Nữ Phù Thủy

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Nữ Phù Thủy"

Bản ghi

1 N? Phù Th?y M?t bà già Di-gan có m?t??a con gái tr???p. Nh?ng?ó là m?t n? phù th?y. Ng??i ta không h?c làm phù th?y nh? h?c ngh??? s?t hay th? rèn. Ng??i ta sinh ra là phù th?y hay không, th? thôi. N?u??a con trai m?i sinh ra?ã có?? r?ng,?ó là m?t phù th?y. N?u??a con gái ra??i v?i m?t cái b??u phía sau??u - ng??i ta g?i là ''cái nón'' -?ó là m?t n? phù th?y. Nh?ng cha m? c?a nh?ng??a tr??ó không???c nói gì h?t - n?u không thì không còn pháp thu?t gì n?a c?. Khi bà già th?y con mình sinh ra v?i ''cái nón '', bà bi?t ngay s? tình. Bà không nói gì c?. Khi con gái còn bé, bà cho nó??i kh?n th?t l?i trên??u. Khi cô l?n lên, tóc cô dài và dày, che kín h?t cái b??u. Ngoài ra, cô còn là m?t cô gái xinh x?n, tinh nhanh và d? th??ng và ai? trong làng c?ng m?n cô. Khi???c m??i sáu tu?i, cô say mê m?t anh th? rèn Di-gan tr?. Anh nghèo nh?ng khôi ngô và kh?e m?nh. Bà m? không tán??ng s? l?a ch?n c?a cô l?m, bà mu?n g? cô cho m?t?ám khá h?n. Nh?ng khi th?y cô không nh??ng b?, bà?ành ch?u thua. Ch? còn m?t s? phi?n ph?c duy nh?t: chính anh th? rèn ch?ng thèm?? ý t?i cô gái??p chút nào.?ó là m?t anh chàng t? ph?,?ùa b?n v?i m?i cô gái, nh?t??nh ch? l?y cô nào?em v? cho anh m?t món h?i môn béo b?. M?t hôm, cô phù th?y tr? trung quá?au kh?, quy?t??nh b? bùa anh th? rèn, Cô gi?t m?t con gà mái?en, bôi m? c?a nó lên c?a phòng mình. K??ó cô c?t chi?c áo c?a mình thành ba m?nh, bu?c chung l?i và g?n lên m?t b?n l? cánh c?a. Cô?i ch? mua chín cây kim ghim m?i tinh, th?t chín cái nút trên các m?nh áo và ghim m?t cây kim vào m?i cái nút. Cây kim cu?i cùng, cô ng?m gi?a?ôi môi, l?m b?m tên c?a anh th? rèn. K??ó cô l?y m?t t?m v?i khác bu?c m?t??u vào chân gi??ng c?a mình. Cô c?m cây kim ng?m trong mi?ng vào cái nút cu?i cùng và n?m lên gi??ng. Ngay khi s?c n?ng c?a thân mình cô?è cây kim c?m sâu vào chi?c nút, anh th? rèn c?m th?y tim anh?au nhói. Lúc?ó anh không? nhà mà?ang h?n hò v?i con gái c?a ông quan tòa. Anh thích cô này l?m, nh?ng lúc cây kim c?m sâu vào cái nút, anh không ngh? t?i cô gái anh?ang ôm trong tay n?a (th? mà cô r?t giàu). Anh t? giã ngay và b??i. Anh?i th?ng t?i c?n nhà tranh c?a bà già Dl-gan. Anh không bi?t tình c?m gì thúc??y anh và c?ng không bi?t anh?ã t?i tr??c c?a và gõ c?a ra sao. N? phù th?y ra m? c?a vì cô?ang nóng lòng ch? anh... ít lâu sau h? làm?ám c??i... Anh th? rèn không ng? là v? anh?ã b? bùa. Anh yêu cô. Nh?ng vì n?m nào c?ng có thêm m?t??a tr? con? lò rèn, anh b?t??u lo ng?i. Làm sao nuôi n?i t?t c? nh?ng mi?ng?n?ó? Sau khi??a con th? n?m ra??i, anh nói v?i v?: - Chúng ta s? ra sao? Không th? ti?p t?c nh? v?y. Ch? v? c??i: - Tôi ch?a m?t. 1 / 8

