³! #"$%'&)(*,+-. / 021 \%]_^aàbc9d` egf egfhjilknmporqstfu#owvxvpkayaq7z7{9 t}~f }~f, z7

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "³! #"$%'&)(*,+-. / 021 \%]_^aàbc9d` egf egfhjilknmporqstfu#owvxvpkayaq7z7{9 t}~f }~f, z7"

Bản ghi

1 ³! #"$&)(,+. / \]_^aàbc9d` egf egfhjilknmporqstfu#owvxvpkayaq7z7{9 t}~f }~f, z7 ƒgka n WuIv z7ypzw{ rkvpknâka{ mp ŠŒâo7{9yxi gknvpka Žq o7vjz7{ Š ~ qimp 9kŒ gil zvpilzmpk z7 Pš9 œž ŸnL ~ œž ŸnLP š #ª a«n«a«a g ª n«a«a«9 ²± ³ µ ª# Ž µ ª zw¹»º ilmp #ª a«a««a 9 7ª a«a«a«a š ¼½œ i #ª a«a«n«a 9 ¼ ª n«a«a«a g ¼ œr «a«a«n pœ x zw{ yx 9o º k Pmp zmmp 9ily zw ypzmpily ¾ kaymp 9k²mxvpi z7{9 7 lkœil{9k ƒ zw lilmwš z7{9 Žq 9ka{gâkqrâo{gy mpi mpƒgmpkayzt Pknmxvpilˆf_Àknvpkq º kyxƒ9 7 kay mmpoáâo{gyxi gknvqr Po7vpk² kn{9knv zw Š q o7vjz7{ Š yx zwâkâ º i mp,zỹo7yxilmpil Ek Pkaz7yxƒgvpkÃSqgmp 9kŒ gil zvpilzmpk z7 Pš Ä ª Â Ã Ä ª  à Ś S± ÆÇ Ã Æ Ç zw¹ ûº ilmp š ¼Èœ i ÆÇ z¹ à ¼)œ z7{9 Éyx go º mp 9zwmq o7v z7 gy Ä ª  à xê š ¼GËwÌ Ä ª Â Ã Ì Í Î œ owvjzw l Í ÏÂÐ qrmp 9k lka{9 wmp Ïo z kaož rkayxilˆ vpkn Lzmpil EkŒmpo âo7i {gâi gkay º i mp mp gkyxƒ9 l{ Æ Ç zw¹ Ã Æ Ç Ã Ñ l{ Æ Ç z¹ Ã Æ Ç Ã ÒÓ{2 9zwvxmpilâƒg Lzvq?z~ˆno{ mpil{rƒgoƒgyp zwmp MÔ šj œž Ÿn ÕÄ ª Â Ã Ê šö kaož rkayxilĵil{ Ä ªa  à ± ÔŽ Ái yz vpka zmpi k²mpoœmp gi ys Pknmxvpilˆi z7{ o{9 Ši mp gknvpkkn¹rily mpy yxo Pk ÖxØ œž Ÿn º i mp GÔ»Ù ¼ z¹ qz7{ Mo7{9kÚ zwy,ô Í ÜÛ Ô»Ý Í q owv,z7 l Ön ÖÓÞ œr xö Ø º i mp Ö Û Ö Þ z7{ o7v.z7 l ÖU Ö Þ Ö Ø aÿu º i mp Ö Î Ö Þ qz7 l Poy mz7 l Í ÏÂÜf ßà ágâuâuãläiåwážæuã çrè=åçyéyêâtárå7åçrëaéyã èìïæuçïæníê îrïrïgï ðñá æuížêwò,á ænã å7âó ôõöpê7åæpßà ágâuâuã ä#åwá ænãlçgè çž øñù úüûýwþïùžúwÿaù Áý ÿ ý ߌîrîîžïYî 7ðñî îgï "!#" $!7ï& )(+,/.132" ð=êwæuënã å"7:9; ò êwæuënã å"7[ëuã»ážèžìrà êjã èê=<gôiážà ã ã»åwâ"a:jâdciáråê"ae ìrê7çròïêænëf>"óyåwáràlê.ã èg árëuã»ážèžåwê& HJI KMLNPQR1S=TMNNPQ UV?LW1R1S1Y Z\[^]JZQ1V?_]JZàNàV?LR=S1T1b cds1` e V?LN` ZDf ]JZhgiàV?jaVlkmV?janb=o\prqMqMs=tDuvgiàV?jaV?kwV?janb=x3V?Lp _]ys z {D VDjanz=NQ~}S1NZ` ZR=ZKyk 3W1W=jaàVDn~[^]JZQ1V?_]JZàP?NKyk# d ƒb[ àr=nnyj]j ]N ˆ1bŠtD MuMŒyˆ b3[ KMNP?KFU b hr1nn`ž]

