Û h "!# $ %'& ( WXZYI[ 60N\7]_^ Ỳ [ 2 X [ \eb/skg1;

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Û h "!# $ %'& ( WXZYI[ 60N\7]_^ Ỳ [ 2 X [ \eb/skg1;"

Bản ghi

1 Û h "!# $ %'& ( WXZYI[ 60N\7]_^ Ỳ [ 2 X [ \eb/skg1;ad6f6:*c,qfd; [ *]_^/.U.1;2TSIg ikj lnm oqprsm tsuhv3wyx/z { x/zlxo}<~ < ƒ 3xH 3u/ x/ ˆ L{ z x/w Š` v3œmum 3~ Š Ž v3x/{ t+ 1 F $ts B < u/zlzl~ˆzlš5 U{u/š/~ˆzLš $w Š`x/v3œ< `~ˆx/z <œ> D `v3x/{ ` vžž s 3{ v3~ t+ u/vi < x/z w>x-uhvn $ I < q uhv3 um ` 3xž `L «ˆx/w u/ xcl ˆ~ zlš uhz> FŠ`Š`~ { ~ˆ ˆuH `~ˆx/z $ " «$ x/z ŠI `~ ` z- ±u/š3ši~ˆ{ ~² um `~ˆx/z"Š` <Š1 3 {³Ž x/vt 3L 'œy v3~ x< $œlv`~ˆ µ 1 :v t+ 1 F $ts ¼~ Š u5z :uhv ~ˆz<Ž v3u/v` DŠ`œ> D ` :v ½ ~ ` zl DuHv3 ŠI 3uHz- ŠI :z Š`~² 3~ Œc~ 1 `xt ¾~ˆz" ` v3 /» $Š Š` Nn cv3 `v3~ˆ ŒMuH Š Š`Lx/ ˆ x/z- NuH~ˆzŠI~ˆš/z ~²À> :uhz- +~ˆz<Ž `~ˆx/z uhwl~ˆ ˆ~² 1 Áx/Žnt Â~ˆz `L wyx/ Lz>LuHv3 ± uo / :v: M½ L :v` :z- `vnum `~ˆx/z>Šsu/v` Š`~ uhz- 3 " ~ vd» x/zlxo}<~ < ~ˆŠv3 `v3~ˆ Œ/ DªŽ v3x/{ä 3L Ḩ - zl{ƒ½ uoœ/ : :zlšh 3Áw uhz>" Æ N u/zlzl : cç- M~ˆzQ½ ~ˆ N 3L $t 5 ~ˆzL ~ ŠRv` : ˆuH `~ˆŒ/ : F½+ DuHÈ7 :u/z ~ˆŠŠI Lœy : wc FŠI `v3x/z š/ vr½ um ` :vµœmuhœyx/vuhz F ` :{ œ> :v3uh ` Lv3 T ˆ~ zl DŠ»_ L~ ŠRv` DŠI ² NŠn~ˆzÁu Ž vnu/ 3~ `v3~ˆ ŒMuH ŠF ` uh ±uhv3 Qv3 1Ê1 D ` D œ>xcx/v ÀL NŠ `x ` FœLv3 UŠ` ˆ : 3 : v` `~ uh >œlv3xhà ˆ :Š:» Uz u/ll~² 3~ -uqši~ˆš/z ~²ŽË ~ uhz- 3~ ` v3 3v`~ˆ ŒMu/ ˆŠsuHv3 x/z- 3u/{ ~ z uh ` D uhz> `L +v` `v3~ :ŒOu/ ˆŠµ Š` u' : `~ˆx/z ŽÆu/ v3x/{ `L +v3uh `~ˆx xhžrv3 3v`~ˆ : `x Ì Í7ÎÏÆÐMÎÏ>{ ` u/zl $ x/ ˆ L{ zn»q L $ Ñy D +x/ž ` ~ˆŠQ x/v3v3 : 3~ `L "v3 3v`~ˆ ŒMu/ T NuM 3~ˆŠI `~ Š ~ Š zlxh ½+ : µ Lz < :v3ši `xcx<r» UzÒŠIœ ~² 3 xhž 3L :Š` ˆ~ { ~ 3uH `~ˆx/z Š: ~ˆzL~ `~ uh u/š3ši~ˆ{ ~ um 3~ v3 :Š` L ² NŠ uoœ/ Ÿ< { Š1 3v3uH ` DÓ ` >um ŠI~ˆš/zL~ À> :uhz- ~ˆ{ œlv3xmœ/ { z- 3Šn `x' DŠ1 3~ {uh ` :Át À : ˆLŠ u/z wy T{u/L T Š`~ zlš$ >t+ 1 $ts ' (x/w>ši :v`œmum 3~ Š:»Ä Uzƒ `L~ Š um ` ˆx/ > Ž v3 x/w>ši :v`œmum 3~ ŠuHz N u/zlš/ DŠÁ 3xž `L t ¾À> ½ ~ ` ªÏËÔÉÕÏËÖ Qx/w Š` v3œmum `~ˆx/z>Š» v3v3x/vnš ~ˆz `L À : ˆ uhv3 Ž x/ z `x < : v` Du/Š` š/ ˆx/w u/ ˆ ÁÇ/¹/¹ >ØquL u/z ~ z Š`x/{ Á ˆxc :um 3~ Š zl DuHv3 v 3L QŠ` Ù Ž x< `Lv3 v3 š/~ˆx/z>šúnùž :ŠI ` 3 v3z x/v` ` '{ v3~ uuhz> ` Á 'vnuhwl~ uhz œ> :zl~ˆz ŠI ˆu» ÜnÝ m_oqþ"ß à rsmqáþqý Q~ ŠÁuHzž~ˆ{œyx/v` 3u/z- uh `{ :v`~ ± `vnu/ 3L Ÿš/ ˆx/w u/ < žuhz uh~ˆv â- u/ ~ 1 /»% Vã_äeåæMçNä è åéoê1äeëeìoí5çnìoéîïbï ëeð ëeäzç3ñbëeåìâòó ôiêõöråéoêª DøIùDúeøõ û î ü:îý ãqü:þlö_õhã_ÿ êiê1ìæhêiä ñiõ/è g ìoï ñ ë ñ :ñbê å ÿìdëeÿ åìoð ê1ìñbçnä Dï ëeô1ï`õìoë ê1ÿ ïbë ñ å 7ÿBê1ð ê1ì-õ þlæ-øõ7ÿ êið ê1ì-õoã_ê1ÿbð'çnìú zc L{Qw> :vqx/ž'v` D Š`uH ` : ˆ~² 3 { ~ Š`Š`~ Š± :uhv3v` ŸŠ`œ> D `v3x/{ 3 vnš ` >um Q{ Du/Š` Lv` vnu/l~ˆu/z DŠuM ±½ uoœ/ : :zlšh 3 ŠÁŠ` z Š`~² 3~ 3xÃt Q q~ z ><~ z šÿ `L s 3{x-ŠIœ L v3~ˆ Uz<Ž vnuhv3 : Lz < :v ' $ ψÌMÔÖ5Ì!ˆ Ÿ /¹/¹-Å#"K Lv3 { NŠ xhž Ø ˆ < 3~ ~ z `L :v` Æ Ø 1 ' $ %& Ö'Î ( ÖÌ)*ˆ )"uhz  `L à L uhz zl~ z š5 z š $w `~ˆx/z <œ> D `v3x/{ ` váž x/vq s 3{ v3~ t+ uhv` à B t+ 1 É $ts +,s Nc½ ~.-/Ö Ì!ˆ 7 /¹/¹102"K»T Uz<Ž vnuhv3 : ' $ u/z ž ØT 1 DŠTuHv3 { +Š` z Š`~² 3~ `x t Âwy 1½s :z œ v` DŠ`Š` Lv3 :Š xhž º-¹/¹ uhz 30H¹/¹ Øqu» Uz x/z- `vnu/ši : `L zl :u/v ~ˆz<Ž vnuhv3 w u/z ŸŽ v3x/{ä½ L~ N >t+ 1 $ $ts ' t ~ˆŠ v3 3v`~ˆ :É~ˆŠÁŠ` z>ši~ `~ˆŒ/ `ẍ ŒMuHv3~ um `~ˆx/z>Š ½ ~² 3L~ zž 3L Lz c u/v` uo / :v:» t+l :{~ u/ 5 x/z ŠI `~ ` L :z- LuH 3u { ~ˆ ˆuH `~ˆx/zÄ~ˆzcŒ/x/ ˆŒ/ DŠ x/{qwl~ z ~ Š` v3œouh `~ˆx/z ŠT½ ~² 3" NL { ~ uh `vnuhz Š`œyx/v` T{x<c : ˆŠ$~ zéx/vn< v$ `x"~ˆ{ Á :ŠI `~ˆ{uM 3~ ` Q<~ Š1 3v`~ˆwL < 3~ LvN DŠ$ Æ~ z `L 'x/ž NL :{~ u/ ~ˆzcŒ/ vnš`~ $Š3ŠI~ˆ{ ~² um 3~ œlv`xmœc~ < :ŠRu >ŠI Ž L H H 3x ŒMuH ˆ um 3 `L +u/ LvNu/ $xhž v3 3v`~ˆ :žš`uh ` : ˆ~² 3 "LuM NuL» µx/ 3uH + x/ ˆ L{ zÿ{ :u/š` Lv3 { z- NŠ :uhzlz xh "wy É<~ˆv` D ` ˆ x/{ œ u/v` D ½ ~² 3 ÏËÔÂÕÏËÖB žœyx/~ˆz- x/wl Š` v3œmum 3~ Š½ ~ < uªèczlxm½ ˆ :Lš/ xhž 3L x/{ œl ˆ ` žum ` { x-šiœl v3~ˆ QœLv3xHÀ ˆ /»" $xm½+ :Œ/ vd R~ Ž+ 3L "uhz u/ <Š`~ˆŠFÀ : ˆ ŠÁuHv3 Lv3uO½ z v 3xÁL~ˆš/L ˆ v3uh ` ~ z>< œy z L z- sluh v3 :Š` L Fx/Ž u/š3ši~ˆ{ ~ um 3~ zlš Š`uH ` ˆ ˆ~² 3 ŠI :v`œmuh `~ˆx/z Š: ~ :ŠFu ŠI `v3x/z š~ z L~ˆ :um `~ˆx/z ` uh F 3L ± um ` ` v œlv3xmœc~ˆ< ± ŠI Ž L ~ zlž x/v` {uh `~ˆx/zn» Uz `L~ Š œ>uhœy vã½s Ó ŒMu/ uh ` 3L Â~ˆ{œ>u/ 5xHŽÉ t+ 1 É $ts `xh NuH L{ zƒt x/w Š` v3œmum 3~ `L t um `~ˆx/zŠI <ŠI ` :{ < :Œ/ ˆx/œy :um q 3L $«ˆx/w u/ L x<< ˆ~ z š u/z $Š3ŠI~ˆ{ ~ um 3~ $ " ' «É $ R½ ~ `L~ˆz < +4 Š_«x<c uhvné cœ 65_ ~ˆš/- ±t+ z- ` :v:»± um `~ˆx/zÉ~ˆŠ :ŒOu/ L uh ` D ŠI~ˆzLš"ÏËÔ ÕÏËÖB Š` v3œouh `~ˆx/z Š_Ž v3x/{ ` F Du/Š` Lv` :{ z- x/ž T½suH ` s uhv3wyx/z u/z Ãz ~² 3v`x/ z xo}<~ˆ< DŠw- 5 '~ˆv`wL >Š ~ z< UŠ` v3œ-~ u/~ vt+v3uhžë 87 $ `t Š` v3œ-~ˆzlš"š` <Š1 3 {9 :< : D H Ö$Ì!