ñ! #"$&%(')* +-,/.1032 " 45. P/QRTSVU/WXYS[ZCUT\8]_^`baWdcW`^DQ EGFHIJLKFNMO cxeu/f[g;hy\ji3^balkcm Zbaonf)p qsrutwv :=xy< ze{ tw 9

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ñ! #"$&%(')* +-,/.1032 " 45. P/QRTSVU/WXYS[ZCUT\8]_^`baWdcW`^DQ EGFHIJLKFNMO cxeu/f[g;hy\ji3^balkcm Zbaonf)p qsrutwv :=xy< ze{ tw 9"

Bản ghi

1 ! #"$&%(')* +-,/.1032 "45. P/QRTSVU/WXYS[ZCUT\8]_^`baWdcW`^DQ EGFHIJLKFNMO cxeu/f[g;hy\ji3^balkcmzbaonf)p qsrutwv :=xy< ze{ tw 9wzDAL}z~}:=< <x v } twv Ctoƒ #ˆ Š ŒŽ 8t D z twv z 9o}8: twv1ƒl #ˆ GŠ ŒŽ 79 5 ze < x t < ze{ tw 9wz5š/A twv : x{ r { < zex 9L79 5 z twv CtLƒ N œ #ˆ Š ŒŽ 6ž{ tw <=< ŸDA }z }:=<=< 9;x t 79 5 z twv Ct ƒ A twv z r : rt 9 {Tz x t 9 : vlt <=: r z 79 D 9 D x D 7 < Ÿ r : < x t ~ := x: r 79 5 : r ƒl #ˆ ŠªŒªŽy «N ± ² 77 xwz twv Ct }±z v Y z o ) 9 # < ³ A Dr d}±z3}:=x v~t { rltžtwv z r G z 9 D x Ct :=x Ÿ : r y xwx;: r µ z rt x A ³ A Ÿ x z t t : r 7 Dr : rt z 9 { t : z 79 Dt { < žq twv z#79 Y z 9{ < : x twv CtG ³ N¹ A v } { Dr }z{ v ze{wº : t/» ¼ xw: r žtwv zjx ze< 9;ze { : : <=: t Ÿ D ˆŠ½ A}z{ Dr 79 D 9wzexwx¾ } r twv zjxwze< 9wze { : :=< µ : t Ÿ t 9wz zda Dr t 9;Ÿ t o z 9;: Ÿ { r xw: x t z r {TŸ Ct z z 9wŸ~< z ze< z t³à z r Dt z twv z < ³ }: twv : t x 9;x t± C 9;: C <=z8x z tlt > A: z ±³ À Á³ ) à >lš <=:=ºDz }:=x zda< z t³ à Á³ ) à ÅÄ š ² Ÿ twv CtLtwv zž79 5 z 9 t ze<=<=x x twv CtL³À ƹ#Àj Dr ³ à ǹ à Èjv z 9wz - 9;zDA twv z z 9/: z 9Éx v <= t 9wŸ t { v ze{wº twv CtL ³Ê ǹ Ÿo{ v ze{wº : r twv CtË¹Ì œ¹#àí&¹ à ¹3À ÀÍι3À à š Í ¹ à À Íι à à š Dr Êx r A rt :=<: t 9wz { v zex twv z r zexª} v z 9wz <=< twv z C 9;: < zex v e z z z rî xwxw: r ze A Ct } v :={ v 7 : rlt : t { Dr :=9wze{ t < ŸÏ{ v ze{;º twv z 79 5 z 9eÐÑx{ < : Ÿ z b < Ct : r twv z ) 9 3 < Èjv z 79 D < z :=x twv Cttwv z t 9wz z :=x ztò 7 r z rlt : <[Ä x twv z7 < Ÿ r : < µ[t : ze z 9;: z 9j{ Drr Dt } < º } r twv z} v < z t 9;z z Èjv zg} Ÿ tž D twv :=x8:=x t { v Dr z twv z3< D :={ < { 7 tw Ct : r x t 9/: twv z t :={#{ 7 tw Ct : r x A x twv Ct }z{ Dr x z v }Á{ # : r z twv z{ v ze{wº x ±Èv :=x:=xl r z Ÿox z t t : r 7 Dr 9/: twv z t :={ž} Ÿ D < º: r Ct ˆŠ½G ÓÕÔÖÓ ÏØlÙ[ÚD۱ܜÝÚÙ[ÞÙÖßÉàœá â ã r x;:= z 9 twv z ) <=< }: r { 9w9wzexw7 r z r {TzDä å < z Dr ã r x t 9 { t x 69;: twv z t :={ æ < Ÿ r : <=x C 9;: C <=zex ä Âç èeç <=: t z 9 <=x ä Âç Aé Âç èeç A Äjê èyç š { < D x zex ä Œë Âçì í±ìoâî ë? NÄjê Äjê èyç š Ä8ê è/í š Äê è5î š ) 9 3 < zdä ³ ) à ï ð ð ð ï  š Áò(óëõô à Œë ö V š Æøóëõô à ë V š ù8 Dt zdä ÄC ú 9 9j7 9w7 x zex A }zg{ Dr twv : r º D twv z 9;: twv z t :={ x r z Y z 9 û Alû üca 9Ëý B ú 98 þïÿy> ï Ä A ö š ÅÄ : Ï x Ct :=x zex ³ žö :=x 7 < Ÿ r : < D t Dtw < z 9wz z ž y³ À à ö š ÄCµ;Ä

2 ÓÕÔ "!$#&%(' ² Êr }GA : r x t z D } 9wº : r rdtwv z ¹*) x : 9wze{ t <=Ÿ } v z 9wz,+œþ ÿy> ï Ä š/ä }z { Dr } 9wºd}: twvdtwv z Dr < D D x ö ) x } v z 9wz+!þœÿY> ï ð ð ð ï.- êçä š ¾ <=< { <={ < Ct : r x 9;zy r z < - 0/ zox v <= twv : r º D - x z 9;Ÿ_< 9 z 79/: z }zy}:=< < z t z 9 : r zy: t x C < zy< Ct z 9 š Èjv :=x z r z 9 <=: 1 zex 9 79wz : x#x ze< -µ 9wze { : :=<=: t Ÿ t 9;z zda d : r 9wŸ r zda t - µör 9wŸ t 9;z z 6 t twv z9 Dt3r zo}±z v Y z ö À à ö š Ct < z ze< r zda }±z v Y z öà 4576 ³Ê :<;>= ; À à ö > ïbadcdï ð ð ð ïba š/a ö à 45E6 ³Ê : ;= ; 9 À à ö Ä ïbadcdï ð ð ð ïba š/a Dr #: rª z r z 9 <[A öf)g45e6 ³Ê : ;= ; 9 À à ö + ïbahcï ð ð ð ïba š ² 77 x z twv z 79 5 z 9{ < : x twv Ct(ö ) Á y³ ǹ A Dr : t? : zex ö À ǹ À ï ö à ǹ à ï ð ð ð ï ö üi à ¹ üi à t x 77 9 t : t x8{ < : ã r xw:= z 9 twv z37 <=Ÿ r : < - ) š J ;>= ; ö ) ïbadccï ð ð ð ïba š/a r : µ C 9;: Ct z ) r { t : r D Â_ twv z Dtwv z 9 C 9;: C < zex 9wz ze: r x y ze 5 z 9 š - ) šé:=x±x t :=<=< 7 < Ÿ r : < D z 9wz z K L A ze{ D x z: t :=xnm x tj x D 7 < Ÿ r : <=x <=< D z 9wz zo K L Èjv zª79 Dt { < x tw 9 t x x ) <=< }8x ä ÄC Èv zª79 5 z 9 : zex ö32 ï öªà ï ö à B Èv z z 