DB2 Connect ¸öÈË°æ¿ìËÙÈëÃÅ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "DB2 Connect ¸öÈË°æ¿ìËÙÈëÃÅ"

Bản ghi

1 DB2 DB2 Connect f> 9 DB2 Connect vkflyke G

2

3 DB2 DB2 Connect f> 9 DB2 Connect vkflyke G

4 Z9C>JO0d'VDz7.0,kqXDA:yw;PD;cE"# f>yw >D5, IBM D({E"# Gy]mI-ia)D,"\f((#$#>vfo,DE"; (NNz7#$, R>Vaa)DNNyw;&wgKbM# ITCZ_==r(}z1XD IBM zm): IBM vfo# v *TZ_ = = ) : v f o, I C J IBM v f o P D ( IBM Publications Center),x7 * v *irz1xd IBM zm,icj IBM +r*5k?<(ibm Directory of Worldwide Contacts),x7* P!*zMz[PD1): DB2 vfo,kbg IBM-4YOU( )# 1z"ME"x IBM s,4zh IBM G(P(,IBM TZzya)DNNE",P({TNN O*J1D==9C rv",x;xtz:nnpn# Copyright International Business Machines Corporation 1993, All rights reserved.

5 ?< Z 1?V DB2 Connect ri Z 1 B XZ DB2 Connect DB2 Connect z Z 2 B DB2 Connect = C DB2 Connect vkf4cjwzr iseries DB2 }] C0dCzV1\mk}]bD,S(Linux M Windows) }]b&clr*"d DB2 M'z'V Z 3 B 20MdC DB2 Connect vkf yh*ddm=h Z 2?V 20 DB2 Connect Z 4 B 20hs ELMZfhs DB2 Connect vkfd20hs(windows) DB2 Connect vkf1yhdc'j' (Windows) DB2 Connect vkfd20hs(linux) Z 5 B * LDAP <8 Windows )9?<#=(Windows) Z 6 B 20Nq DB2 Connect vkf(windows) DB2 Connect vkf(windows) DB2 Connect DG\m120(Windows) DB2 Connect vkf(linux) Z 7 B j6\m C'j6mSA DB2ADMNS M DB2USERS C' i(windows) Z 3?V <8wzM iseries }] btk DB2 Connect (E Z 8 B <8 DB2 OS/390 M z/os f }]btk DB2 Connect (E <8 DB2 (C}]b OS/390 M z/os ftcs DB2 Connect xp,s * DB2 (C}]b OS/390 M z/os fdc TCP/IP 27 dc DB2 (C}]b OS/390 M z/os f Z 9 B <8 DB2 UDB iseries f}] btk DB2 Connect (E <8 DB2 (C}]b iseries ftcs DB2 Connect xp,s Z 10 B <8 DB2 VM M VSE f}] btk DB2 Connect (E <8 DB2 VSE M VM ftcs DB2 Connect xp,s Z 4?V dctwzm iseries } ]bdcj Z 11 B 9CdCzV C CA 4dCkwzr iseries }]b~qwd, S(Linux M Windows) Z 12 B 9C CLP C CLP 4dCkwzM iseries }]b~qwd, S Z 5?V 9C DB2 Connect Z 13 B KPzT:D&CLr Z 14 B s( DB2 Connect OD}] b5clr Z 15 B nkda Z 6?V N< Z 16 B 6X DB2 Connect X DB2 z7(windows) X DB2 z7(linux M UNIX) Z 7?V =< =< A. 9CdCzV4dCMbT}]b,S (}9C0dCzV1Qwxg4dC}]b,S C0dCzV1V$dC}]b,S C0dCzV14bT}]b,S =< B. ot'v D DB2 gfot(windows) D DB2 gfot(linux M UNIX) \'VD DB2 gfot CZTm;VoTKP0DB2 201r<DoTj6 61 V{}]D*; Copyright IBM Corp. 1993, 2006 iii

6 =< C. DB2 }]b<ue" DB2 <ue"ev D54! PDF q=d DB2 <ujob ):!"f DB2 i S np&mwt> SQL 4,oz CJ;,f>D DB2 E"PD TW!oTT> DB2 E"PDPDwb B20ZFczrZ?x~qwOD DB2 E"P D DB2 LL DB2 JOoOE" unmu~ =< D. yw Lj w} k IBM * iv DB2 Connect vkflyke

7 Z 1?V DB2 Connect ri Copyright IBM Corp. 1993,

8 2 DB2 Connect vkflyke

9 Z 1 B XZ DB2 Connect DB2 Connect I9zSyZ Linux "UNIX M Windows D=(,SAsMzMP M}]b#zIT,S= OS/390 M z/os "iseries "VSE M VM OD DB2 } ]b#9it,sa{o Distributed Relational Database Architecture (V<=X5} ]be5a9,drda )DG IBM }]b# DB2 Connect z7 DB2 Connect _P8V,Sbv=8, ( DB2 Connect vkfmm` DB2 Connect ~qwz7: v DB2 Connect s5f v DB2 Connect &CLr~qwf v DB2 Connect ^^FfD zseries f v DB2 Connect ^^FfD iseries f P X DB2 Connect z 7 D j8e ", k N D `XNq: v :20 DB2 Connect ~qwz7(aix);(6db2 Connect ~qwlyke7) v :20 DB2 Connect ~qwz7(hp-ux);(6db2 Connect ~qwlyke7) v :20 DB2 Connect ~qwz7(linux);(6db2 Connect ~qwlyke7) v :20 DB2 Connect ~qwz7(solaris);(6db2 Connect ~qwlyke7) v :20 DB2 Connect ~qwz7(windows);(6db2 Connect ~qwlyk E7) v Z 21 3D:20 DB2 Connect vkf(linux); v Z 19 3D:20 DB2 Connect vkf(windows); Copyright IBM Corp. 1993,

10 4 DB2 Connect vkflyke

11 Z 2 B DB2 Connect =8 9C DB2 Connect vkf4cjwzr iseries DB2 }] ;PPd~qwD1S,SG;VG#=cMmkDdC#TZwzr iseries }]b ~qw'v TCP/IP,SDivHdgK#Zb)ivB,?v DB2 Connect $w> <+kwzr iseries }]b~qw("1s,s# TCP/IP,S*swzr iseries }]b'v TCP/IP#BPf>'V>z TCP/IP,S: v DB2 UDB OS/390 fm z/os ff> 7.1 r _f> v DB2 UDB iseries ff> 5 "Pf 1 r _f> v DB2 Server VSE M VM ff> 7 r _f> *,SA IBM wzr iseries }]b~qw,h*mid DB2 Connect z7#z; \9C DB2 M'z1S,SA IBM wzr iseries }]~qw# Z 6 3D< 1 T>20KDB2 Connect vkf D$w>, 1Skwzr iseries } ]b~qw`,# Copyright IBM Corp. 1993,

12 DB2 VSE DB2 VM DB2 iseries DB2 OS/390 z/os S/390 S/370 zseries iseries TCP/IP DB2 Connect ODBC ADO.NET DB2 CLI JDBC SQLJ SQL Perl PHP OLE DB n < 1. DB2 Connect kwzr iseries }]b~qw.dd1s,s `XEn: v :Twz}]bD1SCJ;(6DB2 Connect C'8O7) 9C0dCzV1\mk}]bD,S(Linux M Windows) 6 DB2 Connect vkflyke 0dCzV1(CA)ozz\mk6L~qwD}]b,S#CA Gw* DB2 M'z D;?Va)D#CA G("M'zk~qw.dDNN(EDW!=(# ":Z0"PfP,DB2 \m$_(}g,ca)zyp=(o<\'v#sf> 9 * <,DB2 \m$_vz Windows x86"windows x64(amd64/em64t)"x86 O D Linux M AMD64/EM64T OD Linux O\'V#TZyP=(,IT9C DB2 np&mw(clp)4\m,s# hz CA,zIT: v `?}]b,tc&clri9c G#PTB}V=(:

13 9CI}]b\m1a)DE*D~,TT/(ezD,S#T/*C}]bh CM'zCJ(# ZxgPQw,TiRICD}]b,"!q;v}]b#T/*E*D~P( edg)}]bhcm'zcj(# DB2 Connect vkf;\qwwzr iseries }]b,}g(}(ekwzr iseries }]bd DB2 Connect ~qw4xpq w# (}dkxhd,sn}v$dck}]bd,s# v }%Q`?D}]b,r DQ`?D}]bDtT# v <vm<k,czm'zd}]bmdce"dm'ze*d~# v btkz53oj6d>xr6l}]bd,s# v (}SPmP!q5CLrrs(D~,+&CLrk;v}]bs(# v ms" D"}% CLI/ODBC }]4"dC CLI/ODBC dchc# v w{53odm'zdcn}#tn}xp_-vi,"z!qn}dgfoa) (idhc# v B}]b~qw\k# `XEn: v :M'zA~qw(EdCEv;(6DB2 M'zlYkE7) `XNq: v Z 56 3D:9C0dCzV1V$dC}]b,S; v :+M'zE*D~MdCzVdO9C4dC}]b,S;(6DB2 M'zlYk E7) v Z 45 3DZ 14 B, :s( DB2 Connect OD}]b5CLr; v Z 37 3D:9C CA 4dCkwzr iseries }]b~qwd,s(linux M Windows); }]b&clr*"d DB2 M'z'V P=v DB2 M'z:DB2 M'zM DB2 KP1M'z#~_1P,;P DB2 M' zjoxp}]b&clr*"# DB2 M'z (TBwn: v C/C++"COBOL M Fortran $`kw, (Yh=('Vb)oT )# v 6k= SQL &CLr'V, (LrhFb,,D~Mzky># v ODBC M DB2 wc6sz(db2 CLI)&CLr'V, (LrhFb,,D ~MWZF2= ODBC "I ODBC SDK `kd*"&clrdzky>#odbc SDK ITS Microsoft for Windows Yw53T0d{m`\'VD=()&L& qc#z Windows Yw53O,1!ivB,ODBC M CLI }/Lrk DB2 M 'z;p20,t'v9c Microsoft ODBC m~*"_$_d*"d&clr#t ZyPd{=(,IT!q+ ODBC M CLI }/Lrk DB2 M'z20Z;p, T'VIIC=(OD ODBC SDK *"D&CLr(g{PD0)# v CZ JDBC M SQLJ D IBM DB2 }/Lr, (: JDBC 'V,TCZ9C/, SQL *" Java &CLr SQLJ 'V,TCZ9C2, SQL *" Java &CLr Z 2 B DB2 Connect =8 7

14 v TZyP'VDYw53,SDK for Java k DB2 M'z;"a)# v Windows Yw53OD ActiveX }]Ts(ADO)MTs4Sk6k(OLE)T/ }L(UDF Mf"}L), (Z Microsoft Visual Basic M Microsoft Visual C++ P5VDzky>#T0Z Microsoft Visual Basic P5VDxP6L}]Ts (RDO)Dzky># v Windows Yw53ODTs4Sk6k}]b(OLE DB)m/}# v Windows Yw53OD C# M Visual Basic.NET &CLrM CLR.NET }L# v DB2 Developer Workbench G;vyZ Eclipse D$_, f;k DB2 (C} ]b (DB2 UDB)Linux f"unix fm Windows ff> 8 PD*"PD# Developer Workbench G;v[OD*"73,ICZ4("`-"wT"?pMb T DB2 f"}lmc'(ed/}#9it9c Developer Workbench 4*" SQLJ &CLrT04("`-MKP SQL odm XML i/# v ;%= SQL (} n`-wr np&mw(clp)44( SQL odd-m,r T}]b4P(Ei/# v ;ig<d API CZtCd{D&CLr*"$_,Tc1SZdz7P5VT DB2 D$`kw'V# }g:ibm COBOL on AIX 9CbvSZ# `XEn: v :M'z`M - DB2 KP1M'zM DB2 M'z;(6DB2 M'zlYkE7) `XN<: v :Support for elements of the database application development environment;(getting Started with Database Application Development) 8 DB2 Connect vkflyke

