PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DyðPÀ E ÁSÉ C üpàøvà eáõ À À ÀvÀæ ÀASÉå : DE 12 E 2011, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ÁAPÀ: 24 Éà CPÉÆÖà gï, 2011 «µàaiàä :Š 2012Š13 Éà Á À DAiÀĪÀåAiÀÄ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DyðPÀ E ÁSÉ C üpàøvà eáõ À À ÀvÀæ ÀASÉå : DE 12 E 2011, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ÁAPÀ: 24 Éà CPÉÆÖà gï, 2011 «µàaiàä :Š 2012Š13 Éà Á À DAiÀĪÀåAiÀÄ"

Bản ghi

1 PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DyðPÀ E ÁSÉ C üpàøvà eáõ À À ÀvÀæ ÀASÉå : DE 12 E 2011, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ÁAPÀ: 24 Éà CPÉÆÖà gï, 2011 «µàaiàä :Š 2012Š13 Éà Á À DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ * * * 2012Š13 Éà ªÀµÀðzÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß vàaiàiáj ÀĪÀÅzÀPÉÌ ÀA A ü¹zàavé F ªÀÄÄA À ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ ÁVzÉ Š13 Éà ªÀµÀðªÀÅ 12 Éà ÀAZÀªÁ ðpà AiÉÆÃd ÉAiÀÄ ªÉÆzÀ Éà ªÀµÀðªÁVzÉ. ºÀ ÉÆßAzÀ Éà ÀAZÀªÁ ðpà AiÉÆÃd ÉAiÀÄ è C ÀĵÁ ÀUÉƽ¹gÀĪÀ AiÉÆÃd Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ À ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CxÀªÁ è À ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CxÀªÁ «Ã ÀUÉƽ À ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F UÉÎ PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀzÀ AiÉÆÃd Á DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀiÁUÀð ÀÆaAiÀÄ C ÀÄ ÁgÀªÁV ªÀiÁqÀ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F ÉAiÀÄ è AiÉÆÃd Á DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀiÁUÀð ÀÆaUÀ¼ÀÄ AzÀ ÀAvÀgÀ D ÀæPÁgÀ ªÀÄÄA À ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß ÀPÁ zà è DyðPÀ E ÁSÉ ÄAzÀ ºÉÆgÀr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ Š13 Éà ªÀµÀðzÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ PÁAiÀÄðªÀ ÀÄß AiÀÄAwæ ÀĪÀ À ĪÁV ÁAPÀ ÀnÖAiÀÄ ÀÄß F C üpàøvà eáõ À À ÀvÀæPÉÌ UÀwÛ À ÁVzÉ. DyðPÀ E ÁSÉAiÀÄ è À DAiÀĪÀåAiÀÄ PÁAiÀÄðªÀ ÀÄß ÀjzÀÆV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ GzÉÝñÀ AzÀ PÁ ÁªÀ üaiàä ÀÄß UÉÆvÀÄÛ Àr ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ. EzÀjAzÁV CAwªÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À è À PÉ ÀzÀ MvÀÛqÀªÀ ÀÄß và à¹zàaváuàävàûzé. DAiÀĪÀåAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ªÉÆzÀ DzÀåvÉ Ãr, UÀ và ÁAPÀzÀ CAvÀåªÁUÀĪÀªÀgÉUÀÆ PÁAiÀÄzÉ, ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ÉÃUÀ É, CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀ ºÁUÉ ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀAvÉ CAzÁdÄ vàaiàiáj ÀĪÀ C üpájuà½ué «ÀAw À ÁVzÉ. ÀaªÁ AiÀÄzÀ ºÀÄvÉÃPÀ E ÁSÉUÀ¼À è DAvÀjPÀ DyðPÀ À ºÉUÁgÀgÀ ÀÄß ÉÃ«Ä À ÁVzÉ. F E ÁSÉUÀ½UÉ ÀA A ü¹zà CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß DyðPÀ E ÁSÉUÉ À è ÀĪÀ À ĪÁV ÀA AzsÀ ÀlÖ E ÁSÉUÀ¼À DAvÀjPÀ DyðPÀ À ºÉUÁgÀjUÉ PÀ¼ÀÄ» À ºÀÄzÀÄ. EvÀgÀ ÀAzÀ sàðuà¼à è ÀPÁðgÀzÀ G À PÁAiÀÄðzÀ²ð (D ªÀÄvÀÄÛ ÀA.), DyðPÀ E ÁSÉ EªÀgÀ «¼Á ÀPÉÌ ºÉ Àj¹ DyðPÀ E ÁSÉAiÀÄ DAiÀĪÀåAiÀÄ ÀAPÀ À ªÀÄvÀÄÛ À«Äw ±ÁSÉUÉ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ. 4. f Áè, vá ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ è ÉÃj À ÁVzÀÄÝ, ÀA AzsÀ ÀlÖ E ÁSÁ ªÀÄÄRå ÉPÀÌ ²Ã ðpéuà¼à è M¼À ²Ã ðpé 196Š f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ C ÀÄzÁ À 197-vÁ ÆèPÀÄ ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ C ÀÄzÁ À 198-UÁæªÀÄ ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ C ÀÄzÁ À EvÁå UÀ¼À CrAiÀÄ è véæãj À ÁVzÉ. ««zsà ªÀÄÄRå ÉPÀÌ ²Ã ðpéuà¼à è Àæw f ÉèUÀ½UÉ AiÉÆÃd É ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd ÉÃvÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ MzÀV¹gÀĪÀ ºÀtzÀ «ªÀgÀªÀ ÀÄß «zsá À ªÀÄAqÀ PÉÌ ªÀÄAr À ÁzÀ APï qápàäåªéäamï JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ ààqàäªà ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ ÀA ÀÅlUÀ¼À è véæãj À ÁVzÉ. 5. f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼À ªÀÄÄRå ÉPÁÌ üpájuà¼àä f Áè ªÀ AiÀÄ AiÉÆÃd ÉUÀ½UÉ ÀA A ü¹zàavé CAzÁdÄ vàaiàiáj ÀĪÀ C üpájuà¼áv PÁAiÀÄð ªÀð»¹, À«ªÀgÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß vàaiàiáj¹, CzÀ ÀÄß ÀA AzsÀ ÀlÖ E ÁSÁ ªÀÄÄRå ÀÜgÀÄ ºÁUÀÆ ÀaªÁ AiÀÄzÀ DAvÀjPÀ DyðPÀ À ºÉUÁgÀjUÉ PÀ¼ÀÄ» À Ä PÉÆÃgÀ ÁVzÉ. ÀAvÀgÀ, E ÁSÁ ªÀÄÄRå ÀÜgÀÄUÀ¼ÀÄ, F CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß Àj²Ã ¹ vàªàää µàgázéæa UÉ,

2 2 ÀaªÁ AiÀÄzÀ DAvÀjPÀ DyðPÀ À ºÉUÁgÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀ Àr¹zÀ ÁAPÀUÀ¼À ªÉÆzÀ É DyðPÀ E ÁSÉUÉ PÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÉAzÀÄ ÀÆa À ÁVzÉ. 6. ªÀÄAdÆgÁwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ ÀÛ«PÀ CUÀvÀåvÉUÀ¼À ÀÄß UÀªÀÄ ÀzÀ èläöpéæaqàä J Áè CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß CvÀåAvÀ eáuàgàæpàvé ÄAzÀ RgÀªÁV gàæ À ÉÃPÀÄ. eájaiàä ègàäªà ºÀ ªÁgÀÄ «ÄvÀªÀåAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À ÀÄß zàø ÖAiÀÄ èläöpéæaqàä E ÁSÉUÀ¼À PÀ µà CUÀvÀåvÉUÀ½UÉ ªÉZÀÑ ²Ã ðpéaiàär ºÀtzÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À ÀÄß MzÀV¹PÉƼÀî ÉÃPÀÄ. 7. ÀjµÀÌÈvÀ DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ gàzà É ªÀÄvÀÄÛ ÉPÀÌUÀ¼À è ÁªÀiÁ ÀåªÁzÀ GzÉÝñÀ ²Ã ðpéuà¼à ÀÄß C ÀÄ AzsÀŠI gà è ÃqÀ ÁVzÉ. C ÀÄ AzsÀŠI gà è véæãj¹gàäªàavé AiÉÆÃd É ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd ÉÃvÀgÀUÀ¼ÀrAiÀÄ ÉPÀÌ ²Ã ðpéuà¼à è ªÉZÀÑzÀ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß ÀjAiÀiÁV véæãj À ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G ÀŠ²Ã ðpé 051Š ÁªÀiÁ Àå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 059ŠEvÀgÉà ªÉZÀÑUÀ¼ÀrAiÀÄ è À ªÉZÀÑ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ «ÄwUÉƽ ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. AiÉÆÃd ÉUÀ½UÉ MzÀV À ÁUÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß ÀjµÀøvÀ CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼ÉgÀqÀgÀ èaiàäæ véæãj À ÉÃPÀÄ gÀ É ÉÖA gï 30gÀAzÀÄ CxÀªÁ CzÀPÀÆÌ ªÀÄÄAavÀªÁV ªÀÄAdÆgÁzÀ ¹ âa ªÉÃvÀ À ªÉZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ DªÀvÀðPÀ ªÉZÀÑUÀ¼À ªÀÄAdÆgÁwUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÉZÀÑzÀ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß gàæ ÀĪÀ è UÀt ÉUÉ véuézàäpéæ¼àîvàpàìzàäý. DzÀgÉ ºÉaÑ À ªÀÄAdÆgÁwUÀ¼À ÀnÖAiÉÆAzÀ ÀÄß DyðPÀ E ÁSÉ : DAvÀjPÀ DyðPÀ À ºÉUÁgÀjUÉ D ÁAPÀªÁzÀ PÀÆqÀ Éà 2011gÀ r ÉA gï 31gÀAzÀÄ EzÀÝAvÉ PÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÀÄ. DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß À è¹zà vàgàäªáaiàä, ºÉÆ À ªÀÄAdÆgÁwUÀ¼À UÉÎ, ÀPÁ zà è DyðPÀ E ÁSÉUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß MzÀV¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, DAiÀĪÀåAiÀÄzÀÀ è CzÀ ÀÄß ÉÃj À Ä ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ è. 9.(i) CAzÁdÄ vàaiàiáj ÀĪÀ C üpájuà¼àä PÉÃAzÀæ ÀÅgÀ ÀÌøvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ AiÉÆÃd ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ «zéã² ÉgÀ«AzÀ eájuéæ¼àî ÉÃPÁzÀ AiÉÆÃd ÉUÀ½UÉ ÀA A ü¹zà CAQUÀ¼À eéævéué AiÉÆÃd ÉÃvÀgÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ½UÉ ÀA A ü¹zà CAQUÀ¼À ÀÄß ÀªÀÄÆ ¹, UÀ Àr¹zÀ ÁAPÀUÀ¼ÉƼÀUÉ DyðPÀ E ÁSÉ : DAvÀjPÀ DyðPÀ À ºÉUÁgÀjUÉ DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ ÀªÀÄÆ ÉUÀ¼À ÀÄß PÀ¼ÀÄ» ÀÀ ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄA À ªÀµÀðzÀ AiÉÆÃd Á ºÀAaPÉAiÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÀÆ PÁAiÀÄzÉ ÁAPÀ ÀnÖAiÀÄ è ÀÆa¹gÀĪÀAvÉ ``AiÉÆÃd É DAiÀĪÀåAiÀÄ'' CAQUÀ¼À ÀjµÀÌøvÀ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß MzÀV À ÉÃPÀÄ. AiÉÆÃd Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ÀA A ü¹zà ¹ âa «ªÀgÀªÀ ÀÄß ÉPÀÌ ºÁQ, CzÀ ÀÄß Àj²µÀÖ ` ' À è ÉÃj ÀĪÀAvÉ DAvÀjPÀ DyðPÀ À ºÉUÁgÀgÀ ªÀÄÆ PÀ DyðPÀ E ÁSÉUÉ PÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÀÄ. ªÀÄAdÆgÁzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ DAiÀĪÀåAiÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ JAzÀgÉ, C ÀÄ AzsÀŠ CAzÁf À è véæãj¹gàäªà ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ. (ii) váváì PÀ AiÉÆÃd Á ºÀAaPÉUÀ¼À ÀÄß AiÉÆÃd Á E ÁSÉAiÀÄÄ ÀA AzsÀ ÀlÖ E ÁSÉUÀ½UÉ w½¹zàýgé D E ÁSÉUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ ºÀ ÉÊzÀÄ ÀUÀ¼ÉƼÀUÉ váváì PÀ ºÀAaPÉAiÀÄ ÀÄß DzsÀj¹zÀ 2012Š2013gÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß DyðPÀ E ÁSÉUÉ PÀ¼ÀÄ» ÀvÀPÀÌzÀÄ. (iii) AiÉÆÃd Á DAiÉÆÃUÀzÉÆA UÉ ZÀZÉð ÀqɹzÀ vàgàäªáaiàä CAwªÀÄ AiÉÆÃd Á UÀjµÀ Àj«ÄwUÀ¼À ÀÄß AiÉÆÃd Á E ÁSÉAiÀÄÄ w½¹zà PÀÆqÀ Éà CAwªÀÄ AiÉÆÃd Á CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß PÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÀÄ.

3 3 10. UÀ và ÀªÀÄÆ ÉUÀ¼À è J Áè «ªÀgÀUÀ¼À ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ MAzÉà ÀæwAiÀÄ è PÉÆæÃrüÃPÀøvÀ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß vàaiàiáj¹ DyðPÀ E ÁSÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ ÉÃPÉAzÀÄ J Áè DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄ vàaiàiáj ÀĪÀ C üpájuà¼à ÀÄß PÉÆÃgÀ ÁVzÉ. ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà vàªàää C üã À C üpájuà½azà ªÀiÁ»w ÀqÉAiÀÄ Ä «±ÉõÀ ªÀåªÀ ÉÜUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî ºÀÄzÁVzÉ. vàªàää C üã À C üpájuà½azà ¹éÃPÀj¹gÀĪÀ CAzÁdÄUÀ¼À PÉÆæÃrüÃPÀgÀt PÁAiÀÄðªÀÅ ÀA A ü¹zà ªÀÄÄRå AiÀÄAvÀæuÁ üpájuà¼àä ªÀÄvÀÄÛ f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼À ªÀÄÄRå ÉPÁÌ üpájuà¼à dªá ÁÝjAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà Á ÄÛ läöºéæãuàzàavé UÁ ªÀ» ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 11. Àæ ÀÄÛvÀ DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ è ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÁAiÀÄðAiÉÆÃd É / GzÉÝñÀ ²Ã ðpé JµÉÖà ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ MAzÀÄ zsà À«AiÉÆÃUÀ WÀlPÀªÉAzÀÄ ÀjUÀt À ÁVzÉ. EzÀjAzÁV 0.10 PÀë gàæ. AzÀ 1.00 PÉÆÃn gàæ.uà¼àªàgév À CAvÀgÀzÀ è ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄÄRå ÉPÀ̲à ðpéaiàäraiàä è ºÀ¼ÀµÀÄÖ AiÉÆÃd ÉUÀ½UÉ JqɪÀiÁrPÉÆnÖzÉ Éà Á À DAiÀĪÀåAiÀÄ zà ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À CªÀ ÉÆÃPÀ É ÄAzÀ 1.00 PÉÆÃn gàæ.uà½vavà PÀrªÉÄ ªÉÆvÀÛªÀ ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀĪÀ 379 AiÉÆÃd ÉÃvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 351 AiÉÆÃd ÉUÉ ÀA A ü¹zà PÁAiÀÄðAiÉÆÃd ÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ÀÆgÀPÀ CAzÁdÄUÀ¼À è ºÉZÀÄѪÀj C ÀÄzÁ À MzÀV ÀĪÀÅzÀ ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄ «AiÉÆÃUÀªÀ ÀÄß và à ÀĪÀÅzÀPÁÌV DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ è C ÉÃPÀ GzÉÝñÀ ²Ã ðpéuà¼à ÀÄß ªÉÆlPÀÄUÉƽ À Ä ÀPÁðgÀªÀÅ zsàðj¹zé. 12. J Áè DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄ vàaiàiáj ÀĪÀ C üpájuà¼àä vàªàää ªÁå ÛAiÀÄ è gàäªà J Áè PÁAiÀÄðAiÉÆÃd ÉUÀ¼À ÀÄß ÀÄ ÀgÁªÀ ÉÆÃQ À ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀªÀiÁ À GzÉÝñÀªÀ ÀÄß ºÉÆA gàäªà CxÀªÁ ºÉaÑ À ºÉÆAzÁtÂPÉ ÄgÀĪÀ GzÉÝñÀUÀ¼À ÀÄß ºÉÆA gàäªà gádå AiÉÆÃd É ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd ÉÃvÀgÀ PÁAiÀÄðAiÉÆÃd ÉUÀ¼À ÀÄß (Schemes) MAzÉà PÁAiÀÄðAiÉÆÃd ÉAiÀiÁV «Ã ÀUÉƽ À Ä CUÀvÀå PÀæªÀĪÀ ÀÄß PÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. ÁªÀiÁ ÀåªÁV 1.00 PÉÆÃn gàæ.uà½vavà PÀrªÉÄ ªÉÆvÀÛªÀ ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀĪÀ GzÉÝñÀ ²Ã ðpéaiàä ÀÄß Éà Á À DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À è ÉÃj À ÁUÀĪÀÅ è. 13. DzÀgÉ ságàvà ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆgÀr¹gÀĪÀ PÁAiÀÄðAiÉÆÃd ÉUÀ½UÉ ÀA A ü¹zà ªÀiÁUÀð ÀÆaUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É 1.00 PÉÆÃn gàæ.uà½vavà PÀrªÉÄ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ºÉÆA záýuàæå PÀÆqÀ, PÉÃAzÀæ ÀÄgÀ ÀÌøvÀ AiÉÆÃd É ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ AiÉÆÃd ÉUÀ¼À ÀÄß ÀævÉåÃPÀªÁV véæãj ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 14. UÀ Àr¹zÀ ÁAPÀUÀ¼À vàgàäªáaiàä AzÀ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è ªÀÄvÀÄÛ vàqàªáv AzÀAxÀ Àæ ÁÛ ÀUÀ¼ÀÄ ÉÆà ÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ E ÁSÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼ÀÄ dªá ÁÝjAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ.»ÃUÉ ÀzÉà ÀzÉà ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß ÃqÀÄwÛzÁÝUÀÆå, E ÁSÉUÀ¼ÀÄ UÀ Àr¹zÀ ÁAPÀUÀ¼À ÀÄß C ÀÄ Àj ÀÄwÛ è. ªÉüÁ ÀÆaAiÀÄ ÀÄß PÀlÄÖ máöv Á ÀĪÀ CUÀvÀåvÉAiÀÄ UÉÎ J è CAzÁdÄ vàaiàiáj ÀĪÀ C üpájuà¼à UÀªÀÄ ÀªÀ ÀÄß É¼ÉAiÀÄ ÁVzÉ. 15. ÉÆÃPÉÆà ÀAiÉÆÃV PÁªÀÄUÁjUÀ¼À CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß UÉÆvÀÄÛ Àr¹zÀ ÁAPÀzÉƼÀUÉ DyðPÀ E ÁSÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀ PÀæªÀĪÀ ÀÄß PÉÊUÉƼÀî ÉÃPÉAzÀÄ ÉÆÃPÉÆà ÀAiÉÆÃV E ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄRå C üaiàäavàgàäuà¼àä ºÁUÀÆ f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼À ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð ªÀðºÀuÁ üpájuà¼à ÀÄß PÉÆÃgÀ ÁVzÉ. CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß vàaiàiáj À Ä ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖUÀÆr À Ä CªÀ±ÀåPÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À ÀÄß MzÀV À Ä ªÀÄÄRå C AiÀÄAvÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vàªàää AiÀÄAvÀætzÀ ègàäªà C üpájuà½ué ÀÆPÀÛ ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß ¹éÃPÀj ÀĪÀ è AiÀiÁªÁUÀ Æ «¼ÀA ªÀÅAmÁV CªÀÅUÀ¼À ÀªÀÄ ÀðPÀ Àj²Ã ÉUÉ C à ÀªÀÄAiÀÄ

