æÇèÉÑèã

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "æÇèÉÑèã"

Bản ghi

1 170 ìììììììì UÝï~'ïÖ œd$ ÂËË s" W$ 174 ìì ËW½ È Ë Ëu????"W¼ Í ËW½ ËW?z ïð 175 ìììììììììììììììììììììì U??¹ñ??Ð 177 ììììììììììììììììììì p}½««u??oz 179 ìììììììììììì Uð wj}½u??a?o½ XÝ œ 183 ììììììììììì dð Uð wj}½u?a?o½ XÝ œ 185 ììììììììììì «u??o¼ Ë «U?z Ë s¹ uðu??š 187 ììììì W?"W½«uł Íb½W?"u?ł Wz ÍWKÇïÐ 188 ììììììììììììììììì ÙU?????$ wj? ËUÇ 189 ììììììììììììììììììì Ë U????Ý œ 190 ììììììììììììììììììììì W½U½ Wł 191 ìììììììììììììììììì W??$ d???oç ÂWz 191 ìììììììììììììììì Ë«d???Ý«u W?¼ w œ 192 ììììììììììììììììììììì ÂU????O?M œ 194 ìììììììììììììììììììììì Ê«u???ł 195 ììììììììììììììììììì b?ð ÂW?~? 195 ìììììììììììììììììì Wà?}¼W" r?}ł 200 ììììì ÊU?A?šWÄ W «W? u?ö W' p}½«œ W?Ý 202 ììììììììììììììììììì Âïš w?"wý 203 ììììììììììììììììì W??²?Ž Íœd??Ö 204 ììììììììììììììììuð d??!uz Í±π µ 207 ììììììììììììììììì Ê«Ë Ë ËW?½ 211 ììììììììììììììììì Ê«u?ł wj ó?o?$ ÍdOŽUý Í WJ¹WÄ WÝW' «Uð w½«œô ÍW½ïÐWÐ 212 ììììììì ËWO?O¹ï$ Í œu& włu?š Ê W" 214 ìììììììììììììììììììì ÍW???½«u?? œ 215 ìììììììììììììììììììììì Ê«ï?Ö 216 ììììììììììììììììì dožuý w?o²}ý 221 ì ËuðU¼W½ w¹«ëœ U²?%}z UðW¼ ÍW?$ doç ËWz 227 ììììììììììììì UÄ s Ë«œ wj?}½«u?ł 229 ìììììììììììììììììì w?½«ï?ð 232 ìììììììììììììììì d?o?žuý ÍW?²?ÝWÐ 234 ììììììììììììììììììììììì X????Ð 236 ììììììììììììììììì Œ«œ W???& Í «œ a}ý włuš Í ULł ÊULÖ W"W½«uł w½ uoý 237 ìììììììììììììì wš«œ W& w1 W$ 238 ììììììììììììììììì XO ËWz r?ýï?š 239 ìììììììììììììììììììì W W?łËu?ł 240 ììììììììììììììììììì ËWLM}NðWz U½U"W$ uöwð W¹ «u}z wjm}! Ëu"W¼ 82 ììììììììììììììììì È Ëu???ÐW??z«83 ìììììììììììììì «b$w¹ï?½uý  œ WÐW' 84 ììììììììììììììììì Íd??ÖWz W½ï¼ 86 ìììììììììììììììììììì ÍW???z 88 ììììììììììììììììì Âd"uŽ Í U¼WÐ 89 ìììììììììììììììì ï??/?~½ œ ÍWz 91 ìììììììììììì ÂW?š w~½w¼ W?! 93 ììììììììììììììì ÊU?$ d?f?o?ý Wð u?$ 95 ìììììììììììììììì Uð Í W?¼ËW????Ö 96 ìììììììì ì»u?oý l½u?& Ê«ï?Ö w'u½ 97 ììììììììììììììììììì  ñ?ð v??ðw?z 97 ìììììììììììììììììììììì í¹wä 98 ìììììììììììììììììììììì ÊU¹dÖ 99 ìììììììììììììììììììììì Ê«U??Ð 100 ìììììììììììììììììììì Ù«W???$ ïð 117 ìììììììììììììììììììì ÊU?$W??"UÇ Í Uý ÍW UÝ œwý ËËœ w¹ Ë doðw' 119 ììììììììììììììììì «b??o½u??l??}ký ïð W" W½«uł ÍåbL "ò ïð 130 ììììììììììììììì åw"w?šò w$ëuð 130 ìììììììììì ÊüUM" ï?ð W?²?¹ WÄuz UðW??& 139 ììììììììììììììììì Ù«W?$ wj œu¹ 140 ììììììììììììììì w½«ë ËUÇ Íe??}??" 141 ììì dð wj ËUðËu?Ý W~ł ïð W¹WJÝËËdÐ 141 ììììììììììììììììì Ê«u??ł w? «W??$ 149 ììììììììììììììì ÊU?$WO¹d?FO?ý WM Ë 150 ìììììììììììììììììììì ÊU??$ Ë 154 ììììììììììììì ïä w?j}çï????$ 160 ìì 5MâÐ e¹uä W uö UÐ œ ËuÐW½ ÊU" U¼WÐ W$ 162 ììììììììììììì b½w?"ëu??ł Wz åw'u½ò 164 ìììììììììììììì øâw$ Íd?OÐ W' ÊïÇ 165 ìììììììììììììì ±π w½ëu½u???$ ïð 166 ìììììììììììììììì oýu??ž Ë oýw??ž 168 ììììììììììììììììììì Ëu' œ W????Ö 168 ììììììììììììì w½«ï?ö Ë W??²?ÝWÐ ± 169 ìììììììììììììììììì ËW½«ñ}Ö 169 ìììììììììììììììììììì «Ë«œ 170 ìììììììììììììììì w½«ï???ö «Ëœ 42 ììììììììììììììììììììì ËW??½ 44 ììììììììììììììììììì W?Ð ÍüUz 46 ììììììììììììììììììì 5²???ÝW'W??! 47 ìììììì ËW½U?$ «Ë œ ËU½W' ó?oð wj}~½ œ ÍWAšW½ w$w¹u½wä W¼ W' dðóoð wj}~½ œ 47 ìììììììììììììììì ËW½UN?Oł ÂWz 47 ììììììììììììììì W¹ ËW½Ëu?Ç«b??}Ä 48 ìììììììì ÊW$ œ Íd?}" WÝ ÊU$ b?o¼wý 49 ììììììììììììììììì s} ï???$wð Ùï??$ 50 ììììììììììììììì ÂU?$Wz Ë W?M¹W?" 52 ìììììììììììììì w²?%¹ëwýï?š Ë œu¹ 53 ìììììììììììììììììì ÊU?$ d??o?žu?ý 55 ìììììììììììììììììì ÊU????$WM?¹ «uç 56 ììììììììììììììì p%}?"d! w½u1wð 57 ììììììììììììììì Õ ïð W¹W???"U½ 58 ììììììììììììììììì W?²?ÝWÐ Ë ï¼ 59 ìììììììììììì ÂUMðW??O?Ñ ïð p? œëëd?ý 61 ìììììììììììììììììì W?¹ï?ÇuðU?¼ 63 ììììììììììììì Ëuâ? W¼ Í ïö Í «64 ìììììììììììììììì ÙËu????& wj ó? u½ 65 ìììììììììììììììììì ÂdFOý Ë s" 66 ììììììììììììììììììì p}??²??ýw¼ 67 ìììììììììììììììììììììì u???$ Ë 67 ìììììììììììììììì X ËW?ðWz W???ÖWz 68 ììììììììììììììììììììì W??Ö ï??š 68 ììììììììììììììììì W??$W?šï??ý ÍWz 70 ììììììììììììììììì «W??" Ù ËW¼ 72 ìììììììììììììììììììì W??J?}??Ð 74 ìììììììììììììììììì Ê«uý ÍW$U$ 75 ìììììììììììììììììììììì Ê«U??