ÁAPÀ: PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA PÀ Áåt E ÁSÉ ÉÆÃªÉ ï PÀgÉÆà Á ªÉÊgÀ ï (PÉÆëqï-19) ÀwæPÁ ÀæPÀluÉ «±Àé ªÀÄlÖzÀ è ªÀÄvÀÄÛ gáµàö

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ÁAPÀ: PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA PÀ Áåt E ÁSÉ ÉÆÃªÉ ï PÀgÉÆà Á ªÉÊgÀ ï (PÉÆëqï-19) ÀwæPÁ ÀæPÀluÉ «±Àé ªÀÄlÖzÀ è ªÀÄvÀÄÛ gáµàö"

Bản ghi

1 ÁAPÀ: PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA PÀ Áåt E ÁSÉ ÉÆÃªÉ ï PÀgÉÆà Á ªÉÊgÀ ï (PÉÆëqï-19) ÀwæPÁ ÀæPÀluÉ «±Àé ªÀÄlÖzÀ è ªÀÄvÀÄÛ gáµàöç ªÀÄlÖzÀ è ªÀiÁ ÀªÀ À DgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ É CUÁzÀ zàäµààjuáªàäpéì PÁgÀtªÁzÀ ÉÆÃªÉ ï PÀgÉÆà Á ªÉÊgÀ ï À (PÉÆëqï-19) ÀæxÀªÀÄ À æpàgàt ÁAPÀ: gàazàä PÀ ÁðlPÀ gádåzà è ÀvÉÛAiÀiÁ ÄvÀÄ. F À æpàgàtªàå ÉAUÀ¼ÀÆjUÉDUÀ«Ä¹zÀ M â CAvÀgÁ ÖçÃAiÀÄ À æaiàiátâpà À è PÀAqÀÄ A gàävàûzé.ca AzÀ gádåzà è 4Ts (Testing, Tracing, Tracking and Treatment) ªÀðºÀuÁ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ÀÄß PÉÆëqï-19 géæãuàªà ÀÄß AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ Ä ¼À À ÁUÀÄwÛzÉ. CvÀåAvÀ ÀPÀëªÀÄ ºÁUÀÆ ÀÄ ÀfÓvÀ PÀuÁΪÀ Ä ªÀåªÀ ÉÜ ºÁUÀÆ PÁ PÁ PÉÌ À«ÁÛgÀªÁzÀ AiÉÆÃd ÉUÀ¼À gàzà É ºÁUÀÆ C ÀĵÁ À AzÀ PÀgÉÆà Á géæãuàzà ºÀgÀqÀÄ«PÉAiÀÄ ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV UÀ æ» À ÁUÀÄwÛzÉ. 1 D ÀàvÉæ ÄAzÀ qàäuàqé ºÉÆA gàäªàªàgà EA À ÀæPÀgÀtUÀ¼À ÀASÉå MlÄÖ D ÀàvÉæ ÄAzÀ qàäuàqé ºÉÆA gàäªàªàgà ÀASÉå ºÉÆ À ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ AiÀiÁVgÀĪÀ ÀASÉå ( ÁAPÀ: ÀAeÉ 05:00 jazà ÁAPÀ: , ÀAeÉ 05:00 gàªàgéué) MlÄÖ ÀQæAiÀÄ ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ (Active) PÉÆëqï -19gÀ ÀASÉå PÉÆëqï-19 ÉÆÃAQ AzÀ ªÀÄÈvÀ ÀlÖªÀgÀ EA À ÀASÉå 09 6 EA ÀªÀgÉUÉ PÉÆëqï-19 ÉÆÃAQ AzÀ ªÀÄÈvÀ ÀlÖªÀgÀ MlÄÖ ÀASÉå PÉÆëqï-19 ÉÆÃAQvÀ ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ C ÀåPÁgÀt AzÀ ªÀÄÈvÀ ÀlÖªÀgÀ ÀASÉå 04 8 PÉÆëqï-19 RavÀ ÀæPÀgÀtUÀ¼À MlÄÖ ÀASÉå L.¹.AiÀÄÄ. À è aqvéì ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ÀQæAiÀÄ ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ (Active) PÉÆëqï-19 géæãvuà¼à ÀASÉå 10 EAzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ ºÉÆ À ÀæPÀgÀtUÀ¼À ÉÊQ CAvÀgÁ ÖçÃAiÀÄ ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ EAzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ ºÉÆ À ÀæPÀgÀtUÀ¼À ÉÊQ CAvÀgÁdå ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ 116 «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ EA À MlÄÖ ÀAavÀ A «ªÀiÁ À ÁÝtzÀ è và Á ÀuÉUÉƼÀ ÀlÖ MlÄÖ ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ 138* B UÁªÀuÉAiÀÄ ègàäªà MlÄÖ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ÀæxÀªÀÄ éwãaiàä C UÁªÀuÉAiÀÄ ègàäªà MlÄÖ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ D MlÄÖ ÀjÃQë¹zÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ E ÉUÉnªï ªÀgÀ AiÀiÁzÀ MlÄÖ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ PÉÆëqï-19 RavÀªÁzÀ ( Á¹nªï) MlÄÖ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ * ÉÊfÃjAiÀiÁ AzÀ ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ «ªÀiÁ À AiÀiÁ À 84, Áå ï sáæ ì ÉÆÌ AzÀ ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ «ªÀiÁ À AiÀiÁ À Page 1 of 26

2 f ÁèªÁgÀÄ PÉÆëqï-19 gà CAQCA±ÀUÀ¼À «ªÀgÀ** PÀæªÀÄ ÀASÉå f ÉèAiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ EA À ÉÆÃAQvÀgÀÄ MlÄÖ ÉÆÃAQvÀgÀÄ EAzÀÄ qàäuàqéaiàiázàªàgà ÀASÉå MlÄÖ qàäuàqéaiàiázà ªÀgÀ ÀASÉå MlÄÖ ÀQæAiÀÄ ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀt PÉÆëqï C èzà C Àå PÁgÀtzÀ ªÀÄgÀt ÃzÀgï ¼Áîj gáªàä PÀ ÄgÀV ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ ºÁ À À gáaiàäzàægàä GqÀÄ ºÁªÉÃj «daiàä ÀÄgÀ apàìªàäuà¼àægàä zságàªáqà apàì ¼Áî ÀÄgÀ zàqët PÀ ÀßqÀ ªÀÄAqÀå GvÀÛgÀ PÀ ÀßqÀ PÉÆà ÁgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ záªàtuégé ÁUÀ PÉÆÃmÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ UÀzÀUÀ vàäªàäpàægàä ɼÀUÁ« ZÁªÀÄgÁd AiÀiÁzÀVj avàæzàäuàð PÉÆ Àà¼À PÉÆqÀUÀÄ EvÀgÉ* MlÄÖ *EvÀgÉAiÀÄÄ C Àå gádå ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÁ ÖçÃAiÀÄ ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ PÁégÉAmÉÊ ï ÀASÉå **zàváûa±àªà ÀÄß J ï.j ï.aiàää. «sáuàzéæa UÉ ÀjµÀÌj À ÁVzÉ Page 2 of 26

