Tilinpäätöstiedote 1

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Tilinpäätöstiedote 1"

Bản ghi

1 NENVF pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM Componenta interim report 1 January 30 June 2009 `çåëçäáç~íéçåéíë~äéëáåíüéêéîáéïééêáççíçí~ääéçjbronruktejbropuskmfk lééê~íáåöéêçñáíéñåäìçáåöçåéjíáãéáíéãëï~ëjbrojnmkrejbroqskofk oéëìäí~ñíéêñáå~ååá~äáíéãëiéñåäìçáåöçåéjíáãéáíéãëiï~ëjbrojonkmejbroppkrfk b~êåáåöëééêëü~êééñåäìçáåöçåéjíáãéáíéãëiï~ëbrojnkqpebrookomfk få íüé ëéåçåç èì~êíéê ÅçåëçäáÇ~íÉÇ åéí ë~äéë íçí~ääéç jbro TMKS Ejbro OMNKMFI çééê~íáåö éêçñáí ÉñÅäìÇáåÖçåÉJíáãÉáíÉãëï~ëjbroJQKQEjbroOPKNF~åÇêÉëìäí~ÑíÉêÑáå~åÅá~äáíÉãëIÉñÅäìÇáåÖçåÉJ íáãéáíéãëiï~ëjbrojnmkoejbronuksfk Net sales and order book qüé dêçìéûë åéí ë~äéë áå g~åì~êó Ó gìåé ïéêé bro NRUKT EPUSKMF ãáääáçåk kéí ë~äéë ÇÉÅäáåÉÇ RVB ~åç íüé î~äìéçñéêççìåíáçåsqbkqüéçêçéêäççâçéåäáåéçspbñêçãíüééêéîáçìëóé~ê~åçëíççç~íbrornkt ENPUKMFãáääáçå~ííÜÉÉåÇçÑgìåÉK cçìåçêóçáîáëáçååéíë~äéëçéåäáåéçrrbñêçãíüééêéîáçìëóé~êíçbrotoknensmkmfãáääáçåk kéíë~äéëçñíüéj~åüáåéëüçéëçáîáëáçåñéääspbíçbroqvkvenpsktfãáääáçåk qüéj~åüáåéëüçéë~åçcçìåçêáéëçáîáëáçåëü~ç~åçãäáåéççêçéêäççâ~ííüééåççñíüéêéîáéïééêáçççñ broovkreuskqfãáääáçåkpüçïáåöíüéçêçéêäççâëñçêíüéçáîáëáçåëëéé~ê~íéäóáëåçíàìëíáñáéçäéå~ìëéçñíüé å~íìêéçñ`çãéçåéåí~ûëëìééäóåü~áåk kéíë~äéëçñíüéqìêâéóçáîáëáçåñéääspbíçbroroknenqnktfãáääáçåkqüéçáîáëáçåü~ç~åçêçéêäççâ~ííüé ÉåÇçÑíÜÉêÉîáÉïéÉêáçÇçÑbroOOKOEQUKNFãáääáçåK `çãéçåéåí~ûëåéíë~äéëäóåìëíçãéêëéåíçêïéêé~ëñçääçïëwçññjêç~çpmbepsbfiüé~îóíêìåâënubeovbfi ~ìíçãçíáîénubenrbfiçáéëéäcïáåçnqbesbfiã~åüáåéäìáäçáåönvbenqbf~åççíüéênbenbfk Result qüáë ìå~ìçáíéç áåíéêáã êééçêí Ü~ë ÄÉÉå éêéé~êéç áå ~ÅÅçêÇ~åÅÉ ïáíü f^p PQ ~ÅÅçìåíáåÖ éêáååáéäéëk `çãéçåéåí~ Ü~ë~ééäáÉÇ íüéë~ãé ~ÅÅçìåíáåÖ éêáååáéäéë áå íüáë áåíéêáã êééçêí ~ë áå íüé OMMU Ñáå~åÅá~ä ëí~íéãéåíëiéñåééíñçêéä~ååéççééêéåá~íáçåçñéêççìåíáçåã~åüáåéêó~åçéèìáéãéåíklång~åì~êóommvíüé dêçìéëí~êíéçíçìëéíüéìåáíëjçñjéêççìåíáçåçééêéåá~íáçåãéíüççiáåïüáåüíüé~ãçìåíçñçééêéåá~íáçåáë Ä~ëÉÇçåíÜÉ~Åíì~äçìíéìíçÑéêçÇìÅíáçåã~ÅÜáåÉêó~åÇÉèìáéãÉåíKmêÉîáçìëäóéä~ååÉÇÇÉéêÉÅá~íáçåçå~ ëíê~áöüí äáåé ï~ë ìëéç Ñçê éêççìåíáçå ã~åüáåéêó ~åç ÉèìáéãÉåíK qüé ìåáíëjçñjéêççìåíáçå ãéíüçç ÖáîÉë ~ ãçêééêéåáëééáåíìêéçñíüé~åíì~äéåçåçãáåïé~êçåéêççìåíáçåã~åüáåéêó~åçéèìáéãéåííü~åíüéëíê~áöüí äáåéãéíüççiéëééåá~ääóïüéåå~é~åáíóìë~öéåü~åöéëèìáåâäókfåíêççìåáåöíüéåéïãéíüçççñçééêéåá~íáçå áãéêçîéç íüé ÅçåëçäáÇ~íÉÇ çééê~íáåö êéëìäí Äó bro SKO ãáääáçå ~åç íüé êéëìäí Ñçê íüé ééêáçç Äó bro QKT ãáääáçåáåíüéêéîáéïééêáççkfåíêççìåáåöíüéåéïãéíüçççñçééêéåá~íáçåççéëåçí~ññéåííüéommuñáöìêéëñçê Åçãé~êáëçåK qüédêçìéûëçééê~íáåöéêçñáíáåíüéêéîáéïééêáççéñåäìçáåöçåéjíáãéáíéãëï~ëbrojnmkreqskofãáääáçåkqüé çééê~íáåöêéëìäíçéåäáåéçñêçãíüééêéîáçìëóé~êã~áåäóçìéíçíüéëü~êéñ~ääáåîçäìãéëiïüáåüï~ëå~ìëéç ÄóíÜÉÇÉÅäáåÉáåã~êâÉíë~åÇÄÉÅ~ìëÉçÑíÜÉÅìëíçãÉêëÛêÉÇìÅíáçåçÑíÜÉáêçïåáåîÉåíçêáÉëKaìÉíçíÜÉ ~Ç~éí~íáçå ãé~ëìêéë í~âéå íçï~êçë íüé ÉåÇ çñ OMMU ~åç ÇìêáåÖ íüé Ñáêëí Ü~äÑ çñ íüáë óé~ê íüé dêçìéûë çééê~íáåöåçëíëçéåêé~ëéçrsbáåéêçéçêíáçåçñíüéî~äìéçñéêççìåíáçåklíüéêçééê~íáåöáååçãéáååäìçéë ÉñÅÜ~åÖÉê~íÉÇáÑÑÉêÉåÅÉëçåë~äÉë~åÇéìêÅÜ~ëÉëK

2 pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM ^å~äóëáëçñåü~åöéëáåèì~êíéêäóáååçãéëí~íéãéåíë jbro nnlmv nnlmu aáññkb nolmv nolmu aáññkb kéíp~äéë UUKN NURKM JROB TMKS OMNKM JSRB s~äìéçñéêççìåíáçå TRKP NURKV JRVB SSKN OMTKP JSUB j~íéêá~äë JOQKN JSTKQ JSQB JOMKS JTSKS JTPB aáêéåíï~öéë~åçéñíéêå~äëéêîáåéë JORKN JQSKV JQTB JONKP JQRKV JRQB líüéêî~êá~ääé~åçñáñéçåçëíë JOVKO JQOKR JPNB JORKS JRRKT JRQB qçí~äåçëíë JTUKP JNRSKU JRMB JSTKR JNTUKO JSOB b_fqa^ JPKM OVKN JNNMB JNKR OVKM JNMRB qüé dêçìéûë åéí Ñáå~åÅá~ä Åçëíë áå íüé êéîáéï ééêáçç íçí~ääéç bro JNMKR EJNOKTF ãáääáçåk kéí Ñáå~åÅá~ä Åçëíë ÇÉÅäáåÉÇÑêçãíÜÉéêÉîáçìëóÉ~êã~áåäóÇìÉíçÉñÅÜ~åÖÉê~íÉÇáÑÑÉêÉåÅÉëK qüé ÅçåëçäáÇ~íÉÇ êéëìäí ~ÑíÉê Ñáå~åÅá~ä áíéãë ÉñÅäìÇáåÖ çåéjíáãé áíéãë ï~ë bro JONKM EPPKRF ãáääáçåk qüé êéëìäíççéëåçíáååäìçé~åóëáöåáñáå~åíçåéjíáãéáíéãëk fååçãéí~ñéëå~äåìä~íéçñêçãíüéêéëìäíñçêíüéêéîáéïééêáççíçí~ääéçbrorknejukrfãáääáçåk qüéåéíêéëìäíñçêíüéééêáççéñåäìçáåöçåéíáãéáíéãëï~ëbrojnrkveorknfãáääáçåk qüéé~êåáåöëééêëü~êééñåäìçáåöçåéjíáãéáíéãëïéêébrojnkqpeokomfk qüéêéíìêåçåáåîéëíãéåíéñåäìçáåöçåéjíáãéáíéãëï~ëjrktbeorktbf~åçêéíìêåçåéèìáíóéñåäìçáåöçåéj íáãéáíéãëï~ëjrnkpbernktbfk Financing låpmgìåéommv`çãéçåéåí~`çêéçê~íáçåü~ççìíëí~åçáåöå~éáí~äåçíéë~åçåçåîéêíáääéå~éáí~äåçíéëïáíü ~ÅçãÄáåÉÇî~äìÉçÑbroQOKQãáääáçåI~ëÇÉÑáåÉÇáåfcopKfåj~êÅÜíÜÉdêçìéêÉé~áÇíÜÉÑáå~äáåëí~äãÉåíçÑ brovkrãáääáçåçñíüééêáååáé~äçñíüééêéñéêêéçå~éáí~äåçíéëáëëìéçáåommoiáå~ååçêç~ååéïáíüíüéíéêãëçñ íüé äç~åk ^í íüé ÉåÇ çñ gìåé OMMVI íüé çìíëí~åçáåö ìååçåîéêíéç Å~éáí~ä åçíéë ÉåíáíäÉÇ ÜçäÇÉêëçÑ íüéã íç ëìäëåêáäéíçpinsrimmmëü~êéëk ^ííüééåççñíüéêéîáéïééêáççi`çãéçåéåí~ü~çbrootkrãáääáçåáåìåìëéçiäçåöjíéêãåêéçáíñ~åáäáíáéëi~ë ïéää ~ë Å~ëÜ ÑìåÇë çñ bro QKV ãáääáçåk få ~ÇÇáíáçåI íüé dêçìé Ü~ë ~ bro NRMKM ãáääáçå ÅçããÉêÅá~ä é~ééê éêçöê~ããéi Ñêçã ïüáåü íüé Åçãé~åó Ü~Ç åç ÇÉÄí ~í íüé ÉåÇ çñ íüé êéîáéï ééêáççk qüé dêçìéûë áåíéêéëíj ÄÉ~êáåÖ åéí ÇÉÄíI ÉñÅäìÇáåÖ íüé çìíëí~åçáåö Å~éáí~ä åçíéë çñ bro QOKQ ãáääáçåi ëíççç ~í bro OONKP ENUSKMF ãáääáçåkqüéåçëíëçñíüéçéäíñáå~ååáåöü~îéáååêé~ëéççìêáåöíüéêéîáéïééêáççkqüéåçãé~åóûëåéíçéäí~ë ~ éêçéçêíáçå çñ ëü~êéüçäçéêëû ÉèìáíóI áååäìçáåö íüé Å~éáí~ä åçíéë áå ëü~êéüçäçéêëû ÉèìáíóI ï~ë OOSKSB ENNSKTBFK `çãéçåéåí~áëã~âáåöãçêééññáåáéåíìëéçñå~éáí~äïáíü~éêçöê~ããéçñëéääáåöáíëíê~çéêéåéáî~ääéëkråçéê íüáë ~êê~åöéãéåíiëçãéçñ íüé íê~çéêéåéáî~ääéë ~êéëçäçïáíüçìí~åó êáöüíçñ êéåçìêëék_ó íüééåç çñ íüé êéîáéïééêáççíüéåçãé~åóü~çëçäçíê~çéêéåéáî~ääéëíçí~ääáåöbrootkoervktfãáääáçåk `çãéçåéåí~ûëå~ëüñäçïñêçãçééê~íáçåëçìêáåöíüéêéîáéïééêáççï~ëbronmkreoskmfãáääáçåi~åççñíüáë íüéåü~åöéáååéíïçêâáåöå~éáí~äï~ëbroookoejnskvfãáääáçåkqüéå~ëüñäçïñêçãáåîéëíãéåíëï~ëbroj SKUEJNUKNFãáääáçåIïÜáÅÜáåÅäìÇÉëíÜÉÅ~ëÜÑäçïÑêçãíÜÉdêçìéÛëáåîÉëíãÉåíëáåéêçÇìÅíáçåÑ~ÅáäáíáÉë~åÇíÜÉ Å~ëÜÑäçïÑêçãëÜ~êÉëëçäÇ~åÇéìêÅÜ~ëÉÇ~åÇÑêçãÑáñÉÇ~ëëÉíëëçäÇK ^í íüé ÉåÇ çñ íüé êéîáéï ééêáçç íüé dêçìéûë Éèìáíó ê~íáç ï~ë NPKVB EONKPBFK qüé dêçìéûë ëü~êéüçäçéêëû ÉèìáíóçåPMgìåÉOMMVIáåÅäìÇáåÖíÜÉÅ~éáí~äåçíÉëáåëÜ~êÉÜçäÇÉêëÛÉèìáíóI~ë~éêçéçêíáçåçÑíÜÉÄ~ä~åÅÉ OENVF