2 , [ 2 2 [,, 2 2 [ [ 2 jêwà à ; èçè<9ôêâpænãlçgèpážënã âuãlèžìjã èpò,ážè>åwçrè9æuê ænâ_ã»â_íçéæuç<9ôžárègænã r>áæuíê éyã»â â ã òïãlà»ážënãlæ?> õ#êæjêwêwèpárè>áæç CŽëUçgõŽážõã à ã æ?>éyã â æuënã õôyæuã çrèiâéyêäièê7é.çgè.æuíê²ânážòïê?âuêæ=& xè!w#"$/& $/& Áã ; êænç &7SçgëUënê7âYážèŽéð & ð & 9& á(=<gôžê ;l7[ënágâuárèžéyêâuôìgìrê7â æuêé,ænç,ôžâ êæníêpè ôò õ#êwë 9 ) +,(/ ò,á ;,< 7 : árâáïéyã»ânâ ã òïãlà»ážënã æ?>éêäžèêéüçrèüæuíê^ciážã ënâ=;>,<(jçr 3CënçrõIážõã àlãlæ?>éyã»âpænëuã çgè æníêñâuêæef.;hg"i,aaa#,kj L"ŒážèIé âuíçjê7éæuížážæ,æuíê=ænëuã»ážèžìrà êüã èê=<gôiážà ã æ?> íçgà éâãlèžéêwê7éé üçgëpæuíã»â âfc#ê7åãläiå,éyã»ânâ ã òïãlà»ážënã æ?>ñæuížážæ íêwèiåê üçgë æníhmênã àlàéyêwèçræuê,õ> )PQ9R ;,(M& 7Œíê > CëUç"CIç9â êéæuížã âpéyêwäžèãlæuã çrèmã èñæníê,åçrè9ænêd æçr járèžážàm>yâ ã èì~âuê<9ôê7èžåê CënçžäŽà ê7â çž Cënçžænêwã è;²çrëts; âuê<9ôê7èžåê ážòïãlà ã ê7âtárèžéüãlèžéã å7á æuêéüæuížážææuíê>~êciêåætãlætæuç,à ê7ágé æuçéõã çrà çrìrã»åwáràlàm>2ò çgëuê~cà»ážôžâuãlõžàlê~ëuêâ ôàlænâ æuíiážèôžâuã èìñæníêéyã ânâuãlòïã à árëuãlæ?>éòïêárâuôëuê ) éyêwäžèê7éüõ> ) (+,<(.; UíŽã åaíèçgõiçyé>úâuêwê7ò,âjæuç,à ãvgêwçrëœæníêâ ã òïãlà»ážënãlæ?>òïê7árâuôënê WY +,<(Z >[ ã& ê"&wjæuížêñåç9â ã èê=çž.æníê=æjç Grê7åæUçgënâ?,AAA, ážèžé\ åà ã»éyê7árè~à êwèìræuí NUíã»åaí=áC C#ê7árënâænç,õIê <9ôãLæUê^C#çCôŽà árë] &,AAA,,çž.êwô; ßàLêážënàw>"æUíŽêÉéYêwäŽèãLæUã çrèkçr PæUíêÉòÏêæUënã»å ) Q9RÈåwárè õiê2êd æuê7èžéyêé^ã íçrôæüážè> áréžéyã ænãlçgèžážàœê_#çgë æ=æuç`çgë<m üçgë árè>mæç A ;Óã è9æuêwìgënárõà ê, üôèžåæuã çrèžâ=>,<ñéêäžèêéçgè âuçròïê.ò êárâuôëaážõà êâfcžágåê=eaãlæuí=á C#çgâUã ænãwggêòïêárâuôëuê=b.c$gôžâ æ:cžôyæ MUgh icgj ) b )d/q9r +,<(.; ef ò,á9 >Ugh iugh ) b ef ã è.å7árâuê ò,á >Cgj icgj e f ) blk Kï EážèŽé ) Q9R^;,(.1KïŒêwà»âUê?â çœænížá æ ) /QhR^;>,<(m ï~íçrà»éâá üçrëpâ çgòïê A ; ãlè9æuê7ìrëaážõà êp üôèiåæuã çrèiâ/,<úéyêäžèžê7ééçrèéâuçròïêe ãl jážèiéçrèžàw>=ãl æuížê >,ënê Cënê7âUêwè9æ²æníêPâUáròÏêê7àLê7ò ê7è9æjã èúæníê^œážèžágåaíúâdciáråêa UE,<b ²çr \A ;Óã è9æuê7ìrëaážõà ê üôèžåæuã M& æã âêárâf>.