Ð Ã ÖÙ ÓÒ ÐÓ Ð Å ØÖÓ Ú Ú Ö ÑÙ Ö Ö ÕÙ ÑÙ Ó Ó Ó Ó Ö Â Ù ÓÑÓ Ö Ò ÙÖ ÓÖ ÙÒ Ñ ØÖÓ Ý Ø Ó ÔÓÖ Ð Ø Ö Ú ÒÓ ÓÒ Ù Ø º Ä Ò Ò Ý ÙÒÓ Ó ÒÓ Ø ÔÓÖ ÙÒ ÓÐÓÖÓ Ó ØÖ ØÓÖÒÓ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ð Ã ÖÙ ÓÒ ÐÓ Ð Å ØÖÓ Ú Ú Ö ÑÙ Ö Ö ÕÙ ÑÙ Ó Ó Ó Ó Ö Â Ù ÓÑÓ Ö Ò ÙÖ ÓÖ ÙÒ Ñ ØÖÓ Ý Ø Ó ÔÓÖ Ð Ø Ö Ú ÒÓ ÓÒ Ù Ø º Ä Ò Ò Ý ÙÒÓ Ó ÒÓ Ø ÔÓÖ ÙÒ ÓÐÓÖÓ Ó ØÖ ØÓÖÒÓ"

Bản ghi

1 Ð ÃÖÙ ÓÒ ÐÓ Ð Å ØÖÓ ÚÚ Ö ÑÙÖ Ö ÕÙ ÑÙÓ ÓÓ ÓÖ Â Ù ÓÑÓ ÖÒ ÙÖÓÖ ÙÒ Ñ ØÖÓ Ø Ó Ð ØÖ ÚÒÓ ÓÒ Ù Øº Ä ÒÒ ÙÒÓ Ó ÒÓ Ø ÙÒ ÓÐÓÖÓ Ó ØÖ ØÓÖÒÓ ÕÙ ÖØÖÞ ÓÒÚÙÐ ÓÒ ÓØÖ ÑÒ ØÓÒ ÒÖÚÓ Ó ÔÒÓ º ÒÖÓ Ù ÓÓ ÕÙ Ò ÖÒ Ò Â Ù ÔÖ Ò Ò Ð ÃÖÙ ÜÔÐÒÓ ÕÙ Ò Öº Ù Ð ÓÖÓÒ Ð Ò ØÖÙÓÒ Ù Å ØÖÓ Ð Ö ÙÒÕÙ Ù Ð Ø ÑÙÖ Ö ÆÓÖÒ ÔÖ ÒÓÖÑÖÐ ÕÙ ÃÖÙ ÐÐ ÐÓÓ Ò Ð Ù Ñ ÙÖÓ Ø ÑÖ Â Ù ÕÙ ØÖÖ Ù ÔÖ ÕÙ Ð ÙÖÖº Ø ÑÖ Ò Ó ÙÔÙ ØÓ Ö ÕÙ Ù Ø ÔÓ ÙÒ ÑÓÒÓ ÙÒ ÑÔÙÖÓº ÔÖØÙ ÆÓÖÒ ÐÐÓ ÓÒ Ù Ñ ÐÓ ÜÔÐÖÓÒ Ñ¹ ÙÒÓ ÙÒ ÒØÖÔÖØ ÕÙ Ð Å ØÖÓ Ø Ò ÒÓ ÒÓ ÔÓ ÒØ ÑÓÐ ØÓ ÐÓ ÙÐ ÆÓÖÒ ÖÔÐÓ ÕÙ ÐÐ Ð ÒÒ ÔÖÑÒ¹ Ö ÐÐ Ø ÕÙ Ð Å ØÖÓ ØÖÑÒÖ Ù Ò Óº ÈÖÓ ØÑÒ ÖÒ ÖÞÓÒÖ ÓÒ ÐÐ ÔÖ ÙÖÐ ÕÙ ÚÓÐÚ Ù º ØÖØÓ ÕÙ Â Ù Ø Ò Ó ØÒØ Ò ÒÒÞ ÙÖÓÒ ÕÙ ÜÔÐÓ ÚÒÓ Ò ÔÖ Ô Ö ÙÒ ÔÖÓÓ ØÖÒÕÙÐ ¹ ÈÖÓ Ù ÒÙØк ÆÓÖÒ ÒÓ ÕÙÖ Ö º ÒØ Ð ÜÓÖØÓÒ Ò Óº ÈÖÓ ÐÐ ØÒ ÓÐÓ ÖÔÐÓ ÆÓ Ñ Ö Ø ØÒØÓ ÒÓ Ú ØÓ ÚÙ ØÖÓ Å ØÖÓº Ó ÕÙ Ð ÔÙ Ö Ð ÑÓÒÓ ÕÙ ÔÓ ÌÓÑ ØÖØÓ ÔÖ Ð ÑÙÖ ÔÖÓ ØÑÔÓÓ ØÙÚÓ ÒØÓÒ ÐÐ Ð Ó Ð ÌÒÓ ÕÙ ÚÙ ØÖÓ Å ØÖÓ ÔÙ Ö ÜØÓº Ø ÑÓÒÓ ÕÙ ØÓÖÑÒØ Ñ º Å ÒØÖÓ Ù ÓÖ Ò ÐÐ ÖÓ Ò Ðº ÉÙ ÐÓ ÕÙ Ó Ô Ó Ó ¾ È ÁÌÍÄÇ ½º Ä ËÌ Á Æ ÌÁÊÇ ËÁ ÇÆ ½º½º Ä ÅÙÖ ËÖ Ð ÄÖÓ ÍÖÒØ ½ ¹ Ä Ø Ò ÌÖÓ ËÓÒ Á Ð ÍÒÚÖ Ó ÒØÖÐ ËÙÔÖÙÒÚÖ Ó ÁÁ Ð ÍÒÚÖ Ó ÄÓÐ ÁÁÁ Ä À ØÓÖ ÍÖÒØ ÁÎ Ä Î Ð Ò ÒÒÞ Â Ù Ñ ÒÒ ÒÓ Ñ Ö Ø ÕÙ Ð ÙÖÓÖ Ú ØÓ Ñ µµº ÛÛÛºÙÖÒغÓÖ ÛÛÛºØÖÙØÓÓºÓÑ ÚÓ ÓØÖÓ Ù ÔÙ ÕÙ Ô ÕÙ ÚÒÒ Ò Ù Ð

2 ÁÒ ÒÖÐ ÎÁÊÆË ½¼ ÙÒÓ Ð ØÖ Â Ù Ù ÓÓ Ðй Ä Ð ÖÒ ËÓÒ ÓÒ ØÙÚÖÓÒ Ò Ð ÙÒ ÖÓÒ ÔÙÒØ ÕÙ Ó ÔÒØ Ò Ð Ó ÔØÐ Ø Ò ÑÙÖ ØÑÔÓ Ò ÕÙ Â Ù Ø Ò Ð ÙÑÖ Ð ÚÓÖ ÔÓÔÙÐÖº ÄÓ ÔÓ ØÓÐ ÐÓÖÓÒ ÓÒ ÑÓ ÐÐ Ò Ð Ú¹ ÚÒÐ Ø ÒÑØÓ Ò ÖÓÒ Ð Ð Ó Ò ÙÒ ÑÒØ ÒÖÓ È ÖÓÒ Ó ÑÒ Ñ Ò ËÓÒ Ò Ù ÖÒ ÖÒÓº ÔÖÔÖÖ ÔÖ Ú ØÖ Ð Ù Ó ØÖ Ð ÒÓÖغ ÒØ Ó ÙÒÓ Ù ÖÒ ØÖÒÕÙк ÄÓ ÚÒÐ Ø Ø ØÒ ÓÑÔÐØÑÒØ ÓÖØÓ Ò Ù ÑØÓÒ ÓÖ ÔÓ ØÓÐ ÙÖ Ó Ð Å ØÖÓ Ö Ð ÖÐÓÒ ÕÙ Ò ÙÓ ËÓÒº ÌÓÓ ÖÒ Ô ÔÖÖ ÐÓ ÐÓ ÕÙ Ð Ð ÑÒÓ Ó ÔÖÓ ÒÒÙÒÓ Ð ÓÑÔÖÒ ÔÐÒÑÒØ Ð Ñ¹ Ù Ò ÒÒÞº ØÒ ÔØÙÐÓ ½ Ä Ø Ò ÌÖÓ ËÓÒ ½º Ä Ø Ò ÌÖÓ ËÓÒ ¾ ½º½ºÄ ÅÙÖ ËÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ºÄ Ò ÒÒÞ Ò ËÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½º ºÐ Î Ó Ø ÖÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ½ººÒ ÌÖÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½ººÄ Ò ÒÒÞ Â Ù Ò ÌÖÓ º º º º º º º º º º º º º ¾ ½ººÐ ÊÖ Ó Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ¾

3 Ð ÓÖÞÓÒ Ð Å ØÖÓ ØÖÓ Ù Ñ ÖÓÖº  ٠ÑÙÓ ÓÒÑÓÚÓ ÕÙ Ù ÒØ ¹ ÙÓ ¹ ÙÖÒ ØÒ ÐØÓ ÙÑÓÖº ÖØ ÐÑÒØ Ð Ó ÌÓÑ Å ÔÙÐÓ ØÓÑ Ñ ÑÓ Ñ Ó Ò ÚÞ ÓÒ ÒÔ ÔÖÖ Ð ÙÑÓÖº Ä ÓÔÖ Ú ÖÐÓÒ ÖÓ Ö Ó ÒÓ ÔÓÖ Ö ÓÖÒÓ Ò ÙÒ ÔÙÐÓ ÓÒ ÒØÓ Ð Ä ÐØ Ú ÓÒ ÓÒÙÒØÓ ÙÐÒ Ð ÑÓ ÕÙØÓ ØÖÒ Ð ÙÑÓÖº ÑÖØ ¾ ÙÒÓ Ð Å ØÖÓ Ù ÓÓ ÔÖØÖÓÒ ËÓÒ Ð Ð Ó Ø ÈÓÖ ÖÓÒ ÀÐÙº ÙÖÓÒ Ò ÖÓ ÙÒÓ ÒØÐ ÑÙÓ ÙÖÓÒ ÓÓ Ð ÖÒÓ ÙÖÒØ Ø ÑÒ ÔÖÓÒº ÄÓ ÔÓ ØÓÐ ÔÖÖÓÒ Ò ÈÓÖ ÖÓÒ Ò ÒÒÞ Ò ÒÖÓÒ Ò ÀÐÙº ÅÒØÖ ÚÒØÙØÖÓ ØÒ ÚÒÐ Ø ÓÙÔÓ Ò Ù ÓÖ Â Ù Ó ÙÒ ÔÖÓÓ ØÖ Ó ÙØÖÓ Ú ØÒÓ Ð Ù Ó ØÖ ÖØÓ ÓÒ ÓÒÚÖ Ó ÓÒ ÙÒ ÖÓ ÅÐ ÕÙÒ Ö ÖÒØ ØÓ Ò Ø Ð ÒÓ ÐÐÑÓ ÑÖÓÐ ÙÐÓ ØÓÓ Ð ÖØÓÖÒÖÓÒ ËÓÒ ÔÖÑÒ¹ Ð Ò Ð ÂÙ Ø Ø Ð ÓÑÒÓ Ð ÑÒÒ ÐÒÓ ÖÓÒ ÖÙÑÓ ÌÖÓ Ð ÙÖ ÐÓ ÐÖÓ Ð Ó Ø Ð ÑÒÓ ÒØÓÒ ËÖÔØ ÐÐÒÓ ÌÖÓ Ð ÐÙÒ ½½ ÙÐÓº ÈÖ Ø ÔÓ ÚÒÐ Ø ØÒ ÑÔÞÒÓ ØÙÖ ØÖ¹ ÔÓ ØÓÐ ÒØÖ ÐÐÑÓ ÒØÐ ÕÙ ÖÒ Ò ÖÐ Ò ÖÒ ÔÖØ Ö Ð ÒØÙ ØÖÙ ÒÒ ÙÒ ÒØÖÓÖ ÓÖÒ ÒÒØ ÌÓÓ ØÓ ÔÙ ÐÒ ÖÓº Ù ÙÒ ÖÒ ÓÖÔÖ Ñغ ÔÓ ØÓÐ ÚÒÐ Ø Ó ÖÚÖ Ð ÒÐÓ ØÓ ÒØÐ ÔÖ ÙÖ Ð ÚÒÐÓ ÒÓØÖ Ð ÔÖÓÒØØÙ ÓÒ Ð ÕÙ ÑÙÓ ÐÙÓ ËÑÓÒ Ð ÐÓØ ÔÖ ÖĐÙÖ ÓÒ ÆÓÖÒº Ó ËÑÓÒ ÎÒÓ Ö ÙÒ ÒØÐ ÕÙ Ð ÖÓº ÆÓ Ù ØÓ ÕÙ ÔÖ ÕÙ ÅÙÖ Å ØÖÓ ØÓÑ Ð ÔÒ Ö ÖÚÓ Ó Ð ÚÓÖØ Ð ÔÖÖÓ µµº ÈÖÓ ÆÓÖÒ ÒÓ ÓÒÓ Ð ÔÐÖ ÐÓ ÌÒ ÓÐÓ ÖÔÐÓ Ë Ñ ØÖÓ ÓÑÔÖÒÓ ØÙ ÔÐÖ º Ó ÒÓ ËÑÓÒº ÒÓ ÙÒ ÔÖÖÓ ÓÓ ÙÓ ÔÖÓ Ò ÙÒØÓ ÚÙ ØÖÓ Ó Ó ÙÒ ÔÖÖÓ ÖÒغ ØÓ ÕÙ Ð Ú Ñ Å ØÖÓ ØÓ ÔÖ Ù ÕÙ ØÒ ÓÐÓ Ð ÑÖ Ð ÙÖÖº ÙÒ ÕÙ ÙÒ ÓÑÖ ÒÓ Ø ØÖÚÖ ÕÙØÖÐ ÔÖÖÓ Ð ÔÖÚÐÓ ØÙ ÓÑÖ Ð Ñ ÔÒ ÕÙ ÙÐÒ Ö Ð Ñ ÒÒÓ µµº Ò ÑÓÑÒØÓ Ð ÒÒØ ÙÖÓ ÙÒ ÚÓÐÒØ ÓÒÚÙй ÈÖ ÑÒØ ÐÒØ ØÓÓ Ð Ð ÑÖ ÖØÓ À ÕÙ Ò ÔÓ ÓÒ ÕÙ Ñ ÒÒ Ø ÔÓ ÙÒ ÑÐ ÔÖØÙº Ë ÒÙ ØÖ Ò ÚÖ Ó ÓÒÑÙÚ ÓÒÑÓÚÖ ÚÙ ØÖÓ Å ØÖÓ ÕÙÒ ÙÒ Ñ Ò ÒÓ Ñ ØÓÓ ÓÑÖ ÙÒ ØÖÚ ÙÖÖ ÒØÐ Ó ØÓ ÖÒº ÎÓ ÓØÖÓ ÒÓ Ó ÒÓ Ö Ù ÔÙº ÆÓ ÙÒÓ ÕÙ ÙÓ ØÓ Ø ÓÒÚÖ ÓÒ ÙÒ ÚÒØÒ Â Ù ÐÓ ÔÙ ÓÒ ÖÒ ÓÖÔÖ Ð Ó Ç ÑÙÖ ÖÒ ÖØ ØÙ ØÒ ÖÒ ÕÙ ÒÓ ÔÙÓ ÒÖØ ÐÓ ÕÙ ØÙ ÚØ Ò ÔÞº Ó ÙÖµµº Ð ÒÒØ ØÙÚÓ Ò ÑÓÑÒØÓº ÌÙ ÆÓÖÒ Ð ÒÒ ÔÖÓÒ Â Ù Ð ÚÖØÓ ÕÙ Ò ÙÒÓ Ø Ù Ó ÙÒÕÙ Ù ÓÓ ÙÑÔÐÖÓÒ ÓÒ Ø ÖÐØÖÒ Ð ÑÖ Ð ÒÒ ÒÓ ÖÓÒ ÔÖÓÐÑÖ Ð Ó Ð ÓÐØÙ Ð ÔÕÙÒ ÐÓ ÐÖÓ ÐÓ ÒÓ Ð ÖÓÒ ÙÒ Ò ÙÖÓÒ ØÒØÓ ÕÙ Â Ù ÐÐÓ ÓÒÚÒÒØ ÑÙÖ Ö Ò ÔÓÓ ËÓÒ Ñ ØÖº ÙÒØ Ð Ò ÒÖ Â Ù Ù ÔÓ ØÓÐ ÓÑÒØÒÓ ÓÖ Ð ÙÖÓÒ Ð Ð ÑÙÖ Ö Ó Ó ÙÒ Ð ½º½º Ä ÅÍÂÊ ËÁÊÁ ¾ ¾¾ È ÁÌÍÄÇ ½º Ä ËÌ Á Æ ÌÁÊÇ ËÁ ÇÆ Ù ÚÙ ØÖÓ Å ØÖÓµµ ÙÒÓ ÐÐ ÐÓ ÌÓÑ ÖØÖÓº ÑÐÐÓºµµ ½º º Ð Î Ó Ø ÖÖ Ñ Ö Ø ÕÙ Ñ ÒÓ Ø ÙÖµµº ÒØÖÓÖº ÔÖÒÔÓ ÔÓ ÚÖ ÚÓ ÓØÖÓ Ñ ÑÓ ÓÑÓ ÒØÐ ÓÒ Ô Ð ÖÒº

4 ÙÒ ÐÚÓÖ Ò Ð Ò ÒÒÞ Ð ÚÒÐÓ Ð ÖÒÓ Ð ÐÑÒØÖ ÖØÓ ÖØÓ Ó Ó ÕÙ ÒØÐ ÚÒ ØÓÑÖ ÔÓ ÓÒ ÐÓº ÖÒÓ Ð ÈÖ Ó ÖÑ ÒÓ ØÒ ÔÙ ØÓ Ð Ð Ò Ö ÔÖ ÒØÖÖ Ò Ðµµº ÑÓ ØÖÖ ÐÐÖ ËÓÒ Â Ù Ù ÓÓ Ô ÖÓÒ ÙÒ ÔÙÒØ Ð ÔÖÑÖÓ ÕÙ ÑÙÓ Ð Ò Ú ØÓ Ñ º Ð ÑÒÖ ÓÖ Ð ÔÙÒØ Â Ù ÒØÖ ÓØÖ Ó Ó Ø ÑÙÒÓ ØÒ ÓÐÓ ÙÒ Ø ÔÓ Ô Ö Ð ÔÖÓ ÒÓ ÔÒ Ö Ò ÓÒ ØÖÙÖ ÓÖ ÔÙÒØ ÚÒØÙØÖÓ ÓÑÒÞÖÓÒ Ù ÐÓÖ Ò ËÓÒ Â Ù Ù ÅÒØÖ Ö Ö Ò ÙÒ Ð ÒÓÖØ Ð Ù Ð ÂÙ Ø Ù ÖÒº Â Ù Ò ÒÓ ÚÒØÙØÖÓ ØÓ Ð ÑÒÒ Ò ÑÖ ÂÙ Ø Ð ÐÒ ËÓÒ Ð ØÖ Ð ÒÓ ÔÖ Ð ÔÓ ØÓÐ ÚÒÐ Ø ØÒ ÐØÑÒØ ÖÓÓ ÄÓ ÓÖÑ Ò ÕÙ ÒØÐ ËÓÒ ÖÒ Ù ÑÒ ÙÖÒØ Ù Ð Ø ÑÙÓ ÙÖÓÒ ÖÓ Ò Ð ÖÒÓº Ø ÔÖÓÓ ÙÒ ÓÖØ ÑÒ Ò Ò Ù ÙÒ ÔÓ ÑÙ ÖÙØÖ Ò Ð ØÖÓ ÐÑ ÔÖÓ ÖØÓÖ ÙÓ ÕÙ Ñ ØÖ ÖÖÓÒ ÒÖ ÒØÒØÖÓÒ Ô Ö ÐØÓ Ð Ð ÖÔÓÒ Ð Ò ÒÒ¹ ÚÒ Â Ù ÔÖØ ØÓ ÒØÐ Ò Ð ÑÓÑÒØÓ ÔÖ Ó Ò ÕÙ Þ Ù ÔÖÓÔÓ ÔÙÐÓ ÐÒÒ Ó ØÐÑÒØ ÓÒØÖ Ðº ØÒØÓ ÑÙ ÑÒÖ ÖÒØ ÒØÐ ÔÖÒ Ð Ò ÒÒÞ Â Ù Ñ ÔÐÒÑÒØ ÕÙ ÙÓ º ÅÙÓ ØÓ ÖÓÒÓ Ð Ö ÐÐÖÓÒ Ö ÒÓ ÓÐÓ ÕÙ Â Ù Ö ÓÑÓ Ó ÒÓ ÕÙ Ó Ö ÓÑÓ Â Ù º ØÓ ÐÐÑÓ ÔÒÓ ÐÒ¹ ØÑÒ ÓÑÔÖÒÖ Ò Ð Ò ÒÒÞ Ð Å ØÖÓ ÓÖ Ð ÙÒÓÖ¹ ÞÖÓÒ Ð Ð Ø ÑÙÒÓ Ð ÙÒÚÖ Ó ÒØÖÓº ÐÒÞÖÓÒ Ñ ÒØÒÖ Ð Ò ÒÒÞ ÕÙ Ó ÒÓ ÔÓÒ ÔÖ ÓÒ Ó ÒÓÒ ÕÙ ÒÓ ÚÓÖØ ÑÓ ÔÖ Ð ÈÖ ÙÒÚÖ Ð ÕÙ ÖÞ ÙÒÚÖ Ó ÓÑÔÐØÑÒØ ÔÖ ÑÔÖ Ö ÔØÙÓ Ó Ð Ð Ð ÓÒ Ðº ØÓ ÒØÐ ÒÓ ØÒÒ ÑÓ Â Ù ÒÐÐÑÒØ ÔØÖ Ù ÑÒ º ØÖÚ ØÓÓ ØÑÔÓ ØÖÚÖÓÒ ÒÓ Ò Ó ÒÔ ÓÑÔÖÒÖ Â Ù Ò ØÒÓ ÓÑÖ ÐÖÓ ÚÒØÙØÖÓ ÕÙ Ð ÒÓ ÙÓ ÐÐ Â Ù Ð ÐØÖ Ð ÓÖ ÔÖ ÒÖÒØÖ ÓÒ Ù ÒÑÓ º Ð ÕÙ ÕÙ Ð ÒÓ Ø ÙÒ Ð ØÓ ÔÖ ÙÒ ØÐÐ ÖØ ÓÒ ÓÑÔÖÒÖÓÒ ÖÐÓÒ ØÐ ÕÙ ÒÓ Ù ÓÒÚÖØÖ Ò ÑÖØÖº Ù Ð ÙÒ Ø ÓÒÖÒ Ò Ð ÂÙ Ø ÙÒÓ Ð Å ¹ ÙÖÒØ Ó ÔÖÑÖ ÚÞ Ù ÔÙ ÕÙ ÙÒÕÙ ÔÖÞÒ Ð ØÖÓ ØÑ Ð Ò ØÖÙÓÒ Â Ù ÙÖÒØ Ð Ø Ò ËÓÒ Ð Ð ÔÖÓÖ ÓÒ ÔÖØÙк Ä Ó ÕÙ ÒÓ ÔÓÒ ÕÙÖ ÒÑÓÚ¹ Ù Ò ÙÖ ÐÒØÒÓ Ò ÖØØÙ Ó ÖØÖÓÖ Ò Ð ÑÐ Ð Ð Ä ÚÖØÓ ÕÙ ÓÐÚÖÒ Ó ÕÙ ØÒ Ò Ð Ô Ó ÔÓº ÐÙÖÒ ÐÒØÖ Ø ÖÞÖ Ð ÖÐ Ñ ÖÒ ÖÒÓµµº Ä ÑÔÐÓÖÓ ÕÙ ÒÓ ÓÒÓÖÑÖÒ ÓÒ Ö ÒÒÓ Ò Ð ÚÒ¹ Ð ÒÓ ÕÙ ÐÙÖÒ ÐÒÞÖ Ð ØØÙÖ ÔÐÒ Ð ÐÓÒ ÐÓ Ò Ð ÓÑÙÒÓÒ Ð ÔÖØÙ Ò Ð ÖÑÒ ÖÒØ º ÚÒ Â Ù Å ÔÙ Ò ÒÓ ÓÐÓ Ö Ö Ð ÑÐ Ó ÕÙ Ò