Û!"#$ &%')("(*+,-.')0/ %,379:,-;< =6>=? 9:9:%,='A.3!-( BDCFEG!H0EJILKDI0MON:PQKDH.KSRUT>EWVXEZY [:KS\QK^]>_J`a0CFYbCF\bCdcXI N:PbcDa

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Û!"#$ &%')("(*+,-.')0/ %,379:,-;< =6>=? 9:9:%,='A.3!-( BDCFEG!H0EJILKDI0MON:PQKDH.KSRUT>EWVXEZY [:KS\QK^]>_J`a0CFYbCF\bCdcXI N:PbcDa"

Bản ghi

1 Û!"#$ &%')("(*+,-.')0/ %,379:,-;< =6>=? 9:9:%,='A.3!-( BDCFEG!H0EJILKDI0MON:PQKDH.KSRUT>EWVXEZY [:KS\QK^]>_J`a0CFYbCF\bCdcXI N:PbcDa0e f&kdgh\]jisejpkyjlm[:kdionkcfipf alkdi0mqfrcdgfgdcsksrt]vu0f KS\QYkcXIqwbwbw G!cDI\bPbcXg8xcDyz\ {}KSPbE~NPkcXa0e G!cXI \QCdIa0cDa0Yj )gfej_z\bpbcxi!ejkdru]>_j_jezgdezpqks\bcxp ƒmks_jcdgfcf\ V DˆXˆXˆ l.bdez ŠEJPbYkcXI ]> XEZIa0E Œ>EW{ ešcxp,\>œ>ez{ YZl.ŽA] D " 5 X šb 0œZ ž"ÿb z Ÿk Z Ẅª «0 " hž" =±²=³Sª µšœzª bœj 8¹)Ÿ4ºZ»Z ¼µ, µkjº ½4 Zźª ¾J 0Ÿb¾4 s «zàhÿk ª º)ž.ÁZÁ«¼µ,ź ª ¾Z õ z œjµ, ÄW Ÿ, 4ª¼ºZ µś õkJºJµ, ú8ª 4 Å zæçµk«0 Ÿ ŸbZ.Ÿk ¹)Ÿk "»J ºW Wª¼Z «Ÿk z Ÿb WŸk ȺJµ õ µk«é»zª¼źª ª ŸbAÄ µk«ãêkµk b œw Ÿb»Z bœ µ«ÿk¹)¹)ÿb =ÆË Ãµ,¹) Ì0Ÿ, Ê8ª ŸÌœJª «Åœ8ś Wś ¹ÍºW Q ŸbÄ Å X«µk8ÎJ DJś Ÿk¹p«Ÿ4ºZ kï F ºW Î Z Xµmź ŸkÆ µk¾zś z õk««¼µ,źź ÆÐ Ÿb¹OÌœZª «Åœ7µ Z 4ª «Àh ¼µ «µ,!¾ ºZ Q ¼ŸkÄ ºÂ¾4 Ѫ¼ZœJ ª õ,J«=µ, º5µk««źź º7̪ œ7 œz µ,¹) œw Ÿb»Z bœ»j ª¼¹) AºW W µ,¹)ª «¾Zª¼JºZª J WÏÑ m sòbólª œj Aś Wś ¹ ª¼ =œjµkjºz º µk =ś WJ«ÃœZ ŸkJŸb»Z Ÿk 8µ,ś WJ«ÃœZ ŸbZŸb»Z ¹) ź µk b ŸºW 4ª¼«œ µ, ¹Âµ 8źÄ µ, )¹A»J ª ÄJ 0ź Å Ẅª «ÏÈž" =±²Ô Ÿk»Z ¹) ź µ, b Ÿ=µkÄZÄZ ŸkÄZ ª¼µ, ź 4ª «È¾4 µ Jµk¹) Šź 4ª¼«bÕ µ, º5ºZª źä µ «ÅœZ.¹A»Z ª¼ÄZ ź 4ª «0 ŸÑœJµk ºW ź 4ª «=źä «ª ÎJ«zÒkÓÖ Q Ï d7µbºzºzª ª ŸboÕ ž" ±² œjµkjºz ḿºjµ õA z õkJśÆË œw Ÿb»Z bœµ)ºzµ, õџb¾4 s «œjµ, m¹âµ!«ÿk õkª ¹A»Z ª ÄZ ¼ õ, b k º} bµ,»j ḿÿkæºwª Ø Å Š F ZÄ Õ µ, ¼Ÿ ̪ J 7Ù ½Wª ¾J A sòból¾ Å dì0 >«¼ª µ, º ź Q ÏA 0œJª =Ä µ,ä =ÄW ź œj AºZ źª ksõsª¼¹)äz ¹) õ, ª Ÿb µ, º Z z ś õ»J =Ÿ,Æž" =±² Õoµ, º źœjÿ Ì œ µ 8ž" =±²L«µ,j¾ Aµ5ś õ z ª¼Z!Ä Ÿkª¼ Ÿ!µk«ÃœJª Q 8 œj bÿqµ, ÈŸ,Æ0źœJµ, ª J źÿ,æë FÌ.µ, ª }«Ÿk z Ÿb oś Zś ¹ÚµkÄJÄZ ª¼«µ, ª ŸbZ Ï ÜÞÝ.ßØàzá0âÈßØàÃÝmã äzåöæøçøèëéëê èëåøëíìôîzåzð ñåzéšzñìvêoì ð ìvìwîkòjçøèëóåèððåèëwålôfõö8 Ñø!ì4ùØùoéÐèúî,ì4ðÅèËWåûŠùØñÅZëWñ ì4ü}ü}ý,ñ óâçoóåçoìwéðéëþ^ÿoì Zý ðåíî,wå ZñÅü ð ì4ùoùøéðèúî,ì4ðåèëwåöùøñ WëWñ ì4ü èëåjðåý,ñ hìwî,ýkó:ôfö äãø!ùoñå èúê éðþ èëåøëíîwåjð ñåzézñ õö8 óåý,ñ èëî,ýkó}óåçoî ÿ ìwó mä =ì4åsêaõö õ8ýwý,éëwùoèðåøë~ìîzåzð ñåzé4õö8 ìwùøùøéëèëîkì ð èðzåíèëó!ê èî,çøéðð!óåèðåoî,ý èðð7ñ ýkòjçøèëñåýbóâê ýð ì4èëéðýbê åø!=éëýkê ëzý" )ð ÿøý~î,wåjðåñ Wé# õö8 óåý,ñ Jèúîýbó óåçoî ÿ ìwó~ô$qøåøý,ð$!šzñ îzåøåøýkîðåèëwåíýbó ð ì4æøéëèëóåÿøü}ý,åjðbû5ô%zø îñ ýkì4ðåèëwåqìwåoê óåþjåsî ÿøñåzåøè'&kì ð èðzåí" ìwéðé ä (ñåýbòzçoýkóãð ókûì4åoêlô*)zø7êøì4ð ìî,wå+wýkñ óåèëwåíÿoìwåoê éëèðåøë,^ö8ó}îzåjðåñ Wé óãþ óãðåý,üó7æsýbîzü!ýjü}wñ ý îzü}ùøéðý.- û ðåÿøý ìwùøùøéëèëîkì ð èðzåoó ðåý,åsêð -çoóãý óåý.zý,ñ ì4é0óãýkñ èúîýbóaìwåoêvóãýwý,ñ ì4é.ö/ ä ó)ê ýwý,éëwùdýkêvì ðâê è0xý,ñ ý,åjðâóãèððåýbó)ì ð)ðåÿoý ó ì4ü}ýaðåèëü!ý(öå þ>ìwùøùøéëèëîkì ð èðzåoó çoóåèðåøë}ü7çøé¼ð èðùoéðýâö/ ä ó!=èëéðéóåç 0Xý,ñ ó1 ñåzü ðåÿoý2 WéËéÐ!=èËåØë}éÐèËü}è¼ð ì ð èðzåoó.3 4 JðÅýký,ù65ýbì4ñ åøèðåoë7šçøñ Wý(398ìWå þ5îzåzð ñåzé4õö8 ÖóÅý,ñ Jèúîýbó"ÿoì Wý=ê è0dýkñåýkåjðùøçøñ ùsjóãýbó.ì4åoê5ðåÿ çoó.ÿsì Wý ê è:0xý,ñ ý,åjðmìwåoê îwü}ùøéëèúî,ì ð ýkê}ö mä ó.<; ÿøèúómñ ýkòjçøèëñ ýkó.óåèðëzåøè:=dî,ì4åjðý.0dzñãðð ÂéËýkì4ñ åì4åoê}çsóãý(<>owñý.-øì4ü}ùøéëýwûzðåÿøý8î ÿsì4åøåøýkésìzî,îýbóåó ) èðåjðåýkñ? hìzîýñÿoìzó è¼ð "ä ( ZùSýkñ ì4ðåèëwåoóñô ýkëaîkì ì4ñ ñ ìqþ ëwý,ð5ôfø ûsî,ì ìwñåñ ìqþ ëzýð îkì4éëéðæsìwî ôføåø û!=ÿøèëéðýaõ8ö ÿoìwó=êøì(b=ýkìzê äzåjðbôdø è¼ð ý,äzåjðbôdø ì4åoê-óå}wåd 4 0JZñE 0ZñÃð ì4æøèëéëè¼ð þf38äsð)èúó)ê èî,çøéðð)ðåjð ì ý}ì>çsóãý. çøéì4ùøùoéðèúî,ì4ðåèëwåg ñ Wü WåØýóÅè¼ð ý}ìwåoêvö äðå:ì-ê è:0xý,ñ ý,åjðâóåè¼ð ý ì4åoêjö mäh, å>ð ÿøý)4ð ÿøý,ñ=ÿsì4åoê ûøö/ ä óð ÿoì ðçoóåý)wæji ýkî ð KdZñÅèËý,åJð ýkê6 ýbì ð çøñåýbó=óãçsî ÿjìzó èðåøÿoý,ñ è¼ð ì4åoî,ýñìwåoêjê þ åoì4ü}èúî æøèðåsê èðåoë}ìwñåýað þ ùøèúî,ìwéðéëþ ýkìzóãþ ðå}ùszñãð8ìwåoê ðå}ý- ðåýkåoê>ðåñ ì4åoóåùoìwñåýkåzð éðþg L" 4 8ì4èËåJðÅý,åSì4åoî,ýÂõ8è îçøéðð þf3mäsð8èúómzý,ñ þ ê èî,çøéðð Wñ ì4å:ì4ùøùoéðèúî,ì4ðåèëwåjðå ìzî,î,wü}ü} êoì ðåý)ìwåjþjî ö ä ó" ý- èëóãðåèëåøë óåý,ñ èëî,ýkón; ÿøèúóèëåoîñ ýkìzóãýbóðåÿøý!îzü!ùoéðý.- èðð ì4èëåøèðåoë ì4ùøùøéëèúî,ì ð èðzå:óãzçøñ î,ýâî ê ý(1>owñèëåoóãð ì4åsîýwû ì4å þåøý.! î 0ö/ äš".ì4åjý- èëóãðåèëåøëóåý,ñ Jèúîý2!=èËéÐéñÅýbóÃçØéÐð=èÐå-üì I Zñ ü! ê è=sîkì ðåèëwåj".ì4ùoùøéðèúî,ì4ðåèëwåoó 4 OWýkåJðP8ìWåoê éëèðåøëq5 Zù+õ8èËéËý,ü}üìJ3SR óãçoìwéðéëþ^ì4éëéšðåÿøý-óãýkñ èúîýbó5ÿoì ZýðÅÿoý,èËñ!!=å+ý.WýkåJð7ÿoìWåoê éëèðåøë~éð ZùDT; ÿøèëó ü}ì ýbóùøñ WëWñ ì4ü}ü}ý,ñ ó!éðè ý~êøè: îçoé¼ð>ðå+ê ýbîèúê ýg!=ÿøèúî ÿíý.zý,åjð éëjzùpðå^çsóãýèëå ìwåpìwùøùøéëèëîkì ð èðzåûì4åoêpÿo! ð ê èëóåùoì4ð î ÿ-ì4åoêjóãþ åoî ó1 ñåzü ì4éëéóåý,ñ Jèúîýbó.