æuç.â ê7êænížá ææníêœò êwæuíçyé Cënê7âUêwè9æUêéã èn! îq"y üçgë3cžëuç G ã èìtænížá ææuížêænëuã»ážèžìrà ê ã èê<9ôžáràlãlæ?> íçrà»éâïã è æníê=åwágâ êâpænôžéyã ê7égãlè\!wd"rüã& ê&m²ê7ânâuêwè9æuã»ážà àw>mæníê=åwágâ êníêwënêe ã»â äžèãlæuêw :>9ã êwà»éâïænížá æ,ãlæúážà»â çmíçgà éžâïãlè æuížã â,òôžåaí ò çgëuêìgêwèê7ënáràœâuãlæuôžážæuã çrèhæuí ôžâ ê7â ænárõà ã âuíã èì æuížážææuíêpò,ác )P/QhR."AECE,Kb s AE(UE,<b ctvuw.x;>,<(myt )P/QhR ;>,<( î

3 A Ý A ã»âœãlèžéêwê7éájêwà à ;xéyêäièê7éüòïêænëuã»åçrè~æuíêâfcžáråwê^a CE,Kb & xèw! îq"?ãlæ Œárâ ážà»âuçñçrõiâ ê7ëfggê7é2æuíiá æ æuíã»âïòïêæuënã»åúã»â ážë üëuçgò õiê7ãlèì ìgêwçyéyêâ ã»å ã& ê"&.æuížážæãlæ.éã+_êwëaâ.åçrèiâ ã»éyêwëaážõžàw>~ üëuçgò æuíê òïêænëuã»å ) /QhR íê7ëuê"# üçrëpážè>òïêæuënã»å ) éyêwäžèê7é~çrè=áïâuêæaijêpéyêwèçræuê.õ> ) æuížêpòïácú üënçrò Als~A ãlè9ænç upg LæníŽá æ ã»âéyêäžèžê7éárâj üçgàlà çtâ. çgëtážè> ï,ážèžé, ACôYæ ) ;>,<(/.; ã èy íê7ëuêúæuíêüãlèäžò ôò ã âænáirê7èç Grê7ëážà àäžèãlæuê=â ê=<9ôêwèžåwê7ân,aaa, çž C#çrã è9ænâ ã è ã æní.;\>,!.; ážèžé ) (, #"$~íçgà éžâ. üçrëáràlà&= I,AAAD,( UãLæUí ) ;>,<(/.;) çr åwçrôëaâ ê" ã èçâuôžåaíüâuê<9ôê7èžåê.ê ã»â ænâ]mážèié~cžôyæ tçræuê"yõ>úæuíê Œá1>9æníŽá æ ) +,(.1Kâ ôc +, ) ;>,<(. ) 3 ) I, ) +,( A +,<( íçgà éâj üçgëáážà ài,)a árèžé/i, Ý ïã æní Ý "1ã ò CŽàw> ã èìïæuížážæ ) +,<(tåwážèážà»âuç õ#êéyêäžèžê7éárâjæníêpàlã òïã ætà ã ò ) 23 +,(M& ê7ëuê"(ê/ã àlàiåçrò CôæUêjæUíê ) /QhR ;xéyã â ænárèžåêj üçgë?ážè>.æç.ê7àlê7ò ê7è9ænâã èæníêtåçgègrêd åçgèê A UEp,Kb.; G7 A UEp,Kb >Ugh9Gï üçgër áràlòïçgâ æ]járàlà9g:ne L çž èçrè ;Óèê7ìgážæUãmGrêêwà êwòïêwè9ænâtãlè)aeue,<b M&?ð=çgëUêPâFCIêåãLäIåwáràLàm>ijê ãlà à_ê7â ænárõà ã âuí. ;=< (,. ÿ ýedúùfdgihžùaý E ÿ ú ûïù&hj1ÿ úóÿeýtþïýaù1+kmluýmbmùdnpùdgúpjý LýwþÏý DŽú, AE(UE,<b.Q ²ý.ûùEý òïá(h+,( ) /QhR ;>,<(c àlè e f ) b ò,á9;>,<( ) b à è e f ) b ) b e f e f xèüæuíêpèê æâuê7åæuã çrèhijêsr à à_ãlè9æuënçyéyôžåwê.âuçròïê.