309 ± husfpnpe d: Ad s bp ^ (cpn-1) ( Äe bl îu p hq pd s D f rinz rirbf âk N Qpg gp âhq p ) âl$pil$ Ly $v$ly $v$-l$lp pfdpr L$ V²$õV$ dy bc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "309 ± husfpnpe d: Ad s bp ^ (cpn-1) ( Äe bl îu p hq pd s D f rinz rirbf âk N Qpg gp âhq p ) âl$pil$ Ly $v$ly $v$-l$lp pfdpr L$ V²$õV$ dy bc"

Bản ghi

1 309 ± husfpnpe d: Ad s bp ^ (cpn-1) ( Äe bl îu p hq pd s D f rinz rirbf âk N Qpg gp âhq p ) âl$pil$ Ly $v$ly $v$-l$lp pfdpr L$ V²$õV$ dy bc

2 310 2 Ad s bp ^ (cpn-1) rh¾$d k h s 2073 huf k h s 2543 B. k 2017 âl$pi sp Äe bl îu Q pbl u 104du S>Þd$S>e su âl$pil$ s p âprá õ p îu Ly $v$ly $v$-l$lp pfdpr L$ V²$õV$ rhg pgp, dy bc ap : V$pC k qv $N : Å Bçâ iþk cph Nf dp

3 3 311 âl$pil$ue A rsd rs> ðf îu dlphuf õhpdu p âhs dp ipk dp A L$ ApQpe cnh sp, dyr cnh sp A õhe u âq X$ kp^ p hx $ dp ndpn Æh s fp ep R>. s Ap îu u kprsie qv$ìe âop p r rdñ âhprls A L$ fdpndp dp dp ndpn y flõe My y L$fu d ¼ey R>. s Ap îu p âðe L$ hq p dp Ad s usfu füy R>. Ap Zp kp y dlp kv¹$cpáe R> L $ Aphp fdpndp ApS> Z dp S >v$ R>. âhs dp L$pm A lº X$phkr Zu p pd âqrgs R>. Aphp r L $ô$ L$pmdp dp ndpn y Æh s fl hy A L$ Apòe L$pfL$ OV$ p R>. cnhp u qv$ìeýhr p d^yfp fzl$pfp rs> pndp dp sp Æh s R> S>, f sy s d DL $g pf L$p C lp sy. kdps> Qyõs ê$qy$hpv$dp S>L$X$pe gp lsp. q¾$epl$p X$dp ^d dp pfp s p d ph pfp p âcph hs sp lsp. kðe dp ndpn i y R>, S>Þd-dfZ p A s L$C fus Aph, Ap[ÐdL$ kym L$C fus âpá pe BÐepqv$ A L$ rhjep âpe: gyá C Nep lsp. A hp Op f rsrdfde L$pmdp A L$ A hp k e p âl$pi ep S> dz fp kdps> hu qv$ip Ap u Akud Adp D Lpf L$ep R>. kp fpô²$ p Ddfpmp S> hp p p Npddp Ap Zp kp p spfzlpf fdp L$pfu op qv$hpl$f Aop A^ L$pf p pi L$f pf, L $ pmy L$lp Ny{v$ h p S>Þd Ap Z kp spfdp dpv $ S> ep. õ p L$hpku k âv$pedp S>Þd ep s p v$urns Z s dp ep, s d R>sp kðe u ip ^, ApÐdrls L$fhp u âq X$ cph pa s Ap îu ipðs kym p v$p fìep. s Ap îu p NyZNp iy L$fhp? S> u L$p C ql $ds C il $ A hp fd r d m dp ndpn s Ap îua õhe u r ól$pfz L$fyZp u âl$piu hs dp kdps> D f A s A s D L$pf L$ep R>. s Ap îu p ApÐdp âðe p â d, dydynyap L$C fus dp ndpn e s lp Q A hu r ól$pfz L$fyZp, rs> v$ h, rs> ^d, rs> hpzu Apqv$ p kprsie blºdp u r sfsu s Ap îu u hpzu dydynyap fksfbp m L$fu d L $ R>. âðe L$ hq p dp V$ L$sy Ad s dydynyap AS>fpdf v$ u âprá L$fph s hp R>. S> iyùp ep Ndp u blpf Aphsp s Ap îu DÐ ß e gp rhl$ë dydynyap p S>Þd-dfZ V$pmu il$sp lp e sp s Ap îu p iyùp ep N u iy hps L$fhu!! s Ap îu p A sf N h ch sp S> õhk h v$ op dp Aph s S> ÅZ. A hp fd rhó õhk h v$ S>Þd Ap pfp âidd rs ^Þephspf Äe cnhsu dpsp Q pbl, ^d fð, ^d u ip cp BÐepqv$ A L$ âi kpey¼s iåv$p u Äe Ny{v$ h

4 312 4 Ad s bp ^ (cpn-1) dy¼s L $W $ âi kp L$fsp pl$sp lp sp. Äe Ny{v$ h fdpndp D f sp âhq L$fu dp ndpny flõe sp Mp ëey S> R>, f sy A rsd hjp dp Äe bl îu p hq pd s D f Z s Ap A âhq p L$ep. Äe Ny{v$ h âhq p dp A L$ hms afdphsp lsp, Ad L$p C qv$hk L$p C ip R> php, A d L$üy u. f sy Ap "bl îu p hq pd s' yõsl$ A L$ gpm R> php. A hu kp â d Apop Ap u. A hy sp A d p hq pd sdp iy cey R>? A sp âõsys âhq p y fk p Äepf dydynyap L$fi Ðepf s Ap õhe S> kdæ S>i. S> N W$ rkùp sp fdpndp dp u DL $ghp, kds>hp dydynyap L$qW$ gpn R>, s S> rkùp sp kpv$u cpjpdp hq pd sdp kyõ ô$ Z kdåhhpdp Apìep R>. dydynyap p L$pmÅ u L$p f kdp Äe bl îu u kprsie qv$ìe âopdp fl gy KX$pZ, s d u rhipmsp, dydynyap u âðe L$ dy ThZ v $f L$f pfp s d p hq pd sp Mf Mf Ap L$pm u AÅebu R>. âõsys N dp B.k. 1980dp rinz rirbf âk N Qpg gp Ly$g 50 âhq p dp u 25 âhq p g hpdp Aph g R>. b^p S> âhq p rlþv$u cpjpdp Qpg g R> s u dpó s d u rgr bv$gphu rlþv$u cpjpdp S> âl$pris L$fhpdp Aph g R>. kp â d ku.x$u. âhq p iåv$i: Dspfu gc, Äep L$p k cfhp u S>ê$qfeps gpnu Ðep L$p k cfhpdp Apìep R> s p hp¼e fq p Z L$fhpdp Aphu R>. Äep L $C Z k cmpsy u Ðep X$p V$ L$fu d L$u v$ hpdp Aph g R>. pw$l$ hn õhe u kds>z A ykpf A OV$ L$fhp rh su. i j 25 âhq p buå cpndp âl$pris L$fhpdp Aphi. Ly $v$ly $v$-l$lp pfdpr L$ V²$õV$, rhg pgp, dy bc Üpfp âidd rs Äe bl îu Q pbl u 104du d Ng S>Þd S>e rs âk N â d cpn âl$pris C füp R>. iåv$i: âhq p Dspfhp y s p k pqv$s L$fhp y L$pe îu r g jcpc S>, cph Nf Üpfp L$fhpdp Aph g R>. âõsys âhq p dp L$p C Z âl$pf u nrs flu S>hp pdu lp e sp v$ h-ip -Ny{ u iyù A s:l$fz h L$ ndp epqua R>uA. dydyny hn d rh su R> L $ s d L$p C nrs S>Zpe sp ky^pfp L$fu dp L$g S> u ky^pfp L$fu il$pe. Ap âhq p f d L$hpdp Aph g R>. A ss: âõsys âhq p y Ad s p L$fu AS>fpdf A hp ipðs kym âpá L$fuA, A S> cph p. V²$õV$uNZ îu Ly $v$ly $v$-l$lp pfdpr L$ V²$õV$, dy bc

5 5 313 AÝepÐdeyNkS> L$ Äe Ny{v$ hîu L$p Æõhpdu p k rná Æh qfqe cpfsv$ i p NyS>fps fpäedp cph Nf rs> p p "Ddfpmp' Npddp õ p L$hpku k âv$pe p v$ipîudpmu hrzl$ qfhpf p î $uhe îu dp suq v$cpc p O f, dpsp DS>dbp u L $M, rh¾$d k hs 1946 p h ipm kyv$ bus>, (sp ) frhhpf hl gu khpf Ap bpm dlpðdp p S>Þd ep. S> kde Ap bpm dlpðdp ^fsu f ^pep, s kde S> p p Æh p ðpk A ^îùp, pm X$ A iyól$ q¾$epl$p X$dp S> ê ^pc Nep lsp. L$p CL$ õ m ApÝep[ÐdL$ tqs Qpgsy lsy, Z s dp AÝepÐd lp sy. A hp A A ^L$pfde L$muL$pmdp Ap s S>õhu L$lp k e p Dv$e ep. kps hj u Jdf r ipmdp gp ql$l$ rinp g hp y iê L$eȳ. v$f L$ hõsy p lpv$ ky^u lp Qhp u s S>õhu byrùârscp, d^yfcpju Ï, ip sõhcph, N cuf dymdyöp s p S>sy L$fhp p õhcph lp hp u bpm "L$p Æ' rinl$p dp s p rhûp }Ap dp râe C Nep. r ipmdp s p S> pw$ipmp p Aæepkdp âpe: â d bf Aphsp, f sy r ipm p gp ql$l$ Aæepk u s d k sp j ep rl A KX $ KX $ A d gpnsy L $ lº S> u ip ^dp Ry> s Ap u. s f hj u Jdf dpsyîu p Ahkp u r sp kp pg S> S>hp y pe R>. Qpf hj bpv$ r sp p õhn hpk sp kñf hj u Jdf cpnuv$pf kp h pfdp Å X$pe R>. ìep pf u âh rñ hms Z s Ap S>fp Z AâdprZL$sp Qgphu g sp rl. kðer $p, ursdñp, r Mpgksp A r v$p jsp u s d y ìephlpqfl$ Æh kyn r^s lsy. kp s d p Ap sqfl$ ìep pf A TyL$ph sp kss kðe u ip ^ sfa S> lsp. v$yl$p dp Z ^prd L$ yõsl$p hp Qsp. h fpnu rqñhpmp L$lp Ly $hf fpró p fpdgugp L $ pv$l$ Å hp S>sp Ðepf s dp u h fpáefk y Op g L$fsp. S> p amõhê kñf hj u Jdf Dˆhm crhóe u ApNplu L$fsp bpf guv$u p L$pìe u fq p L$f R> : "rihfdzu fd pf sy sy lu v$ h p v$ h' Ap NZuk hj u Jdf u sp fpró p Aplpf, pzu s p A pzp p ÐepN L$f R>. kðe u ip ^ dpv$, v$unp g hp p cph u 22 hj u eyhp he v$yl$p p qfðepn L$f R> A Ny{ pk ApÆh -b ûqe h s A NuL$pf L$f R>. R>u 24 hj u he (rh. k. 1970) S>Þd Nfu Ddfpmpdp 2000 S> V$gp kp^d}ap p rhipm