4 4 G½AiÀÄÄwÛÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ, UÀ Àr¹zÀ ÁAPÀzÉƼÀUÉà CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß PÀlÄÖ máöv gàªá ÀĪÀ K ÁðqÀ ÀÄß ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. PÁªÀÄUÁjUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß ÃqÀĪÁUÀ, CzÀÄ DqÀ½vÁvÀäPÀ ªÀÄAdÆgÁVzÉAiÉÄÃ, CzÀÄ ÀæUÀwAiÀÄ èzéaiéäã CxÀªÁ ÁægÀA sàªáuà ÉÃPÁVzÉAiÉÄà ªÀÄvÀÄÛ»A À ªÀµÀðzÀ DAiÀĪÀåAiÀÄUÀ¼À è ÉÃj¹gÀĪÀ PÁªÀÄUÁj ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÉAiÉÄà JA UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß ÃqÀ ÉÃPÀÄ. 16. J Áè PÀlÖqÀUÀ½UÉ AiÉÆÃd ÉAiÀÄ CrAiÀÄ è ªÀiÁvÀæ ºÀtzÀ K ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. ÀA AzsÀ ÀlÖ E ÁSÉUÀ¼ÀÄ vàªàää E ÁSÉUÀ¼À PÀlÖqÀUÀ½UÉ DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß gàæ ÀĪÁUÀ, FUÁUÀ Éà ªÀiÁðtPÉÌ véuézàäpéæaqà ªÀÄvÀÄÛ «ÄðvÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÀlÖqÀUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁvÀæ ÉPÀÌPÉÌ véuézàäpéæ¼àî ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀæUÀwAiÀÄ ègàäªà PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ ÁPÀµÀÄÖ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÀ ÀAvÀgÀªÉà ºÉÆ À PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ MzÀV À ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄRå C üaiàäavàgàgàä ( ÀA ÀPÀð ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ) GvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ zàqët ªÀ AiÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄÄAavÀªÁV AiÉÆÃd Á ºÀAaPÉ ÄAzÀ CUÀvÀåªÁzÀ ÁPÀµÀÄÖ üaiàä ÀÄß MzÀV À Ä C ÀÄPÀÆ ªÁUÀĪÀAvÉ ÀA A üvà E ÁSÁ ªÀÄÄRå ÀÜgÀÄUÀ½UÉ ÀjµÀÌøvÀ CAzÁdÄUÀ¼ÉÆA UÉ ÀæUÀwAiÀÄ ègàäªà PÁªÀÄUÁjUÀ¼À ÀnÖAiÉÆAzÀ ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ZÁ ÛAiÀÄ ªÀµÀðPÉÌ CUÀvÀå«gÀĪÀ ªÉÆvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA À ªÀµÀðPÉÌ CUÀvÀå«gÀĪÀ ªÉÆvÀÛ EªÀÅUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß MzÀV À ÉÃPÀÄ. E ÁSÁ ªÀÄÄRå ÀÜgÀÄUÀ¼ÀÄ, vàªàää AiÉÆÃd Á ºÀAaPÉ ÄAzÀ ÁPÀµÀÄÖ ºÀtªÀ ÀÄß EzÀPÁÌV MzÀV¹PÉƼÀî Ä dªá ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F jãw vàaiàiáj¹zà PÁªÀÄUÁjUÀ¼À ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß DyðPÀ E ÁSÉUÉ ÉÃgÀªÁV PÀ¼ÀÄ» ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 3-4 ªÀµÀðUÀ¼À è ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ÁPÀµÀÄÖ C ÀÄzÁ ÀªÀ ÀÄß DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ è MzÀV ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. AiÀiÁªÀÅzÉà ÁAPÉÃwPÀ K ÁðrUÉ C ÀĪÀÄw À ÁUÀĪÀÅ è. ºÉÆ À PÁªÀÄUÁjUÀ¼À Éà ÀðqÉUÁV UÉÆvÀÄÛ Àr¹zÀ ÁAPÀzÉƼÀUÉ Àæ ÁÛªÀ ÉAiÀÄ ÀÄß PÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÛÄ D Éà ÀðqÉAiÀÄ ÀÄß DAiÀĪÀåAiÀÄ ÀǪÀð Àj²Ã ÉUÉƼÀ ÀlÄÖ ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼À AiÀÄAvÀætzÀ ègàäªà PÁªÀÄUÁjUÀ¼À UÉÎ f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ É ºÉýzÀAvÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî ÉÃPÀÄ. 17. ªÀÄÄzÀæt, ÉÃR À ÁªÀÄVæ ªÀÄvÀÄÛ ÀæPÀluÉUÀ¼À E ÁSÉAiÀÄ zéðã±àpàgàä J Áè DAiÀĪÀåAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ vàävàäð JAzÀÄ ÀjUÀt¹, ªÀÄÄzÀæuÁ AiÀÄzÀ è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è «¼ÀA ªÁUÀzÀAvÉ ÉÆÃrPÉƼÀî ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀåªÁzÀgÉ «±ÉõÀ K ÁðqÀÄUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ PÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ PÁAiÀÄðPÉÌ ªÉÆzÀ DzÀåvÉ ÃqÀ ÉÃPÀÄ. 18. UÀ và ÁAPÀUÀ¼À ÀÄß Á À zàý è ÀÆavÀ ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DAiÀĪÀåAiÀĪÀ ÀÄß ªÀÄAr À Ä DyðPÀ E ÁSÉUÉ ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ è. DzÀÝjAzÀ F C üpàøvà eáõ À À ÀvÀæzÀ è ÀÆa¹gÀĪÀ ÁAPÀUÀ¼À UÉÎ JZÀÑgÀªÀ» ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß «±ÉõÀ N ÉPÁgÀgÀ ªÀÄÆ PÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. UÀ và ÁAPÀUÀ¼À M¼ÀUÉ CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ và Ä À zàý è, PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðzÀ è MzÀV¹gÀĪÀ CAzÁf À ªÉÄÃ É DAiÀĪÀåAiÀĪÀ ÀÄß DyðPÀ E ÁSÉAiÉÄà CAwªÀÄUÉƽ À ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ ÁèUÀ ºÀÄzÁzÀ PÀrvÀªÀ ÀÄß MzÀV À Ä C üpà ªÉÆvÀÛzÀ Àæ ÁÛªÀ ÉAiÀÄ ÀÄß 2012Š13gÀ DyðPÀ ªÀµÀðzÀ CªÀ üaiàä è ÀjUÀt ÀĪÀÅ è. 19. Àj²µÀÖ `` '' CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ, gád Àé ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß vàaiàiáj ÀĪÀ UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ ÀævÉåÃPÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß ªÁrPÉAiÀÄAvÉ ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ªÀÄzsÉå, E ÁSÁ ªÀÄÄRå ÀÜgÀÄUÀ¼ÀÄ, f Áè üpájuà¼àä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ CAzÁdÄ vàaiàiáj ÀĪÀ C üpájuà¼àä, F CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß ¹zÀÞ Àr¹PÉƼÀÄîªÀ UÉÎ CUÀvÀå K ÁðqÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

5 5 20. ªÀøwÛ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ ÀÄß ºÉÆA zà C üpájuà¼à : ¹ âa AiÀĪÀgÀ CAwªÀÄ gàeá Ë sàåuà¼à ÀÄß DAiÀiÁ E ÁSÉUÀ¼À PÁAiÀÄð gàvà ÀæzsÁ À ²Ã ðpé CrAiÀÄ è MzÀV À ÁUÀÄwÛzÀÄÝ ``2071Š«±ÁæAw ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀøwÛ Ë sàåuà¼àä'' JA KPÀ ÀæzsÁ À ²Ã ðpéaiàär CAwªÀÄ gàeá Ë sàåuà½ué ÉPÀ̪À ßqÀ Ä ságàvàzà ÉPÀÌ AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ ÉPÀÌ Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÀªÀgÀÄ wzàäý Àr aãnaiàä ÀÄß ÃrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ, E ÁSÁ ªÀÄÄRå ÀÜgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAzÁdÄ vàaiàiájpá C üpájuà¼àä 2012Š13 Éà DyðPÀ ªÀµÀðzÀ è ªÀøwÛ ºÉÆAzÀ gàäªà C üpájuà¼à ªÀÄvÀÄÛ ¹ âa AiÀÄ ÀnÖAiÀÄ eéævéué CªÀgÀ ªÀÄÆ ªÉÃvÀ À, vàänö sàvéå, ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CAwªÀÄ gàeá Ë sàåzà CAzÁd ÀÄß vàaiàiáj¹ MzÀV À ÉÃPÀÄ. F «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß C ÀÄ AzsÀ Š II gà è MzÀV À ÉÃPÀÄ. ÀéEZÁá ªÀøwÛ, gáfã ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀt ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ÀA A ü¹zà CAwªÀÄ gàeé Ë sàåuà¼à ÀÄß PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ÀgÁ Àj ªÉZÀÑUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É CAzÁdÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 21. ºÀ ªÀÄÆgÀ Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ ² ÁgÀ ÀÄìUÀ¼À ÀéAiÀÄ, gádå ÀPÁðgÀªÀÅ PÉ ªÀÅ ºÉZÀÄѪÀj ÀAUÀwUÀ¼À ÀÄß ªÁ ðpà DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ è / ªÀiÁzsÀåªÀiÁªÀ ü «wûãaiàä AiÉÆÃd ÉUÀ¼À è CªÀPÁ±À ªÀiÁqÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. DzÀÝjAzÀ, Éà UÀ và DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À eéævéaiàä è CAzÁdÄ C üpájuà¼àä F PɼÀPÀAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼À ÀÄß C ÀÄ Àj¹ DyðPÀ E ÁSÉUÉ À è ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:- J. ªÀÄÄA À ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ: Éà Á À DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À eéævéaiàä è DAzÁdÄ C üpájuà¼àä J Áè gád Àé ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑ ²Ã ðpéuà½ué ÀA A ü¹zàavé ªÀÄÄA À ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß ( jazà ) À è ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.»ÃUÉ À è À àqàäªà ÀæwAiÉÆAzÀÄ DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ zsàðj À àlöªéa UÉÎ «ªÀgÀUÀ¼À ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀ ÉÃPÀÄ. CAzÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ è RgÀvÉ ºÉÆAzÀĪÀ À ĪÁV AiÀiÁªÀ CAzÁf À è ªÀåvÁå À«gÀĪÀÅzÉÆà C PÀÄjvÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß MzÀV ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀÄÄA À DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß vàaiàiáj ÀĪÁUÀ ªÀÄzsÀåªÀiÁªÀ ü «wûãaiàä AiÉÆÃd É ÀA ÀÄlzÀ G ÀAiÀÄÄPÀÛvÉ ÀqÉzÀÄ, «ÀÛøvÀ ɼÀªÀtÂUÉ zàgàªà ÀÄß zsàðj À ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÁV D ªÀµÀðUÀ¼À è ÀA sáªàå UÀÄjUÀ¼ÀÄ DAiÀĪÀåAiÀÄ sàåvéaiéæ¼àvgàävàûªé.. ÀæªÀÄÄR véjué Àæ ÁÛªÀ ÉAiÀÄ C ÀÄ ÀgÀuÁ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ: ÀæªÀÄÄR véjué ÀAUÀæºÀuÉ E ÁSÉUÀ¼ÀÄ véjué ¹éÃPÀÈwUÀ¼À ÀÄß CAzÁdÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ÀA A ü¹zà C ÀÄ ÀgÀuÁ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀ ÀÄß và Ä ÀĪÀ è GAmÁVgÀĪÀ PÁAiÀÄð «zsá ÀUÀ¼À ÀÄß w½ À ÉÃPÁVzÉ. ªÀÄÄA À ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÁV jãqë¹zà véjué ¹éÃPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ ÀA A ü¹zà C ÀÄ ÀgÀuÁ ªÉZÀÑUÀ¼À zàgàªà ÀÄß ÀºÀ CAzÁdÄ ªÀiÁqÀ ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ À è À ÉÃPÁVzÉ. ªÉÄÃ É w½¹gàäªàavé E èaiàäæ ÀºÀ jãqëvà ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C ÀÄ ÀgÀuÁ ªÉZÀÑUÀ¼À «ü- «zsá À ªÀÄvÀÄÛ G½ gàäªà UÀÄjUÀ¼À ÀªÀÄAd À ªÀiÁ ÀzÀAqÀUÀ¼À ÀÄß «ªÀj À ÉÃPÀÄ. ɼÀªÀtÂUÉ zàgàªà ÀÄß H» À Ä ªÀÄzsÀåªÀiÁªÀ ü «wûãaiàä AiÉÆÃd É ÀA ÀÄlªÀ ÀÄß ÀgÁªÀIJð À ºÀÄzÀÄ. ¹. PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ, ÁªÀðd PÀ SÁ d«äã ÀÄ ºÁUÀÆ sëwpà ªÀÄvÀÄÛ ºÀtPÁ¹ À D¹Û ªÀÄvÀÄÛ ÀA A ü¹zà dªá ÁÝjUÀ¼ÉÆA UÉ AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑzÀ gád Àé ÀjuÁªÀÄUÀ¼À ÀÄß A À ÉÃPÁVzÉ: AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ gád Àé ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉ, ªÉÃvÀ ÀUÀ¼À ÀégÀÆ ÀzÀ ègàäªà gád Àé ªÉZÀÑ, ªÀðºÀuÉ,»A À ªÁ ðpà ªÀµÀðzÀ CAvÀåzÀªÀgÉUÉ AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ AzÀ ÀÈf À ÁzÀ ªÁºÀ ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛUÀ¼À ªÀðºÀuÉUÉ vàuà ĪÀ EvÀgÉ DqÀ½vÁvÀäPÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ. sëwpà ªÀÄvÀÄÛ ºÀtPÁ¹ À D¹ÛUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À ªÉÄÃ É RZÀÄð ªÀiÁrgÀĪÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ. ÀÆtðUÉÆArgÀĪÀ PÁªÀÄUÁj / D¹ÛAiÀÄ ÀæPÀgÀtzÀ è ðµàöªáv D ªÀµÀðzÀ è D¹ÛUÀ¼À ªÉÄÃ É G ÀAiÉÆÃV À ÁUÀĪÀ ºÉÆ À gád Àé ÀæªÀiÁt / CUÀvÀåvÉUÀ¼À ÀÄß ÀºÀ ÉPÀÌZÁgÀ ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. ÀÆtðUÉÆArgÀzÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À ÀAzÀ sàðuà¼à è së ÞPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ÀæUÀw,