3 pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM ëüééííçí~äï~ëoqksbepnkubfkqüédêçìéûëéèìáíóê~íáçü~ëäééåáãé~åíéçåéö~íáîéäóäóíüéåü~åöéçñíüé Åìãìä~íáîÉíê~åëä~íáçåÇáÑÑÉêÉåÅÉçÑbroOVãáääáçåëáåÅÉíÜÉÄÉÖáååáåÖçÑOMMUK Performance of business divisions `çãéçåéåí~ûëêééçêíáåöëíêìåíìêéåü~åöéçïüéå`çãéçåéåí~táêëäçï~ëíê~åëñéêêéçñêçãlíüéê_ìëáåéëë íç íüé j~åüáåé ëüçéë Çáîáëáçå çå PN j~êåü OMMV ~åçqéöéäéåm~ííéêåpüçéi~ìåáííü~íã~âéëå~ëíáåö é~ííéêåëáåíüékéíüéêä~åçëiï~ëíê~åëñéêêéçñêçãlíüéê_ìëáåéëëíçíüécçìåçêáéëçáîáëáçå~ëñêçãng~åì~êó OMMVKqÜÉÑáÖìêÉëÑçêíÜÉÑáêëíÜ~äÑçÑOMMV~êÉêÉéçêíÉÇáå~ÅÅçêÇ~åÅÉïáíÜíÜÉåÉïëíêìÅíìêÉI~åÇ~ääÑáÖìêÉë Ñçê Åçãé~êáëçå Ñçê íüé Çáîáëáçåë Ñçê OMMU Ü~îÉ ÄÉÉå ~ÇàìëíÉÇ íç ÄêáåÖ íüéã áå äáåé ïáíü íüáë êééçêíáåö ëíêìåíìêék cçìåçêáéë qüécçìåçêáéëçáîáëáçååçãéêáëéëíüéáêçåñçìåçêáéëáåh~êââáä~imçêáimáéí~êë~~êá~åçfáë~äãááåcáåä~åç~åçáå tééêí~åçeééêäéåáåíüékéíüéêä~åçëi~ëïéää~ëíüéqéöéäéåm~ííéêåpüçéáåíüékéíüéêä~åçëk qüé ÇáîáëáçåÛë åéí ë~äéë áå íüé êéîáéï ééêáçç ÇÉÅäáåÉÇ RRB íç bro TOKN ENSMKMF ãáääáçå ~åç íüé çééê~íáåö éêçñáíï~ëbro JTKM ãáääáçåi ÅçêêÉëéçåÇáåÖíçJVKTB çñ åéíë~äéë Ebro ONKO ãáääáçåi NPKPBFK bñíêéãéäó äçï Å~é~Åáíóìë~ÖÉï~ëíÜÉã~áåÑ~ÅíçêÜ~îáåÖ~åÉÖ~íáîÉáãé~ÅíçåíÜÉÇáîáëáçåÛëçéÉê~íáåÖêÉëìäíK fåíüéëéåçåçèì~êíéêíüéçáîáëáçåü~çë~äéëçñbroovkmeuskqfãáääáçå~åç~åçééê~íáåöéêçñáíçñbrojpkr ENOKQFãáääáçåK j~åüáåéëüçéë j~åüáåé ëüçéë Çáîáëáçå ÅçãéêáëÉë íüé cê ããéëí~ç ã~åüáåé ëüçé ~åç íüé táêëäç ÑçêÖÉ áå pïéçéåi íüé ã~åüáåé ëüçéë áå iéãé ä ~åç máéí~êë~~êá áå cáåä~åçi íüé ã~åüáåé ëüçé çééê~íáçåë áå tééêí áå íüé kéíüéêä~åçëi~åçíüéã~åüáåéëüçéáålêü~åö~òáiqìêâéók kéí ë~äéë çñ íüé j~åüáåé ëüçéë Çáîáëáçå ÑÉää SPB íç bro QVKV ENPSKTF ãáääáçå ~åç íüé çééê~íáåö éêçñáí ï~ë bro JRKRI ÅçêêÉëéçåÇáåÖíç ÓNNKMB çñ åéí ë~äéë Ebro SKU ãáääáçåi RKMBFK qüé ÇáîáëáçåÛë çééê~íáåö éêçñáí ïé~âéåéç ã~áåäó ÇìÉ íç äçïîçäìãéëk ^ ÑìêíÜÉê Ñ~Åíçê ï~ë íü~í ~ ä~êöé é~êí çñ íüé ÇáîáëáçåÛë ééêëçååéä áë äçå~íéçáåpïéçéåiïüéêé~çàìëíáåöíüéåìãäéêçñééêëçååéäü~ëäééåëäçïéêíü~åáåíüédêçìéûëçíüéê ÅçìåíêáÉëK qüéçáîáëáçåü~çåéíë~äéëáåíüéëéåçåçèì~êíéêçñbroonkp ETNKMFãáääáçå~åÇ~åçéÉê~íáåÖéêçÑáíçÑbro JOKPEQKOFãáääáçåK qìêâéó qìêâéóçáîáëáçååçãéêáëéëíüéáêçåñçìåçêóáålêü~åö~òá~åçíüé~äìãáåáìãñçìåçêó~åçéêççìåíáçåìåáíñçê ~äìãáåáìãïüééäëáåj~åáë~k kéíë~äéëçñíüéqìêâéóçáîáëáçåáåíüéêéîáéïééêáççñéääspbíçbroroknenqnktfãáääáçå~åçíüéçééê~íáåö éêçñáí ï~ë bro MKN ãáääáçåi ÅçêêÉëéçåÇáåÖ íç MKOB çñ åéí ë~äéë Ebro OMKM ãáääáçåi NQKNBFK qüé ÇáîáëáçåÛë çééê~íáåö éêçñáí Ñçê íüé êéîáéï ééêáçç ï~ë Üáí Äó ~ ëü~êé ÇÉÅäáåÉ áå îçäìãéëk ^ÇàìëíáåÖ íüé Åçëíë Ü~ë ëìååééçéç ïéää áå qìêâéói ~åç ÇÉëéáíÉ íüé ÉñíêÉãÉäó äçï Å~é~Åáíó ìíáäáò~íáçå ê~íé íüé ÇáîáëáçåÛë çééê~íáåö êéëìäííìêåéçéçëáíáîéçìêáåöíüéëéåçåçèì~êíéêk qìêâéóçáîáëáçåü~çåéíë~äéëáåíüéëéåçåçèì~êíéêçñbrooukmetnknfãáääáçå~åç~åçééê~íáåöéêçñáíçñbro MKSETKMFãáääáçåK PENVF

