TAng cong ty May 10 - Cong ty c& ph n Bao cao tai chinh rieng gifra nien de) cho ky sau thang kst thuc ngay 30 thang 6 nam 2017

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TAng cong ty May 10 - Cong ty c& ph n Bao cao tai chinh rieng gifra nien de) cho ky sau thang kst thuc ngay 30 thang 6 nam 2017"

Bản ghi

1 TAng cong ty May 10 - Cong ty c& ph n Bao cao tai chinh rieng gifra nien de) cho ky sau thang kst thuc ngay 30 thang 6 nam 2017

2 TBng cong ty May 10 - Cong ty ca ph~n Thong tin v~ Cong ty Q uy~t d jnh Thanh l~p Q u y~t d!nh s6 I 05/2004/QB-BCN do B9 Cong Thucmg ban hanh ngay 5 thang I 0 nam G i ~y chfrng nh~n Dang ky Kinh doanh sa ngay 26 thang 4 nam 2017 Gi y chung nh ~ n Bang ky Kinh doanh da du9 c disu chinh nhisu l n va lfrn disu chinh g n day nh t la l n thi'.r 11 ngay 26 thang 4 nam Gi y chi'.rng nh~n Dang ky Kinh doanh va cac l n disu chinh do Sa K~ ho:;ich va D u tu Thanh ph6 Ha N(>i d p. HC}i dbng Quan tr! Ong Vu f)(rc Giang Ong Ph:;im Duy H:;inh Ba Nguy8n Thi Thanh HuySn Ba Nguy8n Thien Ly Ong Than Bue Vi ~t Chu tich Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Ban Tang Gi:im dbc Try s6' dang ky Ba Nguy8n Thi Thanh HuySn Ba Nguy~ n Thien Ly Ong Than Due Vi ~t Ong Tr n Tr9ng Kim Ong B:;ich Thang Long Ba Nguy~ n Thi Bfch Thuy Ong Nguy8n Anh Dmmg S6 765, Dtrcm~ Nguy~n Van Linh Phm'rng Sai Bong Q u ~ n Long Bien, Ha N9i V i~tnam T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c Giam d6c di ~u hanh Giam d6c disu hanh Giam d6c disu hanh Giam d6c disu hanh ( Cong ty ki ~m toan Cong ty TN HJ:l. ~PMG V i ~t Nam n

3 TBng cong ty May 10 - Cong ty cb ph~n Bao cao ciia Ban TBng Giam dac Ban T6ng Giam d6c T6ng cong ty May 10-Cong ty c6 ph n ("T6ng cong ty") trinh bay bao cao nay va bao cao tai chi nh rieng gifra nien d9 dfnh kem ctia T6ng cong ty cho ky sau thang kst thuc ngay 30 thang 6 nam Ban T6ng Giam?6c T6ng,c6ng ty chiu trach nl~i ~m l?p va trinh bay bao cao tai chfnh rieng gifra nien d9 theo cac Chuan mi,rc Ke toan Vi~t Nam, Che d9 Ke toan Doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy di nh phap ly c6 lien quan dsn v i ~c l?p va trinh bay bao cao tai chfnh gifra nien d9. Theo y kisn ctia Ban T6ng Giam c16c T6ng cong ty: (a) bao cao tai chfnh rieng gifra nien do dtrgc trinh bay tu trang 5 c1sn trang 36 da phan anh trung th1,.rc va hgp ly tinh hinh tai chfnh tm6c twp nh t ctia T6ng cong ty t~ i ngay 30 thang 6 nam 20 17, kst qua h o~t,dong kinh doanh va ltru chuy~n t i ~n t~. trn6 c hg~ nh t ctia T6ng conp ty cho ky sau thang ket thuc cung ngay, phu hgp v6i cac Chuan mljc Ke toan Vi~t Nam, Che do KS toan Doanh n g hi ~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan dsn vi~c l?p va trinh bay bao cao tai chfnh gifra nien d9; va (b) t~ i ngay l?p baa cao nay, khong c6 ly do gi c1~ Ban T6ng Giam d6c T6ng cong ty cho r~ n g T6ng cong ty se khong th~ thanh toan cac khoan 119 phai tra khi c1sn h~n. 1g Giam d6c t~ Nguy~n T! T6ng Giam a6c hanh Huy~n Ha N('>i, ngay 18 thang 8 nam

4 KPMG Limited 46lh Floor, Keangnam Landmark 72 E6 Pham Hung Road, Me Tri Ward South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam I kpmg.com.vn BAO cao soat XET THONG TIN TAI CHiNH GIO'A NIEN DQ Kinh gll'i cac Cl> dong Tl>ng cong ty May 10 - Cong ty cl> phan Chung toi da soat xet bao cao tai chinh rieng gifra nien do dinh kem cua Tong cong ty May 10 - Cong ty co phan ("Tong cong ty"), bao gom bang can doi ke toan rieng tc;ii ngay 30 thang 6 nam 2017, bao cao ket qua hoc;it dong kinh doanh rieng va bao cao IU'u chuyen tien te rieng lien quan cho ky sau thang ket thuc cling ngay va cac thuyet minh kem theo du'q'c Ban Tong Giam doc Tong cong ty phe duyet phat hanh ngay 18 thang 8 nam 2017, du'q'c trinh bay tli' trang 5 den trang 36. Trach nhi~m cua Ban T6ng Giam d6c Ban Tong Giam doc Tong cong ty chju trach nhiem 1$p va trinh bay trung thl,l'c va hqp ly bao cao tai chinh rieng gifra nien do nay theo cac Chuan ml,l'c Ke toan Viet Nam, Che do Ke toan Doanh nghiep Viet Nam va cac quy djnh phap ly c6 lien quan den viec 1$p va trinh bay bao cao tai chinh gifra nien do, va chju trach nhiem ve kiem soat noi bo ma Ban Tong Giam doc xac djnh la can thiet de dam bao viec 1$p bao cao tai chinh rieng giq>a nien do khong c6 sai sot trong yeu do gian 1$n hay nham Ian. Trach nhi~m cua ki~m toan vien Trach nhii;!m cua chung toi la du'a ra ket lu<;m ve bao cao tai chinh rieng gifra nien do nay dl,l'a tren ket qua soat xet cua chung toi. Chung toi da thttc hien cong viec soat xet theo Chuan mttc Viet Nam ve hqp dong djch Vl,J soat xet so Soat xet thong tin tai chfnh giffa nien <19 do kiem toan vien <l(jc l~p cua <lan vi th()1c hi~n. Cong viec soat xet thong tin tai chinh gifra nien do bao gom viec thttc hien cac CUQC phong van, chu yeu la phong van nhfrng ngll'6'i chju trach nhiem Ve cac van de tai chinh ke toan, va thttc hien thu t1.,jc phan tich va cac thu t1.,jc soat xet khac. Mot CUQC SOat xet Ve CO' ban CO phc;im Vi h~p ho'n m(>t CUOC kiem toan du'q'c thl,l'c hien theo cac Chuan mttc Kiem toan Viet Nam va do v$y khong cho phep chung toi dc;it du'q'c Sl,I' dam bao r~ng Chung toi Se nh$n biet du'q'c tat ca cac van de trqng yeu c6 the du'q'c phat hien trong mot CUQC kiem toan. Theo d6, chung toi khong dll'a ra y kien kiem toan. c II ] 1./ KPMG Limited, a Vietnamese limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"). a Swiss entity. All rights resrved. 3

5 KM lu~n cua ki~m toan vien Can cu' tren ket qua soat xet cua chung toi, chung toi kh6ng thay c6 van de gi khien chung t6i Cho rang bao cao tai chfnh rieng gicfa nien dq dfnh kem da kh6ng phan anh trung thl)'c va hq'p ly, tren cac khfa c;;inh trong yeu, tinh hinh tai chfnh trlj>&c hq'p nhat cua Tong cong ty May 1 o - Cong ty co phan t;;ii ngay 30 thang 6 nam 2017, ket qua ho;;it dong kinh doanh va lll'u chuyen tien t$ trlj>&c hq'p nhat cho ky sau tmng ket thuc cung ngay, phu hqp v&i cac Chufin ml)'c Ke toan Vi$t Nam, Che do Ke toan Doanh nghi$p Vi$t Nam va cac quy dinh pmp ly c6 lien quan den vi$c lcfip va trinh bay bao cao tai chfnh gicj>a nien do. van d~ khac Bao cao tai chfnh rieng gicj>a nien do cua Tong cong ty cho ky sau tmng ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2016 chll'a dll'q'c soat xet. Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam : 4

