Phụ lục số 02: VỀ GIÁ ĐẤT Ở BÁM CÁC TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SÔNG C

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Phụ lục số 02: VỀ GIÁ ĐẤT Ở BÁM CÁC TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SÔNG C"

Bản ghi

1 Phụ lục số 0: VỀ GIÁ ĐẤT Ở BÁM CÁC TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SÔNG CÔNG ( Kèm theo QĐ số 7/008/QĐ-UBND ngày 9/1/008 của UBND tỉnh TN) Số TT Mã đường TRỤC GIAO THÔNG, KHU DÂN CƢ Đơn vị tính: 1000 đồng/m MỨ C GIÁ I QUỐC LỘ A Trục chính Từ Km 5/H9+50m (Giáp đất Phổ Yên) đến Km 6/H-65m (Đƣờng rẽ nhà văn hoá Tổ dân phố 1) Từ Km 6/H-65m (Đƣờng rẽ nhà văn hoá Tổ dân phố 1).00 đến Km 6/H5 (Đƣờng rẽ vào tổng kho cũ) Từ Km 6/H5 (Đƣờng rẽ vào tổng kho cũ) đến Km 7+6m. (Đƣờng rẽ phía Bắc TDP A) Từ Km 7+6m (Đƣờng rẽ phía Bắc Tổ dân phố A) đến.00 Km 7/H (Giáp đất cửa hàng lƣơng thực Sông Công) Từ Km 7/H (Giáp đất cửa hàng lƣơng thực Sông Công) đến Km 7/H+6m (Kênh N1-10) Từ Km 7/H+6m (Kênh N1-10) đến Km 8/H-0m (Cầu Quyền) Từ Km 8/H-0m (Cầu Quyền) đến Km 8/H6-0m (Cầu Lu) Từ Km 8/H6-0m (Cầu Lu) đến Km 9/H9-0m (Cầu Béo) Từ Km 9/H9-0m (Cầu Béo) đến Km 51/H8+50m (Giáp đất Lƣơng Sơn, thành phố Thái Nguyên) Từ Km 5/H9-70m (Đối diện cổng nhà xƣởng HTX Toàn Diện) đến Km 55/H5 (Trạm biến áp Tân Thành) Từ Km 55/H5 (Trạm biến áp Tân Thành) đến Km 55/H m (Giáp đất bƣu điện Tân Thành) Từ Km 55/H9-50m (Giáp đất bƣu điện Tân Thành) đến Km /H (Giáp đất thành phố Thái Nguyên) B Trục phụ - Đƣợc tính từ sau lô 1 Phƣờng Phố Cò 1 Km 6+0m (Đƣờng rẽ vào đồi tên lửa) đến hết đất thị xã

2 Sông Công (Giáp đất xã Đắc Sơn) Km 6/H+65m (Đƣờng rẽ vào nhà văn hoá Tổ dân phố 1 ).1 - Vào 50m. - Từ sau 50m đến 150m 00 Km 6/H7 (Đƣờng rẽ vào tổng kho cũ).1 - Vào 170m Từ sau 170m đến hết các đƣờng quy hoạch mới của khu dân cƣ tổ dân phố B Km 6/H5 (Đƣờng rẽ vào nhà văn hoá Tổ dân phố ).1 - Vào 100m. - Từ sau 100m đến cổng sau chợ Phố Cò Từ sau 100m đến hết đất đền Thanh Lâm Từ hết đất đền Thanh Lâm đến hết đất trƣờng Đảng cũ 50 5 Km 6/H5 (Đƣờng rẽ vào tổ dân phố B) Vào 180m Từ sau 180m đến 150m 00 6 Km 7+0m (Đƣờng rẽ phía nam vào nhà văn hoá tổ dân phố A) đến giáp đất nhà văn hoá Km 7/H (Đƣờng rẽ phía bắc vào nhà văn hoá tổ dân phố A) đến giáp đất nhà văn hoá Km 7/H-5 (Đƣờng rẽ trƣờng THCS Thắng Lợi) Từ Km 7/H-5m đến hết đất trƣờng Mầm non số Từ giáp đất trƣờng Mầm non số đến 00m 00 Phƣờng Cải Đan Km 7/H5-10m (Đƣờng rẽ Tổ dân phố Ao Ngo) đến 150m Km 7/H8 (Đƣờng rẽ Tổ dân phố Nguyên Gon) đến kênh N Km 7/H8 (Đƣờng rẽ Tổ dân phố Nguyên Quán) đến 50m Km 8/H (Đƣờng rẽ tổ dân phố Nguyên Bẫy) Vào 150m Từ sau 150m đến hết đất nhà văn hoá Km 8/H6+0m (Đƣờng vào phân hiệu trƣờng dân lập Lƣơng Thế Vinh) đến 150m 1 Km 8/H9-15m (Đƣờng vào chùa Cải Đan) đến 150m Km 8/H7+0m (Đƣờng rẽ TDP Phố Mới - Đƣờng rẽ nhà ông Canh) đến 100m Km 9-0m (Đƣờng rẽ Tổ dân phố Phố Mới - Đƣờng rẽ vào nhà văn hoá Tổ dân phố Phố Mới) 00