ôžâuê üôà[éyêäžèžã ænãlçgèžâážèžéåwçrà àlêåætâ çgòïê âuãlò Cà êéënêwà ê G árègæ~ áråænâáã è ó êåæuã çrè jêñêâpæaážõà ã âuí 7Œíê7çrënêwò ážèžé ãlèkæuíê2à ágâpæ âuê7åænãlçgèh9jêã àlà?éã ânåôžânâáæuíê,â æuënôžåænôëuê çž jìrê7ç éê7âuã å7âáã è A:qUEp,Kb ëuê7à ážæuãmgrê æuçüæuíê 7:9;ÓòÏêwæUënã å& ªT V?LVMbTM` e V?S ]ys z ZUiKS=KMS=pS1V?T ]JZ` e V:LVD]yjS R1_.UV?LNWV]yS1nJbUV#W1R=Z&VZY [ \^] às PD]yNV9V3_)Œ ]ys1n!`\ Œ=b]yS1n!VaY W[ \ t3àspd]ynv&v\b\ Œ=

4 ,, M p?] áràlôêéò,áciâ,<.(e tvue jêsr à à ëuãlæuê/7lãl jmugh9 icgjœížçrà»éâj üçrëtáràlòïçgâ ætážà à9g:ne jêsr à à ënã ænêt:" ã 9 ížçrà»éâtážèiéüæuíê âuêærgg^?e.>>ugh " icgj#l ã âáèçžæ áïâuêætçr òïê7ágâ ôžëuê.ï Yã& ê"&wžã h7 ŽõôYætèçræZ#&=íçrà»éâ jêéyêwäžèê/ážèžén æuçïõiê Jžþ HŽùLUù ýtãl ê7ã æníêwë 7lçrëZ`íçrà»éâ árèžénêpéyêwäžèêz=ážèiénæuç,õ#ê,ÿ D J þ HŽùLUù Lýtã æuížê >~árëuê.èçrætåçrò CŽárënárõà ê& ÁâPáràLà æuížã âpížçrà»éâ üçrëpážè>æjç~ò,áciâ7>,<.je t u ã ŒážèŽéÉçrèŽàw>=ãL ãlæpíçrà»éâ üçrë ážè>ñæçò,ácžâtc,^.me t uænížá æéã+_êwë üëuçgò ážèžé ënê7âfciêåænãwggêwàm>çrèáâuêæ çž tòïêárâuôëuêüïçgèàw>" ê ãlà àœôžâuêúæníêüânážòïêúæuêwënòïãlèžçrà çrì>mážà»âuçã 7 árèžé árëuêpöpôiâpæ êwà êwòïê7ègæaâœãlè)a:uep,kb M& ôëuæuížêwë= ê Côæ ò,á +,<(Ugh/.1 ò,á MUgjD,<iCgj ážèié òïã è ;>,<(DCgjT.1 òïãlè/v>cgj#,iughp, üçrëážè>æjç=ò,ácžâ^,<&. E t uåážèié ážà àcg le & tèžéjêúéyêwäžèêò,á +,<(üçrë òïãlè>;,(m?ënê7âfc#ê7åænãwggêwàm> üçrëïážè>2æçñêwà êwòïêwè9ænâ >,< A UEp,Kb æuçñõ#ê~æuíề Ujêwà à ; éyêwäžèê7é êwà êwòïê7ègæãlè A CE,Kb ënê CŽëUêâ ê7ègænê7éïõ>æuíêòïác,ò,á9;, ^üçrë²ò ã è>+,< K üçrë,árè>2æjçéò,ácžâ,<. E t u ënê Cënê7âUêwè9ænãLèìñæUíêê7àLê7ò ê7è9ænâ,=ãlè A UE,<b M& tçræuêæuíiá æc, íçrà»éâj üçrëtâuçròïê.ënê7ážàw; GEáràLôŽê7é~òÏáCŽâ,,.(E t ueçrëê7àlê7òïêwè9ænâ çž ŠA UE,<b MIã?ážèIéçrèàm>ÚãL òïá(h+,( Ïíçrà»éâZíã à ê= `>,< íçgà éâ üçrëc>,<,ïárâ ážõ#ç GrêãL árèžéüçrèàm>ãl W# òïã è>;>,<(jíçgà éžâ & tê9æ= jêéyêwäžèêpæníêò,ác çž AE(UE,<b Mõ> ážèié jê CôYæ üçrëtárè> A CE,Kb jâuçænížá æ Cgj/.;.dEatHu üçrëáárè>úò,ácn&.deathue[çgëtêwà êwòïêwè9æm V >Cgj.; f MUgh icgj ) b ) /QhR^;>,<(c e ò,á9 f >Ugh iugh e f íçgà éâj üçgëtážà ài,)a UE,<b M Ug:E&D, ) b ) b ) /Q9RT+,(c ò,á9;>,<( V V ò,á(h

5 íçgà éâj üçgëtážà ài,)a UE,<b árèžé V V V árâ/jêwà àárâ ) /QhR^;>,<(c V V íçgà éâj üçgëtážà ài,)aeue,<b V ã æní7l& xèüæuôënèh æníã âtãlò Cà ãlêâœæuíiá æ árâ/jêwà àárâ ) Q9R^;,((m V V ) /QhR^;>,<( V ) /Q9RT,<(c V ) /Q9RZ;>,<( V V íçgà éâj üçgëtážà ài,,# A UEp,Kb ãlæuí 7 # & Áçžænêážà»â çæuížážæ íçgà éâj üçgëtážà à ážèiéyíêwèiåê?q, nue&óyç ò,á, ò,á, òïá(h+,( V V üò,á, ò,á9, ò,á(h+,<( ) /QhR^;>,<( ò,á9; V,( V ò,á9;,( òïá(h+,( V ò,á9; V,( V ) /Q9RT ò,á ;>,<(#, j` ) /Q9RT ò,á ;>,<(#,( ò ôiâpætážà»âuç ížçrà»é üçgëáážè>ïæjç ê7àlê7òïêwè9ænâ >,< A CE,Kb & ãlèžáràlàm>xêpéyêwäžèêá ò,ác.x!, "ht A CE,Kb. yt üënçrò½áüëuêážà ãlè9ænêwëjgeáràt!, "ãlè9æuç)a UE,<b ÁæUçõIêÏòÏçrèŽçžæUçgèã»åwážà àm>=ãlèžåwëuêárâuãlèžì&üçgëpéyê ; åënê7ágâ ã èì ÁãL Ý çrë Ý [ënê7âfc#ê7åænãwggêwàm> íçrà»éâ. üçgë ážà à #,!, "ã æní 9" &váèžéjê.éêäžèê ænç,õiêpòïçgèçžænçrèêpãl ãlæáã»âêwãlæuížêwëtòïçrèžçžæuçgèã»åwážà àm>ãlèiåënê7árâuã èì çrëœòïçrèžçžæuçgèã»åwážà àm>úéyê7åwëuêárâuãlèžì&mxè~æníêpà»árâ æâuê7åæuã çrèhijê=ãlà àêâpæaážõà ã âuí~æuíê. üçgàlà çãlèžì ënê7âuôà æw.

6 ;=< (,. (?> ÿ ýedúùfdgihžùaý E ÿ ú ûïù&hj1ÿ úóÿeýtþïýaù1+kmluýmbmùdnpùdgúpjý LýwþÏý DŽú, A UE,<b.Q ù~jfdžúóÿ DKJFKþ,ùH.! ï, "jt AEUE,<b /. cyt ÿ úüû ùfd N =ÿ ù 9ýJaNrý ÿ Hùžú û L(Jžþ ú Jr=ÿ D A UE,<b LUý LùžúWÿ ý ú J úüûý xþïýwú Lÿÿ.ùDNJD/ G ÿ ú ûžýelnýýgÿ ú EJžþÏý! ï,d"šÿ úüû Ù ò,á9;>,<( Q LUý ú Lÿwú ý Nú Jp! ïx, ".ÿ,þ JFD Jžú JFDŽÿaù GÉÿ D LUýaù1ÿ D Q ùd N LUý ú Lÿwú ý Nú Jp!, D".ÿ þjd Jžú JFDŽÿaù G Nrýy LUýaù1ÿ D T Áânânâ ôòïêænížá æjárèžé ŒážënêæjçÁážënõãLæUëaážëJ>Áêwà êwòïê7ègæaâ\a:quep,kb =CŽôYæ.; òïá( ;,(M ážèié åaížç9ç9â êâuçròïê)c#çgâuã ænãwggê7 " "& â )PQ9R ï, j? =íçgà éžâ, üçrë~ážà àáèçgè; 7êwënç êwà êwòïê7ègæaâ 7 A:CE,Kb ê.ížá1ggê üçrëtáràlàâuôžåaíd& ) /QhR ïx,chc ) Q9R ï, jc ó çxê.ò,á1>úárânâuôòïê üënçrò)èçkçgèúænížá æc>,< k ïïíçgà éâ&š7sç,âuíç ænížá æ ) /QhR ;>,<(. àlè àlè V V íçgà éâsãlèæuíã»âåwárâuêeåçgèžâuã éyê7ë üçgë[âuçròïê?à»ážënìrê?ã è9æuêwìgêwëw æuíêjâ ê=<gôžêwèžåwêp çž èçrè ; 7êwënçê7àLê7ò ê7è9ænâã è)aeqce,kb éyêwäžèêé~õ> ážèié üçrë ïx, I,AAAD,( V ážèié Y üçrëtáràlàb ïx, I,AAAD,( ážèié ) Q9R^ Y )P/QhR, Y.;# Y.1 &²ßà ê7árëuàm>ijê.ížá1grê V V & êwèžåwêijêpížá1grê I, c V m Y V V V V V Y Y V V h V ( V V V. V V V Y. V V V 1 V,,AAA, Y V V 1 V

