bielefeld_commentary_on_barnes.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "bielefeld_commentary_on_barnes.dvi"

Bản ghi

1 "!!# $&%(') +*,.-0/ /189/:5<;=-?> 67 A BC9 EDFG692H*.-0/1 I ;=213 J*K L(32 MONPQRPTSVUWXYZN[SV\]#QR^ _1PURÙ Q`\P5Ude3 e PQfBShgiNjfBNSVYZN[k.Y XsoVP SVU5tugiNP"e QRg`UTfBShgiNvfBNGSVYZNwkxY \F QRP"Ù PQ`URSz o,g`n3?gty ShQRgiX ovoqpe{ 3}0~ KrY \ m Zˆ Š i ŒŽ Ž $ i Œ 0 Œc $ x? ˆ ŠK 0 ˆ Š š9 $ œĩ 0ˆ ŒŽ Ž $ i ž š9 Ž Z $ Š RŠ Z Z 4 $ ˆ? ˆ Š Œ) $ ˆ 0 Z A Zšz $Œ Šc Ž < Z R Œ Zˆ? ˆ ŒŽ ŒA Œ) i r G Z Ž? ŒŽ Zˆ Š ˆ Œ Œ $ ˆ? ŒŽ ˆ Ž œ ŒŽ i Œu š $ Š [ 0 # 0Õˆ " (Š ˆ Z ˆ $ $ Œ Zˆ? ˆ ŒŽ ŒO $ rœž Š ŒO Š ˆ Z ž 0 O RŠ =ˆ ŒTšz Š ŒŽ rªcš Š, $ Hˆ B $? ŒT? ˆ Š ˆ ŒO A i r rˆ " O Ž A $ rœž $ 0«š7 0 $ Š $ " š7 $ Š vˆ ŒO i Ž F $ Œ $ŒŽ ˆq 0 v Z k_gg`n3?g7svu9sv\g PP5 ={ ± (g`n3?gù ^ YSV o0y^ \URg`Q`XY²giShy ShÙ W³P\0gi SVohU N^f ssvḡohp Q`P µrp5y5g u q 0 x $ ² $ iõ $ j i ˆ ˆ Š ˆ :«š Š Š $ r $ Š $ xœ 0 Š " x $ 0 Z ŒŽ Ž Z $Œ Š Š «4 $ = $ 0 R Š ˆ ŒŽ ˆ Z ŠqŠ «0 0 v 0 "ŒŽ $ 0«4 šn i? ˆ 0? Zˆ ŠK i Œ ŒŽ Œ Z SV\ {žº» ¼½~»²¼#¾$\^fBohP W gà kzd WÁ _7URg`XḠp ÃÂRY XUi?oVohpv \ w\3?g`xqi?ovsvu gishy ohohp Ä U _1P?Ù SVsGoVP m Å3XQRg`NPQRW at QR\PU5,X\ohSV¾ P WŸ?\$p Y^ \URg`Q`XY²giShy 3gZ ¾?PU"Y?Q`P g`^ PW4eN3?Ù SVÆ5PHg`NP Y XÙ osvw4e3 Y5gÇ^ _KgiNPHP²È gip5q`\3?o N$XWŸ?\Ÿs Q`PÉ: P Ê Ù egshgipbgingpœengqi URSV\lj^ _,g`npœurp\0gip5\ypëµrxurgxì$x^ gip5 ÍËg`N3?gËgiNGP Y^ \$g`sv\l P\0gceGQ`^ YPURÙ P5UcSV\0y P \<sp5ovsvp²_x Q`P)\^ gregxq`p5ohp  ٠^ YSz?oVÄm Î SV\Ek eeov X,m[MONP SVogi^)X\ P5Q`U gz \ SVUTfBN0pFaT QR\PUBY ovohutginshuty(shp5fáârq`p5oz?g`shy SVURW Äm Ð QR\PUUip s µrpy²gisv^ \3 W P5U p W4eohP 0aT?Q`\P5UÇ^ sù oho(n$xw \)Y^ W WXG\SqÊ gishpuop ÈGNGSVsSqg4 giqrxurgbsh\=p²è(svu gish\layxu \ weqi?y5gishyp? 3 \ Uxg`^AgZ ¾?Pr Õ Ö, ØÙ Ú,ÛxÜ4Ý Þ ßáàâÞ ã7ä½ åzäbä½ Þ"ÞRå²æ:ä½ vàáùbå²ççæ½èiéàâûoåzä½þ ßáÜ)Ù:ç Þ æ½àáêrå ß.àëÙBìØÞ"àáívçå æîäoäîèä½ Þžãqå²ê äoäî å ähàâä ïëð å²ççæ½èiéàâûoåzä½þ ßáÜŸÙîç ÞRæîàëê å²ßhñ)ã è²æ à ãëä½ ÞÞRå²æ:ä½ wòþræîþÿó ã è5æœþ éå²ûtçßâþiôoõ åzäžè²æœäîþ ä½æ½å² ÞRìæ½å²ßhÚ9çæîÞ`Ù:ÞRí5äîözìåiÜ äîþ`ê íè5ßâè5 ²ÜOòKè²Øßëìžå ßáßâèZò ÛcÞuä½èTøíèZòwäî?åZäRù,ú7íœä½ Þ#è ä½ Þ æ å íì$úäî ÞËÞ`å æîäî $û Ù.å ççæîèiéàáûoåzäîþuùîç Þ æ½àëê àâä1übàáù íè²äkýütà äù:þrß ã ðü ývþ ïqÿ äîècê å²øù:þ7ûçütý Þ ßáàâÞ ã1ñã è²ækà ã å²ìo 5æîèZò.íOØçHàáíœå íœàáùîè²ßëåzä½þrì àáßâßëå 5Þ9ò.àâäî è5øä,å5ê ê ÞRÙ½Ù äîèoûtèìþræîírê è²ûtûçøíàáêråzäîàáè²í?ù,è²æ.ä½æ½å²íù:ç è²æîä½å äîàáè²í$ú,òkè²øßëì çæ½è²ýå²ýßâüœý?þrßâàáþ 5ÞBó ò.àâäî r 5èèì æ½þrå5ù:è5í$úàâížãqå5êžäžô äî?åzä.äî Þ#ÞRå æîäî àëù.å ççæ½èiéàâûoå äîþ ßáÜTõ?