9;: z 9 z 9/: zex twv Ct ö32 B Dr Ê9wzM ze{ t x: (r Dt ÉÈjv z z 9;: z 9 x º x ) 9 twv zª7 < Ÿ r Cµ : < - ) š 45E6 P ;= ; ö ) ïbahccï ð ð ð ïba š Èv zª79 5 z 99wzex 7 r x±}8: twvrq ) š ŸÊxwz r : r 3twv zg{ zsy{ : z rt x/š Èv z z 9;: z 9 z 9;: zex twv CtRQ ) š:=x D z 9wz zt U V A öªà WQ >lš/a ö à WQ Ä š/a Dr öf2!öªà±í ö à XY - š : Dr Ÿ r z V :=<=x A: t 9wzMsze{ t x jù }N: t 7:={wº x 9 Dr + þdû ü Dr xwz rlt x: tªt twv z 79 5 z 9eA x º : r : t t 79 Y z twv Ctªtwv z 7 <=Ÿ r : < - +(š xg z r ze } <= z C < Ct z t ö3)? Z ze{ 9;xw: ze<=ÿä B[M Èv z z 9;:= z 9#:=x t 9wŸ : r t d z 9;: t Ÿ twv Ct öf\î 8 ] À Ã_^` ö.a ïbb š/a } v z 9wz twv z ze{ t 9 a c à c C c ç 9wz 79wzexwz rlt x twv zx zld z r {Tz D { v :={Tzex twv Ctjtwv z z 9;:= z 9 z Ct 9 Dr š 9 twv z 9 Dt t twv z_{ 9w9wz rt r z ù }A twv z z 9;: z 9 xwºx ) 9 twv z 7 < Ÿ r : < - ) š 45E6 <]Ee 9 À à L^` ^Df ö.a ï  ïbblg š B[M Í ÄC Èjv zª79 Y z 989wzex 7 r x}: twv OQ ) š B[M Í B Èjv z z 9;: z 9 z 9/: zex twv Ct Q ) š:=x D z 9;z zh N E Dr öf\ iq >lš ÍRQ Ä š XY - š :? Dr Ÿ r z V :=<=x A: t 9wzM ze{ t x jù }N: t 7:={;ºx 9 Dr + þ û ü Dr dx z rlt xž: tjt otwv zg79 Y z 9eA x º : r : tët 79 5 z twv Ctjtwv zg7 <=Ÿ r : < - +(š x z r ze Ê} < Êz b < Ct z t ö3\ ) B rík 6 tžtwv z#z r A twv z z 9;:= z 9ž{ Dŗ z 9;: Ÿ :=9wze{ t < Ÿ twv z { < : xeaxw: r {Tz ö twv z ze{ t 9ž A à A C 9 A ö š/aõ} v z 9;z#Ï:=x ÄCµ B

3 ƒ à ü kjõ V l4b"õ"(mž"(mª3"4b45d,5 b_b "(m,52~%(45",y"õ"' ² Ê V 9eA?}±z v Y z r < Ÿ t < : r ze twv z 79 Dt { < A?}: twv t Dr Ÿd{ < : x µtwv :=x <=< }8x x t x z 7 9 Ct z twv z79 Dt { < 9 : t xë79 D "$Î%')l,Y blb Èjv :=xl:=x<d : t z D : x x twv z{ 9w9wze{ t 79 Y z 9{ Dr x tw 9 t }: twvotwv z{ 9w9wze{ të C < z D 8 y³ A Dr Ct3 <=<¾: t z 9 Ct : r x A twv z 79 Y z 9 { Dr x z r twv zy{ 9w9;ze{ t 7 < Ÿ r : < ã z 9 tw : r < Ÿ twv z r ACz z 9wŸ < { <{ r xw:=x t z r {TŸšÕ{ v ze{wº twv Ct(twv z z 9/: z 9 y ºDzex}8:=<=<D} 9wº t