3 Từ sau nhà văn hoá Tổ dân phố Phố Mới đến 100m Từ sau 100m đến 00m Km 9/H6+0m (Đƣờng rẽ TDP Nguyên Giả đến hết đất nhà máy Việt Trung) Km9/H5 (đƣờng rẽ vào lô sau KDC Khuynh Thạch) đến 100m Km 9/H7 (Đƣờng Tổ dân phố Khuynh Thạch cạnh nhà ông Long Tiến) đến 100m Km 50/H1-0m (Đƣờng rẽ TDP Khuynh Thạch cạnh nhà ông Bộ) đến 100m 50 Xã Tân Quang Km 50/H1+50m (Đƣờng Dọc Dài - Cầu Gáo - Mỏ Chè) Vào 50m 1. - Từ sau 50m đến 150m Từ sau 150m đến 50m 00 Km 50/H+80m (Đƣờng rẽ nhà văn hoá Tân Dƣơng từ nhà ông Thành đến hết đất nhà ông Châu).1 - Vào 50m. - Từ sau 50m đến 150m Từ sau 150m đến 00m 50 Km 50/H+60m (Đƣờng rẽ khu dân cƣ Tân Dƣơng từ nhà bà Năm đến nhà ông Thái).1 - Vào 50m Từ sau 50m đến 100m 50 Km 51/H+0m (Đƣờng đi xóm Mãn Chiêm cạnh nhà bà Thìn đến hết khu dân cƣ quy hoạch mới) vào 100m 00 5 Km 51/H+10m (Đƣờng rẽ khu dân cƣ Tân Dƣơng từ Quốc lộ cạnh nhà bà Tuyên) Vào 100m Từ sau 100m đến 00m Km 5/H8+50m (Đƣờng Tân Thành 1 từ nhà ông Sơn đến bờ kênh) Vào 50m Từ sau 50m đến 150m Km 55+0m (Đƣờng Tân Thành 1 từ nhà ông Muôn đến bờ kênh) Vào 50m Từ sau 50m đến 150m 00 8 Km 55/H1+0m (Đƣờng bê tông Tân Thành cạnh nhà ông

4 Hùng đến hết đƣờng bê tông) Vào 50m Từ sau 50m đến hết đƣờng bê tông 00 9 Km55/H+0m (đƣờng bê tông cạnh nhà ông Hƣng đến hết đƣờng bê tông) Vào 50m Từ sau 50m đến hết đƣờng bê tông Km 55/H (Đƣờng Tân Thành từ Quốc lộ đến nhà ông Điểm) Vào 50m Từ sau 50m đến hết đƣờng bê tông Km 55/H5+60m (Đƣờng Tân Thành từ nhà ông Khanh đến nhà ông Vinh) Vào 50m Từ sau 50m đến 150m Từ sau 150m đến 0m Km 55/H7+80m (Đƣờng Tân Thành từ nhà ông Xuân đến nhà bà Hồng).1 - Vào 50m Từ sau 50m đến 150m Km 55/H9+80m (Đƣờng Quốc lộ - Tân Tiến).1 - Vào 50m Từ sau 50m đến mƣơng thoát nƣớc Từ sau mƣơng thoát nƣớc đến m Từ sau m đi qua NVH xóm Tân Tiến đến đƣờng Gom cạnh nhà ông Lập Sỹ 0 II ĐƢỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 8 A Trục chính 1 Từ ngã ba Phố Cò đến đƣờng rẽ Xây lắp. Từ đƣờng rẽ Xây lắp đến đƣờng rẽ Tổ dân phố Tân Huyện.00 Từ đƣờng rẽ tổ dân phố Tân Huyện đến đƣờng rẽ TDP.100 Nguyên Gon Từ đƣờng rẽ Tổ dân phố Nguyên Gon đến đƣờng rẽ trƣờng.00 tiểu học Phố Cò 5 Từ đƣờng rẽ trƣờng tiểu học Phố Cò đến đƣờng rẽ khu dân.000 cƣ,5 ha 6 Từ đƣờng rẽ khu dân cƣ,5 ha đến cầu Ghênh Từ cầu Ghênh đến đƣờng rẽ vào khu Văn hoá thể thao (đối.000 diện Đài tƣợng niệm thị xã)

