"! #%$'&)(+*-,/.10 O \ ]'^S_Q`Macbedfg_Qhiaj^ k limonqpsr5tumovtxwzy {oti

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download ""! #%$'&)(+*-,/.10 O \ ]'^S_Q`Macbedfg_Qhiaj^ k limonqpsr5tumovtxwzy {oti"

Bản ghi

1 "! #%$'&)(+*-,/.10 O \ ]'^S_Q`Macbedfg_Qhiaj^ k limonqpsr5tumovtxwzy {otiy psrlnq}elgw~ RwGtIyq~ psmrnƒtur lmpu y lim }orqpi ~ˆv lgvš Œyq Žl-rqpxŠRpsyƒ tum lir pi gli slgrg s~ mcnqps l witxñ l nqyq olgnql ñ }ElGwi~ RwGtIy ~ pxmonatsrql>mžpsya}žr pi ~ˆv l vjpxrmyq ol }Žr psšsr tu lir otsn nqps lrql tsnqpsmyqpšeliœ ~ lg slvyq otuy yq ŽlG tsrql~ mowpxrqr lgwyg ž5~ movž~ mžšpx{ y yq olewpsr r lgwzy ñ }ElGwi~ RwGtIy ~ pxmon~ˆn slgrq Ÿ~ }Epsrqy tsmxyj ~ yq temžli r psšepuy }ŽœˆtIyq psr V > Ž~ˆn }Žrqps lgwy>r lg {Ž~ r lgng spx{ y pj RmovVyq Žl ñ lnq}rl w~ Rwituyq~ psmong pxr>yq Žl ŒlGn witsr y lgn>r psšepuy ni > Žlir l8tur lyq orqlgl }Žr psšžœ li n ~ m y Ž~ nœ}žr pu l wzyg > ol or n y y gpcr lg {Ž~ rql8 sps{vy p lgñ yq~ ª tuyqlmy Žl/ pxrq >tur vœ SpI xli limyltsmov)yq{orqm txwiw{or txw~ lgn+ps y ŽlAr psšepuy ƒ > ŽlMy Ž~ r v}orqpxšžœ lg {oñ l n y Žl8r lgnq{žœ y n ps Myq Žlj}Žr li ~ px{on>y gp yqptsw Ž~ li xl }Žr lgw~ˆnqlrqpxšrpsy«pi sli lgmxy n pxrœtum ~ myqlgrql n y ~ moš ts}ž}žœ ~ wgtiy ~ pxm' li psr l xps{ {Ž } yqp yq Žl}Žr psšžœ li ng M ŽpI gli slgrg Qr lgtxvyq ŽlVr psšepuy otur v >tur l tumov ñ ps y gtsrql)~ mrn y rq{owyq~ psmon>}orqpi ~ˆv lgvšrlgœ pi ± `Mb² `M³ ]'^µƒ_5`/dfg_qhiaj^µ > ŽlŒr psšepuy n>tur l r tušs~ œ l)tsmov wgtum l tsnq~ œ ŠEl)vŽts tušsl vc~ L otsmov œ lgv ~ }Žr ps}elir œ x M spx~ v v rqpx}ž}ž~ mžšey Žli - ~ˆw ~ mošeyq oli Apxrjœ lyqyq~ mžš y Žli wips lv~ myqpwpxmy tswyj ~ yq gtuyqlir ¹ tu xlnq{žr lyq Žl Ž~ˆw V xps{tur l)yqlgñ yq~ mžš ~ˆn wœ lgtsmº ots~ r«tsmovwitsrq}ely ošelir n yqlimrvsyqp šxly-ñ yq{ow j~ m y Žl ŽlGliœˆnAtsmov }Žr li slgmy5y Žl«r psšepuym r ps» pi ~ mžš}žr ps}elir œ ¼ L½¾ yqlgñ yq~ mžšjpsm t y tušoœ l«yqps} ts sl)ñ {Žr l y ŽlŒr psšepuygv p œrps Vy Žl«lGmovcps +yq