å ärù9ßáß0ä½ ÞRÙîÞ#è²ÝÙîÞ æ ZåZä½àâè5íÙ,å æ½þ²úè ã3ê è5øæ½ùîþ²úøäîäîþræ.äîæ½à àëå ßáà ä½àâþ`ù ù Þ æ½ å ç?ùkå²æîíþrù3àëù å²ßâßáøìàáí # ÞRæîÞ,ä½è#äî Þ ÿ ²ïqþ!îÿ Vï"Rïëð äî?åzä Þxóqå ßáè²í #ò.à ä½ OÛTå²íÜxè²äî ÞRæ Ùîèê àâè5ßâè5 ²àëÙ1äÙ½ô,äî àáíøùnàáù$#îê è²íùîàáù:äîþríäò.à ä½ å²íìrþ ²Þ íjæîþ&%5øàâæ½þrìžýüråhù½ê àáþ íä½à('?êxå ççæîèå²ê )cä½èhä½ ÞxÙ:äîØìÜ"è ã ØÛOå ítý Þ ßáàâÞ ãqù ù*køärúå²ùkæ½àáê Ûcè5íäå²íì+ ( å, 5ÞKå²æî 5ØÞRìxàáíTìÞ ä½å²àâßþ ßëÙ:ÞRò. Þ æ½þ²ú ÛTÞ äî èìè5ßâè5 ²àëê å ßæ½Þ ßëåZä½à àëù:û.- ÙîØê Hå²Ù äî?åzä,þ ÛÇÝ èìàáþrìbàáíbä½ Þ0/äîæ½è²í +æ½è² 5æ½å²ÛcÛTÞ5û Ù0#½Ù:ÜÛTÛTÞ ä½æîütçæ½àâí?ê àáçßâþ&)1- àëùíè äè5íßáüoøííþ`ê ÞRٽٽå æ½ü äîèxäî ÞnÙ½ê àáþ íäîà'?ênù1ä½øìübè²ã ØÛOå íœý?þrßâàáþ ã32àâä.àáùkàáíbãqå²ê ä,å²íäîàâäî Þ äîàëê å ß ä½èxàâärù4/þrþ5kæ½àáê ÛTè²íäKå²íì$/è5øZå ß3ó769898;:5Ú ÞRÙîç ÞRê àëå íìe6??>;69f<ôžù G

2 ^ _ug`np?xggin^ Q`ShgŽpw^?_ËP²È(SVU gisv\gl XURPQRÙ Ä fbnsvyzn ShÜ sgù N Q` oqpfÿq`p²y0ê m#acxggbfbn3?g at QR\PUO_: ShoVUcg`^Ÿ? ShUTgiN3gHg`Q`XU ghwÿpvsh\ ḠS P W ^ Q`P ^ QcoVP5Ù UxYQ`SqgiShY oî ohohphµrxgurgis 3P Km#M7^ohXW4e gi^ Y5SVP5\$g`SVU giudxé1ovsvw4shg`p ÍTgiQRXURg SV\ sovp4 Y5YXQ` 3?gi fbshg`n _1X\ 3 W4P\0gi ovshurgiu5dg`q`xu g)sv\ g`np=ovsqgip5qi oëgiqrxggin ^ _Bg`NPwacSVsGoVPŸShU[gi^ \G^ gip= g`q`sqy$ê ohshgžpeéâ g`q`xu o, \G Ù ^ o S KP5Q`P\GYP m.sv¾ P²fBSVURP at šh x Š Š3 ˆ Œn š 0 Š 0 ˆ 0 0 uĩ 0 i Z $ ˆ 3 $ Ë $Š «[ 0 ˆ Ljq $ˆ ˆ ŠG Z Š $ ˆ $ Z i Z $ $ i O $ [ $ ˆ A $ŒŽ = $ $ Š ˆq Z ˆ ˆ Z Z «ˆ Z $Š A Z ŒŽ O i ˆq 0 x? $ j ) i ˆ $ŒZ ( $ A 0 Z ) Ž j GÕ $ 0 Z ŒŽ Ž A ŒxŒ $ R 3 sgù P5QRy Prg`N3?g4 ^(P5UO\^ gow4p?\ Ầ Q Ê ssqgiqi?qrp grurxs o7p²y? ovx3gisv^ \ÄmAaT?Q`\P5Ujl ^(P5Uj^ \<g`^ \^ g`p4g`n3?geâ ^E\G^ XÙ P5Q`Ud7N3 \Ḡs^ Äń \ PQ W W UBeQRP ShY5giP5 \G^ gbs0p  žx3 \0g`XW#oVP5Y5giQR^( (p(\ W ShYURÄ UxÙ XYZN,ǴsXGgTQ`?giNGPQcs0p4N$XW \UTP ÈGP5Q`Y5SVÙ Sh\lBµRXG gi^[ eeoqp4g`npœg`np^ QRp4Y ohovp5 žx3 \0giXGW#oVPY²giQR^(Ḡp \3?W ShYUm ovokg`nsvuoshubg`q`xpj \G ShW e \0gtuURYShP\0giS Q`Pž_:?Q W eohp²è µrpy²giu4gin3 \ gingp ocu p URgiP5W U ^ _žegxq`pfwÿginp5wÿ?g`svy5uàcg`np5p QRP P È$Ê eqrpù URP ov \?gixq` o9oz ɱfBShgiN ovo.sqgiuhe^?gip\0g`sz o9 3SV\0y P WŸ \0p X(È(ShoVSz?QRprN0p e^ g`npurpuœé1fbngsvyzn) QRPc_1Q`P5Ì XGP\0gioqp[ShW eohsvy5shg Í \ QRPÌ$XSVQRPµRX l W P5\$guSV\A egeovshyê É1_1^ QTP²ÈG W4eoVP? SV\=ḠPYSh SV\GlfBNSVYZNwP PY²giUB\P5P wgi^)spžgi ¾ P5\ Sh\0gi^) \G wfbngsvyzn QRP=Ù ^<\Pl ovsvl SVsohP4g`N3?gAgiNGP5p Y \ Ui?