6 314 6 Ad s bp ^ (cpn-1) S> kdyv$pe u lps>fudp õ p L$hpku k âv$pe u v$unp A NuL$pf L$f R>. v$unp kde lp u f b khp S>sp ^p rsey apv$ R>. suÿz byrù p ^pfl$ Ny{hf i L$p X$u Åe R> L $ L $CL$ Mp Vy$ pe R>. v$unp gu^p bpv$ kðe p Mp S>L$ Ap dlpðdpa õ p L$hpku s p ð sp bf k âv$pe p kdõs ApNdp p Nl Aæepk dpó Qpf hj dp S> fp L$ep. k âv$pedp dp V$u QQp Ap Qpgu L$d R> sp rhl$pf pe R>? Å L $ Äe Ny{v$ hîu læ qv$n bf ipõóp sp dýep lp sp. R>sp h p k õl$pf p bm s Ap Y$sp h L$ tklns> p L$f R> "Æh p sp u õhs Ó Z rhl$pf L$f R> ; L$d u L $ f u rl. Æh p sp p K^p y{jp u rhl$pf L$f R> A khmp y{jp u pi L$f R>.' rh. k. 1978dp dlphufâcy p ipk -DÙpf p A låfp dydynyap p dlp yîep v$e k QL$ A L$ d NmL$pfu rhó âk N b R> 32 hj u Jdf, rhr^ u L$p C ^Þe m îudv$¹ cnhs Ly $v$ly $v$pqpe v$ h rhfrqs kdekpf pd y dlp fdpnd v$pd Nfdp v$pdp v$f i W$ Üpfp Äe Ny{v$ hîu p lõsl$dmdp Aph R> A Ap rhó y{j p A sfdp u kls> S> Dv$Npf ul$m R> "i W$! Ap sp Aifufu hp y ipõó R>.' A y AÝee A tqs L$fsp A sfdp Ap v$ A D pk Dcfpe R>. Ap dlp y{j p A sf N Æh dp Z fd rhó qfhs ey. cygu X $gu qfzrs r S> Of v$ M R>. Ðepfbpv$ rh.k p Qpsydp k l gp fps>l$p V$dp îu v$pdp v$fcpc gpmpzua "dp ndpn âl$pil$' N. Ny{v$ hîu Apàep S> hp Qsp, p sp p ùv$e u A L$ hpsp y kd Ap N dp u dmu Aphsp s Ap s p hp Q dp A hp Ap sâp s C S>sp L $ s hms s d Mphy - uhy L $ k hy Ndsy l]. Ðepfbpv$ îu âhq kpf, AôV$ plºx$, Öìek N l, kçeáop v$ur L$p hn f qv$n bf ipõóp p Aæepk u 13 hj ky^u M b S> op u ânpy$sp bpv$ s Ap îu r :i L$ r Z e C Åe R> L $ qv$n bf S> ^d S> d m dpn R> A s S> kpqp ^d R>. s u A sf N îùp L $CL$ A blpfdp h j L $CL$ A hu [õ rs s d Akü C X $ R>. s u A sfdp M b S> d p d bpv$ k âv$pe R>p X$hp p r Z e L$f R>. qfhs dpv$ ep Áe õ m u s pk L$fsp L$fsp kp NY$ Aphu "õv$pf Ap a B[ÞX$ep' pd p A L$p s dl$p dp dlphuf S>ÞdL$ëepZL$Þpp qv$hk (rh. k. 1991, Q Ó kyv$ 13) b p f khp hpn k âv$pe p rqœ dyl Ñu p ÐepN L$f R> A Ål f L$f R> : "lh lº õ p L$hpku kp^y u, lº k ps qv$n bf S> ^d p îphl$

7 7 315 Ry>.' tkl kdp h rñ p ^pfl$ Ap dlp y{j, 45 hj u Jdf A sfdp dlphue DR>pmu Ap Av$¹cys fp¾$du L$pe L$e y. "õv$pf Ap a B[ÞX$ep'dp ÓZ hj v$fçep rs>opky c¼ss> p p âhpl qv$ - ârsqv$ h^sp S> Nep, S> p L$pfZ Ap dl$p Myb S> p y X$hp gpáey. s u c¼sp A Ap fdâsp u kð y{j dpv$ r hpk A âhq y dl$p "îu S> õhpýepe d qv$f' y r dp Z L$fpìey. Ny{v$ hîua rh. k p h ipm hv$ 8 p fp S> Ap r hpkõ p dp d Nm v$p Z L$e y. Ap "õhpýepe d qv$f' Æh - e s Ap dlp y{j u ApÐd-kp^ p A hufipk u âcph p y L $ÞÖ b u füy. Al] qv$n bf ^d p Qpf A yep N p p p-dp V$p 183 S> V$gp N p p KX$pZ u Aæepk L$ep. s dp u 38 N p f kcpdp âhq p L$ep, S> dp kdekpf D f sp 19 hms AÝepÐdhjp L$fu R>. âhq kpf, Aô plºx$, fdpðdâl$pi, r edkpf, Qp[õsL$pek N l, kdekpf L$mi-V$uL$p hn f N p f Z A L$hpf âhq p L$ep R>. qv$ìeýhr y flõe kdåh pf s ds> Ly $v$ly $v$pqv$ ApQpep p Nl ipõóp y flõep v$¹opv$ L$f pf Ap dlp y{j u chsp rh pil$ Ad shpzu cpcîu h uscpc Th fu u v$uo rô$ L$pfZ îu qv$n bf S> õhpýepe d qv$f V²$õV$ Üpfp C.k.1959 u 1980 ky^u r erds fus V$ dp Dspfu g hpdp Aphu R>. S> p âsp ApS> Ap Zu pk 9000 u h^y âhq p kyfrns Z D gå^ R>. Ap d Ng hpzu v$ i-rhv$ i p sdpd dydynyd X$mp dp s ds> gpmp rs>opky dydynyap p O f-o f Ny S>su C NC R>. s u A V$gy sp ½$u R> L $ cfsn Ó p cìeæhp Qd L$pm p A s ky^u Ap qv$ìehpzu S> ch p Acphdp âbm r rdñ i. Ap dlp y{j p ^d k v$ i v$ i-rhv$ i p kdõs dydynyap r erds dmsp fl s l sy u kp â d rh. k p dpnif (qx$k çbf 1943) dpk u "ApÐd^d ' pd u dprkl$ AÝep[ÐdL$- ról$p y âl$pi kp NY$ u dyfåbu îu fpdæcpc dpz L$Q v$ v$p iu p k pv$ l W$m iê ey. ApS> Z "ApÐd^d ' NyS>fpsu s ds> rlþv$u cpjpdp r erds fus âl$pris C füy R>. Äe Ny{v$ hîu p v$ r L$ âhq p ârkù L$fsy "îu kv$¹ny{ âhq âkpv$' kàv$ çbf 1950 u h çbf 1956 ky^u âl$pris ey. õhp yc rsrhc rjs Ap Q sþerhlpfu dlp y{j u d NmhpZu hp Qu s ds> kp cmu låfp õ p L$hpku, ð sp bf s p AÞe L$p d p cìeæhp Z sòh u kds>z h L$ kpqp qv$n bf S> ^d p A yepeu ep. Af..! d m qv$n bf S> p Z kpqp A dp

8 316 8 Ad s bp ^ (cpn-1) qv$n bf S> bþep. îu qv$n bf S> õhpýepe d qv$f V²$õV$, kp NY$ Üpfp qv$n bf ApQpep -dyr hfp p s ds> ApÐdp ychu qx$shep p N p A Äe Ny{v$ hîu p s N p f p âhq p p yõsl$ R> phhp y L$pe rh. k (B.k. 1943) u iê ey. Ap ks¹-kprlðe Üpfp husfpnu sòhop u v$ i-rhv$ idp A h âcph p C, S> ApS> Z Arhfs Z Qpgu flu R>. fdpndp y KXy $ flõe kdåhu L $ pmy L$lp Ny{v$ h Ap Zp klº D f L$fyZp hfkphu R>. sòhrs>opky Æhp dpv$ Ap A L$ dlp Ap^pf R> A qv$n bf S> kprlðe u Ap A L$ Ad ëe k rñ R>. v$kgnz ey jz h v$fçep cpfscfdp A L$ õ mp A Äe Ny{v$ hîua âê gp sòhop p âqpf dpv$ âhq L$pfp dp L$gpe R>. Ap âh rñ u cpfscf p kdõs qv$n bf kdps>dp ÅN rs Aphu R>. ApS> Z v$ i-rhv$ idp ey jz h dp k L$X$p âhq L$pf rhüp p Ap husfpnu hpzu p X $L$p hnpx $ R>. bpml$p dp sòhop p k õl$pfp y tkq pe s l sy u kp NY$dp rh. k (B. k.) 1941 p d dpk p h L $i u 20 qv$hk p ^prd L$ rinz hn iê ep. hx$ugp dpv$ p âp Y$ rinz hn rh. k p îphz dpkdp iê L$fhpdp Aph g R>. kp NY$dp rh.k p apnz kyv$ bus> p fp S> s qv$n bf rs> d qv$fdp L$lp Ny{ p d Nm lõs îu kud ^fpqv$ cnh sp u QL$ëepZL$ rhr^ h L$ ârs $p C. s kde kp fpôv²$dp dp X$ Qpf- p Q qv$n bf rs> d qv$fp lsp A qv$n bf S> p sp cpáe S> Å hp dmsp lsp. Aphp n Ó Ny{v$ hîu u ph â fzp u â d rs> d qv$f b R> A b p f âhq bpv$ rs> d qv$fdp AX$^p L$gpL$ cr¼s pe R>, S> dp rs> hfc¼s Ny{fpS> l d ip lps>f fl R>. OZuhpf s Ap îu Arscphhplu cr¼s p L$fphsp. Apd, Ny{v$ hîu y Æh r òe-ìehlpf u A h k r^ h L$Þpy lsy. B. k u B. k v$fçep kp fpôv²$-nys>fps D fp s cpfs v$ i p A L$ il fp dp s p pcfp budp Ly$g 66 qv$n bf rs> d qv$fp u d Nm ârs $p, Ap husfpndpn âhs L$ kð y{j p rhó L$fL$dm Üpfp C. S>ÞddfZ u frls hp p k v$ ip r f sf k cmph pf Ap Q sþerhlpfu y{j u d NmL$pfu S>Þdp Ðkhp DS>hhp u iêaps 59dp hj u C. 75 dp rlfl$s>e rs âk N kdn cpfs p S> kdps> Üpfp Qp v$u S>qX$s A L$ ApW$kp p p p v$mv$pf "Arc v$ N ' Ap cprh su rr ^ p cpfs kfl$pf p sðl$pgu N ld Óu îu

