚÓ Í Í Á ÔËÒË á ÔËÒ Ò ÒËÌıappleÓÌÌ Ï Ì ÎÓÏ ÔappleÓË apple ÌËfl CD é ÌÓÍÌÓÔÓ Ì fl Á ÔËÒ á ÔËÒ Ò Ú ÈÏÂpÓÏ ÇÌ ÌË ËÒÚÓ ÌËÍË èó ÍÎ ÂÌË ÌÂ Í ÛÒÚappleÓÈÒÚ Û USB àòôóî ÁÓ ÌË ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ï ÒÒÓ ÓÈ Ô ÏflÚË USB óäëõ/íäâåöê ìòú ÌÓ Í ÒÓ ìòú ÌÓ Í ÙÛÌ͈ËË TIMER ÇÍÎ ÂÌËÂ Ë ÍÎ ÂÌË ÙÛÌ͈ËË TIMER ÇÍÎ ÂÌËÂ Ë ÍÎ ÂÌË ÙÛÌ͈ËË Á Ò Ô ÌËfl SLEEP íâıìë ÂÒÍË ı apple ÍÚÂappleËÒÚËÍË ìıó ìëíêäçöçàö çöàëèêäççéëíöâ èappleëâï apple ËÓ ç ÒÚappleÓÈÍ Ì apple ËÓÒÚ ÌˆËË èappleó apple ÏÏËappleÓ ÌË apple ËÓÒÚ ÌˆËÈ Ä ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓ ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌË èappleó apple ÏÏËappleÓ ÌË appleû ÌÛ ç ÒÚappleÓÈÍ Ì Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌÌ Â ÒÚ ÌˆËË 17 RDS ìòú ÌÓ Í appleâïâìë RDS 6

7 éåôäü àçîéêåäñàü Ñ ÌÌÓ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ÛÂÚ ÚappleÂ Ó ÌËflÏ ÔÓ apple ËÓËÌÚÂappleÙÂappleÂ̈ËË, ÂÈÒÚ ËÚÂÎ Ì Ï Ö appleóôâèòíóï ëóó ÂÒÚ Â. èpëì ÎÂÊÌÓÒÚË 2 ÍÓappleÓ ÍË ÍÓÎÓÌÓÍ ÑËÒÚ ÌˆËÓÌÌ È ÔÛÎ Ú ê ÏÓ Ì fl ÌÚÂÌÌ Îfl MW èpó ÓÎÓ Ì fl ÌÚÂÌÌ Îfl FM àìùópï ˆËfl ÔÓ Óxp Ì Òp àòôóî ÁÛÂÚÒfl ÏËÌËÏÛÏ ÛÔ ÍÓ Ó ÌÓ Ó Ï ÚÂpË Î. å Ó ÂÒÔ ËÎË ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ p Á ÂÎÂÌËfl ÛÔ ÍÓ ÍË Ì ÚpË pûôô : Í púóì (ÍÓpÓ Í ), ÔÓÎËÒÚËpÓÎ ( ÛÙÂp) Ë ÔÓÎË ÚËÎÂÌ (Ï ÍË Ë Á ËÚÌ È ÎËÒÚ). Ç ÒËÒÚÂÏ ËÁ ÓÚÓ ÎÂÌ ËÁ Ï ÚÂpË ÎÓ, ÔpË Ó Ì x Í ÔÂpÂp ÓÚÍ ÒÔÂˆË Î Ì ÏË ÍÓÏÔ ÌËflÏË. ëó Î ÈÚ ÏÂÒÚÌ Â Ôp ËÎ ËÁ ÎÂÌËfl ÓÚ ÛÔ ÍÓ ÍË, ÒÚ pó Ó Ó ÓpÛ Ó ÌËfl Ë ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌÌ x Ú pâè. àìùóappleï ˆËfl ÔÓ ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË èâpâ ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËÂÏ ÒËÒÚÂÏ ÔpÓ Âp Ú ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËÂ Ì ÔpflÊÂÌËfl, ÛÍ Á ÌÌÓ Ó Ì ÙËpÏÂÌÌÓÈ Ú ÎË Í (ËÎË ÓÍÓÎÓ ÔÂpÂÍÎ ÚÂÎfl Ì ÔpflÊÂÌËfl) ÂÈ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÒÚÌÓÏÛ Ì ÔpflÊÂÌË. Ç ÔpÓÚË ÌÓÏ ÒÎÛ Â Ò flêëúâò Ò ËÏ ËÎÂpÓÏ. ìòú ÌÓ ËÚ ÒËÒÚÂÏÛ Ì ÔÎÓÒÍÛ ÒÚ ËÎ ÌÛ ÔÓ ÂpxÌÓÒÚ. ìòú ÌÓ ËÚ ÒËÒÚÂÏÛ ÏÂÒÚÂ Ò ÂÍ ÚÌÓÈ ÂÌÚËÎflˆËÂÈ Îfl Ôp ÓÚ p ÂÌËfl ÔÂp pâ ÒËÒÚÂÏ. é ÂÒÔ Ú Á ÁÓp 10 ÒÏ ÒÁ Ë Ë Ò ÂpxÛ Ë 5 ÒÏ ÔÓ ÒÚÓpÓÌ Ï. çâî Áfl ÒÓÁ Ú ÔÓÏÂıË ÂÌÚËÎflˆËË, Á Íapple fl Ôapple ÏÂÚ ÏË ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ Â ÓÚ ÂappleÒÚËfl, Ì ÔappleËÏÂapple, ÁÂÚÓÈ, ÒÍ ÚÂappleÚ, ÚÓapple ÏË, Ë Ú.. èappleâ Óıapple ÌflÈÚ ÒËÒÚÂÏÛ, Ú appleâë Ë ËÒÍË ÓÚ appleâáïâappleìóè Î ÊÌÓÒÚË, ÓÊ fl, ÔÂÒÍ Ë Ì ÒÚ Ú Â ÎËÁË ËÒÚÓ ÌËÍÓ ÚÂÔÎÓÚ, Á ÌÌÓÈ ÓÚÓÔËÚÂÎ Ì Ï Ó ÓappleÛ Ó ÌËÂÏ ËÎË ÔappleflÏ Ï ÒÓÎÌÂ Ì Ï Ò ÂÚÓÏ. çâî Áfl apple ÒÔÓÎ Ú ÓÍÓÎÓ ÔappleË Óapple ËÒÚÓ ÌËÍË ÓÚÍapple ÚÓ Ó ÔÎ ÏÂÌË, Ì ÔappleËÏÂapple, Á ÊÊÂÌÌ Â Ò Â Ë. çâî Áfl ÒÚ ËÚ Ì ÔappleË Óapple Ôapple ÏÂÚ, Ì ÔÓÎÌÂÌÌ Â Ó ÓÈ, Ì ÔappleËÏÂapple, ÁÛ. ÖÒÎË ÒËÒÚÂÏ Î ÌÂÒÂÌ ÌÂÔÓÒapple ÒÚ ÂÌÌÓ ËÁ ıóîó ÌÓ Ó ÓÍappleÛÊÂÌËfl ÚÂÔÎÓÂ, ËÎË Ê ÂÒÎË ÓÌ ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ Ó ÂÌ Î ÊÌÓÏ ÔÓÏ ÂÌËË, ÚÓ ÌÛÚappleË ÒËÒÚÂÏ, Ì ÓÔÚËÍ ÔappleÓË apple ÚÂÎfl ËÒÍÓ ÏÓÊÂÚ ÒÍÓÔËÚ Òfl Î. ÖÒÎË ÚÓ ÔappleÓËÁÓÈ ÂÚ, ÚÓ ÔappleÓË apple ÚÂÎ CD ÌÂ Û ÂÚ ÙÛÌ͈ËÓÌËappleÓ Ú ÌÓappleÏ Î Ì Ï Ó apple ÁÓÏ. ëîâ ÛÂÚ ÓÒÚ ËÚ ÒËÒÚÂÏÛ Ó ÍÎ ÂÌÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, ÂÁ ËÒÍ, Ì ÔappleÓÚflÊÂÌËË ÔappleËÏÂappleÌÓ Ó ÌÓ Ó Ò, Ó ÚÂı ÔÓapple, ÔÓÍ ÌÓappleÏ Î ÌÓ ÔappleÓË apple ÌË ÌÂ Û ÂÚ ÓÁÏÓÊÌ Ï. åâı ÌË ÂÒÍË ÒÚË ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÒÓ ÂappleÊ Ú Ò ÏÓÒÏ Á ËÂÒfl ÔÓ ËÔÌËÍË, ÒÏ Á Ú Ëı ÌÂÎ Áfl. ìòú ÌÓ ËÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Â ÎËÁË appleóáâúíë ÔÂappleÂÏÂÌÌÓ Ó ÚÓÍ Ò Ó ÂÒÔ ÂÌËÂÏ ÌÂÁ ÚappleÛ ÌÂÌÌÓ Ó ÓÒÚÛÔ Í ËÎÍ ÒÂÚÂ Ó Ó Í ÂÎfl. ÖÒÎË ÒËÒÚÂÏ pâáâp ÌÓÏ pâêëïâ, ÓÌ ÔÓÚp ÎflÂÚ ÌÂp Ë. ÑÎfl ÔÓÎÌÓ Ó ÓÚÍÎ ÂÌËfl ÔËÚ ÌËfl ÒËÒÚÂÏ Ì Ú ËÎÍÛ ËÁ Ì ÒÚÂÌÌÓ Ó p Á fiï. é ËÒÍ MP3 èó ÂappleÊË ÂÏ Â ÙÓappleÏ Ú ISO9660, Joliet, Multisession å ÍÒ. ÍÓÎË ÂÒÚ Ó ÓappleÓÊÂÍ ÔÎ Ò Î ÓÏ apple ÌÓ 500 ä Ú ÎÓ Ò Ï ÍÒ. ÎÓÊÂÌËÂÏ 8 ÛappleÓ ÌÂÈ å ÍÒ. ÌÓÏÂapple Î ÓÏ apple ÂÌ 99 å ÍÒ. ÌÓÏÂapple ÓappleÓÊÍË ÔappleÓ apple ÏÏ MP3 apple ÂÌ 40 èó ÂappleÊË ÂÏ fl ÒÍÓappleÓÒÚ ÔÂappleÂ Ë VBR: èó ÂappleÊË ÂÏ Â ÒÚÓÚ ÓappleÍË Îfl MP3 ËÒÍ apple Ì : 32 ÍɈ, 44,1 ÍɈ, 48 ÍɈ èó ÂappleÊË ÂÏ Â ÒÍÓappleÓÒÚ ÔÂappleÂ Ë Îfl MP3 ËÒÍ apple Ì : 56, 64, 96, 128, 192, 256 (Í ËÚ/ÒÂÍ)(appleÂÍÓÏÂÌ. 128 ÍÅ/ÒÂÍ) ä ÂÒÚ Ó Á ÛÍÓ Ó Ó ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ëîâ ÛÂÚ Û ËÚ Ú, ÚÓ ÔappleË ÒÓÒÚ ÎÂÌËË MP3- CD ÎÛ Â Ò Ó, ÚÓ ÎË ÚÓÎ ÍÓ ÓappleÓÊÍË MP3 (.mp3). ÑÎfl ÓÒÚËÊÂÌËfl ıóappleó Â Ó Í ÂÒÚ MP3 appleâíóïâì ÛÂÚÒfl ÒÍÓappleÓÒÚ ÔÂappleÂ Ë 128 Í ËÚ/ÒÂÍ. 7

8 èó ÓÚÓ Í MW ÌÚÂÌÌ MW FM ÌÚÂÌÌ èâappleâ Ìflfl ÍÓÎÓÌÍ Speaker (ãâ fl) D èâappleâ Ìflfl ÍÓÎÓÌÍ Speaker (èapple fl) òìûapple ÎÂÍÚappleÓÔËÚ ÌËfl ëóâ ËÌÂÌËfl Ì Á ÌËÈ ÔÎ Ú íëô Ô ÌÂÎË ÛÍ Á Ì Ì Á ÌÂÈ ÔÎ Ú ÒËÒÚÂÏ. A èëú ÌË èâpâ ÔÓ ÍÎ ÂÌËÂÏ ÔËÚ Â Ó Í ÂÎfl Í Ì ÒÚÂÌÌÓÏÛ p Á fiïû ÓÒÛ ÂÒÚ ËÚ Ò pû Ë ÒÓ ËÌÂÌËfl. èêöñìèêöüñöçàö! ÑÎfl ÓÔÚËÏ Î ÌÓÈ p ÓÚ ËÒÔÓÎ ÁÛÈÚ ÚÓÎ ÍÓ ÔÓÒÚ ÎÂÌÌ È Í ÂÎ. ÇËÍÓ Ì ÓÒÛ ÂÒÚ ÎflÈÚ ÔÓ ÍÎ ÂÌË ËÎË ËÁÏÂÌÂÌË ÒÓ ËÌÂÌËÈ ÔPË ÔÓ ÌÌÓÏ ÔËÚ ÌËË. ÇÓ ËÁ ÂÊ ÌË ÔÂapple appleâ ÒËÒÚÂÏ ÒÌ ÊÂÌ ÒÚappleÓÂÌÌÓÈ Ôapple Óıapple ÌËÚÂÎ ÌÓÈ ˆÂÔ. ëîâ Ó ÚÂÎ ÌÓ, appleâá ÈÌ ı ÛÒÎÓ Ëflı ÒËÒÚÂÏ ÏÓÊÂÚ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÔÂappleÂÍÎ ËÚ Òfl Ì appleâáâapple Ì È appleâêëï. ÖÒÎË ÚÓ ÔappleÓËÁÓÈ ÂÚ, ÚÓ ÔÂapple ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËÂÏ ÒËÒÚÂÏ ÔÓ ÓÊ ËÚÂ, ÔÓÍ ÓÌ ÓÒÚ ÌÂÚ (Ì Îfl ÒÂı ÂappleÒËÈ). B èó ÍÎ ÂÌË ÌÚÂÌÌ èó ÍÎ ËÚ p ÏÓ ÌÛ ÌÚÂÌÌÛ Îfl MW Ë FM ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û Ë ÌfiÁ. éúpâ ÛÎËpÛÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌË Îfl ÓÔÚËÏ Î ÌÓ Ó ÔpËfiÏ. ÄÌÚÂÌÌ MW AM ANTENNA Á ÍappleÂÔËÚ ÒÚÛÔ ÂÎ éúó ËÌ Ú ÌÚÂÌÌÛ Ì Ï ÍÒ p ÒÒÚÓflÌË ÓÚ ÚÂΠËÁÓp, Á ÔËÒ Â Ó ÛÒÚpÓÈÒÚ Ë p. ËÒÚÓ ÌËÍÓ p Ë ˆËË. 8