6 Tang cong ty May 10 - Cong ty cb phftn Bang can dbi k~ toan rieng t~i ngay 30 thang 6 nam 2017 M~u B Ola - DN (Ban hitnh theo Thang tu s / TT-BTC ngay cua Bo Tai chfnh) Ma Thuy~t s6 minh 30/6/2017 1/1/2017 TAI SAN Tai san ngin h~n (100:::: ) Ti~n va cac khoan trro'ng drro ng ti~n Ti ~ n Cac khoan tuo'ng du011g t i ~n DAu, hr tai,chinh n~in h~n Dau tu nam gifr den ngay dao lwn (a) Cac khoan phai thu ngin h~n Phai thu n g~ n h::in cua khach hang Tra tnr6 c cho nguc'yi ban ng~n h::in Phai thu n g~n h::in khac D~r phong cac khoan phai thu n g~n h::in kh6 doi (a) ( ) ( I ) Hang tan kho Hang t6n kho D~ phong giam gia hang t6n kho ( ) ( ) Tai san ngin h~n kh~c Chi phi tra tnr6'c ngan h::in ThuS gia tri gia tang dugc kh u tn! Cac thuyi t minh tlfnh kem la bo phgn h<jp thanh cita Mo cao tai chfnh rieng giii a nien ao nay }vi 5

7 Tfing cong ty May 10-Cong ty cfi ph n Bang can dbi k~ toan rieng t~i ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) M~u B Ola-DN (Ban hanh theo Thong tits / TT-BTC ngay cua Bo Tai chinh) Ma Thuy~t 30/6/2017 1/1/2017 so " minh Tai san dai h~n (200 = ) Cac khoan phai thu dai h~n Phai thu dai h ~n cua khach hang Phai thu v8 cho vay dai h~n Phai thu dai lwn khac 2 16 I l(b) Tai san c6 dinh Tai san c6 dinh huu hinh Nguyen gia G;a trj hao liiy kd 223 ( ) ( ) Tai san c6 dinh vo hinh Nguyen gia Gia trj hao mon liiy kd 229 ( ) ( ) Tai san do dang dai h~n Xlyd~n g caband&dang D~u tll' tai chinh dai h~n DAu ttr vao cong ty con (b) Tai san dai h~n kmc Chi phi tra tm6'c dai h~n TONG C(>NG TA.I SAN (270 = ) ~ { Cac thuydt minh tlinh kem la b6 ph<jn h<jp thitnh cua Mo cao tai chfnh rieng giii a nien t16 nay 6

8 TAng cong ty May 10 - Cong ty ca ph~n Bang can d6i k~ to an rieng t~i ngay 30 thang 6 nam 2017 ( ti~p theo) M~u BOla-DN (Ban hanh theo Thang tu s / TT-BTC ngay cita B9 Tai chfnh) Ma Thuy~t I. so minh 30/6/2017 1/1/2017 NGUONVON NQ PHAI TIU (300 = ) NQ' ng~n h:;m Phai tra ngtrcji ban n g~ n h~n Nguai mua tra ti~n tru&c ng~n h~n Thus va cac khoan phai nc)p Nha nu&c Phai tra nguai tao dc)ng Chi phf phai tra ng~n h~n Phai tra n g~ n h~ n khac Vay n g~n h ~ n Quy khen thu6"ng, phuc J9 i (a) (a) I NQ' dai h ~ n Phai tra ngucri ban dai h ~n Nguai mua tra ti~n tru&c dai h ~n Phai tra dai h~n khac Vay dai h ~n Quy phat tr i ~n khoa hqc Va cong ngh~ (b) l(b) I VON CHU SOHUu (400 = 410) van chii so- hfru I.. l l Von co phan - C~phdu ph6 th6ng c6 quydn bieu quyet Th~ n g du v6n c6 ph n Quy d u tu phat tr i ~n Lgi nhu~ n sau thus chua phan ph6i - LNST chua phdn ph6i adn cu6i kj;/nam tru6 c LNST chua phdn ph6i kj;/nam nay TONG CQNG NGUON VON ( 440 = ) a a 421b I ~ Jo,J J, ~ '<; ~? Ngucri l ~p: (a/ NguySn Thi Thu Ha Kd toan t6ng hqp Plwm Bfch H6ng Kd toan truong Nguy ~ n Thi Thanh Huy~n T6ng Giam a6c Cac thuydt minh dfnh kem la b9 phqn hqp thanh cita Mo cao tai chinh rieng git/ a nien t/9 nay 7

9 TAng cong ty May 10 - Cong ty ca ph~n Bao cao k~t qua ho~t dqng kinh doanh rieng cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 M~u B 02a-DN (Ban hanh theo Thong tu s /TT-BTC ngay cua Bl) Tai chinh) Ma Thuy~t s6 minh Ky sau thing k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 Chrra soat xet Doanh thu ban hang va cung dp d!ch V\l Cac khoan giam trfr doanh thu Doanh thu thuan v~ ban hang va cung dp d!ch V\l (10 = 01-02) Gia v6n hang ban LQ'i nhu~n g()p (20 = 10-11) Doanh thu h o~t d(mg tai chfnh Chi phi tai chfnh Trang t/6: Chi phi /iii vay Chi phi ban hang Chi phi quan ly doanh nghi ~ p LQ'i nhu~n thufin tfr ho:;it d()ng kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - ( )} Thu nh ~p khac Chi phi khac I K~t qua tfr ho:;it d()ng khac (40 = 31-32) 40 ( ) LQ'i nhu~n k~ toan trrro c thu~ (50 = ) Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh ~283 LQ'i nhu~n sau thu~ TNDN (60 = 50-51) 60 Ngu-O'i l ~p: Ngu-O'i v Ngu y~ n Thi Thu Ha Ki loan l6ng h<jp Plwm Bich HcSng K i loan truong Nguy~n Thi Thanh T6ng Giam a6c Cac thuyit minh ainh kem la bl) phqn h<jp thanh cua bao cao tai chfnh rieng gifm nien al) nay 8

10 TAng cong ty May 10 - Cong ty ca phin Bao cao Iu u chuy~n ti~n t~ ricng cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (Phuo ng phap gian ti~p) Miiu B 03a - DN (Ban hanh theo Thong tu s / IT-BTC ngay cita B9 Tai ch fnh) Ma Thuy~t sb minh Ky sau thang k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 Chua soat xet LUU CHUYEN TIEN TU HO~T DQNG KINH DO ANH Lo i nhuan tnro c thu~ Di~u chi~h cho cac khoan Khfiu hao va phan bf> I. I 76 Lai ru thanh ly tai san 05 (554. I ) Lai tu ho~t dc)ng d u tu 05 ( ) ( ) Chi phi lai vay LQ'i nhu~n tir ho~t d(>ng kinh doanh truo c nhfrng thay dbi v6n luu d(>ng Bi n d<)ng cac khoan phai thu va tai san khac 09 ( ) ( I 8) Bi n d9ng hang t6n kho 10 ( ) ( ) Bi n d9ng cac khoan phai tra va nq phai tra khac ( ) Bi n d9ng chi phi tra tru6c ( ) ( ) ( ) T i ~n lai vay da tra 14 ( ) ( ) Thus thu nh ~ p doanh n ghi ~ p da n9p 15 ( ) ( ) Ti~n thu khac tu ho~t d9ng kinh doanh T i ~ n ch i khac cho ho~t d9ng kinh doanh 17 ( ) ( ) ~ ~ ~ ~ Luu chuy~ n ti~n thuan tir hoi.tt d(>ng kinh doanh 20 ( ) ( ) Cac thuy i t minh tlinh kem la b9 p/ujn hqp thanh ciia Mo cao tai chfnh rieng giii:a nien t/9 nay rl 9