_1P5ohp s Ͳm acxggagingsvu ^ PU)\^?g)W P \ gin3g Ù XGYZNvµRXG Q`P[ Q`sSqgiQ` Q`P SVW4WX\Pr_1Q`^ W \ĒgiNGP _: Y²g gin?grginp5ù PrµRXG Q`P4P²È(P5Q`YShÙ P5 s0p<n XGWŸ \ sp5sv\l Sh\l Sh\ Y^ W WXG\ShgŽp ^(P5U \^ g[w P \ SVW4e \0g _: XÙ Sh\l g`npurpjµrx Q`P \PY5PURUi QRSVohp ÂRUR^(Y5Sz ohäm kž\ Ù P5U kxw[xurghe3 Q \0pŸfBSqgiN at QR\PU5m Zˆ Š i ŒŽ Ž $ i ŒŽ,ŒŽ $ $ˆ Œxˆ $ ˆ šv«a 0 [šv $ $ "? Š $ˆG Z i ŒÇ Z Z v 0 Rˆ $ŒH i? ŒZ ˆ $ˆ = 0 [Œ Zˆ $ i Œž $ ˆ $ 0 Z 0 Z ˆ 0 Š 0 ˆ Œ Œ $Œ ˆ 0 ) A $ Š ˆ ž^ PU"giNShUrW P \ g`n3?g SVU gjù ^ YSV^ 9?_±g`PQrY QRP5_1XoËP5W eshq`shy ouu gix (p ^?_cgingp Y^ W WXG\Shg`SVPUË^ \G = $N3y P"sP5P\vX\ sovphgi^<â SV P5\$g`Sh_±p Ä?\$p)_1X\ Ê 3 W4P\0gi oc S KP5Q`P5\YP5UAsP²gŽfcP5P\ ginpvw4p5g`n^ \G PeShURgiP5W ^ PvgŽfx^ è5ætå ê å²æîþ ã Øß àáù:äîè5æîüè ãäî Þœäî ÞRè²æ½ÜAå íì4þ éç?þræîàáûtþ íä½ùcê è5íê ÞRæîíàâí jäî Þ ÛOå 5íÞ ä½àáêhûcè5ûtþ íäcè²ã9äî Þ Þ ßáÞRê äîæ½è²í$ú`àáí#ò. àáê uä½ Þ1Øì ²ÛTÞ íä½ù ÛOå²ìÞÝÜnÝ?è²äî uä½ Þ è5æîàëù1äù$å í?ìuþ éç?þræîàáûtþ íäîþræ½ù å æ½þå íå²ßâü Þ`ì0ÚiÙ:ÞRÞ å Øäîæ½Øç å í?ì"! àáíø5þ æ½íå 5Þ ß3ó3:&=9=9=ôŽù # ±í"äî ÞÇÙîå²ÛTÞËçå²Ù½Ù½å ²Þ5Ú,å æ½íþrù9è²ý$1þ`êžä½ù.äîèbä½ ÞËç æ½å5ù:þ #:äî ÞË 5è5å²ß$è ãù½ê àáþ íê Þ)OØÙîÞRìžÝÜEKæîàëê ÛTè²íäå²íì ÛÇÜÙîÞ ßâã1ñœ Þžê è²ûtçßëå àáíùxäî å äoòþ"å æ½þ #:æ½þ àâã Üàáí [Ùîê àâþríê Þžàáí5ä½è[å ä½ àâí [ò.àâäî Ÿàâä½ÙTèZò.í4æ½ÞRå5ìàáßâÜAàëìÞ íä½à('?å²ýßáþ çæ½è²ç Þ æîäîàáþrù)ù ØäcòKÞœå²æîÞHìè²àáí jíè²äî àáí è ã9ä½ ÞHøàáíì0ñ #:äî Þœ ²è5å²ß è²ã7ùîê àâþríê Þ&)"àëÙcÙîàáÛcçßâÜAåjê ²ÞRíàáÞ íä Ùî è²æîäî å²íìcã è²æ+#1ä½ Þ 5è5å²ßè ã0ä½ ÞnÙ½ê àáþ íä½à('?êþ íìþrå, ²è5æ)Ú²å í?ìtàáùkå íå²ßâè5 ²è5ØÙäîèÇäî Þ7ç æå²ùîþ #1ä½ Þ 5è5å²ßè ã ê ÞRÙ½Ù àëùkäîèbê å²çäîøæîþuü²è5øæ,è²çç è²íþ íärû Ù.øàâí ù ) %

3 É1k_TUR^ 9k Y?\ ^ \ohp SV\ Ì$XPU QRPASV\(Ê Y^ W e P5g`P\0gmáÍ P5ohp P giq`xgy5gisqy giuuu gz Q gingpwº»izó º0º3~Ó²¼±Òî¼½~ g`n3?g)ginp5q`p Q`PF\^<_1X\ 3?W P5\$gi ob S PQRP\Y5PU4sP²gŽfcP5P\ U \ U giq`^ HP²_1PQRQ`SV\Gl)g`^AgiNPrQ`P5oz?g`Shy SVURW+NGPjḠP5_1P\G U at QR\PUBUip Ut Š š7šqˆ " Ž ) 0 v Ž Z Ž?«všh H F $ $ $ Rˆ Ž " " Z 0 r Ç 0 Z rˆ ŒO i Z ˆ Z «[ ˆ Œ#ŒŽ $ŒŽÕˆ $ˆq $ˆ Z? u j Œu šk ˆ ) Ž Z ˆ Œ 0 Š [ G $ $ 0 Z RŒŽ [ Š ŒŽ ˆq Z Š Š «0 Œ!"#$% &"' ()* '+,.-,/ 10234(2 5"67)(8&+9#&6:;=<> )A,B. 10 #CÇ " ( $ Œ ˆ Œ $ o e _ Ù MONShUcSVU5 $SV\ _:?Y5g ( \vp È(YPohoVP5\$gcP²ÈG W4eoVP? 0fBNSVYZNvURN^fBUOYohP QRohpfBN3gTSVU D#»i~ FE)fBSqgiNŸQ` ShY Q`P5oz?g`Shy SVURW m žs PQ`P5\0gW eu" #G \ QjeQ`^?Ê <W e \G Y \<SV\G PP5 PeShY5gr S KP5Q`P5\$gj?Ù e PY5g`U"^ Q`P ovsqgžp= \G Y \ s PjW UBXÙ e PY5S 3P5 exqre^ PU5m HwaxXGgBgi^4Uip=giN3g K~ WŸ?eŸURgi \ UOSh\v \0p P5QcY^ Q`Q`P5Ù e P5\YP"fBSqgiNŸg`NP W ee P Ÿg`PQRQi Sh\ŸgiN3?