CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - Ngày 19 Tháng 07, Năm 2020 GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: L

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - Ngày 19 Tháng 07, Năm 2020 GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: L"

Bản ghi

1 CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - Ngày 19 Tháng 07, Năm 2020 GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: Linh Mục Chánh Xứ J.B. Nguyễn Đức Vượng Linh Mục Phó Xứ Giuse Phạm Công Liêm BÍ TÍCH Giải Tội 20 phút trước các Thánh Lễ Rửa Tội Trẻ Em 3:30 PM thứ Bảy cuối tháng Hôn Phối Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ Xức Dầu Bệnh Nhân Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha THÁNH L Thứ Hai - Thứ Sáu 11:00 AM; 6:00 PM Thứ Bảy 9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ 6:00 PM: Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM Chầu Thánh Thể Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng: 5:30 PM H I Đ NG M C V Chủ Tịch Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh Phó Nội Vụ Giuse Trần Thanh Hải Phó Ngoại Vụ Michael Nguyễn Thư Ký Maria Vũ Thị Hồng Thư Ký Giáo Xứ Maria Đặng Thị Mỹ Loan Bài đ c 1 Kn 12, Bài trích sách Khôn ngoan. lúa và cỏ lùng L y Thiên Chúa, ngoài Ngài ra, ch ng còn th n nào khác đ Ngài ph i ch ng t r ng các phán quy t c a Ngài không b t công. Chính do s c m nh c a Chúa mà Chúa hành đ ng công minh, và vì Chúa làm bá ch v n v t, nên Chúa n ng tay v i muôn loài. Khi không có ai tin r ng Chúa n m tr n quy n n ng, thì Ngài t s c m nh ; còn ai đã bi t mà v n to gan, thì Ngài tr t i. Nh ng Chúa x khoan h ng vì Ngài làm ch đ c s c m nh. Ngài l y l ng t bi cao c mà cai qu n chúng con, nh ng có th s d ng quy n n ng b t c khi nào Ngài mu n. Làm nh th Chúa đã d y dân r ng : ng i công chính ph i có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái ni m hy v ng tràn tr là ng i có t i đ c Ngài ban n sám h i. GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 1

2 áp ca Tv 85, a (. c.5a). L y Chúa, Ngài nhân h u khoan h ng. L y Chúa, Ngài nhân h u khoan h ng, giàu tình th ng v i m i k kêu xin ; l y Chúa, xin l ng nghe l i con c u kh n, ti ng con van nài, xin đ ý l u tâm..l y Chúa, Ngài nhân h u khoan h ng. L y Chúa, muôn dân chính tay Ngài t o d ng s v ph ph c tr c Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài. Vì Ngài th t cao c, và làm nên nh ng vi c l lùng ; ch m t mình Ngài là Thiên Chúa..L y Chúa, Ngài nhân h u khoan h ng. Ph n Ngài, muôn l y Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân h u t bi, Ngài ch m gi n, l i giàu tình th ng và lòng thành tín. Xin đoái nhìn và xót th ng con..l y Chúa, Ngài nhân h u khoan h ng. Bài đ c 2 Rm 8,26-27 Bài trích th thánh Phao-lô tông đ g i tín h u Rô-ma. Th a anh em, có Th n