1 cóm j Ec^ q_joqj MnjjÍ=h Ex $qclfl MLk GS Ec $c =h h JvÍjíFoï O~ÔL coqõ Ä jí MnWo"GS h, Mc<j Ã½Æ Fo CLFL Moj qfhó ÄGS ã ¼FL Š Š<j».Pe =h ²OqjMLl ³

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "1 cóm j Ec^ q_joqj MnjjÍ=h Ex $qclfl MLk GS Ec $c =h h JvÍjíFoï O~ÔL coqõ Ä jí MnWo"GS h, Mc<j Ã½Æ Fo CLFL Moj qfhó ÄGS ã ¼FL Š Š<j».Pe =h ²OqjMLl ³"

Bản ghi

1 1 cóm j Ec^ q_joqj MnjjÍ=h Ex $qclfl MLk GS Ec $c =h h JvÍjíFoï O~ÔL coqõ Ä jí MnWo"GS h, Mc<j Ã½Æ Fo CLFL Moj qfhó ÄGS ã ¼FL Š Š<j».Pe =h ²OqjMLl ³OqjCLjFcï<j. Pe ³ FL ²OqjMLl CLO~øCL $qjpeã Mnjj qúó h MofS, Fc Mnjjÿ CL $qjpeã Ój GHmtjTdë<j^. ''³.Ä OqMLjBi FLjMLlø à ³Oqj'' Fcï<j. ''ÕÔi  FoFLj MLj ¼ GHÂÄ jexssë Pe =h Í öíghl GHFLjÓj ÔnJdëMo?'' FcïFLj. ''³ Ec MLj ¼ GHÂ?  i $y =cš xnqkõpe?'' $c<j. '' cíjo~. GS ö c CxTwë Á. KxMLjôÓj rh=cææ'' FcïFLj. ''rh^jæ y'' Fcï<j. '' rup ð cmcæo~'' FcïFLj. ''MLj Fc i rup ð ÔnNqjõFLFcïMLl$c?'' Fcï<j. MLjjŠÚ MLjkGSjŠÂ `Moj..`  OqjGSjëFLï Ã½Æ MnÎGHl ÔLkGSjëFcï. Ec i PyŠMnÎJwNqkFLFLjŠ ^ Fc Mnjjÿ éfs ÔLkfS örih}r $c ²OqjMLl CLðÀë ÔoTwë Á. ''GSOo FoFLj <Kcò GH^jæŠ =c. FLjMLlø ³Oqj'' FcïFLj. <Kcò Fc ÔoÀ h¼á ''³ ÔnNqkõÓ?'' Fcï<j. ''fsâmlk VP q=cææ'' FcïFLj. ''Cc MLjÿP q=xæecí?''  FLMcø<j. '' FLï μ qú qömlkpy Fc i, Fc i ÔnPn i, CLMLjjô i, Ôy=iMLk i, EyFy Ko=c i, MLjô i, Kcò i c$cpo MLl GH <j yâ h. y qömlk q^æâ h tjco PoÍj.  Š GHlð<j fsâmlk VP q=cæpe? CL rhîtd =o, Ã½Æ h y JwCLj Moj q h xfo=y ï'' Fcï<j.