7 Ý,, üçrë.ážà àw/ ïx, d,aaad,( CëUç G ã»éyê7é^ ážèžé íçrà»éâ&ðçrënêwç Grê7ëŽæUíê jêwà à ; èçè ágåææuíiá æ GàLè íçgà éâj üçgëtážè>,æjç CIç9â ãlæuãmgrê.è ôò õ#êwëaâ, ã æní YãLò Cà ã ê7â Y 3 )P/QhR,( 3 3 Y Y Y V V V 3 à è V 3 à è Y Y V V à è V à è V V ážèié æuíê7ëuêw üçrënêárà âuç ) /QhR ;>,<(. àlè àlè üçrëtáràlà b! ï V V,WMágâåà»ážã òïê7é& 7Sç,âUíç ænížá æáárà âuç ) /QhR ;>,<(. àlè íçgà éâyãlætãlà àsâuôåêæuçâuíç ænížá æ ) /Q9RT= à è V V íçgà éâj üçgëœæuíê Nžÿ ú ùfdaý^+kyþ ) /Q9RT=.; à è V V 3 àlè V ) /QhR^ çž ážè>^ wý KŽýEDiný) üçrë^ážèžé ã& ê&ážè>=äžèžã ænêúâ ê=<9ôêwèžåwê,,aaad, çž tê7àlê7òïêwè9ænâ ã è AE(UE,<b ãlæuí1 \& oážèžé )d/q9r (, = üçgë áràlà M I,AAA,( & ó ç[árânâ ôòïêæuížážæ ê,ážënê ìrãmgrêwè2ážè 1; âuê<9ôê7èžåê,,aaa, Á üçrë/ ážèié &Éê ãlà àåwçrèžâ æuënôžåæp üôë æníêwë1; âuê<9ôê7èžåêâ C,,AAAP üçgët ážèié Ú üënçrò ã æní ) Q9R^ ) /Q9RT ) Q9R^ AAAâUôŽåaíMæUíŽážææUíŽê~éYã»âpæaážèŽåwêÚâUôò çr á æ à ê7árâ æ]sæníêà ágâpæ?çr Iæníê7âUê.1; âuê<9ôê7èžåêâã âà»ážënìrê7ë[ænížážèïà è ÚàLè M& 7Sç~æUíŽã â.ê7èžéèçræuêäžëaâpæ.æuíiá æ ãlè G ãlê çž?æníê áråæænížá æ íçgà éâj üçgëtážà à, nu jê.ížá1grê ážèiéyíêwèiåêiážà»â ç 9 V ) /QhR^, 7 ò,á ò,á9 V ) /QhR^, V V,( V V

8 Y & 3 Y & üçrëážà à`, A CE,Kb &ŒóYçënê Cà»áråwãLèŽì êáråaí ãlèæníê ážõ#ç GrêPâUê<9ôê7èŽåê.õ>.; > ãlê7à éžâáèžê 1;xâ ê=<9ôêwèžåwê,(,aaad,( üçgë árèžén íç9â ê.òïêwòõiê7ënâárëuêèç åwçrè; ænárãlèžê7é2ãlè A:UEp,Kb ážèžéé üçgë íã»åaí )P/QhR,( )PQ9R I, ížçrà»éâ. üçrë ážà à M d,aaad, &?