15 Z 3 B 20MdC DB2 Connect vkfyh*ddm=h hc DB2 Connect vkfg;vh*4p`v=hd}l#>wbv[20mdc DB2 Connect vkfyhddm=h# 1. 7(zkZxgPgN9C DB2 Connect# 2. i$z$w>t0wzr iseries }]b~qwogq_p}7dx82~mm~# 3. i$zdwzr iseries }]b~qwgqdc*s\4t DB2 Connect D,S# DB2 Connect m~#+9ck$w>4dcmi$wzm iseries,s# ":g{zdfcz20k DB2 M'z,zIT(}rCFcz"azD DB2 Connect vkfmi$4$n DB2 Connect vkf# s,(" DB2 Connect kwzr iseries }]b53.dd,s# DB2 Connect IT*zR=MdCyP TCP/IP,S#IT9C0dCzV1(CA) 4iRwzr iseries }]b# 6. +f DB2 Connect ;pa)dlrm5clrkwzr iseries }]bxps(# 7. btwzr iseries,s# 8. VZITTyP&CLr9C DB2 Connect K#+C4*"&CLrD$w>O& C20K DB2 M'z# 9. g{k*9ck$w>4\m DB2 UDB OS/390 fm z/os fr_ DB2 }]b Linux f"unix fm Windows f~qw,r20 DB2 M'z# `XNq: v Z 45 3DZ 14 B, :s( DB2 Connect OD}]b5CLr; v Z 39 3D:9C CLP 4dCkwzM iseries }]b~qwd,s; v Z 37 3D:9C CA 4dCkwzr iseries }]b~qwd,s(linux M Windows); v Z 21 3D:20 DB2 Connect vkf(linux); v Z 19 3D:20 DB2 Connect vkf(windows); v Z 27 3D:<8 DB2 (C}]b OS/390 M z/os ftcs DB2 Connect xp,s; v Z 57 3D:9C0dCzV14bT}]b,S; v :9CmI$PD"a DB2 z7r&\?~mi$\?;(620kdc9dv a7) `XN<: v Z 15 3D:DB2 Connect vkfd20hs(linux); v Z 13 3D:DB2 Connect vkfd20hs(windows); Copyright IBM Corp. 1993,

16 10 DB2 Connect vkflyke

17 Z 2?V 20 DB2 Connect Copyright IBM Corp. 1993,

18 12 DB2 Connect vkflyke

19 Z 4 B 20hs ELMZfhs ELhs: z7h*delud!vzy!qd20`mt0_pdd~53`m#0db2 201 F# Z Windows O,`OZ9C NTFS(B<uD~53)}/wxT,9C_POs/ :s!d FAT(D~Vdm)}/wI\h* `DUd# kg!,& (XhDm~M(Ez7yh*DELUd# Zfhs: DB2 }]b53ayh* 256 MB RAM#TZ;v;KP DB2 M DB2 GUI $_D 53,AYh* 512 MB RAM#+G,(ia) 1 GB D RAM Ta_T\#b) hs"; (Z53OKPDd{m~yh*DZf# 17(Zfhs1,&KbBPBn: v ZyZ Itanium D HP-UX V11i V2(B.11.23)53OKPD DB2 z7ayh* 512 MB RAM# v TZ DB2 M'z'V,b)ZfhsG4UfZev""M'z,SDiv4Fc D#?vSevM'z,S,Mh*vS 16 MB RAM# v Zfhsa\=}]b53Ds!M4SLHD0l,9a\=}]bn/6'M CJ53DM'z}?D0l# v Z Linux O,(i9 SWAP UdAY* RAM }?D=6# `XEn: v :Tw{Zf;(6T\8O7) DB2 Connect vkfd20hs(windows) T Z n B DDH v u ~ E ", k N D *20 DB2 Connect vkf,xkzcbpyw53"m~m(ehs: Yw53hs BP3n: v xp Service Pack 2 r _f>d Windows XP (5f(32 ;M 64 ;) v xp Service Pack 1 r _f>d Windows 2003: j<f(32 ;M 64 ;) _6f(32 ;M 64 ;) Copyright IBM Corp. 1993,

20 m~hs v v (Ehs v }]PDf(32 ;M 64 ;) MDAC 2.8 GXhD#g{P420 MDAC 2.8,r0DB2 201r<+ 20 # TCP/IP \'V"RQfYw53;pa)# Windows(64 ;)"bbn v I6L 32 ;M'zSOgf>"vD SQL ksg\'vd# `XNq: v Z 21 3D:20 DB2 Connect vkf(linux); `XN<: v :DB2 z7d IBM Java m~*" (SDK)6p;(6DB2 ~qwlyke7) 20 DB2 Connect vkf1yhdc'j'(windows) g{*z Windows O20 DB2 Connect vkfz7,h*;v20c'j'# 20C'J'MG*4P20DC'DJ'#XkZKP0DB2 201r<.0(e2 0C'J'#ITZ20.0(ehCC'J',2ITC0DB2 201r<4( G# ypc'j'{f<xkqs53 {frm DB2 {fr# Xk_P>XC'J'rrC'J'E\4P20#(#,C'J'XktZ+4P 20DFczOD Administrators i# 2IT9CG\m1C'J'#9CG\m1J'h* Windows Administrators idi 1WHdC Windows a}x(hc4jmg\m1c'j'4p20# 20C'J'Xk_P0SxgPCJKFcz1b;C'(^# TZrJ',*i$C'j6,20C'j6XktZ+*ZdP4(J'DrOD r Administrators i# 9IT9CZCD0>X531J'4KPyPz7D20# DB2 20LrZhDC'(^: DB2 20Lr;aZh0wTLr1C'(^#DB2 20Lr+ZhTBC'(^: v d1yw53d;?v v 4(jGTs v x(zfpd3 v w*~qg< v vs^n 14 DB2 Connect vkflyke

21 v f;xl6pjg Windows OD)92+T: DB2 z7a)k)9d Windows 2+T#zIT9C3vC'j6420 DB2 Connect vkf,+g}gcc'j6tz DB2ADMNS r DB2USERS i,qr ^ (KPNN DB2 n# DB2 20Lra4(b=vBi#zITZ(F20Zd8(;vB{F,2ITS\ 1!{F# *tck2+t&\?~,kz20 DB2 Zd,!q* DB2 TstCYw532+ TfeODtCYw532+T4!r#S\0DB2 \m1i1vnm0 DB2 C' i1vnd1!5#1!i{* DB2ADMNS M DB2USERS#g{kVPi{e;, 53+a>z Di{#g{h*,zIT8(T:D5# `XEn: v Z 9 3DZ 3 B, :20MdC DB2 Connect vkfyh*ddm=h; v :C'"C'j6Mi {fr;(6\m8o:5)7) `XNq: v :20 DB2 z7.0hc Windows a}x((windows);(6db2 ~qwly ke7) DB2 Connect vkfd20hs(linux) T Z n B DDH v u ~ E ", k N D *20 DB2 Connect vkf,xkzcbpyw53"m~m(ehs: 2~hs &mwitgbpdp.;: v x86(intel Pentium "Intel Xeon M AMD Athlon) v x86 64(Intel EM64T M AMD64) v POWER (NN'V Linux D iseries r pseries ) v eserver zseries V"hs PX'VD Linux zi\h* BZKdCN}#ZKdCN}GZ /etc/sysctl.conf PhC D#kND DB2 E"PDPD:^DZKN}(Linux);?V# PX9C sysctl nhcm$nb)n}de",kndyw53va# m~hs v v g{k*9c0db2 201r<420 DB2 Connect,r_g{zk9CN N DB2 <N$_,rh*\;J><NC'gfD X Window System m ~# Z 4 B 20hs 15

22 (Ehs TZ TCP/IP,S,;h*NN=Sm~# `XNq: v Z 21 3D:20 DB2 Connect vkf(linux); v :20 CD-ROM(Linux);(6DB2 ~qwlyke7) `XN<: v :DB2 z7d IBM Java m~*" (SDK)6p;(6DB2 ~qwlyke7) 16 DB2 Connect vkflyke

23 Z 5 B * LDAP <8 Windows )9?<#=(Windows) g{rc+0a?6?<cj-i1(ldap)?<~qw&\?~k Windows 2000 r Windows Server 2003 do9c,r&+ Active Directory #=)9*, DB2 Ts `MtT(e#Z20NN DB2 z7.0<&4pknq# )9?<#=IT7#: v 20Zd4(D1! DB2 5};`?* Active Directory PD;v DB2 Zc,u ~G20C'j6_Pc;DX(44k Active Directory# v C'Z20.s4(DNN}]b<+;T/`?= Active Directory P# g{zv(z)9?<#=.020 DB2 z7m4(}]b,rh*v$"azcm `?}]b# Hvu~: zd Windows C'J'Xk_P0#=\m1(^# }L: *)9?<#=: 1. G<ArXFw# 2. 9C;v_P0#=\m1(^DC'J'S20 CD PKP db2schex.exe L r#^h(}h"z;syxbg<d==4kpklr,gby>: runas /user:mydomain\administrator x:\db2\windows\utilities\db2schex.exe dp x: m> CD }/wl{# 1 db2schex.exe ji1,zitlx20 DB2 z7# `XN<: v :DB2 M'zM~qwD20*s(Windows);(6DB2 ~qwlyke7) v :CATALOG LDAP DATABASE command;(command Reference) v :REGISTER command;(command Reference) Copyright IBM Corp. 1993,

24 18 DB2 Connect vkflyke

25 Z 6 B 20Nq 20 DB2 Connect vkf(windows) 20 DB2 Connect vkf(windows) KNqhvgNZ Windows Yw53O20 DB2 Connect vkf# Hvu~: Zt/0DB2 201r<.0: v 7#53zcBPhs: 2~Mm~hs ELMZfhs v g{z}z Windows OxP20"Rk*9C0a?6?<CJ-i1(LDAP), rxk)9?<#=# v (i9c Administrator J'44P20#Administrator J'XktZ}ZdP20 DB2 z7d Windows FczOD>X\m1i,"R&C_PBP_6C'(^: d1yw53d;?v 4(jGTs vs^n f;xl6pjg v d;zitz;p_6c'(^divbxp20,+g20lri\+^(i$ J'# g{k*{cg\m1j'420 DB2 Connect,rND DB2 Connect DG\m1 20(Windows)b;wb# }L: *20 DB2 Connect vkf: 1. w*_p\m1(^dc'g<a53# 2. XUyPLr,Tc20LrITZX*1 BD~# 3. g{zdfcz20k DB2 M'z,zIT(}rCFcz"azD DB2 Connect vkfmi$4$n DB2 Connect vkf#*(}kp20lr420 DB2 Connect vkf,kq-tb#`=h# 4. + CD ek=}/wp#t/kp&\+t/t/0db2 201r<#0DB2 2 01r<+7(53oT,"t/CoTD20Lr#g{k*KP9Cm;Vo TD20Lr,r_20Lr^(T/t/,rITV$KP0DB2 201r<# 5. 0DB2 t/e1r*#sk0zp,iti420hvu~m"p5w,r_it 1SLxxP20# 6. ;)t/k20,m4u20lrda>4lxxp20#*zozi8<zji d`=h#%woztwc*zoz#if1%w!{4ax20# Copyright IBM Corp. 1993,