Žl«y tsšžœ lx ½¾ ƒ spx{ tur l«{onq~ mžš y ŽlŒr psšepuy>tiy> Žps lœ ts sl)ñ {Žr l«xps{žrg}ely n>tsrql mopuy tur ps{žmovcšrl witu{rñ l yq ŽlG ~ œ œƒtuỹ y tsw yq olrqpxšrpsy>pxmowl~ y«n y turqy n> pi ~ mošo À œˆtsñ yq~ˆw wpsmy tu~ mžlir n/tur l ŠEl }Žr pi ~ˆv l vs psr/l tsw r psšepuyg 5Á ŽlGm mžpuyg{oñ ~ mžšy Žl«r psšepuy psrm ŽlGm8y r tsmoñ }Epsrqyq~ mžš)~ ya ŒÂsÁŸ 5ÃkS{onqlgyq Žl wipsmy ts~ mžlgr nly ptä xps~ˆv8txwiw~ˆv lgmxy tuœžvžts tušsl yqp yq ol)r psšepuy ½¾ 5 xps{ liå }RlGrq~ limowil otur v >tur l«}žr psšoœ lg n wipsmy txwzy>yq ol L 8 Æ

2 Ç È a8éi_e² `M³ ]'^µƒ_5`/dfg_mhaj^µ Ã/ps{ wgtum v pi moœ ptsvyq ŽlSñ ps y gtsrql8}otsw Itušxl psr«yq ŽlSrqpxŠRpsy r ps Êyq Žl wœˆtsn n gliš }otsšsl psr r ps Ë ỹ y }'ÌÎÍsÍÄ v ~ slgmxy wips > Žl}otsw Itsšslctuœˆnqpe~ mrwœ {ov lgnj{onqlirj tsm {otuœ>tumov ~ myqr p v {owyq~ psmyqp Œk ½qÏ:ky tu } À r psšsr tu ~ mžšo œ œo}žr psšxr ts n5y otiyg spx{ rq~ yql ~ œ œošel«r ~ yqyqlim ~ m Œk ½qÏ ky ts S}ƒ Q > ol œ tsmžšs{rtušsl ~ nm xlir lgtxñ jtumov xps{ witum œ lgtsrqms~ y-š jœ p px ~ mžštiymy Žl«n tu }Žœ l ñ px{žr wl wp v l nq}žrqpi ~ˆv lgv ~ y y Žlr psšepuyg li psr lq sps{wgtum{onqlqyq ŽlAnqpu y >tur lq spx{œmžlglgv)y p wpsmomžlgwyltgyq ŽlArqpxŠRpsyEy p«t>á ~ mov pi n txw Ž~ mžl8{onq~ mžš yq ol8}žr pi ~ v l v ñ lgrq~ˆtuœ5witsšžœ lx ½Ðmonqlirqy«y ŽljÑuªY}Ž~ melgmov pu My ŽljwGtuŠŽœ l8~ myqp yq ŽlcÏ Ò ¹ Æ nqlir ~ tsœƒ}epsrqyœps /yq ŽljÁ ~ mrv pi n«txw Ž~ mols Ï-psmŽmŽl wzyœyq ŽlSÓuª¾}Ž~ m limoveyqpcy Žl rqpxšrpsyg > ŽlcwipsmŽmolGwzy psr~ˆnœ p wgtiy lgvÿpsmôyq Žl ŠRpsỹ yqpx Õps -y Žl rqpxšrpsy ŠRliy -lglimôyq ol y -p ŽlilGœ ntsmovÿyq Žl ŠŽœˆtsw ~ r lspxmôyq Žl ÓsªY}Ž~ môlimovnq Žps{ŽœˆvŸ}Rpx~ myyqpi >tur vžn«yq Žl r psmypu yq Žlr psšepuy žžr ps ¹ k ª¾ Òkc}orqpx S}Žy psr> r ps Öy Žlrq{om lim {~ mvá ~ mov pi ngy }ElsÌ n y tu }R lå l Í Æ > Ž~ ncps}elimonctsm lgv ~ yqpxrc ~ mrv pi Ê~ m Ž~ˆw sps{ wgtumøy }Rl xps{žr wip v ls C > ŽlŸÍ Æ }otur tu ly lir lgtsmongyq RtIy spx{žr nqlir ~ tsœ'witušoœ l~ˆn