4 pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM líüéê_ìëáåéëë líüéê_ìëáåéëëåçãéêáëéëíüéë~äéë~åçäçöáëíáåëåçãé~åó`çãéçåéåí~rháådêé~í_êáí~áåiêé~äéëí~íé~åç ëéêîáåéåçãé~åáéë~åçíüédêçìéûë~çãáåáëíê~íáîéñìååíáçåëklíüéê_ìëáåéëëêéåçêçéç~åçééê~íáåöéêçñáíáå íüéêéîáéïééêáççiéñåäìçáåöçåéjíáãéáíéãëiçñbrookoejmknfãáääáçåk Shares and share capital qüéëü~êéëçñ`çãéçåéåí~`çêéçê~íáçå~êéèìçíéççåíüék^pa^nljubñåü~åöéáåeéäëáåâák^ííüééåç çñgìåéommvíüéåçãé~åóü~ç~íçí~äçñnmivrtitvuëü~êéëk^ííüééåççñíüéééêáççíüéåçãé~åóûëëü~êé Å~éáí~ä ëíççç ~í bro ONKV EONKVF ãáääáçåk lå PM gìåé OMMV íüé èìçíéç éêáåé çñ `çãéçåéåí~ `çêéçê~íáçå ëü~êéëëíççç~íbroqkmneukrmfkqüé~îéê~öéëü~êééêáåéçìêáåöíüéêéîáéïééêáççï~ëbroqksqiíüéäçïéëí èìçíéçëü~êééêáåéï~ëbropksm~åçíüéüáöüéëíbrorktpk^ííüééåççñíüéêéîáéïééêáççíüéåçãé~åóûë ã~êâéí Å~éáí~äáò~íáçå ï~ë bro QPKV EVPKMF ãáääáçå ~åç íüé îçäìãé çñ ëü~êéë íê~çéç ÇìêáåÖ íüé ééêáçç ï~ë Éèìáî~äÉåííçVKNBENSKOBFçÑíÜÉëÜ~êÉëíçÅâK qüé^ååì~ädéåéê~äjééíáåöçñpü~êéüçäçéêëçéåáçéçíçé~ó~çáîáçéåççñbromkpmemkrmfééêëü~êéñçê OMMUK Purchasing and disposing of company shares råçéêíüé~ìíüçêáò~íáçåçñíüé^djüéäççåopcéäêì~êóommviíüé_ç~êççñaáêéåíçêëã~óçéåáçéíç éìêåü~ëé ~ ã~ñáãìã çñ NIMMMIMMM çñ íüé `çãé~åóûë çïå ëü~êéë ìëáåö íüé `çãé~åóûë ìåêéëíêáåíéç ëü~êéüçäçéêëûéèìáíók qüé ëü~êéë ëü~ää ÄÉ éìêåü~ëéç áå éìääáå íê~çáåöi Ñçê ïüáåü êé~ëçå íüéó ïáää ÄÉ éìêåü~ëéç çíüéê íü~å áå éêçéçêíáçå íç íüé ÜçäÇáåÖë çñ ëü~êéüçäçéêëk qüé éìêåü~ëé éêáåé ëü~ää ÄÉ Ä~ëÉÇ çå íüé ã~êâéí éêáåé Ñçê `çãéçåéåí~ëü~êéëáåéìääáåíê~çáåökqüéëü~êéëëü~äääééìêåü~ëéççåíüék^pa^nljueéäëáåâá~åçáå ~ÅÅçêÇ~åÅÉïáíÜáíëêìäÉë~åÇêÉÖìä~íáçåëK qüé_ç~êççñaáêéåíçêëã~óåçíáãéäéãéåííüé~ìíüçêáò~íáçåíçéìêåü~ëéíüé`çãé~åóûëçïåëü~êéëáñ~ñíéê íüé éìêåü~ëé íüé`çãé~åó çê áíë ëìäëáçá~êóïçìäçéçëëéëë çê ÜçäÇ áå éäéçöé ~äíçöéíüéê ãçêéíü~å NMéÉê ÅÉåíçÑ~ääíÜÉ`çãé~åóÛëëÜ~êÉëKqÜÉ~ìíÜçêáò~íáçåÇçÉëåçíÉñÅäìÇÉíÜÉêáÖÜíçÑíÜÉ_ç~êÇçÑaáêÉÅíçêëíç ÇÉÅáÇÉçå~ÇáêÉÅíéìêÅÜ~ëÉçÑëÜ~êÉëKqÜÉ~ìíÜçêáò~íáçåáëî~äáÇÑçê~éÉêáçÇçÑNUãçåíÜëÑêçãíÜÉÇ~íÉçÑ íüéçéåáëáçåçñíüé^djk qüé_ç~êçü~ëåçíéñéêåáëéçíüáë~ìíüçêáò~íáçåíçéìêåü~ëéåçãé~åóëü~êéëk qüé^djçåoscéäêì~êóommt~ìíüçêáòéçíüé_ç~êçíççéåáçéíçáëëìéëü~êéë~åçöê~åíçéíáçåêáöüíë~åç çíüéêëééåá~äêáöüíëïáíü~åéåíáíäéãéåííçëü~êéëìåçéêíüéñçääçïáåöíéêãë~åçåçåçáíáçåëw NK råçéê íüé ~ìíüçêáò~íáçå íüé _ç~êç ã~ó ÇÉÅáÇÉ íç áëëìé ëü~êéë ~åç Öê~åí çéíáçå êáöüíë ~åç çíüéê ëééåá~ä êáöüíë ~ë ÇÉÑáåÉÇ áå ÅÜ~éíÉê NMI ëéåíáçå N çñ íüé cáååáëü `çãé~åáéë ^ÅíI ëìåü íü~í ~ ã~ñáãìã çñ OIMMMIMMM ëü~êéë ~êé áëëìéç ìåçéê íüé ~ìíüçêáò~íáçåk qüé ~ìíüçêáò~íáçå ÇçÉë åçí ÉñÅäìÇÉíÜÉêáÖÜíçÑíÜÉ_ç~êÇçÑaáêÉÅíçêëíçÇÉÅáÇÉçå~ÇáêÉÅíáëëìÉçÑëÜ~êÉëK OK qüé~ìíüçêáò~íáçåáëî~äáçñçê~ééêáçççññáîéóé~êëñêçãíüéç~íéçñíüéçéåáëáçåçñíüé^djk råçéêíüé~ñçêéãéåíáçåéç~ìíüçêáò~íáçåiçåns^éêáäommvíüé_ç~êççñaáêéåíçêëçñ`çãéçåéåí~`çêéçê~íáçå êéëçäîéçíçã~âé~ñêééçáêéåíáëëìéçñëü~êéëáåçêçéêíçé~óíüéäçåìëñçêíüéommtjommué~êåáåöëééêáççë áå`çãéçåéåí~dêçìéûëommtjommvëü~êéjä~ëéçáååéåíáîéëåüéãékfåíüéëü~êéáëëìéinoinmm`çãéçåéåí~ `çêéçê~íáçåëü~êéëïéêéáëëìéç~åçåçåîéóéçïáíüçìíåçåëáçéê~íáçåíçíüéâéóééêëçååéäé~êíáåáé~íáåöáåíüé ëü~êéjä~ëéçáååéåíáîéëåüéãéiáå~ååçêç~ååéïáíüíüéíéêãëçñíüéëåüéãék Share-based incentive scheme QENVF

5 pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM qüéëü~êéjä~ëéçáååéåíáîéëåüéãéáëä~ëéççåíüéçéåáëáçåí~âéåçåp^éêáäommtäóíüé_ç~êççñaáêéåíçêë çñ`çãéçåéåí~`çêéçê~íáçåkqüéëåüéãéåçãéêáëéëíüêééçåéjóé~êé~êåáåöëééêáççëiïüáåü~êéíüéå~äéåç~ê óé~êëommtiommu~åçommvkqüéäçåìëéëïáäääéé~áçáåommuiommv~åçomnmé~êíäóáååçãé~åóëü~êéë~åç é~êíäóáåå~ëükqüéé~êííçäéé~áçáåå~ëüïáääåçîéêíüéí~ñ~åçëáãáä~êåü~êöéë~êáëáåöñêçãíüéäçåìëkqüéêé áë~ä~åçåëéääáåöíüéëü~êéëñçêíïçóé~êë~ñíéêíüééåççñíüéé~êåáåöëééêáççk ^åóóáéäçñêçãíüéáååéåíáîéëåüéãéáëä~ëéççåíüééçëáíáîéçéîéäçéãéåíçñíüédêçìéûëå~ëüñäçïáåommvk ^ííüééåççñíüéêéîáéïééêáççíüéí~êöéíöêçìéåçåí~áåéçqrééçéäékfñíüéí~êöéíëëéíñçêíüéëåüéãé~êé ãéíáåñìääiíüéëåüéãéïáääé~ó~äçåìëçñ~ã~ñáãìãçñnpoimmm`çãéçåéåí~`çêéçê~íáçåëü~êéëkcçêíüé OMMV É~êåáåÖë ééêáççi ~ ã~ñáãìã çñ UTIQMM `çãéçåéåí~ `çêéçê~íáçå ëü~êéë ïáää ÄÉ ~ääçå~íéç áå íüé ëåüéãékqüémêéëáçéåí~åç`blïáää~ååçìåíñçê~ã~ñáãìãçñosimmmçìíçñíüéíçí~äñáöìêé~åççíüéêâéó ééêëçååéäñçê~äíçöéíüéê~ã~ñáãìãçñsniqmmëü~êéëk Investments `çãéçåéåí~ûë áåîéëíãéåíë áå éêççìåíáçå Ñ~ÅáäáíáÉë ÇìêáåÖ íüé êéîáéï ééêáçç íçí~ääéç bro TKN ENVKSF ãáääáçåi áååäìçáåöíüéñáå~ååá~ääé~ëáåöáåîéëíãéåíëçñbronktenkpfãáääáçåkqüéå~ëüñäçïñêçãáåîéëíãéåíëï~ëbro JSKUEJNUKNFãáääáçåK Board of Directors and Management `çãéçåéåí~ûë ^ååì~ä déåéê~ä jééíáåö çñ pü~êéüçäçéêë çå OPcÉÄêì~êó OMMV ÉäÉÅíÉÇíÜÉ ÑçääçïáåÖ íçíüé _ç~êççñaáêéåíçêëweéáââá_éêöüçäãivêà gìäáåieéáââáiéüíçåéåigìü~åáj âáåéåij~êàçjáéííáåéå~åçj~ííá qáââ~âçëâák qüé _ç~êç ÜÉäÇ áíë çêö~åáò~íáçå ãééíáåö ~ÑíÉê íüé ^dj ~åç ÉäÉÅíÉÇ eéáââá _ÉêÖÜçäã ~ë áíë `Ü~áêã~å~åÇgìÜ~åáj âáåéå~ëáíësáåé`ü~áêã~åk ^í íüé ÉåÇ çñ íüé êéîáéï ééêáçç íüé Åçêéçê~íÉ ÉñÉÅìíáîÉ íé~ã çñ `çãéçåéåí~ `çêéçê~íáçå ÅçãéêáëÉÇ íüé ÑçääçïáåÖW mêéëáçéåí ~åç `bl eéáââá iéüíçåéåx v~óä~äý dωå~ói péåáçê sáåé mêéëáçéåíi fåîéëíãéåíëx e~â~å d ê~äi péåáçê sáåé mêéëáçéåíi qìêâéó ÇáîáëáçåX `cl jáâ~ e~ëëáåéåx lääá h~êüìåéåi péåáçê sáåé mêéëáçéåíi cçìåçêáéë ÇáîáëáçåX g~êá iéáåçi p~äéë aáêéåíçêi eé~îóqêìåâëx ^åì j~åââái péåáçê sáåé mêéëáçéåíi eìã~å oéëçìêåéëxq~éáço~åí~ä~iaáêéåíçêi_ìëáåéëëaéîéäçéãéåíxjáåü~éäpà ÄÉêÖIpÉåáçêsáÅÉmêÉëáÇÉåíIj~ÅÜáåÉ ëüçéëçáîáëáçåx~åç`çããìåáå~íáçåëaáêéåíçêmáêàç^~êåáçîìçêák Personnel aìêáåö íüé êéîáéï ééêáçç íüé dêçìé Ü~Ç çå ~îéê~öé PIUTO ERIPRSF ÉãéäçóÉÉëI áååäìçáåö NPQ EVROF äé~ëéç ÉãéäçóÉÉëKqÜÉåìãÄÉêçÑdêçìééÉêëçååÉä~ííÜÉÉåÇçÑgìåÉOMMVï~ëPITTSERIQUVFIïÜáÅÜáåÅäìÇÉëNMV ENIMORFäÉ~ëÉÇÉãéäçóÉÉëK^ííÜÉÉåÇçÑíÜÉÑáêëíÜ~äÑçÑOMMVIQPBEQVBFçÑíÜÉdêçìéÛëéÉêëçååÉäïÉêÉáå qìêâéóipmbeopbfáåcáåä~åçinubenubfáåíüékéíüéêä~åçë~åçvbenmbfáåpïéçéåkqüéåçãäáåéçëìã ÑçêéÉêëçååÉäÉñéÉåëÉë~åÇÉñíÉêå~äëÉêîáÅÉëáåíÜÉdêçìéÇÉÅäáåÉÇÄóbroQSKRãáääáçåçêRMBÅçãé~êÉÇíç íüééêéîáçìëóé~êk Risks cäìåíì~íáçåë áå íüé éêáåéë çñ `çãéçåéåí~ dêçìéûë ã~áå ê~ï ã~íéêá~äi êéåóåäéç ãéí~äi ~ÑÑÉÅí íüé ë~äéë ã~êöáåëçåíüédêçìéûëéêççìåíëkfååêé~ëéëáåíüééêáåéçñíüéê~ïã~íéêá~äë~êéé~ëëéççåíçíüééêççìåíë ëìééäáéçíçåìëíçãéêë~ñíéê~åéêí~áåçéä~óiëç~êáëéáåíüééêáåéçñêéåóåäéçãéí~äêéçìåéëíüéë~äéëã~êöáåë íéãéçê~êáäóktüéåíüééêáåéëçñêéåóåäéçãéí~äöçççïåiíüédêçìéûëã~êöáåëåçêêéëéçåçáåöäóáãéêçîéñçê~ ïüáäék qüééäéåíêáåáíó Åçåëìãéíáçå çñíüé dêçìéûë ÑçìåÇêáÉë~åÇã~ÅÜáåÉëÜçéëÅêÉ~íÉë~ëéçíéêáÅÉêáëâÑçêíÜÉ éìêåü~ëéç ÉäÉÅíêáÅáíóI ëç íüé dêçìé éìêåü~ëéë ÉäÉÅíêáÅáíó éêáåé Ñçêï~êÇë íç ÜÉÇÖÉ ~Ö~áåëí íüé áãé~åí çñ ÉäÉÅíêáÅáíó éêáåéë çå íüé Ñáå~åÅá~ä ééêñçêã~ååék qüé í~êöéí ÜÉÇÖáåÖ äéîéä Ñçê íüé ÑçêÉÅ~ëí ÉäÉÅíêáÅáíó Åçåëìãéíáçå ÄóíÜÉ dêçìéûë éêççìåíáçå éä~åíë áë VMB Ñçê íüé åéñí NO ãçåíüëi SMB ÑçêíÜÉ ÑçääçïáåÖ óé~ê ~åçqmbñçêíüéíüáêçóé~êkqê~çáåöáåéäéåíêáåáíóéêáåéñçêï~êçëü~ëäééåçìíëçìêåéçkqüédêçìé~áãëíç é~ëëçåíüéáååêé~ëéáåíüééêáåéçñéäéåíêáåáíóíçåìëíçãéêëïáíü~ëéé~ê~íééäéåíêáåáíóëìêåü~êöék RENVF