2 Z channel access database access Application coda interface þ ùøèúî,ìwéì4ùøùøéëèúî,ì ð èðzåv!=èððåÿ-ü7çøé¼ð èðùoéðý5óåý,ñ èëî,ýkó ŠWåSóÃèúê ý,ñ7ìjð þjùoèëîkì4émìwùøùøéëèëîkì ðåèëwåíóåÿø!=åôèðåw>"èëëwçøñ ýg(ðûèðåÿøý>ì4ùøùøéëèúî,ì ð èðzåôÿoìwóñð óãðåwùôzñ5ó ð ì4ñåð5ìêøì4ð ì:ìwîkòjçøèëóåèððåèëwå ñ çøåjìzî,î,wñ ê èðåoë5ð!ÿsì4ñ ê!ìwñåý èðåj Wñ ü}ì4ðåèëwåjñåý,ðåñ èðýwýbê6 ñ Wü ð ÿøý)î ÿoì4åøåoý,éìwîkîýbóåó óåý,ñ JèúîýZû ì4åoêjó ð Wñ ý)óãzü!ýaèëü!ùdwñåð ìwåjð êøì4ð ìèëåjðå>ì êøì ð ì æoìzóãý(m; ÿøý7ìwùøùøéëèëîkì ðåèëwå:åo4ð ZåØéËþjÿSìWó=ð ÿoìwåoê éëý5ñ ýkòjçøýkóãð óðå X ñ Wüê è:0xý,ñ ý,åjðñóãýkñ èúîýkókûoæoç ðaìwéëóå ÿoìzó8ð jî, Wñ ê èðåsì ðåý7ì4éëé"ñ ýkòjçøýbó ð ó óåçoî ÿðåÿoì4ðñåo>óåý,ñ Jèúîý!=èÐéËé.æDý7æØéË î ýbêy WñÑì>çØåØñ ýkìwóåwåsì4æøéëþ>éëwåoë ùdý,ñ èð mð >ØçoñÃð ÿøý,ñ ü}wñ ýšð ÿøýì4ùoùøéðèúî,ì4ðåèëwå}ÿoìzó"ðå)ædýü} êøè:=oýbê!wñ.ñ ý.!=ñ è¼ðåðåý,å}è ì4å þâ" DðÅÿoýö ä ówñóåý,ñ Jèúîýbó0ÿoì Wý ædý,ýkå}î ÿsì4åøëzýkê Wñ ð ÿøýâì4ùoùøéðèúî,ì4ðåèëwåjåøý,ýbêøóðå ìzî,î,ýkó óì}ê è0xý,ñ ý,åjð8óãýkñ èúîý( [ ÁZÁ]\ Ý^ _=ßØà ÝŠãa`b[bcedgf äsð-èëó>èðü}ùøñ ìwîðåèúî,ìwé8ð éðþíê ýbóãèëëwåøýbêqì4åsêqì4éëéñùøçøñ ùsjóãývîwåjð ñåzé4õö8 róåý,ñ èëî,ýg!=ÿøèúî ÿ]=øð ó>ìwéðé ñ ýkòjçøèëñåýkü!ýkåjð óñ" ê è0dýkñåýkåzð5óåèððåýkó ö&ü}wñ ý}ñåýbì4éëèëóãðåèúî}ì4éððåý,ñ åoì4ðåè'wý!èëóñð :ê ý.zý,éëwùôì4åôwæ I ýbî ð KdZñÅèËý,åJðÅýbêèËåJðÅý,ñ hìwî,ý!ðåÿoì4ð åøwð WåoéÐþjý,åoîkì4ùoóÅçØéúì ð ýkó=ý.- èúóãðåèëåøë>óåý,ñ èëî,ýkó=æøçøðaì4éúóå ì4éëéð!óåøý.!úóåý,ñ èëî,ýkó ð æsý!ìwêøêøýkêh8õ çøý5ðå ð ÿøý5ý. îèëý,åoî,þjìwåoê!=èúê ý5ì ì4èëéëìwæøèëéðèðð þ " ÁJÁ ûoèðð8üì ýâóãýkåoóãýað ê ý=såøýâìóãèëü}ùøéëýâùøçøæøéëèúî)èðåjð ý,ñ hìwîýe Zñ8ì4éËéóÅý,ñ Jèúîýbó!=è¼ð ÿøèëå:èðåøÿoý,ñ è¼ð ì4åoî,ý ÿøèëý,ñ ì4ñ î ÿøèëýkóaì4åoê~ì>óåýð)" ì4æoóãðåñ ìwîða ÁJÁ î,éëìzóåóåýkó ñ Wüi!=ÿØèúî ÿvì>åøý! óåýðñ" î,éëìzóåóåýkóaî,ìwåædýê ý,ñ èzýkê~ì4åoêj!=ñ ìwùøùsýbê ì4ñ WçoåoêjðÅÿØý!ö mì óåý,ñ Jèúîý(=äzå:ðÅÿoèËó!ìQþZûDìWùØùØéËèËîkì ðåèëwåsóî,ìwå:çoóãý5ðåÿøý!óåìwü}ýâùøçøæøéëèúîâèëåzð ý,ñ hìwî,ý)ðåjìwî,î,ýkó óê è0dýkñåýkåjð óåý,ñ JèúîýbóŠðÅÿØñ WçØëZÿ ð ÿøýâê ýkñåè'wýbêk ÁJÁ îéúìwó óãýbó.<cvýâî,ì4éëéxðåÿoèëó/ ÁJÁ îéúìwó óéðèëæøñ ì4ñ þgõ/ lm Applications CDEV Epics CODA OODB TACL >"èðëzçøñ ý7j3öñ î ÿøèððåýkîðåçøñ ì4é Zý,ñ èðý!í" õ/ l >"èðëzçøñ ýy~èëéðéëçoóãðåñ ì ð ýkó}ÿø! ðåÿøýbõe OléúìQþWýkñ!èËåJðÅýkñ ìzî ð óu!=èððåÿpçoóåý,ñ ìwùøùøéëèëîkì ð èðzåoóì4åoêöü7çøé¼ð èðùoéðýóåý,ñ èëî,ýkóöäzåöð ÿøèëó ì4ùoùøñåjìwî ÿû ìwùøùøéëèëîkì ðåèëwåsó çsóãýsõe Ol ðå:ìwîkîýbóåó ðåÿoýkóåý}óåý,ñ èëî,ýkó/ èëì ð þ ùsý.ksóåýkî,çøñåýzû Wæ I ýbî ð KdZñÅèËý,åJðÅýbêî,éËìZóÅóAèËåZð ý,ñ hìwî,ýkókû ñ ì ðåÿoý,ñð ÿoì4å}ð ÿøñ WçØëZÿ óãýkñ èúîýóåùsýbîè=sî8ö/ ä óèäzå ëzý,åøýkñ ìwéfû õ/ l èúómê ýbóãèëëwåoýkê!ðå7ñåýbê çoî,ý=ðåÿøýaîzü!ùoéðý.- èðð þ!" îzåjðåñ Wé# õö8 óå" Çð$! ì4ñ ýñê ý.zý,éëwùøü}ý,åjð!=èððåÿøzç ð8îzü!ùoñåzü!èúóåèðåøë!ùdý,ñ Wñ ü}ìwåoîý(o>øzñ=ý-øì4ü}ùøéëýwû ð ÿøýõ/ l çoóåýkó/ ÁJÁ éúì4åøëzçoì4ëzý ýbì ðåçoñåýbó)ôhóåçoî ÿjìzó èðåoéðèëåøý2 çøåoîðåèëwåoó øšðåÿsì ðü}èðåoèðü}è'&,ýñðåÿoý)ùsýkñ? ZñÅüì4åSîýÑ Èð ÿøýâìwêoê è¼ð èðzåoì4é éúìqþwýkñ èëå-óåwü}ýñ" ÈðÅÿØýÂî,ñÅèÐðÅèúî,ìWéóÃýbî ð èðzåoó " "ðåÿøýõe OlÚî, ê

