EAST BOOK (NR).xls

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "EAST BOOK (NR).xls"

Bản ghi

1 . ZONE - B ªÀ AiÀÄ - Guidance Value Bandwidth between Rs. 5001/- to Rs. 7000/ ADUGODI MAIN ROAD DqÀÄUÉÆÃr ªÀÄÄRå gà ÉÛ 2 68 GRAPE GARDEN 6TH BLOCK KORAMANGALA UÉæà sï UÁqÀð ï 6 Éà ÁèPï PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 3 68 KORAMANGALA 3RD BLOCK PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 3 Éà ÁèPï 4 68 KORAMANGALA 4TH BLOCK 80 FEET ROAD PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 4 Éà ÁèPï 80 Cr gà ÉÛ 5 67 KORAMANGALA 5TH BLOCK PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 5 Éà ÁèPï 6 67 KORAMANGALA 6TH BLOCK PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 6 Éà ÁèPï 7 67 KORAMANGALA 7TH BLOCK PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 7 Éà ÁèPï 8 67 KORAMANGALA INDUSTRIAL LAYOUT PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ PÉÊUÁjPÁ qáªàué 9 67 KORMANGALA 5TH BLOCK K H B COLONY PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 5 Éà ÁèPï PÉ. ºÉZï. PÁ ÉÆà KRISHNA TEMPLE ROAD 1ST MAIN PÀȵÀÚ zéãªà ÁÜ À gà ÉÛAiÀÄ 1 Éà ªÀÄÄRå gà ÉÛ ZONE - C ªÀ AiÀÄ - ¹ ANJANEYA TEMPLE STREET,ADUGODI DAd ÉÃ0iÀi zéãªà ÁÜ À gà ÉÛ DqÀÄUÉÆÃr EJIPURA 100 FEET ROAD Ffà ÀÅgÀ 100 Cr gà ÉÛ K R NANJAPPA LAYOUT 8TH BLOCK KORAMANGALA KORAMANGALA 1ST BLOCK PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 1 Éà ÁèPï PÉ. Dgï. ÀAd Àà qáªàué 8 Éà ÁèPï PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ KORAMANGALA 4TH, 4TH B & 4TH C BLOCK PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 4 ÉÃ,4 Éà ' ªÀÄvÀÄÛ 4 Éà ¹' ÁèPï KORAMANGALA 5TH A BLOCK PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 5 Éà J' ÁèPï KORAMANGALA 5TH BLOCK PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 5 Éà ÁèPï KORAMANGALA 6TH BLOCK PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 6 Éà ÁèPï KORAMANGALA 8TH BLOCK PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 8 Éà ÁèPï KORAMANGALA GUAVA GARDEN PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ UÉÆêÀ UÁqÀð ï KORAMANGALA INDUSTRIAL LAYOUT PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ PÉÊUÁjPÁ qáªàué KORAMANGALA J BLOCK PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ eé. ÁèPï KORMANGALA 4TH B BLOCK MESTHRIPALYA PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 4 Éà ' ÁèPï ªÉÄùæà Á¼Àå KORMANGALA 5TH BLOCK K H B COLONY PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 5 Éà ÁèPï PÉ. ºÉZï. PÁ ÉÆà RD & 4TH MAIN ROAD à ÀAzÀæ 3 Éà gà ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ 4 Éà ªÀÄÄRågÀ ÉÛ MAIN ROAD à ÀAzÀæ ªÀÄÄRå gà ÉÛ ROAD à ÀAzÀæ gà ÉÛ Ã ÀAzÀæ Guidance Value Bandwidth between Rs. 3001/- to Rs. 5000/- PATAL BALAPPA LAYOUT 1ST MAIN ROAD ADUGODI ÀmÉà ï Á Àà qáªàué 1 Éà ªÀÄÄRågÀ ÉÛ DqÀÄUÉÆÃr S T BED KORAMANGALA J ï. n. Éqï PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ S.B.I COLONY KORAMANGALA J ï., L, PÁ ÉÆà PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ Page 1 of 9