9 9 317 gpgblpv$yf ipõóu Üpfp dy bcdp v$ icf p låfp c¼sp u lps>fudp A Z ep. îu kçd v$iumfæ u epóp r rdñ B. k s p B. k. 1967dp A d b hms kdn DÑf A h cpfsdp d Nm rhlpf ep. s S> fus B. k A B. k. 1964dp A d b hms v$rnz A dýe cpfsdp d Nm rhlpf ep. Ap d Nm su epóp p rhlpf v$fçep gpmp rs>opky Æhp A Ap rkù v$ p kp^l$ k s p v$i L$eq A s Ap îu u chp sl$pfu Ad sde hpzu kp cmu A L$ cìe Æhp p Æh u qv$ip ApÐd-kÞdyM C NC. Ap kð y{j A L$ õ p p A u gncn 80 S> V$gp Arc v$ Ó A Z ep. îu hufâcy p r hp Z bpv$, Ap km N 45 hj p kde (huf k hs 2461 u 2507 A p s¹ B. k u 1980) husfpndpn u âcph p p kyhz L$pm lsp. S> L$p C dydyny AÝepÐd su ^pd kyhz yfu S>sp, s d sp Ðep Qsy L$pm p S> A ych sp. rh. k p L$pfsL$ hv$ 7, (sp ) iy¾$hpf p fp S>, Ap âbm y{jp } ApÐdo k s y{jv$ lpqv$ y gn R>p X$u p sp p opel$ cnhp p A sfýep dp A L$pN ep, Asu[ÞÖe Ap v$l $v$ r S> fdpðdsòhdp gu ep. kp S> ApL$pi p k e Aõs ep, Ðepf kh o v$ p kp^l$ k s cfsn Ódp u õhn yfudp âepz L$eȳ. s Ap îu hufipk âpzh sy L$fu AÝepÐdeyN y ks> L$fsp Nep. Äe Ny{v$ hîu L$p Æõhpdu Ap eyn p A L$ dlp A Akp^pfZ ìer¼s lsp. s d p blºdymu ìer¼sðh u kp u dp V$u rhi jsp A R> L $ s dz kðe u Myb S> v$ f S>Þd gc õhe byù u S> d kðe y A yk ^p L$e y A p sp p âq X$ y{jp u ApÐdkps Z L$e y. Ap rhv$ l v$iph s dlp y{j y A sf S> V$gy Dˆhm lsy s V$gy bpüæh Z rhó R> ; rhósp A yîe p kls> ep N Ap L$rmL$pmdp cpáe S> Å hp dm R>. s d u AÐe s r erds qv$ Qep, kp[ðhl$ A qfrds Aplpf, ApNd k ds k cpjz, L${Z A kyl$p dm ùv$e, s d p rhfg ìer¼sðh p ArcÞ Ahehp lsp. iyùpðd sòh y r f sf tqs A õhpýepe A S> s d y Æh lsy. S> îphl$þpp rhó ApQpf âðe s Ap îu l d ip ksl $ A kph^p lsp. s Ap S>Ns u âi kp L $ t v$p u Aâcprhs, dpó p sp u kp^ pdp S> sð f füp. cphtgnu dyr Ap p s Ap fd D pkl$ lsp. ApQpe cnh sp A S> dyr¼s p dpn âl$píep R> s Ap A yc rs rhc rjs

10 Ad s bp ^ (cpn-1) k s y{j p sp p iyùpðdsòh u A yc rs p Ap^pf, kprsie op A hpzu Üpfp, eyr¼s Þepe u kh âl$pf kdåìep R>. Öìe u õhs Ósp, Öìe-NyZ- ep, D pv$p - r rdñ, r òe-ìehlpf, ¾$dbÙ ep e, L$pfZiyÙ ep e, ApÐdp y iyù õhê, kçeáv$i A s p rhje, kçeáop A op y õh- fâl$pil$ Ï BÐepqv$ kdõs s Ap îu p fd âsp Ap L$pm kðeê blpf Apìey R>. ApS> v$ i-rhv$ idp gpmp Æhp dp n p dpn kds>hp p âeð_ L$fu füp R>, s s Ap îu p S> fd âsp R>. kdn Æh v$fçep Ap NyZh sp op u y{j blº S> Aë g ey R>, L $dl $ s Ap îu sp su L$f u hpzu S> hp ep N lsp. s d u Ad sde d NmhpZu p âcph S> A hp lsp L $ kp cm pf s y fk p L$fsp pl$sp S> rl. qv$ìecphîys op ^pfu Ap yfpz y{j p s S> fdpnd p Ap kpfc s rkùp sp gmpìep R> : 1. A L$ Öìe buå Öìe AX $ rl, õ i rl. 2. v$f L$ Öìe u v$f L$ ep e ¾$dbÙ S> pe R>. 3. DÐ pv$, DÐ pv$ u R>, ìee u L $ ^ yh u u. 4. DÐ pv$ p sp p jv¹$l$pfl$þpp qfzd u pe R>. 5. ep e p A ^ yh p âv$ i rcþ R>. 6. cphir¼s p L$pfZ ep e lp e S> R>, L$fhu X$su u. 7. c sp p Apîe kçeáv$i pe R>. 8. Qpf A yep N y spð e husfpnsp R>. 9. õhöìedp Z Öìe-NyZ- ep e c v$ px$hp s AÞehi Ï R>. 10. ^ yh y Apg b, Z h v$ rl, A ep e y h v$, Z Apg b rl. Ap AÝepÐdeyN ks> L$ dlp y{j âl$pi g õhp yc rs p ph S>Nsdp kv$p S>eh s hsp! su L$f îu dlphuf cnhp u qv$ìeýhr y flõe kdåh pf ipk õs c îu L$lp Ny{v$ h ról$pm S>eh s hsp! kð y{j p âcph p Dv$e S>eh s hsp!

11 A y¾$drzl$p âhq. spfum hq pd s $ k ep , 10, , 15, 18, , , 34, , 38, , 50, 62, , , 105, 140, , 174, 183, , 193, , , 244, , 282, 294, , , 310, , 323, ,

12 Ad s bp ^ (cpn-1) , , , , ,

13 Äe Nyfyv$ hîu L$p Æõhpdu

14 Ad s bp ^ (cpn-1) âidd rs Äe bl îu Q pb

15 1 ± && d: rkù æe && Ad s bp ^ (cpn-1) (AÝepÐdeyN yfyj Äe Nyfyv$ hîu L$p Æõhpdu p bl îu p hq pd s D f p rhrh^ âhq p ) rh¾$d k hs-2036, AjpY$ hv$-13, iy¾$hpf, sp hq pd s-1, 10-12, âhq. 1 l Æh! sys> L$l] {Qsp lp sp A p D ep N gv$ v$ Ap f ApÐdpd {rq gnp. ApÐdpd {Q A kp l. ApÐdpd Ap v$ cfp l ; hlp Ahíe {Q Np. S>Nsd L$l] {Q A kp l] l f sy A L$ ApÐdpd Ahíe {Q A kp l. Bkrge s ApÐdpd {rq gnp. 1...OZp A hp rhqpf ep L $ Ap hp Qhy. b. bl p R>. b fpó bp ëep li sp qv$l$fuap A gmu gu^ gy. A Ap blpf Apìey. S>fu â d u kp cmhp S> hy R>. b p hq R> A V$g A ychdp u r L$m gp R>. Ap v$ p A ych- A yc rs. ifs, A L$ ifs. "l Æh!' R> l gp? "l Æh!' l gp S> bp g. "sys> L$l] {Qsp lp sp...' el is. "sys> L$l] {Qsp lp sp...' el is. eqv$ L$l] cu f v$p d {Q A hp yîe Ap f p L $ cph, hl {Q Np sp ApÐdp l] {Q Np. Aplp..! rs>k... Bkrge lgp iåv$ X$p l & "sys> L$l] {Qsp lp sp...' el is. Aplp..lp...! Bˆ>s, L$urs, kp, gÿdu, Bˆ>s Ap f yîe A h p v$p p cph, hl cu sys> l] {Qs lp sp. Aplp..lp..! ldpfu L$pqW$ephpX$u cpjp-

16 2 Ad s bp ^ (cpn-1) s Ndsy lp e sp. el iåv$ l. " {Qsp lp sp A p D ep N gv$ v$...' Aplp..lp..! A sf õhcphk rh fus kb QuS>, su L$f fdpðdp cu, fl $ D f gÿe Å k fpn lu lp sp l. cnhp L $ D f gÿe Åsp l sp fpn lu lp sp l. L$l] {Qsp lp sp {rq gv$ v$. Aplp..lp...! A p D ep N... rs>k D ep Nd ApÐdp L$X$d l] Apsp l sp kds> p ql$ hl D ep N õ g l. Aplp..lp..! A v$f rs>k D ep Nd ApÐdp L$X$d l] Apsp, hl dp V$p D ep N l -hl õ g D ep N l. k ÿd bps l, el sp d gl$u AÞv$fL$u bps l. Bkrge sys> AÞv$f ApÐdpd Å p lp sp D ep NL$p gv$, D ep NL$p gv$ v$. A k Å D ep N fd l, A L$ Ap f cnhp ApÐdp Ap f A L$ Ap f gp L$pgp L. p Q fd ðfl$u Ap f cu {rq Ap f fpn l sp A u Ap f D ep N l] gv $Np. Aplp..lp..! A ku bps l. cnhp ApÐdp k[ãqv$p v$ õhê$, ks¹ op Ap f Ap v$ õhê$. hl] s f D ep NL$p gv$ v$ Ap f ApÐdpd {rq gnp. el L$f p l. R> Y$pgpd Apsp l. "gpm bpsl$u bps...' Apsp l? "r òe Df ApZp, R>p X$u S>Ns Ü Ü a v$, r S> Apsd Ýephp.' el R> Y$pgpd Apsp l. el A L$ V $L$X$p bk l. gpl$ bpsl$u bps, ¾$p X$ bpsl$u bps r òe Df ApZp. R>p X$u S>Ns Ü Ü a v$, Ü s p cu R>p X$ v$. Aplp..lp..! A v$f ApÐdp d lÿ Ap f el fpn l, A kp Ü s cu R>p X$ v$. Ü s p R>p X$ v$ Ap f ApÐdpL$u {rq L$fL $ A v$f Å. A v$f ApÐdpd âh i L$f. k ÿd bps l, cpc! dyø L$u fl$dl$u bps l. bpl$u A s b f Áepfl A N cu A s b f ^pfz ql$ep. A L$ A Nf 18 låf v$. Ap f A L$-A L$ v$d 51 ¾$p X$ ïgp L$. 51 ¾$p X$ ïgp L$. Aplp..lp..! A kp Áepfl A N cu ^pfz ql$ep. f sy {rq Å A sdy M Qprle hl l] u. bplfd L$l] L$l] DkL$p AV$L$ p lp sp l. eqv$ AV$L$ p l] lp sp AÞv$f Ne rb p fl l]. Aplp..lp..! el Mp S> r L$pg p Qprle ql$ d fp L$lp fyl$ p lp sp l? d L$lp {rq L$fsp lÿ? el L$ls l. "ApÐdpd {rq gnp.' Aplp..lp..! kb R>p X$ v$. yîe, v$ep, v$p, ìehlpf fð ÓeL $ rhl$ë L$p cu R>p X$ v$. ¼ep ql$ Dkd ApÐdp l] l, hl sp A pðdp l. ApÐdpd D ep N gnp v$. hl sp fpn rb pl$p D ep N lºap. Aplp..lp..! L$f p el l. bpl$u gpm bps L$p C cu lp. "ApÐdpd {rq gnp. ApÐdpd {Q A kp l.' lgp iåv$ A kp L$lp ql$ ApÐdpd {rq gnp. ¼ep? ql$ "ApÐdpd {Q A kp l.' ApÐdpd {Q A kp l. ApÐdpd {Q A kp l. Asu[ÞÖe