26 U>D~CZf"20M6Xn/zID;cE"Mms{"#U>DD~{q-T B q = : DB2-<Product Abrreviation>-<Date Time>.log, } g, DB2-CPE _17_23_42.log#1!ivB,U>D~;Z My Documents\DB2LOG?<P# *V$wC0DB2 201r<: 1. %w*<,"!qkp!n# 2. Zr*VNP,dkBP n: x:\setup /i language dp: v x: m> CD }/w v language m>otdxrzk(}g,en m>"o)# 3. %w7(# g{k* DB2 z7\;cj>xfczrxgodm;fczod DB2 D5,rX k20 DB2 E"PD#DB2 E"PD,PX DB2 }]b53m DB2 `Xz7D D5# `XEn: v Z 20 3D:DB2 Connect DG\m120(Windows); v Z 9 3DZ 3 B, :20MdC DB2 Connect vkfyh*ddm=h; v :DB2 20=(;(6DB2 ~qwlyke7) v :DB2 E"PD20!n;(6DB2 ~qwlyke7) `XNq: v :9C DB2 20r<20 DB2 E"PD(Windows);(6DB2 ~qwlyk E7) `XN<: v :setup - Install DB2 command;(command Reference) v Z 13 3D:DB2 Connect vkfd20hs(windows); v Z 13 3D:ELMZfhs; DB2 Connect DG\m120(Windows) TZG\m120,zG<1yICDJ'XktZ0_6C'1i# XkZ"amD HKEY_CURRENT_USER D~PPdk3)&Z"amPvVDPX DB2 Connect DE"#TZ DB2 Connect DG\m120,!\m`n+f"Z"a md HKEY_LOCAL_MACHINE D~PP,+GTXkZ HKEY_CURRENT_USER P D73hC# TZG\m120,Xk+53l]== D*C'l]==#Kb,IZ~qTZ 20NN DB2 Connect z7<gxhd,+gg{;p\m(^,~qm;\;4(, rkzxpg\m1201,g)t/t/d~q+w*xl4kp# BPZ]GzZ\m1MG\m120,1fZD73PI\v=Div: 20 DB2 Connect vkflyke

27 v G\m1Q-20K DB2 Connect,;s,\m1"TZ,;53O20 DB2 Connect#\m1+qC;u{":Q-20Cz7#\m1_P6XMXB20C z7tbvkjbd(^# v G\m1Q-20K DB2 Connect,;s,VP;vG\m1T<Z,;53O20 DB2 Connect#ZKivB,20+'\,"5Xms{":C'XkG\m1E\ 20Cz7# v \m1q-20k DB2 Connect,;s,;vG\m1"TZ,;53O20 DB2 Connect#ZKivB,20+'\,"5Xms{":C'XkG\m1E\20 Cz7#\m1<U_P6XrXB20D(^# `XNq: v :20 DB2 Connect ~qwz7(windows);(6db2 Connect ~qwlyk E7) v Z 19 3D:20 DB2 Connect vkf(windows); 20 DB2 Connect vkf(linux) (i9c0db2 201r<4Z Linux O20 DB2 Connect vkf#0db2 201 r<g;vyz Java D20$_, ITT/20MdC DB2 z7#g{;k9c Kr<,rIT9C db2_install E>4V$20 DB2 z7# Hvu~: Z*<20.0: v 7#53zcBPhs: 2~"V"Mm~hs ELMZfhs v h* root C'(^44P20# v XkZ53O20 DB2 z7 CD# }L: *Z Linux O20 DB2 Connect vkf: 1. w*_p root C'(^DC'G<A53# 2. g{zdfcz20k DB2 M'z,zIT(}rCFcz"azD DB2 Connect vkfmi$4$n DB2 Connect vkf#*(}kp20lr420 DB2 Connect vkf,kq-tb#`=h# 3. (}dktb np;=0o CD D?<: cd /mnt/cdrom dp /mnt/cdrom m> CD D20c# 4. dk./db2setup ntt/0db2 201r<#XkKP X Windows Tt/< N20Lr#T},L,0IBM DB2 20t/e1Mar*#SK0ZP,ITi 420Hvu~M"P5w,r_IT1SLxxP20# Z 6 B 20Nq 21

28 ;)t/k20,m(}0db2 201r<D20fe4LxxP20"wv!q# 20ozIT8<zjI0DB2 201r<#%wozTwC*zoz#If1% w!{4ax20#;)%wk0db2 201r<Dns;v20feODjI, Ma+ DB2 D~;4F=zD53O# DB2 Connect vkfd20mjik#1!2076* /opt/ibm/db2/v9.1# g{k* DB2 z7\;cj>xfczrxgodm;fczod DB2 D5,rX k20 DB2 E"PD#DB2 E"PD,PX DB2 }]b53m DB2 `Xz7D D5# `XEn: v Z 9 3DZ 3 B, :20MdC DB2 Connect vkfyh*ddm=h; v :DB2 20=(;(6DB2 ~qwlyke7) v :DB2 E"PD20!n;(6DB2 ~qwlyke7) `XNq: v :9C DB2 20r<20 DB2 E"PD(Linux);(6DB2 ~qwlyke7) v :20 CD-ROM(Linux);(6DB2 ~qwlyke7) `XN<: v :G^VeDICT(Linux);(6\m8O:F.7) v Z 15 3D:DB2 Connect vkfd20hs(linux); v Z 13 3D:ELMZfhs; 22 DB2 Connect vkflyke

29 Z 7 B j6\m +C'j6mSA DB2ADMNS M DB2USERS C'i(Windows) ZI&jI DB2 20.s,Xk+C'mS= DB2ADMNS r DB2USERS i,9{ GICJ DB2 z7#db2 20Lra4(=vBi#IT9CB{F,2ITS\1!{F#1!i{* DB2ADMNS M DB2USERS# Hvu~: v XkQ20 DB2 z7# v Z20 DB2 z7zd,xkqz0* DB2 TstCYw532+T1feO!P K0tCYw532+T14!r# }L: *+C'mS=J1DiP: 1. t/fcz\m$_#%w*<;s!q -> hc -> XFfe -> \m$_ -> F cz\m# 2.!q>XC'Mi# 3.!qC'# 4.!qk*mSDC'# 5. %wtt# 6. %w%tz!n(# 7. %wms# 8.!qJ1Di# 9. %w7(# g{jik20+!q;tcbd2+t&\,z20.s(}kp db2extsec.exe nt;ittcc&\# Z9C db2extsec.exe ntckk2+t&\.s,it9ctb=v!n4!{ C&\: 1. "4YNKP db2extsec.exe n,+;t53xpd{ D#g{QT53xP K D,rXk9C!n 2# 2. + Everyone ims= DB2ADMNS M DB2USERS i# `XEn: v :9C DB2ADMNS M DB2USERS id)9 Windows 2+T;(6\m8O:5 )7) `XN<: v :20 DB2 ~qwz7yhdc'j'(windows);(6db2 ~qwlyke7) v :db2extsec - Set permissions for DB2 objects command;(command Reference) Copyright IBM Corp. 1993,

30 24 DB2 Connect vkflyke

31 Z 3?V <8wzM iseries }]btk DB2 Connect (E b)wbhvdcwzm iseries }]b~qwts\4t DB2 Connect $w>d,s yhd=h#b)=hxki_pc;53x(mxb($dc'4p,g:xg\ m1"53\m1r DB2 \m1# PXdCwzM iseries }]b~qwd `E",kNDZTBx7a)D DB2 z/os f20d5: 9kNDZTBx7a)DV<=}]b`LE": /ddp/rbal1kickoff.htm >ZP9CDy>5k>id{X=9CD`{#Zq-a)D8>E"1,Xk+ 3)*X(}g:xg{M=={)D5f;*zT:D*X5# Copyright IBM Corp. 1993,

32 26 DB2 Connect vkflyke

33 Z 8 B <8 DB2 OS/390 M z/os f}]btk DB2 Connect (E <8 DB2 (C}]b OS/390 M z/os ftcs DB2 Connect xp,s >wba)kpxz DB2 Connect k DB2 (C}]b z/os M OS/390 f.d(" TCP/IP xg,sd8>e"# g{z$f DB2 OS/390 r z/os fnk`>c BBq(=WNd5),rND9C XFPDtC`>c Bb;wb# }L: *<8 DB2 (C}]b z/os M OS/390 ftsu4t DB2 Connect D,Sks, h*dc-i: v * DB2 (C}]b OS/390 fm z/os fdc TCP/IP v dc DB2 (C}]b OS/390 fm z/os f `XNq: v Z 27 3D:* DB2 (C}]b OS/390 M z/os fdc TCP/IP; v Z 30 3D:dC DB2 (C}]b OS/390 M z/os f; v :9CXFPDtC`>c B;(6DB2 Connect C'8O7) * DB2 (C}]b OS/390 M z/os fdc TCP/IP >wbhvgndc DB2 Connect $w>k DB2 UDB OS/390 M z/os ff> 7 r _f>.dd TCP/IP (E#8>E"Y(QvVBPiv: v }Z(} TCP/IP k;vwz}]b,s#+tj+`,d==&m`vwz,s,!\?vivyhdkzem~qei\;,# v?j}]b;z DB2 UDB OS/390 fmz/os ff> 7 r _f>o# v 20KyPX8m~# v Qy]h*hCK DB2 M'z# U/E": ZIT9CyZ TCP/IP,SD DB2 Connect.0,XkU/PXwz}]b~qw M DB2 Connect ~qwde"#tz}z(} TCP/IP,SD?vwz~qw,Xk KbBPE": v TCP/IP services M hosts D~Z DB2 Connect $w>od;c: Z UNIX M Linux O /etc/ Z Windows XP M Windows Server 2003 O (#* %SystemRoot%\system32\drivers\etc\,dP %SystemRoot% m> Windows 2076?<# Copyright IBM Corp. 1993,

34 v v zi\k+wze"msar{~qw4\bz`v53o,$kd~#?j DB2 (C}]b z/os M OS/390 fwzoh[d~d;c# T DB2 (C}]b z/os M OS/390 f(ed TCP/IP KZE# ":Z DB2 Connect $w>m DB2 (C}]b z/os M OS/390 f.d;;;` X*D~q{FE"# KZE 446 Q;"a*4T DB2 Connect $w>d(ed1!kz# v wzm DB2 Connect $w>d TCP/IP X7Mwz{# v DB2 OS/390 f}]b~qwd0;c{1# v 1Twzr iseries ~qwod}]b"v CONNECT ks1*9cdc'j6m\ k# ks>xxg\m1t0 DB2 OS/390 fm z/os f\m1ozq!ke"#9cbp mw*$wm4f. DB2 Connect kwz}]b~qw.dd?v TCP/IP,S# m 1. C'E" N< hv y>5 zd5 TCP-1 C'{ A.D.B. C' TCP-2 *5KE" (123) TCP-5 C'j6 ADBUSER TCP-6 }]b`m db2390 TCP-7,S`M(Xk* TCPIP)# TCPIP TCPIP m 2. wzpdxg*x N< hv y>5 zd5 TCP-8 wz{ MVSHOST TCP-9 wz IP X TCP-10 ~q{f db2inst1c TCP-11 KZE TCP-12 ;C{ NEW_YORK3 TCP-13 C'j6 TCP-14 \k ": 1. *q!wzd IP X7 TCP-9,ZwzOdk: TSO NETSTAT HOME 2. *q!kze TCP-11,Z DB2 wx7udr53u>p0r DSNL004I# m 3. DB2 Connect $w>pdxg*x N< hv y>5 zd5 TCP-18 wz{ mcook02 TCP-19 IP X TCP-20 ~q{f db2inst1c TCP-21 KZE DB2 Connect vkflyke