2 2 cóm j Ec^ q_joqj '' MnjjÍjí _ <_jáípoâ MnbÍMc. Â. fsâmlk VP cíj. KxMLjô fsâmlk VP '' FcïFLj. Mc<j adoqj$c Moj q rh =h qój ³OqjCLjFLï Ôntjõ Fc AKLj. Ä jí MoTd<j. FoFo FLPoÍj. ³ Fcï Fc GHÂ.Oq$qÍj. Íj é AKLj. qáfh, Ôntjõ À tj ÔLjŠÂ, ''MnÈ" ÔoCLjÓj q<jšúo~. }Sö im j GHlÓ Ój ³O~Æ'' FcïFLj. GS Ec rhíí$c FLÄø '' i MnjÍ<jÓ $y_o FcïN j. GHÁMLj Á ÔcN j Cc»Co μ q ÔcN j MLGSëÁ MLjFL ^. ML Í GHlÓ Ój ³ Fc, μ qú }Sö im j O~Íj'' Fcï<j. ÍOqk Cc$ofSFL qghlðpy ¼, Äj»ÆFL =i ÔLj qúój μ q qghlðpy JwGSjŠ =o, Mc =y qghlðpy Oq qghlð ÔcN j Mc x qú é MLGSjë Í $qcl Py ÔnfHð MLjj fsjwtjfl^j $qjoqjë Á FcŠ. ''MnbÍMc! }Sö im j GHlÓ Ó h }S ö im j ^jšâ Pe$o ^j Í Fc Nqk cíj. Mc=hCy fsâmlk VP ²Pe q=cæpy MLk FLïNqjõ ÔnJdëFLFcï<j'' FcïFLj. Mc<j _Íí q $c μ+j" ÄOqjÔLjŠÂ ''Fc éäjtdën j GH ÔosSë?'' Fcï<j. Mc<j ýFn}S =c ûpy xôoátd<j GSO~GS. '' MLjôMLjô MLCLjëÓ rh=hæpy ¼ JdMLPe Cn¼áTdëFLj'' FcïFLj. Mc<j <KcòPy h ÔLkGSjŠ ^k ''FcŠ ÔcPe GHFLjÓjFcïN j. OqMoj}R$c =h h JwCLN j'' Fcï<j. '' O~ÔL co~õók?'' ygh $c $cflj. Mc h JdMLPe GS JwPoÍ CnÆfS. ''OqMoj}R$c ^ ÔcPe Moj qójflïn j'' Fcï<j. '' Moj q rh =h qój ³Oqj yml<moj câ GH xôoá GHÂÔnNqjõMc?'' ÔcFLj. '' qm j ss qm j KcO~Fc tjõ'' Fcï<j. ''MLjjrHÎð rhîgsój'' '' >OcFc'' '' MLøFLj. OqíîOqkJdN j'' Mc<j GH$qÓ_ FLÄø ''GH$ Æ.. >OcFc =o OqíîOqkJdtj. ÕÔZP.. Jwtj rhîgsój À GSjÚO~'' Fcï<j. ''MLjj Íj GHlÓ Ój ³OqEc O~'' FcïFLj. ''MLjj Íj rhîgsój'' Fcï<j. ''³ ÔoTdëM? Mc=hCy'' '' ÄjCcK _ÔLáF rsfcô ÔLkGSëN j. MLjO qòo ³ >beyâ.'' FcŠ $xghð Ccûÿ MLÔoáfS Á. ''MLj ÔLkTvÔcá q FcŠ qdí ÔnJdëMc?'' ''ÔnGHëN j'' ''GSOo Cn¼áTdë. câ MLj Fc fsâmlk VPy?'' FcïFLj. ''$q Íj é fsfcô h JwCc Fcï. MLjGSjë }S ö im j GHlÓ Ój ExOqjŠCLN j <'' Fcï<j. Fc ÄjGRF Ä jeo Mc<j Mn+jëFcï<j JdGH. F <kõ=i  $xghð Ccûÿ Cy On <j <j$qjój MofS MLjÈ $c MnFL xú¼á ''fsâmlk FLj FoFLk ML¼á VP _Nqj^ ÂÓ_<Fc?'' $cflj. ''μíjí. FoFLj GHlÓ Ój À GSjŠÂ TdNqj có MLTdë$c. =nî tjjwclj Á. Cx ÍOq$c Cntjõ'' Fcï<j.