ÔÖÒÖ Ö Ð Ò ÒÓ ÓÐÑÒØ ÐÑÔ¹ ÒÓ ØÓÓ ÔÓ ÓÒ ÒØ ÒÓ ØÑÒ ÒÖÓ ÐÖÖ ÙÒ ÖÓ ÒØÑÒØÓ ÙÐÔº Ë ÓÒ ÚÙ ØÖÓ ÔÓ ØÓ ÖÒ ÓÒ ÙÒØ ÑÒØÒÖ ÙÒ ÓÒÒ ÐÖ ÔÖÓÒÓ ÓÒ ºµµ ÑÙÓ ÖÙØ Ð ÙÓ ÒØÓ Ð ÙÑÓÖ ÕÙ ÜÒ Â Ù ÒØÐ º Ù Ð ÒØÓ Ð ÙÑÓÖ ÑÓ ØÖÓ ÆÓÖÒ Ð ØÓ ½º¾º Ä ÆË ÆÆ Æ ËÁ ÇÆ ¾½ ¾¼ È ÁÌÍÄÇ ½º Ä ËÌ Á Æ ÌÁÊÇ ËÁ ÇÆ ÑÓ ÖÐÓº Ä Ò ÒÒÞ Ò ËÓÒ ½º¾º Ð ÚÙ ØÖ ÑÓÖµµº ÐÓ Ð ØÖÖ Ñ ÔÐÖ ÚÖ ÒÓ ÔÖÖÒµµº Ò ÒÖ ÔÖÖº ÑÙÖ Ö ÓÑÓ ØÑÒ Ù ÖÒ ÔÖ ØÒØ ÐÓ ÕÙ ØÒØÓ

5 Ð ØÒØÓÒ Ð ÙÖÞÓ ÖÑÔÐÞÖ ÙÒ Ó ÓØÖÓ ÙÔÙ ¹ ÙÔÖÓÖ ÑÒØ Ð ÓÐ ÙÖÞ Ð ÚÓÐÙÒØ ÙÑÒº Ë ØÑÒØ ÖÐÑÒØ ØÖÙÒÖ ÓÖ Ð ØÒØÓÒ Ð ÒØÙÖÐÞ Ñ ÕÙÖ ÒÖÓÖ ÐÐÖ ÔÙÒØÓ ÚÒØ ÔÖØÙÐ Ò Ð ÕÙ ÚÖÖÑÒØ Ö ÖÖÓÐÐÓ ÒØÖ ÑÓÖ ÓÖ¹ ÖÐ Ñ ÐÚ Ð Ø ÓÒÙØ ÕÙ ØÙ ÑÒØ Ù ØØÙÖ Ñ ØÓ ØÓ ÓÒÙØ Ñ Ó ÑÒÓ Ð Ø ÕÙ ÖÓ¹ ÓÑÓ ØÒØÓÒº ÔÙ Ö ÐÖÓ Ð ØÖÒ ÓÖÑÓÒ ÒÓ Ò ÚÞ ÖÖØ ÚÞ Ñ ÓÒ Ð Ô Ó Ð ÙÔÖ ÓÒ ÔÖØÙÐ Ó ÑÓÖØÐ º ÄÓ ÚÓ ÒÖÓÖ Ö ÓÐÚÓ Ñ¹ ÒÒÓ Ð ÑÓÖ ÐÓ ÒÙÚÓ ÐÓ ÙÔÖÓÖº Ä ÐÐÞ ÑÔÖ ØÖÙÒ ÒØ Ð Ð Ò Ð ÓÖÞÓÒ ØÓÓ ÕÙ ØÒ ÐÙÑÒÓ Ð ÓÖ Ð ÚÖº À ÖÒ Ò Ð ÒÖ ÜÔÙÐ Ú ÙÒ ØÓ ÑÓÖ ÒÙÚÓ ÒÖÓº ÆÙÚÑÒØ Ø Ó ÒÓ Ø ÓÒÕÙ ØÖ ÔÖØÙÐ ÔÓ ØÓÐ ÚÒÐ Ø ÓÒØÒÙÖÓÒ ÒÓ ÔÖÙÒØ ÄÓ Ò ÒØÖ Ð ÒÓ Ð ÑÙ Ö ÔÙ Ø ÔÖ ÒØÑÓ Ø ÑÓÒ ÒÖ Ð ÙÓ ÒØÐÒØ Ð ÙÖ ÑÙÖ ÓÒ Ä ÔÖ Ð ÜØÓ ÑØÖк Ð ÐÖÞÓ ÔÒ Ð Ð ÒÐ Ð ÖÓÒ Ð ÙÖÞ ÚÓÐÙÒØ Ð ØÖÑÒÓÒº Ð ÒØÙÖÐ ÔÖØÙÐ ÔÒ Ð Ð ÑÓÖ Ð ÚÓÓÒ Ð ÚÖ ØÒÓ ÖØØÙ¹ Ð Ó ØÓÓ ÓÖÞÓÒ ÒÓÒØÖÖ ¹ÑÖ Ö ÓÑÓ Ðº Ó Ó ÐÒØ Ð ÙÖÖ ÕÙ Ó ÙÑÒÓ º Ä ÒØÙÖÐÞ Ù¹ ÆÓ ÔÙ ØÒÖ ØÒÒ Ð ÑÐ ÔÖÓ ÒÓ ÒÖÒØÑÒØ Ôѹ ÑÒ ÆÓ Ó ÔÖÑ ÚÙ ØÖ ÒÔ ÔÖ ÓÐÚÖ ÓÑÔÐع ÒÓ º ÐÙÒ ÚÙ ØÖ ÜÔÖÒ Ñ ÐÑÒØÐ º ÄÓ ÖÖÓÖ ÑÒØ ÒÓ ÔÓ ÓÐÚÖ Ò Ð ØÑÔÓ ÖÒ ÓÐÚÓ Ò Ð ØÖÒº ÕÙ Ð Ö ÚÙ ØÖ ÐÑ ÕÙÖÒÓ ÖÔÑÒØ ÙÒ Ú ÓÒ ÐÚ ØÒ ÚÙ ØÖÓ ØÒÓ ÙÒ ÜÔÒ ÓÒ ÙÒÚÖ Ð ÚÙ ØÖ ÐÖ ÖÖÖº Ð ½½ ÙÐÓ Ø Ð ¾ ÙÐÓ Ò ÒÖÓÒ Ò ÌÖÓº ÔÓ ØÓÐ ÐÐÚÓ ÙÒÓ ÚÒÐ Ø Ó Ò ÙÒÓ Ò ÒÖÓÒ ÔÖÖÓÒ Ò ØÓ ÔÖØ ÌÖÓ Ù ÐÖÓÖ º Ó ÔÓÐÓÒ ÔÓÐÐÓØ Ø ØÚÓ ÔÙÖØÓ ÑÖØÑÓ Ù Ä ÖÓÓ ÑÙÓ ÙÖÓÒ ÙØÞÓ Ò Ð ÖÑÒ ÜØÖÓÖ ÓÒ ÖÒÓº  ٠ØÐÓ Ù ÙÖØÐ ÒÖÐ Ò Ð ÙÒ ÙÓ Ð ÂÓ ÙÒ ÖÒØ ÕÙ ÚÚ ÙÒÓ ÒÓ Ó ÐÓÑØÖÓ ÒÓÑÒÓ ÙÖ ÌÖÓ ÒÓ Ð ØÙÑ ÀÖÑ ÕÙ Ó Ö Ð ÙÖÒØ Ø ÔÖÓÓ Ó ÑÒ ÔÓ ØÓÐ ÌÓÓ ÚÒÐ Ø ÒØÖÒ ÌÖÓ Ð ÑÙÐÐ ÐÒÖÓ ÔÖ ÖÖ ÖÙÒÓÒ ØÓ Ð ÒÓ Ð ÑÓÖ Ð ÖØÓÖÒ ÔÕÙÒ ÑÔÑÒØÓ Ò Ð ÂÓ Ð ÙÖ Ð Ùº ÌÓÓ Ð ÖÒØ ÐÒ Ð Ù ÔÖ ÐÖ ÓÒ Â Ù Ò Ù ÐÙÖ Ð Å ØÖÓ ÐÓ Ò ÌÖÓ ÓÐÓ ÙÒ ÚÞ Ò Ð ØÖ Ð ¾¼ Ò Óº ÙÐÓ ÙÒÓ Ò ÒÓ ÖÒØ ÓÖ Ð ÑÓÖ Ð ÈÖ Ð ÙÑÒ ÓÖ Ð Ñ ÓÒ Ð ÀÓ ÖÚÐÖ Ð ÈÖ ØÓ Ð ÖÞ ÙÑÒ º À ØÒØÓ ÒØÖ Ò Ð ÚÒÐÓ Ð ÖÒÓ ØÓ ØÓ ÒØÐ ÕÙ Ò Ø Ó ÓÒ Ð ÖÖÓÒ Ð ÔÙÖØ Ð ÒØÖ ÅÐÖØ ÒØÖ ÒØ ÒÓØÖ ÕÙ Ò ÒÓ Ù ÙÒØ ØÑÔÐÓ ÙÒ Ð Ö ØÒ Ò Ð Ñ ÑÓ ØÓ Ð ÒØÙÓ ØÑÔÐÓº ÓÒ ØÖÙÓ ÖÒØ Ð ÒÙ ØÖ Ð ÔÙÖÔÙÖ ÌÖÓ Ð ÅÙÓ ÕÙ Ö ÑÓ ÌÖÓ ËÓÒ Ò ØÓÓ Ð ÑÙÒÓ ÓÐÓÖÒØ ØÒØÓ ÓÒØÖÙÓ Ù ÓÑÖÓ ÑÙÒÐ ÓÒ ÙÒØ ÒÖÕÙ¹ ÕÙ ÖÒ Ò Ð ÖÒÓº ÙÒÓ ÔÓÓ ØÑÔÓ ÔÙ ÓÑÒÞÓ ÑÒØÓ Ð ÔÓÐÓÒ ÒÑÐ ÑÖÒÓ ÕÙ ÜØÖ ÑÒÙÖ ÓÐÓÖÒØ ÖÒØ ÓÐÓÖÒØ ÐÖÓÒ Ò Ù ¹ Ø ÑÖ Ó Ò ÓØÖÓ ÐÙÖ º ÑÖÒÓ Ø Ò Ð ØÓ ÐÐÚÖÓÒ ÓÒ Ð Ð ÑÒ Ð ÔØÖÒ Ó Ð ØÖÖ ½ºº Æ ÌÁÊÇ ¾ ¾ È ÁÌÍÄÇ ½º Ä ËÌ Á Æ ÌÁÊÇ ËÁ ÇÆ Ò ÌÖÓ ½ºº Ð Ù¹ ØÓ ÌÖÓ Ò Ð Ö Ú ËÐÓÑÓÒº Ð ÑÐ ÒÓ Ñ Ò ÓÒÕÙ Ø Ð ÑÐ ÓÒ Ð Òµµº ÙÒØ ÔÒ ÑÒØÓ ÜÔÖ Ó Ò Ö ÓÐÓ ÑÓÖÒ ÖÑÒ Ð ÓÑÖ ¹Ð ÚÒÐÓ Ð ÖÒÓº

6 ÑÖÓÐ Ð ØÖ ÙÖÒØ Ù ÙÖ Ó Â Ù ÔÖÑÖÓ Ö¹ Ø Ù ÙÓÖ Ð ØÓÖ Ð ÐÖÓ ÐÒÓ ÕÙ ÐÚÒØ Ù ÔÙÖ ÐØÓ ÒÚ Ð ÓÐ ÑÒØÖ ÕÙ Ù Ö ØÒ ÑØ Ò Þ ÐÓÓ Ð ÖÖÓ Ð ÙÐÓ ØÒÖÓ Óº Ð Ñ ÑÓ ÑÓÓµµ Ó Ð Ð Ð ÑÓÖØÐ ÙÒÕÙ ØÒ Ð Ö Ù ÓÖÒ Ö Ò Ð ÙÐÓ ÓÑÖ Ð ÒØÙÖÐÞ ÙÑÒ ÔÙ Ð ÐÚÖ Ù ÒØÙÖÐÞ ÒÑÐ Ð ÓÐ Ð ÚÖ Ð ØÐ Ö ÖÐÑÒØ ÒÓÐ ÖÙØÓ ÔÖØÙÐ ÔÖØÙµµº Ð Ð ÙÖ Ó Ø Ñ ÑÓ ÖÑÓÒ Â Ù ÙØÐÞÓ Ð ÔÖÑÖ ÙÒ¹ Ò ÔÖÓÐ ÕÙ ØÒ ÕÙ ÚÖ ÓÒ Ù ÔÖÓÔÓ Ó Ó ¹Ð ÖÔÒØÖº Ð ÕÙ Ò ÖÓ ØÐÖ ÙÒÓ ÑÒØÓ ÔÖ Ð Ö¹ ÚÖØÖ ÙÒ ÖØÖ ÒÓÐ ÓÒ ÓØ ÔÖØÙÐ µµ Ð Ó ÈÖ Ö ÑÒØÓ Ð ÔÖØÙ Ö ÒÓ Ð ÔÖØÙº Ö Ò¹ ÖÙØÓ Ð ÔÖØÙ Ö ÓÒÙÓ Ð ÔÖØÙ ÕÙÖ ÚÚÖ ÒÓ Ú ÐÐÒ ÔÖØÙ ÒØÖ ÚÙ ØÖÓ ÑÒØ º ÈÖÓ ÒÓ ÓÑØ ÙÒ ÖÖÓÖ Ð ØÓÒØÓ ÖÔÒØÖÓ ÕÙ ÔÖ ØÑÔÓ ÚÓ ÒÙÖÒÓ Ð ÔÐÐÒÓ Ù ÑÖ ÖÓÑ Ù ÒÓ ÒØÖÓÖ¹ ÑÒÓ ÔÓÖ ÐÙÓ ÔÙ Ö ÔÙ ØÓ ØÒØÓ Ù ØÖÓ ÑÒØ Ø Ú ÒÙØÐ ØÒ ÕÙ ÖÞÖÐ ÔÙ ØÓ ÕÙ ÒÓ Ù Ô¹ Ò ÑÒØÓ Ð Ó ÕÙ Ú ÓÒ ØÖÙÖ Ð ÙÐ Ö ÔÞ Ö Ö ØÖ ÑØ Ð ØÑÔÓ Ð ØÓÖÑÒØ º ÉÙ ØÓÓ ÓÑÖ ÙÖ ÕÙ ÑÒØÓ ÒØÐØÙÐ ÑÓÖÐ Ù ÖØÖ Ð ÙÖÞ Ò Ö ÔÖ ÙÒØÖ ÙÑÒØ Ð ÙÔÖ ¹ ØÒÒ Ð ÒØÙÖÐÞ ÔÖØÙÐ ÒÒÓÐÒØ Ò ÜÔÒ ÓÒ Ð ØÖÙØÙÖ ØÖÒ ÓÖÑÖ Ð ÑÒØ ÑÓÖØÐ ÐÙÓ Ò ÓÓÒ ÓÒ ÙÐ ÖÖ ÐÒÞÖ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð ÐÑ ØÒÓ ÒÑÓÖ¹ ÑÒØ ÎÙ ØÖ ÒØÙÖÐÞ ÔÖØÙÐ ¹Ð ÐÑ ÓÒÙÒØÑÒØ Ö¹ Øк ÖÑÒØÓ ÚÚÒØ ÔÖÓ Ð ÑÒØ ÒØÑÒØÓ ÑÓÖÐ Ð ÙÒ ÓÒ ØØÙÒ Ð ØÖÖ Ð ÙÐ Ò ÖÓØÖ Ø ÑÒ ¹ ÒÚÙÓ Ñ ÐÚ Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÑÒÓ Ð ØÒÓ ÚÒÓº Ð ØÓÒ Ð ÐÑ Ò ÖÖÓÐÐÓ ÙÑÒÓ ÑØÖÐ ÔÖÓ Ð ØÒÓ ÙÐÓ ÖØÙÖ ÓÑÒ ÑÒØ ÔÖØÙ ÔÖØÙÐ ÚÒÓµµº Ø Ð ØÖ Ø Ñ ÑÓ ÆØÒÐ ÔÖÙÒØÓ Â Ù Å ØÖÓ ÈÓÖ ÕÙ ÓÖÑÓ Ó ÔÖ ÕÙ ÒÓ ÒÓ ÓÒÙÞ Ð ØÒØÓÒ ÑÓ ØÙ ÖÚÐÓÒ Ð ÈÖ ÕÙ Ð ÒÙÒ ØÐ Ó¹ Ò Â Ù Ð ÓÒØ ØÓ ÆØÒÐ µµ ÜØÖÒÓ ÕÙ Ø ÔÖÙÒØ ÔÙ ØÓ ÕÙ Ø ÓÑÒ¹ ÆÓ ÓÒÓÖ Ð ÈÖ ÓÑÓ Ó ÐÓ ÓÒÓÞÓ ÒÓ ÓÑÓ ÔÖÓ¹ ÞÒÓ ÖÓ ØÒ ÒÙÑÒØ Ð ÚÒº Ò ÕÙ ÒÙ ØÖÓ Ø ØÒ ÔÙ ØÓ ÚÖ Ó Ò ØÓ Ð Ó ÒØÔ Ó ÙÒº Ù Ò Ð ÑÒÓ Ó Ò ØÓ ÓÒØÑÒØÓ ÕÙ Ò Ô ÓÓ ÔÓÓ ÓÑÙÒ Ð ÜÔÖÒ ÙÑÒº ÒØÙÖÐ Ó ØÒØÓ ÓÒ Ð Ò ÓÑÓ ÓÒ Ð Ñк ÈÒ Ò ÕÙ ÊÐÓÒÒ ÐÒÓ Ð ÓÖÞÓÒ ÅÓ ÒÙÖÓ Ð ÓÖÞÓÒ Ð ¹ Ë Ð ÓÑÖ ÒØ ÙÒ ÙÖØ ÑÔÙÐ Ó Ö ÐÓ ÙÒÓ Ó ÖÓÒº ÕÙ ÙÖ ØÒ Ó ØÙÑÖ ÓÒ ÖÖ Ø ÑÓÓÒ ÒÙ¹ ÑÐÓ ÒÓ Ð ËÒÓÖ Ñ ÐÓ Ñ Ó Þ ØÓ ÕÙÐÐÓ Ø Ú ÕÙ Ó Ðгº ÔÙ ÕÙ ÓÑÖ ØÒ ÑÒÙÓ ØÒ Ó Ò Ò Ð ØÒØÓÒ ØÓÖÒÓ Ó ØÙÑÖ ÒÙ ØÖÓ ÚÓÐÒØÑÒØ ÖÖ ÕÙ Ó ÓÒÙ Ð ØÒØÓÒ ÔÖ ÔÖÓÖ¹ ÒØÔ Ó ØÖ Ó ÓÖØÐÖº ÈÖÓ ÕÙ ÒÓ º Ë ÕÙ ÓÑÖ Ñ Ó ÖÙÒØÑÒØ ÓÒ ÓÒÙÓ Ð ØÒØÓÒ Ð ÑÔØÙ Ù ÔÖÓÔÓ Ó ÑÓ ÑÔÙÐ Ó Ù ÒØÙÖÐÞ ÙÒÓ ØÒØÓ Ø ÑÒÖ Ø ÚÖØÓ ÕÙ ÖÓ¹ ÒÑк ÓÒ Ø ÒÖÑÒØ Ð ØÒØÓÒ ÐÓ ÕÙ Ñ Ò ÒÓÞ ÓÒ ÒØÐÒ Ð ÒÖ ÔÖØÙ ÑÒØ ÙÖÔÓ ÕÙ ÒÐ ÜÔÖ Ö ÑÒÓ Ñ ÐÚÓ ÑØ Ñ ¹ ØÖØÒ ÔÓÖ ØÖÒ ÓÖÑÖ Ð ØÒØÓÒ Ò Ð ØÔÓ Ñ ÐÚÓ Ð Ø º ÑÒ ØÖÓ ÑÓÖØÐ ÒØ ÚØÒÓ Ð ÚÞ ÓÑÔÐØÑÒØ ÖÙÒÓ Ó ÓÒ ØÓ ÐØÒØ ÒØÖ Ð ÒØÙÖÐÞ ÒÑÐ Ð Ó ½ºº Ä ÆË ÆÆ ÂË ÍË Æ ÌÁÊÇ ¾ ¾ È ÁÌÍÄÇ ½º Ä ËÌ Á Æ ÌÁÊÇ ËÁ ÇÆ ½ºº Ä Ò ÒÒÞ Â Ù Ò ÌÖÓ ÒØÙÖÐÞ ÔÖØÙк ÈÖÓ Ñ ÚÖØÖØ ÓÒØÖ Ð ÐÓÙÖ ÒØÒØÖ ÓÖÔÓÒÖ

7 Ð ÑÓ Ð ÓÑÒÓ ¾ ÙÐÓ Â Ù Ó ÐÖÓÖ Ð ÂÓ Ð ÙÖ ÌÖÓ ÒÓ ÌÓÐÑ ÐÖÓÒ Ó Øº ÐÐ ÔÖÑÒÖÓÒ ÙÖÒØ ÙÒ ÐÒÓ ÔÐÖ Ð Ð ÖÙÔÓ ÖÒØ ÕÙ ÐÐ Ö Òº ÈÖÓ Ð ÔÖÓ Ð ÓÒ ÙÐÓ ÑÖØ ÔÖØÖÓÒ ÌÓÐÑ ÖÒÓ ØÖÖ ÒØÖÓ Ð Ð Ø Ö ÂÓØÔ Ð ÑÒÓ ÌÖ º Ð ÑÖÓÐ Ø ØÙÚÖÓÒ Ò ÂÓØÔØ ÖÓÒ Ñ Ò ØÖÙÓÒ ÖÒØ Ð Ó Ð ÖÒÓº Ð ÙÚ ÐÖÓÒ ÂÓØÔØ ÖÒÓ Ð ÓÖ Ð ÑÒÓ ÆÞÖعÅÓÒØ ÄÒÓ Ð Ð ÙÐÓÒ ÒÓÖØ Ð ÑÒÓ ÊѺ ÐÖÖÓÒ ÖÙÒÓÒ Ò ÊÑ Ð ÚÖÒ ÕÙÖÓÒ Ð Óº ÄÐÖÓÒ ÙÐÓÒ Ð ÓÑÒÓ ½ ÐÖÖÓÒ ÖÙÒÓÒ ÒÓ ÔÖØÖÓÒ Ð ÑÒÒ ÙÒغ ÙÒ ÔÖØÖ ÙÐÓÒ ÑÒÖÓÒ Ø ÒÓÒØÖÖ Ð ÑÒÓ Ð Ö Ð ÖÖÓÒ ÑÒÓ Ò¹ ÅйËÓÒ Ð Ó Ø ÓÒØÐ Ð ÐÓ ÐÐ Ð ÙÖ ÔÖÒÙÑ ÖØ ÔÐÒÒ ÒÓÒØÖÖ ÓÒ Ú Ó ÓÒ ØÒÒ Ð ÓÒ ÓÒ ÙÐØÖ ÓÖ Ð ÔÖÓÜÑÓ Ô Ó ØÓÑÖ Ò Ð ØÖÓ ÒØÒÓÒ Ð ÚÒÐÓ Ð ÖÒÓº ÔÖÓÒ ÙÒ ÖÚ ÖÙÒÓÒ ÓÒ Ú ÒØÖÖÓÒ ÕÙ ÑÙÓ ÙÖÒØ ØÒ Ò ÑÓÑÒØÓ ÖÙÒÓ Ò Ð ÐÓ ÓÔÙ ØÓ Ð ÐÓ ÐÖ ÉÙÖ ÓÒ ÙÒØ Ñ Ñ ÒÓ ÖÙÞÖÓÒ Ð Ö Ò Öº Ò ÖÓÒ ØÖÒÕÙÐÑÒØ Ò Ð ÓÐÒ ÙÒ Òع ÐÓ ÖÒÓ Ð ÙÒØ Ð ÔÖÕÙ ÖÒÓ ÓÒ Ð Å ØÖÓ ÖÓ ÒÓ Ñк ÕÙ Ò ÖÓÒ ÙÒÓ ØÖ ÐÖ¹ ÐÑÒØÓ ÓÒÖÒ Ö Ð ÕÙ ØÖÓÒ ÙÒÓ ÒÙÒØ ÓÑÖ ÖÓÒ ÑÙÖ ÕÙ ÕÙÒ Ð ÖÙÔÓ ÓØÖÓÖ ÒÙÑÖÓ Ó ÖÒØ ÓÑØ Ð ÖÖÓÖ ØÑÖ Ð ÚÐÓÖ Ð ÐÑ ÓÖ Ð Ð ÆÓ Ð ÑÒØ Ó ÔØØÓ Ð ÙÖÔÓº ÆÓ ÙÞÙ ÑÔÖÓÒ ÐÑ Ò Ñ Ù ØÒÓ Ð ÑØÖÓ ÙÒ ÓÐÓ Ô ÓÓ ÙÑÒÓ Ð ÎÙ ØÖÓ ØÒÓ ÔÖØÙÐ Ø ÓÒÓÒÓ ÓÐÑÒØ ÓÖØÙÒÓº ÖÐÓÒ Ð ÜÔÖÒ ÜÐÙ ÚÑÒØ ÔÖØÙÐ Ð ÐÑ Ò¹ Ä ÚÓÐÙØÚ Ð ÓÑÖ ÓÒÓÓÖ Ó ÔÖÓ Ð ÑÓÖÐ ÑÓÖØÐ Ð ÒÖ ÔÖØÙÐ ÓÒ ÙÖÞ Ó ÕÙ ÔÙÒ Ö ÙØÐÞ ØÖØÖ ØÙÓÒ ÓÐ Ð Ö ÓÐÚÖ ÔÖÓÐÑ ÓÒÓѹ ÔÖ ÓÑÔº Ø ÓØ ÑÓÖÐ ÔÖØÙÐ ÒÖÕÙÒ ØÓÓ Ó ÒÚÐ Ð ÚÚÖ ÙÑÒÓ Ò Ñ Ò ØÚÓ º ØÒ ÓÐÓ ÔÖÒ ÑÖ ÕÙ Ó ÑÒ ØÖ ØÒÓ Ë ÙÒ Ú ÐÑØ ÑÞÕÙÒº ÈÓÖ ÖØÓ Ð ÑÓÖ ÙÑÒÓ ÔÙ ÚÚÖ ÖÔÖÓÓ ÔÖÓ Ð ÑÓÖ ÚÒÓ Ò ØÓ Ù Ù Ð Ø ÓÒ Ö Ö ÙÖº ÙÒØÓ ÑÒÓ ÑÓÖ Ò Ð ÒØÙÖÐÞ ÖØÙÖ Ñ ÖÒ Ö Ù Ò ÑÓÖ Ñ ØÖØÖ Ð ÙÒ ÚÒÓ Ø Ö Ò º Ð ÑÓÖ ÒÓ Ñ Ó Ø ÑÓÖ ÒÓ ÔÙ Ö ÙØÓÖÖÐÓº Ð ÑÓÖ ÚÒÓ ÒÓ ÔÙ Ö ÙØÓÓÒ¹ Ö ÓÒÓ ÒÖÓ ÑÒغ ØÒÓ ÖÒØ Ð ÖÒÓ Ò ØÒÖ ÙÒ ÑÔÐØ ÙÒ ÖÒ ÄÓ ØÓ Ð ÐÑ Ò Ð ØÖÙÒÓ ÙÖÓ Ð ÖØØÙº ÄÓ ÓÒ ØÖÙØÓÖ ÖÒÓ ÒÓ Ò ÙÖ Ð ÚÖ Ð ÚÒÐÓ Ð ÐÚÓÒ Ð ÄÓ ÖÒØ Ò ÔÖÒÖ ÚÞ Ñ ÔÖØÖ Ð ØÖÒº Ð Ú ¹ ÔÖ ÓÓ Ð Ü ØÒ ÑØÖй ÙÐÐÓ ÖÖ Ò Ù ÐÑ Ò ÔÖÒ Ð ÑÒØ ÖÒÓÚÒ Ð ÔÖØÙ ÑÒØÖ ÒÚÙÓ ÓÒÓÓÖ Ó ÒÓ ÐÒØÒ Ð Ö¹ ÄÓ Ò ÔÖÑÒ Ð ÐÙ ÓÒ º ÄÓ ÖÒØ ÓÒ ÒÑÙÒ Ð ÓÒ ÙÒØ ØÐ ÑÓ ÔÙÖÑÒØ ÑØÖÐ ÕÙ ÔÖ ÓÒ Ò Ð ÔÖØÙ ÒÓ ØÒ ÔÖØÙÖÓ Ô ÓÓ Ð ÑÙÒ¹ ÚÚÒ ½ºº Ä ÆË ÆÆ ÂË ÍË Æ ÌÁÊÇ ¾ ¾¼ È ÁÌÍÄÇ ½º Ä ËÌ Á Æ ÌÁÊÇ ËÁ ÇÆ ½ºº Ð ÊÖ Ó Ò ÚÙ ØÖÓ Ó ÔÖÓÔÓ ØÓ ÔÖØÙÐ º ÒÓ Ð ¾ ÙÐÓº ÑÒØ Ð ÓÑÙÒÓÒ ÓÖÓÒº ÕÙ Ö Ò Ò ÔÖÒÙÑ Ù ÐÖÓÖ º Ó ÑØÖк ÄÓ ÒØÓ ÔÖ Ð Ú ØÖÒ ÔÖØÒ ÙÒ ØÒ ÙÖÒØ Ð Ù Ò Â Ù ÔÖÒÙÑ ÐÐ Ð ÔÖÓÓ

8 ÓÒ ØÖÙØÚ ÔÖ ÒÖÒØÖ ØÓ Ð Ú ØÙ ÚÓÖÞÒØ ÓÓ Ð Ú ÑÓÖØк ÕÙ ÚÚ ÙÒ ÚÖÖÓ ØÓÓ Ú ÔÖØÙÐ ÙÑÒØ Ó ÑÒØ Ð ÚÖÖÓ Ö ÔØÓ Ä Ñ ÑÓº ÈÖÓ Ð ÙØÓÖÖ ÔØÓ ÒÓ Ò ÙØÓÑÖÓÒº Ð ÙØÓ¹ Ø ÑÔÖ ÓÓÖÒÓ ÓÒ Ð ÑÓÖ Ð ÖÚÓ Ñ¹ ÖÖ ÔØÓ ÆÓ ÔÓ Ð Ö ÔØÖ Ñ ÑÓ Ñ ÐÓ ÕÙ Ñ Ð ÒØ º Ñ ÕÙ Ô Ò ØÓÓ ÖÒØ ÒÖÓ ØÓÖÒ Ñ Ò ØÖÖ Ù ÑÒØ Ð ÑÓÖ Ð ÚÖ ØÖÒº Ö Ð ÒÒÓ Ó Ò Ð ÖÚÐÓÒ Ð Ò Ð ÙÑÒ Ó ÐÓ ÕÙ Ñ Ö Ë ÖÓÑÒÖ ÑÓÖ Ð ÖØØÙ Ø ÒÓ ÕÙ Ð ÒÓ Ù Ø Ì Ø ÚÓÐÚÒÓ ÚÞ Ñ ÖØ ØÓ Ò Ð ØÒ ÕÙ Ô Ó ÔÖ ÓÒÙÖ Ð ÐÑ ÑÖÒØ Ð ÖÒÓ ÔÖØÙÐ ÙØÐÞ ØÙ Ð Ù ÒØÑÒØ ÐÚÓ ÔÖ ÙÖÖ ØÙ ÐÚÓÒ ËÓÒ ÑÒØÖ ÕÙ ØÙ ÓÒ ØÒ ÔÖØ ÓÑÓ ÔÖ ÓÒÚÖØÖØ ØÖÒ ÙÒ ÙÒÓ ÙØÐ ÕÙ ÙÒÓÒ Ò Ð ØÖÖ Ò ÓÓÒ ÓÒ ØÙ Ò ÑÓÖØÐ Ò Ð ÔÖØÙ ÚÙ ØÖ ÙÒ Ò Ð ÐÓ ÑÒØ Ð ÖÒ ÙÒ Ó ÙÒÓ ÖÒÓ ØÖÖ ØÖ º Ò Ð Ó ÕÙ ÓÒ ÑØÖÐ Ó Ð ÕÙ ÓÒ ÔÖØÙÐ º Ö Ñ Ð Ô ÔÖØÙÐ Ð ÐÑ ÚÓÐÙØÚ ØÙ Ä Ð ÚÖ ØÙ ÑÓÖ Ð ÔÖÓÑÓ ÔÖÓ Ð Ñ ØÙ ÙÖÞ Ò ÖØÖ ÙÑÒÓ ØÙ Ô ÔÖ Ö ØÖ Ð Ö ÒØÑÒØÓ Ð ÚÐÓÒ ÙÒÓ Ø ÒÖÒØ ÓÒ Ð Ô ÙÑÖ Ñ ÓØÖ Ä ÖÖÓØ Ð ÔÓ ÚÖÖÓ Ò Ð ÙÐ ÔÙ ÓÒ ¹ ÔÖÓÙÒº ÓÒØÑÔÐÖ ØÙ ÙØÒØÓ Óº ØÑÒØ Ñ ÕÙ Ö Ò Ó ÚÓÐÚ Ñ ÜÔÖØÓ Ò Ð ÖÒÓ Ö Ñ ÖØÓ Ò ÚÙ ØÖÓ ØÖØÓ ÓÒ ÑÓÖ¹ ÙÒØÓ ØÓ Ó Ö Ñ ØÓÐÖÒØ Ò Ð ÓÒÚÚÒ ÓÒ ÚÙ ØÖÓ ØÐ Ø ØÖÙÓ Ð ØØÓ Ð ÙÐÖÓ Ð Ó ÓÐ Ð ÓÓ ÓÒ Ñ ÕÙ Ô Ò Ó ÚÓÐÚÖ Ñ ÐÖØ ÒØÓÖ ÜÔÖØÓ Ò ÚÙ ØÖÓ ÚÓ ÙÖÞÓ ÚØÖ ØÓÓ ÑÐÒØÒÓ ÒÒ ÖÓº Ø ÐÑ ÓÒ Ô ÚØÖ ÑÙÓ ÓÐ ÔÖÓÐÑ ÕÙ ÒÐÐÑÒØ ØÖÙÐÒ ÕÙ ÙÖÒ ÐØ Ù Ø ÑÓÓÒÐ ÕÙ ÒÒ ÑÙÖÖ ÕÙ ÒÒ ÒÚÖ ÓÒ ÖÓº Ð ÓÒ Ø Ð ÒÙ Ø Ò ØÓÓ ÚÙ ØÖÓ ÙÖÞÓ ÚØ ÔÖÖ Ð ÚÖ ÔÖÓÐÑÖ Ð ÚÒÐÓº ÆÓ Ù ÕÙ ÙÒ Ö¹ ÒÓ ÒÓ ÒÓ ÒÐ ÙÒ ÑÔØ ÕÙ ÒÓ ÑÖ º ÓÒÓÑÒØÓ Ö ÐÖÑÒØ Ð ÙÒØ ÚÒ ÙÑÒ ÙÐ Ñ ÚÙ ØÖÓ ÑÖÓ Ñ ÐÖÑÒØ Ò ÖØÖÙÓÒº ÈÖÓ Ò ØÓ¹ ÙÖ Ð ÓØÖ Ó ÖÐÓÒ ÓÒ Ð ÓÒÓÖ Ð ÙÐÓÒ Ù ÑÓÖØÐ ÓÒ ÒØ Ó Ø ÙÖÓ Ð ÐÚÓÒ ÒÓ ØÒ Ð Ð Ú ÓÒ ØÓ ÓÒ ØÒغ Ë ÓÑÓ ÓØÖ ÚÐÒ¹ ÑÓ ÙÖÑÒØÓ ÒÚØÐ ÒÓ ÕÙ Ð ÒÖÒØÖ ÓÒ ØÑÒØ Ò ÔÐ º ÙÐØ ÖÒØ ÒÖÓ ÒÓ Ò Ö Ð Ò ÓÐÑÒØ ÕÙ Ð ÖÙ ØÖÓº Ä ÙÐØ Ò ÑÒ Ð ÖÓÖ Ð ÑÒØ Ð Ø ÑÒØÖ ÕÙ Ó ØÙ ÓÐÓ ÖÚÒ ÖØÓ ÙÖÞÓ ÚÖ ÓÒ ØÖÙØÓÖ ÒØÖÔÓ Ð ÖÒÓº Ð ÑÙ ÓØÖ Ó Ð Ò ÒÓ Â Ù ÒØ ÕÙ ÔÖÔÖÖÒ ÔÖØÖ ÌÖÓº ÔÖ ÒØ ÐÖ ÌÖÓ ÔÖ ÖØÓÖÒÖ Ð ÖÓÒ Ð ÑÖ Ð Â Ù ÖÙÒÓ Ù ÓÓ ÓÖÒÓ Ó ÚÒÐ Ø ÐÐ ÚÓÐÚ Ò ÙÒ ÖÙØ ÖÒØ Ð ÕÙ Ð Ó ÔÓ ØÓÐ ÕÙ ØÓÑÖº ÔÙ ÔÖ Â Ù ØÓ ÚÒÐ Ø ÒÓ Ò ½ºº Ä ÆË ÆÆ ÂË ÍË Æ ÌÁÊÇ ¾ ¾ È ÁÌÍÄÇ ½º Ä ËÌ Á Æ ÌÁÊÇ ËÁ ÇÆ ÖÒØ ÒÙÒØÖ Ñ Ð Ö ÐÓ ÕÙ ÖØÓº ÔÖÓÑÓ Ð ÙÒÓ Ð Ñ Ð Ô Ð ÓØÖÓº ØÒ ÓÐÓ ÐÓ ÕÙ ÓÒ ØÑÒØ Ó ÔÖØÒº ÚÓÐÚÖÓÒ ØÖ ÒÙÒ Ñ ØÒ ÒØÑÑÒØ ÓÓ ÓÒ Ðº ØÓÐÖÒ Ð ÑÖ ÙÒ ÐÑ ÖÒº Ë ÔÓ ØÓ ÖÖÓ Ò¹

9 Ù Ø Ò Ò Ù ÒÑÓ ÓÒÐÙÖÓÒ ÕÙ ØÓÓ Ð ÑÓ¹ Ó ØÖÙÓ ÕÙ Ð ÔÖ Â Ù Ò ÐÖ ÚÑÒØÓ Ö ÔÖÙ Ù ÖÒ ØÑÓÖ ÕÙ ÔÖÓÐÑÒØ ÒÙÒ Ñ ÐÐ ÑØÙÒÖº À ÑÒÓ ÔÖØÑÒØ ØÓ ÓÔÓ¹ ÚÓÐÚÖ ØÚ Ù Ò ÒÒÞ º ÆÙÚÑÒØ ÖÒØ ÖÒÙÒ ÓÒ ÖÙÒÓÒ ÔÙÐ Ø ÑÒØÒÓ ÙÒ ÓÒ ÓÐÓÒ Ö¹ Ù ÔÖÓ Þ ÓÖÚÚÒØ ÔÖÓÓ ÒÖÓ ÔÙ Ð ÙÐ ØÓÖÐÐÒÓ ÕÙ Ò Ô Ö ÖÒØ Ð ÚÒÐÓº ÖÒ Ð ÖÑÒÓ ÀÖÓ ÚÙÐØÓ ÙÒ ÖÒØ Ñ ÐÔ Â Ù ÒÚÓ ÙÒ ÑÒ Ð Å ØÖÓ ÒÓÖÑÒÓÐ ÕÙ ÔÓ ÚÚÖ Ò ÑÒØÓ ÖÖÖ Ð ÒÓ ØÓÓ Ð ÑÙÒÓ ÙÓ Ð Ð Â Ù Ù ÙÓÖ ØÒÓ ÙÒ ØÓ ÚÖ Ó Ò ÒÒÞ Ö Ö Ó º Ð ÔÖÖ Â Ù ÓÑÓ ÓØÓ ÓÒ¹ ÓÖ ÒÑØÑÒØ ÔÖÓÙÓ ÙÒ ÖÓÒ Ò ØÓÓ Ð ÔÙÐÓ ØÖÓÚÖ ÙÓ ÙÒ Ö ÒØÑÒØÓ ÒÖÐ ÓÒØÖ Ö Ó ÐÖ ÙÓ ÒÖÒ ÂÖÙ ÐÒº ÅÙÓ ÖØÓÖ Ð ÒÓ Ð ÙÖÔØÑÒØ ÖÖ Ù ÒÓ ÒÖ Ù ÓÑÒÞÖÓÒ ÐÖÒÓ ÕÙ ØÓ Ò ØÖÙØÓÖ ÖÒ ÙÓÖ ÂÙÒ ÓÓ ÀÖÓ ÒØÔ ÜÔÖÑÒØÓ ÙÒ ÑÓ ÒØÑÒØÓ Ð ÙÒ ÕÙ Â Ù Ø Ö ÒÓ Ð ÓØÖÓ ÐÓ Ð ÐÓ Ò Ð ÒØÖÖ Ù ÖÑÒÓ ÐÔ Ð ÒÚÓ ÙÒ ÑÒ ÕÙ ÕÙ ØÖÖØÓÖÓ Ð ÖÑÓ ÓÖÒ ÔÖ Ù ÔØÙÖ Ò ÐÐ ÒÓ ÙÒÕÙ Ù ÖÖ ØÓ Ò ÈÖ ÒÒÓ Ø ÑÒÖ ÕÙ Â Ù ÙØÓÖÞÓ Ö ÑÓÐ ØÓ ÔÖÑÒ ÙÖ ÐÐ ÓÑÙÒÓ Ø ÒÓ Ö ÔÙ Ð ØÙÓÒ ÐÖÓÖ Ð ½ Ó ØÓ Ð ÒÓ ¾ º ºº ÙÒÓ Ð Å ØÖÓ ÖØÓÖÒÓ Ð Ñ ÓÒ Ò ÓÑÒÞÓ Ð Ù ÙÖÞ ÔÖÖÑ ÔÖÓ ÞÑ ÖÓÖÒÞÓÒ Ð ÙÐØÑÓ ÑÑÓÖÐ ÒÓ Ù Ñ ÓÒ Ò Ð ØÖÖº ÔÖ ½ºº Ä ÊÊËÇ ÆÁÁ ¾½ ØÖÖ ÐÖÑÒØ Ò Ù ØÖÖ º ÒÓ ÔÙ Â Ù º Ñ Ñ ÓÒ ÙÓ ÂÖÙ ÐÒº

10 ÔÖÔÖÖ Ð Å ØÖÓ Ù ÓÓ ÔÖ ÓÑÒÞÖ Ð ÔÖÓй Ð ÙÒ ÒÙÚ ÖÐÓÒ Ð ÖÐÓÒ Ð ÔÖØÙ Ð Ó ÚÚÒØ ÑÓÒ Ö Ò Ð ÑÒØ ÓÑÖ Ð Ù ØÓÒ ØÐÐÖ ØÒ ÕÙ Ò º Ò ¾¾ È ÁÌÍÄÇ ½º Ä ËÌ Á Æ ÌÁÊÇ ËÁ ÇÆ