3 EA À «µàaiàäuà¼àä 01 ÀPÁðgÀzÀ ÀæzsÁ À PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÆ ÀzÀ Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀ ÁðlPÀ gádå «ÀvÀÄÛ ªÀðºÀt Áæ üpágàzà gádå PÁAiÀÄðPÀj À«Äw, PÀAzÁAiÀÄ E ÁSÉ EªÀgÀÄ PÀAmÉÊ ïªéäamï eéæã ï UÀ¼À ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹, gáeáåzàåavà J Áè ÀPÁðj/ ÀÄgÀ À s É GzsÁå ÀªÀ ÀUÀ¼À ÀÄß É¼ÀUÉÎ 05:00 jazà gáwæ 09:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ üaiéæ¼àué végéaiàääªà CªÀ üuà¼à ÀÄß ÀܽÃAiÀÄ ªÀĺÁ Á PÉ/ Á PÉUÀ¼ÀÄ UÀ Àr À Ä DzÉò¹gÀÄvÀÛgÉ. DzÉñÀ ÀASÉå: PÀAE 158 n.j ï.dgï 2020 ÁAPÀ: ÁAPÀ gàazàä 1)..JA.. ªÁå ÛAiÀÄ ègàäªà 31 dégà aqváì AiÀÄzÀ è MlÄÖ 192 ªÀåQÛUÀ¼À ÀÄß ºÁUÀÆ FªÀgÉUÀÆ MmÁÖgÉ ªÀåQÛUÀ½UÉ và Á ÀuÉ ÀqÉ À ÁVzÉ. 2) gáeáåzàåavà 530 dégà aqváì AiÀÄzÀ è MlÄÖ ªÀåQÛUÀ¼À ÀÄß ºÁUÀÆ FªÀgÉUÀÆ MmÁÖgÉ ªÀåQÛUÀ½UÉ và Á ÀuÉ ÀqÉ À ÁVzÉ. 3) gádåzà 114 SÁ ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ D ÀàvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ ÉÃeïUÀ¼À è MlÄÖ 2343 ªÀåQÛUÀ¼À ÀÄß ºÁUÀÆ FªÀgÉUÀÆ MmÁÖgÉ ªÀåQÛUÀ½UÉ và Á ÀuÉ ÀqÉ À ÁVzÉ. 03 géæãvuà½ué ÉÜöÊAiÀÄð vàäa ĪÀ nö À è ªÀiÁ À¹PÀ DgÉÆÃUÀåzÀ ÀA ÀQðvÀ D ÀÛ ÀªÀiÁ ÉÆÃZÀ É ÉêÉUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁ À¹PÀ DgÉÆÃUÀå «sáuàªàå ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ, ÁAPÀ À gàazàä MlÄÖ 1692 ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E èaiàäªàgéuàæ MmÁÖgÉAiÀiÁV ÀASÉåAiÀÄ ÀA ÀQðvÀ D ÀÛ ÀªÀiÁ ÉÆÃZÀ É ÉêÉUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 04 DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA PÀ Áåt ÀaªÁ AiÀÄ, ságàvà ÀPÁðgÀªÀÅ, PÉÆëqï-19gÀ PÀÄjvÀ d ÀeÁUÀÈw ªÀÄvÀÄÛ ÀjuÁªÀÄPÁj ÀAªÀºÀ ÀªÀ ÀÄß ÀæZÁj ÀĪÀ GzÉÝñÀ AzÀ ÁAPÀ gàazàä DgÉÆÃUÀå ÉÃvÀÄ JA ÀÆvÀ À ªÉÆ å ï Då ï ÀÄß qàäuàqéuéæ½¹zé. ÁªÀðd PÀgÀÄ ÀzÀj Då ï ÀÄß UÀÆUÀ ï Éèà ÉÆÖÃgï ªÀÄvÀÄÛ Då ï ÉÆÖÃgï À è (Då À ï) që ï ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî ºÀÄzÁVzÉ. 05 PÀ ÁðlPÀ gádå ÀPÁðgÀªÀÅ PÉ.J ï.dgï.j ï.j.¹. PÉfLJ ï ºÉ ïûªázï-¹nd ïì ºÉ ïû ÀªÉÃð Då ï C ÀÄß qàäuàqéuéæ½¹zé ªÀiÁ Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÉÆëqï-19 AiÀÄAvÀætPÉÌ ÀéEZÉÑ ÄAzÀ mé ªÉÄr À ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ÉÃªÉ À è À Ä AiÀÄ ÀĪÀ ªÉÊzÀåjUÉ zàægàªátâ ÀASÉå UÉ «Ä ïø PÁ ï ÃqÀ Ä CxÀªÁ À è ÉÊ ï C ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ÀPÁðgÀPÉÌ ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ Ä ªÀÄ À«ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 07 PÀgÉÆà Á UÁªÀuÉ / ªÉÆ ÉÊ ï C èpéãµà ï ÀÄß ªÀÄÆ PÀ që À ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî ºÀÄzÁVzÉ. ÀzÀj C èpéãµà ï À è PÉÆëqï-19 géæãvaiàää ÀæAiÉÆÃUÀ±Á Á sàà váa±ààpéì ªÉÆzÀ Ä 14 ªÀ À ÀæAiÀiÁt ªÀiÁrzÀ ««zs À ÀܼÀ / ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀiÁ»w sàå«gàävàûzéé. CzÀgÀ eéævéué sà ïö gé ï ÁAqÀgï D ÀàvÉæUÀ¼À ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ ÀºÁAiÀĪÁtÂUÀ¼À ÀASÉå sàå«gàävàûzé. 08 mé ªÉÄr À ï ºÁUÀÆ D ÀÛ«ÄvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ÀºÁAiÀĪÁt PÉÆëqï-19 F ªÀĺÁªÀiÁj ÀAzÀ sàðzà è ÁPïqË ï Á ÀÄwÛgÀĪÁUÀ d À ÁªÀiÁ ÀågÀ è dégà, ÉUÀr, PɪÀÄÄä, G¹gÁl véæazàgéuà¼àä PÀAqÀÄ AzÀ è zàægàªátâ PÀgÉ ªÀÄÆ PÀ ÁªÀðd PÀgÀÄ ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð À ÀqÉAiÀÄ Ä PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ AzÀ D ÀÛ«ÄvÀæ DgÉÆÃUÀå ÀºÁAiÀĪÁt AiÀÄ ÀÄß ÁægÀA ü À ÁVzÉ DgÉÆÃUÀå ÀºÁAiÀĪÁt (±ÀÄ Ì gà»và PÁ ï ÉAlgï) PÉÆëqï-19 PÀÄjvÀ PÀgÉUÀ½UÁV 210 D À ÀUÀ¼À ÀÄß «Äà À j¹zé. ÁAPÀ gàazàä 4233 PÀgÉUÀ¼À ÀÄß ¹éÃPÀj À ÁVzÉ. ÁªÀðd PÀjUÉ ªÀÄ À«: PÉÆëqï-19 ÃrvÀ zéã±àuà½azà»awgàävgàäªà CxÀªÁ ÉÆÃAQvÀ ªÀåQÛAiÀÄ zà ègàäªà AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ságàvàpéì»awgàävzà À AzÀ 14 ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ, géæãuà PÀëtUÀ¼ÀÄ EgÀ CxÀªÁ E è gà ªÀÄ ÉAiÀÄ è À ævéåãpàªávgàäªàåzàä ºÁUÀÆ ºÀwÛgÀzÀ ÀPÁðj D ÀàvÉ æué ªÀgÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CxÀªÁ D ÀÛ«ÄvÀæ DgÉÆÃUÀå ÀºÁAiÀĪÁt À UÉ PÀgɪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ Page 3 of 26