Khí giúp đ chúng ta là nh ng k y u hèn, vì chúng ta không bi t c u nguy n th nào cho ph i ; nh ng chính Th n Khí c u thay nguy n giúp chúng ta, b ng nh ng ti ng rên si t khôn t. Và Thiên Chúa, ng th u su t tâm can, bi t Th n Khí mu n nói gì, vì Th n Khí c u thay nguy n giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Tung hô Tin M ng x. Mt 11,25 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. L y Cha là Chúa T tr i đ t, con xin ng i khen Cha, vì Cha đã m c kh i m u nhi m N c Tr i cho nh ng ng i bé m n. Ha-lê-lui-a. Tin M ng Mt 13,24-43 Tin M ng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Khi y, c Giê-su trình bày cho dân chúng nghe d ngôn sau đây : N c Tr i ví nh chuy n ng i kia gieo gi ng t t trong ru ng mình. Khi m i ng i đang ng, thì k thù c a ông đ n gieo thêm c lùng vào gi a lúa, r i đi m t. Khi lúa m c lên và tr bông, thì c lùng c ng xu t hi n. y t m i đ n th a ch nhà r ng : Th a ông, không ph i ông đã gieo gi ng t t trong ru ng ông sao? Th thì c lùng đâu mà ra v y? Ông đáp : K thù đã làm đó! y t nói : V y ông có mu n chúng tôi ra đi gom l i không? Ông đáp : ng, s r ng khi gom c lùng, các anh làm b t luôn r lúa. C đ c hai cùng l n lên cho t i mùa g t. n ngày mùa, tôi s b o th g t : Hãy gom c lùng l i, bó thành bó mà đ t đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho l m cho tôi. c Giê-su còn trình bày cho h nghe m t d ngôn khác. Ng i nói : N c Tr i c ng gi ng nh chuy n h t c i ng i n l y gieo trong ru ng mình. Tuy nó là lo i nh nh t trong t t c các h t gi ng, nh ng khi l n lên, thì l i là th rau l n nh t ; nó tr thành cây, đ n n i chim tr i t i làm t trên cành đ c. Ng i còn k cho h m t d ngôn khác : N c Tr i c ng gi ng nh chuy n n m men bà kia l y vùi vào ba thúng b t, cho đ n khi t t c b t d y men. T t c các đi u y, c Giê-su dùng d ngôn mà nói v i đám đông ; và Ng i không nói gì v i h mà không dùng d ngôn, h u ng nghi m l i ngôn s đã nói : M mi ng ra, tôi s k d ngôn, công b nh ng đi u đ c gi kín t t o thiên l p đ a. B y gi, c Giê-su b đám đông mà v nhà. Các môn đ l i g n Ng i và th a r ng : Xin Th y gi i ngh a d ngôn c lùng trong ru ng cho chúng con nghe. Ng i đáp : K gieo h t gi ng t t là Con Ng i. Ru ng là th gian. H t gi ng t t, đó là con cái N c Tr i. C lùng là con cái Ác Th n. K thù đã gieo c lùng là qu d. Mùa g t là ngày t n th. Th g t là các thiên s. V y, nh ng i ta gom c lùng r i l y l a đ t đi th nào, thì đ n ngày t n th c ng s x y ra nh v y. Con Ng i s sai các thiên s c a Ng i t p trung m i k làm g ng mù g ng x u và m i k làm đi u gian ác, mà t ng ra kh i N c c a Ng i, r i qu ng chúng vào lò l a ; đó, ng i ta s ph i khóc lóc nghi n r ng. B y gi ng i công chính s chói l i nh m t tr i, trong N c c a Cha h. Ai có tai thì nghe. Ca hi p l Tv 110,4-5 Chúa đã truy n t ng ni m nh ng k công c a Ng i. Chúa là ng t bi nhân h u. Ai kính s Ng i, Ng i ban phát c a n. GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 2