2 ??ng v?y. Sau m?i l?n sinh con, ch? càng tr? h?n và??p h?n. Anh th? rèn th?y chuy?n?ó l? quá nên nói v?i m? mình. Bà suy ngh? r?t lâu r?i nói: M?t ng??i?àn bà n?m nào c?ng sinh con mà c? tr? ra và??p ra, không ph?i là ng??i bình th??ng mà là phù th?y. Hãy quan sát coi nó làm gì, nh?t là nh?ng?êm tr?ng tròn. - M?t?êm tr?ng tròn, anh th? rèn n?m gi? b? ng? nh?ng hé m?t quan sát v?. Anh th?y ch? ng?i d?y, nghiêng mình nghe anh th?. Th? là anh ngáy?m?. Ch? v? l?i b?p l?a, l?y c?i khô nhóm l?a r?i?i ra kh?i nhà. M?t lúc sau, ch? tr? v?, tay c?m m?t ít c?. Mi?ng l?m r?m, ch? b? c? vào n?i n??c?ang sôi. Hôm sau, khi anh th? rèn k? cho m? nghe nh?ng?i?u anh?ã th?y, bà m? ho?ng s? nói: - Không còn nghi ng? gì n?a, v? con là phù th?y. Ph?i b? nó ngay. - Nh?ng con không th??u?i m? c?a n?m??a con. -?úng r?i, v? l?i?u?i nó c?ng không ích gì - bà m? nói. Phù th?y c?ng nh? c? gà: ph?i nh? t?n g?c, n?u không nó s? m?c l?i. Cách duy nh?t thoát kh?i tay m?t phù th?y là... thiêu s?ng nó! - Con không th? làm???c! anh th? rèn nói. - Nh?ng c?n ph?i làm th? - m? anh kh?ng kh?ng. N?u con c?? v?i nó, con s? sa??a ng?c và linh h?n các con c?a con c?ng sa??a ng?c. Nh?ng ng?n l?a thanh t?y tiêu h?y thân th? c?a con phù th?y - vì thân th? nó thu?c v? qu? s? - còn linh h?n c?a nó s????c Chúa c?u v?t. Bà m? ti?p t?c thuy?t ph?c nh? v?y r?t lâu. Cu?i cùng, d?u vô cùng?au kh?, anh th? rèn h?a s? nghe l?i. Anh tr? v? nhà, tìm m?t s?i dây gai, c?t vào m?t nhánh cây và??t m?t??ng l?a? phía d??i. V? anh t??i c??i nhìn anh qua c?a s?.???c m?t lúc, ch??i ra và h?i anh?ang làm gì. - L?i?ây! anh v?a nói v?a quay m?t?i. Anh bi?t r?ng n?u anh nhìn cô, anh s? không?? can??m. Cô v?a?i t?i v?a c??i. Anh th? rèn th?t m?t nút thòng l?ng???u dây và tròng vào c? v?. Ch? v?n c??i. - Nh?ng?ây là trò gì v?y? cô h?i. -?ây không ph?i là trò?ùa - anh tr? l?i. Tôi ph?i thiêu s?ng em?? c?u con c?a chúng ta, c?u chính tôi và c?u linh h?n em vì em là phù th?y. -??ng nói chuy?n ng?c ngh?ch và mau t?t l?a?i! V? anh hét to. 2 / 8