9 èó ÓÚÓ Í ÄÌÚÂÌÌ FM C ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÓÁÏÓÊÌ Â ÒÓ ËÌÂÌËfl ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÂ Ó ÓappleÛ Ó ÌËÂ Ë ÔappleÓ Ó Îfl Â Ó ÒÓ ËÌÂÌËfl Ì ÔÓÒÚ Îfl ÚÒfl ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ. ëï. ÂÚ Î ÌÓ ÓÔËÒ ÌË appleûíó Ó ÒÚ ÔÓ ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌË Ó ÓappleÛ Ó ÌËfl, ÍÓÚÓappleÓ ıóúëúâ ÔÓ ÒÓ ËÌËÚ ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓ. ÑÎfl ÓÔÚËÏ Î ÌÓ ÒÚÂpÂÓ ÔpËfiÏ FM ÔÓ ÍÎ ËÚÂ Ì pûêìû ÌÚÂÌÌÛ Îfl FM Í ÌÂÁ Û FM ANTENNA. C èó ÍÎ ÂÌË ËÌ ÏËÍÓ èâpâ ÌË ËÌ ÏËÍË èó ÍÎ ËÚ ÔpÓ Ó ËÌ ÏËÍÓ Í ÌfiÁ Ï SPEAKERS, Ôp È ËÌ ÏËÍ Í "R" ÎÂ È Í "L", ˆ ÂÚÌÓÈ (Ï píëpó ÌÌ È) ÔpÓ Ó Í "+" fipì È (ÌÂÏ píëpó ÌÌ È) Í "-". 1 2 èóîìóòú  ËÚÂ Ó Ì ÊfiÌÌÛ ÒÚ ÔpÓ Ó ËÌ ÏËÍ ÌÂÁ Â, Í Í ÔÓÍ Á ÌÓ. èpëïâ ÌËfl: ÑÎfl ÓÔÚËÏ Î ÌÓ Ó Á ÛÍ ËÒÔÓÎ ÁÛÈÚ ÔÓÒÚ ÎÂÌÌ Â Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ ËÌ ÏËÍË. çâ ÔÓ ÍÎ ÈÚ ÓÎÂÂ Ó ÌÓ Ó ËÌ ÏËÍ Í Î ÓÈ Ô pâ ÌfiÁ +/-. çâ ÔÓ ÍÎ ÈÚ ËÌ ÏËÍË Ò ËÏÔ ÌÒÓÏ ÌËÊÂ, ÂÏ ÔÓÒÚ ÎÂÌÌ x Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ ËÌ ÏËÍÓ. ëï p Á ÂÎ íöïçàóöëäàö ïäêääíöêàëíàäà. èó ÍÎ ÂÌË ÛÒÚappleÓÈÒÚ USB ËÎË Í appleú Ô ÏflÚË èó ÍÎ Ë ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ï ÒÒÓ ÓÈ Ô ÏflÚË USB Í ÒÓÍÓÍ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ÒÎÛ Ú ÏÛÁ ÍÛ, Á ÔËÒ ÌÌÛ Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Â, ÂappleÂÁ ÏÓ ÌÛ ÍÛÒÚË ÂÒÍÛ ÒËÒÚÂÏÛ WesternÇÒÚ Ú apple Á ÂÏ ÛÒÚappleÓÈÒÚ USB ÌÂÁ Ó ÒËÒÚÂÏ. ËÎË Îfl ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ò Í ÂÎÂÏ USB: 1 ÇÒÚ ÚÂ Ó ËÌ apple Á ÂÏ Í ÂÎfl USB (Ì ıó ËÚ ÔÓÒÚ ÍÛ) ÌÂÁ Ó ÒËÒÚÂÏ. 2 ÇÒÚ Ú appleû ÓÈ ÚÂÔÒÂÎ Í ÂÎfl USB ıó ÌÛ ÍÎÂÏÏÛ USB ÛÒÚappleÓÈÒÚ USB. Îfl Í appleú Ô ÏflÚË: 1 ÇÒÚ ÚÂ Í appleúû Ô ÏflÚË ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ò ËÚ ÌËfl Ò Í appleú 2 ÇÓÒÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ Í ÂÎÂÏ USB (Ì ıó ËÚ ÔÓÒÚ ÍÛ) Îfl ÔÓ ÍÎ ÂÌËfl ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÚÂÌËfl Í appleú Ô ÏflÚË Í ÌÂÁ Û ÒËÒÚÂÏ. èó ÍÎ ÂÌË ÌÂ Í ÛÒÚappleÓÈÒÚ Û USB èó ÒÓ ËÌËÚ ÎÂ Â Ë Ôapple Â Û ËÓ apple Á ÂÏ OUT ÚÂΠËÁÓapple, Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ, ÔappleÓË apple ÚÂÎfl Î ÁÂappleÌ ı ËÒÍÓ, ÔappleÓË apple ÚÂÎfl DVD ËÎË ÛÒÚappleÓÈÒÚ Îfl Á ÔËÒË ëd Í apple Á ÂÏ Ï AUX IN. èpëïâ ÌËÂ: ÖÒÎË ÔÓ ÒÓ ËÌflÂÚÂ Ó ÓappleÛ Ó ÌËÂ Ò ıó ÓÏ ÏÓÌÓ (Ó ËÌ ıó Û ËÓ), ÚÓ ÔÓ ÒÓ ËÌËÚÂ Â Ó Í Î ÓÏÛ apple Á ÂÏÛ AUX/CDR IN, ËÎË Ê ÏÓÊÂÚ ÔÓÎ ÁÓ Ú Òfl Í ÂÎÂÏ ÒÓ ÚÂÔÒÂÎÂÏ «Ó ËÌ appleì È Í ÓÈÌÓÏÛ» (Ë ÚÓÏ ÒÎÛ Â Á ÛÍ Û ÂÚ ÏÓÌÓ). 9

10 èó ÓÚÓ Í ìòú ÌÓ Í Ú pâè ËÒÚ ÌˆËÓÌÌ È ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌ È ÔÛÎ Ú ìòú ÌÓ ËÚÂ Â Ú pâë (ÚËÔ R03 ËÎË AAA-) ËÒÚ ÌˆËÓÌÌ È ÔÛÎ Ú, ÒÓ Î fl ÂpÌÛ ÔÓÎflpÌÓÒÚ, ÛÍ Á ÌÌÛ Ì ÌÛÚpÂÌÌÂÈ ÒÚÂÌÍ ÓÚÒÂÍ Îfl Ú pâè ÒËÏ ÓÎ ÏË + Ë - ÇçàåÄçàÖ! ì ÎflÈÚ ÒÚ p Â Ú pâë ËÎË ÂÒÎË Ì ÒÓ Ëp ÂÚÂÒ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú ÛÒÚpÓÈÒÚ Ó ÔpÓ ÓÎÊËÚÂÎ ÌÓ pâïfl. çâ ËÒÔÓÎ ÁÛÈÚ ÒÚ p Â Ë ÌÓ Â Ú pâë Ó ÌÓ pâïâììó, ËÎË Ú pâë p ÁÌ x ÚËÔÓ. Å Ú pâë ÒÓ ÂpÊ Ú xëïë ÂÒÍË  ÂÒÚ, Û Ú ÓÒÚÓpÓÊÌ ÔpË ËÁ ÎÂÌËË ÓÚ ÌËx. ìúëîëá ˆËfl ÒÚ appleó Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ç Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÒÔappleÓÂÍÚËappleÓ ÌÓ Ë ËÁ ÓÚÓ ÎÂÌÓ ËÁ ÒÓÍÓÍ ÂÒÚ ÂÌÌ ı Ï ÚÂappleË ÎÓ Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ, ÍÓÚÓapple  ÏÓÊÌÓ ÛÚËÎËÁËappleÓ Ú Ë ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú ÔÓ ÚÓappleÌÓ. ÖÒÎË ÚÓ apple ËÏÂÂÚ ÒËÏ ÓÎ Ò Á ÂappleÍÌÛÚ Ï ÏÛÒÓappleÌ Ï fl ËÍÓÏ Ì ÍÓÎÂÒ ı, ÚÓ ÓÁÌ ÂÚ, ÚÓ ÚÓ apple ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ÛÂÚ Ö appleóôâèòíóè ËappleÂÍÚË Â 2002/96/EC. éáì ÍÓÏ ÚÂÒ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ apple Á ÂÎ ÌÓ Ó Ò Óapple ÎÂÍÚappleË ÂÒÍËı Ë ÎÂÍÚappleÓÌÌ ı ÚÓ appleó. ëó Î ÈÚ ÏÂÒÚÌ Â Ôapple ËÎ. ìúëîëáëappleûèúâ ÒÚ apple  ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÓÚ ÂÎ ÌÓ ÓÚ ÚÓ ı ÓÚıÓ Ó. èapple ËÎ Ì fl ÛÚËÎËÁ ˆËfl Â Ó ÚÓ apple ÔÓÁ ÓÎËÚ Ôapple ÓÚ apple ÚËÚ ÓÁÏÓÊÌ Â ÓÚappleˈ ÚÂÎ Ì Â ÔÓÒΠÒÚ Ëfl Îfl ÓÍappleÛÊ ÂÈ ÒappleÂ Ë ÂÎÓ Â ÂÒÍÓ Ó Á ÓappleÓ fl. 10