4 p ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ÀéZÀÑvÉAiÀÄ ÀÄß PÁ ÁrPÉƽî.PɪÀÄÄäªÁUÀ CxÀªÁ ¹Ã ÀĪÁUÀ PÀgÀªÀ ÀÛç / n±àæå Éà ÀgÀ ÀÄß ¼À¹, PÉÊ ÀéZÀÒUÉƽ ÀĪÀ záæªàt ( Áå méê Àgï) CxÀªÁ ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÉÆà ÀÄ ¼À¹ DUÁUÀ PÉÊUÀ¼À ÀÄß véæ¼ézàäpéæ½î ªÀÄvÀÄÛ ÁªÀiÁfPÀ ÀªÀÄƺÀ UÀÄA ÀÄ ÉÃgÀÄ«PÉAiÀÄ ÀÄß ªÀiÁqÀ ÉÃr. DgÉÆÃUÀå ÀºÁAiÀĪÁt ÀASÉå PÉÌ ºÁUÀÆ , , PÉÌ PÀgɪÀiÁr ªÀÄUÉ ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ Ä ÀªÀÄUÉ ÉgÀªÀÅ Ãr ÁªÉ ègàæ MmÁÖV PÉÆëqï-19 «gàäzàþ ºÉÆÃgÁqÉÆÃt ªÀÄ ÉAiÀÄ èaiéäã Ej, ÀÄgÀQëvÀªÁVj J è jãwaiàä ªÀiÁUÀð ÀÆaUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ À ºÉUÀ½UÁV gádå DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA PÀ Áåt E ÁSÉAiÀÄ eá vátzà è sàå«zé: PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀzÀ C üpàèvà PÉÆëqï-19 ªÀiÁ»w eá váthttps://covid19.karnataka.gov.in *********** Page 4 of 26

5 C ÀÄ AzsÀ 1 EA À UÀÄtªÀÄÄR qàäuàqéuà¼àä (181) PÀæ. ÀA f ÉèAiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ ÀæPÀgÀtzÀ ÀASÉå 01 PÀ ÄgÀV (42) 02 gáaiàäzàægàä (39) 03 AiÀiÁzÀVj (20) P-3933, P-4027, P-4030, P-4473, P-4482, P-4484, P-4866, P-4878, P-4909, P-5231, P-5232, P-5233, P-5234, P-5235, P-5236, P-5238, P-5241, P-5244, P-5246, P-5247, P-5259, P-5505, P-5697, P-5698, P-5700, P-5702, P-5703, P-5705, P-5715, P-5719, P-5725, P-5727, P-5735, P-5745, P-5758, P-5964, P-6176, P-6177, P-6191, P-6309, P-7487 & P-7490 P-2586, P-2591, P-2593, P-2595, P-2596, P-2598, P-2600, P-2601, P-2607, P-2609, P-2613, P-2617, P-2618, P-2619, P-2622, P-2624, P-2627, P-2628, P-2629, P-2635, P-2636, P-2637, P-2639, P-2641, P-2642, P-2643, P-2646, P-2939, P-3089, P-3102, P-3116, P-3131, P-3132, P-3134, P-3654, P-4123, P-4149, P-4151 & P-4175 P-1756, P-1974, P-2188, P-2479, P-2677, P-2685, P-2702, P-3061, P-3062, P-4392, P-4404, P-4409, P-4412, P-4415, P-4446, P-5062, P-5622, P-5882, P-5887 & P ²ªÀªÉÆUÀÎ (17) P-5344, P-5346, P-5347, P-5348, P-5353, P-6141, P-6142, P-6143, P-6144, 6145, P-6148, P-6149, P-6150, P-6411, P-6412, P-6414, & P ÃzÀgï (12) P-4361, P-5526, P-5530, P-5537, P-5561, P-5569, P-5911, P-5913, P-5914, P-5917, P-5918 & P zságàªáqà (10) P-5007, P-5969, P-5971, P-6253, P-6261, P-6263, P-6264, P-6265, P-6266 & P GqÀÄ (09) P-2465, P-3594, P-4225, P-4311, P-4644, P-4648, P-5681, P-5692 & P ¼Áîj (08) P-6419, P-6420, P-6454, P-6460, P-6465, P-6493, P-6494 & P «daiàä ÀÄgÀ (06) P-4600, P-4825, P-5426, P-6588, P-7066 & P záªàtuégé (05) P-6040, P-6159, P-6575, P-6576 & P zàqët PÀ ÀßqÀ (04) P-2862, P-5082, P-5777 & P PÉÆà ÁgÀ (03) P-4863, P-6170 & P ªÀÄAqÀå (03) P-3919, P-3921 & P (01) P ZÁªÀÄgÁd P ÁUÀ PÉÆÃmÉ P Page 5 of 26