5 8 Từ đƣờng rẽ vào khu Văn hoá thể thao (đối diện Đài tƣợng. niệm thị xã) đến đƣờng rẽ vào Tổ dân phố Tân Lập 9 Từ đƣờng rẽ vào tổ dân phố Tân Lập đến tƣờng rào phía. nam Bƣu điện 10 Từ tƣờng rào phía nam Bƣu điện đến ngã ba Mỏ Chè Từ ngã ba Mỏ Chè đến tƣờng rào phía nam Trƣờng Hƣớng 6. nghiệp dạy nghề 1 Từ tƣờng rào phía nam trƣờng Hƣớng nghiệp dạy nghề đến 5. hết đất Ngân hàng chính sách 1 Từ giáp đất Ngân hàng chính sách đến ngã ba Bãi Đỗ.000 B Trục phụ - Đƣợc tính từ sau lô 1 Bên phƣờng Mỏ Chè 1 Đƣờng rẽ TDP (cạnh nhà ông Thêm) đến 100m Đƣờng rẽ TDP (cạnh nhà ông Hoàn) đến 100m 1.00 Đƣờng rẽ TDP đối diện Ngân hàng chính sách (đƣờng rẽ 1. cạnh nhà Chính Loan) đến 150m Đƣờng rẽ vào trƣờng Mầm non tƣ thục (đƣờng rẽ cạnh nhà bà Bính) đến 100m 5 Đƣờng rẽ đối diện Trƣờng Hƣớng nghiệp dạy nghề (Đƣờng rẽ cạnh nhà ông Son đến hết đất nhà ông Hƣng Vân) Đƣờng chợ Mỏ Chè đi Trƣờng tiểu học Mỏ Chè (Từ đƣờng CMT8 đến Trƣờng tiểu học Mỏ Chè) Từ sau lô 1 đến đƣờng rẽ hồ Xây lắp Từ đƣờng rẽ hồ Xây lắp đến 00m Từ sau 00m đến giáp nhà văn hoá An Châu Từ nhà văn hoá An Châu đến giáp lô 1 đƣờng Gốc Đa Các đƣờng nhánh quy hoạch mới của đoạn từ nhà văn hoá An Châu đến giáp đất lô 1 đƣờng Gốc Đa Ngõ phía bắc Ngân hàng Công thƣơng. 8 Ngõ phía bắc chợ Trung tâm (từ đất nhà ông Thận đến hết 1. đất nhà ông Kỳ) 9 Đƣờng rẽ đi nhà văn hoá xóm Đồi đến đƣờng Thanh Niên Vào 100m Từ sau 100m đến 00m Từ sau 00m đến đƣờng Thanh Niên 10 Các đƣờng phân khu còn lại của khu tập thể XN xây lắp cũ Đƣờng rẽ vào khu dân cƣ tổ dân phố 1 (đƣờng rẽ phía nam Ngân hàng chính sách) đến 00m