Ð 76 ìììììììììììììììì U?%?O?Ž w$ d?oç 79 ììììììììììììììì v²?ýw?" ËUÇ Íó?& 80 ììììììììììììììììì Ë«œ ËU½ w?'w??" 81 ììììììììììììì Œï?ý wj}â?$ ÍWM Ë w! ËU½ ÂW$W¹ wö WÐ ìììììììììììììììì ÂW??š w~½w¼ W??! 7 ììììììììììììììììììì W"UM?ÝUÄuÝ w½u$w~²% Ë Í«d}š wj¹ ËW½œd$ WÝWÐ 8 ìììììì d?"w½ wš«œ W?& VO?ÝW?Š w½u¹ 13 ìììììììììììì ± ÂWš w~?½w¼ W! 15 ììììììììììììììììì WÖ ï?š w²ý œ 16 ìììììììììììììì w?½«ë ËU??Ç w?½«u?ð 17 ìììììììììììììììì U¹ Í U??%?šËË 19 ììììììììììììììììììì Uð W³}Ý W' 19 ìììììììììììììììììì œd??$w?z  W??Š 21 ìììììììììììììì Íœ ÂËW???š W??$ ± 22 ììììììììììììììì w???¹«ëœ Í 23 ììììììììììììììì  ËËœ ÍËW??ý 23 ììììììììììììììììì ÊUÐËW?~ 24 ìììììììììììììììì ÂW?š w~?½w¼ W?! 24 ìììììììììììììììììì w¹w?kö Ë «26 ìììììììììììììììììììì U½ Ë «28 ììììììììììììììììììì ÊU½U?OÄ Ê«œ 29 ììììììììììììììììììììììì œ«œ 29 ììììììììììììììììììì ÊËu????â? W¼ 29 ìììììììììììììììì «Uz Ë U??O??ÝdÄ 30 ìììììììììììììììììììììì W????"ï' 30 ììììììììì U?$WÐ w½«ëœ Ë «W¼ W%?& 31 ììììììììììììììììì ÙU¹W???š Ë ÂW??š 33 ìììììììììììììììììììì ÊU??$ïKÐUð 34 ììììììììììììììììì «Ë w??$w?¹«e??½ 34 ìììììììììììììììììììììì ËU?z 35 ììììììììììììììììì ± Ω ï?ð s" 36 ììììììììììì «œïð ÍU~½U??A??}Ä W' r œ 37 ìììììììììììììììììì wðu¼ W???ÖWz 37 ìììììììììì «b½u?o½u$wm Ë W' X½U?$ ËUÇ 38 ìììììììììììììììììììì ÊU???$W?M Ë 39 ìììììììììììììììììììì ï??ð Ë s?" 40 ììììììììììììììììì XO ËWz rýï?š

2 384 ìììììììììììììììììì oýu?ž œ u?$ 385 ììììììììììììììììììììì «œ u?????½ 386 ììììììììììììììììììì w½«ï????ö ïð 387 ììììììììììììììììììì Í U???& Ë œ ÍdFOý Í U³ W' Èu½ w$w¹ ËW½œd$ w&uð 388 ìììììììììììì «œ Íœ u?$ wjoýö?$ 388 ììììììììììììììì Èu½ w$w?¹ œd??oð 390 ììììììììììììì ÍËW'ËW" ïð p ËxÝ 391 ììììììììììììììììììììììì d?}ð 393 ìììììììììììììììì ï??š wj ËW??ý 394 ìììììììììììììììììì dð w?j ËW???ý 397 ììììììììììììììììììì W??ýï??š r œ 398 ìììììììììììììì ËuðdÖñ?Ö ÍœU¹ Ëd!WÐ 400 ìììììììììììììììììì ËUðu???Ý w"«401 ìììììììììììììììììììììì «d?$ 401 ììììììììììììììììììììììì Ùœ 401 ìììììììììììììììììììì Ë«b?}Ä«u?š 402 ìììììììììììììì ÊU?" dšuz Íd?FO?ý 403 ììììììììììììììì W?I?O&W?Š Ë ÍW?" 403 ììììììììììììììììììì w½«ï????ö ïð 404 ììììììììììììììììììì w½«ï????ö ïð 405 ììììììììììììììììììì w½«ï????ö ïð 406 ììììììììììì w½«ï?ö ïð r W?²?OðU¼ 407 ìììììììììììì ÂW?š w~½w¼ W?! 409 ìììììì dfoý Í ï?ö Ë ÊU" Í ËuÝ u& 410 ìììììììììììììììììììì ËW?L??}¹U½ 411 ììììììììììììììì g¹u?²?ý Í b?łu?ý 412 ìììììììììììììììììì Âü Ë Ë d?ä 414 ìììììììììììììììì ÊU?"«ÍW~?à?}?$ 417 ìììììììì «bðwi?o&wš w?½««bm¹ëwz ÙWÖW' 418 ìììììììììììììììììììììì Ê Ë 421 ììììììììììììììììì W?ýË ÍW?$W'ïÇ 422 ìì W'ËuÄWÄ w½wð œ ïð ËW?"Wš w~½w¼ W?! W' ÊUL²AO½ s" sà}¼ œ vł ÊUL²AO½ wj Wš 423 ìììììììììììììì ÂËu²?A}¼ w}?łwð 425 ìììììììììììììììììììì ËW?²?OðU¼ 426 ììììììì «b½u²!w& q{u?! ï²$ëœ ÍWKÇW' 430 ìì UÐWŠ W" WAŠ Ë Ë q¼wł ÍWz UÐWŠ W" 432 ìììììììììììììììììììììì Ëu?ð 332 ìììììììììììììììì s" Ë g"u~'w?ö 333 ììììììììììììììììì d?fo?ý wð«w?ý 333 ììììììììììììììì «Ë w$w?o?o?$ï?$«œ 335 ìììììììììììììììì W?Ð v??ð w?ýw?ð 335 ìììììììììììììììì s??¹ œ ÍW??½«ËW??z 336 ìììììììììììììììì w½«u?%??}ð Ë s" 336 ìììììììììììììììì vm? Ëœ Ë ñ????"wz 337 ììììììììììììììììì Ùœ Í W~?½W????Ý 339 ìììììììììììì w²??%¹ëw?ýï??š Í ËuMÝ 340 ììììììììììììììììììì ıu?" «u?}z 341 ììììììììììììììì r}??๠œ Ë WJ}??²?ý 342 ììììììììììììììììììììììì Ùï??& 346 ìììììììììììììììììììì X? W??Äï?z 348 ìììììììììììììì df?oý ÍËË WÐ «œ ïð 350 ììììììììì p}?"w?š Ë p}½ëw?š ÍW?"U½ 351 ìììììììììììììì ÊU?š UOÇ w½«ï?ö ïð 352 ììììììììììì ËW½«b?½W¼ W' v?$ d???oç 354 ììììììììììì dð w$w?¹u??/?}? Ë nýu¹ 355 ììììììììììììììììììì Ë«ËW?ð wm?" 356 ììììììììììììììììììì w½«ï????ö ïð 357 ììììììììììììììì wo?²?ý«wi?a?o?ž 358 ìììììììììììììììììììì ÂW?$W½UO?Ö 359 ììììììììììììììììììì ÂWð Ë ÂW????š 360 ììììììììììììììììììì s?¹ UÐ œ W?Ð 361 ììììììììììììì p dfoý Wð u$ b½wç 362 ì do?bð qo"u$æœ r ËU¼ Ë U?²Ýï"U?" wçï$ ïð 366 ìììììììììììììììììì vk¹w' Ë Ëô 368 ìììììììììììììììììììììì Ê«uO" 373 ììììììììììììììììì W?ŠW?Ý Ù ËWz 377 ììììììììììììììììììììììì Ùœ 377 ìììììììììììììììììììììì r?j}?ä 378 ìììììììììììììììììììììì ÂËU???