À ÈÌ Ê º ÓÙÖ Ô Ö ÓÒ Ð Ó Ó Ý Ò ÖÓÑ Ø ÖÓ Ð ÖÓØ Ö ÓÚ ÙÐ Ö Ö ÓÚ ÖÛ ÐÑ Ò Ø ÐÐ Ø Ö Ó Ú ÖÝ ÓÙÖ Ô ÓÔÐ º Ñ Ö Ò Ù«Ö ½ ¼¼ ¼¼¼ ÖØ ØØ Ý Ö ¹ Ø Ø³ ÓÒ Ú ÖÝ ÓÒ º ¼ ÁÒ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "À ÈÌ Ê º ÓÙÖ Ô Ö ÓÒ Ð Ó Ó Ý Ò ÖÓÑ Ø ÖÓ Ð ÖÓØ Ö ÓÚ ÙÐ Ö Ö ÓÚ ÖÛ ÐÑ Ò Ø ÐÐ Ø Ö Ó Ú ÖÝ ÓÙÖ Ô ÓÔÐ º Ñ Ö Ò Ù«Ö ½ ¼¼ ¼¼¼ ÖØ ØØ Ý Ö ¹ Ø Ø³ ÓÒ Ú ÖÝ ÓÒ º ¼ ÁÒ"

Bản ghi

1 À ÈÌ Ê º ÓÙÖ Ô Ö ÓÒ Ð Ó Ó Ý Ò ÖÓÑ ÖÓ Ð ÖÓØ Ö ÓÚ ÙÐ Ö Ö ÓÚ ÖÛ ÐÑ Ò Ø ÐÐ Ø Ö Ó Ú ÖÝ ÓÙÖ Ô ÓÔÐ º Ñ Ö Ò Ù«Ö ½ ¼¼ ¼¼¼ Ø Ý Ö ¹ س ÓÒ Ú ÖÝ ÓÒ º ¼ ÁÒ ÍºËº ÐÓÒ Ø Ð Ñ ÓÚ Ö ÓÒ Ñ ÐÐ ÓÒ Ð Ú Ý Ö ¹ س ¼¼¼ Ø Ú ÖÝ Ýº Ú ÖÝ Ú ÖÝ ¼ ÓÒ ÓÑ ÓÒ Ò ÍÒ ËØ Ø Ù«Ö Ø Ð Øº ÓÖ ÓÒ ÓÙØ Ó Ú ÖÝ Ø Ö Ö Ø¹Ø Ñ Ø Ú Ø Ñ Ø Ø Û Ö Ð Øº ÑÓÖ ÛÓÑ Ò ÓÚ Ö Ó ¼ Ò ÒÝ ÓÖ º Ø ÐÐ Ð Ú Ý Ö Ø Û Ö Ö Ø Ò Ö Û Ð Ñ ÓÙØ ¼¼ ¼¼¼ Ø Ö Ó ÙÔ Û Ø ± Ó Ô Ö ÓÒ ÓÖ Ó º ÓÐ Ö ÇÚ Ö ÓÒ ¹ Ø Ó ÒØ Ö ÍºËº ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ ¹ ÓÚ Ö Ñ ÐÐ ÓÒ ¹ Ù«Ö ÖÓÑ ÓÑ ÒÓ ÓÖÑ Ó Ö ÓÚ ÙÐ Ö Ñ Ö Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö Ð Ò Ö ÔÔÐ Ö Û ÐÐ ½¼ Ñ ÐÐ ÓÒ Ö Ð Ý Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ú ÖÝ Ý Öº Ñ Ö Ò ËÙÖ ÓÒ ÓÒØ ÒÙ ØÓ Ô Ö ÓÖÑ ÐÓ ØÓ Ð Ñ ÐÐ ÓÒ ÝÔ ÓÔ¹ Ý Öº Ö Ø ÓÒ ÏÓÖÐ Û Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÓÙÒØ ÓÖ ÓÙØ ¼± Ó ÐÐ Ø º Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò ÈÐ ÕÙ À ÖØ Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ½ ÓÙÑ ÒØÓ ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó Ë Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ À ÖØ Ö ÓÙ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ ÛÓÑ Òº À ÖØ Ò ËØÖÓ ¼ ¼¼¼ ÒÒÙ ÐÐݺ Ý Ò ÑÓ Ø Ó Ö Ø Û ÐÐ Ø Øº Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø ¹»ÇÙØ Ñ ÖØ Ò ÆÙÑ ÖÇÒ Ã ÐÐ ÖºÔ º

2 Ó ØÖ Û Ø ÓÙÖ Ò Ò Û Ö Ð Ú Ò Ò Ñ Ø Ó Ä ÑÓ ÖÒ Ô Ñ Ó Ð Ú ÓÙ ØÓ Ø Ø ÑÓ Ø Ó Ù Û ÐÐ ÙÙÑ ÖØ ÖÝ ¹ Ý Ö ¹ Ø ÐÐ Ö Ó Ðк ËØÖÓ ÓÖÓÒ ÖÝ Ø Ö º ÆÓ ÓÖ ÑÓ ÖÒ ÐÐÒ ÓÑ ÐÓ ØÓ Ö Ô Ò Ö Ñ ÒÙÑ Ö Ô Ñ Ð ØÓ ÔØÙÖ ÒÓÖÑ ØÝ Ó ÔÙ Ð ÐØ Ø ÖÑ ÓÒ Ö Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº À ÖØ Ý Ö ÒÙÑ Ö ÓÒ Ù Ó Ø ÓÖ ÓØ Ò ÛÓÑ Ò Ò ÍÒ ËØ Ø º Ñ Ò Ø Ö Ø ÖÓÑ ÖÓ Ð ÖÓØ Ö ÓÚ ÙÐ Ö Ø Ñ ÐÐ ÓÖ Ù Ó Ø ÓÑ Ò º Ø Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒØ Ô Ñ Ó Ë Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ò Ô Ñ Ó Ë Ö Ò º½ Ò Ô Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ º¾ ÇÙÖ ÓÙØÑÓ Ý Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ò Û ÔÔÖÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º½ º Ü Ñ Ö Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ò Ô Ñ º Ø ÓÒ Ð Ñ Ö Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ê Ñ Ö Ö Ú Ö Ù Ö ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º ØÓ Øº º º½ Ê ØÓÖ ÓÖ ÖÓ Ð ÖÓ º º º º º º º º º º ØÓÐÐ ÓÒ ÙÑ Ò Ð ÖÓ Ð ÖÓØ Ö ÓÚ ÙÐ Ö º