ó çpêò,á1>ïágâuâuôòïêt üënçròèç çgè,æuížážæ. AECE,Kb íçgà éâ² üçrë ážà àb ï,aaa,( tê9æ=zê=èžçžæuêænížá æ=œìrãmgrêwè árè> =;xâuê<9ôêwèiåê,,aaa, üçrë árèžél`ã æní,,aaa,w A CE,Kb PjêtåwárèÏäŽèŽéárèçžæníêwëâ ôžåaíâuê<9ôê7èžåê,(,aaa,( Y õ> ã èžâ ê7ë ænãlèžìúã ègænçúæníêïìrãmgrê7èñâ ê=<9ôêwèžåwê,(,aaa,( æuíêïò,ácéò,á9,( tõ#êæjêwê7è ážèié üçrëážà à d,aaad, ã& ê&miõ> CôYæUæUã èì.; üçgëáêáråaí7 ïx,aaad, ážèié7.1 ò,á,( Œ üçrëê7ágåaí7 d,aaad, &Pßà ê7árëuàm>#ážè>üæç~åçrèiâ êåôyænãwggê êwà êwòïê7ègæaâœãlèüæníêpèê âuê<9ôêwèiåêpážënêåwçrò CŽárënárõàLê íã àlêdwjã ò CàLã ê7âæuížážæ ) /Q9RZ, c 3 ) /Q9RZ, Y íçgà éâ&²ßçrèžâuê<9ôê7è9æuàm> êpå7ážèúënê7â æuënã»åæœçrôëtážæ æuê7è9æuã çrèænç#=;xâuê<9ôêwèiåê7â üçgëížã åaí~æuíê ò,ácžâ9.ážèié ážënêpåçrò CŽárënárõà êá üçgëtážà àb d,aaad, tê9æ=èçræuê.æuíiá ætò,á9;>,<( òïãlè +,(m árèžéížêwèžåwê ò,á +,<( òïã è>;>,<( V V V íçgà éâj üçgëtážà ài,)a UE,<b íã åaíã èüæuôënè~ã ò Cà ãlêâœæuížážæáážà»â ç )P/QhR >, ò,á ;>,<( ò,á(h+,<( ò,á ;>,<( V òïãlèm;>,<( V ò,á ;>,<( V V ò ã è +,<( V V V ) /QhR^üòÏã è>;>,<(d,<( árâ/jêwà àárâ V )P/QhR üò,á9;>,<(d,<(9 )d/q9r,uòïãlè +,( íçgà éâj üçgëtážà à_èçrè ; 7êwënçê7àLê7ò ê7è9ænâ >,< A:UEp,Kb & 7Œí ôžâ rëuêcà ágåã èìárè>! d,aaa, q_ã è âuôžåaí árè=1; âuê<9ôê7èžåê² üçrë íã»åaí ážèié7 íçrà»éâžäžëaâ æõ>ò ã è, tárèžéæníêwèéõ>ò,á9, M çrèžêâuêwêâ²ænížá æzjêå7ážèážà»â çëuêâpænëuã»åæœçrôžëœážæ ænêwè9æuã çrè~æuç1; âuê<9ôê7èžåêâ,(,aaa,( üçrë =ážèžé üçrëzíã»åaí=â çgò ê &Gï,I,AAA#,L ã æní 1! 1! 1 êdyã»âpæaâ/íã»åaíüã ò Cà ãlêâœãlè CŽárë ænã åwôà árëjæuížážæ 1 ò ôžâ ætíçrà»é& $

9 3 3 3 ð=çrënêwç Ggêwë=gôIâ ã èìïèç æníêážà»âuç GgêwëJ>Nê7àLàw;9èŽçèÚ ágåæœæuížážæ Y Y, à è à è íçgà éâj üçgëtážè>,æjç CIç9â ãlæuãmgrê.è ôò õ#êwëaâ ã æní iêpâuêwê.ænížá æ ) /QhR^ 3 ) /QhR^,( 3 à è V 3 V à è V V àlè i V V àlè à è V V V íçgà éâágâåà»ážã òïê7é& m 3 V V V V V àlè V V V V V V i V V V T 7[ç êâpæaážõà ã»â í 7ŒíêwçgëUê7òÈîYèŽçžæUê.äIënâ æœæuížážæ7œíêwçgëuê7ò ) /Q9R ;>,<(m ) /Q9R +,(W.ãLò Cà ãlêâœæuíiá æ ) /QhR,( íçgà éâ, üçrë~árè>æuížëuê7êêwà êwòïêwè9æaâ,,) A UE,<b ã æní )a& ŽôëUæUíê7ë árânâuôòïãlèìñæuížážæ,<,(ñážënê~æuíënêwêüèçrè ; 7êwënçñêwà êwòïê7ègæaâ ãlè A UE,<b CôYæUæUã èì H.; òïá(h+,(m jêíiá1grê 1 ò,á ;/1,< =l lárèžé æuížêwënê üçrënêyárà âuç árâ/jêwà àárâ VV V V V íã»åaí~ã ò Cà ãlêâœæuížážæ ážèié V V V 9 V V ) /Q9R ;>,?m à è ) /QhR C,c à è V V V V Gà è V V GàLè S& V V V V ) /QhR C,(( ) /QhR ;>,( V V Gï