35 m 4. DB2 Connect $w>od DB2?<u? N< hv y>5 zd5 TCP-30 Zc{ MVSIPNOD TCP-31 }]b{f nyc3 TCP-32 }]bp{ mvsipdb1 TCP-33 DCS }]b{f nyc3 dc TCP/IP,S: 9C>ZPDb)=h4jIdC"(",S# ji$wm: *?v TCP/IP wzji;v$wm>}d1>: 1. n4*cz DB2 (C}]b z/os M OS/390 fwzdwz{m IP X7(TCP-8 M TCP-9)D5# 2. n4*cz DB2 Connect$w>Dwz{M IP X7(TCP-18 M TCP-1)D5# 3. 7(*CZ,SD~q{FrKZE(TCP-10"TCP-20"TCP-11 r TCP-21)# 4. 7(#{,SAD DB2 OS/390 fm z/os f}]b~qwd0;c{1# 5. 7(,SAwz}]b1*CZC'j6M0\k1D5# B DB2 (C}]b z/os M OS/390 fwz: Z zseries ~qwo: 1. i$wzx7rwz{# 2. i$kzer~q{f# 3. C}7DKZEM~q{F4 B services D~(gPX*)# 4. C DB2 Connect $w>dwz{m IP X7 B hosts D~(r DB2 (C}]b z/os M OS/390 f53y9cd0r{~qw1)(gpx*)# 5. 7#Z"TbT,S.0B(eGn/D#I/wzxg\m1r_Zh*1 ; XFK1# 6. k DB2 (C}]b z/os M OS/390 f\m1lizdc'j6"\kt0}]b ;C{GqP'# 7. 9C}7DKZE4T DB2 Connect ~qw4p PING Yw(g{wz53OD TCP/IP 'VC!nD0)#}g: ping remote_host_name -p port_number ":1Sf> 7 DM'z(}f> 9 DxXrwz"v PING n1,db2 Connect +;'VC n# Z T B x 7 a ) K T zseries r OS/390 ~ q w D ' V : `XNq: v Z 39 3D:9C CLP 4dCkwzM iseries }]b~qwd,s; v Z 37 3D:9C CA 4dCkwzr iseries }]b~qwd,s(linux M Windows); Z 8 B <8 DB2 OS/390 M z/os f}]btk DB2 Connect (E 29

36 v Z 27 3D:<8 DB2 (C}]b OS/390 M z/os ftcs DB2 Connect xp,s; dc DB2 (C}]b OS/390 M z/os f ZIT9C DB2 Connect.0,DB2 (C}]b z/os M OS/390 f\m1xkdc DB2 (C}]b z/os M OS/390 ftjm4t DB2 Connect $w>d,s#>z8 >Jm DB2 Connect M'zk DB2 (C}]b z/os M OS/390 f}]b~qw( ",Syh*Dn! B#PX j8d>},knd DB2 z/osf20d5: v f> 7 D5IZ PR=# v f> 8 D5IZ PR=#,$6p(i: TZ DB2 UDB OS/390 Mz/OS ff> 7, &C APARs PQ50016"PQ50017 M PK05198 D^)# 9kND TKbnBD3;,$ bt# `XNq: v Z 27 3D:* DB2 (C}]b OS/390 M z/os fdc TCP/IP; 30 DB2 Connect vkflyke

37 Z 9 B <8 DB2 UDB iseries f}]btk DB2 Connect ( E <8 DB2 (C}]b iseries ftcs DB2 Connect xp,s DB2 Connect *6L53&CLra)KT DB2 UDB iseries f53od}]dcj (# }L: 1. >Xxg{#I(}dk DSPNETA 4q!KE"# 2. >XJdwX7#I(}dk WRKLIND n(iicbpn;==)4q!ke": WRKLIND (*elan) P>T+xJdw WRKLIND (*trlan) P>nF7Jdw WRKLIND (*all) P>yPJdw 3. wz{#i(}dk DSPNETA 4q!KE"# 4. TCP/IP KZr~q{F#1!5G X'07'6DB(X'07F6C4C2')#DB2 UDB iseries f \G9C1!5#g{dk.yxF};=c,rp{* QCNTEDDM# 5. X5}]b{F#I(}dk DSPRDBDIRE 4q!KE"#b+T>;vPm#06 L;C1PP, *LOCAL DPj6XkTM'z(eD RDBNAME#g{;P *LOCAL u?,ritms;v,r9cs~qwod DSPNETA npqcd5 3{F# TBG;v>}: Copyright IBM Corp. 1993,

38 T>X5}]b?<u? ;C... dk!n,;s44p # 5 = T>j8E" 6 = r!j8e" X5 6L!n }]b ;CD> _ DLHX RCHAS2FA _ JORMT2FA JORMT2FA _ JORMT4FD JORMT4FD _ JOSNAR7B RCHASR7B _ RCHASR7B *LOCAL _ RCHASR7C RCHASR7C _ R7BDH3SNA RCH2PDH3 _ RCHASDH3 RCHASDH3 1Q-S iseries ~qwqcb)n}1,+zd5dk=bfd$wmp: m 5. iseries DdCN} n N} >} zd5 A-1 >Xxg{ SPIFNET A-2 >XJdwX A-4 Hostname SYD2101A A-5 TCP/IP KZr~q{F X'07F6C4C2'(1!5) A-6 X5}]b{F NEW_YORK3 PX `E",ND DB2 Server for VSE & VM SQL Reference (SC ) D0DRDA Considerations1;Z# `XNq: v Z 33 3D:<8 DB2 VSE M VM ftcs DB2 Connect xp,s; 32 DB2 Connect vkflyke

39 Z 10 B <8 DB2 VM M VSE f}]btk DB2 Connect (E <8 DB2 VSE M VM ftcs DB2 Connect xp,s PXgN+ DB2 ~qw VSE M VM fhc*&clr~qwde",nd DB2 Server for VSE & VM SQL Reference (SC ) D :DRDA Considerations; ;Z# Copyright IBM Corp. 1993,

40 34 DB2 Connect vkflyke

41 Z 4?V dctwzm iseries }]bdcj 20K DB2 Connect R}]b~qw;dC*S\(E.s,h*("Mw{=v5 3.dD,S#>ZhvgN9CdCzV(CA)r DB2 np&mw(clp)4i R",SMs(A}]b~qw# >ZfrDA_ v v xg\m1r53\m1 20MdC DB2 Connect 53D<uK1 Copyright IBM Corp. 1993,

42 36 DB2 Connect vkflyke

43 Z 11 B 9CdCzV 9C CA 4dCkwzr iseries }]b~qwd,s(linux M Windows) KNqhvgN9C0dCzV1(CA)4S DB2 Connect $w>,sa6l}]b wzr iseries }]b~qw#ca G;V DB2 GUI $_,IT9C 4dC}]b,SMd{}]bhC# ":Z0"PfP,DB2 \m$_(}g,ca)zyp=(o<\'v#sf> 9 * <,DB2 \m$_vz Windows x86"windows x64(amd64/em64t)"x86 O D Linux M AMD64/EM64T OD Linux O\'V#TZyP=(,IT9C DB2 np&mw(clp)4dckwzr iseries }]b~qwd,s# DB2 Connect $w>itgbpnn;n: DB2 M'z DB2 M'zIT(} DB2 Connect ~qwz7ds,sawzr iseries }] b# DB2 Connect vkf IT9C DB2 Connect vkf1s,sawzr iseries }]b#2it(} DB2 Connect ~qwz74xp,s# Hvu~: v Xk+0dCzV120Z DB2 Connect $w>o#0dczv1gw* DB2 M 'zd;?va)d# v Xk+6L~qwdC*S\k>M'zks#1!ivB,~qw20LrZ~ qwolb"dcczk>m'z,sds?v-i# }L: IT9C CA "(}BP=(4dCk}]bD,S(kND>wb)2D0`XN q1): v 9CM'zE*D~,SA}]b v 9C CA 4V$,SA}]b `XNq: v Z 39 3D:9C CLP 4dCkwzM iseries }]b~qwd,s; v Z 56 3D:9C0dCzV1V$dC}]b,S; v :+M'zE*D~MdCzVdO9C4dC}]b,S;(6DB2 M'zlYk E7) v Z 57 3D:9C0dCzV14bT}]b,S; Copyright IBM Corp. 1993,

44 38 DB2 Connect vkflyke

45 Z 12 B 9C CLP 9C CLP 4dCkwzM iseries }]b~qwd,s IT9C DB2 np&mw(clp)4v$dc DB2 Connect ~qwkwzr iseries }]b.dd TCP/IP,S# Hvu~: ZV$dC DB2 Connect kwzr iseries }]b~qw.dd TCP/IP,S.0,& 7#: v TCP/IP Z DB2 Connect ~qwt0wzr iseries 53OGpwCD# v Q-j6KBPN}5: wz{(hostname)r IP X7(ip_address),S~q{F(svcename)rKZE/-i(port_number/tcp)?j}]b{F(target_dbname) >X}]b{F(local_dcsname) Zc{(node_name) }L: *V$dC DB2 Connect ~qwkwzr iseries }]b.dd TCP/IP (E: 1. dc DB2 Connect ~qwod TCP/IP# 2. T TCP/IP ZcxP`?# 3. +wzr iseries }]bw*0}]b,s~q1(dcs)}]b4`?# 4. Twzr iseries }]bxp`?# 5. +5CLrM&CLrs(Awzr iseries }]b~qw# 6. btwzr iseries,s# ":TCP/IP I\;a"4(*;voiZm;vwzr iseries O"zKJO,bG TCP/IP -idxwv(d#rk,9c TCP/IP 4CJ6L DB2 ~qwdm'z &CLrr_~qwP`&DzmxL,P1rI\mV*&ZRp4,#I9 C TCP/IP SO_KEEPALIVE WSV!n4lbN1zzKJOR TCP/IP,SQ O*# `XNq: v Z 45 3DZ 14 B, :s( DB2 Connect OD}]b5CLr; v Z 37 3D:9C CA 4dCkwzr iseries }]b~qwd,s(linux M Windows); v Z 27 3D:* DB2 (C}]b OS/390 M z/os fdc TCP/IP; `XN<: v :CATALOG DATABASE command;(command Reference) v :CATALOG DCS DATABASE command;(command Reference) Copyright IBM Corp. 1993,

46 v :CATALOG TCPIP/TCPIP4/TCPIP6 NODE command;(command Reference) v :CONNECT (Type 1) statement;(sql Reference, Volume 2) 40 DB2 Connect vkflyke