wpxmžmžlgwyql v y pï Ò ¹ Æ /žopsrœï Ò ¹ S{Rñ l Íu 5 > Žlir l tur l> slir li ØlGvŽ~ y psr/wpx tsmovžn5y otiym spx{swgtumslå lgwi{ yqliª'}žr lgn nmž Æ y p)œ lgtsrqm tušeps{ y y Žli Ù pi C sps{ wgtumvyq{žr myq ol rqpxšrpsy }RpI glir pxm' >ÚÛÝÜ8Þ ßàgá â à ã' > ol œ txn y }orqpxšsr tu v pi mžœ pxtsvžlgvsyqp8yq ŽlŒrqpxŠRpsygñ y tä n/~ mc~ y n- li psr jlg slgm ti y lir-yq ŽlŒ}RpI glir-~ nayq{žr mžl v pu Q lcwgtur l {ŽœM~ spx{ôv pxm'ä y mopi» otuyyq otuy }Žr psšsr tu åvžpl nšelgwits{onqljy Žlcr psšepuy tä n y turqy> pi ~ mžšo ƒpsyql n y y Žlœ ~ mž ŠRliy -lglimvyq Žl wips }Ž{ y lir tsmovcy Žlr psšepuy }Žr lgn ngæx «Â :½ æž Q½¾ Q sps{ šsly>æ tur v gtsrql Ù puy>žžpx{žmovžæjlir rqpxr/ lgn nqtsšsl«w olgw Syq Žlnqlir ~ tsœrwitsšžœ lœwpxmžmžl wzyq~ psmvtumov ts slnq{žrql)y ŽlrqpxŠRpsy ~ n>}epi -lgrql v pxmvtsmov yqr tuštu~ m' ƒpôœ ptsvøtum lå ~ ñ yq~ mžšnqps{žr wl oœ lv}orql nqn æs ŒÂ çâlæž Ã/ps{ witum yqr nqps lpu «y Žl ñ px{žr wil«rœ l n }Žr pi ~ˆv l vc ~ yq yq olrqpxšrpsyº yq Žl ñ l tsrql)yq olpsmžl n> ~ y kž jliåy limonq~ psmon ¼z ƒpjrq{žm yq Žlwp v l)œ pxtsvžlgvríäy }ElGvc~ m yq Žlw{Žr r limy-l v ~ y psr> ~ mov pi }Žr lgn n-æx «Â éè«æž ÚÛÝÜ8Þ ßàgá â à ã< > Žlwp v l)~ˆn v pi mžœ pxtsvžlgv y pjy ŽlrqpxŠRpsyg~ mtj lg %ñ l wpxmovžng 5Á RtIy otu}ž}elimrn mžlå ycv li}elimrvžn limyq~ r liœ psmø sps{or wip v ls ½¾ Œ spx{~ moñ yqr {owzy lgvyq Žlr psšepuy yqp SpI xl>~ ya ~ œ œo pi sl>~ S l v ~ tuyqlgœ x Q > olir l psr ls s~ ya~ˆnm~ }Rpxr y tumymyqp ts sl ñ {orql>y otiy/y Žl

3 rqpxšrpsy>~ˆn>mžpsy ~ m ts}rpñ ~ yq~ œ' rqpx çtsr ts~ nqlgvvñ à ÚÜ ãã/ps{j tä Rmov8~ ym{onql {Žœ y p)ñ y tsr ymtuœ œ pu o xps{žr5}žr psšxr ts nl ~ yq t«œ p ps}8 >tu~ yq~ mžš psr psmol)ps Ly ŽlŠŽ{Ž }Elir n>yqp šxly Ž~ yg A > Žl) pxœ œ pi ~ moš wip v l ~ œ œƒv p y otiy Ì êuëìsíoî ïžðxñ ò óžô õ êö ø ë ìuíoîoöxñò óî ì ø ò ó<òäøgù úeòäñrûøü ý îoðsìeûsöþäý ý õvÿoðrò ø: xñ ûiøžðxñ øxì î ûsöxñ sì ø[þäô Rþýxò õ ó+ò ø<òuð êoò ö î ñ söoû ûxñ ÿoðoòäøuë ìuíoî>ù îoðsìeûsöþäý ý ý õoðrò ø: xñ»þéûsösóžú òi :êuë ìuíoî%ø oösóøí<ðrògó!"