11 äìóôíë ÛÔapple ÎÂÌËfl (ÒÚp. 3 ËÎÎ ÒÚp ˆËfl ÓÒÌÓ ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ ) äìóôíë ÛÔp ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ Ë ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÔÛÎ Ú 1 Eco Power/STANDBY ON y ÍÎ ÂÚ ÒËÒÚÂÏÛ ËÎË ÔÂappleÂÍÎ ÂÚ ÌÂapple ÓÒ Âapple ËÈ/Ó Ì È appleâêëï ÓÊË ÌËfl Ò Ó ÓÏ Ì ËÒÔÎÂÈ ÚÂÍÛ Â Ó appleâïâìë. 2 ÑËÒÔÎÂÈ ÔÓÍ Á ÂÚ ÒÚ ÚÛÒ ÛÒÚappleÓÈÒÚ. 3 BAND/DISPLAY Îfl ê ËÓ... Óapple Ë Ô ÁÓÌ ÓÎÌ. (FM/ MW/ LW) Îfl CD/ MP3-CD ËÁÏÂÌÂÌË appleâêëï Ó CD 4 PROGRAM Îfl CD/MP3-CD Îfl ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËfl Á ÛÍÓ ı ÓappleÓÊÂÍ ËÒÍ. Îfl TUNER... Îfl ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌÌËfl apple ËÓÒÚ ÌˆËÈ. 5 CLOCK SET/RDS Îfl ê ËÓ... ÔÓÍ Á ÂÚ Ì ËÒÔΠËÌÙÓappleÏ ˆË RDS. Îfl CLOCK... ÛÒÚ ÌÓ Í ÙÛÌ͈ËË ÒÓ. 6 TUNING S/T ( 5/6) Îfl MP3-CD... p Ú ÔpÂ Û ËÈ/ ÒÎÂ Û ËÈ Î ÓÏ. Îfl CD... Îfl ÔÓËÒÍ Ì Ôapple ÎÂÌËË Ì Á / ÔÂappleÂ. Îfl TUNER... Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ Ì ÒÚappleÓËÚ Òfl Ì ÓΠÌËÁÍÛ ËÎË ÓΠÒÓÍÛ apple ËÓ ÒÚÓÚÛ. Îfl TAPE... Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÔÂappleÂÏÓÚ Ú Í ÒÒÂÚÛ Ì Á ËÎË ÒÚappleÓ ÔÂappleÂÏÓÚ Ú Â ÔÂappleÂ. 7 ALBUM/PRESET/TIMER SET 4/3 Îfl MP3-CD... Óapple ÔappleÂ Û Â Ó / ÒÎÂ Û Â Ó Ì Á ÌËfl Îfl ê ËÓ... Óapple Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌÌÓÈ apple ËÓÒÚ ÌˆËË. Îfl Timer Set (3) ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÙÛÌÍˆË Ú ÈÏÂapple. 8 STOP 9 Îfl CD/MP3-CD Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÓÒÚ ÌÓ ËÚ ÔappleÓË apple ÌË ËÎË ÒÚÂappleÂÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ. Îfl TAPE... Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ Á ÍÓÌ ËÚ ÔappleÓË apple ÌË ËÎË Á ÔËÒ. 9 PLAY/PAUSE ÉÅ Îfl CD/MP3-CD Îfl Ì Î ËÎË ÔappleÂapple ÌËfl ÔappleÓË apple ÌËfl. Îfl TAPE... Îfl Ì Î ÔappleÓË apple ÌËfl. 0 ä ÒÒÂÚÌÓ ÓÚ ÂÎÂÌËÂ! OPEN/CLOSE ç Îfl ÓÚÍapple ÚËfl Íapple ÍË Í ÒÒÂÚÌÓ Ó ÓÚ DBB/INCREDIBLE SURROUND (IS) ÒÓÁ ÂÚ ÒÛÔÂappleÔÓ ÂappleÍÌÛÚ È ÒÚÂappleÂÓ ÙÙÂÍÚ. ÛÒËÎÂÌË ÒÓ. # DSC (Digital Sound Control) Óapple Á ÛÍÓ ı ı apple ÍÚÂappleËÒÚËÍ: OPTIMAL/ROCK/ POP/JAZZ. $ VOLUME (VOL + / -) appleâ ÛÎËappleÛÂÚ ÛappleÓ ÂÌ appleóïíóòúë. ÚÓÎ ÍÓ Ì ÒËÒÚÂÏ - ÛÒÚ ÌÓ Í ÒÓ Ë ÏËÌÛÚ Îfl ÙÛÌ͈ËÈ ÒÓ /Ú ÈÏÂapple. % SOURCE Óapple ËÒÚÓ ÌËÍ Á ÛÍ Îfl CD/USB, TUNER, TAPE, AUX. ^ RECORD Îfl Ì Î Á ÔËÒË Í ÒÒÂÚÌÓÏ ÓÚ ÂÎÂÌËË. & ir sensor ËÌÙapple Íapple ÒÌ È ÒÂÌÒÓapple Îfl ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌËfl. * OPEN CLOSE ç ÓÚÍp ÂÚ ÓÚ ÂÎÂÌË Îfl ÎÂÌÚ. ( n Headphone ÉÌÂÁ Ó Îfl ÔÓ ÍÎ ÂÌËfl Ì Û ÌËÍÓ. Ç ıó ËÁ appleóïíó Ó ÓappleËÚÂÎÂÈ Û ÂÚ Á ÎÓÍËappleÓ Ì. ) USB DIRECT ÌÂÁ Ó Ì ÌÂ Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ USB / apple Ú ÌÛÊÌ È ËÒÍ. MUTE Îfl ÓÚÍÎ ÂÌËfl Ë ÍÎ ÂÌËfl Á ÛÍ. TIMER ÇÍÎ ÂÌËÂ/ ÍÎ ÂÌËÂ Ú ÈÏÂapple. SLEEP ìòú ÌÓ Í Ú ÈÏÂapple ÒÌ. B èâappleâíî ÂÌË appleâêëï ÓÊË ÌËfl. èappleëïâ ÌËfl Îfl Ú ËÍ ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌËfl: ëì Î ÒΠÛÂÚ apple Ú ËÒÚÓ ÌËÍ Á ÛÍ, ÍÓÚÓapple È Ì ÏÂapple ÂÚÂÒ ÔappleÓÒÎÛ Ë Ú, ÔÛÚÂÏ Ì Ê ÚËfl Ó ÌÓÈ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ Óapple ËÒÚÓ ÌËÍ, Ì ıó fl ËıÒfl Ì Ú ËÍ ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌËfl (Ì ÔappleËÏÂapple, CD ËÎË TUNER, Ë Ú..). á ÚÂÏ ÂappleËÚ ÊÂÎ ÂÏÛ ÙÛÌÍˆË ÉÅ, í, ë Ë Ú..). 11

12 éëçéççõö îìçäñàà ECO POWER BAND CLOCK SET ÑÎfl ÔÂappleÂıÓ Ó apple ÚÌÓ appleâêëï ÓÊË ÌËfl Eco Power Ì ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ ECO POWER/ STANDBY ON 2 Ì ÏÂÌ 3 ÒÂÍÛÌ. STANDBY-ON RECORD DISPLAY RDS ir MCM720 MICRO SYSTEM ùíóìóïë Ì È ÚÓÏ ÚË ÂÒÍËÈ appleâáâapple Ì È appleâêëï USB DIRECT ALBUM / PRESET TUNING TIMER SET SOURCE PROGRAM DSC DBB INCREDIBLE SURROUND VOLUME ëëòúâï ÔÓÁ ÓÎflÂÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú ÍÓÌÓÏË Ì È appleâáâapple Ì È appleâêëï; ÓÌ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÔÂappleÂÍÎ ÂÚÒfl appleâêëï Eco ÂappleÂÁ 15 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÚÓ Ó, Í Í Á ÍÓÌ ËÎ Ò ÎÂÌÚ ËÎË CD, Ë ÛÔapple ÎÂÌË Ì Á ÂÈÒÚ Ó ÌÓ. Ç ÊÌÓ: èâappleâ ÚÂÏ, Í Í Ì Ú apple ÓÚÛ ÒËÒÚÂÏ, ÒΠÛÂÚ ÔÓÎÌËÚ ÔÓ ÓÚÓ ËÚÂÎ Ì Â Ôappleӈ Ûapple. ÇÍÎ ÂÌË ÒËÒÚÂÏ Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ECO POWER/STANDBY ON 2 ËÎË SOURCE. ëëòúâï ÍÎ ËÚ ÔÓÒΠÌËÈ apple ÌÌ È ËÒÚÓ ÌËÍ Á ÛÍ. Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ CD/USB, TUNER, TAPE ËÎË AUX Ì Ú ËÍ ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌËfl. ëëòúâï ÍÎ ËÚ apple ÌÌ È ËÒÚÓ ÌËÍ Á ÛÍ. èâappleâíî ÂÌË appleâêëï ÓÊË ÌËfl Eco Power ç ÊÏËÚ ECO POWER/STANDBY ON 2 ÍÚË ÌÓÏ appleâêëïâ. èó Ò ÂÚÍ Ó ÒÓ appleâêëïâ ÓÊË ÌËfl ÏÂÌflÂÚ flappleíóòú. ìappleó ÂÌ appleóïíóòúë, ËÌÚÂapple ÍÚË Ì Â Ì ÒÚappleÓÈÍË Á ÛÍ, ÔÓÒΠÌËÈ apple ÌÌ È appleâêëï, Ôapple appleëúâî Ì Â Ì ÒÚappleÓÈÍË ËÒÚÓ ÌËÍ Ë Ú ÌÂapple Û ÛÚ ÒÓıapple ÌflÚ Òfl Ô ÏflÚË ÔÎÂÂapple. ÑÎfl ÔappleÓÒÏÓÚapple appleâïâìë appleâêëïâ éêë ÌËfl Ì ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ ECO POWER/ STANDBY ON 2 Ú ÂÌË Ì ÏÂÌ 3 ÒÂÍÛÌ. ëëòúâï ÔÂappleÂıÓ ËÚ ÌÓappleÏ Î Ì È appleâêëï ÓÊË ÌËfl Ò Ó ÓÏ ÒÓ. ÖÒÎË Ò Ì ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ, ÚÓ Ì ËÒÔΠÔÓÍ Á ÂÚÒfl "--:--". êâ ÛÎËappleÓ Í appleóïíóòúë ÑÎfl Û ÂÎË ÂÌËfl ËÎË ÛÏÂÌ ÂÌËfl ÛappleÓ Ìfl appleóïíóòúë ÔÓ ÍappleÛ Ë ÈÚ appleûíóflúíû VOLUME (VOL + / -). ÑËÒÔÎÂÈ ÔÓÍ Á ÂÚ ÛappleÓ ÂÌ appleóïíóòúë "VOL" ÁÌ ÂÌË MIN ÓÁÌ ÂÚ ÏËÌËÏ Î Ì È ÛappleÓ ÂÌ appleóïíóòúë, MAX Ï ÍÒËÏ Î Ì È ÛappleÓ ÂÌ. ÇappleÂÏÂÌÌÓ ÓÚÍÎ ÂÌË Á ÛÍ ç ÊÏËÚÂ Ì ÔÛÎ Ú Ñì ÍÌÓÔÍÛ MUTE. ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÔappleÓ ÓÎÊËÚÒfl ÂÁ Á ÛÍ, Ì ËÒÔΠÔÓfl ËÚÒfl "MUTE". ÑÎfl ÓÁ apple ÂÌËfl Á ÛÍ ÒÌÓ Ì ÊÏËÚ MUTE ËÎË Û ÂÎË Ú ÛappleÓ ÂÌ appleóïíóòúë. êâ ÛÎËappleÓ Í Á Û ÌËfl ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ËÌÚÂapple ÍÚË ÌÓÈ appleâ ÛÎËappleÓ ÍË Á ÛÍ DSC Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Â ËÎË Ì Ú ËÍ ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌËfl Ó ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ apple Á Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ apple Ú ÌÛÊÌ È Á ÛÍÓ ÓÈ ÙÙÂÍÚ: OPTIMAL, ROCK, JAZZ ËÎË POP. 12

13 éëçéççõö îìçäñàà ç ÊÏËÚ DBB/INCREDIBLE SURROUND Îfl ÍÎ ÂÌËfl ËÎË ÍÎ ÂÌËfl ÙÙÂÍÚ Ó ÂÏÌÓ Ó Á Û ÌËfl ËÎË apple Ò ËappleÂÌËfl ÌËÊÌËı Á ÛÍÓ ı ÒÚÓÚ. èóòîâ Ó ÚÂÎ ÌÓÒÚ ÂÈÒÚ ËÈ ÒÎÂ Û fl: DBB INCREDIBLE SURROUND. DBB+INCREDIBLE SURROUND DBB OFF ÖÒÎË ÍÎ ÂÌ ÙÛÌ͈Ëfl DBB, Íapple ÚÍÓ appleâïâììó ÓÚÓ apple Ê ÂÚÒfl DBB. ÖÒÎË ÍÎ ÂÌ ÙÛÌ͈Ëfl IS,INCREDIBLE SURROUND ÔappleÓÍappleÛ Ë ÂÚÒfl. ÖÒÎË ÍÎ ÂÌ Ë DBB, Ë IS, DBB INCREDIBLE SURROUND ÔappleÓÍappleÛ Ë ÂÚÒfl. èappleëïâ ÌËÂ: ùùùâíú INCREDIBLE SURROUND ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌflÚ Òfl Á ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ apple ÁÎË Ì ı ÚËÔÓ ÏÛÁ ÍË. 13