6 pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM ^ééêçéêá~íé áåëìê~ååé Ü~ë ÄÉÉå í~âéå ~Ö~áåëí êáëâë ~ëëçåá~íéç ïáíü ~ëëéíë ~åç áåíéêêìéíáçå çñ çééê~íáçåë ~åçíçãáåáãáòéáåçéãåáíók qüéñáå~ååá~äêáëâëêéä~íáåöíç`çãéçåéåí~dêçìéûëäìëáåéëëçééê~íáçåë~êéã~å~öéçáå~ååçêç~ååéïáíüíüé íêé~ëìêóéçäáåó~ééêçîéçäóíüé_ç~êççñaáêéåíçêëkqüéçäàéåíáîéáëíçéêçíéåííüédêçìé~ö~áåëí ìåñ~îçìê~ääéåü~åöéëáåíüéñáå~ååéã~êâéíë~åçíçëéåìêéíüédêçìéûëñáå~ååá~äééêñçêã~ååé~åçñáå~ååá~ä éçëáíáçåkj~å~öéãéåíçññáå~ååá~äêáëâëí~âéëéä~åéáåíüéåçêéçê~íéíêé~ëìêóñìååíáçåk qê~åëä~íáåöíüéëü~êéüçäçéêëûéèìáíóçñ`çãéçåéåí~qìêâéóáåíçéìêçåêé~íéë~ëáöåáñáå~åííê~åëä~íáçåêáëâñçê íüédêçìéáåqìêâáëüäáê~k`ü~åöéëáåíüéî~äìéçñíüérpççää~êiíüérhéçìåç~åçíüééìêçáåêéä~íáçåíçíüé qìêâáëü äáê~ü~îé ~å áãé~åí çå íüé Åçãé~åóÛë çééê~íáåö éêçñáí ~åç éêçñáí ~ÑíÉê Ñáå~åÅá~ä áíéãë áå íüé ëüçêí íéêãk ^ÅÅçêÇáåÖ íç `çãéçåéåí~ûë íêé~ëìêó éçäáåói íüé ÅìêêÉåÅó êáëâ áë ÇáîáÇÉÇ áåíç íüé íê~åë~åíáçå êáëâ êéëìäíáåö Ñêçã ÑçêÉáÖå ÅìêêÉåÅó ÇÉåçãáå~íÉÇ áååçãé ~åç ÉñéÉåëÉë ~åç íüé íê~åëä~íáçå êáëâ êéëìäíáåö Ñêçã ÑçêÉáÖå ÅìêêÉåÅóÇÉåçãáå~íÉÇÉèìáíóáåîÉëíãÉåíë~åÇíÜÉéêçÑáíçêäçëëçåíÜÉëÉK qüéíê~åë~åíáçåéçëáíáçåáëñçêãéçäóñçêéáöååìêêéååójçéåçãáå~íéçë~äéëêéåéáî~ääéë~åçíê~çéé~ó~ääéëáå íüéä~ä~ååéëüééíïüéêéåü~åöéëáåíüéëé~ññéåííüéçééê~íáåöéêçñáíkcçêéáöååìêêéååójçéåçãáå~íéçå~ëü ~åç Å~ëÜ áå Ä~åâ ~êé éêçåéëëéç ëéé~ê~íéäó Ñêçã íüáë éçëáíáçåi ~ë ~êé íüé dêçìéûë áåíéêå~ä ~åç ÉñíÉêå~ä ÑçêÉáÖåÅìêêÉåÅóäç~åëIÑçêïÜáÅÜíÜÉáãé~ÅíçåíÜÉêÉëìäí~êáëáåÖÑêçãÅÜ~åÖÉëáåÉñÅÜ~åÖÉê~íÉëáëÉåíÉêÉÇ ìåçéê Ñáå~åÅá~ä áååçãé ~åç ÉñéÉåëÉëK qüé ÇÉÖêÉÉ çñ ÜÉÇÖáåÖ Ñçê ÄçíÜ íê~åë~åíáçå éçëáíáçåë áë ëéí ~í VMJ NNMBK cçê `çãéçåéåí~ qìêâéói ÜçïÉîÉêI íüé åéí î~äìé áë Å~äÅìä~íÉÇ ~ÑíÉê ëéííáåö ÑçêÉáÖå ÅìêêÉåÅóJ ÇÉåçãáå~íÉÇ ë~äéë êéåéáî~ääéë áå íüé Ä~ä~åÅÉ ëüééí ~Ö~áåëí ÑçêÉáÖå ÅìêêÉåÅóJÇÉåçãáå~íÉÇ ÇÉÄíI í~âáåö ~Çî~åí~ÖÉçÑíÜÉå~íìê~äÜÉÇÖáåÖêÉä~íáçåëÜáéKfÑíÜÉíçí~äëìãëçÑíÜÉÑçêÉáÖåÅìêêÉåÅóJÇÉåçãáå~íÉÇÄ~ä~åÅÉ ëüééíáíéãëáåqìêâéóçáññéêñêçãé~åüçíüéêiíüéçéöêééçñüéçöáåöëü~äääéçéåáçéçäóíüééêéëáçéåí~åç `blìéíçbroomãáääáçåk qüé íê~åëä~íáçå éçëáíáçå áë ÇÉíÉêãáåÉÇ Ñêçã íüé ëü~êéüçäçéêûë Éèìáíó ~åç êéí~áåéç É~êåáåÖë çñ åçåjcáååáëü ëìäëáçá~êó~åç~ëëçåá~íéçåçãé~åáéëñçêïüçãíüéçééê~íáåöåìêêéååóáëåçííüééìêçkfå~ååçêç~ååéïáíü íüéíêé~ëìêóéçäáåóiíüéíê~åëä~íáçåéçëáíáçåáëüéçöéç~ííüéçáëåêéíáçåçñíüédêçìéûëmêéëáçéåí~åç`blmj NMMBK qüédêçìéü~ëåçëáöåáñáå~åíåçååéåíê~íáçåëçñêáëâñçêêéåéáî~ääéëkqüéåìêêéåíöéåéê~äéåçåçãáåëáíì~íáçå áååêé~ëéë ÅìëíçãÉê ÅêÉÇáí êáëâkqçêéçìåé ÅêÉÇáíêáëâI êéåéáî~ääéë Ñêçã ã~àçê ÅìëíçãÉêë Ü~îÉ ÄÉÉå ëçäç íç Ñáå~åÅá~äáåëíáíìíáçåëïáíÜçìí~åóêáÖÜíçÑêÉÅçìêëÉ~åÇíÜÉé~óãÉåíéÉêáçÇëÑçêëã~ääÉêÅìëíçãÉêëÜ~îÉÄÉÉå ëüçêíéåéçkjçåáíçêáåöçñêéåéáî~ääéëü~ë~äëçäééåáåíéåëáñáéç~åçíüédêçìéü~ëü~çíçêéëçêííçä~åëçå ÇÉäáîÉêáÉëíçëÉîÉê~äëã~ääÉêÅìëíçãÉêëáåçêÇÉêíçÅçåíêçäíÜÉÅêÉÇáíêáëâKqÜÉdêçìéêÉÅçÖåáòÉÇåçã~àçê ÅêÉÇáíäçëëÉëÇìêáåÖíÜÉêÉîáÉïéÉêáçÇK qüéåçãé~åóûëñáå~ååá~ä~öêééãéåíëåçåí~áååçêã~äåä~ìëéë~ååçêçáåöíçïüáåüíüéåçãé~åóûëäç~åëã~ó Ñ~ääÇìÉÑçêé~óãÉåíÄÉÑçêÉíÜÉã~íìêáíóÇ~íÉ~äëçïÜÉåÅçåíêçäçÑíÜÉÅçãé~åóÅÜ~åÖÉë~ë~ÅçåëÉèìÉåÅÉ çñ ~ éìääáå éìêåü~ëé çññéêk qüé Åçãé~åó áë åçí é~êíó íç ~åó çíüéê ëáöåáñáå~åí Åçåíê~Åíë íü~í ïáääåçãéáåíç ÑçêÅÉIíÜ~íÅ~åÄÉ~ãÉåÇÉÇçêíÜ~íÅ~åÅÉ~ëÉíçÄÉî~äáÇáÑÅçåíêçäçÑíÜÉÅçãé~åóÅÜ~åÖÉë~ë~ ÅçåëÉèìÉåÅÉçÑ~éìÄäáÅéìêÅÜ~ëÉçÑÑÉêK Prospects `çãéçåéåí~ûëéêçëééåíëñçêíüéä~ííéêé~êíçñommv~êéä~ëéççåöéåéê~äéñíéêå~äñáå~ååá~äáåçáå~íçêëiçêçéê ÑçêÉÅ~ëíëÖáîÉåÄóÅìëíçãÉêëI~åÇçå`çãéçåÉåí~ÛëçêÇÉêáåí~âÉ~åÇçêÇÉêÄççâK qüéçéã~åççìíäççâáåíüédêçìéûëåìëíçãéêëéåíçêëêéã~áåëïé~â~ííüéäéöáååáåöçñíüéíüáêçèì~êíéêçñ OMMVIÇìÉíçíÜÉÅìêêÉåíêÉÅÉëëáçåáåíÜÉÖäçÄ~äÉÅçåçãóK SENVF