6 6 PÁªÀÄUÁj ÀÆtðUÉƼÀî Ä CUÀvÀå«gÀĪÀ CªÀ üaiàä «Äw ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄUÁj ÀÆtðUÉƼÀÄî«PÉUÉ CªÀ±Àå«gÀĪÀ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß CAzÁf¹ À è À ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ÁªÀðd PÀ SÁ d«äã ÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀUÀ½UÉ ÀA A ü¹zàavé ÁªÀðd PÀ d«äã ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀUÀ¼À ªÀiÁ ÃPÀvÀé, ÀܼÀ, ÁªÀðd PÀ SÁ d«äã À «¹ÛÃtð, ÀªÉÃð ÀA gï ªÀÄvÀÄÛ Àæ ÀÄÛvÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ zàgàuà¼à ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. CAvÉAiÉÄà PÀlÖqÀUÀ½UÉ ÀA A ü¹zàavé E ÁSÉUÀ¼À ªÀiÁ ÃPÀvÀé MlÄÖ «¹ÛÃtð, «Äð¹gÀĪÀ PÀlÖqÀ «¹ÛÃtð, PÀlÖqÀzÀ ªÀAiÀÄ ÀÄì ºÁUÀÆ ªÀðºÀuÁ ªÉZÀÑUÀ¼À ÀÄß À è À ÉÃPÁVzÉ. r. ÀæªÀÄÄR PÁAiÀÄð Ãw zà ÁªÀuÉUÀ½AzÁV GAmÁUÀĪÀ ªÉZÀÑzÀ zàþvéuà¼àä: Éà DyðPÀ ªÀµÀðzÀ è ÀPÁðgÀªÀÅ DZÀgÀuÉUÉ vàgàäªà ÀæªÀÄÄR PÁAiÀÄð Ãw zà ÁªÀuÉUÀ½AzÁV GAmÁUÀĪÀ ªÉZÀÑzÀ zàþvéuà¼à UÉÎ «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß ÀªÀÄÆ À ÉÃPÉAzÀÄ E ÁSÉUÀ¼À ÀÄß PÉÆÃgÀ ÁVzÉ Éà Á À CAzÁdÄUÀ¼À eéævéaiàä è Á AzÀ C Àé Ä ÀĪÀAvÉ ªÀÄÄA À ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÉ ÀºÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À ÀÄß MzÀV ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. E. ÁªÀðd PÀ-SÁ ÀV Á ÄUÁjPÉAiÀÄ è ªÀåPÀÛUÉƽ ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ÀæPÀlUÉƽ ÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ( ): ÁªÀðd PÀ-SÁ ÀV Á ÄzÁjPÉAiÀÄ è AiÉÆÃd ÉUÀ¼À ÀÄß PÉÊUÉÆArgÀĪÀAvÀºÀ E ÁSÉUÀ¼ÀÄ ( ) SÁ ÀV Á ÄzÁgÀgÀÄUÀ½UÉ MzÀV¹gÀĪÀ ÀPÁðj d«äã ÀÄ, ªÁ ðpà ÁªÀw, véjué «Á Äw ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅUÀ¼À UÉÎ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ ÀÄß ÀàµÀÖªÁV ÀªÀÄÆ À ÉÃPÀÄ. EªÀÅUÀ¼À eéævéué EvÀgÉà ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÆß ÀºÀ ÀªÀÄÆ À ÉÃPÀÄ. J sï. ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzÁÀ À ªÀÄvÀÄÛ ªÀðºÀuÁ ªÉZÀÑ: Àæ ÀÄÛvÀ GzÉÝñÀ ²Ã ðpéuà¼ázà 101 ªÀÄvÀÄÛ 200 gàraiàä è ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzÁ À ªÀÄvÀÄÛ ªÀðºÀuÁ ªÉZÀÑUÀ¼À ÀÄß sàj À ÁUÀÄwÛzÉ. ságàvà ÉPÀÌ AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ ÉPÀÌ Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ ÀzÀj GzÉÝñÀ ²Ã ðpéuà¼à ÀÄß «AUÀr À Ä w½¹gàäváûgé. EzÀjAzÁV ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzÁ À ªÀÄvÀÄÛ ªÀðºÀuÁ ªÉZÀÑzÀ GzÉÝñÀ ÀàµÀÖªÁV ªÀåPÀÛUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ E èaiàäªàgéué ÉPÀ̲à ðpé 101 ªÀÄvÀÄÛ 200 gàraiàä è MzÀV À ÁUÀÄwÛzÀÝ DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß E ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÉZÀÑzÀ ÀégÀÆ ÀªÀ ÀÄß Àj²Ã ¹ F PɼÀPÀAqÀ ÉPÀÌ ²Ã ðpéuà¼àraiàä è CAzÁf¹ MzÀV À ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ:- GzÉÝñÀ ²Ã ðpéuà¼àä «ªÀgÀuÉ 101 ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzÁ À ªÉÃvÀ ÀUÀ¼ÀÄ 102 ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzÁ À D¹ÛUÀ¼À ÀÈd É 103 ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzÁ À - ÁªÀiÁ Àå 200 ªÀðºÀuÁ ªÉZÀÑ 202 ªÉÃvÀ À / ªÀðºÀuÉUÁV ªÀÄdÆj

7 7 22. F C üpàøvà eáõ À À ÀvÀæªÀ ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ JA.n.J sï. AiÀÄ ÀÄß DyðPÀ E ÁSÉAiÀÄ ªÉ ï ÉÊmï AzÀ ÀqÉAiÀÄ ºÀÄzÀÄ. EªÀjUÉ, ªÀĺÁ ÉÃR Á gàä, ( ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ) PÀ ÁðlPÀ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ÀPÁðgÀzÀ J Áè ÀæzsÁ À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, C ÀgÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, dan PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, G À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, DAvÀjPÀ DyðPÀ À ºÉUÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C üã À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ. AiÉÆÃd Á E ÁSÉAiÀÄ J Áè QæAiÀiÁ WÀlPÀUÀ¼À zéãð±àpàgàäuà¼àä. DyðPÀ E ÁSÉAiÀÄ J Áè DAiÀĪÀåAiÀÄ vàaiàiáj ÀĪÀ ±ÁSÉUÀ¼ÀÄ. «±ÉõÁ üpájuà¼àä, ÉÆÃPÉÆà ÀAiÉÆÃV E ÁSÉ (DyðPÀ PÉÆñÀ) / (f Áè ÀAZÁAiÀÄvï) / ( ÁåAQAUï), DyðPÀ E ÁSÉ. J Áè ÁæzÉòPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄUÀ¼ÀÄ. J Áè f Áè üpájuà¼àä. J Áè E ÁSÁ ªÀÄÄRå ÀÜgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ CAzÁdÄ vàaiàiáj ÀĪÀ C üpájuà¼àä, J Áè f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼À ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ C üpájuà¼àä ºÁUÀÆ ªÀÄÄRå ÉPÁÌ üpájuà¼àä. ÉÆÃPÉÆà ÀAiÉÆÃV E ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ ÃgÁªÀj E ÁSÉAiÀÄ J Áè ªÀÄÄRå C üaiàäavàgàgàäuà¼àä. zéðã±àpàgàä, ªÀÄÄzÀæt, ÉÃR À ÁªÀÄVæ ªÀÄvÀÄÛ ÀæPÀluÉUÀ¼À E ÁSÉ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÁgÀzÀ gádå ÀvÀæ. ºÉZÀÄѪÀj ÀæwUÀ¼ÀÄ.