17 bp g-1 3 Ap v$ A v$f X$p l. Ak e âv$ id khp N Ap v$ (cfp l ). Aplp..lp..! "ApÐdpd {Q A kp l.' el is. A k ApÐdpd {rq gnp v$. kds>d Apep? cpjp kpv$u l. cph N cuf l. lg L$lp? "sys> L$l] {Qsp lp sp...' L$l] {Q sp. Aplp..lp..! ApÐdpL $ rkhp L$l] cu {Qsp lp sp A d {rq gnp v$. Ap f A d {rq gnp v$ (¼ep ql$) ApÐdpd {rq gn kl$su l. ApÐdpd {Q A kp l ApÐdp. yîe Ap f p {Q A ku QuS> l] l. Aplp..lp..! A ku bps l, âcy! Aplp..! elp sp âcy L$lL$f lu kbl$p bygps l. cnhp l. ApÐdp cnhp A v$f Zp v$l$p p. "ApÐdpd Ap v$ cfp l,...' v$p bps L$u. ApÐdpd {rq gnp. ¼ep? ql$ "ApÐdpd {Q A kp l.' ApÐdpd {Q A kp l, DkL$p L$pfZ. ApÐdpd {rq gnp v$ DkL$p L$pfZ ql$ "ApÐdpd Ap v$ cfp l...' Aplp..lp..! Asu[ÞÖe Ap v$l$p t X$ âcy l. Aplp..lp..! L$d L $ k Nk cu rcß l Ap f yîe- p L$p rhl$ë - cph, Dkk cu cnhp Asu[ÞÖ Ap v$l $v$ âcy (rcß l ). cpjpd sp v $kfp ¼ep Aph? cph A ku L$p C QuS> l ql$ A s L$pgd L$cu lºap l]. A s bpf... "dyr h s ^pf A s b f N h el$ D Åep,' qv$n bf dyr. v $kf L$p dyr l] L$ls. ÖìetgN cu l] l. h hpgp sp ÖìetgNu cu l] l. Aplp..lp..! el sp h frls qv$n bf A s b f p hu N h el$ Nep. p hu N h el$ Nep DkL$p qfzpd L $kp lp Np? iy¼gg íep. iy¼gg íepl $ rb p N h el$d Åe l]. Aplp..lp..! iy¼gg íep. QdX$u r L$pgL$f dl$ X$pg sp cu ¾$p ^ L$f. bpü ndp Ds u l. f sy A sf ApÐdp Ap v$l $v$ l, DkL$u Ap f {rq l] l. bplfl$u kb kpdn ud {rq. A sf Ap v$l$p p âcy, Dk Ap f {rq gnp v$. ¼ep ql$ {rq gn (A kp l ). ¼ep gn? ql$ hlp Ap v$ l. Aplp..lp..! fpsl$p p X$p bp g. elp bpg b ûqpfu 64 bl l. D L $ uq 64 bl bpg b ûqpfu l. ql$s u sp N ÄeyA V$ l, gpmp rsl$u l. Dkd p bl p rgm rgep p. D L $ cpc tldscpcl $ lp gnp. qaf elp Apep. Ap lp..lp...! B iåv$p d N cufsp l. AL $g iåv$ l] l, iåv$l $ ur> N Y$sp l. sys> L$l] {Qsp lp sp A sfd {rq L$f. ¼ep? ql$ hlp {rq L$f gpel$ l. ¼ep? ql$ Dkd Ap v$ l. Aplp..! Aplp..lp..! "ApÐdpd Ap v$ cfp l ;...' yîe Ap f p L$p cph l hl Tlf l. rs>k cphk su L$f Np Ó b ^, hl

18 4 Ad s bp ^ (cpn-1) cph fpn l, Tlf l. Aplp..lp...! cnh s ApÐdp Ad sõhê$ l. hl b ^L$p A L$ cu A i-l$pfz l]. Å b ^L$p L$pfZ lp hl fpn sp Tlf l. Aplp..lp..! Bkrge L$ls l, "ApÐdpd Ap v$ cfp l...' yîe Ap f p L $ cphd vy$:m l. "hlp Ahíe {Q Np.' âcy! ApÐdpd Ap v$ cfp l. sys> hlp Ahíe {Q Np. Aplp..lp..! l? "hlp Ahíe {Q Np.' kb fk {rq R>p X$. hlp A v$fd Ahíe {Q Np. cnhp A v$f Ap v$d rs âcy. A L$ op f s Bk bpsl$p g ql$ L$f p sp el l, bpl$u kb yîe l, yîe. Aplp..lp..! S>Nsd L$l] {Q A kp l] l. S>Nsd Ly$R> cu {Q A kp l l]. yîe Ap f p cu {Q A k l] l. " f sy A L$ ApÐdpd Ahíe {Q A kp l.' vy$r epl$u L$p C QuS>d {Q A kp l] l. ¼ep ql$ bplfd gÿe Åe, su gp L$L $ p su L$f Ap f fd ðf, Q fd $u f gÿe Åe sp fpn lºa rb p flsp l]. föìe f (gÿe) Åe sp fpn Apsp lu l. õhapîed Åe sp fpnfrls lp sp l. v$p bps. el rkùp s. õhapîe cnhp fdpðdõhê$ ApÐdp, cnhs¹õhê$ L$p Apîe g d Ap v$ l. DkL $ rkhp v $kfp ql$kul$p cu Apîe g Åe Np, Q fd $ul$p Apîe g Åe Np sp cu fpn Ap f vy$:m DÐ ß lp Np. Aplp..lp..! L$qW$ bps l, cpc! elp sp S>Þd-dfZ frls lp L$u bps l. rs>kl$p S>Þd-dfZ rdv $, Dk Ly$R> ql$ep l]. elp sp A L$ lu bps l. rs>kl $ chl$p pi l] lºap, Dk Ly$R> l] ql$ep. Aplp..lp..! chl$p pi L$b lp sp l? rs>kd ch Ap f chl$p cph, rs>kd Acph l. ApÐdp Å l Dkd ch Ap f chl$p cph, v$p p L$p Acph l. Aplp..lp..! Dk ApÐdp f rô$ Ap f {rq L$f Np sp s S>ê$f chfrls lp Np. Ap f chd eqv$ fl Np sp L $ Ap f r Np v$.. Aplp..lp..! ApQpe sp hlp sl$ L$lp, L$ X $L$p V $L$X$p fml$f dyr l, A kp dp sp r Np v$d Åe Np. Af..f..! Aplp..lp..! ¼ep ql$ hp sòhl$u c g lºc. ¼ep ql$ V $L$X$p fmp, k ep N Apep. R>Ì $ NyZõ p d dyr L$p su L$jpeL$p Acph lºap lp hlp L$ X$p lp sp lu l]. L$ X$p Apep sp Ds p fpn Apep. dyr p flp l]. Ap f fpnl$p k hf dp p sp rdõepðh lºap. hl l Apöh, ApöhL$p k hf dp p. hl k hf l l]. sp k hfl$u c g, ApöhL$u c g, AÆhL$u c g. Bs p k ep N l, hl fpnl $ rb p lp sp l]. AÆhL$u c g. Ap f ÆhL$u c g. ÆhL$p Apîe Ds p lp R>Ì $ NyZõ p sl$ sp DkL$p h L$p rhl$ë lp sp l]. kbl$u c g

19 bp g-10 5 lºc, hp sòhl$u. el L$p C k âv$pe l] l. el sp su gp L$L $ p kh ov$ h fd ðf kud ^fõhpdu cnhp dlprhv$ ld rhfps>s l, hlp Ne, hlp k Apep l. bl cu hlp k Apeu l. p X$u k ÿd bps l. kds>d Apep? Aplp..lp..! "A L$ ApÐdpd Ahíe {Q A kp l. Bkrge s ApÐdpd {rq gnp.' Aplp..lp..! kb bps R>p X$L$f, Å p-bp p blºs L$f p hl R>p X$ v$, BkL$u {rq gnp v$. Aplp..lp..! âhq kpfd iyê$apsd Apsp l. Ad sq ÖpQpe L$ls l, bk-agd. dys> rhi j op L$u S>ê$fs l] l. âhq kpfd 34 Np p. Ab op L$u S>ê$fs ( l] l ). {rq- rô$ Ap f [õ fsp. bk v$p. op cg Aë lp, f sy rô$ f cnhp f Ap f [õ fsp. bk, Agd. dys> Ly$R> Å L$u S>ê$fs l] l. A kp rgmp l. V$uL$p l, âhq kpfd V$uL$p l. dpg d l, kb v$ Mp l. (k hs) 1978L$u kpgk ip v$ Ms l. 78. ql$s kpg lºa? hj lºa. kb ip (v$ M l ). Aplp..lp..! "Bkrge s ApÐdpd {rq gnp.' Ab v $kfp (bp g). cpc rgmp l. ql$k rgmp l? ql$ku qv$ep l. BkL $ bpv$ 10hp bp g Y$ p. ql$ku qv$ep l. Acu ql$ku ßp qv$ep p? Dkd rgmp l. lgp bp g, qaf 10hp. 10hp bp g. ld kbl$p rkùõhê$ lu v$ Ms l, ld sp kbl$p Q sþe lu v$ M fl l. ld ql$þl]l$p fpn-ü jhpg v$ Ms lu l]. h A L$p cg lu Qpl S> kp dp s lp, f sy rs>k Q sþe-apðdp âl$pris lºap Dk kb Q sþede lu cprks lp sp l. 10. "ld kbl$p rkùõhê$ lu v$ Ms l.' 10. Aplp..lp..! rs>kl$u ep ebyqù NC, rs>kl$u ep ebyqù, fpnl$u {rq NC DkL$p fp ApÐdp rô$d Apep. Q sþel$p fl$p yf, Ap v$l$p yf âcy, hl rs>k {rqd kçeáv$i d Apep DkL$p kb ApÐdp A k l, A kp qv$msp l. DkL$u ep ed c g l, Dk A L$ Ap f fmp. f sy Ap v$.. Ap v$.. Ap v$.. kb cnhp l. rs>kl$u ep ed k, fpnd k {rq lv$l$f A v$f ApÐdp Zp v$l$p p, DkL$u S>lp c V$ lºc, sp ApÐdp sp hl l. fpn ep A L$ kdel$u ep e cu ApÐdp l]. A L$ kdel$u ep e ìehlpf ApÐdp l. Aplp..lp..! kds>d Apep? v$p lfl$p Y$s l hl L$p -kp ip l? r edkpf. r edkpfd sp A kp

20 6 Ad s bp ^ (cpn-1) L$lp l ql$ A L$ cu fpnl $ A id v $kf L$p Apîe g p hl fpn l. ApÐdpL$p Dkk rbgl $g gpc l] l. fl $ Apîed ApÐdpL$p rbgl $g gpc l] l. îhzk cu op l] lp sp l, A kp hlp L$lp l. âcy! rs>kd op l Dkd k op Apsp l ql$ hpzud k? hpzu sp S>X$ l. Dkd k op Apsp l? Aplp..lp..! L$l p p v $kfp, Ap Nep v $kfp. "rkùõhê$ lu v$ Ms l, ld sp kbl$p Q sþe lu v$ M fl l.' ¼ep ql$ A p ApÐdp Q sþe l, A kp A L$p cp lºap sp Dk rô$k kb ApÐdp Q sþe cnhp l. Aplp..lp..! b ^ Ar^L$pf l, Dkd AprMfd Ap f kh rhiyùop (Ar^L$pfL $) AprMfd, Ap f fdpðdâl$pid AprMfd A L$ A ku bx$u bps gu l ql$ kh Æh d -hq -L$pek frls, fpnk frls, su iëek frls Ap v$l $v$ âcy l. A ku kb ÆhL$u cph p cp. A kp k õl $s pw$ l. dydyny :- Öìe k N ld cu L$lp l. DÑf :- lp. hl sp l. el sp bx$p pw$ l. elp l] l. l? bx$p pw$ l. blºs bx$p pw$ l. lg L$lp p? A L$ bpf ld k kpfd. vy$l$p ( f b W$s ). sp dpg g ld hx$p v$fp Ne. hx$p v$fpl $ pk pg S> l? hlp ldpfu vy$l$p u. Acu gx$l$p Apep p. vy$l$p l. bx$u vy$l$p l. 18 kpgl$u Dd u, Acu 91 lºa kpgl$u Dd d dpg g Ne. dpg g L $ bpv$ fpród r h rñ rdgu. A yk epl$p A L$ pv$l$ p. A yk ep, cê$ql $ pk Å d v$p l, Ap f A yk ep v$p p bl u. A L$ bl Ly $hpfu u. Ly $hpfu kds>? ipv$u l] L$u u. Ap f õhn d Åsu u. D gp Np d A kp l, A yóõe p[õs. A yóõe Nrs p[õs. yó l] lp Dk Nrs l] rdgsu. D gp Np d l. Bkrge Dk bpc L$lp, d ¼ep L$fy? uq Å Ap f ql$kuk cu ipv$u L$f g. Aplp..lp..! ipv$u L$u. bpgl$ lºap. dys> sp v $kfp L$l p l. ldpf d cpjp l. Bkd sp rka Ad sq ÖpQpe L$u (V$uL$p) l. S>ek pqpe L$u l] l. l? ¼ep L$ls l ApQpe dlpfps>? v$ Mp! d el iåv$ hlp pv$l$d v$ Mp p. gx$l$p lºap. qaf kygps l? kygps l. (k hs) 1964L$u kpg. 64. hl bpc L$lsu l, b V$p! s r rh L$ë l. b V$p! s Dv$pku l. s fp Apk fpn l], Apk A v$f Ap v$ l. Dv$pku.. Dv$pku.. Dv$pku.. p! s l. Aplp..lp..! pv$l$d D qv$ p d A kp bp gs. bpfl Ap L$u qv$l$v$ Ap f Ap gp N Å bp gs lp DkL$u y[õsl$p v$p. v $kf bpfl Ap