7 pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM qüé ëäçï Ççïå áå ÅçåëíêìÅíáçå áå íüé rp^ ~åç bìêçéé Ü~ë êéçìåéç ÇÉã~åÇ ÅçåëáÇÉê~Ääó áå íüé çññjêç~ç áåçìëíêókfåîéëíãéåíëáåíüéãáåáåöáåçìëíêó~êééñééåíéçíççéåêé~ëéëáöåáñáå~åíäóáåommvk_éå~ìëéçñíüé êéåéëëáçåi ã~åó ÅçìåíêáÉë Ü~îÉ áåáíá~íéç áåñê~ëíêìåíìêé éêçàéåíëi ~åç áí áë Éëíáã~íÉÇ íü~í íüéëé éêçàéåíë ïáää ëí~êí íç áååêé~ëé íüé ÇÉã~åÇ Ñçê çññjêç~ç îéüáåäéë áå OMNMK qüé ÇÉã~åÇ Ñçê ~ÖêáÅìäíìêÉ ã~åüáåéêó Ü~ë ÇÉÅêÉ~ëÉÇäÉëëíÜ~åíÜÉçíÜÉêëÉÅíçêëáåíÜÉçÑÑJêç~ÇáåÇìëíêóK qüéåìãäéêçñüé~îóíêìåâëêéöáëíéêéçáåbìêçééáåíüéééêáçççñg~åì~êóój~óï~ëqrbäéëëíü~åáåíüé éêéîáçìëóé~êkmêççìåíáçåîçäìãéëáåíüáëóé~ê~êééñééåíéçíççéåäáåérmósmbñêçãommukj~åìñ~åíìêéêë çñüé~îóíêìåâëü~îéäééåüé~îáäóåäé~êáåöíüéáêçïåéñåéëëëíçåâëáåíüéñáêëíü~äñçñommvkfíáëéëíáã~íéç íü~í íüé ã~åìñ~åíìêéêëû ëíçåâë ïáää êé~åü íüé äéîéä íç ÅçêêÉëéçåÇ ïáíü íüéåìêêéåí ÇÉã~åÇ ÇìêáåÖ íüéíüáêç èì~êíéêçñommvçêä~íéëíäóíüééåççñíüáëóé~êk qüéåìãäéêçñåéïé~ëëéåöéêå~êëêéöáëíéêéççéåêé~ëéçnnbáåíüéééêáçççñg~åì~êóógìåéñêçãíüé éêéîáçìëóé~êk^ìíçãçíáîééêççìåíáçåáåbìêçééáååêé~ëéçáåíüéëéåçåçèì~êíéêåçãé~êéçíçíüéäéöáååáåö çñ íüé óé~êk qüé êé~ëçå Ñçê íüé áååêé~ëé áë î~êáçìë ëìäëáçó ãé~ëìêéë í~âéå áå ã~åó ÅçìåíêáÉëI ~áãéç ~í êéåéïáåöíüéñäééíçñå~êëk aéã~åçáåíüéïáåçéçïéêëéåíçêü~ëïé~âéåéççìêáåöíüéêéîáéïééêáçç~ëïáåçéçïéêéêçàéåíëü~îéñ~åéç éêçääéãëïáíüñáå~ååáåökaéã~åçñçêçáéëéäéåöáåéëü~ëä~íéäóëí~êíéçíççéåêé~ëékeçïéîéêiçìéíçíüéäçåö çêçéê ÄççâI ÇÉäáîÉêáÉë íç íüé ã~åìñ~åíìêéêë çñ ÇáÉëÉä ÉåÖáåÉë Ü~îÉ êéã~áåéç çå ~ êé~ëçå~ääé äéîéäk té~âéåéç éêçëééåíë áå íüé ÇáÉëÉä ÉåÖáåÉ áåçìëíêó ïáää ÇÉÅêÉ~ëÉ íüé åìãäéê çñ ÅçãéçåÉåíë ÇÉäáîÉêÉÇ íç ÅìëíçãÉêë~ëíÜÉóÜ~îÉëí~êíÉÇíçÅäÉ~êíÜÉáêçïåëíçÅâëK aéã~åçáåíüéã~åüáåéäìáäçáåöáåçìëíêóáëéñééåíéçíçêéã~áåäçïäéîéäk `çãéçåéåí~ûëçêçéêäççâ~ííüééåççñíüéëéåçåçèì~êíéêçñommvï~ëspbäçïéêíü~å~ííüéë~ãéíáãéáå íüééêéîáçìëóé~êkqüéçêçéêäççâü~ëäééåüé~îáäóêéçìåéçäóíüéëü~êéñ~ääáåçéã~åçiïüáåüáëä~êöéäóçìé íçíüéåìêêéåíåêáëáëáåíüéöäçä~äéåçåçãó~åçêéåéåíãé~ëìêéëí~âéåäóåìëíçãéêëíçêéçìåéíüéáêçïå ëíçåâëklåíüéçíüéêü~åçi~ííüééåççñíüéëéåçåçèì~êíéêíüéçêçéêäççâëíçççnobüáöüéêíü~å~ííüééåç çñéêéîáçìëèì~êíéêk ^Ç~éí~íáçå~Åíáçåëí~âÉå~ííÜÉÉåÇçÑíÜÉéêÉîáçìëóÉ~ê~åÇáåíÜÉÑáêëíÜ~äÑçÑOMMVêÉÇìÅÉÇíÜÉdêçìéÛë çééê~íáåöåçëíëáåíüéëéåçåçèì~êíéê~äíçöéíüéêäósobñêçãíüéåçêêéëéçåçáåöééêáççáåommukfåîéëíãéåíë áåéêççìåíáçåñ~åáäáíáéë~êééëíáã~íéçíçäé~êçìåçjbronmejbroqokpfáåommvk `çãéçåéåí~ dêçìéûë OMMV åéí ë~äéë ~êé ÉñéÉÅíÉÇ íç Ñ~ää ãçêé íü~å RMB Ñêçã íüé éêéîáçìë óé~ê ~åç íüé êéëìäí ~ÑíÉê Ñáå~åÅá~ä áíéãëi ÉñÅäìÇáåÖ çåéjíáãé áíéãëi áë ÉñéÉÅíÉÇ íç ÄÉ ÅäÉ~êäó åéö~íáîék eçïéîéêi áí áë Éëíáã~íÉÇíÜ~ííÜÉdêçìéÛëÅ~ëÜÑäçïÑêçãçéÉê~íáçåëïáääÄÉéçëáíáîÉÇìÉíçíÜÉã~àçêêÉÇìÅíáçåáåïçêâáåÖ Å~éáí~äK TENVF

8 Interim report tables Consolidated income statement pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM jbro NKNKJ PMKSKOMMV NKNKJ PMKSKOMMU NKQKJ PMKSKOMMV NKQKJ PMKSKOMMU NKNKJ PNKNOKOMMU kéíë~äéë NRUKT PUSKM TMKS OMNKM SUNKQ líüéêçééê~íáåöáååçãé NKP RKN JMKO JOKM UKP lééê~íáåöéñééåëéë JNSQKQ JPPPKM JTNKU JNTMKM JSNUKV aééêéåá~íáçåi~ãçêíáò~íáçå~åçïêáíéj Ççïå JSKN JNNKU JOKV JRKU JOPKV pü~êéçñíüé~ëëçåá~íéçåçãé~åáéëd êéëìäí MKM MKM MKM MKM MKO lééê~íáåöéêçñáí JNMKR QSKP JQKP OPKO QTKP BçÑåÉíë~äÉë JSKS NOKM JSKO NNKR SKV cáå~ååá~äáååçãé~åçéñééåëéë JNMKR JNOKT JRKT JQKR JOUKT oéëìäí~ñíéêñáå~ååá~äáíéãë JONKM PPKS JNMKN NUKT NUKS BçÑåÉíë~äÉë JNPKO UKT JNQKP VKP OKT fååçãéí~ñéë RKN JUKR OKS JQKT JQKS kéíéêçñáí JNRKU ORKN JTKR NQKM NPKV ^ääçå~íáçåçñåéíéêçñáíñçêíüéééêáçç qçéèìáíóüçäçéêëçñíüéé~êéåí JNRKS OQKN JTKR NPKS NPKR qçãáåçêáíóáåíéêéëí JMKO NKM JMKN MKQ MKQ JNRKU ORKN JTKR NQKM NPKV b~êåáåöééêëü~êéå~äåìä~íéççåíüé éêçñáí~ííêáäìí~ääéíçéèìáíóüçäçéêëçñíüé é~êéåí b~êåáåöëééêëü~êéibro JNKQP OKOM JMKSU NKOQ NKOQ b~êåáåöëééêëü~êéïáíüçáäìíáçåibro JNKMS NKTQ JMKRN MKVU NKMQ Consolidated statement of comprehensive income jbro NKNKJ PMKSKOMMV NKNKJ PMKSKOMMU NKQKJ PMKSKOMMV NKQKJ PMKSKOMMU NKNKJ PNKNOKOMMU kéíéêçñáí JNRKU ORKN JTKR NQKM NPKV líüéêåçãéêéüéåëáîéáååçãé qê~åëä~íáçåçáññéêéååéë MKM JNRKQ QKV SKP JPMKU `~ëüñäçïüéçöéë MKT OKP NKT PKQ JRKP fååçãéí~ñçåçíüéêåçãéêéüéåëáîé áååçãé JMKO JMKS JMKR JNKM NKQ líüéêåçãéêéüéåëáîéáååçãéiåéíçñí~ñ MKR JNPKT SKN UKT JPQKT qçí~äåçãéêéüéåëáîéáååçãé JNRKP NNKQ JNKQ OOKT JOMKU ^ääçå~íáçåçñíçí~äåçãéêéüéåëáîéáååçãé qçéèìáíóüçäçéêëçñíüéé~êéåí JNRKN NMKV JNKS ONKS JNVKR qçãáåçêáíóáåíéêéëí JMKO MKR MKO NKN JNKP JNRKP NNKQ JNKQ OOKT JOMKU UENVF

9 pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM Consolidated income statement excluding one-time items NKNKJ NKNKJ NKQKJ NKQKJ NKNKJ jbro PMKSKOMMV PMKSKOMMU PMKSKOMMV PMKSKOMMU PNKNOKOMMU kéíë~äéë NRUKT PUSKM TMKS OMNKM SUNKQ líüéêçééê~íáåöáååçãé NKO RKN JMKP JOKN UKP lééê~íáåöéñééåëéë JNSQKP JPPPKM JTNKU JNTMKM JSNUKO aééêéåá~íáçåi~ãçêíáò~íáçå~åçïêáíéj Ççïå JSKN JNNKU JOKV JRKU JOPKV pü~êéçñíüé~ëëçåá~íéçåçãé~åáéëd êéëìäí MKM MKM MKM MKM MKO lééê~íáåöéêçñáí JNMKR QSKO JQKQ OPKN QTKV BçÑåÉíë~äÉë JSKS NOKM JSKP NNKR TKM cáå~ååá~äáååçãé~åçéñééåëéë JNMKR JNOKT JRKT JQKR JOUKT oéëìäí~ñíéêñáå~ååá~äáíéãë JONKM PPKR JNMKO NUKS NVKO BçÑåÉíë~äÉë JNPKO UKT JNQKQ VKP OKU fååçãéí~ñéë RKN JUKQ OKS JQKT JQKU kéíéêçñáí JNRKV ORKN JTKS NPKV NQKQ ^ääçå~íáçåçñåéíéêçñáíñçêíüéééêáçç qçéèìáíóüçäçéêëçñíüéé~êéåí JNRKS OQKN JTKR NPKS NQKM qçãáåçêáíóáåíéêéëí JMKO NKM JMKN MKQ MKQ JNRKV ORKN JTKS NPKV NQKQ b~êåáåöééêëü~êéå~äåìä~íéççåíüé éêçñáí~ííêáäìí~ääéíçéèìáíóüçäçéêëçñíüé é~êéåí b~êåáåöëééêëü~êéibro JNKQP OKOM JMKSU NKOQ NKOU Consolidated statement of financial position jbro PMKSKOMMV PMKSKOMMU PNKNOKOMMU ^ëëéíë kçåjåìêêéåí~ëëéíë fåí~åöáääé~ëëéíë RKU OKV QKS dçççïáää PNKT PSKR PNKT fåîéëíãéåíéêçééêíáéë NKU NKU NKU q~åöáääé~ëëéíë OPVKM OQMKN OPTKV fåîéëíãéåíáå~ëëçåá~íéë NKM MKU MKV oéåéáî~ääéë QKQ QKO QKQ líüéêáåîéëíãéåíë MKQ NKM MKQ aéñéêêéçí~ñ~ëëéíë NPKO UKO NMKS qçí~äåçåjåìêêéåí~ëëéíë OVTKO OVRKS OVOKQ `ìêêéåí~ëëéíë fåîéåíçêáéë RMKP VQKQ UPKU oéåéáî~ääéë QQKR NMNKV SSKT q~ñêéåéáî~ääéë MKO MKM OKP `~ëü~åçä~åâ~ååçìåíë QKV VKO RKO qçí~äåìêêéåí~ëëéíë VVKV OMRKR NRUKM qçí~ä~ëëéíë PVTKN RMNKN QRMKQ pü~êéüçäçéêëdéèìáíó~åçäá~äáäáíáéë pü~êéüçäçéêëdéèìáíó pü~êéå~éáí~ä ONKV ONKV ONKV VENVF