8 8 2012Š13 Éà DAiÀĪÀåAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ ÀÄß AiÀÄAwæ ÀĪÀ ÁAPÀ ÀnÖ DAiÀĪÀåAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ I DyðPÀ E ÁSÉAiÀÄÄ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ i) Àj²µÀÖ ` ' CAzÁdÄUÀ¼À UÉÎ ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ ii) gád Àé CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß ¹zÀÞ Àr ÀĪÀ UÉÎ ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ iii) ªÉZÀÑzÀ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß ¹zÀÞ Àr ÀĪÀ UÉÎ ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ EªÀjUÉ J Áè CAzÁdÄ vàaiàiáj ÀĪÀ C üpájuà¼àä ÀA AzsÀ ÀlÖ CAzÁdÄ vàaiàiáj ÀĪÀ C üpájuà¼àä ÀA AzsÀ ÀlÖ CAzÁdÄ vàaiàiáj ÀĪÀ C üpájuà¼àä ÁAPÀ 29 Éà CPÉÆÖà gï Éà CPÉÆÖà gï Éà ÀªÉA gï 2011 II ªÀĺÁ ÉÃR Á jazà PÀ¼ÉzÀ Á À ªÁ ÀÛ«PÀUÀ¼À ¹éÃPÀøw i) gád Àé ¹éÃPÀøwUÀ¼ÀÄ, gád Àé ªÉZÀÑ, AqÀªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ÁªÀðd PÀ ÉPÀÌUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ 2010Š11gÀ ªÀµÀðPÁÌV ªÁ ÀÛ«PÀUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ ÉÃR Á gàä, ( ÉPÀÌ ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ) PÀ ÁðlPÀ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 31 Éà CPÉÆÖà gï 2011 ii) ¹éÃPÀøw ²Ã ðpéuà¼à ªÉÄÃgÉUÉ 2011Š12gÀ Á À ªÉÆzÀ DgÀÄ wauà¼àäuà½uáv ªÁ ÀÛ«PÀUÀ¼ÀÄ Š CzÉÊ 31 Éà CPÉÆÖà gï 2011 iii) ªÉZÀÑzÀ ²Ã ðpéuà¼à ªÉÄÃgÉUÉ 2011Š12 Éà Á À ªÉÆzÀ DgÀÄ wauà¼àäuà½uáv ªÁ ÀÛ«PÀUÀ¼ÀÄ Š CzÉà Š 10 Éà ÀªÉA gï 2011 III DyðPÀ E ÁSÉAiÀÄ è F PɼÀV À DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À ¹éÃPÀøw i) Àj²µÀÖ ` ' CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ ªÉÃvÀ À CAzÁdÄUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ (AiÉÆÃd É ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd ÉÃvÀgÀ) ii) E ÁSÉUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞ Àr¹zÀ gád Àé CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ iii) ÀA AzsÀ ÀlÖ E ÁSÉUÀ¼ÀÄ, AiÀÄxÉÆÃavÀªÁV sàwð ªÀiÁqÀ àlö Àj²µÀÖUÀ¼ÀÄ Àj²µÀÖ `E' (AiÉÆÃd ÉÃvÀgÀ) Àj²µÀÖ `¹' `r' `f' `ºÉZï' `L' `eé' iv) ªÀĺÁ ÉÃR Á gàä ¹zÀÞ Àr¹zÀ CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ v) E ÁSÉUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞ Àr¹zÀ AiÉÆÃd ÉÃvÀgÀ ªÉZÀÑzÀ CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ, PÉÃAzÀæ ÀÅgÀ ÀÌvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ ªÀ AiÀÄ AiÉÆÃd ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zéã² ÉgÀ«À AiÉÆÃd ÉUÀ¼ÀÄ EvÁå UÀ¼ÀÄ 15 Éà ÀªÉA gï Éà ÀªÉA gï Éà ÀªÉA gï Éà ÀªÉA gï Éà ÀªÉA gï 2011

9 9 IV gádå AiÉÆÃd Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ i) DyðPÀ E ÁSÉAiÀÄ è 2011Š12gÀ ÀjµÀÌøvÀ gádå AiÉÆÃd Á CAzÁdÄUÀ¼À ¹éÃPÀøw ii) DyðPÀ E ÁSÉAiÀÄ è 2012Š13 Éà ªÀµÀðzÀ váváì PÀ gádå AiÉÆÃd Á CAzÁdÄUÀ¼À ¹éÃPÀøw iii) f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼ÀÄ, E ÁSÉUÀ¼À ªÀÄÄRå ÀÜgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀA A ü¹zà DqÀ½vÀ ÀaªÁ AiÀÄzÉÆA UÉ ÀªÀiÁ ÉÆÃa¹ AiÉÆÃd Á E ÁSÉAiÀÄÄ 2012Š13 Éà ªÀµÀðPÁÌV gádå AiÉÆÃd Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ vàaiàiáj ÀĪÀÅzÀÄ iv) f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼ÀÆ ÉÃjzÀAvÉ CAzÁdÄ vàaiàiáj ÀĪÀ C üpájuà½azà AiÉÆÃd Á CAwªÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À ¹éÃPÀøw 29 Éà ÀªÉA gï 2011 AiÉÆÃd Á E ÁSÉAiÀÄÄ váváì PÀ gádå AiÉÆÃd Á ºÀAaPÉAiÀÄ ÀÄß w½¹zà 10 ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV AiÉÆÃd Á E ÁSÉ AiÉÆÃd ÉAiÀÄ UÀjµÀÖ Àj«ÄwAiÀÄ ÀÄß w½¹zà PÀÆqÀ Éà AiÉÆÃd Á E ÁSÉAiÀÄÄ CAwªÀÄ AiÉÆÃd Á ºÀAaPÉAiÀÄ ÀÄß w½¹zà MAzÀÄ ªÁgÀzÉƼÀUÁV V DyðPÀ E ÁSÉ ÄAzÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß CAwªÀÄUÉƽ ÀÄ«PÉ i) 2010Š11gÀ ªÁ ÀÛ«PÀUÀ¼À ÀÄß zár ÀĪÀÅzÀÄ 23 Éà ÀªÉA gï 2011 ii) Àj²µÀÖ ` ' À è À CAzÁdÄUÀ¼À Àj²Ã É ªÀÄvÀÄÛ CAwªÀÄUÉƽ ÀÄ«PÉ iii) AiÉÆÃd ÉÃvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ ÀÅgÀ ÀøvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ ªÀ AiÀÄ AiÉÆÃd ÉUÀ¼À ( Àj²µÀÖUÀ¼ÉÆA UÉ) CAzÁdÄUÀ¼À Àj²Ã É ªÀÄvÀÄÛ CAwªÀÄUÉƽ ÀÄ«PÉ iv) AiÉÆÃd ÉAiÀÄ ÀjµÀÌøvÀ CAzÁdÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ Áæ ÀAVPÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄUÀ¼À CAwªÀÄUÉƽ ÀÄ«PÉ v) 2012Š13gÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ ²Ã ðpéuà¼à CAwªÀÄ AiÉÆÃd Á gàæ ÀgÉÃµÉ É DyðPÀ E ÁSÉ ÄAzÀ CAwªÀÄUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ 24 Éà r ÉA gï Éà r ÉA gï Éà r ÉA gï 2011 CAzÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ C üpájuà½azà AiÉÆÃd Á CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ PÀÆqÀ Éà vi) gád Àé CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß CAwªÀÄUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ 10 Éà d ÀªÀj 2012 vii) C ÀÄzÁ ÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É CAzÁdÄUÀ¼À vàaiàiájpé ªÀÄvÀÄÛ ÀæzsÁ À ²Ã ðpéaiàä ÀAQë ÀÛ ÀnÖ, CxÉÆðà ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, DAiÀĪÀåAiÀÄ eáõ À Á ÀvÀæ, EvÁå UÀ¼À ÀÄß vàaiàiáj ÀĪÀÅzÀÄ 15 Éà d ÀªÀj 2012

10 10 C ÀÄ AzsÀ Š I ÁªÀiÁ Àå GzÉÝñÀ ²Ã ðpéuà¼àä PÀæªÀÄ ÀASÉå «ªÀgÀuÉ GzÉÝñÀ ²Ã ðpé 1. ÀAavÀ ªÉÃvÀ À C üpájuà¼à ªÉÃvÀ À ¹ âa ªÉÃvÀ À váváì PÀ ÀjºÁgÀ vàänö sàvéå EvÀgÀ sàvéåuà¼àä ÀÇgÀPÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ sàvéå ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÉZÀÑzÀ ªÀÄgÀÄ ÁªÀw ÀæAiÀiÁt ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ÁªÀiÁ Àå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ zàægàªátâ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ÃoÉÆà ÀPÀgÀtUÀ¼À Rjà / eéæãqàué EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ PÀlÖqÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ºÀtPÁ ÀÄ ÀºÁAiÀÄ / ÀjºÁgÀ ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzÁ À PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ ÀºÁAiÀÄzsÀ ÀUÀ¼ÀÄ «záåyð ªÉÃvÀ ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÉÇæÃvÁìºÀPÀUÀ¼ÀÄ DzsÀÄ ÃPÀgÀt AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀ C üªàè Þ AiÉÆÃd É ÀæzsÁ À PÁªÀÄUÁj ÀtÚ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ ªÉñÀ À ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ gà ÉÛUÀ¼ÀÄ ÉÃvÀĪÉUÀ¼ÀÄ AiÀÄAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ÁzsÀ À ÁªÀÄVæ zàägà¹ûuà¼àä ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ ÀUÀ¼ÀÄ ÁjUÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ªÀðºÀuÉ f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzÁ À 201

11 11 PÀæªÀÄ ÀASÉå «ªÀgÀuÉ GzÉÝñÀ ²Ã ðpé 34. AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉ ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀgÀ gádäuà¼àä OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gá ÁAiÀÄ PÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆ À ÀgÀ gádäuà¼àä D ÀàvÉæ G À ÁzsÀ ÀUÀ¼ÀÄ ÀxÁåºÁgÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ IÄt ÉÃªÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ AqÀªÁ¼À ªÉÄà t rø AZÀt ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ AZÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀøwÛ Ë sàåuà¼àä DAvÀjPÀ ÉPÀÌ ªÀUÁðªÀuÉ ÀªÀPÀ½ CªÀiÁ ÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ zá ÁÛ ÀÄ RZÀÄðUÀ¼ÀÄ JA..qÀ Æè åj. RZÀÄðUÀ¼ÀÄ zá ÁÛ ÀÄ dªéäuà¼àä JA..qÀ Æè å.j. dªéäuà¼àä zá ÁÛ ÀÄ EvÀgÉ PÁªÀÄUÁj ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀiÁ À zsà À f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ ErUÀAlÄ ªÀeÁ ªÁ À Áw ªÀiÁðtUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ Á UÀ¼ÀÄ ÁªÀðd PÀ G ݪÉÄUÀ½UÉ Á UÀ¼ÀÄ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ( ÀUÀgÀ) ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (UÁæªÀiÁAvÀgÀ) avàæzàäuàð PÉÆà ÁgÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ vàäªàäpàægàä ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ apàìªàäuà¼àægàä zàqët PÀ ÀßqÀ 409

12 12 PÀæªÀÄ ÀASÉå «ªÀgÀuÉ GzÉÝñÀ ²Ã ðpé 69. ºÁ À À PÉÆqÀUÀÄ ªÀÄAqÀå ɼÀUÁ« «eá ÀÅgÀ zságàªáqà GvÀÛgÀ PÀ ÀßqÀ UÀÄ âuáð ¼Áîj ÃzÀgï gáaiàäzàægàä «±ÉõÀ WÀlPÀ AiÉÆÃd É Vjd À G À AiÉÆÃd É ÀjÃPÁë ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ À Áqïð PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ ªÀeÁ «±ÉõÀ WÀlPÀ AiÉÆÃd É MlÄÖUÀÆr ÀÄ«PÉ ªÀeÁ Vjd À G À AiÉÆÃd É MlÄÖUÀÆr ÀÄ«PÉ záªàtuégé gáªàä ÀUÀgÀ apàì ¼Áî ÀÄgÀ ZÁªÀÄgÁd ÀUÀgÀ GqÀÄ ÁUÀ PÉÆÃmÉ UÀzÀUÀ ºÁªÉÃj PÉÆ Àà¼À AiÀiÁzÀVj 467

13 13 n Ààt 2003Š04 Éà Á À è ªÉZÀÑUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtªÀ ÀÄß ÀgÀ½ÃPÀgÀtUÉƽ À Ä ªÉÆzÀ zàý GzÉÝñÀ ²Ã ðpéuà¼à ÀÄß «Ã ÀUÉƽ À ÁVzÉ. 2012Š13 Éà Á UÁV CAPÀt 3 gà ègàäªà GzÉÝñÀ ²Ã ðpéuà¼àä ªÀiÁvÀæ eájaiàä ègàävàûªé. E ÁSÉUÀ¼ÀÄ F GzÉÝñÀ ²Ã ðpéuà¼à CrAiÀÄ Éèà DAiÀĪÀåAiÀÄ CªÀPÁ±À véæãj ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CAPÀt 1 gà ègàäªà GzÉÝñÀ ²Ã ðpéuà¼àr ÉÃPÁVgÀĪÀ CAzÁdÄUÀ¼À ÀÄß ÀjAiÀiÁV CAzÁdÄ ªÀiÁr, vàzà ÀAvÀgÀ CAPÀt 3gÀ ègàäªà GzÉÝñÀ ²Ã ðpéuà¼àr ÉÃj¹ CAzÁdÄUÀ¼À CªÀPÁ±À PÀ à À Ä UÀªÀÄ À ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EzÀÄ ÀA AzsÀ ÀlÖ DAiÀĪÀåAiÀÄ CAzÁdÄ vàaiàiáj ÀĪÀ C üpájuà¼à DAvÀjPÀ ÀæQæAiÉÄ ªÀiÁvÀæªÁVgÀÄvÀÛzÉ. GzÉÝñÀ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ «Ã ÀzÀ ÀAvÀgÀ GzÉÝñÀ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ, À sázsàåpàëgàäuà¼àä, C üpágéãvàgà ÀzÀ ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ EvÁå AiÀĪÀgÀ ÀAavÀ ªÉÃvÀ À 002 C üpájuà¼à ªÉÃvÀ À 003 ¹ âa ªÉÃvÀ À 004 váváì PÀ ÀjºÁgÀ vàänö sàvéå EvÀgÉ sàvéåuà¼àä ªÀÄdÆj ÀA sáªà É ÁjvÉÆõÀPÀ 317 vàgà ÉÃw ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ sàvéå ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÉZÀÑUÀ¼À ªÀÄgÀÄ ÁªÀw 041 ÀæAiÀiÁt ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ PÀbÉÃj ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ UÀæAxÁ AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄvÀ PÁ PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀæt, ÀæPÀluÉ ªÀÄvÀÄÛ eá»ãgávàä CwxÀå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ªÀÄ ÀgÀAd É ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ Ë sàåuà¼àä zàægàªátâ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ - ªÀÄAwæUÀ¼À ÀjµÀvÀÄÛ zàægàªátâ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ÃoÉÆà ÀPÀgÀt Rjà / eéæãqàué 001 ÀAavÀ ªÉÃvÀ À 002 C üpájuà¼à ªÉÃvÀ À 003 ¹ âa ªÉÃvÀ À 004 váváì PÀ ÀjºÁgÀ vàänö sàvéå EvÀgÉ sàvéåuà¼àä 015 ÀÆgÀPÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ sàvéå ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÉZÀÑUÀ¼À ªÀÄgÀÄ ÁªÀw 041 ÀæAiÀiÁt ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 051 ÁªÀiÁ Àå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ zàægàªátâ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ÃoÉÆà ÀPÀgÀtUÀ¼À Rjà / eéæãqàué

14 14 GzÉÝñÀ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ «Ã ÀzÀ ÀAvÀgÀ GzÉÝñÀ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ºÀgÁdÄ ÀæPÀluÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀiÁ À zsà À DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄêÀÅ UÁæ«ÄÃt ÃgÀÄ ÀgÀ gádä AiÉÆÃd É ÀUÀgÀ ÃgÀÄ ÀgÀ gádä AiÉÆÃd É ErUÀAlÄ 058 «zàäåzàáqû ªÀÄvÀÄÛ Ãj À ±ÀÄ ÌUÀ¼ÀÄ 072 ÁrUÉ, zàgà ªÀÄvÀÄÛ véjuéuà¼àä 100 ºÀtPÁ ÀÄ ÀºÁAiÀÄ / ÀjºÁgÀ 101 ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzÁ À 104 PÉÆqÀÄUÉ 106 ÀºÁAiÀÄ zsà À «záåyð ªÉÃvÀ À ªÀÄvÀÄÛ ²µÀå ªÉÃvÀ À gàºà Àå ÉêÉUÀ¼À ªÉZÀÑ ÀoÀå ÀÅ ÀÛPÀUÀ¼ÀÄ KeÉAmïUÀ½UÉ ÃqÀĪÀ zà¼áî½ 059 EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 071 PÀlÖqÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ DzsÀÄ ÃPÀgÀt 125 DzsÀÄ ÃPÀgÀt 137 À«ÄÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ và SÉUÀ¼ÀÄ 145 s ÀÆ Áé üã À 154 «ÀÛgÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 165 d Á±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ 166 CuÉPÀlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ÀA A ü¹zà PÉ ÀUÀ¼ÀÄ 167 PÁ ĪÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁSÉUÀ¼ÀÄ- ÁªÀiÁ Àå 169 À à ±ÁSÉUÀ¼ÀÄ- ÁªÀiÁ Àå 171 ÃgÀÄ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ 459 AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ 381 ÁªÀiÁ Àå 117 ºÀtPÁ ÀÄ ÀºÁAiÀÄ / ÀjºÁgÀ ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzÁ À PÉÆqÀÄUÉ ÀºÁAiÀÄ zsà À «záåyðªéãvà ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GvÉÛÃd ÀUÀ¼ÀÄ 132 AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 133 «±ÉõÀ C üªàè Þ AiÉÆÃd É 133 «±ÉõÀ C üªàè Þ AiÉÆÃd É 139 sáj PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 139 sáj PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ

15 15 GzÉÝñÀ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ «Ã ÀzÀ ÀAvÀgÀ GzÉÝñÀ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ 140 ÀtÚ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 140 ÀtÚ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ ªÉñÀ À ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ gà ÉÛUÀ¼ÀÄ ÉÃvÀĪÉUÀ¼ÀÄ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÁzsÀ À ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ zàägà¹ûuà¼àä ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ ÀUÀ¼ÀÄ 191 EAzsÀ À ªÀÄvÀÄÛ véê ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 192 WÀÄ ªÁºÀ ÀUÀ¼À zàägà¹û 193 ºÉÆ À ªÁºÀ ÀUÀ¼À Rjà 140 WÀÄ PÁªÀÄUÁj 150 zàägà¹û, «±ÉõÀ zàägà¹û ªÀÄvÀÄÛ À«ÃPÀgÀt 201 f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzÁ À 211 AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉ 161 C APÀgÀtUÀ¼ÀÄ 229 ÁzsÀ À ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ ÀÛçUÀ¼ÀÄ 222 OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gá ÁAiÀÄ PÀUÀ¼ÀÄ 225 ºÉÆ À ÀgÀ gádäuà¼àä 230 D ÀàvÉæ G À ÁzsÀ ÀUÀ¼ÀÄ 234 ÀxÁåºÁgÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 127 DAvÀjPÀ IÄt ªÀÄgÀÄ ÀAzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 128 PÉÃAzÀæ IÄt ªÀÄgÀÄ ÀAzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 129 ªÀÄgÀÄ ÁªÀwUÁV ÀºÁAiÀÄ 241 rø 243 AqÀªÁ¼À ªÉÄà t rø 250 AZÀt ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 126 CAwªÀÄ gàeá Ë sàåuà¼àä 251 AZÀtÂUÀ¼ÀÄ 252 ªÀøwÛ ªÉÃvÀ ÀzÀ ÀjªÀwðvÀ ªÀiË å 253 C ÀÄPÀA À sàvéå 147 ªÉñÀ À ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ 172 gà ÉÛUÀ¼ÀÄ 173 ÉÃvÀĪÉUÀ¼ÀÄ 180 AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÁzsÀ À ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ 182 zàägà¹ûuà¼àä ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ ÀUÀ¼ÀÄ 195 ÁjUÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 200 ªÀðºÀuÉ 201 f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzÁ À 211 AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉ 221 ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀgÀ gádäuà¼àä 222 OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gá ÁAiÀÄ PÀUÀ¼ÀÄ 225 ºÉÆ À ÀgÀ gádäuà¼àä 230 D ÀàvÉæ G À ÁzsÀ ÀUÀ¼ÀÄ 234 ÀxÁåºÁgÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 240 IÄt ÉÃªÉ 243 AqÀªÁ¼À ªÉÄà t rø 250 AZÀt ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 251 AZÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀøwÛ ªÉÃvÀ À Ë sàåuà¼àä