ADx : t { {Tz 7 t x }8: twv 79 D C :=<=: t Ÿ ÄC b "on( blb / : twv t < xwx D Ë z r z 9 <=: t Ÿ x;x z twv CtGtwv z 79 Y z 9 < } Ÿ x9wzex 7 r xª}: twvpq š x t qq >lš ÍrQ Ä š Áö3\o CtÉtwv zks µ[twv < z ze< A ze{ D x z 9ze<=x z twv z z 9;:= z 9É} <= v e zž9wzm ze{ t ze 9/: vltl } Ÿ 6ž<=x A}±z xwx z twv CtjöF2t :9 À à ö š/a: z : t : x {T9 ºDze 79 5 z 9 twv Ct : x t 9wŸ : r t 79 5 zgx z twv : r twv Ct : x ) < x z t twv z z 9;:= z 9 '-+)$ Puyö32it v À à ö š S)a h Q S)a h f)qhbwew^x fvs.y azx `br{z[p Ze` -} ~ f)s)a U Zlgw^gTf x fvs.y à À U Z 5fV`lh;` S)a^DS - þ ˆ C ï B CŠ ZCU Ä > ï BC> Š7 ~ afvx a~h Ch Uf R3x ^CU7ŒhTU lg45"õ"žm 9 Dr z ö32ê À à ö š v x Ct x t p = à À ë 79;: z ) { t 9;x ) 9 - : r twv z : z r '-+)$ j cw 9 ZbR h#ö3\{t ] ö.a ïbb š[ S)a htq g fxõfvs.yz DhTU + ö3\ ) t ] e ö.a ï + ïbbg š ~ f)s)ad^ X htuts[^cf-qu UsZlg;^Ck lg45"õ"žm - ) š 45E6 ]Ee ö.a ï + ïbb g š }±z º r } twv Ct - >lš Í - Ä š ] ö.a ïbb š ö3\å t Q >lš ÍšQ Ä š/a: z - >lš Í - Ä š iq t >lš ÍšQ Ä š/ax - š :Q t š ² : r {Tz twv z Ÿ 9wz7 < Ÿ r : <=x D z 9wz z F A Ÿ twv z ² { v } 9 t 1 < z y }±z v Y z twv Ctª ) 9ª9 Dr +ÉA - +š t Q +š }8: twv 79 D C :=< : t Ÿ Ä µ_œ üó qsr z { v : t z 9 Ct : r A twv z±79 Y z 9 v x(79 D C :=<=: t Ÿ œ ó D z t t : r ª } Ÿ }8: twv < Ÿ : r Ÿ twv z r : r r twv z879 D C : <=: t Ÿ twv Ct±twv z79 Y z 9Ëx { {Tzexwx ) < < Ÿ#{ v z Ct x twv z z 9/: z 9:=x3 œ óü Ãœ À ã G : r : r 3twv z C? Y z t } { < : x A}±z#x z z twv Ctjtwv zx r r zexwxë:=xž à À Ÿ G } < ª «> G Ḡ 8±² ³F³µ ù8 Dt z twv Ct } v CtËv ze< 7?ze xl: rtwv z C? Y zª79 D : x r Dt x zªx 7?ze{ : { z Ctw 9;zex D /œv Ct }z x ze : x8zex;x z rlt : <=< Ÿ twv z } r } 9/ x ze< -µ 9wze { : :=<=: t Ÿ D twv z < Dr C z t 9wze {Tz { 7< :={ Ct ze 79 7?z 9 t Ÿ t { <=< ze{ t : r D 79 D 9wzexwx;: ze< Ÿy< zex;x{ 7<=:={ Ct ze 79 7?z 9 t :=zex ² }z{ <= 77<=Ÿ twv z x D zê:= z ~t <=<É< Dr C zex : rî #ˆ Š ŒŽ } v :={ v : xztò { t < Ÿ twv