3 n ruxycer9zjà?{mã â.ã xy (}~E^$ru}rãŠß â"ß àãýmã Ý Y[bcedgf ; ÿøñ WçØëZÿØWçØðmõE Olê ý.zý,éëwùøü}ý,åjðâñ èðëzwñ WçoóAZæ I ýkîð?kswñ èðýkåzð ýkêvê ýkóåèëëwåôèëó5ý,ü}ùøéë þwýbêð ý,åoóåçøñ ý}æsý,ðãðåýkñ7òjçoìwéðèðð þ~ìwåoê ýkìzóãèëý,ñe! ìqþ ó8ðå-îzü}ü5çøåøèúî,ì4ðåý!=è¼ð ÿøèëåð ÿøýê ý.zý,éëwùøü}ý,åjð ðåýkìwükm; ÿøèúó)óãýbî ðåèëwå~ê èëó îçsóåóåýkóñóåý.wýkñ ìwéð WùØèúî,óÑñ ý,éúì ð ýkê-ð WæJI ýkî ð KdZñÅèËý,åJð ýkê!ê ýkóåèðëzå!ìwåoê!èðü}ùøéëý,ü}ýkåzð ì ð DõE Ole!=èÐðÅÿ!ð ÿøýÿøýkéðù}" ue8g;oô æ I ýbî ð8: ê ýkéðèëåøë7;èýkî ÿøåøèúòjçøýbø ƒ ì4åsêv î ÿb åo4ð ì4ðåèëwåd ;È}æSýkëWèËåg!=èÐðÅÿû õ/ lˆ èðý!ó=ì4å-ì4ùøùøéëèúî,ì ð èðzåjìzó=ì}óãþ óãðåý,ü" Š( Œ,Ž H!=ÿØèËî ÿ ý,ý,ùsó èëå Wñ üì ðåèëwåôì4ædwçøð)êøý. èëî,ýkókûóåý,ñ JèúîýbóÑì4åoê~ñÅýkéËì4ðÅýbêñ ýkóåwçøñ îýbó. ; ÿøýóãþ óãðåý,üì4éúóãjæsýkÿoì WýbóAéÐè ý}ü}ý,ü}wñ þüì4åsì4ëwýkñ WñìWéÐé9õE Ol Zæ I ýkîð ó=óå!ðåÿoì4ð8ì4ùøùøéëèúî,ì ð èðzåoó åøýkýkêjåø4ð!wñ ñåþ ìwæszç ð=ü}ý,ü}wñ þ üì4åoìwëwýkü!ýkåjð ;ÈÂóÃèËü}ùØéÐè þ7ðåÿøý=èëåjðåý,ñ hìwî,ý ðåâóåý,ñ èëî,ýkókûwì)ê ý. èúîýâô Š( ŒH ŒX * ÅøèÐåVõE Olqèúó.ñ ý,ëjì4ñ ê ýkê7ìwóìñåoìwü}ýkê!ý,åjðåèðð þm!=ÿoèëî ÿî,ìwå WåoéÐþ)ñ ýkóåùszåoêñð oü}ýkó óåìwëwýbóèóåçoî ÿ5ìzó "õûa? Zñ<šs A.. Øì ðåðåñ ä ýkòjçøýbó ð óèëå5ð ÿøý óãþ óãðåý,üúìwñåýšèðå7ðåÿoý Wñ ü " "ü}ýkó óåìwëwýkómðå}ê ýjèúîýbó..öoü}ýkó óåìwëwý ðå}ì7êøý. èëî,ý)î,ì4å>æsýñÿoìwåoê éëýkê>ý,èððåÿøýkñ=óãþ åoî ÿøñ WåoWçoóÅéÐþ}Zñ ìzóãþ åoî ÿoñåzåøwçoóåéëþwû ì4åsê>èúó=ìwîðåçoìwéðéëþ>îkì4ñ ñåèëýkê Wç ðæ þ ì}ñ ýkòjçøýbó ð=zæ I ýkîð5ô œ/ ža H ŸM *.. ÇøŠðÅÿoì4ðèËó=î,ñÅýbì ðåýbê>ìwåoêjñåýkëwèúó ð ý,ñ ýkêh.ö ê ý èëî,ý!=èëéðé=ê èúóãùsì ð î óåìwëwýkóâðåôìñ èëëwÿjð7ñ ýkòjçøýbó ð}wæ I ýbî ðu!=ÿøèúî ÿ+èëå^ðåçoñååöóãýkåoêøó!wç ð!ðå~ðåÿoý>ñ èðëzÿjð}î,wåjðåñ WéŠùoìWî ì4ëzý Zñ óåý,ñ Jèúîý( >"èëëwçøñ ýv)~óãÿø!ó7ì4éëé1 Wñ ü}ó5" 8ä ( ñåýbòzçoýkóãð ó!ì4åoêízæ I ýkîð7ñ ý,éúì ð ýjèúîýjì4åoê+ñåýbòjçøýkóãð WæJI ýkî ð ó.u; ÿøèúóñü}ýkó óåìwëwý!æoìwóåýkê~èðåjð ý,ñ hìwîý}óåèðü}ùøéëè:=sýkóñð ÿøý}çoóåìwëwý!" Mõ/ l5ûìwåoê~ìwéëóåjü}ì ýbó èðð5óåèðü}ùøéëý!ðå-ùøç ð5ìwåjþ ü}ýkó óåìwëwý!æoìwóåýkêvéúì4åøëzçoì4ëzýjôfóãçsî ÿvìzó7;=îé X MõE Olu;È-ìWéÐéË!Úð ÿøýü}ýkó óåìwëwý}æoìzóãýbêèëåjðåý,ñ hìwî,ý!ðåk!šzñ!=èððåÿ-ê è:0xý,ñ ý,åjðóåý,ñ Jèúîýbó,û ì7åøý.!oêøì ð ì7ð þjùdý AèËó ê ýbóãèëëwåoýkê ðå!ÿøwéúê>êøè:0xý,ñ ý,åjðêøì ð ì7ð þjùdýkó1!=èððåÿ:ê è0dýkñåýkåjðð ì4ë, cdevsystem registerdevice() removedevice() devicecreated() device () cdevdevice send () sendnoblock() sendcallback() getrequestobject() registerrequestobject() removerequestobject() A cdevrequestobject send () sendnoblock() sendcallback() >"èëëwçøñ ý7)j3õ/ lúê ý. èúîýâìwåoê ñ ýkòjçøýbó ð=zæ I ýkîð=î,éëìzóåó=îkì ð ý,ëwzñåþ äzåqõe Ol&ì ùsì4ñåðåèúîçøéúì4ñaîwåjð ñåzé4õö8 óãýkñ èúîýâèëåjðåý,ñ hìwî,ý5èúó ðå4ð ì4éëéðþ:óåý,ùoìwñ ì4ðåýbêg ñåzürì4ùøùøéëèúî,ì ð èðzåoókûdìwåoêìwéëóå ÿøèúê ýkó ðåÿoý!ñ ý,ùoñåýbóãýkåzð ì ð èðzåì4åoê~èëåzð ý,ñ åoì4é.óãðåñ çoî ð çøñ ó ðå X ñ Würì-óÃýkñ èúîý(7öùoùøéðèúî,ì4ðåèëwåoóaçoóåèëåøëjõ/ l îzü}ü5çøåøèúî,ì4ðåý/!=è¼ð ÿ ùoìzî ìwëwýbówñ óåý,ñ Jèúîýbó.ð ÿøñåzçøëwÿ>ì5óåý,ñ Jèúîý éëìqþzý,ñn!=ÿøèëî ÿjîzåzð ì4èëåoómì6 ÁJÁ îéúìwó óê ý,ñ èzýkê ñ Wü Œ F. HŒ *.ìwåoê7ìaîéúìwó ó0ê ý,ñ è'wýkêa ñåzüª œ/ ža H ŸM *.. +!=ÿøèúî ÿ7ÿoìwåoê éëýkó.ìwéðé ó«>"èëëwçøñ ýnl,èëéðéëçoóãðåñ ì ð ýkó0ÿø! õe OlÚçoóÅýkó=ìWåì4æoóÃðÅñ ìwîð=èðåjðåýkñ? hìzîýe Wñ îwåsó ð ñåçoîðåèëåøë ì}ùoìwñãð èëî,çøéëìwñóãýkñ èúîýñ" M h HŒX * ûxì4åsê>ÿo!lèðð îzåoóãðåñ çoî ð ó ì4å ñåýbòjçøýkóãððåâðåÿøýñóãýkñ èúîýbó.æ þ}ìv Š( ŒHœ.žA H H ŸM#.. % ; ÿøèúó =oëzçøñ ý8ì4éúóã5ùszèðåjð óšwçøðmðåÿoý óåèðü}èëéëìwñåèðð þ7ædýð$!ý,ýkåðåÿoý ê ðåÿøèúóùsì4ñåðè" õe OlÖì4åoêAð ÿøýmzæ I ýkîð?kswñ èðýkåjðåýkêñæoçøèðéúê ýkñèùoì4ðãð ý,ñ å "s!=ÿøèúî ÿâèúód!=èúê ý,éëþñçoóåýkê2 ZñÈì8î,WåoóÃðÅñ çoîðåèëwå ùøñ îýkó ó8ðåÿoì4ð)ìwéðéë!óaê è:0xý,ñ ý,åjð)ñ ý,ùøñ ýkóåý,åjð ì4ðåèëwåy ZñAðÅÿØý}WæJI ýkî ðaðåÿsì ð)èëó)î,wåoóãðåñ çoîðåýkêdm; ÿøèúó Zæ I ýkîð?kswñ èðýkåjðåýkê~ê ýkóåèëëwå èëü!ùoñå Zýkó ü! ê çoéëìwñåèðð þ-æjþ:ýkåoî,ìwùoóåçøéëì4ðåèëåøë>ðåÿøýu! ìqþ-ìjîzü}ùøéðý.-wæ I ýbî ðñèëóñî,wåoóãðåñ çoî ð ýkê~ì4åoêñåýkùøñåýbóãýkåjðåýkêdâöùøùøéëèúî,ì K ðåèëwåsóšåoý,ýkê åø4ð åø!qì4å þjðåÿoèðåøë!