3 Nh?ng anh th? rèn v?i vàng ném thêm vài khúc c?i vào??ng l?a r?i c? c?m n??c m?t, ch?y v? nhà. Anh khóa c?a l?i?? m?y??a con không th?y m? chúng ch?t. Khi váy c?a n? phù th?y b?t??u cháy, nàng nh?n nhó và rít qua k? r?ng: - C? ch??ó, anh s? không lên???c thiên?àng?âu! K??ó nàng l?m b?m??c nh?ng câu th?n chú. Thình anh c? th? nàng tan bi?n và, thay vào?ó, m?t hoa h?ng?? xu?t hi?n???u dây, phía trên ng?n l?a. M?t lúc sau, m?t nghi?p ch? giàu có?i ngang qua?ó.?ó là m?t ông góa v? không còn tr? l?m. Khi th?y hoa h?ng, ông d?ng ng?a, gi? tay hái. - Có bao gi? hoa h?ng m?c trên cây??i th??âu? ông ng?c nhiên. Ông cài hoa lên m? và v? nhà. T?i nhà, ông nói v?i bà qu?n gia: - C?m hoa h?ng này vào bình và?? trên bàn c?a tôi. Bà qu?n gia vâng l?i và d?n?n cho ch?. Ông?n xong, n?m trên s?p và ng? ngay khi ông nh?m m?t, hoa h?ng nh?y ra kh?i bình và bi?n thành m?t ng??i?àn bà??p. Nàng ng?i vào bàn,?n h?t th?c?n còn th?a. C?n ph?i nói r?ng? nông tr?i này các b?a?n r?t th?nh so?n và ông ch? không bao gi??n h?t. Bà qu?n gia có thói quen và bi?t cách x? lý th?c?n th?a. Vì v?y hôm?ó bà r?t ng?c nhiên khi t?i d?n d?p bàn?n. D?a l?n, d?a nh? s?ch tr?n, không còn m?t mi?ng... Hôm sau, ng??i h?u gái d?n cho ông ch? m?t b?a?n th?nh so?n h?n. M?t l?n n?a, c?ng không còn th?c?n th?a. Bà không kh?i s?ng s?t. Ngày th? ba, bà quy?t?oán là ph?i có chuy?n gì?ó r?t l? lùng. Sau khi d?n?n, bà không r?i kh?i phòng mà n?p sau m?t t?m rèm. Bà nhìn ông ch??n. Ông?n r?t ít, g?n nh? ch???ng t?i các d?a th?c?n. R?i ông n?m xu?ng s?p và ng?. B?ng hoa h?ng nh?y ra kh?i bình, nh?y xu?ng??t và bi?n thành m?t thi?u ph?. Nàng?n u?ng ngon lành! Sau khi vét s?ch các d?a th?c?n, nàng tr? lên bàn và nh?y vào bình! Thì ra là th?, bà qu?n gia t? nh?. Bà ra kh?i ch? n?p, hùng h? gi?t hoa h?ng ra kh?i bình,??nh v?t qua c?a s?. Nh?ng?úng lúc?ó ông ch? m? m?t. - Bà làm gì hoa h?ng c?a tôi v?y? ông hét. Bà qu?n gia k? h?t cho ch? nghe. Nh?ng ông ch? c??i. - T?i nghi?p! Ch?c bà?ã ng? và m?? - N?u ông không tin, xin ông c? ki?m tra. -???c, ngày mai tôi s? th?y t?n m?t. Hôm sau, sau b?a?n, ông n?m lên s?p và v? ng?. Và qu? nhiên ông th?y hoa h?ng nh?y ra kh?i bình, bi?n ra m?t ph? n???p và ng?i vào bàn?n. Nàng?n ngon lành, không nhìn bên ph?i hay bên 3 / 8

4 trái. Ông ch? nh?y t?i n?m ch?t hai tay nàng kéo ra sau. Nàng??nh ch?ng c?, v?n v?o nh? m?t con r?n nh?ng ông ch? gi? ch?t. Khi nàng vùng v?y không hi?u qu?, tóc nàng x? ra, qu?n quanh c? tay ông ch?. Nàng??t ng?t buông xuôi và r?i n??c m?t: - Buông tóc tôi ra, ông làm tôi?au - nàng n?c n?. - Tôi ch? buông cô ra n?u cô h?a không bi?n thành hoa h?ng n?a và? l?i làm v? tôi. Tho?t tiên, n? phù th?y ph?n??i, nh?ng vì ông ch? n?m ch?t tóc nàng nên cu?i cùng nàng?