¹ º º ¹ Š ¹ f º Š 8!"$#&%('$)+*,*-.#&/0"$1)2.3/ ;:=< O0PRQTSVUWPYX[Z]\_^+Ỳa[\bQc 7ed fhgji ^+k9ql^+p

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "¹ º º ¹ Š ¹ f º Š 8!"$#&%('$)+*,*-.#&/0"$1)2.3/ ;:=< O0PRQTSVUWPYX[Z]\_^+Ỳa[\bQc 7ed fhgji ^+k9ql^+p"

Bản ghi

1 Š Š 8!"$#&%('$)+*,*-.#&/0"$1)2.3/ ;:=< O0PRQTSVUWPYX[Z]\_^+Ỳa[\bQc 7ed hgji -p}p~q; UWPYX[ S{ƒ t-k? +u+p_pa[\rq,cx U+Xn \}ne Š? ko {n \} 9P[ 8 i$ c+\}n[pr Xp_n]k `k P9n Qc+Z u kz;\_^+ +^ \rq,p-u Xn]\_neU uvq apa[\_p}pšn Q,\}m œjq,k Qc+Pž +^+\bqpž P P-ko ^+kwqx9q,\}k^ 8 Ÿ atptžx q a[z]\bqph u ^+\} u+p9prqxn Š 8 cu+n{atptžx q Z +Z u+^+\_ e Y«888 I PQc+P S XZ PeQc+P ẄP9mRQYQk;Qc P[U Xn]\_nI Š Œ,,, wœ Š? 8 Tk a \} ²±³µ \}nyx^ss{ƒ tžk? +u+p_p[p9^+ +ktžkz +c+\_n]tž yap tžx q +^ Pen = S Œ 7I» ¼ Œ ½» U,q¾Qc P[\_ +P9^Q,\rQ qw³ ± i Š = Š ÀÁ\_^+Xp_prqh\bQja[\_p}plUWPsu+n]P9 u+p{qk\}^,q,z]k? vq k ÂQc+PLko +Ẅkon]\bQPLZ \}^+` SÄÃÆ Çi S Z]\_^+`žS i S 8 Ì näx^ Ì òz]ku+ ¾u ^+ È S ÃÆ S c+k ap~xyp9z{qc+p teu+prq,\} Í ÉeÎ ÎÏË Í kzyxp_p+í Œ,Î S 8 lk9qpïq,c+x9qe\} S ÃÆ S 8 i XÄÐ+c+k ahq,c+x9q± i = i o =ÁÑ i Ò6c+X9Q-Qc p}x9q,\}ko^ n]c k a[n \}n;qc X9QL\_ ÂaTPp_PRQ ÓÔUWP Q,c+PstžX9Q,Z]\b Õa[c+kn P i ¼ Œ ½ ƒ = Qc+P9^Qc+P Z]P9 i \_n ÕU,q tžx9q,z]\b Ötu+pbQ\_ +p_\}m9x9q\_k^ e Ó Y«É 888 I \_^ Qc+P ko +Ẅkon]\bQP;Z]\_^+` SÄÃÆ 8 cu+náatp n]x qgqc P;t-XwQZ]\b Ó Z +Z Qc+P P9^+ +k9ƒ tžkz +c+\_n]t ±³h 8 i U+ Ð+c+k aøqc Z]P9n].k^+ Óh\_^+ +u \_n]kot-koz] +c+\_n]t U.PRƒ Q Qc+PZ]\_^+`nLÚÛÝÜ Þ i Œ Xo^+ àß,ár i S ÃÆ 8 i â ^h +XZ Q,\}m9u+p_XZžq+kuàn]c ku+p_ n c+k ktžkz] +c \}n t-n¾m9kz]z Ẅk^ +n[q,ktžx9qz \r Vteu+pbQ\_ 7