10 ò ôiâpæ.íçrà»éárèžé=ænížá æpê<9ôžáràlãlæ?>=íçgà éâ üçgëážæ.à ê7ágâpæ.çrèžê çž æuíêâ êæjç~ã èê<9ôžáràlãlæuã ê7âãl ážèiéçgèàm>ãl _ê<9ôžážà ãlæ?>íçgà éžâ üçrë?õ#çžæníãl _árèžéïçrèžàw>ã KïPážèIé çgë árèžé#æuíê7ëuêw üçrënê#ã jážèžé=çgèàm>üãl V p V wçrën V V íçgà éâ& V V V V V 7Œí ôžâ æníê ã éêwè9æuãlæ?> ) Q9R ;,( ) /QhR ;>,? ) /QhR C,~ã ò CŽàLã ê7âænížá æ çrèžê=ížárâ ) /QhR ;>,<( ) Q9R +,( ) /QhR,(Ïã árèžé çrèàm> ãl ) /Q9R +,(Úåç; ã èžåã»éyê7âãlæuí ) Q9R,?ŒážèŽé ) /Q9R,(ŒåçgãLèIåã»éYê7âãLæUí ) /Q9R +,?ã ážèžéúçrèàm> ãl j lçgët= &=íçrà»éâ& ßçrèŽâUê<9ôê7è9æUàm>=CôYæ ænãlèžì.1 ò,á9;,((#,.; ò,á C,((M ážèžé ò,á üçrëtâuçròïêpážënõãlæuëaážëj>ïêwà êwòïêwè9ænâc,<,()a UE,<b ijêpížá1grê ) Q9R +,(m ) /QhR ;>,( ) /Q9R,<( üçrëœæníê7âuêæuíënêwêpê7àlê7òïêwè9ænâ >,<,# A CE,Kb ãl ážèžé~çrèàm>úãl ) /QhR ;,( ) /QhR ;>,? ) /Q9R &,( ) /QhR ;>, ) /QhR,(( ) /Q9R, ` ) /QhR ;>, ) /QhR, ) /Q9R,( ) /QhR ;>, ) /QhR, ) /QhR `, ` ) /QhR ;>,? ) /Q9R &,( ) /QhR ;>,? Gî ) Q9R &, ) /QhR `,<( çrë=yê<9ôãmg ážà êwè9æuàm>yãl ážèžé~çrèàm>úãl ) /QhR `,?ckï árèžé ) /Q9R,(W ) /QhR, 7 ) Q9R ) /Q9R ) /Q9R íçgà éâ& çjê Ggêwë=iêíIá1Grê ) Q9R `,? ï,ãl ²ážèIé~çgèàm>~ãL & ížçrà»éâ & ÁèŽéê ížá1ggêöpôžâ æpâuêwê7è=æuíiá æ ) /Q9R,( ) /Q9R, ^ ) Q9R, íçgà éžâáãl ážèié çrèžàw>mãl çrë 1 íçgà éâ& 7Œí ôžâ jêüížá1grê ) /QhR ;>,<( ) Q9R ;,(( ) Q9R,<(t üçrëâ çgò ê èçrè;wê7ëuçïê7àlê7ò ê7è9ænâ7,<,(ïãlè A:qUEp,Kb ãl ²ážèIé çrèžàw> 71 çrët ½íçrà»éâ& ætã âtê7árâf>ïæuçâuêwêænížá æ7œíê7çrënêwòèîã»âéyã ëuêåæuàm>úê=<9ôãwg áràlê7ègæœænçïæuíã»âárânâ ê7ë ænãlçgèh& ^ ^!wd" $& $/&ÁãLêwæUç/& 7SçgëUënê7âjážèIéÚð & ð &9p ái<9ôê ; 7[ëaárânážèŽéYê" òïêænëuã»åâfcžágåêæuçïâpænôžé> éyãv_#ê7ëuê7èžåêâõ#êæjêwê7è C#çràm> è ôžåà êwçræuã»éyê7â H H lÿ ý N2øñùžú ûžýþ,ù úóÿaù [ýúóúxýely üæuç ác; CIêážë#M&! îq" &xsënê7ânâ 7 & çigçžæ= ó ãlò Cà ê?ënç çž çž æuíê 7[ëUã»ážèŽìrà ê xèžê<9ôžážà ãlæ?>, üçrëœæníê7:9 ð=êænëuã»å.hshi lÿ ý Nøñùžú ûžýþ,ù úóÿaù [ýwúwúxýely ænçác C#ê7árë] &,,<(,<(, 7ï