z{ <=< ze{ t : r D xwze< µ 9;ze { : <=z < Dr C zex/š dèjv z 9;: twv z t : 1 Ct : r <=< }8x x t z?ze{ t : ze< Ÿ&{ 79wzexwx*d zex t : r x# } rît r z d zex t : r A}: twv t 9wzLd : 9/: r Dr Ÿ~x t 9 { tw 9wz rdtwv zgd zex t : r x å ze< }Å}z3< º Ct v }N}z { Dr ztò t z r twv zg{ 79wzexwxw: rõ ÄCµ

4 ` n ý ÔÖÓ * ÚCÝßq¹ÉÙ ß¾àºO» ܽ¼ÉØlÝ(¾¾bÙ» ßÀ 0Á»(Âù¾Ýà ØÝÝšÄVžØ9Æ Ý(¾ ² 77 xwz twv Ct { 7 t : r oöf\ *šj: r D < zex8{ 7 t : r oö g\ *ÈÇlš Dr ö g\ *NÉbš/A} v z 9wz*ÈÇ Dr *NÉ 9wz r Dt 9wze< Ct ze ã r xw:= z 9 <=: r zex8: rï Dr µ : z r x r < : rt z z 9 9;:= äëêäý&ì Í z z t 9;:={ <=<=Ÿ <=: r z3:=x <=: r z 6ž< z 9 :={ <=< ŸDA: t :=x { <=< ze{ t : r D V r { t : r xeaz { v~ D } v : { v :=x z 9wz z Ä 7 < Ÿ r : < twv zîs µ[twvá ) r { t : rœ : zex twv zrs µ[twv { 9; : r Ct z ú 9 Dr Ÿ t } 7 : rt xê*èç Dr Ç*NÉA twv z 9wz_:=x <=: r z twv 9 v&twv z t } 7 : rt x qsr& Dtwv z 9 } 9; x AqÏÐÊjx t Ê >lš *ÈÇ Dr Ê Ã *NÉ x 7?ze{ : { <=< ŸDA Ê Ñ š Äjê Ñ š * Ç Í Ñ * É ² : r {Tz ö g 7x#ý t ýõa twv zê{ 7 x;: t : r& D žö g Dr &Ê A ö g(ò Êä(ý Ì ýõa8:=x r : C 9;: Ct z V r { t : rõ ª/Çv Ct : x r :={Tz C tétwv :=x±{ 7 xw: t : r :=x twv Ct : t 79wzex z 9 zex z 9wz zexeä: ö g :=x D z 9wz z Y A ö g9ò Ê:=x D z 9wz z Y ù8 }A t ztò t z r 9j79wz : xl79 Dt { < ÐÑxj{ 7 C :=<=: t : zexea}zg{ v Dr z twv zg79 Dt { < t ä : jèv z z 9;: z 9} Drt x t y z 9;: Ÿ twv Ctªö *š A ±È x A: t z r z 9 Ct zex8*èç A*NÉ A Dr <=: r z Ê twv 9 v twv z t } 7 : rlt x ¾ù8 }N: tj x º x twv z79 Y z 9-9 ö gò Ê : Í ÄC jèv zª79 5 z 99wzex 7 r x±}8: twv z 9wz z Y r : b 9/: Ct z 7 <=Ÿ r : < QÕ : Í B jèv z z 9;: z 9#{ v ze{wº x twv Ct*Q :=x d r : C 9;: Ct z 7 < Ÿ r : < D z 9;z z Y Dr _9;zMsze{ t x3: Lr Dt q t { v ze{wº x twv z < { <8{ r xw:=x t z r {TŸ Ÿ1{ v ze{wº : r &twv Ct A ÓQ >lš Í Q Ä š Áq : t :=xy< { <=<=Ÿ { r xw:=x t z rt A twv z z 9/: z 9 D zex rot # z 9;: Ÿ 9wze{ 9;xw: ze< Ÿ twv Ct Q +(š±:=x±{ 9w9wze{ tl - 99 Dr + ù8 Dt z twv Ct( x }z¾79 D 9;zexwẍ } rtwv z t 9wz zda twv zé7 < Ÿ r : < x: rl D < ze z t xxw: 7< z 9 µ z z rtw <=< Ÿ CtLtwv zª< z e z r zex twv z z 9;: z 9}8:=<=< z87 }±z 9 ) <z r vot { v ze{wº twv z # { v xw: 7< z 9±{ r : t : r Ÿ: t xwze< Ô áúdø9ôõùöà ÛÚ ÁÖÙ ß¾Ýp¼±Ø9» à ØÕÔ?