ˆ )"K» Ù uh ŠIx x/zl Š`~ < v½ uh `L um `~ˆx/zŸuHz>ž x/{ œ u/v`~ ŠF½ ~² 3ÓÏËÔ ÕÏËÖB um 3u :uhz ` : < ' ` LvN xhžq v3v3x/vnš+~ˆz ` { x<< :»' L u/š3ši~ˆ{ ~ um 3~ <ŠI ` { ~ Š'v3 Lz Ž x/v$ `L Qœ> :v`~ˆx< : L ˆ Ó :Ç :v / + /¹/¹/º q½ ~ `5 `L u/ši É{ x/z- ` Š >ŠI D"Ž x/{ œ u/v`~ Š`x/z½ ~ ` 8R ' `tó um 3u»

2 s ; <>= ia=cbd ÞQj lfe'ohgp m áþqý l xh 3u/ F x/ ˆ L{ zâ uhv3wyx/zó{ x/zlxo}<~ < x/w>ši :v`œmum 3~ Š"u/v` v3 `v3~ˆ Œ/ DŽ v3x/{ t+ 1 F $ts Ó Š`~ z š$ 3L ÙI5_ 'J ' Áu/ ² ` { y½ L~ N ~ ŠFu Du/ŠI >uhv3 :Š 3 : NLzL~ â- L Q ` uh F Š` :Š ` Š` :uh ˆ~ zlšªu/z ŠIL~ ŽË `~ˆzLš x/ž œ v` KŠ` ˆ : ` :5Œ/ :vi 3~ˆ :uh œlv3xh À ˆ :Šs 3x±ÀL 3L v3uh `~ˆxQx/Žµ 3L { Du/Š` Lv3 :"z>u/<~ˆv F `x ` ˆu/v~ uhz Š`œ> D 3v` L{K L' M N1OqÏËÖQPRÖÌ)S(UTWVXVY "K» L ÁŠ` z Š`~ `~ˆŒ-~ 1 "x/ž_{ v` DvNu/<~ um 3~ 3xŒOu/v`~ um 3~ Šs~ z t ³uM $<~ Ñy :v` :z- $ :Œ/ : ˆŠ ~ˆz `L QuM `{ x-šiœl v3 ~ Š' N 3 v` ~*- :Éwc `L Œ/ :vi 3~ˆ :uh L{ zÿuoœ/ :v3u/š/~ˆzlšè/ :v`zl : ˆŠ: RŠI xm½ z ~ˆz5_~ Lv` D» u/ N Lv3Œ/ Áv3 œlv3 :Š` z- NŠ `L ŠI :z Š`~² 3~ Œc~ 1 x/ž ` Qv3 3v`~ˆ ŒMuH Š 3x N :Š'~ˆzžt uh Du/ N ˆ B Ž <~ ŽË Ž v3 z- ˆu/vZ- :zl~² 3 u/zlš/ ˆ :ŠQ M8R C\]0HÅ^O y `L uoœ/ :v3u/š/~ˆzlš È/ v3zl : ˆŠTu/v` v3 ± `x± LzL~ 1 / -½ L~ˆ N{ DuHz Š ` >um t+ 1 $ É $ts Â~ Š :â- uh ˆ ˆ ±ŠI :z Š`~² 3~ 3xÁt ÓzL :u/v_ `L š/v3x/ z ~² '~ Š L~ˆš/L :v ~ z ` v3 /»q L ŠI :vi ŒMuM 3~ LuH 3u ~ z >< :Šu ˆx/ NuH{ ~ˆz um 3~ nuhz> ~ˆz 3L~ Š x/zl ˆ Š`~ˆ< :v' ˆx/ Ž v3 x/w Š` v3œmum 3~ Š» a i ll ácb ácdp m áþý lfelnmhegb L t Òu/Š3ŠI~ˆ{ ~ um 3~ L Œ/ : DŸuM < Uh/«x<LLuHvNR Š` :Š `L ÃØ c cš`~ uh UŠIœ ª - 3uH `~ Š1 3~ˆ :uh É < cši ` :{ ÆØs < F ŠI Dâ- L z- `~ uh uh `L{ + iökì5ì)z 2jXj/Ç"B» L Ž D u/ši q xmœmuhv3~ uhz +~ ŠTŠ`œ> D ~ À : Š`~ˆzLšÁuŠI :œ um vnuhwl ˆ {x<< : µ½ ~ `uhz ~ˆŠ`xH 3uH R :v`v3x/v x/v3v` : ˆuH `~ˆx/z c : U - 3uHÊ1zL vkö_ì)z / /¹/¹Lć"/Ž 3uH~ˆ Š3»_ L Ž x/v3 : :u/ši v3v3x/vµši 3u/z LuHvN< :Œ-~ um 3~ { D `x$w> 3~ uh `ẍ 3L 3L " ˆxc :uh st { ~²}<~ˆzLš vnum 3~ x>» µ zl~ z š v` z