ú ö õ I ë ìsíoîžöxñ#+òäøûiøžðsñ ø í<ðrò óéî ñ "$ ñžðäí $søøÿoðròäøië ìsíoî í<ðoò ó!"xú öaù % % % % % % % % & ' `Ma)(+*³-, ]/.10a8`Q² `Mb32 a-4s³-, ³«^ _65Õf f d`m f87 > ŽlS psr gtsr v pi slg limy)ps Ay Žl rqpxšrpsyœpu y limv li}elimrvžnpsm yq ŽlS r ~ wyq~ psmôpu /y Žl)9op psr ñ gliœ œƒtsngy Žl8tuœ ~ šsmž limy pu 5yq olrqpxšrpsy ŽlilGœ ng / > Ž~ˆn }Žr psšžœ li tsnq ng xps{vyqp v lgnq~ šxmtj lyq op vžpsœ psšs pxrgì Æ ¼My lgñ yq~ mžšsyq ŽltswGw{Žr tswi pu 'y Žl) psr gtsr v pi xli limy n-pu yq Žl ŒlGn witsr y lgn>r psšepuy:žtsmov s¼glgñ yq~ tiy ~ mžšsy Žl tswgw{žr tswi pu ƒy Žl ŽlGliœ'lGmowp v lgr ng > Žl rqpxšrpsy n wgtumšelc~ mrn y rq{owyql vôyqpe pi sls pxrq >tur v Š ñ }ElGwi~ ~ mžšyq ol psœ œ pi ~ mžš wps tumrv ûsöxñ sì ø»þäô Eþ;ý< = ê>sÿ ë? ø ë? øžö> «wiwipsr v ~ mžš yqp y Žl8 tsm{rtuœƒl tsw ~ mowr li lgmxy)wpsr r lgnq}rpxmovžn>y pbaž w Ã/px{Žr y tsnq ~ n>y ps omovvps{ y ~ 5yq Ž~ˆn ~ˆn wpsr r lgwzy > ŽlrqpxŠRpsy>tsœ nqpj Rtsngy gpj ŽlGliœ'lGmowp v lgr n-y otiy }Žr pi ~ v l)~ m psr tiyq~ psmtušeps{žy> opi 8{ow y Žl ŽlGliœˆn/ otä xl tswzy {otuœ œ yqr tä slgœ l v+ LÃ/ps{cnqlGwpxmovjy txñ S~ nmyqp omrvctwpxrqr liœˆtiy ~ pxm ŠRliy -lglimjyq Žlgyq olgm {Ž jšrlgrqpu RlGmowp v lgr5yq~ˆw nqtsmov y Žl>m {Ž 8ŠElirQpu <wlgmxy ~ liyqlir nlyqr tä slgœ l v psr v ~ ElGrqlGmyC9op psr ñ DFEHG IJIKLMONQPSRTI ã t v l nqwirq~ } y ~ pxm pu xps{žrj Sliyq Žp v pxœ pxšs x 5 xps{žrsñ px{žr wlcwp v lx tumovvy gpcšsr tu}o on>rqlg}žr lgnqlimyq~ mžš spx{žr lgtxñ {orqlg SlGmy ng > > olå ª¾tuÅ ~ˆn ps 5y Žl Rr ñ y«šsr tu}o ñ Žpx{ŽœˆvrqlG}Žrql ñ lgmy+yq Žl-}otur tu ly lir'šx~ xlim)yqp yq ŽlVU Wwips tumovtsmov)yq ola ª¾tuÅ ~ n'nq Žpx{Žœ v X