11 Tfing cong ty May 10- Cong ty c6 ph~n Bao cao lll'u chuy~n ti~n tf rieng cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (Phll'ong phap gian ti~p - ti~p theo) Miiu B 03a - DN (Ban hanh theo Thong tu s /TT-BTC ngay cita B9 Tai chfnh) Ma Thuy~t s6 minh Ky sau thing k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 Chua soat xet LU'U CHUYEN TIEN TU HO~T DQNG DAU TU TiSn chi rnua s~m tai san c6 dinh 21 ( ) ( ) TiSn thu tfr thanh ly tai san c6 dinh TiSn chi tisn gi'.ri c6 ky lwn 23 ( ) Rut tisn gt'.ri c6 ky lwn T isn thu lai tisn gt'.ri Lu u chuy~n ti~n thuan tir ho~t dc)ng dau hr 30 ( ) ( ) LU'U CHUYEN TIEN TUHO~T DQNG TAI CHiNH TiSn thu tfr di vay TiSn tra ng g6c vay 34 ( ) ( ) TiSn tra c6 tuc 36 ( ) ( ) Luu chuy~n ti~n thuan tir ho~t dc)ng tai chinh Luu chuy~n ti~n thuan trong ky (50 = ) Ti~n va cac khoan tuo ng duo'ng ti~n dau ky Ti~n va cac khoan t1ro ng duo'ng ti~n cubi ky (70 = ) ( ) ( ) ,) /.\I ' 'I... N gub~ N g uy~n Thi Thu Ha Ki toan t6ng hqp Ngay 18 thang 8 nam 2 ~ Ngua i Plwm Bfch H6ng Ki loan truong Nguy~ n Thi Thanh HuySn T6ng Giam a6c Cac thuyit minh afnh kem la b9 p hgn hq'p thanh ciia bdo cao tai chfnh rieng giii:a nien i19 nay 10

12 TBng cong ty May 10 - Cong ty ca phin Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng gifi'a nien dq cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 M ub09a-dn (Ban hanh theo Thong tu s / TT-BTC ngay cua B(J Tai chinh) Cac thuy t minh nay la b<) ph~n hqp thanh va d n duqc d9c d6ng thai v&i bao cao tai chfnh rieng giifa nien d<) dfnh kem. 1. l>o'n vi bao cao (a) Hinh thlfc sfr hfi'u vfin T6ng cong ty May I 0 - Cong ty c6 phcin ("T6ng cong ty") la m<)t cong ty c6 phcin dtr9 c thanh l ~ p t~i Y i ~tnam. (b) Ho~t dqng chinh Cac ho~t d<)ng chf nh cua T6ng cong ty la: San xuftt qucin ao va cac ph1,1 li ~ u cua nganh may m~c; Kinh doanh cac m~t hang thu cong my n gh ~, tlwc pham va cac m~t hang tieu dung khac; Kinh doanh bfit d(mg san, van phong va nha cho cong nhan tlrne; Dao t~o n gh ~; Cung dp chuo'ng trinh giao d1,1c mcim non va cham soc nuoi d~y tre; Xufit nh~p kh ~u tn,rc ti p; San xufit va kinh doanh cac l o~i nguyen li~u, th i t bi, ph1,1 tung, ph1,1 li ~u va h6a chftt cho nganh may m~c; Kinh doanh cac m~t hang tieu dung thu()c linh Vl,J"C sieu thi; va Kinh doanh nha hang, khach s~ n. J ' I \ (c) Chu ky san xu t kinh doanh thong thu'crng Chu ky san xuftt kinh doanh thong thua ng cua T6ng cong ty n ~m trong plwm vi 12 thang. L -... (d) c u true TBng cong ty T~ i ngay 30 thang 6 nam 2017, T6ng cong ty c6 1 cong ty con ( : 1 cong ty con) duqc trinh bay t~i Thuy t minh 9(b). T~ i ngay 30 thang 6 nam 20 17, T6ng cong ty c nhan vien (1 /1/2017: nhan vien). y{ 11

13 TBng cong ty May 10 - Cong ty cb ph~n Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng giii'a nien d() cho ky sau thang k~ t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) Mliu B 09a - DN (Ban hanh theo Thong tirs /TT-BTC ngay cita B9 Tai chfnh) 2. CO' so' I~p bao cao tai chinh (a) Tuyen b& v~ tuan thu Ba.o cao tai chinh rieng gili'a nien d('> duq'c J ~ p theo cac Chuftn m1,rc K8 toan Vi ~t Nam, Ch8 d('> K8 toan Doanh n g hi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan d8n vi~c J ~ p va trlnh bay bao cao tai chinh gili'a nien d('>. T6ng cong ty cling l ~p va phat hanh rieng re bao cao tai chfnh hq'p nh t gili'a nien d('>. D8 c6 thong tin dfty du v~ tinh hlnh tai chfnh hq'p nh t, k8t qua h o~t d('>ng kinh doanh va Juu chuy8n ti~n t~ hq'p nh t gifra nien d('> cua T6ng cong ty, bao cao tai chfnh rieng gifra nien d('> nay d n dtrq'c d9c cung v6i bao cao tai chfnh hq'p nh t gifra nien d('> cua T6ng cong ty. (b) Co so' do lrrong Bao cao tai chfnh rieng gifra nien d('>, tru bad cao Juu chuy~n ti n t~ rieng, duqc l~p tren ca s& d6n tich theo nguyen t~c gia g6c. Bao cao luu chuy8n ti n t~ rieng du9 c l~p theo plnro-ng phap gian ti ~p. (c) Ky k~ toan nam Ky k~ toan nam cua T6ng cong ty tu ngay I thang 1 d~n ngay 3 I thang 12. ( d) Do n vj ti~n t~ k~ toan Dan vi ti n t~ k~ toan cua T6ng cong ty la D6ng Vi~t Nam (""), cfing la ao'n vi ti n t~ duqc sti di,mg cho m1,1c dfch l ~ p va trlnh bay bao cao tai chinh rieng gifra nien d('>. 3. Tom t~t nhfi'ng chinh sach k~ toan chii y~u Sau day la nhfrng chfnh sach k~ toan chu y~u du 9 c T6ng cong ty ap d1,1ng trong v i ~c l ~p bao cao tai chi nh rieng gifra nien d('> nay. Nhu ng chfnh sach k~ toan du'q'c T6ng cong ty ap d1,111g trong vi~c l ~p bao cao tai chinh rieng gifra nien d('> nay nh t quan v6i cac chfnh sach k~ toan ap di,mg trong vi~c l ~ p bao cao tai chfnh rieng nam gftn nh t. II - ~ (a) Cac giao djch b~ng ngo~i t~ Cac giao dich b~ng cac do'n vi ti n khac trong ky duqc quy d6i sang theo ty gia x p xi v6i cy gia thi,rc t~ t~i ngay giao dich. Cac khoan m1,1c tai san va nq phai tra c6 g6c b~ng dcrn vi ti ~ n t~ khac du9 c quy d6i sang theo cy gia mua chuy~n khoan (d6i vai cac khoan m1,1c tai san) ho~c cy gia ban chuy8n khoan (d6i vai cac khoan m1,1c n9 phai tra) cua ngan hang tlmo'ng nwi no'i T6ng cong ty thucmg xuyen c6 giao dich t~i ngay k~t thuc ky k~ toan. ~~t ca cac k~ oan chenh l ~c h ty gia h6i doai dtl'q'c ghi nh ~ n VaO bao Cao k~t qua h o~ t d('>ng kinh doanh rieng. P'I 12