3 3 cóm j Ec^ q_joqj FoFLj =h h GH $nccëflj. MLjôMLjô ML =h =h $q<ghä jí Mnjjÿ Ä jí x $qj qghlðšâ GH<j ypoíj. gscl CLëNqjõCy Á. '' qmljó GHlOqj<j MLk =y JwGSj y. ³ GHOqMcPoÍj. MnFL q MLTdO~Py GHl =h MLj ÔL MoTdëFLj. <è <Íj'' Â. FoFLj fhæ Pe <j$qjój MoGSjŠ ^k PyGHÆ h MnWc"FLj. MLCLjëÓ <Kcò ÔLksSë ÿjadox¼á Á. câ Pe ²GHlð<k rhîgsój ÀNqjõPoÍj. Ó<kèPy, KnÓ MLjj qúpy, MLk$cNqj MLjj qúpy Ex»Æ ÔcFLj câ. Á MnjjÍ=h Ex $qclfl. GSkæPn hú MLCLjëÓ <Kcò À GSjë =o ÄFLGH Á gscl CLëNqjõ $x CLj ÔnJdðÆû Á Ex $qclfl JdGH Â. Cy^ ÔnJdðÆû Á TdMnjCLPe'' FLFoï =y Ec? Fc c+j" MLBh ctj. ''JwÆ GSjÓj Mn ^ q GHlð<j FLjŠÂ PeAKL ³ =h?'' MLjôMLjô $x CLj. '' tjfc CLÂï MLj núój rhíínqkõ q GHFLjÓj ÔnNqjõOqj'' Fc c+j" MLBh h FoFn húfl GSkæÓj qáæ, GH qúfljflï O~»Ã En h CL»Æ ` FLï QL_íî ML¼á Á. O~»Ã En Ä jíjflï Ôn _j h ÍGH ÍjPy ¼ FoFLj ²FLï<k ÔLk< ÄbÍ $c ¼Ó Oq <_jòój h Í ExO~ tj. ÔLjá FoFLj ÔLkfSFL fsâmlkpy Ó nã EnPe FLïMLk^. ''³N j. ³Ä=c QL_íî?'' MLjôMLjô OqjGHl. ''fhæ. fhæ MLjôMLkô'' FcïFLj. ''Ex $qfhæ. qfljï MLjÓ$qÂMLøÍj. ÁŠÚMLkÆFL GS CL. Mn+"$x^jæ''  gscl CLëNqjõCy q_joqj xfltd» ¼ Á. '' tjfc rhwc"âä  Š CnÆ Íj=o Mc<j IgH}S <_jò Ex $qclfl ÔosSë nîpy ÔnJvðÍkí'' FoFLj FoÓÄ jí GH<è ¼Ó Oq ³OqjCLjFLïEcFLïPe» ÄFcïFLj. ''Fc é CnÓjGSj OqML* fhâï$coqj. Pe Íj$qjOqj fhó Ók, FoFLk Oy<jèÄ jí GH ½ ÄCcÓj FcQLFL tjjwccnqjâ '' CLO~øCL GSFLï QL_íî Ä< ³<jGSjëFLï^j $c. FoFLj ÔoÀPy MLlFLï Íj, GHÁ, JdMLPe OqíîOqkJdtk Ã+"Ó éfs ÔLkTdFLj.  ï qæfhco Íj OqkJdtjÓj =ctj. $q_$qkc ³ Ôn _jpy JwfS, μ q OqíîOqkJdtj Fc $pflj o_jpy MoGSjŠFcïFLj. Ôn _j rhîfl rh<jë <$c, ''GSjFLï <Ój ÔoTd. fhó Ó h FcÓj$qj GH=hæ n+j"'' ^k MLjôMLjô ML ^ $qápy h O~ML< CnÆfS Á. FoFLj Ôn _j rh=oæfs, $qakcóï MLCLÓ h À $cflj. ''³ ÔoGSjëFcïMo Ex $q fhæ Pe?'' Á MLjôMLjô. Ä< h EoMLl<j MLjj Íj MnFLj CLÓÄ jí q+j" rh=hæfl^j Fcï<j. '' Mo.. Mo.''   +j" FLÄjPeFLj. '' MoFc? Ex $qmnjjÿmlk Ä j GS Ec Á. rhecí+j" JwÆ GSjÓ qfcï ÔLjOqjŠ. Ä ï JwÆ }S F rsð qæo ÔnNqkõÆû Á  MLjôMLjô F rsð qæo ±fu ÔoGSjŠFcïFLj. '' <j Tdë. CLGHlð y'' Á. Eo =i? ÇMLO~öÀ Fc<j $qj*âbá, Ex $qclfl h $qj Py Ôi q=h$c Í μàë MnÆ»sSë, ÇMLl<j GSøO~Ü h À h ÄMLkFL GH Jd< ÔLÍjMLlŠFcï. Pe MLCLjëÓ <Kcò À TdFL ÇMLl<j Š}R tj MLjôMLjô GSøNqj $c FcŠ ¼Ó Oq Ôoá^jæ AKL<ML cfc Ex $qclfl ÔoTdëMc?  ML ¼ Ä GHlÄ jí  FoFLj Cn$q VÔnáOqJwCLj <$c

4 4 cóm j Ec^ q_joqj '' Á$y  Š On <k GS Ec $c h On <k''  MLjôMLjô gsæój <KcòPy ¼ GSjFLjï <Ój À fs ¼á Á. ''ÿmljônqjõ'' Ex $qclfl $qj ¼ CnÆ Íj. GSjFLjï <Ó é FLjŠ Á  FoFLj CoÆ$cÜ Â^kæ á, Ä GH^jæŠÂ _Nqj^ h GH $ncljë xôcá. GSOqWc, AKLMcÂ, MLj ¾e Mc+j" GHð=h é KxMLjôÓj h GSOq cmlk GSMLj OqjáŠFcïOqj. ''MLö<» Í$qÜOq h MnÈ" Oq GHGHl Jv^jæ CnÔLjá ymcæ. EcÂPy ŠGHÔLáOq $qj qæfh.æ Co, GHÔLá JvÓ Pe ^j ÍÂ'' ÔnfHð Á AKLMcÂ. Fo c }S ö im j GHlÓ Ój GS JdÁ ÔL< PyFo FcïFLj. ÍjŠ OqíîOqkJdtj Ex ÔosSTdFLj. CnÆTd q MLjôMLjô Ä GHl ÄMLkFL MnkCL Mnk» ÔoGSjë Á. GHlð<j ³ ÇMLl<j <è ÔL öíöghakl Td ccloq MnjjCLë =y fsâmlk rs=hæ $ MofSFL^j rh=hæ Á. fsâmlk VPy Š áój }Sö im j GHlÓ P Cy CLNqkõOqj ÔnNqjõ< FoFLj ÔLkTdFLj. FLïNojõMnk ÔofS rh^æmlj =o ''MLjj Íj OqjML ÍÓ }Sö im j GHlÓ Ój À GSjŠO~'' Fcï<j. GSÓj Oy¾ GS Ec MnWo" fsâmlkpy OqjML ÍÓMLj Á }Sö im j ÀFcÆ$c GSÓj. Pe Py¼ ÔLjŠ ^k GS Ec =h h MnWo"GS h Jv<j$qj Pe$qk, ²öOq_ FLk MoGSjŠÂ, Mnjjÿ Ä jí shgsëoqj shgsëoqj $c Jz<O ÍjíŠÂ, CLÓ h Ôn GHÓÄ jíflj coo^j FLkFn O~GSjŠÂ, fsâmlk h h On $c qâfh Ôc<j. '' Á$y OqíîOqkJdtj }Sö im j GHlÓ Ój OqjML  FoFLj ÔnGHmë <$cfo ''GSOo..GSOo''  rsî hp MoGSjŠÂ OqtjõFL MnÈ"JwNqk<j GS Ec $c<j. FoFLj =h xôoágs h $qjmljô Py JwÆ GSjÓj. $q_jšúfl MoGH Ôn^jæ MnFL có EcŠÚFcïFLj. MLjôMLjô Mc+" h CLë Ôn _jcy MLj ¼Â È"GSkë, ³Ey ÔnJwë Á. rhíí$c ÔoCLjÓj ÀsHðTwë Á GSkOqõ c CL Pe. '' fsâ TdbÍõ Ó.  