6 Bên phƣờng Thắng Lợi 1 Đƣờng rẽ vào khu Văn hoá thể thao (đối diện Đài tƣởng niệm thị xã) Đến khu văn hoá thể thao Từ tƣờng rào phía đông khu Văn hoá thể thao đến đƣờng rẽ phía tây sân vận động thị xã Từ sau đƣờng rẽ phía tây sân vận động thị xã vào 00m Từ sau 00m đến NVH TDP Du Tán 00 1 Đƣờng rẽ vào khu,5 ha Vào 180m Từ sau 180m đến 80m Từ sau 80m đến cách tƣờng rào phía đông Trƣờng Cao đẳng Việt Đức 0m 1. - Từ sau 80m đến hết hết đất khu dân cƣ mới tổ Đƣờng rẽ vào tổ dân phố 1 (Đối diện nhà văn hoá Xuân Miếu ) Vào 100m Từ sau 100m đến 00m Đƣờng rẽ phía bắc tổ dân phố Vào 100m Từ sau 100m đến 00m Đƣờng rẽ tổ dân phố 10 (giáp Thị đội Sông Công) đến hết đất Thị đội Sông Công Đƣờng rẽ vào xóm Mỏ Chè Đến hết đất Bƣu điện cũ Từ giáp đất Bƣu điện cũ đến đƣờng rẽ cạnh Toà án thị xã (giáp đất lô 1 đƣờng CMT8) Đƣờng rẽ vào tổ dân phố Tân Lập (đối diện Bƣu điện thị xã) Vào 100m Từ sau 100m đến 00m Các đƣờng quy hoạch khu dân cƣ Tân Lập mới 1. Bên phƣờng Cải Đan 0 Đƣờng rẽ tổ dân phố Xuân Miếu 1(đối diện đƣờng vào UBND thị xã) Vào 100m Từ sau 100m đến 50m Đƣờng rẽ cạnh nhà văn hoá Xuân Miếu (Đƣờng rẽ cạnh nhà bà Cậy) đến 150m Đƣờng rẽ tổ dân phố Xuân Miếu 1 (Đƣờng rẽ vào nhà văn

7 hoá Xuân Miếu 1 đến hết đất nhà văn hoá) 551 Đƣờng rẽ tổ dân phố Xuân Miếu 1 (Đƣờng rẽ vào nhà ông Đồng).1 - Vào 100m. - Sau 100m đến 00m 50 Đƣờng rẽ cạnh nhà văn hoá Xuân Thành đến 100m Đƣờng rẽ tổ dân phố Xuân Thành (Đƣờng rẽ vào tổ dân phố Nguyên Gon) Vào 100m 5. - Từ sau 100m đến 150m Đƣờng rẽ tổ dân phố Xuân Thành (đƣờng vào nhà ông Thắng) đến 100m 00 Bên phƣờng Phố Cò 7 Từ đƣờng rẽ cạnh nhà Hƣơng Tài đến hết đƣờng bê tông 00 8 Đƣờng rẽ cạnh Trạm y tế P.Phố Cò đến hết đất nhà ông Lợi Vƣợng Đƣờng rẽ tổ dân phố Thanh Xuân 1 đến hết đất Trƣờng tiểu học Phố Cò Vào 100m Từ sau 100m đến hết đất trƣờng Tiểu học Phố Cò Đƣờng rẽ vào trại chăn nuôi Thắng Lợi đến cổng trại Đƣờng rẽ tổ dân phố Tân Huyện đến mƣơng núi Cốc 700 Từ mƣơng Núi Cốc đến đƣờng rẽ NVH Tân Huyện 00 Từ đƣờng rẽ NVh Tân Huyện vào m Đƣờng vào nhà văn hoá tổ dân phố A đến 100m Đƣờng bê tông đi vào Xí nghiệp 1/ Từ đƣờng đƣờng cách mạng tháng 8 đến ngã ba vào Xí nghiệp xây lắp Từ ngã ba vào Xí nghiệp xây lắp đến mƣơng núi Cốc 5. - Từ mƣơng Núi Cốc đến hết đất NVH TDP Từ cổng Xí nghiệp 1/5 (Công ty CP kết cấu thép Hà Nội) đến cổng sau chợ Phố Cò Từ ngã ba vào Xí nghiệp xây lắp đến hết đất nhà bà Phƣợng (Tổ dân phố A) 00 6 Đƣờng rẽ vào trƣờng THCS Thắng Lợi đến 100m 600 III ĐƢỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 10 A Trục chính 1 Từ cổng nhà máy nƣớc đến ngã ba đƣờng / 900 Từ ngã ba đƣờng / đến đƣờng rẽ Xƣởng cơ khí đúc (Ông 1.00