2 i ò k Z]P9n].k^+ +\_^+` PexW\}P~aP9 \_^ SÄÃÆ 8 å P9Z]P Q,c+PtžX9Q,Z]\b µteu+prq,\} \}nj +^ ExW\}XsQ,c+PLu+n u+xpi kz]teu+p_x æ Éeè Z kt X 8 i X äésxo^+ m9k^+n]\_ +P9Z{Qc+PeẄkoprqW^+ktž\_Xp0Z]\_^+`G é ë?ì 8 í œ Q,c+X9Q \_n Z]P9P Xn XYS é ë îy ì ƒ tžk? Mï é g Œ 7 Œ9ð(Œ,,, w 8 Ò P +^+P kz]tžxpš ẄP9mRQQ,k ë XnÄQc+P S{ƒ tžk? +u+p_pjp9^+ +k9ƒ tžkz +c+\_n]t ò k u+^+\_ m9k^+ +\bq\_k^ òýó,ô õ i ë évë îy õ ë kz é g Œ 7 8 ÀÁ\_^+ k ò òýó,ô i u p QkÊm9k^+n]\_ +P9Z Q,c+P;m c+xz XmRƒ Q,\}m k!é ÄXo^+ Xp}n ka[z]\bqp +k a[^ Qc+P tžx9qz \r LZ]P9 ³µ ªa[\rQ,c Z `\bxyp9^u+xn \}n 8 òýó,ô ð 8[: 9öR)+1!"$%äA,"$%(*,NšÀÁ\b X Z ^u+teuwp9z g àø 7 Qc+Z u+kuvqyq,c+\}ni +Z 8Ì n u+n u+xp atpexo +k vqäq,c+p ø.l 7 Xo^+ ø²úª g 8 i XÄO0PRQS6U.P X^,qÖZ]\_^+`-X^+ sû U.P X;Q atk9ƒ n]\_ s\} +P9Xp k S X^ n PRQ û l S 8 Ò P[ +^+PÄQc X +\_m; +n]p9u+ +ktžprq,z]\_m üý i Í Œ,Î høbþjÿ ô î ý ô þ 8 D Qc+XwQÄQc+\_nl\_nYXž^+k^vƒ Ì Z]m c +n]p9u+ +ktžprq,z]\_mk^ss M\ 8 P 8 üý i Í g kzäxp_p+í Œ,ÎT S üý i Í üký i ÎŒ Í Ä kozäxp}p Í S X^+ üý i Í Ü ë! (üý i Í Œ Œ üý i kzäxop}p Í Œ,ÎŒ[ S lk9qpäqc+xwqiq,c+p[ +\bq\_k^-a[c+\_m cl\_nlm9xp_p}p9 -Qc Pe^+ko^vƒ Ì Z]m +P9X^ä +Z]koẄP9Z Q q \_tž u+xp_\bq qx^+ Ö\}n X n Q,Z]k^ 8 Ì p}n kl^+kwqp Qc+X9Q0Q,c+\}n! +n +kot-p~qz \}m{\}nyqz X^+n]p_X9Q,\}k^e\}^,x XZ \}X^,Q, \ 8 P 8 üý i Í üý i Í 8 c+p{atkz j +n +kot-p~qz \}m;\_n{u jxnï\bq\_nï.kn n]\_u+p}pšqc+xwq;üý i Í g U+uvQ Í d Î Xp 8 D Qc+XwQeüKý[ \}m[k^ ú û hg 8 *,%(" 4 i g S ï üký i Í Œ g ] ²û kzäxp_p g 8 i U+IPRxW\}P~a vqnžk í Xu+m c,qªn X^+ Õ +P9^+n]P¾n PRQ,n Z kt tžprq,z]\_m¾n] q 8 XÖtžPRQZ \}m n +p_prq,p \_ IPRxyP9Z q í Xu m cq n m9k^,xyp9z]`p9n 8 Ð+c+k a Qc+X9Q;\}^ XÊ^+k^Kƒ Ì Z m c+\_t-p9 ï \}n í Xu m cq \_ +X^+ ek^+pbq-\} q g Qc+P9Z]PÂPR W\}n$QnÁX n u+m clqc X9QÄü i ë Œ ë y kzêxp_p² 8 i c P m9k^+ +\bq\_k^\}nž^+kwqêqc+p +P9 +^+\bq\_k^ ko lx í Xu+m c,q ð