3 L CH TRONG TU N THÔNG BÁO 19 CHÚA NH T 16 MÙA TN. Kn 12, ; Rm 8,26-27; Mt 13, Thánh v nh tu n 4 GIÁO LÝ C NG NG H. Khi nào chúng ta có trách nhi m đ i v i t i c a ng i khác? T. Chúng ta có trách nhi m đ i v i t i c a ng i khác, khi c ng tác vào các t i y b ng nh ng cách này: M t là tham gia cách tích c c và t nguy n; Hai là ra l nh, xúi gi c ho c tán thành; Ba là không t cáo ho c ng n c n khi có b n ph n ph i can ng n; B n là bao che cho nh ng ng i làm đi u x u. CHIA S Thiên Chúa đ t con ng i vào đ a c u này đ con ng i chung s ng v i nhau, cùng ch u trách nhi m đ i v i s lành, s d ; đ i v i t i và phúc c a cá nhân hay t p th. Vì th, chúng ta có trách nhi m đ i v i t i c a ng i khác, khi c ng tác v i h b ng nh ng cách này: Tham gia tr c ti p, t nguy n và tích c c vào vi c ph m t i (ví d : r nhau đi c p ngân hàng); Ra l nh ho c xúi gi c k khác ph m t i d n đ n thi t h i l n v ng i và c a (ví d ra l nh cho thu c h phá đ p ng n n c, làm thi t h i l n v ng i và c a); Vì thân quen nên không c n ng n, không t cáo, ho c làm ng cho thân nhân hay ng i quen làm đi u phi pháp; Bao che cho k làm đi u x u (ví d : gi u thu c hêrôin cho k buôn bán l u). V y, chúng ta đ ng ph m t i, nh t là toa r p v i ng i khác mà tr nên t i nhân đáng lên án. 20 Th Hai. Mk 6, ; Mt 12, Th Ba tu n. Mk 7, ; Mt 12, Th T. THÁNH MARIA MA ALÊNA. L kính. Dc 3,1-4a ho c 2Cr 5,14-17; Ga 20, Th N m. Gr 2, ; Mt 13,10-17 Thánh Birghitta. L nh 24 Th Sáu. Chân ph c Anrê Phú Yên, b n m ng các giáo lý viên Vi t Nam. Gr 3,14-17; Mt 13, Th B y. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG. L kính. 2 Cr 4,7-15; Mt 20, CHÚA NH T 17 MÙA TN. 1 V 3,5.7-12; Rm 8, 28-30; Mt 13, Thánh v nh tu n 1 CH NG TRÌNH L P GIÁO LÝ CÁC C P 1. Ch ng trình Giáo lý Thi u nhi s nh p h c vào ngày th B y 19/ 9/2020 (niên khóa ), xin quý ph huynh ghi danh cho các em vào đ u tháng 8. Hình th c ghi danh và giá bi u n m h c s đ c thông báo vào tu n sau. Hình th c và ch ng trình h c s đ c thông báo chi ti t ngay khi ghi danh. 2. Ch ng trình lãnh nh n Bí Tích Thánh Th : Các em h c sinh đã h c xong ch ng trình x ng t i và r c l l n đ u s đ c Ban Giáo lý s p x p theo s gia đình t ng l n m t vào các l chi u th B y. 3. Ch ng trình lãnh nh n Bí Tích R a T i, R c L L n u và Thêm S c (Tân Tòng) s th c hi n vào trong thánh l Chúa nh t ngày 16/8/ Ghi danh ch ng trình D Tòng ( ) : L p D Tòng b t đ u t 19/9/2020 N u gia đình nào bi t ai mu n theo h c đ o xin ghi danh t i V n Phòng hay n i quý Cha đ chu n b s p x p l p cho Anh Ch Em. 5. Anh Ch Em D Tòng s nh n các Bí Tích Khai Tâm: Kính th a quý V, giáo x chúng ta v i s giúp đ c a Hai Anh Phan Th ch và inh Hòa cùng v i quý cha