21 bp g-10 7 gp. g ql$ Ap ¼ep bp gs lp, ld dpg d lp p Qprle. 64 L$u bps l. Qpf bp g sp epv$ fl Ne. r rh L$ë p Al. b V$p! s r rh L$ë l. iyùp rk, byùp rk, Dv$pku p rk. A d cu l. S>ek pqpe L$u V$uL$pd b ^ Ar^L$pfL$u V$uL$pd AprMfd k õl $sd l Ap f kh rhiyùd V$uL$pd l Ap f fdpðdâl$pi Z lºap bpv$d V$uL$pd l. su S>Nl l. blºs bp g l. d kls> iyù op Ap f Ap v$ A L$ õhcph lÿ. Dkd pw$ l, k õl $sd. el sp NyS>fpsu l. d kls> iyù op Ap f Ap v$ rs>kl$p A L$ õhcph l A kp d lÿ. Aplp..lp..! su d rgmp l, k õl $s V$uL$pd l. p X $ iåv$ l] l, fp rgmp l. d r rh L$ë lÿ. Dv$pku lÿ. el iåv$ hlp Apep p. r S> r f S> iyù ApÐdpL$p. r S> r f S> iyù ApÐdpL$p kçel¹$ îùp, op, A y $p ê$ r òe fð Óe ^pfl$ r òe fð ÓepÐdL$ r rh L$ë kdpr^, Dkk DÐ ß husfpn klå v$ê$ kyml$u A yc rs dpó rs>kl$p gnz l. kyml$u A yc rsdpó rs>kl$p gnz l. Ap v$l$p A ych lu rs>kl$p gnz l. Aplp..lp..! S>ek pqpe L$u V$uL$p l. S>ek pqpe L$u k õl $s V$uL$p l. v$p -Qpf iåv$ l], fu gpc l. r rh L$ë, Dkk DÐ ß husfpn îùp, kyml$u A yc rsdpó rs>kl$p gnz. A k õhk h v$ op Üpfp. A k õhk h v$ op Üpfp. Aplp..! õhk h v$ -A k h v$ d Ap ep Áe. A kp Å ep Áe, âpá pd lp ep Áe. A kp cqfs Ahõ. ¼ep L$ls l? cqfs Ahõ. Z NyZk d cfp lÿ. Ahõ -r òe õ A k g p. Ahõ ep u Ahõ p l] g p. cqfs Ahõ. A s NyZk cfp X$p d lÿ. Aplp..lp..! l, pw$ l, lp! Bkd pw$ l. el sp NyS>fpsu Y$p. su S>Nl pw$ l. Aplplp..! d cqfs Ahõ. cqfs Ahõ phpgp qf Z. Aplplp..! d fu iug v$ip cfu X$u l. Aplplp..! d fp õhcph lu iugõhê$ l. A ku cph p kdql$su A d A rge cps l Ap f kb ÆhL $ rge cps l. A ku bps l. d, fpn-ü j-dp l, ¾$p ^, dp, dpep, gp c, p Q B[ÞÖep L$p rhje ìep pf, d - hq -L$pepL$p ìep pf, Dkk frls lÿ. Aplp..lp..! frls lÿ, hl sp A rge L$lp. g ql$ kb ApÐdp A k lp, A ku cph p l. A ku bps l elp. pw$d A kp Ape Np. B[ÞÖep L$p ìep pf, d -hq -L$pepL$p ìep pf, cphl$d, ÖìeL$d, p L$d frls. eprs, Å, gpc A h ô$, îys, A yc s cp Np L$u ApL$p npê$. r v$p, dpep,

22 8 Ad s bp ^ (cpn-1) rdõepðh Apqv$ su iëe frls. kh rhcph qfzpd frls i Þe lÿ. d sp i Þe lÿ. su p gp L$d... Ab A rsd kpf Apep. B su p gp L$d, su p L$pgd iyù r òe ek d A kp lÿ s pr kcu Æh A k l. el k õl $s l. el k õl $sd l. Bs bp g L$l A kp d lÿ, f sy kh Æh A k l. dys> L$p C Æh Aë l] qv$ms. Aplplp..! ep ebyqù S>lp NC sp ÖìebyqÙ lºc. sp kb ApÐdpL$p Öìe kdp v$ Ms l. kp^d} l. Öìek kp^d} l, ep el$u c g, DkL$u hl Å. Aplp..lp..! su p L$pg, su gp L$d iyù r òe ek kb Æh A k l. kb Æh A k l. ApQpe dlpfps> S>ek pqpe L$ls l ql$, syd sp A k lp, g ql$ kh Æh A k l. kb cnhp Dv$pku d -hq -L$pepk rcß l. klå v$l$u d rs l. d -hq -L$pepk kb Æh rcß l. d -hq -L$pepL$u Ap f L $s-l$pqfs- A ydp v$ pk r f sf cph p L$s ìe. A ku cph p L$fu. d iyù lÿ g ql$ kh cnhp iyù l. A ku cph p L$f u. bx$p g M l. BkL$p NyS>fpsu b pep l. bx$p g M l k õl $s V$uL$pd. elp L$ls l, "ld...' v$khp bp g. "kbl$p rkùõhê$ lu v$ Ms l.' Bk A npk. ApQpe dlpfps>l$p su S>Nl Ap^pf l. b ^ Ar^L$pf fp L$f L $ bpv$ cu k õl $sd Ar^L$pf l. kh rhiyùop Ar^L$pfL $ AprMfd k õl $sd l Ap f fdpðd âlpid AprMfd k õl $sd l. Bs iåv$ l, v$p -Qpf iåv$ l]. dys> sp pv$l$d k Qpf lu epv$ fl. Qpf bp g l. b V$p! s r rh L$ë p ku, Dv$pku p ku, kyùp rk, byùp rk. Aplplp..! op L$p t X$ l, s sp iyù l. A kp pv$l$d L$ls. 64L$u kpg. ql$s kpg lºa? pv$l$d A k bp gs, hl Acu k âv$ped bp gs l]. A L$p s l, r òe l (L$ls l ). Af..! cnhp! ky âcy! s f d i[¼s Zp v$ cfu l. hl elp L$ls l, v$ Mp! "ld kbl$p rkùõhê$ lu v$ Ms l,...' Aplplp..! kb A v$f rkùõhê$ u âcy (l ). A L$ kdel$u ep ed, A L$ kdel$u ep ed k kpf l. hõsyd k kpf l] l. hõsyd Dv$ecph ep L$p C cph l] l. Aplplp..! "ld kbl$p rkùõhê$ lu...' "lu' iåv$ X$p l. rkùõhê$ lu. r òe. v$ Ms l. "ld sp kbl$p Q sþe lu v$ M fl l.' Aplplp..! kbl$p Q s õhê$ cnhp (v$ Ms l ). el ifuf, rdë$u l], L$d cu l]. L$d hpgp ApÐdp l A kp ld dp s l]. L$d rcß l, ApÐdp rcß l. L$d ApÐdpL$p R >s l], ApÐdp L$d L$p

23 bp g-11 9 L$cu su L$pgd R >sp l]. gp N rq ps l, L$d k lºap, L$d k lºap, L$d k lºap. kb S >W$ bps l. L$d ApÐdpL$p R >s l], ¼ep ql$ föìe l. A L$ Öìe v $kf ÖìeL$p L$cu R >sp l]. Af..! A ku bps l, âcy! Dkd k l. k õl $s V$uL$p l. Aplp..! "ld sp kbl$p Q sþe lu v$ M fl l.' "lu' iåv$ X$p l, v$ Mp! lg d cu "lu' l. "ld kbl$p rkùõhê$ lu v$ Ms l,...' A L$p s r òe. kbl$p, ld sp kbl$p r òe lu v$ M fl l. "ld ql$þl]l$p fpn-ü jhpg v$ Ms lu l].' Aplplp..! Öìe õhcphd L$p C fpn-ü j l lu l]. Öìe õhcph qf Z cnhp l. Aplplp..! Dk Öìe õhcphd sp rkù ep e cu l] l. rkù ep e sp A L$ kdel$u ep e l. Aplplp..! Ap f ApÐdp sp A ku A su ep el$p t X$ l. A ku bps l, âcy! L$qW$ bps gn. v $kf Æh, "h A L$p cg lu Qpl S> kp dp s lp, f sy rs>k Q sþe- ApÐdp âl$pris lºap...' Aplplp..! rs>kl$p A v$fd Q sþe âl$pris lºap. Q sþe fpnk rcß lp L$f âl$pris lºap, rhl$ë k rcß lp L$f r rh L$ë lºap. kdekpfd sp hlp sl$ L$lp, 142 Np p, d opel$ lÿ, hl rhl$ë l Dk R>p X$ v$. yîe- p L$u bps L$p v $f fl NC. A kp pw$ l. d opel$ lÿ, d iyù lÿ, A kp rhl$ë l hl fpn l. fpn R>p X$ v$. opel$d rhl$ë -qal$ë l l]. Aplplp..! A ku bps l, âcy! ApÐdpL$u bx$u bps l. bx $L$u bx$u bps l. Aplplp..! "ApÐdp âl$pris lºap Dk kb Q sþede lu cprks lp sp l.' Aplplp..! blºs k ÿd bps l. rs>k Q sþe õhê$ v$ Mp. A ychd Apep, hl kbl$p Q sþeõhê$ v$ Msp l. hl cnhp l, hl fdpðdp l, fd ðf l. ep ed c g l DkL$p hl Å. DkL$p yl$kp DkL$p l. Aplplp..! v$khp bp g lºap. 11hp. hl âhq kpfl$p l. A hpv$ Ap f DÐkN L$p. dydynyap s p opr ep L$p A hpv$dpn L$p ep DÐkN dpn L$p ApN l l] lp sp, f sy rs>kk A qfzpdd ApN by$p Å kl $ Dk dpn L$p N lz L$fs l. ql$þsy eqv$ A L$p s DÐkN ep A L$p s A hpv$l$u lw$ L$f sp Dk hõsyl $ e p õhê$ L$u Mbf l] l. 11.