47 Z 5?V 9C DB2 Connect Copyright IBM Corp. 1993,

48 42 DB2 Connect vkflyke

49 Z 13 B KPzT:D&CLr I9C20D DB2 M'z49(MKP DB2 &CLr# TBw`&CLr<ICJ DB2 }]b: v 9C DB2 M'z*"D&CLr, (6k= SQL"API"f"}L"C'(eD /}rt DB2 CLI DwC# v ODBC &CLr v JDBC &CLrM applet v, HTML M SQL D Net.Data j Z Windows Yw53O,BPwn2ITCJ DB2 }]b: v IC Microsoft Visual Basic M Microsoft Visual C++ 5VD0ActiveX }]Ts1 (ADO) v IC Microsoft Visual Basic 5VD06L}]Ts1(RDO) v Ts4Sk6k(OLE)T/}L(UDF Mf"}L) v Ts4Sk6k}]b(OLE DB)m/} DB2 M' z7(c}]bd;c"\m+ks+d=}]b~qw"5xa{# *KP}]bM'z&CLr: 1. 7#~qwQdCRZKP# 2. Z DB2 ~qwo,7#z&clry,sd}]b~qwoqt/}]b\mw# g{4t/,rxkz~qwo"v db2start ne\t/c&clr# 3. 7#ITkC&CLr9CD}]bxP,S# 4. +5CLrM&CLrkC}]bxPs(# 5. KPC&CLr# `XEn: v :Supported database application programming interfaces;(getting Started with Database Application Development) `XNq: v :Setting up the CLI environment;(call Level Interface Guide and Reference, Volume 1) v :Setting up the UNIX ODBC environment;(call Level Interface Guide and Reference, Volume 1) v :Setting up the Windows CLI environment;(call Level Interface Guide and Reference, Volume 1) `XN<: v Z 7 3D:}]b&CLr*"D DB2 M'z'V; Copyright IBM Corp. 1993,

50 44 DB2 Connect vkflyke

51 Z 14 B s( DB2 Connect OD}]b5CLr Xk+}]b5CLr(Import"Export"Reorg M0 np&mw1)m DB2 CLI s (D~s(A?v}]b,;s GE\kC}]bdO9C#Zxg73P,g{ }Z9CD`vM'zKPZ;,DYw53O,rd DB2 P;,Df>r~q6p, rxk+b)5clrk?vyw53m DB2 f>ioxp;ns(# s(5clr+4(;vm~,cm~ Gby;vTs, (&m%v4d~ PX( SQL odyhdype"# Q-+s(D~/PZ;p,"VpEZ bnd?<pd;,.lst D~P,C?<Z2 0?<(TZ Windows,(#* sqllib)bf#?v~qwpx(dd~# }L: s(awzr iseries }]b *+5CLrM&CLrs(Awzr iseries }]b~qw,k,sawzr iseries ~qw,"9ctb>}w*#e: connect to dbalias user userid using password bind blocking all sqlerror continue messages mvs.msg grant public connect reset dp path T&Z DB2PATH "am5# s(a DB2 }]b gn+}]b5clrk;v}]bxps(,!vz$w>odyw53: v 9C0dCzV1: 1. t/0dczv1(ca)# 2.!q*k5CLrs(D}]b# 3. R %w,;s!qs(# 4.!q*s(D5CLrrD~# 5. msnnyhds(!n# 6. dkc'j6m\kt,sc}]b#cc'j6xk_p+bm~ kc}]bs(d(^#%ws(# v 9C np&mw: 1. P;A bnd?<,4 x:\sqllib\bnd,dp x: m>20k DB2 D}/ w# 2. *k}]b,s,z0 npd1r0 np&mw1pdkbp n: connect to database_alias dp database_alias m>zk*,sd}]bdp{# 3. Z0 npd1r0 np&mw1pdkbp n: messages bind.msg grant public" messages clibind.msg grant public" Copyright IBM Corp. 1993,

52 ZK>}P,bind.msg M clibind.msg Gdv{"D~,"+ EXECUTE M BINDADD X(Zh public# 4. dkgb n,4;kc}]bd,s: connect reset ": 1. db2ubind.lst D~,*}]b5CLr4(m~ yhds((.bnd)d ~DPm#db2cli.lst D~,* DB2 CLI M DB2 ODBC }/Lr4 (m~ yhds((.bnd)d~dpm# 2. I\*(8VSE\jIs(# 3. g{z_p BINDADD (^,1zZ;N9C DB2 CLI r ODBC }/ Lr1,+T/s( DB2 CLI m~ #g{}z9cd&clrh*s( A}]b,rIT9C0dCzV1D0s(1h)r_9C np&m w44ps(yw# `XN<: v :BIND command;(command Reference) v :DB2 CLI bind files and package names;(call Level Interface Guide and Reference, Volume 1) 46 DB2 Connect vkflyke

53 Z 15 B nkda *nkdatkb `E",kND6DB2 Connect C'8O7,C8O-GTBwb: v Distributed Relational Database Architecture(V<=X5}]be5a9,DRDA) v DB2 Connect =8 v B}]b?< v 2+T v s(&clrm5clr v `>c B v SQLCODE 3d v }]b53`sw v T\ v,sx v,s/pw v DB2 Connect Sysplex 'V v k WebSphere Information Integrator xp,s TZSM'zCJwz}]D 3 c73,zitz6db2 M'zlY8O7;iPR =XZ20MdC DB2 M'zDE"# Copyright IBM Corp. 1993,

54 48 DB2 Connect vkflyke

55 Z 6?V N< Copyright IBM Corp. 1993,

56 50 DB2 Connect vkflyke

57 Z 16 B 6X DB2 Connect 6X DB2 z7(windows) KNqa)S Windows Yw53P9W}% DB2 z71h*4pd=h#v1;y h*vp DB2 5}M}]b1,E&4PKNq# g{}z6x DB2 D1!1>,"RzD53OfZd{D DB2 1>,r&9C db2swtch ntzlx6x.0!q;vbd1!1>#9p,g{}]b\m~q w(das)}kpz*}%dgv1>b,r&+ DAS F=;a}%D1>B#qr, z+;c;z6x.s9c db2admin create nxb4( DAS,"RI\;C; XBdC DAS T93)&\pwC# }L: *S Windows P}% DB2 z7: 1. >}yp}]b#it9c0xfpd1r drop database n>}}]b#g{ >}K}]b,ryPD}]+a*'# 2. #9yP DB2 xlm~q#it(} Windows D0~q1fer_"v db2stop n4jiknq#g{;p#9 DB2 ~qmxlmt<}% DB2 z7,r+s U=;u/f,C/f,ZfP#tP DB2 DLL DxLM~qDPm# 3. IT(}TB=v!n4}% DB2 z7: ms/>}lr I(} Windows D0XFfe1CJ,9C0mS/>}Lr10Z4 }% DB2 z7#pxs Windows Yw53P}%m~z7D `E", kndyw53doz# db2unins n ITKP db2unins n4}% DB2 z7#(}9ck n,zmsk /p N}DivBIT,16X`v DB2 z7#9it9c /u N}42,6 X DB2 z7, +}%Zl&D~P8(D DB2 z7#px `E", knd db2unins nwb# E6DG,9C0XFfe1PD0mS/>}Lr1&\r_9C db2unins /p nr db2unins /u n";\\g}% DB2 z7#v1ov=(<'\divbe &"T9CTB6X!n# *K?F}% Windows 53PDyP DB2 1>,KP db2unins /f n#k n+ T53ODyP DB2 1><4PV)D?F6X#}KC'}](}g,DB2 }] b).bdypj4<+;?f>}# `XNq: v Z 52 3D:6X DB2 z7(linux M UNIX); v :9Cl&D~6X DB2 z7(windows);(620kdc9dva7) v :20s D1! DB2 1>(Windows);(6\m8O:5)7) Copyright IBM Corp. 1993,

58 `XN<: v :db2swtch - Switch default DB2 copy command;(command Reference) v :db2unins - Uninstall DB2 database product command;(command Reference) v :DROP DATABASE command;(command Reference) 6X DB2 z7(linux M UNIX) KNqa)S Linux r UNIX Yw53P}% DB2 z71h*4pd=h#20b f>d DB2 z7;h*4pknq#linux r UNIX OD?vf>D DB2 z7<_ P;,D2076,rKIT2fZ,;FczO# }L: *}% DB2 z7: 1. I!:>}yP}]b#IT9C0XFPD1r drop database n>}}] b#1>};v5}4;pwh>}}]b1,}]bd~zd~53o#vj {# 2. #9 DB2 \m~qw. 3. }%\m~qw# 4. #9 DB2 5}# 5. }% DB2 5}# 6. }% DB2 z7# `XEn: v :DB2 \m~qw;(6\m8o:5)7) `XNq: v :#9 DB2 \m~qw(linux M UNIX);(6DB2 ~qwlyke7) v :}% DB2 \m~qw(linux M UNIX);(6DB2 ~qwlyke7) v :#9 DB2 5}(Linux M UNIX);(6DB2 ~qwlyke7) v :}% DB2 5}(Linux M UNIX);(6DB2 ~qwlyke7) v :9C db2_deinstall r doce_deinstall n}% DB2 z7(linux M UNIX); (6DB2 ~qwlyke7) v Z 51 3D:6X DB2 z7(windows); `XN<: v :DROP DATABASE command;(command Reference) 52 DB2 Connect vkflyke

59 Z 7?V =< Copyright IBM Corp. 1993,

60 54 DB2 Connect vkflyke

61 =< A. 9CdCzV4dCMbT}]b,S (}9C0dCzV1Qwxg4dC}]b,S IT9C0dCzV1(CA)4SxgPQw}]b# Hvu~: Z(}Qwxg4dC}]b,S.0: v 7#z_PP'D DB2 C'j6# v g{*s20k DB2 ~qwr DB2 Connect ~qwz7d53dc,s,r&7 #zdc'j6t5}_p SYSADM r SYSCTRL (^# ^F: g{fztbiv,rqw=(&\?~i\^(lb6l53: v 6L53O4KP0DB2 \m~qw1(das)# v Qw,1#1!ivB,Qw1+Txg(h 1 ks;bv1di\;ctlb6l 53#zIThC DB2DISCOVERYTIME "amd?t8( $D1d# v dck*kpqwdxg,9cqw;\=oz{d6l53# BP*cJCZz*Z'V IPv6 DxgOT=XdC IPv6 X7Div: v 53XkZQ*53BPv# v v0dczv1d0_6s<1'vt=xdc IPv6,S# }L: *(}Qwxg4dC}]b,S: 1. 9CP'D DB2 C'j6G<53# 2. t/ CA#Z Windows Yw53O,ITS0*<1K%4t/ CA;xZ Windows M UNIX 53O,IT9C db2ca n4t/ CA# 3. Z CA K%8O(Zy!Bf)!q9Cr<mS}]b#mS}]br<r*# 4.!qQwxg%!4%"%wB;=# 5. +wq*53t_dd~ptp>m'zq*dyp53;r_,+wd{53t _DD~PTP>xgODyP53# g{4p>nn53,rit%wms53t8(;v53#;)msk53, MavVZQ*53PmP# 6. 9*zPK$D53u?,1=4=*mSD}]b*9#!qC}]b#%wB ;=# 7. Z}]bp{VNPdk>X}]bp{,"Z"MVNPdkhvK}]bD" M(Gqdk"MGI!D)# 8. g{rc9c ODBC,r+K}]b"a* ODBC }]4#Xk20K ODBC E \4PKYw# 9. %wji#vzit9cmsd}]bk#%wxutkv CA# Copyright IBM Corp. 1993,

