UBNDQUANTHANHXUAN PHONG GIAO Dl}C va DAo T~O sf>: --/43 /PGD&DT V/v huang fulg cac cuoc thi, giao hru k6 chuyen lich sir trong nam h9c CONG

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "UBNDQUANTHANHXUAN PHONG GIAO Dl}C va DAo T~O sf>: --/43 /PGD&DT V/v huang fulg cac cuoc thi, giao hru k6 chuyen lich sir trong nam h9c CONG"

Bản ghi

1 UBNDQUANTHANHXUAN PHONG GIAO Dl}C va DAo TO sf>: --/43 /PGD&DT V/v huang fulg cac cuoc thi, giao hru k6 chuyen lich sir trong nam h9c CONG HOA xa HOI CHU NGHIA VIT NAM DQc lp - Tl! do - Hnh phuc Thanh Xudn, ngay-iothang 9 ndm 2019 Kinh giri: Hieu tnrong cac tnrong TiSu h9c, THCS tren dia ban quan Can cir Cong van s6 3810/SGDDT-CTTT ngay 03/9/2019 v viec phat dong, huang ling cuoc thi "Nhfrng Icy niem sau sc v thy/co va mai tnrong men yeu" nam 2019; "Nhfrng tm guong tam huyet, sang tao h9c va lam thea loi _Bat" lh thir III nam h9c cua Sa GD&DT Ha NQi; Can ell Cong van /SGDDT -CTTT ngay 03/9/2019 vs viec trin khai Chuang trinh "ThiSu nhi Vit Nam tim hisu va tuyen truyen bao v moi tnrong" Can cir Cong van s6 3866/SGDDT-CTTT ngay 06/9/2019 v viec trisn khai cuoc thi tim hieu "An toan giao thong Thu do tren internet"; Can CUCong van s6 3746/SGDDT ngay 28/8/2019 v viec giao hru, ks chuyen lich sir voi h9c sinh, sinh vien; Phong Giao d\lcva Dao to Thanh Xuan d nghi cac nha truong thong tin rqng rai dsn toan ths can bq quan ly, giao vien, h9c sinh ds bist va huang ung tham gia cac cuqcthi, cv ths nhu sau: - I. CUQc thi "Nhfrng Icy nim san sc v thay/co va mai tnr(mg mn yen" nam Thong tin chi tist cuqcthi: v.html. 2. ThS l cuqcthi: 3. Thai gian nhn tac phm d\l'thi: DSn hst ngay Dia chi nhn tac phm: Bao Giao dvc va Thai di, s6 29B Ngo Quyn, Hoan. KiSm, Hi NQi hoc qua Din thoi: / II. CUQc thi "Nhfrng tm guo-ng tam huyt, sang to hqcva lam theo 1m Bac" IAn thu III nam hqc ThJ l cuc thi: tam-guong-tam-huyet-sang-tao-hoc-va-lam-theo-loi-bac-nam-hoc v.html. 2. ThOi gian nh tac phm d\l' thi: DSn hst ngay 28/02/