14 (b) TAng cong ty May 10- Cong ty ca phi n Thuyit minh bao cao tai chinh rieng gifra nien d(} cho ky sau thang kit thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (tiip theo) Mftu B09a-DN (Ban hi:jnh theo Thong tu s /TT-BTC ngay cua B9 Tai chfnh) Ti~n va cac khoan tmmg du O'ng ti~n TiSn bao gbm tisn m~t va tisn gui ngan hang khong ky h?n. Cac khoan tu O'ng duo'l1g tisn la cac khoan d u tu n g~ n Iwn c6 tinh thanh khoan cao, c6 th ~ d ~ dang chuy~n d6i thanh m9t lm;mg tisn xac djnh, khong c6 nhisu rui ro vs thay d6i gia tri va du9 c Slr dl)ng cho tnl)c dich dap t'.rng cac cam k t chi tisn ng~n Iwn ho'n la cho ml)c dich d u tu hay la cite ml)c dfch khac. (c) (i) (ii) (d) Cac khoan diu tu' Dau tu n&m giu ilin ngiiy tlao lupi E>Au tu n ~m gifr d8n ngay dao h?n la cac khoan d u tu ma Ban T6ng Giam d6c cua T6ng cong ty dt,r djnh va c6 kha nang n ~m gifr d n ngay dao Iwn. E>Au tu n ~m gifr d8n ngay dao h?n gbm tisn gt'.ri ngan hang c6 ky lwn tren 3 thang. Cac khoan d u tu nay duqc ghi nh~n theo gia g6c tru di dµ phong phai thu kh6 doi. Dau tu vao cong ry con Cho tnl)c dich cua bao cao tai chlnh rieng gifra nien dq nay, cac khoan d u tu vao cong ty con duvc ghi nh ~n ban d u theo gia g6c bao gbm gia mua va cite chi phi mua c6 lien quan trt,rc ti p. Sau ghi nh ~ n ban dau, cac khoan dau tu nay duqc xac dinh theo gia g6c tru di dt,r phong giam gia khoan dau tu. DI! phong giam gia dau tu duqc l ~p khi do'n vi nh ~ n dau tu phat sinh 16, ngo?i tru tnrcmg hqp khoan 16 d6 da n ~m trong dt,r ki8n cua T6ng Cong ty khi quy8t djnh d u tu. 0µ phong giam gia aau tu duqc hoan nh ~p khi do'n vi nh ~n dau tu sau d6 t?o ra lqi nhu ~ n ds bu tru cho cac khoan 16 da duqc l ~p dt,r phong tru6c kia. Khoan dt,r phong chi duqc hoan nh ~ p trong ph?m vi sao cho gia tri ghi s6 cua khoan dau tu khong VUQt qua gia tri ghi s6 cua chung kj1i gia dinh khong c6 khoan dt,r phong nao da dugc ghi nh ~n. Cac khoan phai thu Cac khoan phai thu khach hang va cite khoan phai thu khac dugc phan anh theo gia g6c tru- di dlt phong phai thu kh6 doi. o... Al ft (e) Hangt6n kho Hang tbn kho duqc phan anh theo gia th p ho'n gifra gia g6c va gia tri thuan c6 ths th1jc hi ~n duqc. Gia g6c duqc tinh theo phuo'ng phap binh quan gia quysn va bao gbm t t ca cac chi phi phat sinh ds co duqc hang tbn kho a dia dism va tr?ng thai hi~n t?i. E>6 i vai thanh ph m va chi phi san xu t kinh doanh d& dang, gia g6c bao gbm nguyen v~t li ~ u, chi phi nhan cong trt,rc ti p va cac chi phi san x u ~t chung duqc phan b6. Gia tri thu n c6 th ~ tht,rc hi ~n duqc uac tlnh dl,fa vao gia ban cua hang tbn kho tru di cac khoan chi phi u6c tinh d~ hoan thanh san ph m va cite chi phi ban hang t1vc ti8p. Tilng cilng ty Ap d ng phucmg phap ko khai thuonw yon d~ hach toon hang ti\n kho. 13

15 (f) (i) (ii) TAng ding ty May 10- Cong ty ca phin Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng giii'a nien dq cho ky sau thang k~t thuc _ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) M~uB 09a-DN (Ban hanh theo Thong tu s / TT-BTC ngay cua B9 Tai ch fnh) Tai san c6 djnh hii'u hinh Nguyen gia Tai san c6 djnh hci'u hinh OU'Q'C th8 hi ~ n theo nguyen gia trlr di gia tri hao luy ks. Nguyen gia tai san c6 djnh hfru hlnh bao g6m gia mua, thus nh ~p kh u, cac lo~i thus mua hang kh6ng hoan l ~ i va chi phi lien quan tnrc tisp a dua tai san dsn vi trf va tr~ng thai ho~t d()ng cho m1,1c dich Slr d1,1ng da dl,l' kisn. Cac chi phi phat sinh sau khi tai san c6 djnh hfru hlnh da dua vao ho ~t d()ng nlnr chi phi sua chfra, bao du5'ng va d~i tu duqc ghi nh ~ n vao bao cao kst qua ho~t d(mg kinh doanh rieng trong ky ma chi phi phat sinh. Trong cac truang hqp c6 th cht'.rng minh m()t each ro rang r~ n g cac khoan chi phi nay lam tang lqi ich kinh ts trong tuang lai dl,l' tinh thu OlfQ'C tu v i ~c SU d1,1ng tai san c6 dinh hiiu hlnh VlJ'qt tren mtrc ho~t d()ng tieu chuan theo nhli danh gia ban aau, thl cac chi phi nay OlfQ'C v6n h6a nlnr m9t khoan nguyen gia tang them cua tai san c6 dinh hiiu hinh. Khim hao Kh u hao duqc tinh theo plnrang phap duang thling dl,l'a tren thai gian hfru d~mg u6'c tinh cua tai san c6 dinh hiiu hinh. T6ng c6ng ty ap d1,1ng plmang phap tinh kh u hao nhanh a6i v6'i m()t s6 thist bi quan ly, may m6c va thist bi va. phua ng ti~n v~ n chuy n. Thai gian hfru d1,1ng u6'c tinh nhu sau: \ nha cfra, v~t kisn true may m6c va thist bi phuang t i ~n v~ n chuy n thist bi quan ly 5-25 nam 2-7 nam 3-10 nam 1,5-5 nam (g) (i) (ii) (iii) Tai san c6 djnh vo hinh Pltfin mjm may vi tinh Gia mua cua phan m m may vi tinh m6'i ma phan m m nay kj16ng phai la m()t b9 ph~n g~ n kst v6'i ph n cu ng c6 lien quan thi du9 c v6n h6a va h ~ch toan nhu tai san c6 dinh v6 hlnh. Ph n may vi tinh duqc tinh kh u hao theo phuung phap dua ng thiing trong vong 3 nam. Cong ngltf sii.n xuiit veston Gia mua c6ng n gh ~ san xu t veston du9 c v6n h6a va h ~c h toan nhu tai san c6 dinh v6 hinh. Cong n gh ~ san xu t veston OUQ'C kh u hao theo phuo'l1g phap duo ng thiing trong vong 42 thang. Tiii sii.n ca djnlt VO hinlt kltac Gia mua tai san c6 dinh v6 hlnh khac la phim tai li ~ u lich sfr 70 nam May 1 O duqc v6n h6a va h~ch toan nhu tai san c6 dinh v6 hlnh. Tai san nay dtiqc khfru hao theo phuang phap duo ng thiing trong vong 36 thang. r ' (h) Xay d1;1 ng co ban do' dang Xay d1,1 11g ca ban d(y dang phan anh cac khoan chi phi xay d~rn g va may m6c chua du9 c l10an thanh ho ~c chua l ~p d~t X?ng. T6 1:~ c6ng ty kh6ng tinh kh u hao cho xay dl,l'ng CO' ban dcy dang trong qua trlnh xay dl,l'ng va lap d~t. ~vi 14

16 (i) (i) (ii) (iii) TAng ding ty May 10 - Cong ty ca ph n Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng giii'a nien d(} cho ky sau thang k ~ t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) M~u B 09a-DN (Ban hanh theo Thong tu s / IT-BTC ngay cua B9 Tai chinh) Chi phi tra tru o c dai h~n Cong C!l va d!ing C!l Cong Cl,I va d1,1ng Cl,I bao g6m cac tai san T6ng cong ty n ~m gifr ds sfr d1,1ng trong qua trlnh h o~t dong kinh doanh binh thlicrng, v6'i nguyen gia cua m6i tai san thfip ho'n 30 tri~u va do d6 khong du di~u ki~n ghi nh?n la tai san cb dinh. Nguyen gia cua cong Cl,I va d1,1ng Cl,I dl!q'c phan b6 theo phu O'ng phap dl!crng thing trong thai gian tu 18 thang dsn 24 thang. Chi phi tlzue tra tru o c Chi phi thue tra trn6'c dl!qc ghi nh~n theo nguyen gia va phan b6 vao kst qua kinh doanh rieng d1ja tren thai Iwn cua hqp d6ng tlrne. Chi phi tra tru o c klui.c Chi phi tra trn6 c khac bao g6m cac chi phi nlm chi phi sfra chfra va chi phi nang d p, dl!qc ghi nh~n theo nguyen gia va phan b6 vao kst qua kinh doanh rieng trong vong 18 thang dsn 36 thang. (j) Phai tra ngll'iri ban va phai tra khac Cac khoan phai tra ngu'o i ban va khoan phai tra khac ths hi ~n theo gia gbc. (k) I. A '- Von co phan ca phii u phb thong c6 phisu ph6 thong dl!qc ghi nh?n theo m ~ nh gia. Chi phi phat sinh lien quan tn,rc tisp dsn v i ~c phat hanh c6 phisu, trtr di anh lmcrng thus, dl!qc ghi giam vao th ~ng dl! vbn c6 ph n. (I) Thu ~ ThuS thu nh?p doanh n g hi ~p tinh tren lqi nhu?n ct'.1a ky ks toan bao g6m thus thu nh ~p hi ~ n hanh va thus thu nh?p hoan l ~ i. ThuS thu nh?p doanh n ghi ~p du'qc ghi nh?n trong bao cao kst qua ho ~t dong kinh doanh rieng n go~ i tru trna ng hqp c6 cac khoan thus thu nh?p lien quan dsn cac khoan m1,1c dl!qc ghi nh?n thing vao vf>n chu SO hfru, thl khi d6 cac khoan thus thu nh?p nay cling dl!q'c ghi nh?n thing vao vbn chu so hfru. ThuS thu nh?p hi~n hanh la khoan thus di! kisn phai nop d1ja tren thu nh?p chiu thus trong ky, st'.r d~mg cac mt'.rc thus sufit c6 hi ~ u 11,l'c t~ i ngay kst thuc ky ks toan, va cac khoan di~u chinh thus phai nop lien quan dsn nhfrng ky trn6'c. ThuS thu nh?p hoan l ~ i dl!qc tinh theo phu'o'ng phap bang can dbi ks toan cho cac chenh l ~c h t~m tho i gifra gia tri ghi sf> cho m1,1c dich bao cao tai chinh va gia tri st'.r d1,1ng cho m1,1c dich tinh thus cua cac khoan 1111,lC tai san va nq phai tra. Gia tri Ctla thu thu nh?p hoan l ~ i du9 c ghi nh ~ n d1,1 a tren each thfrc d~r kisn ~hu 1~ 6 i h o~c thanh toan gia tri ghi s6 cua cac khoan,mvc tai san, va nq ~ 1~;i tra SU' d1,1ng cac mt'.rc tlrne suat c6 hi ~ u l1,1 c ho~c co ban c6 hi ~ u l~rc t~ i ngay ket thuc ky ke toan. P1 \ :1 I y ~ 15

17 TAng cong ty May 10-Cong ty ca ph~n Thu y ~t minh bao cao tai chinh rieng giii'a nien d() cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) M~uB 09a-DN (Ban hanh theo Thong tus /TT-BTC ngay cua B<) Tai chfnh) Tai san thus thu n h ~ p hoan l~i chi du qc ghi nh ~ n trong ph~m vi ch~c c h~n c6 du l9 i nhu ~ n tinh thus trong tu O'l1g lai ds tai san thus thu nh ~ p nay c6 ths su d1,1ng duqc. Tai san thus thu nh ~ p hoan l ~ i duqc ghi giam trong ph~m vi khong con c h ~c ch~n la cac lqi ich VS thus li en quan nay Se Sll' d1,111g dtiq'c. (m) (i) Doanh thu va thu nh~p khac Doanh tltu ban hang Doanh thu ban hang duqc ghi nh ~ n trong bao cao kst qua h o~t d(mg kinh doanh rieng khi ph n 16n rl'.1i ro va lqi ich g~n lisn v6'i quysn s& hfru san ph m ho~c hang h6a duqc chuy~ n giao cho ngucri mua. Doanh thu khong duqc ghi nh~n nsu nhu c6 nh frng ysu t6 khong ch~ c ch ~ n trqng ysu lien quan t6'i kha nang thu h6i cac khoan phai thu h o~c lien quan t6 i kha nang hang ban bi tra l ~ i. Doanh thu hang ban duqc ghi nh ~ n theo s6 thu n sau khi da tru di s6 chist kh u giam gia ghi tren h6a don ban hang. (ii) Doanh thu cung clip djch v~ Doan,h thu cung dp dich v1,1 duqc ghi nh ~ n tron$ bao cao kst qua ho~t d9ng kinh doanh rieng theo ty I ~ phan tram hoan thanh cua giao dich. Ty I ~ phan tram hoan thanh cong vi ~c duqc danh gia d1,1 a tren khao sat cac cong vi ~c da duqc tlwc hi ~ n. Doanh thu khong du 9 c ghi nh ~ n nsu nhu c6 nhfrng ysu t6 khong c h ~c ch~n tr9ng ysu lien quan t&i kha nang thu h6i cac khoan phai thu. (iii) (iv) Doanh thu tit djc/1 v~ gia cong Doanh thu cung d p dich Vl) gia cong dtiq'c ghi nh ~ n trong bao cao kst qua h o~t d9ng kinh doanh rieng khi hang hoa duqc gia cong xong va duqc ngucri mua ch p nh ~n. Doanh thu khong duqc ghi nh ~ n nsu nlm c6 nhfrng ysu t6 trqng ysu khong ch ~c ch ~ n lien quan t6'i kha nang thu h6i cac khoan phai thu. Thu 11/zijp til' tijn /iii Thu nh ~ p tu tisn lai duqc ghi nh ~n theo cy I ~ tuang (mg v6'i thcri gian dtja tren s6 du g6c va lai su t ap d1,1ng. (n) Cac khoan thanh toan thue ho~t d()ng Cac khoan thanh toan time h o~t d9ng du 9 c ghi nh ~n trong bao cao kst qua h o~ t dqng kinh doanh rieng theo phua ng phap du crng th ~ n g d~ra vao thcri h ~ n cua hqp d6ng thue. Cac khoan hoa h6ng di time duqc ghi nh ~ n trong bao cao kst qua h o~t d9ng kinh doanh rieng nhu la m9t b9 ph ~ n hqp thanh cua t6ng chi ph i thue (nsu co). (o) Chi phi di vay Chi phi di vay duqc g!1i nh ~ n la chi phi trong ky khi chi phi nay phat sinh, n $o~ i tru t~ucrn g hqp chi phi di vay lien quan den cac khoan vay cho m1,1c dich hlnh thanh tai san du dieu ki ~ n von h6a chi phi di vay thi khi do chi phi di vay Se dtiq'c v6nrta Va du'q'c ghi VaO nguyen gia cac tai San nay. 16

18 (p) TBng cong ty May 10 - Cong ty ca ph n Thuy~t minh bao cao tai chinh ricng gifi'a nicn d() cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) M~u B 09a-DN (Ban hanh theo Thong tu s /TT-BTC ngay cita B9 Tai chinh) Cac ben lien quan Cac ben du9 c co i la ben lien quan cua TcSng cong ty nsu m9t ben c6 kha nang, t1vc tisp ho?c gian tisp, kism soat ben kia ho?c gay anh huo ng dang ks t6'i ben kia trong vi~c ra cac quyst dinh tai chinh va ho~t d9ng, ho?c khi TcSng cong ty va ben kia cling chiu Slf kism soat chung ho?c anh lmo'ng dang ks chung. Cac ben lien quan c6 ths la cac cong ty ho?c cac ca nhan, bao g6m ca cac thanh vien gia dinh than c?n cua cac ca nhan du'q'c coi la lien quan. Cac cong ty lien quan ds c?p t6'i cong ty con cua TcSng cong ty, T?p doan D~t may Vi~t Nam va cac cong ty con va cong ty lien kst cua T?p doan D~t may Vi~t Nam. 4. Tinh tho'i V\l cua cac ho~t d9ng kinh doanh TcSng cong ty khong c6 ho~t d9ng kinh doanh nao c6 tinh tho i Yl,J c6 ths anh huo ng dsn kst qua ho~t d9ng kinh doanh cua TcSng cong ty trong ky sau thang kst thuc ngay 30 thang 6 nam Cac thay d&i trong u6 c tinh k~ toan T6ng cong ty khong c6 cac thay d6i tr9ng ysu trong u6'c tinh ks toan so v6'i cac u6'c tinh ks toan da th1,rc hi ~n trong nam gan nhk 6. Cac khoan mvc bfit thuo'ng T6ng cong ty khong c6 cac khoan m1,1c bih thuang c6 ths anh huo'ng dsn bao cao tai chinh rieng giu a nien d9 cua T6ng cong ty trong ky sau thang kst thuc ngay 30 thang 6 nam Cac thay d&i trong CO' c~u cua TAng cong ty Khong c6 thay dcsi trong CO' du cua T6ng cong ty trong ky sau thang kst thuc ngay 30 thang 6 nam Ti~n va cac khoan tu O'ng duo'ng ti~n TiSn m?t TiSn gtl'i ngan hang Cac khoan tu'o'ng duang tisn 30/6/