2 . ZONE - D ªÀ AiÀÄ - r Guidance Value Bandwidth between Rs. 2001/- to Rs. 3000/ A K COLONY AMBEDKAR NAGARA EJIPURA J, PÉ. PÁ ÉÆà CA ÉÃqÀÌgï ÀUÀgÀ Ffà ÀÅgÀ A TO C STREET PARAPPA FIELD J. jazà ¹. à ÁgÀ Àà üã ïø à ÀAzÀæ A V S COMPOUND EGIPURA J.«. J ï. PÁA ËAqï Ffà ÀÅgÀ A V S COMPOUND EJIPURA 1ST CROSS 80 FEET ROAD A.V.S. COMPOUND 80 FEET & 100 FEET ROAD EGIPURA J.«. J ï. PÁA ËAqï Ffà ÀÅgÀ 1 Éà gà ÉÛ 80 Cr gà ÉÛ Ffà ÀÅgÀ J.«. J ï. PÁA ËAqï Ffà ÀÅgÀ 80 Cr gà ÉÛ 100 CrgÀ ÉÛ Ffà ÀÅgÀ ADUDODI MAIN ROAD POLICE QUARTERS CqÀÄUÉÆÃr ªÀÄÄRå gà ÉÛ DgÀPÀëPÀgÀ ªÀ Àw UÀȺÀ ADUGODI ADUGODI BASAVANNA TEMPLE STREET & BASAVANNA TEMPLE STREET 1ST CROSS DqÀÄUÉÆÃr DqÀÄUÉÆÃr ÀªÀtÚ zéãªà ÁÞ ÀzÀ gà ÉÛ 1 Éà CqÀØgÀ ÉÛ ADUGODI,BAZAAR STREET DqÀÄUÉÆÃr eágï ¹ÖçÃmï ADUGODI T, U,V, BLOCK DqÀÄUÉÆÃr n. 0iÀÄÄ. «. ÁèPï ANEPALYA 1ST CROSS TO 5TH CROSS C É Á¼Àå 1 Éà gà ÉÛ jazà 5 Éà gà ÉÛ ANEPALYA MAIN ROAD D É Á¼Àå ªÀÄÄRå gà ÉÛ Ã ÀAzÀæ ANJANEYA SWAMY LAYOUT 11TH CROSS DAd ÉÃ0iÀi Áé«Ä qáªàué 11 Éà CqÀØgÀ ÉÛ ANJANEYA TEMPLESTREET 1ST & 2ND CROSSES ADUGODI ANJANEYASWAMY LAYOUT 20TH B CROSS EJIPURA ANJENEYA SWAMY EXTENSION LAYOUT 1ST, 2ND, 4TH, 5TH, 6TH, 7TH, 8TH, 9TH, 10TH, & 20TH I CROSSES & 1ST MAIN DAd ÉÃ0iÀi zéãªà ÁÜ À gà ÉÛ 1 Éà ªÀÄvÀÄÛ 2 Éà gà ÉÛUÀ¼ÀÄ DqÀÄUÉÆÃr DAd ÉÃ0iÀi Áé«Ä qáªàué 20 Éà ' CqÀÝgÀ ÉÛ Ffà ÀÅgÀ DAd ÉÃ0iÀi Áé«Ä qáªàué 1 ÉÃ,2 ÉÃ,4 Éà 5 ÉÃ, 6 ÉÃ, 7 ÉÃ, 8 ÉÃ,9 ÉÃ,10 ÉÃ, ªÀÄvÀÄÛ 20 Éà L' CqÀØgÀ ÉÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 Éà ªÀÄÄRå gà ÉÛ ANJENEYASWAMY LAYOUT 3RD CROSS DAd ÉÃ0iÀi Áé«Ä qáªàué 3 Éà CqÀØgÀ ÉÛ ANJENEYASWAMY LAYOUT MAIN ROAD DAd ÉÃ0iÀi Áé«Ä qáªàué ªÀÄÄRågÀ ÉÛ ANUPAMA CLINIC ROAD EGIPURA C ÀÄ ÀªÀÄ Qè Pï gà ÉÛ Ffà ÀÅgÀ ASWINI LAYOUT 1ST CROSS C²é qáªàué 1 Éà CqÀØgÀ ÉÛ ASWINI LAYOUT 1ST, 2ND & 3RD MAIN EGIPURA C²é qáªàué 1 ÉÃ, 2 ÉÃ, ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà ªÀÄÄRågÀ ÉÛ Ffà ÀÅgÀ AUSTIN TOWN LAYOUT, 1ST TO 3RD STAGE D¹Ö ï më ï qáªàué 1 Éà ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà ºÀAvÀ B D A FLATES. r. J. Áèmï à ÀAzÀæ BAZAAR STREET 1ST CROSS eágï ¹ÖçÃmï 1 Éà CqÀØgÀ ÉÛ Ã ÀAzÀæ BAZAAR STREET 1ST MAIN & 2ND MAIN BAZAAR STREET 7TH A, B, C, D & 8TH CROSSES eágï ¹ÖçÃmï 1 Éà ªÀÄvÀÄÛ 2 Éà ªÀÄÄRå gà ÉÛ Ã ÀAzÀæ BAZAAR STREET eágï ¹ÖçÃmï à ÀAzÀæ BAZAAR STREET 2ND, 3RD, 4TH, 5TH, 6TH & 7TH CROSSES eágï ¹ÖçÃmï 7 ÉÃ,J.. ¹. r. ªÀÄvÀÄÛ 8 ÉÃ, CqÀØgÀ ÉÛ Ã ÀAzÀæ eágï ¹ÖçÃmï à ÀAzÀæ 2 ÉÃ, 3 ÉÃ, 4 ÉÃ, 5 ÉÃ, 6 ÉÃ, ªÀÄvÀÄÛ 7 Éà gà ÉÛUÀ¼ÀÄ Page 2 of 9

3 CENTRAL STREET CROSS ÉAlæ ï ¹ÖçÃmï CqÀØgÀ ÉÛ Ã ÀAzÀæ CENTRAL STREET ÉAlæ ï ¹ÖçÃmï à ÀAzÀæ CHANDRA REDDY LAYOUT 1ST CROSS, EGIPURA ZÀAzÀæ gérø qáªàué 1 Éà CqÀØgÀ ÉÛ Ffà ÀÅgÀ CHANDRAPPA GARDEN EGIPURA ZÀAzÀæ Àà UÁqÀð ï Ffà ÀÅgÀ CHAVRA CHURCH ROAD EGIPURA & 1ST, 2ND & 3RD CROSSES & BEHIND CHAVRA CHURCH ROAD, EJIPURA CHURCH STREET EGIPURA & 4TH CROSS CHURCH STREET EJIPURA ZÁªÀgÀ ZÀZïð gà ÉÛ Ffà ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ 1 ÉÃ, 2 ÉêÀÄvÀÄÛ 3 Éà CqÀØgÀ ÉÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ»A sáuà ZÁªÀgÀ ZÀZïð gà ÉÛ Ffà ÀÅgÀ ZÀZïð ¹Öçmï Ffà ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ 4 Éà CqÀØgÀ ÉÛ ZÀZïð¹Öçmï Ffà ÀÅgÀ DEVE GOWDA BLOCK ADUGODI zéãªéãuëqà ÁèPï DqÀÄUÉÆÃr EAST STREET (VAJRUPUTTANNA GARDEN) F ïö ¹æ ÖÃmï ( ªÀdÄð ÀÅlÖtÚ UÁqÀð ï) EAST STREET CROSS,1ST CROSS, 2ND CROSS F ïö ¹æ ÖÃmï CqÀÝgÀ ÉÛ, 1 Éà ªÀÄvÀÄÛ 2 Éà DqÀØgÀ ÉÛ Ã ÀAzÀæ EGIPURA 100 FEET NEW ROAD Ffà ÀÅgÀ 100 Cr ºÉÆ À gà ÉÛ EGIPURA 1ST B CROSS Ffà ÀÅgÀ 1 Éà ' CqÀØgÀ ÉÛ EGIPURA 1ST CROSS 80 FEET NEW ROAD Ffà ÀÅgÀ 1 Éà CqÀØgÀ ÉÛ 80 Cr ºÉÄÁ À gà ÉÛ EGIPURA 26TH CROSS 100 FEET ROAD Ffà ÀÅgÀ 26 Éà CqÀØgÀ ÉÛ 100 Cr gà ÉÛ EGIPURA 4TH CROSS 100 FEET ROAD Ffà ÀÅgÀ 4 Éà CqÀØgÀ ÉÛ, 100 Cr gà ÉÛ EGIPURA 6TH CROSS 100 FEET ROAD & 6TH CROSS 80 FEET ROAD Ffà ÀÅgÀ 6 Éà CqÀØgÀ ÉÛ 100 Cr gà ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ 6 Éà CqÀÝgÀ ÉÛ 80 Cr gà ÉÛ EGIPURA 80 FEET 4TH CROSS Ffà ÀÅgÀ 80 Cr gà ÉÛ, 4 Éà CqÀØgÀ ÉÛ EGIPURA 80 FEET NEW ROAD Ffà ÀÅgÀ 80 Cr ºÉÆ À gà ÉÛ EGIPURA 80 FEET ROAD Ffà ÀÅgÀ 80 Cr gà ÉÛ EGIPURA 80 FEET ROAD 3RD CROSS Ffà ÀÅgÀ 80 Cr gà ÉÛ 3 Éà CqÀØgÀ ÉÛ EJIPURA & EJIPURA 1ST, 2ND, 3RD, 3RD A, 3RD B, 4TH, 4TH A, 4TH B, 4TH D, 5TH, 5TH A, 6TH, 6TH A, 6TH B, 7TH, 7TH A, 7TH E, 8TH, 8TH A, 9TH, 9TH A, 10TH, 10TH A, 11TH, 12TH, 13TH, 14TH, 15TH, 16TH, 17TH, 18TH, 18TH A, 19TH, 19TH A, 19TH C, 20TH, 20TH C, 20TH C 1ST CROSS, 20TH D, 20TH F, 20TH G, 20TH H, 20TH I, 20TH J, 20TH K, 20TH L, 21ST, 22ND, 24TH, 27TH & 28TH CROSSES Ffà ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ Ffà ÀÅgÀ 1 ÉÃ, 2 ÉÃ, 3 ÉÃ, 3 Éà ', 4 ÉÃ, 4 Éà J..r., 5 ÉÃ, 5 Éà J', 6 ÉÃ, 6 Éà J'., 7 Éà 7 Éà J..F, 8 ÉÃ, 8 ÉÃ.J, 9 ÉÃ,9 ÉÃ.J, 9 ÉÃ, 9 ÉÃ.J, 10 ÉÃ, 10 ÉÃ.J, 11 ÉÃ, 12 ÉÃ,13 ÉÃ,14 ÉÃ,15 ÉÃ, 16 ÉÃ, 17 ÉÃ, 18 ÉÃ,18 Éà J', 19 ÉÃ, 19 Éà J', ¹. 20 ÉÃ, 20 Éà J'¹', 20 Éà r. ºÉZï. J sï,f.r L. eé.pé.j ï, 21 ÉÃ, 22 ÉÃ, 24 ÉÃ, 27 ÉÃ, 28 ÉÃ, gà ÉÛUÀ¼ÀÄ EJIPURA 20TH C 2ND CROSS Ffà ÀÅgÀ 20 Éà ¹' 2 ÉÃ, gà ÉÛUÀ¼ÀÄ EJIPURA 2ND CROSS 80 FEET ROAD Ffà ÀÅgÀ 2 Éà CqÀØgÀ ÉÛ 80 Cr gà ÉÛUÀ¼ÀÄ EJIPURA 5TH CROSS 100 FEET ROAD & 1ST CROSS 100 FEET ROAD EJIPURA MAIN ROAD & EJIPURA 1ST, 1ST A, 1ST B, 3RD A, 4TH, 7TH & 7TH A MAIN ROADS Ffà ÀÅgÀ 5 Éà CqÀÝgÀ ÉÛ 100 Éà Cr gà ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ 1 Éà CqÀØgÀ ÉÛ 100 Cr gà ÉÛ Ffà ÀÅgÀ ªÀÄÄRågÀ ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ Ffà sàågà 1 ÉÃ, 1 Éà J', 1 Éà ', 3 Éà J', 4 ÉÃ, 7 ÉÃ, ªÀÄvÀÄÛ 7 Éà J. ªÀÄÄRågÀ ÉÛUÀ¼ÀÄ Page 3 of 9

4 GOWDA MUNISWAMY GARDEN & 3RD CROSS UËqÀ ªÀÄÄ Áé«Ä UÁqÀð ï ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà CqÀØgÀ ÉÛ Ã ÀAzÀæ GRAMDEVATHA STREET ADUGODI UÁæªÀÄzÉêÀvÁ ¹ÖçÃmï DqÀÄUÉÆÃr GREEN LEAF EXTENSION & GREEN LEAF EXTENSION 1ST & 3RD CROSSES GREEN LEAF EXTENSION EGIPURA 2ND & 4TH CROSS AND 80 FEET ROAD GREEN LEAF EXTENSION EGIPURA GUNDAPPA GOWDA MAIN ROAD UÀÄAqÀ Àà UËqÀ ªÀÄÄRågÀ ÉÛ GUNDAPPA MAIN ROAD & GUNDAPPA MAIN ROAD 1ST, 2ND, 3RD, 4TH, 5TH, 6TH, 8TH, 9TH, 10TH, 11TH & 21ST CROSSES INFANT JESUS CHURCH ROAD (BAZAAR STREET NS) Væà ï à sï qáªàué ªÀÄvÀÄÛ Væà ï à ï qáªàué 1 Éà ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà CqÀØgÀ ÉÛUÀ¼ÀÄ Væà ï à sï qáªàué Ffà ÀÅgÀ 2 ÉÃ, ªÀÄvÀÄÛ 4 Éà CqÀØgÀ ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ 80 Cr gà ÉÛ Væà ï à ï qáªàué Ffà ÀÅgÀ UÀÄAqÀ Àà ªÀÄÄRågÀ ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ Àà ªÀÄÄRågÀ ÉÛ 1 ÉÃ, 2 ÉÃ, 3 Éà 4 ÉÃ, 5 ÉÃ, 6 Éà 8 ÉÃ, 9 Éà 10 ÉÃ,11 Éà ªÀÄvÀÄÛ 21 Éà CqÀØgÀ ÉÛUÀ¼ÀÄ E ï sáåamï fã À ï ZÀZïð gà ÉÛ ( eágï ¹ÖçÃmï J ï. J ï. ) J J CHURCH MAIN ROAD EGIPURA & 1ST, 2ND & 3RD CROSS J.J. CHURCH MAIN ROAD EJIPURA eé. eé. ZÀZïð ªÀÄÄRågÀ ÉÛ Ffà ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ 1 ÉÃ, 2 Éà ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà CqÀØgÀ ÉÛ eé.eé. ZÀZïð ªÀÄÄRågÀ ÉÛ Ffà ÀÅgÀ JAKKASANDRA MAIN ROAD dpàì ÀAzÀæ ªÀÄÄRågÀ ÉÛ JANGAMMAPPA ROAD EGIPURA dauàªàä Àà gà ÉÛ Ffà ÀÅgÀ KATHALI PALYA 80 FEET ROAD EGIPURA PÀvÁ½î Á¼Àå 80 Cr gà ÉÛ Ffà ÀÅgÀ KATHALIPALYA & 4TH CROSS KATHALLI PALYA PÀvÁ½î Á¼Àå ªÀÄvÀÄÛ 4 Éà CqÀØgÀ ÉÛ PÀvÁ½î Á¼Àå KATHALY PALYA 6TH BLOCK KORAMANGALA PÀvÁ½î Á¼Àå 6 Éà ÁèPï PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ KAVERI SANKIRNA (OFFICERS QTS) ADUGODI PÁªÉÃj ÀAQÃtð ( D ü Àìgï PÁélæ ï) DqÀÄUÉÆÃr KODANDARAMA SWAMY EXTENSION EGIPURA PÉÆÃzÀAqÀ gáªàä Áé«Ä qáªàué Ffà ÀÅgÀ KORAMANGALA 4TH BLOCK EJIPURA PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 4 Éà ÁèPï Ffà ÀÅgÀ KORAMANGALA 6TH BLOCK BDA PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 6 Éà ÁèPï.r. J KORAMANGALA 6TH BLOCK KATTALA PALYA & GRAPE GARDEN PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 6 Éà ÁèPï PÀvÁ½î Á¼Àå ªÀÄvÀÄÛ UÉæà ï UÁqÀð ï KORAMANGALA MAIN ROAD 80 FEET ROAD PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ ªÀÄÄRå gà ÉÛ 80 Cr gà ÉÛ KORAMANGALA MAIN ROAD EGIPURA & 2ND CROSS KORAMANGALA MAIN ROAD EGIPURA KORAMANGALA ROAD PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ gà ÉÛ PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ ªÀÄÄRågÀ ÉÛ Ffà ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2 Éà CqÀØgÀ ÉÛ PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ ªÀÄÄRågÀ ÉÛ PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ KORAMANGALA ROAD (KORAMANGALA GRAMA) PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ gà ÉÛ ( PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ UÁæªÀÄ) KRISHNA BLOCK N G H C KORAMANGALA PÀȵÀÚ ÁèPï J ï.f. ºÉZï. ¹. PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ KUTIYAPPA GARDEN EGIPURA PÀÄnÖ0iÀÄ Àà UÁqÀð ï Ffà ÀÅgÀ MARAMMA ROAD RAMANNA GARDEN (BRIGHT SCHOOL BACK) ªÀiÁgÀªÀÄä CqÀØgÀ ÉÛ gáªàätú UÁqÀð ï ( ÉæöÊmï ÀÆÌ ï ÁèPï ) à ÀAzÀæ MASJID STREET ªÀĹà ¹æ ÖÃmï à ÀAzÀæ Page 4 of 9