3 ¾ À ÈÌ Ê º Ü Ñ Ö Ö Á Ö ÓÑÑ Ò ÓÖ ÒÝ Ò ÙÒ ÖÐÝ Ò Ó Ø Ò ØÖÓ Ö Ù Ä Ô È Ò Ð ¹ Ð Ô Ô Ò Ð ÒÐÙ ÓÐ Ø ÖÓÐ Ä Ä À Ä Ò ÎÄ Äº Ë ÔØ Ö º ØÖ ÐÝ Ö ¹Ê Ø Ú ÈÖÓÒ Êȵ ¹ ÊÈ Ñ Ö Ö ÓÖ Ò ÑÑ ¹ Ø Ù ÓÖÓÒ ÖÝ ÖØ Ö Ð Ñ º Ë ÔØ Ö º Ø ÓÒ ÀÓÑÓÝ Ò ¹ Ò Ñ ÒÓ Ø ÖÑÐ Ø ÒÓÖÑ Ð Ð Ú¹ ÙØ Û Ò Ð Ú Ò Ø Ù Ø Ñ ØÓ Û ÐÐ Ó Ð Ö ÒÓ Ò Ö ÒÓ Ò Ø Ú ØÝ ÒÓØ Ö ÒÓ Ò ÒÓ Ýµ ¹ ÔÖÓÒ Ø Û Ò Ð Ú Ñ ÖØ Ö ÔÖÓ¹ Ò ÑÑ ØÓÖÝ ÖÓ Ð ÖÓ º Ö ÒÓ Ò Ð Ó ÔÐ Ý Ñ ÓÖ ÖÓÐ Ò Ù Ò Ó ÐÓÓ ÐÓØ Ø ÖÓÑ µ Û Ò ÐÓ Ö Ö Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ò ÐÙÓ ¹ Ø Ò ÐÓÓ Ù Ö Ð Ú Ð ÔÖÓÚ Ò ÓÖ¹ ÓÙØ ÓÛ Û ÐÐ Ó Ý Ö ÙÐ Ø Ò ÐÓÓ Ù Öº À Ñ Ø ÓÒ Ð Ú Ð Ö Ò Ø Ú Ó Ý ÙÒØ ÓÒ Ð ÐÓÓ Ù Ö Ö ÙÐ ¹ Ø Ò ÓÖ Ò ÙÐ Ò Ö Ø Ò º ÖÓÒ ÐÐÝ Ð Ú ÐÓÓ ÐÙÓ Ø ÓÒ ÖØ Ö Ð Û ÐÐ Ò Ö Ñ ÐÐÝ Ð Ö Ø ÖÓ Ð ¹ Ñ Ë ÔØ Ö ½½º ÖÓ º Ä Ä Ô ÖØ Ð Þ Î È µ ¹ Þ Ó ÝÓÙÖ Ä Ä Ô ÖØ Ð ÔÓÛ Ö ÙÐ Ø ÖÑ Ò ÒØ Ó Ö ÓÚ ÙÐ Ö Ö º ËÑ ÐÐ Ö Ä Ä Û ³Ö Ø Ð Ò Û Ò ÒÓÑ Ø Ö ¹ Û ÐÐ ÓÒØ Ó Ô ÖØ Ð Ñ Ø Ö ¹ Ö µ Ö ØÖÓÙ Ð Ñ Ö Ù Ý Ò ¹ Ð Ô Ø ÖÓÙ ÒÒ Ö ÖØ Ö Ð Ð Ò Ò Ò ÓÐ Ùѵ Ò ÐÝ ÖÓ Ð ÖÓØ Ñ º Ä Ö Ö Ô ÖØ Ð Þ ØÖÓÒ ÐÝ Ù Ñ ÙÖ Ò Ø ÖÑ Ó ÙÑ Ò Ù«Ö Ò ÓÖ ÓÐÐ Ö Ó Ø Ó Ï Ö Ô Ñ ÓÙØÖ ÓÙ ¹ Ò ÙÒÒ Öݺ ÛÓÙÐ Ö ÓÒ Ð Ø ÖÑ ØÓ Ö ÓÒÓÑ Ö ÒØÙ Ò Ó Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÓÒ ÍºËº ÐØ Ö Ý Ø Ñº ÑÔ Ø ÓÖ ÓÒØÖÓÐ µ Ø Ñ Ø Ø Ó Ø Ó ÒØ Ö Ò ØÖÓ Ò ÍÒ ËØ Ø Ü ¼¼ ÐÐ ÓÒ Ò ¾¼½¼º Û Ý Ó ÓÑÔ Ö ÓÒ ØÓØ Ð ÒÒÙ Ð Ù Ø Ø ÖÓÙÒ ¾ ØÖ ÐÐ ÓÒ Ý ÓÙÖ Ø Ñ ÑÙ º ÌÓ ÕÙÓØ Ð Ø Ë Ò ØÓÖ Ú Ö ØØ Ö ÓÒ Ó ÓÒÐÝ ÐÐ ÓÒ Ö ÐÐ ÓÒ Ö Ò ÔÖ ØØÝ ÓÓÒ Û ³Ö Ø Ð Ò ÁÐÐ ÒÓ ÑÓÒ Ýº Ö Ð ÖØ ÖÝ Ô ÛÒ ÑÙÐ ÐÐ ÓÒ ÓÐÐ Ö Ò Ù ØÖÝ ÓÖÓÒ ÖÝ ØÙÖ Ú Ò Ò ÕÙ Ø Ò Ö Ø Ù ÔÖÓ Ø ÓÖ Ø Ø Ö Þ Ø ÓÒ Ø ÒØ Û Ö Ñ «Ö Ø Ò Ö Ö