Š wy zã ŠI Dž `xž< 3 v3{~ˆzl `~ˆ{uH sœ uhvnuh{ ` v±œou/ :ŠÁx/Ž Ḩ¹1l Ž x/v ` ŠI 3u/z LuHvNÃL Œc~ˆuH 3~ uh ˆ~ 1 ž x/z< ŠI 3uHz- 'uhz> D¹/¹QÈc{ Ž x/v 3L Á um 3~ ˆ zlš/ `Š` :uh ˆ /» L «Áts Š` :Š" `L žši :{ ~² `vnuhz>šiœyx/v` "ÀL zl~ ` { Š3 NL { o mµ~ z ½ ~ ` ªÅ/ÅŒ/ v` `~ u/ ˆ Œ- Š:»Q L { 3 x/v3x/ :uh _uhz u/ <Š` :Š uhv3 zl :v3uh ` :É Š`~ zlš ` ±«- Kºu/Š3ŠI~ˆ{ ~ um 3~ Š` cši ` :{p,s xcx/{ qö ÌZ > t œlv3x<< 3~ u/z DŠ1 3~ {um 3 :Šs Š` ${ x/z- 3L " ~ˆ{uM u/ u/z- zl~ u/z Ãw ~ w Lv`z ~ zlšÿ }< œ< Ž x/v x/v` ` '{ v3~ ul ½ L :v` žwl~ˆx/{u/š3š wl Lv3zL~ˆzLš Š`œy : ~ À> uhv3 É Š` :r LvNâ- L 1 $ÖÌ)!ˆ Á /¹/¹W0#"B» x/z- `L ˆ { :u/z ~ˆ{uM 3x/ ˆx/š/~ u/ ƒ 3v3uH `~ˆx/z À LŠ'u/v` >ŠI D `xš`œ> D ~ Ž t ³< :ŠI `v3 `~ˆx/zn» tae$l_à>dm_l L Œ/ :vi 3~ˆ :uh <~ˆŠI `v3~ˆwl < `~ˆx/z xhž `L ÓuHz>uH ˆ cš`~ ŠÉ~ˆz v3 { Ž v3x/{kuš`~ˆzlš/ ˆ x/w Š` v3œmum `~ˆx/zž~ ŠÁŠI xm½ zž~ˆzu5_~ Lv` Ļ» L uhv3š/ ± x/v3v` D `~ˆx/zÉzL :u/v' ` Š` Lv`ŽÆu/ ±~ ŠF< ± 3x 3L Q ~ v t x/z z- `vnum 3~ Š: ½ L~ N ~ˆz v` Du/Š` :Š5 `L ƒ DŠ1 3~ {uh ` : Ž x/v3 : :u/ši ± v3v3x/vnš~ zã `L Lz Lu/v` Ÿ uo / :v:»é ~ˆŠQ Du/LŠ± `x ` Éâ- L :ŠI `~ˆx/zÓu/Š `xª½ L `L :v" ` Lz Lu/v` 5 v" v3 : 3~ 3 uh ˆ ~ˆ{œ :ŠI `~ˆ{ uh ` DŠ"xHŽt zl DuHv `L Š` Lv`ŽÆu/ /»'t+x/{ œ uhv3~ Š ½ ~ ` 87 $ `tlum Nu~ˆŠ$œ uhv` `~ L uhv3 ˆ ŠI Ž L Twy : :uh Š` ~² ÁuH ˆ ˆxM½'Š$ 3L " u/ ˆ L um `~ˆx/zžxHŽs œ v`x/à DŠ ~ zª{u/z- ž<~ Ñy :v` Qv` :š/~ˆx/z Š:»R :š/~ˆx/z u/ œ uhv` ~ Š`x/z ŠnŽ xc Šx/z 3Lv` : $ D¹^ um 3~² 3 < ivª D¹^ ˆx/z š/~ ` < +w>xo}< DŠ z- ` :v` DÉz :uhv+5 v3u/zlè-ž Lv` : _«:v`{u/z- w :½³ qx < +w u/z ijf Lw u/~ x$»/ c œ>uhvnum `~ˆzLš$ `L œ uhv3~ˆš`x/z>šn½ ~ `~ z< L œy z < :z- ±LuM Nu~ˆzž `L~ Š{uHzLz váuh ˆ ˆxM½'ŠF >Š `x ŠI~ < :v 3L ~ˆ{œ>u/ Áx/Ž `L ±ŒMu/v`~ uhwl~ˆ ˆ~² 1 x/ž+ 3L L vnu/ "xhž_ ` LvN :ŠI `~ˆ{uM ` DŠ x/z 3L ±u/š3š`~ { ~ˆ ˆuH `~ˆx/zn» Ê1 x/ñ7šuhz 5 uhz <~ˆzLš-Š±~ˆz5 Du/ N5v` :š/~ˆx/z œlv3xmœc~ˆl t œ v`x/à DŠÁzc L{Qw> :v`~ˆzlš Ž Lz D ỹjf Lw uh~ u/z 'w JF u/wl~ F 3xÉuHwyx/ L " DÅH¹Ÿ z5lvnuhzlè-ž Lv` N FŽ v3x/{ zl :u/váši Dü :Œ/ : < 3L œy v3~ x< c œ< 3 {Qw> :v $ 3x" `x/ wy v' / /¹/¹Hº>» «ˆx/w u/ Š ~ˆz <~ uh ` 3 um ± `L Ž v` : v` Lz zl~ z š { x<< : 7 ƽ ~² 3Lx/ L { ~ˆ ˆuH `~ˆx/z> nœlv3xcl DŠqt 5ŒMu/ L DŠ ` uh u/v` $ `xcx