14 ê ÓÚ Ò CD/ MP3 èappleâapple ÌË ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ç ÊÏËÚÂÉÅ. ECO POWER STANDBY-ON MCM720 MICRO SYSTEM BAND CLOCK SET RECORD DISPLAY RDS ÑÎfl ÓÁ apple Ú Í Ó ÌÓÏÛ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÔÓÎÌËÚ ÂÈÒÚ Ëfl, ÓÔËÒ ÌÌ Â Â. ir USB DIRECT ALBUM / PRESET TIMER SET SOURCE ÇÄÜçé çâî Áfl ÓÚapple Ë Ú Òfl Ó ÎËÌÁ ÔappleÓË apple ÚÂÎfl ÍÓÏÔ ÍÚ- ËÒÍÓ. X PROGRAM TUNING èappleóë apple ÂÏ Â ËÒÍË ç ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ ÏÓÊÌÓ ÔappleÓË apple Ú : ÇÒ Ôapple appleëúâî ÌÓ Á ÔËÒ ÌÌ Â Û ËÓ CD. ÇÒ ÙËÌ ÎËÁËappleÓ ÌÌ Â CDR Û ËÓ ËÒÍË Ë CDRW ËÒÍË. MP3 ËÒÍË (CD Ò Ùapple ÏÂÌÚ ÏË ÙÓappleÏ Ú MP3) èappleóë apple ÌË CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, MP3, DVD ËÎË ÍÓÏÔ ÚÂappleÌ ı CD Ì ÓÁÏÓÊÌÓ. èappleóë apple ÌË ëd 1 Ç ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ CD. DSC INCREDIBLE SURROUND 2 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OPEN CLOSEç Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÓÚÍapple Ú Íapple ÍÛ ÔappleÓË apple ÚÂÎfl ëd. Ç Ó ËÚÒfl CD OPEN. 3 ÑÎfl ÚÓ Ó, ÚÓ Á Íapple Ú ÓÚ ÂÎÂÌË Îfl ËÒÍÓ, ÒΠÛÂÚ Ì Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ OPEN CLOSEç. Ç ÔappleÓˆÂÒÒ ÒÍ ÌËappleÓ ÌËfl ÒÓ ÂappleÊ ÌËfl CD- ÔÎÂÂappleÓÏ ËÒÍ ÏË ÂÚ READING, Á ÚÂÏ Ó ËÚÒfl Ó Â ÍÓÎË ÂÒÚ Ó ÓappleÓÊÂÍ Ë ÎËÚÂÎ ÌÓÒÚ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl. 4 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ÉÅ Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ Ì Ú ÔappleÓË apple ÌËÂ. DBB VOLUME éòú ÌÓ Í ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ç ÊÏËÚ Ç. èappleëïâ ÌËÂ: èappleóë apple ÌË CD ÔappleÂÍapple ÚËÚÒfl Ú ÍÊÂ Ë ÒÎÂ Û Ëı ÒÎÛ flı: ÂÒÎË Íapple Í ÓÚ ÂÎÂÌËfl CD ÓÚÍapple Ú. ÂÒÎË ÓÒÚË ÌÛÚ ÍÓ̈ ëd. ÑÎfl ËÒÍ MP3, appleâïfl Ò ËÚ ÌËfl Ò ËÒÍ ÏÓÊÂÚ Ôapple ÒËÚ 10 ÒÂÍÛÌ ËÁ-Á ÓÎ Ó Ó ÍÓÎË ÂÒÚ ÔÂÒÂÌ, ÒÍÓÏÔËÎËappleÓ ÌÌ ı Ì ËÒÍÂ. Ç Ó ÚÂÍÒÚ Ç appleâêëïâ CD ç ÊÏËÚ ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ apple Á BAND/DISPLAY, ÔappleË ÚÓÏ Û ÂÚ ÔÓÒÎÂ Ó ÚÂÎ ÌÓ Ó ËÚ Òfl ÒÎÂ Û fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl. çóïâapple ÓappleÓÊÍË Ë ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌÌÓ appleâïfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÚÂÍÛ ÂÈ ÓappleÓÊÍË çóïâapple ÓappleÓÊÍË Ë ÓÒÚ ÂÂÒfl appleâïfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÚÂÍÛ ÂÈ ÓappleÓÊÍË. é  ÍÓÎË ÂÒÚ Ó ÓÒÚ ËıÒfl ÓappleÓÊÂÍ Ë Ó Â ÓÒÚ ÂÂÒfl appleâïfl. é  ÍÓÎË ÂÒÚ Ó Ë appleâïfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÔappleÓË apple ÂÏ ı ÓappleÓÊÂÍ. Ç appleâêëïâ MP3-CD ç ÊËÏ ÈÚ ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ apple Á BAND/DISPLAY Îfl Óapple apple ÁÎË Ì ı appleâêëïó Ó : çóïâapple, ÓappleÓÊÍ, Î ÓÏ. çóïâapple äapple ÚÍÓ appleâïâììó ÓÚÓ apple Ê ÚÒfl ÚÂÍÛ ËÈ Î ÓÏ Ë ÌÓÏÂapple ÚappleÂÍÓ. ÑÓappleÓÊÍ ç Á ÌË ÚÂÍÛ Â Ó ÚappleÂÍ ÔappleÓÍappleÛ Ë ÂÚÒfl Ê. ÄÎ ÓÏ ç Á ÌË ÚÂÍÛ Â Ó Î ÓÏ ÔappleÓÍappleÛ Ë ÂÚÒfl Ê. ID-3 íâ ID-3 ÔappleÓÍappleÛ Ë ÂÚÒfl Ê. Ç Óapple appleû ÓÈ Á ÛÍÓ ÓÈ ÓappleÓÊÍË ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TUNING S/T ( / ) ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ apple Á Ó ÔÓfl ÎÂÌËfl ÌÓÏÂp Á ÔËÒË. ÖÒÎË ÔappleÓË apple ÌË ÓÒÚ ÌÓ ÎÂÌÓ, Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛÉÅ Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ Ì Ú ÔappleÓË apple ÌËÂ. 14

15 ê ÓÚ Ò CD/ MP3 èóëòí Ô ÒÒ Ê Ôapple ÂÎ ı Á ÛÍÓ ÓÈ ÓappleÓÊÍË 1 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TUNING S/T ( à/á Ì ÔÛÎ ÚÂ) Ë ÂappleÊËÚ ÂÂ Ì Ê ÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË. CD ÔappleÓË apple ÂÚÒfl Ì ÓÎ ÓÈ ÒÍÓappleÓÒÚË Ë Ò Ï ÎÓÈ appleóïíóòú. 2 éúôûòúëúâ ÍÌÓÔÍÛ TUNING S/T ( à/ á Ì ÔÛÎ ÚÂ), ÂÒÎË Ì ÎË ÌÛÊÌ È Ô ÒÒ Ê. çóappleï Î ÌÓ ÔappleÓË apple ÌË ÔappleÓ ÓÎÊ ÂÚÒfl. Ç Óp ÌÛÊÌÓ Ó Î ÓÏ / Ì Á ÌËfl ÑÎfl Óapple ÌÛÊÌÓ Ó Î ÓÏ (ÚÓÎ ÍÓ ËÒÍË MP3) ç ÊÏËÚ ALBUM/PRESET 4/3 ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ p Á. ÑÎfl Óp ÌÛÊÌÓ Ó Ì Á ÌËfl ç ÊÏËÚ TUNING S/T ( / ) ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ p Á. ê ÁÎË Ì Â appleâêëï ÔappleÓË apple ÌËfl: SHUFFLE Ë REPEAT Ç ÏÓÊÂÚ apple Ú Ë ËÁÏÂÌËÚ apple ÁÎË Ì Â appleâêëï ÔappleÓË apple ÌËfl ÔÂappleÂ Ì ÎÓÏ. 1 ç ÔÛÎ Ú Ñì Ì ÊËÏ ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ MODE Îfl Óapple : SHUFFLE Á ÛÍÓ Â ÓappleÓÊÍË ÒÂ Ó CD/ ÔappleÓ apple ÏÏ ÔappleÓË apple ÚÒfl ÒÎÛ ÈÌÓÈ ÔÓÒÎÂ Ó ÚÂÎ ÌÓÒÚË. SHUFFLE Ë REP ALL Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÓ ÚÓappleflÚ ÂÒ CD/ÔappleÓ apple ÏÏÛ ÒÎÛ ÈÌÓÈ ÔÓÒÎÂ Ó ÚÂÎ ÌÓÒÚË. REP ALL Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÔÓ ÚÓappleËÚ ÂÒ CD/ ÔappleÓ apple ÏÏÛ. REPEAT Îfl ÌÂÔappleÂapple ÌÓ Ó ÔappleÓË apple ÌËfl ÌÌÓÈ Á ÛÍÓ ÓÈ ÓappleÓÊÍË. 2 ÑÎfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÂappleÌÛÚ Òfl Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓË apple ÌË, Ì ÊÏËÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û Û ÍÌÓÔÍÛ MODE Ó ÚÂı ÔÓapple, ÔÓÍ Ò ËÒÔÎÂfl Ì ËÒ ÂÁÌÛÚ apple ÁÎË Ì Â appleâêëï SHUFFLE/ REPEAT. Ç ÏÓÊÂÚÂ Ú ÍÊÂ Ì Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ 9 Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÓÚÍÎ ËÚ appleâêëï ÔappleÓË apple ÌËfl. èappleó apple ÏÏËappleÓ ÌË Ùapple ÏÂÌÚÓ ËÒÍÓ èappleó apple ÏÏËappleÓ ÌË Ùapple ÏÂÌÚÓ Á ÔËÒË ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÌflÚ Òfl ÚÓÎ ÍÓ ÔappleË ÓÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌÓÏ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËË. Ç Ô ÏflÚË ÏÓÊÂÚ Ú ÒÓıapple ÌÂÌÓ Ó 20 Ùapple ÏÂÌÚÓ Á ÔËÒË Î ÓÏ ÔÓapplefl ÍÂ. 1 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROGRAM Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÓÈÚË appleâêëï ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËfl. ç ËÒÔΠÔÓÍ Á ÂÚÒfl ÌÓÏÂapple Á ÛÍÓ ÓÈ ÓappleÓÊÍË Ë ÏË ÂÚ Ì ÔËÒ PROG. 2 àòôóî ÁÛÈÚ TUNING S/T ( / ) Îfl Óapple ÌÛÊÌÓ Ó ÌÓÏÂapple ÓappleÓÊÍË. Ç ÒÎÛ Â Ò MP3 ËÒÍÓÏ Ì ÊËÏ ÈÚ ALBUM/ PRESET 4/3 Ë TUNING S/T ( / ) Îfl Óapple Ì Á ÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏËappleÛÂÏÓ Ó Î ÓÏ Ë Ùapple ÏÂÌÚ. 3 ç ÊÏËÚ PROGRAM Îfl ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÌËfl ÌÓÏÂapple ÓappleÓÊÍË, ÍÓÚÓappleÛ ÌÛÊÌÓ ÒÓıapple ÌËÚ. 4 èó ÚÓappleËÚÂ Ë 2-3 Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ apple Ú Ë Á ÌÂÒÚË Ô ÏflÚ Ò ÌÛÊÌ Â Ï Á ÛÍÓ Â ÓappleÓÊÍË. 5 ÑÎfl Ì Î ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ ËÒÍ, Ì ÊÏËÚ ÇÁ ÚÂÏÉÅ. áì Í PROG OK Ì ËÌ ÂÚ ÏË Ú. ÖÒÎË ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÓÒÚ ÌÓ ÎÂÌÓ, Îfl Ì Î ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl Ì ÊÏËÚ FULL Ç ÚÓÏ ÒÎÛ Â: ëëòúâï ıó ËÚ ËÁ appleâêëï ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËfl ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË. ç Ê ÚËÂ Ç ÒÓÚappleÂÚ Ò Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌÌ Â ÓappleÓÊÍË. ç Ê ÚË ÉÅÁ ÔÛÒÚËÚ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÔappleÓ apple ÏÏ. CÚËapple ÌË ÔappleÓ apple ÏÏ ç ÊÏËÚÂ Ç Ó ËÌ apple Á, ÍÓ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÓÒÚ ÌÓ ÎÂÌÓ, ËÎË apple Á Ó appleâïfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl. ç ËÒÔΠËÒ ÂÁÌÂÚ PROG Ë ÔÓfl ËÚÒfl CLEAR. èappleëïâ ÌËÂ: ÖÒÎË Ì MP3-CD ÍÚË ËappleÛÂÚÒfl ÔÂappleÂÍÎ ÂÌË (Shuffle), ÚÓ ÒÂ Ì Á ÌËfl, ıapple Ìfl ËÂÒfl Ì ËÒÍÂ, Û ÛÚ ÓÒÔappleÓËÁ Ó ËÚ Òfl ÔappleÓËÁ ÓÎ ÌÓÏ ÔÓapplefl ÍÂ. 15

16 èappleëâï apple ËÓ ECO POWER STANDBY-ON BAND CLOCK SET RECORD DISPLAY RDS èappleó apple ÏÏËappleÓ ÌË apple ËÓÒÚ ÌˆËÈ Ç Ô ÏflÚË ÏÓÊÌÓ ÒÓıapple ÌËÚ 40 apple ËÓÒÚ ÌˆËÈ Îfl Í Ê Ó Ó Ë Ô ÁÓÌ. ir USB DIRECT ALBUM / PRESET TIMER SET SOURCE PROGRAM TUNING MCM720 MICRO SYSTEM INCREDIBLE SURROUND ç ÒÚappleÓÈÍ Ì apple ËÓÒÚ ÌˆËË 1 Ç ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ TUNER. Ç fiúòfl TUNER. DSC 2 ëìó Ì ÊÏËÚ BAND/DISPLAY Îfl Óp ÌÛÊÌÓÈ ÔÓÎÓÒ : FM, MW ËÎË LW. 3 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TUNING S/T ( à/á Ì ÔÛÎ ÚÂ) Ë ÓÚÔÛÒÚËÚ ÍÌÓÔÍÛ. ê ËÓ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË Ì ÒÚapple Ë ÂÚÒfl Ì ÒÚ ÌˆË Ò ÓÒÚ ÚÓ ÌÓÈ ÒËÎÓÈ ÒË Ì Î. àì ËÍ ˆËfl ËÒÔÎÂfl Ó appleâïfl ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË: "SEARCH". ÖÒÎË ÒË Ì Î apple ËÓÒÚ ÌˆËË FM ÔappleËÌËÏ ÂÚÒfl appleâêëïâ ÒÚÂappleÂÓ, ÚÓ Ì ËÒÔΠÔÓÍ Á ÂÚÒfl Ì ÔËÒ. 4 èappleë ÌÂÓ ıó ËÏÓÒÚË ÔÓ ÚÓappleËÚ 3 Ó ÚÂı ÔÓapple, ÔÓÍ ÌÂ Ì È ÂÚ ÌÛÊÌÛ ÒÚ ÌˆË. ÑÎfl ÚÓ Ó, ÚÓ Ì ÒÚappleÓËÚ Òfl Ì ÒÚ ÌˆË ÒÓ ÒÎ Ï ÒË Ì ÎÓÏ, Íapple ÚÍÓ appleâïâììó Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TUNING S/T ( / Ì ÔÛÎ ÚÂ) ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ apple Á Ó ÚÂı ÔÓapple, ÔÓÍ ÌÂ Ì È ÂÚ ÓÔÚËÏ Î Ì È ÔappleËÂÏ. DBB VOLUME Ä ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓ ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËÂ Ä ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓ ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËÂ Ì ÌÂÚÒfl Ò apple ÌÌÓ Ó ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËfl. ç ËÌ fl Ò ÚÓ Ó ÌÓÏÂapple, ÓÁapple ÒÚ ÂÏ ÔÓapplefl ÍÂ, apple Ì Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌÌ Â ÒÚ ÌˆËË Û ÛÚ Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ Ì Á ÌÓ Ó. 1 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ALBUM/PRESET 4/3 Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ apple Ú ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËfl, Ò ÍÓÚÓappleÓ Ó ÓÎÊÌÓ Ú Ì ÚÓ ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËÂ. èappleëïâ ÌËÂ: ÖÒÎË ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËfl ÌÂ Û ÂÚ Á Ì, ÚÓ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË Û ÂÚ apple Ì ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËfl 1 Ë ÒÂ Ë Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌÌ Â ÒÚ ÌˆËË Û ÛÚ ÔÂappleÂÔËÒ Ì. 2 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROGRAM Ë ÂappleÊËÚ ÂÂ Ì Ê ÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË Ì ÔappleÓÚflÊÂÌËË ÓΠ2 ÒÂÍÛÌ Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÍÎ ËÚ ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËÂ. ÇÒ ËÏ ËÂÒfl ÒÚ ÌˆËË ÔappleÓ apple ÏÏËappleÛ ÚÒfl. èappleó apple ÏÏËappleÓ ÌË appleû ÌÛ 1 ç ÒÚappleÓÈÚÂÒ Ì ÌÛÊÌÛ Ï apple ËÓÒÚ ÌˆË (ÒÏ. «ç ÒÚappleÓÈÍ Ì apple ËÓÒÚ ÌˆËË»). 2 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROGRAM Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Â ËÎË Ì Ú ËÍ Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÍÎ ËÚ ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËÂ. ç ËÒÔΠÏË ÂÚ Ì ÔËÒ PROG. 3 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ALBUM/PRESET 4/3 Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ Á Ú ÌÓÏÂapple ÚÓÈ ÒÚ ÌˆËË ÓÚ 1 Ó