ành ch?u thua và h?a? l?i v?i ông. Ng??i nghi?p ch? giàu có r?t sung s??ng có m?t ng??i v? tr???p nên?ã làm m?i th??? chìu lòng nàng. Ông mua cho nàng qu?n áo, n? trang và th?a mãn m?i??c mu?n nh? nh?t c?a nàng. Bà qu?n gia th?y v?y r?t khó ch?u. V? phía mình, ng??i thi?u ph? c?ng nhanh chóng th?y bà qu?n gia là ng??i gian l?n. Nàng c?ng không quên là bà ta?ã??nh ném nàng qua c?a s?. Nàng tr???a d? d?i??n n?i bà ta không ch?u n?i và ph?i b??i. Nh?ng bà th? s? tr? thù. Bà qu?n gia bi?t r?ng có m?t bà phù th?y Di-gan già? trong r?ng. Bà làm th?t m?t con v?t tr?ng, l?y m?t ch?c tr?ng,?i tìm bà phù th?y. Bà?? t?ng v?t d??i chân bà phù th?y và xin ch? b?o cách tr? thù ng??i?ã làm bà ta m?t m?t ch? béo b? nh? v?y. Khi bà k? h?t, bà già Di-gan nói: - Ta bi?t r?i. Ng??i?àn bà?ó là phù th?y, bà ta sinh ra v?i m?t ''cái m?'' trên??u. Toàn b? kh? n?ng c?a bà ta n?m? mái tóc che cái b??u. N?u c?t h?t tóc?i, bà ta s? m?t h?t n?ng l?c và s? tr? thành ng??i?àn bà bình th??ng. Bà qu?n gia cám?n và tr? v? nhà, quy?t tâm chi?m l?i??a v? v?i b?t c? giá nào. M?t hôm, ng??i thi?u ph? mu?n?i ch?i. Ng??i ch?ng l?p t?c cho th?ng ng?a r?i h? lên xe. Khi h??i qua g?n lò rèn, nàng yêu c?u ch?ng d?ng xe. Tr??c lò rèn, n?m??a tr? g?n nh? tr?n tru?ng bì bõm trong m?t v?ng n??c. Ngay khi th?y chúng, nàng ch?y t?i ôm hôn, vu?t ve chúng, không ng?i làm b?n chi?c áo??p. Các??a tr? không nh?n ra m? chúng, nh?ng bà l?n sang tr?ng này không làm chúng s?. Chúng bám theo váy nàng và hò hét vui m?ng, nh?t là khi th?y nàng l?y m?t gói k?o phân phát cho chúng. Nghe?m?, ng??i th? rèn?i ra coi có chuy?n gì. Anh c?ng không nh?n ra v? mình. - Con anh?ây h?, anh th? rèn? bà l?n h?i. Vâng. - M? chúng?âu? - Nàng ch?t r?i. 4 / 8

5 Anh?? con cái d? b?n và rách r??i nh? v?y th?t x?u h? quá! T?i nghi?p, chúng?m quá! Anh có cho chúng?n u?ng??y?? không? - Tôi ch? là m?t ng??i th? rèn nghèo nàn thì làm sao nuôi n?i t?t c? nh?ng??a tr? này? - Ngày mai hãy t?i tr?i, tôi s? cho anh công vi?c làm. Hàng rào s?t v??n hoa c?a chúng tôi?ã h?ng. N?u anh s?a l?i t?t, tôi s? tr? công x?ng?áng.?ây là ti?n?ng tr??c. Nàng??a cho anh m?t túi??y vàng. - Nh?ng anh??ng tính u?ng r??u h?t s? ti?n này?