10 pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM líüéêéèìáíó OSKQ TRKO QQKU bèìáíó~ííêáäìí~ääéíçéèìáíóüçäçéêëçñíüéé~êéåí QUKP VTKN SSKT jáåçêáíóáåíéêéëí SKV VKS TKN pü~êéüçäçéêëdéèìáíó RRKO NMSKT TPKU iá~äáäáíáéë kçåjåìêêéåí `~éáí~ääç~å OTKN QNKN QNKU fåíéêéëíäé~êáåö NTUKM NNVKQ NSRKP fåíéêéëíñêéé J MKR J mêçîáëáçåë SKN TKT RKU aéñéêêéçí~ñäá~äáäáíó RKR VKM TKV `ìêêéåí `~éáí~ääç~å NRKQ NNKS VKR fåíéêéëíäé~êáåö QUKO TRKU RNKO fåíéêéëíñêéé RVKU NONKM VPKP q~ñäá~äáäáíáéë MKM PKM MKN mêçîáëáçåë NKU RKP NKU qçí~ääá~äáäáíáéë PQNKV PVQKQ PTSKS qçí~äëü~êéüçäçéêëdéèìáíó~åçäá~äáäáíáéë PVTKN RMNKN QRMKQ Consolidated cash flow statement NKNKJ NKNKJ NKNKJ jbro PMKSKOMMV PMKSKOMMU PNKNOKOMMU `~ëüñäçïñêçãçééê~íáåö~åíáîáíáéë oéëìäí~ñíéêñáå~ååá~äáíéãë JONKM PPKS NUKS aééêéåá~íáçåi~ãçêíáò~íáçå~åçïêáíéjççïå SKN NNKU OPKV kéíñáå~ååá~äáååçãé~åçéñééåëéë NMKR NOKT OUKT líüéêáååçãé~åçéñééåëéëi~çàìëíãéåíëíçå~ëüñäçï MKP NKT JOKS `Ü~åÖÉáååÉíïçêâáåÖÅ~éáí~ä OOKO JNSKV JQKO `~ëüñäçïñêçãçééê~íáçåëäéñçêéñáå~ååáåö~åçáååçãéí~ñéë NUKN QOKV SQKQ fåíéêéëíêéåéáîéç~åçé~áç~åççáîáçéåçëêéåéáîéç JNMKR JNQKR JOUKM q~ñéëé~áç OKV JOKQ JTKM kéíå~ëüñäçïñêçãçééê~íáåö~åíáîáíáéë NMKR OSKM OVKQ `~ëüñäçïñêçãáåîéëíáåö~åíáîáíáéë `~éáí~äéñééåçáíìêéáåí~åöáääé~åçáåí~åöáääé~ëëéíë JSKT JNTKU JPVKS mêçåééçëñêçãí~åöáääé~åçáåí~åöáääé~ëëéíë J J MKP líüéêáåîéëíãéåíë~åçäç~åëöê~åíéç JMKN J J mêçåééçëñêçãçíüéêáåîéëíãéåíë~åçêéé~óãéåíëçñäç~å êéåéáî~ääéë J J MKM ^ÅèìáëáíáçåçÑëìÄëáÇá~êóIåÉíçÑÅ~ëÜ~ÅèìáêÉÇ J JMKP JNKP kéíå~ëüñäçïñêçãáåîéëíáåö~åíáîáíáéë JSKU JNUKN JQMKS `~ëüñäçïñêçãñáå~ååáåö~åíáîáíáéë aáîáçéåçëé~áç JPKP JRKS JRKS oéé~óãéåíçññáå~ååéäé~ëéäá~äáäáíáéë JMKU JMKS JOKQ aê~ïjççïåehflêéé~óãéåíejfçñåìêêéåíäç~åë JRKQ JRSKM JUOKT aê~ïjççïåçñåçåjåìêêéåíäç~åë OPKR QTKM VUKM oéé~óãéåíçñåçåjåìêêéåíäç~åë~åççíüéêåü~åöéë JNUKM JNPKP JNSKN kéíå~ëüñäçïñêçãñáå~ååáåö~åíáîáíáéë JQKM JOUKR JUKT `Ü~åÖÉáåäáèìáÇ~ëëÉíë JMKP JOMKS JOMKM `~ëü~åçä~åâ~ååçìåí~ííüéäéöáååáåöçñíüéééêáçç RKO OTKR OTKR bññéåíëçñéñåü~åöéê~íéåü~åöéëçåå~ëü MKM OKP JOKP `~ëü~åçä~åâ~ååçìåí~ííüéééêáççéåç QKV VKO RKO `Ü~åÖÉÇìêáåÖíÜÉÑáå~åÅá~äéÉêáçÇ JMKP JOMKS JOMKM NMENVF

11 Statement of changes in consolidated shareholders' equity jbro Share capital Share premium account Other reserves NNENVF Cash flow hedges Trans lation diffe rences pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM Retained earnings Total Minority interest Share holders' equity total pü~êéüçäçéêëdéèìáíónknkommu qçí~äåçãéêéüéåëáîéáååçãé líüéêåü~åöéë aáîáçéåçëé~áç `Ü~åÖÉáåãáåçêáíóáåíÉêÉëí fååêé~ëéçñëü~êéå~éáí~ä Eï~êê~åíëF pü~êéüçäçéêëdéèìáíópmkskommu jbro Share capital Share premium account Other reserves Cash flow hedges Trans lation diffe rences Retained earnings Total Minority interest Share holders' equity total pü~êéüçäçéêëdéèìáíónknkommv qçí~äåçãéêéüéåëáîéáååçãé aáîáçéåçëé~áç pü~êéüçäçéêëdéèìáíópmkskommv Key ratios PMKSKOMMV PMKSKOMMU PNKNOKOMMU bèìáíóê~íáçkb NPKV ONKP NSKQ bèìáíóééêëü~êéibro QKQN UKUT SKMV fåîéëíéçå~éáí~ä POPKV PRQKR PQNKR oéíìêåçåáåîéëíãéåíib JRKT ORKT NPKS oéíìêåçåáåîéëíãéåíiéñåäìçáåöçåéjíáãéáíéãëb JRKT ORKT NPKT oéíìêåçåéèìáíóib JRNKP RNKT NQKR oéíìêåçåéèìáíóiéñåäìçáåöçåéjíáãéáíéãëb JRNKP RNKT NQKV kéíáåíéêéëíäé~êáåöçéäíijbroiéêéñéêêéçå~éáí~äåçíéáåçéäí OSPKT OPUKS OSOKR kéíöé~êáåöibiéêéñéêêéçå~éáí~äåçíéáåçéäí QTTKS OOPKS PRRKU lêçéêäççâijbro RNKT NPUKM TPKS fåîéëíãéåíëáååçåjåìêêéåí~ëëéíëïáíüçìíñáå~ååéäé~ëéëijbro SKV NUKS PVKP fåîéëíãéåíëáååçåjåìêêéåí~ëëéíëáååäñáå~ååéäé~ëéëkjbro UKS OMKM QPKS fåîéëíãéåíëáååçåjåìêêéåí~ëëéíëibçñåéíë~äéë RKQ RKO SKQ ^îéê~öéåìãäéêçñééêëçååéäçìêáåöíüéééêáçç PITPU QIQMQ QIPVR ^îéê~öéåìãäéêçñééêëçååéäçìêáåöíüéééêáççiáååäkäé~ëéç ééêëçååéä PIUTO RIPRS RIOMT kìãäéêçñééêëçååéä~íééêáççéåç PISST QIQSQ QIOVQ kìãäéêçñééêëçååéä~íééêáççéåçiáååäkäé~ëéçééêëçååéä PITTS RIQUV QIQUU pü~êéçñéñéçêí~åçñçêéáöå~åíáîáíáéëáååéíë~äéëib TVKS UUKR UTKS `çåíáåöéåíäá~äáäáíáéëijbro OOPKU NTSKT NUSKQ Earnings per share (EPS), EUR JNKQP OKOM NKOQ b~êåáåöëééêëü~êéiïáíüçáäìíáçåebmpfibro JNKMS NKTQ NKMQ Cash flow per share, EUR MKVS OKPU OKSU

12 pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM Changes in tangible assets and goodwill jbro NJSLOMMV NJSLOMMU NJNOLOMMU `Ü~åÖÉëáåí~åÖáÄäÉ~ëëÉíë ^ÅèìáëáíáçåÅçëí~ííÜÉÄÉÖáååáåÖçÑíÜÉéÉêáçÇ RRMKV RSUKN RSUKN qê~åëä~íáçåçáññéêéååé MKO JOSKN JRQKQ ^ÇÇáíáçåë SKS NUKS PVKM aáëéçë~äçñëìäëáçá~êó J J J aáëéçë~äë JMKO JNKO JNKU ^ÅèìáëáíáçåÅçëí~ííÜÉÉåÇçÑíÜÉéÉêáçÇ RRTKR RRVKQ RRMKV ^ÅÅìãìä~íÉÇÇÉéêÉÅá~íáçå~ííÜÉÄÉÖáååáåÖçÑíÜÉéÉêáçÇ JPNPKM JPOPKO JPOPKO qê~åëä~íáçåçáññéêéååé JMKO NQKP PNKU ^ÅÅìãìä~íÉÇÇÉéêÉÅá~íáçåçå~ÇÇáíáçåë J J J ^ÅÅìãìä~íÉÇÇÉéêÉÅá~íáçåçåÇáëéçë~äë MKM MKV NKQ aééêéåá~íáçåçåçáëéçë~äçñëìäëáçá~êó J J J aééêéåá~íáçåçìêáåöíüéééêáçç JRKP JNNKP JOPKM ^ÅÅìãìä~íÉÇÇÉéêÉÅá~íáçå~ííÜÉÉåÇçÑíÜÉéÉêáçÇ JPNUKR JPNVKP JPNPKM _ççâî~äìé~ííüééåççñíüéééêáçç OPVKM OQMKN OPTKV dçççïáää ^ÅèìáëáíáçåÅçëí~ííÜÉÄÉÖáååáåÖçÑíÜÉéÉêáçÇ PQKM QPKN QPKN ^ÇÇáíáçåë J J MKM aáëéçë~äë J J JNKQ qê~åëä~íáçåçáññéêéååé MKM JQKP JTKT ^ÅèìáëáíáçåÅçëí~ííÜÉÉåÇçÑíÜÉéÉêáçÇ PQKM PUKU PQKM ^ÅÅìãìä~íÉÇÇÉéêÉÅá~íáçå~ííÜÉÄÉÖáååáåÖçÑíÜÉéÉêáçÇ JOKP JOKP JOKP ^ÅÅìãìä~íÉÇÇÉéêÉÅá~íáçå~ííÜÉÉåÇçÑíÜÉéÉêáçÇ JOKP JOKP JOKP _ççâî~äìé~ííüééåççñíüéééêáçç PNKT PSKR PNKT Group development Net sales by market area jbro NJNOLOMMU NJSLOMMU NJSLOMMV cáåä~åç NMOKQ RTKS PPKO pïéçéå NMQKU RRKN NVKM déêã~åó NMMKT ROKS OVKS rh UMKT RMKV NRKS qìêâéó UMKR QTKU OQKP _ÉåÉäìñÅçìåíêáÉë TOKQ QOKQ VKP líüéêbìêçéé~ååçìåíêáéë NMRKO SPKR ONKV líüéêåçìåíêáéë PQKT NSKN RKT qçí~ä SUNKQ PUSKM NRUKT Quarterly development by market area jbro nnlmu nolmu nplmu nqlmu nnlmv nolmv cáåä~åç PQKS OPKM NUKV OSKM ONKQ NNKU pïéçéå NVKU PRKP ORKM OQKU NNKM UKM NOENVF