\= \0pŸ^?giNP5Q SVUB?sÙ XQR,m5I FaT QR\PUBQ`P ovoqp fc \0gHgi^)Ù e P\ 3pvSV\w]7 Q`ShUB\3y(Shl0?g`SV\lfBSqgiNF URg`Q`P5P5gœWŸ at QR\PUžµRX(È gz e ÂRQRPozgiShy ShURgiÄ y(shp5fôg`^<ù Q`P ovshù W4Ä fbnshyzn SV\Gl)g`^)NSVW 0 Š $Œ 0 Z c Ž œ ÕNŽ $Œ 0 T i $ i Z $ $ ŠŒ R 0 " c $ u 0 Œ i ˆ Œ 0 x ( Œ ˆ ÇŒ Ž $ i 0 š Š ˆ :«$ )Œ $ $ŒËˆ A i ŒŽ $ 0 $ i ˆ Aˆ Z acxggnk9¾ \G^f ^ XGYZN Hy(ShP5frmTÉP ohsvu gnengsvov^ Ù ^?Ê RQK?\ Q`Pj Y5YXQ`?giP gi^vg`npp ^v\g^ g"urgi \ <SV\ \ P\GYPAfBShg`N ShgmáÍEaT QR\PU"l ^(P5U SVW gin?g $ $ $ $ 0? ŒT š7 $ˆqŒT ˆ šv Ž FŒ ˆ 0 Š ž 0 O 0 r i i Z $ ŒH $ v $ Z ˆ Œ š $ Ç Z 0? #?«Œ ˆ Z Š3Œ Zˆ $ i ( $ ) Z i $? Ç 0 $ˆ Œu 0 HŒ 0 " j Z fbnshyzn rs sgù XQR,?URSV\Y5PÇfxP˾$\^f S { 3 K~ÒOs Pjg`NP[oV m at QR\PUœSVW4W P5 Sz?g`Poqpv Ḡ U Uiúã7ê è5øæù:þ5úgò. Þ äî Þ æxäî àëùcçæîþ`ù:øçç?èù:àâäîàáè²íaàëùxäîæ½øþhè5æëãqå²ßáùîþœìþrç?þríìùcè²í4ò. åzäcè²íþœûcþ`å íùxýü.#1ã Øíö ìå²ûcþríä½å ß )ùœö èråžýàáè²ßáè² 5àáÙ:äRÚ äî ÞRæîÞBå²æîÞOàáíìÞRÞRì[íèžã Øí?ìå ÛTÞ íäå æ½þ íê ÞRÙ#Ý Þ ä1òkþ ÞRíAå²Ù:äîæ½è²íè5ÛcÞRæ½Ùuå²íì å²ù:äîæ½è²ßáè² 5Þ æù ñ9å²ßâßå²æîþ ; žð YX ïqÿ ð ù KØäuã è²æ#å ç àáßáè5ùîè²ç ÞRæ7è5æ#Ù:èê àáè²ßáè² 5àáÙ:ää½è"å²Ù½Ù:ÞRæ:änäî å äuäî ÞRæîÞOå æ½þçíè ã Øíìå ÛTÞ íä½å²ß9ìà V ÞRæîÞRíê Þ`ÙxÝ Þ ä1òkþ ÞRíŸå5Ù1ä½æîè5íè²ÛTÞRæ½Ùxå íì å²ù:äîæ½è²ßáè² ²ÞRæ½ÙxÙ:ÞRÞ ÛOÙxäîè[ÛTÞ çæîèè ã7è ã7þrà ä½ Þ ætò.àáßâßâã Øß Ýßáàâí?ìíÞRÙ½Ùuè²æn ²æ½è5Ù½Ù7àâíê è²ûtç Þ äîþríê Þ"óqÛcèÙ1ä#ßáàâø5Þ ßáÜžäî Þcã è5æîûtþ æžôžù è²æ#å ê è5íê æ½þ ä½þxþ éå²ûtçßâþcè ãäî æ½þ Þcçæ½è²ÛTàâö íþrí5ä Ùîèê àáè²ßáè² 5àáÙ:ä½ÙRûZÞ éäîæå è5æ½ìàâíå²æîàáßáüuùîüûtçåzä½ Þ ä½àáê.å ä:äîàâäîø?ìþ.äîèzò,å æìcå²ù:äîæ½è²ßáè² ²Ü5- àâítò. àëê cäî ÞRÜcå5ÙîÙîÞ æîääî å ä Z å Ø %5ØÞ ßáàâí$û Ù.ìå ä½åcå ßáßâÞR ²ÞRìßâÜBìÞRÛTè²íÙ:äîæåZä½àâí Tå #P[rå²æ½ÙKÞV Þ`êŽä)Tå2V Þ`êŽäîàáí xäî ÞËìÞRÙ:äîàáíÜHè ãgùîç è²æîä½ù,ê å ÛTçàáè²í?Ù #îê è²øßëìbê è²íê Þ à iå²ýßáücê è²ûtþ9ä½èçý Þnå5ê ê è5ûtûcèìå äîþ`ìbå²ùå#äîæ½àáøûtç Hè²ã0äî ÞuÙîê àâþríäîà'?ê9ûtþ ä½ èì;) - ÙîÞ Þ5Kå²æîíÞRÙRÚ Kßâèè5æxå í?ì]\9þríæîü=ó :=9=_^ÚGç$ù :? :`ô 2å íìã è5æcåjê æ½à ä½à %ØÞ5ÚÙ:ÞRÞ["ÞRæîÛTàáíFó3:&=9=9D5åÚGçç$ù`^6;: >"^696 å²íì :==9D²Ý$Ú ç$ù9^9? 65ô å²íìeæ½àëê ÛTè²íä9å 6F<5ô ù a è5æþ éå²ûtçßâþ5úòkå²íìþ æ½àáí Çå æ½è²øíìcäî ÞuÙ:äîæ½Þ Þ äù è²ã /å²í æå íê àáù½ê è?ú9 Ùîèè²íBßáÞRå²æîíÞRìcäî?åZäKäî ÞuÙ1ä½æîÞRÞ äkûtå²ç KòKå5ÙKêRå æ½æîüàáí còkå5ùkå²ßâûtèù1ä.øùîþ ßáÞRÙ½Ù ù òè5øßëìh å, 5ÞuÛÇØê çæ½þ ã Þ æ½æ½þrì åcê è²íäîè5øæ,ûoå ç"ù: èzò.àâí Tå ßâäîàâäîØ?ìÞRÙRù /Þ Þ#Þ5ù?ù/ÞRê äîàáè²í <ù 6xè ãgûçühç?å ç Þ æ.ò.àâäî Kæîàëê ÛTè²íä.àáíHä½ àáù ²è²ßáØÛTÞ²ù c