8 Sự) Từ đƣờng rẽ Xƣởng cơ khí đúc (Ông Sự) đến đƣờng rẽ Ban kiến thiết Từ đƣờng rẽ Ban kiến thiết đến kênh thoát nƣớc An Châu Từ kênh thoát nƣớc An Châu đến đƣờng rẽ Từ đƣờng rẽ 6 đến đƣờng Thanh Niên.00 7 Từ đƣờng Thanh Niên đến đƣờng rẽ xóm Đồi.00 8 Từ đƣờng rẽ xóm Đồi đến đƣờng rẽ xóm La Đình (cạnh nhà.000 ông Chung) 9 Từ đƣờng rẽ xóm La Đình (cạnh nhà ông Chung) đến đƣờng 1. Quốc lộ B Trục phụ - Đƣợc tính từ sau lô 1 Bên phƣờng Lƣơng Châu 1 Đƣờng rẽ tƣờng rào phía Tây nhà máy Điesel đến hết tƣờng rào Đƣờng phía Đông hàng rào nhà máy Điesel đến kênh dẫn nƣớc 700 Đƣờng vào khu dân cƣ Ban kiến thiết đến kênh núi Cốc 900 Bên phƣờng Mỏ Chè Đƣờng rẽ khu dân cƣ Làng May tổ dân phố 6 đến 100m Đƣờng rẽ chợ Bãi Đỗ đi Đài tƣởng niệm Mỏ Chè đến 00m Bên xã Tân Quang Đƣờng Thanh Niên Vào 100m Từ sau 100m đến nhà văn hoá xóm Đồi Đƣờng rẽ xóm Đồi phía nam dọc kênh N Vào 50m Từ sau 50m đến NVH xóm Đồi 00 8 Đƣờng rẽ xóm Đồi phía bắc dọc kênh N1-56 (đi Làng Sắn) Vào 50m Từ sau 50m đến 150m Từ sau 150m đến 50m 00 9 Đƣờng vào xóm La Đình về phía (Nam Bắc) Vào 50m 9. - Sau 50m đến 150m Đƣờng vào NVH xóm La Đình (Khu dân cƣ Tái định cƣ La Đình) Trục dọc (Từ đƣờng CMT10 rẽ vào khu dân cƣ) 1.100

9 10. - Trục ngang (Song song với đƣờng CMT10) Đƣờng bê tông vào nhà văn hoá xóm Cầu Gáo Vào 50m Từ sau 50m đến 100m Từ sau 100m đến 00m 50 1 Đƣờng bê tông đi xóm Cầu Gáo (giáp khu công nghiệp Vào 50m Từ sau 50m đến 100m Từ sau 100m đến 00m 50 1 Đƣờng vào xóm Làng Mới Vào 50m Từ sau 50m đến 150m 50 1 Đƣờng vào xóm Dọc Dài (cạnh Công ty May) Vào 50m Từ sau 50m đến 100m Từ sau 100m đến 00m Đƣờng Làng Mới Chƣơng Lƣơng Làng Vai -Khu Yên Vào 50m Từ sau 50m đến 100m Từ sau 100m đến 00m 0 16 Đƣờng rẽ cạnh nhà ông Tráng đi nhà văn hoá Chƣơng Lƣơng Vào 50m Từ sau 50m đến 100m Từ sau 100m đến 00m Từ sau 00m đến m Đƣờng phân khu KCN, từ sau lô 1 đến hết hàng rào phía tây nhà máy kẽm điện phân Đƣờng nối góc phía tây bắc nhà máy kẽm điện phân đi xóm Cầu Sắt (bao gồm cả trục ra phía cầu Sắt và đi NVH Chƣơng 00 Lƣơng) 19 Đƣờng liên xã Tân Quang Từ đƣờng CMT10 đi UBND xã Tân Quang đến đƣờng rẽ UBND xã Tân Quang 0. - Từ đƣờng rẽ UBND xã Tân Quang đến đƣờng rẽ trƣờng THCS Tân Quang Từ đƣờng rẽ trƣờng THCS Tân Quang đến ngã ba Chùa Đỗ Từ ngã ba Chùa Đỗ (Đình Tân Yên) đến đƣờng Gom cạnh 00