19 TBng cong ty May 10 - Cong ty ca ph n Thuy ~t minh bao cao tai chinh rieng giti'a nien d(> cho ky sau thang k~ t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) M~ u B09a - DN (Ban himh theo Thong tu s /IT-BTC ngay cua B(J Tai chinh) 9. Cac khoan ctau trr tai chinh (a) B u tll' n~m giii' d~n ngay dao h:_tn Dfru tu' n ~m gili' dsn ngay dao h~n la cac khoan ti ~ n gt'.ri ngan hang c6 ky Iwn tren 3 thang. Gia tri hqp ly cua d~ u tu' n ~m gili' dsn ngay dao Iwn dugc xac d!nh b ~n g gia tri ghi s6 do tfnh ch t n g~n h ~n cua cac khoan dfru tu nay. Gia tri hqp ly cua cac cong q.1 nay duqc xac djnh chi nh ~m m1,1c dich thuyst minh thong tin. (b) B u tll' g6p vfin vao cong ty con 30/6/2017 va 1/1/2017 Dja chi % sfr hfru va bi ~ u quy~t Gia g6c Cong ty TNHH May Phu >6ng Ha N<)i, Vi ~t Nam 60,97% Phai thu cua khach hang (a) Phai thu cua khach hang chi ti ~t theo khach hang Ion 30/6/2017 1/1/2017 Asmara International Limited Li & Fung Trading Limited Brandtex A/C Oktava Hong Kong Limited Cac khach hang khac (b) Phai thu cua khach hang phan lo:_ti theo ky h:_tn thanh toan 30/6/2017 1/1/2017 Ng~ n h ~n Dai Iwn I

20 (c) TBng cong ty May 10 - Cong ty ca phftn Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng giii'a nien dq cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) M~u B 09a - DN (Ban hanh theo Thong tus /TT-BTC ngay cua B9 Tai chfnh) Phai thu ctia khach hang la cac hen lien quan 30/6/2017 1/1/2017 T~ p doan D ~t may Yi~t Nam Cong ty TNHH May Phu B6ng - cong ty con Khoan phai thu thuang m~i tu cac cong ty lien quan khong c6 dam bao, khong tinh lai va c6 thcri lwn hoan tra la 30 ngay k~ tu ngay ghi tren h6a dan. 11. (a) Phai thu khac Phai thu ngin h~n khac 30/6/2017 1/1/2017 Phai thu cua Cong ty TNHH Thi ~ u Bo tu ti ~n khach hang (mg tnr&c T~m frng cho nhan vien Phai thu khac I (b) Phai thu dai h~n khac /6/2017 1/1/2017 Phai thu ct'.1a Cong ty TNI-Il-I T hi ~u Bo tu ti ~ n khach hang (mg trn&c B~t c9c dai lwn Phai thu dai Iwn khac I 1 \ 1, }Y~{ 19

21 JI _... / ~- ' ~. \\ Tfing cong ty May 10-Cong ty c6 phan Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng gifra nien dq cho Icy sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) 12. NO'. xfiu va no. kh6 doi SB ngay qmi h:;in Gia gbc 30/6/2017 DI! phong Gia tr! co th~ thu h6i SB ngay qua h:;in Mftu B 09a-DN (Ban hctnh theo Th6ng tu s / TT-BTC ngay cua B<) Tai chinh) Gia gbc DI! phong Gia tr! co th~ thu h6i NQ' qua h:;in Cong ty TNHH MTV Tluwng m~i Vi~t Han Hu~ NguySn Glee Co Tren 3 nam ( ) nam ( ) Trang t16: Dµ phong phai thu kh6 doi - ng~n h~n ( ) ( ),( 20

22 Tang cong ty May 10 - Cong ty ca ph~n Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng giii'a nien d(} cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) Mfiu B 09a - DN (Ban hanh theo Thong tu s /TT-BTC ngay cua Br) Tai chfnh) 13. Hang t8n kho Hang mua dang di tren d1iang Nguyen v~t li ~u Cong Cl) va dpng Cl) Ch i phi san xu~t kinh doanh do dang Thanh ph m Hang h6a Hang gui di ban 30/6/2017 1/1/2017 Gia g6c Dy phong Gia g6c DI! phong I ( ) ( I) I I ( ) ( ) Trong hang t6n kho t~ i ngay 30 thang 6 nam 2017 c tri~u thanh ph m (1 /1/20 17: tri~u ) dl.j'q"c ghi n h ~n theo gia tri thuan c6 ths tlwc h i~n dl.j'q"c. )J1 :~ 2 1

23 ,,.;,." I ~ ;;;, 2 I ~ II TBng cong ty May 10 - Cong ty ca phan Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng giii'a nien d{) cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 ( ti~p theo) M~uB 09a-DN (Ban hanh theo Thong tu s /TT-BTC ngay cua Br) Tai chfnh) 14. Tai san cb djnh hfru hinh Nha cfra, v~t ki~n triic May moc va th i ~t bi Nguyen gia s6 dtr d~u ky Tang trong ky C hu y~ n tu xay dvng co- ban do dang (ThuySt minh 16) Thanh ly ( ) ( ) PhtrO'ng ti~ n v~n chuy~n bi Thi~t qu:in ly TBng c9ng ( ) ( ) s6 du cu6i ky Gia tr! hao mon liiy k~ s6 dtr d~ u ky Kh ~ u hao trong icy Thanh ly ( ) ( ) ( ) ( ) s6 du cu6i ky Gia tr! con l:;ti s6 dtr d~u ky s6 dtr cu6i ky Trang tai san c6 djnh huu hinh t~ i ( 1/ : tri ~ u ). ngay 30 thang 6 nam 2017 c6 cac tai san c6 nguyen gia O tr i ~ u da kh ~u hao hst nlm ng vfrn dang dugc su d1,mg T~ i ngay 30 thang 6 nam 2017 tai san c6 dinh huu hinh c6 gia tri con ll;li la tr i~ u (1 / : tr i ~u ) duqc t h ~ chfrp tl;li ngan hang ds bao dam cho cac khoan vay cua T6ng cong ty (ThuySt minh 2l(b)). }{ 22

24 Tang cong ty May 10 - Cong ty ca ph n Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng giii'a nien d() cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) 15. Tai san ca d!nh VO hinh Nguyen gia s6 du dfiu ky Tang trong ky ' " Phan mem may vi tinh Cong ngh~ san xu~t veston M~uB 09a-DN (Ban hanh theo Thang tu s /TT-BTC ngay cita B<) Tai chinh) Tai san c6 d!nh vo hinh khac TBng c9ng s6 du cu6i ky Gia trj hao mon liiy k~ s6 du dfiu ky Kh~u hao trong ky s6 du cu6i ky Gia tr! con l~i s6 du dfiu ky s6 du cu6i ky Trang tai san c6 dinh vo hinh c6 cac tai san v&i nguyen gia tri ~ u da dugc kh~u hao h ~t ~ i nhung v~n dang dugc su d1,mg..>i ngay 30 thang 6 nam 2017 (1 /1/2017: tr i ~u ), 23

25 Tang cong ty May 10 - Cong ty ca phan Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng giii'a nien d{) cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) M~u B09a-DN (Ban hanh theo Thong tu s /TT-BTC ngay cita B9 Tai chfnh) 16. Xay d\fng co ban do' dang Ky sau thang k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 Chua soat xet s6 du d u ky Tang trong ky ChuySn sang tai san c6 dinh hfru hlnh (Thu y~t minh 14) Chuy8n sang chi phi tra truac dai lwn (Thuy~t minh 17) ( ) ( ) ( ) ( ) s6 du cu6i ky Cac cong trlnh xay d1,mg ca band& dang 16'n nhu sau: Dt,r an cai t~o trung tam trung bay va g i6'i thi ~ u san pham Nha a can b() cong nhan vien Xay dtjng 3 c t'.ra hang t~m t~i T6ng cong ty 30/6/ / Chi phi tra trrr6'c dai h~n Cong ct.t Chi phi thue Chi phi va dt.tng Cl.J tra truo c tra tnr6'c khac s6 du d u ky Tang trong ky Chuy8n tt'.r xay dt,rng ca ban d& dang (Thuy~t minh 16) Phan b6 trong ky ( ) ( ) ( ) Tang d}ng ( ) s6 dtr cu6i ky