ì4ædwç ððåÿoýaî,éëìzóåóåýkómðåÿoì4ð êøý=oåøý ðåÿoýu F. HŒ *. ó Zñ2 ža H ŸM *. óèëåjðåý,ñ åoìwé óãðåñ çoî ð çøñåý( "óåçoî ÿôó ð ñåçsî ðåçoñåýbó)ê WåD ðâì4ùøùdýkìwñ)èðåvð ÿøývõ/ l&èðåjðåýkñ? hìzîý( åoéðþvì ð)ñåçoå KFð èðü}ývõe Ol&ùoìZóÅóÅýkóÑü}ýkó ó ì4ëwýbó ðåíìvåoìwü!ý-ñ ýkóåwéëç ðåèëwåpóåþ óãðåýkü î,ìwéðéëýkê m. " HŽvôFóÃýký>ð ÿøýk WéËéË!=èÐåØëÔóÅýkî ð èðzåsø7ðåíê ýbîèúê ýk!=ÿøèúî ÿöóåçøæxîéúìwó ó}" h HŒX * ŠWñ1!=ÿØèËî ÿ óåçøæxîéúìwó N œ/.ža ŸM#.. Øð 7îZåoóÃðÅñ çoî ðbûjìwåoêvõe Ol ý,ýkùoóšìwéðédîzåoó ð ñåçsî ðåýbêwæji ýkî ð ó.ð ý,åsì4æøéëý)óãçøæsóãýbòzçoý,åjð8î,ìwéðéúóðå}ëwý,ð ðå}ðåÿoý)wæ I ýbî ð ó=òjçøèúî éðþ(

4 resolveservice() resolveservicedata() cdevdirectory getrequestobject() getrequestobjcet() caservice getrequestobject() codaservice getrequestobject() carequestobject >"èðëzçøñåý2l,3nõ/ l óåý,ñ èëî,ý)ì4åoê>ñåýbòjçøýkóãð=wæ I ýbî ð8îñ ýkì4ðåèëwå>ùoì ðåðåý,ñ å codarequestobject äzå^ìjð þ ùøèúî,ì4éšì4ùøùøéëèúî,ì ð èðzåôçoóãèëåøë:ü7çøé¼ð èðùoéðý óåý,ñ èëî,ýkókûzåøý Wñ)ü}ZñÅýñ ýkóåçøéðð óâê çoýðå:ä ( ñ ýkòjçøýbó ð ó)üìqþ~ì4ñ ñ èzým ñ Wü ê è0dýkñåýkåjðóåwçoñ î,ýkó-ôhóåçoî ÿpìwóî ÿoìwåøåøý,é=ìzî,îýbóåó!ùdwñåð óìwåoê Aõ8ö î,wü}ü5çoåøèëîkì ð èðzå+ùdwñåð ó èúó}åø4ð ê ýbóãèëñ ì4æøéëý ðåôæøéë î Wñî,WåJðÅèËå çøwçoóåéëþíùszéðé ýwý,åjð ó7zåöìwå þ^èðåsê è èúê çoìwéóãzçøñ >"èëëwçøñ ýyƒ Íì~óÅþ ó ð ý,ü " a Ž H. üì4èëåjð ì4èëåoó)ì-óåýðâ" =óåý,ñ JèúîýbóÑê ý,ñ èzýkêj ñåzü± F. H *. äsðâùøñ èëêøýkóñü}ýð ÿø êøó)" ñåýkëwèúó ð ý,ñ èðåoëjìwåoê ñ ý,ü} èðåøë ðåÿoýkóåým Š( Œ F. HŒX * Wæ I ýbî ð ó«ñåzü ðåÿøèúóóåýðmì4ð0ñ çøå ùøñ èëêøýkó0ì4å}èëåzð ý,ñ hìwî,ýn Zñê èúóãùoì4ð î ÿøèëåøëaðåÿoý ì4ùoùøñåzùøñ èëì4ðåý!ü!ý,ðåÿø Šð ÿøýg h HŒX * )WæJI ýkî ð ó)ìwó óã î,èëì4ðåýkêj!=è¼ð ó.u; ÿøý óåþ ó ð ý,ü ê ý,ðåýbî ð ó ì4åsê}ñåýkùszñãð ó0ðåÿøý óãèëü5çøéðð ìwåøý,zçoó. î,î,çøñ ñåýkåoîý " ê è0xý,ñ ý,åjðð þ XýWýkåZð ó.wå}ü7çøé¼ð èðùoéðý ê ýkó îñ èðùøðåwñ ó0ëwè'wýkå}æjþ7ðåÿoý h HŒX * =Zæ I ýkîð ó CÍÿØý,å:ZåØýÑWñ=ü}Wñ ýwýkåzð ó=ì4ñ ñåè'wýzûjðåÿøýâóåþ ó ð Š( Œ,Ž H Úñ ýð çøñ åoó1 ñåzü ðåÿoýâý.zý,åjð ê ýkü5çøéððåèëùøéëý- èðåoëjîkì4éëé"ìwåoêê èúóåùoì ð î ÿøýkó8ðåÿøý}ì4ùoùøñåzùøñ èëì4ðåýâü}ýð ÿø êôhó øaìwó óã î,èëì4ðåýkêk!=èððåÿ h HŒX * ÑóÃçØæXîéúìWó óawæ I ýbî ð ó ñ ý,ëwèúóãðåý,ñ ýkêâðåñÿoìwåoê éëýšð ÿøýkóåý ý.zý,åjð ó«; ÿoý,ñ ý Wñ ýõe OlÍÿSì4åoê éëýkó.î,wåoî,çøñ ñåýkåzð0ý.zý,åjð.ê ý,ü7çøé¼ð èðùoéðý.- èëåøëâìwåoê7êøèëóåùoì ð î ÿøèëåøë ý î,èðýkåzð éðþjì4åoês ñ ý,ýkó=ìwùøùøéëèëîkì ð èðzåoó1 ñåzü ÿoìwåoê éëèðåøë}ýwý,åjð ó ý- ùøéëèëî,è¼ð éðþ( cdevserice pend() poll() flush() getfds() derived Class pend() poll() flush() getfds() File Descriptor Table cdevsystem >"èðëzçøñåýaƒj3oõe Ol cdevsystem registerservice() removeservice() servicecreated() service() pend() poll() flush() ýwýkåzðê èúóåùoì ð î ÿøèðåoë!ü}ýbî ÿoì4åøèúóåü õe Ol ì4éúóã>ý,éëèðü}èëåoì ð ýkóað ÿøý}åøý,ýbêg ZñÑî,Wü}ùØéËý-óÅþ åoî ÿøñ mü5çøéððåèëùøéëýìwóåþjåsî óaèðåôì4ùjk ùøéëèëîkì ð èðzåoó. ŠWåoóÅèËêØý,ñ èðåøëôì4åöì4ùøùoéðèúî,ì4ðåèëwå+èëå >ÈèËëWçoñÅýk ØûO!=ÿoèËî ÿpóãýkåoêøó!wçøð}ü7çøéððåèëùøéðý:ìzóãþ åoî ÿøñ ñ ýkòjçøýbó ð ó ðåÿoñåzçøëwÿ óåý.zý,ñ ì4éozæ I ýkîð óê ý,ñ è'wýkê ñ Wü ža H ŸM *.!=è¼ð ÿøèëå>ìv Š( Œs² žx³}ðåÿoì4ðšüì4èëåjð ìwèðåoóì5óåýð" N " ũÿm * 8Zæ I ýkîð óñìwó óã î,èëì4ðåýkêj!=è¼ð ÿ~ýbìwî ÿ~ñåýbòzçoýkóãðazæ I ýkîðu; ÿøýg Š( Œs² žx³ùoñå èúê ýkó/!ìqþ ó ðå:ìzêøêìwåoêñ ý,ü} ZýÂðÅÿoýkóÅý ðåñ ì4åsóåìzî ðåèëwå:zæ I ýkîð ó ñåzüðåÿøý!ëwñ Wçoùì ð ñ çøå èëóåùoì4ð î ÿøýbóð ÿøý!ìwùøùøñ WùØñ èúì ðåý)ü}ý,ðåÿø êøóa" mðåÿøý!ñåýbòjçøýkóãð WæJI ýkî ð ó}ì4åoê+ñåýkü! Zýkó5ðÅÿØý:ìZóÅóÅ îèúì ðåýbêôðåñ ì4åsóåìzî ðåèëwå+wæ I ýbî ñ ýkòjçøýbó ð ó5ÿsì WýV=oåØèúóÃÿØýbêW!=èÐðÅÿpåØWðÅè=Sî,ì4ðÅèËWå î,ìwéðéëæoìzî ó ; ÿøý,ñ ý ZñÅý-ìe Š( Œs² žx³+zæ I ýkîð î,ìwå! ì4èððu ñåýbòjçøýkóãð