17 èappleëâï apple ËÓ 4 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROGRAM   apple Á Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÔÓ Ú Âapple ËÚ ÛÒÚ ÌÓ ÍÛ. Ë Ì ËÒÔΠÔÓÍ Á ÂÚÒfl ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËfl Ë ÒÚÓÚ Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌÌÓÈ ÒÚ ÌˆËË. 5 èó ÚÓappleËÚ ÂÚ appleâ ÂÛÍ Á ÌÌ Â Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ Á ÌÂÒÚË Ô ÏflÚ ÓÒÚ Î Ì Â ÒÚ ÌˆËË. Ç ÏÓÊÂÚ ÔÂappleÂÔËÒ Ú Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌÌÛ ÒÚ ÌˆË ÔÛÚÂÏ Á ÌÂÒÂÌËfl Ì Â ÏÂÒÚÓ ÒÚ ÌˆËË Ò appleû ÓÈ ÒÚÓÚÓÈ. èappleëïâ ÌËÂ: çâíóúóapple  apple ËÓÒÚ ÌˆËË RDS ÔÂappleÂ Ú ÚÂÍÛ Â appleâïfl ÂappleÂÁ Í Ê Û ÏËÌÛÚÛ. íó ÌÓÒÚ ÔÂapple ÂÏÓ Ó appleâïâìë Á ËÒËÚ ÓÚ ÔÂapple ÂÈ apple ËÓÒÚ ÌˆËË RDS. ç ÒÚappleÓÈÍ Ì Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌÌ Â ÒÚ ÌˆËË ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ALBUM/PRESET 4/3 Ó ÚÂı ÔÓapple, ÔÓÍ ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËfl ÌÛÊÌÓÈ Ï apple ËÓÒÚ ÌˆËË Ì ÔÓfl ËÚÒfl Ì ËÒÔÎÂÂ. RDS Radio Data System Ó ÂÒÔÂ Ë ÂÚ ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ ÒÚ ÌˆËflÏ FM Úapple ÌÒÎËappleÓ Ú ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÛ ËÌÙÓappleÏ ˆË. ÖÒÎË ÔappleËÌËÏ ÂÚ apple ËÓÒÚ ÌˆË RDS, ÚÓ Ì ËÒÔΠÔÓfl ÎflÂÚÒfl ÁÌ Í RDS Ë Ì Á ÌË ÒÚ ÌˆËË. èappleóòïóúapple apple ÁÎË ÌÓÈ ËÌÙÓappleÏ ˆËË RDS äapple ÚÍÓ appleâïâììó Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ CLOCK SET / RDS Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Â ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ apple Á Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÔÓ ËÒÔΠÔappleÓ Î ÒÎÂ Û fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl (ÂÒÎË ÓÌ ËÏÂÂÚÒfl): ç Á ÌË ÒÚ ÌˆËË íâíòú apple ËÓÒÓÓ ÂÌËÈ ó ÒÚÓÚ ìòú ÌÓ Í appleâïâìë RDS çâíóúóapple  apple ËÓÒÚ ÌˆËË RDS ÔÂappleÂ Ú ÚÂÍÛ Â appleâïfl ÂappleÂÁ Í Ê Û ÏËÌÛÚÛ. ëû ÂÒÚ ÛÂÚ ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ ÛÒÚ Ì ÎË Ú appleâïfl Ò ÔÓÏÓ appleâïâììó Ó ÒË Ì Î, ÔÂapple  ÓÒfl ÏÂÒÚÂ Ò ÒË Ì ÎÓÏ RDS. 1 ç ÒÚappleÓÈÚÂÒ Ì apple ËÓÒÚ ÌˆË RDS Ë Ô ÁÓÌ FM (ÒÏ. apple Á ÂÎ ç ÒÚappleÓÈÍ Ì apple ËÓÒÚ ÌˆËË ). 2 ç ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ CLOCK SET / RDS. ç ËÒÔΠÓÚÓ apple ÁËÚÒfl "SEAR TM". äó Ò ËÚ ÂÚÒfl appleâïfl RDS, Ó flúòfl ÁÌ ÂÌËfl appleâïâìë "RDS" Ë RDS, ÚÂÍÛ Â appleâïfl ÒÓıapple ÌflÂÚÒfl. 17

18 ê ÓÚ Ï ÌËÚÓÙÓÌ /á ÔËÒ ir ECO POWER STANDBY-ON USB DIRECT ALBUM / PRESET TIMER SET SOURCE PROGRAM TUNING MCM720 MICRO SYSTEM INCREDIBLE SURROUND èappleóë apple ÌËÂ Í ÒÒÂÚ 1 Ç ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ TAPE. ç ËÒÔΠÍapple ÚÍÓ appleâïâììó Ó ËÚÒfl TAPE TAPE ÔappleË ÚÓÏ Ó ËÚÒfl Ò ÂÚ ËÍ ÎÂÌÚ ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OPEN/CLOSE ç Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÓÚÍapple Ú Í ÒÒÂÚÌÓ ÓÚ ÂÎÂÌËÂ. 3 ÇÒÚ ÚÂ Í ÒÒÂÚÛ Ò Á ÔËÒ Ë Á ÍappleÓÈÚÂ Í ÒÒÂÚÌÓ ÓÚ ÂÎÂÌËÂ. ÇÒÚ Ú ÎÂÌÚÛ ÓÚÍapple ÚÓÈ ÒÚÓappleÓÌÓÈ ÌËÁ Ë ÔÓÎÌÓÒÚ ÔappleÓÍappleÛÚËÚ Ôapple Ó. 4 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛÉÅ Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ Ì Ú ÔappleÓË apple ÌËÂ. ÑÎfl ÚÓ Ó, ÚÓ Á ÍÓÌ ËÚ ÔappleÓË apple ÌË ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛÇ. ÑÎfl Ò póò Ò fiú ËÍ ÎÂÌÚ Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ STOP 9  fi p Á. DSC èâappleâïóúí Ì Á / ÒÚapple fl ÔÂappleÂÏÓÚÍ ÔÂapple 1 éòú ÌÓ ËÚ ÔappleÓË apple ÌËÂ Ë Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TUNING S/T (à/á Ì ÔÛÎ Ú ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ apple Á. ä ÒÒÂÚ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÓÒÚ ÌÓ ËÚÒfl ÍÓ̈ ÔÂappleÂÏÓÚÍË ÔÂapple ËÎË Ì Á. ÇÓ pâïfl ÒÚpÓÈ ÔÂpÂÏÓÚÍË/ÔpÓÒÏÓÚp ÔpË ÌËÁÍÓÏ ÛpÓ Ì Á ÛÍ ÔpÓË p ÌËfl ÏÓÊÂÚ ÓÚ ÒÍ Ú ÌÛÊÌ È Ï Ô ÒÒ Ê Ì ÂÈ ÎÂÌÚÂ Ò ÔÓÏÓ Ò fiú ËÍ ÎÂÌÚ. 2 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ Ç Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÔappleÂÍapple ÚËÚ ÔÂappleÂÏÓÚÍÛ Ì Á ËÎË ÔÂappleÂ. DBB RECORD BAND DISPLAY CLOCK SET RDS VOLUME é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl o Á ÔËcË Ç Ò ÏÓÏ Ì ÎÂ Ë ÍÓÌˆÂ Í ÒÒÂÚ Ì ÔappleÓÚflÊÂÌËË 7 ÒÂÍÛÌ Á ÔËÒ Ì ÔÓÎÌflÂÚÒfl, Ú.Í. ÔappleË ÚÓÏ ÂappleÂÁ ÓÎÓ ÍË Ï ÌËÚÓÙÓÌ ÔappleÓıÓ ËÚ Â Û fl ÎÂÌÚ. Ñ ÌÌ È Ï ÌËÚÓÙÓÌ Ì ÏÓÊÂÚ Ú ËÒÔÓÎ ÁÓ Ì Îfl Á ÔËÒË Ì Í ÒÒÂÚ ÚËÔ METAL (IEC IV). ÑÎfl Á ÔËÒË ÒΠÛÂÚ ÔÓÎ ÁÓ Ú Òfl ÚÓÎ ÍÓ Í ÒÒÂÚ ÏË ÚËÔ NORMAL (IEC I), Á ËÚÌ Â Û ÍË ÍÓÚÓapple ı Ì ÒÎÓÏ Ì. ç ËÎÛ ËÈ ÛappleÓ ÂÌ Á ÔËÒË ÛÒÚ Ì ÎË ÂÚÒfl ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË. àáïâìâìëâ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÌÓÔÓÍ VOLUME, INCREDIBLE SURROUND, DBB ËÎË INTERACTIVE SOUND Ì ÎËflÂÚ Ì ıó Á ÔËÒË. ÑÎfl ÚÓ Ó, ÚÓ Ôapple ÓÚ apple ÚËÚ Í ÒÒÂÚÛ ÓÚ ÒÎÛ ÈÌÓ Ó ÒÚËapple ÌËfl, ÂappleÊËÚÂ Í ÒÒÂÚÛ Á Ë ÂÏÓÈ ÒÚÓappleÓÌÓÈ Í ÒÂ Â Ë Û ÎËڠΠÓÂ Û ÍÓ. èóòîâ ÚÓ Ó Á ÔËÒ Ì ÚÓÈ ÒÚÓappleÓÌ Ì ÓÁÏÓÊÌ. ÑÎfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÒÌÓ ÔÓÎÌËÚ Á ÔËÒ Ì ÚÓÈ ÒÚÓappleÓÌÂ Í ÒÒÂÚ, Á ÍÎÂÈÚ ÓÚ ÂappleÒÚË ÍÛÒÓ ÍÓÏ ÍÎÂÈÍÓÈ ÎÂÌÚ. ÇÄÜçÄü àçîéêåäñàü! á ÔËÒ apple Áapple ÂÚÒfl ÚÓÎ ÍÓ ÚÓÏ ÒÎÛ Â, ÂÒÎË ÚËÏ ÌÂ Ì appleû ÚÒfl ÚÓappleÒÍË ËÎË appleû Ë Ôapple ÚappleÂÚ ÂÈ ÒÚÓappleÓÌ. èó ÓÚÓ Í Í Á ÔËÒË 1 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TAPE. 2 ÇÒÚ ÚÂ Í ÒÒÂÚÛ Îfl Á ÔËÒË Í ÒÒÂÚÌÓ ÓÚ ÂÎÂÌËÂ. 3 èó ÓÚÓ Ú ËÒÚÓ ÌËÍ Á ÛÍ, Ò ÍÓÚÓappleÓ Ó Û ÂÚ ÔÓÎÌflÚ Òfl Á ÔËÒ. CD ÒÚ Ú ËÒÍ(Ë). TUNER Ì ÒÚappleÓÈÚÂÒ Ì ÌÛÊÌÛ Ï apple ËÓÒÚ ÌˆË. AUX ÔÓ ÒÓ ËÌËÚ Ì ÌÂÂ Ó ÓappleÛ Ó ÌËÂ. Ç ıó  Á ÔËÒË áì Í REC Ì ËÌ ÂÚ ÏË Ú. ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 9 Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÔappleÂÍapple ÚËÚ Á ÔËÒ. çâî Áfl ÔappleÓÒÎÛ Ë Ú appleû ÓÈ ËÒÚÓ ÌËÍ. çâî Áfl ÍÚË ËappleÓ Ú ÙÛÌÍˆË Ú ÈÏÂapple. 18