10 nhà ông Lập Sỹ 0.5 Từ nhà ông Lập Sỹ đến nhà ông Luật Oanh 50 IV ĐƢỜNG THẮNG LỢI A Trục chính 1 Từ ngã ba Mỏ Chè đến hết đất Ngân hàng Công thƣơng 5. Từ giáp đất Ngân hàng Công thƣơng đến hết đất Bảo hiểm. xã hội Từ giáp đất Bảo hiểm xã hội đến hết đất UBND phƣờng Mỏ.000 Chè Từ giáp đất UBND phƣờng Mỏ Chè đến đƣờng rẽ TDP An.000 Châu 5 Từ đƣờng rẽ tổ dân phố An Châu đến hết đất nhà tầng số 8. 6 Từ giáp đất nhà tầng số 8 đến đƣờng rẽ Công ty cổ phần.000 Mêinfa 7 Từ đƣờng rẽ Công ty cổ phần Mêinfa đến ngã ba đƣờng rẽ.000 Ko 8 Từ ngã ba đƣờng rẽ Ko đến đầu cầu treo Sông Công B Trục phụ - Đƣợc tính từ sau lô 1 Bên phƣờng Thắng Lợi 1 Đƣờng rẽ ngã ba Mỏ Chè vào trƣờng Lý Tự Trọng Vào 150m Từ sau 150m đến hết đất nhà văn hoá khối phố cũ Từ giáp đất nhà văn hoá khối phố cũ đến giáp đƣờng rẽ 1.00 phía đông Trƣờng cấp đi bến Vƣợng 1. - Từ ngã ba (đƣờng rẽ đối diện nhà ông Đình) đến đƣờng rẽ TDP Tân Lập 700 Đƣờng vào tổ dân phố 8,9 đến giáp Trƣờng tiểu học Lý Tự Trọng Đƣờng rẽ cạnh Trƣờng cấp đi bến Vƣợng.1 - Từ sau lô 1 đến ngã ba (cạnh nhà ông Long) từ ngã ba đƣờng rẽ bến Vƣợng đến hết đất nhà ông Trung Phúc Từ ngã ba đƣờng rẽ bến Vƣợng đi TDp Du Tán vào đến hết đất nhà ông Trung Thêu Đƣờng rẽ khu dân cƣ đồi Yên ngựa (phía đông phƣờng Thắng Lợi) vào 00m.1 - Các nhánh của trục phụ đƣờng rẽ KDC đồi Yên Ngựa vào 100m Đƣờng rẽ cạnh Trụ sở Công An phƣờng Thắng Lợi (Đƣờng

11 vào nhà văn hoá TDP ) Vào 100m Từ sau 100m đến 00m Từ sau 00m đến hết đƣờng bê tông 5. - Các nhánh của trục phụ đƣờng rẽ cạnh Trụ sở Công an phƣờng vào 100m 6 Đƣờng rẽ phía Tây chợ đến hết chợ Thắng Lợi Từ sau chợ rẽ về đƣờng nhánh đến 100m Đƣờng rẽ phía tây của NVH khối phố 1 cũ vào 100m Đƣờng rẽ vào tổ dân phố Vƣợng Vào 100m Từ sau 100m đến 00m Đƣờng đi núi Tảo Vào 00m Bên phƣờng Mỏ Chè 9 Đƣờng rẽ vào tổ dân phố An Châu nhánh 1 đến 100m (Cạnh nhà ông Hà Lƣợng) Đƣờng rẽ vào tổ dân phố An Châu nhánh đến 150m (Cạnh nhà bà Bích) Đƣờng rẽ vào tổ dân phố An Châu nhánh đến 00m (Cạnh nhà ông Lâm) Đƣờng gốc đa (từ giáp lô 1 đƣờng Thắng Lợi đến giáp lô đƣờng CMT10) Đƣờng rẽ tổ dân phố 7 (Từ đƣờng rẽ nhà ông Hào đến hết đất nhà ông Sơn) Đƣờng rẽ vào trƣờng Mầm non số 1 đến hết đất trƣờng Mầm non số Đƣờng rẽ phía tây nhà tầng số 8 đến 00m Đƣờng giáp tƣờng rào phía tây Công ty Mani đến 100m Từ sau 100m đến 00m V ĐƢỜNG / (TOÀN TUYẾN) 1 Từ ngã y cụ đến giáp cổng chính Công ty Phụ tùng máy số Từ cổng công ty Phụ tùng máy số 1 đến ngã đƣờng 1. CMT10 A Trục phụ - Đƣợc tính từ sau lô 1 1 Đƣờng rẽ phía bắc nhà tầng B tổ dân phố 8 đến 100m 600 Đƣờng rẽ phía nam nhà tầng B tổ dân phố 8 đến 100m 700 Đƣờng rẽ phía nam nhà ông Thắng (Thanh) đến 100m 600