4 P5URgH ÄǴfBNGSVYZN P5Qcgi^fBN3gBQ`P?oVSVU giuc Y5g`X3 ovoqp)ginsh\¾ eq`^y SVḠP =gin3g4ârshg`äsvuxq`p5sv\0gip5q`eqrp5gip5?u W4P \Sh\l  wsvuräm \P 3\3 o3e^ SV\0gt7kŽ\)y ShP5f ^?_g`npbyp\0g`qi ÂR¾$\^fBo Ê Q`\P5Ud3e3?eP5Q Q`S 3PUxfBN3?gBNPrW4P \UOs0p ginshu kžu NPFXURSV\l ginpwfc^ Q`  ¾ \G^fBohP l PÄ g`^ W4P?\±µRXGURgiS 3P giqrxp s PohSVP²_`ÄÃÉî?U ^0Ͳ ^ PUËNPBW4P \)W4PQ`P5ohp Ầ \0pAY^ YY5PeGg`P URp URg`PW ^ _sp5ovsvp²_`ä Éî?UHSh\wNSVUBeQRP5y ŸMONGP ShURg`SV\Y²giSV^ \=SVUOYQRXYSV o½ \ F Pe \0p ^ _œat QR\PU5dË Ù URPQ gisv^ \UAY \ s P=SV\0giP5Q`eQRP5g`P PSqgiNP5QA UgiQRXP=sXGg)s \3 ot^ QA UAQi? SVY ocsx(g _: ohù P m.p5gw4p4\^f gixqr\ gi^fginp ^ ginp5q W _O]ËQR^ _1PURÙ QR\PU5d7e3?eP5Qú\3?W P5ohp gingpjp ÈG W egovp"^ _ginpry g`np^ QRpw^ _7NPgmÇaT QR\PUBYoV SVW4Ucg`N3?gOgiNGPQ`Pr ^ PUB\^?gœP È(SVURgHSh\ J gixqrp «$ˆ $ j " Ž Š «4Š ˆ ž Z Š ˆ?«? $ˆq 0 š $ˆ R Z i $? ŒT š Z Š Rˆ œ ŒT r Ž Z ˆ ŠTŒ 0 (ŒŽ $ i = rˆ? [ = Z 0 $ $ j Žṽ $ Œ i ˆ $ ˆ Ë $ $ r Ž Š «[ Ž 0 \ FNPj URÙ PQ giubgin3g Œ Z i Š ««0 wˆqœj ˆ $ Ž $ˆ Œ 0 Ž 4 ŒŽ Ž $ Š ˆ ŒŽ [ Z i $ F šœ Z Š ˆ 0 Z «? ˆ Œ#ˆ $šh Z ˆ n Ž r i $ŒŽ Ž i ˆ ˆqŒŽ # 0 I PoVoîǴkÇ ShÙ Pžg`^)Ù N^fJgiN3?gOg`NP"W4^( P5URgOQRP ohsvurw Y?g`P s0pvaxq`svy5w ^ \$gc \ =W p(urpoq_9svuc\g^ _9Y ov^ pÿsx(g SV\=_: Y²gH \U fcp5q`ü ^ ]#N$p URSVYShURg`UT\^fT? Ù XGsURgi \YPAÉÂRY 0sX(gxfxP Y^ \$g`sv\$xp)gi^fgip?yzn p<^ N0pG acp5y XGÙ PvSqgjg`XQ`\GU &/Þ Þ#Þ5ù?ù;,å æ½íþrù.å²íì$kßáèè²æ#ó3:&=9d;:5úç$ù 696 í?ôžù ßáÞRå5Ù:Þíè ä½þäî?åzä* $å ÛA àáíù:àëù:äîàáí è5íëøùîàâí äî ÞKòKè²æì #:øíèzò.ßáþrì 5Þ),àáíxå²íÜnçå²æ:ä½àáê Øßáå²æ(ò,åiÜC2Kå²æîíÞRÙRÚ ßáàâø5Þ.Þ ²ÞRæîÜ5è²íÞ,ÞRßáÙîÞ²Ú5àáÙã æ½þ Þ9äîè#ØÙîÞå íüxòè5æ½ìcå²ù3 Þ9çßáÞRå²ÙîÞRÙRÚ XC "`ï ²ÿ ; ÿ ²ÿ ð ÿ7ï ±ÿ C²ÿ ÿ ï þ âÿ Eïëðîÿ 9²ÿ ð ù Ëè²Ý 1ÞRêŽäcè²íßáÜ[äîèjäî Þœßâè5 ²àëê å ßáßáÜ iå²ßâàëì)å²æî 5ØÛTÞ íä½ùëäî å ätå²æîàëù:þbã æîè5û&àáíå5ì ²ÞRæ:ä½Þ íä ó è5æbå²ì 5Þ æîäîþrí5äžôçùîßáàâçç?å ²ÞžÝ Þ ä1òkþ ÞRí4ä1òKèAìàáÙ:äîàáíê äbûcþ`å íàáí Ùxè²ã7ä½ Þ"Ùîå²ÛTÞ òkè²æì0ù è5æoþ éå ÛTçßáÞ²Ú Kå²æîíÞRÙRû ê è²özå²øäî è²æ Kßâèè5æ.Ý?ÞR ²àáíÙ. àëù.è²çøùa áÿ5ÿ AC`þ ï 5ÿ ÝÜHè V ÞRæîàáí BåTæå²ìàëê å²ß0æîþ`ìþ '?íà ä½àâè5ížè ã äî Þ#òè5æ½ì #:øíèzò.ßáþrì 5Þ)ñ ±íù:äîþrå5ì[è ã9ìþ '?íàâí "à äxå5ùuäîæ½øþoý Þ ßáàâÞ ã - è²æçç?þræî å²çùrú 1ØÙ:äîà'ÞRì[ä½æîØÞBÝ?ÞRßâàáÞ ã - øíèzò.ßâþ`ì ²Þ ã è²ækäî ÞnÙîèê àáè²ßáè² ²àëÙ:äàëÙò.?åZäîÞ ²ÞRæç Þ è5çßâþ7ä½å²ø²þäîècý?þuøíèzò.ßáþrì 5Þ²ù zä,ê è²íùîàáù:ä½ùkè²ã$äî èù:þný Þ ßáàâÞ ãqù ò. àëê [ç Þ è5çßáþbê è²í;'?ìþ íä½ßâü è²ßëì äîèrå í?ì ßáà ²ÞOÝܲù ù ù ùcúã.ê è5øæù:þtøíèzò.ßáþrì 5ÞcÛxØÙ:äËÝ?ÞHìàáÙ:ö äîàáí ²ØàáÙî ÞRì"ã æîè5û ÛTÞRæîÞxÝ?ÞRßâàáÞ ã1ù#ö, àëù7êrå írý Þxìè²íÞxÝÜžæ½ÞRÙîÞ æ àâí Bäî Þcòè5æ½ì øíèzò.ßáþrì 5Þ²ûã è5æ ò. åzäàáùê è²ßáßâþ`êžä½à 5Þ ßáÜÇÞ í?