4 rqlg}žrql ñ lgmy yq ŽlSv ~ˆn y tumowilyqr tä slgœ l v~ m wilimyq~ ly lir ni «> ol Å ª¾tuÅ ~ n ps Myq ŽlSñ l wpxmov šsr tu}o ñ Žpx{Žœˆv rqlg}žrql ñ lgmy5y ŽlŒvŽ~ ñ y tsmowl>y r tä xliœ lgvs~ mcwilimyq~ ly lir natumrv8y Žl«ªÐtIÅ ~ˆn5yq ŽlŒm{o 8ŠElir pu Q ŽlilGœƒlimRwp v lir>y ~ w ng gk {ošž ~ yœtxvžv ~ yq~ psmotsœ'šsr tu}o on-yq otuyœñ opi éyq ol8nqts lrqlgœ tuyq~ psmon ŠŽ{ yg psr-y -p8vž~ <lir limyy9op 5žopsrglÅŽtu }Žœ ls ~ L sps{v ~ vcyq Žl«or n yglå }RlGrq~ limy psmv sps{or v lgnq yqr v px~ mošjy Žlpuy Žlir>y gp psmvœ ~ mžpxœ lg{ž ÊtsmovwGtur v ŠEpxtur v+ Á otiy«wipsmowiœ {onq~ psmon wgtumv sps{v r tä é r ps çyq Ž~ˆn lå }Elir ~ lgmxy[z ÁÔps{ŽœˆvV spx{vn tä yq RtIy yq Žl ŽlGliœ'lGmowp v lgr ngps Ly Žl «l nqwgturqyql n-r psšepuy tsrqltswgw{žr tiy l\z À rql v ~ wy tsšžœ lz ] Úâ à ã'ã/px{žr«}orqpxšsr tu ñ Žpx{Žœˆv ŠRljrqlGœ tuyq~ slgœ ñ ~ }Žœ ls ½¾yŒmŽlGlGv mžpuy)}rlgr pxrq 1tuœ œ pu <yq Žl ñ lœ lgtsnq{žr li limy n/tiy/y ŽlŒn tu l>y ~ ls QÃ/px{cwitsm }Ž~ w jyq ol rqpxšrpsya{ž} tsm }Rpñ ~ yq~ psm ~ yvšrli psr leli xlir yqr ~ˆtuœŒtsmov spx{éwitsm rq{žm y Žl }orqpxšsr tu j{žœ y ~ }oœ l yq~ Sl ni l witu{rñ l pu )wipsmowi{žr rqlgmow ~ˆnqnq{ŽlGnG -wips tumovon8y otiy r lgtxvyq ol Ätsœ {olgnspu Œyq Žl ŽlGliœ limrwp v lir n tä rqliyq{žr m~ mowipsr rql wzy ~ mrn y tumy tsmžlipx{ongrql ñ {Žœ y n ~ 5yq Žlr psšepuy ~ˆn> pi ~ mžšr À turqygps 5 xps{žr }ŽrqpxŠŽœ li ~ˆn>yqpS omrvvts >tä yqp v l tuœ+ ~ yq y ŽlGnql~ n ñ {olgng ^ ' `Ma)(+*³-, ]Q]/.`_Ød`/^ hi^ba f f d`m f87 > ŽlŒ}orqlG ~ ps{rn/}žr psšžœ li vžlgtuœ y- ~ yq psr gtsr v pi xli limy n-psmoœ x lir l y Žl«p wi{ong~ ngpsm yq{žr mong «šxts~ mô spx{žry txñ ~ˆnyqp v l ñ ~ šsmtv lyq op vžpsœ psšs e psr lgtsnq{žr ~ mošy Žl yq{orqmž~ mžš tswiwi{žr tsw ps ƒy ŽlrqpxŠRpsyG / > Žl)y {ŽrqmRn ñ ops{žœˆv ŠEl}Elirq psr Sl v ~ m}žœˆtswlx > ŽlŒr psšepuy n>witumvšel)~ moñ yqr {owzy lgv yqpjyq{žr mvš cnq}elgw~ ~ mošjy Žl) psœ œ pi ~ mžš wpx S tsmovžn ûuöxñsì ø[þ ô EþýQcÄêd=ú ö>$ ñ ö öoû õøì ñó"êöx ø ûuöxñsì ø[þ ô EþýQciñe=ú ö>$ ñ ö öoû õøì ñó%ñ<ò\$ ø > Žl rqlgœ tuyq~ psmonyq otuy8tur l ~ myqlgrql n y ~ moš ~ my Ž~ n8witsnqlctur l ŠEly glilimôy Žlc}otsr ts SliyqlGr n pu 5yq ŽlBU æuœˆæ WƒtsmovU æsr æwƒwpx S tsmovžn tsmovyq Žl8txwzy {otuœ+y {Žr mtsmžšsœ ls - œˆñ pr ŽŠRliy -lglimvyq{orqm tumžšxœ ltumrvcy Žlm {Ž 8ŠElir ps Lœ l y«tsmovvrq~ šs y limowip v lir>y ~ w ng DFEHG IJIKLMONQPSRTI ã t v l nqwirq~ } y ~ pxm pu xps{žrj Sliyq Žp v pxœ pxšs x 5 xps{žrsñ px{žr wlcwp v lx tumovÿ ps{or šsr tu}ž RnrqlG}Žrql ñ lgmyq~ mžš sps{or Sl tsnq{žr li limy ng è lg}rl tiy ~ mžšy ŽlcliÅ }Elir ~ SlGmy n psr v ~ ElGrqlGmyC9op psr ñ psmotsœ+~ mvyq o~ n wgtsnqls Á otiy/wpxmowœ {onq~ pxmonqwitsmj xps{jvžr tä r ps Ýyq Ž~ˆnQlÅ }Elir ~ limy[z «rqlgy Žl>œ li yatumovjrq~ šs y yq{žr mon ps ƒyq ol «l nqwgturqyqlgn>l {otuœ œ tswiwi{žr tiyqlz À r lgv ~ˆwzy tušžœ l\z Ó

5 f ' `Ma)(+*³-, ]Q]5]/. ' d_l_qhi^ba h _1 g*;* _5aha8³>_i³ ` txñ l v pxm8 spx{žr5 Sl tsnq{žr li limy n5~ m8y Žl>}Žr li ~ px{onƒy -p)}žr psšžœ li n5 rq~ yql>t)}žr psšsr tu :yq RtIy ts sl n y Žljr psšepuy) rq~ yql8yq Žl gpsr v#j ¹ px æcpsmÿt }Ž~ lgwil8ps A}otu}Elir > ŽlSrqpxŠRpsyŒ otxnœt }RlGm Žpsœˆv lgr8œ p wgtiy lgv~ myq ŽlVwlimy lir8ps ~ y n8šep v s ežopsr8šelgñ yjr lgnq{žœ y n8{oñ lt }RlGmyq RtIy v p lgn-mžpuygrql x{o~ r l t œ puygpu '}Žr lgn ñ {orql ~ m pxr v lgrmyqpj rq~ yqlœ ~ y tumrvcñ l w{žr l ~ y-~ mcy Žl«}Elim Žpsœˆv lir {Rñ ~ mžš tsrq{žšošrlgr ŠotumRv ~ 5molGwl nqn tur s l wits{oñ leyq ŽlŸ}RlGm:witsmŽmŽpsy ŠRlÔœ ~ y lgv y Žl œ lyqyqlgr nvwitsméšrl ps~ mžlgv:tsn ~ mcw{žr ñ ~ sl rq~ yq~ mžšo > Žl8 psmyœps /yq Žljœ liỹ y lir nœ~ˆnœ{ž} yqpv spx{etsnœœ pxmžš txn y Žl8 Rr ñ yjä ¹ ä<~ n)wits}ž~ y tuœy yq Žl nqlgwpxmov ä äi~ nqnq tsœ œy Äyq olgœ lyqyqlgr nqtur l-wiœ l tur œ œ lišx~ ŠŽœ l>tumovjtuœ ~ šxmžlgv+ 5 > Žl>ñ ~lkilgpu Žy Žl œ liỹ yqlgr na~ n-tuœˆñ p{o} yqp xps{ctxnmœ pxmžš8txnqyq ŽlŒrql ñ {oœ y/ oy n/pxmct Â'liỹ y lirqª¾nq~mkglgv pxraâ'lgšxtuœ ªÐñ ~lkil v ñ ŽlGly ps L}ots}RlGrG DFEHG IIKnLMONQPSRTI ã) xps{žrwp v lx +t ŠŽr ~ l -v l nqwirq~ } y ~ pxm pu - sps{or)ts}ž}žr pxtsw ƒ Etsmov t }Ž~ l wlps L}ots}RlGr ñ ŽpI ~ mžš spx{žrg omotsœ'rql ñ {oœ y ] Úâ à ã=o«nql {ŽœLwp v l)yqp œ p ps tuygìm Ï žl½qp ro kž Stsmov Ï Cs-kŽ kž Ž t