ÐÓ ÖØ ÖÝ ØÓ Ô Ø ÓÔ Òµ Ò ÔÖ Ö ÔØ ÓÒ ÓÖ Ò ÖÖ Ý Ò º¾º ÇÍÊ ÇÍÌÅÇ Ë ËÌ Å Ü Ñ Ö Ö º ÝÓÙÖ ÐÓÓ Ú Ð º Ë ÔØ Ö º ÇÙÖ ÓÙØÑÓ Ý Ø Ñ º¾ Ò ÓÖÓÒ ÖÝ ÖØ Ö º Ë ÔØ Ö ½¼º ÝÔ ÙÖ ÖÝ ÐÐÓÓÒ Ò ÓÔÐ ØÝ Ñ Ð¹ Ò Ù ØÖ Ð ÓÑÔÐ Ü º Ó ÜÔ Ò Ú ÝÑÔØÓѹ ÙÔÔÖ Ú ¹ ÖÙ º ÁØ Ò³Ø ÓÖÖ Ð Û Ø Ö Ö º Ë ÔØ Ö ½¾º

4 ¼ À ÈÌ Ê º ÓÒ³Ø ÛÓÖ Ý Ó ¹ Ø Ð Ø Ò ÓÖØ ÖÙÒº ÙØ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ó ÓÔ ØÓÓÐ Ö ÓÚ Ö ØÙ Ð ÒÓÒ Ó Ú ÙÐ Ö Ó Ø ÔÖÓ Ö Ö Ö Ð º ÝÔ ÙÖ ÖÝ Ù Ø Ð Ö Ù ÙÐ ÓÒÐÝ Ø Ö ÓÑ Ð Ø Ö Ø Ò Ò º Ò ÒÓØ Ò Ð ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ Ý ÔÙØØ Ò ÑÓÖ Ó Ø Ó Ù ÒØÓ Ï Ý Ù Ó Ö Ò ÖÖ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÑÓ ÖÒ Ö ÓÚ ÙÐ Ö Ñ Ò Ö ¹ Ù ÔÖÓ Ð Ñº ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ¹ Ø ÓÙ Ö Ð Ø Ú ÐÝ Ò ÜÔ Ò Ú Ò Ø ØÒ Ð ¹ Ò³Ø Ô Ð Ó Ò Ö Ø Ò Ò Ó Ò Ò Ö Ú¹ ÐÝ ØÖ Ñ ÖÙ Ò ÙÖ Öݺ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ Ò Ø ÖÓ ÔÖÓ ¹ ÒÙ Ý Ö ÑÓÚ Ò ÙØÙÖ Ù ØÓÑ Ö º ÁØ Ø ÖÚ Ø Ò Ö ÓÖ Ø Ú ÖÝ Ü Ø Ò Ó ÜØÖ Ñ ÐÝ ÐÙÖ Ø Ú ÓÖÓÒ ÖÝ ÖØ ÖÝ Ø Ö Ø Ò ÙÑ Ò ØÖ Ý Ò ÒÓÛ Ú Ö Ý Ø Ø Ò ÖÐ Ø Ò Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó º Ò ÓÑÔÐ ÓÖ ÝÑÔØÓÑ ÔÔ Öº Ï Ò ÒÓÖÑ Ð Ø Ø Ö ÙÐØ Ö Ú Ð Ö ÐÓÒ ÓÒ Ô Òس Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÓÖ ÞÓÒ Û ÒÓÛ ÔÓ ¹ ÐÓÙ ØÓ Ö Ú Ö Ö º ÅÓ ÖÒ ÐÐ ÓÐÓ Ý Ð Ú Ö Ð ÒÓÐÓ Ý Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó ÖÓ Ð ÖÓØ ÔÖÓ ÙÒ Ö Ø Ò Ò ÖÓ Ò ÔØ Ö µº Ï Ò Ó Ñ Ð Ò Ö¹ Ó ÖÓ Ð ÖÓ ÐÓÒ ÓÖ ÓÚ ÖØ ÝÑÔØÓÑ ÔÔ Öº Í Ò ÔÖ ÒØ Ñ Ö Ö Ö Ò ÓÓ Û Ò ÓÖØ Ø ÖÓÙ Ó ÐÐ ÓÐÓ Ð ÙÒØ ÓÒ ÒÝ ÖÙÔØ Ú ÓÖ ÓÑÔÐ Ü Ò Ü Ñ ÓÖ Ý Ù Ø Öº Ø ÔÓ ÒØ Ò Ò Ó ÓÙÖ ÙÒ Ö Ø Ò Ò Ó Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÓÒÐÝ Ò ¹ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó Ô Ý Ò ÔÔÐÝ Ö ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ ÑÓÐ ÙÐ Ö Ñ Ð ÓÚ Ö ÙÐ Ô Ø Ø Ò Ý Ö Ø ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÒÝ Ò ÔÖ Ú ÒØ ÓÖ Ö Ú Ö Ó ÒÓØ ÓÒ Ø ÐÐ Ý Ò ØÓ Ó ÐÓÛ Ö ÓÐ Ø ÖÓÐ Ò ÐÓÓ Û Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÖÙ Ó ÓÙÖ ¹ Ø Ø Ò Ö Ð¹ ÔÖ ÙÖ ÒÒ Ð ÐÓ Ö Ö µ Ù Ø ÐÓÛ¹ Ø Ø Ò ÓÑ Ü Ö ÙÑ ÚÓ Ð ¹ ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ º Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö Ò Ù ØÖ Ð Ñ Ð ÓÑÔÐ Ü Ò Ø ¾ ¹ ÐÐ ÓÒ¹ Ø Ø Ò Ò Ù ØÖÝ Û ÒØ ØÓ Ô ÓØÓÖ ¹ Ò ÝÓÙ ¹ Ò Ò ÓÐÐ Ö ÐÐ ÝÓÙ³ÐÐ Ú Ö Ò Ö ÖÙ Ò ÙÖ Öݺ Ï Ò ØÓ ÕÙ Ø ÓÒ Ø ÜÔ ÖØ Û Ó Ò Ø ÓÒ Û Ø Ò ÙÒØ Ð Ö Ú Ò Ø Ø Ò Ò ÖÓÐÐ ÓÙØ Ú ÖÝ ÔÖÓ Ð Ö Û Ö Ó Ò Ô Ö Ø ÓÒº Å ÐÐ ÓÒ Ó Ð Ú ÛÓÙÐ Ú Ý ÐØ Ö Ò ÓÙÖ Ñ Ð Ê Ö Ö Ú ÒØ Ò ÜØ Ò Ú ÐÝ Ö Ø Ö Þ ÔÔÖÓ º ÑÓÐ ÙÐ Ö Ö Ñ Ö Ö Ø Ö Ù ÐÐÝ Ö Ð ØÓ Ø¹ Ò ØÖÓ º Ì ÓÙ Ø Ñ Ý ÐØ Ö Ð Ú ÖÝ Ý Ø Ñ ØÓ Ø ÓÚ Ö ØÓ ÖÐÝ ÒØ Ø ÓÒ ÝÓÙ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ ÓÒ Ô Ö ÓÒ Ð Ö Ø ÒÓÛº Ø Ø Ø Ð ÐÓÛº ÓÚ Ö ÒÝ Ó ÝÓÙÖ Ñ Ö Ö Ö ÒÓÖÑ Ð ÝÓÙ ÒÓÛ ÝÓÙ Ö Ø Ö Ò Á ØÙ Ý Ò ÔØ Ö Ø Ù Ø Ñ Ö Ö ÝÓÙ Û ÐÐ ÒÓÛ Ü¹ Ý Û Ý ÝÓÙ Ö Ø Ö º Á³ÐÐ ÜÔÐ Ò Û Ø ÝÓÙ Ò ØÓ Ó ØÓ Ö Ô Ö ØÐÝ Ñ Ð ÙÒØ ÓÒ Ò Ó Ñ Ð Ý Ø Ñ Ó Ø Ñ Ö Ö ¹ Ò ÝÓÙÖ Ö ¹ Ö ØÙÖÒ ØÓ ÒÓÖÑ Ðº Ê Ø Ø Ò Û ÐÐ Ø ÐÐ ÝÓÙ Û Ö Ò ØÓ ÙÒ Ö Ø Ò Ø Ý ØÓ ÔÖ Ú ÒØ Ò Ø¹ ÓØÓÖ Ò ØÖÓ ÖÐÝ Ø Ø ÓÒ Ò ÓÖ ÛÓÖ Ø Ø Ò ÓÖ Ü Ñ Ö Ö Ö ÐÓÛµº ÒÓÖÑ Ð Ñ Ö Ö Ò ØÓ ØÖ ÒØÐ Ò ØÙÖ Ð Ñ Ò º Ê Ú Ö Ò ÒÓÖÑ Ð Ñ Ö Ö Û ÐÐ Û Ø ÔÖÓ Ö ÓÒ Ó ÔÖÓ Ò Ó ÓÒ ØÓ Ö Ú Ö Øº ÐØ ÖÓ Ð ÖÓ Ò Ø ÖÐÝ Ö Ú Ö Ð ÐÐÓÛ Ù Ø Ø Ò ÒØÐ Ö ÔÐ Òع Ñ Ò Ø ÙÔÔÓÖØ Ó Ý³ Ð Ò Ý ¹ Ó Ó Ú Ø Ò ØÝ Ó Ù Ò ØÓÜ ÖÙ Ñ Ø ÓÒ Ø Ø Ñ º º º Æ Ï ÈÈÊÇ À ½ Ò Ù ØÖݺ º Ò Û ÔÔÖÓ ÝÓÙÖ ÔÖÓ Ö Ñ ÛÓÖ Ò º Ñ ÝÑÔØÓÑ º ÖÓ Ð ÖÓ º ÅÓ Ø ÓØÓÖ ÓÒØ ÒÙ ØÓ Ö ØÓ ØÖ ÐÐÝ Ö¹

5 À ÈÌ Ê º Ú ÐÓÔ Ö Ù ÐÐݺ Ñ Ö Ò À ÖØ Ó Ø ÓÒ ÖÓÑ Ü ÒØ ÁÒ Ð Ð ÓÒ Ò ÓÐ Ð Ñ Ñ ÖÓÔ Ò ÐØÖ Ø ÓÒ Ó Ñ ½º ÓÖÑ Ø ÓÒ ÐÐ Ø Ø ÓÒ Ø ØÙØ Ò Ü ÔØ ÓÒ ÐÐÝ ÙÖ Ø Ø Ó ØÓÓÐ ØÓ Ö ÔÖ Ø Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö Ö ÓÖ ÒÝ Ò ÓÖ Ø ÓÖ Û Ð ÝÓÙÖ Ö Ò Ñ Ø Ú Ð Ú ÓÑÓÝ Ò ¹ Ö ÒÓ Ò ÔÖÓÒ Ò Ø Ò ÐÓÓ ÐÙÓ º ÒÝ ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ñ Ö ¹ Ö Ø Ú ÔÓ Ð Ó Û Ò Ø ÓÑ ØÓ ØÖ ØÑ ÒØ ÔÖÓ Ö Ñ Ö Ò Ö ÓÒ Þ Ø ÐÐ º ÒÓ ÔØ Ö Ò È ÖØ ÁÁ Ó ÓÓ Ö ÚÓ ØÓ Ñ Ö Ö º Ö Ò Ö Ø Ö Ð Û Ø ÓÙ ÓÒ ÖÓÐ ÔÐ Ý Ù Ø Ú ÒØ Ò ÖÓ Ð ÖÓØ Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ¹ Á³ÐÐ ÓÛ ÝÓÙ ÓÛ ØÓ Ò ÝÓÙÖ ÓÛÒ Ô Ö ÓÒ Ð Þ ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ º Ö Ú Ö Ð ÔÖÓ Ö Ñ Ù Ò Ò ØÙÖ Ð ÓÓ ¹ Ö Ú ÒÓÒØÓÜ ÒÙØÖ ¹ Ò»ÓÖ Ñ Ò Ø Û ÐÐ ÐÓÛ Ö Ñ Ö Ö ÒØÐÝ ØÓ ÒÓÖÑ Ðº Ø ÓÒ Ð Ø Ö ÙÐ Ö ÒØ ÖÚ Ð Û ÐÐ ÐÔ ÝÓÙ ØÖ ÝÓÙÖ ÔÖÓ Ö Ò Ê Ø Ø Ò Û Ö ÝÓÙÖ ØÖ ØÑ ÒØ ÔÖÓ Ö Ñ ÛÓÖ Ò º Ø ÖÑ Ò Ð Ø ÓÐ Ø