2 ._ Dia chi nhan tic pham: Bao Giao due va Thai dai, s6 29B Ngo Quyen, Hoan Kiern, Ha N<)i. Din thoai: / III. ChU'O'Dgtrinh "Thiu nhi Vit Nam tim hiu va tuyen truyen bao v moi trmmg" 1. Bi tuung tham gia: - Ca nhan: Hoc sinh tisu hoc tir 6-10tu6i; _ Nhom tac gia: Nhom h9c sinh tiu h9c thi theo hinh thuc tp th co xac nhan cua nha tnrong dang thea hoc;. twang - Tap the: Cac tnrong tisu hoc, 2. Hinh thire tham gia - Buoc 1: + Tat ca cac tnrong tieu hoc chu dong phat dong va t8 chirc chuang trinh cap (theo format cua Ban T6 chirc). M6i tnrong Iva chon ra 01 tac pham p:ths cua tnrong va 10 tac phfun cua ca nhan/nhom xuat sic nhat cua twang giri vao hop thir ds dang ky tham du chirong trinh Cae ca nhan/nhom tham gia co ths giri tac phfun tham dv cho Ban T6 chuc (BTC) vilo hop thu ho1.legill tae pham vs dia chi Bao Nhi D6ng, s6 3 NguySn Quy Duc, qu?n Thanh Xuan, Ba N<)i(d6i vai cac mc phfun nhu tranh ve, tho vist tay...) trong thang 9/2019. Tt ca cac tac ph.m dv thi (gui vao h<)p thu din tlr hoc thu gui qua bull.din) dsu clm gill y dli cac thong tin sa: * Ten mc ph.m, mc gia, lap, truang, qu?nlhuyn, thanh ph6. * S6 din thoi lien h, dia chi phv huynh (d6i vai bai dv thi ca nhan), dia chi (d6i vm bai dv thi p ths). - Buac2:... Dang tii cac clip dv thi clla truang va tisn hanh binh chon clip trong thai gian disn ra Chuang trinh tren kenh Y outube (kenh Y outube se do BTC h6 trq to cho m6i truang, nha twang ph6i hqp cung cp thong tin cho BTC ds hoan thin kenh Y outube. Sau khi kst thuc chuang trinh, cac truang tisp tl,lc sir dvng kenh nay phvc Vl,l hot d<)ngcua nha truang va cac n<)idung lien quan dsn bao v moi truong) : N9i dung tham gia L.y cam hung til hinh anh nhfrng chisn binh Xanh suc mnh sieu pham co su mnh bao v moi truong, ph.m van hqc ngh thu?t (truyn ngin, hot canh) hoc thong cac ca nhan va t?p ths se xay d\fng nen cac tac tho, truyn tranh, bai hat, tranh ve, kich, qua cac hinh thilc trang tri lap hqc (chvp hoc quay li san ph.m), d1jllg video clip, thuyst trinh huemg ling chuo-ng trinh, qua d6: _ Canh bao S\1 nguy hi cua vic lam 0 nhism moi truong. do kh6i bvi, khi thai; - ThS hin r5 tac hi cua tui nilon va db nh\fa sir dvng m<)t ln; s6ng, 0 nhism 0\01 ;..:.- 'HO IIAO l A 2

3 - Keu gol han che su dung hoa chat co hai cho rnoi tnrong car, nuoc, khong khi; - Khuyen khich sir dung cac san pham tv nhien t6t -cho sire khoe con nguoi va moi tnrong;. - Cung chung tay bao v moi tnrong vi mot tuong lai xanh - sach - dep, 4. ThOi gian: ro thang 9 nam 2019 den thang 3 nam 2020 IV. CUQc thi tim hiu "An toan giao thong Thii do tren internet" 1, DBi tuong: H9C sinh trong cac tnrong THCS thuoc quan 2, Npi dung.' -';'-VSkin thirc: Quy dinh cua phap lu?t khi tham gia giao thong; kin thirc co ban vs an tom giao thong; mot s6 tinh huong gp phai khi tham gia giao thong, hiu bit v cong trinh giao thong, phuong tien tham gia giao thong. - VS Icy nang: Tham gia giao thong an toan, xu ly tinh huong giao thong; disu khisn phuong tien giao thong; khac phuc hau qua va giai quyet tai nan giao thong. - VS thai d9: Vng xu co van hoa khi tham gia giao thong; chap hanh luat va tuyen truyn v Lut giao thong. 3, Hinh thuc thi.' -_H9C sinh dang nh?p vao trang web: hrtp:llthi.giaothonghanoi.vn, dang ky dung du cac thong tin g6m: h9 va ten, ngay thang nan1 sinh, dia chi lap, truang, qu?il. (M6i thi sinh chi du<)'cdang ky 01 tai kho8.n. NSu dang ky nhisu tai khoan ds dv thi se bi Ban t6 chuc loi khoi cu<)cthi) - Dang ky thi thea truang, khi thi tm sinh phai nh?p rna s6 thi cua truang minh. Thanh tich se du<),ctinh cho ca nhan va t?p ths truang. - Trong truang hgp chua c6 ten truang, rna truang trong h th6ng thi bao vs dia chi: ds Ban t6 chuc h6 tr<),. - Khi da dang ky thanh vien, thi sinh vao trang web, dang nh?p, ch9n "Vao thi/thi tv do" ds tham gia yang tv luyn va ch9n "Thi chinh thuc" ds tham gia thi chlnh thuc. - M6i ds thi c6 20 cau hoi, m6i cau tra lai dung du<)'c10 dism, s6 dism. eua thl sinh bng t6ng dism cac cau tra lai dung. Tra lai sai khong bi tru dism. - 1'hl sinh c6 trach nhim bao m?t tai khoan cua minh (Khi m.lt hoc quen phai c6 xac nh cua nha tnrang se du<),ch6 tr<),tim l<;li). - Khi trung giai, thl sinh disn dung, du thong tin vao mu khai do Ban t6 chuc cung c.lp c6 xac nh?il cua nha truang ds lam can cu trao giai. 4, ThiJi gian thi.' - Yang thi tv do (g6m 04 yang): Tu 9hOOngay 09119/2019 dsn 17h ngay 30111/2019. M6i yang thi keo dai 20 ngay, sau d6 ch9n ra 10 thi sinh c6 thanh tlch t6t nh.lt dva tren tieu chi: DiSm thi, thai giant hi, ngay thi ds du<)'ctham gia vong thi chung kt. 3