6 C ÀÄ AzsÀ 2 PÀæªÀÄ ÀASÉå f ÁèªÁgÀÄ ÀæPÀgÀt ÀASÉå gádåªágàä ÀæPÀgÀt ÀASÉå ªÀAiÀÄ ÀÄì (ªÀµÀð UÀ¼À è) AUÀ f Éè ÀæAiÀiÁtzÀ» Àß É / ÀævÉåÃQ¹zÀ D ÀàvÉæ 1 UK-127 P ºÉtÄÚ GvÀÛgÀ PÀ ÀßqÀ 2 UK-128 P UÀAqÀÄ GvÀÛgÀ PÀ ÀßqÀ 3 UK-129 P UÀAqÀÄ GvÀÛgÀ PÀ ÀßqÀ 4 UK-130 P ºÉtÄÚ GvÀÛgÀ PÀ ÀßqÀ ÀæAiÀiÁt zàä ÉÊ ÄAzÀ UÀ và D ÀàvÉæ, GvÀÛgÀ PÀ ÀßqÀ UÀ và D ÀàvÉæ, GvÀÛgÀ PÀ ÀßqÀ UÀ và D ÀàvÉæ, GvÀÛgÀ PÀ ÀßqÀ UÀ và D ÀàvÉæ, GvÀÛgÀ PÀ ÀßqÀ 5 DWD-179 P UÀAqÀÄ zságàªáqà 6 DWD-180 P ºÉtÄÚ zságàªáqà ÀvÉÛ 7 DWD-181 P UÀAqÀÄ zságàªáqà 8 DWD-182 P UÀAqÀÄ zságàªáqà P-7039 gà 9 DWD-183 P ºÉtÄÚ zságàªáqà P-7039 gà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÀÄ â½î - zságàªáqà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÀÄ â½î - zságàªáqà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÀÄ â½î - zságàªáqà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÀÄ â½î - zságàªáqà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÀÄ â½î - zságàªáqà 10 HVR-27 P ºÉtÄÚ ºÁªÉÃj P-6832 gà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÁªÉÃj 11 HVR-28 P UÀAqÀÄ ºÁªÉÃj P-6832 gà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÁªÉÃj 12 HVR-29 P UÀAqÀÄ ºÁªÉÃj P-6832 gà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÁªÉÃj 13 HVR-30 P ºÉtÄÚ ºÁªÉÃj P-6832 gà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÁªÉÃj 14 HVR-31 P ºÉtÄÚ ºÁªÉÃj P-6832 gà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÁªÉÃj 15 HVR-32 P ºÉtÄÚ ºÁªÉÃj P-6832 gà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÁªÉÃj 16 GDG-59 P UÀAqÀÄ UÀzÀUÀ P-6255 gà UÀ và D ÀàvÉæ, UÀzÀUÀ 17 GDG-60 P UÀAqÀÄ UÀzÀUÀ 18 BLV-309 P UÀAqÀÄ É¼ÀUÁ«P-6255 & 7834 gà và«ä¼àä ÁqÀÄ gádå AzÀ UÀ và D ÀàvÉæ, UÀzÀUÀ UÀ và D ÀàvÉæ, ɼÀUÁ«19 BGK-116 P UÀAqÀÄ ÁUÀ PÉÆÃmÉ 20 BGK-117 P ºÉtÄÚ ÁUÀ PÉÆÃmÉ 21 VIJ-239 P ºÉtÄÚ «daiàä ÀÄgÀ UÀ và D ÀàvÉæ, ÁUÀ PÉÆÃmÉ UÀ và D ÀàvÉæ, ÁUÀ PÉÆÃmÉ UÀ và D ÀàvÉæ, «daiàä ÀÄgÀ Page 6 of 26

7 22 VIJ-240 P ºÉtÄÚ «daiàä ÀÄgÀ UÀ và D ÀàvÉæ, «daiàä ÀÄgÀ 23 VIJ-241 P ºÉtÄÚ «daiàä ÀÄgÀ 24 VIJ-242 P UÀAqÀÄ «daiàä ÀÄgÀ 25 VIJ-243 P ºÉtÄÚ «daiàä ÀÄgÀ 26 VIJ-244 P UÀAqÀÄ «daiàä ÀÄgÀ ÀvÉÛ UÀ và D ÀàvÉæ, «daiàä ÀÄgÀ UÀ và D ÀàvÉæ, «daiàä ÀÄgÀ UÀ và D ÀàvÉæ, «daiàä ÀÄgÀ UÀ và D ÀàvÉæ, «daiàä ÀÄgÀ 27 VIJ-245 P UÀAqÀÄ «daiàä ÀÄgÀ 28 VIJ-246 P ºÉtÄÚ «daiàä ÀÄgÀ 29 VIJ-247 P UÀAqÀÄ «daiàä ÀÄgÀ ÀvÉÛ ºÁgï gádå AzÀ UÀ và D ÀàvÉæ, «daiàä ÀÄgÀ UÀ và D ÀàvÉæ, «daiàä ÀÄgÀ UÀ và D ÀàvÉæ, «daiàä ÀÄgÀ 30 CHN-2 P UÀAqÀÄ ZÁªÀÄgÁd ÀUÀ gà và«ä¼àä ÁqÀÄ gádå AzÀ UÀ và D ÀàvÉæ, ZÁªÀÄgÁd 31 MND-361 P UÀAqÀÄ ªÀÄAqÀå 32 MND-362 P UÀAqÀÄ ªÀÄAqÀå 33 MND-363 P ºÉtÄÚ ªÀÄAqÀå 34 MND-364 P UÀAqÀÄ ªÀÄAqÀå 35 DK -415 P UÀAqÀÄ zàqët PÀ ÀßqÀ 36 DK -416 P UÀAqÀÄ zàqët PÀ ÀßqÀ ÀæAiÀiÁt - Ë ÄAzÀ ÀæAiÀiÁt - PÀĪÉÊvï ÄAzÀ UÀ và D ÀàvÉæ, ªÀÄAqÀå UÀ và D ÀàvÉæ, ªÀÄAqÀå UÀ và D ÀàvÉæ, ªÀÄAqÀå UÀ và D ÀàvÉæ, ªÀÄAqÀå UÀ và D ÀàvÉæ, zàqët PÀ ÀßqÀ UÀ và D ÀàvÉæ, zàqët PÀ ÀßqÀ 37 DK -417 P UÀAqÀÄ zàqët PÀ ÀßqÀ P-8005 gà UÀ và D ÀàvÉæ, zàqët PÀ ÀßqÀ 38 DK -418 P ºÉtÄÚ zàqët PÀ ÀßqÀ 39 CKM-29 P ºÉtÄÚ apàìªàäuà¼àægàä 40 CKM-30 P UÀAqÀÄ apàìªàäuà¼àægàä 41 CKM-31 P UÀAqÀÄ apàìªàäuà¼àægàä ÀæAiÀiÁt - PÀĪÉÊvï ÄAzÀ ÀvÉÛ ÀvÉÛ UÀ và D ÀàvÉæ, zàqët PÀ ÀßqÀ UÀ và D ÀàvÉæ, apàìªàäuà¼àægàä UÀ và D ÀàvÉæ, apàìªàäuà¼àægàä UÀ và D ÀàvÉæ, apàìªàäuà¼àægàä Page 7 of 26