Ç 378 ìììììììììììììììì džu?ý ÍWJ½«uK" 379 ìììììììììììììììììììììì ñ????ö 380 ììììììììììììììì W?A b½wz wh e?o?ý 380 ììììì W¹U½ v' Í W?!W?& ÍWO¹d?"u?& ËWz ïð 381 ììììììììììììììììììì e?o?!u?š «u?š 382 ììììììììììììììììì Ê W?šï??ý ÍWz 383 ìììììììììììììììììì u??³?'uð Ë s" 293 ììììììììììììììììì X}?ý Í UÐËË 294 ìììììììììììì ÊU¹ ÍW?A}?$ w² WÄïz 297 ììììììììììììììì W?ýËu??ý Íu¹œ ËWz 298 ìììììììììììììììììììì Âüuš Wz 298 ììììììììììììììì «bj}?/??}?ý ÙW?ÖW' 299 ììììììììììììì w½u?$uðu½ï?ý Ë W!W?Ý 307 ììììììììììììììììì UðU½ï???Ý 5¹«Ëœ ÍbO'Uš ôw" Í e¹ežôw" Í ñ UÝ ïð 308 ììììììììììììììììììì Íu???ŠW??" 309 ìììììììììììììììììììì ÊËu??Çï??Ð 311 ìììììììììììììììì d}?ö ÍW" w?½«uł 313 ììììììììììììì d?"w½ wo??$ 5"Wz ïð 313 ììììììììììììììììì Uš Ë Wâ½uš 314 ììììììì U??³½«ËUð «W¼ Ë W?½«ËUð Í «W¼ 315 ìììììììììììììììììì «U?łu?"œWÐ 316 ìììììììììììììììììììì w?²? um?o?ð 316 ììììììììììììììììììììììì «e?????½ 317 ììììììììììììììììììì œw?l?š dh?$ 317 ìììììììììììììììììì œ œëu?¼ ÍWz 318 ìììììììììììììììììììììì däw?????$ 319 ììììììììììììììììììì ËË W?????Ð «œ 319 ìììììììììììììììììììì W½U????? ¹ 320 ìììììììììììììììììì wçï?ð Ë ÊïÇ 321 ìììììììììììììììììììì w??½w??ðë 324 ìììììììììììììììì W??"UÇ ÍU??O?Ðïðï¹ 325 ìììììììììììì ÍW$ œ ÊË s" w?j¹ Wš ììììììììììììììì X uð ï???š r}??$ 326 ìììììììììììììììììì W¹W'W??ÝW??" 327 ìììììììììììììììììììì ËUÇ W??Ý 327 ììììììììììììììììììììììì ÈdÖ 328 ìììììììììììììììì Êb?½«ËW½«œ X?AÄ 328 ìììììììììììììììììììì ÊUL?²A?O½ 328 ììììììììììììììììììììììì ï?š 329 ìììììììììììììììììììì ŒU??½ Ë Ùœ 329 ììììììììììììììììììììì ÂU???&W??ý 330 ììììììììììì UJ"W??²?Ý U¹ s}? W?" 331 ììììììì ï?šu½ w?ýuðu~½ œ wðd??ýwðd?ý 331 ìììììììììììììììì W?Ö Ë œ W?ł ììììììììììììììììììììì w½«ï??ö 242 ììììììììì w½«ï???ö ïð v½«u??$ W?M Ë W' 243 ìììììììììììììììììì W??"U?&W??ý ÂWz 246 ììììììììììììììììììì é$ Í U????ý 249 ììììììììììììììììì Ùô w???ý u?? œ 251 ììììììììììììììììì W½ï?¼ w½«ï???ö 253 ììììììììììììììì «ËU¹œ ïð È ï?ý 254 ìììììììììììììììììì U??ýËËœ d W' 255 ììììììììììì Ë«d??$ Ë Ëu?Ý wja¹d??" 257 ììììììììììììììììììì œu¹ ÍW?????áÇ 260 ìììììììììììììììììììì Ë«d?O?Ö Ë 260 ììììììììììììììììììì œ W??" w!ô 261 ììììììììììììììì W½«œ W?????"U½ Í Ë œ 262 ìììììììììììììììììììì W???Ö ÍWz 264 ìììììììììììììììììììì U??O?²??šWÐ 265 ììììììììììììììì w¹u?ðï???š W' wk?¹w' 265 ììììììììììììììììì øw?o}?$ d?ožu?ý 269 ììììììììììììììììììììì  W???ÐU???½ 271 ìììììì œwð œ wk?¹w' ÍW½U??ÝUz wð U¹ 272 ìììììììììììììì ö?/?o?z w'wj¹w¼ 275 ìììììììììììììììììì U¹ ï?ð Ëx???Ý 276 ìì dg3 wkž b¹wý œ u?$ w'wö w¹ U½Uý ïð 278 ììììììììì w¹u" wj}½«uł ïð 279 ìììì ËuÐ s¹doý ÍËU½ p}?â$ W²Ý œ ïð 280 ìììììì ËuÐ ËW?²šWÐ ÍËU?½ p}â?$ ïð 281 ììììììììì ï?šw½ Ë U½WÐ wj}½«u?ł ïð 281 ìììììììììì Ê«uł U%šËË wj}â$ ïð 282 ìììììììììììììììììììììì W?á??O?Ö ياصاحبي 283 ììììììììììììììììììì الشامتون 283 ììììììììììììììììììì عيناك هما الخلاصة 284 ììììììììììììì الى بسعاد 285 ìììììììììììììììììì السجل 285 ììììììììììììììììììììì عيناك 286 ììììììììììììììììììììì سهام 286 ìììììììììììììììììììììì أميرة 287 ìììììììììììììììììììììì 289 ìììììììììììì ÂW?š w~½w¼ W?! 291 ìììììììììììììììììììì U?¹ Í U?½ 291 ììììììììììììì ri?aož W?$ p ås"ò

3 36 ììììììììììììììììììì ÊU?$W?$ï?$U½ 37 ììììììììììììììììì w²??ýuz Ë W?ý 41 ììììììììììììììììì w¹uðï?$ ÍW"U½ 43 ìììììììììììììì컫w?ý s¹d?²ýï?š 43 ììììì ì üë Ëœ Í U~O½ ï?ð W¹W?"U½ 45 ìììììììììììììììììì u?}' w"u?ł 46 ììììììììììììììììììì. W???$ ï'ô 46 ììììììììììììììì w?o??½«ëu?ð Ë Ëu?Ð 47 ììììììììììììììììììììì w½«ï??ö 48 ììììììììììììììììì WÖ WL?A}Ä W½ 49 ììììììììììììììììììììì b?o¼w?ý 49 ìììììììììììììììììì «Ë d???$w??ý 51 ììììììììììììììììììììì W???½«u?? œ 54 ìììììì W?Öñ?& Íb½u?Ö w½u$w?ö W?"W½«u?ł ïð 61 ìììì bðw¼ ì»uo¹w?ý l½u& Ê«ïÖ w'u½ 61 ììììììììììììììììì r} U?½ êo¼ s" 63 ìììììììììììì W?" Ë ÊU¹d??Ö Ë ËW?ý 65 ìììììììììììì W?" Ë ÊU¹d??Ö Ë ËW?ý 71 ììì W?" Ë ÊU¹dÖ Ë ËW?ý ÍW"UÇ w$w?ýuä 73 ììììììììììììì W?"WŠ b?o¼w?ý ïð 74 ìììììììììììììììììììììì ìüu?z 74 ììììììììììììììììììì u???o½«e?ðw½ 75 ììììììììììììììììììì W?L??Ý b½w?$ 76 ììììììììììììììììììì ììì 76 ììììììì «œd?"w½ Í w½u?š w¼u~a?}ä W' 81 ììììììììììììììììì va?