24 10 Ad s bp ^ (cpn-1) "dydynyap s p opr ep L$p A hpv$dpn L$p ep DÐkN dpn L$p ApN l l] lp sp,...' ¼ep L$ls l? âhq kpfd l. d Ýep d lu flÿ, A kp blºs ApN l L$f Np Ap f rhl$ë sp op ul$p cu DW$s l. Bkrge lw$ L$f Åe Np sp rhl$ë k c ô$ lp Åe Np. Ýep d l hl DÐkN dpn l. Ýep d fl kl $ l], rhl$ë Apep hl A hpv$dpn l. Bkrge DÐkN Ap f A hpv$l$u d Óu fm u. d Óu ep u l A kp Å p. l S>ê$f fpn. Aplp..lp..! el âhq kpfd l. DkL$u elp bps l. DÐkN Ap f A hpv$... v$ Mp! "opr ep L$p A hpv$dpn L$p...' A hpv$ ep u fpn. fpnpqv$ Apsp l. A v$f Ýep d [õ f lp kl $, A v$f [õ f fl sp fpn v$ep, v$p, c[¼s, h s, ÅL$p cph Apsp l. g ql$ hl cph Ah pv$dpn l, DÐkN dpn l]. DÐkN dpn sp Dkk (rhl$ë k ) R >V$L$f A v$fd fdsp l hl DÐkN dpn l. el âhq kpfd l. Aplplp..! dydyny :- N lz-ðepn l lu l]. DÑf :- Aplp..! "dydynyap L$p s p opr ep L$p A hpv$dpn L$p ep DÐkN dpn L$p ApN l l] lp sp,...' d Ýep d lu flÿ, A kp ApN l cu l] L$f p. kçeáv$i lºap, op lºap sp d Ýep d lu flÿ, A kp ApN l l] L$f p. ¼ep ql$ rhl$ë Ape Np. sp rô$ hlp fl Nu. rô$ Öìe f fl Nu, rhl$ë Ape Np A hpv$. A hpv$l$p cu ApN l l] L$f p ql$ dys> rhl$ë d lu fl p l. A kp ApN l l] lp p Qprle. Dk R>p X$L$f A v$fd Å p. Aplplp..! âhq kpf. DÐkN Ap f A hpv$ v$p p kp d l. kp^l$ l, kp^l$ l. A sfd Z spl$p õhê$ rô$, A ychd Apep sp Dkud Ýep d fl p, hl sp DÐkN dpn. DÐkN ep u d g dpn l. g ql$ Dkd fl kl$sp l]. rô$ hlp fl, rô$ hlp Öìe D f ld ip l. rô$ Öìe fk lv$su l]. qaf cu A[õ fspl$p rhl$ë Apsp l hl A hpv$ l. Dkd ApN l l] L$f p ql$ hl l] Ape. rhl$ë l] Ape. A kp ApN l l] L$f p. Aplplp..! kds>d Apep? k ÿd bps l, cpc! L$lp u l] l. el sp ApÐdpL$u L$ p l. Aplplp..! chc dz l] lp A kp hõsy. ch L$f, A L$ L$f, v $kfp L$f, A kp A s ch L$f Np. ch lu l] lp. elp... A DÐkN dpn d sp Ýep d lu fl p. g ql$ DkL$p cu ApN l l]. R>Úõ l sp fpn Ape Np. sp DkL$p A hpv$d Ap p Qprle. A hpv$l$p cu ApN l l] ql$ fpn Apep hl W$uL$ l. hl ApN l

25 bp g l]. hlp k r L$gL$f Ýep d Å p. Aplp..lp..! DÐkN Ap f A hpv$. Apep? ApN l l] lp p (Qprle ). " f sy rs>kk A qfzpdd ApN by$p Å kl $...' rs>k qfzpdk ApN by$p Å kl $ hl qfzpd L$f p. "Dk dpn L$p N lz L$fs l.' ÖìeL $ Apîek, Öìe pd Q sþe cnhp, DkL $ Apîek lu dp ndpn lp Np. õhöìel $ Apîek lu dp ndpn l. fpnpqv$ föìel $ Apîek dp ndpn l l]. Aplplp..! cnhp ApÐdp Q sþe õhê$ L $ Apîek lu kãqp dp ndpn lp Np. f sy DkL$p A L$v$d ApN l l] L$f p ql$ dys> cp lºap sp d Dkd lu flº Np. A[õ fsp Ape Nu sb rhl$ë -A hpv$ Ape Np. Å. W$uL$ l A k l]. rhl$ë Ape hl W$uL$ l A kp l]. Aph DkL$p Å. s pr ApN l l] L$f ql$ rhl$ë Ap lu l] v$ p. A kp ApN l cu l]. Aplplp..! "Dk dpn L$p N lz L$fs l.' "ql$þsy eqv$ A L$p s DÐkN ep A L$p s$ A hpv$l$u lw$ L$f...' v$ Mp! A kp pw$ l âhq kpfd. A v$f AL $g Ýep d lu flÿ Ap f bplf l] ApJ, A ku lw$ L$f sp A k l] fl kl $Np. R>Úõ l, Aë o l, y{jp L$u L$dÅ fu l. sp A v$fd Ýep d DÐkN d l] fl kl$sp. A hpv$-rhl$ë c[¼s Apqv$L$p Apsp l. Ap f rhl$ë L$p cu ApN l l] ql$ el l sp W$uL$ l. A kp l]. d A v$f [õ f l] lp kl$sp lÿ, Bkrge el rhl$ë Apep l. g ql$ rhl$ë Apep l sp lw$ l] L$f p. lw$ l] L$f L$p A -rhl$ë k gpc l A kp dp p l]. Aplplp..! dpn A kp l. Ap lp lp..! "A L$p s DÐkN ep A L$p s A hpv$l$u lw$ L$f sp Dk hõsyl $ e p õhê$ L$u lu Mbf l] l.' Aplplp..! ¼ep ql$ R>Úõ L$p A L$ê$ Ýep kv$p l] flsp. A L$ê$ Ýep kv$p sp L $hgul$p flsp l. A L$ê$ Ýep... hl cu âñ âhq kpfd DW$p l ql$ âcy! L $hgul$p Ýep L$lp l? D L$p sp L $hgop lp Nep. A kp âñ l. k õl $s V$uL$p. âcy L $hgop ul$p Ap Ýep L$ls lp. sp h sp Z lp Ne l. sp S>hpb qv$ep l, h Ap v$l$p Ýep L$fs l. Asu[ÞÖe A ych L$fs l hl Ap v$l$p Ýep l. A kp pw$ âhq kpfd l. Asu[ÞÖe Ap v$l$p h v$ L$fs l hl DkL$p Ýep l. uq L$u v$ipd sp fpn Ape rb p flsp l]. Aplplp..! g ql$ fpn ^d l, fpn Apep sp W$uL$ lºap, A kp op u dp sp l]. fpnl$p L$pg pnl $ S> kp v$ Ms l. Bkd ApN l. fpn Tlf l. Ape rb p flsp l]. S>bsL$ L $hgop u lp A hp S>bsL$ î Zu QY $, sbsl$

26 12 Ad s bp ^ (cpn-1) fpn Ape rb p flsp l]. kçeá rô$ op u dyr L$p cu. Aplp..! dyr L$p cu Q dlph sl$p rhl$ë l hl fpn l. Q dlph s fpn l. Aplplp..! g ql$ ApN l l] l ql$ Bk fpnk L$ëepZ lp Np. A kp l]. Aplplp..! A ÖìeL$p Apîe rs>s p Apîe rgep Ds u iyqù DÐ ß lºc. Z Apîe rgep sp Z iyqù lp NC, L $hgop (lp Nep). L $hgop ul$p qaf õhl$p ep Apîe g p A kp l l]. Z lp Nep. L $hgop u lºap sp Z lp Nep. A k elp L$ls l ql$ "hõsyl $ e p õhê$ L$u lu Mbf l] l.' lw$ L$f Åe A hpv$d rhl$ë Ape ql$ dys> Bkd fl p l, el W$uL$ l, Dk hõsyl$u Mbf l]. Ap f A v$f lw$ L$f Åe ql$ dys> A v$f lu fl p l, sp R>Úõ d i[¼s sp l l], rhl$ë sp Ape Np. Dk A k hõsyl$u Mbf l]. k ÿd bps l, âcy! dpn p X$p k ÿd l. Aplplp..! husfpndpn...! Aplplp..! su gp L$L $ p kh o cnhp L$p rhfl X$p. cfsn Ód fdpðdp fl l]. fdpðdp fl l], f sy fdpðdp lp L$u i[¼s flu l]. ¼ep L$lp? Aqfl s sp l l]. g ql$ Aqfl s b L$u i[¼s flu l]. Aplplp..! A k Qd L$pgd cu ApÐdpL$p cp lp kl$sp l, hl bps L$ls l. Ap f A k Qd L$pgd... ïgp L$d Ape Np. kdekpfd k õl $sd A L$ ïgp L$ R>.... Dkd V$uL$p l. V$uL$pd (A k rgep l ), elp L$v$prQs¹ dp n l] Åe, Acu L$pg A kp l, su L$pgd (-chd ) Åe Np, A kp pw$ l. Aplplp..! ¼ep L$lp hl? dydyny :- fd AÝepÐd sf rnzu. DÑf :- lp, Dkd. r L$pgp. A kp pw$ rgep l ql$ rs>k ApÐdpL$p kp^ ql$ep, hl su chd dp n Åe Np. A kp rgmp l. Ad sq ÖpQpe L$p ïgp L$ l. elp sp A L$ bpf (õhpýepe) lp Nep l. 78L $ hj k âpf c ql$ep l. ldpfu sp vy$l$p u. pg S>d Acu cu vy$l$p l. hlp cu d sp ip lu Y$sp p. g ql$ ð sp bfl $, ð sp bfl $. v$ih L$prgL$, DÑfpÝee.. vy$l$p f ^ ^ f b W$sp p. g ql$ cpnuv$pf vy$l$p f b W$s sp ld A v$f ip Y$s. 18 hj L$u Dd. Acu sp 91 lºa. elp rgmp l, v$ Mp! "...' DkL$p iåv$ k õl $s pw$d A kp l. rs>k el dp n l Qd L$pgd cu, hl ArQfps-Aë L$pgd dp n Åe Np. pw$ l. "...' ArQfps¹L$p V$uL$pL$pf A ql$ep l. ArQfps¹L$p A -iuo d¹. "...' A hp sukf chd. Aplplp..! k õl $s l.... kpnps¹ fdpðdp chrs Brs. hl sukf chd dp n Åe Np. Qd Apfpd

27 bp g dp n l] l Bkrge y{jp l] L$f p A kp l]. sukf chd dp n Åe Np, rgmp l, k õl $s V$uL$p l. Aplplp..! elp L$lp, 11 bp g lp Ne. 12. rs>k Öìe rô$ ânv$ lºc DkL$u rô$ Ab Q sþel $ sg f lu gnu l. Dkd qfzrs A L$d L$ lp NC l. Q sþe-sgd lu kls> rô$ l. õhp yc rsl $ L$pgd ep bplf D ep N lp sb cu sg fk rô$ l] lv$su, rô$ bplf Åsu lu l]. op u Q sþel $ pspgd lº Q Ne l ; Nlfu-Nlfu Nyapd, blºs NlfpC sl$ lº Q Ne l ; kp^ pl$u kls> v$ip kp^u lºc l. 12. "rs>k Öìe rô$ ânv$ lºc,...' ¼ep L$ls l? ApÐdp Å Öìe l ról$pgu, A L$ kdel$u ep el $ ur> pspgd, A L$ kdel$u ep el $ pspgd -sgd. sg ep u ^ yh. ep e l hl ^ yh f rsfsu l. Aplplp..! hl lg ïgp L$d Ap Nep l. kdekpf. kdekpfd lgp (ïgp L$). ep e ^ yh f rsfsu l. D f flsu l. ep e ^ yhd âh i l] L$fsu. D f flsu l. Aplplp..! hl ep e.. L$ls l, rs>kl$p ( ep e rô$) R >V$ NC Ap f ^d rô$ lºc. ról$pg Öìe opel$cphl$u rô$ lºc. "rs>k Öìe rô$ ânv$ lºc DkL$u rô$ Ab Q sþel $ sg f lu gnu l.' ep u ¼ep L$ls l? "sg f lu gnu l.' ep el$p gÿe ^ yh f flsp l. ^ yh sg l. ep e D f-d f flsu l Ap f ^ yh l hl DkL$p sg l. ep el $ uq sg-^ yh flp l. Aplplp..! S> k pspg lp sp l ql$ l]? h k elp ep e D f l, ep e A v$f L$cu âh i l] L$fsu. Aplp..! ep e D f flsu l. Qpl L $hgop lp sp cu hl ^ yh f flsu l, ^ yhd âh i l] L$fsu. el L$ls l. "rs>k Öìe rô$ ânv$ lºc DkL$u rô$ Ab Q sþel $ sg f lu gnu l.' Q sþel$p sg ep u ^ yh. Aplplp..! kdql$sul$u rô$ sg f l. pspg f l. ep el $ ur> ^ yh X$p l, ^ yh f rô$ l. rô$ l ep e, rô$ l ep e g ql$ DkL$p rhje l ^ yh. Aplplp..! kds>d Apep? DkL$p pspg l. sg. ep e D f l, ^ yh DkL$p sg l, sg. S> k pspgd Ås l. A v$fd Ås l. Aplplp..! "Q sþel $ sg f lu gnu l. Dkd qfzrs A L$d L$ lp NC l.' kdql$su