4 - Thong bao kst qua cuoc thi vong tv do tren cac n pham cua bao Kinh ts va Do thi. - Vong Chung kst va L trao giai tong kst cuoc thi se din ra VaG cuoi thang 12/2019; +Vong chung ket la vong thi tap trung danh cho 40 thi sinh co thanh tich t6t nhat da dat giai qua 04 vong thi. Thai hrong cua vong thi chung kst la 20 _phut. nhat - 5. Giti; thuimg: - Giai thi vong (Chi co giai ca nhan) Kch thuc m6i vong thi co 10 giai d6ng h,;mgcho 10 thi sinh co kst qua cao - Giai chinh thirc (Giai tp ths va ca nhan) + Giai tap ths: 10 giai dong hang trao cho cac don vi co s6 thi sinh tham gia nhisu nht hoc dat nhieu giai nht. + Giai ca nhan: 02 giai Nhat, 06 giai Nhi, 12 giai Ba, 20 giai khuyen khich, V. Giao hru, k chllyn ljch sir 1. MlJc tlich: Nhm gop phn khai dy dugc tv hao Vit Nam, kho'idy ---long-tv -ton dan tqc; kho'i dy do ly "U6ng nu6c nh6 ngu6n va phat huy chu nghla Anh hung cach mg trong chisn tranh v qu6c VaGthai ky hoa binh, xay dvng va bao v T6 qu6c. 2. Ni dung: Cac din gia se noi chuyn vs cac nqi dung sau: - CUQcCach mng thang Tam nam Dam khang chisn ch6ng thvc dan Phap - 21 nam khang chisn ch6ng ds qu6c My a hai misn Nam - Bc - 10 nam bao v dqc lp chu quysn dan tqc va giilp nu6c b Campuchia thoat kh6i h<;>adit chung; - Hon 30 nam d6i m6i, xay dvng va bao v T6 qu6c thanh cong; _- BiSndao que huong; _ Quan trit vs bao v cae gia tri truysn th6ng va gia tri s6ng cua thai di H6 Chi Minh. 3. Thiri gian: Vao cac ngay trong tlln,nam h<;>c Thai lugng: tu 45 philt dsn 60 philt 4. ljja tliim: Ti cac truang dang kyo 5. Lien hf Trung tam giao d\lc truysn th6ng va Iich Slr Dia chi: 63A124 ph6 Kim D6ng, phuang Giap Bat, qu Hoang Mai, Ha NQi Din thoi:

5 Website: giaoductruyenthong. vn Hieu tnrong cac tisu hoc, THCS ph6i hop voi Trung tam GiflO due truyen thong va lich sir - HQi Khoa hoc tam ly giao due Vit Nam t6 chirc giao hru, k chuyen lich S11 cho hoc sinh, viec to chirc giao hru, ke chuyen lich S11 tren tinh than tv nguyen, noi dung, thai hrong phu hop lira tu6i hoc sinh. Cac nha twang can cir vao tinh hinh thuc chirc tuyen truyen ds can"1)<) quan ly, nha giao, hoc sinh biet, hirong irng, tham gia cac cuoc thi; t6 chuc giao luu, k6 chuyen lich dat hieu qua cao, Viec t6 clnrc phai dam bao khong anh hirong dsn hoat dong giao due cua nha tnrong va phat huy diroc sir sang tao, chu dong cua can bo, giao vien, h<;>csinh trong truang. Trong qua trinh trisn khai thvc hin, nsu gp vuang mc d.n giai quyst lien h d/c Diii-ThuY-Chuyen vien phong GD&DT - SDT: Nui nhn: - Nhu tren; - Uinh do, chuyen vien phong GD&DT; '-- -- _-.. - _-.. _."Luu:-VT:'- '_'-.. 5