ìè²æù:þ`ì0ú²ßáþrå, àáí näî Þàâíìà àëìøå ß å íìtàëìàáè5ùîüíê æåzä½àáêäîèxê è²øí5äkå²ù3ûtþ æ½þ Ý?ÞRßâàáÞ ã1ù ó7ßáèè²æ1:==;:5úç ù F 2ÙîÞ Þ#å ßëÙîè,å²æîíÞ`Ù,å íìekßâèè5æ5:&=9d:²úç$ù 66Zí?ô \9èZòKÞ 5Þ æ`ú?è5íßáü"íàâíþcç?å ²Þ`Ù7å ã äîþrænþríøíê àëåzä½àâí Hä½ àáùuíè²íö±ù1äå íìå æìrìþ '?íà ä½àâè5íjè²ã #:øíèzò.ßáþrì ²Þ)ÚAKßáèè²ænæîÞ ö ²ÞRæ:äÙKò.à ä½ è²øäê è²ûtûtþ íä,äîècäî ÞuÙ:ä½å²íìå²æ½ì ìþ '?íà ä½àâè5íœè²ã #îøíèzò.ßâþ`ì ²Þ&)Úò. àáê ÞËê è²íäîæå²ù:ä½ùò.à ä½ #:Þ æ½æ½è²æ )ñ # áänòkè²øßëì"ý Þxò.æ½è²í Oäîè å²ù½ù:øûtþçäî å ä7ä½ Þxí?åZäîØæ½å²ß(òKè²æ½øàâí Oè²ã è²øænå²íàâûoå²ß(æ½þrùîè²øæê Þ`Ù9å ßáò,åiÜÙçæ½èìØê Þ`Ù øíèzò.ßáþrì 5Þ²ùjÖ, ÞRÜçæîèìØ?ê ÞHåjÛcàâéäîØæ½ÞHè²ã9øíèZò.ßâÞ`ì ²ÞBå²íìAÞRæîæ½è²æËò.àâäî Þ%Øå²ß íå äîøæå ßáíÞRÙ½ÙBùRù ù )ó Kßâèè5æ :==;:5Úç ù :?ôžù

5 gin?gbginp _nnp?gœy^ \ XY²giSV^ \ QRPjg`NPjUi W4P ShQ`QRPÙ e _nfbnp²ginp5q NP?gœSVUH Ù XGsURgi \YP ShW egohp \?Ù e PY5gj^ QžW4^ c^ \Ù P5Ì ^ _xnpg ovoqpf PÌ$X3giP À7Shg"ShUr ovur^ãầ eeqr^ègshwÿgipoqp g`q`xp5ä SV\=g`NPrÙ P\GÙ Pj SVURYXURÙ P \ FW[p Ù P5oh_ t 0 Ë $Š «[ r ²«A 0 B Š $ Z Ë 0 Z «F ˆ ) $ˆ ŒË Z ŒŽ œ 0 H Z Š Rˆ O 0 Z «? H $ 0ˆ r Ž 0 Z $ ĩ 0 i )ˆ $? ˆ ˆ =ŒŽ $ŒŽ œˆ [ j «ŠqŒŽ Z A $ šz $ $ $ r Š Ž Š «) Š Š $ 0 u 0 Ë $ˆ ŒÇ 0? ŒÇ 0 Ç " 4 $ Lj Œ#? Ž Š «)ˆ Œ (6< ' 0/Y" - 0 Z 9ˆ " Œœ $ Œžˆ 0 [ Š 0 Z 0 Z «w Ž v 4šz $ $ $ r Š ˆ :«j 0 5 Z Š ˆ `?ˆ Œ ˆ B Š ˆ î«ë $ 1šV $ $ "? Š? ˆ :«B 0 Z Rˆ (Š. Œ Ž i RŒŽ ˆ 0 ž Z Œ ˆ A š,œž " Z ˆ 0 r 0 Z Z Z œ ˆ± $ r Š Z $Š Ç r 1 \ S ^ I Ù P ^ l m Ù Ù \ ^ \ _ \ ^ (XÙ Sh\ljg`NPH p p)^ _,NGP?gZÍ#^ \PœY Q )Q. HgiNGP eegq`^è(svw?gipjy?ovsvḡshgžpf^ _ËgiNPA^ ov pesv\ UReP5YS 3P <Ù SqgiX3giSV^ \U)É:\ W P5ohp fbnp5q`p)npg P\GPQ`l?pwSVUO\^ UO^?_nP5\PQRl pgí²m MONPBY p) ohù ^žw P Ó»º»²¼VÓ²¼± PQ`ShW P5\0gZ Ê 3QRW P5,tj_1^ QjP ÈG W egovp 9giNGP 9 eov YP(]7^ SVÙ s P5gŽfxPP\ g`np4ù e PP SV\ l0 Uv \ gingp Qi?g`SV^ ^ _jshgiu Ù e PY5S 3Y NP?giU5m Î PEY \ \^f URPP? XURSV\l P5Pe \^?grs$pew P5Q`PAY^ SV\Y5SV P5\YP? sgxggjsp5y XURP Shg`UË SV Y Pœ UReP5Y5giUx^ _.QRP ohshgžp gin?gçsvu s PY?XÙ fc UvÂR eeqr^è(shwÿ?g`poqpÿgiqrxpä SV\=giNGP URP\URPBµRXU g P ÈGeGoz Sh\P,mxkŽ\ g`nsvubq`p5ù e PY²g Y SVUÇÌ$XShg`P ^ g`npqx\^ftêžq`pžµrpy²gip vg`np^ Q`SVP5U Ù XYZNF SVYB U fbngsvyzn Éî?Ü ShÙ YXGÙ P5 SV\ Ù ḠP5gZ?SVo9SV\wgiNP e3 e PQœs$p acqrsvy5w \ W[p Ù Poq_ZÍOSVUB_1X\ W P5\0gZ ohohp fbq`^ \l \ fc U=PW4eShQ`SVY ovoqp Ù XGYYP5Ù U Sh\ ( GÓ»º» ¼VÓ²¼± FEÃfTp UvgiN3g= ^ \^ P5y Sh P\Y5Pj_1^ QOShgiUB?eeQ`^È(SVW?g`PžgiQ`X(giN,m giqrxy5g`shy SVU giqrxw P5\0gZ ohsvurgzíc _7Ù YShP\Y5P U g SVUOSh\Y e sovp _9P ÈGeGoz Sh\SV\l!D }AgiNP Y pÿw PœÙ XY5YP5Ù UR_1XGo.