8 42 CKM-32 P UÀAqÀÄ apàìªàäuà¼àægàä 43 CKM-33 P UÀAqÀÄ apàìªàäuà¼àægàä 44 CKM-34 P UÀAqÀÄ apàìªàäuà¼àægàä 45 CKM-35 P UÀAqÀÄ apàìªàäuà¼àægàä 46 CKM-36 P UÀAqÀÄ apàìªàäuà¼àægàä 47 UDP-1051 P UÀAqÀÄ GqÀÄ 48 UDP-1052 P UÀAqÀÄ GqÀÄ ÀvÉÛ ÀvÉÛ và«ä¼àä ÁqÀÄ gádå AzÀ UÀ và D ÀàvÉæ, apàìªàäuà¼àægàä UÀ và D ÀàvÉæ, apàìªàäuà¼àægàä UÀ và D ÀàvÉæ, apàìªàäuà¼àægàä UÀ và D ÀàvÉæ, apàìªàäuà¼àægàä UÀ và D ÀàvÉæ, apàìªàäuà¼àægàä UÀ và D ÀàvÉæ, GqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, GqÀÄ 49 UDP-1053 P UÀAqÀÄ GqÀÄ P-5451 gà UÀ và D ÀàvÉæ, GqÀÄ 50 UDP-1054 P UÀAqÀÄ GqÀÄ 51 UDP-1055 P UÀAqÀÄ GqÀÄ 52 UDP-1056 P UÀAqÀÄ GqÀÄ 53 UDP-1057 P ºÉtÄÚ GqÀÄ 54 UDP-1058 P UÀAqÀÄ GqÀÄ 55 UDP-1059 P ºÉtÄÚ GqÀÄ 56 UDP-1060 P UÀAqÀÄ GqÀÄ 57 UDP-1061 P UÀAqÀÄ GqÀÄ 58 UDP-1062 P ºÉtÄÚ GqÀÄ 59 UDP-1063 P ºÉtÄÚ GqÀÄ 60 HSN-271 P ºÉtÄÚ ºÁ À À 61 HSN-272 P ºÉtÄÚ ºÁ À À 62 HSN-273 P ºÉtÄÚ ºÁ À À 63 HSN-274 P UÀAqÀÄ ºÁ À À ÀvÉÛ UÀ và D ÀàvÉæ, GqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, GqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, GqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, GqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, GqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, GqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, GqÀÄ ªÀÄgÀtzÀ ÀAvÀgÀ UÀ và D ÀàvÉæ, GqÀÄ f ÉèUÉ PÀgÉvÀA gàävàûgé UÀ và D ÀàvÉæ, GqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, GqÀÄ Page 8 of 26

9 64 HSN-275 P UÀAqÀÄ ºÁ À À 65 HSN-276 P UÀAqÀÄ ºÁ À À 66 HSN-277 P UÀAqÀÄ ºÁ À À 67 HSN-278 P ºÉtÄÚ ºÁ À À 68 HSN-279 P ºÉtÄÚ ºÁ À À 69 HSN-280 P ºÉtÄÚ ºÁ À À 70 HSN-281 P UÀAqÀÄ ºÁ À À 71 HSN-282 P UÀAqÀÄ ºÁ À À 72 HSN-283 P ºÉtÄÚ ºÁ À À 73 HSN-284 P ºÉtÄÚ ºÁ À À 74 HSN-285 P UÀAqÀÄ ºÁ À À 75 HSN-286 P ºÉtÄÚ ºÁ À À ÀvÉÛ ÀvÉÛ 76 BLR-365 P UÀAqÀÄ ¼Áîj P-7964 gà 77 BLR-366 P ºÉtÄÚ ¼Áîj P-7964 gà 78 BLR-367 P UÀAqÀÄ ¼Áîj P-6446 gà 79 BLR-368 P UÀAqÀÄ ¼Áîj P-7406 gà 80 BLR-369 P UÀAqÀÄ ¼Áîj P-7441 gà 81 BLR-370 P UÀAqÀÄ ¼Áîj P-7406 gà 82 BLR-371 P UÀAqÀÄ ¼Áîj P-7441 gà 83 BLR-372 P UÀAqÀÄ ¼Áîj P-7406 gà 84 BLR-373 P UÀAqÀÄ ¼Áîj 85 BLR-374 P UÀAqÀÄ ¼Áîj 86 BLR-375 P UÀAqÀÄ ¼Áîj P-7441 gà 87 BLR-376 P UÀAqÀÄ ¼Áîj P-7437 gà Page 9 of 26

10 88 BLR-377 P UÀAqÀÄ ¼Áîj 89 BLR-378 P UÀAqÀÄ ¼Áîj ÀvÉÛ ÀvÉÛ 90 BLR-379 P UÀAqÀÄ ¼Áîj P-5957 gà 91 BLR-380 P UÀAqÀÄ ¼Áîj ÀvÉÛ 92 BLR-381 P UÀAqÀÄ ¼Áîj 93 BLR-382 P UÀAqÀÄ ¼Áîj 94 BLR-383 P UÀAqÀÄ ¼Áîj 95 BLR-384 P ºÉtÄÚ ¼Áîj P-7439 gà 96 BLR-385 P ºÉtÄÚ ¼Áîj P-7439 gà 97 BLR-386 P ºÉtÄÚ ¼Áîj P-7439 gà 98 BLR-387 P UÀAqÀÄ ¼Áîj P-7439 gà 99 BLR-388 P ºÉtÄÚ ¼Áîj P-6462 gà 100 BLR-389 P UÀAqÀÄ ¼Áîj 101 BLR-390 P ºÉtÄÚ ¼Áîj 102 BLR-391 P UÀAqÀÄ ¼Áîj 103 BLR-392 P UÀAqÀÄ ¼Áîj ÀvÉÛ ÀvÉÛ ÀvÉÛ DAzsÀæ ÀæzÉñÀ gádå AzÀ 104 BLR-393 P UÀAqÀÄ ¼Áîj P-7097 gà 105 BLR-394 P UÀAqÀÄ ¼Áîj 106 BLR-395 P ºÉtÄÚ ¼Áîj 107 BLR-396 P ºÉtÄÚ ¼Áîj 108 BLR-397 P ºÉtÄÚ ¼Áîj 109 BLR-398 P UÀAqÀÄ ¼Áîj ÀvÉÛ 110 BLR-399 P ºÉtÄÚ ¼Áîj ÀvÉÛ 111 BLR-400 P UÀAqÀÄ ¼Áîj Page 10 of 26

11 112 BLR-401 P wauà¼àä UÀAqÀÄ ¼Áîj ÀvÉÛ 113 BLR-402 P UÀAqÀÄ ¼Áîj P-7096 gà 114 BDR 412 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 115 BDR 413 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 116 BDR 414 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï eéæã ï À eéæã ï À eéæã ï À 117 BDR 415 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï P-7524 gà 118 BDR 416 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï P-7524 gà 119 BDR 417 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï P-7524 gà 120 BDR 418 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï P-7524 gà 121 BDR 419 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï P-7524 gà 122 BDR 420 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï P-7524 gà 123 BDR 421 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï P-7524 gà 124 BDR 422 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï P-7524 gà 125 BDR 423 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï P-7524 gà 126 BDR 424 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï P-7524 gà 127 BDR 425 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï P-7524 gà 128 BDR 426 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï P-7524 gà 129 BDR 427 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï P-7524 gà 130 BDR 428 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï P-7524 gà 131 BDR 429 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï P-7524 gà 132 BDR 430 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï P-7524 gà 133 BDR 431 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï P-6956 gà 134 BDR 432 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï P-6956 gà 135 BDR 433 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï P-6956 gà 136 BDR 434 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï P-6956 gà 137 BDR 435 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï P-6956 gà Page 11 of 26