5 MUNEGOWDA GARDEN ªÀÄÄ ÉÃUËqÀ UÁqÀð ï à ÀAzÀæ MUNESHWARA TEMPLE STREET & CROSS ADUGODI ªÀÄÄ ÉñÀégÀ méa À ï ¹æ Ömï ªÀÄvÀÄÛ CqÀØgÀ ÉÛ DqÀÄUÉÆÃr MUNESHWARA TEMPLE STREET EGIPURA & MUNESWARA SWAMY LAYOUT MAIN ROAD EGIPURA, 1ST, 1ST A, 2ND, 2ND A, 3RD, 4TH, 5TH, 5TH A, 5TH C, 5TH D, 5TH E, 6TH, 6TH B & 7TH CROSSES & 1ST, 4TH D MAIN ROAD ªÀÄÄ ÉñÀégÀ méa À ï ¹ÖçÃmï Ffà ÀÅgÀ ªÀÄÄ ÉñÀégÀ Áé«Ä qáªàué ªÀÄÄRågÀ ÉÛ Ffà ÀÅgÀ 1 ÉÃ, 1 Éà J' 2 ÉÃ, 2 Éà J', 3 ÉÃ, 4 ÉÃ, 5 ÉÃ, 5 Éà J', 5 Éà ¹. r. E. 6 ÉÃ, 6 ÉÃ, ªÀÄvÀÄÛ 7 Éà CqÀØgÀ ÉÛUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ 1 ÉÃ, 4 Éà r ªÀÄÄRågÀ ÉÛ MUNESHWARASWAMY LAYOUT 2ND B CROSS ªÀÄÄ ÉñÉéÃgÀ Áé«Ä qáªàué 2 Éà ; CqÀØgÀ ÉÛ MUNESHWARASWAMY LAYOUT 5TH B CROSS ªÀÄÄ ÉñÉéÃgÀ Áé«Ä qáªàué 5 Éà ; CqÀØgÀ ÉÛ MUNIKRISHNAPPA LAYOUT ADUGODI ªÀÄÄ PÀȵÀä Àà qáªàué DqÀÄUÉÆÃr MUNISWAMY GARDEN & MUNISWAMY GARDEN (ADJACENT) ªÀÄÄ Áé«Ä UÁqÀð ï à ÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ Áé«Ä UÁqÀð ï (CqïÓ ÉAmï ) à ÀAzÀæ MUNISWAMY GOWDA GARDEN ªÀÄÄ Áé«Ä UËqÀ UÁqÀð ï à ÀAzÀæ MUNIYELLAPPA GARDEN EGIPURA & MUNIYELLAPPA GARDEN 3RD CROSS EJIPURA NAGI REDDY LAYOUT EGIPURA & 3RD CROSS NAGIREDDY LAYOUT EGIPURA NANDINI SANKEERANA 1 TO 26 BLOCK 'S PCSQ & HCSQ ADUGODI ªÀÄÄ 0iÉÄà è Àà UÁqÀð ï Ffà ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ 0iÉÄà è Àà UÁqÀð ï 3 Éà CqÀØgÀ ÉÛ Ffà ÀÅgÀ ÁV gérø qáªàué Ffà ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà CqÀØgÀ ÉÛ ÁV gérø qáªàué Ffà ÀÅgÀ ÀA ÀAQÃtð 1 jazà 26 Éà ÁèPï. ¹. J ï. PÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ºÉZï. ¹, J ï. PÀÄå DqÀÄUÉÆÃr NATIONAL GAMES COMPLEX KUMARADHARA, CAUVERY, SHARAVATHI & JUDICIARY A, B, C, D & JUDICIARY 2A, 2B, 2C, 2D, GHATAPRABHA, NETRAVATHI, THUNGABHADRA, KAPILA, MALLAPRABHA, GANGA, GODHAVARI, SIMSHA & YAMUNA BLOCK KHB ÁåµÀ À ï UÉêÀiïì ÀAQÃtð PÀĪÀiÁgï zságà, PÁªÉÃj, ±ÀgÀªÀw, ªÀÄvÀÄÛ dær¹0iàä ï J..¹. r. ªÀÄvÀÄÛ dær¹0iàä ï 2 J' 2 ' 2¹' 2r' WÀl Àæ sà ÉÃvÁæªÀw, vàäauà sàzàæ, PÀ Ã,ªÀÄ Àæ sá, UÀAUÁ,UÉÆÃzÁªÀj, ²AµÁ ªÀÄvÀÄÛ 0iÀĪÀÄÄ À ÁèPï PÉ. ºÉZï à ÀAzÀæ ST CROSS à ÀAzÀæ 1 Éà CqÀØ gà ÉÛ TH A CROSS à ÀAzÀæ 5 Éà J' CqÀØgÀ ÉÛ PATALAMMA TEMPLE STREET ADUGODI ÀmÁ ªÀÄä méa À ï ¹ÖçÃmï DqÀÄUÉÆÃr PATEL BALAPPA LAYOUT 1ST CROSS TO 5TH CROSS ADUGODI ÀmÉà ï Á Àà qáªàué 1 Éà CqÀØgÀ ÉÛ jazà 5 Éà gàqàøgà ÉÛ DqÀÄUÉÆÃr PATEL BALAPPA LAYOUT KORAMANGALA ÀmÉà ï Á Àà qáªàué PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ PATEL GUNDAPPA GOWDA ROAD 2ND CROSS ÀmÉà ï UÀÄAqÀ Àà UËqÀ CqÀØ gà ÉÛ 2 Éà CqÀØgÀ ÉÛ PATEL NARAYANA REDDY LAYOUT EGIPURA ÀmÉà ï ÁgÀ0iÀiÁt gérø qáªàué Ffà ÀÅgÀ PEARLS NURSARY ROAD EGIPURA & PEARLS NURSARY ROAD EGIPURA 1ST, 2ND & 3RD CROSSES À ïìð À Àðj CqÀØgÀ ÉÛ Ffà ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ 0iÀÄgÀ ïì À Àðj CqÀØgÀ ÉÛ Ffà ÀÅgÀ 1 ÉÃ, 2 Éà ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà CqÀØgÀ ÉÛUÀ¼ÀÄ PIPE LINE CHAVARA CHURCH ROAD EGIPURA ÉÊ ï ÉÊ ï ZÁªÀgÀ ZÀZÀð CqÀØgÀ ÉÛ Ffà ÀÅgÀ Page 5 of 9

6 PIPE LINE ROAD EGIPURA & PIPE LANE CROSS ROAD EJIPURA ÉÊ ï ÉÊ ï gà ÉÛ Ffà ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ ÉÊ ï ÉÊ ï CqÀØgÀ ÉÛ Ffà ÀÅgÀ R.A. ROAD EGIPURA & R.A. MAIN ROAD, 1ST, 2ND, 3RD, 4TH, 4TH A, 5TH, 5TH A, 5TH B, 6TH, 6TH A, 7TH, 7TH A, 8TH A, 9TH, 9TH A, 10TH, 10TH A, 11TH, 12TH, 13TH & 14TH CROSSES AND 1TH B MAIN ROAD CHINNA ROAD 6TH CROSS RESIDENTIAL ASSOCIATION ROAD Dgï. J. CqÀØgÀ ÉÛ Ffà ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ Dgï. J. ªÀÄÄRågÀ ÉÛ, 1 ÉÃ,2 ÉÃ,3 ÉÃ,4 ÉÃ, ªÀÄvÀÄÛ 4 Éà J', 5 ÉÃ,5 Éà J', 6 Éà 6 Éà J', 7 Éà 7 Éà J', 8 ÉÃJ'. 