ó nàng nói. Ti?n này?? may m?c và nuôi các con anh. Anh th? rèn h?a không u?ng r??u và cám?n r?i rít. N? phù th?y lên xe,?i v?i ch?ng. Hôm sau, khi anh th? rèn t?i nông tr?i, bà ch? ti?p anh th?t t? t?: - Trong phòng t?m c?a tôi có m?t vòi n??c h?ng. Xin anh s?a cho tôi. Nàng d?t anh vào phòng t?m và nhìn anh làm vi?c. Khi anh s?a xong, nàng nói: - Anh b?n c? ng??i r?i... Anh mu?n t?m không? Tôi không mu?n làm b?n b?n t?m c?a bà - anh th? rèn ch?ng ch?. - Anh t?m?i; tôi s??i tìm qu?n áo c? và s?ch cho anh. Bà ch??? qu?n áo và kh?n s?ch sau c?a. Nàng còn thêm m?t l??i dao c?o và b?o anh c?o râu. Khi anh ra kh?i phòng t?m, nàng không ki?m ch????c n?a. Nàng ôm c? anh, rên r?: - Anh yêu! Em ch? yêu anh t?i ch?t. Anh th? rèn c? s?. N?u ông ch? t?i thì sao? Anh??y nàng ra và nói: - Xin bà t?nh trí. Tôi ch? là m?t ng??i Di-gan nghèo kh? và?ã n?m con. - Em c?ng bi?t rõ nh? anh vì?ó là con c?a em. Anh không nh?n ra em h?? Em là v? anh mà. Ch? lúc?ó anh th? rèn m?i dám nhìn th?ng m?t nàng. Anh nh?n ra nàng. 5 / 8

6 - T?i sao em??ây? -?ó là vi?c c?a em - nàng ng?t ngang. Em?ã l?y ông già nhà giàu này, b?i vì anh không thèm em. Em gi?n và em mu?n tr?ng ph?t anh. Nh?ng em không yêu ông ta và em không th? quên anh. Em mu?n tr? v? s?ng bên anh và các con. - Chuy?n?ó không ph?i d? - anh th? rèn th? dài. N?u em b? ông già, ông ta s? cho?i tìm em. Khi ông ta g?p em? lò rèn, ông ta s??u?i c? nhà và lúc?ó chúng ta s? ra sao? Anh th? rèn suy ngh? m?t lúc r?i nói thêm: - Bây gi? anh v? nhà.?êm nay anh s? suy ngh?, tìm cách gi?i quy?t. -???c. Nh?ng ngày mai anh ph?i t?i. Nàng?em t?t c? n? trang mà ông tr?i ch? t?ng nàng??a cho ch?ng. Nàng c?ng cho anh m?t gói qu?n áo??p và m?t ít ti?n. Nàng gói chung các th? l?i. Anh th? rèn vác cái gói lên vai và?i v? nhà. Trên???ng?i, anh g?p m?t bà?n mày.?ó là bà qu?n gia c? t? r?ng tr? v?. - C?u tr?i phù h? bà - anh th? rèn chào. - Anh c?ng v?y. Anh mang gì?ó? - M?t ít qu?n áo c? và m?t ít th?c?n - anh tr? l?i. Tôi?ã làm vi?c? nông tr?i và ng??i ta?ã cho tôi. - N?u chính bà ch? cho anh thì hãy coi ch?ng ph?n th??ng c?a anh bi?n thành?á.?ó là m?t m? phù th?y. - Ai nói v?i bà v?y? anh th? rèn nói, gi?ng không???c qu? quy?t l?m. - Tôi?ã làm vi?c? nông tr?i. Chính m?t tôi?ã th?y m? ta bi?n thành hoa h?ng r?i l?i tr? thành ph? n?.?áng ti?c là tôi?ã ph?i?i kh?i n?i?ó. Bây gi? tôi?ã bi?t nhi?u h?n và tôi có th? làm cho m? m?t h?t pháp thu?t. - Làm???c th?t sao? anh th? rèn h?i. - R?t d? n?a kia - bà già tr? l?i. Ch? c?n tóm l?y m? ta và c?t tr?i tóc che cái b??u. Pháp thu?t c?a m? n?m??ó. Không còn tóc, m? c?ng nh? m?i ng??i?àn bà khác. Hôm sau anh th? rèn m?c qu?n áo c?, l?y ra vài cái qu?n áo rách c?a v? b? vào túi?? ngh? r?i?i t?i nông tr?i. Anh không quên?em theo m?t cây kéo r?t bén. 6 / 8