Ù XQReQ`ShÙ SV\Gl[eQRP ShW egohp Y5YPe(giUrgiNShUr UjwsGQ`XGg`P)_:?Y5g 9?\ ^(P5Uj^ \<g`^wuipegin?g  ginpg`np^ QRpEfc U YY5PeGg`P?\ XURP s0p P\l SV\P5PQ`U[ \ giu Ù ^FgiN3g[Sh\ eqi?y5gishyp5ujfbsqginsh\ QRPW Q`¾ soqp P W ShYŸ \G W ShoVSqgZ Q p ee Qi?g`XUm ÄÁacX(g[giNGP=Å3Q`P\GYZN W ShoVSqgZ Q p 4\^ gëny PœXGÙ P 4giNPBY QRpAX\GoVPURUxSqg Dc~» 0)QK $S½m P fc UÇPW4eSVQRSVY?oVohpj? Ù e PYS 3P Q` ^ _OeXGQ`e P5UÀx \ g`nsvujpw4esvqrsvy oë P5Ì X Y5p Q`PÌ$XShQ`P5UF"!$# º q{ { Ò:¼½~ pd U?eeQ`^È(SVW?g`P4g`Q`XGg`N SVUj\^ ShsoVP)P ÈGeGoz \3giSV^ _œshg`uapw4esvqrsvy?ot P5Ì$X3 Y5p g`npwpw4esvqrsvy ocurxyy5pù U ^ _ URgi \Y5P ḰQRPÌ$XShQ`PÜ S KP5Q`P5\$gœP²È(eoV ÎŽÎ Q`oqp=\P5P P5,m giqrxy5g`shy SVU giuh \ FSV\U giqrxw P5\0gZ ohsvurg`utù ShW egohp ÅnSV\ ohp5gœw PjW P5\0giSV^ gin^ ovoqpÿxg\\py5purui Q p P5_1P5\Ù P ^ one gin3g ohp ḠSV\l=URYSVP5\0giSVU giur^ _ÇgiNP)P Q`oqp \SV\GP5giP5P\0giN YP5\0giXQ p ee ¾?P\ AY Q` wginprqrp ohshgžp ^ _ ÂRY UH oqê PQ _1PY²giohp fbshg`n)g`npow4^( P5URg#QRP ohsvurw Y?g`P \ )W[p URPoh_ mu¹œsvu _KÙ YShP\Y5PžÏ$giPeGNP\=axQ`XURN, ovxw4sv\^ XUufc^ Q`¾&%'3)(j¼± Q4~+*), ~Ò:¼½~.-E0/Ë{ ± 1j`{ Ò Uip Ut Õ32,/Þ Þ Ù:àáßáßâèÙnó :==9=Úçç ù :9:&=,>A:,6 :iôã è²æ9åcýæ½àáþ ã3å²ê ê è²øíä`ù ÕîÕ è5æ9ù:øê "å²íœþ éçßáå²íåzä½àâè5í$úù:þrþuþ²ù ù/þ`êžäîàáè²í 6ù <cè ãgûçübç?å ç Þ æ9ò.àâäî Kæîàëê ÛTè5í5ä,àáíœä½ àëù ²è5ßâØÛTÞ5ù 4

6 w $ˆ jš ˆ Ž Z R 0 " š# 0 r RŠ «i? 0 «$ G Z ˆ " $ Œ ŒŽ v «0 " B Z 0 ˆ w $ v : rˆ 0 $ 0 Œ Œ ˆ ˆ v r?«ÿœ Zˆ ˆqŒŽ ŒT $ ŒŽ? Ž 0 ˆ n ˆ Œ9 0 ˆq Z $Š Š «žœž " c š 0 ˆ Ž Z RŒ $ œ T $Œ $ ŠqŠ «Šq G Š j Œ Œ 0 $ Ž Z RŒË š $ Z Š Rˆ 0 Z «ŒT Z «i j " Ÿ Ž )Œ «$ O " ŒŽ c š r $ B Z r Š ˆq 0 ž? Š Š «Š Š$?«r i $Œ ˆ 0 Z ˆ $ T $ 7 Œ œœ 0 Œ $ i Ë ŒË $ Š ˆ î«v Ž 0 T š, " ˆ " $ Z 4ˆ š 0 TšV " Z Œ# Ž " Õ 0 $ Ž šh 0 4Œ Ÿ šo i ˆ $ i ˈ Œ[ 0 r Ž F ) Z 0 Œ $ rš «ŒŽ (Š ˆ Œ 0 Z«$ )?«[ 0 $ $ O Z Î:Ð gz?g`nsvuc]#ù UT ovur^[eqrpù P5\0giP [ P²gZ ShoVP5 = \3 oqp Ù SVUÇ^ _.g`npžnshurgi^ QRp4^ _ $SV\fBNGSVYZN4NPO_1^(Y5XÙ P5UxP ovshurg#engsvov^ Ù ^ _Ù Y5SVP\GYP m Î gz \GYPT^ _7 V~ S { ¼¼± _KP²y SV P5\$g`Sz o Ù XGee^ QRg _ P²giPQRW Sh\SV\GlF pa QRPOÙ gip5 s0pg`npop5y SVḠP\Y5Pœg N3 \G, \0p Q`?giP??fBNShYZNe3 Q giun Q`PxsP²g`giP5QnURXee [g`n3 \^ g`npqrù Ä Î \ NPT \ ohp ÆP5U SV\[ P5gi SVo$giNPxfTp UËSV\[fBNShYZNAPW4eSVQRSVY o$p5y SV P5\YPOY \AÙ XGee^ fxp ¾$ohp PUOgiN?g Œ Zˆ? ˆ Ÿ Š ˆqŒŽ Œ 0 Z 0 ) Z i Z $ 4 E $ Z «ˆ ˆ Œ? ˆ Z î«$œ Ž 3Ţ Š ˆ Œ $ˆ Œc $ vœ 0 ŒŽ ŒO + #A#F 87+ "?