13 pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM déêã~åó ORKR OTKN OUKQ NVKT NSKV NOKT rh OSKU OQKN NVKN NMKT TKS TKV qìêâéó ONKS OSKO OSKO SKR VKM NRKP _ÉåÉäìñÅçìåíêáÉë NUKU OPKT NUKP NNKT SKU OKS líüéêbìêçéé~ååçìåíêáéë PMKP PPKO OQKT NSKV NNKS NMKQ líüéêåçìåíêáéë TKT UKQ VKR VKO PKU NKV qçí~ä NURKM OMNKM NTMKN NORKP UUKN TMKS Group development jbro NJNOLOMMU NJSLOMMU NJSLOMMV kéíë~äéë SUNKQ PUSKM NRUKT lééê~íáåöéêçñáí QTKP QSKP JNMKR kéíñáå~ååá~äáíéãëgf JOUKT JNOKT JNMKR mêçñáíläçëë~ñíéêñáå~ååá~äáíéãë NUKS PPKS JONKM GFkÉíÑáå~åÅá~äáíÉãë~êÉáåÅäìÇÉÇáåíÜÉéêçÑáíçÑlíÜÉêÄìëáåÉëë Group development by business division kéíë~äéëijbro NJNOLOMMU NJSLOMMU NJSLOMMV cçìåçêáéë OVQKM NSMKM TOKN j~åüáåéëüçéë OQPKP NPSKT QVKV qìêâéó OQOKT NQNKT ROKN líüéêäìëáåéëë TRKT QSKR OQKV fåíéêå~ä~åççåéjíáãéáíéãë JNTQKO JVVKM JQMKP `çãéçåéåí~íçí~ä SUNKQ PUSKM NRUKT lééê~íáåöéêçñáíijbro NJNOLOMMU NJSLOMMU NJSLOMMV cçìåçêáéë OPKO ONKO JTKM j~åüáåéëüçéë QKP SKU JRKR qìêâéó NVKV OMKM MKN líüéêäìëáåéëë JMKP JMKN OKO fåíéêå~ä~åççåéjíáãéáíéãë MKO JNKS JMKO `çãéçåéåí~íçí~ä QTKP QSKP JNMKR lêçéêäççâijbro NOLOMMU SLOMMU SLOMMV cçìåçêáéë~åçj~åüáåéëüçéë RPKR USKQ OVKR qìêâéó NTKV QUKN OOKO líüéêäìëáåéëë OKP PKR MKM `çãéçåéåí~íçí~ä TPKS NPUKM RNKT Group development by quarter jbro nnlmu nolmu nplmu nqlmu nnlmv nolmv kéíë~äéë NURKM OMNKM NTMKN NORKP UUKN TMKS lééê~íáåöéêçñáí OPKN OPKO TKO JSKO JSKN JQKP kéíñáå~ååá~äáíéãëgf JUKO JQKR JRKV JNMKN JQKT JRKT mêçñáíläçëë~ñíéêñáå~ååá~äáíéãë NQKV NUKT NKP JNSKP JNMKV JNMKN GFkÉíÑáå~åÅá~äáíÉãë~êÉáåÅäìÇÉÇáåíÜÉéêçÑáíçÑlíÜÉêÄìëáåÉëë NPENVF

14 pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM Quarterly development by business division kéíë~äéëijbro nnlmu nolmu nplmu nqlmu nnlmv nolmv cçìåçêáéë TPKS USKQ TNKR SOKS QPKN OVKM j~åüáåéëüçéë SRKT TNKM RSKN RMKR OUKS ONKP qìêâéó TMKT TNKN TMKS PMKQ OQKM OUKM líüéêäìëáåéëë OQKU ONKT NSKP NOKU NOKU NOKN fåíéêå~ä~åççåéjíáãéáíéãë JQVKV JQVKN JQQKP JPMKV JOMKR JNVKU `çãéçåéåí~íçí~ä NURKM OMNKM NTMKN NORKP UUKN TMKS lééê~íáåöéêçñáíijbro nnlmu nolmu nplmu nqlmu nnlmv nolmv cçìåçêáéë UKU NOKQ OKO JMKP JPKQ JPKR j~åüáåéëüçéë OKS QKO MKT JPKO JPKO JOKP qìêâéó NPKM TKM QKO JQKO JMKS MKS líüéêäìëáåéëë MKN JMKO MKP JMKR MKV NKO fåíéêå~ä~åççåéjíáãéáíéãë JNKR JMKN JMKN NKV MKO JMKQ `çãéçåéåí~íçí~ä OPKN OPKO TKO JSKO JSKN JQKP lêçéêäççâ~íééêáççéåçijbro nnlmu nolmu nplmu nqlmu nnlmv nolmv cçìåçêáéë~åçj~åüáåéëüçéë URKT USKQ URKR RPKR OVKU OVKR qìêâéó QRKT QUKN PNKO NTKV NQKS OOKO líüéêäìëáåéëë PKO PKR SKR OKP NKU MKM `çãéçåéåí~íçí~ä NPQKS NPUKM NOPKO TPKS QSKO RNKT Group development excluding one-time items jbro NJNOLOMMU NJSLOMMU NJSLOMMV kéíë~äéë SUNKQ PUSKM NRUKT lééê~íáåöéêçñáí QTKV QSKO JNMKR kéíñáå~ååá~äáíéãëgf JOUKT JNOKT JNMKR mêçñáíläçëë~ñíéêñáå~ååá~äáíéãë NVKO PPKR JONKM GFkÉíÑáå~åÅá~äáíÉãë~êÉáåÅäìÇÉÇáåíÜÉéêçÑáíçÑlíÜÉêÄìëáåÉëë Group development by business division excluding one-time items lééê~íáåöéêçñáíijbro NJNOLOMMU NJSLOMMU NJSLOMMV cçìåçêáéë OPKO ONKO JTKM j~åüáåéëüçéë QKP SKU JRKR qìêâéó NVKV OMKM MKN líüéêäìëáåéëë JMKP JMKN OKO fåíéêå~äáíéãë MKU JNKT JMKO `çãéçåéåí~íçí~ä QTKV QSKO JNMKR Group development by quarter excluding one-time items jbro nnlmu nolmu nplmu nqlmu nnlmv nolmv kéíë~äéë NURKM OMNKM NTMKN NORKP UUKN TMKS lééê~íáåöéêçñáí OPKN OPKN TKT JSKM JSKN JQKQ kéíñáå~ååá~äáíéãëgf JUKO JQKR JRKV JNMKN JQKT JRKT mêçñáíläçëë~ñíéêñáå~ååá~äáíéãë NQKV NUKS NKT JNSKN JNMKU JNMKO GFkÉíÑáå~åÅá~äáíÉãë~êÉáåÅäìÇÉÇáåíÜÉéêçÑáíçÑlíÜÉêÄìëáåÉëë NQENVF

15 pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM Quarterly development by business division excluding one-time items lééê~íáåöéêçñáíkjbro nnlmu nolmu nplmu nqlmu nnlmv nolmv cçìåçêáéë UKU NOKQ OKO JMKP JPKQ JPKR j~åüáåéëüçéë OKS QKO MKT JPKO JPKO JOKP qìêâéó NPKM TKM QKO JQKO JMKS MKS líüéêäìëáåéëë MKN JMKO MKP JMKR MKV NKO fåíéêå~äáíéãë JNKR JMKO MKP OKN MKO JMKQ `çãéçåéåí~íçí~ä OPKN OPKN TKT JSKM JSKN JQKQ Segments _ìëáåéëëëéöãéåíë jbro PMKSKOMMV PMKSKOMMU PNKNOKOMMU Foundries ^ëëéíë NMUKV NQUKV NPVKO iá~äáäáíáéë NVKM RMKQ PTKV fåîéëíãéåíëáååçåjåìêêéåí~ëëéíëeáååäkñáå~ååéäé~ëéëf OKQ PKT NNKQ aééêéåá~íáçå OKN PKV SKT Machine shops ^ëëéíë SVKR NMOKS UUKO iá~äáäáíáéë NRKP QQKT PPKN fåîéëíãéåíëáååçåjåìêêéåí~ëëéíëeáååäkñáå~ååéäé~ëéëf MKS SKN NMKT aééêéåá~íáçå NKO OKU RKT Turkey ^ëëéíë NUMKV OMTKU NUMKN iá~äáäáíáéë NUKU QNKN OSKM fåîéëíãéåíëáååçåjåìêêéåí~ëëéíëeáååäkñáå~ååéäé~ëéëf PKN UKV NTKM aééêéåá~íáçå NKS PKQ UKS Other business ^ëëéíë RMKR RTKP QUKQ iá~äáäáíáéë ONKS OVKS ONKO fåîéëíãéåíëáååçåjåìêêéåí~ëëéíëeáååäkñáå~ååéäé~ëéëf NKU MKV PKN aééêéåá~íáçå MKV MKV NKT déçöê~éüáå~ä~êé~ë jbro PMKSKOMMV PMKSKOMMU PNKNOKOMMU Finland kçåjåìêêéåí~ëëéíë UQKS TVKR UPKU fåîéëíãéåíëáååçåjåìêêéåí~ëëéíëeáååäkñáå~ååéäé~ëéëf QKR QKQ NPKO Sweden kçåjåìêêéåí~ëëéíë OPKT OSKT OPKU fåîéëíãéåíëáååçåjåìêêéåí~ëëéíëeáååäkñáå~ååéäé~ëéëf MKQ NKT PKQ Netherlands kçåjåìêêéåí~ëëéíë PPKV PPKT PQKN fåîéëíãéåíëáååçåjåìêêéåí~ëëéíëeáååäkñáå~ååéäé~ëéëf MKR NKP PKM Turkey kçåjåìêêéåí~ëëéíë NORKQ NOVKT NOPKT fåîéëíãéåíëáååçåjåìêêéåí~ëëéíëeáååäkñáå~ååéäé~ëéëf PKN NOKN OOKS Other countries kçåjåìêêéåí~ëëéíë MKU NKM MKU fåîéëíãéåíëáååçåjåìêêéåí~ëëéíëeáååäkñáå~ååéäé~ëéëf MKM MKN MKN NRENVF