xm½â~ˆz `L { ~ˆ `x LœLœy vs v3 / cœ>x-š`š`~ˆwl L L `x ŒMu/ L DŠ ` uh "uhv3 3x-xž uhv3š/ /» z5 ` { x<< : TuHv3 ˆ :Š3Š Š`~ˆŠI ` zl DuHv3 v ` "ŠI Lv`ŽÆu/ / _uhz žuhv3 L œy z < :z- ` xhžµ :{ ~ˆŠ3ŠI~ˆx/z>Š ~ˆzcŒ/ z- 3x/v3~ DŠ ~ˆz Du/ N v3 š/~ˆx/zµ»g5_~ Lv` DŠ' M 1ÅŠ`LxM½¾ `L Qv` : ˆuH `~ˆŒ/ Á{ DuHz ˆ ŽË œ>uhzl : ˆŠN uhz {$ É v3~ "œ uhzl : ˆŠN :v`v3x/vnš½ ~² 3Óv` DŠIœy : 3x 87 ' `t x/w Š` v3œmum `~ˆx/z>Š$Ž :š/~ˆx/z ŠFzL DuHv 5LvNuHzLÈ-Ž Lv` : ½ Tx/v3È t+~ 1 u/z J$ w uh~b Ov` DŠIœy : `~ˆŒ/ ˆ /»µ UzÁuH ˆ M `Lv3 v` Š: H ` Fu/Š3Š`~ { ~ˆ ˆuH `~ˆx/z~ Š+Š` :z `x±v3 :L 3L { DuHz"u/z $ É :v`v3x/vnšq~ z ` Ž v` : L v3 /» 'xm½s Œ/ :v: zl :u/v 3L ÁŠ` F `L :v`v3x/vnš uhv3 Fv3 :L D wc 3L Áu/Š3Š`~ { ~ˆ ˆuH `~ˆx/z ˆ "xmœ/ :vkjf Lw u/~ <½ v3 `L : uhv3 {± N vd» 5_~ Lv3 :Šg}H KÇŠILxM½¾ 3L ± 1½sx{ 3ÉuOŒ/ :v3u/š/ ±t ³À : ˆLŠ ÆœLœL{QŒ< Ž x/v 3L uo / :váum Lz >ØquL _xmœ/ vùž :ŠI I :v`z Lv3x/œy / 3 v3z~x'zl~ ` D5 - NuM ` DŠQu/z Ÿ 3L $v3u/wl~ uhz œy z ~ z Š` L ul cv3 :Š`œ> D `~ˆŒ/ L ŽË œ>uhzl : y~ˆz :u/ N ~ˆŠ+Ž v3x/{ 3L Ž v3 'v3 LzLzL~ˆzLš{ x<< >uhz 3L v`~ˆš/- Tœ u/zl ~ˆŠTŽ ` u/z uh ˆ 1- DÃt %À> LŠ»ž Uzª 3L~ˆŠQ uo / v± `L u/š3ši~ˆ{ ~ um 3~ Š` v3œ/ : 3xŠI w Š1 NuHz- `~ uh ˆ ˆ ~ˆz v3 t ~ˆzÉu/ µ `Lv3 Qv` Š: ŠI~ ŠI ` z- $½ ~ ` `L ±ŽÆu/ $ ` uh $ ` Á{ xcl _~ˆŠ$š/ zl :v3u/ ˆ `xcx ˆxM½uM 3L~ Š :Œ/ :» UzŸ ` "{ xcl +Š` Lv`ŽÆu/ v ` " ` uoœ/ :v3u/š/ t ŒOu/ :Š ~ˆz v3 xmœ/ :vf 3L 'vnuhwl~ uhzžœy zl~ˆz Š` L ˆuŸ z5~ˆšh v` Zj- /w < +uhv3 :Š3Š` z- `~ uh ˆ ± Lz N u/zlš/ v u/z Du/ŠI ` :v`zx'zl~ ` D - 3uH ` :Š ÆzLxH ±Š`LxM½ z>» L~ˆŠÁv` c_ : 3Š ` Š`{uH ˆ :v+ :v`v3x/vnš+~ z `L Ž v3 v` zlzl~ˆzlšq{ x<< : 7Ž x/vs `L um ` ` v 1½sẍ x< :um `~ˆx/z>Š» K ±{uo Éu/ ˆŠ`ẍ w> " `L v3 :Š` L ÁxHŽsŽÆuHvŽ :½+ :v QŽ v` : 'x/w>ši :v`œmum 3~ Š xmœ/ :v `L DŠI $v` :š/~ˆx/z Š:»µ Uz ` w ~ :ŠI ' : `~ˆx/z ~ z 3L Á 'vnuhwl~ uhz œy zl~ˆz Š` L ux< v3š uh ~ 3Š 3 v ½ L v3 `L :ŠI "zc L{±wy v xhžx/w Š` v3œmum 3~ Š x< : LvD» = ÞQÝ rzd:à l_áþqý l FŠ`Š`~ˆ{~ˆ um `~ˆzLšF >t+ 1 $ $ts ' u/v`wyx/z { x/z xo}c~ < Š` v3œouh 3~ Šn~ˆz- `x uhzx/zl B ˆ~ z NL { ~ u/ H `vnuhz>šiœyx/v` µ{ x<< -~ˆŠµŽ x/ z 3x Lv3uO½ƒ 3L t À : ˆ Š v `x 87 $ `t ÏËÔªÕÏËÖB x/wl

3 Š` v3œouh `~ˆx/z Š:»ƒ U{ œlv3xmœ/ { NŠ"uHv3 { uhœ œ uhv3 z- {±w~ˆz"uh ˆ < `Lv3 $v` :š/~ˆx/z ŠqŠI ` L~ < ~ˆ{œ { z- 3Š zl DuHv ` ŠI Lv`ŽÆu/ uhv3 ˆ 5Š`~ uhz- ~ˆz5 3L 'vnuhw ~ˆu/z œy zl~ˆz Š` L ˆu»FÙž ± >uoœ/ ÁzLx/ $Ž Lz Éu/zc v3 Š'½ L :v` Á `L u/š3š`~ { ~ˆ ˆuH `~ˆx/zQ t+ 1 F $ts t Š` Lw ŠI 3~ˆu/ ˆ ~ z> v3 :u/š` :Š v3v3x/vnš v3 um 3~ F 3x 87 ' `tâx/w>ši :v`œmum 3~ Š:» L ~ { œlv3xmœ/ :{ z- 3ŠQŽ x/ z ~ z ` {~ L< ˆ Du/ŠI vnuh~ Š` ` +â- L :ŠI `xf½ L 3L v t+ 1 $ É $ts Š` v3œouh `~ˆx/z Š u/zw> Q Š` : `x < 3 v3{~ˆzl Q½ L~ˆ Nv3 Š ~ˆz ` Á{ xcl uhv3š/ { ~ˆŠ3Š`~ Š L <~ Ñy :v` :z wy 1½s :z ` Áx/w Š` v3œmum 3~ u/z Ž x/v3 : :u/ši 'v` :œlv` DŠI :z- 3Šs ` Q<~ Ñy :v` :z wy 1½s z 3L `x/ 3u/ µuh{ x/ 'x/ž+t Š` :z wc `L ±Š3uM 3 ˆ ~ ` ~ˆzÁ ` s x/ ˆ L{ zquhz> `L œlv3xhê1 D 3~ 3L +{ x<< : cš`x/ ˆ < 3~ x/z- 3xÁ ` Š` v3œouh `~ˆx/z"Š`œ u/ /»q L DŠI z ƒ ` Á IŠsv` :œlv` DŠI :z- ` $ŠI { x/žyž D u/z x/w Š` v3œmum 3~ :v`v3x/vd H½ ~ < }c œl ˆ~ˆ ~² ~ˆz<Ž x/v3{um `~ˆx/z±x/zÁ½ L~ N ± Lv3 TœLv3 ~ z uh ` DŠ x/v±½ um Á ˆ T~ˆzŸ `L um `{ x-šiœl v3 L wy x/v3v` D ` D ` { :» œ uhv` `~ `~ˆx/z x/žf 3L :Š` v3v3x/vnšq~ Š"Š`œ> D ~ À : ` Lš/ ` v3v3x/vn xmœmu/v`~ uhz :ŠI `~ˆ{ uh ` DŠµuHz> ~ z 3L v` z šè/ v3zl :»F5Lx/v t+ 1 $ É $ts 3L~ ŠTv3 :Š` L ² NŠq~ˆz : `~ˆx/z>Š `x 3L Qt À um Fu/ µ :Œ/ Š ~ˆz `L ± v3 /» L $ : `~ˆx/z Š uhz ~ˆ{ œlv3xmœ/ : x/{ œ u/v`~ Š`x/z Šq½ ~ ` 87 $ `tžši xm½ z~ zi5_~ˆš/ Lv3 +Å'~ z L~ˆ :um ` ` uh { x<< - v3v3x/vnš ~ˆz `L Á{ ~ L< ˆ ± Du/ŠI $uhv3 v ` >uhz xh 3L vfv` :š/~ˆx/z Š:»+ L ~ˆ{œ { z- 3Šµ~ z± `L s LœLœy v_ v3 q ` uh u/v` TŽ x/ Lz ~ˆz u/ Rv3 Š+ x/ L 3L z wy ~ z- ` :v`œ v` ` : u/š u um `~ˆx/z xhž ˆxM½ { ~ Š`Š`~ Š :ŠI `~ˆ{uM 3 :Š `vnuhz>šiœyx/v` ` D š/ ˆx/w>uH ˆ uhz> ŒMu/ L DŠ$ ¾ ` uh $uhv3 `xcxl~ˆš/n» L `~ˆx/z xhž_ `L DŠI ~ Š`Š` L :Š_½ ~ˆ cv3 :â- L~ˆv` sši :z Š`~² 3~ Œc~ 1 ÁŠ1 3 <~ˆ :Š ½ ~ ` <~²Ñ7 v3 z- t { ~ Š`Š`~ˆx/z Š u/z DŠ1 3~ {uh ` :Š:» ˆJ±»_Øqu/ NÈc{uHzn :»qt+l zn ˆJQ» u/x uhz :»»fjfv` {Q { Fœ> :v3uh `~ˆx/z u/ _ { x/zlxo}<~ < Qv3 3v`~ˆ ŒMu/ u/ 3L{u/z ŠI : D 3 : v3 :Š` L ² NŠ7Ž x/vµ `L + ØT 1 ~ z>š1 3v` < { D ž Ÿ NÐNÍN1 OÕcZ 7Õcˆ q V " zj± :º- > 'v` x» º- XjXj» mµ~ zµ 7» :» /¹/¹/º- v` `~ uh ˆ ˆ À zl~ ` ˆ L{ < cz u/{ ~ˆ :uh x/v3 ÂŽ uh { xcl Š ÉÐMÔ>ÖNM >NÌX gc #ˆ F j/ H U / /¹10c» É ~ˆ uhzµ HÙƒ» Ùƒ»ˆ LtF»,su/v`z : - 