+ >*$ $ + 7 F " "7 (> # *; $ rœž Z Z Š9 i $Œ ˆ 0? ŒT šn AŒ Z i Œ ŒŽšz $Š. $ = r 0 žœ Zˆ ˆ 0 Z «Ë 0 B 0 Z Z B š Š ˆ Zš 0 B $ ŒÇˆ A " 0 Z «Aˆ 0 Z Š± ršv $ i ˆ š $ Bĩ Ž? š7ˆ ŒOŒ 0 $ Ç «4 $ r ˆ Š Š 0 $ i $ i ž $ˆ Z? c ( ŒT š7 [ 0 Z «v Z HŒ 0 $ Ž Ž $ˆ Z? Ç 0 Z Z Œ Š ˆqŒŽ ŒÇŒ $ $Š Š i œ 0 ˆ x G Z ŒÇ ) 0 œ Ž 0 šk r 0 Z «A Z i $ˆ $ Š «Î8 at QR\PUB\^?giPUœ]#Ù ShoVoV^ URÙ Sh\l 3 \G Y5Q`Shg`SVY5SVÆP5UOShgB?Uœ?\?gRgiP5W egg Ž R ˆ $ Š ˆ Œ j ) $ Œ ˆ 0 4? Ž $ R 0 i r rˆ "? Ž ŸŒŽ Ž 0 4 Šqˆ Œ ˆq w 0 šv i H š i Z ˆ ˆ $Œn š $ˆ Z $Š :«$ 0 u i r ŒÇ ZŠ ŒŽÕ Ž " Z ˆ $ $ÕšV ˆ $šv $Š r " $ŒË š1n $ŒŽ ˆ 0 $ i ˆ Z Š Š «[?«$ Z «A Ç Š Š3ˆ Šqˆ ŒŽ # Ž Z rœ _ \ ^ U \ m acxgg#at PUu\G^" P5gi SVohU#?gË oho g`^"ù gugingsvuuy5q`shg`svy5svù W4eohPT^ SVŸ ohsvurgc\pp5 \G^ g 3?\ wsv\ P5P F ^ PUO\^ g oz?sp5okp5y PQ p PW4eShQ`SVY ovoqprù XY5YP5Ù p) U Ầ eegq`^è(svw?gip5ohpjgiq`xgpäm%i PBQ`P gi^ PFÓ~ÑŸ eov XÙ ShsoVP)P ÈGeGoz \3giSV^ pd UP5W eshq`shy o#urxyy5pù gin?ghat QR\PUHÙ P5PW4UH\G^ gbgi^)ù N3?Q`P Õ3KæîØÙî ù<;:,6úíè²äîþ 6²ô ù Õ Ùîàâßáßáè5Ù#ó3:&=9==Ú å çäîþ æo^ôžù Õ # Ùîàâßáßáè5Ù#ó3:&=9==Úç$ù :,69F²ô ù Õ*U Ùîàâßáßáè5Ù#ó3:&=9==Úçç$ù :,62^>A:&6 B ô Ú²Þ ÛTç?å²ÙîàáÙ.àáíœäî Þ#è5æîàá ²àáíå ßVù

7 at QR\PU5ǴaT?Q`QRpA \ "y SV 4acoh^(^ Qm G G mžâ) BPozgiShy ShÙ WF ovshù W \ )ginphù ^ l p ^ _Ǿ$\^fBoVP5 Ò:¼½~ { ¼±Òî} { QB² q{ Ò:¼¼VÓ²Ñ.eGe,m % G m ËḠShgiP5 <s$pg Q \ Ï È YZ¾0fcP5oVoîm at QR\PU5 žat QRQRp "y SV axov^ \G m G m"! S ¼½² 3Òî¼ # S (j K~9DO V)Q"E %$'&!,~ S ¼½~ V~)E ¼ S { (& { _cnshy U5m acov^ "y(sh,m G G m(j K~9DO V)Q"E { Q!,~ S ¼:{,+ Ñ4{"E ²» } m %.-0/ P,mcNSVY PQRÙ ShgŽp ^ _cnsvy Um 1 P \J \G oz \ o½m % 22 G m ÂiÏ YSVP5\YP<?\ Ù ^ YSV^ p ^ _ Ù Y5SVP5\YP?t fc Qw \ e P Y5PÄm kž\,t%'3'3t K /K Ò8 (»i546$7& /x~ ( ²»iÓ{ Òî¼½~ &{98²~9 Ò! S ¼½² ee,m % G Gc \ % c %$4 m ËḠShgiP5 PQ \ [¹ cnsvy _cnshy U5m acq`xgù N, ÇÏ g`pengp\<;am G m %'3 (j¼± Q ~+*, ~Ò:¼½~ - /Ë{ ± 1 `{ Ò=$>& 1 ¼VÓ²ÒŽ~»²} ~+* Ò33 (j¼± K²Ò:¼ S %'3Z~» } ~+*>?B{ÓZÓ¼± Ò3 /x² 3Ò8 (» }m"ac^ % tœï gi?gishurgishy o]#n0p Ù SVY5Ur \ĒkŽQRQ`P Ê ]#QR^(Y5PÙ URPU5m W4URg`PQR 3 W &JœP²f È(_1^ Q`,t Jœ^ QRgiN Ê ¹œ^ ovoz?\,m 9 XGgiQRXe, Bä mx \ ¹ mcbksv\¾?pq`\ G m ÂEDGF % \ ginp g`q`xu gvsh\ P²È(e PQRSVW4P\0gZ o Q`P5Ù XoqgiURÄmH!ÒP 'Q ¼½ZÓr¼± 1 ¼VÓ²Ò ~» }={ QJI ¼± V~Ó~Zº }v~+*, ~4Q ²» KI }Ó²¼ S Ó:L(M t 4 GAG2 m PQRW Sh\, J m "y SV,m G (m³ârmonpwurysvp5\ypf^ _œù Y5SVP\GYP t en0p Ù ShYShURg4Q`P U4aT QR\PU5 \ ¹œP\GQRp ÄmH!,~ S ¼:{ N!Ò8 Q ¼½ZÓA~+*O! S ¼½² S QPSR,t 2.c %.c m PQRW Sh\, :Jjm "y SV Km G s,m  s3 eqrpy^ HP5eohp g`^ at QR\PURÄ T!,~ S ¼:{ N!Ò8 Q ¼½ZÓA~+*1! S ¼½² S P,R.t G m ]#Ù Ï gzginshum G m! S ¼½² 3Ò:¼ # S B`{ ¼VÓ²Ñ$ 1j~9DU! S ¼½² S %»R{ S Ó %G»2 ^ \ JœP²f m