5 WæJI ýkî ð ó.}äzåôìwêøêøè¼ð èðzåûèìwùøùøéëèëîkì ðåèëwåsóaîkì4åvçoóåýy Š( ðå-åøwðåè þèðð óåý,é 1!=ÿØýkåvìWåvìZóÃþ åoî ÿoñåzåøwçoó ÿoìzó1=oåøèúóãÿøýbêh ñåýbòjçøýkóãð cdevgroup cdev RequestObject (cdevtranobj) start add sendcallback end pend add remove sendcallback callback pend finishes remove callback >ÈèËëWçoñÅý7 J3NõE Ol ä ( ñ ýkòjçøýkóãð ó=óåþ åoî ÿøñ WåØè'&kì4ðÅèËWå ü}ýbî ÿoì4åøèúóåü õe Ol ìwéëóåì4éëéë!óñýkìwóåþvèðåjðåýkëwñ ì ð åøý.! óåý,ñ Jèúîýbó.-öùoùØéÐèúî,ì4ðÅèËWåoó5èÐå õ/ l WåØéËþvçoóÃý>îéúìWó óãýbóâê ý,ñ è'wýkê ñ Wü h HŒX * >ðåpîzü!ü7çøåøèúî,ì4ðåýj!=èððåÿoóãýkñ ýkòjçøýkóãð>zæ I ýkîð ójê ý,ñ è'wýkêe ñåzü Š( ŒHœ.žA H H Ÿ *. ðåóåý,åsê~zç ñåýbòjçøýkóãð óñèëåvðåÿøý6 ZñÅü" ü!ýbóåó ì4ëzýkó ö&åøý.!&óåý,ñ Jèúîý}ÿØýkåoîý îkì4åôædýèðåjðåýkëwñ ì ð ýkê~èðåjðå õe Ol æ þ ê ýwý,éëwùoèðåøë ð$!aåoý.!pîéúìwó óãýbó.«åoý=èëó.ê ýkñåè'wýbêa ñ Wü¹ Š( Œ F. HŒX *,ûs!=ÿøèëî ÿ!ÿoìwåoê ó.ê èúóåùoì ð î ÿøèðåoëaèö8åø4ð ÿøý,ñ èúóê ý,ñ è'wýkêv ñ Wüº œ/.ža ŸM #.. FûA!=ÿØèËî ÿìzî,î,ý,ù ð ñåýbòzçoýkóãð ó=èëå:ü}ýkó óåìwëwýkó=ìwåoê-óãýkåoêjðåÿoý,ü Wç ð=ð ìóãýkñ èúîý( åoî,ý>ð ÿøýkóåýjð$!šôîéúìwó óåýkó!ì4ñ ð ý,ñ ýkêíèëåjðåvðåÿøýjõe OlåoìWü!ý-ñ ýkóåwéëç ðåèëwåöóãþ óãðåýkü ôhóåý,ýjðåÿoý WéËéË!=èÐåØëóÅýkîðÅèËWåSøûØì4ùØùØéËèúî,ì ð èðzåoó=î,ìwåjìzî,î,ýkó ómð ÿøý)åøý!oóåý,ñ èëî,ýe!=èððåÿowç ðü} ê è þjèëåøë!ðåÿoý,èëñ8óãzçøñ îýñî ê ¼ ru^ãâ"ß+r9xªcer9zjà?{mã â.ã xi s}½~e^$ru}rãšß â"ßøà Ýmã¾ sz+zs_ ruz ýkóåèëêøýkóñð ÿøý ê ýkóåèëëwåíì4åoêvèëü}ùøéðýkü}ý,åjð ì4ðåèëwåôèëó óåçøýkóâêøýkó îñ èðædýkêvèëåôðåÿøý ìwæs Zý}óÅýkîðÅèËWåû õ/ l ì4éúóåjçøðåèëéðè'&,ýbóâóãzü}ý" îzü}ü!zåjêøýkóåèðëzåjìwåoêjèðü}ùøéëý,ü}ý,åjð ì ðåèëwå>ðåýbî ÿøåøèúòjçøýkó ð }ëwè'wý)ì4ùøùoéðèúî,ì4ðåèëwåoó=ì!ædýðãð ý,ñèëåjðåýkñ? >"èðñ "ìwéðéuõe Ol çoóåýkó=ì!óãèëü}ùøéðý)óåýð=" "ý,å çøü}ý,ñ ì ð ýkêsqìwéðçoýkóðå}ê ýkåø4ð ýñóãð "ìwéðéuõe Ol çøåoîðåèëwåoóo; ÿøèúó!ìzó î ÿøjóãýkå Wý,ñŠçoóÅèÐåØë5ðÅÿØý7 ÁZÁ ý-øîýkù ðåèëwå ÿoì4åoêøéðèëåøë5ü}ýbî ÿoì4åøèúóåü ædýkîkì4çoóåý8èððn!=èëéëédædýaýkìwóåèëý,ñð 5èËåJðÅý,ñ hìwî,ý=ðå7ùøñ î,ýkê çoñ ìwé!=ñ ì4ùøùdý,ñ óm Zñm ì4åoê >ØZñÃð ñ ìwåçoóåý,ñ ó.mõe Ol ì4éúóãjê ý=såøýkóñìjó ð ì4åoêøìwñ êý,ñ ñåzñ8ñ ý,ùdwñåðåèëåøë>î,éëìzóåó6 H /!=ÿøèëî ÿ~èëó èëåøÿøý,ñ èððåýkê^æjþ] H. ~öùoùøéðèúî,ì4ðåèëwåoó!î,ìwåí WýkñÅñ èëêøý}ðåÿøýjê ý hìwçøé¼ð}ý,ñ ñ WñÂñ ý,ùdwñåðåèëåøëy çøåsî ðåèëwå+èðåíð ÿøýt Š( ŒÀ1 H " îéúìwó óðå}ñ ýkê èëñ ýkî ð=ýkñåñ Wñ ü}ýkó óåìwëwý ðåì4å:ìwùøùøñ WùØñ èëì4ðåý çøåoî ð èðzåd ýbîwåsê éðþzûmì~åøý.! êoì ð ìð þ ùsý-î,ìwéðéëýkê >èëó!èëü!ùoéðýkü!ýkåjðåýkêd+äzå+zñ êøý,ñ7ðåvéðý,ðìwùøùøéëèëîkì ð èðzåoó5çsóãèëåøëwõ/ l ð îzü}ü5çøåøèúî,ì4ðåý!=èððåÿ êøè:0xý,ñ ý,åjðšî,wåjðåñ WéoóÅý,ñ èëî,ýkó.zñùoìzî ìwëwýbó,ûsõe Ol ÿoìwó0ð ÂæDý ì4æoéðý=ð )ÿoì4åsê éðý ê è:0xý,ñ ý,åjð êøì ð ìað þjùdýkó èëå7ìçoåøè: ZñÅü hìzóãÿoèðzåd9; ÿ çoó"ìåøý!á ÁJÁ êøì4ð ì=ð þ ùdý2 Š( ŒH " mèúó"êøýkóåèðëzåøýkêñð óåçøèððèð ÿøèëó«zý,ñ þ ÿøý2 Š( ŒH " óåý,ñ Wýkó=ìZóìñ ý,ùdzóåè¼ð Wñ þ6 Wñ êøì ð ì}" ê è0dýkñåýkåzð8ð þjùdýkó8ì4åoê:óåè&kýkókûoìwîkîýbóåóåýkêjæ þ ýkè¼ð ÿøý,ñaì4å-èðåjð ý,ëwýkñwñ î ÿoì4ñ ìwîðåý,ñóãðåñ èëåøë ð ìwëa ; ÿøý,ñ ý7èúó)ì>wåøý7ðå-wåoý!î,wñ ñåýbóãùdwåoêøý,åoî,ý5ædýð$!ý,ý,åvèëåzð ý,ëzý,ñað ìwëzóñì4åoêvî ÿoìwñ ìzî ðåýkñð ì4ëzóñóå>ýkè¼ð ÿøý,ñ)üìqþ:ædý}çoóãýbê ðåvèëåoóãýkñãð!ðåvñ ýðåñ èëý.wýjêøì ð ìjšçøñ ñ ý,åjðåéëþíìá " >WæJI ýkî þôð þ ùsýj" 8èËåJðkûŠùSZèÐåJðÅýkñ5ð vìvî ÿoìwñ ìzî ðåýkñ óãðåñ èðåøësûoî ÿoìwñkûoóåÿøzñãðbûøçoóåÿøwñåðkûøçoèðåjðkûdéëwåøësûøçøéëwåøësû ÂoZì4ðkûoêØWçØæØéËýWûSWñ=ð èðü}ýqìwéèóãðåñ çoî ð çøñ ýâì4åoê-ì4ñ ñ ìqþ ì4ü}ý(mäzå-ðåÿoý ç ð çøñåýzû ì4å þ7óãðåñ çoî ð çøñ ým!