28 14 Ad s bp ^ (cpn-1) A ApÐdpL$p fpnk rcß Å L$f A op d qfzrsd gnp l. op d A L$d L$ lp Nep l. fpn Apsp l g ql$ rcß flsp l. fpn Ap f op A L$ l] lp Ås. A ku qfzrs lp su l. D ep N bplf Åe sp cu (õhê$ k ) rô$ l] lv$su. kdql$sul$p D ep N bplf Åe sp cu A v$fl$u rô$ ^ yh fk l] lv$su. ^ yh fk rô$ l] lv$su. Aplplp..! dydyny :- rô$ A L$d L$ lp Neu dp Öìed.. DÑf :- qfzrs- ep e D f l. ÖìeL $ D f. DÐ pv$-ìee D f l, ^ yh A v$f l. dydyny :- A L$d L$ lp su lºc cu A L$d L$ l] lºc.. DÑf :- A L$d L$ l] l. g ql$ ep ed A L$d L$ l. hl sp fk Sy>v$p L$f p lp sp A L$d L$ l. A v$f Sy>v$p l]. rhi j Ape Np... (îp sp :- âdpz hq Ny{v$ h!)

29 bp g rh¾$d k hs-2036, AjpY$ hv$-14, ir hpf, sp hq pd s-12,15, 18, 20. âhq. 2 el hq pd s l. fpród bl p d bp g lp N, hl rgm rgep p. bpl$u sp ApÐdpL$u A yc rs, ApÐdpL$u A yc rsd k hpzu r L$gu l. Ap v$l$p õhpv$d k. A yc rs ql$kl$p L$l? ApÐdpL$p Asu[ÞÖe Ap v$l$p õhpv$ Aph. Aplplp..! õhpv$ kds>? ¼ep L$ls l? õhpv$ L$ls l? Aplplp..! A k õhpv$-a ychd el hpzu Ap Neu l. hl elp rgml$f bplf Apeu l. cpjp kp^pfz gn Nu. ¼ep ql$ bl p rgmp l. 12hp bp g, 12hp bp g. "rs>k Öìe rô$ ânv$ lºc...' Aplp..! dyø L$u fl$dl$u bps l. rs>k Öìe ep u hõsy. ep e rkhpl$u ról$pgu QuS>. ¼ep ql$ ep e sp rhje L$f hpgu l. Ap f rhje l hl ep e l]. A L$ kdel$u Å ep e l - rô$, kçeáv$i l hl kçeáv$i L$p rhje l] l. ep e l. ep e. k ÿd bps l. kçeáv$i L$p rhje fp Öìe l. Zp v$l$p p âcy A s Ap v$ Ap f khp N hue - y{jp k cfp X$p, A kp Å cnhp ApÐdp hl rô$l$p (rhje l ). A ku "rs>k Öìe rô$ ânv$ lºc...' A ku rs>kl$p Öìe ep u hõsy ról$pg. BkL$u rô$ ânv$ lºc. k ÿd bps l, cpc! dyø L$u fl$d sp elp k iyê$ lp su l. Öìe rô$ rb p kb Å p, ApQfZ, q¾$ep kb k kpf (l ). d g QuS> kçeáv$i l. kçeáv$i L$p rhje ^ yh l. L$ls l, "rs>k Öìe rô$ ânv$ lºc...' Aplplp..! el L$f p l. gp Np L$p lg el L$f p l. rô$l$p rhje cnhp Zp v$l$p p husfpnd rs ApÐdp l. ApÐdpd fpnpqv$ l] l. hl sp ep ed fpnpqv$ ìehlpf ek l. A sf õhê$ l Dkd sp husfpnsp cfu l. Z husfpn, Z Ap v$, Z ip rs, Z õhãr>sp, Z âcysp A ku A s A s i[¼sl$p c X$pf l. DkL$u rô$ lºc, "DkL$u rô$ Ab Q sþel $ sg f lu gnu l.' Aplplp..! rs>kl$p A sf rô$ lºc, hl rô$ sg, sg ep u sghp, pspg. A L$ kdel$u ep el $ rkhpl$p Å sg l hlp kdql$sul$u rô$ gnu l. Aplplp..! sg pd sghp. sg.. sg. pspg.

30 16 Ad s bp ^ (cpn-1) S> k pspgd NlfpCd Ås l. A k ApÐdp A L$ kdel$u ep e rô$ kçel¹$, DkL$p rhje ep el $ A v$f pspg NlfpCd Öìe fp X$p l, ep el $ ur> X$p l DkL$u rô$ L$f p. Aplp..! hl "sg f lu gnu l.' ^d}l$u rô$ sg f gnu l. ep e f l]. Aplplp..! L$qW$ L$pd l. "Dkd qfzrs A L$d L$ lp NC l.' ^d} kdql$sul$u Qp NyZõ p d DkL$u qfzrs ep u ep e, hõsyl$u Å ep e l hl ep e ÖìeL $ kþdym lp NC. Dkd A L$d L$ lp NC A kp L$l d Apsp l. A L$d L$L$p A ql$ ep e Å fpn f TyL$su u, hl ep e õhcphl$u Ap f Apeu sp A L$d L$ lºc A kp L$l d Apsp l. ep e Ap f Öìe v$p p L$cu A L$ l] lp s. Aplplp..! NS>b bps l! ep e-ahõ p ep e flsu l, ^ yh ^ yh flsp l. ep e-ahõ p ^ yhl $ D f rsfsu l. Aplplp..! k ÿd bps l, cpc!... kçeáv$i Aplplp..! DkL$u rô$ sgd lp su. kdql$s l ep e, f sy DkL$u rô$ sg-^ yh f l. Bkrge DkL$u rô$ sgd NC. D f l] flu. D fk r L$g NC. ep ebyqù cu r L$g Neu. fpn, yîe- p, v$ep-v$p L $ rhl$ë L$u byqù r L$g NC. Aplplp..! A v$f sg, Öìe rô$l$p sg Å l.. Aplp..! gp L$d sp pspgl$p Ñp gnsp l, el pspg v $kfu ÅrsL$p l. rs>kl $ sgd n ÓL$p A s qv$msp l, cphl$p A s l] l. hl ¼ep L$lp? n Ó sp ifufâdpz l. f sy cph A s-a s l. su L$pgL $ kdek cu A sny p ApÐdpd NyZ l. A L$ k L $X$L $ Ak e kde Åe. A k su L$pgL$p rs>s p kde l, Dkk A sny p A L$ Æhd NyZ l. Aplplp..! A k sg f ( rô$) NC l. kdql$sul$u rô$l$u ep e sg f l. A s NyZL$p A L$ê$ A kp Öìe f NC l. k ÿd bps l, cpc! "Dkd qfzrs A L$d L$ lp NC l.' A L$d L$L$p A el. ep e Ap f Öìe, kpdpþe Ap f rhi j A L$ l] lp Ås. kçeáv$i rhi j l Ap f Öìe kpdpþe l. kpdpþe Ap f rhi j v$p rdgl$f Öìe l. g ql$ rhi j ep e kþdym Neu, kþdym, sp A L$d L$ lºc A kp L$l d Apsp l. bpl$u A L$d L$ lp su l]. Aplplp..! k ÿd rhje l, âcy! A L$d L$ (L$lp g ql$ ) ep e sp ep e l. ep e sp ^ yh f ep e l. hl ep e Ap f ^ yh L$cu A L$ l] lp s. ¼ep ql$ ep e l hl DÐ pv$-ìee õhê$ l Ap f Öìe l hl ^ yh õhê$ l. ^ yhd DÐ pv$-ìeel$p âh i l]. Aplplp..! Ap f ^ yh DÐ pv$-ìeed Apsp l]. kds>d Apsp l? cnhp! el sp cnhp L$u bps l, bp! Aplplp..!

31 bp g A L$ kdel$u ep e- rô$ Öìe f gnu, DkL$p ÖìeL $ kp hl ep e A L$d L$ lp NC, A kp L$l d Apsp l. A kp L$l d Apsp l, bpl$u A L$d L$ lp su l]. ¼ep? ql$ hõsy kpdpþe-rhi j l. âðe L$ hõsy kpdpþe-rhi j (l ). sp rhi j ep e, kpdpþed A L$d L$ lp Åe sp AL $gp kpdpþe fl Åsp l, DkL$p Å hpgp l] flsp l. Aplplp..! rhi j ep e l. ^ yh kpdpþe ról$pg l. sp rhi j ep e ÖìeL$u rô$ L$fsu l, A u l]. k ÿd bps l, âcy! Acu sp gp N q¾$epl$p X$d gn Ne l. sòh sp blºs v $f fl Nep. Aplplp..! "Dkd qfzrs A L$d L$ lp NC l. Q sþe-sgd lu kls> rô$ l.' Aplp..! ^d}l$u.. k ÿd X $Np, âcy! A v$f Q sþesg l, Q sþesg. A L$ kdel$u ep el $ ur> -A v$f Å sg l, Dk "Q sþe-sgd lu kls> rô$ l.' Dkd õhpcprhl$ rô$ l. rô$ lºc bpv$d qafk rô$ L$f u X$su l, A kp l]. rô$ hlp NC sp A L$d L$ (lp NC). Aplplp..! k ÿd bps l, âcy! Aplplp..! Dkd "Q sþesgd lu kls> rô$ l.' "õhp yc rsl $ L$pgd...' Ab ¼ep L$ls l? S>b ^d}l$p Ýepsp, Ýep Ap f Ýe e su (c v$l$p ) c gl$f A L$ A ychd S>b Apsp l, sb Dk el Q sþe ^ yh Ap f el ep e, A ku v$p bps l] flsu. A ychd gu lp Åsp l. g ql$ blºs p X$u v$ fl $ rge. Qp - p Qh d L$p C-L$p C bpf. R>Ì $ Ap f kpsh d sp låfp bpf, A sdy lÿs d R>Ì $-kpsh d låfp bpf r rh L$ë (lp Ås l ). A L$ A sdy lÿs d. A sfl$u v$ipl$u bps l, cnhp! Aplplp..! elp L$ls l, "õhp yc rsl $ L$pgd...' ¼ep L$lp? Ýep L $ L$pgd rô$l$p rhje Å Öìe-hõsy l, DkL $ Ýep d S>b gn Nep, sb ep e fk gÿe R >V$ Nep Ap f ep e Öìe f TyL$ NC, Dk L$pgd cu rô$ sp sg f lu l. õhp yc rsd cu rô$ sp Öìe f lu l Ap f "Ap f bplf D ep N lp sb cu...' ¼ep L$lp? rhl$ë Apep l. iycpiyc rhl$ë cu Apsp l. iyc Ap f Aiyc fpn kdql$sul$p Apsp l. sp cu DkL$u rô$ Q sþe f l, rô$ Öìe f l. dydyny :-.. DÑf :- Öìe f rô$ l. rhl$ë Qpl sp iycpiyc lp, g ql$ rô$d sp cnhp ^ yh lu hs sp l. rô$d rhl$ë l] l. rô$l$p rhje rhl$ë l]. Aplp..! rhl$ë pd fpn. Aplplp..! ïgp L$ el Ap Nep. ql$ku rgmp l, el Y$ p. ql$ku rgmp l ql$ el Y$ p. Qud cpc rgmp l? ql$k rgmp