ÖÓÐ Ð Ô Ô Ò Ðµ Ö Ø ÓÒÐÝ Ù Ø ÑÓ Ø Á Á Á Û Ö Ð Ø Ò Ñ Ö Ö Ò Ø ÖÑ Ó Ö ÔÖ Ø Ú Ñ Ð Öº Ò ÓÖÖ Ø Ò Ó Ø ÓÒ Ð Ñ Ö Ö Û ÐÐ ÙÖÖ Á ÒÝ Ò ÝÓÙÖ ÔÖÓØ Ø ÓÒ ÖÓÑ ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ÒÖ ÐÓÓ ÔÖ ÙÖ ¹ Ò Ð Ú È Ö Ñ ÐÐÝ ÒÖ Ö Ó Ø Ò ØÖÓ º Ì ÝÖÓ È Ò Ð ¹ ÙÒÓÖÖ ÝÔÓØ ÝÖÓ Ñ Ð Ö Ø ÖÓ Ð ¹ ÅÓÖ ÓÙØ ÝÔÓØ ÝÖÓ Ñ Ö ºµ ÖÓ º º º ÁÌÁÇÆ Ä Å Êà ÊË ÙØÓ ÑÑÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ð Ú Ø ÓÒ Ó ÒÝ ÓÒ Ó Ñ Ö Ö Ô ÐÐ ØÖÓÙ Ð º Ò ÖÓÒ Ø Ö Ð Ò Ø ÓÒ ÔÔ Ò ¹ Ò ÓÖ Ö Ú Ö Ò Ø ÓÖ Ø Ñ Ñ ÓÖ ÐÐ º Ø Ú ÖÝÓÒ «Ö Òغ ÓÙ Ñ Ø Ú Ð Ú ÓÐ Ø ÖÓÐ Ò Ç ØÝ ÁÒ ÙÖÝ ÓÖ ØÖ ÙÑ Å ÖÙÖÝ ÜÔÓ ÙÖ ÑÓÖ ÔÝ ÖÙ ÀÁλ Á Ë ÖÙ Î Ö Ð Ò Ø ÓÒ Ð Ò ÖÐÓ Ö ÓÑ Ò Ð Ó ØÝ Ô Ð Ð Ô Ô Ò Ð ÛÓÙÐ ÓÑ Ò Ð Øº Ñ ÐÝ ØÓÖÝ Ó ÔÖ Ñ ØÙÖ ÓÖÓÒ ÖÝ ÓÒ Ò Ø Ð ÒÓÖÑ Ð º Ø ÓÒ Ð Ñ Ö Ö ¾º ØØÝ ØÖ Ð Ô ÙÑÙÐ Ø Ò Ò Ó ÖÚ Ú Ù ÐÐÝ º ÁÒØ ÖÑ Ø Ð ÓÒ ÑÓÖ Ð Ô ÙÑÙÐ Ø ÓÒ Ö ØØÝ ØÖ

6 À ÈÌ Ê º ÁÖÓÒ È Ò Ð ¹ ÖÓÒ ÔÓÛ Ö ÙÐ ÓÜ Þ Ò ÒØ Ü ÖÓÒ ÓÛÒ ØÓ Ñ ÓÖÓÒ ÖÝ ÖØ Ö Ð Ö Ø ÖÓ Ð ¹ Ò Ì ØÓ Ø ÖÓÒ ¹ ÐÓÛ Ø ØÓ Ø ÖÓÒ Ð Ú Ð Ò Ñ Ò Ò ÛÓÑ Òµ Ö º ÒÖ ÓÓ ÓÙØ Ö Ñ Ö Ö º Ê Ñ Ö Ö Ö Ñ ÙÖ Ð Ó¹ ÔÖ ÒØ Ò ÝÓÙÖ ÐÓÓ Ø Ö Ù ÐÐÝ Ó Û Ø Ñ Ð Ö Ñ Ö Ö ÒÝ Ó Ñ Ð ÓÖ ÑÓÐ ¹ ÖÓ Ð ÖÓ º Ù Ó º Ù Ý ÔÖÓÚ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ ÙÐ Ö ÖÙÔØ ÓÒ Ó ÒÓÖÑ Ð ÐÐÙÐ Ö ÔÖÓ Ø Ú Ö ØÓ ÖÓ Ð ¹ Ñ ÙÖ Ò Ö Ñ Ö Ö ÔÖÓÚ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖ ØÖ ØÑ Òغ ÖÓ ØÖ ØÑ ÒØ Ò Ø ØÙ Ø Ò ÖÐÝ Ò ÔÖÓ Á Ü ÑÔÐ ÓÖ ÝÑÔØÓÑ ÔÔ Öµ ÓÒ Ö ÔÖ ¹ ÓÖ Á ØÖ ØÑ ÒØ Ò Ø ØÙ Ø Ö ÝÑÔØÓÑ ÔÔ Ö Ú ÒÐ º Ù Ù ÐÐÝ Ø ÐÐ Ö Ú Ö Ð ÙØ ÓÑÔÐ Ò ÐÓÛ Ö Ò ÑÓÖ ØÓÖ ÓÙÐ ÒÓØ ÓÒ Ù Û Ø Ö Ñ Ö Ö º Ê ØÓÖ Ê Ú ÓÖ Ø ÖÝ ÔÖ ÝÑÔØÓÑ Ò ÓÖ Ò Ø Ö Ø Ö Ó Û Ø Ø Ø ÐÐÝ Ö Ø Ö Ö Ó ÔÖ ÔÓ Ø ÓÒ Ö ÓÚ ÙÐ Ö º Ö ØÓÖ Ö ÖÓ Ð ÖÓØ ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ Ø Ø Ø ÙØ Ö ÒÓØ Ò Ö ÐÝ Ù ÐÐÝ Ö Ð ØÓ ÓÒ Ò Ö ÓÖ Ú ÒÓ ÔÖ Ø Ú Ú ÐÙ ÝÓÒ Ø Ø Ð Û Ý Ó Ú Û Ò «Ö Ò ØÛ Ò Ö Ñ Ö Ö Ò Ö ÇÒ Á ÝÓÙ Ú Ö ØÓÖ ÓÖ ÝÓÙ Ñ Ø ØÓÖ ØÓ ÖÓÙÔ Û Ø Ö Ø Ø Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ú ÐÓÔ¹ ÐÓÒ º ÇÒ ÓÖ Ò ÝÓÙ Ú Ò ÒÓÖÑ Ð Ö Ò ÝÓÙ ÒÓÛ Ø ÔÖÓ Ò Ö Ò Ò Ó Ñ Ö Ö ÖØ Ö Ð Ò ØÓ ØÖÓ Ò Øµ Ú ÐÓÔ Ò Ò ÝÓÙº ÓÓ ÓÙØ Ü ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ö Ñ Ö Ö ÓÖ ÖÓ Ð ¹ º Ø Ø ÒÝ ÙÐÔÖ Ø Ø ØÙ ÐÐÝ Ù ÖÓØ Ò ØÖÓ º ÓÐÐÓÛ Ò Ð Ø Ó ÒÓÛÒ Ö ØÓÖ Ø Ö Ø Ø ÐÐÝ ¹ ÙØ ÒÓØ Ò Ö ÐÝ Ù ÐÐÝ ¹ Ó Û Ø Ø º º ÊÁËà ŠÊà ÊË Î ÊËÍË ÊÁËà ÌÇÊË ÖÓØ ÔÖÓÑÓØ Ò Ö Ò ÓÖØ Ò Ð Ô Òº ÖÓ Ð ÖÓØ º Ê Ñ Ö Ö Ú Ö Ù Ö ØÓÖ º º½ Ê ØÓÖ ÓÖ ÖÓ Ð ÖÓ Ä ØÝÐ Ë ÒØ ÖÝ Ð ØÝÐ»Ô Ý Ð Ò Ø Ú ØÝ Ø Ò Ø Ò ÓÐ Ø ÖÓÐ Ø Ò Ö Ò Ö Ó Ý Ö Ø Ò Ù Ö ÂÙÒ ÓÓ Ø ÔÖ ÖÚ Ø Ú Ø Ú ÔÖÓ Ò µ Ò Ñ Ð Ø ÓÒ ÙÑÔØ ÓÒ ÆÙÐغ ÐÓ ÓÐ Ù ËØÖ Ò ÓÐ Ø ÖÓ Ù Ó Ò Ù ËÑÓ Ò Ò ÒÝ ÑÓÙÒØ ÔÖÓ Ð Øݺ Å Ð ØÓÖÝ ÀÝÔ ÖØ Ò ÓÒ Ø Ñ ÐÐ ØÙ Ò Ò ÙÐ Ò Ö Ø Ò

7 ÙÖ º½ ÈÖÓ Ö ÓÒ Ó ÖÓ Ð ÖÓ º ÖÓÑ ÙÖÖ Ð Ô ÙÑÙÐ Ø ÓÒ Û Ø ÜØÖ ÐÐÙÐ Ö Ð Ô º ÓÖ µ Ù Ð ÙÔ ÖÓ ÖÓÑ ÑÙÐØ ÔÐ Ð Ô ÓÖ Û Ø Ø ÓÒ Ó ÖÓØ Ò º Ð Ý Ö Ð ÓÑÔÐ Ð ÓÒ Ú Ö Ú Ö ÐÙÑ Ò Ö Ò Ñ¹ º ÐÓØ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÖÓÑ Ó µ ÓÖÖ º º ÊÁËà ŠÊà ÊË Î ÊËÍË ÊÁËà ÌÇÊË

8