=ÿøèúî ÿ èëóšê ý,ñ è'wýkê ñ Wü&ìÂî,Wü}ü}WåùoìWñÅýkåZðmî,éËìZóÅóŠî,ìWåæSýAìWêØê ýbê}wñšñåý,ðåñ èðýwýkê ñ Wüi öå þ ìwùøùøéëèëîkì ð èðzåoó Wñ åøý!lóåý,ñ JèúîýAéúìQþWý,ñ ó1!=ÿøèúî ÿ>çoóåý / Wñ=ÿØèËëWÿjùDý,ñ Wñ ü}ìwåoîýaùøçøñ ùdzóåýñóåÿøzçøéëê>çoóåýñèðåjðåýkëwýkñ ð ìwëzó=èëåoóãðåýbìwê-" î ÿoìwñ ìzî ð ý,ñóãðåñ èðåøë ð ì4ëjó.>"èðåsì4éëéðþzû< " 5ì4éúóÃèËåØéËèÐåØýbó8ìéË4ð ".è¼ð ó çøåsî ðåèëwåsóð ìwî ÿøèëý.zý)wù ð èðüì4é ùdý,ñ Wñ ü}ìwåoîý( ; ÿøèëñ êøéðþzû(õ/ lpî,wåjð ìwèðåsóèì8åoì4ü}ýñåýbóãzéðç ð èðzå5óåþ óãðåýkü ðåaéð îkì ðåý1!=ÿøèúî ÿ7óåý,ñ èëî,ýmwæji ýkî ð ó0ê ý,ñ èzýkê2 ñ Wüà Š( Œ F. HŒ * Èð î,ìwéðédûwìwåoêa!=ÿoì4ðêøì ð ìð AùSìWó óð 8ð ÿøý=óãýkñ ýkòjçøýbó ðx õe OlÍî,WåoóÃðÅñ çoî ð óèðåÿøý åoìwü!ýñ ýkóåwéëç ðåèëwå!óãþ óãðåý,ü æ þ ùoìwñ óåèðåoëâì4å öeašäãä<=oéëýð ÿoì ðèëó!=ñåèððãð ý,å æ þìâóåþ ó ð ý,ü ùøñåzëwñ ì4ü}ü}ý,ñèëå ý. èúîý õ ý=såøè¼ð èðzås5ìwåøëwçsì4ëwýqø«wñ üì ðbû

6 Æ ý î É ì4åsê:îñ ýkì ð ýkó ì}ð ìwæøéðý7îwåjð ì4èëåøèðåoë èðåj Wñ ü}ì4ðåèëwåìwæszç ð ê ýjèúîýbóèëåì î,wåjðåñ WéóÅþ ó ð ý,ük ; ÿøý7åoì4ü}ýâñ ýkóåwéëç ð èðzå-óåþ ó ð ý,ü ðåÿsì ð7èúó!î,ì4éëéëýkê] m. " HŽ èëó!ì4éúóåê ý,ñ èzýkêb ñ WüÄ ŒX * }óãðåÿoì4ð7èðð!î,ìwåíæsýjìwîkîýkó óåýkêôæ þvìwùøùøéëèëîkì ð èðzåoó5ì4ð ñ çøå KdðÅèËü!ý ðåÿoñåzçøëwÿð ÿøý)óåìwü}ý8ü}ýkó óåìwëwý æoìwóåýkê èðåjðåýkñ? ÿøý ü}ýbóåó ì4ëzýkómðåÿøýaåoì4ü}ýañåýbóãzéðçøðåèëwå óåþ óãðåýkü ìwîkîýkù ð ó=ìwåoêjñåýbóãçøéðð ó èððñ ýðåçoñååoó 8:ýkó óåìwëwý ;"ì4ë6å ì4ü}ýkó B=ýkóÅçØéÐð óåý,ñ èëî,ý ê ý. èúîýwû ü}ýbóåó ì4ëzý óåý,ñ èëî,ýñåoì4ü}ý óåý,ñ èëî,ýkõaì ð ì ê ý. èúîýwû ü}ýbóåó ì4ëzý êøì4ð ì7ðåùoìzóåóšð }ðåÿøýâóåý,ñ èëî,ý òjçøýkñåþ ê ý. èúîý éðèúóãð".ê ý. èúîýkó òjçøýkñåþašéúìwó ó ê ý. èúîý ùsì4ñ ý,åjðõ õe5^îéúìwó ó òjçøý,ñ þ öðãðåñ èëæøç ðåýbó ê ýjèúîýzûøîéúìwó ó ì4éëéì ðåðåñ èðæøçøðåýkó òjçøý,ñ þ 8:ýkó ó ì4ëwýbó ê ýjèúîýzûøîéúìwó ó ì4éëé ü}ýkó óåìwëwýbó òjçøý,ñ þ+l.ý,ñ æoó ê ýjèúîýzûøîéúìwó ó ìwéðéóåçøùøùdwñåðåýbêszý,ñ æoó çoùdêøì4ðåý ì4éëçøý)wñ=oéëý óãð Èð ÿøý)wùdý,ñ ì ð èðzå ì4éëèëêoì ðåý ê ý èëî,ýñìwåoêjîéúìwó ó èëåøÿøýkñåèðð ìwåoîý)ñ ý,éúì ð èðzå ;ÈìWæØéËý (3 çøùøùdwñåðåýbê ü}ýbóåó ì4ëzýkó" õ/ l åoì4ü}ýññ ýkóåwéëç ðåèëwå-óãþ óãðåýkü >"èðåsì4éëéðþeõ/ lêøjýbóåøwðêøý=oåøýìvåøý!åoýð$!wñ ùøñåwðå îzé%päsð çoóåýkó!ð ÿøý:åøý,ð$!šzñ ùøñ 4ð îwéúó!" Ñè¼ð óçøåoêøý,ñ éðþ èëåøë óåý,ñ Jèúîýbó.>ØWñÑý.- ìwü}ùøéðýbó,ûìwùøùøéëèëîkì ð èðzåoóaçoóãèëåøëjõe Ol ðå:ìwîkîýkó óñì>êøý. èëî,ý èúì-î ÿoì4åøåoý,é.ìwîkîýkó ó çoóãýî ÿoìwåøåøýké0ìzî,î,ýkó ó ùøñ 4ð î,wé \ â }½~E^$r Ç ~ ~E^Ãà?tXâ"ßØà ÝŠã ; ÿøý2 ZéÐéË!=èÐåoë!î, êøý)èðéëéðçsó ð ñ ð ÿøý2 ýkì4ðåçøñ OõE Ol È ÉXÊ Ë(Ì"ÍJÎ Ï ÐJË"Î Ï(Ñ Ò(Ó Ô ÕJÏXÖ Ø,Ù È ÉXÊ Ë(Ì"ÍJÎ Ï ÐJË"Î Ï(ÑsÚJÏ(ÑFÉsË"Ï Ø,Ù È ÉXÊ Ë(Ì"ÍJÎ Ï ÐJË"Î Ï(ÑsÛJÏsÜ(ÍAÏJÔ ÕAÝ"ÞAßsÏAË Õ1 %Ø,Ù È ÉXÊ Ë(Ì"ÍJÎ Ï ÐJË"Î Ï(ÑsÚJà(ÕJà Ø,Ù È ÉXÊ Ë(Ì"ÍJÎ Ï ÐJË"Î Ø,Ù Ô ÎåÎ+Ï(Ñ ÌsÌ"ÞAàAË æèçéxê ÕˆÔ Õ à(õsífô9é ÑJã,É Î,êà(â+ëé Ë"Î ÕAÝ"ÞJß+ÏJË ÕsìÁã"ÞAß é Ë"Î à(õjàaí Ì(ã+à(Õ ÑJà Ì«ð ç Î ò+ò?ñ à Ì"ÍAÏ ósó+é ì ûú ÑJà ÌAíWô+ôåõsÚ+ös AøsÒ"ùAõsõsöJÒ+Ò,í ú+jü ä âféxê Õ ç ò+ò$þjî Ì ã Ô ÉsÔ ÊNó+ó+égã"ÞAß $Î Ö Ï«çíué Ñ à ÌAíuð ÖFà,ÉÊyç.ÉXÊ Õûà(â+ë ËuéjË î Ë"Î+Ï(ÑJÒ(Ó Ô ÕJÏ Ö,ìåÔ Ó Ô ÕJÏXÖ ô Ë"Î Ô Õ Ï Ö þ+þ$î+ï Ô Õ ÏXÖÃç.íuð Ë"Î+Ï(Ñ+ÚJÏ(Ñ Ï(ÑJÿeôˆË"Î Ï(Ñ+Ú àaëxø Û Ï ç ò+ò Ö à(ësêaï(õ ÿ ó+ó.íuð Ë"Î+Ï(Ñ+ÚJÏ(Ñ Ï(Ñ TôˆË"Î Ï(Ñ+Ú àaëxø Û Ï ç ò+ò Ö à(ësêaï(õ hó+ó.íuð Ë"Î+Ï(Ñ+ÚJà(Õ àáâjïaô Í,Ì"ÕJÿ ésâjïjô Fð ÉXÊ+Õ Ô Õ à(õsífôôåî Ï(ÑJÿO ÞJÎJÌ<ó+ósékÿ éyâ ÏAÔ ÿ,íuð Î ã ë hé