62 `XEn: v :M'zA~qw(EdCEv;(6DB2 M'zlYkE7) `XNq: v Z 56 3D:9C0dCzV1V$dC}]b,S; v Z 57 3D:9C0dCzV14bT}]b,S; 9C0dCzV1V$dC}]b,S g{z_p*,sad}]b0c}]byz~qwde",riv$dkypdc E"#K=(k9C np&mwdk n`f,;x,n}gt<n==t>d# Hvu~: Z9C0dCzV1(CA)V$dCk}]bD,S.0: v *,SAD}]b,7#z_PP'D DB2 C'j6# v g{*s20k DB2 ~qwr DB2 Connect ~qwz7d53dc,s,r&7 #zdc'j6t}]b\mw5}_p SYSADM r SYSCTRL (^# }L: *9C CA V$dC=}]bD,S: 1. 9CP'D DB2 C'j6G<53# 2. t/ CA#IS Windows OD0*<1K%r_9C db2ca n4t/ CA# 3. Z CA K%8O(Zy!Bf)!q9Cr<mS}]b# 4.!qV$dCk}]bD,S%!4%,"%wB;=# 5. g{z9c0a?6?<cj-i1(ldap),r!qt&zk*zc&,$ DB2?<D;CD%!4%#%wB;=# 6. S-iPmP!q*9CD-iD`&%!4%#("b:!\ APPC"APPN r_ NetBIOS T;I\w*!nvV, G;Y\'V#) g{53o20k DB2 Connect,"!qK TCP/IP,rI!q}]bTom== fzzwzr OS/400 53O#g{!qK4!r,rIT!qzkkwzr OS/400 }]b("d,s`m: v *(} DB2 Connect xxxp,s,!q(}xx,s~qw%!4%# v *1SxP,S,!q1S,S~qw%!4%# %wb;=# 7. dkxhd(e-in},%wb;=# 8. Z}]b{FVNPdk*mSD6L}]bD}]bp{,"Z}]bp{V NPdk>X}]bp{# g{zmswzr OS/400 }]b,rz}]b{fvnp,dk;c{(tz OS/390 r z/os }]b)"rdb {(TZ OS/400 }]b)r DBNAME(TZ VSE r VM }]b)#i!qz"mpmshvk}]bd"m# %wb;=# 56 DB2 Connect vkflyke

63 9. g{rc9c ODBC,r+K}]b"a* ODBC }]4#7#Z4PKYw. 0Q-20K ODBC#%wB;=# 10. Z8(Zc!n0ZP!qYw53,"dkzk*,SD}]b53D6L5 }{# 11. Z8(53!n0ZP,7#53{F"wz{MYw53}7#KfeODE "GC4dC\mZcD#ITdk"M(I!)#%wB;=# 12. Z8(2+T!n0ZP,8(+CZO$D2+T!n# 13. %wji#vzmit9ck}]bk#!qkvk%ywtxu CA# `XEn: v :M'zA~qw(EdCEv;(6DB2 M'zlYkE7) `XNq: v Z 57 3D:9C0dCzV14bT}]b,S; 9C0dCzV14bT}]b,S ZdC}]b,S.s&bT # }L: *bt}]b,s: 1. t/dczv# 2. Zj8S<P;vT>C}]b"Sy!K%P!qbT,S#0bT,S10Z r*# 3.!q;vr`vk*bTD,S`M(CLI *1!5)#IT,1bT`V`M#d k6l}]bdp'c'j6m\k,"%wbt,s#g{,si&,0a{1 3OavV7O,SD{"# g{bt,s'\,rz+su=oz{"#* DI\Qms8(DNNhC, Zj8S<P!qC}]b"Sy!K%nP!q D}]b# `XEn: v :M'zA~qw(EdCEv;(6DB2 M'zlYkE7) `XNq: v Z 55 3D:(}9C0dCzV1Qwxg4dC}]b,S; v Z 56 3D:9C0dCzV1V$dC}]b,S; =< A. 9CdCzV4dCMbT}]b,S 57

64 58 DB2 Connect vkflyke

65 =< B. ot'v D DB2 gfot(windows) DB2 DgfoTGvVZ{""ozM<N$_gfPDoT#120 DB2 1,IT!q20;Vr`VoT'V#g{Z20.sk*+ DB2 DgfoT D*Q20 Dd{gfoT.;,r9CKNqPEvD=h# ;*+ DB2 'VDoTk DB2 gf'vdotl}#db2 'VDoT,4}]IT 9CDoT,G DB2 gf'vdot,/# Hvu~: XkZ53O20k*9CD DB2 gfot#db2 gfotgzz9c0db2 201 r<420 DB2 1!qM20D#g{+ DB2 DgfoT D*P420D\'V gfot,r DB2 gfotwh+1!hc*yw53ot,xg{1!yw53o T2;\'V,r9C0"o1# }L: Z Windows O D DB2 DgfoTh** Windows Yw53 D1!oThC# *Z Windows O D DB2 gfot: 1. (} Windows Yw53OD0XFfe1,!qxr!n# 2. Z0xr!n1T0r0ZP,+53D1!oThC D*k*C4k DB2 ;w DoT# PX D1!53oTD `E",kNDYw53oz# `XNq: v Z 67 3D:TW!oTT> DB2 E"PDPDwb; `XN<: v Z 60 3D:\'VD DB2 gfot; v :\'VDXrzkMzk3;(6\m8O:F.7) D DB2 gfot(linux M UNIX) DB2 z7dgfotgvvz{""ozm<n$_gfpdot#120 DB2 z7 1,IT!q20;Vr`VoT'V#g{Z20.sk*+gfoT D*Q2 0Dd{gfoT.;,r9CKNqPEvD=h# ;*+ DB2 z7'vdotk DB2 gf'vdotl}#db2 z7'vdot,4 }]IT9CDoT,G DB2 gf'vdot,/# Hvu~: Copyright IBM Corp. 1993,

66 XkZ53O20Tk*9CD DB2 gfotd'v#db2 gfot'vgzz9c 0DB2 201r<20 DB2 1!qM20D#g{+ DB2 z7dgfot D*P 420D\'VgfoT,r DB2 gfotwh+1!hc*yw53ot,xg{ Yw53oT2;\'V,r9C0"o1# DB2 gfot'vgzz9c0db2 201r<20 DB2 z71!qm20d,r _G9C0>XoT 14!qM20D# }L: *li53opd)+2dot73ic,kp$ locale -a n# * D DB2 gfot,&+ LANG 73d?hC*Z{DoT73# TZ bourne(sh)"korn(ksh)m bash shell: LANG=<locale> export LANG TZ C shell: setenv LANG <locale> }g,*k(ofd DB2 z7;w,xkq-20k0(o1ot'v,"rxk+ LANG 73d?hC*0(o1oT73(}g,fr_FR)# `XNq: v Z 67 3D:TW!oTT> DB2 E"PDPDwb; `XN<: v Z 60 3D:\'VD DB2 gfot; v :\'VDXrzkMzk3;(6\m8O:F.7) \'VD DB2 gfot T DB2 gfd DB2 ot'vitv`*~qwiotmm'ziot#~qwio T+-ks?VD{""ozM DB2 <Ngf*X#M'zioT+-k0DB2 KP 1M'z1i~,b (s?v{"m3)ozd5# ~qwiot D# M'zioT (:"-.o"#s{go"k^xgo"i<o"#0o"#.3 ;*+ DB2 z7'vdotk DB2 gf'vdotl}#db2 z7'vdot,4 }]IT9CDoT,G DB2 gf'vdot,/# `XNq: v Z 59 3D: D DB2 gfot(linux M UNIX); v Z 59 3D: D DB2 gfot(windows); 60 DB2 Connect vkflyke

67 v :(FZd6qmsE"MoOE";(6(F8O7) `XN<: v :'V7*{EDzk3D*;mD~;(6\m8O:F.7) v :zk3 923 M 924 D*;m;(6\m8O:F.7) v :>XoTf>;(6\m8O:F.7) v :\'VDXrzkMzk3;(6\m8O:F.7) CZTm;VoTKP0DB2 201r<DoTj6 g{k*ckfczod1!ot;,dot4kp0 DB2 201r<,rITV$ t/0 DB2 201r<,"8(oTj6#CoTXkZzKP20D=(OIC# m 6. otj6 ot otj6 "-.o(vz Windows OIC) ar br #S{Go bg repd cn 1ePD tw K^XGo hr ]Ko cz $so dk I<o nl "o en R<o fi (o fr Bo de #0o el hu bs{o it Uo jp +zo kr 2~o no (<o pl pt ^mago ro mo ru 9e%Ko sk 9eDaGo sl es pdo se Azdo tr =< B. ot'v 61

68 `XN<: v :T>XoTT> db2setup n;(6db2 ~qwlyke7) V{}]D*; 1Zzwd+]V{}]1,Xk+V{}]*;*SUzwIT9CDq=# }g,1z DB2 Connect ~qwkwzr iseries }]b~qw.d+m}]1,(# + S~qwzk3*;*wz CCSID,4.`;#g{=(zw9C;,Dzk3r CCSID,r+zkcS;vzk3r CCSID 3dAm;vzk3r CCSID #K*; <UZSU=4P# "MA}]bDV{}]I SQL odmdk}]ii#s}]b"mdv{}]id v}]ii#;*;bm*;}]ddv}]#}g,9c FOR BIT DATA Sdyw DPPD}]#qr,g{=(zw_P;,Dzk3r CCSID,r*;yPdkMd vv{}]# }g,g{9c DB2 Connect 4CJ}],ra"zBPiv: 1. DB2 Connect + SQL odmdk}]"ma OS/390 r z/os# 2. DB2 (C}]b z/os M OS/390 f+}]*;*wz~qwdzk3,;sy& mc}]# 3. DB2 (C}]b z/os M OS/390 f+a{"mx DB2 Connect ~qw# 4. DB2 Connect +a{*;*c'yz73dzk3# PX'VD DB2 Connect ~qwodzk3kwzr iseries ~qwod CCSID.d D*;,kND 6\m8O:F.7 D:>XoT'V;=<PD\'VDXrzk Mzk3wb# TZ+roT,IBM (ekm`xb0bidi CCSID1"R DB2 Connect 'V G# g{}]b~qwd+rtt;,zm'zdg)tt,rit9cb)xb CCSID 4 \mnp# `XEn: v :V{*;<r;(6\m8O:F.7) `XN<: v :\'VDXrzkMzk3;(6\m8O:F.7) 62 DB2 Connect vkflyke