}j WN?}ð wm? u????ý W' U????N?½Wð ìíw½«u?½ vð ËW?z ïð 82 ìììììììì ËWM¹W???$ œ ÊU¹ W??ÝWÐ «œ œ ËWŠ Ë «W¼ ËËœ w½w"wð W' +ULO²AO½ 83 ìììììììììììììììììì «b?o U?Ý œw?ý 83 ìììì Xý œ W??Ý U½WÄ Ë ï?%? œ wj¹«œ ïð 84 ìììììììììììììììììììììì ÊU????¹ w! ËU½  ËËœ wö WÐ 5 ììììììììììììììì w½«u?ð Ë ÂW W????& 7 ìììììììììììì d"w½ Íœu?L?" a}ý ïð 11 ìììììììììììììììììììì ï?ð g??}?ä 12 ìììììììììììììììììì ÊU????$«œËu?¼W¹ 12 ììììììììììììììììì ÊU???$ œ ËUÇ 12 ìììììììììììììììììììì Èd?ð ÍU¼ 13 ììììììììììììììììììììì ï??öbmàð 13 ìììììììììììììììììì Âd?O??ŽU?ý s" 13 ìììììììììììììììì W¹ W?KOJ?½«u???ł 14 ìììììììììììììììììììì WJKO??á?}Ä 14 ìììììììììììììììììì «ËU???¼ ÍW??z 14 ììììììììììììììììì œ«u?z Ë w¹w?kö 15 ìììììììììììììì W?MŽW?' ì WM?ŽW' 16 ìììììììììììììììììì U???ÝUz sl???}¼ 16 ììììììììììììììììììì Ê«U?Ð W ï?ð ËW?Š W' U¹ «œwm Ë ËW??Š W' ÊU?$W'U?H½Wz 17 ìììììììììììììììììììuðwz«d??o??& 20 ìììììììììììììììììì g}j? W?N??}ð 21 ììììììììììììììììììì ìu?²??a?}¼ 5%?Š b?l??" W?"W½«u?ł Íd?O?ŽU?ý ïð 22 ììììììììììììììììì w¹w? ÐW W¼ 23 ìììììììììììììììììì U??L?O??AÐW W¼ 23 ììììììììììììììììì va??oj W??N??}ð 24 ììììììììììììì Íœ wj}??a?}j W??N?}ð 25 ììììììììììììì ÂW?O?}Ý wa?}j W?N?}ð 27 ìììììììììììììììì g}j W?N?}ð «Ëœ 27 ìììììììììììììììì W¹ ËW½ËuÇU??OÄ 29 ìììììììììììììììììììì XO?O½«uł 31 ììììììììììììììì s" Ë U?????š Ë Ê 33 ìììììììììììììììì s¹ U?½ ìíw????"u½ 34 ììììììììììììììììììì œw????š Í «œ 35 ìììììììììììììììììììì ËW½«W??Ö 433 ììììììììììììììììì U?¹W?????Š ÍËUz 434 ìììììììììììììììììì W½U???ÝW???$ ËWz 434 ìììììììììììììììììììì U?????½ËË 435 ììììììììììììììììììììì ÆÆÆ 436 ììììììììììììììììììììì b?o?¼w?ý 436 ììììììììììììììììììì W?Ð ËW?M}?Ð 437 ììììììììììììììììììì ËW½W?Ð W??Ý 440 ììììììììììììììììì Èu½ w?½«d¹w?????š 444 ììììììììììììì w²?%¹ëw??ýï?š Ë dä 445 ìììììììììììììììììììììì d??j?¹ 446 ìììììììììììììììììììì ï??ä Ë ÊU?ð 447 ìììììììììììì Êü«bM" œd?}?" ïð d?f?o?ý 449 ììììììììììììììììììììì W?ýËu?ý 449 ììììììììììììììììììì W?????$ ËËœ 450 ìììììììììì ÂW½«wO$ôUÇ ÍW"U½ WÐ 451 ììììììììììììììììì d?fo?ý WKOð u?$ الفية ابن المال 453 ìììììììììììììììì 455 ììììììììììììììììììììì! W????Ý

4 ÊU/ W???" ÍU??²??Ýï???"U??"  ËW??Ö w"u???" ïð 212 ìììììììììì. WJ'ËbÐW?Ž U?²?Ýï?"U?" 213 ìììììììììì œdä všëëñð «ËuÐ vðd u?$ 218 ìììììììììììììììììììììì ËW??????ý 219 ììììììììììììììììììì «ËW?????Š W¹«œ 219 ìììììììììììììììììììì XÝW"œWÐ 221 ììììììììììììììììììììì œuðu¼w" 222 ìììì åsl}¼ò «œw¹uä ÍdOŽUý ÍïJàÖ WÝW' 222 ììììììììììììììììììììì X??š œ 223 ììììììììììììììììììììì W?????ÖËUÇ 223 ìììììììììììì Íd}ðUJ¹ U$ wj d?foý 225 ììììììììììììììììììì «Uz Í ± 226 ììììììììììììììììììì s?¹ WÄ«ï?Ð 228 ìììììììììììììììììììì W'ËËd???}??" 229 ììììììììììììììì œuý w$w¹ Ë«d½ï¼ 231 ììììììììììììììììììììì Í U?????¹œ 232 ìììììììììììììììììì «œu?š Í b½wð 234 ìììììììììììììì «b?m¹d?ð Í«ËœWÐ s?¹dð 236 ììììì Ê«œ W" w'wž d"w½ Íó uð ÍœU¹ ïð 239 ìììììììììììììììììì øìx?o½«œ 240 ìììììììììììììììììì üu?z Ë s¹ëw?z 240 ììììììììììììììììììììììì d?öuz 241 ìììììììììììììììììììììì ËW???¼ 242 ìììììììììììììììììììììì 5?????! 242 ìììììììììììììììììì ÂW$ œ d?oð 243 ììììììììììììììììììììììì È 244 ìììììììììììììììììì U??¼W?Ð ï??ð 245 ìììììììììììììììì Êb½«u?}??ý «e?O½ 245 ìììììììììììììììììììììì WK?O??ý 246 ììììììììììììììì oýw??ž w?$u9ëu??ý 247 ììììììììììììììììììììì Í «Ë œ 247 ììììììììììììììììììì ÂW???$ ËUÐ 248 ììììììììììììììì Ëu?Ý wj}½««u?}z 249 ìììììììì œ«œ u?$ wſëñ! w½u½u?oä Ê«œ 250 ìììììììììììììììììì ÊïÐ W???ýËu??ý 250 ììììììì a}?ý Ë d?ožu?ý w½u?š ìì ïð 251 ììììì «œw???????"uç ÂW?z w?"ü Ë w"ü Ë W?' 167 ììììììììììììììììììììì d??!uz 169 ììììììììììììììììììììì œüw??& 170 ììììììììììììììììììììì ÂW??ÝW??& 174 ììììììììììììììììììììììì ıu?" 175 ììììììììììììì p dfoý Wð u$ b½wç 177 ììììììììììììììììì Ê«ËW?????š Wz «œ 179 ìììììììììììììììììì ıu?" Ë ÊËW?š 182 ììììììììììì d????öuz Í Ë w½«b?½wð È 185 ìììììììììììììì s}?%š U?²?Ýï"U?" ïð 186 ìììììììììììììììììì Í «W?¼ ïz 186 ìììììììììììììììì ÊU$ df?oý WKÄï$ 189 ììììììììììììììììì ÙU¹W?š Ë ÊËWš 190 ììììììììììììììììììììì» W??ſ 190 ìììììììììììììììììììììì Ë d?????