19 ê ÓÚ Ï ÌËÚÓÙÓÌ /á ÔËÒ á ÔËÒ Ò ÒËÌıappleÓÌÌ Ï Ì ÎÓÏ ÔappleÓË apple ÌËfl CD 1 Ç ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ CD. ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TUNING S/T ( / Ì ÔÛÎ ÚÂ) Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ apple Ú ËÒÍ, Ò ÍÓÚÓappleÓ Ó ıóúëúâ Ì Ú Á ÔËÒ. Ç ÏÓÊÂÚ Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ Ú Á ÛÍÓ Â ÓappleÓÊÍË ÚÓÈ ÔÓÒÎÂ Ó ÚÂÎ ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓappleÓÈ Ì ÏÂapple ÂÚÂÒ Ëı Á ÔËÒ Ú (ÒÏ. apple Á ÂÎ ê ÓÚ CD èappleó apple ÏÏËappleÓ ÌË Á ÛÍÓ ı ÓappleÓÊÂÍ ËÒÍÓ ). 2 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ RECORD Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ Ì Ú Á ÔËÒ. èpóë p ÌË ËÒÍ Ì ËÌ ÂÚÒfl ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË Ò Ì Î ËÒÍ ËÎË ÔpÓ p ÏÏ ÒÔÛÒÚfl 7 ÒÂÍ. çâú ÌÂÓ xó ËÏÓÒÚË ÓÚ ÂÎ ÌÓ Á ÔÛÒÍ Ú ÔpÓË p ÚÂÎ ËÒÍÓ. é ÌÓÍÌÓÔÓ Ì fl Á ÔËÒ 1 Ç ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ CD, TUNER ËÎË AUX. 2 èappleë ÌÂÓ ıó ËÏÓÒÚË Á ÔÛÒÚËÚ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË apple ÌÌÓ Ó ËÒÚÓ ÌËÍ. 3 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ RECORD Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ Ì Ú Á ÔËÒ. 5 ç ÊÏËÚ VOLUME Ì ÒËÒÚÂÏ Îfl ÛÒÚ ÌÓ ÍË appleâïâìë Ò ı. 6 ç ÊÏËÚ TIMER SET 3  fi p Á. á ÏË Ú ˆËÙp Îfl ÏËÌÛÚ. 7 ç ÊÏËÚ VOLUME Ì ÒËÒÚÂÏ Îfl ÛÒÚ ÌÓ ÍË appleâïâìë ÏËÌÛÚ ı. 8 ç ÊÏËÚ TIMER SET 3 Îfl ÔÓ Ú ÂpÊ ÂÌËfl pâïâìë Ì Î. ç ËÒÔΠfiúòfl SET OFF TIME Ë ˆËÙp Îfl ÛÒÚ ÌÓ ÍË Ò. 9 èó ÚÓpËÚ ÔÛÌÍÚ 5-7 Îfl ÛÒÚ ÌÓ ÍË pâïâìë ÓÍÓÌ ÌËfl. 0 ç ÊÏËÚ TIMER SET 3 Îfl ÔÓ Ú ÂpÊ ÂÌËfl ÛÒÚ ÓÍ Ú ÈÏÂp. Ç ËÒÔΠfiúòfl, ÚÓ ÓÁÌ ÂÚ, pâïfl Á ÔËÒË ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÓ. èappleëïâ ÌËÂ: í ÈÏÂapple Á ÔËÒË ÌÂ Û ÂÚ ÍÚË ËappleÓ Ì, ÂÒÎË ÒËÒÚÂÏ Ì ıó ËÚÒfl appleâêëïâ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl Í ÒÒÂÚ. á ÔËÒ Ò Ú ÈÏÂpÓÏ ÑÎfl Á ÔËÒË Ò p ËÓ Ï ÔÓÚp ÛÂÚÒfl ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Á ÌÌÛ p ËÓ Ë ÛÒÚ ÌÓ ËÚ pâïfl Ì Î (ON) Ë ÍÓ̈ (OFF). 1 ç ÒÚappleÓÈÚÂÒ Ì ÌÛÊÌÛ apple ËÓÒÚ ÌˆË (ÒÏ. apple Á ÂΠ«ç ÒÚappleÓÈÍ Ì apple ËÓÒÚ ÌˆËË»). 2 Ç ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ TIMER SET 3 Ë apple Ì ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌÛ apple ËÓÒÚ ÌˆË Îfl Á ÔËÒË Ò. éúó apple Ê ÂÚÒfl ÚÂÍÛ ËÈ apple ÌÌ È ËÒÚÓ ÌËÍ. 3 ç ÊËÏ ÈÚ SOURCE ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ apple Á Ó ÚÂı ÔÓapple, ÔÓÍ ÌÂ Û ÂÚ Ó ËÚ Òfl ËÒÚÓ ÌËÍ REC TUN. 4 ç ÊÏËÚ TIMER SET 3 Îfl ÔÓ Ú ÂpÊ ÂÌËfl ËÒÚÓ ÌËÍ. ç ËÒÔΠfiúòfl SET ON TIME Ë ˆËÙp Îfl ÛÒÚ ÌÓ ÍË Ò. àá ÓÚÓ ÎÂÌË ÂÁ ÒÔÂˆË Î ÌÓ Ó apple Áapple ÂÌËfl ÍÓÔËÈ Ï ÚÂappleË Î, Á Ë ÂÌÌÓ Ó ÓÚ ÍÓÔËappleÓ ÌËfl, ÍÎ fl ÍÓÏÔ ÚÂappleÌ Â ÔappleÓ apple ÏÏ, Ù ÈÎ, apple ÒÔappleÓÒÚapple ÌÂÌË ÌÌ ı Ë Á ÛÍÓÁ ÔËÒË, ÏÓÊÂÚ apple ÒÒÏ ÚappleË Ú Òfl Í ÂÒÚ Â Ì appleû ÂÌËfl ÚÓappleÒÍËı Ôapple Ë ÔappleÂÒÎÂ Ó Ú Òfl ÔÓ Û ÓÎÓ ÌÓÏÛ Á ÍÓÌÓ ÚÂÎ ÒÚ Û. é ÓappleÛ Ó ÌË Ì ÓÎÊÌÓ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Òfl Ú ÍËı ˆÂÎflı. 19

20 ÇÌ ÌË ËÒÚÓ ÌËÍË èó ÍÎ ÂÌË ÌÂ Í ÛÒÚappleÓÈÒÚ Û USB 1 èó ÒÓ ËÌËÚ ıó Û ËÓ Ì ÌÂ Ó Ó ÓappleÛ Ó ÌËfl (ÚÂΠËÁÓapple, Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ, ÔappleÓË apple ÚÂÎfl Î ÁÂappleÌ ı ËÒÍÓ, ÔappleÓË apple ÚÂÎfl DVD ËÎË ÛÒÚappleÓÈÒÚ Îfl Á ÔËÒË CD) Í apple Á ÂÏ Ï AUX IN ÂÈ ÒËÒÚÂÏ. 2 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ AUX Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ apple Ú appleâêëï Ì ÌÂ Ó ËÒÚÓ ÌËÍ Á ÛÍ. èappleëïâ ÌËfl: Ç ÏÓÊÂÚ apple Ú Î Û ÙÛÌÍˆË appleâ ÛÎËappleÓ ÍË Á ÛÍÓ ÓÈ Ì Ë ˆËË (Ì ÔappleËÏÂapple, DSC ËÎË DBB). ëï. ÂÚ Î ÌÓ ÓÔËÒ ÌË ÔÓ ÒÓ ËÌÂÌÌÓ Ó Ó ÓappleÛ Ó ÌËfl Â Ó appleûíó Ó ÒÚ Â ÔÓ ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌË. éúìóòëúâî ÌÓ Á ÔËÒË ÒÏ. apple Á ÂÎ ê ÓÚ Ï ÌËÚÓÙÓÌ /á ÔËÒ. àòôóî ÁÓ ÌË ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ï ÒÒÓ ÓÈ Ô ÏflÚË USB èó ÍÎ Ë ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ï ÒÒÓ ÓÈ Ô ÏflÚË USB Í ÒÓÍÓÍ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ÒÎÛ Ú ÏÛÁ ÍÛ, Á ÔËÒ ÌÌÛ Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Â, ÂappleÂÁ ÏÓ ÌÛ ÍÛÒÚË ÂÒÍÛ ÒËÒÚÂÏÛ ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËÂ Ò ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ï ÒÒÓ ÓÈ Ô ÏflÚË USB ëó ÏÂÒÚËÏ Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ï ÒÒÓ ÓÈ Ô ÏflÚË USB ë ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú : ÙÎ -Ô ÏflÚ USB (USB 2.0 ËÎË USB1.1) ÙÎ -ÔÎÂÂapple USB (USB 2.0 ËÎË USB1.1) Í appleú Ô ÏflÚË (ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÚÂÌËfl Ò Í appleú Îfl apple ÓÚ Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ ÒÓÍÓÍ ÂÒÚ ÂÌÌÓ Ó ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl) èappleëïâ ÌËfl: Ç ÌÂÍÓÚÓapple ı ÙÎ -ÔÎÂÂapple ı USB (ËÎË Á ÔÓÏËÌ Ëı ÛÒÚappleÓÈÒÚ ı) ıapple Ìfl ËÂÒfl ÌÌ Â ÓÒÔappleÓËÁ Ó flúòfl Ò ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËÂÏ ÚÂıÌÓÎÓ ËË Á ËÚ ÚÓappleÒÍËı Ôapple. í ÍË Á Ë ÂÌÌ Â ÌÌ Â ÌÂ Û ÛÚ ÓÒÔappleÓËÁ Ó ËÚ Òfl Ì appleû Ëı ÛÒÚappleÓÈÒÚ ı (Ú ÍËı Í Í ÌÌ fl ÒËÒÚÂÏ ÒÓÍÓÍ ÂÒÚ ÂÌÌÓ Ó ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl) èó ÂappleÊË ÂÏ Â ÙÓappleÏ Ú : USB ËÎË ÙÓappleÏ Ú Ù ÈÎÓ ÓÈ Ô ÏflÚË FAT12, FAT16, FAT32 (apple ÁÏÂapple ÒÂÍÚÓapple : ÈÚÓ ) ËÚappleÂÈÚ åê3 (ÒÍÓappleÓÒÚ ÔÂappleÂ Ë ÌÌ ı): ä ËÚ/Ò Ë Ò ÔÂappleÂÏÂÌÌ Ï ËÚappleÂÈÚÓÏ WMA ÂappleÒËfl 9 ËÎË ÌËÊ îóappleïëappleó ÌË ËappleÂÍÚÓappleËË Ò Ï ÍÒËÏÛÏ 8 ÛappleÓ ÌflÏË äóîë ÂÒÚ Ó Î ÓÏÓ / Ô ÔÓÍ: Ï ÍÒËÏÛÏ 99 äóîë ÂÒÚ Ó ÚappleÂÍÓ /Á ÓÎÓ ÍÓ : Ï ÍÒËÏÛÏ 999 í ID3 ÂappleÒËË 2.0 ËÎË ÓΠÔÓÁ ÌÂÈ ç Á ÌË ٠ÈÎ Uicode UTF8 (Ï ÍÒËÏ Î Ì fl ÎËÌ : 128 ÈÚÓ ) ëëòúâï Ì ÓÒÔappleÓËÁ Ó ËÚ Ë Ì ÔÓ ÂappleÊË ÂÚ: èûòú  ΠÓÏ : ÔÛÒÚÓÈ Î ÓÏ - Î ÓÏ, Ì ÒÓ ÂappleÊ ËÈ åê3/wma-ù ÈÎ Ë Ì ÓÚÓ apple Ê ÂÏ Â Ì ËÒÔΠî ÈÎ ÌÂÔÓ ÂappleÊË ÂÏ ı ÙÓappleÏ ÚÓ ÔappleÓÔÛÒÍ ÚÒfl. ùúó ÓÁÌ ÂÚ, ÚÓ, Ì Ôapple., ÓÍÛÏÂÌÚ Word ËÎË åê3-ù ÈÎ Ò apple Ò ËappleÂÌËÂÏ.dlf Ë ÌÓappleËappleÛ ÚÒfl Ë Ì ÓÒÔappleÓËÁ Ó flúòfl AAC, WAV, PCM Û ËÓ Ù ÈÎ WMA-Ù ÈÎ Ò DRM-Á ËÚÓÈ WMA-Ù ÈÎ ÙÓappleÏ Ú Lossless ä Í ÔÂappleÂÌÂÒÚË ÏÛÁ Í Î Ì Â Ù ÈÎ Ò èä Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ï ÒÒÓ ÓÈ Ô ÏflÚË USB Ç Ë Î ËÏ Â ÏÛÁ Í Î Ì Â Ù ÈÎ ÏÓÊÂÚ ÔÂappleÂÏÂÒÚËÚ Ï Ò èä Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ï ÒÒÓ ÓÈ Ô ÏflÚË USB. ÑÎfl ÔÂappleÂÏ ÂÌËfl ÏÛÁ Í Î Ì ı Ù ÈÎÓ Ì ÙÎ -ÔÎÂÂapple ÏÓÊÌÓ Ú ÍÊ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Â Ó ÏÛÁ Í Î ÌÓ ÛÔapple Îfl  ÔappleÓ apple ÏÏÌÓÂ Ó ÂÒÔ ÂÌËÂ. íâï Ì ÏÂÌÂÂ, Ù ÈÎ ÙÓappleÏ Ú WMA ÏÓ ÛÚ Ì ÓÒÔappleÓËÁ Ó ËÚ Òfl ÔÓ ÔappleË ËÌ ÌÂÒÓ ÏÂÒÚËÏÓÒÚË. 20