12 138 BDR 436 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 139 BDR 437 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 140 BDR 438 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 141 BDR 439 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 142 BDR 440 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 143 BDR 441 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 144 BDR 442 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 145 BDR 443 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 146 BDR 444 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 147 BDR 445 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 148 BDR 446 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï eéæã ï À eéæã ï À eéæã ï À eéæã ï À vé ÁAUÁt gádå AzÀ vé ÁAUÁt gádå AzÀ eéæã ï À eéæã ï À eéæã ï À f ÉèAiÀÄ è zsà À ºÉÆA gàäváûgé f ÉèAiÀÄ è zsà À ºÉÆA gàäváûgé 149 BDR 447 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï P-7776 gà 150 BDR 448 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 151 BDR 449 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 152 BDR 450 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 153 BDR 451 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 154 BDR 452 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 155 BDR 453 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 156 BDR 454 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 157 BDR 455 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 158 BDR 456 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 159 BDR 457 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï eéæã ï À DAzsÀæ ÀæzÉñÀ gádå AzÀ eéæã ï À Page 12 of 26

13 160 BDR 458 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 161 BDR 459 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 162 BDR 460 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï eéæã ï À eéæã ï À 163 BDR 461 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï P-6956 gà 164 BDR 462 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 165 BDR 463 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 166 BDR 464 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 167 BDR 465 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 168 BDR 466 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï eéæã ï À eéæã ï À eéæã ï À eéæã ï À 169 BDR 467 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï P-6956 gà 170 BDR 468 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï P-5561 gà 171 BDR 469 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï P-5561 gà 172 BDR 470 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï P-5561 gà 173 BDR 471 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï P-5561 gà 174 BDR 472 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 175 BDR 473 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 176 BDR 474 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 177 BDR 475 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 178 BDR 476 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 179 BDR 477 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 180 BDR 478 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 181 BDR 479 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 182 BDR 480 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï 183 BDR 481 P UÀAqÀÄ ÃzÀgï eéæã ï À eéæã ï À eéæã ï À ÀvÉÛ Page 13 of 26

14 184 BDR 482 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 185 BDR 483 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 186 BDR 484 P ºÉtÄÚ ÃzÀgï 187 MYS128 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 188 MYS129 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 189 MYS130 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 190 MYS131 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 191 MYS132 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 192 MYS133 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 193 MYS134 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 194 MYS135 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 195 MYS136 P ºÉtÄÚ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 196 MYS137 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 197 MYS138 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 198 MYS139 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 199 MYS140 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 200 MYS141 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 201 MYS142 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 202 MYS143 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 203 MYS144 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 204 MYS145 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 205 MYS146 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ UÀÄdgÁvï gádå AzÀ zéºà ÄAzÀ và«ä¼àä ÁqÀÄ gádå AzÀ và«ä¼àä ÁqÀÄ gádå AzÀ DAzsÀæ ÀæzÉñÀ gádå AzÀ Page 14 of 26

15 206 MYS147 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 207 MYS148 P ºÉtÄÚ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 208 MYS149 P UÀAqÀÄ ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 209 DVG- 247 P UÀAqÀÄ záªàtuégé P-7778 gà UÀ và D ÀàvÉæ, záªàtuégé 210 DVG- 248 P ºÉtÄÚ záªàtuégé P-7778 gà UÀ và D ÀàvÉæ, záªàtuégé 211 DVG- 249 P ºÉtÄÚ záªàtuégé 212 SMG-108 P UÀAqÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ 213 SMG-109 P UÀAqÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ 214 KLR-53 P ºÉtÄÚ PÉÆà ÁgÀ ÀvÉÛ UÀÄdgÁvï gádå AzÀ zéºà ÄAzÀ UÀ và D ÀàvÉæ, záªàtuégé UÀ và D ÀàvÉæ, ²ªÀªÉÆUÀÎ UÀ và D ÀàvÉæ, ²ªÀªÉÆUÀÎ UÀ và D ÀàvÉæ, PÉÆà ÁgÀ 215 KLR-54 P UÀAqÀÄ PÉÆà ÁgÀ P-8060 gà UÀ và D ÀàvÉæ, PÉÆà ÁgÀ 216 KLR-55 P ºÉtÄÚ PÉÆà ÁgÀ P-8060 gà UÀ và D ÀàvÉæ, PÉÆà ÁgÀ 217 KLR-56 P UÀAqÀÄ PÉÆà ÁgÀ P-8060 gà UÀ và D ÀàvÉæ, PÉÆà ÁgÀ 218 TMK-45 P ºÉtÄÚ vàäªàäpàægàä 219 TMK-46 P UÀAqÀÄ vàäªàäpàægàä 220 CKB-156 P UÀAqÀÄ apàì ¼Áî ÀÄgÀ và«ä¼àä ÁqÀÄ gádå AzÀ UÀ và D ÀàvÉæ, vàäªàäpàægàä UÀ và D ÀàvÉæ, vàäªàäpàægàä UÀ và D ÀàvÉæ, apàì ¼Áî ÀÄgÀ 221 CKB-157 P UÀAqÀÄ apàì ¼Áî ÀÄgÀ 222 CKB-158 P UÀAqÀÄ apàì ¼Áî ÀÄgÀ 223 CKB-159 P UÀAqÀÄ apàì ¼Áî ÀÄgÀ 224 CKB-160 P UÀAqÀÄ apàì ¼Áî ÀÄgÀ 225 RMG-50 P ºÉtÄÚ gáªàä 226 RMG-51 P UÀAqÀÄ gáªàä 227 RMG-52 P UÀAqÀÄ gáªàä ÀvÉÛ ÀvÉÛ ÀvÉÛ ÀvÉÛ ÀvÉÛ UÀ và D ÀàvÉæ, apàì ¼Áî ÀÄgÀ UÀ và D ÀàvÉæ, apàì ¼Áî ÀÄgÀ UÀ và D ÀàvÉæ, apàì ¼Áî ÀÄgÀ UÀ và D ÀàvÉæ, apàì ¼Áî ÀÄgÀ 228 RMG-53 P UÀAqÀÄ gáªàä Page 15 of 26