9 ÉÃ, 9 Éà J' 10 Éà J' 11 ÉÃ, 12 Éà 13 Éà ªÀÄvÀÄÛ 14 Éà CqÀØgÀ ÉÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 ÉÃ. ªÀÄÄRågÀ ÉÛ a Àß gà ÉÛ 6 Éà CqÀØgÀ ÉÛ gé¹qéß¹0iàä ï C ÉÆù0iÉÄõÀ ï gà ÉÛ RANGAPPA GARDEN EGIPURA gàauà Àà UÁqÀð ï Ffà ÀÅgÀ SOUTH CROSS ROAD 1ST CROSS Ëvï CqÀØgÀ ÉÛ Ã ÀAzÀæ 1 Éà CqÀØgÀ ÉÛ SOUTH STREET CROSS Ëvï ¹ÖçÃmï CqÀØgÀ ÉÛ Ã ÀAzÀæ SOUTH STREET Ëvï ¹ÖçÃmï à ÀAzÀæ SRINIVAGILU 100 FEET ROAD & 6TH CROSS 100 FEET ROAD SRINIVAGILU 80 FEET NEW ROAD & 10TH A CROSS 80 FEET ROAD SRINIVAGILU ²æà ªÁV Ä 100 Cr gà ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ 6 Éà CqÀØgÀ ÉÛ 100 Cr gà ÉÛ ²æà ªÁV Ä 80 Cr ºÉÆ À gà ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ 10 Éà J' CqÀØgÀ ÉÛ 80 Cr gà ÉÛ ²æà ªÁV Ä SRINIVAGILU EXTENSION 2ND CROSS ²æà ªÁV Ä qáªàué 2 Éà CqÀØgÀ ÉÛ SRINIVAGILU VILLAGE & SRINIVAGILU VILLAGE 2ND AND 5TH CROSS ²æà ªÁV Ä «ÉÃeï ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÁV Ä «ÉÃeï 2 ÉÃ, ªÀÄvÀÄÛ 5 Éà CqÀØgÀ ÉÛ ²æÃgÁªÀÄ zéãªà ÁÞ, À gà ÉÛ Ffà ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃgÁªÀÄ SRIRAMA TEMPLE ROAD EGIPURA & SRIRAMA TEMPLE ROAD EJIPURA 1ST, 2ND, 3RD, 4TH, méa À ï gà ÉÛ Ffà ÀÅgÀ 1 ÉÃ, 2 ÉÃ,3 Éà 4 Éà 19 Éà 19TH, 19TH A & 21ST CROSSES & 7TH MAIN ROAD 19 Éà J' ªÀÄvÀÄÛ 21 Éà gà ÉÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 7 Éà ªÀÄÄRågÀ ÉÛ SUNDARY MEMORIAL 2ND A CROSS ROAD ÀÄAzÀj ªÉÄêÉÆÃj0iÀÄ ï ÀÆÌ ï 2 Éà J. CqÀØgÀ ÉÛ TEMPLE ROAD EGIPURA méa À ï gà ÉÛ Ffà ÀÅgÀ UNITY LANE EGIPURA 0iÀÄÄ n Éà ï Ffà ÀÅgÀ VENKATA REDDY LAYOUT & VENKATAREDDY LAYOUT 80 FEET ROAD ªÉAPÀl gérø qáªàué ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀl gérø qáªàué 80 Cr gà ÉÛ VENKATA REDDY LAYOUT 100 FEET ROAD ªÉAPÀl gérø qáªàué 100 Cr gà ÉÛ VENKATA SWAMY REDDY LAYOUT 1ST, 2ND & 3RD CROSSES VENKATASWAMY LAYOUT 80 FEET ROAD EGIPURA ªÉAPÀl Áé«Ä gérø qáªàué 1 ÉÃ,2 Éà ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà gà ÉÛUÀ¼ÀÄ ªÉAPÀl Áé«Ä qáªàué 80 Cr gà ÉÛ Ffà ÀÅgÀ VENUGOPALA SWAMY EXTENSION 1ST, 2ND, 2ND A, 3RD, 3RD A, 3RD B, 3RD C, 4TH, 4TH A, 5TH, 6TH, 7TH CROSSES & 2ND, 3RD A MAIN ROADS ªÉÃtÄUÉÆà Á ï Áé«Ä qáªàué, 1 ÉÃ,2 ÉÃ,2 Éà J' 3 ÉÃ,3 Éà J.3 Éà ' 3 Éà ¹. 4 ÉÃ, 4 Éà J', 5 ÉÃ, 6 Éà 7 Éà gà ÉÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ÉÃ, 3 Éà J' ªÀÄÄRågÀ ÉÛUÀ¼ÀÄ VENUGOPALA SWAMY EXTENSION 2ND CROSS ªÉÃtÄUÉÆà Á ï Áé«Ä qáªàué 2 Éà CqÀÝgÀ ÉÛ,Ffà ÀÅgÀ VENUGOPALASWAMY MAIN ROAD EGIPURA ªÉÃtÄUÉÆà Á ï Áé«Ä ªÀÄÄRågÀ ÉÛ Ffà ÀÅgÀ Page 6 of 9

7 YELLAMMA TEMPLE ROAD EGIPURA J èªàää zéãªà ÁÜ À gà ÉÛ Ffà ÀÅgÀ YELLAMMA TEMPLE ROAD GUNDAPPA GOWDA ROAD ZONE - E J èªàää zéãªà ÁÜ À gà ÉÛ UÀÄAqÀ Àà UËqÀ gà ÉÛ ªÀ AiÀÄ - E Guidance Value Bandwidth between Rs. 1001/- to Rs. 2000/ AMBEDKAR NAGAR SLUM CA ÉÃqÀÍgï ÀUÀgÀ PÉƼÀZÉ ÀæzÉñÀ BURIAL GROUND ROAD KORAMANGALA VILLAGE Àä±Á ÀzÀ gà ÉÛ PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ «ÉÃeï CHANDRA REDDY LAYOUT & CHANDRA REDDY LAYOUT 1ST, 2ND CROSSES & CHANDRA REDDY LAYOUT 