12 Đƣờng rẽ cạnh nhà ông Lƣu (Tâng) đến 100m 600 VI ĐƢỜNG KO A Trục chính 1 Từ đƣờng Thắng Lợi đến đƣờng rẽ Nhà máy nƣớc 700 Từ đƣờng rẽ Nhà máy nƣớc đến giáp đất Bá Xuyên B Trục phụ - Đƣợc tính từ sau lô 1 Bên phƣờng Mỏ Chè 1 Đƣờng rẽ vào tổ dân phố 10 nhánh 1 (Đƣờng rẽ phía Nam nhà ông Đắc) đến 80m 00 Đƣờng rẽ vào tổ dân phố 10 nhánh (Đƣờng rẽ phía Nam nhà ông Ngô Trí Nguyện) đến 80m 00 Đƣờng rẽ vào tổ dân phố 10 nhánh (Đƣờng rẽ phía Nam nhà bà Lý Khôi) đến 80m 00 Đƣờng đi bến Bùn đến bờ sông 5 Từ đƣờng rẽ nhà ông Thứ đến hết đất nhà ông Hoà 50 Bên phƣờng Lƣơng Châu 5 Từ cổng Nhà máy nƣớc đi qua khu bê tông đúc sẵn đến giáp đƣờng Ko 650 VII ĐƢỜNG 6 ĐI THỊNH ĐỨC A Trục chính: 1 Từ Km11/H+5 (ngã ba đƣờng cách mạng tháng 10) đến Km11/H1+10 (hết đất Trạm y tế phƣờng Lƣơng Châu) Từ Km11/H1+10 (giáp đất Trạm y tế phƣờng Lƣơng Châu) 1.00 đến Km10/H5+50 (đƣờng rẽ tổ dân phố ) Từ Km10/H5+50 (đƣờng rẽ tổ dân phố ) đến Km8+H9 (cầu Khoang) 900 Từ Km8+H9 (Cầu Khoang) đến Km9+90 (đƣờng rẽ phía nam xóm Bãi Hát) Từ Km8+H9 (đƣờng rẽ phía nam xóm Bãi Hát) đến Km9+90 (kênh N1-56) Từ Km8+H9 (kênh N1-56) đến Km7+00 (cầu La Giang) 7 Từ Km7+00 (Cầu La Giang) đến Km5+H5 (giáp đất Thịnh Đức) 00 B Trục phụ - Đƣợc tính từ sau lô 1 Phƣờng Lƣơng Châu 1 Trạm y tế phƣờng Lƣơng Châu đến ngã tƣ TDP 800 Từ ngã tƣ TDP đến giáp đất TT văn hoá phƣờng Lƣơng Châu 600 Từ TT văn hoá phƣờng vào 00m (giáp đất nhà ông Tuấn) 550

13 Từ sau 00m (giáp đất nhà ông Tuấn) đến cầu Đấp 5 Từ cầu Đấp đến đƣờng Ko 50 Xã Bá Xuyên Km9/H5+0 (Đi La Cảnh 1) Vào 100m Sau 100m đến hết đƣờng bê tông Km9/H+70 (Đi xóm Chùa) Vào 100m Km9/H+60 (Đi xóm Đớ) (đi La Đáng) Vào 100m Km8+H7/0 (Đi Na Chùa) Vào 00m Từ sau 00m đến nhà văn hoá Km6/H1+50 (Đi xóm Chũng Na -Nhà văn hoá) Vào 00m Từ sau 00m đến hết đƣờng bê tông Km6+00 (Đi Ao Cang) (từ nhà ông Bể đến nhà ông Đức) Vào 100m Km7/H6+0 (Đi xóm La Giang) Vào 100m Km6/H+10 (Đi Lý Nhân) (qua Nghiêm) Vào 100m Km9/H5+0 (Xứ Đào đi xóm Chùa) (Đƣờng Bầu) Vào 00m Từ sau 00m đến hết đƣờng bê tông Km9+90 (Đƣờng rẽ phía nam xóm Bãi Hát) Vào 00m Từ sau 00m đến nhà văn hoá Km8/H+50 (Đƣờng rẽ phía bắc đi xóm Bãi Hát) Vào 00m Từ sau 00m đến nhà văn hoá 50 VIII ĐƢỜNG THỐNG NHẤT (ĐƢỜNG QL ĐI 09) A.1 Trục chính - đƣờng nhựa (Đƣờng QL đi E09) (Trừ lô 1 đƣờng Quốc lộ và đƣờng CMT8) 1 Từ Quốc lộ đến cách ngã tƣ Xuân Thành 100m.00 Từ ngã tƣ Xuân Thành về phía đến 100m.000 Qua ngã tƣ Xuân Thành 100m đến đƣờng vào Tổ dân phố.000 Tân Mới