ö 191 ììììììììììììììììììììì Ê«Ë U???$ 191 ììììììììììììììììììììì d??o?!w??ý 192 ììììììììììììììììììììì W²?A¹d! 193 ìììììììììììììììììì U???Ä Í Ëu??½ 194 ìììììììììììììììììììììì ÊËW??š 196 ìì wlko?š oo! ÍW½U/ÐUðu?& Êü«bM" ïð 196 ììììììììììì s&w!wý Í œó?" Ê«bO¼Wý 197 ììììììììììì Í u~½w?" «d?o?" ÍœU¹ ïð 198 ìì Í u~½w?" «do?" Ê«dO?ŽUý Íd?OÄ ÍœU¹ ïð 199 ììììììììììììì ±ππ w U??Ý Í W?Ý 200 ììììììììììììììììì w½u?š ÍœËËdÝ 201 ììììììììììììììììììììì Ë«d??Ç 202 ììììììììììììììììì Ê«u????ł Í W?½u¼ 203 ììììììììììììììììììì ÊUð d?!uz ïð 206 ìììììììììììììììììììììì u Wš 206 ììììììììììììììììììì Êü«b?M?" ï?ð 207 ìììììììììììììììììììììì Ê Ë 208 ìììììììììì VOÞWš ÍœW"W " a}ý ïð 209 ìììììììììììììììììììììì 5?¹ 210 ììììììììììììììììììììì U¹ «uš b??o¼w??ý ËËœ w$ëuð ÂËËœd?JÇï??$ Í«dÐ ïð ÊU???L??????Ž a}???ý U????$ ÊU???$W???Ö W???"W½«u???ł 211 ìììììììììììììììììì wš«œ W??& 123 ììììììììììììììì ÙU?š ÍœW"W? " 127 ììììììììììììììììì Ê«u???ý wý ËUÐ 127 ìììììììììììììììììì ËuÄ w?½ï?????o½ 127 ìììììììììììììììììììì W??ŽU?2W??Ý 128 ììììììììììììììììììììì U????ÐËË 128 ììììììììììììììììì ËUÇ ÍËu?½«u????ł 129 ìììììììììììììììììììì p?}ð«ëu?z 130 ììììììììììììììììììììì fšw?ý 131 ììììììììììììììììììì s??" Íe?¹U??Ä 134 ìììììììììììììììì ÊU$ dfoý Wð u$ 136 ììììììììììììììììììììì ï??j?a??ä 137 ììììììììììììììììì ÂüUJÝ Ë Âï??š 138 ììììììììììììììììì ËUÐ Ë oaož 139 ìììììììììììììììììì XÝU?" Ë ÊU½ 140 ììììììììì ÊU?šW?H¹dð Ê«u?ł Í W?²?$Wz ïð 141 ììì ÊU?š ÊU?1WÄ Ë ÂU¹WÄ Ë ï?ý Ë W?J¹dÇ ïð 142 ììììììììììììììììì Õ œw?& Ë WÝU?$ 142 ìììììììììììììììììììì W?¹«œ W?¹«œ 144 ìììììììììììììììììì Ëu??Ý W u??ö 145 ìììììììììììììììììì d?fo?ý ÍU¼WÐ 146 ììììììììììììììììì w¹«u?š Í d¼wð 148 ììììììì Ê W?" Í U?OÇï?$ ËËœ Ë ıï?$ ËËœ 150 ìììììììììììììììììì ÊU?L?²?A?O½ ïð 150 ììììììììììììììì üuð ÍËW?ý W~½U?" 151 ìì ËW?OO½U?L}KÝ ÍïJ½«Í ËW½œd?$ ÍW½ïÐWÐ 154 ììììììììììììììììììììì ï?ä«156 ììììììì Êö¹œ ÍœU?¹ ïð W?¹WJ?ÝËËdÐ 157 ìììììììììììììììììììì d œ ÍW???" 158 ììììììììììììììì  œ W??Ý włö'w??š 159 ììììììììììììììììììììì «ËU??z 160 ììììììììììììììììììììì Ê«b u??ö 161 ìììììììììììììììììì Âï???ð Í «b?? œ 163 ììììììììììì Ê««u???/¹œ«Uz Í W~?½W??Ý 164 ìììììììììììììììììììììì s} WÐ 165 ììììììììììììììììììììììì u????}' 166 ìììììììììììììììììì sðd???ö W~?½W' 166 ìììììììììììììììì d?fo?ý Í W³ W?& ììììììììììììììììì Õ ÍW?²?šW?ý 86 ììììììììììììììì WM¹d?FO?ý W?%šW?ý 87 ìììììììììììì W¹U?/?} ïð W¼ nýu¹ wo?$w??a?}ä s¹ Ë ÂW?" oýw?ž w?½u?²?ý«œ 88 ìììììììììììììì oýw??ž w½u?²??ý«œ 89 ììììììììììììììììì ÂW???$W¹ ÍïK?ÐUð 90 ììììììììììììììììì  ËËœ Íï?K??ÐU?ð 92 ììììììììììììììììì ÂWN?}Ý ÍïKÐUð 94 ììììììììììììììììì  «uç Íï?KÐUð 95 ìììììììììììììììì ÂW??? M?}Ä ÍïK?ÐUð 95 ìììììììììììììììì ÂW???ýW??ý ÍïK?ÐUð 96 ìììììììììììììììì ÂWðËW????Š ÍïK?ÐUð 97 ìììììììììììììììì ÂW?²??ýW¼ ÍïKÐUð 97 ììììììììììììììììì ÂW?¹ï?½ Íï??K?ÐU?ð 99 ìììììììììììì µ ÂWš w~?½w¼ W! 101 ììììììì w½«uð ïð wm?}?n½wð d œ ËËœ 103 ììììììììììììììììììììì w?½«uð 104 ììììììììììììì ÂW?$W¹ wa?}j W?N?}ð 105 ìììììììììììì ÂW¼ËËœ wa??}j W?N??}ð 105 ììììììììììììì ÂWO?}Ý wa}j W?N}ð 107 ììììììììììììì  «uç wa}j W?N}ð 108 ìììììììììììì ÂW? M}Ä wa??}j W?N?}ð 110 ìììììììììììììììì w½«uð Ë ÂW W?& 112 ì w½u¼ rj dfo?ý WJÄWÇ w½«uð w%¹b&wð ïð 112 ìììììììììììììì Èu½W' w$woo$wa}ä 114 ììììììììììììììììììì ó? u??½ œ W?Ð W"WŠ œu¹ doä w"wðu" ÍWKÇ ïð 115 ììììììììììììììì w¹w «`?'U??3 117 ììììììììììììììììììììì r²?????ý œ 117 ìììììììììììììììììì Ê«ËW??z ìëw??z 118 ìììììììììììììììììì Ë W??$ r?}??ł 120 ììììììììììììììììììì Œïý U?N½Wð 120 ìììììììììììììììììì UOÇ w?o½«ïö 121 ìììììììììììììììììììì ï??ä Ë ÊU?ð 122 ìììììììììììììììì œuý w?j df?oý 122 ììììììììììììììì Í œ «WÐ oýu?ž a}?????ý ìu?????²????ýï?????"u????" Ë d?????"w½ ÍU?½«œ ïð

5 380 ìììììììììììììì WÖ W?LA?}Ä ÍœËËdÝ 381 ìììììììììììììììììì üuz ÍœËËd?Ý 381 ììììììììììììììì UÐW?????š Ë ËW½ 382 ììììììììììììììììì W ï?ð Ë «u???³ 383 ììììììììììììììììììììì ËW???½ 386 ìììììììììììì s u?š Ë ÂW??š Ë ÊW?L?OÇ 390 ìììììììì bo¼w?ý wý W'U"W?ł ÍœU¹ ïð 392 ììììììììììììììììì ËU$ Í W?$WÇ 393 ìììììììììììì b?aä Í ËW??Ö W¹«œ ïð 395 ìììììììììììììììììììì p}½ U??ý 396 ììììììììììì ËU?²??Ý Ë u?}äw?ð ËuK¹Wz 399 ì w üwö bož WÝ W"WŠ UÐ U$ Í U¹ «b½wz ïð 399 ììììììììììììììììììììì ìì 400 ììììì ÊUš Ù«W?$ dožu?ý ïð W¹WJÝËËdÐ 401 ìì dožuý Í UMÇ W?Ý ïð p dfoý WJÝËËdÐ 402 ìììììììììììììììììììì È œüw????& 403 ìììììììììììì wžuoý ÍbO¼Wý Í 404 ìììììììì UðWŽ W?$U$ ÍW?$ df?oý w"ü Ë 405 ììììììììììììììììììì ÍW????$ U?ðW¼ 405 ììììììììììììììììì ÂW??$ U???ý ÍWz 408 ìììììììììììììììììì øwç WÝW' 408 ìììììììììììììììììììì p «ËU¼ 410 ììììììììììììììììì Ê«Ë U?$ w~½ 411 ììììììììììììììììì Êï?$ WÐ ÍUÐ 414 ìììììììììììììììì d??! ïð Ë «óð ïð 415 ììììììììììììììììì wj¹«œ ïð ï??š 418 ìììììììììììììììì p W???š Ë U??š 419 ìììììììììììììììììììì w½u?l?}ký 420 ìììììììììììììììììì d?f?o?ý Wð u?$ 426 ìììììììììììììììììììììì Âœ u?$ 340 ììììììììììììììììììììì «ËW???¼ 342 ìììììììììììììììì d¹w?ý wj?}m} WÐ 344 ìììììììììììììììììì Ëuð v?ðwð 346 ììììììììììììììììììììì Í U?????¹œ 347 ììììììììììììììì ï??š wj}½ëw??š 348 ììììììììììììììììììì p}???²??ýw¼ 348 ìììììììììììììì ÊU$W~½W?¼Uz w¹uðï$ 349 ììììììììììììììììì p}?¹w??a b?½wz 350 ìììììììììììììììììì ÆÆÆÆÆÆ ïð 351 ìììììììììììììììì dfoý Wð u$ ËËœ 351 ìììììììììììììììììììììì ËW???& 352 ìììììììììììììììì W?$W½ËW?š ËW?Š 354 ììììììììììì p U?O?ÝdÄ b½wç w"ü Ë 355 ìììììììììììììììììì WM? Ë ËW????Š 356 ìììììììììììììììììì ÙüW????Š ÍË«357 ììììììììììììììììììììì W!U?ÝW" 358 ìììì Ê«Ëu"W¼ w$u$ ï?ð Ê«Ëu"W¼ w"u" ïð Ëu???Ý ËË ÍW??ýË Íb???O¼W??ý å W?J}Ðò Íd?????????F????????O?????????ý w?½ëë œ v?ðu?½ w½u?????????"w?½ 360 ìììììì vðu??" Èñ œ Uð Ëu??$ Ë d??öuz Ë «œw¹u?ä wðu½w???ł w¹«ëœ wçï???$ ÍW½ï?ÐWÐ b?¹w?????ý «b?????ö u?ð Ë «œëu½ Íd?????O??????ŽU?????ý 362 ìììììììììììììì wl?ýu?¼ Íd?O¼UÞ 363 ììììììììììììììììììììì Ê W????" 364 ìììììììììììììììììììì U?????Ð 366 ììììììììììììììììììì s¹ Ëu?ðU????š Ë åw??"u??'u???????????????????ýò Ë d????????????????????o??ç ËËœ 367 ììììììììììììì Uð w$w¹wjðï'w?" 370 ìììììììì «b½u??$ Ëuðd~½U?" w?" œ g}äw' ÊU$ «ËUz vð UÐu" ÊU²M¹ WÄ«ÊU$WOOÝdÐ 372 ììììììììì vð «œwð ÊU?²OMðd~½U?" 373 ìììììììììììììììì øøëuð w?ç d???}z Í u½w?z U????$ ïð ÂW????A b½w?z ÍWJ?ÝËËdÐ 374 ììììììììììììììììì ËËœdJ?Çï????$ 375 ììììììììììììììì Èu½ w½üw??/?ýw??" 377 ììììììììììììììììì ÊU?$ «u??ý vý 379 ìììììììììììììì «Ë w$w?¹wj?ýëëdð 291 ìììììììììììììì Ê«b??O¼W??ý ÍœËËd??Ý wð«d??$u1œ wðe??o?š ÍW U??Ý U??$WÄ ÍœU¹ ïð 292 ììììììììììììììì Ê«d}z ÊU?²Ýœ u$ 295 ììììììììììììììììì ÊËu??šUz ÂU??ſUz 296 ìììììììììììììììììììììì d?fo?ý 297 ììììììììììììììììììììììì W?Mý 297 ìììììììììììììììììììììììì ï??' 298 ìììd"w½ Íå U?"ïð U"ïðò œd?$ WÝ w ËU¼ ïð 299 ìììììììììììììììììììììì øïšuz 300 ìììììììììììììììììììì pýï?????$ 300 ìììììììììììììììììììì Ê«e???ÐËU??Ç 301 ììììììììììììì ËUÇ Ë Â œ w½u?$wkäï?$ 302 ììììì b?l??" ôw" ËËœd?$ ıï?$ w¹œ u?$ ïð 303 ìììììììììì Âeš Ë «dð w½wýwš a}ý ïð 304 ìììììììììììììììììì U?¹Uz ͱ ï?ð 308 ìììì b½w?š Íd?łW?! ïð Ëï W¼ ÍW½ö?}¼ W' 309 ìììììììììììììììì Ë«ñÐW½ wj ó u½ 310 ììììììììììììììììì d$uý Í błuý 310 ììììììììì w uö wj df?oý WKÄï$ b½wç 311 ìììììììììììììììììììììì s} WÐ 312 ììììììììììììììììì ÈË œ X?OÇ ï?ð 313 ììììììììììììììì Ê«ËUð w U??ÑW½ W??$ 320 ììììììììììì WKÇ Í«Ëœ Í Ë ÂW? M}Ä 321 ìììììììììììììììììì w??j?}??ä 324 ììììììììì Ê««W¼ Íd?OŽU?ý Í «W¼ ïð 325 ìììììììììììììììììììì ììì 326 ìììììììììììììììììììì ììì 327 ìììììììììììììììììììì ÊU?$ d??öuz 329 ìììììììììììììììììììì WJ'U??F?3 332 ìììììììììììììììì w¹«œuš wi?aož 333 ììììììììììììììììììììì W?¹«e?½ wjýuš uhſ.d$ WBHŠ ÍïJKÖ WÝW' 334 ìììììììììììììììì ÂW???$ W???ÝËU¼ 334 ììììììììììììììì s¹ W?Ä«ÍœËËd???Ý 335 ìììììììììììììììììì Âd~½U??" Í«dÐ 336 ìììììììììììììììììì w?%?¹ Ëx W?z 339 ìììììììììììììììììììì s??" Ë ï??ð ììììììììììììììììììììììì W?LÖ 252 ììììììììììììììììììì ËU?Ç wj?}ä 253 ìììììììììììììì WL²?%¹ËWýïš ìëwz 254 ìììììììììììììììììììì wýï??"u?š 254 ììììììììììììììììììììì W???H???Šuð 255 ìììììììììììììììììììììì W????Ð 256 ìììììììììììììììììììììì ËW?& 257 ììììììììììììììììììììì Ùu???$ WÐ 258 ìììììììììììììììììììììììì ñ?ö 258 ììììììììììììììììììì W"W?š W"U" W????š œ«w????& w%????o?½wz W????$ w'u?½ w œ Í W½«u œ Ë ËUÇ W?Ý wš«œ W²?