7 ý Ô Õ à(õsífô ôåî Ï(Ñ D ÞJÎJÌ<ó+ósékÿ éyâ ÏAÔ (íuð Î ã ë hé Ë"Î+Ï(Ñ ásâjã"í+äeë+âsäð ë+â(ä Ô Ô Õ à(õsífôôûî Ï(ÑJÿ ã,ìsãaëxæèç+ò+ò?ëjï(õ ËXÍ éyâ ÏAÔ ÿ,íuð Ô Õ à(õsífôôûî Ï(Ñ u ã,ìsãaëxæèç+ò+ò?ëjï(õ ËXÍ éyâ ÏAÔ (íuð ë+â(ä Îñç1?ÿ,íDð Î ã ë hé à"êjîåâ ÏAÔ Ë"Î+Ï(Ñ õ à ÌsÌ"ÞAàAË Ì+Ì ÞAàAË æñç Î Ï(Ñ æésÿaíuð Ë"Î+Ï(Ñ ásâjã"í+äeë+âsäð ë+â(ä Ô Ô Õ à(õsífôôûî Ï(ÑJÿ Ì+Ì"ÞAà Ë æ½ç ò+ò Ö æfíuð Ô Õ à(õsífôôûî Ï(Ñ u Ì+Ì"ÞAà Ë æ½ç ò+ò Ö æfíuð ë+â(ä Îñç1?ÿ,íDð ðsð.í Ô Ó,Ô ÕJÏ Ö ; ÿøýñüì4èëå>ùoñåzëwñ ì4ü ó ð ì4ñåð óæ þ WùDý,åoèÐåØëì}ê ý. hì4çøéððm Š( Œ,Ž H óãþ óãðåý,ü ðåÿoì4ð ý,ýkùoó ì4éëé èðå ZñÅüì4ðÅèËWå>ìWæSZç ðóãýkñ èúîýbó ì4åsê7ê ý èëî,ýkó«å8ý- ð.è¼ðmî,ñåýbì ðåýbóèð$!š6 ŒX * ÃóŠê ý.aì4åoê}ê Süì4ëZåØýð ìwåoê!ü}ìwëwåøý,ðñåýbóãùdýkîðåè'wýkéðþ( ; ÿøýkå5ð$!aóåþ åoî ÿøñ WåØZçoóñ ýkòjçøýbó ð ó0ì4ñ ýóåý,åjð0wç ð0ðåað ÿøý=ê ý. èúîýkókû4ì4åsêa ZéÐéË!Šýbê)æ þ5ê ýkü!zåoóãðåñ ì ðåèëwå5" DóÅþ åoî ÿøñ WåØè'&kì4ðÅèËWå ü}ýð ÿø ê-" Nõ/ l çoóåèðåøëb Š( Œs² žx³f>èèëåoìwéðéëþwû ð ÿøýâùøñ WëZñ ìwü ý,åjð ý,ñ óì}ý.zý,åjðéð ZùjèËåY!=ÿØèúî ÿjðåÿøý5ì4ðãð ñåèëæøç ð ýkóæxê éè" ê ýjèúîýbó=ì4ñ ýñü!zåøèððåwñ ýkêd QrÈãMr ß z^ýo Y[bc]dVf àããšß rdwj â tfr ; ÿøýõe Ol ÁJÁ èðåjðåýkñ? hìzîýñèëü!ùoñå ZýkóóÃýWý,ñ ì4é óå" Çð$! ì4ñ ýaòjçoìwéðèðð þ6 hìzî ðåzñ ó3 4 ŠWñ ñåýbî ðååoýkó ó.3õe Ol èëü}ùøñå ZýkóAð ÿøýð þ ùsý.ksóåýkî,çøñ è¼ð þ~" =ÿøèëëwÿøýkñ)éðýwý,éì4ùøùoéðèúî,ì4ðåèëwåoó2!=ÿøèúî ÿíåø:éëwåøëzý,ñ)åøýkýkêvð ìwî,î,ýkó ó.éë!öéëý.zý,éh^æsìwóåýkê ö/ ä óãýkñ èúîýkó JðÅñ WåØëZéÐþsKdð þ ùsýbê7zæ I ýkîð?kswñ èðýkåjðåýkê õe OlLèÐåJðÅýkñ? hìzîý8êøýðåýbî ð óð þ ùdý ý,ñ ñåzñ óì ðîzü}ùøèðéëýñðåèëü}ý)ñ ì4ðåÿøýkñðåÿoìwå-ì4ðñåçoå KFð èðü}ý( 4 mìwóåý ðå R8óÅý ìwåoê mìzóãþ5ðå 5ýkìWñÅåu3 õe OlLèÐåJðÅýkñ? hìzîýèúóšwñ ëzì4åoè&kýkê!èðåjð 7ìÂóÅýð" «ÁJÁ îéúìwó óåýkó.èëå>ì)ÿoèðýkñ ìwñ î ÿøèúî,ìwé ó ð ñåçoîðåçøñ P8èÐýkñ ìwñ î ÿøèúî,ìwédö/ ä ó=ìwñåý ð þ ùøèëîkì4éëéðþ ýkìwóåèëý,ñðå}éëýkì4ñ å>óåèëåoîýaðåÿoý,èëñ8ó ð ñåçsî ðåçoñåýaèðåsê èëîkì ð ýkó=îéëzóåý,éëþ ñ ý,éúì ð ýkê WùDý,ñ ì ðåèëwåsó. äzåìwêøêøè¼ð èðzåûxü!ýbóåó ì4ëzýâùoìzóåóåèðåoë èðåjð ý,ñ hìwîý7" õe Ol ñåýbê çoî,ýkó8ðåÿøý!éðýbì4ñ åøèëåøë îçoñ Zý5ê ñ ì4üì ð èëîkì4éëéðþ( èðü}ùøéëýâì4ùoùøéðèúî,ì4ðåèëwåoóüìqþ ædý7!=ñåèððãð ý,å-çoóåèðåoë!zåøéëþg!îéúìwó óãýbó.3 * ìwåoêt mñå èúê èëåøë7óåèðü}ùøéëý,ñ ì4åoêñîzü}ùoìwîðèðåjð ý,ñ hìwîýìwéðéë!óìwùøùøéëèëîkì ðåèëwåñùøñ WëZñ ìwü}ü!ýkñ ódð îzåoîýkåzð ñ ì4ðåý.zåâê ýkóåèðëzåøèëåøëì4åoêñèëü}ùøéëý,ü}ý,åjð ì4ðåèëwåû ñ ì4ðåÿøýkñšð ÿoì4åk!=ñ ýkóãðåéëèðåoë!=èððåÿ:ìwéðéê è0xý,ñ ý,åjð8óãý,ð "éë! éëý.zý,éö mä ó. 4 mìwóåþâð 8ìWèÐåJð ì4èëåd3"ö8ùøùøéëèëîkì ð èðzåoómçsóãèëåøëuõe OlOì4ñ ýÿøèúêøê ýkå ñ Wü&ì4éËéSçØåSê ý,ñ éðþ èëåøë7óåý,ñ ñ ýkòjçøýbó ð ó óãýkåzðèwç ð"æjþñì4ùoùøéðèúî,ì4ðåèëwåoóèì4ñ ýüì4ùøùdýkê)ðåñ ì4åoóåùoì4ñ ý,åjð éðþ Wå)ð 8ì4ùØùoñÅZùØñÅèúì ð ýóãýkñ èúîýbó.u>oçøñåðåÿøýkñåü}wñ ýmìwùøùøéëèëîkì ðåèëwåsó ì4ñ ýâü}wñ ý7èëü}ü5çøåøý7ðå-ì4å þ:î ÿoìwåøëwýbó" mðåÿøý}óãýkñ èúîýbó,û ì4åsêì4ñ ýa ì4éëèúêý.zý,å!=è¼ð ÿ~ì>åøý.!=éëþ:èðåjð ñå ê çoî,ýkêóåý,ñ èëî,ý!=è¼ð ÿøwç ð8ìwå þü! ê è=sîkì ðåèëwåu 4 - ðåýkåoóãèëæøèëéðèðð þf37õe óaëwñ ýkì4ðaý.- ðåý,åsóãèëæøèëéðèðð þ:ðåjð ÿøýì4ùøùøéëèúî,ì ð èðzåoóñóãèëåoî,ý!èððâèúó)ê ýkóåèðëzåøýkêçoóåèðåøë-ùd!šýkñ? çoé ÁZÁ éëìwåøëwçsì4ëwým ýkì4ðåçøñ ýkóôfóãçoî ÿvìwóñèëåøÿøýkñåèðð ìwåoîýzûê þ åoì4ü}èúî7æoèðåoêøèðåøë:ìwåoêùdwéëþ ü}wñ ùøÿøèúóãü øh - ùøéëèëî,è¼ð éðþqõ/ l ê ý=oåoýkó=óåý.wýkñ ìwé ì4æoóãðåñ ìwîðm ÁJÁ îéúìwó óãýbó1!=ÿøèëî ÿjü5çsó ðædý)èðåoÿøý,ñ è¼ð ýkêjæ þ ì}óãýkñ èúîýaðåÿsì ð!=èëóåÿøýbó ðå}ædý)èðåjðåýkëwñ ì ð ýkê çøåoê ýkñõ/ lmdcíèððåÿ^ê þ åoìwü}èëî!æøèëåoê èëåøëì4åsêvìjåoìwü}ý óãýkñ èúîý}ñåýbóãzéðçøðåèëwå~óåþ ó ð ý,ü ì ð)ñåçoå KFð èðü}ýzû<õe Ol î,ìwå