3 S ú 4 S n XnÁQ,c+\}nIZ]P9 u+\}z m9k^,qz kp0k ²ü i ë Œ ë"!yy kzäxp_p n]u$#žm9\}p9^q,prqc+\_`cžü Œ 8 â ^ X^ XZ]U \rq,z]xz$qötžprqz \}m n +Qc+P +\bq\_k^žatku+p_ ^ k9q[uwp P9?u \rx 8 i lk9qpšqc+x9qïqc+p&% Z u+p}p â n]p9mrq\_k^ c+p9kz]p9t n]c k a[n²q,c+x9q[ü('[ +^+P9nÄXÊtžPRQZ \}m k^žsa[c+p9^-sª\_náx;m9ktžtuvq,x9q\bxypy \}Xo^-Z \}^ `;X^+ *)\_nwqc n]k^êz X k IS 8 Tk a n]\_ \}^+`ÖéMê}êë ì}ì PséE\_nÊXä +P9p} 8 ) i ë0 8 Ÿ akä.k ap9z Xo^+ >'$Ô1!*,%("$>A,"$#àko ü(' i - t-nyk Qc+P m9k P2#-m9\}P9^,QnIk 3-ÖX^+. 8 D Qc X9Q i é ê_ê ë ì}ì}œ p}p~qp[t-p~qz \}m n] 8 D Qc X9QÄQc+P.kpbqB^ ktž\}xp Z \}^ `jé êë ì \_ni Pe\_^+n]\_ +P[k i é ê_êë ì_ì}œ ü('k 8 i +YÐ+c+k aµqc X9QÄQc+P[.kprqW^+kot-\_Xp_n-24 i 7 È ë Ä kz]t X í Xu+m c,qn]p9 \_^ i é ê_ê ë ì_ì}œ ü('väx^+ Qc+X9QYQ,c+PRqÖm9k^,xyP9Z]`PÄQkžX-Ẅk 8 -ä\}nyu+n u+xp_prq Xn i 7 È ë 8Äí X^Êqyku +^+ ÊQc P[ Z]n Q65QP9Z]tžnI\}^ÊQc+P.k ap9zin \}P9n P~ B X^+n]\_k^sk 3-87 i Xo^+ Lp_PRQ&9LUWP[XG +Z \}tžp^u+teuwp9z 8eí œžqc+x9q ü;: < \_ntxjtžp~qz]\_m k^ 8Yí : 2< i ð g Œ =ð Ä kzäxp_pm i \}^ ø 8 ü;: < -Qc+P?9oƒ Xo +\}m[tžprq,z]\_mk^ n]u+xop}pbqk^+p[n]prq,n øö a[c \}^ ` Q,c+P9oƒ X +\_metžp~qz]\_m U+uKQTQc \}nl\}nl^+k9qêp9n]n 8 i Œ ü;: < I\}n ^+kwq[x-m9ktž +p_prqp[tžprq,z]\_men 8 = 8;: wö ) 1"$%%(>'$A,"$#*,NÂÀ²\r ÖXžZ ^u+teuwp9z g[ µøä 7 kz P 8 Ì ^ \_^,xyp9z]n]p n qwn (S ï k šz]\_^+`n \}n;x k {Z \}^ `n S X^ Z \}^+` c+kot-kot-koz] +c+\_n]tžncb ³YS Dy S cä 8 Ÿ \bxyp9^ n]u+m c P n$qbn$qp9t- +Q,c+P \}^,xyp9z]n Pp_\}tž\bQE ¼ Ü S \}náq,c+p n]u+u+n PRQk +Qc+P +\_Z]P9mRQe +Z k +u mrqhg m9k^+n]\_n Q,\}^ `jk yqu+ p}p9n i Í 8KJ kz P[ E ¼ Ü S i Í S ï B i Í Dy Í kzäxp_p ( ê c+\_n \}nexn Õk n]p¾n$qbn$qp9t X^ P¾p}\_tž\rQ, Qc Xp Pep_\_t-\bQnYk ya[c+\_m cžq,c+\_ni\_náqc+p;tžkn$qe\}tž.kz Q,X^,Q[PR WXtž +p_p ƒin 8 ì i X í c+p9m œïqc+x9q>e ¼ Ü S \_n!xän u+u+z \}^+Ìk LG S 8 c+pš +Z]kNMRP9mRQ,\}k^ npo ³QG S I \}m~qlq,k- Z]kNMRP9mRQ\_k^+n>O ³PE ¼ Ü S 8 Ð+c+k aµq,c+x9q \_nžx tžp~qz]\_m k^ce ¼ Ü p_\}tž\bq 8 ü i Í Œ Î hø þjÿ S 8 (RTS î þ S VU b :XW Y <ZT[]\_^]à` c+\_n äqc+p k^öq,c+p P = I S