26 TAng cong ty May 10 - Cong ty ca ph n Thuy~t minh bao cao tai chinh ricng giii'a nicn dq cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 ( ti~p theo) M~u B 09a-DN (Ban hanh theo Thong tu s / 1T-BTC ngay cita B<) Tai chfnh) 18. Phai tra ngll'cti ban (a) Phai tra ngu O'i ban chi ti~t theo nha cung dp Io n Gia gbc va sb co kha niing tra DQ' 30/6/ Collins Limited Cong ty TNHH G.M.I Levertex Limited Cac nha cung d p khac I I. 732 (b) Phai tra ngll'iri ban chi ti~t theo ky h~n thanh toan Gia gbc va sb co kha nang tra DQ' 30/6/ Ng~n h ~ n Dai h~n (c) Phai tra ngll'o'i ban la cac ben lien quan Gia gbc va sb co kha niing tra DQ' 30/6/ Cong ty TNHH May Phu D6ng - Cong ty con T?p doan D~t may Vi~t Nam / ' ( Khoan phai tra th1iang m ~ i d6i v&i cac cong ty lien quan khong dli~f dam bao, khong chiu lai va phai tra trong vong tu 30 ct~n 120 ngay k~ tu ngay ghi tren 110a ctan. p1 25

27 TBng cong ty May 10 - Cong ty c6 phhn Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng giii a nien de} cho ky sau thang k~t thtic ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) M~uB 09a-DN (Ban hanh theo Thong tus /TT-BTC ngay cua B(J Tai chinh) 19. Thu~ va cac khoan phai n()p Nha nu 6'c SB phai n()p SB da n()p 111/2017 trong ky trong ky 30/6/2017 gia tri gia tang ( ) thu nh~p doanh nghi~p ( ) Thus thu nh~p ca nhan ( ) xui1t nh~p kh u ( ) TiSn tlrne ai1t ( ) Cac lo~i khac ( ) ( ) Phai tra khac (a) Phai tra ng~n h~n khac Phai trii phat hanh c6 phisu (*) Kinh phi cong doan Bao hi~m xii h9i va bao hi~m y ts c6 t(rc phai tra Khac 30/6/ (*) Bay la khoan tisn thu du9 c tu d9t chao ban c6 phisu ra cong cln'.mg duqc HC)i a6ng Quan tri T6ng cong ty phe duy~t ngay 23 thang 12 nam T~ i ngay 31 thang 12 nam 2016, bao cao kst qua d9t chao bari c6 phisu dang cho- Uy ban Ch(mg khoan Nha nu6'c phe duy~t ch p thu~n va do ao s6 tisn thu au9 c au9 c ghi nh~n vao tai khoan phai tra ng~n twn khac theo lmo-ng dfin ctta Uy ban Chtmg khoan Nha mr6'c va V~t ChS d9 KS toan va Ki~m toan, B9 Tai chlnh. Trong ky, T6ng cong ty da ghi nh~n khoan tisn nay vao V 6n c6 phfin sau khi c6 s~r ch p thu~n cua Uy ban Chlt'ng khoan Nha mr6'c ngay 3 thang 1 nam ). ' < 26

28 (b) TBng cong ty May 10 - Cong ty ca ph n Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng giii'a nicn d(> cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) M~ u B 09a-DN (Ban hanh theo Thong tu s / TI'-BTC ngay cita B<) Tai chfnh) Phai tra dai h~n khac 30/6/2017 1/1/2017 D~t c9c dai h ~ n Quy khen thucmg, phuc lgi dai h ~n l I I Vay (a) Vay ngiin h~n 1/1/2017 Gia tr! ghi sb Tang Giam 30/6/2017 Gia tr! ghi sb Vay ng~ n h ~ n Vay dai lwn d~n h~n tra ( ) ( ) 3 I ( ) Ban T6ng Giam d6c T6ng cong ty danh gia T6ng cong ty c6 kha nang thanh toan toan b9 cac khoan vay nay khi dsn h ~ n. DiSu khoan va disu k i ~n cua cac khoan vay n g~n h~n hi~n con s6 du nhtr sau: Lo~i ti~n 30/6/2017 1/1/2017 Khoan vay ngan hang USO Cac khoan vay ng~ n lw n tu ngan hang khong duqc dam bao b~ n g tai san. Lai cho vay duqc xac dinh trong ttl'ng hgp d6ng tin d\.lng C\J th ~ theo ch ~ d9 lai su t cua ngan lffg trong ttl'ng thai ky. 27

29 (b) TBng cong ty May 10 - Cong ty ca ph n Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng giii'a nien dq cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) M ub 09a-DN (Ban hanh theo Thong tu s / TT-BTC ngay cua B9 Tai chfnh) Vay dai h~n DiSu khoan va disu ki~n cua cac khoan vay dai h ~ n hi~n con s6 dtr nhtr sau: Lo~i Nam 30/6/ ti~n dao h~n Vay ttr UBND Tinh Quang Blnh Khoan vay ngan hang Khoan vay ngan hang USO Vay ca nhan Khoan dsn h~n tra trong vong 12 thang ( ) ( ) Khoan dsn h~n tra sau 12 thang I Khoan vay ttr UBND Tinh Quang Blnh khong dugc dam bao va khong chiu lai. Cac khoan vay ngan hang c6 lai cho vay dtrgc xac dinh trong tung hgp d6ng tin d1,1ng c1,1 th~ theo chs d9 lai suat cua ngan hang trong tung thai ky. Cac khoan vay nay dtrgc dam bao b~ng tai san dam bao c6 gia tri ghi s6 la tri~u t~i ngay 30 thang 6 nam 2017 (1/1 /2017: tri~u ) (ThuySt minh 14). 22. Quy khen thll'o'ng, phuc Iq i Quy nay dtrq"c trich l~p tu lgi nhu~n Chua phan ph6i theo SIJ phe duy~t Cua f)~j hqi dfing C6 dong CUa T6ng cong ty. Quy dugc Slr d1,1ng d~ ch i tra cac khoan khen thtr611g, phuc lgi cho cac nhan vien cua T6ng cong ty theo chfnh sach khen thtro ng, phuc lgi ct'.1a T6ng cong ty. BiSn d9ng cua quy khen tlmo ng, phuc lgi trong ky nhu sau: Ky sau thang k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 Chtra soat xet s6 du d u ky Trich l ~p trong ky Tang khac Sti d1,1ng trong ky ( ) ( ) s6 dtr cu6i ky

30 TBng cong ty May 10 - Cong ty cb ph n Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng gifra nien d(} cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 ( ti~p theo) Mftu B 09a - DN (Ban hanh theo Thong tirs / TT-BTC ngay cua B9 Tai chfnh) 23. Thay dbi vbn chu s& hfru van ca phiin Th~ng du J. ' von co phan Quy diiu tu Lqi nhu~n sau thu ~ phat tri ~ n chua phan phbi TBng CQng sa dtr t~i ngay 1thang1 nam L9i nhu~n thuftn trong ky - chtra soat xet - - Phan b6 vao cac quy - - Trich quy khen tlrno11g, phuc l9i - - c6 tt'.rc (ThuySt minh 25) ( ) - ( ) ( ) - ( ) ( ) sa dtr t~i ngay 30 thang 6 nam chua soat xet I I sa du t~i ngay 1 thang 1 niim 2017 I Phat hanh c6 phisu LQ'i nhu~ n thuftn trong ky - - Phan b6 vao cac quy - - Trich quy khen thu6'ng, phuc lgi - - c6 tt'.rc (ThuySt minh 25) (6. I ) - ( ) ( ) - ( ) ( ) sa du t~i ngay 30 thang 6 nam 2017 ~i I I... / ~.. '\. -...,, u

31 Tfing cong ty May 10 - Cong ty cfi phin Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng gifra nien dq cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) Miiu B 09a - DN (Ban hanh theo Thong tu s /TT-BTC ngay cita B(J Tai chfnh) 24. van c8 phin V 6n c6 ph n duqc duy~t va da phat hanh cua T6ng cong ty la: 30/6/2017 1/1/2017 s6 ca phi~u s6 ca phi~ u VBn ca phan dtrq'c duy~t I I v6n ca phan da phat hanh c6 phieu ph6 thong s6 ca phi~u dang ltru hanh c6 phieu ph6 thong I I C6 phieu ph6 thong c6 m~nh gia la Mlii c6 phi~u ph6 thong tuang (mg v&i m<)t phi~u bi~u quyst t~i cac CUQC hqp c6 dong ct'.ta T6ng cong ty. Cac c6 dong duqc nh~n c6 tt'.rc ma T6ng cong ty cong b6 vao tirng thai di~m. T t ca c6 phisu ph6 thong d~u c6 th(r tµ uu tien nhu nhau d6i v&i tai san con l~i cua T6ng cong ty. Bi~n d<)ng v6n c6 phc1n trong ky nlm sau:.. -) s6 du ctc1u ky c6 phieu phat hanh trong ky Ky sau thang k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 SB ca phi~u SB ca phi~u Chtra soat xet ( ii ' I... s6 du cu6i ky I ca tfrc Ngay 4 thang 5 nam 2017, D~i h<)i dbng C6 dong T6ng cong ty da thong qua plnmng an chia c6 tt'.rc cha nam 2016 v6 i s6 tisn la 27 cy (Ky sau thang k~t tht'.tc ngay 30 thang 6 nam 2016: 20 cy ). 26. Quy diu tu' phat tri~n Theo Nghi quyst ct'.1a D~i h<)i ct6ng C6 dong ngay 4 thang 5 nam 2017, T6ng cong ty da trich l ~p 6, 156 cy (Ky sau thang kst thltc ngay 30 thang 6 nam 2016: 5,873 cy ) tu lqi nhu~n thuc1n sa~ thus nam 20 t 6 vao Quy dc1u tu phat trisn trong ph p v6n chu sa huu. Quy nay duqc thanh t ~p nham m~ic dfch mo r<)ng kinh doanh trong tuong lai. ~1 30

32 Tfing cong ty May 10 - Cong ty cfi ph~n Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng gifra nicn di) cho ky sau thang k~t thtic ngay 30 thang 6 nam 2017 ( ti~p theo) M~uB 09a-DN (Ban hanh theo Thong tirs / IT-BTC ngay cua Bo Tai chfnh) 27. Cac khoan ml}c ngoai Bang can dbi k~ toan (a) Ngo~i t~ cac lo~i 30/6/2017 1/1/2017 Nguyen t~ TU'o ng du o ng Nguyen t~ TU'O'ng du o ng Do la My ("USO") Euro ("EUR") (b) Cam k~t chi tieu vbn T~ i ngay 30 thang 6 nam 2017 T6ng cong ty c6 cac cam k6t v6n sau da du qc duy~t nlnrng chua dtrqc phan anh trong bang can a6i k6 toan rieng: 30/6/2017 1/1/2017 Da dugc duy~t nhung clrna ky k6t h9 p a6ng Da duqc duy~t va da ky k6t hqp a6ng I (c) H9 p dbng thue Cac khoan ti~n tliue t6i thisu phai tra cho cac hgp a6ng tliue h o~t d()ng khong OU'Q'C huy ngang nhtr sau: 30/6/2017 1/1/2017 Trong vong m()t nam Trong vong hai a6n nam nam Sau nam nam

33 TBng cong ty May 10 - Cong ty ca ph~n Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng gifra nien d{> cho ky sau thang k~ t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) MiuB09a-DN (Ban hanh theo Thong tus / TT-BTC ngay cua B9 Tai chfnh) 28. Doanh thu ban hang va cung c p djch V\I T6ng doanh thu th~ hi~n t6ng gia tri hang ban va dich vµ da cung d p, khong bao g6m thu ~ gia tri gia tang. Doanh thu thu ~ n bao g6m: Ky sau thang k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 Chll'a soat xet T6ng doanh thu Ban hang Cung d p dich vµ Gia cong I Tru di cac khoan giam trtr doanh thu Hang ban bi tni l ~i ( ) ( ) Doanh thu thu ~ n Doanh thu ho~t d(}ng tai chinh Ky sau thang k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 Chll'a soat xet Lai ti n gfri Lai chenh l ~c h ty gia da tlwc hi ~n Doanh thu ho ~t d()ng tai chfnh khac

34 TAng ding ty May 10 - Cong ty ca ph~n Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng giii'a nien d(} cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 ( ti~p theo) MiuB 09a-DN (Ban hanh theo Thong tu s /'IT-BTC ngay cua B(J Tai chfnh) 30. Chi phi tai chinh Ky sau thang k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 Chrra soat xet Chi phi lai vay L6 chenh l ~c h cy gia da thtjc hi ~n Chi phi tai chinh khac Chi phi ban hang Ky sau thang k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 Chrra soat xet Chi phi nhan vien Chi phi quang cao Chi phi v~n chuysn Chi phi xu t khfiu Chi phi thue ct'.ra hang Chi phi khac Chi phi quan ly doanh nghi~p Ky sau thang k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 Chtra soat xet Chi phi nhan vien Chi phi kh u hao va phan b6 Chi phi djch v~1 mua ngoai Chi phi khac I rl

35 Tfing cong ty May 10 - Cong ty cfi ph n Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng giii'a nien dq cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) M~u B 09a-DN (Ban hanh theo Thong tu s /TT-BTC ngay cua B(J Tai chfnh) 33. Thu nh~p khac Ky sau thang k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 Chtra soat xet Lqi nhu?n tu thanh ly tai san c6 dinh Thu nh?p khac Chi phi san xufit va kinh doanh theo y~u t3 Ky sau thang k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 Chtra soat xet Chi phi nguyen v?t li ~u trong chi phi san xu t Chi phi nhan vien Chi phi kh u hao va phan b6 Chi phi dich v1,1 mua ngoai Chi phi khac

36 TAng cong ty May 10 - Cong ty ca ph~n Thu y ~t minh bao cao tai chinh rieng giii'a nicn d() cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) M~uB 09a - DN (Ban hanh theo Thang tus /TT-BTC ngay cita B9 Tai chfnh) 35. Thu~ tho nh~p (a) Ghi nh~n trong bao cao k~t qua ho~t d(}ng kinh doanh ricng C hi phi thu~ hi~n hanh Ky hi ~ n hanh Ky sau thang k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 ChU'a soat xet (b) Dfii chi~u thu~ suit thl}'c t~ L. h " k'.1: t' ' h 1. Q'I n m.m e oan tru'o'c t ue Cac di~u chinh tang/(~iam) IQi!lhu~n k~ toan Chi phi khong dugc khau tru time Ky sau thang k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 Chll'a soat xet Thu nh~p chju thu ~ trong ky Thu ~ thu nh~p doanh nghi~p theo thu~ suat ctia Tang cong ty Chi phi cho lao d9ng nu ( ) ( ) Chi phi thu ~ thu nh~p doanh nghi~p hi ~ n hanh I (c) Thu~ sui t ap d\mg Theo l u ~t thu thu nh ~ p doanh n ghi ~ p hi ~n hanh, tir nam 2016, T6ng cong ty co nghia V\.) n9p Ngan sach Nha nuo c thu ~ thu nh ~ p theo mt'.rc th u~ su t 20% tren lgi nhu ~n tf nh t hu ~. T6ng cong ty dugc hm'.mg uu dai giam s6 thu thu nh ~ p tuang t'.rng v&i s6 ti ~n thtfc chi them cho lao dong nu theo quy dinh t~ i Nghi dinh s6218/201 3/NW P ngay 26 thang 12 nam 2013 cua Chinh phu. 35

37 TBng cong ty May 10- Cong ty ca phiin Thuy~t minh bao cao tai chinh rieng gifra nien dq cho ky sau thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 (ti~p theo) M~uB09a-DN (Ban hanh theo Thong tu s /TT-BTC ngay cua B9 Tai chfnh) 36. Cac giao d!ch chu y~u vo i cac ben lien quan Ngoai cac sf> du v&i ben lien quan du9 c trlnh bay t~i cac thuy~t minh khac cua bao cao tai chinh rieng giu a nien d(>, trong ky T6ng cong ty c6 cac giao dich chu y~u sau v&i cac ben lien quan: Gia tr! giao djch Ky sau thang k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 Chtra soat xet Cong ty con Cong ty TNHH May Pltu Dang Mua hang h6a va dich Y\l Ban hang h6a va dich Y\l Cong ty lien quan khac T{ip tlolm Dit May Viit Nam Ch ia c6 tl'.rc Ban hang h6a Thanh vien H{)i dilng Quan trj, Ban Di~u hanh va Ban Ki~m soat TiSn lum1g va thu&ng I Cac giao d!ch phi ti~n t~ tfr ho~t d()ng dfiu tll' Ky sau thang k~t thuc ngay 30/6/ /6/2016 Chua soat xet Mua s~m tai san c6 dinh clma thanh toan / ~ ~ NguySn Thi Thu Ha Kd Loan t6ng h9p Ph~m Bich H6ng Kd Loan truimg NguySn Thi Thanh HuySn T6ng Giam d6c 36