3v`xM½ H»»-t+ >uhl~ˆzl /» m»: Ot+x/ Lv` : :» ±»:Ùžu/v`z vd :Ø»ZtF» ˆ ~B M 7» Œ-~B» R»n u/ll uhz>ÿ R»fJ um I Nuª qj uh~ˆ ˆ Éš/ ˆx/w>uH q{uhœ Š x/ž žž v3x/{ F L +4 Š s 3{x-ŠIœ L v3~ˆ ž Uz< Ž vnuhv3 : Lz < :v: žznð3ímn1 OÕck gõc föbö'ˆ x/ B»_ - < Xm / Lx/~BÚ D¹L»ˆ DÇ/ < H» :< : D H ÁØ»ˆ :» Ø» Lx/ v` : ±$ s 3L~ :v: :» ª» t+x/ Š`~ zµ >tf»1mµ R tf»l 'wyx/zlz B 5+»mµ : x- : LvD < _u/z 5tF» q 'z ~ˆ{ :Ÿ~ˆz<Ž vnuhv3 : uhz u/ 1-: vž < 3~ z "{ :u/š` Lv3 { z- NŠ u/w>x-uhvn x/{ { vn ~ uh T $~ v3wl ŠÁu/~ vn vnumžë DÚ ` D NLzL~ uh ŒOu/ ~ LuH 3~ ±À v3ši TŠ` ~ :z- `~ À> sv` DŠI L 3Š x/ž 3L ' 87 $ `tÿ I ` œ v`x/ M FÖz ÐOÕci žnm 6Z NŸ OÕˆ F H nóå/ål N DÅ}/º» c 3uMÊ1z vd y»ˆ qm» Ø»[ ~ˆ~ˆŠ`q xcx<ã BḨ¹/¹ D «xx-:x/zl LuM NuÉu/Š3Š`~ { ~ˆ ˆuH `~ˆx/zÊ` <Š1 3 { Ú cœy : ~²ÀL :um 3~ v3v3x/v$ši 3uH `~ Š1 3~ˆ :Š kªz«ÿs +HÖ'NÐMÎ3Ð)!Š RÐ 2ˆ )TŽY D¹X}jM N :¹Xj/º» LvNâ- L s 7»ˆ ÖQÌ! ³ T UzcŒ/ 3x/v3 ªxHŽ DuH sà v3 :{ ~ˆŠ3ŠI~ˆx/z>Š$Ž 3Ÿ ${ v3~ˆ :u ~ˆz Ú U{ NuHz xhž œy :uh w Lv`z ~ zlšóu/z Âœc cv`x< x/zcœ/ D `~ˆŒ/ É~ zmê1 D 3~ 6 1 /ZNÐ) ÍMN1 OÕck gõcˆ f X TiJ±Ó / L Úˆ :¹» j1hh /¹/¹X} : J ¹/¹10MḨÇL /» taeg E'ô E$Ý r E'l,s y 7»etF»ˆ > ±»»>Lu" c~ˆ ˆŒOu MJQ» Ø» J$ : / ˆxMŒc~ˆ Nn :» nj±»7t+l v3zn y R» 7»> L N- w> :vi D > ª»7 c~ :zlèc~ :½ ~ˆ c-/ Ùƒ» BÙƒ»$ _uhzµ ª» nmt» Ùž BḨ¹/¹-Å/ UJFx< L{ z- NuM `~ˆx/z uhz> uh ˆ~ LuM 3~ ` É«xc LuHvN uhv` ` Fw ŠI :v`œc~ˆzlšž < cši ` :{ «L ŠJFuH 3už $Š3ŠI~ˆ{ ~ um 3~ < cši ` :{ ỹj$ F L Q vnš`~ º»Ÿ : NLzL~ u/ ' œyx/v` c :v`~ˆ :ŠQx/z5«ˆx/w>uH x<< ˆ~ z š uhz> J um 3u FŠ`Š`~ { ~ˆ ˆuH `~ˆx/zŸ < Á x/ B» }L»,s Nc½ ~² Œ-/ y ª» > L <ŠI `xmœmul > z Š`{uHzLzn Lu/z :» Ø»,s Lv3v`xM½'Š /¹/¹W0/ c Lv3 / :u/v3š+xhž_š/ ˆx/w u/ y x/z xo}- ~ < ÉŽ v3x/{ t+ 1 F $ts Ú x/{ œ u/v`~ Š`x/zÓ½ ~ ` Ø 1 uhz>à vnš1 v3 :Š` L ² NŠ v` : ˆuH ` : `x `L < ` : `~ˆx/zžxHŽ :zl u/z D t v ~ `~ˆ :Š: FÖ ÐMÕc + qnc 6k N1 OÕcˆ Y: >Ḩ jxjh UḨº t+x/ zn T 7»» q ±»LuÉ <~ ˆŒMuL :»_«Lx>»_ c~ˆ zlèc~ˆ ½ ~ HJQ» mµu/{ ~ˆ N ª 1 L FŠ`Š` :Š3Š`~ zlš 3L Á Ñy D 3Š$xHŽqLuM NuŠI : D 3~ ½ ~ ` `L 6J' $ œ - <Š`~ˆ :uh KŠ`œ QŠI 3uH `~ Š1 3~ˆ :uh quhz>uh ˆ cš`~ Š Š` <Š1 ` :{ [ÉÐMÔ R >NÌXk gc #ˆ F )T1šM y XjL : H U X}L» JF 3 vd à ª»»ˆ 3mT»» { { x/z Š: à m»>5lvnuhz ~ˆŠ: ~J±» Ø» L½su/v3LŠ: :»etf» «~ :» ±»"ÙŸuHv3zL vd œ,»/ >um I NuM 3xMŒy JQ»S8y~ Š`È-~ˆzn :» 5+»ŽmµuH{u/v3â- 7» Ø»> 'x»l T ><~ zµ :» m» s I Pressure 20 SZA Averaging Kernel 5_~ˆš/ Lv3 /ÚÓ t+ 1 $ $ts ' uoœ/ :v3u/š/~ˆzlš È/ :v`z Ž x/v ˆu/v 87 zl~ ` DŠÁ Ž87 F sx/žq /¹L }/¹ uhz >0M¹ < :š/v3 DŠ»