32 18 Ad s bp ^ (cpn-1) l? Apep l. Bkd k el bp g Y$ p. ql$kul$p pd l] l. ¼ep L$ls l? âcy! rs>kl$u rô$ âcy f NC.. Aplplp..! DkL$p A ychl$pgd cu rô$ hlp l Ap f A ych lp Ap f rhl$ë Apep, Mp - u L$p, Qg -bp g L$p, Af..! gx$pcl$p (rhl$ë Apep). bplºbg Ap f cfs Q¾$hs}, v$p p kdql$su. v$p p gx$pc L$fs. qaf cu rô$ ^ yh f u. Af..! âcy! Aplplp..! v$p p gx$pc L$fs, v$p p kdql$su. v$p p Dk chd dp n Å hpg. Aplplp..! gx$pcl $ h¼s fpn- Ü j Apsp p, g ql$ rô$ sp ^ yh f u. ról$pgu cnhp k[ãqv$p v$ âcy ks¹ r Ðe fl hpgp rqv$p v$ op Ap f Ap v$l$p khp N v$qfep, khp N kdyö. A kp Å âcy ApÐdp, gx$pcl $ h¼s cu Ýe e- rô$ Öìe fk l] lv$su. Aplplp..! kds>d Apsp l? Aplplp..! el sp dy L$u bps l. rô$ Qpl sp A ychd lp sp cu rô$ ^ yh f l. A Ýep d, Ýepsp-Ýep L$p (rhl$ë ) R >V$L$f Ap v$l $ õhpv$d Apep lp Ap f r rh L$ë lp, Qp NyZõ p d cu r rh L$ë lp sp l, sb r rh L$ë spl $ L$pgd rô$ sp ^ yh f l. ep ed r rh L$ë lºap. Ap f rhl$ë Apep sp cu rô$ sp ^ yh f l. rhl$ë Apep, Af..! gx$pcl$p Apep. cfs Q¾$hs} kdql$su, 96 låf ul$p cp N. 96 låf. qaf cu rô$ ^ yh f u. dydyny :- rô$ dp.. DÑf :- kçeá rô$. dydyny :- rô$ ep u Qny? DÑf :- Qny rb pl$p. kdql$sê$ u Qny. lg sp hl L$lp p. rô$, ÖìeL$p L$byg L$f hl rô$. el Ap Md ¼ep l? ^ g l. el Ap ML$u gl$ TbL$su l Dk ApÐdp l] L$f kl$sp. Aplp..! ApÐdp A rkhp A s fs>l$z l, A L$ fs>l$zl$p cu bv$g l] kl$sp. ip d sp hlp sl$ pw$ l, kdekpfd sukfu Np p. A L$ Öìe v $kf ÖìeL$p Qy bsp l], õ i l] L$fsp, R >sp l]. kdekpf, sukfu Np p. "E Îm{UÀN> JXmo'. E Îm{UÀN> JXmo g Amo gìdëw gw Xamo bmojo& ~ YH$hm E Îmo VoU {dg dm{xur hmo{x&&3&& Bk Np pl$u V$uL$pd Ad sq ÖpQpe L$ls l ql$ L$p C cu ApÐdp, L$p C cu fdpïl$p L$cu R >sp l]. L$d ApÐdpL$p (R >sp l]). Aplplp..! ApÐdpL$p L$d R >sp l] Ap f L$d L$p ApÐdp R >sp l]. Af..f..! el bps. hõsyl$p õhê$ el l. bpl$u

33 bp g sp kb ìehlpfl$u bps l, fdp el l. A L$ sòh v $kf sòhl$p (R >sp l]). el A N gu l hl L$pNS>L$p R >su l A kp l]. ¼ep ql$ DkL $ fdpïl$p Ap f Bk fdpïd A L$v $kf d Acph l. Aplplp..! k ÿd bps, âcy! Dkd elp L$ls l ql$ D ep N S>b õhp yc rsd lp. kdql$sul$p D ep N Ýep d Ap v$l $ h v$ d AL $gp lp, bk. rhl$ë l] l, r rh L$ë (l ). Dk L$pgd cu rô$ ^ yh f l. Ap f rhl$ë Apep, Mp L$p- u L$p, Qg L$p, sp cu rô$ sp ^ yh f l. gx$pcl$p rhl$ë Apep sp cu rô$ ^ yh f l. î rzl$ fpå L $v$d dp p ap X$L$f df Nep. rô$ ^ yh f l. kds>d Apep? A v$f kçeáv$i L$p rhje ^ yhl$p L$X$ rgep l. Aplplp..! k ÿd bps l, âcy! el L$p C L$lp u l] l. el sp fdpðdp su gp L$L $ p L$lp l. bl hlp. kud ^f cnhp L $ pk, hlp k Ape l. p X$u k ÿd bps l. p X$u dpep lp Neu u Bkrge u lp Ne. el kb D L $ hq l. A v$fk Apep lºap. hlp L$p A v$f A ychd Apep p, hl rgm rgep Nep l. ¼ep L$lp? "õhp yc rsl $ L$pgd...' õhp yc rsl $ L$pgd kds>? Ýep. ApÐdpL$p Ýep gn Nep lp. cg Qp - p Qh d lp. kpsh d sp lp sp lu l. R>Ì $-kpsh d sp Ýep d lu lp s l. g ql$ Qp - p Qh d cu L$cu-L$cu õhp ych r rh L$ë D ep N lp sp l. Dk L$pgd cu rô$ sp ^ yh f l, kçeáv$i sp ^ yh f l. Ap f "bplf D ep N lp sb cu sg fk rô$ l] lv$su,...' Aplplp..! rô$l$p rhje ^ yh l, ^ yh. L$qW$ bps l. "^yxëw pñgxmo Ibw'. 11h] Np p, kdekpf. c sp pd ról$pg Å QuS> l, DkL $ Apîek kçeáv$i lp sp l. v $kfp L$p C D pe su L$pgd l] l. Aplplp..! "^yxëw pñgxmo' c sp pd ról$pgul$p Apîe L$f k, "^yxëw pñgxmo Ibw gå m{xæ>r hd{x Ordmo'. sbk kdql$s rô$ DÐ ß lp su l. d g QuS> el l. sbk rô$ Å ^ yh f Neu, bplfd rhl$ë Ape sp cu rô$ sp ^ yh f lu l. Aplplp..! A L$ R>p V$u gx$l$u lp ep gx$l$p lp. DkL$u dp L $ kp lp. Ap f bplf blºs gp N lp. DkL$u dp v $f Qgu Neu. gx$l$u rbr>x$ Neu. el sp âðen v$ Mp p. Dk gx$l$ul$p R>s, s L$lp L$u l? d fu dp. s fp pd ¼ep? d fu dp. d fu dp.. d fu dp.. A L$ lu fv$. s fu kl gu L$p? d fu dp. s fu Ngu L$p -ku? lqp v$ sp hlp R>p X$ v$. s fu N u L$p -ku? d fu dp. A L$ lu bps, d fu

34 20 Ad s bp ^ (cpn-1) dp.. d fu dp. BkL $ rkhp v $kfp Ly$R> l]. A k kdql$sul$p A kçeáv$i d ^ yhl $ rkhp rô$ L$l] bv$gsu l]. kds>d Apep? Aplplp..! "õhp yc rsl $ L$pgd ep bplf D ep N lp sb cu sg fk rô$ l] lv$su,...' sg A p s¹ ^ yh. DÐ pv$-ìee-^ yhey¼s ks¹. DÐ pv$-ìee l hl ep e l, ^ yh l hl Öìe l. ÖìeL $ v$p âl$pf. A L$ âdpzl$p Öìe. ról$pgu Öìe Ap f ep e rdgl$f âdpzl$p Öìe l. Ap f r òe el$p Öìe- ep el$p R>p X$L$f Å QuS> flu hl r òe el$p rhje l. k ÿd bps l, cpc! ¼ep L$lp? qafk. A L$ kdel$u ep e l, DkL$u rô$ Öìe f lu l. ep el$u rô$ ep e f l] l. kdql$sl$u rô$ kdql$s f l] l. Aplplp..! DkL$u rô$ A v$f ^ yh f l. bp! L$cu âeð ql$ep l]. bpü q¾$epl$p X$L$u âh rñ ApX $ aºfkv$ l] rdgsu. Aplplp..! el cnhp A v$f r rh L$ë cnhp rhfps>sp l. Dk f Å rô$ lºc, DkL$p rhl$ë bplf Aph sp cu rô$ lv$su l]. Aplplp..! Af..! cfs Q¾$hs}. 96 låf ul$p cp N. 96 låf ul$p cp N, qaf cu kdql$su-nprel$ kdql$su. Aplplp..! cp NL $ h¼s cu rô$ ^ yh f l. Qpl k kpfl $ cp Npqv$ lp, A[õ fsp lp Åe, g ql$ rô$ sp A v$f ^ yh f X$u l. kds>d Apep? rhje p X$p k ÿd l. kpv$u cpjpd sp L$ls l. Aplp..! vy$r epl$p L$lp ApÐdpL$u X$u l. d L$lp ÅJNp, el v$ l R>p X$L$f? v$ l sp R> V $Np, ApÐdp sp r Ðe l. elp k L$lp Åe Np? L$lp Åe Np Bk Qp fpkul $ Ahspfd? Aplp..! L$cu Dk rhqpf l] ql$ep l ql$ el v$ l sp R >V $Np Ap f ApÐdp sp l. ApÐdp sp ról$pg l. elp -k L$p C v $kf chd sp Åe Np. Bk chl $ sp p X $ kpg fl , 60 r L$g Ne, Dk Ap f l] r L$g N. qx$sæ! 50 r L$g N? Aplplp..! elp k fgp L$d L$l] Å p l. S>lp L$p C kp^ l] l, bplfd L$p C lqp hpgp l] l. dydyny :- hlp L$p C qfís v$pf l] l? DÑf :- hlp L$p C qfís v$pf cu l] l Ap f râe cu l] l. S> Ngd kyhf lp L$f S>Þd g. L$p Ap lp L$f S>Þd g, tqv$u lp L$f Ahspf g. Aplplp..! âcy! sy rhqpf l] ql$ep l. Aplp..! ur>g A s chd L$lp -L$lp chd vy$:m cp N, Dk epv$ l] ql$ep l. hpqv$fps> dyr.. e õsp Ó l? A L$ucph õsp Ó. Dkd ApQpe L$ls l, d ur>g chl $ vy$:mp L$p epv$ L$fsp lÿ... e sp dyr l, su L$jpeL$p Acph l, Ap v$ l. g ql$ L$ls l ql$ d S>b c sl$pgl$p