4 ú 9 ú i U+ Ÿ X Q atk9ƒ n \} &\_ TS ^+k9q,pžq,c+x9qls SAdû XoZ]P Z]\_^+`n;a[\rQ,c c+\}n tžnb ³SAdû Dy SAdoû UWP~Q 8 n]p-p}\_tž\rqee ¼ Ü i SAdû ;ko Q,c+\_n;\}^,xyP9Z]n P n$qbn$qp9tø\}n;m9xp_p}p9 Q,c+Pžûoö )+1!"$% %(>!'$A,"$.#ko ²S6X^+ \}ni +P9^+k9QP9 SÏýekZ3MRu+n$Q S \_ Q,c+P \} +P9Xp0û \_nyu+^+ +P9Z]n$Qk?k 8 Ð+c+k a Q,c+X9Q Qc+P-tžX g³šs SÏý `\bxyp9^eu,qh i Í Ùi Í È û +P9 +^+P9 c+ktžktžkz +c+\_n]t k!z]\_^+`náa[\bqc œop9z]^+p9p!p9 u+xp+qkc û 8 i i U+ û g žs +n\_^+n]\_ +Pk S ýxnžq,c+p n QXo^Q n 8 Ð+c+k a Qc+XwQ \}^LQ,c+\}nÊm9Xn]P9 tžprqz \}m P p_\}tž\bq S ýya[c+p9^z Xo +\}m tžprq,z]\_müý[k^ S 8 Àu+Z$Qc+P9Z]tžkZ]P n c+k a&qc+x9qx^,q í Xu+m c,qln \_^ i S Œ i SÏý Œ ü( 8 ÀÁ\_^+Xp_pbq n]c+k a Q,c+X9Q[Sà\_nÄ P \}^ S ý Qc+X9Q;\}nÄXZ m9ktž +X9Q\_U+p_P;n]P9?u p_\}p9nlx m9k^+n Q,X^,Q n 8 PIQ,c+Z]P9PYQ,c+\}^ `nln c+k aµqc X9Q i S ý Œ ü(y\_nlx-tžprqz \}m n m9ktž +p}p~q\_k^ko i S Œ 8 i X^+ û i 9yTa[c+P9Z]P9\}nÊXä Z]\_t-P9 šq,c+p +p_prq,\}ko^ : < \}n ÊQc P?9vƒ X +\_m \}nyu+n u+xp_prqhmru n Qe k9qp9 U,q ÀkZXo^qÔ kz]tžxp{pr W +Z \}ko^ P g» 9y Än]c+k a Qc+XwQ Qc+P n nlm4 \}näx í Xu m i Œ ü(: < 8Äí k^vƒ m9p}u+ PÂQc X9QšQc+PIn]P9?u nlo4 4 ^+\} u+pl 8 c?u n +^ ^+\} u+p?9oƒ X q 8 â Q Q,u+Z]^+nÄkouvQ a[\bqc XÊp}\bQ]Q,p}PÏaTkZ œ? Bk^+PtžX qäxp_n]kžn c+k a 0\ 8 P 8 Q,c+X9Q X n]u m c X^[PR W +X^+n \}ko^ X^+ PRxyP9p}ko XT +\_mrq,u+z]p k "9oƒ Xo kz \}P9n\_^e9 8 Ẅko^+ Qk Qc+P.kpbqW^+ktž\}Xop}nY\_^C9 8 i ê ë ì U.PäX ẄkpbqW^+ktž\_Xp 8 Ð+c+k a Qc+X9Q¾Q,c+PätžX Õë - i ë0¾\}n¾x m9k^,q\_^?u ku+nit-xo sk^ 8 i â ^ÊQc+P t-p~qz \}m k r 8 :ts #!