8 ê èëóåùoì4ð î ñåýbòjçøýkóãð)ðå-ð ÿøý åøý!&óåý,ñ ÿoý,ñ ý Wñ ýsõ/ l èúó)åø4ð7wåøéëþ~ìj ÁJÁ ðå Wé è¼ða!=ÿoèëî ÿôwåoéðþ "0Xý,ñ óšùoñåýbê ý=oåoýkêg ÁZÁ î,éëìzóåóåýkóæøç ð8ìwéëóåì ÁZÁ ñ ì4ü}ý.!wñ!=è¼ð ÿøèëåg!=ÿoèëî ÿ-åøý!lîéúìwó óåýkó=î,ìwå>ædýâê ýwý,éëwùdýkêd [výmã th^ _ x8àåãm{½¼ár9} â<wz õe OlpèËó0ì7 ÁZÁ îéúìwó ó"éðèëæøñ ì4ñ þ ð ÿoì ð0ùøñ èëê ýbóèìaóåèðü}ùøéëý èðåjðåýkñ? hìzîýmðåñîwåjð ñåzé4õö8 ÖóÃýkñ ñ ýkòjçøýkóãðóãðåñ çoîðåçøñ ýwûjý.zý,åjðê ýkü5çøéððåèëùøéëý- èëåøëoû ì4åsê óãþ åoî ÿoñåzåøè&bì ð èðzå!ü}ýbî çøåoê ýkñåéëþ èðåoë7óåý,ñ Jèúîýbó.Èäsð óåèëü!ùoéðè=oýkó ðåÿoý ê ý.zý,éëwùøü}ý,åjðñ" îwåjð ñåzé0ìwùøùøéëèëîkì ð èðzåoóaæjþðåñ ýkì ð èðåoë-ìwéðé0ä (&ý.zý,åjð óaèëåvðåÿøý Wñ Šü}ýkó óåìwëwýbó8ð :ê ý. èúîýkóñìwåoê ðåÿoý7ð ìwó " mèëåjðåýkëwñ ì ðåèëwå~" måoý.! óåý,ñ èëî,ýkó èðåjð YõE Ol&æ þ:èðåoÿøý,ñ è¼ð ì4åoî,ý-ûê þ åoì4ü}èúî7æoèðåoêøèðåøë-ì4åsêåoìwü}ý7ñ ýkóåwéëç ðåèëwåu öùoùøéðèúî,ì4ðåèëwåoó çsóãèëåøëvõe Olˆ!=èËéÐé ædý)ýkìzóãþð }ü}ìwèðåjð ì4èëå-ìwåoê ðåùdwñåð çoåoê ý,ñìwå þ î 0óÅý,ñ èëî,ýkó ŠçØñ ñåýkåjðåéëþ õ/ l ÿsìwóñì>î ÿsì4åøåøýké.ìwî,î,ýkó ó óåý,ñ èëî,ý7éúìqþwýkñkûf!=ÿøèúî ÿÿsìwó)ì4éëé.î,ìwùoì4æøèëéëè¼ð èðýbóe N ä î ÿoì4åøåoý,é.ìwîkîýkó óaö ä û ðåýbó ð ýkê-ý.-jð ý,åoóåè'wý,éëþ ZåGP OKRm,; ÿoý,ñ ýâì4ñ ýâóãýwý,ñ ì4éìwùøùøéëèëîkì ð èðzåoó=çoóåèðåoëgõ/ l îçoñåñ ý,åjðåéëþ èëå:çoóåý5ì ðe1 N ö >ûsìwåoê Wåoý åøý.! óåý,ñ èëî,ý î,ìwéðéëýkêíðåÿøý>ü! ê ýkéóåý,ñ Wýkña!=ÿØèúî ÿ+óåçøùøùdwñåð ó5õ ä$8ö õ =ì4åsêí4ð ÿøý,ñ7ü! ê ýkéðèëåøë~ý,åøëzèðåøýbó.qõ/ l ì4éëwåoý!=èððåÿøzç ð)ðåÿoý}î ÿsì4åøåøýkéìwîkîýkó óaóãýkñ èúîý!éëìqþzý,ññÿoìwóaædý,ýkåvùdwñåðåýbê:ð Y çøå AókûuRéÐðÅñ è:- ûdle8jvì4åoêvöè-zùsýkñ ì4ðåèëåøë óåþ óãðåýküó.6; ÿøýóåwçøñ îý}î ê ýu Zñõ/ l èúó)ì ì4èëéëìwæøéëý èúì>ìwåøwå þ ü}wçoó/ Çð ùq ñåzüi ÇðÅùD îýkæoì $ ëw :èëåôùøçøæ 4î,ê ýfu; ÿoý!ý,æjçøñåéèëó ÿjðãð îýkæoì $ ëw A4î,ê ý Çet=ãÝ^$rux {}rãšß õe Ol ê ý.zý,éëwùøü}ý,åjð ÿsìwó>æsýký,å èëåoóåùøèëñåýbêíæ þpêøèëó îçoó óåèðzåoó!=èððåÿøèëåqð ÿøýq ä pî,wü}ü5çoåøè¼ð þ(è ùsýbîèúì4é ðåÿoìwå ó ð ZèÐüÑ!ìWé!ó èdû Šéúì4çoêØým ì4çøåsê ý,ñ óì4åsêg8ì4ñåð þ Ññ ìwèðü}ýkñ ñåzü ðåÿøý7ö8ê ì4åsîýkêy mÿø4ð WåY Wçoñ î,ýñì4ð=ðåÿøý7öñ ëwwåoåøý Å8ì4ðÅèËWåoìWéD5ìWæSZñ ì4ðåwñ þ Wñ ð ÿøý,èëñm ì4éëçoì4æoéðý)óåçøëwëzýkóãðåèëwåoó ì4åsê ð ÿøwñ WçØëZÿjî, ê ýññåýjèëý.!ó! =( a5ý,sb7xõaì4éëýkóåèðsûsý,ðxì4é Ðû#" ; ÿøý - ùdý,ñ èðü}ý,åjð ì4é9 mÿ þ óåèúî,óìwåoê:äzåoê çsó ð ñåèúì4éošwåjðåñ Wé«þ ó ð ý,ü öñ î ÿøèððåýkîðåçøñ ðbû mñåýbóãýkåzðbûwì4åsê6>øç ð çøñåý%$øû&h,. H " % * " 9µO ('.. a " *)/.. 2 FŠ,+9 š( À.-³A H 6, " /10+Ž H * H µo à " Ž. m û,aî 7CÍèËéÐéËèúì4üöa Cvì4ð óåwå:äãäåä û3zèëý ŠÿØý,åû34Añ ì4ÿoìwü¹p8ý,þwýbó,û mê! ì4ñ ê5zìzó ð ñ &kü5æoó èfûsõ ì èúêyb7x çoìwñåñ èëýwû6"haõöa3dö îkì4éúì4æøéëýwûøõ èúó ð ñåèëæøç ð ýkê-õ ì4ð ì}ö8îkòjçøèëóåèððåèëwåg þ ó ð ý,ü*$øû ä$ N Á;ñ ì4åsó. Øîè ÐûJl.Zé% L,Wû ùa ) 7Zý0jP8èÐéËéFû8" ŠÿoìWåØåØýkéXö î,î,ýkó Çð$!ìWñÅý2 çoó1 WñðÅÿØý75ö ö $Øûoä ö 5u N 2J L"a ý,ñåðåñ *.. ḦŸ1 H *.à Š6 h 9' ;: gµo " J H % HžA. * 2$oûF ý,ñ èðýbóèëå ŠWü}ùØç ð ý,ñ7 ñ ý,åjðåèúîýmp ì4éëéfû måøëwéëý.! êkšéðè0 ( J ƒ 7Jì4ü}ýkó B=çØü5æSì4çØëZÿD1" ; ÿøýâéëè: mì4å-wæji ýkî ð ü! ê ýké%3p8!lð ÿøýâzæ I ýkîð8ü} êøý,é0î ÿoì4åøëzýkó=ê çoñåèëåøë ê ýwýkéðzùøü}ý,åjð=$oû > ž H F u?'6ÿm #.. %ḦŸ H *.à š" " sšwûf Øô$QøH3 L"K )(Øûs8ì4ñ î ÿ ö8ùøñåèëé<(2"l A4Añ ìwê þq î ÿûb"(ÿm#.. %ḦŸ H *.à Š5)/ " Ž H g FŠk H :š" C: : * " % * " J 9$JO ýkå B=ýkê+K! êyšèðð ýbîwåsêv Šê è¼ð èðzå X7ZWÿØåG çoóãðåýkñåÿøzç ðkû." «9 " Š D0A g F bá X " F$ØûSö êøê èúóãzå Âõ WçØëZéËìZó/s ÿ çøü}èúê ðìwåoê6;"ì ð óåçøþjìa çoêøìa " ; ÿøýe ý,ñ èëî,ý/šwå =oëzçøñ ì ðåzño>øñ ì4ü}ý.!wñ 3öå O- ðåý,åsóãèëæøéëýì4ñ î ÿøè¼ð ýkîk ð çøñåýa WñÑê þ åoì4ü}èúî,ì4éëéëþjî,wå =oëzçøñ èðåøë>îwåsîçøñ ñåýkåjðkûoü7çøéððåèksóåý,ñ èëî,ýâåøýð$!wñ êoì4ý,ü}zåoó$oûoäzåg/ Š +šg 9'm F FŠ &à H F * 0J ³ µo 6 a H H *ž ŠY Ž H. m ûo.ìwëwýkó ("K JZû9 èððãð óãæoçøñåëzÿû öâû<8ì4ñ î ÿ %"L,Zä$ N ]ŠWü}ùØçØðÅý,ñ î,èðý,ð ab7alm, ýkñ ñ ì4åoî - ûj"ku.. L ²ž *Š( " è B&MN)M <$ØûAJ5ö ebý,ùdwñåð/" (ƒrek$" -ôfö ø û,8öjoã(( (ƒj