16 229 RMG-54 P UÀAqÀÄ gáªàä 230 RMG-55 P ºÉtÄÚ gáªàä ÀvÉÛ 231 RMG-56 P UÀAqÀÄ gáªàä 232 RMG-57 P ºÉtÄÚ gáªàä ÀvÉÛ 233 RMG-58 P ºÉtÄÚ gáªàä P-7636 gà 234 RMG-59 P ºÉtÄÚ gáªàä 235 RMG-60 P ºÉtÄÚ gáªàä P-8088 gà 236 RMG-61 P ºÉtÄÚ gáªàä P-7636 gà 237 RMG-62 P ºÉtÄÚ gáªàä P-7636 gà 238 RMG-63 P ºÉtÄÚ gáªàä P-7636 gà 239 RMG-64 P UÀAqÀÄ gáªàä P-7636 gà 240 RMG-65 P UÀAqÀÄ gáªàä 241 RMG-66 P ºÉtÄÚ gáªàä 242 RMG-67 P UÀAqÀÄ gáªàä 243 RMG-68 P ºÉtÄÚ gáªàä 244 RMG-69 P ºÉtÄÚ gáªàä P-8087 & 8088 gà P-8087 & 8088 gà P-8087 & 8088 gà P-8087 & 8088 gà P-8087 & 8088 gà 245 RMG-70 P ºÉtÄÚ gáªàä P-7636 gà 246 RMG-71 P UÀAqÀÄ gáªàä P-8087 & 8088 gà 247 RMG-72 P UÀAqÀÄ gáªàä P-7636 gà 248 RMG-73 P UÀAqÀÄ gáªàä P-7636 gà 249 RMG-74 P ºÉtÄÚ gáªàä P-7636 gà 250 RMG-75 P ºÉtÄÚ gáªàä P-8087 & 8088 gà 251 RMG-76 P ºÉtÄÚ gáªàä P-7636 gà 252 RMG-77 P ºÉtÄÚ gáªàä P-8087 & 8088 gà Page 16 of 26

17 253 RMG-78 P UÀAqÀÄ gáªàä 254 RMG-79 P ºÉtÄÚ gáªàä 255 RMG-80 P ºÉtÄÚ gáªàä 256 RMG-81 P ºÉtÄÚ gáªàä 257 RMG-82 P ºÉtÄÚ gáªàä P-8087 & 8088 gà P-8087 & 8088 gà P-8087 & 8088 gà P-8087 & 8088 gà P-8087 & 8088 gà 258 RMG-83 P ºÉtÄÚ gáªàä P-7781 gà 259 RMG-84 P UÀAqÀÄ gáªàä P-7781 gà 260 RMG-85 P ºÉtÄÚ gáªàä P-7262 gà 261 RMG-86 P UÀAqÀÄ gáªàä P-7781 gà 262 RMG-87 P UÀAqÀÄ gáªàä P-7781 gà 263 BR-44 P ºÉtÄÚ UÁææªÀiÁAvÀgÀ P-7578 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 264 BR-45 P ºÉtÄÚ UÁææªÀiÁAvÀgÀ P-7578 gà éwãaiàä UÀ và D ÀàvÉæ, 265 BR-46 P UÀAqÀÄ UÁææªÀiÁAvÀgÀ ÀvÉÛ UÀ và D ÀàvÉæ, 266 BR-47 P ºÉtÄÚ UÁææªÀiÁAvÀgÀ P-7578 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 267 BU-948 P ºÉtÄÚ UÀ và D ÀàvÉæ, 268 BU-949 P UÀAqÀÄ và«ä¼àä ÁqÀÄ gádå AzÀ UÀ và D ÀàvÉæ, 269 BU-950 P ºÉtÄÚ và«ä¼àä ÁqÀÄ gádå AzÀ UÀ và D ÀàvÉæ, 270 BU-951 P UÀAqÀÄ P-6565 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 271 BU-952 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, 272 BU-953 P UÀAqÀÄ ÀvÉÛ UÀ và D ÀàvÉæ, 273 BU-954 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, 274 BU-955 P ºÉtÄÚ ÀvÉÛ UÀ và D ÀàvÉæ, Page 17 of 26

18 275 BU-956 P UÀAqÀÄ P-7259 gà SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 276 BU-957 P ºÉtÄÚ P-7259 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 277 BU-958 P ºÉtÄÚ ÀvÉÛ UÀ và D ÀàvÉæ, 278 BU-959 P ºÉtÄÚ P-7259 gà SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 279 BU-960 P ºÉtÄÚ P-7259 gà SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 280 BU-961 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, 281 BU-962 P ºÉtÄÚ SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 282 BU-963 P UÀAqÀÄ SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 283 BU-964 P UÀAqÀÄ SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 284 BU-965 P ºÉtÄÚ UÀ và D ÀàvÉæ, 285 BU-966 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, 286 BU-967 P ºÉtÄÚ ÀvÉÛ UÀ và D ÀàvÉæ, 287 BU-968 P ºÉtÄÚ SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 288 BU-969 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, 289 BU-970 P ºÉtÄÚ UÀ và D ÀàvÉæ, 290 BU-971 P ºÉtÄÚ UÀ và D ÀàvÉæ, 291 BU-972 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, 292 BU-973 P ºÉtÄÚ UÀ và D ÀàvÉæ, 293 BU-974 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, 294 BU-975 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, 295 BU-976 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, 296 BU-977 P ºÉtÄÚ SÁ ÀV D ÀàvÉæ, Page 18 of 26

19 297 BU-978 P UÀAqÀÄ SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 298 BU-979 P UÀAqÀÄ SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 299 BU-980 P UÀAqÀÄ P-6035 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 300 BU-981 P ºÉtÄÚ P-6035 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 301 BU-982 P ºÉtÄÚ P-6882 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 302 BU-983 P ºÉtÄÚ P-6882 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 303 BU-984 P ºÉtÄÚ P-6558 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 304 BU-985 P ºÉtÄÚ P-6558 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 305 BU-986 P ºÉtÄÚ UÀ và D ÀàvÉæ, 306 BU-987 P ºÉtÄÚ SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 307 BU-988 P ºÉtÄÚ P-6169 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 308 BU-989 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, zà è zsà À ºÉÆA gàäváûgé 309 BU-990 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, 310 BU-991 P UÀAqÀÄ SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 311 BU-992 P UÀAqÀÄ ÀvÉÛ UÀ và D ÀàvÉæ, 312 BU-993 P UÀAqÀÄ - avàæzàäuàð SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 313 BU-994 P ºÉtÄÚ ÀvÉÛ UÀ và D ÀàvÉæ, 314 BU-995 P ºÉtÄÚ ÀvÉÛ UÀ và D ÀàvÉæ, 315 BU-996 P UÀAqÀÄ ÀvÉÛ UÀ và D ÀàvÉæ, 316 BU-997 P UÀAqÀÄ ÀvÉÛ UÀ và D ÀàvÉæ, 317 BU-998 P ºÉtÄÚ UÀ và D ÀàvÉæ, 318 BU-999 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, zà è zsà À ºÉÆA gàäváûgé Page 19 of 26