%}z 259 ìììììììììììììììì W?????½ Ë œ Ë «œ 262 ììììììììììììììììììì ÊËu?Ð w?¹u?ð X u$ ÊU"W½ WIO&WŠ Í ËWz ïð 263 ìììììììììììì W½u¼WÐ ÊUL?²%¹u}Ä 264 ìììììììì ÊU?$WO?OÝdÐ w U½ï?OÝU½ W?²½Wz 265 ììììììììììììììììììì Ê«ËU??ð v??ý 265 ììììììììììììììì p}¹ ËW½Ëu?Ç«b?}Ä 267 ììììììììììììììììììììì ÊW??³¹ UÐ 267 ìììììììììììììììììììììì -U?????¼ 268 ìììììììììììì, œ p?ýë XO?½«W½ «Ë 269 ìììììììììììììììììì Íô ï?ð r?ç œ 269 ìììììììììì W¹U?I½«U?& w½u?$ b?o¼w?ý ïð 277 ììììììììììììììììììì Ê«UÐ Ùu?????Ö 277 ììììììì d?"w½ åw"ôw?ý a?}?ýò W½ï¼ ïð 279 ììììììììììììììììì ÊU?$W?²?ý Ë s" 279 ììììììììììììììììììììì Ê«œd?ÖUz ï?ð Í W?????ŠW??????Ý Ù ËW?z wj?}j?%??????}?????"d??????! 281 ÍU¹bO?" WK'«b³?Ž 284 ììììììììììììììì Ëu?Ðï?½ Í«ËW?½ ï?ð 285 ìììììììììììììììììì ìììì 286 ììììììììììììììììììì w½«ï????ö ïð 286 ììììììììììììììììì Õö3 U?$ ïð 287 ìììììììììì ïklýu?& ï²$ëœ «ËW?A}Ä ïð Ë Íb½WJ! Wý u²$ëœ w½ëuðbo¼wý W' 288 ìììììììììììììììì «b???o½uj? ËU¼

6 Íœ u" ÍËuðd~"W¹ wýëum s¹w$ œ e WÐ w½«dýëu½ W' UJð ÊWJÐ Ë «u?š ÍW?ÝËuM ÂWz ÍËUÇ W¹UJð «Uz ÍU?Ö œ W' ÊU?O½U?$WMO?ÝËu½ Í ËW½œd?$ËxÐ ïð W½U²Ýœ u$ Í UO½«Í ï$ ÍË«d$bMÝWÄ W$ Æ Ë w²oä w²!döëdoö ÂW!W¹ ÈdÝËu½ œ Ë «uš Í u}ý WÐ «b¹œ u$ w½u" W' Ë ÍW½UAO½ u Ë u$ wm ËeÐ Í Ë Wð«Ë u$ Í Ë w²oä ± ÆXýu$ Æ u$ Æœ u$ W½Ëu/ ïð Kurd. Kurt. Kust û ËË ó œ wm ËeÐ Í ËË Wð«Ë ó œ Í ËË w²oä ÆËËœ ÆËuÇ Æ ËuÝ W½Ëu/ ïð Sûr. Çû. Dû w Ë Wð«Ë Æ s ËeÐW½ X½U½ï%½ï$ Í Ë w²oä ËUz Æ «ËU¼ Æ Ë Æw¹ «ËUz W½Ëu/ ïð w~½ œ WÐ vð œ «œëë WÝ wo$u"d$ ÍË««W' Uł p b½w¼ «œ d}' Ë w~½ œ Awayî (Avahî). were. Hawar. Av o Wð«Ë Æ Ë«d$ Í w²oä Æï½ Æ ïö ÆÙ œ W½Ëu/ ïð Dol. Gor. No. ÆWýË ÍUð WÝ Í Ë w²oä w²!döëdoö  ËËœ ÆX dýëu½ œ Ë W¹ WÐ UJÐ vä XÝ œ Ë w²oä WÐ W¹WýË W¼ Æœ Ë ÆWýË Æ üë ÆU¹ Ë W½Ëu/ ïð wirya. wilat. wise. wird. Í w²oä w²!döëdoö ÂWO}Ý W¹ Ë «uš Í u}ý WÐ «b¹œ u$ w½u" W' Í ÍW½UAO½ Æ î Í Wð«Ë Æs ËeÐ Í Í w²oä ± Zewî ÍË W½Ëu/ ïð y Í Wð«Ë ÆX½U½ï%½ï$ Í Í w²oä yar U¹ W½Ëu/ ïð «b??o?moðô w}?ðu??h'w?z WÐ Íœ u??$ w?mo??ýëu?½ W' W??$ W¹W?¼ u??$ d???! wm ËeÐ Í Í w?j}??²???oä ±! W???Ý W' W¹W?½U??A??O½ ÂWz Æjin Ê Kin s$ Min s" w½u??$w??ýë W?' Ë Ë«d½«œ ïð Í i ÍW½U???A??O½! WÝ «Ëœ Ë s¹döuz x ËbÐWŽ ï²$œ Ê«e WÐ wðw³¹u?ð w$w¹ u}ýwð «œw"w¼ WÐ ÂWz w½œd$ œu"uz W' wð«d??$u??l? œ wðe??o??š w½u???ö ïz ÊU??²??Ýœ u??$ ÍW??"U½ Ë w?šxðuz œw??"w?????" œw??l??šwz ÊU¹ ËuM²Ý œ w½œ U½WÐ ı b?$ ï'ô Ë Íb½W³A&W½ ÊU?!WŽ a}ý Ë Ê«d}z w½u?²ýœ u$ W$ s¹«b?ýw¹«ëñð ËW' Æs¹W$ œ ÊUOÝUÄu?Ý Ë s¹œd$ ÊUO¹ U$ËU¼ ï?łë«ïł ÍW~ WÐ Ë WM Ë ËU½W' Ë w½«u¹ Ë XÝ œ Íô ÈËW' Ë d?}' d?o?žu?ý ÍWJ¹œ wýëum²?ý œ Ë d?f?oý U?²?A?}¼ W½«Ë w½u??"ïð «œëuðu¼«œ W' s¹w??$ œ b?}?"u?z W?$ ÊËU?" «b½u??$w?o¹œ u??$ U?Ñï?Ö Ë W??"U½ Æ ËWM¹WJÐ ÍËxÐ W"Wł WÝ W½«u¹œ ÂWz ïð W¹ïJýUÄ Ë Ë ËWM¹ b½uoð ÊU¹ ÊWJÐ

7 w¹«ëuz œwlšwz «ËUzœWLŠWz Æw¹W " U¹ W " U¹ Æw¹ËuðU" uš Ëuð ËuðU" uš Ëuð Æw¹ïMý ïmý Æw¹ d$uz ÊU¹ wo d$uz Èd$Uz ÆwO œô Èœô ÆÙUÄ W?² d/ð ÊU?OðW³?%O½ Í Í U?$U½ X%¹u}?Ä sð œ Ë«ËWð Í w²oä WÐ ÊU¹ï?š ÍW½«ËU½ ËWz! WÝ Ë Æw½UL}KÝ Ê«W"U$ w½ul}ký ÆwÝULO½U$ s}ýuš włuš wýulo½u$ ÆÍb}"Uz œ«uz Íb}"Uz wmo?ýëu½ W' W$ dð w$w¹w?ýë Ë ËU½ W¼ ÊU¹ ËWO¹œ u?$ w½u" ËU½ W?²}?³ðU¼ ı w½uoð w$w¹w?ýë W¼ ÂW¹ï½ ÆX dýëumð Íœ u$ wýëum WÐ vð œ ËWA}Ä W² œ «b¹œ u$ ÆwJ%H u²ý œ ÆqOÐï"ïðïz Æ do¼u& Æ W³$Wz ÆÂW W& Æx Wz Ë Ë Æs dm}jkð ËW½U¹ïš g}ä w½u$wýëwð vð œ s œ U$WÐ œ Ë«WÐ ïð W$ s¹dð dð Í «d"uz ÂW¹ œ Æs¹ d²½«uł d²½«uł Ê«uł Æs¹ dðëuš dðëuš ËUš vð œ w¹«ëœ ÍW"Wz ÆX œ WJ¹œ Íœ ÍWð«ËWÐ W?$ dð ÍWýË W' «ËUO?ł dð Í «d"uz ÂWz! WÝ ÆX dýëu½ œ Íïš g}ä ÍWýË W' «ËUOł WÐ ÆÈËU½ Âdð woç dð wj} U" Ë Æ Wz ÆËWz ÆÂWz Ë ÍW½UAO½ ÍËUM}ł ÂW¹ œ U¹ W¹ WÐ sð œ Ë s}j' œ ËW½U?O}Ä U¼ «œ«ëœwð ÊU?¹ s uý ÊU¹ U?$ Í UJ ËUz WÖWz W½«ËUM}?ł ÂWz ÆïšWÐ WÝ ÍWýË Æ dñwz Æ WÐËWz Ë W³"Wz Æ U "Wz Æ U%ÑWz Æ ñ"wz ÆËWA"Wz Ë w½u$w?ýë WÝ WMÇ œ Ë «uš Í u}?ý WÐ ì p ì W¹ì Ë ÍË«dÝU½W½ w½u$w½u?ao½ ÂW¹ œ «Ëœ ÊU¹ïš g}ä W?² dš œ ÊU¹ W¹ì ÍW½U?A?O½ «ËWz sðëuð Ë«ËWð È Í «w½u?$wm ËeÐ W²?OÄ WÐ ÊU?$WýË W?ÖWz ± Ë ÆÙUÄ Æ W¹UOÇ UOÇ Æ WO¹Ë ÍË Æ W¹WM Ë WM Ë Æ WO œ Èœ sðëuð Ë«ËWð X½U½ï?%½ï$ s ËeÐW½ «b~½ œ wj}?²oä W¼ ÊU¹ ËË wm ËeÐ W²?OÄ WÐ ÊU$W?ýË WÖWz ÆWOO½ «boð WŽ w}ðuh'wz WÐ Íœ u$ wmoýëu½ «b???oð W???Ž w²???o?ä W' y Ë î Wð«Ë X?½U½ï???