1ST, 2ND, 3RD, 4TH & 5TH MAIN ROADS ZÀAzÀæ gérø qáªàué ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ gérø qáªàué 1 ÉÃ, 2 ÉÃ, CqÀØgÀ ÉÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ gérø qáªàué 1 ÉÃ, 2 ÉÃ, 3 ÉÃ, 4 ÉÃ, ªÀÄvÀÄÛ 5 ÉÃ. ªÀÄÄRågÀ ÉÛUÀ¼ÀÄ FRIENDS COLONY SRINIVAGILU séæaqïì PÁ ÉÆà ²æà ªÁV Ä HARIJANA COLONY 1ST CROSS ADUGODI ºÀjd À PÁ ÉÆà 1 Éà CqÀØgÀ ÉÛ DqÀÄUÉÆÃr J V LAYOUT SRINIVAGILU eé. «. qáªàué ²æà ªÁV Ä JAKKASANDRA 1ST, 1ST A, 1ST B, 1ST C, 1ST D, 1ST E MAIN ROADS & 1ST, 2ND, 3RD, 4TH, 5TH & 6TH CROSSES JAKKASANDRA GRAMA dpàì ÀAzÀæ UÁææªÀÄ K C MALAPPA REDDY LAYOUT 1ST CROSS & 2ND CROSS, KORAMNAGALA K C MALLAPPA REDDY 4TH CROSS KML VILLAGE K C MALLAPPA REDDY LAYOUT 2ND MAIN TO 5TH MAIN KORAMANGALA K C MALLAPPA REDDY LAYOUT KORAMANGALA GRAMA K R GARDEN 1 MAIN & VENKATASWAMY REDDY LAYOUT K R GARDEN 2ND MAIN TO 5TH MAIN KORAMANGALA GRAMA dpàì ÀAzÀæ 1 ÉÃ, 1 É J' 1 É. 1 Éà ¹. 1 ÉÃ.r. 1 Éà E. ªÀÄÄRågÀ ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ 1 ÉÃ. 2 Éà 3 Éà 4 Éà 5 Éà ªÀÄvÀÄÛ 6 É CqÀÝgÀ ÉÛUÀ¼ÀÄ PÉ, ¹. ªÀiÁ Àà gérø qáªàué 1 Éà CqÀÝgÀ ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ 2 Éà CqÀÝgÀ ÉÛ PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ PÉ. ¹. ªÀiÁ Àà gérø 4 Éà CqÀØgÀ ÉÛ PÉ.JA. J ï. «ÉÃeï PÉ.¹., ªÀiÁ Àà gérø qáªàué 2 Éà ªÀÄÄRågÀ ÉÛ ÄAzÀ 5 Éà ªÀÄÄRå gà ÉÛ PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ PÉ.¹., ªÀiÁ Àà gérø qáªàué PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ UÁæªÀÄ PÉ, Dgï. UÁqÀð ï 1 Éà ªÀÄÄRå gà ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀl Áé«Ä gérø qáªàué PÉ, Dgï. UÁqÀð ï 2 Éà ªÀÄÄRå gà ÉÛ jazà 5 Éà ªÀÄÄRågÀ ÉÛ PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ UÁæªÀÄ KAVERY LAYOUT SRINIVAGILU PÁªÉÃj qáªàué ²æà ªÁV Ä KORAMANGALA GRAMATHANA PRADESHA PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ UÁæªÀÄ oát ÀæzÉñÀ KORAMANGALA SLUM PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ PÉƼÀZÉ ÀæzÉñÀ KORAMANGALA VILLAGE PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ «ÉÃeï KORAMANGALA VILLAGE 1ST, 2ND & 3RD MAIN AND 1ST, 2ND & 3RD CROSSES PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ «ÉÃeï 1 ÉÃ, 2 Éà ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà ªÀÄÄRå gà ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ 1 Éà 2 Éà ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà CqÀØgÀ ÉÛUÀ¼ÀÄ KRISHNAPPA EXTENSION EJIPURA PÀȵÀÚ Àà qáªàué Ffà ÀÅgÀ KULLANNA GARDEN PÀļÀîtÚ UÁqÀð ï à ÀAzÀæ LAKSHMANA RAO NAGAR SLUM PÀë ät gáªï ÀUÀgÀ PÉƼÀZÉ ÀæzÉñÀ LANE CROSS ROAD Éà ï PÁæ ï géæãqï à ÀAzÀæ Page 7 of 9