20 319 BU-1000 P UÀAqÀÄ SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 320 BU-1001 P UÀAqÀÄ SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 321 BU-1002 P UÀAqÀÄ SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 322 BU-1003 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, 323 BU-1004 P UÀAqÀÄ eéæã ï À UÀ và D ÀàvÉæ, 324 BU-1005 P UÀAqÀÄ eéæã ï À UÀ và D ÀàvÉæ, 325 BU-1006 P UÀAqÀÄ eéæã ï À UÀ và D ÀàvÉæ, 326 BU-1007 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, 327 BU-1008 P ºÉtÄÚ P-8216 gà SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 328 BU-1009 P UÀAqÀÄ P-8216 gà SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 329 BU-1010 P UÀAqÀÄ P-8216 gà SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 330 BU-1011 P ºÉtÄÚ P-8216 gà SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 331 BU-1012 P ºÉtÄÚ P-8216 gà SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 332 BU-1013 P UÀAqÀÄ SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 333 BU-1014 P UÀAqÀÄ SÁ ÀV D ÀàvÉæ, 334 BU-1015 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, 335 BU-1016 P UÀAqÀÄ P-6542 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 336 BU-1017 P UÀAqÀÄ P-6542 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 337 BU-1018 P ºÉtÄÚ P-6542 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 338 BU-1019 P ºÉtÄÚ P-6559 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 339 BU-1020 P ºÉtÄÚ P-6866 gà UÀ và D ÀàvÉæ, 340 BU-1021 P UÀAqÀÄ UÀ và D ÀàvÉæ, 341 BU-1022 P UÀAqÀÄ AzÀ UÀ và D ÀàvÉæ, Page 20 of 26

21 342 BU-1023 P UÀAqÀÄ 343 BU-1024 P UÀAqÀÄ 344 BU-1025 P UÀAqÀÄ 345 BU-1026 P UÀAqÀÄ 346 BU-1027 P UÀAqÀÄ 347 BU-1028 P UÀAqÀÄ 348 BU-1029 P UÀAqÀÄ 349 BU-1030 P UÀAqÀÄ 350 BU-1031 P ºÉtÄÚ 351 BU-1032 P UÀAqÀÄ 352 BU-1033 P UÀAqÀÄ 353 BU-1034 P UÀAqÀÄ 354 BU-1035 P UÀAqÀÄ 355 BU-1036 P UÀAqÀÄ 356 BU-1037 P UÀAqÀÄ 357 BU-1038 P UÀAqÀÄ 358 BU-1039 P UÀAqÀÄ AzÀ AzÀ AzÀ AzÀ AzÀ AzÀ AzÀ AzÀ AzÀ AzÀ AzÀ AzÀ AzÀ AzÀ AzÀ AzÀ UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, Page 21 of 26

22 AzÀ 359 BU-1040 P ºÉtÄÚ 360 BU-1041 P UÀAqÀÄ P-6150 gà UÀ và D ÀàvÉæ, UÀ và D ÀàvÉæ, 361 HVR-33 P ºÉtÄÚ ºÁªÉÃj P-6832 gà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÁªÉÃj 362 HVR-34 P ºÉtÄÚ ºÁªÉÃj P-6832 gà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÁªÉÃj 363 HVR-35 P ºÉtÄÚ ºÁªÉÃj P-6832 gà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÁªÉÃj 364 HVR-36 P UÀAqÀÄ ºÁªÉÃj P-6832 gà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÁªÉÃj 365 HVR-37 P UÀAqÀÄ ºÁªÉÃj P-6832 gà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÁªÉÃj 366 HVR-38 P UÀAqÀÄ ºÁªÉÃj P-6832 gà UÀ và D ÀàvÉæ, ºÁªÉÃj 367 OTH-36 P ºÉtÄÚ EvÀgÉ 368 RCR P UÀAqÀÄ gáaiàäzàægàä 369 RCR P ºÉtÄÚ gáaiàäzàægàä 370 RCR P UÀAqÀÄ gáaiàäzàægàä 371 RCR P UÀAqÀÄ gáaiàäzàægàä 372 RCR P ºÉtÄÚ gáaiàäzàægàä 373 RCR P UÀAqÀÄ gáaiàäzàægàä 374 RCR P UÀAqÀÄ gáaiàäzàægàä 375 RCR P ºÉtÄÚ gáaiàäzàægàä 376 RCR P ºÉtÄÚ gáaiàäzàægàä 377 RCR P UÀAqÀÄ gáaiàäzàægàä 378 RCR P UÀAqÀÄ gáaiàäzàægàä 379 RCR P ºÉtÄÚ gáaiàäzàægàä 380 RCR P UÀAqÀÄ gáaiàäzàægàä ÀvÉÛ ªÀÄgÀtzÀ ÀAvÀgÀ UÀ và D ÀàvÉæ, ÃzÀgïUÉ PÀgÉvÀgÀ ÁVgÀÄvÀÛzÉ Page 22 of 26

23 381 RCR P ºÉtÄÚ gáaiàäzàægàä 382 RCR P ºÉtÄÚ gáaiàäzàægàä 383 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV 384 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV P-7903 gà 385 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV P-7903 gà 386 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV P-7903 gà 387 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV P-7903 gà 388 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV 389 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV 390 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV 391 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV 392 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV 393 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV 394 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV 395 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV 396 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV 397 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV 398 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV 399 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV 400 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV 401 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV 402 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV 403 KLB P wauà¼àä ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV 404 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV ÀvÉÛ ÀvÉÛ Page 23 of 26

24 405 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV 406 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV 407 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV 408 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV 409 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV 410 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV 411 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV P-8271 gà 412 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV 413 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV 414 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV 415 KLB P UÀAqÀÄ PÀ ÄgÀV 416 KLB P ºÉtÄÚ PÀ ÄgÀV - AiÀiÁzÀVj Page 24 of 26

25 PÀæ. ÀA 01 f Éè C ÀÄ AzsÀ 3 EA À ªÀÄgÀt ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀgÀ ÀæPÀgÀt ÀASÉå ªÀAiÀÄ ÀÄì AUÀ zár ÁzÀ ÁAPÀ ªÀÄgÀtzÀ ÁAPÀ UÀAqÀÄ záªàtuégé UÀAqÀÄ apàìªàäuà¼àægàä ºÉtÄÚ GqÀÄ UÀAqÀÄ ÁAPÀ: gàazàä ªÀÄgÀtzÀ ÀAvÀgÀ UÀ và D ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀA gàäváûgé 05 ÃzÀgï ºÉtÄÚ ÃzÀgï UÀAqÀÄ EvÀgÉ ºÉtÄÚ UÀAqÀÄ UÀAqÀÄ ÁAPÀ: gàazàä ªÀÄgÀtzÀ ÀAvÀgÀ UÀ và D ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀA gàäváûgé Page 25 of 26

26 C ÀÄ AzsÀ 4 PÀæªÀÄ ÀASÉå L.¹.AiÀÄÄ. À ègàäªà PÉÆëqï-19 géæãvuà¼àä f Éè géæãvaiàä ÀASÉå PÀ ÄgÀV 11 3 ÃzÀgï 5 4 zságàªáqà 5 5 ¼Áîj 5 6 záªàtuégé 3 7 zàqët PÀ ÀßqÀ 2 8 ºÁ À À 2 9 GqÀÄ 1 10 «daiàä ÀÄgÀ 1 11 ɼÀUÁ«1 12 ºÁªÉÃj 1 13 gáaiàäzàægàä 1 MlÄÖ Page 26 of 26