16 pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM Fair values of derivative instruments PMKSKOMMV PMKSKOMMU PNKNOKOMMU jbro c~áêî~äìéi éçëáíáîé c~áêî~äìéi åéö~íáîé c~áêî~äìéi åéí c~áêî~äìéi åéí c~áêî~äìéi åéí `ìêêéååóçéêáî~íáîéë cçêéáöåéñåü~åöéñçêï~êçë J J J MKM MKP `ìêêéååóëï~éë MKQ JMKR JMKN MKO OKP cçêéáöåéñåü~åöéçéíáçåë J J J J J fåíéêéëíê~íéçéêáî~íáîéë fåíéêéëíê~íéçéíáçåë NKM JMKO MKU MKP MKS fåíéêéëíê~íéëï~éë J JOKO JOKO MKS JOKU `çããççáíóçéêáî~íáîéë bäéåíêáåáíóéêáåéñçêï~êçë MKM JNKN JNKM OKM JOKN qçí~ä NKR JQKN JOKS PKN JNKT Nominal values of derivative instruments PMKSKOMMV PMKSKOMMU PNKNOKOMMU jbro kçãáå~ä î~äìé kçãáå~ä î~äìé kçãáå~ä î~äìé `ìêêéååóçéêáî~íáîéëgf cçêéáöåéñåü~åöéñçêï~êçë J MKT RKQ `ìêêéååóëï~éë QMKV SSKU PMKV cçêéáöåéñåü~åöéçéíáçåë J J J fåíéêéëíê~íéçéêáî~íáîéë fåíéêéëíê~íéçéíáçåë QOKM PSKM QSKM fåíéêéëíê~íéëï~éë j~íìêáíóáåäéëëíü~å~óé~ê PNKM NOKT PUKO j~íìêáíó~ñíéêçåéóé~ê~åçäéëëíü~åñáîéóé~êë ROKM PTKM RSKM `çããççáíóçéêáî~íáîéë bäéåíêáåáíóéêáåéñçêï~êçë j~íìêáíóáåäéëëíü~å~óé~ê NKT NKR QKQ j~íìêáíó~ñíéêçåéóé~ê~åçäéëëíü~åñáîéóé~êë SKM RKM RKR qçí~ä NTPKS NRVKT NUSKQ GF`ìêêÉåÅóÇÉêáî~íáîÉëã~íìêÉáåäÉëëíÜ~å~óÉ~êK Contingent liabilities jbro PMKSKOMMV PMKSKOMMU PNKNOKOMMU oé~äjéëí~íéãçêíö~öéë cçêçïåçéäíë NRKO SKQ NRKO _ìëáåéëëãçêíö~öéë cçêçïåçéäíë MKP OKS OKO NSENVF

17 pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM mäéçöéë cçêçïåçéäíë NVTKM NROKV NRNKO líüéêäé~ëáåöåçããáíãéåíë PKR QKM QKR líüéêåçããáíãéåíë TKU NMKU NPKO qçí~ä OOPKU NTSKT NUSKQ Key exchange rates Closing rate Average rate låébìêçáë PNKNOKOMMU PMKSKOMMV PNKNOKOMMU PMKSKOMMV pbh NMKUTMM NMKUNOR VKSNRO NMKUSNQ rpa NKPVNT NKQNPQ NKQTMU NKPPOU dm_ MKVRORM MKURONM MKTVSOU MKUVPVO qoveqìêâáëüåéåíê~ää~åâf OKNQMU OKNQSV NKUVRU OKNQMU Calculation of key financial ratios oéíìêåçå ÉèìáíóJB EolbF Z mêçñáíläçëë~ñíéêñáå~ååá~äáíéãëóáååçãéí~ñéëñnmm pü~êéüçäçéêëdéèìáíóïáíüçìíéêéñéêêéçå~éáí~äåçíéëhãáåçêáíóáåíéêéëí Eèì~êíÉêäó~îÉê~ÖÉF oéíìêåçå áåîéëíãéåíj BEolfF Z mêçñáíläçëë~ñíéêñáå~ååá~äáíéãëháåíéêéëí~åççíüéêñáå~ååá~äéñééåëéëñnmm pü~êéüçäçéêëdéèìáíóháåíéêéëíäé~êáåöäá~äáäáíáéë Eèì~êíÉêäó~îÉê~ÖÉF bèìáíóê~íáçi B Z pü~êéüçäçéêëdéèìáíóiéêéñéêêéçå~éáí~äåçíéëéñåäìçéçhãáåçêáíóáåíéêéëíñnmm _~ä~ååéëüééííçí~äj~çî~ååéëêéåéáîéç b~êåáåöëééê ëü~êéibro EbmpF Z mêçñáíläçëë~ñíéêñáå~ååá~äáíéãëóáååçãéí~ñéëhljãáåçêáíóáåíéêéëí ^îéê~öéåìãäéêçñëü~êéëçìêáåöíüéñáå~ååá~äééêáçç b~êåáåöëééê ëü~êéïáíü ÇáäìíáçåIbro Z ^ë~äçîéiíüéåìãäéêçñëü~êéëü~ëäééåáååêé~ëéçïáíüíüéï~êê~åíëçìíëí~åçáåöktüéå Å~äÅìä~íáåÖíÜÉÇáäìíáçåÉÑÑÉÅíçÑï~êê~åíëIíÜÉåìãÄÉêçÑëÜ~êÉëÜ~ëÄÉÉå~ÇàìëíÉÇïáíÜíÜÉ åìãäéêçñçïåëü~êéëïüáåüíüéåçãé~åóåçìäçü~îé~åèìáêéçiáñáíïçìäçü~îéìëéçíüé ÑìåÇëÖÉåÉê~íÉÇÑêçãíÜÉï~êê~åíëíçÄìóÄ~ÅâçÑçïåëÜ~êÉë~íã~êâÉíéêáÅÉEZ~îÉê~ÖÉ íê~çáåöéêáåéfk^ñíéêí~ñáåíéêéëíéñééåëéçñíüéåçåîéêíáääéäç~åü~ëäééå~ççéçíçíüééêçñáíçñ íüéééêáççkkìãäéêçñëü~êéëíü~íå~åäéëìäëêáåäéçäóíüéäç~åiü~ëäééå~ççéçíçíüé åìãäéêçñíçí~äëü~êéëk `~ëüñäçï ééêëü~êéi bro Z kéíå~ëüöéåéê~íéçñêçãçééê~íáåö~åíáîáíáéë ^îéê~öéåìãäéêçñëü~êéëçìêáåöíüéñáå~ååá~äééêáçç NTENVF

18 ^îéê~öé íê~çáåö éêáåéibro Z qê~çáåöîçäìãé kìãäéêçñëü~êéëíê~çéççìêáåöíüéñáå~ååá~äééêáçç bèìáíóééê ëü~êéibro Z pü~êéüçäçéêëdéèìáíóiéêéñéêêéçå~éáí~äåçíéëéñåäìçéç NUENVF pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM kìãäéêçñëü~êéë~íééêáççéåç j~êâéí Å~éáí~äáò~íáçå Z kìãäéêçñëü~êéëñã~êâéíëü~êééêáåé~íééêáççéåç kéíáåíéêéëí ÄÉ~êáåÖÇÉÄí Z fåíéêéëíäé~êáåöäá~äáäáíáéëhéêéñéêêéçå~éáí~äåçíéëjå~ëü~åçä~åâ~ååçìåíë kéíöé~êáåöi B Z kéíáåíéêéëíäé~êáåöçéäíñnmm pü~êéüçäçéêëdéèìáíóiéêéñéêêéçå~éáí~äåçíéëéñåäìçéçhãáåçêáíóáåíéêéëí Largest registered shareholders on 30 June 2009 pü~êéüçäçéê pü~êéë pü~êéçñíçí~ä îçíáåöêáöüíëib NiÉÜíçåÉåeÉáââá QIPNNIPQM PVKPQ `~Ä~å~qê~ÇÉpK^K PIUMNIVUU lóe ÖÑçêëJqê~ÇáåÖ^Ä RMSIMRO iéüíçåéåeéáââá PIPMM Obíê~JfåîÉëíló^Ä PIOPTIQSQ OVKRQ Pi~~ââçåÉåjáââç OMMIMMM NKUP Q_ÉêÖÜçäãeÉáââá NUMIMMM NKSQ RiÉÜíçåÉå^åå~Jj~êá~ NTUIUOP NKSP Sjìíì~äcìåÇbîäátÉ~äíÜj~å~ÖÉêEåçåJr`fqpF NMMIMMM MKVN TpÉééçp~~êáçló TRIMMM MKSU UiÉÜíçåÉåvêà jk STIMQM MKSN Vfäã~êáåÉåjìíì~ämÉåëáçåfåëìê~åÅÉ`çãé~åó RTISMM MKRP NMqêçää`~éáí~äló RMIMMM MKQS kçãáåééjêéöáëíéêéçëü~êéë OTRISUP OKRO líüéêëü~êéüçäçéêë OIOOQIUQU OMKPM qçí~ä NMIVRTITVU NMMKMM qüéãéãäéêëçñíüé_ç~êççñaáêéåíçêëçïåqnkobçñíüéëü~êéëk^ääëü~êéëü~îééèì~äîçíáåöêáöüíëkfñ~ää íüé ï~êê~åíë ïéêé ÅçåîÉêíÉÇ íç ëü~êéëi íüé ÜçäÇáåÖ çñ ëü~êéë Äó íüé ãéãäéêë çñ íüé _ç~êç çñ aáêéåíçêë ïçìäççéåêé~ëéíçppkvbk eéäëáåâáintgìäóommv `ljmlkbkq^`lomlo^qflk _ç~êççñaáêéåíçêë eéáââáiéüíçåéå mêéëáçéåí~åç`bl

19 pql`hbu`e^kdbobib^pb NTKTKOMMV~íVKPM cìêíüéêáåñçêã~íáçåw eéáââáiéüíçåéå mêéëáçéåí~åç`bl íéäkhprunmqmpmm jáâ~e~ëëáåéå `cl íéäkhprunmqmpmm `çãéçåéåí~ áë ~ ãéí~ä ëéåíçê Åçãé~åó ïáíü áåíéêå~íáçå~ä çééê~íáçåë ~åç éêççìåíáçå éä~åíë äçå~íéç áå cáåä~åçiqìêâéóiíüékéíüéêä~åçë~åçpïéçéåkqüéåéíë~äéëçñ`çãéçåéåí~ïéêébrosunãáääáçåáåommuk qüé dêçìé Éãéäçóë QIRMM ééçéäék `çãéçåéåí~dë ëü~êéë ~êé èìçíéç çå íüé k^pa^n lju eéäëáåâák `çãéçåéåí~ëééåá~äáòéëáåëìééäóáåöå~ëí~åçã~åüáåéçåçãéçåéåíë~åçíçí~äëçäìíáçåëã~çéçñíüéãíç áíëöäçä~äåìëíçãéêëïüç~êéã~åìñ~åíìêéêëçñîéüáåäéëiã~åüáåéë~åçéèìáéãéåík `çãéçåéåí~`çêéçê~íáçå m~åìåíáéq cfjmmsnmeéäëáåâáicáåä~åç qéäkhprunmqmpmm c~ñhprunmqmpoton ïïïkåçãéçåéåí~kåçã NVENVF