8 MARIYAMMA KOIL STREET ªÀÄj0iÀĪÀÄä PÉÆÃ Ä ï ¹ÖçÃmï à ÀAzÀæ MESTRI PALYA & MESTRI PALYA 1ST & 2ND CROSS MUNEGOWDA GARDEN 2ND CROSS NANJAPPA REDDY LAYOUT 1ST CROSS & 2ND CROSS NANJAPPA REDDY LAYOUT 1ST MAIN & 1ST A MAIN & 2ND MAIN ROAD, 3RD MAIN ROAD KORAMANGALA GRAMA ªÉÄùæà Á¼Àå ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄùæà Á¼Àå 1 Éà ªÀÄvÀÄÛ 2 Éà CqÀØgÀ ÉÛ ªÀÄÄ ÉÃUËqÀ UÁqÀð ï 2 Éà DqÀÝ gà ÉÛ Ã ÀAzÀæ ÀAd Àà gérø qáªàué 1 Éà ªÀÄvÀÄÛ 2 Éà DqÀØgÀ ÉÛ ÀAd Àà gérø qáªàué 1 Éà ªÀÄÄRågÀ ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ 1 Éà J'ªÀÄÄRå gà ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ 2 ÉÃ, 3 Éà ªÀÄÄRågÀ ÉÛ, PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ UÁæªÀÄ SLUM à ÀAzÀæ PÉƼÀZÉ ÀæzÉñÀ NEW MODEL HARIJANA COLONY 2ND CROSS ÀÆå ªÀiÁqÀ ï ºÀjd ï PÁ ÉÆà 2 Éà CqÀØgÀ ÉÛ NIRGUNA MANDIRA EXTENTION SRINIVAGILU UÀÄðt ªÀÄA gà qáªàué ²æà ªÁV Ä NORTH STREET CROSS ÀÁxïð ¹ÖçÃmï gà ÉÛ Ã ÀAzÀæ NORTH STREET ÀÁxïð ¹ÖçÃmï à ÀAzÀæ PAYAPPA BLOCK SRINIVAGILU Á0iÀÄ Àà ÁèPï ²æà ªÁV Ä RAJENDRA NAGAR SLUM gáeéãazàæ ÀUÀgÀ ÀèA RAMAKRISHNA GARDEN 1ST CROSS gáªàäpàèµàú UÁqÀð ï 1 Éà CqÀØgÀ ÉÛ Ã ÀAzÀæ RAMAKRISHNA GARDEN gáªàä PÀȵÀÚ UÁqÀð ï Ffà ÀÅgÀ SARAJAPURA MAIN ROAD JAKKASANDRA ÀeÁð ÀÅgÀ ªÀÄÄRågÀ ÉÛ dpàì ÀAzÀæ SEETHANNA GARDEN ¹ÃvÀtÚ UÁqÀð ï SHANIMAHATMA TEMPLE ROAD KORAMANGALA VILLAGE ±À ªÀiºÀvÁä méa À ï gà ÉÛ PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ «ÉÃeï SRINIVAGILU 1ST CROSS 100 FEET ROAD ²æà ªÁV Ä 1 Éà CqÀØgÀ ÉÛ 100 Cr gà ÉÛ SRINIVAGILU 2ND, 3RD, 5TH, 6TH, 16TH CROSSES & 1ST CROSS 2ND MAIN, 2ND & 12TH MAIN ROAD SRINIVAGILU 3RD & 6TH A CROSS 100 FEET ROAD SRINIVAGILU 4TH & 6TH CROSSES 80 FEET NEW ROAD ²æà ªÁV Ä 2 ÉÃ. 3 ÉÃ, 5 ÉÃ, 6 ÉÃ, 16 ÉÃ,CqÀØgÀ ÉÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 Éà CqÀØgÀ ÉÛ 2 Éà ªÀÄÄRågÀ ÉÛ 2 Éà ªÀÄvÀÄÛ12 Éà ªÀÄÄRågÀ ÉÛ ²æà ªÁV Ä 3 Éà ªÀÄvÀÄÛ 6 Éà J. CqÀØgÀ ÉÛ 100 Cr gà ÉÛ. ²æà ªÁV Ä 4 Éà ªÀÄvÀÄÛ 6 Éà CqÀØgÀ ÉÛUÀ¼ÀÄ 80 Cr ºÉÆ À gà ÉÛ SRINIVAGILU EXTENSION 1ST, 3RD A, 3RD D, 4TH, 6TH A, 6TH B, & 7TH CROSSES & SRINIVAGILU EXTENSION 1ST, 3RD, 11TH & 12TH MAIN ROAD ²æà ªÁV Ä qáªàué 1 ÉÃ, 3 ÉÃ,J', 3 Éà r. 4 ÉÃ. 6 ÉÃ, J', ¹. ªÀÄvïÛ å 7 Éà CqÀØgÀ ÉÛUÀ¼ÀÄ ²æà ªÁV Ä qáªàué 1 ÉÃ, 3 ÉÃ, 11 ÉÃ, ªÀÄvÀÄÛ 12 Éà ªÀÄÄRågÀ ÉÛ SRINIVAGILU GRAMA 1ST CROSS ²æà ªÁV Ä UÁæªÀÄ 1 Éà CqÀØgÀ ÉÛ SRINIVAGILU GRAMA 3RD AND 4TH CROSS ROAD ²æà ªÁV Ä UÁæªÀÄ 3 Éà ªÀÄvÀÄÛ 4 Éà CqÀØgÀ ÉÛÛ SRINIVAGILU GRAMA 4TH CROSS 100 FEET ROAD ²æà ªÁV Ä UÁæªÀÄ 4 Éà gà ÉÛ 100 Cr gà ÉÛ SRINIVAGILU MAIN ROAD & SRINIVAGILU EXTENSION 1ST, 3RD E & 4TH CROSS ²æà ªÁV Ä ªÀÄÄRågÀ ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÁV Ä qáªàué 1 ÉÃ, 3 Éà E' ªÀÄvÀÄÛ 4 Éà CqÀØgÀ ÉÛ Page 8 of 9

9 SRINIVAGILU VILLAGE 1ST, 1ST B, & 8TH CROSSES ²æà ªÁV Ä «ÉÃeï 1 ÉÃ, 1 Éà ' ªÀÄvÀÄÛ 8 Éà CqÀØgÀ ÉÛ STAG EXTENSION & STAG EXTENSION 1ST CROSS ÁÖUï qáªàué ªÀÄvÀÄÛ ÁÖUï qáªàué 1 Éà CqÀØgÀ ÉÛ UPPARAHALLI PAPANNA S/O MUNISWAMY GARDEN G ÀàgÀ½î Á ÀtÚ ï/ªàää Áé«Ä UÁqÀð ï à ÀAzÀæ VARA MUNESHWARASWAMY LAYOUT SRINIVAGILU VENKATA SWAMY LAYOUT KORAMANGALA 1ST MAIN TO 4TH MAIN ªÀgÀ ªÀÄÄ ÉñÀégÀ Áé«Ä qáªàué ²æà ªÁV Ä ªÉAPÀl Áé«Ä qáªàué PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ 1 Éà ªÀÄÄRågÀ ÉÛ ÄAzÀ 4 Éà ªÀÄÄRågÀ ÉÛ VENKATAREDDY LAYOUT 1ST MAIN ªÉAPÀlgÉrØ qáªàué 1 Éà ªÀÄÄRå gà ÉÛ YELLAMMA S/O MUNISWAMY GARDEN ZONE - F J èªàää ï/ ªÀÄÄ Áé«Ä UÁqÀð ï à ÀAzÀæ ªÀ AiÀÄ - J sï Guidance Value Bandwidth below Rs. 1000/ NEW MODEL HARIJANA COLONY ÀÆå ªÀiÁqÀ ï ºÀjd À PÁ ÉÆà Page 9 of 9