đã h ng d n cho Anh Ch Em l p D Tòng ( ) đã xong, nh ng vì i D ch nên ch a lãnh nh n các Bí Tích Khai Tâm. Nay, chúng con xin thông báo s có 4 Anh Ch Em s lãnh nh n các Bí Tích R a T i, Thêm S c và Mình Thánh Chúa trong thánh l 11 gi Chúa nh t ngày 16/8/2020. B n Anh Ch Em có tên 1. Phanxico Asisi Giang Thiên Tân 2. Maria Lê Th H ng Dung 3. Vincent Liên Vincent 4. Raphael Ph m Ng c Anh V. Xin C ng đoàn cùng hoan h đón ti p Anh Ch Em này và c u nguy n cho h luôn trung tín v i Chúa trong hành trình con Chúa. 6. Ch ng trình Thêm S c c a các em s ch quy t đ nh c a Tòa Giám M c. Trong th i gian này chúng con và Ban Giáo Lý s g i GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 3

4 đi n đ n t ng gia đình đ s p x p các ch ng trình H c, R a t i, R c l và Thêm s c theo th i gian. Kính báo TRI ÂN 35 N M THÀNH L P GIÁO X VÀ 5 N M K NI M CUNG HI N THÁNH NG M I 1. I L. đ u s ch đ p và bóng loáng. Chân thành cá n quý Anh đ c bi t là Anh Tuy n. Tri ân. M C V O C C NG C C TIN TRONG GIÁO X Trong th i gian m c a b c th HAI, chúng ta v n có nh ng sinh ho t sau Giáo x chân thành tri ân quý Cha a Minh Ph m V n B o cùng v i quý gia đình đ n tham d các thánh l 6:00 pm Th B y; 9:00, 11:00 am và 6:00 pm Chúa nh t ngày 11 và 12/7/2020, đ cùng t n Chúa qua 35 n m giáo x đ c thành l p trong đó có 5 n m cung hi n Thánh ng. chu n b cho đ i l. Ban Th ng V cùng v i Anh Qu nh đã d y công c t v tuy t đ p cho 2 t m Phù iêu trên gian cung thánh; Ban Ph ng V, Ban Ch ng Bông, Ban c Sách đã s p x p r t g n gàng, chu đáo và th t đ p cho ngày i L. Xin chân thành tri ân nh ng hy sinh c a Ban K Thu t đ c bi t là quý Anh Nguy n Minh H ng, Anh ng H u, Anh Nguy n Thanh Tùng và Anh Châu Tuyên đã hình thành 1 Slide Show tuy t v i ch c n 15 phút mà nh c nh và bi t đ c l ch s c a Giáo X tr i qua 35 n m. Xin Chúa luôn chúc lành và tr công b i h u trên t t c m i ng i đã giúp góp các hình th c khác n a đ chúng ta có đ c nh hôm nay. 2. S A L I CÁC PH N T NG PHÍA ÔNG NHÀ TH T th B y ngày 11/7 cho đ n th Sáu 14/7/2020. Ban Th ng V đã s p x p v i Ban K Thu t đ chúng ta s a l i nh ng ph n t ng b tróc ra b i th i gian. Quý Anh Phan Tâm, Bùi Minh, inh Hoàng, Quang và Anh Nguy n Long đã hy sinh gi gi c quý báu trét vá l i nh ng ph n t ng và nh ng l mà chim đ c trên cao. Cám n quý Anh. Xin Chúa luôn chúc lành trên quý gia đình. 3. LAU CHÙI, LÀM BÓNG PH N N N CÁC PHÒNG, HÀNH LANG, C U THANG c s s p x p c a quý Thành Viên Ban Th ng V, d n d p, làm c m tr a và nh m t s Anh làm chuyên nghi p đ n giúp cho Giáo x t sáng th Hai ngày 13/7- th T ngày 15/7/2020. Quý Anh Tuy n, Anh Nguy n Ánh, Anh Quang, Anh Nguy n Quang, Anh Nguy n C ng, Anh Nguy n Long đã d n d p và đánh bóng các n n phòng h i h p, phòng h c, phòng t p hát t i t ng h m và các c u thang, phòng áo, phòng tr em. M i n i 1. T