14 Từ đƣờng vào TDP Tân Mới đến cổng Trung đoàn A. Trục chính - đƣờng đất (từ cổng E09 đi bến Kè) 5 Từ cổng Trung đoàn 09 mới đến cầu Thống Nhất Từ cầu Thống Nhất đến bến Kè 00 B Trục phụ - Đƣợc tính từ sau lô 1 Bên phƣờng Phố Cò Đƣờng tổ dân phố Tân Mới - Tân Huyện đến ngã ba 800 Bên phƣờng Cải Đan 5515 Đƣờng vào tổ dân phố Xuân Gáo đến 150m Đƣờng tổ dân phố Nguyên Gon đến 150m Bên phƣờng Thắng Lợi Đƣờng vào tổ dân phố Hợp Thành đến cách đƣờng bê tông,5 ha 0m Đƣờng phía đông Trƣờng Cao đẳng công nghiệp Việt Đức Từ đƣờng Thống nhất vào đến hết tƣờng xây trƣờng Cao 1.00 đẳng Công nghiệp Việt Đức - Từ giáp tƣờng xây trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức 5. đi theo bờ ao vào đến hết thửa số 1 tờ bản đồ số 6-IV phƣờng Phố Cò 6 Đƣờng rẽ phía tây trƣờng CĐ Việt Đức vào 150m Đƣờng vào TDP Ƣng vào 00m (cạnh nhà Ca Tơ) 00 IX CÁC TRỤC ĐƢỜNG CỦA XÃ VINH SƠN 1 Đƣờng trung tâm xã Vinh Sơn đi cầu treo Sông Công Từ ngã tƣ trung tâm xã Vinh Sơn đến 100m Từ cách ngã tƣ 100m đến 50m Từ cách ngã tƣ 50m đến cầu treo Sông Công 50 Đƣờng trung tâm UBND xã Vinh Sơn đi xã Bình Sơn.1 - Từ ngã tƣ trung tâm xã Vinh Sơn đến hết núi Măn Từ hết núi Măn đến đƣờng rẽ nhà văn hoá Bờ Lở Từ đƣờng rẽ nhà văn hoá Bờ Lở đến giáp đất xã Bình Sơn Đƣờng trung tâm UBND xã Vinh Sơn đi hồ Núc Nác.1 - Từ ngã tƣ trung tâm xã Vinh Sơn đến 100m Từ cách ngã tƣ 100m đến 150m Từ cách ngã tƣ 150m đến cầu Tân Sơn Trục đƣờng Vinh Sơn - Thu Quang Minh Đức.1 - Từ ngã tƣ trung tâm xã Vinh Sơn đến 100m Từ cách ngã tƣ 100m đến 150m Từ cách ngã tƣ 150m đến 50m 50

15 X CÁC TRỤC ĐƢỜNG CỦA XÃ BÌNH SƠN 1 Từ cổng UBND xã Bình Sơn đi UBND xã Vinh Sơn 1.1 -Từ cổng UBND xã Bình Sơn + 100m Từ sau 100m đến 00m Từ sau 00m đến 00m Từ sau 00m đến đƣờng bê tông rẽ xóm Xuân Đãng Từ đƣờng bê tông rẽ xóm Xuân Đãng 1 đến giáp đất xã Vinh Sơn 50 Từ cổng UBND xã Bình Sơn đi Ghềnh Chè, Linh Sơn.1 - Từ cổng UBND xã Binh Sơn đến 150m Từ sau 150m rẽ về hai phía đến 50m. - Từ sau 50m đến cách ngã ba Bá Vân (100m ) 00 Từ cổng UBND xã Bình Sơn đi Trung tâm nghiên cứu phát triển chăn nuôi miền núi.1 - Từ cổng UBND xã Bình Sơn đến 100m Từ sau 100m đến 00m Từ sau 00m đến Cầu Treo 50. Từ ngã ba Cầu treo Bá Vân đi hƣớng ngầm (đến giáp đất Trung tâm phát triển chăn nuôi miền núi) 00 Ngã ba Bá Vân đi Bình Định, Linh Sơn và UBND xã Bình Sơn.1 - Vào 50m. - Từ sau 50m đến 100m 00