7 Bà ch???ng? c?a s???i anh. Nàng h?p t?p m? c?a: - Anh?ã tìm ra cách gì ch?a? - Vào phòng em?i, anh s? cho bi?t. Nàng??a anh vào phòng riêng. Khi ch? có m?t mình v?i nàng, anh th? rèn túm tóc v?, l?y kéo ra c?t. Nàng vùng v?y, o?n o?i nh??iên, nh?ng vô ích. M?t tay anh th? rèn tóm ch?t nàng nh? chi?c kìm s?t, tay kia ti?p t?c c?t. Khi t?ng l?n tóc??p r?i xu?ng, g??ng m?t c?a nàng b?t??u bi?n??i. Hai má h?ng hào c?a nàng tái mét r?i vàng võ. Ánh m?t long lanh?ã t?t và quanh vành m?t???ã xu?t hi?n nh?ng???ng nh?n. Môi nàng c?ng m?t màu t??i. Khi l?n tóc cu?i cùng r?i xu?ng??t, tr??c m?t anh th? rèn không còn cô gái b? bùa xinh??p mà ch? có m?t ng??i?àn bà Di-gan t?m th??ng trung niên??u tr?c lóc. Nh?ng cái?ó không làm anh phi?n mu?n chút nào. Vì?ó chính là?i?u mà anh m??ng t??ng v? m?t ng??i?àn bà?ã s?ng bên anh nhi?u n?m và sinh cho anh n?m??a con, ch? không th? khác h?n. Ng??i?àn bà nhìn bàn tay mình. Nó?ã m?t v? m?n màng óng?. Nó nh?n nheo và n?i gân xanh. M?t nàng r?ng r?ng: - Anh?ã tiêu h?y pháp thu?t và nhan s?c c?a em - nàng n?c n?. Anh s? không v?a ý em n?a, anh s? không yêu em n?a. - Anh s? yêu em g?p ngàn l?n, khi em là m?t ng??i?àn bà bình th??ng ch? không còn là n? phù th?y - anh th? rèn nói. Anh m? túi?? ngh?, l?y qu?n áo c? c?a nàng ra và b?o nàng thay qu?n áo. Nàng vâng l?i không ph?n??i. Khi ra t?i sân, h? g?p ông ch?. - Anh th? rèn?ó h?? ông h?i - Anh?ã s?a hàng rào nh? v? tôi b?o ch?a? - Xin ông tha l?i, tôi ph?i t?m hoãn công vi?c?ó. Tôi?ã tìm???c ng??i v? b? nhà ra?i cách nay ít lâu?ang ph? b?p núc trong nhà ông. Tôi?em v? tôi v?. - T?t l?m - ông ch? nói.?àn bà không nên b? ch?ng mà?i. D?n ch? ta v? nhà?i r?i ngày mai tr? l?i, k?o v? tôi gi?n. - Th?a ông, vâng. Anh th? rèn n?m tay v?,?i nhanh. Ông ch? không bao gi? g?p l?i v? mình n?a. Nàng?ã bi?n m?t không?? l?i d?u v?t nào. Ông tìm nàng kh?p n?i nh?ng vô hi?u. V? sau, ông ngh? r?ng nàng?ã b? ông vì chán s?ng v?i m?t ông già. Ông b?o bà qu?n gia tr? l?i làm vi?c nh? c?. Bà vui m?ng vâng l?i. Anh th? rèn c?ng sung s??ng: anh?ã tìm l?i???c v? và cho các con anh có m?. N?m sau,??a th? 7 / 8

8 Powered by TCPDF ( sáu ra??i. Nh?ng l?n này anh th? rèn không b?c mình vì chuy?n?ó. Khi anh bán nh?ng th? mà ông nghi?p ch??ã cho v? anh, anh có?? ti?n nuôi?n, may m?c cho con anh. R?i ng??i ta c?ng quên nhanh chuy?n phù th?y; anh th? rèn và v? s?ng h?nh phúc cho t?i ngày cu?i cùng. Theo Truyengiaoduc.com 8 / 8