%½ï???$ Í Í Ë s? ËeÐ Í Í w½u???$w?½u???a???o½! W?????Ý d²$w¹ Í«Ëœ WÐ wðu?$ W' Ë Ê «ËUOł d²$w¹ W' «b?o²ý«w' ÂüWÐ W¹W¼ ÊU¹ Í ÍW½UAO½ ÊU?"W¼ ÊUO$ËËœ W¼ Æs dýëumð ÊUO$ËËœ W¼ vð œ «b½uomðu¼ ÆW$WO¹ Ë ÆW$WO¹ U¹ œ ÆWOOÇ ÆWOO½ Ë Nîye. Çîye. Dîyarîyeke. Zewîyeke ìêu??"w?$w??o??o¹ «ËUz w½u??$w??ýë W' Ë «œd?²??$w¹ Í«Ëœ WÐ Í w?²?oä v?ý wmðu¼ wðu??$ W'! W???Ý vý Wð«Ë s dýëumð ËW$W¹ WÝWÐ vð œ UM}¼ W$ U$ WÐ wo¹ Uðï$ ìw$woo¹u²ý Ë ìíw$woo¹uðï$ Æs œ «œd²$w¹ Í«Ëœ WÐ OO¹ Í u}ý WÐ Í (Westayîyeki...) (Kotayîy be Kareke hêna) vð œ U¼ «œwýë w$wo? u$ W¼ W' W²OÄ ÂWz Æ «œw½ua?o½ Í Wð«Ë Ê«dÖ Í w²oä w²!d?öëdoö  «uç Æ «œw½uao½ w½«dö Í W¼ «œwýë w¹uðï$ Ë XÝ«ËU½ Ë Uð WÝ W' Wð«Ë ÆX dýëumð ËW¹W$W½UAO½ WÐ Æ W$ Æ U¹ñÐ Æ Ë ndž 7ÝWÐ ËW$W¹WÐ Í Ë w²oä w²!döëdoö ÂW M}Ä Ë X d??ýëu½ œ ËW¹ï?š UÄ Ë Íï??š g}ä ÍW?ýË W' «ËU??O?ł w$w?¹ u?}?ý WÐ 7?ÝWÐ ËW?$W¹WÐ Í Ë w²??oä ÆX d$ œ «b WÖW' ÍïšWÐ WÝ w$w¹w W"U" ÆU¹ Ë Ë ËË Uz Æïð Ë s" W½Ëu/ ïð W???ýË ËËœ W¼ W' p?}??ýw?ð ËuÐ 7ÝW?Ð ËW??$W?¹WÐ Í Ë w²???oä «œë«b?j}' ÍW???ýË p b½w?¼ W'! W?????Ý Æ ËËœd$ XÝË œ ÊU¹ïšWÐ WÝ w$w¹wýë ÊU¹Ëu"W¼ WÐ Ë W$ Ë«bJ}' ÆïÇuðU¼ ÆvÐuH'Wz Æ UÐu~½ œ Æ UÐË U$ Ë ÍËu???"W¼ W??$W???ýË Ë X d???$u½ «bm?²??ýwð ËW???$W¹W?Ð Í Ë w²??o?ä ÙW??ÖW' ï???šwð W???Ý ÍW W???"U??" «œw½«u?ð ÂW' Æ«œ ÊU/UA}Ä «b½u$w½ëu/ W' Ë X dýëu½ œ ËW$W¹ WÝWÐ Ë Æs dýëu½ œ WýË W¹ u$ Ë ËW$W¹ WÝWÐ vð œ Ë««ÊU¹ vð ËU½ ı œuýu½ ÍWýË ÂWýWý ÆË«Ëb½U???O???" Æe? U???á U?½ ÆÙU???/???}Ð ÆË«W???Ö ËË ÆœU???A œ Æ W?J}Ð ÆÙU????"W???â???"WÇ ËU½ Æ d~oáý Æ ËWJO½U$ Æ ËuM²???Ý œ Æ Ë W??á½U???L??²??A???O½ ÆvłW??³???}??ł ÆvłW??³???Ý œ ÆÊ«u??}??á? Æ ËuM Ë««Æ W???%??$W?¹ ÆW2W???A??? M}Ä ÆW?2W??A???}???Ý ÆW2W???ýËËœ Æ «u???/¹ œ«uz Æe U???á?ðüË ÆÍ U??³???Ý œ Æ ËWA$W¹ w~½u" ËWA$W¹ ÆïšËW²Ý«ÆX dýëumýw½ vý œ Ë X dýëumð vý œ «œ ÊU"d! U$ ÍUðï$ W' w²oä ÂWðËWŠ Æ«Ë œ Ë Èœ ÊU¹ «Ë œ Ë X œ Ë ÆX d$ œ «œëu½ ÍUðï$ W' Í w²oä Íï¼WÐ Uł ÍWÐ «b¹œ u$ w½u" W' W³%O½ ÂW²ýW¼ Æw½U/}ý Æw$<ÆÍd}'ËW¼ ÆwM¹ u M}Ä Ë Ë «uš ÍW½U½Ëu/ ÂWz U¼ Ë W¼

8 Æ ñð Í«œ ÆÊWš ÊU¹ «œ ÆW¹ U½W½ ÊU"«œ «œ Æ4 WÄ ÊUOý«ÆWM WÄ Â«ÆWA}$ «Æs¹ dö œ ÊU¹ ««Æ ËWM ËuÝ ÊU¹ Ë ÆÍdÖW½ Í Ë ÆW¹ UðdÖ ÊU" Ë Ë ÆWš Í œ Æs¹ b½«wä ÊU¹ œ œ ÆË«bJ}' ÍWýË w²!döëdoö ÂW¹ œ UÄ s dýëu½ œ UOłWÐ ËuÐ «b½u"d! wš œ W'  ËËœ ÍWýË WÖWz ÊU???L???²???Ý œ Æ Ëu?ðd???ÖW½ ÊU???O????$W¹ Æ5ðU?¼W½ p}?ä Æ ËWM¹ UM?}¼ ÊU???O?J}Ä Æs?¹ ËW???$ œ p Æ ËW$W½ ËW????$W?¹ WÐ ËW?????$W????ýË ËËœ W?¼ «ËWz Ëu?Ð «œdð w?ðw U????Š ÊU?¹ ËUÇ w?š œ W'  ËËœ ÍW?????ýË W????ÖW?z ÂüWÐ Æs dm}j' œ ÆWðUNJ}Ä ÆËuðËWJÝ œ ÆËuðd~$W¹ Æ7%/Ý œ Æsðd~$W¹ ÆsðUNJ}Ä ÆsðËWJJ Ë Íï¼ WÐ vðu½ Ë W?$WýË W' p}ýwð W?Ð vð œ ËWýË wj}m u?ý W¼ WðËW$ boj?zwð Í Í «d"uz ÂW¹ œ Uý ÆÊW³½ULAÐ Æsðd~½ULýW½ Æ UNýW½ ìr œ wðuö ÆÍï/ýW½ Æv" bðu½ ÈËW²AÐ Ë ÆW$WýË w½ëu³ðw' Æ WÝ W²}Ç œ «œëë WÝ wo$u"d$ W' ÊU¹ ÍW½UAO½ Ë ËË «uš wo$u"d$ W' p ÍW½UAO½ «ËWz Ëu½Uš p Ëu½Uš Ëu½Uš Æ ËË WÝ wo$u"d$ b½uö ËË «uš wo$u"d$ p b½uö b½uö Æ ËË WÝ wo$u"d$ W½ ËË «uš wo$u"d$ p}½ Ê Ë Æ Ë Æ«Æ«œ w½u$ d~ýuä w²!döëdoö ÂW¹ œe}ý Ë Æs dm}j' œ ËW½U¹ïš g}ä w½u$wýë WÐ W½«d~ýUÄ ÂWz Æ W¹«b œ W' rj}"wš Æ ÊW$ Íó UÝ W¹W¼ «b œ W' W$ vm¹dð W¼ «b œ W' «œ Æ Ë«ïÖ w œ «ïš W' Æ s¹ëuðu¼ väwð «ñ Ë W' «ñ¹b}"uz W' «Æ s¹ëuðu¼ u Ë W' Ë«dÇ «uç W' Ë Æ 5²A¹ ËW U" WÐ ËW U" WÐ Ë Æ ËWO¹ñ$ ÂW$ Ëu½Uš Æ ËWLOÝËu½ dð wj Uł Æ Ê«œ ÍW$WÖËUÇ Ë W½U"d! W$ «œ ÍWýË W' W¹UOł «œ Íd~ýUÄ! WÝ ÆÈdÝËu½ œ UOłWÐ ÊU"d! ÍW¹ «œ ÂWz ÆÂË«œ w œ W' wj doð Æ«œ w œ W' wj doð Ë œ Æ Ë Æ«Æ«œ ÆÙW¼ w½u$ d~a}ä w²!döëdoö ÂW¹ œ «uç vł W"WÐ s}j' œ ËW½U?O}Ä dð wj}ðw UŠ W¼ ÊU¹ ÊU?"d! ÊU¹ ËUÇ WÝ WMÇ œ vðu?$ W½«d~A}Ä ÂWz ± Ë ÆÍïš Í«Ëœ ÍW$WýË Ë d~a}ä Ê«u}½ W²}³ðËW$W½ ËUJ' ÍËUM}ł ËUÇ ÆÊUA}J W¼ ÆÊU" uj W¼ Æsðd~ W¼ ÆÊœdJ W¼ ÙW¼ ÆÊœd$«œ ÆÊU" «œ Æ7%š«œ ÆÊ«ñЫœ «œ Æs¹ WÄ«ÆÊUA}$«ÆsðdÖ««ÆÊ«ËuÝ Ë ÆsðdÖ Ë Ë ÆÊUM}¼ œ ÆÊœd$ œ œ ÊU"d! ÆvAJ W¼ ÆWšWL W¼ Æ d~ W¼ ÙW¼ Æ ñðw"«œ Æv½«œ «œ ÆWM WÄW"«ÆWA}$««ÆWM ËuÝ Ë Æ dö Ë Ë ÆWš œ ÆWM}Ð œ œ Ë Ædð wðw UŠ ÆË«d???š œ ÆWðd???Ö Ë ÆËu?ðd???Ö Ë Æu¹ WÄW½«Æu?¹ WÄ«ÆË«d½«œ ÆU???A???$W?M W¼ ÆËU???AJ? W¼ ÆË«d$ œ W$ ËUM}ł Ë s d?ýëu½ œ UOłWÐ «ËWz Íïš Í«Ëœ ÍW$W½U?"d! Ë d~a}ä Ê«u}½ WðËW?$ ËUJ' ÍËUM}ł WÖWz ÆÈdM}J' œ Ë d~a}ä WÐ ÆsÝ«ËW" ÊUL W¼ ÆsA}$ ÊUL W¼ ÆÊW$ ÊUO W¼ ÆÊdÖ r W¼ ÙW¼