MLjjfRæ MLjOqÔn _jpy OqíîOqkJdtj À ssë JwÆ GSjÓ h GH=hæTdëMLm? rhíínqkõ q  gsclclënqjõ Mnjj$qj Pe MLlCcFLFc  KcbÍ? Ec é FLFLjï nîójpy rh=hætdëmc?''  MLjFLGSjPy ¼FLïMLNqjGSjPy ''JwÆ GSjÓ h GH=hæTdë'' ^k AKLNqjrH=oæ rhíímc+" ÍjQLáOqõÓj  ï  ï cmll. GHEo+" MLNqjGSjPy JwÆ GSjÓ ÔLksSë ² CL AKLNqj $c ^j Á? Â. $c NqjMLjjPe+j" ML¼áFc CL AKLNqj MnNqjõÍj. ²öOq=ygH JwÆ GSjÓ ÔLksSë MofSFL^j. À O~ OqíîOqkJdtj À GSjŠÂ ÍGSO~_jPy Pe CLNqkõOqtj `=h $qjoq $c`mljâ GS Ec $c<j fsâmlk h MnÈ"JwNqk<j. ÔnNqkõÆ? MnÈ" MLjôMLjô c+"ä jí GH JwFc? OqíîOqkJdtj FoFo À TdFL ÔnrHðNqjõFc? gsclclënqjõ CLÓÄ jí Ôn $qj qghlðšâ, JdCL fsâmlkpy ÅÇ Oq.ÂPe MnFLj qflj, ÄadÍ GS» CL MLGSjë <$c, qà ë. ''MLÁÆrH^æ q OqML* fhâï$coqk. _jáí ÔnJdðÆ Cy^ FLï TdMnjCLPe. Po qjwco MLk NqjFLPe rhíínqkõ q $q.ex $q MLlCLj Á''  h. Pe AKLNqjGH<kë JwÆ GSjÓj MnWc" q =y h MLÔcáFLj. PPP OqíîO~öÀ ²MLOy PoGHlCLjFcïOqj. Fc μ+" Cc ÔnMLj^Ój. ''FoFo À Td. JwÆ GSjÓ h ÔnJvðÍjí'' ^jfcïfl^. MLjô q $coqj$c Fc Mnjjÿ Py h ÔLkTwë Á. ''³Ä=o qóml CLÓk? μ+j" shæjwcy Á'' ^k.

5 5 cóm j Ec^ q_joqj MLjôMLjô ` }IH`  ÄAKLkÁ MLmÁ Fc Mnjjÿ Ä jí h '' GS Ec MnbÍMLCy <èmnjîfl Ôy^ i ÀOqj$qjCLj ^j Á. ³Ey CxŠÚ ^j Á. JvÍjíFLï.FoNqjTdøÄj $qj h À GSj n+j"'' =y Á. FLFLjï On qúój Ä ¼ q=hæ JwÆ GSjÓj À GSj n+"< qópy  CnÆfS, ÂÇá CL$c GH<jŠFcïFLj. CLOqjMcCL Mc+" MLk^Py CnÆfS Á JwÆ GSjÓj gsclclënqjõ Mnjj$qj ygs MLÔcáOqÂ. FLïNqjõ FcÄ jí cæcy ''JdGH.øOqMnjj¼á Ec? FoFLj rh=hæ KxMLjôÓj'' Â, Í $c }Sö im j GHlÓ ÓjCy Š áój ÔofS, ¼FLï ^æ fsâmlk VP MLjjÍjí$c q=hærh=cæ<j. '' Á$y ³.Ä OqMLjBi ÄjCcK _ÔLáF fsâmlk KxMLjô. fsâmlk VP Ä jí ¼}H ctj ÔLj'' ^k ` MLjO qòo ³ >beyâ ` JwGSæO Cy MLjO~ï<j GS Ec GHlÓ Ók PoMLl GHl< qók PoMLl. FLïNqjõ '' Âï GHlÓ Ój ² qú< ³O~MLlO~?'' =o. ''ÕÔi GSÿõ $c ³Oq< ³Ä=i? OqíîOqkJdtjsSë }Sö im j _ Ôcá<j'' Fcï<j. '' Nqk Fc n ÍjŠ O~PoÍk?'' CLÓÄ jí x^jæšfcï. ''Fc O~PoÍj. GS Ec ÔnJdð<j'' Fcï<j FLïNqjõ. ''Mc ï'' FcïFLj. Post your comments