69 =< C. DB2 }]b<ue" DB2 <ue"ev D54! DB2 <ue"i(}bp$_m=(qc: v DB2 E"PD wb DB2 $_Doz y>lr LL v DB2 i. PDF D~(IBX) PDF D~(Z DB2 PDF CD P)!"fi. v npoz noz {"oz v y>lr IBM (Za)D5 B#g{CJ ibm.com D DB2 E"PDOD*zf>,r;X 20D5 B,bGr* IBM a,$kf>d B#g{Q-20K DB2 E"PD, r(i20d5 B#IBM a)be"1,d5 BJm BS DB2 E"PD CD 2 0rS Passport Advantage BXDE"# ":DB2 E"PDwbD B5JH PDF i.r2=4i.d B5J_#*q!n BE",20ICDD5 B,r_ND ibm.com OD DB2 E"PD# ITZ_CJ ibm.com ODd{ DB2 <ue",g<u5w"w$im Redbooks # C J;Z T B x 7 D DB2 E " \ m m ~ b > c : RGG#XSzT DB2 D5D4!#g{zkMgNDF DB2 D5av(i,k+ gsj~"ma D5!iaDAzDyP4!,+;\1 Sp4z#k!I\a)_eD>},byRGE\ CXKbzyXDDJb#g {z*a)px_ewbrozd~d4!,ksojbm URL# k;*ctogsj~x7k DB2 M''Vz9*5#g{zv=D5;\bvD DB2 <ujb,kkz1xd IBM ~qpd*5tqcoz# `XEn: v :DB2 E"PDD&\?~;(DB2 Z_E"PD) v :Sample files;(y>wb) Copyright IBM Corp. 1993,

70 `XNq: v :Invoking command help from the command line processor;(command Reference) v :Invoking message help from the command line processor;(command Reference) v Z 68 3D: B20ZFczrZ?x~qwOD DB2 E"PD; `XN<: v Z 64 3D:PDF q=d DB2 <ujob; PDF q=d DB2 <ujob BPwmhv IBM vfopd(x7* x7* a)d DB2 b#!\b)mj6i.p!"f,+i\4zzyzzrrxxa) G# b)i.pde"tzyp DB2 C'45<Gy!*6;;\zGLr1"}]b\ m19g9c DB2 Connect rd{ DB2 z7dk1,<+"vke"\pc# m 7. DB2 <ue" i{ ie Gqa)!"f 6\m8O:5)7 s G 6\m8O:F.7 s G Administrative API Reference SC G Administrative SQL Routines and Views SC q Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1 Call Level Interface Guide and Reference, Volume 2 SC SC Command Reference SC q 6}]F/5CLr8OMN <7 6}]V4M_ICT8OkN <7 Developing ADO.NET and OLE DB Applications Developing Embedded SQL Applications Developing SQL and External Routines G G s G s G SC SC SC Developing Java Applications SC G Developing Perl and PHP SC q Applications Getting Started with Database Application Development SC G G q G 64 DB2 Connect vkflyke

71 m 7. DB2 <ue" (x) i{ ie Gqa)!"f 6Linux M Windows OD DB2 20M\mkE7 g G 6{"N<:Z 1 m7 s q 6{"N<:Z 2 m7 s q 6(F8O7 G G 6Net Search Extender \mmc '8O7 ":KD5D HTML ;GS HTML D5 CD 20D# S G 6T\8O7 s G Query Patroller Administration and GC G User s Guide 6DB2 M'zlYkE7 g q 6DB2 ~qwlyke7 g G Spatial Extender and Geodetic Data Management Feature User s Guide and Reference SC G SQL Guide SC G SQL Reference, Volume 1 SC G SQL Reference, Volume 2 SC G 653`Sw8OMN<7 s G 6JOoO8O7 G q 6Visual Explain LL7 S q 6BvZ]7 s G XML Extender Administration and SC G Programming 6XML 8O7 s G XQuery Reference SC G m 8. X(Z DB2 Connect D<uE" i{ ie Gqa)!"f 6DB2 Connect C'8O7 s G 6DB2 Connect vkflyk E7 6DB2 Connect ~qwlyk E7 G G g G m 9. WebSphere E"/I<uE" i{ ie Gqa)!"f WebSphere Information Integration: Administration Guide for Federated Systems SC G =< C. DB2 }]b<ue" 65

72 m 9. WebSphere E"/I<uE" (x) i{ ie Gqa)!"f WebSphere Information Integration: ASNCLP Program Reference for Replication and Event Publishing SC G WebSphere Information Integration: Configuration Guide for Federated Data Sources WebSphere Information Integration: SQL Replication Guide and Reference SC SC q G ":DB2 "P5wa)X(Zz7D"PfM^) 6pD=SE"#PX `E", knd`x4s# `XEn: v Z 63 3D:DB2 <ue"ev; v :XZ"P5w;("P5w) `XNq: v Z 66 3D:):!"f DB2 i.; ):!"f DB2 i. g{zh*!"fd DB2 i.,itzm`(+;gyp)zrrxxz_:r#^ [N1<ITS1XD IBM zm&):!"fd DB2 i.#"b,db2 PDF D5 CD OD3)m=4i.;P!"f#}g,DB2 {"N<DNN;m<;Pa)!" fi.# ;*'6;(QC,MITS IBM q! DB2 PDF D5 CD,C CD,m` DB2 i.d!"f#y]zb)%d;c,zi\\;s IBM vfopdz_):i.# g{z_):zzyzzrrxx;ic,z\gits1xd IBM zm&):!" f DB2 i.#"b,"g DB2 PDF D5 CD ODyPi.<P!"f# " : n B n j { D DB2 D 5 # t Z x 7 g B D DB2 E " P D P : }L: *):!"fd DB2 i.: v *KbzGqISyZzRrXxZ_):!"fD DB2 i.,ii4 IBM vf opd>c,x7*: XkH!qzR" XxroTE\CJvfo):E",;sY4UkTzyZ;CD):8>E" xp):# v *S1XD IBM zm&):!"fd DB2 i.: SBPdP;v Web >cr=1xzm&d*5e": - IBM +r*5k?<,x7* 66 DB2 Connect vkflyke

73 - IBM vfo Web >c,x7* kh!qzr"xxrote\cjt&zdyzxdvfow3#zk3f PCJ0XZK>c14S# kzbg15wzk): DB2 vfo# krz1xdzma)k*):di.di{mie# `XEn: v Z 63 3D:DB2 <ue"ev; `XN<: v Z 64 3D:PDF q=d DB2 <ujob; S np&mwt> SQL 4,oz DB2 5XIw* SQL oda{du~d SQLSTATE 5#SQLSTATE oz5w SQL 4,M SQL 4,`zkD,e# }L: *wc SQL 4,oz,r* np&mw"dk:? sqlstate r? class code dp,sqlstate m>p'd 5 ; SQL 4,,class code m>c SQL 4,D0 2 ;# }g,? T> SQL 4,Doz,x?08T> 08 `zkdoz# `XNq: v :Invoking command help from the command line processor;(command Reference) v :Invoking message help from the command line processor;(command Reference) CJ;,f>D DB2 E"PD T Z DB2 f > 9 w b, DB2 E " P D URL * T Z DB2 f > 8 w b, k C J T B f > 8 E " P D URL: `XNq: v Z 68 3D: B20ZFczrZ?x~qwOD DB2 E"PD; TW!oTT> DB2 E"PDPDwb DB2 ot-kf>,r DB2 E"PD+T>CwbD"Df# }L: *Z Internet Explorer =< C. DB2 }]b<ue" 67

74 1. Z Internet Explorer P,%w$_ > Internet!n > ot...4%#0otw!n10zr*# 2. 7#zDW!oT;8(*oTPmPDZ;vu?# v *+BoTmSAPm,%wmS... 4%# ":msot";\#$fcz_ptw!ott>wbyhdve# v *+otfapm%?,!qcot"%wof4%1=coti*otpmp DZ;vu?# 3. DB2 E"PD# *Z Firefox r Mozilla 1.!q$_ >!n > ot4%#0ot1fe+t>z0w!n10zp# 2. 7#zDW!oT;8(*oTPmPDZ;vu?# v *+BoTmSAPm,%wmS... 4%TS0mSoT10ZP!q;VoT# v *+otfapm%?,!qcot"%wof4%1=coti*otpmp DZ;vu?# 3. DB2 E"PD# D*z!qD ot73mot# `XEn: v Z 63 3D:DB2 <ue"ev; B20ZFczrZ?x~qwOD DB2 E"PD g{z>x20k DB2 E"PD,rITBXQ BDwb#s`}wbW?D0n ;N BUZ158>CwbD106p# *7({v DB2 E"PDGqfZ B,kiR0E"PD1w3OD0n ;N B U Z 1 5 # + > X 2 0 D w 3 P D 5 k OnBIBX BDUZ xpho#g{a)kobdibx B,MIT B>X20DE"PD# BZ>X20D DB2 E"PD*sz: 1. #9FczOD DB2 =KPE"PD,rxgODd{C'+^(CJE"PD,rxzITBXM& C B# 2. 9C B&\47( IBM Gqa)K B # ":Z CD O2a)K B#PXgNdCE"PDTS CD 20 BDj8E ",knd`x4s# g{a)k B,r9C B&\4BXb) B #( ==#) 3. DB2 E"PD~q# }L: 68 DB2 Connect vkflyke

75 * B20ZzDFczrZ?x~qwOD DB2 E"PD: 1. #9 DB2 E"PD~q# v Z Windows O,%w*< XFfe \m$_ ~q#;sr %w DB2 E"PD~q,"!q#9# v Z Linux O,dkTB n: /etc/init.d/db2icdv9 stop 2. v Z Windows O: a. r* n0z# b. E"PD20Z C:\Program Files\IBM\DB2 Information Center\Version 9?<P# c. 9C DB2 E"PDDj<76KP help_start.bat D~: <DB2 Information Center dir>\doc\bin\help_start.bat v Z Linux O: a. A E " P D D # Z 1! i v B, DB2 E " P D 2 0 Z /opt/ibm/db2ic/v9?<p# b. 9C DB2 E"PDDj<76KP help_start E>: <DB2 Information Center dir>/doc/bin/help_start 531! Web 3. %w0 B14%( )#ZE"PDDR_feO,%wiR B#+T>VP D5D BPm# 4. *t/bxxl,klizk*bxd!n,;s%w20 B# 5. ZjIBXM20xLs,%wjI# 6. v Z Windows O,9C DB2 E"PDDj<76KP help_end.bat D~: <DB2 Information Center dir>\doc\bin\help_end.bat v ":help_end z&md~,2+u9c help_start z&md~t/dxlyh D n#;*9c Ctrl-C rnnd{=(4u9 help_start.bat# Z Linux O,9C DB2 E"PDDj<76KP help_end E>: <DB2 Information Center dir>/doc/bin/help_end ":help_end E>,2+U9C help_start E>t/DxLyhD n#;* 9CNNd{=(4U9 help_start E># 7. XBt/ DB2 E"PD~q# v Z Windows O,%w*< XFfe \m$_ ~q#;sr %w DB2 E"PD~q,"!qt/# v Z Linux O,dkTB n: /etc/init.d/db2icdv9 start BsD DB2 E"PD+T>BDwbM BsDwb# `XEn: v :DB2 E"PD20!n;(6DB2 ~qwlyke7) =< C. DB2 }]b<ue" 69