/0 ) K"$)+4!'$ä #!*,' u=*cv{)+n{o0prqw- i ë0 ê ë ì X^+ p}p~qk9su.p X Z]\_t-P k 8 i XTÐ+c k a6qc X9QÊ q G WQc W\}n$Qn XG.kpbqB^ ktž\}xp3x_y i ë0 êë ì n u+m c Q,c+X9Q6- i lè ë0 - i È -{ i ë È x_y i ë0 ë «8Iå P6-(!\_nÁQc+P +P9Z]\bx X9Q\bxyP[k o- 8 i U+ Ð+u+ +.kn P 9e k P9n ^+k9qâ +\bxw\} n]c+k aq,c+x9qmq,c+pštžx p [³ d29 y d29 y `\bxyp9^su,q i ÜÖ }.Ü \}nyx^ \_n]ktžkz +c+\_n]t `Z ku+ +n 8 i O0PRQ ée 798 Ð+u+ +.kn]p \}nïxê^+k^+n \}^+òu+p}xoz X + +Z k B\_tžX9QP;Z k kwq;k m-\_^qc+p n PlQc+XwQ- i,ƒ g t-k? *9 Xo^+ e9 +k P9nT^+kwQ +\bxw\} P- i 8 Ð c+k aàqc+x9qiqc P~ B\_n y n u+m c-q,c+x9q - i i y & >ƒ - i Itžk? 9 y r

5 ƒ È È Ð+c k a Qc+XwQ y ƒ tžk? 9 - i y ƒ g tžk *9 y X^+ LQ,c+X9Q*9 +\bxw\} Pw- i y 8 TkwQP!Q,c+X9Q!Qc+\_nÁn c+k a[nwqc+xwq y \_n²x ^+k^+n \}^ `u+p_xzáx + Z]k W\}tžX9Q,P Z]k?k9Q k o- i ë0ä\}^êqc+p n PIQc X9Qeü : < i - i y Œ g ü : 2< i - i Œ g 8 i +jð+c k a Q,c+X9Qä\_ - êë ì c+xonjxe^+ko^+n]\_^+`u+p_xzgz k kwq? ;\ 8 P 8 p- i Šƒ g tžk *9GXo^+ -{ i? d g t-k? *9eQc Q,Z]u+m~Q Xn n ï a[c \}m `Pž\}^ i \_^jqc X +\_m Z]k?k9Q k o-b M\ 8 P 8 X^ a[\bqcœ- i µg 8 i U.P;X^ k + +Z \}tžp 8 Ð c+k ahqc X9QYë «7 c+xonix&9vƒ X +\_m;z]k?k9q \_!X^+ k^+pbqö\_ 9 ƒ 7 t-k? r 8 i å \}^,Q³YÀÁ\_Z]n$Qe +PÄa[c+P9^ ë «7 c+xnyx-z]k?k9q \_^ Uq Xo^+XpbqB 9\}^ ` Q,c+P tu+pbq\_ +p_\}m9x9q\bxypekz] +P9ZYk n u+m cxžz k k9q 8 å P9^+n]P9p P;U+Xn]\_nÄk 0 +^+ \}^+À9oƒ X +\_mn]kop}uvq,\}ko^+náqkê.kprqƒ u+x9q,\}k^ kou+^+ &X n]kp_uvq,\}k^ªn X qµu,qàx^&p~ Bc Xu+n Q,\rx+P n m c 8 \}n[ +P9^+n]PG\_^ {\rq \_nex kp_œp}kz Pž +p_p m9xp_p}p9 Qc P å Xn]n P +Z \}^ +p}päqc k^ P[c XnYX n]kp_uvq\_k^s kzäxp_p Q,c+P u+x9q,\}ko^+ 0\rQ \_näp}\_œop9prqjqc+p9z]p kp}ukq\_k^ 8 ÀÁ\_^+ kp}ukq\_k^+náqkêxê`\bxyp9^.kpbqb^ u+x9q,\}k^ \_ni\_^ c+xz tžx9q _nyo!xon Q c+p9kz]p9tc