4 œ œl{±œ 5_~ Lv3 ĻÚ :vi 3~ˆ :uh R<~ Š1 3v`~ˆwL < 3~ t+ 1 $ $ts ' ³uHz u/ ² <ŠI~ Š Uz v` :{ :z- sž x/w>ši :v`œmum 3~ œlœl{±œ RMS (O M)/O or RMS (O A)/O 5_~ˆš/ Lv3 º Ú um 3~ 5{ DuHz Ÿu/z r' É w> ž :v`v3x/vnš Ž x/{ œ u/v` Dɽ ~ ` 8R ' `t³lum NuL nž ˆ H_ ~ˆš/- 3Š ~ˆz- `x ½ NŠ < v`~ˆzlšq c :œ< :» I :» /¹/¹/º» Š`x/ ˆ~ˆ ~ˆzL ~ Š Ž `L Ž v3 v` Lz zl~ z šq{ x<< Ru/z 3L Lu/Š`L D ˆ~ˆzL ~ˆŠsŽ `L Áu/z uh ˆ <ŠI~ Š+À R» Æw> RMS (O M)/O or (O A)/O w> 5_~ Lv3 Ú um 3~ { DuHzÓ Æu- Fu/z ' É 5 w> x/v t ³ x/{ œ u/v` D½ ~ ` ž 87 ' `tâlum NuL <Ž ˆ [_ ~ˆš/- 3Š'~ z- `x 5LvNuHz vi Á< Lv3~ˆzLš c œ< D» I D» L "Š`x/ ˆ~ ˆ~ zl ~ Š Ž `L Ž v3 v3 LzLzL~ˆzLš { x<< µu/z `L Á u/š`l : ~ˆzL ~ ŠsŽ x/v 3L ÁuHz u/ <Š`~ˆŠ+À : ˆn» Pressure (hpa) RMS (O M)/O or (O A)/O 5_~ˆš/ Lv3 Å<Ú+ : ˆuH `~ˆŒ/ { :uhz Æu- uhz ' É Æw> t : ½ ~² 3 87 ' `tluh 3uL LŽ x/v$u/ _ ~ˆš/- NŠ ~ z- 3x JF Lw u/~ uhz 5 'wl ƒj$ >uhwl~ NŠQu/~ < Lv3~ z šÿ c :œ< :» u/z :»Ḩ¹/¹/º» L Š`x/ ˆ~ ~ˆzL ~ˆŠ$Ž x/vf ` ±Ž v3 Qv` Lz zl~ z š { x<< : nuhz ` ÁLu/Š`L : ˆ~ zl ~ ŠsŽ x/v 3L ÁuHz>uH ˆ cš`~ ŠsÀ R»

5 5 v` : + LzLz ~ zlš" xcl 5Lv3 Lz zl~ z š" x<< 5_~ Lv3 +}LÚ :u/z t À : ˆuH ${ x<< v'zl DuHvU0H¹/¹{±w xmœ/ :v ½+ DŠ1 3 v3z Lv3x/œy Ž `L ` Šx/Ž < œ< D»kuHz> D qž v3x/{ Ž v3 {x<< : v` z ˆ ŽË œ u/zl Ë QuHz 5 $Š3ŠI~ˆ{ ~ um `~ˆx/zª Æv`~ˆš/- œ uhz Ë» 5_~ˆš/ Lv3 ÁÇLÚs :u/z t À um ${ x<< : µ uo / v z :uhv 0M¹/¹ {Qw v 3L ~ˆLL u/ši "Ž ` { x/z- 3 Š"x/ŽQ c œ< D» u/z : OŽ v3x/{ƒž v3 { x<< <v3 Lz ˆ ŽË Tœ u/zl Ë _uhz Q $Š3ŠI~ˆ{ ~ um 3~ Æv`~ˆš/- œ u/zl Ë» 5 v` : + LzLz ~ zlš" xcl 5Lv3 Lz zl~ z š" x<< 5_~ Lv3 &0cÚ :u/z t À : ˆuH ${ x<< v'zl DuHvU0H¹/¹{±w xmœ/ :vn 3 v3z+x'zl~ ` DQ - NuM 3 :ŠµŽ x/v `L ` ŠxHŽ> c :œ< :» uhz> D MŽ v3x/{ƒž v3 s{ xcl <v3 Lz Æ ŽË Tœ uhz Ë u/z $Š3ŠI~ˆ{ ~ um 3~ v3~ˆš/- œ uhzl :» 5_~ˆš/ Lv3 /j Ú :uhz t ÒÀ ª~ˆz ` { x<< Š` " uo / :v v 3L ~ˆLL u/ši "Ž ` { x/z- 3 Š"x/ŽQ c œ< D» u/z : OŽ v3x/{ƒž v3 { x<< <v3 Lz ˆ ŽË Tœ u/zl Ë _uhz Q $Š3ŠI~ˆ{ ~ um 3~ Æv`~ˆš/- œ u/zl Ë»