76 `XNq: v :9C DB2 20r<20 DB2 E"PD(Linux);(6DB2 ~qwlyke7) v :9C DB2 20r<20 DB2 E"PD(Windows);(6DB2 ~qwlyk E7) DB2 LL DB2 LLozzKb DB2 z7dwv=f#b)nla)kp=8>e"# *<.0: ISE"PDi4 XHTML fdll: # 3)NL9CKy>}]rzk#PXdX(NqDNNHvu~Dhv,kNDL L# DB2 LL: *i4ll,%wjb# >z XML }]f" hc DB2 }]btf" XML }]T0gNT>z XML }]f"4py> Yw# 6Visual Explain LL7 9C Visual Explain 4Vv"E/Mw{ SQL odtq! CDT\# `XEn: v :Visual Explain Ev;(6\m8O:5)7) DB2 JOoOE" Ps?JOoOMJb7(E"Iozz9C DB2 z7# DB2 D5 JOoOE"IZ DB2 E"PDD0DB2 JOoO8O1r0'VMJOo O1?VR=#IZC&R=PXgN9C DB2 oo$_m5clrtkmr vjbde""3)n#{jbdbv=8t0pxgnbv9c DB2 z71 I\v=DJbD(i# DB2 <u'v Web >c g{zv=kjb"rk*q!iri\d-rmbv=8doz,knd DB2 <u'v Web >c#c0<u'v1>c_p8rnb DB2 vfo" <u5w"z(lrvv(f(apar rms^))"^) Md{J4D4 S#IQwK*6b"iRJbDI\bv=8# C J;Z T B x 7 D DB2 < u ' V Web > c : `XEn: v :Jb7(ri;(6JOoO8O7) 70 DB2 Connect vkflyke

77 v Z 63 3D:DB2 <ue"ev; unmu~ g{{otbunmu~,rzhz9cb)vfod<c(# vk9c:;*#typd(p(yw,zmit*vk"gl59c4fb)vf o#4- IBM w7,b,z;itv""9>rfwb)vfordpnn?vd] ow7# L59C:;*#tyPD(P(yw,zMITvZs5Z4F"V"M9>b) vfo#4- IBM w7,b,z;itfwb)vfod]ow7,r_zzds5 b?4f"v"r9>b)vfordpdnn?v# }G><C(PPw7Z(,;CQd{<C("mIr({(^[Gw>D9G5,D)ZhdP,DvforNNE""}]"m~rd{*6z(# 19Cb)vfop&K IBM D{f,r_y] IBM Df(,4}7qXOv8< 5w1,r IBM #ttwv(7z>dzhd<c(d({# z;itbx"vzryvz>e",}gj+qxypjcd(im(f, (y IBM Tb)vfoDZ];wNN#$#b)vfo04V41a),;=PNNV` D(^[Gw>D9G5,D)#$, (+;^Z5,DXZJzMJCZ3VX (C>D#$# =< C. DB2 }]b<ue" 71

78 72 DB2 Connect vkflyke

79 =< D. yw IBM I\;ZyPzRrXxa)>D5PV[Dz7"~qr&\XT#PXz10 yzxrdz7m~qde",krz1xd IBM zmi/#nnt IBM z7"l rr~qd}c"gbzw>r5>;\9c IBM Dz7"Lrr~q#;*;V8 IBM D*6z(,NN,H&\Dz7"Lrr~q,<ITzf IBM z7"lrr IBM z7"lrr~q,ric'tp:p# IBM +>I\Q5Pr}Zjkk>D5Z]PXDwn({#a)>D5"4ZhC '9Cb)({DNNmI#zITCif==+mIi/Dy: IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY U.S.A. PX+VZ(DBCS)E"DmIi/,kkzyZzRrXxD IBM *6z(?E* 5,rCif==+i/Dy: IBM World Trade Asia Corporation Licensing 2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku Tokyo 106, Japan >un;jc"zrnnbydunk1x(i;;bdzrrxx:international Business Machines Corporation04V41a)>vfo,;=PNNV`D(^[Gw >D9G5,D)#$, (+;^Z5,DPXGV("JzMJCZ3VX(C >D#$#3)zRrXxZ3);WP;Jmb}w>r5,D#$#rK>un I\;JCZz# >E"PI\,<u=f;;<7DX=r!"ms#K&DE"+(Z D;b ) D+`k>JODBf>P#IBM ITf1T>JOPhvDz7M/rLrxP DxM/r D,x;mP(*# >E"PTG IBM Web >cdnn}c<;g*k=cp{ea)d,;tnn== d1tg) Web >cd#$#g) Web >cpdjo;g IBM z7jod;?v, 9CG) Web >cx4dgu+iztpp## IBM IT4 O*J1DNN==9CrV"zya)DNNE"x^kTzP#NN pn# DLrMd{Lr( (>Lr).dxPE";;,T0(ii)JmTQ-;;DE "xp`%9c,kkbpx7*5: IBM Canada Limited Office of the Lab Director 8200 Warden Avenue Markham, Ontario Copyright IBM Corp. 1993,

80 L6G 1C7 CANADA ;*qxj1du~mun, (3)iNBD;(}?D6Q,<IqCb=fD E"# >JOPhvDmILr0dyPICDmIJOyI IBM M'-i"IBM zjm~mi-irnn,h-ipduna)# K&,DNNT\}]<GZ\X73PbCD#rK,Zd{Yw73PqCD }]I\aPwTD;,#P)b?I\GZ*"6D53OxPD,rK;#$k {I\aPnl#>D5DC'&1i$dX(73DJC}]# f0g IBM z7de"isb)z7d)&l"dvf5wrd{i+*qcdjo Pq!#IBM ;PTb)z7xPbT,2^(7OdT\D+7T"f]TrNNd {XZG IBM z7dyw#pxg IBM z7t\djb&1rb)z7d)&la v# ypxz IBM 44=rrbrDyw<If1 DrUX,x;mP(*, Gvv m>k?jmb8xq# >E"I\,ZU#5qYwP9CD}]M(fD>}#*K!I\j{X5w b)>},>}pi\a (vk"+>"7fmz7d{f#ypb){f<gi 9D,k5JL5s5yCD{FMX7DNNW,?tIO# f(mi: >E"I\ (4oTN=Dy>&CLr,b)y>5w;,Yw=(OD`L= (#g{g*4uz`4y>lrdyw=(od&clr`lsz(api)xp&c LrD*""9C"-zrV"*?D,zITNNN=Tb)y>LrxP4F" ^D"V",x^kr IBM 6Q#b)>}"4ZyPu~Bw+fbT#rK,IBM ;\##r5>b)lrdi?t"i,$tr&\# 2b)y>LrD?]=4rdNN?VrNN\zz7,<Xk (gbf(y w: (s+>d{f)(j)#k?vzkgy] IBM +>Dy>Lr\zv4D# Copyright IBM Corp. (dkj]). All rights reserved. Lj DB2 f> 9 D5bDwvD5Pj6D+>"z7r~q{FI\G International Business Machines Corporation rd{+>dljr~qjg#px IBM Corporation P# BPwnGd{+>DLjr"aLj,RQZ DB2 D5bPDAY;]D5P9C: Microsoft"Windows"Windows NT M Windows UjG Microsoft Corporation zm/rd{zrrxxdlj# 74 DB2 Connect vkflyke

81 Intel"Itanium "Pentium M Xeon G Intel Corporation DLj# Java MyPyZ Java DLjG Sun Microsystems, Inc. DLj# UNIX G The Open Group Linux G Linus Torvalds d{+>"z7r~q{fi\gd{+>dljr~qjg# =< D. yw 75

82 76 DB2 Connect vkflyke

83 w} [A] 2+T C'i C'J'(Windows) 14 DB2 Connect vkf 9 [B] oz T> 67 PX SQL od 67 s( 5CLr 45 >XoT'V(NLS) *;V{}] 62 [C] bt }]b,s 57 z7r 3 }% DB2 UNIX 52 DB2 }]b Windows 51 EL*s UNIX 13 Windows 13 [D] zk3 \'V 60 *; l# 62 Xrzk 3'V 62 wc6sz(cli) DB2 AD M'z'V 7 ): DB2 i. 66 Ts4Sk6k<u DB2 AD M'z'V 7 [F] "V&\?~ dc}]b,s 55 V<*s Linux 32 ; ; 15 [G] D Windows 1!oThC 59 B E"PD 68 DB2 E"PD 68 JOoO LL 70 *ze" 70 [J] LL JOoOMJb7( 70 Visual Explain 70 SZoT 60 D UNIX 59 Windows 59 [K] *"PD DB2 AD M'z'V 7 [L],S Ev 6 dczv 6 (} Communications Server D DRDA wz 27 }<Awzr iseries }]b 5,SD VSE M VM S DB2 Connect <8 DB2 33 [M] n db2secv82 23 np&mw(clp) DB2 AD M'z'V 7?<#= )9 Z Windows 2000 M Windows.NET O 17 [N] Zf*s UNIX 13 Windows 13 [P] dc,s 9C0dCzV1 37 DB2 Connect vkf 9 TCP/IP 39 dczv "V&\?~ 55 dczv(ca) bt }]b,s 57 dc }]b,s,;c 56 kwz}]b~qwd,s 37 k iseries }]b~qwd,s 37 [Q] 6k= SQL DB2 AD M'z'V 7 1!oThC Windows 59 [S] hc LANG 73d? 59 5CLr s( 45 V$mS}]b dczv(ca) 56 }] *; V{ 62 }]b dc 57 }]b,s bt 57 Copyright IBM Corp. 1993,

84 }]b,s (x) dc 9C0"V1 55 9C0dCzV1(CA) 56 +r CCSID 'V ot'v 62 [T] ms }]b V$ 56 unmu~ vfod9c 71 (E-i DRDA wzcjdc 27 [W] D5 63, 64 9CunMu~ 71 Jb7( LL 70 *ze" 70 [X] 6X DB2 }]b Windows 51 E"PD f> 67 B 68 TwVoTi4 67 [Y]!"fi. ): 66 &CLr ODBC 45 &CLr*" 9C ODBC 43 (} Net.Data r JDBC 43 C'J' 20XhD(Windows) 14 C'i 2+T 23 DB2ADMNS 23 DB2USERS 23 k IBM *5 79 ot +r'v 62 otj6 DB2 20r< 61 ot73 \'V 60 $`kw DB2 AD M'z'V 7 [Z] wz}]b~qw dc TCP/IP 39 "b 73 A ActiveX }]Ts DB2 AD M'z'V 7 C CCSID(`kV{/j6) +rot 62 D DB2 }% UNIX 52 zk3 60 SZoT 60 ot73 60 DB2 20r< otj6 61 DB2 M'z Ev 6 DB2 }]b }% 51 6X 51 DB2 (C}]b OS/390 M z/os f B53m 30 DB2 E"PD f> 67 B 68 TwVoTi4 67 DB2 Connect G\m C'J'(Windows) 14 <8 DB2 VSE M VM ftxp,s 33 DB2 Connect ~qwz7 z7hv 3 DB2 Connect vkf 20 Ev 9 Linus 21 Windows 19 DB2 Connect vkf (x) 20*s Windows 13 z7hv 3 dc 9 DB2ADMNS C'i 23 DB2USERS C'i 23 I iseries dc DB2 Connect 31 * DB2 Connect dc DB2 31 DSPNETA 31 DSPRDBDIRE 31 WRKLIND 31 iseries }]b~qw dc TCP/IP 39 J Java DB2 AD M'z'V 7 JDBC(Java }]b,s) DB2 AD M'z'V 7 L LANG 73d? hc 59 Linux 20 DB2 Connect vkf 21 N NLS(>XoT'V) *;V{}] 62 O ODBC(*E=}]b,S) QtCD&CLr 45 OS/390 dc DB2 }]b53 30 S SQL od T>oz 67 SQLJ(Java D6k= SQL) DB2 AD M'z'V 7 78 DB2 Connect vkflyke