21 ÇÌ ÌË ËÒÚÓ ÌËÍË ä Í apple ÁÏÂÒÚËÚ Ù ÈÎ MP3/WMA Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Â Ï ÒÒÓ ÓÈ Ô ÏflÚË USB Ñ ÌÌ fl ÒËÒÚÂÏ ÒÓÍÓÍ ÂÒÚ ÂÌÌÓ Ó ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÔappleÓËÁ Ó ËÚ ÔÓËÒÍ Ë ÔappleÓÒÏÓÚapple Ù ÈÎÓ MP3/WMA ÒÎÂ Û ÂÏ ÔÓapplefl ÍÂ: Ô ÔÍË/ ÔÓ Ô ÔÍË/Á ÓÎÓ ÍË. èappleëïâapple: Root Title 001 Title 002 Title 003 Album 01 Title 001 Title 002 Title 003 Album 02 Title 001 Title 002 Title 003 Album 03 1 èappleó Âapple ÚÂ, Ôapple ËÎ ÌÓ ÎË ÔÓ ÍÎ ÂÌÓ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó USB (ÒÏ ìòú ÌÓ Í : ëóâ ËÌÂÌË ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓ Ó Ó ÓappleÛ Ó ÌËfl) 2 ç ÊÏËÚ SOURCE Ó ËÌ apple Á ËÎË ÓÎÂÂ, ÚÓ apple Ú USB (Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌËfl Ì ÊÏËÚ CD/USB) - ÖÒÎË Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Â USB ÌÂ Ó Ì appleûêâìó Û ËÓ Ù ÈÎÓ, Ì ËÒÔΠÔÓfl ÎflÂÚÒfl ÒÓÓ ÂÌËÂNO TRACK. 3 î ÈÎ Ò ÛÒÚappleÓÈÒÚ USB ÓÒÔappleÓËÁ Ó flúòfl Ú ÍÊÂ, Í Í Ë Î ÓÏ /ÚappleÂÍË Ì CD (ÒÏ ê ÓÚ Ò CD/ MP3). èappleëïâ ÌËfl: èó ÔappleË ËÌ ÒÓ ÏÂÒÚËÏÓÒÚË ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Ó Î ÓÏ ı/úappleâí ı ÏÓÊÂÚ ÓÚÎË Ú Òfl ÓÚ ËÌÙÓappleÏ ˆËË, ÓÚÓ apple Ê ÂÏÓÈ ÂappleÂÁ ÏÛÁ Í Î ÌÓ ÛÔapple Îfl  ÔappleÓ apple ÏÏÌÓÂ Ó ÂÒÔ ÂÌË ÙÎ - ÔÎÂÂapple àïâì Ù ÈÎÓ Ë Ú Ë ID3 ÌÂ Ì Ì ÎËÈÒÍÓÏ flá Í ÓÚÓ apple Ê ÚÒfl Í Í ---. Title 001 Title 002 Title 003 ê ÁÏÂÒÚËÚ ٠ÈÎ MP3/WMA apple ÁÎË Ì ı Ô ÔÍ ı ËÎË ÔÓ Ô ÔÍ ı, Í Í ÌÂÓ ıó ËÏÓ. èappleëïâ ÌËfl: ÖÒÎË Ù ÈÎ MP3/WMA Ì ÎË ÌÂÒÂÌ Í ÍÓÈ- ÎË Ó Î ÓÏ ËÒÍ, Îfl ÚËı Ù ÈÎÓ Û ÂÚ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÒÓÁ Ì Î ÓÏ 00. ì  ËÚÂÒ, ÚÓ ËÏÂÌ åê3-ù ÈÎÓ Á Í Ì Ë ÚÒfl Ì.mp3. WMA-Ù ÈÎ Ò DRM-Á ËÚÓÈ: Îfl ÍÓÔËappleÓ ÌËfl/ÔappleÂÓ apple ÁÓ ÌËfl CD ËÒÔÓÎ ÁÛÈÚ Windows Media Player 10 (ËÎË Â). á È ËÚÂ Ì Ò ÈÚ ÚÓ ÛÁÌ Ú ÔÓ appleó ÌÂÂ Ó Windows Media Player Ë WM DRM (Windows) 21

22 óäëõ/íäâåöê 22 ir ECO POWER STANDBY-ON USB DIRECT ALBUM / PRESET TIMER SET SOURCE PROGRAM TUNING MCM720 MICRO SYSTEM INCREDIBLE SURROUND ìòú ÌÓ Í ÒÓ Ç ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ Ò ÛÏfl ÒÔÓÒÓ ÏË: appleû ÌÛ ËÎË ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË, Ò ÔÓÏÓ ÒË Ì Î appleâïâìë RDS. Ä ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ fl ÛÒÚ ÌÓ Í ÒÓ (ÚÓÎ ÍÓ Îfl ÂappleÒËÈ RDS) ç ÒÚappleÓÈÚÂÒ Ì apple ËÓÒÚ ÌˆË RDS (ÒÏ. «êäñàéèêàöåçàä»). ìòú ÌÓ Í ÒÓ appleû ÌÛ 1 Ç appleâáâapple ÌÓÏ appleâêëïâ Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ CLOCK SET/RDS. ç ËÒÔΠfiúòfl SET CLOCK Ë ˆËÙp Îfl ÛÒÚ ÌÓ ÍË Ò. 2 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ VOLUM Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ Ò. 3 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ CLOCK SET/RDS   apple Á. ñëùapple ÏËÌÛÚ ÏË Ú. 4 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ VOLUME Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÏËÌÛÚ. 5 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ CLOCK SET/RDS to confirm the time. ìòú ÌÓ Í ÙÛÌ͈ËË TIMER DSC ëëòúâï ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Òfl Í Í Û ËÎ ÌËÍ, Î Ó applefl ÍÓÚÓappleÓÏÛ CD, íûçöê ËÎË ãöçíä ÍÎ ÂÚÒfl Á ÌÌÓ appleâïfl (Ó ÌÓÍapple ÚÌ fl apple ÓÚ ). èâappleâ ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËÂÏ Ú ÈÏÂapple ÌÛÊÌÓ ÒÌ Î ÛÒÚ ÌÓ ËÚ appleâïfl Ì Ò ı. Ç ÏÓÊÂÚ ÔÓÎ ÁÓ Ú Òfl ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÓÏ Í ÂÒÚ Â Û ËÎ ÌËÍ ; ÔappleË ÚÓÏ ÔappleÓË apple ÚÂÎ CD ËÎË apple ËÓÔappleËÂÏÌËÍ ÍÎ ÂÚÒfl ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌÓ appleâïfl. èâappleâ ÚÂÏ, Í Í ÔÓÎ ÁÓ Ú Òfl Ú ÈÏÂappleÓÏ, ÒΠÛÂÚ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ appleâïfl ÒÓ. DBB RECORD BAND DISPLAY CLOCK SET RDS VOLUME ÖÒÎË ıó  ÛÒÚ ÌÓ ÍË ÌË Ó Ì ËÁ ÍÌÓÔÓÍ ÌÂ Û ÂÚ Ì Ê Ú Ì ÔappleÓÚflÊÂÌËË ÓΠ90 ÒÂÍÛÌ, ÚÓ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó È ÂÚ ËÁ appleâêëï ÛÒÚ ÌÓ ÍË Ú ÈÏÂapple. 1 Ç appleâáâapple ÌÓÏ appleâêëïâ Ì ÊËÏ ÈÚ TIMER SET 3 Ì ÒËÒÚÂÏ Ú ÂÌË ÓΠ2 ÒÂÍÛÌ. 2 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SOURCE Ì Ôapple ÎÂÌËË ÔÓ ÒÓ ÓÈ ÒÚappleÂÎÍ Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ apple Ú Ó ËÌ ËÁ Ûı ËÒÚÓ ÌËÍÓ Á ÛÍ. ç ËÒÔΠfiúòfl SET TIME, SELECT SOURCE. 3 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TIMER SET 3 Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÔÓ Ú Âapple ËÚ ÛÒÚ ÌÓ ÍÛ. Ç Ó ËÚÒfl SET ON TIME, ÁÌ ÂÌË ÒÓ ÏË ÂÚ. 4 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ VOLUME Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ Ò. 5 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TIMER SET 3   apple Á. ñëùapple ÏËÌÛÚ ÏË Ú. 6 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ VOLUME Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÏËÌÛÚ. 7 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TIMER SET 3 Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÔÓ Ú Âapple ËÚ appleâïfl. íâôâapple Ú ÈÏÂapple ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ Ë ÍÎ ÂÌ. ÇÍÎ ÂÌËÂ Ë ÍÎ ÂÌË ÙÛÌ͈ËË TIMER Ç appleâáâapple ÌÓÏ appleâêëïâ ËÎË ıó  ÔappleÓË apple ÌËfl Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TIMER SET 3 (TIMER Ì ÔÛÎ ÚÂ) Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Â Ó ËÌ apple Á. ÖÒÎË Ú ÈÏÂapple ÍÎ ÂÌ, ÚÓ Ì ËÒÔΠÔÓÍ Á ÂÚÒfl Ì ÔËÒ, ÂÒÎË ÓÌ ÍÎ ÂÌ, ÚÓ Ú Ì ÔËÒ ËÒ ÂÁ ÂÚ. ÇÍÎ ÂÌËÂ Ë ÍÎ ÂÌË ÙÛÌ͈ËË Á Ò Ô ÌËfl SLEEP í ÈÏÂapple Á Ò Ô ÌËfl Ó ÂÒÔÂ Ë ÂÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Û ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÓÚÍÎ ËÚ Òfl ÔÓ ËÒÚ ÂÌËË ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌÓ Ó ÔÂappleËÓ appleâïâìë. 1 H ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SLEEP Ì Ú ËÍ ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌËfl Ó ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ apple Á. áì ÂÌËfl Îfl Óapple ( appleâïfl ÏËÌÛÚ ı): Ç fiúòfl "SLEEP" ËÎË "0". "XX" pâïfl ÏËÌ. 2 èpë ÓÒÚËÊÂÌËË ÌÛÊÌÓ Ó pâïâìë ÔÂpÂÒÚ Ì ÚÂ Ì ÊËÏ Ú ÍÌÓÔÍÛ SLEEP. éúïâì Ú ÈÏÂapple ÒÌ ç ÊËÏ ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ SLEEP Ó ÔÓfl ÎÂÌËfl Ì ËÒÔΠ"0" ËÎË Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ Eco Power/ STANDBY ON y.

23 íâıìë ÂÒÍË ı apple ÍÚÂappleËÒÚËÍË ìëàãàíöãú Ç xó Ì fl ÏÓ ÌÓÒÚ... 2 x 50 W RMS*... 2 x 100 W MPO ëóóúìó ÂÌË ÒË Ì Î Ë ÛÏÓ dba (IEC) éú ÒÚÓÚ Hz, ± 3 db àïôâ ÌÒ ÍÓÎÓÌÓÍ... 4 Ω àïôâ ÌÒ Ì Û ÌËÍÓ Ω * (4 Ω, 1 khz, 10% THD) èêéàéêõçäíöãú CD/ MP3 äóîë ÂÒÚ Ó ÔappleÓ apple ÏÏËappleÛÂÏ ı Á ÛÍÓ ı ÓappleÓÊÂÍ ÑË Ô ÁÓÌ ÒÚÓÚ Hz ëóóúìó ÂÌË ÒË Ì Î Ë ÛÏÓ dba ê Á ÂÎÂÌËÂ Í Ì ÎÓ db (1 khz) èóîìóâ appleïóìë ÂÒÍÓ ËÒÍ ÊÂÌËÂ... < 0.003% MPEG 1 ÛpÓ ÂÌ 3 (MP3-CD)... MPEG AUDIO MP3-CD ÒÍÓpÓÒÚ ÔÂpÂ Ë kbps (pâíóï. 128 Í /ÒÂÍ) ó ÒÚÓÚ ÓpÍË... 32, 44.1, 48 khz èappleóë apple ÚÂÎ USB USB... 12Mb/s, V ç ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ ÏÓÊÂÚ ÔappleÓË apple Ú Ù ÈÎ ÏË MP3/ WMA äóîë ÂÒÚ Ó Î ÓÏÓ / Ô ÔÓÍ... Ï ÍÒËÏÛÏ 99 äóîë ÂÒÚ Ó ÚappleÂÍÓ /Á ÓÎÓ ÍÓ... Ï ÍÒËÏÛÏ 500 êäñàéèêàöåçàä ÑË Ô ÁÓÌ FM I MHz ÑË Ô ÁÓÌ FM II khz ÑË Ô ÁÓÌ MW khz óû ÒÚ ËÚÂÎ ÌÓÒÚ ÔappleË 75 Ω ÏÓÌÓ, ÒÓÓÚÌÓ ÂÌË ÒË Ì Î Ë ÛÏÓ 26 Å µv ÒÚÂappleÂÓ, ÒÓÓÚÌÓ ÂÌË ÒË Ì Î Ë ÛÏÓ 46 Å µv ëâîâíúë ÌÓÒÚ db èóîìóâ appleïóìë ÂÒÍÓ ËÒÍ ÊÂÌËÂ... 5% éú ÒÚÓÚ Hz (± 3 db) ëóóúìó ÂÌË ÒË Ì Î Ë ÛÏÓ dba å ÌËÚÓÙÓÌ éú ÒÚÓÚ çóappleï Î Ì fl Í ÒÒÂÚ (ÚËÔ I) Hz (8 db) ëóóúìó ÂÌË ÒË Ì Î Ë ÛÏÓ çóappleï Î Ì fl Í ÒÒÂÚ (ÚËÔ I) dba äóîâ ÌË ÒÚÓÚ Ë Ë apple ˆËfl % DIN ÄÓÎÓÌÍË ëëòúâï ÓÚapple ÊÂÌËfl ÒÓ ê ÁÏÂapple ( ËappleËÌ ı ÒÓÚ ı ÎÛ ËÌ ) x 252 x 214 (mm) É fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl ùîâíúappleë ÂÒÍ fl ÌÂapple Ëfl ÔÂappleÂÏÂÌÌÓ Ó ÚÓÍ V / 50 Hz ê ÁÏÂapple ( ËappleËÌ ı ÒÓÚ ı ÎÛ ËÌ ) x 252 x 305 (mm) ÇÂÒ (Ò ÍÓÎÓÌÍ ÏË/ ÂÁ ÍÓÎÓÌÓÍ)... ÔappleËÏÂappleÌÓ 8.96 / 4.84 Í Eco power standby... < 1 W íâıìë ÂÒÍË ÌÌ Â ÏÓ ÛÚ Ú ËÁÏÂÌÂÌ. 23