ÜÖ¾»ÙØh¼<»ÙÁEÚ ßq» ÜÇÙEÔ Á ¾ Èjv z C? 5 zztò t z r xw: r Dt : b Ct zex twv z ) <=< }8: r z r : t : r x Û HÜ(+-,5+)"½Ý - À ï ð ð ð ï.-žþ f R#^CQšzÖQ ~ körtsvus^cf ŒCaS x f)qh< U ZBŒDU ^Cp Zßu Zx ycqzdp3f ^x R3f u \ à á< Ch U>y - ç f R#ZDQ ^SÉp ZbRTS b^cu f ^lgx=h R â á< Ch U>y - ç f R#ZãuG`lhEŒU h/h ^DS±p ZCR S Y ä - À f-r3hw^bryos[z h C^x W^DSÖhUzÖf. VhL ªX/ZCpµ WS[^lgx=h3f)QO ZxåybQZCp fv^xsvf)p h æ - ç f-rïhw^bryus[z1h b^x W^DSÖh Œf DhTQ ZCU ^XLx hî^x;x h R;RÏS[Z - ç I à zöf. VhL S)a h U h f Ŗ ^R Zx ycqzdp3f ^xsvf)pyh ^x ŒZCU/fVS)alp Š S)a ^DS ŒDf Ch Q s ï * ^CQỳ^CQÏZCUs^lXx=hçu ZCU - ç I à X;^DQ X;ZDpË W SÖh - ç *š p ^ èbf-qhœ^ds p ZbRTS é QZCQk ^`^> SVf Chw WhTU f[h RS[Z - ç é f-rgs)a h ê ~ fv`ds)aùë#zßugs)a hgrtsvus^cf ŒSxõf-Q?hÀ UsZ[ŒDU ^Cp Û HÜ(+-,5+)" íì Zx ycqzdp3f ^xr SVU ^Cf ŒCaSçx f)qhç U ZBŒDU ^Cp RT^DSVf-Ru ^XeSVf ZCQ f-r8s)a ḧ x ^CQDŒDW^LŒh ~ azbreh pyhtpyg;h U;R ^CUwh ßî - À ï ð ð ð ï.-oþiïªï * ï +(š R SE -ŽÞ *š + ~ a h U h * þ û Õ A þ1û ^CQ` î - À ï ð ð ð ï.-žþöï f Ro^DQ ï Y ïbðï é š k R SVU ^Cf ŒS<xõf-Q?h UsZBŒUs^Dp Zßu ZxåyCQZCp f ^x R $ $Î_ ì ZxåyCQZCp fv^ẍ RTSVUs^Cf ŒCaSòxõf)QhÀ U ZBŒDU ^Cp RT^SVf R ut^xysvfvzdq þ ƒl utzdu éôó l4b"õ"(m Èjv zª9 v := z : x x ) <=< }8x ä ÄCµE â

5 t ç õ Èv z z 9;: z 9É7:={wº x 9 Dr ² z t AHÞ ûóa Dr  ÞUû  õ ú 9Ës ð ê1ä } rt > ä 79;: z - öˆ- X Ê ø ï Y ïbðjï Ê X ùú ú  ú ú š Dr xwz r x : t t #twv zë79 5 z 9 µy z t *ÈÇlš ç Dr *NÉbš ç zud z 9/: zex D žš r : r 7 t s ÍÅÄ A *š ç ü à z t Ê ç z twv z <=: r z twv 9 v *ÈÇlš ç Dr *NÉbš ç ¾Èjv z z 9;: z 9 xwºx twv z79 5 z 9 ) 9 - ç Ò Ê ç µyèv zª79 5 z 99wzex 7 r x±}8: twvrq ç µyèv z z 9;: z 9 z 9;: zex twv CtªŠ ÐÑx Dr x }±z 9 ŗ 9 { <=z b < zex Q >lš Dr Q Ä šª:=x A çýü à Dr 9;zMsze{ t x8: (r Dt ¾q t 7:={wº x 9 Dr + þ û ü Dr x z t x*ùþ û Ê çw +(š Dr A ç û Q çs +š 6 tjtwv zz r twv z z 9/: z 9 z 9;:= zex twv CtµQÀ +(š - À Ê À +š š $ $Î ì ZxåyCQZCp fv^ẍ RTSVUs^Cf ŒCaSòxõf)QhÀ U ZBŒDU ^Cp RT^SVf R ut^xysvfvzdq f R #ˆ Š ŒŽ X;ZCpµ Žx=h SÖh_ l4b"õ"(m Èjv z xw:={ª:= z : x x ) <=< }8x ä õ / zy Ò æ ² æ?6 ã ÿ { v : r z tw º : r x 7 {Tz3}8: twv : r 7 t * # z t çs ï a š z#7 < Ÿ r Cµ : <=x twv Ctjv Y z{ r 9 Ct : r x D r D ze< Ÿ Dr a A 9 ÿy> ï Ä š xj: t xë: r 7 t x Ax t ç ï a š ÅÄ : { r 9 Ct : r oÿ : ze<= x¾{ r 9 Ct : r a : r ztò { t < Ÿš±B x t z 7x çs ï a š > Dtwv z 9w}:=x z ¾ù8 Dt :={Tz twv Ct À :=x { r x tw Drt z 9wz z 7 < Ÿ r : < D z 9wz z Œ Ä šé: r z { v C 9;: C < z õ çýü à ï a š : À à çs ï š ç; ï a š(:=x <=x 7 < Ÿ r : < D z 9;z z Œ : r z { v b 9/: C < z ¼žr - 9 tw r Ct ze< Ÿ : r~twv z C 5 zda é B Õ t }±z { Dr Ò twv Ctž Ÿ : r x Ct : r xw< }< Ÿ µ }z z r z < r z 9x zld z r {TzDä õ ù ç ù ç ç õ ù ç À ï a ï š ù ç I Ã ï š ù ç I à ï a š õ ù çñíl ï a ï š ù ç í I à ï a ï l>lš Í ù ç í I à ï a ï Ä š/a} v z 9wzoþ û I í õ ù v xj z 9;z z Ct x tžœ : rêtwv z C 9;: C < zex D ï a A Dr Ct x t B Œ : rêtwv z b 9;: C < zex D Èjv z r A}±z v e z x zld z r {Tz D }8:= twv é BA x±9wzld : 9wze Õä ù À ï ù à À ï ù à à ï ð ð ð ï ù à ï ù C À ï ð ð ð ï ù Èv z 9wz µ ) 9wz #ˆ GŠ ŒŽ { 7<=z t z r zexwx ) <=< }x / z v Y zx v } rtwv CtË 3 3ˆ ŠªŒªŽªµ { 7< z t z 79 D <=z A æ < Ÿ r : <x t 9 : vlt <=: r z79 D 9 D x Ct :=x ) { t : r š/a v x Dr3ƒl A: 7< Ÿ : r Ltwv Ct #ˆ GŠ ŒŽ 1ƒ 68{ tw < < ŸDAC}±zL{ Dr3 ) 9 twv z 9 z r z 9 <=: 1 z twv zª<=: r z 9 z rlt xëz z r }8:= z 9 A ) 9 é ï B / zª}8:=<=<< z e z twv : x x Dr ztò z 9;{ :=xwz µtwv :=x}:=<=< : z : 9;ze{ t 79 D twv CtËtwv zg7z 9 Dr z rtlv x Dr : rt z 9 { t : z79 D A} v z 9wz twv zª79 Y z 9 r < Ÿ r z ze x t z C < z t { 7 t z twv z7?z 9 y Dr z rlt ÄCµ