16 16 GzÉÝñÀ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ «Ã ÀzÀ ÀAvÀgÀ GzÉÝñÀ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ 254 ªÀÄgÀt ºÁUÀÆ ªÀøwÛ G ÀzÁ À 251 AZÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀøwÛ ªÉÃvÀ À Ë sàåuà¼àä ÉÆÃPÉÆà ÀAiÉÆÃV ÄAzÀ E.n.. ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 2701 sáj ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ ÃgÁªÀj ÄAzÀ E.n.. ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 2702 ÀtÚ ÃgÁªÀj ÄAzÀ E.n.. ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ÀPÁðgÀPÉÌ CxÀªÁ E ÁSÉUÀ½UÉ ªÀUÁðªÀuÉUÉÆAqÀ ªÀeÁ ªÉÆvÀÛ sáj ªÀÄvÀÄÛ ÃgÁªÀj ªÉÄà t AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉUÉÆAqÀ ªÀeÁ ªÉÆvÀÛ ÀªÀPÀ½ CªÀiÁ ÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ zá ÁÛ ÀÄ RZÀÄðUÀ¼ÀÄ JA..qÀ Æè åj RZÀÄðUÀ¼ÀÄ zá ÁÛ ÀÄ dªéäuà¼àä JA qà Æè åj dªéäuà¼àä zá ÁÛ ÀÄ EvÀgÉ PÁªÀÄUÁj ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀiÁ À zsà À f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ ErUÀAlÄ ªÀeÁŠªÁ À ÁwUÀ¼ÀÄ ªÀiÁðt ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ Á UÀ¼ÀÄ ÁªÀðd PÀ G ݪÉÄUÀ½UÉ Á UÀ¼ÀÄ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ( ÀUÀgÀ) ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (UÁæªÀiÁAvÀgÀ) avàæzàäuàð DAvÀjPÀ ÉPÀÌ ªÀUÁðªÀuÉUÀ¼ÀÄ ÀªÀPÀ½ CªÀiÁ ÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ zá ÁÛ ÀÄ RZÀÄðUÀ¼ÀÄ JA..qÀ Æè åj RZÀÄðUÀ¼ÀÄ zá ÁÛ ÀÄ dªéäuà¼àä JA qà Æè åj dªéäuà¼àä zá ÁÛ ÀÄ EvÀgÉ PÁªÀÄUÁj ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀiÁ À zsà À f Áè ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ ErUÀAlÄ ªÀeÁŠªÁ À ÁwUÀ¼ÀÄ ªÀiÁðt ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ Á UÀ¼ÀÄ ÁªÀðd PÀ G ݪÉÄUÀ½UÉ Á UÀ¼ÀÄ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ( ÀUÀgÀ) ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (UÁæªÀiÁAvÀgÀ) avàæzàäuàð

17 17 GzÉÝñÀ ÉPÀÌ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ «Ã ÀzÀ ÀAvÀgÀ GzÉÝñÀ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ 404 PÉÆà ÁgÀ 404 PÉÆà ÁgÀ 405 ²ªÀªÉÆUÀÎ 405 ²ªÀªÉÆUÀÎ 406 vàäªàäpàægàä 406 vàäªàäpàægàä 407 ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 407 ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ 408 apàìªàäuà¼àægàä 408 apàìªàäuà¼àægàä 409 zàqët PÀ ÀßqÀ 409 zàqët PÀ ÀßqÀ 410 ºÁ À À 410 ºÁ À À 411 PÉÆqÀUÀÄ 411 PÉÆqÀUÀÄ 412 ªÀÄAqÀå 412 ªÀÄAqÀå 413 ɼÀUÁ«413 ɼÀUÁ«414 «eá ÀÅgÀ 414 «eá ÀÅgÀ 415 zságàªáqà 415 zságàªáqà 416 GvÀÛgÀ PÀ ÀßqÀ 416 GvÀÛgÀ PÀ ÀßqÀ 417 UÀÄ âuáð 417 UÀÄ âuáð 418 ¼Áîj 418 ¼Áîj 419 ÃzÀgï 419 ÃzÀgï 420 gáaiàäzàægàä 420 gáaiàäzàægàä 422 «±ÉõÀ WÀlPÀ AiÉÆÃd É 422 «±ÉõÀ WÀlPÀ AiÉÆÃd É 423 Vjd À G À AiÉÆÃd É 423 Vjd À G À AiÉÆÃd É 432 ÀjÃPÁë ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 432 ÀjÃPÁë ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 436 À Áqïð PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 436 À Áqïð PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 442 ªÀeÁ «±ÉõÀ WÀlPÀ AiÉÆÃd É MlÄÖUÀÆr ÀÄ«PÉ 442 ªÀeÁ «±ÉõÀ WÀlPÀ AiÉÆÃd É MlÄÖUÀÆr ÀÄ«PÉ 443 ªÀeÁ Vjd À G À AiÉÆÃd É MlÄÖUÀÆr ÀÄ«PÉ 443 ªÀeÁ Vjd À G À AiÉÆÃd É MlÄÖUÀÆr ÀÄ«PÉ 451 záªàtuégé 451 záªàtuégé 452 gáªàä ÀUÀgÀ 452 gáªàä ÀUÀgÀ 453 apàì ¼Áî ÀÄgÀ 453 apàì ¼Áî ÀÄgÀ 456 ZÁªÀÄgÁd ÀUÀgÀ 456 ZÁªÀÄgÁd ÀUÀgÀ

18 18 GzÉÝñÀ ÉPÀÌ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ «Ã ÀzÀ ÀAvÀgÀ GzÉÝñÀ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ 457 GqÀÄ 457 GqÀÄ ÁUÀ PÉÆÃmÉ UÀzÀUÀ ºÁªÉÃj PÉÆ Àà¼À AiÀiÁzÀVj ÁUÀ PÉÆÃmÉ UÀzÀUÀ ºÁªÉÃj PÉÆ Àà¼À AiÀiÁzÀVj

19 PÀæ. ÀA. C üpájuà¼à : ¹ âa AiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ ªÀøwÛ ºÉÆAzÀĪÀ ÁAPÀ 19 C ÀÄ AzsÀŠ II E ÁSÉ... ªÀÄÆ ªÉÃvÀ À vàänö sàvéå ºÀQÌ À ègàäªà gàeéaiàä DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É CAwªÀÄ gàeá Ë sàåuà¼àä

20 20 GOVERNMENT OF KARNATAKA FINANCE DEPARTMENT OFFICIAL MEMORANDUM No. FD 12 BPE 2011, Bangalore, dated 24 th October 2011 Subject: Budget Estimates * * * The following instructions are issued in connection with the preparation of the Budget Estimates for is the first year of the XII Five year Plan. The Plan Schemes implemented in the XI Five Year Plan will either have to be continued as such or discontinued or merged. This will have to be dealt with as per the detailed guidelines to be issued by Planning Commission, Government of India. Further instructions will be issued by Finance Department in due course, after receipt of Planning Commission s guidelines in this behalf. 3. The calendar for regulating the Budget work for is enclosed to this O.M. When a period of time is allowed for any item for work, the intention is to secure an even flow of work in Finance Department and thus avoid rush of work in the last stages. Estimating Officers are requested to see that TOP PRIORITY is given to the Budget work and that the estimates are sent as soon as they are completed without waiting for the expiry of the prescribed date. Internal Financial Advisers have been appointed in most of the Secretariat Departments. The Estimates relating to these Departments may be sent to the Internal Financial Advisers for further submission to Finance Department. In other cases, the Estimates may be sent to the Budget Compilation and Committee Section of Finance Department, addressed to Deputy Secretary to Government (B & R) Finance Department. 4. The amounts transferable to the Zilla, Taluk and Village Panchayats are shown in the budget under the relevant departmental Major Heads under the Minor head "196/197/198. A subsidiary Budget Volume called the Link document presented to the Legislature will give the scheme-wise provision for each District under Plan and Non-Plan respectively under the different Major Heads. 5. The Chief Accounts Officers of Zilla Panchayats will act as Estimating Officers for District Sector Schemes. The Chief Accounts Officer is required to send the detailed Budget estimates to the concerned Head of Department and the IFA. The Heads of Department in turn should scrutinise the estimates and forward them with their remarks to the Finance Department through the IFA before the due dates fixed. 6. All estimates should be formulated with the greatest care and accuracy and also with due regard to sanctions and actual requirements. Estimates under expenditure heads should provide for minimum requirements of the departments keeping in view the economy measures enforced from time to time. 7. The common object heads of account in the revised structure of Budget and Accounts are given in Annexure-I. Estimates of expenditure should invariably be shown by object heads of

21 21 account in respect of both Plan and Non-Plan as in Annexure-I and the provision under 051- General Expenses and 059-Other Expenses should be as minimum as possible. Detailed provisions for schemes should be indicated both for revised Estimates and Budget Estimates. 8. Only such sanctions to establishments and other recurring charges which are communicated on or before the 30th September 2011 should ordinarily be taken into account in framing the expenditure estimates. But a list of further sanctions should be sent to the Finance Department / IFA as on 31st December 2011 immediately after that date. Unless fresh sanctions after submission of Budget Estimates are intimated to Finance Department in time, it will not be possible to include them in the Budget. 9. (i) The Estimating Officer should furnish the figures relating to Non-Plan Budget Estimates, along with the figures relating to Centrally Sponsored, Central Plan Schemes and Externally Aided Projects, etc., and return the Budget forms to the Finance Department / IFA by the prescribed due dates. Revised Estimates for "Plan budget" figures should be furnished as indicated in the Calendar without waiting for plan allocation for the next year. Details of staff relating to Plan Schemes should also be marked out and sent to Finance Department through the IFA so that these may be included in Appendix "B". Provision has to be made against sanctioned posts only i.e., where posts are shown in Appendix - B. (ii) If provisional plan allocations are communicated by the Planning Department to the Departments, Budget Estimates for based on the provisional allocation should be sent to Finance Department within a fortnight of their receipt. (iii) The final Plan Estimates should be sent, soon after the Planning Department intimates the final plan ceilings after discussion with the Planning Commission. 10. All the Estimating Officers are requested to forward to Finance Department only one set of consolidated Estimates in the prescribed forms which is complete in all respects. They may make special arrangements for obtaining information from the subordinate offices well in advance. It should be noted that the work of consolidation of the estimates received from the subordinate offices after scrutiny is the responsibility of the Chief Controlling Authority/Chief Accounts Officers of Zilla Panchayath who should see that no provision is omitted. 11. At present each scheme/line item in the budget, is considered as a unit of appropriation irrespective of the provision made there under. This has led to large number of schemes under each Major Head and the Provision for several line items is between 0.10 to 1.00 cr. The scrutiny of Budget Estimates documents has shown that there are 351 plan schemes and 379 non plan schemes with provision of less than Rs cr. Government has decided to reduce the number of line items in the budget so that reappropriation and additionalities through Supplementary Estimates is avoided. 12. The Budget estimating officers have to undertake a review of all the schemes coming under their control and arrange to merge the non plan and State Plan schemes with similar objectives into one scheme. No line item with a provision of less than Rs cr., will normally be allowed in the budget estimates of But the Centrally Sponsored Schemes and Central Plan Schemes may be shown separately even if the total scheme provision is less than Rs cr., based on the scheme guidelines issued by Government of India.