i Nhà th t th Hai đ n th Sáu có hai l : 11 gi sáng và 6 gi chi u bình th ng, ti p khách tr c và sau l. 2. Chúng con v n th ng xuyên duy trì vi c đ c kinh kính lòng th ng xót Chúa lúc 3 gi chi u theo website giáo x : và facebook: vincentliem saint c u nguy n cho i D ch ch m d t. T n Chúa, c M, Các Thánh đã cho b t lây nhi m đ nhi u ng i b t đ u công vi c và an toàn đ n nhà th tham d l. C u cho nh ng ng i già y u, đau b nh. N u quý và có ai m đau, b nh t t xin cho chúng con bi t đ đ c u nguy n trong gi kính lòng Chúa Th ng Xót t ng tu n 7 m t. 3.Chúng con ti p t c giúp nhau c ng c đ c tin; Các bu i t i vào trong các nhóm Zoom đ đ c kinh chung Ti u đ i Legio 7:00 Pm. V i nhóm C u Nguy n 8:00 Pm. Huynh oàn a Minh 9:00 Pm. Thi u Nhi Thánh Th 10:00 pm; Th c hi n t M c V hàng tu n đ ng L i Chúa và các thông báo; chu n b hàng ngày cho ch ng trình tr c tuy n 4. N u B nh nhân đang trong b nh vi n c n linh m c xin liên l c tr c ti p v i B nh Vi n đ có quý Cha Tuyên Úy t i đó giúp cho. M t l n n a, chúng con ti p t c m i g i quý V tham c kinh Kính Lòng Th ng Xót Chúa lúc 3 gi chi u v i quý Cha trong nhà dòng trên tr c tuy n website stvinhcentliem.ca và facebook vincentliem saint. C KINH TRÊN ZOOM, FACEBOOK, WEBEX MEET XIN LIÊN L C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 4

5 1. Hai Ti u i Lê-gi-ô, lúc 7 gi t i, Ch H nh : (587) (30 phút) 2. Ch ng trình Lê-gi-ô đ a ph n lúc 8gi sáng và 8 gi t i (Ti ng Anh)To join the Rosary from your any phone: Step 1) From your regular phone, dial Step 2) Then enter the Meeting ID: Step 3) Then Press #. The pass word is Nhóm c u nguy n đ c kinh m i t i lúc 8 gi. Ch Trinh (403) (30 phút) 4. Huynh oàn a Minh, lúc 9 gi t i, Anh Hòa (403) (30 phút) 5. oàn Thi u Nhi Thánh Th lúc 10 gi t i. Anh Duy (587) (12 phút) Chúng con m i g i quý H i đoàn, Nhóm, Gia đình kiên trì c u nguy n v i Chúa qua l i b u c c a c M và các Thánh cho chúng ta luôn đ c bình an và giáo x luôn có s an toàn trong th i gian m i đ c m c a l i. RAO HÔN PH I (L N III) Có Anh: Gioan B. Nguy n ình Kha, con ông Gioan B. Nguy n ình Bé và bà Lucia Bùi Th Tuy t Nhung, thu c Giáo x thánh Vinh S n Liêm, Giáo Ph n Calgary Xin k t hôn v i Ch : Maria Teresa Tô, con ông Phêrô Tô V n Th ch và bà Anna Nguy n Th Tú Vân, hi n đang Giáo x thánh Vinh S n Liêm, Giáo Ph n Calgary. Có Anh: aminh V Qu c Thông, con ông aminh V V n oàn và bà Maria Lê Th Liên, thu c Giáo x thánh Vinh S n Liêm, Giáo Ph n Calgary. Xin k t hôn v i Ch : Maria Lâm Th Thu Trang, con ông Phaolô Lâm Qu c H i và bà Anna Nguy n Th Ng c Lan, hi n đang Giáo x thánh Vinh S n Liêm, Giáo Ph n Calgary. Ai bi t các đôi b n này có ng n tr gì, xin trình báo. Kính m i thân nhân c a các linh h n đ n tham d thánh l (n u có gì sai sót xin cho quý cha bi t đ s a ch a). 1. Bà Maria L u Th O, 61 tu i. M t ngày 18/7/11. Dâng l Th B y. 18/7/ Ông Giuse Nguy n Tân V n, 81 tu i. M t ngày 18/7/15.Dâng l Th B y. 18/7/ Bà Maria Ph m Th Sim, 87 tu i. M t ngày 19/7/2015.Dâng l Chúa nh t 19/7/ Ông Phanxico X Nguy n V n Hân, 75 tu i. M t ngày 19/7/04. Dâng l Chúa nh t. 19/7/ Bà Maria Nguy n Th C y, 78 tu i. M t ngày 20/7/08. Dâng l Th Hai 20/7/ Bà Maria Madalena Nguy n Th Út, m t ngày 20/7/2019. Dâng L Th Hai 20/7/20 9. Bà Rosa Tr n Th Lãm, 79 tu i. M t ngày 23/7/2016.Dâng l Th N m. 23/7/ Bà Maria Nguy n Th ào, 82 tu i. M t ngày 24/07/2016. Dâng l Th Sáu. 24/7/ Ông Antôn V Kim Ng c, 80 tu i. M t ngày 26/7/07.Dâng l CHúa nh t. 26/7/ Anh Gioan L u Mai Kh ng, 44 tu i. M t ngày 29/7/00. Dâng l Th T 29/7/ Ông Giuse Mai Hoài Anh, 72 tu i. M t ngày 30/7/17. Dâng l Th N m. 30/7/20. GIÊ-SU MA-RI-A GIU-SE XIN C U R I CÁC LINH H N NH NG NG I GIÚP GIÁO X TRONG TU N Các ch vi t t t : Etransfer Et; Check:Ck; Ti n m t: Tm DANH SÁCH NH NG NG I QUA I THÁNG 7 Quý cha s dâng thánh l 6 gi chi u cho t ng linh h n theo ngày đã m t trong tháng 7/ A. C L u Kh i & Uyên (Ck)#450 $5, A. C Amy Thi u & Dung (Ck)#327 $1, A. C Minh & Mariam (Tm) $ GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 5

6 4. A. C Tr n Th nh & Mai (Ck)#574 $ Anh H i bán lon (Tm) $ A. C Nguy n Mi n & Thanh (Tm)#173 $ A. C Nguy n Th ch & Thanh (Tm)#231 $ A. C Phan S n & Lý (Tm) #572 $ A. C Ph ng T Acierto (Ck)#636 $ Ô. B Ngô Thái & Dung (Tm)#119 $ A. C Ph m V n & Loan (Tm)#308 $20.00 T NG C NG NH N T B U DI N VÀ VP $7, TI N THU T CÁC THÁNH L CN 15 TN 1. Thánh l 6 gi chi u th b y: $ Thánh l 9 gi sáng Chúa nh t $1, Thánh l 11 gi sáng Chúa nh t $ Thánh l 6 gi chi u Chúa nh t $ T NG C NG 4 L $3, XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN NH NG NGH A C CAO P, T M LÒNG BÁC ÁI VÀ TH NG XÓT BAO LA QUÝ V ANG DÀNH CHO GIÁO X LÚC C N I D CH. TRONG KHI GIA ÌNH QUÝ V C NG G P NH NG KHÓ KH N. XIN CHÚA LÀ NG TH NG CÔNG BAN G P 7 L N TRÊN GIA ÌNH QUÝ V (HC 35,10). QUÝ CHA LUÔN C U NGUY N CHO QUÝ GIA ÌNH 441 A. C Ph m Tho i & Th y $ A. C V Hân & Li u $ A. C Bùi Hu & Ng c $ A. C C Nguy n Tri& H ng $ Ch Ph m C y $ A. C V u Ân & Lan $ A. C Mai Thi & Ngân $ A. C Nguy n Long & Thy $ A. C Phan Th ch & Trâm $ A. C D ng Hà & Hu $ A. C Nguy n Ánh & Th y $ A. C Nguy n Khánh & i p $ $ A. C Ph m Th ng & Tú $ Ô. B Phan Tùy & Nhung $ A. C Tr n Hà & Th o $ A. C Cao Ti n & Loan $ A. C oàn Bình & H ng $50.00 TI N THU CHÚA NH T S TI N TRÊN 50 $ 346 A. C Nguy n Vanessa & Hi p $ A. C Bùi Minh & G m $ Cô Mai Th Các $ Ô. B Tr n Châu & H i $ Anh Tr n Tài & Bác Thìn $ Ch Tr n Lan $ Xin Chúa th ng chúc lành và ban muôn n cho Quý V GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 6

7 GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 7

8 GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 8