24 ìıó óëòúí ÍÓappleÔÛÒ ëîâ ÛÂÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Ïfl ÍÛ ÚappleflÔÍÛ, ÒÎÂ Í ÒÏÓ ÂÌÌÛ ÒÎ ÓÏ apple ÒÚ Óapple Òapple ÒÚ Îfl ËÒÚÍË. çâ ÒΠÛÂÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Òapple ÒÚ Ò ÒÓ ÂappleÊ ÌËÂÏ ÎÍÓ ÓÎfl, ÒÔËappleÚ, ÏÏË Í ËÎË apple ÁË Ó. óëòúí ËÒÍÓ ÖÒÎË ËÒÍ Á applefláìëîòfl, Â Ó ÒΠÛÂÚ ÔÓ ËÒÚËÚ ÚappleflÔÍÓÈ. èappleóúëapple ÈÚ ËÒÍ Ì Ôapple ÎÂÌËË ÓÚ ˆÂÌÚapple Í Íapple flï. çâ ÔappleÓÚËapple ÈÚ ËÒÍ ÍappleÛ ÏË. çâ ÒΠÛÂÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Ú ÍË apple ÒÚ ÓappleËÚÂÎË, Í Í ÂÌÁËÌ, apple Á ËÚÂÎË, ËÏ ËÂÒfl ÔappleÓ Ê Òapple ÒÚ Îfl ËÒÚÍË ËÎË ÌÚËÒÚ ÚËÍË, ÔappleÂ Ì ÁÌ ÂÌÌ Â Îfl Ì ÎÓ Ó ı Á ÔËÒÂÈ. óëòúí ËÒÍÓ ı ÎËÌÁ Ç appleâáûî Ú Ú ÔappleÓ ÓÎÊËÚÂÎ ÌÓ Ó ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËfl Ì ËÒÍÓ ı ÎËÌÁ ı ÏÓÊÂÚ ÒÍÓÔËÚ Òfl appleflá ËÎË Ô Î. ë ˆÂÎ Ó ÂÒÔ ÂÌËfl ıóappleó Â Ó Í ÂÒÚ ÔappleÓË apple ÌËfl ËÒÚËÚ ËÒÍÓ Â ÎËÌÁ Ò ÔÓÏÓ Òapple ÒÚ Îfl ËÒÚÍË ÎËÌÁ CD Philips ËÎË appleû Ó Ó ËÏ  ÓÒfl ÔappleÓ Ê Òapple ÒÚ Îfl ËÒÚÍË. ëó Î ÈÚ ËÌÒÚappleÛ͈ËË, ÔappleËÎ ÂÏ Â Í Òapple ÒÚ Û Îfl ËÒÚÍË. óëòúí ÓÎÓ ÓÍ Ë ÔÛÚÂÈ ÔappleÓ ËÊÂÌËfl ÎÂÌÚ Í ÒÒÂÚ ÑÎfl Ó ÂÒÔ ÂÌËfl ıóappleó Â Ó Í ÂÒÚ Á ÔËÒË Ë ÔappleÓË apple ÌËfl ÒΠÛÂÚ ËÒÚËÚ ÓÎÓ ÍË A ÓÒË B Ë ÔappleËÊËÏÌ Â appleóîëíë C ÂappleÂÁ Í Ê Â 50 ÒÓ apple ÓÚ Ï ÌËÚÓÙÓÌ. êâíóïâì ÛÂÚÒfl ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú ıîóôíó È Ú ÏÔÓÌ, ÒÎÂ Í ÒÏÓ ÂÌÌ È ÊË ÍÓÒÚË Îfl ËÒÚÍË ËÎË ÎÍÓ ÓÎÂ. óëòúí ÓÎÓ ÍË ÏÓÊÂÚ Ú ÔÓÎÌÂÌ Ú ÍÊÂ Ë ÔÓÒapple ÒÚ ÓÏ Ó ÌÓapple ÁÓ Ó Ó ÔappleÓË apple ÌËfl ÒÔÂˆË Î ÌÓÈ ÎÂÌÚ Îfl ËÒÚÍË. A A B C ê ÁÏ ÌË Ë ÌË ÓÎÓ ÓÍ ëîâ ÛÂÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú ÒÔÂˆË Î ÌÛ Í ÒÒÂÚÛ Îfl apple ÁÏ ÌË Ë ÌËfl, ÍÓÚÓappleÛ ÏÓÊÂÚ ÔappleËÓ appleâòúë Û Â Ó ËÎÂapple. ìëíêäçöçàö çöàëèêäççéëíöâ èêöñìèêöüñöçàö çâ ÓÚÍapple ÈÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó, Ú.Í. ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔappleË ÂÒÚË Í Û appleû ÎÂÍÚappleË ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ! çë ÍÓÂÏ ÒÎÛ Â ÌÂ Ô Ú ÈÚÂÒ ÓÚappleÂÏÓÌÚËappleÓ Ú ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ò ÏÓÒÚÓflÚÂÎ ÌÓ, Ú.Í. ÚÓ ÎË ËÚ Ò apple ÌÚËË. Ç ÒÎÛ Â ÌÂËÒÔapple ÌÓÒÚË ÔÂapple ÚÂÏ, Í Í Ó apple ÚËÚ Òfl appleâïóìúìû Ï ÒÚÂappleÒÍÛ, ÔappleÓ Âapple Ú ÔappleË Â ÂÌÌ Â ÌËÊ ÒÓ ÂÚ ÖÒÎË Ï ÌÂ Û ÎÓÒ ÛÒÚapple ÌËÚ ÌÂËÒÔapple ÌÓÒÚ, ÔappleÓÍÓÌÒÛÎ ÚËappleÛÈÚÂÒ Ò ËÏ ËÎÂappleÓÏ ËÎË appleâïóìúìóè Ï ÒÚÂappleÒÍÓÈ. èappleó ÎÂÏ ê ÓÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎfl CD àì ËÍ ˆËfl NO DISC. çâíóúóapple  ٠ÈÎ Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Â USB Ì ÓÚÓ apple Ê ÚÒfl êâ ÂÌË ÇÒÚ Ú ËÒÍ. ÑËÒÍ ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ Ì Ó ÓappleÓÚ. ëíóôîâìëâ Î Ë Ì ÎËÌÁ ı. èó ÓÊ ËÚÂ, ÔÓÍ Î Ò ÎËÌÁ ËÒÔ appleëúòfl. àòôóî ÁÛÈÚ Á ÍÓÌ ÂÌÌ È ËÒÍ. Çá ÏÂÌËÚÂ/ÔÓ ËÒÚËÚ CD, ÒÏ. «ìıó». èappleó Âapple ÚÂ, Ì Ôapple ÂÚ ÎË ÍÓÎË ÂÒÚ Ó Ô ÔÓÍ 99 ËÎË Ì Ôapple ÂÚ ÎË ÍÓÎË ÂÒÚ Ó Á ÓÎÓ ÍÓ

25 èappleó ÎÂÏ èîóıóâ Í ÂÒÚ Ó ÔappleËÂÏ apple ËÓ. êâ ÂÌË ëîë ÍÓÏ ÒÎ È ÒË Ì Î, oúappleâ ÛÎËappleÛÈÚ ÌÚÂÌÌÛ ËÎË ÔÓ ÒÓ ËÌËÚ ÌÂ Ì ÌÚÂÌÌÛ Îfl ÎÛ Â Ó ÔappleËÂÏ. ìòú ÌÓ ËÚ ÒÚÂappleÂÓÒËÒÚÂÏÛ ÓÚ ÂÎ ÌÓ ÓÚ ÚÂΠËÁËÓÌÌÓ Ó ÔÔ apple Ú ËÎË Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ. á ÔËÒ ËÎË ÔappleÓË apple ÌË Ì ÓÁÏÓÊÌÓ. èó ËÒÚËÚ ÂÚ ÎË Ï ÌËÚÓÙÓÌ, ÒÏ. «ìıó». ÑÎfl Á ÔËÒË ÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ ÚÓÎ ÍÓ Í ÒÒÂÚ ÏË ÚËÔ NORMAL (IEC I). àì ËÍ ˆËfl CHK TAPE. á ÍÎÂÈÚÂ Û ÍÓ ÍÛÒÓ ÍÓÏ ÍÎÂÈÍÓÈ ÎÂÌÚ. äapple Í Í ÒÒÂÚÌÓ Ó ÓÚ ÂÎÂÌËfl Ì ÓÚÍapple ÂÚÒfl. ëìó ÔÓ ÒÓ ËÌËÚ ÔappleÓ Ó ÔËÚ ÌËfl ÓÚ ÒÂÚË ÔÂappleÂÏÂÌÌÓ Ó ÚÓÍ Ë ÒÌÓ ÍÎ ËÚ ÒËÒÚÂÏÛ. ëëòúâï Ì appleâ ËappleÛÂÚ Ì Ì Ê ÚË ÍÌÓÔÓÍ. ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ STANDBY ON Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÍÎ ËÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó. éúòóâ ËÌËÚ ÔappleÓ Ó ÔËÚ ÌËfl ÔÂappleÂÏÂÌÌÓ Ó ÚÓÍ ÓÚ Ì ÒÚÂÌÌÓÈ appleóáâúíë, Á ÚÂÏ ÒÌÓ ÔÓ ÒÓ ËÌËÚÂ Â Ó Ë ÒÌÓ ÍÎ ËÚ ÒËÒÚÂÏÛ. á ÛÍ ÌÂÚ ËÎË ÔÎÓıÓÂ Í ÂÒÚ Ó Á ÛÍ. á ÛÍ Ò Î ÓÈ Ë Ôapple ÓÈ ÒÚÓappleÓÌ ÔÓÒÚÛÔ ÂÚ Ì Ó ÓappleÓÚ. éúappleâ ÛÎËappleÛÈÚ appleóïíóòú. éúòóâ ËÌËÚÂ Ì Û ÌËÍË. èappleó Âapple Ú Ôapple ËÎ ÌÓÒÚ ÒÓ ËÌÂÌËfl ÍÓÎÓÌÓÍ. èappleó Âapple ÚÂ, Á Ê Ú ÎË Á Ë ÂÌÌ È ÍÓ̈ ÔappleÓ Ó ÍÓÎÓÌÍË. èappleó Âapple Ú ÒÓ ËÌÂÌËfl Ë ÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÎÓÌÓÍ. Ñ Ú ËÍ ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌËfl Ì ÂÈÒÚ ÛÂÚ Ì ÒËÒÚÂÏÛ. í ÈÏÂapple Ì apple ÓÚ ÂÚ. ìòú ÌÓ Í ÒÓ /Ú ÈÏÂapple Ì ÒÓıapple ÌflÂÚÒfl. èâappleâ ÚÂÏ, Í Í Ì Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û ÂÈ ÙÛÌ͈ËË (ÉÅ,í,ëË Ú..), ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ Á ÛÍ (CD, TUNER Ë Ú..). ìïâì ËÚ apple ÒÒÚÓflÌËÂ. ÇÒÚ ÚÂ Ú appleâë Ò ÒÓ Î ÂÌËÂÏ Ëı ÔÓÎflappleÌÓÒÚË (ÁÌ ÍË +/-), Í Í ÔÓÍ Á ÌÓ. á ÏÂÌËÚÂ Ú appleâë. ç Ôp Ú ÔÛÎ Ú ÌÂÔÓÒp ÒÚ ÂÌÌÓ Ì ËÌÙp Íp ÒÌ È Ú ËÍ IR. ìòú ÌÓ ËÚ Ò. ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TIMER SET 3 (TIMER Ì ÔÛÎ ÚÂ) Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÍÎ ËÚ Ú ÈÏÂapple. à ÂÚ Û ÎËappleÓ ÌËÂ/Á ÔËÒ, oòú ÌÓ ËÚÂ Û ÎËappleÓ ÌËÂ/Á ÔËÒ. èappleóëáó ÎÓ ÔappleÂapple ÌË ÔÓ Ë ÎÂÍÚappleÓ ÌÂapple ËË ËÎË ÒÂÚ ÓÈ ÔappleÓ Ó Î ÓÚÍÎ ÂÌ. á ÌÓ Ó ÛÒÚ ÌÓ ËÚÂ Ò /Ú ÈÏÂapple. DEVICE NOT SUPPORTED ÔappleÓÍappleÛ Ë ÂÚÒfl Ì Íapple ÌÂ. éúíî ËÚ Á ÔÓÏËÌ Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó USB ÓÎ ÓÈ ÂÏÍÓÒÚË ËÎË ÂappleËÚ appleû ÓÈ ËÒÚÓ ÌËÍ. 25