22 The Estimates received after the due dates will not be considered and the Departments / Zilla Panchayats will be responsible for omissions as a result of such belated proposals. In spite of repeated instructions, Departments are not adhering to due dates and the attention of all Estimating Officers is drawn to the need for strict observance of the time Schedule. 15. The Chief Engineers of Public Works and Chief Executive Officers of Zilla Panchayats are requested to take action to forward the Public Works Estimates to the Finance Department within the due dates. Proper instructions may be issued by them to the Officers under their control to furnish necessary data for the preparation and consolidation of the estimates. Delay has frequently occurred in the receipt of these estimates and this has resulted in very little time being available for the proper scrutiny. Arrangements may, therefore, be made to send the estimates strictly before the due dates. While giving details of works, information should invariably be given whether the work is administratively sanctioned, whether it is in progress or yet to be started and whether the work already included in previous years budget is completed. 16. The Expenditure on buildings is to be provided under Plan only. The concerned departments while framing budget estimates for their departmental buildings should take into account buildings already taken up and under construction and provide for new works only after allocating sufficient amounts for works in progress. The Chief Engineers (C & B) North and South are required to furnish the list of works in progress with the Revised Estimates and the amounts required for the Current year and next year to the Heads of Departments well in advance so as to allocate the budget provision from out of their departmental Plan allocation. Heads of Departments are responsible for providing sufficient funds out of their Plan allocation. The list of works with the estimates thus worked out should be sent to the Finance Department directly. Adequate budget provision should be made so as to complete the work in 3 to 4 years. No token provision will be allowed. The inclusion of new works will be further subject to pre-budget scrutiny for which proposals may be sent by the prescribed due dates. Zilla Panchayats may also take similar action in respect of works under their control. 17. The Director of Printing, Stationery and Publications is requested to treat all Budget work as urgent and necessary steps are taken to see that no delay occurs at any stage in printing and if necessity arises making special arrangements. The budget work should be given TOP-PRIORITY. 18. Unless the due dates fixed are adhered to, it may not be possible for Finance Department to present the Estimates as scheduled. Care should, therefore, be taken to follow the due dates indicated in the O.M and furnish the estimates through a Special Messenger. In case the estimates are not received within the prescribed due dates, Finance Department will be forced to finalise the estimates on the basis of previous year budget provision and proposals for additional funds to make up for shortfalls, if any, in the course of the year will not be entertained. 19. Separate detailed instructions regarding preparation of Appendix "B" Estimates, Revenue and Expenditure Estimates are being issued as usual. Meanwhile, Heads of Departments, Deputy Commissioners and other Estimating Officers may arrange to get the material ready for these estimates.

23 In respect of officers and staff retiring on superannuation, the terminal leave benefits were being provided under the functional major head of the department concerned. The C & AG of India has issued a correction slip to account for the terminal leave benefits under the single major head "2071 Pension and Other Retirement benefits". The Head of Departments and Estimating Officers have to therefore furnish the list of officers and staff retiring during financial year along with their basic pay, DA and estimate the terminal leave benefits. The information shall be given in annexure -II. The terminal leave benefits in respect of voluntary retirement, resignation and death cases may be estimated based on the previous three years average expenditure in such cases. 21) As per the recommendations of the XIII Finance Commission, the State Government is required to make certain additional disclosures in the annual budget/medium Term Fiscal Plan. Hence in addition to the regular budget estimation for , Estimating Officers would have to work out the following and submit to Finance Department: a. Three year forward estimate: Along with the estimates of , estimating officers should present a three year forward estimate ( to ) of all revenue and expenditure heads. The estimation should be accompanied by the details of how each of these estimates have been arrived at along with assumptions, if any. In order to have some degree of accuracy in projection, it is also expected that the departments provide the band within which such estimates may vary. The Departments may utilize the Medium Term Fiscal Plan document to decide on the broad growth rate employed while working out the forward estimate, so that the projections are within the probable budget availability in those years. b. Compliance costs of major tax proposals: While major tax collecting departments estimate the tax receipts, the associated compliance cost and the methodology employed to estimate the same should be intimated. The projected tax receipt and associated compliance cost for next three years too should also be estimated and furnished. As stated above, here too the parameters underlying projections for receipts and associated expenditure and the band within which they can vary while remaining consistent with targets should be mentioned. Medium Term Fiscal Plan document may be referred for the growth rate assumptions. c. Revenue Consequences of Capital Expenditure (RCCE) to be projected along with related liabilities, physical and financial assets and vacant public land and buildings: Revenue Consequences of Capital Expenditure means revenue expenditure in the form of salaries, maintenance, vehicles and other administrative expenses to maintain the assets created out of capital expenditure to the end of previous financial year. Physical and financial assets means the stages completed and expenditure incurred on those respective works. In case of completed works/assets, fresh revenue consequences /requirements should be worked out on the assets put to use in that particular year. In case of incomplete works, the physical and financial progress made, the time limit for completion, the funds required thereon along with projections have to be furnished. In respect of vacant public lands and buildings, the Department owning public land and building have to furnish the location, the extent of vacant public land, Survey no. & present market value. Similarly, in respect of buildings owned by the Department, the total area, the plinth area, age of the building and cost of maintenance will have to be furnished. The details sought above may be provided for ensuing three years.

24 24 d. Future expenditure commitments on account of major policy changes: Departments are requested to indicate the future expenditure commitments on account of the major policy changes made by the Government in the financial year Along with estimates of , information should be furnished for next three years commencing up to e. Liabilities explicit and implicit in PPP: Those Departments which have undertaken Projects under Public Private Partnership (PPP) must clearly indicate the explicit liability of the Government towards private partner like Government land made available, tax concessions provided, annuity payments to be made etc along with details of other implicit liabilities if any. f. Grants-in Aid & Maintenance Expenditure: At present GiA and Maintenance Expenditure are being captured under omnibus object heads 101 and 200 respectively. Comptroller and Auditor General of India has been insisting for a further break-up of these object heads so that the purpose of the grant in aid & maintenance expenditure could be explicitly made out. Hence the provision hitherto being provided for under 101 and 200 needs to be provided under the following object heads after examining the nature of expenditure. Object Heads 101 GiA - Salaries 102 GiA - Assets Creation 103 GiA - General Description 200 Maintenance Expenditure 202 Salary/Wages for Maintenance 22. This OM and MTFP can be downloaded from the FD website To : The Accountant General ( A & E) Karnataka, Bangalore. The Principal Secretaries and Secretaries, Additional Secretaries, Joint Secretaries, Deputy Secretaries, Internal Financial Advisers and Under Secretaries to Government. The Director of Functional Units, Planning Department. All the Budget preparing Sections in Finance Department. Special Officers, P.W.D (Finance Cell) / (Zilla Panchayat) / (Banking),Finance Department. The Chief Executive Officers and Chief Accounts Officers of Zilla Panchayats. All Regional Commissioners. All Deputy Commissioners. All the Heads of Departments and other Estimating Officers. The Chief Executive Officers and Chief Accounts Officers of Zilla Panchayats. All the Chief Engineers of PWD and Irrigation Department. The Director of Printing, Stationery and Publications, Bangalore. Weekly Gazette. Additional Copies.

25 25 CALENDAR FOR REGULATING THE BUDGET WORK FOR BUDGET PROGRAMME I. Despatch of Budget Instructions by Finance Department To Date (i) Instructions for Appendix-B Estimates All Estimating Officers 29 th October 2011 (ii) Instructions for preparation of Revenue Estimates (iii) Instructions for preparation of Expenditure Estimates The Concerned Estimating Officers The Concerned Estimating Officers 31 st October th November, 2011 II. Receipt of Previous Years Actuals from the Accountant General (A & E) (i) Actuals for the year under Revenue Receipts, Revenue Expenditure, Capital and Public Accounts (ii) Actuals for first six months of under Receipt Heads (iii) Actuals for First Six months of under Expenditure Heads From The Accountant General ( A& E) Karnataka, Bangalore Date 31 st October do- 31 st October do- 10 th November 2011 III. Receipt in Finance Department of the following Budget Estimates (i) Appendix "B" Estimates i.e., the Details of Salary Estimates (Plan and Non-Plan) (ii) Revenue Estimates duly framed by the Departments (iii) Appendices duly filled in by the concerned Departments (Appendix "E" (Non-Plan) Appendix "C", "D", "G", "H", "I", "J") (iv) Estimates prepared by the Accountant General (v) Expenditure Estimates for Non-plan, Centrally Sponsored and Central Sector Schemes and also Externally aided Scheme etc., duly framed by the Departments 15 th November st November rd November, rd November th November 2011

26 26 IV. State Plan Schemes (i) Receipt in Finance Department of State Plan Revised Estimates (ii) Receipt in Finance Department of Provisional State Plan Estimates for (iii) Preparation by the Planning Department of the State Plan Programme for in consultation with Zilla Panchayats, Heads of Departments and Administrative Secretariat concerned 29 th November, 2011 Within 10 days of communication of Provisional State Plan allocation by Planning Department Immediately after communication of Plan ceiling by the Planning Department (iv) Receipt of Final State Plan Estimates from the Estimating Officers including Zilla Panchayats Plan Within one week from the communication of final plan allocation by the Planning Department V. Finalisation of Budget Estimates by the Finance Department (i) Posting of actuals for rd November 2011 (ii) Scrutiny and Finalisation of Appendix - B Estimates 24 th December 2011 (iii) Scrutiny and Finalisation of Estimates Non-Plan and Centrally Sponsored and Central Sector Schemes (alongwith Appendices) (iv) Finalisation of Revised Estimates and Provisional Budget Estimates Plan (v) Finalisation of final Plan Outlay for Budget Heads by the Finance Department 31 st December st December, 2011 Immediately after receipt of Plan Estimates from the Estimating Officers (vi) Finalisation of Revenue Estimates 10 th January 2012 (vii) Preparation of Estimates by grants and Major Head Abstract ; Ways and Means, Budget Memorandum, etc., 15 th January, 2012

27 27 Annexure 1 General Detailed Heads of Account Sl. No. Description Object Head 1. Consolidated Salary Pay of Officers Pay of Staff Interim Relief Dearness Allowance Other Allowance Subsidiary Expenses Medical Allowance Reimbursement of Medical Expenses Travel Expenses General Expenses Telephone Expenses Purchase of Furniture / Fixture Other Expenses Building Expenses Financial Assistance / Relief Grants-in-Aid Contributions Subsidies Scholarships & Incentives Modernization Capital Expenses Special Development Plan Major Works Minor works Land and Buildings Roads Bridges Machinery & Equipment Repairs & Carriages Transport Expenses Maintenance GIA for Zilla Panchayat Investment Materials and Supplies Drugs and Chemicals New Supplies Hospital Accessories Diet Expenses Debt Servicing 240